22002A1230(01)

Dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čílskou republikou na strane druhej

Úradný vestník L 352 , 30/12/2002 S. 0001 - 1450
Úradný vestník L 352 , 30/12/2002 S. 0003 - 1450
mimoriadne vydanie v českom jazyku Kapitola 11 Zväzok 45 S. 122 - 123
mimoriadne vydanie v českom jazyku Kapitola 11 Zväzok 53 S. 3 - 1450
mimoriadne vydanie v estónskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 45 S. 122 - 123
mimoriadne vydanie v estónskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 53 S. 3 - 1450
mimoriadne vydanie v maďarskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 45 S. 122 - 123
mimoriadne vydanie v maďarskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 53 S. 3 - 1450
mimoriadne vydanie v litovskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 45 S. 122 - 123
mimoriadne vydanie v litovskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 53 S. 3 - 1450
mimoriadne vydanie v lotyšskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 45 S. 122 - 123
mimoriadne vydanie v lotyšskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 53 S. 3 - 1450
mimoriadne vydanie v maltskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 45 S. 122 - 123
mimoriadne vydanie v maltskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 53 S. 3 - 1450
mimoriadne vydanie v poľskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 45 S. 122 - 123
mimoriadne vydanie v poľskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 53 S. 3 - 1450
mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 45 S. 122 - 123
mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 53 S. 3 - 1450
mimoriadne vydanie v slovinskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 45 S. 122 - 123
mimoriadne vydanie v slovinskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 53 S. 3 - 1450


Dohoda

o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čílskou republikou na strane druhej [1]

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii, ďalej len "členské štáty", a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len "Spoločenstvo",

na strane jednej a

ČÍLSKA REPUBLIKA, ďalej len "Čile",

na strane druhej,

VZHĽADOM na tradičné väzby medzi stranami a obzvlášť so zreteľom na:

- spoločné kultúrne dedičstvo a úzke historické, politické a ekonomické väzby, ktoré ich spájajú,

- plnú vernosť rešpektovaniu demokratických zásad a základných ľudských práv stanovených Všeobecnou deklaráciou ľudských práv Organizácie Spojených národov,

- oddanosť zásadám právneho štátu a dobrej vládnej moci,

- potrebu podporovať hospodársky a sociálny pokrok svojich národov pri zohľadnení zásady trvalo udržateľného rozvoja a požiadaviek na ochranu životného prostredia,

- vhodnosť rozšíriť rámec vzťahov medzi Európskou úniou a latinskoamerickou regionálnou integráciou s cieľom prispieť k strategickému pridruženiu medzi týmito dvoma regiónmi, ako to predpokladá deklarácia prijatá na Vrcholnom stretnutí hláv štátov a vlád Latinskej Ameriky, Karibiku a Európskej únie v Riu de Janeiro 28. júna 1999,

- dôležitosť posilňovať pravidelný politický dialóg o bilaterálnych a medzinárodných otázkach spoločného záujmu, ako už ustanovila spoločná deklarácia, ktorá je súčasťou Rámcovej dohody o spolupráci medzi stranami z 21. júna 1996, ďalej len "rámcová dohoda o spolupráci",

- dôležitosť, ktorú strany pripisujú:

- koordinácii svojich stanovísk a podnikaniu spoločných iniciatív na príslušných politických fórach,

- zásadám a hodnotám stanoveným v Záverečnej deklarácii Svetového summitu za sociálny rozvoj konaného v Kodani v marci 1995,

- zásadám a pravidlám, ktorými sa riadi medzinárodný obchod, predovšetkým tým, ktoré sú uvedené v Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), a potrebe ich transparentného a nediskriminačného uplatňovania,

- boju proti všetkým formám terorizmu a záväzku zaviesť účinné medzinárodné nástroje na zabezpečenie jeho vyhubenia,

- potrebu kultúrneho dialógu na dosiahnutie lepšieho vzájomného porozumenia medzi stranami a na posilnenie jestvujúcich tradičných, kultúrnych a prirodzených väzieb medzi občanmi obidvoch strán,

- dôležitosť Dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Čile z 20. decembra 1990 a Rámcovej dohody o spolupráci pri udržiavaní a podpore vykonania týchto procesov a zásad,

STRANY SA ROZHODLI UZATVORIŤ TÚTO DOHODU:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ A INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA

HLAVA I

POVAHA A ROZSAH DOHODY

Článok 1

Zásady

1. Vnútroštátna a medzinárodná politika strán spočíva na úcte voči demokratickým zásadám a základným ľudským právam podľa ustanovení Deklarácie ľudských práv Organizácie Spojených národov a voči zásade právneho štátu a predstavuje podstatný prvok tejto dohody.

2. Podpora trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja a spravodlivého rozdelenia výhod z pridruženia sú vedúcimi zásadami vykonania tejto dohody.

3. Strany opätovne potvrdzujú svoju oddanosť zásade dobrej vládnej moci.

Článok 2

Ciele a rozsah

1. Táto dohoda zakladá medzi stranami politické a hospodárske pridruženie založené na reciprocite, spoločnom záujme a na prehlbovaní vzťahu vo všetkých oblastiach uplatňovania.

2. Pridruženie je proces, ktorý povedie k rastúcemu vzťahu a spolupráci medzi stranami ustanovenými okolo orgánov vytvorených v tejto dohode.

3. Táto dohoda sa týka najmä oblasti politickej, obchodnej, ekonomickej a finančnej, vedeckej, technologickej, sociálnej a kultúrnej a oblasti spolupráce. Podľa dohody strán sa môže rozšíriť o ďalšie oblasti.

4. V súlade s vyššie definovanými cieľmi táto dohoda ustanovuje:

a) zdokonalenie politického dialógu o bilaterálnych a medzinárodných záležitostiach spoločného záujmu, ktorý sa bude vykonávať prostredníctvom stretnutí na rôznych úrovniach;

b) posilňovanie spolupráce v oblasti politickej, obchodnej, ekonomickej a finančnej, vedeckej, technologickej, sociálnej a kultúrnej a v oblasti spolupráce, ako aj v ďalších oblastiach spoločného záujmu;

c) zvýšenie úrovne účasti každej strany na rámcových programoch, konkrétnych programoch a iných aktivitách druhej strany, ak to dovoľujú interné postupy každej strany, ktorými sa riadi prístup k príslušným programom a aktivitám, v súlade s časťou III a

d) rozšírenie a diverzifikáciu bilaterálnych obchodných vzťahov strán v súlade s ustanoveniami WTO a s konkrétnymi cieľmi a ustanoveniami vymedzenými v časti IV.

HLAVA II

INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC

Článok 3

Asociačná rada

1. Týmto sa zriaďuje asociačná rada, ktorá dohliada nad vykonaním tejto dohody. Asociačná rada sa v pravidelných intervaloch, ktoré nepresahujú dvojročné obdobie, stretáva na úrovni ministrov, a mimoriadne vždy, keď si to okolnosti vyžadujú, ak sa na tom strany dohodnú.

2. Asociačná rada skúma všetky významné otázky, ktoré vzniknú v súvislosti s touto dohodou, ako aj všetky ostatné bilaterálne, multilaterálne alebo medzinárodné otázky spoločného záujmu.

3. Asociačná rada tiež skúma návrhy a odporúčania strán na zdokonalenie tejto dohody.

Článok 4

Zloženie a rokovací poriadok

1. Asociačná rada pozostáva na strane jednej z predsedu Rady Európskej únie, ktorému pomáha generálny tajomník/vysoký predstaviteľ, novonastupujúce predsedníctvo, ďalší členovia Rady Európskej únie alebo ich zástupcovia a členovia Európskej komisie a z ministra zahraničných vecí Čile na strane druhej.

2. Asociačná rada ustanoví svoj vlastný rokovací poriadok.

3. Členovia asociačnej rady môžu byť zastúpení podľa podmienok ustanovených jej rokovacím poriadkom.

4. Asociačnej rade striedavo predsedá člen Rady Európskej únie a minister zahraničných vecí Čile podľa podmienok ustanovených jej rokovacím poriadkom.

Článok 5

Rozhodovacie právomoci

1. Na dosiahnutie cieľov tejto dohody má asociačná rada právomoc prijímať rozhodnutia v prípadoch ustanovených v tejto dohode.

2. Prijaté rozhodnutia sú pre strany záväzné a strany prijmú všetky opatrenia potrebné na ich vykonanie v súlade s internými pravidlami každej strany.

3. Asociačná rada tiež môže vydávať príslušné odporúčania.

4. Asociačná rada prijíma rozhodnutia a odporúčania na základe vzájomnej dohody medzi stranami.

Článok 6

Asociačný výbor

1. Asociačnej rade pomáha pri výkone povinností asociačný výbor zložený zo zástupcov členov Rady Európskej únie a Komisie Európskych spoločenstiev na strane jednej a zo zástupcov vlády Čile na strane druhej, obvykle na úrovni vyšších predstaviteľov.

2. Asociačný výbor zodpovedá za všeobecné vykonanie tejto dohody.

3. Rokovací poriadok asociačného výboru vypracuje asociačná rada.

4. Asociačný výbor má právomoc rozhodovať v prípadoch ustanovených v tejto dohode, alebo ak mu takúto právomoc zverila asociačná rada. V tom prípade prijíma asociačný výbor rozhodnutia v súlade s podmienkami ustanovenými v článku

5. Vo všeobecnosti sa asociačný výbor stretáva raz ročne na všeobecné preskúmanie vykonania tejto dohody, v deň a s programom, ktoré strany vopred dohodli, v jeden rok v Bruseli a v ďalší rok v Čile. Na požiadanie niektorej zo strán sa na základe vzájomnej dohody môžu zvolať zvláštne stretnutia. Asociačnému výboru predsedá striedavo predstaviteľ každej zo strán.

Článok 7

Zvláštne výbory

1. Pri výkone povinností pomáhajú asociačnej rade zvláštne výbory ustanovené v tejto dohode.

2. Asociačná rada môže rozhodnutím zriadiť ľubovoľný zvláštny výbor.

3. Asociačná rada prijme rokovací poriadok, ktorý určuje zloženie a povinnosti takýchto výborov a spôsob ich práce, ak tak nie je ustanovené v tejto dohode.

Článok 8

Politický dialóg

Politický dialóg medzi stranami sa vedie v rámci ustanovenom v časti II.

Článok 9

Asociačný parlamentný výbor

1. Týmto sa zriaďuje asociačný parlamentný výbor. Je fórom na stretávanie sa a výmenu názorov pre členov Európskeho parlamentu a Čílskeho národného kongresu (Congreso Nacional de Chile). Stretáva sa v intervaloch podľa vlastného rozhodnutia.

2. Asociačný parlamentný výbor pozostáva z členov Európskeho parlamentu na strane jednej a z členov Čílskeho národného kongresu (Congreso Nacional de Chile) na strane druhej.

3. Asociačný parlamentný výbor ustanoví svoj rokovací poriadok.

4. Asociačnému parlamentnému výboru v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku striedavo predsedá zástupca Európskeho parlamentu a zástupca Čílskeho národného kongresu (Congreso Nacional de Chile).

5. Asociačný parlamentný výbor môže od asociačnej rady žiadať relevantné informácie o vykonaní tejto dohody a asociačná rada požadované informácie výboru poskytne.

6. Asociačný parlamentný výbor je informovaný o rozhodnutiach a odporúčaniach asociačnej rady.

7. Asociačný parlamentný výbor môže dávať odporúčania asociačnej rade.

Článok 10

Spoločný poradný výbor

1. Týmto sa zriaďuje Spoločný poradný výbor, ktorého úlohou je pomáhať asociačnej rade pri presadzovaní dialógu a spolupráce medzi jednotlivými hospodárskymi a spoločenskými organizáciami občianskej spoločnosti v Európskej únii a v Čile. Takýto dialóg a spolupráca zahŕňajú všetky hospodárske a sociálne aspekty vzťahov medzi Spoločenstvom a Čile tak, ako vznikajú v kontexte vykonania tejto dohody. Výbor môže vyjadrovať svoj názor na otázky vznikajúce sa v týchto oblastiach.

2. Spoločný poradný výbor pozostáva z rovnakého počtu členov Hospodárskeho a sociálneho výboru Európskej únie na strane jednej a členov zodpovedajúcej inštitúcie pôsobiacej v oblasti hospodárskych a sociálnych záležitostí v Čílskej republike na strane druhej.

3. Spoločný poradný výbor vykonáva svoje aktivity z vlastnej iniciatívy na základe konzultácii s asociačnou radou a za účelom podpory dialógu medzi rôznymi hospodárskymi a sociálnymi zástupcami.

4. Spoločný poradný výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 11

Občianska spoločnosť

Strany budú tiež podporovať pravidelné stretnutia zástupcov občianskych spoločností Európskej únie a Čile vrátane akademickej obce, sociálnych a hospodárskych partnerov a mimovládnych organizácií za účelom ich informovania o vykonaní tejto dohody a získavania ich návrhov na jej zdokonalenie.

ČASŤ II

POLITICKÝ DIALÓG

Článok 12

Ciele

1. Strany súhlasia s posilňovaním svojho pravidelného dialógu o bilaterálnych a medzinárodných záležitostiach spoločného záujmu. Usilujú o posilňovanie a prehlbovanie politického dialógu s cieľom upevňovania pridruženia ustanoveného touto dohodou.

2. Hlavným cieľom politického dialógu medzi stranami je podpora, šírenie, ďalší rozvoj a spoločná obrana demokratických hodnôt, ako je rešpektovanie ľudských práv, slobody jednotlivca a zásad právneho štátu ako základu demokratickej spoločnosti.

3. Za týmto účelom strany prerokovávajú a vymieňajú si informácie o spoločných iniciatívach týkajúcich sa všetkých otázok spoločného záujmu a všetkých ostatných medzinárodných otázok za účelom sledovania spoločných cieľov, najmä bezpečnosti, stability, demokracie a regionálneho rozvoja.

Článok 13

Mechanizmy

1. Strany súhlasia s tým, že ich politický dialóg má podobu:

a) pravidelných stretnutí hláv štátov a vlád;

b) pravidelných stretnutí ministrov zahraničných vecí;

c) stretnutí ďalších ministrov na prerokovanie otázok spoločného záujmu v prípadoch, keď sú strany toho názoru, že takéto stretnutia povedú k bližším vzťahom;

d) výročných stretnutí vyšších predstaviteľov obidvoch strán.

2. Strany rozhodnú o postupoch, ktorými sa budú riadiť uvedené stretnutia.

3. Pravidelné stretnutia ministrov zahraničných vecí uvedené v odseku 1 písm. b) sa konajú v rámci asociačnej rady zriadenej článkom 3 alebo pri iných dohodnutých príležitostiach na rovnocennej úrovni.

4. Strany tiež v maximálnej miere využívajú diplomatické cesty.

Článok 14

Spolupráca v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Strany čo najviac koordinujú svoje stanoviská, podnikajú spoločné iniciatívy na príslušných medzinárodných fórach a spolupracujú v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Článok 15

Spolupráca proti terorizmu

Strany súhlasia na spolupráci v boji proti terorizmu v súlade s medzinárodnými dohovormi a so svojimi zákonmi a nariadeniami. Robia tak najmä:

a) v rámci úplného vykonania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1373 a iných relevantných rezolúcií Organizácie Spojených národov, medzinárodných dohovorov a nástrojov;

b) výmenou informácií o teroristických skupinách a ich podporných sieťach v súlade s medzinárodným a domácim právom;

c) výmenou názorov na prostriedky a metódy používané na odpor proti terorizmu, vrátane technických oblastí a prípravy a výmenou skúseností o prevencii voči terorizmu.

ČASŤ III

SPOLUPRÁCA

Článok 16

Všeobecné ciele

1. Strany ustanovia úzku spoluprácu zameranú okrem iného na:

a) posilňovanie inštitucionálnej kapacity na podporu demokracie, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv a základných slobôd;

b) podporu sociálneho rozvoja, ktorý by mal ísť ruka v ruke s hospodárskym rozvojom a ochranou životného prostredia. Strany kladú na popredné miesto rešpektovanie základných sociálnych práv;

c) stimulovanie produktívnej synergie, vytváranie nových príležitostí pre obchodovanie a investície a podporovanie konkurencieschopnosti a inovácií;

d) zvyšovanie úrovne a prehlbovanie krokov spolupráce pri súčasnom zohľadňovaní vzťahu pridruženia medzi stranami.

2. Strany opätovne potvrdzujú dôležitosť hospodárskej, finančnej a technickej spolupráce ako prostriedku prispievajúceho k vykonaniu cieľov a zásad odvodených od tejto dohody.

HLAVA I

HOSPODÁRSKA SPOLUPRÁCA

Článok 17

Priemyselná spolupráca

1. Priemyselná spolupráca podporuje a presadzuje opatrenia priemyselnej politiky na rozvoj a konsolidáciu snahy strán a zavádza dynamický, integrovaný a decentralizovaný prístup k riadeniu priemyselnej spolupráce za účelom vytvorenia priaznivého prostredia, ktoré má slúžiť ich spoločným záujmom.

2. Hlavné ciele sú:

a) podporovať kontakty medzi hospodárskymi prevádzkovateľmi strán za účelom identifikovať odvetvia spoločného záujmu predovšetkým v oblasti priemyselnej spolupráce, transferu technológie, obchodu a investícií;

b) posilňovať a podporovať dialóg a výmenu skúseností medzi sieťami európskych a čílskych hospodárskych prevádzkovateľov;

c) podporovať medzinárodnú spoluprácu na projektoch, vrátane projektov súvisiacich s procesom privatizácie a/alebo otvorenia sa čílskeho hospodárstva; sem by mohlo patriť zavádzanie foriem infraštruktúry podnietených európskymi investíciami prostredníctvom priemyselnej spolupráce medzi podnikmi a

d) posilňovať inováciu, diverzifikáciu, modernizáciu, vývoj a kvalitu výrobkov v podnikoch.

Článok 18

Spolupráca na normách, technických predpisoch a postupoch posudzovania zhody

1. Spolupráca na normách, technických predpisoch a postupoch posudzovania zhody je hlavným cieľom za účelom vyhýbania sa a znižovania technických bariér obchodu a na zabezpečenie uspokojivého fungovania liberalizácie obchodu, ako to ustanovuje časť IV hlava II.

2. Spolupráca medzi stranami usiluje o podporu snáh v:

a) regulačnej spolupráci;

b) zlučiteľnosti technických predpisov na základe medzinárodných a európskych noriem a

c) technickej pomoci na vytvorenie siete orgánov posudzovania zhody na nediskriminačnom základe.

3. Spolupráca v praxi:

a) povzbudzuje všetky opatrenia zamerané na prekonávanie rozdielov medzi stranami v oblasti posudzovania technickej zhody a normalizácie;

b) poskytuje organizačnú podporu medzi stranami na posilnenie vytvárania regionálnych sietí a orgánov a zvýšenie koordinácie politík na podporu a spoločný prístup k používaniu medzinárodných a regionálnych noriem a podobných technických predpisov a postupov posudzovania zhody a

c) povzbudzuje všetky opatrenia zamerané na zdokonalenie zbližovania sa a zlučiteľnosti medzi príslušnými systémami strán v uvedených oblastiach vrátane transparentnosti, dobrej regulačnej praxe and podpory noriem kvality výrobkov a podnikateľskej praxe.

Článok 19

Spolupráca malých a stredných podnikov

1. Strany podporujú priaznivé prostredie pre rozvoj malých a stredných podnikov (MSP).

2. Spolupráca okrem iných krokov pozostáva z:

a) technickej pomoci;

b) konferencií, seminárov, vyhľadávania priemyselných a technických príležitostí, účasti na okrúhlych stoloch a všeobecných a odvetvových veľtrhoch;

c) podpory kontaktov medzi hospodárskymi prevádzkovateľmi, povzbudzovania spoločných investícií a vytvárania spoločných podnikov a informačných sietí prostredníctvom jestvujúcich prierezových programov;

d) umožňovania prístupu k financiám, poskytovania informácií a stimulovania inovácií.

Článok 20

Spolupráca v službách

V súlade so Všeobecnou dohodou o obchode v službách WTO (General Agreement on Trade in Services – "GATS") a v rámci vlastného poľa pôsobnosti strany podporujú a intenzifikujú vzájomnú spoluprácu, ktorá odráža narastajúcu dôležitosť služieb v rozvoji a raste ich hospodárstva. Spolupráca zameraná na podporu rozvoja a diverzifikáciu produktivity a konkurencieschopnosti v čílskom odvetví služieb je odstupňovaná. Strany určia odvetvia, na ktoré sa v spolupráci zamerajú, a sústredia sa tiež na prostriedky, ktoré sú na tento účel k dispozícii. Aktivity sa zamerajú obzvlášť na MSP a na podporu ich prístupu k zdrojom kapitálu a k technológii trhu. V tejto súvislosti sa zvláštna pozornosť venuje podpore obchodu medzi stranami a tretími krajinami.

Článok 21

Podpora investícií

1. Cieľom spolupráca je v rámci ich vlastných právomocí pomôcť stranám pri podpore príťažlivej a stabilnej recipročnej investičnej klímy.

2. Spolupráca sa vzťahuje najmä na:

a) tvorbu mechanizmov na poskytovanie informácií, identifikáciu a šírenie investičných pravidiel a príležitostí;

b) rozvoj právneho rámca pre strany, ktorý tam, kde je to vhodné, zvýhodňuje investície uzatváraním bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi a Čile na podporu a ochranu investícií a zamedzenie dvojitého zdanenia;

c) začlenenie aktivít technickej pomoci k iniciatívam venovaným príprave medzi vládnymi agentúrami strán zaoberajúcimi sa touto problematikou a

d) vypracovanie jednotných a zjednodušených správnych postupov.

Článok 22

Spolupráca v energetike

1. Cieľom spolupráce medzi stranami je konsolidácia hospodárskych vzťahov v kľúčových odvetviach, ako sú vodné elektrárne, ropa a plyn, alternatívne energie, technológie nenáročné na energiu a elektrifikácia vidieka.

2. K cieľom spolupráce patrí:

a) výmena informácií vo všetkých vhodných formách, vrátane vývoja databáz, ktoré využívajú inštitúcie obidvoch strán, príprava a konferencie;

b) transfer technológií;

c) diagnostické štúdie, porovnávacie analýzy a vykonanie programov inštitúciami obidvoch strán;

d) zainteresovanie verejnoprávnych a súkromných prevádzkovateľov z obidvoch regiónov na technologickom rozvoji a spoločných infraštruktúrnych projektoch, vrátane sietí s inými krajinami v regióne;

e) tam, kde je to vhodné, uzatváranie konkrétnych dohôd v hlavných oblastiach spoločného záujmu a

f) pomoc čílskym inštitúciám pôsobiacim v energetike a formulovanie politiky v oblasti energetiky.

Článok 23

Doprava

1. Spolupráca sa zameriava na reštrukturalizáciu a modernizáciu čílskych dopravných systémov, zlepšenie pohybu cestujúcich a tovarov a poskytovanie lepšieho prístupu na mestské, letecké, námorné, železničné a cestné dopravné trhy zdokonalením riadenia dopravy z prevádzkového a správneho hľadiska a podporou prevádzkových noriem.

2. Spolupráca sa vzťahuje na tieto otázky:

a) výmenu informácií o politikách strán, najmä v mestskej doprave a prepojení a interoperabilite kombinovaných dopravných sietí a ostatných otázkach spoločného záujmu;

b) programy prípravy v ekonomických, legislatívnych a technických otázkach pre hospodárskych prevádzkovateľov a vyšších štátnych úradníkov a

c) projekty spolupráce na transfer európskej technológie v globálnom navigačnom satelitnom systéme a strediskách mestskej hromadnej dopravy.

Článok 24

Spolupráca v odvetví poľnohospodárstva a vidieka a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

1. Spolupráca v tejto oblasti je určená na podporu a stimuláciu opatrení poľnohospodárskej politiky za účelom pomôcť presadiť a spojiť úsilie strán smerom k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu a k rozvoju poľnohospodárstva a vidieka.

2. Spolupráca sa sústredí na budovanie kapacít, infraštruktúru a transfer technológií, na riešenie otázok, ako sú:

a) konkrétne projekty zamerané na podporu opatrení sanitárnych, fytosanitárnych, environmentálnych opatrení a súvisiacich s kvalitou potravín pri súčasnom zohľadňovaní platnej legislatívy obidvoch strán, v súlade s pravidlami WTO a ďalších príslušných medzinárodných organizácií;

b) diverzifikácia a reštrukturalizácia odvetví poľnohospodárstva;

c) vzájomná výmena informácií, vrátane informácií o rozvoji poľnohospodárskych politík strán;

d) technická pomoc na zvýšenie produktivity a výmena technológií alternatívnych plodín;

e) vedecké a technologické pokusy;

f) opatrenia zamerané na zvýšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov a podporných aktivít na propagáciu obchodu;

g) technická pomoc na posilnenie systémov sanitárnej a fytosanitárnej kontroly s cieľom čo najväčšej možnej podpory presadzovaním rovnocennosti a dohôd vzájomnom uznávaní.

Článok 25

Rybolov

1. Vzhľadom na dôležitosť politík rybolovu vo vzájomných vzťahoch sa strany zaväzujú, že budú rozvíjať bližšiu hospodársku a technickú spoluprácu, ktorá môže viesť k bilaterálnym a/alebo multilaterálnym dohodám o rybolove na šírom mori.

2. Strany navyše zdôrazňujú dôležitosť, ktorú pripisujú plneniu vzájomných záväzkov uvedených v dohode, ktorú podpísali 25. januára 2001.

Článok 26

Spolupráca v colnej oblasti

1. Strany presadzujú a podporujú spoluprácu medzi svojimi colnými službami, aby zabezpečili plnenie cieľov ustanovených v článku 79, najmä aby zaručili zjednodušenia colných postupov; podporujúc legálny obchod pri súčasnom udržaní si schopnosti kontroly.

2. Bez vplyvu na spoluprácu ustanovenú touto dohodou sa vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi v colných otázkach poskytuje v súlade s protokolom o vzájomnej pomoci v colných otázkach k Rámcovej dohode o spolupráci z 13. júna 2001.

3. Spolupráca povedie okrem iného k:

a) poskytovaniu technickej pomoci vrátane usporiadania seminárov a umiestňovania účastníkov prípravy tam, kde je to vhodné;

b) rozvíjaniu a zdieľaniu najvhodnejších postupov a

c) zdokonaľovaniu a zjednodušovaniu colných otázok súvisiacich s prístupom na trh a s pravidlami pôvodu a s nimi súvisiacich colných postupov.

Článok 27

Spolupráca v oblasti štatistiky

1. Hlavným cieľom je aproximácia metód tak, aby jedna strana mohla používať štatistiky o obchode s tovarmi a službami a všeobecnejšie o každej oblasti, na ktorú sa táto dohoda vzťahuje, strany druhej, za ktorú je možné vykonávať zber štatistických údajov.

2. Spolupráca sa sústreďuje na:

a) homologizovanie štatistických metód na tvorbu ukazovateľov, ktoré sú medzi stranami porovnateľné;

b) vedeckú a technologickú výmenu so štatistickými úradmi členských štátov Európskej únie a s Eurostatom;

c) štatistický prieskum zameraný na vývoj spoločných metód zberu, analýzy a výkladu údajov;

d) usporiadanie seminárov a workshopov a

e) programy prípravy v štatistike zahŕňajúce ďalšie krajiny v regióne.

Článok 28

Spolupráca v oblasti životného prostredia

1. Cieľom spolupráce je podpora ochrany a zlepšenia životného prostredia, prevencia pred kontamináciou a degradáciou prírodných zdrojov a ekologických systémov a ich racionálne využívanie v záujme trvalo udržateľného rozvoja.

2. V tejto súvislosti je obzvlášť významný:

a) vzťah medzi chudobou a životným prostredím;

b) vplyv hospodárskych činností na životné prostredie;

c) environmentálne problémy a manažment využívania pôdy;

d) projekty na posilňovanie environmentálnych štruktúr a politík Čile;

e) výmena informácií, technológie a skúseností v oblastiach, do ktorých patria environmentálne normy a vzory, príprava a vzdelávanie;

f) environmentálne vzdelávanie a príprava na vyššiu angažovanosť občanov a

g) technická pomoc a spoločné regionálne programy výskumu.

Článok 29

Ochrana spotrebiteľa

Spolupráca v tejto oblasti usiluje o to, aby sa programy ochrany spotrebiteľa stali zlučiteľnými, a podľa možnosti sa vzťahuje na:

a) vyššiu zlučiteľnosť spotrebiteľskej legislatívy na predchádzanie bariér obchodu;

b) zriaďovanie a rozvoj systémov vzájomného informovania o nebezpečných tovaroch a vzájomné prepojenie týchto systémov (systémy včasného varovania);

c) výmena informácií a odborníkov a podpora spolupráce medzi orgánmi spotrebiteľov obidvoch strán a

d) organizovanie projektov prípravy a technickej pomoci.

Článok 30

Ochrana údajov

1. Strany súhlasia s tým, že budú spolupracovať na ochrane osobných údajov za účelom zvýšenia úrovne ochrany a predchádzania prekážkam obchodu, ktorý si vyžaduje prenos osobných údajov.

2. Spolupráca na ochrane osobných údajov môže zahrňovať technickú pomoc vo forme výmeny informácií a odborníkov a vytváranie spoločných programov a projektov.

Článok 31

Dialóg v makroekonomike

1. Strany presadzujú výmenu informácií o svojich makroekonomických politikách a trendoch a výmenu skúseností z koordinácie makroekonomických politík v kontexte regionálnej integrácie.

2. Majúc na pamäti tento cieľ sa strany usilujú o hlbší dialóg o makroekonomických otázkach medzi svojimi orgánmi za účelom myšlienkovej a názorovej výmeny na otázky, ako sú:

a) makroekonomická stabilizácia;

b) konsolidácia verejných financií;

c) daňová politika;

d) menová politika;

e) finančná politika a regulácia;

f) finančná integrácia a otvorenie kapitálového účtu;

g) kurzová politika;

h) medzinárodná finančná architektúra a reforma medzinárodného menového systému a

i) koordinácia makroekonomickej politiky.

3. K metódam vykonávania takejto spolupráce patria:

a) stretnutia medzi orgánmi v makroekonomike;

b) usporiadanie seminárov a konferencií;

c) poskytovanie možností na prípravu v prípade dopytu a

d) vypracovanie štúdií venovaných otázkami vzájomného záujmu.

Článok 32

Práva duševného vlastníctva

1. Strany súhlasia, že budú podľa vlastných schopností spolupracovať vo veciach súvisiacich s výkonom, podporou, šírením, zvyšovaním produktivity, riadením, harmonizáciou, ochranou a účinným uplatňovaním práv duševného vlastníctva prevenciou voči zneužívaniu týchto práv, bojom proti falšovaniu a pirátstvu a zriaďovaním a posilňovaním národných organizácií na kontrolu a ochranu týchto práv.

2. Technická spolupráca sa môže sústrediť na jednu alebo viac uvedených aktivít:

a) právne poradenstvo: pripomienkovanie návrhov zákonov vzťahujúce sa na všeobecné ustanovenia a základné zásady medzinárodných dohovorov uvedených v článku 170, autorské a súvisiace práva, obchodné značky, zemepisné označenia, tradičné výrazy alebo doplňujúce poznámky o kvalite, priemyselné vzory, patenty, návrhy usporiadania (topografie) integrovaných obvodov, ochrana utajovaných informácií, kontrola antisúťažných postupov v licenčných dohodách, presadzovanie a ďalšie otázky súvisiace s ochranou práv duševného vlastníctva;

b) poradenstvo o spôsoboch usporiadania správnej infraštruktúry, napríklad patentových úradov a inkasných spoločností;

c) príprava v oblasti správy práv duševného vlastníctva a techník riadenia;

d) osobitná príprava sudcov, colníkov a policajtov na zefektívnenie presadzovania práva z ich strany a

e) aktivity na budovanie povedomia pre súkromný sektor a občiansku spoločnosť.

Článok 33

Verejné obstarávanie

Spolupráca medzi stranami v tejto oblasti usiluje o poskytovanie technickej pomoci v otázkach súvisiacich s verejným obstarávaním, pričom zvláštna pozornosť sa venuje obecnej úrovni.

Článok 34

Spolupráca v cestovnom ruchu

1. Strany podporujú vzájomnú spoluprácu na rozvoji cestovného ruchu.

2. Táto spolupráca sa sústreďuje na:

a) projekty určené na tvorbu a konsolidáciu produktov a služieb cestovného ruchu spoločného záujmu alebo tých, ktoré sú príťažlivé pre iné trhy spoločného záujmu;

b) konsolidáciu diaľkových turistických tokov;

c) posilňovanie ciest propagácie cestovného ruchu;

d) prípravu a vzdelávanie v cestovnom ruchu;

e) technickú pomoc a pilotné projekty na rozvoj špecializovaného cestovného ruchu;

f) výmenu informácií o propagácii cestovného ruchu, súhrnnom plánovaní turistických destinácií a kvalite služieb a

g) využívanie nástrojov propagácie na rozvoj cestovného ruchu na miestnej úrovni.

Článok 35

Spolupráca v baníctve

Strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu v baníctve najmä prostredníctvom dohôd zameraných na:

a) starostlivosť o výmenu informácií a skúseností pri uplatňovaní čistých technológií v ťažobných výrobných postupoch;

b) podporu spoločných úsilí na rozvoj vedeckých a technologických iniciatív v oblasti baníctva.

HLAVA II

VEDA, TECHNOLÓGIA A INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ

Článok 36

Spolupráca v oblasti vedy a technológie

1. Ciele spolupráce vo vede a technológii realizovanej v spoločnom záujme obidvoch strán a v súlade s ich politikami, predovšetkým pokiaľ ide o pravidlá využívania duševného vlastníctva, ktoré je výsledkom výskumu, predstavujú:

a) politický dialóg a výmenu vedeckých a technologických informácií a skúseností na regionálnej úrovni, najmä týkajúcich sa politík a programov;

b) podporu trvalých vzťahov medzi vedeckými komunitami obidvoch strán a

c) zintenzívnenie aktivít na podporu väzieb, transferu inovácií a technológií medzi európskymi a čílskymi partnermi.

2. Osobitný dôraz sa kladie na budovanie ľudského potenciálu ako skutočného dlhodobého základu vedeckej a technologickej výnimočnosti a tvorbu trvalých spojení medzi vedeckými a technologickými komunitami tak na národnej, ako aj regionálnej úrovni.

3. Odporúčajú sa tieto formy spolupráce:

a) spoločné projekty aplikovaného výskumu v oblastiach spoločného záujmu pri aktívnej účasti obchodných spoločností tam, kde je to vhodné;

b) výmeny výskumných pracovníkov na podporu prípravy projektov, prípravy a výskumu na vysokej úrovni;

c) spoločné vedecké stretnutia na podporu výmeny informácií a interakcie a na identifikáciu oblastí spoločného výskumu;

d) podpora aktivít spojených s progresívnymi vedeckými a technologickými štúdiami, ktoré prispejú k dlhodobému rozvoju obidvoch strán a

e) rozvoj väzieb medzi verejným a súkromným sektorom.

4. Navyše sa podporuje vyhodnocovanie spoločnej práce a šírenie výsledkov.

5. Na tejto spolupráci sa na obidvoch stranách vhodným spôsobom podieľajú inštitúcie vyššieho vzdelávania, výskumné strediská a výrobná sféra vrátane MSP.

6. Pri sledovaní vzájomne výhodnej vedeckej výnimočnosti a v súlade s príslušnými ustanoveniami, ktorými sa riadi účasť právnych subjektov z tretích krajín, strany podporujú účasť svojich subjektov vo svojich vedeckých a technologických programoch.

Článok 37

Informačná spoločnosť, informačná technológia a telekomunikácie

1. V modernej spoločnosti sú informačná technológia a komunikácie kľúčovým odvetvím a sú životne nevyhnutné pre hospodársky a sociálny rozvoj a pre hladký prechod k informačnej spoločnosti.

2. Spolupráca sa v tejto oblasti zameria najmä na podporu:

a) dialógu o rôznych otázkach informačnej spoločnosti, vrátane podpory a sledovania vývoja informačnej spoločnosti;

b) spolupráce na regulačných a politických aspektoch telekomunikácií;

c) výmeny informácií o normách, hodnotení zhody a certifikácii;

d) šírenia nových informácií a komunikačných technológií;

e) spoločných výskumných projektoch o informačných a komunikačných technológiách a pilotných projektoch v oblasti aplikácií informačnej spoločnosti;

f) zavádzania výmeny a prípravy odborníkov, najmä mladých profesionálov, a

g) výmeny a šírenia skúseností z iniciatív vlád, ktoré sa vzťahujú na informačné technológie a ich vzťah so spoločnosťou.

HLAVA III

KULTÚRA, VZDELÁVANIE A AUDIVÍZIA

Článok 38

Vzdelávanie a príprava

1. V rámci svojich právomocí strany významne podporujú predškolské, základné stredné a vyššie vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné učenie sa. V týchto oblastiach sa zvláštna pozornosť venuje prístupu zraniteľných sociálnych skupín, ako sú telesne postihnutí, etnické menšiny a veľmi chudobní, ku vzdelávaniu.

2. Zvláštna pozornosť sa venuje decentralizovaným programom, ktoré vytvárajú trvalé väzby medzi špecializovanými orgánmi obidvoch strán a podporujú združovanie a výmenu skúseností a technických zdrojov, ako aj mobilitu študentov.

Článok 39

Spolupráca v audiovizuálnej oblasti

Strany súhlasia s podporou spolupráce v tejto oblasti, najmä prostredníctvom programov prípravy v audiovizuálnej oblasti a komunikačných prostriedkov, vrátane aktivít v koprodukcii, príprave, vývoji a distribúcii.

Článok 40

Výmena informácií a kultúrna spolupráca

1. S cieľom veľmi blízkych kultúrnych väzieb strán by sa spolupráca v tejto sfére, vrátane informácií a kontaktov médií, mala zlepšiť.

2. Cieľom tohto článku je podporiť výmenu informácií a kultúrnu spoluprácu medzi stranami a zohľadniť bilaterálne programy s členskými štátmi.

3. Zvláštna pozornosť sa venuje podpore spoločných aktivít v rôznych oblastiach vrátane tlače, filmu a televízie a odporúčaniu programov výmeny mládeže.

4. Táto spolupráca by okrem iného mohla pokrývať tieto oblasti:

a) programy vzájomnej informovanosti;

b) preklady literárnych diel;

c) ochrana a obnova národného dedičstva;

d) príprava;

e) kultúrne podujatia;

f) podpora miestnej kultúry;

g) riadenie a produkcia kultúry a

h) ďalšie oblasti.

HLAVA IV

VEREJNÁ SPRÁVA A SPOLUPRÁCA MEDZI INŠTITÚCIAMI

Článok 41

Verejná správa

1. Spolupráca v tejto oblasti sa zameriava na modernizáciu a decentralizáciu verejnej správy a zahŕňa celkovú organizačnú efektívnosť a legislatívny a inštitucionálny rámec, pričom sa inšpiruje najvhodnejšími postupmi obidvoch strán.

2. Do tejto spolupráce môžu byť zahrnuté tieto druhy programov:

a) modernizácia štátu a verejnej správy;

b) decentralizácia a posilňovanie regionálnej a miestnej samosprávy;

c) posilňovanie občianskej spoločnosti a jej začleňovanie do procesu definovania verejných politík;

d) tvorba pracovných príležitostí a programy odbornej prípravy;

e) riadenie projektov sociálnych služieb a správy;

f) projekty rozvoja, vidieckeho bývania a manažmentu pôdy;

g) programy pre zdravotníctvo a základné vzdelávanie;

h) podpora občianskej spoločnosti a iniciatívy na najnižšej úrovni;

i) všetky ostatné programy a projekty, ktoré pomáhajú v boji proti chudobe vytváraním príležitostí pre podnikanie a zamestnanosť a

j) podpora kultúry a jej mnohorakých prejavov a posilňovanie kultúrnej identity.

3. Prostriedky spolupráce v tejto oblasti sú:

a) technická pomoc čílskym orgánom, ktoré vytvárajú a vykonávajú politiky, vrátane stretnutí pracovníkov európskych inštitúcií a ich čílskych kolegov;

b) pravidelná výmena informácií v každej vhodnej forme, vrátane využívania počítačových sietí; ochrana osobných údajov sa zaručí vo všetkých oblastiach, kde má dochádzať k výmene údajov;

c) transfer know-how;

d) predbežné štúdie a spoločná realizácia projektov vrátane porovnateľného finančného vstupu a

e) príprava a organizačná podpora.

Článok 42

Spolupráca medzi inštitúciami

1. Účelom spolupráce medzi inštitúciami strán je uviesť do života užšiu spoluprácu medzi príslušnými inštitúciami.

2. Za týmto účelom sa časť III tejto dohody usiluje odporúčať pravidelné strebnutia týchto inštitúcií; spolupráca by mala byť čo najširšia a mala by zahrňovať:

a) všetky opatrenia na podporu pravidelnej výmeny informácií vrátane spoločného vývoja komunikačných sietí na báze počítačov;

b) poradenstvo a prípravu a

c) transfery know-how.

3. Na základe spoločnej dohody môžu strany zaradiť iné a ďalšie oblasti pôsobnosti.

HLAVA V

SOCIÁLNA SPOLUPRÁCA

Článok 43

Sociálny dialóg

Strany uznávajú, že:

a) pokiaľ ide o životné podmienky and integráciu do spoločnosti, je podporovaná účasť sociálnych partnerov;

b) mimoriadna pozornosť je venovaná potrebe predchádzať diskriminácii pri zaobchádzaní s občanmi jednej strany s legálnym pobytom na území druhej strany.

Článok 44

Sociálna spolupráca

1. Strany si uvedomujú dôležitosť sociálneho rozvoja, ktorý musí ísť ruka v ruke s hospodárskym rozvojom. Za prioritu považujú vytváranie pracovných príležitostí a rešpektovanie základných sociálnych práv, zvlášť uvádzaním príslušných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce do života, ktoré sa týkajú tém, ako je sloboda združovania sa, právo na kolektívne vyjednávanie a nediskrimináciu, na zrušenie nútenej a detskej práce a na rovnosť zaobchádzania medzi mužmi a ženami.

2. Spolupráca sa môže vzťahovať na každú oblasť záujmu strán.

3. Opatrenia sa môžu koordinovať s opatreniami členských štátov a príslušných medzinárodných organizácií.

4. Strany považujú za prioritu opatrenia zamerané na:

a) presadzovanie ľudského rozvoja, znižovanie biedy a boj proti sociálnemu vylúčeniu vytváraním inovačných a reprodukovateľných projektov zameraných na zraniteľné a marginalizované sociálne sektory. Zvláštna pozornosť sa venuje rodinám s nízkymi príjmami a telesne postihnutým;

b) presadzovanie úlohy žien v procese hospodárskeho a sociálneho rozvoja a presadzovanie osobitných programov pre mládež;

c) rozvíjanie a modenizovanie vzťahov zamestnávateľ – zamestnanec, pracovných podmienok, sociálneho zabezpečenia a zabezpečenia v nezamestnanosti;

d) lepšiu formuláciu a manažment sociálnych politík vrátane sociálneho bývania a zlepšeného prístupu poberateľov k nim;

e) rozvíjaniu efektívneho a spravodlivého systému zdravotníctva založeného na zásadách solidarity;

f) presadzovanie odbornej prípravy a rozvoja ľudských zdrojov;

g) presadzovanie projektov a programov, ktoré generujú príležitosti tvorby pracovných miest vo veľmi malých, malých a stredných podnikoch;

h) presadzovanie programov manažmentu pôdy so zvláštnou pozornosťou venovanou oblastiam so zvýšenou sociálnou a environmentálnou zraniteľnosťou;

i) presadzovanie iniciatív prispievajúcich k sociálnemu dialógu a vytváraniu konsenzu a

j) presadzovanie rešpektovania ľudských práv, demokracie a účasti občanov.

Článok 45

Spolupráca viazaná na príslušnosť k pohlaviu

1. Spolupráca prispieva k posilneniu politík a programov, ktoré zlepšujú, zaručujú a rozširujú spravodlivú účasť mužov a žien vo všetkých odvetviach politického, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života. Spolupráca prispieva k uľahčeniu prístupu žien ku všetkým potrebným zdrojom na plné uplatňovanie ich základných práv.

2. Spolupráca by mala najmä presadzovať vytváranie primeraného rámca na:

a) zabezpečenie toho, aby otázky spojené s príslušnosťou k pohlaviu boli zohľadňované na každej úrovni a vo všetkých oblastiach spolupráce vrátane makroekonomickej spolupráce, stratégie a rozvojových operácií a

b) presadzovanie prijímania pozitívnych opatrení v prospech žien.

HLAVA VI

ĎALŠIE OBLASTI SPOLUPRÁCE

Článok 46

Spolupráce v oblasti nelegálneho prisťahovalectva

1. Spoločenstvo a Čile súhlasia so spoluprácou za účelom prevencie a kontroly nelegálneho prisťahovalectva. Za týmto účelom:

a) Čile súhlasí s readmisiou všetkých svojich štátnych príslušníkov nachádzajúcich sa na území členského štátu na jeho požiadanie a bez ďalších formalít

b) a každý členský štát súhlasí s readmisiou všetkých svojich štátnych príslušníkov podľa definície pre účely Spoločenstva nachádzajúcich sa ilegálne na území Čile na jej požiadanie a bez ďalších formalít.

2. Na tieto účely tiež členské štáty a Čile poskytnú svojim štátnym príslušníkom príslušné doklady totožnosti.

3. Strany súhlasia, že na požiadanie uzatvoria dohodu medzi Čile a Spoločenstvom upravujúcu osobitné readmisné záväzky Čile a členských štátov vrátane povinnosti readmisie štátnych príslušníkov iných krajín a osôb bez štátneho občianstva.

4. Až do uzatvorenia dohody so Spoločenstvom uvedenej v odseku 3 Čile súhlasí s tým, že na požiadanie členského štátu uzatvorí bilaterálne dohody s jednotlivými členskými štátmi upravujúce konkrétne readmisné povinnosti medzi Čile a príslušným členským štátom, vrátane povinnosti readmisie štátnych príslušníkov iných krajín a osôb bez štátnej príslušnosti.

5. Asociačná rada preskúma, aké ďalšie spoločné úsilie možno vyvinúť na prevenciu a kontrolu ilegálneho prisťahovalectva.

Článok 47

Spolupráca v oblasti drog a boja proti organizovanému zločinu

1. Strany sa v rozsahu svojich právomocí zaväzujú koordinovať a zvýšiť svoje úsilie vedúce k prevencii a zníženiu nezákonnej výroby, obchodu a spotreby drog a prania ziskov z distribúcie drog a bojovať proti organizovanému zločinu, ktorý je s tým spojené, prostredníctvom medzinárodných organizácií a orgánov.

2. Strany v tejto oblasti spolupracujú najmä na vykonávaní:

a) projektov liečenia, rehabilitácie a rodinného, sociálneho a pracovného zaradenia sa drogovo závislých;

b) spoločných programov prípravy súvisiacich s prevenciou spotreby a obchodovania s narkotickými drogami a psychotropnými látkami a súvisiaceho zločinu;

c) spoločných programov štúdií a výskumu používajúcich metodiky a ukazovatele používané Európskym strediskom pre monitorovanie drog a drogových závislostí, Interamerického observatória drog Organizácie amerických štátov a inými medzinárodnými a národnými organizáciami;

d) opatrenia a krokov spolupráce zameraných na znižovanie dodávky drog a psychotropných látok, ktorú podpísali a ratifikovali strany tejto dohody;

e) výmenu informácií o politikách, programoch, krokoch a legislatíve spojenej s výrobou, obchodovaním a spotrebou narkotických drog a psychotropných látok,

f) výmeny relevantných informácií a prijímaní vhodných noriem na boj proti praniu špinavých peňazí porovnateľných s normami prijatými Európskou úniou a medzinárodnými orgánmi pôsobiacimi v tejto oblasti, napríklad pracovnou skupinou Finančné kroky proti praniu špinavých peňazí a

g) opatrení na prevenciu zneužívania prekurzorov a chemických látok nevyhnutných na nezákonnú výrobu narkotických drog a psychotropných látok rovnocennými opatreniami prijatými Európskym spoločenstvom a príslušnými medzinárodnými organizáciami a v súlade so Dohodou medzi Čílskou republikou a Európskym spoločenstvom o prevencii zneužívania prekurzorov a chemických látok často používaných na nezákonnú výrobu narkotických drog alebo psychotropných látok z 24. novembra 1998.

HLAVA VII

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 48

Účasť občianskej spoločnosti na spolupráci

Strany uznávajú doplnkovú úlohu a potenciálne prispenie občianskej spoločnosti (sociálni partneri a mimovládne organizácie) v procese spolupráce. Za týmto účelom na základe právnych a administratívnych ustanovení každej strany môžu aktéri občianskej spoločnosti:

a) byť informovaní o konzultáciách o politikách spolupráce a stratégiách vrátane strategických priorít najmä v oblastiach, ktoré sa ich týkajú alebo majú na ne priamy vplyv, a zúčastňovať sa ich;

b) prijímať finančné zdroje, ak to dovoľujú vnútroštátne pravidlá jednotlivých strán, a

c) zúčastňovať sa na vykonaní projektov spolupráce a programov v oblastiach ich záujmu.

Článok 49

Regionálna spolupráca a regionálna integrácia

1. Obe strany by mali používať všetky súčasné nástroje spolupráce na podporu aktivít zameraných na rozvoj aktívnej a recipročnej spolupráce medzi stranami a Mercado Común del Sur (Mercosur) ako celkom.

2. Táto spolupráca je významným prvkom podpory spoločenstva pre zavádzanie regionálnej integrácie medzi krajinami južnej časti Latinskej Ameriky do života.

3. Uprednostňujú sa operácie zamerané na:

a) podporu obchodu a investícií v regióne;

b) rozvoj regionálnej spolupráce v oblasti životného prostredia;

c) posmeľovanie rozvoja komunikačnej infraštruktúry potrebnej pre hospodársky rozvoj regiónu a

d) rozvoj regionálnej spolupráce v otázkach rybolovu.

4. Strany tiež užšie spolupracujú v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánovania.

5. Za týmto účelom môžu:

a) podnikať spoločné kroky s regionálnymi a miestnymi úradmi v oblasti hospodárskeho rozvoja a

b) zavádzať mechanizmy na výmenu informácií a know-how.

Článok 50

Trojstranná spolupráca a spolupráca dvoch regiónov

1. Strany si uvedomujú hodnotu medzinárodnej spolupráce na nastolenie procesov spravodlivého a trvalo udržateľného rozvoja a súhlasia s tým, že budú iniciovať programy trojstrannej spolupráce a programy s tretími krajinami v oblastiach spoločného záujmu.

2. Táto spolupráca sa môže týkať aj spolupráce dvoch regiónov v súlade s prioritami členských štátov a ďalších štátov Latinskej Ameriky a Karibiku.

Článok 51

Doložka o budúcich udalostiach

V rámci príslušných právomocí strán by sa vopred nemala vylúčiť žiadna príležitosť pre spoluprácu a strany by mohli využívať asociačný výbor na spoločné preskúmanie praktických možností spolupráce v ich spoločnom záujme.

Článok 52

Spolupráca v rámci vzťahov pridruženia

1. Spolupráca medzi stranami by mala prispieť k dosahovaniu všeobecných cieľov časti III identifikovaním a rozvíjaním inovačných programov spolupráce schopných poskytnúť pridanú hodnotu ich novému vzťahu ako pridružených partnerov.

2. Podporuje sa účasť každej strany ako pridruženého partnera na rámcových programoch, konkrétnych programoch a iných aktivitách druhej strany, ak to dovoľujú vnútorné pravidlá každej strany upravujúce prístup k programom a príslušným aktivitám.

3. Za týmto účelom môže dávať odporúčania asociačná rada.

Článok 53

Zdroje

1. Za účelom prispenia k napĺňaniu cieľov spolupráce ustanovenej v tejto dohode sa strany zaväzujú, že v rámci svojich možností a svojimi vlastnými cestami poskytnú primerané zdroje vrátane zdrojov finančných.

2. Strany prijmú všetky primerané opatrenia na podporu a umožnenie činností Európskej investičnej banky v Čile v súlade s jej vlastnými postupmi a kritériami financovania a s ich zákonmi a nariadeniami, bez ohľadu na právomoci ich príslušných úradov.

Článok 54

Konkrétne úlohy Asociačného výboru v otázkach spolupráce

1. Pri výkone ľubovoľných úloh zverených mu v časti III asociačný výbor pozostáva zo zástupcov spoločenstva a Čile zodpovedných za otázky spolupráce, obvykle na úrovni vyšších predstaviteľov.

2. Napriek ustanoveniam článku 6 má asociačný výbor najmä tieto funkcie:

a) pomáhať asociačnej rade pri výkone jej funkcií týkajúcich sa otázok súvisiacich so spoluprácou;

b) dohliadať nad vykonavaním rámca spolupráce dohodnutého medzi stranami;

c) dávať odporúčania v oblasti strategickej spolupráce medzi stranami, ktoré slúžia vytyčovaniu dlhodobých cieľov, strategických priorít a konkrétnych oblastí činnosti, v oblasti viacročných indikatívnych programov, ktoré obsahujú popis odvetvových priorít, osobitných cieľov, očakávaných výsledkov a indikatívnych čiastok a v oblasti ročných akčných programov a

d) pravidelne predkladať hlásenia asociačnému výboru o uplatňovaní a plnení cieľov a otázok časti III.

ČASŤ IV

OBCHOD A OTÁZKY SÚVISIACE S OBCHODOM

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 55

Ciele

Ciele tejto časti sú:

a) progresívna a recipročná liberalizácia obchodu s tovarmi v súlade s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 (General Agreement on Tariffs and Trade 1994 – "GATT 1994");

b) uľahčovanie obchodu s tovarmi, okrem iného prostredníctvom dohodnutých ustanovení o clách a príbuzných otázkach, normách, technických predpisoch a postupoch posudzovania zhody, sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach a obchode s vínom a alkoholickými nápojmi a aromatizovanými nápojmi;

c) recipročná liberalizácia obchodu so službami v súlade s článkom V Všeobecnej dohody o obchode v službách (General Agreement on Trade in Services – "GATS");

d) zlepšenie investičného prostredia a najmä podmienok pre zakladanie podnikov medzi stranami na základe princípu nediskriminácie;

e) liberalizácia bežných platieb a pohybov kapitálu v súlade so záväzkami prijatými v rámci medzinárodných finančným inštitúcií a s náležitou pozornosťou voči stabilite meny každej strany;

f) efektívne a recipročné otvorenie trhov verejného obstarávania strán;

g) primeraná a účinná ochrana práv duševného vlastníctva v súlade s najvyššími medzinárodnými normami;

h) zavedenie účinného mechanizmu spolupráce v oblasti hospodárskej súťaže a

i) zavedenie účinného mechanizmu riešenia sporov.

Článok 56

Colná únia a oblasti voľného obchodu

1. Nič v tejto dohode nesmie byť prekážkou pre udržiavanie alebo zakladanie colných únií, oblastí voľného obchodu ani iných mechanizmov medzi niektorou zo strán a tretími krajinami, ak nemenia práva a povinnosti ustanovené v tejto dohode.

2. Na požiadanie niektorej strany sa vykonajú medzi nimi konzultácie v rámci asociačného výboru o dohodách ustanovujúcich alebo upravujúcich colné únie alebo oblasti voľného trhu a v prípade potreby o ďalších významných otázkach súvisiacich s obchodnou politikou jednotlivých strán s tretími krajinami. Najmä v prípade pristúpenia sa takéto konzultácie konajú na zabezpečenie toho, aby boli zohľadňované vzájomné záujmy strán.

HLAVA II

VOĽNÝ POHYB TOVARU

Článok 57

Cieľ

Strany postupne a recipročne liberalizujú trh s tovarom počas prechodného obdobia začínajúceho sa nadobudnutím platnosti tejto dohody, v súlade s ustanoveniami tejto dohody a v súlade s článkom XXIV GATT 1994.

KAPITOLA I

ODSTRÁNENIE CIEL

Oddiel 1

Spoločné ustanovenia

Článok 58

Predmet

1. Pre účely tejto kapitoly "s pôvodom" znamená splnenie pravidiel pôvodu ustanovených v prílohe III.

2. Ustanovenia tejto kapitoly o odstránení vývozných ciel sa vzťahujú na všetky výrobky s pôvodom v jednej strane a vyvážané do druhej strany.

Článok 59

Clo

Clo zahŕňa všetky clá alebo poplatky každého druhu vyrúbené v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovarov, vrátane každej formy daňovej prirážky alebo prirážky v súvislosti s takýmto dovozom alebo vývozom, ale nezahŕňa:

a) vnútroštátne dane ani iné vnútroštátne poplatky vyrúbené v súlade s článkom 77;

b) antidumpingové alebo vyrovnávacie clá uplatňované v súlade s článkom 78;

c) dávky alebo iné poplatky vyrúbené v súlade s článkom 63.

Článok 60

Odstránenie ciel

1. Clá na dovoz medzi stranami budú odstránené podľa ustanovení článkov 64 až 72.

2. Clá na vývoz medzi stranami budú odstránené odo dňa účinnosti tejto dohody.

3. Pre každý výrobok sa základné clo, na ktoré sa majú uplatniť následné zníženia podľa článkov 64 až 72, uvedie v harmonograme zníženia ciel každej strany ustanovenom v prílohách I a II.

4. Ak jedna strana zníži sadzbu cla uplatňovanú podľa doložky najvyšších výhod po nadobudnutí platnosti tejto dohody a pred skončením prechodného obdobia, harmonogram zrušenia ciel tejto strany sa vzťahuje na znížené sadzby.

5. Každá strana deklaruje svoju pripravenosť znižovať clá rýchlejšie, než je ustanovené v článkoch 64 až 72, alebo inak zlepšovať podmienky prístupu podľa týchto článkov, ak to dovoľuje jej hospodárska situácia a situácia príslušného hospodárskeho odvetvia. Rozhodnutie asociačnej rady urýchliť odstránenie ciel alebo inak zlepšiť podmienky prístupu nahrádza podmienky ustanovené článkami 64 až 72 pre daný výrobok.

Článok 61

Nečinnosť

1. Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sa nezavedú žiadne nové clá a ani sa nezvýšia clá už uplatňované v obchode medzi stranami.

2. Bez ohľadu na odsek 1 môže Čile udržiavať svoj systém cenových pásiem ustanovený v článku 12 zákona č. 18,525 alebo následný systém pre výrobky, na ktorý sa tento zákon vzťahuje, ak sa uplatňuje v súlade s právami a povinnosťami Čile podľa Dohody WTO a spôsobom, ktorý nedovoľuje výhodnejšie zaobchádzanie pre dovozy z ľubovoľnej tretej strany vrátane krajín, s ktorými Čile uzatvorila alebo v budúcnosti uzatvorí dohodu oznamovanú podľa článku XXIV GATT 1994.

Článok 62

Klasifikácia tovaru

Klasifikácia tovaru obchodovaného medzi stranami je ustanovená príslušnou colnou nomenklatúrou každej strany v súlade s Harmonizovaným systémom opisu a kódovania komodít (ďalej len "HS").

Článok 63

Dávky a iné poplatky

Výška dávok a iných poplatkov uvedených v článku 59 sa obmedzí na približné náklady na poskytnuté služby a nepredstavuje nepriamu ochranu domácich výrobkov ani zdaňovanie dovozov alebo vývozov pre daňové účely. Vychádza z osobitných sadzieb, ktoré zodpovedajú reálnej hodnote poskytnutých služieb.

Oddiel 2

Odstránenie ciel

Pododdiel 2.1

Priemyselné výrobky

Článok 64

Predmet

Tento pododdiel sa vzťahuje na výrobky HS kapitoly 25 až 97, ktoré nie sú poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky podľa definície v článku 70.

Článok 65

Dovozné clá na priemyselné výrobky s pôvodom v Čile

Dovozné clá na priemyselné výrobky do Spoločenstva s pôvodom v Čile uvedené v prílohe I (Harmonogram odstránenia ciel Spoločenstva) v kategórii "rok 0" a "rok 3" sa zrušia podľa nasledujúceho harmonogramu tak, aby tieto clá boli úplne odstránené nadobudnutím platnosti tejto dohody, resp. 1. januára 2006:

Percentá ročného zníženia ciel

Kategória | Nadobudnutie platnosti | 1. 1. 2004 | 1. 1. 2005 | 1. 1. 2006 |

Rok 0 | 100 % | | | |

Rok 3 | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % |

Článok 66

Clá na dovoz priemyselných tovarov s pôvodom v Spoločenstve

Clá na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Čile uvedených v prílohe II (Harmonogram odstránenia ciel Čile) v kategórii "rok 0", "rok 5" a "rok 7" sa zrušia podľa nasledujúceho harmonogramu tak, aby tieto clá boli úplne odstránené nadobudnutím platnosti tejto dohody, resp. 1. januára 2008, resp. 1. januára 2010:

Percentá ročného zníženia ciel

Kategória | Nadobudnutie platnosti | 1. 1. 2004 | 1. 1. 2005 | 1. 1. 2006 | 1. 1. 2007 | 1. 1. 2008 | 1. 1.2009 | 1. 1. 2010 |

Rok 0 | 100 % | | | | | | | |

Rok 5 | 16,7 % | 33,3 % | 50 % | 66,7 % | 83,3 % | 100 % | | |

Rok 7 | 12,5 % | 25 % | 37,5 % | 50 % | 62,5 % | 75 % | 87,5 % | 100 % |

Pododdiel 2.2

Ryby a výrobky rybolovu

Článok 67

Predmet

Tento pododdiel sa vzťahuje na ryby a výrobky rybolovu, ktoré patria do kapitoly 3 HS, položky HS 1604 a 1605, podpoložky HS 051191 a 230120 a položky HS ex190220 [2].

Článok 68

Dovozné clá na ryby a výrobky rybolovu s pôvodom v Čile

1. Clá na dovoz rýb a výrobkov rybolovu s pôvodom v Čile do Spoločenstva uvedené v prílohe I v kategórii "rok 0", "rok 4", "rok 7" a "rok 10" sa zrušia podľa nasledujúceho harmonogrramu tak, aby tieto clá boli úplne odstránené nadobudnutím platnosti tejto dohody, resp. 1. januára 2007, 1. januára 2010 a resp. 1. januára 2013:

Percentá ročného zníženia ciel

Kategória | Nadobudnutie platnosti | 1. 1. 2004 | 1. 1. 2005 | 1. 1. 2006 | 1. 1. 2007 | 1. 1. 2008 | 1. 1. 2009 | 1. 1. 2010 | 1. 1. 2011 | 1. 1. 2012 | 1. 1. 2013 |

Rok 0 | 100 % | | | | | | | | | | |

Rok 4 | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % | | | | | | |

Rok 7 | 12,5 % | 25 % | 37,5 % | 50 % | 62,5 % | 75 % | 87,5 % | 100 % | | | |

Rok 10 | 9 % | 18 % | 27 % | 36 % | 45 % | 54 % | 63 % | 72 % | 81 % | 90 % | 100 % |

2. Colné kvóty na dovoz niektorých rýb a výrobkov rybolovu uvedených v prílohe I v kategórii "TQ" s pôvodom v Čile do Spoločenstva sa uplatňujú od nadobudnutia platnosti tejto dohody podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Tieto kvóty sa vybavujú v poradí, v akom bolo o ne požiadané.

Článok 69

Clá na dovoz rýb a výrobkov rybolovu s pôvodom v spoločenstve

1. Clá na dovoz rýb a výrobkov rybolovu s pôvodom v spoločenstve do Čile uvedené v prílohe II v kategórii "rok 0" sa odstránia nadobudnutím platnosti tejto dohody.

2. Colné kvóty na dovoz niektorých rýb a výrobkov rybolovu uvedených v prílohe II v kategórii "TQ" s pôvodom v Spoločenstve do Čile sa uplatňujú od nadobudnutia platnosti tejto dohody podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Tieto kvóty sa vybavujú v poradí, v akom bolo o ne požiadané.

Pododdiel 2.3

Poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky

Článok 70

Predmet

Tento pododdiel sa vzťahuje na poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky podľa prílohy I Dohody WTO o poľnohospodárstve.

Článok 71

Clá na dovoz poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Čile

1. Clá na dovoz poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Čile do Spoločenstva uvedených v prílohe I v kategórii "rok 0", "rok 4", "rok 7" a "rok 10" sa zrušia podľa nasledujúceho harmonogramu tak, aby tieto clá boli úplne odstránené nadobudnutím platnosti tejto dohody, resp. 1. januára 2007, 1. januára 2010 a resp. 1. januára 2013:

Percentá ročného zníženia ciel

Kategória | Nadobudnutie platnosti | 1. 1. 2004 | 1. 1. 2005 | 1. 1. 2006 | 1. 1. 2007 | 1. 1. 2008 | 1. 1. 2009 | 1. 1. 2010 | 1. 1. 2011 | 1. 1. 2012 | 1. 1. 2013 |

Rok 0 | 100 % | | | | | | | | | | |

Rok 4 | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % | | | | | | |

Rok 7 | 12,5 % | 25 % | 37,5 % | 50 % | 62,5 % | 75 % | 87,5 % | 100 % | | | |

Rok 10 | 9 % | 18 % | 27 % | 36 % | 45 % | 54 % | 63 % | 72 % | 81 % | 90 % | 100 % |

2. Pre poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Čile, ktoré patria do kapitol 7 a 8 a do položiek 20.09 a 22.04.30 kombinovanej nomenklatúry a sú uvedené v prílohe I v kategórii "EP", pre ktoré spoločný colný sadzobník ustanovuje uplatňovanie ciel ad valorem a osobitné clo, sa odstránenie ciel vzťahuje iba na clo ad valorem.

3. Pre poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Čile uvedené v prílohe I v kategórii "EP", pre ktoré spoločný colný sadzobník ustanovuje uplatňovanie ciel ad valorem a osobitné clo, sa odstránenie ciel vzťahuje iba na clo ad valorem.

4. Od nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo umožní, aby dovozy spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Čile uvedených v zozname I v kategórii "R" vstupovali do spoločenstva s clom, ktoré predstavuje 50 % základného cla.

5. Colné kvóty na dovoz niektorých poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I v kategórii "TQ" s pôvodom Čile do Spoločenstva sa uplatnia od nadobudnutia platnosti tejto dohody podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Tieto kvóty sa vybavujú v poradí, v akom bolo o ne požiadané, ale – ako to platí v Spoločenstve – na základe systému dovozných a vývozných licencií.

6. Colné koncesie sa nevzťahujú na dovozy výrobkov uvedených v prílohe I v kategórii "PN" s pôvodom v Čile do Spoločenstva, pretože na tieto výrobky sa vzťahujú denominácie chránené v Spoločenstve.

Článok 72

Dovozné clá na poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Spoločenstve

1. Clá na dovoz poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Čile uvedených v prílohe II v kategórii "rok 0", "rok 5" a "rok 10" sa zrušia podľa nasledujúceho harmonogramu tak, aby tieto clá boli úplne odstránené nadobudnutím platnosti tejto dohody, resp. 1. januára 2008 a 1. januára 2013:

Percentá ročného zníženia ciel

Kategória | Nadobudnutie platnosti | 1. 1. 2004 | 1. 1. 2005 | 1. 1. 2006 | 1. 1. 2007 | 1. 1. 2008 | 1. 1. 2009 | 1. 1. 2010 | 1. 1. 2011 | 1. 1. 2012 | 1. 1. 2013 |

Rok 0 | 100 % | | | | | | | | | | |

Rok 5 | 16,7 % | 33,3 % | 50 % | 66,6 % | 83,3 % | 100 % | | | | | |

Rok 10 | 9 % | 18 % | 27 % | 36 % | 45 % | 54 % | 63 % | 72 % | 81 % | 90 % | 100 % |

2. Colné kvóty na dovoz niektorých poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe II v kategórii "TQ" s pôvodom v Spoločenstve do Čile sa uplatňujú od nadobudnutia platnosti tejto dohody podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Tieto kvóty sa vybavujú v poradí, v akom bolo o ne požiadané.

Článok 73

Doložka naliehavosti pre poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky

1. Napriek článku 92 tejto dohody a článku 5 Dohody WTO o poľnohospodárstve, ak sa pri osobitnej citlivosti poľnohospodárskych trhov výrobok s pôvodom v jednej strane dováža do druhej strany v takých zvýšených množstvách a za takých podmienok, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť vážnu ujmu alebo poruchu na trhoch s podobnými alebo priamo konkurenčnými výrobkami druhej strany, táto strana môže prijať príslušné opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi ustanovenými v tomto článku.

2. Ak sú splnené podmienky odseku 1, dovážajúca strana môže:

a) pozastaviť ďalšie znižovanie všetkých ciel na príslušné výrobky, na ktoré sa táto hlava vzťahuje alebo

b) zvýšiť clo na tento výrobok na úroveň, ktorá nepresahuje nižšiu z týchto hodnôt:

i) clo podľa doložky najvyšších výhod alebo

ii) základné clo uvedené v článku 60 ods. 3.

3. Pred uplatnením opatrenia definovaného v odseku 2 požiada dotknutá strana asociačný výbor o dôkladné preskúmanie stavu za účelom hľadania vzájomne prijateľného riešenia. Ak o to druhá strana požiada, strany sa zúčastnia konzultácií v rámci asociačného výboru. Ak sa do 30 dní od požiadania o takúto konzultáciu nenájde riešenie, môžu sa uplatniť ochranné opatrenia.

4. Ak si výnimočné okolnosti vyžadujú okamžité kroky, dovážajúca strana môže prijať prechodné opatrenia ustanovené v odseku 2 bez splnenia požiadaviek odseku 3 na obdobie najviac 120 dní. Takéto opatrenia nesiahajú nad rámec nevyhnutne potrebného na obmedzenie alebo nápravu ujmy alebo poruchy. Dovážajúca strana o tom okamžite informuje druhú stranu.

5. Opatrenia prijaté na základe tohto článku nesiahajú nad rámec potrebného na odstránenie vzniknutých ťažkostí. Strana zavádzajúca opatrenie zachová celkovú úroveň preferencie poskytnutú odvetviu poľnohospodárstva. Na dosiahnutie tohto cieľa sa strany môžu dohodnúť na odškodnení za nepriaznivé účinky opatrenia na ich obchod vrátane obdobia, počas ktorého sa uplatňovalo prechodné opatrenie podľa článku 4.

Za týmto účelom sa strany zúčastňujú na konzultáciách, aby dospeli k spoločnému zhodnému riešeniu. Ak do 30 dní nedospejú k dohode, postihnutá vyvážajúca krajina po oznámení asociačnému výboru môže pozastaviť uplatňovanie v zásade rovnocenných úľav na základe tejto hlavy.

6. Pre účely tohto článku:

a) "závažná ujma" znamená významné celkové zhoršenie postavenia výrobcov ako celku podobných alebo priamo konkurenčných výrobkov, ktorí pôsobia v jednej strane;

b) "hrozba závažnej ujmy" znamená závažnú ujmu, ktoré zjavne hrozí na základe skutočností a nielen narážok, dohadov alebo vzdialenej možnosti.

Článok 74

Hodnotiaca doložka

Počas tretieho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody strany vyhodnotia situáciu, pričom zohľadnia charakter obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami medzi stranami, osobitne citlivé stránky týchto výrobkov a vývoj poľnohospodárskej politiky na obidvoch stranách. V asociačnom výbore strany preskúmajú podľa jednotlivých výrobkov, systematicky a na základe primeranej reciprocity možnosti vzájomného udelenia iných ďalších výsad s cieľom zvýšenia liberalizácie obchodu s poľnohospodárskymi a spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami.

KAPITILA II

NETARIFNÉ OPATRENIA

Oddiel 1

Spoločné ustanovenia

Článok 75

Predmet

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na obchod s tovarom medzi stranami.

Článok 76

Zákaz množstevných obmedzení

Všetky dovozné alebo vývozné zákazy alebo obmedzenia v obchode medzi stranami, okrem ciel a daní, uplatňované prostredníctvom kvót, dovozných alebo vývozných licencií alebo iných opatrení, sa nadobudnutím platnosti tejto dohody zrušia. Žiadne takéto nové opatrenia sa nezavedú.

Článok 77

Národné prostriedky pre vnútroštátne zdaňovanie a reguláciu [3]

1. Výrobky dovezené na územie druhej strany nepodliehajú priamo ani nepriamo žiadnym vnútroštátnym daniam ani iným vnútroštátnym poplatkom nad rámec poplatkov priamo či nepriamo uplatnených na podobné domáce výrobky. Strany navyše neuplatnia vnútroštátne dane ani iné vnútroštátne poplatky, aby tak umožnili ochranu domácej výroby [4].

2. Výrobky dovezené na územie druhej strany majú priznané zaobchádzanie nemenej výhodné, než majú priznané podobné domáce výrobky vzhľadom na všetky zákony, nariadenia a požiadavky ovplyvňujúce ich vnútroštátny predaj, ponúkanie na predaj, kúpu, dopravu, distribúciu alebo používanie. Ustanovenia tohto odseku nie sú prekážkou pre uplatňovanie odlišných vnútroštátnych poplatkov za dopravu, ktoré vychádzajú výlučne z hospodárskej prevádzky dopravných prostriedkov a nie pôvodu výrobku.

3. Žiadna zo strán neustanoví ani nebude udržiavať nijaké vnútroštátne množstevné nariadenie súvisiace so zmiešavaním, spracovaním alebo používaním výrobkov v určených množstvách alebo pomeroch, ktoré priamo alebo nepriamo vyžaduje, aby sa každé uvedené množstvo alebo podiel každého výrobku, ktorý podlieha tejto úprave, musel dodávať z domácich zdrojov. Navyše žiadna zo strán inak neuplatňuje vnútroštátne množstevné nariadenia, aby tak umožnila ochranu domácej výroby [5].

4. Ustanovenia tohto článku nie sú prekážkou pre vyplácanie dotácií výlučne domácim výrobcom, vrátane platieb domácim výrobcom pochádzajúcich z výťažku vnútroštátnych daní alebo poplatkov uplatňovaných v súlade s ustanoveniami tohto článku a dotácií realizovaných prostredníctvom štátnych nákupov domácich výrobkov.

5. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na zákony, nariadenia, postupy alebo prax riadiacu verejné obstarávanie, ktoré podliehajú výhradne ustanoveniam hlavy IV tejto časti.

Oddiel 2

Antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia

Článok 78

Antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia

Ak jedna strana rozhodne, že v jej obchode s druhou stranou sa realizujú dumpingové a/alebo vyrovnávacie opatrenia, môže prijať primerané opatrenia podľa Dohody WTO o vykonaní článku VI GATT 1994 a Dohody WTO o dotáciách a vyrovnávacích opatreniach.

Oddiel 3

Clá a súvisiace otázky

Článok 79

Clá a súvisiace obchodné otázky

1. Na zabezpečenie súladu s ustanoveniami tejto hlavy, keďže sa vzťahujú k clám a otázkam súvisiacim s obchodom, a na podporu obchodu bez ohľadu na potrebu účinnej kontroly, sa strany zaväzujú, že budú:

a) spolupracovať a vymieňať si informácie týkajúce sa colnej legislatívy a postupov;

b) uplatňovať colné pravidlá a postupy dohodnuté stranami na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni;

c) zjednodušovať požiadavky a formality týkajúce sa uvoľňovania a preclievania tovarov, vrátane – pokiaľ je to možné – spolupráce na vypracovaní postupov umožňujúcich predkladať údaje o dovoze a vývoze jedinej agentúre; a koordinovať činnosť colných a iných orgánov, aby bolo možné vykonať úradnú kontrolu po dovoze alebo vývoze, pokiaľ je to možné jednou agentúrou;

d) spolupracovať vo všetkých otázkach týkajúcich sa pôvodu a colných postupov s ním súvisiacich a

e) spolupracovať vo všetkých otázkach colného oceňovania podľa Dohody o vykonaní článku VII GATT 1994, najmä s cieľom dospieť k spoločným názorom na uplatňovanie kritérií oceňovania, k používaniu indikatívnych a referenčných indexov, prevádzkových hľadísk a metód práce.

2. Na zlepšenie metód práce a na zabezpečenie transparentnosti a efektívnosti colných operácií strany:

a) zabezpečia dodržiavanie najvyšších noriem integrity uplatňovaním opatrení odrážajúcich zásady príslušných medzinárodných dohovorov a nástrojov v tejto oblasti, ako to ustanovuje legislatíva každej zo strán;

b) vždy, keď je to možné, podnikajú ďalšie kroky smerom k znižovaniu, zjednodušovaniu a normalizácii údajov v dokumentácii vyžadovanej colnicou, vrátane používania jediného vstupného colného dokumentu a dátovej správy a jediného výstupného colného dokumentu a dátovej správy, založených na medzinárodných normách a čo najviac vychádzajúcich z komerčne dostupných informácií;

c) pri každej príležitosti spolupracujú na legislatívnych a prevádzkových iniciatívach súvisiacich s dovozom, vývozom a colným postupmi, a pokiaľ je to možné, na zlepšovaní služieb pre podnikateľskú verejnosť;

d) tam, kde je vhodné, spolupracujú na technickej pomoci vrátane organizovania seminárov a umiestňovania pracovníkov;

e) spolupracujú na zavádzaní výpočtovej techniky do colných postupov a tam, kde je to možné, spolupracujú na ustanovení spoločných noriem;

f) uplatňujú medzinárodné pravidlá a normy v colnej oblasti vrátane podstatných prvkov revidovaného Kjótskeho dohovoru o zjednodušení a harmonizácii colných postupov vždy, keď je to možné;

g) v najvyššej možnej miere zaujímajú spoločné stanoviská v medzinárodných colných organizáciách v colnej oblasti, ako je WTO, WCO (World Customs Organisation – Svetová colná organizácia), Organizácia Spojených národov a UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development – Konferencia OSN o obchode a rozvoji);

h) zabezpečujú efektívne a rýchle postupy umožňujúce právo na odvolanie sa proti správnym konaniam colných a iných agentúr, nariadeniam a rozhodnutiam týkajúcim sa dovozu alebo vývozu tovarov podľa článku X GATT 1994 a

i) pokiaľ je to možné, vždy spolupracujú na uľahčení prekládkových operácií a tranzitných pohybov cez ich územie.

3. Strany súhlasia s tým, aby ich príslušné obchodné a colné ustanovenia a postupy boli založené na:

a) legislatíve, ktorá sa vyhýba nepotrebným bremenám hospodárskych prevádzkovateľov, ktorá nebude prekážkou v boji proti podvodom a poskytne ďalšie uľahčenie prevádzkovateľom, ktorí dosahujú vysokú úroveň súladu s ňou;

b) ochrane legálneho obchodu prostredníctvom efektívneho presadzovania legislatívnych požiadaviek;

c) uplatňovaní moderných colných techník vrátane hodnotenia rizík, zjednodušených postupov vstupu a uvoľňovania tovarov, kontrol po uvoľnení a metód auditovania spoločností pri súčasnom rešpektovaní dôvernej povahy komerčných údajov podľa ustanovení vzťahujúcich sa ku každej strane. Každá strana vykoná potrebné opatrenia na zabezpečenie efektívnosti metód hodnotenia rizík;

d) postupoch, ktoré sú transparentné, účinné a podľa možnosti zjednodušené za účelom znižovania nákladov a zvýšenia výpovednej schopnosti hospodárskych prevádzkovateľov;

e) vývoji systémov založených na informačných technológiách tak pre vývozné, ako aj pre dovozné operácie medzi hospodárskymi prevádzkovateľmi a colnými správami a medzi colnicami a inými orgánmi. Takéto systémy môžu tiež zabezpečovať platbu ciel, daní a iných poplatkov elektronickým prevodom;

f) pravidlách a postupoch, ktoré umožňujú vopred záväzné pravidlá pre colnú klasifikáciu a pravidlá pôvodu. Rozhodnutie môže byť kedykoľvek zmenené alebo odvolané, ale iba po oznámení dotknutému operátorovi a bez spätného účinku, ak bolo vydané na základe nesprávnych alebo neúplných informácií;

g) ustanoveniach, že v zásade podporia dovoz tovarov prostredníctvom používania zjednodušených colných postupov a procesov alebo colných postupov a procesov pred príchodom a

h) dovozných opatreniach, ktoré neobsahujú žiadne podmienky na kontrolu pred dodávkou definované v Dohode WTO o kontrole pred dodávkou;

i) pravidlách, ktoré zaručujú, že všetky pokuty vyrúbené za menšie porušenia colných predpisov alebo procedurálnych požiadaviek sú úmerné a ich uplatňovanie nevedie k zbytočným prieťahom v colnom odbavovaní podľa článku VIII GATT 1994.

4. Strany súhlasia:

a) s potrebou včasných konzultácií s hospodárskymi prevádzkovateľmi o podstatných záležitostiach súvisiacich s legislatívnymi návrhmi a všeobecnými postupmi týkajúcimi sa ciel. Za týmto účelom každá strana vytvorí primerané mechanizmy medzi správami a prevádzkovateľmi;

b) s vydávaním – pokiaľ je to možné v elektronických prostriedkoch – a uverejňovaním novej legislatívy a všeobecných postupov týkajúcich ciel, ako aj všetkých úprav, najneskôr do nadobudnutia platnosti takejto legislatívy a postupov. Verejnosti tiež sprístupnia všeobecné informácie, ktoré zaujímajú hospodárskych prevádzkovateľov, ako napríklad úradné hodiny colníc vrátane úradných hodín v prístavoch a na hraničných prechodoch a v kontaktných informačných strediskách;

c) s podporou spolupráce medzi prevádzkovateľmi a colnými správami prostredníctvom používania objektívneho a verejne prístupného memoranda o porozumení založeného na memorandách vyhlásených WCO a

d) so zabezpečením toho, aby ich vlastné clá a súvisiace požiadavky a postupy naďalej spĺňali potreby obchodnej komunity a nasledovali najvhodnejšie postupy.

5. Napriek odsekom 1 až 4 si správy obidvoch strán poskytnú vzájomnú pomoc v colných záležitostiach v súlade s ustanoveniami protokolu z 13. júna 2001 o vzájomnej správnej pomoci v colných otázkach k Rámcovej dohode o spolupráci.

Článok 80

Colné oceňovania

Pravidlá colného oceňovania uplatňované v obchode medzi stranami sa riadia Dohodou WTO o vykonávaní článku VII GATT 1994 bez výhrad a alternatív ustanovených v článku 20 a v odsekoch 2, 3 a 4 prílohy II.

Článok 81

Osobitný výbor pre colnú spoluprácu a pravidlá pôvodu

1. Strany týmto zriaďujú osobitný výbor pre colnú spoluprácu a pravidlá pôvodu, zložený zo zástupcov týchto strán. Výbor sa stretáva v deň a s programom, ktorý strany vopred dohodli. Funkciu predsedu výboru zastáva striedavo každá zo strán. Výbor podlieha asociačnému výboru.

2. Funkcie výboru zahŕňajú:

a) sledovanie vykonávania a správy článkov 79 a 80 a prílohy III a všetkých ostatných colných záležitostí týkajúcich sa prístupu na trh;

b) poskytovanie fóra na konzultácie a diskusie o všetkých otázkach súvisiacich s clami, vrátane a najmä pravidiel pôvodu a súvisiacich colných postupoch, všeobecných colných postupoch, colného oceňovania, tarifných režimov, colnej nomenklatúry, colnej spolupráce a vzájomnej správnej pomoci v colných otázkach;

c) podporu spolupráce pri vypracovaní, uplatňovaní a presadzovaní pravidiel pôvodu a súvisiacich colných postupov, všeobecných colných postupov a vzájomnej správnej pomoci v colných otázkach;

d) všetky ostatné otázky, na ktorých sa strany dohodli.

3. Na splnenie úloh uvedených v tomto článku sa strany môžu dohodnúť na stretnutiach ad hoc.

Článok 82

Presadzovanie preferenčného zaobchádzania

1. Strany súhlasia s tým, že správna spolupráca je pre vykonanie a kontrolu koncesií poskytnutých v tejto hlave podstatná, a opätovne potvrdzujú svoje odhodlanie bojovať s neregulérnosťou a podvodmi súvisiacimi s pôvodom, vrátane colnej klasifikácie a colnej hodnoty.

2. Vzhľadom na to môžu strany dočasne pozastaviť preferenčné zaobchádzanie poskytované na základe tejto hlavy výrobku alebo výrobkom, vzhľadom na ktoré táto strana v súlade s týmto článkom stanoví, že druhá strana naďalej systematicky neposkytuje správnu spoluprácu alebo sa dopúšťa podvodov.

3. Pre účely tohto článku znamená systematické neposkytovanie správnej spolupráce:

a) neprítomnosť správnej spolupráce, napríklad neposkytovanie mien a adries colných alebo vládnych orgánov zodpovedných za vystavovanie a kontrolu osvedčení o pôvode alebo odtlačkov pečiatok používaných na legalizáciu osvedčení alebo neposkytnutie aktualizovaných informácií, ak je to potrebné;

b) systematická nečinnosť alebo nedostatočný výkon pri overovaní pôvodu výrobkov a pri plnení ďalších požiadaviek prílohy III a zisťovaní alebo zabraňovaní porušovania pravidiel pôvodu;

c) systematické odmietanie alebo neprimerané odďaľovanie výkonu následného overovania dôkazu pôvodu na požiadanie druhej strany a včasné oznamovanie jeho výsledkov;

d) neprítomnosť alebo systematický nedostatok správnej spolupráce pri overovaní výrobku, ak existuje predpoklad o podvode súvisiacom s pôvodom. Za týmto účelom môže strana predpokladať existenciu podvodu okrem iného vtedy, ak dovozy výrobku alebo výrobkov podľa tejto dohody významne prekračujú obvyklú úroveň výrobnej a vývoznej kapacity druhej strany.

4. Pred uplatnením dočasného pozastavenia ustanoveného v tomto článku strana, ktorá zistila systematické neposkytovanie správnej spolupráce alebo predpokladá podvod, predloží asociačnému výboru všetky relevantné informácie potrebné na dôkladné prešetrenie situácie za účelom identifikácie riešenia prijateľného pre strany. Zároveň uverejní v úradnom vestníku oznámenie dovozcom označujúce výrobok alebo výrobky, u ktorých bolo zistené systematické neposkytovanie správnej spolupráce alebo sa predpokladá podvod. Právne dôsledky takéhoto uverejnenia sa riadia národným právom každej strany.

5. Do 10 dní odo dňa oznámenia informácie uvedenej v odseku 4 sa strany zúčastnia na konzultáciách v rámci asociačného výboru. Ak strany nedosiahnu dohodu o riešení, aby predišli uplatneniu dočasného pozastavenia preferenčného zaobchádzania do 30 dní od začatia takýchto konzultácií, dotknutá strana môže dočasne pozastaviť preferenčné zaobchádzanie pre dotknutý výrobok alebo výrobky.

Dočasné pozastavenie nepresiahne dobu potrebnú na ochranu finančných záujmov dotknutej strany.

6. Dočasné pozastavenia podľa tohto článku sa oznamujú asociačnému výboru okamžite po ich prijatí. Nepresahujú obdobie šiestich mesiacov, ktoré možno obnoviť. Sú predmetom pravidelných konzultácií v rámci asociačného výboru, predovšetkým za účelom ich zrušenia v anjskoršom termíne, v ktorom to okolnosti dovolia.

Oddiel 4

Normy, technické predpisy a postupy posudzovania zhody

Článok 83

Cieľ

Cieľom tejto časti je podporiť a zvýšiť obchod s tovarom prostredníctvom odstraňovania a prevencie nepotrebných bariér obchodu pri zohľadnení oprávnených cieľov strán a zásady nediskriminácie v zmysle Dohody WTO o technických bariérach obchodu (ďalej len "Dohoda TBO").

Článok 84

Predmet a rozsah

Ustanovenia tento časti sa vzťahujú na obchod s tovarom v oblasti noriem, technických predpisov a postupov hodnotenia zhody podľa definície Dohody TBO. Nevzťahujú sa na opatrenia uvedené v časti 5 tejto kapitoly. Technické špecifikácie vypracované vládnymi orgánmi pre účely verejného obstarávania nie sú predmetom ustanovení tejto časti, ale je im venovaná hlava IV tejto časti.

Článok 85

Definície

Pre účely tejto časti sa uplatňujú definície prílohy I Dohody TBO. V tejto súvislosti tiež platí rozhodnutie výboru WTO pre technické bariéry obchodu o zásadách pre vypracovanie medzinárodných noriem, príručiek a odporúčaní vo vzťahu k článkom 2, 5 a prílohe 3 tejto dohody.

Článok 86

Základné práva a povinnosti

Strany potvrdzujú svoje práva a povinnosti podľa Dohody TBO a svoj záväzok jej všestranného vykonávania. Vzhľadom nato a v súlade s cieľom tejto časti sa aktivity spolupráce a opatrenia sledované v rámci tejto časti vykonávajú za účelom podpory a posilnenia vykonania týchto práv a povinností.

Článok 87

Osobitné kroky na základe tejto dohody

Za účelom splnenia cieľov tohto oddielu:

1. Strany zintenzívnia svoju bilaterálnu spoluprácu v oblasti noriem, technických predpisov a hodnotenia zhody za účelom uľahčenia prístupu na svoje trhy zvyšovaním vzájomného poznania, porozumenia a zlučiteľnosti svojich systémov.

2. Vo svojej bilaterálnej spolupráci sa strany zamerajú na zisťovanie, ktoré mechanizmy alebo kombinácie mechanizmov sú najvhodnejšie pre konkrétne otázky alebo odvetvia. K takýmto mechanizmom patria aspekty regulačnej spolupráce, okrem iného zbližovanie a/alebo rovnocennosť technických predpisov a noriem, pripojenie sa k medzinárodným normám, dôverovanie vyhláseniam dodávateľa o zhode a používanie akreditácie na kvalifikáciu orgánov na hodnotenie súladu a dohody o vzájomnom uznávaní.

3. Na základe pokroku dosiahnutého vo svojej bilaterálnej spolupráci sa strany dohodnú, aké osobitné dohody by mali uzatvoriť za účelom vykonania identifikovaných mechanizmov.

4. Za týmto účelom sa strany snažia:

a) vypracovať spoločné názory na dobré regulačné postupy, vrátane ale bez obmedzenia, na:

i) transparentnosť pri vypracovaní, prijímaní a uplatňovaní technických predpisov, noriem a postupov hodnotenia zhody;

ii) potrebu a proporcionálnosť regulačných opatrení a súvisiacich postupov hodnotenia súladu, vrátane používania vyhlásení dodávateľov o zhode;

iii) používanie medzinárodných noriem ako základu technických predpisov okrem prípadov, keď by takéto medzinárodné normy boli neefektívnym alebo nevhodným prostriedkom na dosahovanie sledovaných legitímnych cieľov;

iv) presadzovanie technických predpisov a aktivít dohľadu nad trhom;

v) potrebnú technickú infraštruktúru z hľadiska metrológie, normalizácie, skúšobníctva, osvedčovania a akreditácie na podporu technických predpisov a

vi) mechanizmy a metódy revízie technických predpisov a postupov hodnotenia zhody;

b) posilňovať regulatívnu spoluprácu, napríklad prostredníctvom výmeny informácií, skúseností a údajov a prostredníctvom vedeckej a technickej spolupráce s cieľom zvyšovať kvalitu a úroveň ich technických predpisov a efektívne využívať regulačné zdroje;

c) o zlučiteľnosť a/alebo rovnocennosť ich príslušných technických predpisov, noriem a postupov hodnotenia zhody;

d) o podporu a odporúčanie bilaterálnej spolupráce medzi ich príslušnými verejnými a/alebo súkromnými organizáciami zodpovednými za metrológiu, normalizáciu, skúšobníctvo, osvedčovanie a akreditáciu;

e) o podporu a odporúčanie plnej účasti v medzinárodných normalizačných orgánoch a posilňovanie medzinárodných noriem ako základu pre technické predpisy a

f) o zvyšovanie bilaterálnej spolupráce v príslušných medzinárodných organizáciách a fórach venovaných otázkam uvedeným v tejto časti.

Článok 88

Výbor pre normalizáciu, technické predpisy a posudzovanie zhody

1. Strany týmto ustanovujú Zvláštny výbor pre technické predpisy, normalizáciu a posudzovanie zhody za účelom dosiahnutia cieľov ustanovených v tejto časti. Výboru zloženému zo zástupcov strán spolupredsedá jeden zástupca každej strany. Výbor sa stretáva najmenej raz ročne, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Výbor podlieha asociačnému výboru.

2. Výbor môže riešiť ľubovoľné otázky súvisiace s efektívnym fungovaním tejto časti. Má najmä tieto povinnosti a funkcie:

a) sledovanie a revízia vykonania a správy tohto oddielu. V tejto súvislosti vypracuje výbor program práce zameraný na dosahovanie cieľov tohto oddielu, a najmä cieľov ustanovených v článku 87;

b) poskytovanie fóra na diskusiu a výmenu informácií o každej otázke súvisiacej s touto časťou, a najmä z hľadiska systémov strán pre technické predpisy, normalizáciu a postupy posudzovania zhody, ako aj dianie v príbuzných medzinárodných organizáciách;

c) poskytovanie fóra na konzultácie a rýchle riešenie problémov, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať zbytočné bariéry trhu medzi stranami v rozsahu a význame tohto oddielu;

d) posmeľovanie, podpora a iné umožňovanie spolupráce medzi verejnými a/alebo súkromnými organizáciami strán pre metrológiu, normalizáciu, skúšobníctvo, osvedčovanie, kontrolu a akreditáciu a

e) hľadanie všetkých prostriedkov zameraných na zlepšenie prístupu na príslušné trhy strán a podporu fungovania tejto časti.

Oddiel 5

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

Článok 89

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

1. Cieľom tejto časti je podpora obchodu medzi stranami v oblasti sanitárnej a fytosanitárnej legislatívy pri súčasnom zachovaní verejného zdravia, zdravia flóry a fauny ďalším vykonaním zásad WTO o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (Dohoda WTO SFS). Ďalším cieľom tohto oddielu je zváženie noriem prospechu zvierat.

2. Ciele tejto časti sa napĺňajú prostredníctvom Dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach vzťahujúcich sa na obchod so zvieratami a zvieracími produktmi, rastlinami, rastlinnými produktmi a inými tovarmi a zabezpečení zvierat, ktorá tvorí prílohu IV.

3. Ako výnimka z článku 193 asociačný výbor pri riešení sanitárnych a fytosanitárnych opatrení pozostáva z predstaviteľov Spoločenstva a Čile, ktorí sú zodpovední za sanitárne a fytosanitárne otázky. Tento výbor sa teda nazýva Spoločný riadiaci výbor pre sanitárne a fytosanitárne otázky. Funkcie tohto výboru sú ustanovené v článku 16 prílohy IV.

4. Pre účely článku 184 sa konzultácie konané na základe článku 16 prílohy IV považujú za konzultácie uvedené v článku 183, ak sa strany nedohodnú inak.

Oddiel 6

Vína a liehoviny

Článok 90

Vína a liehoviny

Dohoda o obchode s vínami a dohoda o obchode s alkoholickými nápojmi a aromatizovanými nápojmi je pripojená ako príloha V a VI.

KAPITOLA III

VÝNIMKY

Článok 91

Doložka všeobecnej výnimky

Na základe požiadavky, aby sa takéto opatrenia neuplatňovali spôsobom, ktorý by predstavoval svojvoľnú alebo neodôvodniteľnú diskrimináciu medzi stranami tam, kde prevažujú rovnaké podmienky alebo skryté obmedzenie obchodu medzi stranami, nič v tejto hlave sa nebude vykladať tak, aby bolo prekážkou pre niektorú zo strán prijímať alebo uplatňovať opatrenia, ktoré:

a) sú potrebné na ochranu verejnej morálky;

b) sú potrebné na ochranu ľudského života alebo zdravia a života živočíchov alebo rastlín;

c) sú potrebné na zabezpečenie súladu so zákonmi alebo nariadeniami a ktoré neprotirečia tejto dohode, vrátane súvisiacich s uplatňovaním ciel, ochrany práv duševného vlastníctva a prevencie pred klamlivými praktikami;

d) súvisia s dovozom alebo vývozom zlata alebo striebra;

e) súvisia s ochranou národného bohatstva umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty;

f) súvisia s ochranou vyčerpateľných prírodných zdrojov, ak sa takéto opatrenia uplatňujú v spojení s obmedzením domácej výroby alebo spotreby alebo

g) súvisia s produktmi práce väzňov.

Článok 92

Ochranná doložka

1. Pokiaľ tento článok neustanovuje inak, ustanovenia článku XIX GATT 1994 a dohody WTO o ochranných opatreniach sa medzi stranami uplatňujú. Ustanovenia odsekov 2, 3, 4, 5, 7, 8 a 9 tohto článku sa uplatňujú iba vtedy, ak má jedna strana podstatný záujem ako vývozca príslušného výrobku definovaného v článku 10.

2. Každá strana okamžite a v každom prípade najneskôr sedem dní od udalosti poskytne písomným oznámením ad hoc asociačnému výboru všetky príslušné informácie o začatí bezpečnostného vyšetrovania a o konečných zisteniach vyšetrovania.

3. Informácie poskytované na základe odseku 2 obsahujú najmä vysvetlenie domáceho postupu, na základe ktorého bude vyšetrovanie prebiehať, a uvádzajú časový rozvrh vypočutí a iné vhodné príležitosti pre zainteresované strany predstaviť svoje názory na danú otázku. Navyše každá strana vopred písomne oznámi asociačnému výboru všetky príslušné informácie o rozhodnutí uplatniť predbežné ochranné opatrenia. Toto oznámenie musí byť doručené najmenej sedem dní pred uplatnením týchto opatrení.

4. Po oznámení konečných zistení vyšetrovania a pred uplatnením ochranných opatrení na základe ustanovení článku XIX GATT 1994 a dohody WTO o ochranných opatreniach sa strana, ktorá sa rozhodla uplatniť takéto opatrenia, obráti s otázkou na asociačný výbor a požiada o dôkladné preskúmanie situácie za účelom hľadania obojstranne prijateľného riešenia. Na nájdenie takéhoto riešenia a na požiadanie príslušnej strany sa strany zúčastnia predchádzajúcich konzultácií v rámci asociačného výboru.

5. Napriek odseku 4 nič nezabráni strane uplatniť opatrenia na základe ustanovení článku XIX GATT 1994 a dohody WTO o ochranných opatreniach.

6. Pri výbere ochranných opatrení uvedených v tomto článku krajiny uprednostnia tie, ktoré budú najmenej rušiť dosahovanie cieľov tejto dohody. Takéto opatrenia nesiahajú nad rámec nevyhnutný na odstránenie závažného porušenia a zachovávajú úroveň výhody poskytnutej v tejto hlave.

7. Strany potvrdzujú svoje práva a povinnosti podľa odsekov 1 a 2 článku 8 dohody WTO o ochranných opatreniach.

8. Právo na pozastavenie uvedené v článku 8 ods. 2 dohody WTO o ochranných opatreniach sa neuplatní medzi stranami počas prvých 18 mesiacov, keď je ochranné opatrenie účinné, ak bolo ochranné opatrenie prijaté v dôsledku absolútneho zvýšenia dovozu a ak je toto opatrenie v súlade s ustanoveniami dohody WTO o ochranných opatreniach.

9. Ochranné opatrenia sa po svojom uplatnení okamžite oznámia asociačnému výboru a sú raz ročne predmetom konzultácií vo výbore, najmä z hľadiska ich liberalizácie alebo zrušenia.

10. Na účely tohto článku sa má za to, že strana má podstatný záujem, ak patrí medzi päť najväčších dodávateľov dovážaného výrobku počas obdobia posledných troch rokov, meraného z hľadiska absolútneho objemu alebo hodnoty.

11. V prípade, že niektorá zo strán podrobuje postupu dohľadu dovoz výrobkov, ktoré viedli ku vzniku okolností pre uplatňovanie ochranného opatrenia podľa tohto článku, informuje o tom druhú stranu.

Článok 93

Doložka o nedostatku

1. Ak súlad s ustanoveniami tejto hlavy vedie:

a) ku kritickému nedostatku potravín alebo iných výrobkov podstatných pre vyvážajúcu krajinu alebo k jeho hrozbe alebo

b) k nedostatku podstatných množstiev domácich materiálov pre domáci spracovateľský priemysel v obdobiach, kedy sa domáca cena takýchto materiálov drží pod svetovou cenou ako súčasť vládneho plánu stabilizácie,

a ak predtým uvedené situácie spôsobujú alebo pravdepodobne spôsobia veľké ťažkosti pre vyvážajúcu stranu, táto strana môže prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi ustanovenými v tomto článku.

2. Pri výbere opatrení sa musia uprednostniť také, ktoré najmenej porušia fungovanie mechanizmov tejto dohody. Tieto opatrenia sa neuplatňujú spôsobom predstavujúcim prostriedok svojvoľnej alebo neodôvodnenej diskriminácie, ak prevažujú rovnaké podmienky, ani skryté obmedzenie obchodu a budú zrušené, ak okolnosti už nie sú dôvodom pre ich udržiavanie. Navyše opatrenia, ktoré môžu byť prijaté na základe odseku 1 písm. b), nesmú pôsobiť tak, aby zvyšovali vývoz alebo ochranu poskytovanú príslušnému domácemu spracovateľskému priemyslu, a neodklonia sa od ustanovení tejto dohody súvisiacich s nediskrimináciou.

3. Pred prijatím opatrení ustanovených v odseku 1 alebo čo najskôr v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 4, strana hodlajúca prijať opatrenia predloží asociačnému výboru všetky relevantné informácie s cieľom hľadania riešenia prijateľného pre strany. Strany sa v rámci asociačného výboru môžu dohodnúť na ľubovoľných prostriedkoch potrebných na ukončenie ťažkostí. Ak sa do 30 dní od postúpenia otázky asociačnému výboru nedosiahne dohoda, vyvážajúca strana môže uplatniť opatrenia o vývoze príslušného výrobku na základe tohto článku.

4. Ak výnimočné a kritické okolnosti vyžadujúce si okamžité kroky znemožňujú predchádzajúce informovanie alebo preskúmanie, strana hodlajúca prijať opatrenia môže okamžite uplatniť preventívne opatrenia potrebné na zvládnutie situácie a okamžite o tom informuje druhú stranu.

5. Všetky opatrenia uplatňované na základe tohto článku sa okamžite oznamujú asociačnému výboru a sú predmetom pravidelných konzultácií s týmto orgánom, najmä s cieľom ustanoviť harmonogram na ich odstránenie hneď, ako to okolnosti dovolia.

HLAVA III

OBCHOD V OBLASTI SLUŽIEB A ZAKLADANIA PODNIKOV

Článok 94

Ciele

1. Strany recipročne liberalizujú obchod v oblasti služieb podľa ustanovení tejto hlavy a v súlade s článkom V GATS.

2. Cieľom kapitoly III je zlepšenie investičného prostredia, a najmä podmienok pre zakladanie podnikov medzi stranami na základe zásady nediskriminácie.

KAPITOLA I

SLUŽBY

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 95

Predmet

1. Pre účely tejto kapitoly je obchod v oblasti služieb definovaný ako dodávanie služieb prostredníctvom týchto režimov:

a) z územia jednej strany na územie druhej strany (režim 1);

b) z územia jednej strany spotrebiteľovi služby druhej strany (režim 2);

c) poskytovateľom služby jednej strany prostredníctvom komerčnej prítomnosti na území druhej strany (režim 3);

d) poskytovateľom služby jednej strany prostredníctvom prítomnosti fyzických osôb na území druhej strany (režim 4).

2. Táto kapitola sa vzťahuje na obchod vo všetkých odvetviach služieb s výnimkou:

a) finančných služieb, ktoré sú predmetom kapitoly II;

b) audiovizuálnych služieb;

c) vnútroštátnej námornej kabotáže a

d) služieb leteckej dopravy, vrátane služieb vnútroštátnej a medzinárodnej pravidelnej i nepravidelnej leteckej dopravy a službieb priamo súvisiacich s výkonom dopravných práv okrem:

i) opráv lietadiel a údržbárskych služieb, počas ktorých je lietadlo vyňaté z prevádzky;

ii) predaja a marketingu leteckých dopravných služieb a

iii) služieb počítačových rezervačných systémov CRS.

3. Nič v tejto kapitole sa nesmie vykladať tak, aby ukladalo akúkoľvek povinnosť v súvislosti s vládnym obstarávaním, ktoré je predmetom hlavy IV tejto časti.

4. Ustanovenia tejto kapitoly sa nevzťahujú na dotácie poskytované stranami. Strany preskúmajú vydanie predpisov o dotáciách súvisiacich s obchodovaním v odvetví služieb v kontexte preskúmania tejto kapitoly, ako to ustanovuje článok 100, s cieľom zapracovania všetkých predpisov dohodnutých v článku XV GATS.

5. Tento oddiel sa vzťahuje na medzinárodnú námornú dopravu a telekomunikačné služby podliehajúce ustanoveniami uvedeným v oddieloch 2 a 3.

Článok 96

Definície

Pre účely tejto kapitoly:

a) "opatrenie" znamená akékoľvek opatrenie strany v podobe zákona, nariadenia, pravidla, postupu, rozhodnutia, správneho konania alebo v ľubovoľnej inej podobe;

b) "opatrenie prijaté alebo udržiavané stranou" znamená opatrenia prijaté:

i) ústrednou vládou, regionálnou alebo miestnou samosprávou a úradmi a

ii) mimovládnzmi orgánmi vykonávajúcimi právomoci delegované im ústrednou vládou, regionálnou alebo miestnou samosprávou alebo úradmi;

c) "poskytovateľ služieb" znamená ľubovoľnú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá chce poskytovať alebo poskytuje služby;

d) "komerčná prítomnosť" znamená ľubovoľný typ podniku alebo profesionálnej organizácie, aj prostredníctvom:

i) založenia, akvizície alebo udržiavania právnickej osoby alebo

ii) vytvorenie alebo udržiavania pobočky alebo kancelárie zastúpenia

na území jednej strany za účelom poskytovania služieb;

e) "právnická osoba" znamená ľubovoľnú právnickú osobu riadne ustanovenú alebo inak utvorenú podľa príslušného zákona za účelom zisku alebo iným účelom, v súkromnom vlastníctve alebo vo vlastníctve vlády, vrátane ľubovoľnej korporácie, trustu, partnerstva, spoločného podniku, firmy s jedným vlastníkom alebo združenia;

f) "právnická osoba strany" znamená právnickú osobu ustanovenú alebo inak utvorenú na základe práva Spoločenstva, jeho členských štátov alebo Čile.

Ak takáto právnická osoba má iba svoje úradné sídlo alebo ústrednú správu na území Spoločenstva alebo Čile, nepovažuje sa za právnickú osobu Spoločenstva alebo čílsku právnickú osobu, ak sa nezapája do podstatných podnikateľských operácií na území Spoločenstva alebo Čile;

g) "fyzická osoba" znamená štátneho príslušníka jedného z členských štátov alebo Čile podľa ich príslušnej legislatívy.

Článok 97

Prístup na trh

1. Vzhľadom na prístup na trh prostredníctvom režimov dodávok uvedených v článku 95 každá strana si s druhou stranou dohodne zaobchádzanie pre služby a poskytovateľov služieb nemenej výhodné ako je zaobchádzanie ustanovené s lehotami, obmedzeniami a podmienkami dohodnutými a uvedenými v jeho rozvrhu uvedenom v článku 99.

2. V odvetviach, v ktorých sa prijímajú záväzky súvisiace s prístupom na trh, sú opatrenia, ktoré strana nedodržiava alebo neprijme pre svoje regionálne jednotky alebo pre celé teritórium, pokiaľ nie je v rozvrhu uvedené inak, definované ako:

a) obmedzenia počtu poskytovateľov služieb tak z hľadiska početných kvót, monopolov, výhradných dodávateľov služieb alebo požiadavky na preskúšanie hospodárskej potreby;

b) obmedzenia celkovej hodnoty transakcií v službách alebo aktív v podobe početných kvót alebo požiadavky na preskúšanie hospodárskej potreby;

c) obmedzenia celkového počtu prevádzok služieb alebo celkového počtu výstupov služieb vyjadrených ako designované početné jednotky v podobe kvót alebo požiadavky na preskúšanie hospodárskej potreby [6];

d) obmedzenia celkového počtu fyzických osôb, ktoré môžu byť zamestnané v odvetví konkrétnej služby alebo ktoré môže poskytovateľ služby zamestnať a ktoré sú potrebné na dodávanie konkrétnej služby v podobe číselných kvót alebo požiadavky na preskúšanie hospodárskej potreby alebo s ňou priamo súvisia;

e) opatrenia, ktoré obmedzujú alebo vyžadujú zvláštne typy právnických osôb alebo spoločných podnikov, prostredníctvom ktorých poskytovateľ služby druhej strany môže poskytovať služby a

f) obmedzenia účasti zahraničného kapitálu z hľadiska najvyššieho percentuálneho limitu pre zahraničnú účasť alebo celkovú hodnotu jednotlivých alebo úhrnných zahraničných investícií.

Článok 98

Národné zaobchádzanie

1. V odvetviach uvedených v jej rozvrhu a v závislosti od podmienok a kvalifikácií v ňom ustanovených, každá strana poskytne službám a poskytovateľom služieb druhej strany z hľadiska všetkých opatrení ovplyvňujúcich poskytovanie služieb zaobchádzanie nemenej výhodné, než je to, ktoré poskytuje svojim vlastným podobným službám a poskytovateľom služieb [7].

2. Strana môže splniť požiadavku odseku 1 poskytnutím buď formálne rovnakého zaobchádzania alebo formálne odlišného zaobchádzania službám a poskytovateľom služieb druhej strany od toho, ktorý poskytuje svojim vlastným podobným službám a poskytovateľom služieb.

3. Formálne rovnaké alebo formálne odlišné zaobchádzanie sa považuje za menej výhodné, ak upravuje podmienky hospodárskej súťaže v prospech služieb alebo poskytovateľov služieb jednej strany v porovnaní so službami alebo poskytovateľmi služieb druhej strany.

Článok 99

Rozvrh osobitných záväzkov

1. Osobitné záväzky prijaté každou stranou podľa článkov 97 a 98 sú ustanovené v rozvrhu zaradenom v prílohe VII. Vzhľadom na odvetvia, v ktorých sú takéto záväzky prijaté, každý rozvrh uvádza:

a) lehoty, obmedzenia a podmienky prístupu na trh;

b) podmienky a kvalifikácie národného zaobchádzania;

c) záväzky týkajúce sa ďalších povinností uvedených v odseku 3;

d) tam, kde je to vhodné, časový rámec vykonania takýchto záväzkov a dátum nadobudnutia platnosti takýchto záväzkov.

2. Opatrenia, ktoré nie sú v súlade s článkom 97 ani 98, sú uvedené v stĺpci k článku 97. V tom prípade sa má za to, že zápis uvádza aj podmienku alebo kvalifikáciu k článku 98.

3. Ak strana prevezme konkrétne záväzky opatrení ovplyvňujúcich obchod v odvetví služieb, ktorý nie je predmetom rozvrhu podľa článkov 97 a 98, sú takéto záväzky uvedené v jej rozvrhu ako ďalšie záväzky.

Článok 100

Prehodnocovanie

1. Strany preskúmajú túto kapitolu tri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody za účelom ďalšieho prehlbovania liberalizácie a zníženia alebo odstránenia zostávajúcich obmedzení na základe obojstrannej výhodnosti a zabezpečenia celkovej rovnováhy práv a povinností.

2. Asociačný výbor preskúma pôsobenie tejto kapitoly každé tri roky po prehodnotení vykonanom podľa odseku 1 a príslušné návrhy predloží asociačnej rade.

Článok 101

Pohyb fyzických osôb

Dva roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody strany prehodnotia pravidlá a podmienky týkajúce sa pohybu fyzických osôb (režim 4) s cieľom dosiahnutia ďalšej liberalizácie. Toto prehodnotenie sa môže venovať aj revízii definície fyzickej osoby ustanovenej v článku 96 písm. g).

Článok 102

Domáca regulácia

1. V odvetviach, pre ktorých strana prijala záväzky vo svojom rozvrhu, a s cieľom zabezpečiť, aby každé opatrenie súvisiace s požiadavkami a postupmi udeľovania licencií a certifikácie poskytovateľov služieb druhej strany nevytváralo zbytočnú bariéru obchodu, sa táto strana bude snažiť zabezpečiť, aby každé takéto opatrenie:

a) bolo založené na objektívnych a transparentných kritériách, ako napríklad právomoc a schopnosť poskytovať danú službu;

b) neobmedzovalo obchod viac, než je potrebné na zabezpečenie dosiahnutia legitímneho politického cieľa;

c) nepredstavovalo skryté obmedzenie pre poskytovanie niektorej služby.

2. Pravidlá odseku 1 môžu byť prehodnotené v rámci postupu článku 100, aby zohľadňovali pravidlá dohodnuté v článku VI GATS s cieľom ich zapracovania do tejto dohody.

3. Ak niektorá strana jednostranne alebo na základe dohody uznáva vzdelanie, prax, licencie alebo osvedčenia získané na území tretej krajiny, táto strana poskytne druhej strane adekvátnu príležitosť preukázať, že vzdelanie, prax, licencie alebo osvedčenia získané na území druhej strany by mali tiež byť uznávané, alebo uzatvoriť dohodu alebo mechanizmus s porovnateľným účinkom.

4. Strany pravidelne konzultujú s cieľom určiť, či je možné odstrániť všetky zostávajúce požiadavky pre udelenie občianstva alebo trvalého pobytu pre udeľovanie licencií alebo osvedčení poskytovateľom služieb druhej strany.

Článok 103

Vzájomné uznávanie

1. Každá strana zabezpečí, aby jej príslušné úrady v priebehu primeranej lehoty po predložení žiadosti o licenciu alebo osvedčenie poskytovateľom služieb druhej strany:

a) rozhodli o žiadosti a žiadateľa informovali o tomto rozhodnutí, ak je žiadosť úplná, alebo

b) ak žiadosť nie je úplná, bezodkladne informovali žiadateľa o stave žiadosti a o ďalších informáciách, ktoré sú potrebné podľa domáceho práva tejto strany.

2. Strany vyzvú príslušné orgány na svojom území, aby poskytovali odporúčania o vzájomnom uznávaní, aby tak umožnili poskytovateľom služieb úplne alebo čiastočne plniť kritériá, ktoré každá strana uplatňuje pri autorizácii, udeľovaní licencií, akreditácii, činnosti a osvedčovaní poskytovateľov služieb a najmä odborných služieb.

3. V primeranom časovom období a pri zvážení úrovne súladu s príslušnými predpismi asociačný výbor rozhodne, či je odporúčanie uvedené v odseku 2 v súlade s touto kapitolou. Ak tomu tak je, takéto odporúčanie sa vykonáva prostredníctvom dohody o vzájomnom uznávaní požiadaviek, kvalifikácií, licencií a iných predpisov, ktoré prerokujú príslušné úrady.

4. Každá takáto dohoda musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami dohody WTO, a najmä článku VII GATS.

5. Ak strany súhlasia, každá strana vyzve svoje príslušné orgány, aby vypracovali postupy udeľovania dočasných licencií poskytovateľom odborných služieb druhej strany.

6. Asociačný výbor pravidelne, najmenej raz za tri roky, preveruje vykonanie tohto článku.

Článok 104

Elektronický obchod [8]

Uvedomujúc si, že elektronické prostriedky zvyšujú obchodné príležitosti v mnohých odvetviach, strany súhlasia s tým, že budú podporovať rozvoj elektronického obchodu medzi sebou, najmä prostredníctvom spolupráce v oblasti prístupu na trh a v regulačných otázkach nastolených elektronickým obchodom.

Článok 105

Transparentnosť

Každá strana reaguje urýchlene na všetky požiadavky druhej strany na konkrétne informácie o ktorýchkoľvek jej opatreniach všeobecného významu alebo medzinárodných dohodách, ktoré súvisia v touto kapitolou alebo majú na ňu vplyv. Na požiadanie poskytuje kontaktné miesto uvedené v článku 190 konkrétne informácie poskytovateľom služieb druhej strany vo všetkých takýchto otázkach. Kontaktné miesta nemusia uschovávať zákony a nariadenia.

Oddiel 2

Medzinárodná námorná doprava

Článok 106

Predmet

1. Napriek článku 95 ods. 5 sa ustanovenia tohto oddielu vzťahujú na plavebné spoločnosti založené mimo Spoločenstva alebo Čile a riadené štátnymi príslušníkmi členského štátu alebo Čile, ak sú ich plavidlá zaregistrované v súlade s ich príslušnou legislatívou v tomto členskom štáte alebo v Čile a plavia sa pod vlajkou členského štátu alebo Čile.

2. Tento článok sa vzťahuje na medzinárodnú námornú dopravu, vrátane prepravy až do domu alebo intermodálnych dopravných operácií, ktoré zahŕňajú plavebné úseky na mori.

Článok 107

Definície

Pre účely tohto oddielu:

a) sa "kombinované dopravné operácie" definujú ako právo zabezpečovať medzinárodné dopravné služby s dodávkou nákladu a za týmto účelom priamo uzatvárať dohody s poskytovateľmi iných spôsobov dopravy;

b) "poskytovatelia medzinárodných námorných služieb" pokrývajú poskytovateľov služieb súvisiacich s medzinárodným nákladom v námorných službách, handlingom nákladu, skladovými a skladovacími službami, službami colného odbavenia, službami kontajnerových staníc a dep, agentúrnymi službami a nákladnými zasielateľskými službami.

Článok 108

Prístup na trh a národné zaobchádzanie

1. Vzhľadom na súčasnú úroveň liberalizácie medzi stranami v medzinárodnej námornej doprave

a) strany naďalej efektívne uplatňujú zásadu neobmedzeného prístupu na medzinárodný námorný trh a premávajú na komerčnom a nediskriminačnom základe;

b) každá strana naďalej poskytuje lodiam pod vlajkou druhej strany alebo lodiam, ktoré prevádzkujú poskytovatelia služieb druhej strany, zaobchádzanie nemenej výhodné, než majú priznané jeho domáce lode, aj pokiaľ ide o prístup do prístavov, využívanie infraštruktúry a doplnkových námorných služieb prístavov a súvisiacich sadzieb a poplatkov, colných zariadení a prideľovania dostatočného priestoru a zariadení na nakládku a vykládku.

2. Strany pri uplatňovaní zásad odseku 1:

a) v budúcich bilaterálnych dohodách s tretími krajinami nezavedú doložky o zdieľaní nákladu okrem mimoriadnych okolností, ak by zasielateľské spoločnosti s pravidelnými zaoceánskymi spojmi dotknutej strany inak nemali možnosť udržať kyvadlovú dopravu pre obchod do príslušnej tretej krajiny a z nej;

b) v budúcich bilaterálnych dohodách súvisiacich s obchodom so suchým a tekutým tovarom vo veľkom zakážu dohody o zdieľaní nákladu;

c) po nadobudnutí platnosti tejto dohody zrušia všetky jednostranné opatrenia a správne, technické a iné bariéry, ktoré by mohli mať obmedzujúce alebo diskriminačné účinky na voľné poskytovanie služieb v medzinárodnej námornej doprave.

3. Každá strana dovolí poskytovateľom medzinárodných námorných služieb druhej strany komerčnú prítomnosť na svojom území pre zakladanie spoločností a činnosť za podmienok nemenej výhodných, ako majú priznané jej vlastní poskytovatelia služieb alebo dodávatelia služieb z ľubovoľnej tretej krajiny, a v súlade s podmienkami uvedenými v jej rozvrhu.

Oddiel 3

Telekomunikačné služby

Článok 109

Definície

Pre účely tohto oddielu:

a) "Telekomunikačné služby" znamenajú prenos elektromagnetických signálov – zvukových, dátových a obrazových a ich ľubovoľných kombinácií okrem vysielania [9]. Záväzky v tejto oblasti preto nepokrývajú hospodársku činnosť pozostávajúcu z poskytovania obsahu, ktorý na svoj prenos potrebuje telekomunikačné služby. Poskytovanie tohto obsahu prenášaného prostredníctvom telekomunikačnej služby je predmetom osobitných záväzkov prijatých stranami v iných príslušných odvetviach.

b) "Regulačný úrad" znamená orgán alebo orgány s ľubovoľnou pridelenou regulačnou úlohou v súvislosti s otázkami uvedenými v tomto oddiele.

c) "Unikátne telekomunikačné zariadenia" znamenajú zariadenia verejnej telekomunikačnej prenosnej siete a služby, ktoré:

i) výhradne alebo prevažne poskytuje jediný poskytovateľ alebo obmedzený počet poskytovateľov a

ii) za účelom poskytovania služby nie je možné ich hospodársky ani technicky nahradiť.

Článok 110

Regulačný úrad

1. Regulačné úrady pre telekomunikačné služby sú oddelené od všetkých dodávateľov základných telekomunikačných služieb a nezodpovedajú sa im.

2. Rozhodnutia a postupy, ktoré používajú regulačné úrady, sú vzhľadom na všetkých účastníkov trhu nestranné.

3. Poskytovateľ dotknutý rozhodnutím regulačného úradu má právo sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať.

Článok 111

Dodávky služieb

1. Ak je potrebná licencia, náležitosti a podmienky takejto licencie sú verejne dostupné a verejne je dostupná lehota obvykle potrebná na prijatie rozhodnutia o žiadosti o licenciu.

2. Ak je potrebná licencia, žiadateľovi sa dôvody neposkytnutia licencie oznámia na požiadanie.

Článok 112

Veľkí dodávatelia

1. Veľký dodávateľ je dodávateľ, ktorý je schopný podstatne ovplyvňovať náležitosti účasti z hľadiska ceny a dodávky základných telekomunikačných služieb na relevantnom trhu v dôsledku:

a) kontroly nad unikátnymi zariadeniami alebo

b) využívania svojho postavenia na trhu.

2. Udržiavajú sa primerané opatrenia, ktoré zabránia dodávateľom, ktorí sú sami alebo spoločne hlavnými dodávateľmi, používať protisúťažné praktiky alebo v nich pokračovať.

3. K uvedeným protisúťažných praktikám patrí najmä:

a) používanie protisúťažných krížových dotácií;

b) používanie informácií získaných od konkurencie s protisúťažnými výsledkami a

c) včasné neposkytnutie technických informácií o unikátnych zariadeniach a komerčne relevantných informáciách iným poskytovateľom služieb, ktoré sú potrebné pre ich poskytovanie služieb.

Článok 113

Prepojenie

1. Tento oddiel sa vzťahuje na spájanie sa s poskytovateľmi verejných telekomunikačných prenosných sietí alebo služieb, aby používatelia jedného poskytovateľa mohli komunikovať s používateľmi iných poskytovateľov a pristupovať k službám poskytovaných iným poskytovateľom.

2. Prepojenie s hlavným poskytovateľom sa zabezpečí v ľubovoľnom technicky možnom bode siete. Takéto prepojenie sa poskytne:

a) za nediskriminačných okolností, podmienok (vrátane technických noriem a špecifikácií) a sadzieb a s kvalitou nemenej výhodnou, než je poskytovaná pre jeho vlastné podobné služby alebo pre podobné služby nepričlenených poskytovateľov služieb alebo pre jeho dcérske spoločnosti alebo iné pridružené podniky;

b) na čas, za okolností, podmienok (vrátane technických noriem a špecifikácií) a s nákladovo orientovanými sadzbami, ktoré sú transparentné, primerané, s ohľadom na ekonomickú realizovateľnosť a dostatočne rozložené do jednotlivých obchodných transakcií tak, aby poskytovateľ nemusel platiť za súčasti alebo zariadenia siete, ktoré nepotrebuje na poskytovanie svojej služby a

c) na požiadanie v bodoch okrem koncových bodov siete ponúkaných väčšine používateľov za poplatky, ktoré odrážajú náklady na vybudovanie potrebných dodatočných zariadení.

4. Postupy vzťahujúce sa na prepojenie s hlavným poskytovateľom sú verejne dostupné.

5. Hlavní poskytovatelia poskytnú dohody o prepojení poskytovateľom služieb strán, aby zabezpečili nediskrimináciu a/alebo vopred uverejnia referenčné ponuky na prepojenie, ak už nie sú verejnosti k dispozícii.

Článok 114

Obmedzené zdroje

Všetky postupy prideľovania a využívania obmedzených zdrojov vrátane frekvencií, čísel a práv cesty sa vykonávajú objektívne, načas, transparentne a nediskriminačne.

Článok 115

Univerzálna služba

1. Každá strana má právo definovať druh povinnej univerzálnej služby, ktorú chce udržiavať.

2. Ustanovenia upravujúce univerzálnu službu sú transparentné, objektívne a nediskriminačné. Sú tiež neutrálne z hľadiska hospodárskej súťaže a nie sú náročnejšie, než je potrebné.

KAPITOLA II

FINANČNÉ SLUŽBY

Článok 116

Predmet

1. Táto kapitola sa vzťahuje na opatrenia prijaté alebo udržiavané stranami, ktoré majú vplyv na obchod v oblasti finančných služieb.

2. Pre účely tejto kapitoly je obchod v oblasti finančných služieb definovaný ako poskytovanie finančných služieb prostredníctvom týchto režimov:

a) z územia jednej strany na územie druhej strany (režim 1);

b) na území jednej strany spotrebiteľovi finančnej služby druhej strany (režim 2);

c) poskytovateľom finančnej služby jednej strany prostredníctvom komerčnej prítomnosti na území druhej strany (režim 3);

d) poskytovateľom finančnej služby jednej strany prostredníctvom prítomnosti fyzických osôb na území druhej strany (režim 4).

3. Nič v tejto kapitole sa nesmie vykladať tak, aby ukladalo akúkoľvek povinnosť v súvislosti s vládnym obstarávaním, ktoré je predmetom hlavy IV tejto časti.

4. Ustanovenia tejto kapitoly sa nevzťahujú na dotácie poskytované stranami. Strany prehodnotia otázku predpisov pre dotácie súvisiace s obchodom v oblasti finančných služieb za účelom zapracovania všetkých predpisov dohodnutých v článku XV GATS do tejto dohody.

5. Táto kapitola sa nevzťahuje na:

i) činnosti vykonávané národnou bankou, menovým úradom alebo ľubovoľným verejnoprávnym subjektom pri výkone menovej alebo devízovej politiky;

ii) činnosti, ktoré tvoria súčasť zákonom stanoveného systému sociálneho zabezpečenia alebo verejných dôchodkových programov a

iii) iné činnosti, ktoré vykonáva verejnoprávny subjekt na účet, so zárukou alebo s použitím finančných zdrojov vlády.

6. Ak strana povolí výkon niektorej z činností uvedených v odseku 5 bodoch ii) alebo III) svojim dodávateľom finančných služieb súťažiacich s verejnoprávnym subjektom alebo poskytovateľom finančnej služby, pre účely odseku 5 sa na takéto činnosti vzťahuje táto kapitola.

Článok 117

Definície

Pre účely tejto kapitoly:

1. "Opatrenie" znamená akékoľvek opatrenie strany v podobe zákona, nariadenia, pravidla, postupu, rozhodnutia, administratívneho postupu alebo v ľubovoľnej inej podobe.

2. "Opatrenia prijaté alebo udržiavané stranou" znamenajú opatrenia prijaté:

i) ústrednou vládou, regionálnou alebo miestnou samosprávou a úradmi a

ii) mimovládnymi orgánmi pri výkone právomocí delegovaných ústrednou vládou, regionálnou alebo miestnou samosprávou alebo úradmi.

3. "Poskytovateľ finančných služieb" znamená ľubovoľnú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá chce poskytovať alebo poskytuje finančné službám, ale pojem poskytovateľ finančných služieb "nezahŕňa verejnoprávny subjekt".

4. "Verejnoprávny subjekt" znamená:

i) vládu, ústrednú banku alebo menový úrad strany alebo subjekt, ktorý strana vlastní alebo kontroluje, ktorý sa v prvom rade zaoberá výkonom vládnych funkcií alebo činností pre vládne účely, pričom sem nepatrí subjekt, ktorý sa v prvom rade zaoberá poskytovaním finančných služieb za obchodných podmienok, alebo

ii) súkromný subjekt vykonávajúci funkcie obvykle vykonávané národnou bankou alebo menovým úradom pri výkone týchto funkcií.

5. "Komerčná prítomnosť" znamená ľubovoľný druh podniku alebo profesionálnej organizácie, vrátane aj:

i) založenia, akvizície alebo udržiavania právnickej osoby alebo

ii) vytvorenia alebo udržiavania pobočky alebo kancelárie zastúpenia

na území jednej strany na účely poskytovania finančných služieb.

6. "Právnická osoba" znamená ľubovoľnú právnickú osobu riadne ustanovenú alebo inak utvorenú podľa príslušného zákona za účelom zisku alebo iným účelom, v súkromnom vlastníctve alebo vo vlastníctve vlády, vrátane ľubovoľnej korporácie, trustu, partnerstva, spoločného podniku, firmy s jedným vlastníkom alebo združenia.

7. "Právnická osoba strany" znamená právnickú osobu ustanovenú alebo inak utvorenú na základe práva Spoločenstva, jeho členských štátov alebo Čile.

Ak takáto právnická osoba má iba svoje úradné sídlo alebo ústrednú správu na území Spoločenstva alebo Čile, nepovažuje sa za právnickú osobu Spoločenstva alebo čílsku právnickú osobu, ak sa nezapája do podstatných podnikateľských operácií na území Spoločenstva alebo Čile.

8. "Fyzická osoba" znamená štátneho príslušníka jedného z členských štátov alebo Čile podľa ich príslušnej legislatívy.

9. "Finančná služba" znamená ľubovoľnú službu finančnej povahy ponúkanú poskytovateľom finančnej služby niektorej strany. Finančné služby pozostávajú z týchto činností:

Poistenie a poistné služby

i) priame poistenie (vrátane spoluúčasti):

A. životné,

B. neživotné;

ii) zaistenie a retrocesia;

iii) sprostredkovanie poistenia, napríklad maklérstvo a obchodné zastúpenie;

iv) pomocné poistné služby, napríklad poradenstvo, poistná matematika, posudzovanie rizík a likvidačné služby.

Bankovníctvo a iné finančné služby (okrem poisťovníctva)

v) prijímanie vkladov a iných splatných finančných prostriedkov od verejnosti;

vi) úvery všetkých druhov vrátane spotrebného úveru, hypotekárneho úveru, faktoringu a financovania komerčných transakcií;

vii) finančný lízing;

viii) všetky platobné služby a služby spojené s prevodom peňazí vrátane kreditných, zaťažovacích a debetných kariet, cestovných šekov a bankových zmeniek;

ix) záruky a záväzky;

x) obchodovanie na vlastných účet a na účet zákazníkov na burze alebo na cezpultovom trhu:

A. s nástrojmi peňažného trhu vrátane šekov, zmeniek a depozitných certifikátov,

B. s devízami,

C. s derivátmi, okrem iného termínované obchody a opcie,

D. s kurzovými a úrokovými nástrojmi vrátane produktov, ako sú swapy, dohody o budúcom kurze/o budúcich úrokoch,

E. s prevoditeľnými cennými papiermi,

F. s inými prevoditeľnými nástrojmi a finančnými aktívami vrátane zlata a striebra v prútoch alebo tehlách;

xi) účasť na emisiách cenných papierov všetkých druhov vrátane upisovania a realizácie v úlohe sprostredkovateľa (verejného alebo súkromného) a poskytovania služieb súvisiacich s takými emisiami;

xii) peňažné maklérstvo;

xiii) riadenie aktív ako napríklad riadenie hotovosti alebo portfólií, všetky formy správy kolektívnych investícií, správa dôchodkových fondov, správcovské, depozitárne a poručnícke služby;

xiv) platobné a zúčtovanie služby pre finančný majetok vrátane cenných papierov, derivátov a iných prevoditeľných nástrojov;

xv) poskytovanie a prenos finančných informácií a softvér na spracovanie finančných údajov a príbuzný softvér od poskytovateľov iných finančných služieb;

xvi) poradenstvo, sprostredkovanie a iné pomocné finančné služby pre všetky činnosti uvedené v pododsekoch v) až xv) vrátane úverových referencií a analýz, prieskum a poradenstvo pre investovanie a portfóliá, poradenstvo v oblasti akvizícií a reštrukturalizácie a stratégie podnikov.

10. "Nové finančné služby" znamenajú služby finančnej povahy vrátane služieb súvisiacich so súčasnými a novými produktmi alebo spôsob poskytovania produktu, ktorý nedodáva žiadny iný poskytovateľ finančných služieb na území jednej strany, ale ktorý je poskytovaný na území druhej strany.

Článok 118

Prístup na trh

1. Vzhľadom na prístup na trh prostredníctvom režimov dodávok uvedených v článku 116 si každá strana dohodne s druhou stranou zaobchádzanie pre finančné služby a poskytovateľov finančných služieb nemenej výhodné, než je ustanovené s náležitosťami, obmedzeniami a podmienkami dohodnutými a uvedenými v jeho dodatku uvedenom v článku 120.

2. V odvetviach, kde sa prijímajú záväzky súvisiace s prístupom na trh, sú opatrenia, ktoré strana nedodržiava alebo neprijme pre svoje regionálne jednotky alebo pre celé teritórium, pokiaľ nie je v dodatku uvedené inak, definované ako:

a) obmedzenia počtu poskytovateľov finančných služieb tak z hľadiska početných kvót, monopolov, výhradných dodávateľov služieb alebo požiadavky na preskúšanie hospodárskej potreby;

b) obmedzenia celkovej hodnoty transakcií vo finančných službách alebo aktív v podobe početných kvót alebo požiadavky na preskúšanie hospodárskej potreby;

c) obmedzenia celkového počtu operácií finančných služieb alebo celkového počtu výstupov služieb vyjadrených ako designované početné jednotky v podobe kvót alebo požiadavky na preskúšanie hospodárskej potreby [10];

d) obmedzenia celkového počtu fyzických osôb, ktoré môžu byť zamestnané v odvetví konkrétnej finančnej služby alebo ktoré môže poskytovateľ finančnej služby zamestnať a ktoré sú potrebné na dodávanie konkrétnej finančnej služby v podobe číselných kvót alebo požiadavky na preskúšanie hospodárskej potreby alebo s ňou priamo súvisia;

e) opatrenia, ktoré obmedzujú alebo vyžadujú zvláštne typy právnických osôb alebo spoločných podnikov, prostredníctvom ktorých poskytovateľ finančnej služby druhej strany môže poskytovať služby a

f) obmedzenia účasti zahraničného kapitálu z hľadiska najvyššieho percentuálneho limitu pre zahraničnú účasť alebo celkovú hodnotu jednotlivých alebo úhrnných zahraničných investícií.

Článok 119

Národné zaobchádzanie

1. V odvetviach uvedených v jej rozvrhu a v závislosti od podmienok a kvalifikácií v ňom stanovených, každá strana poskytne finančným službám a poskytovateľom finančných služieb druhej strany z hľadiska všetkých opatrení ovplyvňujúcich poskytovanie finančných služieb, zaobchádzanie nemenej výhodné než to, ktoré poskytuje svojim vlastným podobným finančným službám a poskytovateľom finančných služieb [11].

2. Strana môže splniť požiadavku odseku 1 poskytnutím buď formálne rovnakého zaobchádzania, alebo formálne odlišného zaobchádzania finančným službám a poskytovateľom finančných služieb druhej strany od toho, ktorý poskytuje svojim vlastným podobným finančným službám a poskytovateľom finančných služieb.

3. Formálne rovnaké alebo formálne odlišné zaobchádzanie sa považuje za menej výhodné, ak upravuje podmienky hospodárskej súťaže v prospech finančných služieb alebo poskytovateľov finančných služieb jednej strany v porovnaní s finančnými službami alebo poskytovateľmi finančných služieb druhej strany.

Článok 120

Rozvrh osobitných záväzkov

1. Osobitné záväzky prijaté každou stranou podľa článkov 118 a 119 sú ustanovené v rozvrhu zaradenom v prílohe VIII. Vzhľadom na odvetvia, v ktorých sú takéto záväzky prijaté, každý rozvrh uvádza:

a) náležitosti, obmedzenia a podmienky prístupu na trh;

b) podmienky a kvalifikácie národného zaobchádzania;

c) záväzky týkajúce sa ďalších povinností uvedených v odseku 3;

d) tam, kde je to vhodné, časový rámec vykonania takýchto záväzkov a dátum nadobudnutia platnosti takýchto záväzkov.

2. Opatrenia, ktoré nie sú v súlade s článkom 118 ani 119, sú uvedené v stĺpci k článku 118. V tomto prípade sa má za to, že zápis uvádza aj podmienku alebo kvalifikáciu k článku 119.

3. Ak strana prevezme konkrétne záväzky opatrení ovplyvňujúce obchod v odvetví finančných služieb, ktoré nie sú predmetom dodatku podľa článkov 118 a 119, sú takéto záväzky uvedené v jej rozvrhu ako ďalšie záväzky.

Článok 121

Nové finančné služby

1. Strana dovolí poskytovateľom finančných služieb druhej strany so sídlom na svojom území, aby na jej území ponúkali ľubovoľné finančné služby v rozsahu pododvetví a finančných služieb prisľúbených v jej dodatku za okolností, s obmedzeniami, podmienkami a kvalifikáciami uvedenými v uvedenom dodatku a za predpokladu, že zavedenie tejto novej finančnej služby si nevyžaduje nový zákon alebo zmenu a doplnenie súčasného zákona.

2. Strana môže určiť právnu formu, prostredníctvom ktorej možno poskytovať služby a môže požadovať autorizáciu na poskytovanie tejto finančnej služby. Ak je takáto autorizácia potrebná, v primeranej lehote sa prijme rozhodnutie a autorizáciu možno odmietnuť iba z dôvodov obozretnosti.

Článok 122

Spracovanie údajov v odvetví finančných služieb

1. Každá strana dovolí poskytovateľovi finančných služieb druhej strany prenášať informácie v elektronickej alebo inej podobe na jej územie a von z neho na spracovanie údajov, ak je takéto spracovanie potrebné pre normálny chod podnikania poskytovateľa takýchto finančných služieb.

2. Ak informácie uvedené v odseku 1 pozostávajú z osobných údajov alebo ich obsahujú, prenos takýchto informácií z územia jednej strany na územie druhej strany sa uskutoční v súlade s národným právom upravujúcim ochranu jednotlivca v súvislosti s prenosom a spracovaním osobných údajov tej strany, z územia ktorej sa informácie prenášajú.

Článok 123

Účinná a transparentná regulácia v odvetví finančných služieb

1. Pokiaľ je to možné, každá strana vopred poskytne všetkým záujemcom každé opatrenie všeobecného uplatnenia, ktoré táto strana navrhuje prijať, aby týmto osobám umožnila vyjadriť sa k tomuto opatreniu. Takéto opatrenie sa poskytne:

a) prostredníctvom úradného uverejnenia alebo

b) v inej písomnej alebo elektronickej podobe.

2. Príslušný finančný úrad každej strany poskytne záujemcom svoje požiadavky na vyplnenie žiadostí súvisiacich s poskytovaním finančných služieb.

3. Na požiadanie žiadateľa ho príslušný finančný úrad informuje o stave jeho žiadosti. Ak takýto úrad požaduje od žiadateľa ďalšie informácie, oznámi to žiadateľovi bez zbytočných prieťahov.

4. Každá strana vyvinie maximálne úsilie na vykonanie a uplatňovanie medzinárodne schválených noriem na reguláciu a dohľad v odvetví finančných služieb a na boj proti praniu špinavých peňazí na svojom území. Za týmto účelom strany spolupracujú a vymieňajú si informácie a skúsenosti v rámci osobitného výboru pre finančné služby uvedeného v článku 127.

Článok 124

Dôverné informácie

Nič v tejto kapitole:

a) nevyžaduje od žiadnej zo strán poskytovať dôverné informácie, ktorých prezradenie by bolo prekážkou presadzovania práva, iným spôsobom by bolo v protiklade s verejným záujmom, alebo by škodilo legitímnym komerčným záujmom konkrétnych verejných alebo súkromných podnikov;

b) sa nevykladá tak, aby vyžadovalo o niektorej strany prezradenie informácií súvisiacich s finančnými vecami a účtami jednotlivých zákazníkov poskytovateľmi finančných služieb ani akýchkoľvek dôverných alebo zákonom chránených informácií.

Článok 125

Výhrada obozretnosti

1. Nič v tejto kapitole sa nevykladá tak, aby niektorej strane bránilo prijímať alebo udržiavať primerané opatrenia z dôvodov obozretnosti, napríklad:

a) ochrany investorov, vkladateľov, účastníkov finančného trhu, poistencov alebo osôb, ktorým náleží fiduciárna povinnosť zo strany poskytovateľa finančných služieb;

b) udržiavania bezpečnosti, primeranosti, integrity alebo finančnej zodpovednosti poskytovateľov finančných služieb a

c) zabezpečovania integrity a stability finančného systému strany.

2. Ak takéto opatrenia nie sú v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly, nesmú sa používať ako prostriedok tejto strany na vyhýbanie sa záväzkom alebo povinnostiam podľa tejto kapitoly.

Článok 126

Uznávanie

1. Jedna strana môže uznať opatrenia obozretnosti druhej strany tak, že určí spôsob uplatňovania opatrení tejto strany súvisiacich s finančnými službami. Takéto uznávanie, ktoré možno dosiahnuť prostredníctvom harmonizácie alebo inak, môže byť založené na zmluve, na dohode alebo sa môže poskytnúť autonómne.

2. Strany, ktorá je účastníkom budúcej alebo súčasnej dohody alebo dohody s treťou stranou ako napríklad v odseku 1, poskytne primeranú príležitosť druhej strane rokovať o jej pristúpení k takýmto zmluvám alebo dohodám, alebo rokovať s ňou o porovnateľných zmluvách alebo dohodách za okolností, ako keby existovala rovnocenná regulácia, dohľad, vykonanie takejto regulácie a prípadne postupy týkajúce sa zdieľania informácie medzi stranami zmluvy alebo dohody. Ak strana poskytne uznanie autonómne, umožní adekvátnu príležitosť druhej strane, aby preukázala, že takáto okolnosť existuje.

Článok 127

Zvláštny výbor pre finančné služby

1. Strany týmto zriaďujú zvláštny výbor pre finančné služby. Zvláštny výbor pozostáva zo zástupcov strán. Hlavný zástupca každej strany je predstaviteľom úradu tejto strany zodpovedného za finančné služby ustanovené v prílohe IX.

2. K funkciám zvláštneho výboru patrí:

a) dohľad nad vykonaním tejto kapitoly;

b) zvažovanie otázok týkajúcich sa finančných služieb, s ktorými sa naň niektorá strana obráti.

3. Zvláštny výbor sa stretáva na požiadanie jednej zo strán v deň a s programom, na ktorom sa strany vopred dohodli. V úrade predsedu sa strany striedajú. Zvláštny výbor informuje o výsledkoch svojich stretnutí asociačný výbor.

4. Tri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody zvláštny výbor pre finančné služby zváži kroky za účelom podpory a rozšírenia obchodovania vo finančných službách a ďalšieho prispievania k cieľom tejto dohody a informuje o tom asociačný výbor.

Článok 128

Konzultácie

1. Jedna strana môže požiadať o konzultácie s druhou stranou o ľubovoľnej otázke, ktorá vznikla na základe tejto kapitoly. Druhá strana túto požiadavku priaznivo posúdi. O výsledkoch svojich konzultácií strany informujú zvláštny výbor pre finančné služby.

2. Konzultácií na základe tohto článku sa zúčastňujú predstavitelia úradov uvedených v prílohe IX.

3. Nič v tomto článku sa nevykladá tak, aby sa od finančných úradov zúčastnených na konzultáciách vyžadovalo prezradenie informácií alebo podniknutie akýchkoľvek krokov, ktoré by zasahovali do jednotlivých otázok regulácie, dohľadu, správy alebo presadzovania.

4. Ak finančný úrad niektorej strany požaduje informácie pre účely dohľadu týkajúce sa poskytovateľa finančných služieb na území druhej strany, tento finančný úrad sa môže obrátiť na príslušný finančný úrad na území druhej strany a požiadať o informácie. Poskytnutie takýchto informácií môže závisieť od okolností, podmienok a obmedzení obsiahnutých v príslušnom práve druhej strany alebo od požiadavky predchádzajúcej dohody alebo dohody medzi príslušnými finančnými úradmi.

Článok 129

Osobitné ustanovenia o urovnávaní sporov

1. Pokiaľ v tomto článku nie je ustanovené inak, všetky spory na základe tejto kapitoly sa urovnávajú v súlade s ustanoveniami hlavy VIII.

2. Pre účely článku 184 sa konzultácie konané na základe článku 128 považujú za konzultácie uvedené v článku 183, ak sa strany nedohodnú inak. Po začatí konzultácií poskytnú strany informácie, aby umožnili preskúmať, aký vplyv môže mať opatrenie jednej strany alebo ľubovoľná iná otázka na pôsobnosť a uplatňovanie tejto kapitoly a s informáciami vymenenými počas konzultácií zaobchádzať ako s dôvernými. Ak sa otázka nevyrieši do 45 dní po konaní konzultácií podľa článku 128 alebo 90 dní po predložení požiadavky na konzultácie podľa článku 128 ods. 1. podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr, sťažujúca sa strana môže písomne požiadať o založenie rozhodcovskej poroty. Strany o výsledkoch svojich konzultácií informujú priamo asociačný výbor.

3. Pre účely článku 185:

a) predsedom rozhodcovskej poroty je finančný odborník;

b) asociačný výbor najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto dohody ustanoví zoznam najmenej piatich jednotlivcov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi ani jednej strany a ktorí sú ochotní a schopní pôsobiť ako rozhodcovia a byť označení ako predseda rozhodcovskej poroty pre finančné služby. Asociačný výbor zabezpečí, aby na tomto zozname bolo vždy aspoň päť osôb. Tieto osoby majú vedomosti alebo skúsenosti v práve alebo praxi finančných služieb, ku ktorým môže patriť regulácia finančných inštitúcií, byť nezávislí, poskytovať služby samy za seba a nebyť spriaznení ani neprijímať pokyny od žiadnej strany ani organizácie a spĺňajú požiadavky pravidiel správania sa ustanovených v prílohe XVI. Takýto zoznam možno zmeniť a doplniť každé tri roky;

c) do troch dní od požiadania na vytvorenie rozhodcovskej poroty predseda asociačného výboru vyberie žrebom predsedu rozhodcovskej poroty zo zoznamu uvedeného v písmene b). Ostatných dvoch rozhodcov do poroty vyžrebuje predseda asociačného výboru zo zoznamu uvedeného v článku 185 ods. 2., jedného spomedzi osôb navrhnutých asociačným výborom sťažujúcej sa strany a ďalšieho spomedzi osôb navrhnutých asociačnému výboru stranou, na ktorú je sťažnosť podaná.

KAPITOLA III

ZAKLADANIE PODNIKOV

Článok 130

Predmet

Táto kapitola sa vzťahuje na zakladanie podnikov vo všetkých odvetviach okrem všetkých odvetví služieb vrátane odvetvia finančných služieb.

Článok 131

Definície

Pre účely tejto kapitoly:

a) "Právnická osoba" znamená ľubovoľnú právnickú osobu riadne ustanovenú alebo inak utvorenú podľa príslušného zákona za účelom zisku alebo iným účelom, v súkromnom vlastníctve alebo vo vlastníctve vlády, vrátane ľubovoľnej korporácie, trustu, partnerstva, akciovej spoločnosti, firmy s jedným vlastníkom alebo združenia.

b) "Právnická osoba strany" znamená právnickú osobu ustanovenú alebo inak utvorenú na základe práva Spoločenstva, jeho členských štátov alebo Čile.

Ak takáto právnická osoba má iba svoje úradné sídlo alebo ústrednú správu na území Spoločenstva alebo Čile, nepovažuje sa za právnickú osobu Spoločenstva alebo Čile, ak sa nezapája do podstatných podnikateľských operácií na území Spoločenstva alebo Čile.

c) "Fyzická osoba" znamená štátneho príslušníka jedného z členských štátov alebo Čile podľa ich príslušnej legislatívy.

d) "Zakladanie podnikov" znamená:

i) založenie, akvizíciu alebo udržiavanie právnickej osoby alebo

ii) vytvorenie alebo udržiavanie pobočky alebo kancelárie zastúpenia na území jednej strany

za účelom vykonávania hospodárskej činnosti.

Pokiaľ ide o fyzické osoby, toto sa nevzťahuje na hľadanie ani prijímanie zamestnania na trhu práce, ani na preukazovanie práva prístupu na trh práce strany.

Článok 132

Národné zaobchádzanie

V odvetviach označených v prílohe X a podľa všetkých v nej ustanovených požiadaviek a kvalifikácií týkajúcich sa zakladania podnikov, každá strana poskytne právnickým a fyzickým osobám druhej strany nemenej priaznivé zaobchádzanie, než aké poskytuje svojim vlastným právnickým a fyzickým osobám vykonávajúcim podobnú hospodársku činnosť.

Článok 133

Právo na reguláciu

Podľa ustanovení článku 132 môže každá strana regulovať zakladanie právnických a fyzických osôb.

Článok 134

Záverečné ustanovenia

1. Vzhľadom na túto kapitolu strany potvrdzujú svoje práva a povinnosti jestvujúce na základe všetkých bilaterálnych alebo multilaterálnych zmlúv, ktorých sú účastníkmi.

2. S cieľom progresívnej liberalizácie podmienok investovania strany potvrdzujú svoj záväzok preskúmať právny rámec investovania, investičné prostredie a tok investícií medzi nimi v súlade so svojimi záväzkami z medzinárodných zmlúv o investovaní najneskôr tri roky po nadobudnutia platnosti tejto dohody.

KAPITOLA IV

VÝNIMKY

Článok 135

Výnimky

1. Na základe požiadavky, aby sa takéto opatrenia neuplatňovali spôsobom, ktorý by predstavoval prostriedok svojvoľnej alebo neodôvodnenej diskriminácie medzi stranami, kde prevažujú podobné podmienky alebo skryté obmedzenia obchodu v službách, finančných službách alebo zakladaní podnikov, nič v tejto hlave sa nevykladá tak, aby bolo prekážkou prijímania alebo pre sadzovania niektorou zo strán opatrení, ktoré:

a) sú potrebné na ochranu verejnej morálky alebo na udržiavanie verejného poriadku a verejnej bezpečnosti;

b) sú potrebné na ochranu ľudského života alebo zdravia a života živočíchov alebo rastlín;

c) súvisia s ochranou neobnoviteľných prírodných zdrojov, ak sa takéto opatrenia uplatňujú spoločne s opatreniami pre domáce dodávateľské alebo spotrebné služby a s opatreniami pre domáce investície;

d) sú potrebné na ochranu národného bohatstva umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty;

e) sú potrebné na zabezpečenie súladu zo zákonmi a nariadeniami, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tejto hlavy vrátane ustanovení súvisiacich s:

i) prevenciou proti klamlivým alebo podvodným praktikám alebo na vyrovnanie sa s účinkami neplnenia pri zmluvách o poskytovaní služieb;

ii) ochranu súkromia jednotlivcov v súvislosti so spracovaním a šírením osobných údajov a s ochranou dôvernosti osobných záznamov a účtov alebo

iii) bezpečnosťou.

2. Ustanovenia tejto hlavy sa nevzťahujú na príslušné systémy sociálneho zabezpečenia strán alebo na činnosti na území každej strany, ktoré sú čo len príležitostne spojené s výkonom úradnej moci.

3. Nič v tejto hlave nie je prekážkou jednej strany, aby uplatňovala svoje zákony, nariadenia a požiadavky týkajúce sa vstupu a pobytu, práce, pracovných podmienok a zakladania podnikov fyzických osôb [12] za predpokladu, že pri ich uplatňovaní nepostupuje spôsobom, ktorým by zneplatnila alebo poškodzovala výhody vznikajúce druhej strane za podmienok osobitného ustanovenia tejto hlavy.

HLAVA IV

VLÁDNE OBSTARÁVANIE

Článok 136

Cieľ

V súlade s ustanoveniami tejto hlavy strany zabezpečia skutočné a vzájomné otvorenie svojich trhov vládneho obstarávania.

Článok 137

Predmet a rozsah

1. Táto hlava sa vzťahuje na všetky zákony, nariadenia, postupy alebo prax súvisiacu s každým obstarávaním tovarov a služieb vrátane prác subjektmi strán, ktoré podlieha podmienkam uvedeným každou stranou v prílohách XI, XII a XIII.

2. Táto hlava sa nevzťahuje na:

a) obstarávanie vykonávané podľa:

i) medzinárodnej dohody o spoločnom vykonaní alebo využívanie projektu zmluvnými stranami;

ii) medzinárodnej dohody súvisiacej s rozmiestnením vojsk a

iii) konkrétneho postupu medzinárodnej organizácie.

b) nezmluvné dohody alebo ľubovoľnú formu vládnej pomoci a obstarávania vykonávaného v rámci programov pomoci alebo spolupráce,

c) zmluvy o:

i) nadobudnutí alebo prenájme pozemkov, jestvujúcich budov alebo iného nehnuteľného majetku alebo týkajúce sa práv s nimi súvisiacich;

ii) nadobudnutí, vypracovaní, výrobe alebo koprodukcii programového materiálu vysielacími spoločnosťami a zmlúv o vysielacom čase;

iii) rozhodcovské a zmierovacie služby;

iv) pracovné zmluvy a

v) výskumné a vývojové služby okrem služieb, z ktorých výhody z ich používania plynú výlučne subjektu vykonávajúcemu vlastnú činnosť za podmienky, že tejto subjekt platí za celú službu a

d) finančné služby.

3. Koncesie na verejné práce podľa definície v článku 138(i) sú predmetom tejto hlavy tak, ako to uvádzajú prílohy XI, XII a XIII.

4. Žiadna zo strán nesmie vypracovať, nevrhnúť ani inak štrukturovať žiadnu zmluvu o obstarávaní tak, aby sa vyhla povinnostiam podľa tejto hlavy.

Článok 138

Definície

Pre účel tejto hlavy platia tieto definície:

a) "Vládne obstarávanie" znamená akýkoľvek druh obstarávania tovarov, služieb alebo ich kombinácie vrátane prác, vykonávané subjektmi strán pre vládne účely a nie za cieľom ďalšieho komerčného predaja alebo za cieľom používania tovarov vo výrobe alebo poskytovania služieb pre komerčný predaj, pokiaľ nie je uvedené inak. Patrí sem obstarávanie takými metódami, ako je kúpa alebo prenájom, nájom alebo kúpa prenajatej veci v možnosťou kúpy alebo bez nej.

b) "Subjekty" znamenajú verejnoprávne subjekty strán, ako napríklad subjekty ústrednej, nižšej ako ústrednej alebo miestnej vlády/samosprávy, obce, verejnoprávne podniky a všetky ostatné subjekty, ktoré vykonávajú obstarávanie v súlade s ustanoveniami tejto hlavy, ako je ustanovené v prílohách XI, XII a XIII.

c) "Verejnoprávne podniky" znamenajú akýkoľvek podnik, nad ktorým verejné úrady môžu priamo alebo nepriamo uplatňovať dominantný vplyv na základe jeho vlastníctva, ich finančnej účasti v ňom alebo pravidiel, ktorými sa riadi. O dominantný vplyv zo strany verejných úradov ide vtedy, ak tieto úrady v súvislosti s podnikom priamo alebo nepriamo:

i) vlastnia väčšinu upísaného kapitálu podniku;

ii) kontrolujú väčšinu hlasov priradených akciám vydaných týmto podnikom alebo

iii) môžu menovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu podniku.

d) "Dodávateľ/poskytovateľ strán" znamená ľubovoľnú fyzickú alebo právnickú osobu, verejný orgán alebo skupinu takýchto osôb strany a/alebo orgány strany, ktoré poskytujú tovary, služby alebo výkon prác. Tento termín sa vzťahuje rovnako na dodávateľa tovarov, poskytovateľa služieb alebo zhotoviteľa.

e) "Právnická osoba" znamená ľubovoľnú právnickú osobu riadne ustanovenú alebo inak utvorenú podľa príslušného zákona za účelom zisku alebo iným účelom, v súkromnom vlastníctve alebo vo vlastníctve vlády, vrátane ľubovoľnej korporácie, trustu, partnerstva, akciovej spoločnosti, firmy s jedným vlastníkom alebo združenia.

f) "Právnická osoba strany" znamená právnickú osobu ustanovenú alebo inak utvorenú na základe práva Spoločenstva, jeho členských štátov alebo Čile.

Pokiaľ by táto právnická osoba mala na území Spoločenstva alebo Čile iba svoje sídlo alebo ústrednú správu, nepovažuje sa za právnickú osobu Spoločenstva prípadne Čile, ak na území Spoločenstva alebo Čile nevykonáva dôležité obchodné operácie.

g) "Fyzická osoba" znamená štátneho príslušníka jedného z členských štátov alebo Čile podľa ich príslušnej legislatívy.

h) "Uchádzač" znamená dodávateľa, ktorý predložil ponuku.

i) "Koncesie na verejné práce" znamenajú zmluvu rovnakého druhu ako zmluvy na obstaranie verejných prác s tým rozdielom, že odmena na práce, ktoré majú byť vykonané, pozostáva buď výlučne z práva využívať stavbu alebo z tohto práva spolu s platbou.

j) "Ofsety" znamenajú podmienky uložené alebo zamýšľané subjektom pred procesom obstarávania alebo v jeho priebehu, ktoré podnietia miestny rozvoj alebo zlepšia platobnú bilanciu jeho strany prostredníctvom požiadaviek miestneho obsahu.

k) "V písomnej podobe alebo písomne" znamená ľubovoľné vyjadrenie informácií slovami, číslami alebo inými symbolmi vrátane elektronických prostriedkov, ktoré možno čítať, reprodukovať alebo ukladať.

l) "Technické špecifikácie" znamenajú špecifikáciu, ktorá stanovuje charakteristiky obstarávaných tovarov alebo služieb, ako je kvalita, výkon, bezpečnosť a rozmery, symboly, terminológia, balenie, značenie a označovanie alebo procesy a metódy ich výroby a požiadavky týkajúce sa postupov posudzovania zhody predpísaných subjektmi.

m) "Privatizácia" znamená proces, prostredníctvom ktorého sa kontrola vlády nad niektorým subjektom skutočne vylučuje a presúva sa do súkromného sektoru.

n) "Liberalizácia" znamená proces, v dôsledku ktorého už subjekt nepožíva výhradné alebo osobitné práva a výhradne sa zaoberá poskytovaním tovarov alebo služieb na trhoch, ktoré sú predmetom skutočnej hospodárskej súťaže.

Článok 139

Národné zaobchádzanie a nediskriminácia

1. Každá strana zabezpečí, aby obstarávanie jej subjektov, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, prebiehalo transparentne, primerane a nediskriminačne, pričom s každým dodávateľom druhej strany zaobchádza rovnocenne a zabezpečuje zásadu otvorenej a efektívnej hospodárskej súťaže.

2. Vzhľadom ku všetkým/ľubovoľným zákonom, predpisom, postupom a praxi týkajúcej sa vládneho obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, každá strana poskytne tovarom, službám a dodávateľom nemenej výhodné zaobchádzanie, než poskytuje domácim tovarom, službám a dodávateľom.

3. Vzhľadom na všetky zákoný, predpisy, postupy a prax týkajúcej sa verejného obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto kapitola, každá strana zabezpečí:

a) aby jej objekty nezaobchádzali s domácim dodávateľom menej výhodne ako s iným miestnym dodávateľom podľa toho, do akej miery je dcérskou spoločnosťou alebo vo vlastníctve osoby druhej strany a

b) aby jej subjekty neboli diskriminované v porovnaní s miestnym dodávateľom preto, že tovary alebo služby ponúkané týmto dodávateľom pre konkrétne obstarávanie sú tovary alebo služby druhej strany.

4. Tento článok sa nevzťahuje na opatrenia týkajúce sa ciel alebo iných poplatkov akéhokoľvek druhu uložených na dovoz alebo v súvislosti s ním, metódy výberu takýchto ciel alebo poplatkov, iné dovozné predpisy vrátane obmedzení a formalít, ani na opatrenia ovplyvňujúce obchod v oblasti služieb, iné než opatrenia osobitne upravujúce obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto hlava.

Článok 140

Zákaz ofsetov a národných preferencií

Každá strana zabezpečí, aby jej subjekty pri kvalifikovaní a výbere dodávateľov, tovarov alebo služieb, pri hodnotení ponúk alebo pri uzatváraní zmlúv nezvažovali, neusilovali o ofsety a neudeľovali ich, ani podmienky týkajúce sa národných preferencií, ako napríklad marže umožňujúce cenovú preferenciu.

Článok 141

Pravidlá oceňovania

1. Subjekty nerozdelia obstarávania ani nepoužijú žiadny iný spôsob oceňovania zmlúv s úmyslom vyhnúť sa uplatňovaniu tejto hlavy pri určovaní, či sa na zmluvu vzťahujú jej pravidlá na základe podmienok ustanovených v prílohách XI, XII, dodatkoch 1 až 3.

2. Pri výpočte hodnoty zmluvy subjekt zohľadní všetky formy odmeny, napríklad prémie, poplatky, provízie a úroky, ako aj maximálnu dovolenú celkovú sumu vrátane doložiek o opciách, ktoré umožňuje zmluva.

3. Ak v dôsledku povahy zmluvy nie je možné vopred vypočítať jej presnú hodnotu, subjekty túto hodnotu odhadnú na základe objektívnych kritérií.

Článok 142

Transparentnosť

1. Každá strana urýchlene uverejní všetky zákony, nariadenia, súdne rozhodnutia a správne nariadenia všeobecnej platnosti a postupy vrátane štandardných zmluvných doložiek týkajúcich sa obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, vo vhodných publikáciách uvedených v prílohe XIII dodatku 2, vrátane úradne určených elektronických médií.

2. Každá strana urýchlene uverejní rovnakým spôsobom všetky zmeny a doplnenia takýchto opatrení.

Článok 143

Postupy obstarávania

1. Subjekty vykonávajú verejné obstarávanie formou verejnej alebo užšej súťaže podľa svojich vnútroštátnych postupov, v súlade s touto hlavou a nediskriminačným spôsobom.

2. Pre účely tejto hlavy:

a) Verejnou súťažou sú tie postupy, pri ktorých môže ľubovoľný záujemca – dodávateľ predložiť ponuku.

b) Užšou súťažou sú tie postupy, pri ktorých v súlade s článkom 144 a ďalšími relevantnými ustanoveniami tejto hlavy sú iba dodávatelia, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky ustanovené subjektmi, vyzvaní na predloženie ponuky.

3. V osobitných prípadoch a iba za podmienok stanovených v článku 145 však subjekty môžu uplatniť iný postup, ako je postup verejnej alebo užšej súťaže uvedený v odseku 1 tohto článku, keď sa subjekty môžu rozhodnúť, že neuverejnia oznámenie o vyhlásení obstarávania a môžu konzultovať s dodávateľmi podľa svojho výberu a rokovať o zmluvných podmienkach s jedným alebo viacerými z nich.

4. Subjekty zaobchádzajú s ponukami dôverne. Najmä neposkytujú informácie za účelom pomôcť konkrétnym účastníkom, aby predložili ponuky na jednej úrovni s ostatnými účastníkmi.

Článok 144

Užšia súťaž

1. Pri užšej súťaži môžu subjekty obmedziť počet kvalifikovaných dodávateľov, ktorých prizvú do súťaže, v súlade s efektívnym fungovaním procesu obstarávania za predpokladu, že si vyberú maximálny počet domácich dodávateľov a dodávateľov druhej strany a že výber vykonajú spravodlivo a nediskriminačných spôsobom a na základe kritérií uvedených v oznámení o konaní obstarávania alebo v súťažných podkladoch.

2. Subjekty, ktoré vedú stále zoznamy kvalifikovaných dodávateľov, môžu vyberať dodávateľov, ktorých pozvú do súťaže, spomedzi uvedených na zozname za podmienok článku 146 ods. 7. Každý výber umožní dodávateľom na zozname rovnocenné príležitosti.

Článok 145

Ostatné postupy

1. Za predpokladu, že postup obstarávania sa nepoužíva za účelom vyhnúť sa maximálnej možnej súťaži alebo chrániť domácich dodávateľov, subjekty môžu vykonávať obstarávanie inými spôsobmi, než je verejná alebo užšia súťaž, za týchto okolností a na základe týchto podmienok:

a) ak neboli predložené žiadne vhodné ponuky ani požiadavky na účasť ako reakcia na predchádzajúce obstarávanie za podmienky, že požiadavky na pôvodné obstarávanie nie sú podstatne zmenené;

b) ak z technických alebo umeleckých dôvodov alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou výhradných práv môže byť zmluva vykonaná iba s konkrétnym dodávateľom a neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada;

c) ak z dôvodov neobyčajnej naliehavosti spôsobenej udalosťami, ktoré subjekt nemohol predvídať, tovary alebo služby by nemohli byť získané načas prostredníctvom verejnej alebo užšej súťaže;

d) na dodatočné dodávky tovarov alebo služieb od pôvodného dodávateľa, ak by zmena dodávateľa nútila subjekt obstarať zariadenia alebo služby, ktoré nespĺňajú požiadavky zameniteľnosti s už jestvujúcimi zariadeniami, softvérom alebo službami;

e) ak subjekt obstaráva prototypy alebo prvý výrobok alebo službu, ktoré boli vyvinuté na jeho požiadanie v priebehu a z dôvodu konkrétnej zmluvy o výskume, pokuse, štúdii alebo pôvodnom vývoji;

f) ak ďalšie služby neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy, ale v rámci cieľov pôvodných súťažných podkladov sa v dôsledku nepredvídateľných okolností stali nepotrebnými na dokončenie služieb nich opísaných. Celková hodnota zmlúv uzatvorených na ďalšie stavebné služby však nesmie prekročiť 50 % hodnoty hlavnej zmluvy;

g) na nové služby pozostávajúce z opakovania podobných služieb, a u ktorých subjekt v príslušnom oznámení o pôvodnej službe uviedol, že na obstarávanie takejto novej služby možno použiť aj iné metódy obstarávania, ako je otvorená a užšia súťaž;

h) v prípade zmlúv uzatvorených s víťazom súťaže návrhov za predpokladu, že súťaž bola konaná spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami tejto hlavy; v prípade viacerých úspešných záujemcov budú všetci úspešní záujemcovia pozvaní zúčastniť sa v rokovania a

i) pre kótované tovary kupované na komoditnom trhu a pre nákupy tovarov realizované za mimoriadne výhodných podmienok, ktoré vznikajú iba na veľmi krátku dobu v prípade neobvyklých predajov, a nie rutinných nákupov od pravidelných dodávateľov.

2. Strany zabezpečia aby vždy, keď je to potrebné, mohli subjekty použiť iný postup, než je verejná alebo užšia súťaž, na základe okolností ustanovených v odseku 1. Subjekty vedú záznam alebo vypracujú písomnú správu poskytujúcu osobitné odôvodnenie obstarávania vykonaného podľa tohto odseku.

Článok 146

Kvalifikácia dodávateľov

1. Všetky podmienky účasti na obstarávaní sa obmedzia na podmienky podstatné na zabezpečenie toho, aby potenciálny dodávateľ bol schopný splniť požiadavky obstarávania a schopnosť vykonať príslušnú zmluvu.

2. V procese kvalifikácie dodávateľov nesmú subjekty rozlišovať medzi domácimi dodávateľmi a dodávateľmi druhej strany.

3. Strana nestanoví podmienku, podľa ktorej na to, aby sa dodávateľ zúčastnil obstarávania, už uzatvoril jednu alebo viac zmlúv so subjektom tejto strany alebo aby tento dodávateľ mal predchádzajúce pracovné skúsenosti na území tejto strany.

4. Ako kvalifikovaných dodávateľov strany uznajú všetkých dodávateľov, ktorí spĺňajú podmienky pre účasť v konkrétnom konanom obstarávaní. Subjekty odvodia svoje rozhodnutia o kvalifikácii výlučne od podmienok účasti, ktoré vopred uviedli v oznámeniach alebo v súťažných podkladoch.

5. Nič v tejto hlave nezabráni vylúčeniu ktoréhokoľvek dodávateľa na základe napríklad jeho úpadku, falošných vyhlásení alebo odsúdenia za závažný trestný čin, ako napríklad účasť v zločineckých organizáciách.

6. Subjekty urýchlene oznámia svoje rozhodnutie dodávateľom, ktorí požiadali o kvalifikáciu, či vyhoveli alebo nie.

Stály zoznam kvalifikovaných dodávateľov

7. Subjekty môžu zaviesť stále zoznamy kvalifikovaných dodávateľov, ak sú splnené tieto pravidlá:

a) Subjekty, ktoré zavádzajú stále zoznamy, zabezpečia, že dodávatelia môžu o kvalifikáciu požiadať kedykoľvek.

b) Každému dodávateľovi, ktorý požiadal o zapísanie do zoznamu kvalifikovaných dodávateľov, príslušný subjekt oznámi o rozhodnutí v tomto smere.

c) Dodávatelia požadujúci účasť v danom konanom obstarávaní, ktorí nie sú na stálom zozname kvalifikovaných dodávateľov, majú príležitosť zúčastniť sa na obstarávaní tak, že predložia ekvivalentné osvedčenia alebo iné dôkazné prostriedky požadované o dodávateľov, ktorí sú na zozname.

d) Ak subjekt pôsobiaci ako prirodzený monopol použije oznámenie o existencii stáleho zoznamu ako oznámenie o konanom obstarávaní, ako ustanovuje článok 147 ods. 7, dodávatelia požadujúci účasť, ktorí nie sú na stálom zozname kvalifikovaných dodávateľov, sa tiež zohľadnia pre toto obstarávanie, ak je dostatok času na vykonanie kvalifikačného postupu; v takom prípade obstarávateľ urýchlene začne postup kvalifikácie a proces a čas potrebný na kvalifikáciu dodávateľov sa nepoužije na to, aby sa dodávatelia iných strán udržali mimo zoznamu dodávateľov.

Článok 147

Uverejňovanie oznámení

Všeobecné ustanovenia

1. Každá strana zabezpečí, aby sa jej subjekty postarali o efektívne šírenie možností obstarávania vyplývajúcich z príslušných postupov vládneho obstarávania a dodávateľom druhej strany poskytne všetky informácie potrebné na účasť v takomto obstarávaní.

2. Pre každé obstarávanie, na ktoré sa táto hlava vzťahuje, okrem ustanovení článku 143 ods. 3 a článku 145, subjekty uverejnia oznámenie pozývajúce dodávateľov – záujemcov predložiť ponuky, prípadne požiadavky na účasť v danom obstarávaní.

3. Každé oznámenie o konaní obstarávania obsahuje prinajmenšom tieto informácie:

a) meno, adresu, číslo faxu, elektronickú adresu subjektu a v prípade odlišnosti adresu, na ktorej si možno vyžiadať všetky podklady súvisiace s obstarávaním;

b) zvolenú metódu obstarávania a formu zmluvy;

c) popis konaného obstarávania, ako aj zásadné zmluvné požiadavky, ktoré majú byť splnené;

d) všetky podmienky, ktoré musia dodávatelia splniť, aby sa mohli obstarávania zúčastniť;

e) lehoty na predkladanie ponúk, prípadne ďalšie lehoty;

f) hlavné kritériá, ktoré sa uplatnia pri výbere víťaznej ponuky a

g) ak je to možné, platobné podmienky a všetky ostatné podmienky.

Predbežné oznámenie o obstarávaní

4. Každá strana vyzve svoje subjekty, aby každý finančný rok čo najskôr uverejnili predbežné oznámenie o obstarávaní obsahujúce informácie o budúcich plánoch subjektu súvisiacich s obstarávaním. Takéto oznámenie by malo obsahovať predmet obstarávania a plánovaný deň uverejnenia oznámenia o konaní obstarávania.

5. Subjekty, ktoré pôsobia ako prirodzené monopoly, môžu použiť predbežné oznámenie o obstarávaní ako oznámenie o konaní obstarávania, ak takéto oznámenie obsahuje všetky informácie uvedené v odseku 3 a výslovne vyzýva dodávateľov – záujemcov, aby tomuto subjektu prejavili svoj záujem o obstarávanie.

6. Subjekty, ktoré použili predbežné oznámenie o obstarávaní ako oznámenie o konaní obstarávania, potom oznámia všetkým svojim dodávateľom, ktorí pôvodne vyjadrili záujem, ďalšie informácie, ktoré obsahujú minimálne tie informácie, ktoré sú uvedené v odseku 3, a požiadajú ich, aby na základe toho potvrdili svoj záujem.

Oznámenie o stálom zozname kvalifikovaných dodávateľov

7. Subjekty, ktoré majú v úmysle viesť zoznamy, v súlade s odsekom 2 uverejnia oznámenie, v ktorom označia subjekt a účel stáleho zoznamu a kde možno nájsť pravidlá jeho fungovania vrátane kritérií na kvalifikáciu a vylúčenie, ako aj jej dobu trvania.

8. Ak má stály zoznam dobu trvania viac ako tri roky, oznámenie sa uverejňuje každý rok.

9. Subjekty, ktoré pôsobia ako prirodzené monopoly, môžu použiť oznámenie o existencii stáleho zoznamu kvalifikovaných dodávateľov ako oznámenie o konaní obstarávania. V tom prípade včas poskytnú informácie, ktoré umožnia tým, ktorí vyjadrili záujem, aby zhodnotili svoj záujem o účasť na obstarávaní. Tieto informácie obsahujú informácie uvedené v oznámení uvedenom v odseku 3 v rozsahu potrebnosti takýchto informácií. Informácie poskytnuté jednému dodávateľovi – záujemcovi sa nediskriminačným spôsobom poskytnú ostatným dodávateľom – záujemcom.

Spoločné ustanovenia

10. Každé oznámenie uvedené v tomto článku je prístupné počas celého obdobia uvedeného pre predkladanie ponúk pre príslušné obstarávanie.

11. Subjekty uverejňujú oznámenia načas a v prostriedkoch, ktoré poskytujú maximálny možný a nediskriminačný prístup pre dodávateľov – záujemcov strán. Tieto prostriedky sú prístupné zdarma prostredníctvom jediného miesta prístupu uvedeného v prílohe XIII dodatku 2.

Článok 148

Súťažné podklady

1. Súťažné podklady poskytované dodávateľom obsahujú všetky informácie potrebné na to, aby mohli predložiť vyhovujúce ponuky.

2. Ak obstarávatelia neponúkajú voľný priamy prístup k celým súťažným podkladom a ku všetkým podkladom elektronickými prostriedkami, subjekty urýchlene poskytnú súťažné podklady na požiadanie ľubovoľného dodávateľa strán.

3. Subjekty urýchlene odpovedajú na každú primeranú požiadavku o relevantné informácie súvisiace s konaním obstarávania za predpokladu, že takéto informácie neposkytnú výhodu takémuto dodávateľovi vo vzťahu k jeho konkurencii.

Článok 149

Technické špecifikácie

1. Technické špecifikácie sú ustanovené v oznámeniach, súťažných podkladoch a ďalších dokumentoch.

2. Každá strana zabezpečí, aby jej subjekty nevypracovali, neprijímali ani neuplatňovali žiadne technické špecifikácie za takým účelom alebo s takým účinkom, ako je vytváranie zbytočných bariér obchodu medzi stranami.

3. Technické špecifikácie stanovené subjektmi:

a) sú skôr v súlade s požiadavkami na výkon a funkčnými požiadavkami, než so vzhľadovými alebo popisnými charakteristikami, a

b) sú založené na medzinárodných normách, ak také existujú alebo ak nie, na národných technických predpisoch [13], uznávaných národných normách [14] alebo na stavebných kódoch.

4. Ustanovenia odseku 3 neplatia, ak subjekt vie objektívne preukázať, že používanie technických špecifikácií uvedených v tomto odseku by bolo neefektívne a nevhodné pre naplnenie sledovaných legitímnych cieľov.

5. V každom prípade subjekty posudzujú ponuky, ktoré nevyhovujú technickým špecifikáciám, ale spĺňajú ich podstatné požiadavky a sú vhodné pre zamýšľaný účel. Odkaz na technické špecifikácie v súťažných podkladoch musí obsahovať slová ako "alebo ekvivalentné".

6. Konkrétna obchodná značka ani obchodný názov, patent, dizajn alebo typ, konkrétny pôvod, výroba alebo dodávateľ sa nesmú požadovať ani uvádzať okrem prípadov, že neexistuje žiadny iný dostatočne presný alebo zrozumiteľný spôsob na opísanie požiadaviek na obstarávanie a za predpokladu, že v súťažných podkladoch sú uvedené slová ako "alebo ekvivalentné".

7. Uchádzať má povinnosť dokázať, že jeho ponuky spĺňajú podstatné požiadavky.

Článok 150

Lehoty

1. Všetky lehoty ustanovené subjektmi na prijímanie ponúk a požiadaviek na účasť sú primerané, aby dodávateľom druhej strany ako aj domácim dodávateľom umožnili vypracovať a predložiť ponuky, prípadne požiadavky na účasť alebo žiadosti o kvalifikáciu. Pri určovaní každej takejto lehoty subjekty v súlade s ich primeranými potrebami zohľadňujú také faktory, ako je zložitosť zamýšľaného obstarávania a bežná doba na prenos ponúk z miest v cudzine, ako aj v domácej krajine.

2. Každá strana zabezpečí, aby subjekty pri určovaní konečnej lehoty na prijímanie ponúk alebo požiadaviek na účasť alebo na kvalifikáciu pre zoznam dodávateľov náležite zohľadňovali oneskorené uverejňovanie.

3. Minimálne lehoty pre prijímanie ponúk sú uvedené v prílohe XIII dodatku 3.

Článok 151

Rokovania

1. Strana môže umožniť svojim subjektom, aby viedli rokovania:

a) pri obstarávaní, pri ktorom tento úmysel uviedli v oznámení o zamýšľanom konaní obstarávania, alebo

b) ak z hodnotenia vyplynie, že žiadna ponuka zjavne nie je najvýhodnejšia z hľadiska konkrétnych kritérií hodnotenia uvedených v oznámeniach alebo súťažných podkladoch.

2. Rokovania sa prevažne používajú na zistenie silných a slabých stránok ponúk.

3. V priebehu rokovania subjekty nerobia rozdiely medzi uchádzačmi. Konkrétne zabezpečia, aby:

a) bolo každé vylúčenie účastníkov vykonané v súlade s kritériami uvedenými v oznámeniach a súťažných podkladoch;

b) všetky úpravy kritérií a technických požiadaviek boli prenášané písomne všetkým ostatným účastníkom rokovaní a

c) na základe prehodnotených požiadaviek a/alebo keď sú rokovania ukončené, všetci ostatní účastníci mali možnosť predložiť nové alebo upravené ponuky v súlade s bežným termínom.

Článok 152

Predkladanie, prijímanie a otváranie ponúk

1. Ponuky a požiadavky na účasť v postupoch sa predkladajú písomne.

2. Subjekty prijímajú a otvárajú ponuky od uchádzačov postupmi a za podmienok zaručujúcich rešpektovanie zásad transparentnosti a nediskriminácie.

Článok 153

Výber víťazného uchádzača

1. Aby ponuka mohla byť hodnotená, musí v čase svojho otvárania spĺňať podstatné požiadavky na oznámenia alebo súťažných podkladov a byť predložená dodávateľom, ktorý spĺňa podmienky účasti.

2. Subjekty vyberú ako víťazného toho uchádzača, ktorého ponuka je buď najnižšia alebo ktorého ponuka je z hľadiska konkrétnych objektívnych kritérií hodnotenia stanovených vopred v oznámeniach alebo súťažných podkladoch určená ako najvýhodnejšia.

Článok 154

Informovanie o víťaznej ponuke

1. Každá strana zabezpečí, aby jej subjekty zabezpečili účinné šírenie výsledkov postupov vládneho obstarávania.

2. Subjekty urýchlene informujú uchádzačov o rozhodnutiach týkajúcich sa uzatvárania zmlúv a o charakteristikách a pomerných výhodách vybranej ponuky. Subjekty na požiadanie informujú každého vylúčeného uchádzača o dôvodoch odmietnutia jeho ponuky.

3. Subjekty sa môžu rozhodnúť, že nezverejnia určité informácie o uzatvorení zmluvy, ak by zverejnenie takýchto informácií mohlo byť prekážkou presadzovania práva alebo byť inak v protiklade s verejným záujmom, mohlo by poškodiť legitímne komerčné záujmy dodávateľov alebo by mohlo poškodiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi nimi.

Článok 155

Námietky v obstarávaní

1. Strany nestranne a včas posúdia všetky sťažnosti od dodávateľov týkajúce sa údajného porušenia tejto hlavy v súvislosti s postupom obstarávania.

2. Každá strana poskytne nediskriminačné, včasné, transparentné a účinné postupy umožňujúce dodávateľom namietať voči údajným porušeniam tejto hlavy vzniknuté v súvislosti s obstarávaním, o ktoré majú alebo mali záujem.

3. Námietky rieši nestranný a nezávislý odvolací úrad. Odvolací úrad, ktorý nie je súdom, môže podliehať preskúmaniu súdu alebo má procedurálne záruky podobné ako súd.

4. Odvolacie postupy umožňujú:

a) urýchlené dočasné opatrenia na nápravu porušení tejto hlavy a na zachovanie komerčných príležitostí. Takéto konanie môže viesť k zastaveniu postupu obstarávania. Postupy však môžu zabezpečovať, aby pri rozhodovaní, či by tieto opatrenia mali byť uplatnené, boli zohľadnené prevažujúce negatívne dôsledky pre dotknuté záujmy vrátane verejných záujmov,

a

b) ak je to vhodné, nápravu porušenia tejto hlavy alebo ak neexistuje takáto náprava, náhrady utrpených strát alebo škôd, ktoré môžu byť obmedzené na náklady na vypracovanie ponuky a sťažnosť.

Článok 156

Informačná technológia

1. Strany v najvyššej možnej miere usilujú o používanie elektronických prostriedkov komunikácie na efektívne šírenie informácií o vládnom obstarávaní, najmä pokiaľ ide o príležitosti súťaží ponúkané subjektmi pri súčasnom dodržiavaní zásady transparentnosti a nediskriminácie.

2. S úmyslom zlepšiť prístup na trhy vládneho obstarávania každá strana usiluje o zavedenie elektronického informačného systému, ktorý je pre ich príslušné subjekty povinný.

3. Strany vyzvú na používanie elektronických prostriedkov na prenos ponúk.

Článok 157

Spolupráca a pomoc

Strany usilujú o vzájomné poskytovanie technickej spolupráce a pomoci prostredníctvom vypracovania programov prípravy s úmyslom dosiahnuť lepšie porozumenie svojich príslušných systémov vládneho obstarávania a štatistiky a lepší prístup na svoje príslušné trhy.

Článok 158

Štatistické hlásenia

Ak jedna strana nezabezpečí prijateľnú úroveň súladu s článkom 147 ods. 11, na požiadanie druhej strany vykonáva zber základných štatistických údajov o svojom obstarávaní, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, a každoročne ich poskytuje druhej strane. Tieto hlásenia obsahujú informácie ustanovené v prílohe XIII dodatku 4.

Článok 159

Úprava pokrytia

1. Každá strana môže upraviť svoje pokrytie podľa tejto hlavy, ak:

a) o tejto úprave informuje druhú stranu a

b) druhej strane do 30 dní po takomto oznámení poskytne príslušné kompenzačné úpravy svojho pokrytia, aby udržala úroveň pokrytia porovnateľnú s tou, ktorá existovala pred úpravou.

2. Napriek odseku 1 písm. b) sa druhej strane neposkytnú žiadne kompenzačné úpravy, ak sa úprava pokrytia jednej strany podľa tejto hlavy týka:

a) úprav čisto formálnej povahy a menších zmien a doplnení príloh XI a XII alebo

b) jedného alebo viacerých príslušných subjektov, u ktorých bola kontrola alebo vplyv vlády úspešne vylúčená v dôsledku privatizácie alebo liberalizácie.

3. Asociačný výbor podľa potreby rozhodnutím upraví príslušnú prílohu tak, aby odrážala úpravu oznámenú príslušnou stranou.

Článok 160

Ďalšie rokovania

Ak niektorá strana v budúcnosti ponúkne tretej strane ďalšie výhody vzhľadom k prístupu na svoj príslušný trh obstarávania za hranicu dohodnutú v tejto hlave, súhlasí s tým, že začne rokovania s druhou stranou s úmyslom rozšíriť na ňu tieto výhody na základe reciprocity rozhodnutím asociačného výboru.

Článok 161

Výnimky

Ak sa tieto opatrenia neuplatnia spôsobom, ktorý by bol prostriedkom svojvoľnej alebo neodôvodnenej diskriminácie medzi stranami alebo skrytým obmedzením trhu medzi nimi, nič v tejto hlave sa nevykladá ako prekážka niektorej strany na prijatie alebo udržiavanie opatrení, ktoré:

a) sú potrebné na ochranu verejnej morálky, poriadku a bezpečnosti;

b) sú potrebné na ochranu ľudského života, zdravia alebo bezpečnosti;

c) sú potrebné na ochranu života alebo zdravia živočíchov alebo rastlín;

d) sú potrebné na ochranu práv duševného vlastníctva;

e) súvisia s tovarmi alebo službami telesne postihnutých osôb, ľudomilných inštitúcií alebo s prácou väzňov.

Článok 162

Preverovania a vykonávanie

Asociačný výbor preverí vykonanie tejto hlavy každé dva roky, pokiaľ sa strany nedohodnú inak; uváži každú otázku z toho vzniknutú a pri výkone svojich funkcií podnikne príslušné kroky. Plní najmä tieto úlohy:

a) koordinuje výmeny medzi stranami súvisiace s vývojom a zavádzaním systémov informačných technológií v oblasti verejného obstarávania;

b) dáva príslušné opatrenia týkajúce sa spolupráce medzi stranami a

c) prijíma rozhodnutia, ktoré táto hlava umožňuje.

HLAVA V

BEŽNÉ PLATBY A POHYBY KAPITÁLU

Článok 163

Cieľ a rozsah

1. Cieľom strán je liberalizácia bežných platieb a pohybu kapitálu medzi nimi v súlade so záväzkami prijatými v rámci medzinárodných finančných inštitúcií a s náležitým zreteľom na stabilitu meny každej krajiny.

2. Táto hlava sa vzťahuje na všetky bežné platby a pohyby kapitálu medzi stranami.

Článok 164

Bežný účet

Strany dovolia všetky platby a prevody medzi stranami na bežnom účte vo voľne zameniteľnej mene a v súlade so stanovami Medzinárodného menového fondu.

Článok 165

Kapitálový účet

Vzhľadom na pohyby kapitálu v platobnej bilancii strany od nadobudnutia platnosti tejto dohody dovolia voľný pohyb kapitálu súvisiaceho s priamymi investíciami v súlade so zákonmi hostiteľskej krajiny a investícií zriadených v súlade s ustanoveniami hlavy III tejto časti a likvidáciu alebo repatriáciu tohto kapitálu alebo každého zisku, ktorý z neho pochádza.

Článok 166

Výnimky a ochranné opatrenia

1. Ak za výnimočných podmienok platby a pohyby kapitálu medzi stranami spôsobujú závažné ťažkosti pre fungovanie menovej politiky alebo devízovej politiky niektorej strany alebo hrozí, že takéto ťažkosti spôsobia, príslušná strana môže prijať ochranné opatrenia vzhľadom na pohyby kapitálu, ktoré sú nevyhnutne potrebné na obdobie neprekračujúce jeden rok. Uplatňovanie ochranných opatrení sa môže predĺžiť ich formálnym opätovným zavedením.

2. Strana prijímajúca ochranné opatrenia informuje o tom druhú stranu a súčasne čo najskôr o časovom harmonograme na ich odstránenie.

Článok 167

Záverečné ustanovenia

1. Vzhľadom na túto hlavu strany potvrdzujú svoje práva a povinnosti jestvujúce na základe všetkých bilaterálnych alebo multilaterálnych zmlúv, ktorých sú účastníkmi.

2. Strany navzájom konzultujú za účelom uľahčenia pohybu kapitálu medzi sebou, aby podporili ciele tejto dohody.

HLAVA VI

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Článok 168

Cieľ

Strany poskytnú a zabezpečia primeranú a účinnú ochranu práv duševného vlastníctva v súlade s najvyššími medzinárodnými normami, vrátane účinných prostriedkov na presadzovanie týchto práv ustanovených v medzinárodných dohodách.

Článok 169

Rozsah

Pre účely tejto dohody stelesňujú práva duševného vlastníctva autorské práva, vrátane autorských práv k počítačovým programom a databázam a súvisiace práva, práva súvisiace s patentmi, priemyslovými vzormi, geografickými označeniami, vrátane názvov pôvodu, obchodných značiek, návrhov usporiadania (topografie) integrovaných obvodov, ako aj ochranu utajovaných informácií a ochranu pred nespravodlivou hospodárskou súťažou uvedenou v článku 10a Parížskeho dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva (Štokholmský akt, 1967).

Článok 170

Ochrana práv duševného vlastníctva

Pri plnení cieľov stanovených v článku 168 strany:

a) naďalej zabezpečujú primerané a účinné vykonanie povinností vzniknutých z týchto dohovorov:

i) Dohoda o obchodných aspektoch duševného vlastníctva, príloha 1C k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie WTO (TRIP);

ii) Parížsky dohovor o ochrane priemyselného vlastníctva (Štokholmský akt 1967);

iii) Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (Parížsky akt 1971;

iv) Rímsky dohovor o ochrane výkonných umelcov, fonografických výrobcov a vysielacích organizácií (Rím 1961) a

v) Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín 1978 (Dohovor UPOV 1978) alebo Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín 1991 (Dohovor UPOV 1991);

b) do 1. januára 2007 pristúpia k nasledujúcim multilaterálnym dohodám a zabezpečia primerané a účinné vykonanie povinností vzniknutých z nich:

i) Dohoda z Nice týkajúca sa medzinárodnej klasifikácie tovarov a služieb pre účely registrácie značiek (Ženevský akt 1977, zmenený a doplnený v roku 1979);

ii) Zmluva Svetovej organizácie duševného vlastníctva (Ženeva 1996);

iii) Dohoda Svetovej organizácie výkonných umelcov a fonogramov o duševnom vlastníctve (Ženeva 1996);

iv) Dohoda o patentovej spolupráci (Washington 1970, zmenená a doplnená v roku 1979 a zmenená v roku 1984) a

v) Štrasburská dohoda z roku 1974 o medzinárodnej klasifikácii patentov (Štrasburg 1971, zmenená a doplnená v roku 1979);

c) do 1. januára 2009 pristúpia k týmto multilaterálnym dohodám a zabezpečia primerané a účinné vykonanie povinností z nich vyplývajúcich:

i) Dohovor o ochrane fonografických výrobcov pred neoprávneným rozmnožovaním ich fonogramov (Ženeva 1971);

ii) Locarnská dohoda ustanovujúca medzinárodnú klasifikáciu pre priemyselné vzory (Locarnská únia 1968, doplnená v roku 1979);

iii) Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní vrstiev vytvorených mikroorganizmami pre účely patentového konania (1977, doplnená v roku 1980) a

iv) Zmluva o práve k obchodným známkam (Ženeva 1994);

d) vyvinú maximálne úsilie na ratifikáciu a zabezpečenie primeraného a účinného vykonania povinností vzniknutých z týchto multilaterálnych dohôd pri najbližšej možnej príležitosti:

i) Protokol k Madridskej dohode týkajúcej sa medzinárodnej registrácie značiek (1989);

ii) Madridská dohoda týkajúca sa medzinárodnej registrácie značiek (Štokholmský akt 1967, doplnený v roku 1979) a

iii) Viedenská dohoda ustanovujúca medzinárodnú klasifikáciu ozdobných prvkov na známkach (Viedeň 1973, doplnené v roku 1985).

Článok 171

Preverovanie

Pokiaľ strany vyjadria svoju oddanosť voči plneniu záväzkov pochádzajúcich z uvedených viacstranných dohôd, asociačný výbor môže rozhodnúť o začlenení multilaterálnych dohôd v tejto oblasti do článku 170.

HLAVA VII

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ

Článok 172

Ciele

1. Strany sa zaväzujú uplatňovať svoje zákony o ochrane hospodárskej súťaže spôsobom, ktorý je v súlade s touto časťou dohody tak, aby predišli zníženiu výhod z procesu liberalizácie v oblasti tovarov a služieb alebo ich neutralizácii protisúťažným správaním sa podnikov. Za týmto účelom strany súhlasia so spoluprácou a koordináciou medzi svojimi protiminopolnými úradmi na základe ustanovení tejto hlavy.

2. S úmyslom predísť narušeniam alebo obmedzovaniam hospodárskej súťaže, ktoré môže mať vplyv na obchod s tovarmi alebo službami medzi nimi, strany venujú zvláštnu pozornosť protisúťažne zameraným dohodám, zosúladeným postupom a zneužívajúcemu správaniu sa vyplývajúcemu z dominantného postavenia jedného podniku alebo viacerých podnikov spoločne.

3. Strany súhlasia so spoluprácou a vzájomnou koordináciou za účelom vykonávania súťažného práva. K tejto spolupráci patria oznámenia, konzultácie, výmena informácií, ktoré nemajú dôverný charakter, a technická pomoc. Strany potvrdzujú dôležitosť obsiahnutých zásad hospodárskej súťaže, ktoré by obidve strany akceptovali na multilaterálnych fórach vrátane WTO.

Článok 173

Definície

Pre účely tejto hlavy:

1. "Zákony o ochrane hospodárskej súťaže" zahŕňajú:

a) pre Spoločenstvo články 81, 82 a 86 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, nariadenie (EHS) č. 4064/89 a ich vykonávacie nariadenia alebo zmeny a doplnenia;

b) pre Čile Decreto Ley č. 211 z roku 1973 a Ley č. 19.610 a ich vykonávacie nariadenia alebo zmeny a doplnenia a

c) všetky zmeny, ktorými uvedená legislatíva môže prejsť po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

2. "Protimonopolný úrad" znamená:

a) pre Spoločenstvo Komisiu Európskych spoločenstiev a

b) pre Čile Fiscalía Nacional Económica a Comisión Resolutiva.

3. "Činnosť smerujúca k presadzovaniu" znamená každé uplatňovanie zákonov o ochrane hospodárskej súťaže vyšetrovaním alebo konaním protimonopolného úradu strany, ktoré má viesť k udeleniu pokút alebo k náprave.

Článok 174

Oznámenia

1. Každý protimonopolný úrad oznámi protimonopolnému úradu druhej strany činnosti vedúce k presadzovaniu, ak:

a) ak pravdepodobne podstatne ovplyvní významné záujmy druhej strany;

b) súvisí s obmedzeniami hospodárskej súťaže, ktoré pravdepodobne majú priame a podstatné účinky na území druhej strany alebo

c) sa týka protisúťažného konania prebiehajúceho v zásade na území druhej strany.

2. Ak to nie je v protiklade so súťažným právom strán a neovplyvňuje prebiehajúce vyšetrovanie, oznámenie sa vykoná vo včasnom štádiu postupu. Druhý protimonopolný úrad môže pri rozhodovaní zohľadniť prijaté stanoviská.

3. Oznámenia ustanovené v odseku 1 by mali byť dostatočne podrobné, aby umožňovali hodnotenie vo svetle záujmov druhej strany.

4. Strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby za vyššie ustanovených okolností boli dané oznámenia zohľadňujúce správne zdroje, ktoré majú k dispozícii.

Článok 175

Koordinácia aktivít presadzovania

Protimonopolnú úrad jednej strany môže oznámiť protimonopolnému úradu druhej strany, že je ochotný koordinovať činnosti presadzovania týkajúce sa konkrétneho prípadu. Táto koordinácia nie je prekážkou pre strany pri prijímaní autonómnych rozhodnutí.

Článok 176

Konzultácie, ak sú významné záujmy jednej strany nepriaznivo ovplyvňované na území druhej strany

1. V priebehu aktivít presadzovania každá strana v súlade so svojím právom podľa potreby zohľadňuje významné záujmy druhej strany. Ak je protimonopolný úrad jednej strany toho názoru, že prebiehajúce vyšetrovanie alebo konanie protimonopolného úradu druhej strany môže mať nepriaznivý vplyv na významné záujmy druhej strany, môže preniesť svoje názory na túto vec alebo požadovať konzultáciu s druhým protimonopolným úradom. Bez ohľadu na pokračovanie akéhokoľvek konania na základe súťažného práva a na jeho plnú slobodu na konečné rozhodnutie by takto oslovený protimonopolný úrad mal plne a priaznivo posúdiť názory vyjadrené žiadajúcim protimonopolným úradom.

2. Protimonopolný úrad strany, ktorá je názoru, že záujmy tejto strany sú podstatne a nepriaznivo ovplyvňované protisúťažnými praktikami akéhokoľvek pôvodu, ktoré sú alebo boli používané v jednom alebo viacerých podnikoch nachádzajúcich sa v druhej strane, môže požiadať o konzultácie s protimonopolným úradom tejto strany. Tieto konzultácie sa konajú bez vplyvu na plnú slobodu konečného rozhodnutia príslušného protimonopolného úradu. Protimonopolný úrad, s ktorým sa takto konzultuje, môže prijať ľubovoľné opravné opatrenia na základe svojho súťažného práva, ktoré považuje za vhodné, v súlade s svojím vnútroštátnym právom a bez vplyvu na svoje vlastné uváženie o plnom presadzovaní.

Článok 177

Výmena informácií a dôvernosť

1. S úmyslom podporiť účinné uplatňovanie svojho príslušného súťažného práva si protimonopolné úrady môžu vymieňať informácie, ktoré nie sú dôverné.

2. Za účelom zvýšenia transparentnosti a bez ohľadu na pravidlá a normy utajovania v každej strane sa strany týmto zaväzujú, že na požiadanie protimonopolného úradu druhej strany si budú vymieňať informácie o sankciách a opravných prostriedkoch uplatňovaných v prípadoch, ktoré podľa príslušného protimonopolného úradu významne ovplyvňujú dôležité záujmy druhej strany a poskytnú dôvody, na základe ktorých boli tieto kroky vykonané.

3. Každá strana poskytuje druhej strane každoročne informácie o štátnej pomoci vrátane celkovej výšky pomoci, a ak je to možné členenie podľa odvetví. Každá strana môže požadovať informácie o jednotlivých prípadoch ovplyvňujúcich obchod medzi stranami. Požiadaná strana vyvinie maximálne úsilie, aby poskytla informácie, ktoré nie sú dôverné.

4. Všetky výmeny informácií podliehajú normám utajovania platným v každej strane. Dôverné informácie, ktorých šírenie je výslovne zakázané, alebo ktoré by v prípade svojho rozšírenia mohli mať nepriaznivý vplyv na záujem strán, sa neposkytujú bez výslovného súhlasu zdroja týchto informácií.

5. Každý protimonopolný úrad zachováva dôvernosť všetkých jemu poskytnutých informácií druhým protimonopolným úradom a odmietne každú žiadosť o prezradenie týchto informácií tretej strany, ktorá nie je oprávnená protimonopolný úradom, ktorý tieto informácie poskytol.

6. Najmä ak zákony jednej strany tak ustanovujú, dôverné informácie môžu byť poskytnuté jej príslušným súdom za predpokladu zachovania dôvernosti zo strany príslušných súdov.

Článok 178

Technická pomoc

Strany si môžu navzájom poskytovať technickú pomoc, aby jedna využila skúsenosti druhej a aby posilnili vykonanie svojho súťažného práva a politiky.

Článok 179

Verejnoprávne podniky a podniky so zvláštnymi alebo výlučnými právami vrátane ustanovených monopolov

1. Nič v tejto hlave nie je prekážkou, aby jedna strana mohla ustanoviť alebo udržiavať verejné alebo súkromné monopoly podľa svojho príslušného práva.

2. Pokiaľ ide o verejnoprávne podniky a podniky, ktorým boli udelené zvláštne alebo výlučné práva, asociačný výbor zabezpečí, aby po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody nebolo uzákonené ani udržiavané žiadne opatrenie skresľujúce obchod s tovarmi a službami medzi stranami v rozsahu protikladnom so záujmami strán a že tieto podniky sa podriadia pravidlám súťaže, ak uplatňovanie týchto pravidiel nie je právnou alebo faktickou prekážkou výkonu im zverených konkrétnych úloh.

Článok 180

Urovnávanie sporov

Žiadna strana nesmie mať opravný prostriedok na urovnávanie sporov podľa tejto dohody pre žiadnu vec vzniknutú podľa tejto hlavy.

HLAVA VIII

UROVNÁVANIE SPOROV

KAPITOLA I

CIEĽ A ROZSAH

Článok 181

Cieľ

Cieľom tejto hlavy je predchádzať sporom a urovnávať spory medzi stranami, týkajúce sa uplatňovania tejto časti dohody v dobrej viere a dospieť k obojstranne uspokojivému riešeniu v každej veci, ktorá by mohla mať vplyv na jej pôsobnosť.

Článok 182

Rozsah

Ustanovenia tejto hlavy sa vzťahujú na každú vec vyplývajúcu z výkladu a uplaťňovania tejto časti dohody, ak nie je výslovne ustanovené inak.

KAPITOLA II

PREDCHÁDZANIE SPOROM

Článok 183

Konzultácie

1. Strany sa vždy snažia dohodnúť na výklade a uplatňovaní tejto časti dohody a prostredníctvom spolupráce a konzultácií vyvinú maximálne úsilie predísť vzájomným sporom a riešiť ich a dospieť k obojstranne uspokojivému riešeniu každej otázky, ktorá by mohla mať vplyv na jej pôsobnosť.

2. Každá strana môže požadovať konzultácie v rámci asociačného výboru o súčasnom alebo navrhovanom opatrení alebo o ľubovoľnej veci týkajúcej sa uplatňovania alebo výkladu tejto časti dohody alebo ľubovoľnej inej veci, o ktorej sa domnieva, že by mohla ovplyvniť jej pôsobnosť. Pre účely tejto hlavy zahŕňa "opatrenie" aj prax. Strana v požiadavke uvedie opatrenie alebo opatrenia, na ktoré sa sťažuje, označí ustanovenia dohody, ktoré sa podľa jej názoru na ne vzťahujú, a požiadavku doručí druhej strane.

3. Asociačný výbor sa zvolá do 30 dní od doručenia požiadavky. Po začatí konzultácií poskytnú strany informácie, aby umožnili preskúmať, ako opatrenie jednej strany alebo ľubovoľná iná otázka môže mať vplyv na pôsobnosť a uplatňovanie tejto časti dohody, a s informáciami vymenenými počas konzultácií zaobchádza ako s dôvernými. Asociačný výbor vyvinie úsilie vyriešiť spor urýchlene prostredníctvom rozhodnutia. Takéto rozhodnutie uvádza vykonávacie opatrenia, ktoré má prijať príslušná strana, a čas, dokedy tak má učiniť.

KAPITOLA III

POSTUP UROVNÁVANIA SPOROV

Článok 184

Začatie konania

1. Strany vždy usilujú o dosiahnutie obojstranne uspokojivej dohody v spore.

2. Ak je jedna strana toho názoru, že súčasné opatrenie druhej strany je porušením povinnosti podľa ustanovení uvedených v článku 182 a že takáto vec nebola vyriešená do 15 dní od zvolania asociačného výboru na základe článku 183 ods. 3 alebo do 45 dní od doručenia požiadavky na konzultácie v rámci asociačného výboru podľa toho, čo nastane skôr, môže písomne požiadať o zriadenie rozhodcovskej poroty.

3. Sťažujúca sa strana v požiadavke uvedie súčasné opatrenie, ktoré je podľa jej názoru porušením tejto časti dohody, a označí tie ustanovenia dohody, ktoré považuje za relevantné, a požiadavku doručí druhej strane a asociačnému výboru.

Článok 185

Menovanie rozhodcov

1. Rozhodcovská porota pozostáva z troch rozhodcov.

2. Asociačný výbor najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto dohody vytvorí zoznam najmenej 15 osôb, ktoré sú ochotné a schopné slúžiť ako rozhodcovia, pričom tretina z nich musí byť štátnym príslušníkom niektorej strany, a sú označené ako predseda rozhodcovských porôt. Asociačný výbor zabezpečí, aby na tomto zozname bolo vždy aspoň 15 osôb. Tieto osoby majú odborné vedomosti alebo prax v práve, medzinárodnom obchode a iných veciach súvisiacich s touto časťou dohody alebo v urovnaní sporov vzniknutých z medzinárodných obchodných dohôd, sú nezávislé, poskytujú služby samy za seba a nie sú spriaznené ani neprijímajú pokyny od žiadnej strany ani organizácie a spĺňajú požiadavky pravidiel správania sa ustanovené v prílohe XVI. Takýto zoznam sa môže doplňovať každé tri roky.

3. Do troch dní od požiadania na vytvorenie rozhodcovskej poroty predseda asociačného výboru vyberie žrebom troch rozhodcov zo zoznamu uvedeného v odseku 2, jedného spomedzi osôb navrhovaných asociačnému výboru sťažujúcou sa stranou, jedného spomedzi osôb navrhovaných asociačnému výboru stranou, na ktorú je sťažnosť podaná a predsedu spomedzi osôb označených na tento účel v súlade s odsekom 2.

4. Deň ustanovenia rozhodcovskej poroty je dňom, keď boli títo traja rozhodcovia vybraní žrebom.

5. Ak je jedna strana toho názoru, že rozhodca nespĺňa požiadavky pravidiel správania sa, strany konzultujú, a ak sa tak dohodnú, vymenia tohto rozhodcu a vyberú nového podľa odseku 6.

6. Ak rozhodca nie je schopný zúčastniť sa konania, odstúpi alebo je vymenený, náhrada sa vyberie do troch dní v súlade s postupom výberu uplatnenom pri výbere tohto rozhodcu. V tom prípade sa každá lehota týkajúca sa konania rozhodcovskej poroty zastaví na obdobie začínajúce sa dňom, keď rozhodca nie je schopný zúčastniť sa konania, odstúpi alebo je vymenený, a končiace dňom výberu jeho náhrady.

Článok 186

Informácie a technické rady

Na požiadanie niektorej strany alebo z vlastnej iniciatívy môže komisia získať informácie a technické rady od osôb a orgánov, ak to považujú za vhodné. Všetky takto získané informácie sa predložia stranám na vyjadrenie.

Článok 187

Nález rozhodcovskej poroty

1. Rozhodcovská porota postúpi svoj nález obsahujúci zistenia a závery stranám a asociačnému výboru vo všeobecnosti najneskôr tri mesiace odo dňa zriadenia rozhodcovskej poroty. V žiadnom prípade by tak nemal učiniť neskôr ako päť mesiacov od tohto dňa. Rozhodcovská porota založí svoj nález na podaniach a oznámeniach strán a na všetkých informáciách, ktoré prijala na základe článku 186. Tento nález je konečný a zverejňuje sa.

2. Nález ustanovuje zistenie skutočností, použiteľnosť relevantných ustanovení tejto dohody a základné odôvodnenie všetkých zistení a záverov, ku ktorým dospel.

3. Rozhodcovské poroty vykladajú ustanovenia tejto dohody v súlade s obvyklými pravidlami výkladu verejného medzinárodného práva, pričom patričnú pozornosť venujú tej skutočnosti, že strany musia vykonávať túto dohodu v dobrej viere a predchádzať vyhýbaniu sa svojim povinnostiam.

4. Na strane, ktorá tvrdí, že opatrenie druhej strany nie je v súlade s ustanoveniami tejto časti dohody, je ťarcha dôkazu tohto nesúladu. Na strane, ktorá tvrdí, že opatrenie je predmetom výnimky podľa tejto časti dohody, je ťarcha dôkazu platnosti tejto výnimky.

5. V naliehavých prípadoch, vrátane prípadov tovarov rýchlo podliehajúcich skaze, rozhodcovská porota vyvinie maximálne úsilie na vydanie svojho nálezu stranám do 75 dní odo dňa zriadenia rozhodcovskej poroty. V žiadnom prípade by tak nemala učiniť neskôr ako štyri mesiace od tohto dňa. Rozhodcovská porota môže vydať predbežný nález o tom, či je prípad naliehavý.

6. Všetky nálezy rozhodcovskej poroty vrátane prijatia nálezu a ľubovoľného predbežného nálezu sa prijímajú väčšinou hlasov.

7. Sťažujúca sa strana môže so súhlasom strany, na ktorú sa sťažuje, svoju sťažnosť stiahnuť kedykoľvek pred predložením nálezu stranám a asociačnému výboru. Takéto stiahnutie nemá vplyv na právo predložiť novú sťažnosť na tú istú vec neskôr.

8. Rozhodcovská porota so súhlasom strany, proti ktorej je sťažnosť podaná, môže kedykoľvek na požiadanie sťažujúcej sa strany zastaviť svoju prácu na obdobie nepresahujúce 12 mesiacov. V prípade tohto zastavenie sa lehoty ustanovené v odsekoch 1 a 5 predĺžia podľa toho, na aký čas bola práca zastavená. Ak je práca poroty zastavená na viac ako 12 mesiacov, právomoc na zriadenie poroty zaniká bez ohľadu na právo sťažujúcej sa strany neskôr požiadať o zriadenie rozhodcovskej poroty v tejto istej veci.

Článok 188

Súlad

1. Každá strana je povinná prijať opatrenia potrebné na splnenie nálezu rozhodcovskej poroty.

2. Strany vyvinú úsilie, aby sa dohodli na konkrétnych opatreniach, ktoré sú potrebné na splnenie nálezu.

3. Do 30 dní od oznámenia nálezu stranám a asociačnému výboru strana, proti ktorej bola sťažnosť podaná, oznámi druhej strane:

a) konkrétne opatrenia potrebné na splnenie nálezu;

b) primeranú lehotu, kým tak učiní, a

c) konkrétny návrh na dočasnú kompenzáciu až do úplného vykonania osobitných opatrení potrebných na splnenie nálezu.

4. V prípade nesúhlasu medzi stranami o obsahu takéhoto oznámenia požiada sťažujúca sa strana pôvodnú rozhodcovskú porotu, aby rozhodla, či sú navrhované opatrenia uvedené v odseku 3 písm. a v súlade s touto časťou dohody, o lehote a o tom, či je návrh na kompenzáciu zjavne neprimeraný. Nález sa vydá do 45 dní po takejto požiadavke.

5. Dotknutá strana oznámi druhej strane a asociačnému výboru vykonávacie opatrenia prijaté, aby skoncovala s porušovaním svojich povinností z tejto časti dohody pred uplynutím primeranej lehoty, na ktorej sa strany dohodli alebo určenej v súlade s odsekom 4. Po takomto oznámení môže druhá strana požiadať, aby pôvodná rozhodcovská porota rozhodla o súlade týchto opatrení s touto časťou dohody, ak nie sú podobné opatreniam, ktoré vydala rozhodcovská porota pri konaní podľa odseku 4, označila, že sú v súlade s touto časťou dohody. Nález rozhodcovskej poroty sa vydá do 45 dní po takejto požiadavke.

6. Ak dotknutá strana neoznámi vykonávacie opatrenie pred uplynutím primeranej lehoty alebo ak rozhodcovská porota rozhodne, že vykonávacie opatrenia oznámené dotknutou stranou nie sú v súlade s jej povinnosťami podľa tejto časti dohody, sťažujúca sa strana v prípade, že nedošlo k dohode o kompenzácii, má právo zastaviť uplatňovanie výhod poskytnutých na základe tejto časti dohody rovnajúce sa úrovni zneplatnenia a zhoršenia spôsobeného opatrením, o ktorom sa zistilo, že porušuje túto časť dohody.

7. Pri zvažovaní, ktoré výhody zastaviť, by sťažujúca sa strana mala najskôr pokúsiť zastaviť výhody v rovnakej hlave alebo hlavách v tejto časti dohody, ako boli výhody ovplyvnené opatrením, ktoré rozhodcovská porota označila za porušenie tejto časti dohody. Sťažujúca sa strana, ktorá je toho názoru, že nie je účelné alebo účinné zastaviť výhody z tej istej hlavy alebo hláv, môže zastaviť výhody z iných hláv za predpokladu, že predloží písomné odôvodnenie. Pri výbere výhod, ktoré majú byť zastavené, sa musia uprednostniť tie, ktoré najmenej narušia pôsobenie tejto dohody.

8. Sťažujúca sa strana oznámi druhej strane a asociačnému výboru, ktoré výhody mieni zastaviť. Do piatich dní od tohto oznámenia môže druhá strana požiadať, aby pôvodná rozhodcovská porota rozhodla, či výhody, ktoré sťažujúca sa strana mieni zastaviť, sú ekvivalentné úrovni zneplatnenia a zhoršenia spôsobeného opatrením, o ktorom sa zistilo, že porušuje túto časť dohody, a či navrhované zastavenie je v súlade s odsekom 7. Výnos rozhodcovskej poroty sa vydá do 45 dní od takejto požiadavky. Výhody sa nezastavia, kým rozhodcovská porota nevydala svoj nález.

9. Zastavenie výhod je dočasné a sťažujúca sa strana ho uplatňuje iba dovtedy, kým opatrenie, o ktorom sa zistilo, že porušuje túto časť dohody, nie je stiahnuté alebo zmenené a doplnené tak, aby sa dostalo do súladu s touto časťou dohody, alebo kým strany nedospejú k dohode o urovnaní sporu.

10. Na požiadanie ktorejkoľvek zo strán rozhodne pôvodná rozhodcovská porota o súlade akéhokoľvek vykonávacieho opatrenia prijatého po zastavení výhod s touto časťou dohody a vo svetle takéhoto nálezu, či by zastavenie výhod malo by ukončené alebo zmenené. Nález rozhodcovskej poroty sa vydá do 45 dní odo dňa takejto požiadavky.

11. Nálezy ustanovené v tomto článku sú konečné a záväzné. Predložia sa asociačnému výboru a sprístupnia verejnosti.

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 189

Všeobecné ustanovenia

1. Každú lehotu uvedenú v tejto hlave možno vzájomnou dohodou strán zmeniť.

2. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, postup pre rozhodcovskú porotu sa riadi vzorovým rokovacím poriadkom ustanoveným v prílohe XV. Asociačný výbor môže vždy, keď to považuje za potrebné, zmeniť a doplniť vzorový rokovací poriadok a pravidlá správania sa ustanovené v prílohe XVI formou nálezu.

3. Vypočutia rozhodcovskej poroty sú neverejné, pokiaľ sa strany nerozhodnú inak.

4. a) Ak chce strana napraviť porušenie záväzku z Dohody WTO, má oporu v príslušných pravidlách a postupoch Dohody WTO, ktoré platia napriek ustanoveniam tejto dohody.

b) Ak chce strana napraviť porušenie povinnosti podľa tejto časti dohody, má oporu v pravidlách a postupoch tejto hlavy.

c) Pokiaľ sa strany nedohodnú inak a jedna strana chce napraviť porušenie povinnosti podľa tejto časti dohody, ktorá je v podstate rovnocenná povinnosti podľa WTO, má oporu v príslušných pravidlách a postupoch Dohody WTO, ktoré platia napriek ustanoveniam tejto dohody.

d) Keď už boli postupy vyrovnania začaté, fórum vybrané, pokiaľ neodmietlo svoju príslušnosť, použijú sa na vylúčenie toho druhého. Každá otázka na príslušnosť rozhodcovskej poroty ustanovenej podľa tejto hlavy sa položí do 10 dní od ustanovenia poroty a vyrieši sa predbežným nálezom poroty do 30 dní od ustanovenia poroty.

HLAVA IX

TRANSPARENTNOSŤ

Článok 190

Kontaktné miesta a výmena informácií

1. Na podporu komunikácie medzi stranami v ľubovoľných obchodných veciach, na ktoré sa vzťahuje táto časť dohody, každá strana určí kontaktné miesto. Na požiadanie niektorej strany označí kontaktné miesto druhej strany úrad a oficiálneho predstaviteľa zodpovedného za vec a poskytne požadovanú podporu na uľahčenie komunikácie so žiadajúcou stranou.

2. V rozsahu, v akom to umožňuje národné právo a zásada, každá strana na požiadanie druhej strany poskytne informácie a odpovie na každú otázku druhej strany súvisiacu so skutočným alebo navrhovaným opatrením, ktoré by mohlo mať podstatný vplyv na pôsobnosť tejto časti dohody.

3. Informácie uvedené v tomto článku sa považujú za poskytnuté, ak boli tieto informácie sprístupnené príslušným oznámením WTO alebo ak boli tieto informácie sprístupnené na úradnej, verejne a zdarma prístupnej webovej stránke príslušnej strany.

Článok 191

Spolupráca na zvýšenej transparentnosti

Strany súhlasia so spoluprácou na bilaterálnych a multilaterálnych fórach na spôsoboch na zvýšenie transparentnosti v obchodných záležitostiach.

Článok 192

Uverejňovanie

Každá strana zabezpečí, aby jej zákony, nariadenia, postupy a správne opatrenia všeobecného uplatnenia súvisiace s ľubovoľnou obchodnou záležitosťou, na ktorú sa vzťahuje táto časť dohody, boli urýchlene uverejnené alebo verejne sprístupnené.

HLAVA X

KONKRÉTNE ÚLOHY V OBCHODNÝCH ZÁLEŽITOSTIACH ORGÁNOV USTANOVENÝCH PODĽA TEJTO DOHODY

Článok 193

Osobitné úlohy

1. Keď asociačný výbor vykonáva niektorú z úloh zverených jemu v tejto často dohody, pozostáva zo zástupcov spoločenstva a Čile zodpovedných za záležitosti súvisiace s obchodom, obvykle na úrovni vyšších predstaviteľov.

2. Napriek ustanoveniam článku 6 má asociačný výbor najmä tieto funkcie:

a) dozerať nad vykonaním a riadnym uplatňovaním ustanovení tejto časti dohody, ako aj nad ľubovoľným iným nástrojom dohodnutým stranami týkajúci sa záležitostí súvisiacich s obchodom, v rámci tejto dohody;

b) dohliadať nad ďalším rozpracovaním ustanovení tejto časti dohody a hodnotiť výsledky získané pri jej uplatňovaní;

c) riešiť spory, ktoré môžu vzniknúť pri výklade alebo uplatňovaní tejto časti dohody, v súlade s ustanoveniami článku 183;

d) pomáhať asociačnému výboru pri výkone jeho funkcií vzhľadom na záležitosti súvisiace s obchodom;

e) dohliadať na prácu všetkých osobitných výborov zriadených podľa tejto časti dohody;

f) vykonávať všetky ostatné funkcie postúpené podľa tejto časti dohody alebo zverené asociačným výborom týkajúce sa záležitostí súvisiacich s obchodom a

g) každoročne podávať hlásenia asociačnému výboru.

3. Pri výkone svojich povinností podľa odseku 2 môže asociačný výbor:

a) zriaďovať ľubovoľné osobitné výbory alebo orgány pre záležitosti spadajúce do jeho právomoci, určovať ich zloženie a povinnosti a ich rokovací poriadok;

b) stretávať sa vždy podľa dohody strán;

c) zvažovať všetky otázky ohľadom záležitostí súvisiacich s obchodom a podnikať patričné kroky pri výkone svojich funkcií a

d) prijímať rozhodnutia alebo dávať odporúčania v záležitostiach súvisiacich s obchodom v súlade s článkom 6.

4. Strany podľa článku 5 a článku 6 ods. 4 vykonajú rozhodnutia vyplývajúce z uplatňovania článku 60 ods. 5 a článku 74 a článku 38 prílohy III v súlade s prílohou XVII.

HLAVA XI

VÝNIMKY V OBLASTI OBCHODU

Článok 194

Doložka o národnej bezpečnosti

1. Nič v tejto dohode sa nevykladá ako:

a) požiadavka niektorej strany poskytnúť akékoľvek informácie, ktorých prezradenie sa považuje za protikladné k jej podstatným bezpečnostným záujmom;

b) bránenie niektorej strane podniknúť akékoľvek kroky, ktoré považuje za potrebné na ochranu svojich podstatných bezpečnostných záujmov;

i) v súvislosti so štiepnymi a termonukleárnymi materiálmi alebo materiálmi, od ktorých sú odvodené;

ii) v súvislosti s obchodom so zbraňami, strelivom a vojenskými prostriedkami a s takýmto obchodom s inými tovarmi a materiálmi alebo v súvislosti s dodávaním služieb vykonávaným priamo alebo nepriamo za účelom dodávky alebo poskytovania vojenského zariadenia;

iii) v súvislosti s vládnym obstarávaním nevyhnutným pre národnú bezpečnosť a pre účely národnej obrany alebo

iv) prijaté v čase vojny alebo inej mimoriadnej udalosti v medzinárodných vzťahoch alebo

c) bránenie niektorej strany od podniknutia akýchkoľvek krokov pri napĺňaní svojich povinností podľa Charty OSN na udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.

2. Asociačný výbor je čo najúplnejšie informovaný o opatreniach prijatých podľa odseku 1 písm. b) a c) a o ich ukončení.

Článok 195

Ťažkosti platobnej bilancie

1. Ak má niektorá strana závažné problémy s platobnou bilanciou a vonkajšie finančné ťažkosti alebo existuje ich hrozba, môže prijať alebo udržiavať obmedzujúce opatrenia vzhľadom na obchod s tovarmi a službami a vzhľadom na platby a pohyby kapitálu vrátane tých, ktoré súvisia s priamymi investíciami.

2. Strany vyvinú úsilie, aby predišli uplatňovaniu obmedzujúcich opatrení uvedených v článku 1.

3. Všetky obmedzujúce opatrenia prijaté alebo udržiavané podľa tohto článku sú nediskriminačné, majú obmedzené trvanie a nesiahajú za rámec potrebného na nápravu platobnej bilancie a vonkajšej finančnej situácie. Sú v súlade s podmienkami ustanovenými dohodami WTO a tiež so stanovami o Medzinárodnom menovom fonde.

4. Strana, ktorá udržiava alebo prijala obmedzujúce opatrenia alebo akékoľvek ich zmeny, urýchlene o nich informuje druhú stranu a čo najskôr predloží harmonogram ich odstraňovania.

5. Strana uplatňujúca obmedzujúce opatrenia urýchlene konzultuje v rámci asociačného výboru. Takéto konzultácie hodnotia stav platobnej bilancie dotknutej strany a obmedzenia prijaté alebo udržiavané podľa tohto článku, pričom sa okrem iného zohľadnia faktory, ako sú:

a) povaha a rozsah ťažkostí platobnej bilancie a vonkajších finančných problémov;

b) vonkajšie ekonomické a hospodárske prostredie konzultujúcej strany;

c) alternatívne nápravné opatrenia, ktoré môžu byť dostupné.

Konzultácie riešia súlad všetkých obmedzujúcich opatrení s odsekmi 3 a 4. Všetky zistenia štatistických a iných skutočností predložené Medzinárodným menovým fondom súvisiace s devízami, menovými rezervami a platobnou bilanciou sa prijímajú a závery sú založené na hodnotení platobnej bilancie a vonkajšej finančnej situácie konzultujúcej strany fondom.

Článok 196

Zdaňovanie

1. Nič v tejto časti dohody alebo v ľubovoľnej dohode prijatej na základe tejto dohody sa nevykladá ako prekážka strán rozlišovať pri uplatňovaní príslušných ustanovení svojej daňovej legislatívy medzi platiteľmi daní, ktorí nie sú v takom istom postavení, najmä z hľadiska ich miesta pobytu alebo z hľadiska miesta ich kapitálových investícií.

2. Nič v tejto časti dohody alebo v ľubovoľnej dohode prijatej na základe tejto dohody sa nevykladá ako prekážka prijímania alebo presadzovania akýchkoľvek opatrenia zameraných na prevenciu vyhýbania sa daniam alebo daňových únikov na základe daňových ustanovení dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia alebo iných daňových dohôd alebo domácej daňovej legislatívy.

3. Nič v tejto časti dohody nemá vplyv na práva a povinnosti žiadnej strany zo žiadneho daňového dohovoru. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi touto dohodou a ľubovoľným takýmto dohovorom má prednosť takýto dohovor v rozsahu rozporu.

ČASŤ V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 197

Definícia strán

Pre účely tejto dohody "strany" znamenajú Spoločenstvo alebo jeho členské štáty alebo Spoločenstvo a jeho členské štáty v rámci ich príslušných oblastí právomocí odvodených od Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na strane jednej a Čílsku republiku na strane druhej.

Článok 198

Nadobudnutie platnosti

1. Táto dohoda nadobúda platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po tom, kedy si strany navzájom oznámili ukončenie postupov potrebných za týmto účelom.

2. Oznámenia sa posielajú generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie, ktorý je depozitárom tejto dohody.

3. Napriek odseku 1 Spoločenstvo a Čile súhlasia s uplatňovaním článkov 3 až 11, článku 18, článkov 24 až 27, článkov 48 až 54, článku 55 písm. a), b), f), h) a i), článkov 56 až 93, článkov 136 až 162 a článkov 172 až 206 od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, keď si Spoločenstvo a Čile navzájom oznámili ukončenie postupov potrebných na tejto účel.

4. Ak strany uplatňujú niektoré ustanovenie tejto dohody pred nadobudnutím jej platnosti, akýkoľvek odkaz v takomto ustanovení na deň nadobudnutia platnosti tejto dohody sa rozumie ako ku dňu, keď sa strany dohodli uplatňovať toto ustanovenie v súlade s odsekom 3.

5. Odo dňa nadobudnutia platnosti v súlade s odsekom 1 táto dohoda nahrádza rámcovú dohodu o spolupráci. Ako výnimka ostáva Protokol o vzájomnej pomoci v colných záležitostiach k Rámcovej dohode o spolupráci z 13. júna 2001 v platnosti a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 199

Trvanie

1. Táto dohoda platí na dobu neurčitú.

2. Ktorákoľvek strana môže druhej strane písomne oznámiť svoj úmysel túto dohodu vypovedať.

3. Vypovedanie nadobúda účinnosť šesť mesiacov po oznámení druhej strane.

Článok 200

Plnenie záväzkov

1. Strany prijímajú všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia, ktoré sú pre ne potrebné na plnenie svojich záväzkov z tejto dohody a zabezpečujú, aby boli v súlade v cieľmi ustanovenými v tejto dohode.

2. Ak je jedna zo strán toho názoru, že druhá strana nesplnila záväzok z tejto dohody, môže prijať primerané opatrenia. Predtým musí asociačnému výboru do 30 dní predložiť všetky relevantné informácie potrebné na dôkladné preskúmanie stavu s úmyslom hľadať riešenie prijateľné pre strany.

Pri výbere opatrení sa musia uprednostniť tie, ktoré najmenej narušia pôsobenie tejto dohody. Tieto opatrenia sa okamžite oznámia asociačnému výboru a sú predmetom konzultácií vo výbore, ak o to požiada druhá strana.

3. Ako výnimka z odseku 2 môže ktorákoľvek strana okamžite prijať primerané opatrenia v súlade s medzinárodným právom v prípade:

a) vypovedania tejto dohody, ktoré nie je postihované podľa všeobecných pravidiel medzinárodného práva;

b) porušenia podstatných prvkov tejto dohody uvedených v článku 1 ods. 1 druhou stranou.

Druhá strana môže požiadať o zvolanie naliehavého stretnutia na zmierenie strán do 15 dní na dôkladné preskúmanie stavu s úmyslom hľadať riešenie prijateľné pre strany.

4. Ako výnimka z odseku 2, ak je jedna strana toho názoru, že druhá strana nesplnila záväzok z časti IV, má výhradne za opravný prostriedok postupy urovnania sporov ustanovené podľa hlavy VIII časti IV a má trvať na ňom.

Článok 201

Budúce udalosti

1. Strany sa môžu navzájom dohodnúť na rozšírení tejto dohody s cieľom rozšírenia a doplnenia jej rozsahu v súlade ich príslušnou legislatívou uzatvorením dohody pre osobitné odvetvia alebo činnosti vo svetle skúseností získaných počas jej vykonania.

2. Pokiaľ ide o vykonanie tejto dohody, žiadna strana nedá návrhy orientované na rozšírenie spolupráce na všetky oblasti, zohľadňujúc skúsenosti získané počas jej vykonávania.

Článok 202

Ochrana údajov

Strany súhlasia s tým, že udelia vysokú úroveň ochrane spracovania osobných a iných údajov, zlučiteľnú s najvyššími medzinárodnými normami.

Článok 203

Doložka o národnej bezpečnosti

Ustanovenia článku 194 sa vzťahujú na celú dohodu.

Článok 204

Územné uplatňovanie

Táto dohoda sa vzťahuje na strane jednej na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a za podmienok v nej ustanovených, a na strane druhej na územie Čílskej republiky.

Článok 205

Autentické texty

Táto dohoda je vyhotovená v dánskom, holandskom, anglickom, fínskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom, španielskom a švédskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Článok 206

Prílohy, dodatky, protokoly a nóty

Prílohy, dodatky, protokoly a nóty k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Abkommen gesetzt.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord.IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre del dos mil dos.Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og to.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausendundzwei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and two.Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille deux.Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemiladue.Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizendtwee.Feito em Bruxelas, em dezoito de Novembro de dois mil e dois.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratvå.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolestaFör Republiken Finland

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la República de Chile

+++++ TIFF +++++

[1] Dohoda vypracovaná v jedenástich úradných jazykoch Európskej únie (španielsky, dánsky, nemecky, grécky, anglicky, francúzsky, taliansky, holandsky, portugalsky, fínsky, švédsky) bola uverejnená v Ú. v. EÚ L 352, 30.12.2002, s. 3.Česká, estónska, lotyšská, litovská, maďarská, maltská, poľská, slovenská a slovinská verzia sú uverejnené v tomto zväzku osobitného vydania 2004.

[2] ex190220 je "plnená cestovina s obsahom rýb, kôrovcov, mäkkýšov a iných vodných bezstavovcov viac ako 20 hmotnostných %".

[3] Každá vnútroštátna daň, iný vnútroštátny poplatok, každý zákon, nariadenie alebo požiadavka druhu uvedeného v odseku 2, ktorá sa vzťahuje na dovážaný produkt a na podobný domáci produkt a vyberá sa alebo presadzuje v prípade dovážaného produktu v čase alebo v mieste dovozu, sa napriek tomu má považovať za vnútroštátnu daň, iný vnútroštátny poplatok alebo zákon, nariadenie alebo požiadavku druhu uvedeného v odseku 2, a preto podlieha ustanoveniam tohto článku

[4] Daň v súlade s požiadavkami prvej vety sa považuje za nezlučiteľnú s ustanoveniami druhej vety iba v prípadoch, ak existuje hospodárska súťaž medzi zdaneným produktom na strane jednej a priamo konkurenčným alebo vhodným produktom, ktorý nie je podobne zdanený, na strane druhej.

[5] Predpisy v súlade s ustanoveniami prvej vety sa nepovažujú za protikladné voči ustanoveniam druhej vety v žiadnom prípade, keď sa všetky produkty podliehajúce predpisom vyrábajú v krajine v podstatných množstvách. Reguláciu nemožno odôvodňovať súladom s ustanoveniami druhej vety z toho dôvodu, že podiel alebo množstvo priradené každému z produktov, ktoré sú predmetom regulácie, tvorí rovnocenný vzťah medzi dovážanými a domácimi výrobkami.

[6] Odsek 2 písm. c) sa nevzťahuje na opatrenia strany, ktorá obmedzuje vstupy pre dodávku služieb.

[7] Konkrétne záväzky prevzaté podľa tohto článku sa nepovažujú za také, ktoré by vyžadovali od strán kompenzáciu všetkých inherentných konkurenčných nevýhod, ktoré vyplývajú z cudzej povahy príslušných služieb alebo poskytovateľov služieb.

[8] Zaradenie tohto ustanovenia do tejto kapitoly nemá vplyv na názor Čile na otázku, či sa elektronický obchod má alebo nemá považovať za poskytovanie služieb.

[9] Vysielanie sa definuje ako nepretržitý reťazec prenosu potrebný na šírenie signálov televíznych alebo rozhlasových programov širokej verejnosti, ale nepokrýva vzájomné spojenia medzi prevádzkovateľmi.

[10] Odsek 2 písm. c) sa nevzťahuje na opatrenia strany, ktorá obmedzuje vstupy pre dodávku finančných služieb.

[11] Konkrétne záväzky prevzaté podľa tohto článku sa nepovažujú za také, ktoré by vyžadovali od strán kompenzáciu všetkých inherentných konkurenčných nevýhod, ktoré vyplývajú z cudzej povahy príslušných finančných služieb alebo poskytovateľov finančných služieb.

[12] Strany môžu najmä požadovať, aby fyzické osoby mali potrebné vzdelanie a/alebo odbornú prax predpísanú pre odvetvie príslušnej činnosti na území, kde sa služba alebo finančná služba poskytuje alebo kde má sídlo podnik.

[13] Pre účely tejto hlavy je technický predpis dokument, ktorý stanovuje charakteristiky výrobku alebo služby alebo s nimi súvisiace procesy a výrobné metódy, vrátane príslušných správnych opatrení, súlad s ktorými je záväzný. Môže tiež obsahovať alebo byť výhradne venovaný požiadavkám na terminológiu, symboly, balenie, značenia a označovanie tak, ako sa vzťahujú pre nejaký výrobok, službu, súvisiaci proces alebo výrobnú metódu.

[14] Pre účely tejto hlavy je norma dokumentu schválená uznávaným orgánom, ktorý pre bežné a opakované používanie poskytuje usmernenia alebo charakteristiky výrobkov, služieb alebo súvisiacich procesov a výrobných metód, súlad s ktorými nie je záväzný. Môže tiež obsahovať alebo byť výhradne venovaný požiadavkám na terminológiu, symboly, balenie, značenia a označovanie tak, ako platia pre nejaký výrobok, službu, proces alebo výrobnú metódu.

--------------------------------------------------

ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA I | ROZVRH SPOLOČENSTVA PRE ODSTRÁNENIE CIEL (články 60, 65, 68 a 71) |

PRÍLOHA II | ROZVRH ČILE PRE ODSTRÁNENIE CIEL (články 60, 66, 69 a 72) |

PRÍLOHA III | VYMEDZENIE POJMU VÝROBKY S PÔVODOM A METÓDY ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE (článok 58) |

PRÍLOHA IV | DOHODA O SANITÁRNYCH A RASTLINOLEKÁRSKYCH OPATRENIACH UPLATNITEĽNÝCH NA OBCHOD SO ZVIERATAMI A ŽIVOČÍŠNYMI VÝROBKAMI, RASTLINAMI, RASTLINNÝMI PRODUKTMI A OSTATNÝM TOVAROM A O BLAHU ZVIERAT (článok 89) |

PRÍLOHA V | DOHODA O OBCHODE S VÍNAMI (článok 90) |

PRÍLOHA VI | DOHODA O OBCHODE S ALKOHOLICKÝMI NÁPOJMI A AROMATIZOVANÝMI NÁPOJMI (článok 90) |

PRÍLOHA VII | ROZVRH OSOBITNÝCH ZÁVÄZKOV TÝKAJÚCICH SA SLUŽIEB (článok 99) |

PRÍLOHA VIII | ROZVRH OSOBITNÝCH ZÁVÄZKOV TÝKAJÚCICH SA FINANČNÝCH SLUŽIEB (článok 120) |

PRÍLOHA IX | ORGÁNY ZODPOVEDNÉ ZA FINANČNÉ SLUŽBY (článok 127) |

PRÍLOHA X | ROZVRHY OSOBITNÝCH ZÁVÄZKOV V OBLASTI USADENIA (článok 132) |

PRÍLOHA XI | ÚPRAVA VLÁDNEHO OBSTARÁVANIA V SPOLOČENSTVE (článok 137) |

PRÍLOHA XII | ÚPRAVA VLÁDNEHO OBSTARÁVANIA V ČILE (článok 137) |

PRÍLOHA XIII | UPLATŇOVANIE URČITÝCH USTANOVENÍ ČASTI IV HLAVY IV V OBLASTI VLÁDNEHO OBSTARÁVANIA |

PRÍLOHA XIV | O BEŽNÝCH PLATBÁCH A POHYBE KAPITÁLU (články 164 a 165) |

PRÍLOHA XV | VZOROVÝ ROKOVACÍ PORIADOK PRE KONANIE PRED ROZHODCOVSKOU POROTOU (článok 189) |

PRÍLOHA XVI | PRAVIDLÁ SPRÁVANIA PRE ČLENOV ROZHODCOVSKEJ POROTY (články 185 a 189) |

PRÍLOHA XVII | VYKONÁVANIE NIEKTORÝCH ROZHODNUTÍ PODĽA ČASTI IV (článok 193 ods. 4) |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ROZVRH SPOLOČENSTVA PRE ODSTRÁNENIE CIEL

(články 60, 65, 68 a 71 dohody o pridružení)

Poznámka na úvod

Rozvrh sadzieb v tejto prílohe obsahuje štyri stĺpce:

a) "položka HS 2002" : položka používaná v nomenklatúre hamornizovaného systému uvedeného v článku 62;

b) "opis" : opis produktu patriaceho do položky;

c) "základná colná sadzba" : základná colná sadzba, z ktorej sa vychádza pri programe odstránenia ciel, uvedená v článku 60 ods. 3;

d) "kategória" "Rok 0" : liberalizácia ku dňu nadobudnutia platnosti dohody

"Rok 3" : liberalizácia počas prechodného obdobia troch rokov

"Rok 4" : liberalizácia počas prechodného obdobia štyroch rokov

"Rok 7" : liberalizácia počas prechodného obdobia siedmich rokov

"Rok 10" : liberalizácia počas prechodného obdobia desiatich rokov

"R" : zníženie základnej colnej sadzby o 50 %

"EP" : liberalizácia sa týka len colnej sadzby ad valorem, osobitná colná sadzba viazaná na cenu pri dovoze zostáva zachovaná

"SP" : liberalizácia sa týka len colnej sadzby ad valorem, osobitná colná sadzba zostáva zachovaná

"PN" : žiadna liberalizácia, na tieto produkty sa v Spoločenstve vzťahuje chránené označenie

"TQ" : liberalizácia v rámci colnej kvóty (osobitné podmienky pozri v oddiele 1.

Tento opis rozvrhu odstraňovania ciel sa uvádza len na účely uľahčenia pochopenia tejto prílohy, nenahrádza však ani nemení príslušné ustanovenia hlavy II časti IV.

ODDIEL 1

Colné kvóty pre produkty v kategórii "TQ"

uvedené v článku 68 ods. 2 a článku 71 ods. 5

Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sa na produkty s pôvodom v Čile dovážané do Spoločenstva každý rok uplatní toto zníženie colných sadzieb:

Poľnohospodárske produkty

1. Spoločenstvo umožní bezcolný dovoz týchto produktov v uvedených množstvách, pričom každý rok sa pôvodné množstvo zvýši o 10 percent:

a) celkom 1000 ton produktov klasifikovaných v položkách 020120, 02013000, 020220 a 020230 uvedených v tejto prílohe ako "TQ(1a)";

b) celkom 3500 ton produktov klasifikovaných v položkách ex0203, 160100, 160241, 160242 a 160249 uvedených v tejto prílohe ako "TQ(1b)";

c) 2000 ton produktov klasifikovaných v položke 0204 uvedených v tejto prílohe ako "TQ(1c)" a

d) celkom 7250 ton produktov klasifikovaných v položkách 020711, 020712, 020713, 020714, 020724, 020725, 020726, 020727, 02073211, 02073215, 02073219, 02073311, 02073319, 02073515, 02073521, 02073553, 02073563, 02073571, 02073615, 02073621, 02073653, 02073663, 02073671, 160231 a 160232 uvedených v tejto prílohe ako "TQ(1d)".

2. Spoločenstvo umožní bezcolný dovoz týchto produktov v uvedených množstvách, pričom každý rok sa pôvodné množstvo zvýši o 5 percent:

a) 1500 ton produktov klasifikovaných v položke 0406 uvedených v tejto prílohe ako "TQ(2a)";

b) 500 ton produktov klasifikovaných v položke 07032000 uvedených v tejto prílohe ako "TQ(2b)";

c) 1000 ton produktov klasifikovaných v položke 1104 uvedených v tejto prílohe ako "TQ(2c)";

d) celkom 500 ton produktov klasifikovaných v položkách 20031020 a 20031030 uvedených v tejto prílohe ako "TQ(2d)";

e) 1000 ton produktov klasifikovaných v položke 20086019 uvedených v tejto prílohe ako "TQ(2e)";

f) v období od 1. januára do 14. júla 37000 ton produktov klasifikovaných v položke 08061010 uvedených v tejto prílohe ako "TQ(2f)";

g) v období od 1. novembra do 31. decembra 3000 ton produktov klasifikovaných v položke 08061010 uvedených v tejto prílohe ako "TQ(2g)".

Spracované poľnohospodárske produkty

3. Spoločenstvo umožní bezcolný dovoz týchto produktov v uvedených množstvách:

a) celkom 400 ton produktov klasifikovaných v položkách 17041011, 17041019, 17041091, 17041099, 17049010, 17049030, 17049051, 17049055, 17049061, 17049065, 17049071, 17049075, 17049081 a 17049099 uvedených v tejto prílohe ako "TQ(3)a)";

b) celkom 400 ton produktov klasifikovaných v položkách 18062010, 18062030, 18062050, 18062070, 18062080, 18062095, 18063100, 18063210, 18063290, 18069011, 18069019, 18069031, 18069039, 18069050, 18069060, 18069070 a 18069090 uvedených v tejto prílohe ako "TQ(3b)";

c) celkom 500 ton produktov klasifikovaných v položkách 19053111, 19053119, 19053130, 19053191, 19053199, 19053211, 19053219, 19053291, 19053299, 19059040, 19059045 uvedených v tejto prílohe ako "TQ(3c)".

Produkty rybného hospodárstva

4. Spoločenstvo umožní dovoz týchto produktov v uvedených množstvách s postupným znižovaním colných sadzieb v desiatich rovnakých etapách, pričom prvá etapa sa uskutoční v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody a ostatných deväť 1. januára nasledujúcich rokov tak, aby bolo clo celkom odstránené 1. januára desiateho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody:

a) celkom 5000 ton produktov klasifikovaných v položkách 03026966, 03026967, 03026968 a 03026969 uvedených v tejto prílohe ako "TQ(4a)" a

b) celkom 40 ton produktov klasifikovaných v položkách 03053030 a 03054100 uvedených v tejto prílohe ako "TQ(4b)".

Pri odstraňovaní cla sa v rámci colnej kvóty vychádza z colnej sadzby skutočne uplatňovanej v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody.

5. Spoločenstvo umožní dovoz celkového množstva 150 ton konzervovaných tuniakov, okrem filé, známe ako "loins", klasifikované v položkách 16041411, 16041418, 16041939 a 16042070 a uvedené v tejto prílohe ako "TQ(5)" s preferenčnou colnou sadzbou vo výške jednej tretiny sadzby podľa doložky najvyšších výhod uplatňovanej v čase dovozu.

ODDIEL 2

V súčasnosti uplatňované dovozné ceny pre produkty uvedené v kategórii "EP" v tejto prílohe sú vymedzené v dodatku.

ODDIEL 3

Rozvrh Spoločenstva pre odstránenie ciel

HS Heading 2002 | Description | Base | Category |

| |

01 | LIVE ANIMALS | | |

0101 | Live horses, asses, mules and hinnies: | | | |

010110 | — Pure-bred breeding animals: | | | |

01011010 | — — Horses | 0,0 | Year 0 | |

01011090 | — — Other | 4,2 | Year 4 | |

010190 | — Other: | | | |

— — Horses: | | | |

01019011 | — — — For slaughter | 0,0 | Year 0 | |

01019019 | — — — Other | 8,0 | Year 7 | |

01019030 | — — Asses | 4,2 | Year 4 | |

01019090 | — — Mules and hinnies | 7,4 | Year 7 | |

0102 | Live bovine animals | | | |

010210 | — Pure-bred breeding animals | | | |

01021010 | — — Heifers (female bovines that have never calved) | 0,0 | Year 0 | |

01021030 | — — Cows | 0,0 | Year 0 | |

01021090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

010290 | — Other | | | |

— — Domestic species | | | |

01029005 | — — — Of a weight not exceeding 80 kg | — | | |

— — — Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg | | | |

01029021 | — — — — For slaughter | — | | |

01029029 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a weight exceeding 160 kg but not exceeding 300 kg | | | |

01029041 | — — — — For slaughter | — | | |

01029049 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a weight exceeding 300 kg | | | |

— — — — Heifers (female bovines that have never calved) | | | |

01029051 | — — — — — For slaughter | — | | |

01029059 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Cows | | | |

01029061 | — — — — — For slaughter | — | | |

01029069 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

01029071 | — — — — — For slaughter | — | | |

01029079 | — — — — — Other | — | | |

01029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

0103 | Live swine | | | |

01031000 | — Pure-bred breeding animals | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

010391 | — — Weighing less than 50 kg | | | |

01039110 | — — — Domestic species | — | | |

01039190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

010392 | — — Weighing 50 kg or more | | | |

— — — Domestic species | | | |

01039211 | — — — — Sows having farrowed at least once, of a weight of not less than 160 kg | — | | |

01039219 | — — — — Other | — | | |

01039290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

0104 | Live sheep and goats | | | |

010410 | — Sheep | | | |

01041010 | — — Pure-bred breeding animals | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

01041030 | — — — Lambs (up to a year old) | — | | |

01041080 | — — — Other | — | | |

010420 | — Goats | | | |

01042010 | — — Pure-bred breeding animals | 0,0 | Year 0 | |

01042090 | — — Other | — | | |

0105 | Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls | | | |

— Weighing not more than 185 g | | | |

010511 | — — Fowls of the species Gallus domesticus | | | |

— — — Grandparent and parent female chicks | | | |

01051111 | — — — — Laying stocks | — | | |

01051119 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

01051191 | — — — — Laying stocks | — | | |

01051199 | — — — — Other | — | | |

01051200 | — — Turkeys | — | | |

010519 | — — Other | | | |

01051920 | — — — Geese | — | | |

01051990 | — — — Ducks and guinea fowls | — | | |

— Other | | | |

01059200 | — — Fowls of the species Gallus domesticus weighing not more than 2000 g | — | | |

01059300 | — — Fowls of the species Gallus domesticus weighing more than 2000 g | — | | |

010599 | — — Other | | | |

01059910 | — — — Ducks | — | | |

01059920 | — — — Geese | — | | |

01059930 | — — — Turkeys | — | | |

01059950 | — — — Guinea fowls | — | | |

0106 | Other live animals: | | | |

— Mammals: | | | |

01061100 | — — Primates | 0,0 | Year 0 | |

01061200 | — — Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | 0,0 | Year 0 | |

010619 | — — Other: | | | |

01061910 | — — — Domestic rabbits | 0,0 | Year 0 | |

01061990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

01062000 | — Reptiles (including snakes and turtles) | 0,0 | Year 0 | |

— Birds: | | | |

01063100 | — — Birds of prey | 0,0 | Year 0 | |

01063200 | — — Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos) | 0,0 | Year 0 | |

010639 | — — Other: | | | |

01063910 | — — — Pigeons | 2,9 | Year 4 | |

01063990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

01069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

02 | MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL | | | |

0201 | Meat of bovine animals, fresh or chilled | | | |

02011000 | — Carcases and half-carcases | — | | |

020120 | — Other cuts with bone in | | | |

02012020 | — — "Compensated" quarters | — | | TQ(1a) |

02012030 | — — Unseparated or separated forequarters | — | | TQ(1a) |

02012050 | — — Unseparated or separated hindquarters | — | | TQ(1a) |

02012090 | — — Other | — | | TQ(1a) |

02013000 | — Boneless | — | | TQ(1a) |

0202 | Meat of bovine animals, frozen | | | |

02021000 | — Carcases and half-carcases | — | | |

020220 | — Other cuts with bone in | | | |

02022010 | — — "Compensated" quarters | — | | TQ(1a) |

02022030 | — — Unseparated or separated forequarters | — | | TQ(1a) |

02022050 | — — Unseparated or separated hindquarters | — | | TQ(1a) |

02022090 | — — Other | — | | TQ(1a) |

020230 | — Boneless | | | |

02023010 | — — Forequarters, whole or cut into a maximum of five pieces, each quarter being in a single block; "compensated" quarters in two blocks, one of which contains the forequarter, whole or cut into a maximum of five pieces, and the other, the hindquarter, excluding the tenderloin, in one piece | — | | TQ(1a) |

02023050 | — — Crop, chuck and blade and brisket cuts | — | | TQ(1a) |

02023090 | — — Other | — | | TQ(1a) |

0203 | Meat of swine, fresh, chilled or frozen | | | |

— Fresh or chilled | | | |

020311 | — — Carcases and half-carcases | | | |

02031110 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

02031190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020312 | — — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02031211 | — — — — Hams and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02031219 | — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02031290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020319 | — — Other | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02031911 | — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02031913 | — — — — Loins and cuts thereof, with bone in | — | | TQ(1b) |

02031915 | — — — — Bellies (streaky) and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

— — — — Other | | | |

02031955 | — — — — — Boneless | — | | TQ(1b) |

02031959 | — — — — — Other | — | | TQ(1b) |

02031990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Frozen | | | |

020321 | — — Carcases and half-carcases | | | |

02032110 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

02032190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020322 | — — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02032211 | — — — — Hams and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02032219 | — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02032290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020329 | — — Other | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02032911 | — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02032913 | — — — — Loins and cuts thereof, with bone in | — | | TQ(1b) |

02032915 | — — — — Bellies (streaky) and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

— — — — Other | | | |

02032955 | — — — — — Boneless | — | | TQ(1b) |

02032959 | — — — — — Other | — | | TQ(1b) |

02032990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

0204 | Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen | | | |

02041000 | — Carcases and half-carcases of lamb, fresh or chilled | — | | TQ(1c) |

— Other meat of sheep, fresh or chilled | | | |

02042100 | — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

020422 | — — Other cuts with bone in | | | |

02042210 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02042230 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02042250 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

02042290 | — — — Other | — | | TQ(1c) |

02042300 | — — Boneless | — | | TQ(1c) |

02043000 | — Carcases and half-carcases of lamb, frozen | — | | TQ(1c) |

— Other meat of sheep, frozen | | | |

02044100 | — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

020442 | — — Other cuts with bone in | | | |

02044210 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02044230 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02044250 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

02044290 | — — — Other | — | | TQ(1c) |

020443 | — — Boneless | | | |

02044310 | — — — Of lamb | — | | TQ(1c) |

02044390 | — — — Other | — | | TQ(1c) |

020450 | — Meat of goats | | | |

— — Fresh or chilled | | | |

02045011 | — — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

02045013 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02045015 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02045019 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

— — — Other | | | |

02045031 | — — — — Cuts with bone in | — | | TQ(1c) |

02045039 | — — — — Boneless cuts | — | | TQ(1c) |

— — Frozen | | | |

02045051 | — — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

02045053 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02045055 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02045059 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

— — — Other | | | |

02045071 | — — — — Cuts with bone in | — | | TQ(1c) |

02045079 | — — — — Boneless cuts | — | | TQ(1c) |

020500 | Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen | | | |

— Of horses | | | |

02050011 | — — Fresh or chilled | 1,6 | Year 4 | |

02050019 | — — Frozen | 1,6 | Year 4 | |

02050090 | — Of asses, mules or hinnies | 1,6 | Year 4 | |

0206 | Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen | | | |

020610 | — Of bovine animals, fresh or chilled | | | |

02061010 | — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

02061091 | — — — Livers | 0,0 | Year 0 | |

02061095 | — — — Thick skirt and thin skirt | — | | |

02061099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of bovine animals, frozen | | | |

02062100 | — — Tongues | 0,0 | Year 0 | |

02062200 | — — Livers | 0,0 | Year 0 | |

020629 | — — Other | | | |

02062910 | — — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

02062991 | — — — — Thick skirt and thin skirt | — | | |

02062999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020630 | — Of swine, fresh or chilled | | | |

— — Of domestic swine | | | |

02063020 | — — — Livers | 0,0 | Year 0 | |

02063030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

02063080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of swine, frozen | | | |

020641 | — — Livers | | | |

02064120 | — — — Of domestic swine | 0,0 | Year 0 | |

02064180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020649 | — — Other | | | |

02064920 | — — — Of domestic swine | 0,0 | Year 0 | |

02064980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020680 | — Other, fresh or chilled | | | |

02068010 | — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

02068091 | — — — Of horses, asses, mules and hinnies | 2,9 | Year 4 | |

02068099 | — — — Of sheep and goats | 0,0 | Year 0 | |

020690 | — Other, frozen | | | |

02069010 | — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

02069091 | — — — Of horses, asses, mules and hinnies | 2,9 | Year 4 | |

02069099 | — — — Of sheep and goats | 0,0 | Year 0 | |

0207 | Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen | | | |

— Of fowls of the species Gallus domesticus | | | |

020711 | — — Not cut in pieces, fresh or chilled | | | |

02071110 | — — — Plucked and gutted, with heads and feet, known as "83 % chickens" | — | | TQ(1d) |

02071130 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % chickens" | — | | TQ(1d) |

02071190 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "65 % chickens", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020712 | — — Not cut in pieces, frozen | | | |

02071210 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % chickens" | — | | TQ(1d) |

02071290 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "65 % chickens", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020713 | — — Cuts and offal, fresh or chilled | | | |

— — — Cuts | | | |

02071310 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02071320 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02071330 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02071340 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02071350 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071360 | — — — — — Legs and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071370 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02071391 | — — — — Livers | 6,4 | Year 4 | TQ(1d) |

02071399 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

020714 | — — Cuts and offal, frozen | | | |

— — — Cuts | | | |

02071410 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02071420 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02071430 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02071440 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02071450 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071460 | — — — — — Legs and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071470 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02071491 | — — — — Livers | 2,9 | Year 4 | TQ(1d) |

02071499 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— Of turkeys | | | |

020724 | — — Not cut in pieces, fresh or chilled | | | |

02072410 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "80 % turkeys" | — | | TQ(1d) |

02072490 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "73 % turkeys", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020725 | — — Not cut in pieces, frozen | | | |

02072510 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "80 % turkeys" | — | | TQ(1d) |

02072590 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "73 % turkeys", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020726 | — — Cuts and offal, fresh or chilled | | | |

— — — Cuts | | | |

02072610 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02072620 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02072630 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02072640 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02072650 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02072660 | — — — — — — Drumsticks and cuts of drumsticks | — | | TQ(1d) |

02072670 | — — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

02072680 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02072691 | — — — — Livers | 6,4 | Year 4 | TQ(1d) |

02072699 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

020727 | — — Cuts and offal, frozen | | | |

— — — Cuts | | | |

02072710 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02072720 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02072730 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02072740 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02072750 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02072760 | — — — — — — Drumsticks and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02072770 | — — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

02072780 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02072791 | — — — — Livers | 2,9 | Year 4 | TQ(1d) |

02072799 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— Of ducks, geese or guinea fowls | | | |

020732 | — — Not cut in pieces, fresh or chilled | | | |

— — — Of ducks | | | |

02073211 | — — — — Plucked, bled, gutted but not drawn, with heads and feet, known as "85 % ducks" | — | | TQ(1d) |

02073215 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % ducks" | — | | TQ(1d) |

02073219 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "63 % ducks", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

— — — Of geese | | | |

02073251 | — — — — Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as "82 % geese" | — | | |

02073259 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and gizzards, known as "75 % geese", or otherwise presented | — | | |

02073290 | — — — Of guinea fowls | — | | |

020733 | — — Not cut in pieces, frozen | | | |

— — — Of ducks | | | |

02073311 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % ducks" | — | | TQ(1d) |

02073319 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "63 % ducks", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

— — — Of geese | | | |

02073351 | — — — — Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as "82 % geese" | — | | |

02073359 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and gizzards, known as "75 % geese", or otherwise presented | — | | |

02073390 | — — — Of guinea fowls | — | | |

020734 | — — Fatty livers, fresh or chilled | | | |

02073410 | — — — Of geese | 0,0 | Year 0 | |

02073490 | — — — Of ducks | 0,0 | Year 0 | |

020735 | — — Other, fresh or chilled | | | |

— — — Cuts | | | |

— — — — Boneless | | | |

02073511 | — — — — — Of geese | — | | |

02073515 | — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

— — — — — Halves or quarters | | | |

02073521 | — — — — — — Of ducks | — | | TQ(1d) |

02073523 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073525 | — — — — — — Of guinea fowls | — | | |

02073531 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | |

02073541 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | |

— — — — — Breasts and cuts thereof | | | |

02073551 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073553 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02073561 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073563 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

02073571 | — — — — — Goose or duck paletots | — | | TQ(1d) |

02073579 | — — — — — Other | — | | |

— — — Offal | | | |

02073591 | — — — — Livers, other than fatty livers | 6,4 | Year 4 | |

02073599 | — — — — Other | — | | |

020736 | — — Other, frozen | | | |

— — — Cuts | | | |

— — — — Boneless | | | |

02073611 | — — — — — Of geese | — | | |

02073615 | — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

— — — — — Halves or quarters | | | |

02073621 | — — — — — — Of ducks | — | | TQ(1d) |

02073623 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073625 | — — — — — — Of guinea fowls | — | | |

02073631 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | |

02073641 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | |

— — — — — Breasts and cuts thereof | | | |

02073651 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073653 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02073661 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073663 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

02073671 | — — — — — Goose or duck paletots | — | | TQ(1d) |

02073679 | — — — — — Other | — | | |

— — — Offal | | | |

— — — — Livers | | | |

02073681 | — — — — — Fatty livers of geese | 0,0 | Year 0 | |

02073685 | — — — — — Fatty livers of ducks | 0,0 | Year 0 | |

02073689 | — — — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

02073690 | — — — — Other | — | | |

0208 | Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen: | | | |

020810 | — Of rabbits or hares: | | | |

— — Of domestic rabbits: | | | |

02081011 | — — — Fresh or chilled | 2,9 | Year 4 | |

02081019 | — — — Frozen | 2,9 | Year 4 | |

02081090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

02082000 | — Frogs' legs | 0,0 | Year 0 | |

02083000 | — Of primates | 5,5 | Year 4 | |

020840 | — Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia): | | | |

02084010 | — — Of whales meat | 6,4 | Year 4 | |

02084090 | — — Other | 5,5 | Year 4 | |

02085000 | — Of reptiles (including snakes and turtles) | 5,5 | Year 4 | |

020890 | — Other: | | | |

02089010 | — — Of domestic pigeons | 2,9 | Year 4 | |

— — Of game, other than of rabbits or hares: | | | |

02089020 | — — — Of quails | 0,0 | Year 0 | |

02089040 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

02089055 | — — Of seal meat | 6,4 | Year 4 | |

02089060 | — — Of reindeer | 5,5 | Year 4 | |

02089095 | — — Other | 5,5 | Year 4 | |

020900 | Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked | | | |

— Subcutaneous pig fat | | | |

02090011 | — — Fresh, chilled, frozen, salted or in brine | — | | |

02090019 | — — Dried or smoked | — | | |

02090030 | — Pig fat, other than that falling within subheading 02090011 or 02090019 | — | | |

02090090 | — Poultry fat | — | | |

0210 | Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal | | | |

— Meat of swine | | | |

021011 | — — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

— — — — Salted or in brine | | | |

02101111 | — — — — — Hams and cuts thereof | — | | |

02101119 | — — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | |

— — — — Dried or smoked | | | |

02101131 | — — — — — Hams and cuts thereof | — | | |

02101139 | — — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | |

02101190 | — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

021012 | — — Bellies (streaky) and cuts thereof | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02101211 | — — — — Salted or in brine | — | | |

02101219 | — — — — Dried or smoked | — | | |

02101290 | — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

021019 | — — Other | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

— — — — Salted or in brine | | | |

02101910 | — — — — — Bacon sides or spencers | — | | |

02101920 | — — — — — Three-quarter sides or middles | — | | |

02101930 | — — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | |

02101940 | — — — — — Loins and cuts thereof | — | | |

— — — — — Other | | | |

02101951 | — — — — — — Boneless | — | | |

02101959 | — — — — — — Other | — | | |

— — — — Dried or smoked | | | |

02101960 | — — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | |

02101970 | — — — — — Loins and cuts thereof | — | | |

— — — — — Other | | | |

02101981 | — — — — — — Boneless | — | | |

02101989 | — — — — — — Other | — | | |

02101990 | — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

021020 | — Meat of bovine animals | | | |

02102010 | — — With bone in | — | | |

02102090 | — — Boneless | — | | |

— Other, including edible flours and meals of meat and meat offal: | | | |

02109100 | — — Of primates | 15,4 | Year 10 | |

02109200 | — — Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | 15,4 | Year 10 | |

02109300 | — — Of reptiles (including snakes and turtles) | 15,4 | Year 10 | |

021099 | — — Other: | | | |

— — — Meat: | | | |

02109910 | — — — — Of horses, salted, in brine or dried | 2,9 | Year 4 | |

— — — — Of sheep and goats: | | | |

02109921 | — — — — — With bone in | — | | |

02109929 | — — — — — Boneless | — | | |

02109931 | — — — — Of reindeer | 15,4 | Year 10 | |

02109939 | — — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

— — — Offal: | | | |

— — — — Of domestic swine: | | | |

02109941 | — — — — — Livers | — | | |

02109949 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Of bovine animals: | | | |

02109951 | — — — — — Thick skirt and thin skirt | — | | |

02109959 | — — — — — Other | 8,9 | Year 7 | |

02109960 | — — — — Of sheep and goats | 10,7 | Year 10 | |

— — — — Other: | | | |

— — — — — Poultry liver: | | | |

02109971 | — — — — — — Fatty livers of geese or ducks, salted or in brine | 0,0 | Year 0 | |

02109979 | — — — — — — Other | 6,4 | Year 4 | |

02109980 | — — — — — Other | 10,7 | Year 10 | |

02109990 | — — — Edible flours and meals of meat or meat offal | — | | |

03 | FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES | | | |

0301 | Live fish | | | |

030110 | — Ornamental fish | | | |

03011010 | — — Freshwater fish | 0,0 | Year 0 | |

03011090 | — — Saltwater fish | 0,0 | Year 0 | |

— Other live fish | | | |

030191 | — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | | | |

03019110 | — — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster | 8,0 | Year 4 | |

03019190 | — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

03019200 | — — Eels (Anguilla spp.) | 0,0 | Year 0 | |

03019300 | — — Carp | 8,0 | Year 4 | |

030199 | — — Other | | | |

— — — Freshwater fish | | | |

03019911 | — — — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03019919 | — — — — Other | 8,0 | Year 0 | |

03019990 | — — — Saltwater fish | | | |

ex03019990 | — — — — Sharks (Squalus spp); Porbeagles (Lamna cornubica; Isurus nasus); Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides); Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 5,6 | Year 10 | |

ex03019990 | — — — — Other | 16,0 | Year 10 | |

0302 | Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 | | | |

— Salmonidae, excluding livers and roes | | | |

030211 | — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | | | |

03021110 | — — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster | 8,0 | Year 4 | |

03021190 | — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

03021200 | — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03021900 | — — Other | 8,0 | Year 4 | |

— Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes | | | |

030221 | — — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | | | |

03022110 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 2,8 | Year 4 | |

03022130 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 2,8 | Year 4 | |

03022190 | — — — Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 15,0 | Year 10 | |

03022200 | — — Plaice (Pleuronectes platessa) | 2,6 | Year 4 | |

03022300 | — — Sole (Solea spp.) | 15,0 | Year 10 | |

030229 | — — Other | | | |

03022910 | — — — Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03022990 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

— Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes | | | |

030231 | — — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) | | | |

03023110 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023190 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030232 | — — Yellowfin tunas (Thunnus albacares) | | | |

03023210 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023290 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030233 | — — Skipjack or stripe-bellied bonito | | | |

03023310 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023390 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030234 | — — Bigeye tunas (Thunnus obesus): | | | |

03023410 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023490 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030235 | — — Bluefin tunas (Thunnus thynnus): | | | |

03023510 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023590 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030236 | — — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii): | | | |

03023610 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023690 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030239 | — — Other: | | | |

03023910 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023990 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

03024000 | — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes | 15,0 | Year 10 | |

030250 | — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and roes | | | |

03025010 | — — Of the species Gadus morhua | 12,0 | Year 10 | |

03025090 | — — Other | 12,0 | Year 10 | |

— Other fish, excluding livers and roes | | | |

030261 | — — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) | | | |

03026110 | — — — Sardines of the species Sardina pilchardus | 23,0 | Year 10 | |

03026130 | — — — Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026180 | — — — Brisling or sprats (Sprattus sprattus) | 13,0 | Year 10 | |

03026200 | — — Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

03026300 | — — Coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

03026400 | — — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 20,0 | Year 10 | |

030265 | — — Dogfish and other sharks | | | |

03026520 | — — — Dogfish of the species Squalus acanthias | 2,5 | Year 4 | |

03026550 | — — — Dogfish of the species Scyliorhinus spp. | 2,1 | Year 4 | |

03026590 | — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

03026600 | — — Eels (Anguilla spp.) | 0,0 | Year 0 | |

030269 | — — Other | | | |

— — — Freshwater fish | | | |

03026911 | — — — — Carp | 8,0 | Year 4 | |

03026919 | — — — — Other | 8,0 | Year 4 | |

— — — Saltwater fish | | | |

— — — — Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading 030233 | | | |

03026921 | — — — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03026925 | — — — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

— — — — Redfish (Sebastes spp.) | | | |

03026931 | — — — — — Of the species Sebastes marinus | 7,5 | Year 4 | |

03026933 | — — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03026935 | — — — — Fish of the species Boreogadus saida | 12,0 | Year 10 | |

03026941 | — — — — Whiting (Merlangius merlangus) | 2,6 | Year 4 | |

03026945 | — — — — Ling (Molva spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03026951 | — — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) | 2,6 | Year 4 | |

03026955 | — — — — Anchovies (Engraulis spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026961 | — — — — Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

— — — — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

— — — — — Hake of the genus Merluccius | | | |

03026966 | — — — — — — Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | — | — | TQ(4a) |

03026967 | — — — — — — Southern hake (Merluccius australis) | — | — | TQ(4a) |

03026968 | — — — — — — Other | — | — | TQ(4a) |

03026969 | — — — — — Hake of the genus Urophycis | — | — | TQ(4a) |

03026975 | — — — — Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026981 | — — — — Monkfish (Lophius spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026985 | — — — — Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) | 2,6 | Year 4 | |

03026986 | — — — — Southern blue whiting (Micromesistius australis) | 2,6 | Year 4 | |

03026987 | — — — — Swordfish (Xiphias gladius) | 15,0 | Year 10 | |

03026988 | — — — — Toothfish (Dissostichus spp.) | 5,2 | Year 0 | |

03026991 | — — — — Horse mackerel (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | 15,0 | Year 10 | |

03026992 | — — — — Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) | 2,6 | Year 4 | |

03026994 | — — — — Sea bass (Dicentrarchus labrax) | 15,0 | Year 10 | |

03026995 | — — — — Gilt-head seabreams (Sparus aurata) | 15,0 | Year 10 | |

03026999 | — — — — Other | | | |

ex03026999 | — — — — — Fish of the species Kathetostoma giganteum | 15,0 | Year 0 | |

ex03026999 | — — — — — Sturgeons, for processing; Lump fish (Cyclopterus lumpus) with roe, for processing; Red snapper (Lutjanus purpureus), for processing; Sharpsnout bream (Puntazzo puntazzo); Other | 5,2 | Year 0 | |

03027000 | — Livers and roes | 3,5 | Year 4 | |

0303 | Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 | | | |

— Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), excluding livers and roes: | | | |

03031100 | — — Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka) | 2,0 | Year 0 | |

03031900 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Other salmonidae, excluding livers and roes: | | | |

030321 | — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Onchorhynchus chrysogaster) | | | |

03032110 | — — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster | 9,0 | Year 4 | |

03032190 | — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

03032200 | — — Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03032900 | — — Other | 9,0 | Year 4 | |

— Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes | | | |

030331 | — — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | | | |

03033110 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 2,6 | Year 4 | |

03033130 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 2,6 | Year 4 | |

03033190 | — — — Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 15,0 | Year 10 | |

03033200 | — — Plaice (Pleuronectes platessa) | 15,0 | Year 10 | |

03033300 | — — Sole (Solea spp.) | 2,6 | Year 4 | |

030339 | — — Other | | | |

03033910 | — — — Flounder (Platichthys flesus) | 2,6 | Year 4 | |

03033920 | — — — Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03033930 | — — — Fish of the genus Rhombosolea | 7,5 | Year 4 | |

03033980 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

— Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes | | | |

030341 | — — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

03034111 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034113 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034119 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034190 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030342 | — — Yellowfin tunas (Thunnus albacares) | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

— — — — Whole | | | |

03034212 | — — — — — Weighing more than 10 kg each | 0,0 | Year 0 | |

03034218 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Gilled and gutted | | | |

03034232 | — — — — — Weighing more than 10 kg each | 0,0 | Year 0 | |

03034238 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other (for example "heads off") | | | |

03034252 | — — — — — Weighing more than 10 kg each | 0,0 | Year 0 | |

03034258 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

03034290 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030343 | — — Skipjack or stripe-bellied bonito | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

03034311 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034313 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034319 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034390 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030344 | — — Bigeye tunas (Thunnus obesus): | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034411 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034413 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034419 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034490 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030345 | — — Bluefin tunas (Thunnus thynnus): | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034511 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034513 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034519 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034590 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030346 | — — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii): | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034611 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034613 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034619 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034690 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030349 | — — Other: | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034931 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034933 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034939 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034980 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

03035000 | — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes | 15,0 | Year 10 | |

030360 | — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and roes | | | |

03036011 | — — Of the species Gadus morhua | 12,0 | Year 10 | |

03036019 | — — Of the species Gadus ogac | 12,0 | Year 10 | |

03036090 | — — Of the species Gadus macrocephalus | 12,0 | Year 10 | |

— Other fish, excluding livers and roes | | | |

030371 | — — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) | | | |

03037110 | — — — Sardines of the species Sardina pilchardus | 23,0 | Year 10 | |

03037130 | — — — Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037180 | — — — Brisling or sprats (Sprattus sprattus) | 13,0 | Year 10 | |

03037200 | — — Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

03037300 | — — Coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

030374 | — — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | | | |

03037430 | — — — Of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus | 20,0 | Year 10 | |

03037490 | — — — Of the species Scomber australasicus | 15,0 | Year 10 | |

030375 | — — Dogfish and other sharks | | | |

03037520 | — — — Dogfish of the species Squalus acanthias | 2,1 | Year 4 | |

03037550 | — — — Dogfish of the species Scyliorhinus spp. | 2,1 | Year 4 | |

03037590 | — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

03037600 | — — Eels (Anguilla spp.) | 0,0 | Year 0 | |

03037700 | — — Sea bass (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) | 15,0 | Year 10 | |

030378 | — — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

— — — Hake of the genus Merluccius | | | |

03037811 | — — — — Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | 15,0 | Year 10 | |

03037812 | — — — — Argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) | 15,0 | Year 10 | |

03037813 | — — — — Southern hake (Merluccius australis) | 15,0 | Year 10 | |

03037819 | — — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

03037890 | — — — Hake of the genus Urophycis | 15,0 | Year 10 | |

030379 | — — Other | | | |

— — — Freshwater fish | | | |

03037911 | — — — — Carp | 8,0 | Year 4 | |

03037919 | — — — — Other | 8,0 | Year 4 | |

— — — Saltwater fish | | | |

— — — — Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading 030343 | | | |

— — — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

03037921 | — — — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03037923 | — — — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03037929 | — — — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03037931 | — — — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

— — — — Redfish (Sebastes spp.) | | | |

03037935 | — — — — — Of the species Sebastes marinus | 7,5 | Year 4 | |

03037937 | — — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03037941 | — — — — Fish of the species Boreogadus saida | 12,0 | Year 10 | |

03037945 | — — — — Whiting (Merlangius merlangus) | 2,6 | Year 4 | |

03037951 | — — — — Ling (Molva spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03037955 | — — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) | 15,0 | Year 10 | |

03037958 | — — — — Fish of the species Orcynopsis unicolor | 3,5 | Year 4 | |

03037965 | — — — — Anchovies (Engraulis spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037971 | — — — — Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037975 | — — — — Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 4 | |

03037981 | — — — — Monkfish (Lophius spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037983 | — — — — Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) | 2,6 | Year 4 | |

03037985 | — — — — Southern blue whiting (Micromesistius australis) | 2,6 | Year 4 | |

03037987 | — — — — Swordfish (Xiphias gladius) | 4,0 | Year 4 | |

03037988 | — — — — Toothfish (Dissostichus spp.) | 5,2 | Year 4 | |

03037991 | — — — — Horse mackerel (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | 15,0 | Year 10 | |

03037992 | — — — — Blue grenadier (Macruronus novaezealandiae) | 2,6 | Year 4 | |

03037993 | — — — — Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) | 2,6 | Year 4 | |

03037994 | — — — — Fish of the species Pelotreis flavilatus and Peltorhamphus novaezealandiae | 2,6 | Year 4 | |

03037998 | — — — — Other | 5,2 | Year 0 | |

030380 | — Livers and roes | | | |

03038010 | — — Hard and soft roes, for the manufacture of deoxyribonucleic acid or protamine sulphate | 0,0 | Year 0 | |

03038090 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

0304 | Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen | | | |

030410 | — Fresh or chilled | | | |

— — Fillets | | | |

— — — Of freshwater fish | | | |

03041011 | — — — — Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae | 8,5 | Year 7 | |

03041013 | — — — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03041019 | — — — — Of other freshwater fish | 9,0 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

03041031 | — — — — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida | 18,0 | Year 10 | |

03041033 | — — — — Of coalfish (Pollachius virens) | 18,0 | Year 10 | |

03041035 | — — — — Of redfish (Sebastes spp.) | 18,0 | Year 10 | |

03041038 | — — — — Other | 18,0 | Year 10 | |

— — Other fish meat (whether or not minced) | | | |

03041091 | — — — Of freshwater fish | 8,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

03041097 | — — — — Flaps of herring | 15,0 | Year 10 | |

03041098 | — — — — Other | | | |

ex03041098 | — — — — — Of dogfish of the species Squalus acanthias; Of other sharks of the genus Squalus; Of lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides); Of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus); Of porbeagles (Lamna cornubica, Isurus nasus) | 5,2 | Year 10 | |

ex03041098 | — — — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

030420 | — Frozen fillets | | | |

— — Of freshwater fish | | | |

03042011 | — — — Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae | 8,5 | Year 7 | |

03042013 | — — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03042019 | — — — Of other freshwater fish | 9,0 | Year 4 | |

— — Of cod (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) and of fish of the species Boreogadus saida | | | |

03042021 | — — — Of cod of the species Gadus macrocephalus | 2,6 | Year 4 | |

03042029 | — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03042031 | — — Of coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

03042033 | — — Of haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

— — Of redfish (Sebastes spp.) | | | |

03042035 | — — — Of the species Sebastes marinus | 7,5 | Year 4 | |

03042037 | — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03042041 | — — Of whiting (Merlangius merlangus) | 2,6 | Year 4 | |

03042043 | — — Of ling (Molva spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03042045 | — — Of tuna (of the genus Thunnus) and of fish of the genus Euthynnus | 18,0 | Year 10 | |

— — Of mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) and of fish of the species Orcynopsis unicolor | | | |

03042051 | — — — Of mackerel of the species Scomber australasicus | 15,0 | Year 10 | |

03042053 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

— — Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

— — — Of hake of the genus Merluccius | | | |

03042055 | — — — — Of Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and of deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | 4,0 | Year 7 | |

03042056 | — — — — Of argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) | 4,0 | Year 7 | |

03042058 | — — — — Other | 4,0 | Year 4 | |

03042059 | — — — Of hake of the genus Urophycis | 4,0 | Year 7 | |

— — Of dogfish and other sharks | | | |

03042061 | — — — Of dogfish (Squalus acanthias and Scyliorhinus spp.) | 4,0 | Year 4 | |

03042069 | — — — Of other sharks | 4,0 | Year 4 | |

03042071 | — — Of plaice (Pleuronectes platessa) | 2,6 | Year 4 | |

03042073 | — — Of flounder (Platichthys flesus) | 2,6 | Year 4 | |

03042075 | — — Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 15,0 | Year 10 | |

03042079 | — — Of megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042081 | — — Of Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042083 | — — Of monkfish (Lophius spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042085 | — — Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma) | 15,0 | Year 10 | |

03042087 | — — Of swordfish (Xiphias gladius) | 2,6 | Year 4 | |

03042088 | — — Of toothfish (Dissostichus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042091 | — — Of blue grenadier (Macruronus novaezealandiae) | 4,0 | Year 4 | |

03042095 | — — Other | | | |

ex03042095 | — — — Of halibut (Reinhardtius Hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 10,5 | Year 10 | |

ex03042095 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

030490 | — Other | | | |

03049005 | — — Surimi | 15,0 | Year 4 | |

— — Other | | | |

03049010 | — — — Of freshwater fish | 8,0 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

03049022 | — — — — Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 15,0 | Year 10 | |

03049031 | — — — — Of redfish (Sebastes spp.) | 8,0 | Year 4 | |

— — — — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida | | | |

03049035 | — — — — — Of cod of the species Gadus macrocephalus | 7,5 | Year 4 | |

03049038 | — — — — — Of cod of the species Gadus morhua | 7,5 | Year 4 | |

03049039 | — — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03049041 | — — — — Of coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

03049045 | — — — — Of haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

— — — — Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

03049047 | — — — — — Of hake of the genus Merluccius | 4,0 | Year 7 | |

03049049 | — — — — — Of hake of the genus Urophycis | 4,0 | Year 7 | |

03049051 | — — — — Of megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03049055 | — — — — Of Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 4 | |

03049057 | — — — — Of monkfish (Lophius spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03049059 | — — — — Of blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) | 2,6 | Year 4 | |

03049061 | — — — — Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma) | 7,5 | Year 4 | |

03049065 | — — — — Of swordfish (Xiphias gladius) | 7,5 | Year 4 | |

03049097 | — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

0305 | Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption | | | |

03051000 | — Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption | 13,0 | Year 10 | |

03052000 | — Livers and roes of fish, dried, smoked, salted or in brine | 11,0 | Year 10 | |

030530 | — Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked | | | |

— — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida | | | |

03053011 | — — — Of cod of the species Gadus macrocephalus | 16,0 | Year 10 | |

03053019 | — — — Other | 20,0 | Year 10 | |

03053030 | — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine | — | — | TQ(4b) |

03053050 | — — Of lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), salted or in brine | 15,0 | Year 10 | |

03053090 | — — Other | | | |

ex03053090 | — — — Of fish of the species Clupea ilisha, in brine | 11,2 | Year 10 | |

ex03053090 | — — — Other | 16,0 | Year 10 | |

— Smoked fish, including fillets | | | |

03054100 | — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | — | — | TQ(4b) |

03054200 | — — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 10,0 | Year 4 | |

030549 | — — Other | | | |

03054910 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 15,0 | Year 10 | |

03054920 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 16,0 | Year 10 | |

03054930 | — — — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 14,0 | Year 10 | |

03054945 | — — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | 14,0 | Year 10 | |

03054950 | — — — Eels (Anguilla spp.) | 14,0 | Year 10 | |

03054980 | — — — Other | 14,0 | Year 10 | |

— Dried fish, whether or not salted but not smoked | | | |

030551 | — — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | | | |

03055110 | — — — Dried, unsalted | 13,0 | Year 10 | |

03055190 | — — — Dried, salted | 13,0 | Year 10 | |

030559 | — — Other | | | |

— — — Fish of the species Boreogadus saida | | | |

03055911 | — — — — Dried, unsalted | 13,0 | Year 10 | |

03055919 | — — — — Dried, salted | 13,0 | Year 10 | |

03055930 | — — — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12,0 | Year 10 | |

03055950 | — — — Anchovies (Engraulis spp.) | 10,0 | Year 4 | |

03055960 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and Pacific Halibut (Hippoglossus stenolepis) | 12,0 | Year 10 | |

03055970 | — — — Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 10,5 | Year 4 | |

03055990 | — — — Other | 12,0 | Year 10 | |

— Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine | | | |

03056100 | — — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12,0 | Year 10 | |

03056200 | — — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 13,0 | Year 10 | |

03056300 | — — Anchovies (Engraulis spp.) | 10,0 | Year 0 | |

030569 | — — Other | | | |

03056910 | — — — Fish of the species Boreogadus saida | 13,0 | Year 10 | |

03056920 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 12,0 | Year 10 | |

03056930 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 10,5 | Year 4 | |

03056950 | — — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 3,8 | Year 4 | |

03056990 | — — — Other | | | |

ex03056990 | — — — — Fish of the species Clupea ilisha, in brine | 8,4 | Year 10 | |

ex03056990 | — — — — Other | 12,0 | Year 10 | |

0306 | Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption | | | |

— Frozen | | | |

030611 | — — Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | | | |

03061110 | — — — Crawfish tails | 4,3 | Year 4 | |

03061190 | — — — Other | 4,3 | Year 4 | |

030612 | — — Lobsters (Homarus spp.) | | | |

03061210 | — — — Whole | 2,1 | Year 4 | |

03061290 | — — — Other | 5,6 | Year 4 | |

030613 | — — Shrimps and prawns | | | |

03061310 | — — — Of the family Pandalidae | 4,2 | Year 4 | |

03061330 | — — — Shrimps of the genus Crangon | 18,0 | Year 10 | |

03061340 | — — — Deepwater rose shrimps (Parapenaeus longirostris) | 4,2 | Year 4 | |

03061350 | — — — Shrimps of the genus Penaeus | 4,2 | Year 4 | |

03061380 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

030614 | — — Crabs | | | |

03061410 | — — — Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. and Callinectes sapidus | 2,6 | Year 0 | |

03061430 | — — — Crabs of the species Cancer pagurus | 2,6 | Year 0 | |

03061490 | — — — Other | 2,6 | Year 0 | |

030619 | — — Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption | | | |

03061910 | — — — Freshwater crayfish | 2,6 | Year 4 | |

03061930 | — — — Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | 12,0 | Year 10 | |

03061990 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

— Not frozen | | | |

03062100 | — — Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 4,3 | Year 4 | |

030622 | — — Lobsters (Homarus spp.) | | | |

03062210 | — — — Live | 2,8 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

03062291 | — — — — Whole | 2,8 | Year 4 | |

03062299 | — — — — Other | 3,5 | Year 4 | |

030623 | — — Shrimps and prawns | | | |

03062310 | — — — Of the family Pandalidae | 4,2 | Year 4 | |

— — — Shrimps of the genus Crangon | | | |

03062331 | — — — — Fresh, chilled or cooked by steaming or by boiling in water | 18,0 | Year 10 | |

03062339 | — — — — Other | 18,0 | Year 10 | |

03062390 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

030624 | — — Crabs | | | |

03062410 | — — — Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. and Callinectes sapidus | 2,6 | Year 4 | |

03062430 | — — — Crabs of the species Cancer pagurus | 2,6 | Year 4 | |

03062490 | — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

030629 | — — Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption | | | |

03062910 | — — — Freshwater crayfish | 2,6 | Year 4 | |

03062930 | — — — Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | 12,0 | Year 10 | |

03062990 | — — — Other | | | |

ex03062990 | — — — — Peurullus spp | 4,2 | Year 10 | |

ex03062990 | — — — — Other | 12,0 | Year 10 | |

0307 | Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for human consumption | | | |

030710 | — Oysters | | | |

03071010 | — — Flat oysters (of the genus Ostrea), live and weighing (shell included) not more than 40 g each | 0,0 | Year 0 | |

03071090 | — — Other | 3,1 | Year 4 | |

— Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten | | | |

03072100 | — — Live, fresh or chilled | 2,8 | Year 4 | |

030729 | — — Other | | | |

03072910 | — — — Coquilles St Jacques (Pecten maximus), frozen | 2,8 | Year 4 | |

03072990 | — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

— Mussels (Mytilus spp., Perna spp.) | | | |

030731 | — — Live, fresh or chilled | | | |

03073110 | — — — Mytilus spp. | 6,5 | Year 4 | |

03073190 | — — — Perna spp. | 2,8 | Year 4 | |

030739 | — — Other | | | |

03073910 | — — — Mytilus spp. | 6,5 | Year 4 | |

03073990 | — — — Perna spp. | 2,8 | Year 4 | |

— Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

030741 | — — Live, fresh or chilled | | | |

03074110 | — — — Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | 2,8 | Year 4 | |

— — — Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

03074191 | — — — — Loligo spp., Ommastrephes sagittatus | 2,5 | Year 4 | |

03074199 | — — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

030749 | — — Other | | | |

— — — Frozen | | | |

— — — — Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | | | |

— — — — — Of the genus Sepiola | | | |

03074901 | — — — — — — Lesser cuttle fish (Sepiola rondeleti) | 2,1 | Year 0 | |

03074911 | — — — — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

03074918 | — — — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

— — — — Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

— — — — — Loligo spp. | | | |

03074931 | — — — — — — Loligo vulgaris | 2,5 | Year 0 | |

03074933 | — — — — — — Loligo pealei | 2,5 | Year 0 | |

03074935 | — — — — — — Loligo patagonica | 2,5 | Year 0 | |

03074938 | — — — — — — Other | 2,5 | Year 0 | |

03074951 | — — — — — Ommastrephes sagittatus | 2,5 | Year 0 | |

03074959 | — — — — — Other | 8,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

03074971 | — — — — Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | 2,8 | Year 0 | |

— — — — Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

03074991 | — — — — — Loligo spp., Ommastrephes sagittatus | 2,5 | Year 0 | |

03074999 | — — — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

— Octopus (Octopus spp.) | | | |

03075100 | — — Live, fresh or chilled | 2,8 | Year 4 | |

030759 | — — Other | | | |

03075910 | — — — Frozen | 2,8 | Year 0 | |

03075990 | — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

03076000 | — Snails, other than sea snails | 0,0 | Year 0 | |

— Other, including flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for human consumption | | | |

03079100 | — — Live, fresh or chilled | 3,8 | Year 4 | |

030799 | — — Other | | | |

— — — Frozen | | | |

03079911 | — — — — Illex spp. | 8,0 | Year 0 | |

03079913 | — — — — Striped venus and other species of the family Veneridae | 2,8 | Year 0 | |

03079915 | — — — — Jellyfish (Rhopilema spp.) | 0,0 | Year 0 | |

03079918 | — — — — Other aquatic invertebrates | 3,8 | Year 0 | |

03079990 | — — — Other | 3,8 | Year 0 | |

04 | DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | | | |

0401 | Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter | | | |

040110 | — Of a fat content, by weight, not exceeding 1 % | | | |

04011010 | — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04011090 | — — Other | — | | |

040120 | — Of a fat content, by weight, exceeding 1 % but not exceeding 6 % | | | |

— — Not exceeding 3 % | | | |

04012011 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04012019 | — — — Other | — | | |

— — Exceeding 3 % | | | |

04012091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04012099 | — — — Other | — | | |

040130 | — Of a fat content, by weight, exceeding 6 % | | | |

— — Not exceeding 21 % | | | |

04013011 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04013019 | — — — Other | — | | |

— — Exceeding 21 % but not exceeding 45 % | | | |

04013031 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04013039 | — — — Other | — | | |

— — Exceeding 45 % | | | |

04013091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04013099 | — — — Other | — | | |

0402 | Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter | | | |

040210 | — In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1,5 % | | | |

— — Not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

04021011 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04021019 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

04021091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04021099 | — — — Other | — | | |

— In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1,5 % | | | |

040221 | — — Not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 27 % | | | |

04022111 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

— — — — Other | | | |

04022117 | — — — — — Of a fat content, by weight, not exceeding 11 % | — | | |

04022119 | — — — — — Of a fat content, by weight, exceeding 11 % but not exceeding 27 % | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 27 % | | | |

04022191 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04022199 | — — — — Other | — | | |

040229 | — — Other | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 27 % | | | |

04022911 | — — — — Special milk, for infants, in hermetically sealed containers of a net content not exceeding 500 g of a fat content, by weight, exceeding 10 % | — | | |

— — — — Other | | | |

04022915 | — — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04022919 | — — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 27 % | | | |

04022991 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04022999 | — — — — Other | — | | |

— Other | | | |

040291 | — — Not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 8 % | | | |

04029111 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029119 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 8 % but not exceeding 10 % | | | |

04029131 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029139 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 10 % but not exceeding 45 % | | | |

04029151 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029159 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 45 % | | | |

04029191 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029199 | — — — — Other | — | | |

040299 | — — Other | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 9,5 % | | | |

04029911 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029919 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 9,5 % but not exceeding 45 % | | | |

04029931 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029939 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 45 % | | | |

04029991 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029999 | — — — — Other | — | | |

0403 | Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

040310 | — Yoghurt | | | |

— — Not flavoured nor containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04031011 | — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04031013 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04031019 | — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — — Other, of a fat content, by weight | | | |

04031031 | — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04031033 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04031039 | — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — In powder, granules or other solid forms, of a milk fat content, by weight | | | |

04031051 | — — — — Not exceeding 1,5 % | 4.8 + 95.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031053 | — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 4.8 + 130.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031059 | — — — — Exceeding 27 % | 4.8 + 168.8 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — — Other, of a milk fat content, by weight | | | |

04031091 | — — — — Not exceeding 3 % | 4.8 + 12.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031093 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | 4.8 + 17.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031099 | — — — — Exceeding 6 % | 4.8 + 26.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

040390 | — Other | | | |

— — Not flavoured nor containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — In powder, granules or other solid forms | | | |

— — — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04039011 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04039013 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04039019 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Other, of a fat content, by weight | | | |

04039031 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04039033 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04039039 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — Other | | | |

— — — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04039051 | — — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04039053 | — — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04039059 | — — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — — — Other, of a fat content, by weight | | | |

04039061 | — — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04039063 | — — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04039069 | — — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — In powder, granules or other solid forms, of a milkfat content, by weight | | | |

04039071 | — — — — Not exceeding 1,5 % | 4.8 + 95.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039073 | — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 4.8 + 130.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039079 | — — — — Exceeding 27 % | 4.8 + 168.8 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — — Other, of a milkfat content, by weight | | | |

04039091 | — — — — Not exceeding 3 % | 4.8 + 12.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039093 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | 4.8 + 17.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039099 | — — — — Exceeding 6 % | 4.8 + 26.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

0404 | Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included | | | |

040410 | — Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — In powder, granules or other solid forms | | | |

— — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041002 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041004 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041006 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041012 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041014 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041016 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — Other, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exeeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041026 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041028 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041032 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041034 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041036 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041038 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — Other | | | |

— — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041048 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041052 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041054 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041056 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041058 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041062 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — Other, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041072 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041074 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041076 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041078 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041082 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041084 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

040490 | — Other | | | |

— — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04049021 | — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04049023 | — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04049029 | — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — Other, of a fat content, by weight | | | |

04049081 | — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04049083 | — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04049089 | — — — Exceeding 27 % | — | | |

0405 | Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads | | | |

040510 | — Butter | | | |

— — Of a fat content, by weight, not exceeding 85 % | | | |

— — — Natural butter | | | |

04051011 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | — | | |

04051019 | — — — — Other | — | | |

04051030 | — — — Recombined butter | — | | |

04051050 | — — — Whey butter | — | | |

04051090 | — — Other | — | | |

040520 | — Dairy spreads | | | |

04052010 | — — Of a fat content, by weight, of 39 % or more but less than 60 % | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

04052030 | — — Of a fat content, by weight, of 60 % or more but not exceeding 75 % | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

04052090 | — — Of a fat content, by weight, of more than 75 % but less than 80 % | — | | |

040590 | — Other | | | |

04059010 | — — Of a fat content, by weight, of 99,3 % or more and of a water content, by weight, not exceeding 0,5 % | — | | |

04059090 | — — Other | — | | |

0406 | Cheese and curd | | | |

040610 | — Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd | | | |

04061020 | — — Of a fat content, by weight, not exceeding 40 % | — | | TQ(2a) |

04061080 | — — Other | — | | TQ(2a) |

040620 | — Grated or powdered cheese, of all kinds | | | |

04062010 | — — Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from skimmed milk and mixed with finely ground herbs | 7,7 | Year 4 | TQ(2a) |

04062090 | — — Other | — | | TQ(2a) |

040630 | — Processed cheese, not grated or powdered | | | |

04063010 | — — In the manufacture of which no cheeses other than Emmentaler, Gruyère and Appenzell have been used and which may contain, as an addition, Glarus herb cheese (known as Schabziger); put up for retail sale, of a fat content by weight in the dry matter not exceeding 56 % | — | | TQ(2a) |

— — Other | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 36 % and of a fat content, by weight, in the dry matter | | | |

04063031 | — — — — Not exceeding 48 % | — | | TQ(2a) |

04063039 | — — — — Exceeding 48 % | — | | TQ(2a) |

04063090 | — — — Of a fat content, by weight, exceeding 36 % | — | | TQ(2a) |

040640 | — Blue-veined cheese | | | |

04064010 | — — Roquefort | — | | TQ(2a); PN |

04064050 | — — Gorgonzola | — | | TQ(2a); PN |

04064090 | — — Other | — | | TQ(2a) |

040690 | — Other cheese | | | |

04069001 | — — For processing | — | | TQ(2a) |

— — Other | | | |

— — — Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse and Appenzell | | | |

04069002 | — — — — Whole cheeses with a free-at-frontier value, per 100 kg net weight exceeding EUR 401,85 but not exceeding EUR 430,62, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069003 | — — — — Whole cheeses with a free-at-frontier value, per 100 kg net weight exceeding EUR 430,62, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069004 | — — — — Pieces packed in vacuum or inert gas, with rind on at least one side, of a net weight of 1 kg or more but less than 5 kg and with a free-at-frontier value exceeding EUR 430,62 but not exceeding EUR 459,39 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069005 | — — — — Pieces packed in vacuum or inert gas, with rind on at least one side, of a net weight of 1 kg or more and with a free-at-frontier value exceeding EUR 459,39 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069006 | — — — — Pieces without rind, of a net weight of less than 450 g and with a free-at-frontier value exceeding EUR 499,67 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more, packed in vacuum or inert gas, in packings bearing at least the description of the cheese, the fat content, the packer responsible and the country of manufacture | — | | TQ(2a) |

— — — — Other | | | |

04069013 | — — — — — Emmentaler | — | | TQ(2a) |

04069015 | — — — — — Gruyère, Sbrinz | — | | TQ(2a) |

04069017 | — — — — — Bergkäse, Appenzell | — | | TQ(2a) |

04069018 | — — — Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or and Tête de Moine | — | | TQ(2a); PN |

04069019 | — — — Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from skimmed milk and mixed with finely ground herbs | 7,7 | Year 4 | TQ(2a) |

04069021 | — — — Cheddar | — | | TQ(2a) |

04069023 | — — — Edam | — | | TQ(2a) |

04069025 | — — — Tilsit | — | | TQ(2a) |

04069027 | — — — Butterkäse | — | | TQ(2a) |

04069029 | — — — Kashkaval | — | | TQ(2a) |

— — — Feta | | | |

04069031 | — — — — Of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in sheep or goatskin bottles | — | | TQ(2a) |

04069033 | — — — — Other | — | | TQ(2a) |

04069035 | — — — Kefalo-Tyri | — | | TQ(2a) |

04069037 | — — — Finlandia | — | | TQ(2a) |

04069039 | — — — Jarlsberg | — | | TQ(2a) |

— — — Other | | | |

04069050 | — — — — Cheese of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in sheep or goatskin bottles | — | | TQ(2a) |

— — — — Other | | | |

— — — — — Of a fat content, by weight, not exceeding 40 % and a water content, by weight, in the non-fatty matter | | | |

— — — — — — Not exceeding 47 % | | | |

04069061 | — — — — — — — Grana Padano, Parmigiano Reggiano | — | | TQ(2a); PN |

04069063 | — — — — — — — Fiore Sardo, Pecorino | — | | TQ(2a); PN |

04069069 | — — — — — — — Other | — | | TQ(2a) |

— — — — — — Exceeding 47 % but not exceeding 72 % | | | |

04069073 | — — — — — — — Provolone | — | | TQ(2a) |

04069075 | — — — — — — — Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano | — | | TQ(2a); PN |

04069076 | — — — — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø | — | | TQ(2a); PN |

04069078 | — — — — — — — Gouda | — | | TQ(2a) |

04069079 | — — — — — — — Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio | — | | TQ(2a); PN |

04069081 | — — — — — — — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | — | | TQ(2a); PN |

04069082 | — — — — — — — Camembert | — | | TQ(2a) |

04069084 | — — — — — — — Brie | — | | TQ(2a) |

04069085 | — — — — — — — Kefalograviera, Kasseri | — | | TQ(2a); PN |

— — — — — — — Other cheese, of a water content calculated, by weight, in the non-fatty matter | | | |

04069086 | — — — — — — — — Exceeding 47 % but not exceeding 52 % | — | | TQ(2a) |

04069087 | — — — — — — — — Exceeding 52 % but not exceeding 62 % | — | | TQ(2a) |

04069088 | — — — — — — — — Exceeding 62 % but not exceeding 72 % | — | | TQ(2a) |

04069093 | — — — — — — Exceeding 72 % | — | | TQ(2a) |

04069099 | — — — — — Other | — | | TQ(2a) |

040700 | Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked | | | |

— Of poultry | | | |

— — For hatching | | | |

04070011 | — — — Of turkeys or geese | — | | |

04070019 | — — — Other | — | | |

04070030 | — — Other | — | | |

04070090 | — Other | 4,2 | Year 4 | |

0408 | Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— Egg yolks | | | |

040811 | — — Dried | | | |

04081120 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

04081180 | — — — Other | — | | |

040819 | — — Other | | | |

04081920 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

04081981 | — — — — Liquid | — | | |

04081989 | — — — — Other, including frozen | — | | |

— Other | | | |

040891 | — — Dried | | | |

04089120 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

04089180 | — — — Other | — | | |

040899 | — — Other | | | |

04089920 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

04089980 | — — — Other | — | | |

04090000 | Natural honey | 17,3 | Year 7 | |

04100000 | Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included | 2,6 | Year 4 | |

05 | PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | | | |

05010000 | Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair | 0,0 | Year 0 | |

0502 | Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair | | | |

05021000 | — Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof | 0,0 | Year 0 | |

05029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

05030000 | Horsehair and horsehair waste, whether or not put up as a layer with or without supporting material | 0,0 | Year 0 | |

05040000 | Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked | 0,0 | Year 0 | |

0505 | Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers | | | |

050510 | — Feathers of a kind used for stuffing; down | | | |

05051010 | — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

05051090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

05059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

0506 | Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products | | | |

05061000 | — Ossein and bones treated with acid | 0,0 | Year 0 | |

05069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

0507 | Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products | | | |

05071000 | — Ivory; ivory powder and waste | 0,0 | Year 0 | |

05079000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

05080000 | Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof | 0,0 | Year 0 | |

050900 | Natural sponges of animal origin | | | |

05090010 | — Raw | 0,0 | Year 0 | |

05090090 | — Other | 1,6 | Year 0 | |

05100000 | Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved | 0,0 | Year 0 | |

0511 | Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption | | | |

05111000 | — Bovine semen | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

051191 | — — Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 3 | | | |

05119110 | — — — Fish waste | 0,0 | Year 0 | |

05119190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

051199 | — — Other | | | |

05119910 | — — — Sinews or tendons; parings and similar waste of raw hides or skins | 0,0 | Year 0 | |

05119990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

06 | LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE | | | |

0601 | Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 1212 | | | |

060110 | — Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant | | | |

06011010 | — — Hyacinths | 5,1 | Year 0 | |

06011020 | — — Narcissi | 5,1 | Year 0 | |

06011030 | — — Tulips | 5,1 | Year 0 | |

06011040 | — — Gladioli | 5,1 | Year 0 | |

06011090 | — — Other | 5,1 | Year 0 | |

060120 | — Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots | | | |

06012010 | — — Chicory plants and roots | 0,0 | Year 0 | |

06012030 | — — Orchids, hyacinths, narcissi and tulips | 9,6 | Year 4 | |

06012090 | — — Other | 6,4 | Year 0 | |

0602 | Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn | | | |

060210 | — Unrooted cuttings and slips | | | |

06021010 | — — Of vines | 0,0 | Year 0 | |

06021090 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

060220 | — Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts | | | |

06022010 | — — Vine slips, grafted or rooted | 0,0 | Year 0 | |

06022090 | — — Other | 8,3 | Year 4 | |

06023000 | — Rhododendrons and azaleas, grafted or not | 8,3 | Year 4 | |

060240 | — Roses, grafted or not | | | |

06024010 | — — Neither budded nor grafted | 8,3 | Year 4 | |

06024090 | — — Budded or grafted | 8,3 | Year 4 | |

060290 | — Other | | | |

06029010 | — — Mushroom spawn | 8,3 | Year 4 | |

06029020 | — — Pineapple plants | 0,0 | Year 0 | |

06029030 | — — Vegetable and strawberry plants | 8,3 | Year 4 | |

— — Other | | | |

— — — Outdoor plants | | | |

— — — — Trees, shrubs and bushes | | | |

06029041 | — — — — — Forest trees | 8,3 | Year 4 | |

— — — — — Other | | | |

06029045 | — — — — — — Rooted cuttings and young plants | 6,5 | Year 0 | |

06029049 | — — — — — — Other | 8,3 | Year 4 | |

— — — — Other outdoor plants | | | |

06029051 | — — — — — Perennial plants | 8,3 | Year 4 | |

06029059 | — — — — — Other | 8,3 | Year 4 | |

— — — Indoor plants | | | |

06029070 | — — — — Rooted cuttings and young plants, excluding cacti | 6,5 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

06029091 | — — — — — Flowering plants with buds or flowers, excluding cacti | 6,5 | Year 0 | |

06029099 | — — — — — Other | 6,5 | Year 0 | |

0603 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared | | | |

060310 | — Fresh | | | |

06031010 | — — Roses | 8,5 | Year 4 | |

06031020 | — — Carnations | 8,5 | Year 4 | |

06031030 | — — Orchids | 8,5 | Year 0 | |

06031040 | — — Gladioli | 8,5 | Year 4 | |

06031050 | — — Chrysanthemums | 8,5 | Year 4 | |

06031080 | — — Other | 8,5 | Year 4 | |

06039000 | — Other | 10,0 | Year 4 | |

0604 | Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared | | | |

060410 | — Mosses and lichens | | | |

06041010 | — — Reindeer moss | 0,0 | Year 0 | |

06041090 | — — Other | 5,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

060491 | — — Fresh | | | |

— — — Christmas trees | | | |

06049121 | — — — — Nordmann's firs (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) and noble firs (Abies procera Rehd.) | 2,5 | Year 0 | |

06049129 | — — — — Other | 2,5 | Year 0 | |

— — — Conifer branches | | | |

06049141 | — — — — Of Nordmann's firs (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) and of noble firs (Abies procera Rehd.) | 2,5 | Year 0 | |

06049149 | — — — — Other | 2,5 | Year 0 | |

06049190 | — — — Other | 2,0 | Year 0 | |

060499 | — — Other | | | |

06049910 | — — — Not further prepared than dried | 0,0 | Year 0 | |

06049990 | — — — Other | 10,9 | Year 4 | |

07 | EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS | | | |

0701 | Potatoes, fresh or chilled | | | |

07011000 | — Seed | 4,5 | Year 0 | |

070190 | — Other | | | |

07019010 | — — For the manufacture of starch | 5,8 | Year 0 | |

— — Other | | | |

07019050 | — — — New, from 1 January to 30 June | 9,6 | Year 4 | |

07019090 | — — — Other | 11,5 | Year 4 | |

07020000 | Tomatoes, fresh or chilled | | | |

From 1 November to 14 May | 8,8 | Year 4 | EP |

From 15 May to 31 October | 14,4 | Year 7 | EP |

0703 | Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled | | | |

070310 | — Onions and shallots | | | |

— — Onions | | | |

07031011 | — — — Sets | 9,6 | Year 4 | |

07031019 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

07031090 | — — Shallots | 9,6 | Year 4 | |

07032000 | — Garlic | 9.6 + 120 EUR/100 kg/net | Year 4 | TQ(2b); SP |

07039000 | — Leeks and other alliaceous vegetables | 10,4 | Year 4 | |

0704 | Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled | | | |

07041000 | — Cauliflowers and headed broccoli | — | | |

07042000 | — Brussels sprouts | 12,0 | Year 7 | |

070490 | — Other | | | |

07049010 | — — White cabbages and red cabbages | — | | |

07049090 | — — Other | 12,0 | Year 7 | |

0705 | Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled | | | |

— Lettuce | | | |

07051100 | — — Cabbage lettuce (head lettuce) | — | | |

07051900 | — — Other | 10,4 | Year 4 | |

— Chicory | | | |

07052100 | — — Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum) | 10,4 | Year 4 | |

07052900 | — — Other | 10,4 | Year 4 | |

0706 | Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled | | | |

07061000 | — Carrots and turnips | 13,6 | Year 7 | |

070690 | — Other | | | |

07069010 | — — Celeriac (rooted celery or German celery) | 13,6 | Year 4 | |

07069030 | — — Horseradish (Cochlearia armoracia) | 12,0 | Year 7 | |

07069090 | — — Other | 13,6 | Year 7 | |

070700 | Cucumbers and gherkins, fresh or chilled | | | |

07070005 | — Cucumbers | | | |

From 1 November to 15 May | 12,8 | Year 7 | EP |

From 16 May to 31 October | 16,0 | Year 10 | EP |

07070090 | — Gherkins | 12,8 | Year 7 | |

0708 | Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled | | | |

07081000 | — Peas (Pisum sativum) | 8,0 | Year 4 | |

07082000 | — Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | — | | |

07089000 | — Other leguminous vegetables | 11,2 | Year 4 | |

0709 | Other vegetables, fresh or chilled | | | |

07091000 | — Globe artichokes | 10,4 | Year 4 | EP |

07092000 | — Asparagus | 10,2 | Year 0 | |

07093000 | — Aubergines (egg-plants) | 12,8 | Year 7 | |

07094000 | — Celery other than celeriac | 12,8 | Year 7 | |

— Mushrooms and truffles: | | | |

07095100 | — — Mushrooms of the genus Agaricus | 12,8 | Year 7 | |

07095200 | — — Truffles | 6,4 | Year 4 | |

070959 | — — Other: | | | |

07095910 | — — — Chanterelles | 3,2 | Year 0 | |

07095930 | — — — Flap mushrooms | 5,6 | Year 0 | |

07095990 | — — — Other | 6,4 | Year 4 | |

070960 | — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | | | |

07096010 | — — Sweet peppers | 7,2 | Year 4 | |

— — Other | | | |

07096091 | — — — Of the genus Capsicum, for the manufacture of capsicin or capsicum oleoresin dyes | 0,0 | Year 0 | |

07096095 | — — — For the industrial manufacture of essential oils or resinoids | 0,0 | Year 0 | |

07096099 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

07097000 | — Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) | 10,4 | Year 4 | |

070990 | — Other | | | |

07099010 | — — Salad vegetables, other than lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.) | 10,4 | Year 4 | |

07099020 | — — Chard (or white beet) and cardoons | 10,4 | Year 4 | |

— — Olives | | | |

07099031 | — — — For uses other than the production of oil | 4,5 | Year 0 | |

07099039 | — — — Other | — | | |

07099040 | — — Capers | 5,6 | Year 0 | |

07099050 | — — Fennel | 8,0 | Year 4 | |

07099060 | — — Sweet corn | — | | |

07099070 | — — Courgettes | 12,8 | Year 7 | EP |

07099090 | — — Other | 12,8 | Year 4 | |

0710 | Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen | | | |

07101000 | — Potatoes | 14,4 | Year 7 | |

— Leguminous vegetables, shelled or unshelled | | | |

07102100 | — — Peas (Pisum sativum) | 14,4 | Year 7 | |

07102200 | — — Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 14,4 | Year 7 | |

07102900 | — — Other | 14,4 | Year 7 | |

07103000 | — Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) | 14,4 | Year 7 | |

07104000 | — Sweet corn | — | | |

071080 | — Other vegetables | | | |

07108010 | — — Olives | 15,2 | Year 7 | |

— — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | | | |

07108051 | — — — Sweet peppers | 14,4 | Year 4 | |

07108059 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— — Mushrooms | | | |

07108061 | — — — Of the genus Agaricus | 14,4 | Year 4 | |

07108069 | — — — Other | 14,4 | Year 4 | |

07108070 | — — Tomatoes | 14,4 | Year 7 | |

07108080 | — — Globe artichokes | 14,4 | Year 4 | |

07108085 | — — Asparagus | 14,4 | Year 4 | |

07108095 | — — Other | 14,4 | Year 4 | |

07109000 | — Mixtures of vegetables | 14,4 | Year 7 | |

0711 | Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption | | | |

071120 | — Olives | | | |

07112010 | — — For uses other than the production of oil | 6,4 | Year 4 | |

07112090 | — — Other | — | | |

07113000 | — Capers | 4,8 | Year 0 | |

07114000 | — Cucumbers and gherkins | 12,0 | Year 7 | |

— Mushrooms and truffles: | | | |

07115100 | — — Mushrooms of the genus Agaricus | — | | |

07115900 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

071190 | — Other vegetables; mixtures of vegetables: | | | |

— — Vegetables: | | | |

07119010 | — — — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, excluding sweet peppers | 6,4 | Year 0 | |

07119030 | — — — Sweet corn | — | | |

07119050 | — — — Onions | 7,2 | Year 4 | |

07119080 | — — — Other | 9,6 | Year 4 | |

07119090 | — — Mixtures of vegetables | 12,0 | Year 7 | |

0712 | Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared | | | |

07122000 | — Onions | 12,8 | Year 7 | |

— Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles: | | | |

07123100 | — — Mushrooms of the genus Agaricus | 12,8 | Year 7 | |

07123200 | — — Wood ears (Auricularia spp.) | 12,8 | Year 7 | |

07123300 | — — Jelly fungi (Tremella spp.) | 12,8 | Year 7 | |

07123900 | — — Other | 12,8 | Year 7 | |

071290 | — Other vegetables; mixtures of vegetables | | | |

07129005 | — — Potatoes whether or not cut or sliced but not further prepared | 10,2 | Year 4 | |

— — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | | | |

07129011 | — — — Hybrids for sowing | 0,0 | Year 0 | |

07129019 | — — — Other | — | | |

07129030 | — — Tomatoes | 12,8 | Year 7 | |

07129050 | — — Carrots | 12,8 | Year 7 | |

07129090 | — — Other | 12,8 | Year 4 | |

0713 | Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split | | | |

071310 | — Peas (Pisum sativum) | | | |

07131010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

07131090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

07132000 | — Chickpeas (garbanzos) | 0,0 | Year 0 | |

— Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | | | |

07133100 | — — Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek | 0,0 | Year 0 | |

07133200 | — — Small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis) | 0,0 | Year 0 | |

071333 | — — Kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris) | | | |

07133310 | — — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

07133390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

07133900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

07134000 | — Lentils | 0,0 | Year 0 | |

07135000 | — Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | 3,2 | Year 0 | |

071390 | — Other | | | |

07139010 | — — For sowing | 3,2 | Year 0 | |

07139090 | — — Other | 3,2 | Year 0 | |

0714 | Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith | | | |

071410 | — Manioc (cassava) | | | |

07141010 | — — Pellets of flour and meal | — | | |

— — Other | | | |

07141091 | — — — Of a kind used for human consumption, in immediate packings of a net content not exceeding 28 kg, either fresh and whole or without skin and frozen, whether or not sliced | — | | |

07141099 | — — — Other | — | | |

071420 | — Sweet potatoes | | | |

07142010 | — — Fresh, whole, intended for human consumption | 3,0 | Year 0 | |

07142090 | — — Other | — | | |

071490 | — Other | | | |

— — Arrowroot, salep and similar roots and tubers with high starch content | | | |

07149011 | — — — Of a kind used for human consumption, in immediate packings of a net content not exceeding 28 kg, either fresh and whole or without skin and frozen, whether or not sliced | — | | |

07149019 | — — — Other | — | | |

07149090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

08 | EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS | | | |

0801 | Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled | | | |

— Coconuts | | | |

08011100 | — — Desiccated | 0,0 | Year 0 | |

08011900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Brazil nuts | | | |

08012100 | — — In shell | 0,0 | Year 0 | |

08012200 | — — Shelled | 0,0 | Year 0 | |

— Cashew nuts | | | |

08013100 | — — In shell | 0,0 | Year 0 | |

08013200 | — — Shelled | 0,0 | Year 0 | |

0802 | Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled | | | |

— Almonds | | | |

080211 | — — In shell | | | |

08021110 | — — — Bitter | 0,0 | Year 0 | |

08021190 | — — — Other | 5,6 | Year 0 | |

080212 | — — Shelled | | | |

08021210 | — — — Bitter | 0,0 | Year 0 | |

08021290 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Hazelnuts or filberts (Corylus spp.) | | | |

08022100 | — — In shell | 3,2 | Year 0 | |

08022200 | — — Shelled | 3,2 | Year 0 | |

— Walnuts | | | |

08023100 | — — In shell | 4,0 | Year 0 | |

08023200 | — — Shelled | 5,1 | Year 0 | |

08024000 | — Chestnuts (Castanea spp.) | 5,6 | Year 0 | |

08025000 | — Pistachios | 1,6 | Year 0 | |

080290 | — Other | | | |

08029020 | — — Areca (or betel), cola and pecans | 0,0 | Year 0 | |

08029050 | — — Pine nuts | 2,0 | Year 0 | |

08029060 | — — Macadamia nuts | 2,0 | Year 0 | |

08029085 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | | | |

— Fresh | | | |

08030011 | — — Plantains | 16,0 | Year 7 | |

08030019 | — — Other | — | | |

08030090 | — Dried | 16,0 | Year 7 | |

0804 | Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried | | | |

08041000 | — Dates | 7,7 | Year 0 | |

080420 | — Figs | | | |

08042010 | — — Fresh | 5,6 | Year 0 | |

08042090 | — — Dried | 8,0 | Year 4 | |

08043000 | — Pineapples | 5,8 | Year 0 | |

08044000 | — Avocados | 4,0 | Year 0 | |

08045000 | — Guavas, mangoes and mangosteens | 0,0 | Year 0 | |

0805 | Citrus fruit, fresh or dried | | | |

080510 | — Oranges | | | |

— — Sweet oranges, fresh | | | |

08051010 | — — — Sanguines and semi-sanguines | | | |

From 1 January to 31 March | 16,0 | Year 10 | EP |

From 1 April to 30 April | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 May to 15 May | 4,8 | Year 0 | EP |

From 16 May to 31 May | 3,2 | Year 0 | EP |

From 1 June to 15 October | 3,2 | Year 0 | |

From 16 October to 30 November | 16,0 | Year 10 | |

From 1 December to 31 December | 16,0 | Year 10 | EP |

— — — Other | | | |

08051030 | — — — — Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita and Hamlins | | | |

From 1 January to 31 March | 16,0 | Year 10 | EP |

From 1 April to 30 April | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 May to 15 May | 4,8 | Year 0 | EP |

From 16 May to 31 May | 3,2 | Year 0 | EP |

From 1 June to 15 October | 3,2 | Year 0 | |

From 16 October to 30 November | 16,0 | Year 10 | |

From 1 December to 31 December | 16,0 | Year 10 | EP |

08051050 | — — — — Other | | | |

From 1 January to 31 March | 16,0 | Year 10 | EP |

From 1 April to 30 April | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 May to 15 May | 4,8 | Year 0 | EP |

From 16 May to 31 May | 3,2 | Year 0 | EP |

From 1 June to 15 October | 3,2 | Year 0 | |

From 16 October to 30 November | 16,0 | Year 10 | |

From 1 December to 31 December | 16,0 | Year 10 | EP |

08051080 | — — Other | 16,0 | Year 10 | |

080520 | — Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids | | | |

08052010 | — — Clementines | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052030 | — — Monreales and satsumas | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052050 | — — Mandarins and wilkings | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052070 | — — Tangerines | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052090 | — — Other | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08054000 | — Grapefruit | 1,5 | Year 0 | |

080550 | — Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): | | | |

08055010 | — — Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) | 6,4 | Year 4 | EP |

08055090 | — — Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 12,8 | Year 4 | |

08059000 | — Other | 12,8 | Year 7 | |

0806 | Grapes, fresh or dried | | | |

080610 | — Fresh | | | |

08061010 | — — Table grapes | | | |

From 1 January to 14 July | 11,5 | Year 4 | TQ(2f) |

From 15 July to 20 July | 14,1 | Year 7 | |

From 21 July to 31 October | 14.1 - 17.6 | Year 10 | EP |

From 1 November to 20 November | 11.5 - 14.4 | Year 4 | TQ(2g); EP |

From 21 November to 31 December | 11,5 | Year 4 | TQ(2g) |

08061090 | — — Other | 14,4 | Year 7 | |

080620 | — Dried | | | |

— — In immediate containers of a net capacity not exceeding 2 kg | | | |

08062011 | — — — Currants | 2,4 | Year 0 | |

08062012 | — — — Sultanas | 2,4 | Year 0 | |

08062018 | — — — Other | 2,4 | Year 0 | |

— — Other | | | |

08062091 | — — — Currants | 2,4 | Year 0 | |

08062092 | — — — Sultanas | 2,4 | Year 0 | |

08062098 | — — — Other | 2,4 | Year 0 | |

0807 | Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh | | | |

— Melons (including watermelons) | | | |

08071100 | — — Watermelons | 8,8 | Year 4 | |

08071900 | — — Other | 8,8 | Year 4 | |

08072000 | — Papaws (papayas) | 0,0 | Year 0 | |

0808 | Apples, pears and quinces, fresh | | | |

080810 | — Apples | | | |

08081010 | — — Cider apples, in bulk, from 16 September to 15 December | 7.2 MIN 0.36 EUR/100kg/net | Year 4 | |

— — Other | | | |

08081020 | — — — Of the variety Golden Delicious | | | |

From 1 January to 14 February | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 15 February to 31 March | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 June | 0.0 - 3.0 | Year 0 | EP |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 1 August to 31 December | 9.0 - 11.2 | Year 7 | EP |

08081050 | — — — Of the variety Granny Smith | | | |

From 1 January to 14 February | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 15 February to 31 March | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 June | 0.0 - 3.0 | Year 0 | EP |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 1 August to 31 December | 9.0 - 11.2 | Year 7 | EP |

08081090 | — — — Other | | | |

From 1 January to 14 February | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 15 February to 31 March | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 June | 0.0 - 3.0 | Year 0 | EP |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 1 August to 31 December | 9.0 - 11.2 | Year 7 | EP |

080820 | — Pears and quinces | | | |

— — Pears | | | |

08082010 | — — — Perry pears, in bulk, from 1 August to 31 December | 7.2 MIN 0.36 EUR/100kg/net | Year 4 | EP |

08082050 | — — — Other | | | |

From 1 January to 31 January | 8,0 | Year 0 | EP |

From 1 February to 31 March | 5.0 - 8.0 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 April | 0.0 - 2.5 | Year 0 | EP |

From 1 May to 30 June | 2.5 MIN 1 EUR/100kg/net | Year 0 | |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.0 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 5.0 - 8.0 | Year 7 | EP |

From 1 August to 31 October | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 November to 31 December | 10,4 | Year 7 | EP |

08082090 | — — Quinces | 7,2 | Year 4 | |

0809 | Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh | | | |

08091000 | — Apricots | | | |

From 1 June to 31 July | 20,0 | Year 7 | EP |

other | 20,0 | Year 7 | |

080920 | — Cherries | | | |

08092005 | — — Sour cherries (Prunus cerasus) | | | |

From 21 May to 10 August | 12,0 | Year 7 | EP |

From 1 May to 20 May | 12 MIN 2.4 EUR/100 kg/net | Year 7 | |

other | 12,0 | Year 7 | |

08092095 | — — Other | | | |

From 21 May to 10 August | 6.0 - 12.0 | Year 4 | EP |

From 1 May to 20 May | 12 MIN 2.4 EUR/100 kg/net | Year 4 | |

other | 12,0 | Year 4 | |

080930 | — Peaches, including nectarines | | | |

08093010 | — — Nectarines | | | |

From 11 June to 30 September | 17,6 | Year 7 | EP |

other | 17,6 | Year 7 | |

08093090 | — — Other | | | |

From 11 June to 30 September | 17,6 | Year 7 | EP |

other | 17,6 | Year 7 | |

080940 | — Plums and sloes | | | |

08094005 | — — Plums | | | |

From 1 January to 10 June | 6,4 | Year 0 | |

From 11 June to 30 June | 6,4 | Year 0 | EP |

From 1 July to 30 September | 12,0 | Year 4 | EP |

From 1 October to 31 December | 6,4 | Year 0 | |

08094090 | — — Sloes | 12,0 | Year 4 | |

0810 | Other fruit, fresh | | | |

08101000 | — Strawberries | 11,2 | Year 4 | |

081020 | — Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries | | | |

08102010 | — — Raspberries | 8,8 | Year 0 | |

08102090 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

081030 | — Black-, white-or redcurrants and gooseberries | | | |

08103010 | — — Blackcurrants | 8,8 | Year 4 | |

08103030 | — — Redcurrants | 8,8 | Year 4 | |

08103090 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

081040 | — Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium | | | |

08104010 | — — Cowberries, foxberries or mountain cranberries (fruit of the species Vaccinium vitis-idaea) | 0,0 | Year 0 | |

08104030 | — — Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 3,2 | Year 0 | |

08104050 | — — Fruit of the species Vaccinium macrocarpon and Vaccinium corymbosum | 3,2 | Year 0 | |

08104090 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

08105000 | — Kiwifruit | 8,8 | Year 7 | |

08106000 | — Durians | 8,8 | Year 4 | |

081090 | — Other | | | |

08109030 | — — Tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums | 0,0 | Year 0 | |

08109040 | — — Passion fruit, carambola and pitahaya | 0,0 | Year 0 | |

08109095 | — — Other | 8,8 | Year 4 | |

0811 | Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

081110 | — Strawberries | | | |

— — Containing added sugar or other sweetening matter | | | |

08111011 | — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

08111019 | — — — Other | 20,8 | Year 4 | |

08111090 | — — Other | 14,4 | Year 4 | |

081120 | — Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white-or redcurrants and gooseberries | | | |

— — Containing added sugar or other sweetening matter | | | |

08112011 | — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

08112019 | — — — Other | 20,8 | Year 7 | |

— — Other | | | |

08112031 | — — — Raspberries | 14,4 | Year 7 | |

08112039 | — — — Blackcurrants | 14,4 | Year 4 | |

08112051 | — — — Redcurrants | 12,0 | Year 0 | |

08112059 | — — — Blackberries and mulberries | 12,0 | Year 4 | |

08112090 | — — — Other | 14,4 | Year 0 | |

081190 | — Other | | | |

— — Containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

08119011 | — — — — Tropical fruit and tropical nuts | — | | |

08119019 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

08119031 | — — — — Tropical fruit and tropical nuts | 13,0 | Year 0 | |

08119039 | — — — — Other | 20,8 | Year 4 | |

— — Other | | | |

08119050 | — — — Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 12,0 | Year 0 | |

08119070 | — — — Fruit of the species Vaccinium myrtilloides and Vaccinium angustifolium | 3,2 | Year 0 | |

— — — Cherries | | | |

08119075 | — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 14,4 | Year 4 | |

08119080 | — — — — Other | 14,4 | Year 4 | |

08119085 | — — — Tropical fruit and tropical nuts | 9,0 | Year 0 | |

08119095 | — — — Other | 14,4 | Year 0 | |

0812 | Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption | | | |

08121000 | — Cherries | 8,8 | Year 0 | |

081290 | — Other | | | |

08129010 | — — Apricots | 12,8 | Year 7 | |

08129020 | — — Oranges | 12,8 | Year 7 | |

08129030 | — — Papaws (papayas) | 2,3 | Year 0 | |

08129040 | — — Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 6,4 | Year 0 | |

08129050 | — — Blackcurrants | 8,8 | Year 4 | |

08129060 | — — Raspberries | 8,8 | Year 4 | |

08129070 | — — Guavas, mangoes, mangosteens, tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola, pitahaya and tropical nuts | 5,5 | Year 0 | |

08129099 | — — Other | 8,8 | Year 4 | |

0813 | Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of this chapter | | | |

08131000 | — Apricots | 5,6 | Year 0 | |

08132000 | — Prunes | 9,6 | Year 0 | |

08133000 | — Apples | 3,2 | Year 0 | |

081340 | — Other fruit | | | |

08134010 | — — Peaches, including nectarines | 5,6 | Year 0 | |

08134030 | — — Pears | 6,4 | Year 0 | |

08134050 | — — Papaws (papayas) | 2,0 | Year 0 | |

08134060 | — — Tamarinds | 0,0 | Year 0 | |

08134070 | — — Cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya | 0,0 | Year 0 | |

08134095 | — — Other | 2,4 | Year 0 | |

081350 | — Mixtures of nuts or dried fruits of this chapter | | | |

— — Mixtures of dried fruit, other than that of headings 0801 to 0806 | | | |

— — — Not containing prunes | | | |

08135012 | — — — — Of papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya | 4,0 | Year 0 | |

08135015 | — — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

08135019 | — — — Containing prunes | 9,6 | Year 4 | |

— — Mixtures exclusively of dried nuts of headings 0801 and 0802 | | | |

08135031 | — — — Of tropical nuts | 4,0 | Year 0 | |

08135039 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— — Other mixtures | | | |

08135091 | — — — Not containing prunes or figs | 8,0 | Year 4 | |

08135099 | — — — Other | 9,6 | Year 4 | |

08140000 | Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions | 1,6 | Year 0 | |

09 | COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES | | | |

0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | | | |

— Coffee, not roasted | | | |

09011100 | — — Not decaffeinated | 0,0 | Year 0 | |

09011200 | — — Decaffeinated | 4,8 | Year 4 | |

— Coffee, roasted | | | |

09012100 | — — Not decaffeinated | 2,6 | Year 4 | |

09012200 | — — Decaffeinated | 3,1 | Year 4 | |

090190 | — Other | | | |

09019010 | — — Coffee husks and skins | 0,0 | Year 0 | |

09019090 | — — Coffee substitutes containing coffee | 8,0 | Year 7 | |

0902 | Tea, whether or not flavoured | | | |

09021000 | — Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg | 0,0 | Year 0 | |

09022000 | — Other green tea (not fermented) | 0,0 | Year 0 | |

09023000 | — Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3kg | 0,0 | Year 0 | |

09024000 | — Other black tea (fermented) and other partly fermented tea | 0,0 | Year 0 | |

09030000 | Maté | 0,0 | Year 0 | |

0904 | Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | | | |

— Pepper | | | |

09041100 | — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09041200 | — — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

090420 | — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or ground | | | |

— — Neither crushed nor ground | | | |

09042010 | — — — Sweet peppers | 6,1 | Year 0 | |

09042030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

09042090 | — — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

09050000 | Vanilla | 2,1 | Year 4 | |

0906 | Cinnamon and cinnamon-tree flowers | | | |

09061000 | — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09062000 | — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

09070000 | Cloves (whole fruit, cloves and stems) | 2,8 | Year 4 | |

0908 | Nutmeg, mace and cardamoms | | | |

09081000 | — Nutmeg | 0,0 | Year 0 | |

09082000 | — Mace | 0,0 | Year 0 | |

09083000 | — Cardamoms | 0,0 | Year 0 | |

0909 | Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries | | | |

09091000 | — Seeds of anise or badian | 0,0 | Year 0 | |

09092000 | — Seeds of coriander | 0,0 | Year 0 | |

09093000 | — Seeds of cumin | 0,0 | Year 0 | |

09094000 | — Seeds of caraway | 0,0 | Year 0 | |

09095000 | — Seeds of fennel; juniper berries | 0,0 | Year 0 | |

0910 | Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices | | | |

09101000 | — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

091020 | — Saffron | | | |

09102010 | — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09102090 | — — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

09103000 | — Turmeric (curcuma) | 0,0 | Year 0 | |

091040 | — Thyme; bay leaves | | | |

— — Thyme | | | |

— — — Neither crushed nor ground | | | |

09104011 | — — — — Wild thyme (Thymus serpyllum) | 0,0 | Year 0 | |

09104013 | — — — — Other | 2,4 | Year 4 | |

09104019 | — — — Crushed or ground | 2,9 | Year 4 | |

09104090 | — — Bay leaves | 2,4 | Year 4 | |

09105000 | — Curry | 0,0 | Year 0 | |

— Other spices | | | |

091091 | — — Mixtures referred to in note 1 (b) to this chapter | | | |

09109110 | — — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09109190 | — — — Crushed or ground | 4,3 | Year 7 | |

091099 | — — Other | | | |

09109910 | — — — Fenugreek seed | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

09109991 | — — — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09109999 | — — — — Crushed or ground | 4,3 | Year 7 | |

10 | CEREALS | | | |

1001 | Wheat and meslin | | | |

10011000 | — Durum wheat | — | | |

100190 | — Other | | | |

10019010 | — — Spelt for sowing | 12,8 | Year 7 | |

— — Other spelt, common wheat and meslin | | | |

10019091 | — — — Common wheat and meslin seed | — | | |

10019099 | — — — Other | — | | |

10020000 | Rye | — | | |

100300 | Barley | | | |

10030010 | — Seed | — | | |

10030090 | — Other | — | | |

10040000 | Oats | — | | |

1005 | Maize (corn) | | | |

100510 | — Seed | | | |

— — Hybrid | | | |

10051011 | — — — Double hybrids and top cross hybrids | 0,0 | Year 0 | |

10051013 | — — — Three-cross hybrids | 0,0 | Year 0 | |

10051015 | — — — Simple hybrids | 0,0 | Year 0 | |

10051019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

10051090 | — — Other | — | | |

10059000 | — Other | — | | |

1006 | Rice | | | |

100610 | — Rice in the husk (paddy or rough) | | | |

10061010 | — — For sowing | 7,7 | Year 4 | |

— — Other | | | |

— — — Parboiled | | | |

10061021 | — — — — Round grain | — | | |

10061023 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10061025 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10061027 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — — Other | | | |

10061092 | — — — — Round grain | — | | |

10061094 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10061096 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10061098 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

100620 | — Husked (brown) rice | | | |

— — Parboiled | | | |

10062011 | — — — Round grain | — | | |

10062013 | — — — Medium grain | — | | |

— — — Long grain | | | |

10062015 | — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10062017 | — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — Other | | | |

10062092 | — — — Round grain | — | | |

10062094 | — — — Medium grain | — | | |

— — — Long grain | | | |

10062096 | — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10062098 | — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

100630 | — Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed | | | |

— — Semi-milled rice | | | |

— — — Parboiled | | | |

10063021 | — — — — Round grain | — | | |

10063023 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063025 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063027 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — — Other | | | |

10063042 | — — — — Round grain | — | | |

10063044 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063046 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063048 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — Wholly milled rice | | | |

— — — Parboiled | | | |

10063061 | — — — — Round grain | — | | |

10063063 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063065 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063067 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — — Other | | | |

10063092 | — — — — Round grain | — | | |

10063094 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063096 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063098 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

10064000 | — Broken rice | — | | |

100700 | Grain sorghum | | | |

10070010 | — Hybrids for sowing | 6,4 | Year 4 | |

10070090 | — Other | — | | |

1008 | Buckwheat, millet and canary seed; other cereals | | | |

10081000 | — Buckwheat | — | | |

10082000 | — Millet | — | | |

10083000 | — Canary seed | 0,0 | Year 0 | |

100890 | — Other cereals | | | |

10089010 | — — Triticale | — | | |

10089090 | — — Other | — | | |

11 | PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN | | | |

110100 | Wheat or meslin flour | | | |

— Wheat flour | | | |

11010011 | — — Of durum wheat | — | | |

11010015 | — — Of common wheat and spelt | — | | |

11010090 | — Meslin flour | — | | |

1102 | Cereal flours other than of wheat or meslin | | | |

11021000 | — Rye flour | — | | |

110220 | — Maize (corn) flour | | | |

11022010 | — — Of a fat content not exceeding 1,5 % by weight | — | | |

11022090 | — — Other | — | | |

11023000 | — Rice flour | — | | |

110290 | — Other | | | |

11029010 | — — Barley flour | — | | |

11029030 | — — Oat flour | — | | |

11029090 | — — Other | — | | |

1103 | Cereal groats, meal and pellets | | | |

— Groats and meal | | | |

110311 | — — Of wheat | | | |

11031110 | — — — Durum wheat | — | | |

11031190 | — — — Common wheat and spelt | — | | |

110313 | — — Of maize (corn) | | | |

11031310 | — — — Of a fat content not exceeding 1,5 % by weight | — | | |

11031390 | — — — Other | — | | |

110319 | — — Of other cereals | | | |

11031910 | — — — Of rye | — | | |

11031930 | — — — Of barley | — | | |

11031940 | — — — Of oats | — | | |

11031950 | — — — Of rice | — | | |

11031990 | — — — Other | — | | |

110320 | — Pellets: | | | |

11032010 | — — Of rye | — | | |

11032020 | — — Of barley | — | | |

11032030 | — — Of oats | — | | |

11032040 | — — Of maize | — | | |

11032050 | — — Of rice | — | | |

11032060 | — — Of wheat | — | | |

11032090 | — — Other | — | | |

1104 | Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground | | | |

— Rolled or flaked grains | | | |

110412 | — — Of oats | | | |

11041210 | — — — Rolled | — | | TQ(2c) |

11041290 | — — — Flaked | — | | TQ(2c) |

110419 | — — Of other cereals | | | |

11041910 | — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11041930 | — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11041950 | — — — Of maize | — | | TQ(2c) |

— — — Of barley: | | | |

11041961 | — — — — Rolled | — | | TQ(2c) |

11041969 | — — — — Flaked | — | | TQ(2c) |

— — — Other | | | |

11041991 | — — — — Flaked rice | — | | TQ(2c) |

11041999 | — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled) | | | |

110422 | — — Of oats | | | |

11042220 | — — — Hulled (shelled or husked) | — | | TQ(2c) |

11042230 | — — — Hulled and sliced or kibbled ("Grütze" or "grutten") | — | | TQ(2c) |

11042250 | — — — Pearled | — | | TQ(2c) |

11042290 | — — — Not otherwise worked than kibbled | — | | TQ(2c) |

11042298 | — — — Other | — | | TQ(2c) |

110423 | — — Of maize (corn) | | | |

11042310 | — — — Hulled (shelled or husked), whether or not sliced or kibbled | — | | TQ(2c) |

11042330 | — — — Pearled | — | | TQ(2c) |

11042390 | — — — Not otherwise worked than kibbled | — | | TQ(2c) |

11042399 | — — — Other | — | | TQ(2c) |

110429 | — — Of other cereals | | | |

— — — Of barley: | | | |

11042901 | — — — — Hulled (shelled or husked) | — | | TQ(2c) |

11042903 | — — — — Hulled and sliced or kibbled ("Grütze" or "grutten") | — | | TQ(2c) |

11042905 | — — — — Pearled | — | | TQ(2c) |

11042907 | — — — — Not otherwise worked than kibbled | — | | TQ(2c) |

11042909 | — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — Other: | | | |

— — — — Hulled (shelled or husked), whether or not sliced or kibbled | | | |

11042911 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042915 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042919 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — — Pearled | | | |

11042931 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042935 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042939 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — — Not otherwise worked than kibbled | | | |

11042951 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042955 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042959 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — — Other | | | |

11042981 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042985 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042989 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

110430 | — Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground | | | |

11043010 | — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11043090 | — — Of other cereals | — | | TQ(2c) |

1105 | Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes | | | |

11051000 | — Flour, meal and powder | 8,5 | Year 7 | |

11052000 | — Flakes, granules and pellets | 8,5 | Year 7 | |

1106 | Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713, of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 | | | |

11061000 | — Of the dried leguminous vegetables of heading 0713 | 4,2 | Year 4 | |

110620 | — Of sago or of roots or tubers of heading 0714 | | | |

11062010 | — — Denatured | — | | |

11062090 | — — Other | — | | |

110630 | — Of the products of Chapter 8 | | | |

11063010 | — — Of bananas | 7,4 | Year 7 | |

11063090 | — — Other | 4,8 | Year 4 | |

1107 | Malt, whether or not roasted | | | |

110710 | — Not roasted | | | |

— — Of wheat | | | |

11071011 | — — — In the form of flour | — | | |

11071019 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

11071091 | — — — In the form of flour | — | | |

11071099 | — — — Other | — | | |

11072000 | — Roasted | — | | |

1108 | Starches; inulin | | | |

— Starches | | | |

11081100 | — — Wheat starch | — | | |

11081200 | — — Maize (corn) starch | — | | |

11081300 | — — Potato starch | — | | |

11081400 | — — Manioc (cassava) starch | — | | |

110819 | — — Other starches | | | |

11081910 | — — — Rice starch | — | | |

11081990 | — — — Other | — | | |

11082000 | — Inulin | 15,7 | Year 10 | |

11090000 | Wheat gluten, whether or not dried | — | | |

12 | OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER | | | |

120100 | Soya beans, whether or not broken | | | |

12010010 | — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1202 | Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken | | | |

120210 | — In shell | | | |

12021010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12021090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12022000 | — Shelled, whether or not broken | 0,0 | Year 0 | |

12030000 | Copra | 0,0 | Year 0 | |

120400 | Linseed, whether or not broken | | | |

12040010 | — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1205 | Rape or colza seeds, whether or not broken: | | | |

120510 | — Low erucic acid rape or colza seeds: | | | |

12051010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12051090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

120600 | Sunflower seeds, whether or not broken | | | |

12060010 | — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

12060091 | — — Shelled; in grey and white striped shell | 0,0 | Year 0 | |

12060099 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1207 | Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken | | | |

120710 | — Palm nuts and kernels | | | |

12071010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12071090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120720 | — Cotton seeds | | | |

12072010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12072090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120730 | — Castor oil seeds | | | |

12073010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12073090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120740 | — Sesamum seeds | | | |

12074010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12074090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120750 | — Mustard seeds | | | |

12075010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12075090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120760 | — Safflower seeds | | | |

12076010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12076090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

120791 | — — Poppy seeds | | | |

12079110 | — — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12079190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120799 | — — Other: | | | |

12079920 | — — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

12079991 | — — — — Hemp seeds | 0,0 | Year 0 | |

12079998 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1208 | Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard | | | |

12081000 | — Of soya beans | 0,0 | Year 0 | |

12089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1209 | Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing: | | | |

12091000 | — Sugar beet seed | 4,8 | Year 4 | |

— Seeds of forage plants: | | | |

12092100 | — — Lucerne (alfalfa) seed | 0,0 | Year 0 | |

120922 | — — Clover (Trifolium spp.) seed | | | |

12092210 | — — — Red clover (Trifolium pratense L.) | 0,0 | Year 0 | |

12092280 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120923 | — — Fescue seed | | | |

12092311 | — — — Meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) seed | 0,0 | Year 0 | |

12092315 | — — — Red fescue (Festuca rubra L.) seed | 0,0 | Year 0 | |

12092380 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12092400 | — — Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seed | 0,0 | Year 0 | |

120925 | — — Rye grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seed | | | |

12092510 | — — — Italian ryegrass (including westerwolds) (Lolium multiflorum Lam.) | 0,0 | Year 0 | |

12092590 | — — — Perennial ryegrass (Lolium perenne L.) | 0,0 | Year 0 | |

12092600 | — — Timothy grass seed | 0,0 | Year 0 | |

120929 | — — Other: | | | |

12092910 | — — — Vetch seed; seeds of the genus Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); cocksfoot grass (Dactylis glomerata L.); bent grass (Agrostis) | 0,0 | Year 0 | |

12092950 | — — — Lupine seed | 0,0 | Year 0 | |

12092960 | — — — Beet seed, other than sugar beet seed | 4,8 | Year 4 | |

12092980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12093000 | — Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

120991 | — — Vegetable seeds | | | |

12099110 | — — — Kohlrabi seeds (Brassica oleracea, caulorapa and gongylodes L. varieties) | 0,0 | Year 0 | |

12099190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120999 | — — Other | | | |

12099910 | — — — Forest-tree seeds | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

12099991 | — — — — Seeds of plants cultivated principally for their flowers, other than those of subheading 12093000 | 0,0 | Year 0 | |

12099999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1210 | Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin | | | |

12101000 | — Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets | 2,3 | Year 4 | |

121020 | — Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin | | | |

12102010 | — — Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets, with higher lupulin content; lupulin | 2,3 | Year 4 | |

12102090 | — — Other | 2,3 | Year 4 | |

1211 | Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered | | | |

12111000 | — Liquorice roots | 0,0 | Year 0 | |

12112000 | — Ginseng roots | 0,0 | Year 0 | |

12113000 | — Coca leaf | 0,0 | Year 0 | |

12114000 | — Poppy straw | 0,0 | Year 0 | |

121190 | — Other | | | |

12119030 | — — Tonquin beans | 0,0 | Year 0 | |

12119070 | — — Wild marjoram (Origanum vulgare) (branches, stems and leaves) | 0,0 | Year 0 | |

12119075 | — — Sage (Salvia officinalis) (leaves and flowers) | 0,0 | Year 0 | |

12119098 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1212 | Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included | | | |

121210 | — Locust beans, including locust bean seeds | | | |

12121010 | — — Locust beans | 1,6 | Year 4 | |

— — Locust bean seeds | | | |

12121091 | — — — Not decorticated, crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

12121099 | — — — Other | 2,3 | Year 4 | |

12122000 | — Seaweeds and other algae | 0,0 | Year 0 | |

12123000 | — Apricot, peach (including nectarine) or plum stones and kernels | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

121291 | — — Sugar beet | | | |

12129120 | — — — Dried, whether or not ground | — | | |

12129180 | — — — Other | — | | |

121299 | — — Other: | | | |

12129920 | — — — Sugar cane | — | | |

12129980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12130000 | Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets | 0,0 | Year 0 | |

1214 | Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets | | | |

12141000 | — Lucerne (alfalfa) meal and pellets | 0,0 | Year 0 | |

121490 | — Other | | | |

12149010 | — — Mangolds, swedes and other fodder roots | 2,3 | Year 4 | |

— — Other | | | |

12149091 | — — — In the form of pellets | 0,0 | Year 0 | |

12149099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

13 | LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS | | | |

1301 | Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams) | | | |

13011000 | — Lac | 0,0 | Year 0 | |

13012000 | — Gum Arabic | 0,0 | Year 0 | |

130190 | — Other | | | |

13019010 | — — Chios mastic (mastic of the tree of the species Pistacia lentiscus) | 0,0 | Year 0 | PN |

13019090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1302 | Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products | | | |

— Vegetable saps and extracts | | | |

13021100 | — — Opium | 0,0 | Year 0 | |

13021200 | — — Of liquorice | 3,2 | Year 0 | |

13021300 | — — Of hops | 3,2 | Year 0 | |

13021400 | — — Of pyrethrum or of the roots of plants containing rotenone | 0,0 | Year 0 | |

130219 | — — Other | | | |

13021905 | — — — Vanilla oleoresin | 3,0 | Year 0 | |

13021930 | — — — Intermixtures of vegetable extracts, for the manufacture of beverages or of food preparations | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

13021991 | — — — — Medicinal | 0,0 | Year 0 | |

13021998 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

130220 | — Pectic substances, pectinates and pectates | | | |

13022010 | — — Dry | 19,2 | | R |

13022090 | — — Other | 11,2 | | R |

— Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products | | | |

13023100 | — — Agar-agar | 0,0 | Year 0 | |

130232 | — — Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds | | | |

13023210 | — — — Of locust beans or locust bean seeds | 0,0 | Year 0 | |

13023290 | — — — Of guar seeds | 0,0 | Year 0 | |

13023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

14 | VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | | | |

1401 | Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark) | | | |

14011000 | — Bamboos | 0,0 | Year 0 | |

14012000 | — Rattans | 0,0 | Year 0 | |

14019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

14020000 | Vegetable materials of a kind used primarily as stuffing or as padding (for example, kapok, vegetable hair and eel-grass), whether or not put up as a layer with or without supporting material | 0,0 | Year 0 | |

14030000 | Vegetable materials of a kind used primarily in brooms or in brushes (for example, broom-corn, piassava, couch-grass and istle), whether or not in hanks or bundles | 0,0 | Year 0 | |

1404 | Vegetable products not elsewhere specified or included | | | |

14041000 | — Raw vegetable materials of a kind used primarily in dyeing or tanning | 0,0 | Year 0 | |

14042000 | — Cotton linters | 0,0 | Year 0 | |

14049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

15 | ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES | | | |

150100 | Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503 | | | |

— Pig fat (including lard) | | | |

15010011 | — — For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15010019 | — — Other | — | | |

15010090 | — Poultry fat | 8,0 | Year 7 | |

150200 | Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503 | | | |

15020010 | — For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15020090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

150300 | Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared | | | |

— Lard stearin and oleostearin | | | |

15030011 | — — For industrial uses | 0,0 | Year 0 | |

15030019 | — — Other | 1,6 | Year 4 | |

15030030 | — Tallow oil for industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15030090 | — Other | 2,9 | Year 4 | |

1504 | Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150410 | — Fish-liver oils and their fractions | | | |

15041010 | — — Of a vitamin A content not exceeding 2500 IU/g | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

15041091 | — — — Of halibut | 0,0 | Year 0 | |

15041099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

150420 | — Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils | | | |

15042010 | — — Solid fractions | 7,4 | Year 7 | |

15042090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

150430 | — Fats and oils and their fractions, of marine mammals | | | |

15043010 | — — Solid fractions | | | |

ex15043010 | — — — Whale oil and sperm oil | 10,9 | Year 7 | |

ex15043010 | — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

15043090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

150500 | Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin): | | | |

15050010 | — Wool grease, crude | 0,0 | Year 0 | |

15050090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

15060000 | Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

1507 | Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150710 | — Crude oil, whether or not degummed | | | |

15071010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15071090 | — — Other | 2,9 | Year 4 | |

150790 | — Other | | | |

15079010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15079090 | — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1508 | Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150810 | — Crude oil | | | |

15081010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15081090 | — — Other | 2,9 | Year 4 | |

150890 | — Other | | | |

15089010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15089090 | — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1509 | Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150910 | — Virgin | | | |

15091010 | — — Lampante virgin olive oil | — | | |

15091090 | — — Other | — | | |

15099000 | — Other | — | | |

151000 | Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509 | | | |

15100010 | — Crude oils | — | | |

15100090 | — Other | — | | |

1511 | Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

151110 | — Crude oil | | | |

15111010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15111090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

151190 | — Other | | | |

— — Solid fractions | | | |

15119011 | — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

15119019 | — — — Other | 3,8 | Year 7 | |

— — Other | | | |

15119091 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15119099 | — — — Other | 3,1 | Year 4 | |

1512 | Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

— Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof | | | |

151211 | — — Crude oil | | | |

15121110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

15121191 | — — — — Sunflower-seed oil | 2,9 | Year 4 | |

15121199 | — — — — Safflower oil | 2,9 | Year 4 | |

151219 | — — Other | | | |

15121910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

15121991 | — — — — Sunflower-seed oil | 6,1 | Year 4 | |

15121999 | — — — — Safflower oil | 6,1 | Year 4 | |

— Cotton-seed oil and its fractions | | | |

151221 | — — Crude oil, whether or not gossypol has been removed | | | |

15122110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15122190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151229 | — — Other | | | |

15122910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15122990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1513 | Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

— Coconut (copra) oil and its fractions | | | |

151311 | — — Crude oil | | | |

15131110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

15131191 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

15131199 | — — — — Other | 2,2 | Year 4 | |

151319 | — — Other | | | |

— — — Solid fractions | | | |

15131911 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15131919 | — — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

— — — Other | | | |

15131930 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15131991 | — — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15131999 | — — — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— Palm kernel or babassu oil and fractions thereof | | | |

151321 | — — Crude oil | | | |

— — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | | | |

15132111 | — — — — Palm kernel oil | 0,0 | Year 0 | |

15132119 | — — — — Babassu oil | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

15132130 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

15132190 | — — — — Other | 2,2 | Year 4 | |

151329 | — — Other | | | |

— — — Solid fractions | | | |

15132911 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15132919 | — — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

— — — Other | | | |

15132930 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15132950 | — — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

— — — — — Other | | | |

15132991 | — — — — — — Palm kernel oil | 6,1 | Year 4 | |

15132999 | — — — — — — Babassu oil | 6,1 | Year 4 | |

1514 | Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified: | | | |

— Low erucic acid rape or colza oil and its fractions: | | | |

151411 | — — Crude oil: | | | |

15141110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15141190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151419 | — — Other: | | | |

15141910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15141990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— Other: | | | |

151491 | — — Crude oil: | | | |

15149110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15149190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151499 | — — Other: | | | |

15149910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15149990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1515 | Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

— Linseed oil and its fractions | | | |

15151100 | — — Crude oil | 0,0 | Year 0 | |

151519 | — — Other | | | |

15151910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15151990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— Maize (corn) oil and its fractions | | | |

151521 | — — Crude oil | | | |

15152110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15152190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151529 | — — Other | | | |

15152910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15152990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

151530 | — Castor oil and its fractions | | | |

15153010 | — — For the production of aminoundecanoic acid for use in the manufacture of synthetic textile fibres or of artificial plastic materials | 0,0 | Year 0 | |

15153090 | — — Other | 1,6 | Year 4 | |

15154000 | — Tung oil and its fractions | 0,0 | Year 0 | |

151550 | — Sesame oil and its fractions | | | |

— — Crude oil | | | |

15155011 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15155019 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

— — Other | | | |

15155091 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15155099 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

151590 | — Other: | | | |

15159015 | — — Jojoba and oiticica oils; myrtle wax and Japan wax; their fractions | 0,0 | Year 0 | |

— — Tobacco-seed oil and its fractions | | | |

— — — Crude oil | | | |

15159021 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15159029 | — — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

15159031 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15159039 | — — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— — Other oils and their fractions | | | |

— — — Crude oils | | | |

15159040 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

15159051 | — — — — — Solid, in immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15159059 | — — — — — Solid, other; fluid | 2,9 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

15159060 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15159091 | — — — — — Solid, in immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15159099 | — — — — — Solid, other; fluid | 6,1 | Year 4 | |

1516 | Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared | | | |

151610 | — Animal fats and oils and their fractions | | | |

15161010 | — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15161090 | — — Other | 7,4 | Year 7 | |

151620 | — Vegetable fats and oils and their fractions | | | |

15162010 | — — Hydrogenated castor oil, so called "opal-wax" | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

15162091 | — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

— — — Other | | | |

15162095 | — — — — Colza, linseed, rape seed, sunflower seed, illipe, karite, makore, touloucouna or babassu oils, for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15162096 | — — — — — Ground-nut, cotton seed, soya beans or sunflower seed oils; other oils containing less than 50 % by weight of free fatty acids and excluding palm kernel, illipe, coconut, colza, rape seed or copaiba oils | 6,1 | Year 4 | |

15162098 | — — — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

1517 | Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516 | | | |

151710 | — Margarine, excluding liquid margarine | | | |

15171010 | — — Containing more than 10 % but not more than 15 % by weight of milk fats | 4.8 + 28.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

15171090 | — — Other | 11,2 | Year 10 | |

151790 | — Other | | | |

15179010 | — — Containing more than 10 % but not more than 15 % by weight of milk fats | 4.8 + 28.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

15179091 | — — — Fixed vegetable oils, fluid, mixed | 6,1 | Year 4 | |

15179093 | — — — Edible mixtures or preparations of a kind used as mould release preparations | 0,0 | Year 0 | |

15179099 | — — — Other | 11,2 | Year 10 | |

151800 | Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized, dehydrated, sulphurised, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified or included | | | |

15180010 | — Linoxyn | 4,2 | Year 4 | |

— Fixed vegetable oils, fluid, mixed, for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | | | |

15180031 | — — Crude | 0,0 | Year 0 | |

15180039 | — — Other | 1,6 | Year 4 | |

— Other | | | |

15180091 | — — Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized, dehydrated, sulphurized, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516 | 4,2 | Year 4 | |

— — Other | | | |

15180095 | — — — Inedible mixtures or preparations of animal or of animal and vegetable fats and oils and their fractions | 0,0 | Year 0 | |

15180099 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

15200000 | Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes | 0,0 | Year 0 | |

1521 | Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured | | | |

15211000 | — Vegetable waxes | 0,0 | Year 0 | |

152190 | — Other | | | |

15219010 | — — Spermaceti, whether or not refined or coloured | 0,0 | Year 0 | |

— — Beeswax and other insect waxes, whether or not refined or coloured | | | |

15219091 | — — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

15219099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

152200 | Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes | | | |

15220010 | — Degras | 0,0 | Year 0 | |

— Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes | | | |

— — Containing oil having the characteristics of olive oil | | | |

15220031 | — — — Soapstocks | — | | |

15220039 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

15220091 | — — — Oil foots and dregs; soapstocks | 0,0 | Year 0 | |

15220099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

16 | PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES | | | |

160100 | Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products | | | |

16010010 | — Of liver | 10,7 | Year 10 | TQ(1b) |

— Other | | | |

16010091 | — — Sausages, dry or for spreading, uncooked | — | | TQ(1b) |

16010099 | — — Other | — | | TQ(1b) |

1602 | Other prepared or preserved meat, meat offal or blood | | | |

16021000 | — Homogenized preparations | 16,6 | Year 10 | |

160220 | — Of liver of any animal | | | |

— — Goose or duck liver | | | |

16022011 | — — — Containing 75 % or more by weight of fatty livers | 10,2 | Year 7 | |

16022019 | — — — Other | 10,2 | Year 7 | |

16022090 | — — Other | 16,0 | Year 10 | |

— Of poultry of heading 0105 | | | |

160231 | — — Of turkeys | | | |

— — — Containing 57 % or more by weight of meat or offal | | | |

16023111 | — — — — Containing exclusively uncooked turkey meat | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

16023119 | — — — — Other | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

16023130 | — — — Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of meat or offal | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

16023190 | — — — Other | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

160232 | — — Of fowls of the species Gallus domesticus | | | |

— — — Containing 57 % or more by weight of poultry meat or offal | | | |

16023211 | — — — — Uncooked | — | | TQ(1d) |

16023219 | — — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1d) |

16023230 | — — — Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of poultry meat or offal | 10,9 | Year 7 | TQ(1d) |

16023290 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1d) |

160239 | — — Other | | | |

— — — Containing 57 % or more by weight of poultry meat or offal | | | |

16023921 | — — — — Uncooked | — | | |

16023929 | — — — — Other | 10,9 | Year 7 | |

16023940 | — — — Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of poultry meat or offal | 10,9 | Year 7 | |

16023980 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | |

— Of swine | | | |

160241 | — — Hams and cuts thereof | | | |

16024110 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

16024190 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1b) |

160242 | — — Shoulders and cuts thereof | | | |

16024210 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

16024290 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1b) |

160249 | — — Other, including mixtures | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

— — — — Containing by weight 80 % or more of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin | | | |

16024911 | — — — — — Loins (excluding collars) and cuts thereof, including mixtures of loins or hams | — | | TQ(1b) |

16024913 | — — — — — Collars and cuts thereof, including mixtures of collars and shoulders | — | | TQ(1b) |

16024915 | — — — — — Other mixtures containing hams (legs), shoulders, loins or collars, and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

16024919 | — — — — — Other | — | | TQ(1b) |

16024930 | — — — — Containing by weight 40 % or more but less than 80 % of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin | — | | TQ(1b) |

16024950 | — — — — Containing by weight less than 40 % of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin | — | | TQ(1b) |

16024990 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1b) |

160250 | — Of bovine animals | | | |

16025010 | — — Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal | — | | |

— — Other | | | |

— — — In airtight containers | | | |

16025031 | — — — — Corned beef | 16,6 | Year 7 | |

16025039 | — — — — Other | 16,6 | Year 7 | |

16025080 | — — — Other | 16,6 | Year 7 | |

160290 | — Other, including preparations of blood of any animal | | | |

16029010 | — — Preparations of blood of any animal | 16,6 | Year 10 | |

— — Other | | | |

16029031 | — — — Of game or rabbit | 10,9 | Year 7 | |

16029041 | — — — Of reindeer | 16,6 | Year 10 | |

— — — Other | | | |

16029051 | — — — — Containing meat or meat offal of domestic swine | — | | |

— — — — Other | | | |

— — — — — Containing bovine meat or offal | | | |

16029061 | — — — — — — Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal | — | | |

16029069 | — — — — — — Other | 16,6 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Of sheep or goats | | | |

— — — — — — — Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal | | | |

16029072 | — — — — — — — — Of sheep | 12,8 | Year 7 | |

16029074 | — — — — — — — — Of goats | 16,6 | Year 10 | |

— — — — — — — Other | | | |

16029076 | — — — — — — — — Of sheep | 12,8 | Year 7 | |

16029078 | — — — — — — — — Of goats | 16,6 | Year 10 | |

16029098 | — — — — — — Other | 16,6 | Year 10 | |

160300 | Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | | | |

16030010 | — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

16030080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1604 | Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs | | | |

— Fish, whole or in pieces, but not minced | | | |

16041100 | — — Salmon | 2,0 | Year 4 | |

160412 | — — Herrings | | | |

16041210 | — — — Fillets, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not prefried in oil, deep frozen | 15,0 | Year 10 | |

— — — Other | | | |

16041291 | — — — — In airtight containers | 20,0 | Year 10 | |

16041299 | — — — — Other | 20,0 | Year 10 | |

160413 | — — Sardines, sardinella and brisling or sprats | | | |

— — — Sardines | | | |

16041311 | — — — — In olive oil | 9,0 | Year 7 | |

16041319 | — — — — Other | 12,5 | Year 10 | |

16041390 | — — — Other | 8,7 | Year 4 | |

160414 | — — Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.) | | | |

— — — Tunas and skipjack | | | |

16041411 | — — — — In vegetable oil | — | — | TQ(5) |

— — — — Other | | | |

16041416 | — — — — — Fillets known as "loins" | — | — | |

16041418 | — — — — — Other | — | — | TQ(5) |

16041490 | — — — Bonito (Sarda spp.) | 25,0 | Year 10 | |

160415 | — — Mackerel | | | |

— — — Of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus | | | |

16041511 | — — — — Fillets | 17,5 | Year 4 | |

16041519 | — — — — Other | 17,5 | Year 4 | |

16041590 | — — — Of the species Scomber australasicus | 7,0 | Year 4 | |

16041600 | — — Anchovies | 25,0 | Year 10 | |

160419 | — — Other | | | |

16041910 | — — — Salmonidae, other than salmon | 3,5 | Year 4 | |

— — — Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) | | | |

16041931 | — — — — Fillets known as "loins" | — | — | |

16041939 | — — — — Other | — | — | TQ(5) |

16041950 | — — — Fish of the species Orcynopsis unicolor | 8,7 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

16041991 | — — — — Fillets, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not prefried in oil, deep frozen | 4,0 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

16041992 | — — — — — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 7,0 | Year 4 | |

16041993 | — — — — — Coalfish (Pollachius virens) | 7,0 | Year 4 | |

16041994 | — — — — — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 7,0 | Year 4 | |

16041995 | — — — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) | 7,0 | Year 4 | |

16041998 | — — — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

160420 | — Other prepared or preserved fish | | | |

16042005 | — — Preparations of surimi | 14,0 | Year 4 | |

— — Other | | | |

16042010 | — — — Of salmon | 2,0 | Year 4 | |

16042030 | — — — Of salmonidae, other than salmon | 3,5 | Year 4 | |

16042040 | — — — Of anchovies | 25,0 | Year 10 | |

16042050 | — — — Of sardines, bonito, mackerel of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus, fish of the species Orcynopsis unicolor | | | |

ex16042050 | — — — — Of sardines; Of bonito (Sarda s.p.p.) | 25,0 | Year 10 | |

ex16042050 | — — — — Other | 17,5 | Year 10 | |

16042070 | — — — Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus | — | — | TQ(5) |

16042090 | — — — Of other fish | | | |

ex16042090 | — — — — Preserved smoked coalfish; Brisling or sprats (Sprattus sprattus); of mackerel (Scomber australasicus); Lamprey | 4,9 | Year 10 | |

ex16042090 | — — — — Other | 14,0 | Year 10 | |

160430 | — Caviar and caviar substitutes | | | |

16043010 | — — Caviar (sturgeon roe) | 7,0 | Year 4 | |

16043090 | — — Caviar substitutes | 7,0 | Year 4 | |

1605 | Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved | | | |

16051000 | — Crab | 2,8 | Year 4 | |

160520 | — Shrimps and prawns | | | |

16052010 | — — In airtight containers | 7,0 | Year 4 | |

— — Other | | | |

16052091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2 kg | 7,0 | Year 4 | |

16052099 | — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

160530 | — Lobster | | | |

16053010 | — — Lobster meat, cooked, for the manufacture of lobster butter or of lobster pastes, pâtes, soups or sauces | 0,0 | Year 0 | |

16053090 | — — Other | 7,0 | Year 4 | |

16054000 | — Other crustaceans | 7,0 | Year 4 | |

160590 | — Other | | | |

— — Molluscs | | | |

— — — Mussels (Mytilus spp., Perna spp.) | | | |

16059011 | — — — — In airtight containers | 7,0 | Year 4 | |

16059019 | — — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

16059030 | — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

16059090 | — — Other aquatic invertebrates | 18,2 | Year 4 | |

17 | SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY | | | |

1701 | Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form | | | |

— Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter | | | |

170111 | — — Cane sugar | | | |

17011110 | — — — For refining | — | | |

17011190 | — — — Other | — | | |

170112 | — — Beet sugar | | | |

17011210 | — — — For refining | — | | |

17011290 | — — — Other | — | | |

— Other | | | |

17019100 | — — Containing added flavouring or colouring matter | — | | |

170199 | — — Other | | | |

17019910 | — — — White sugar | — | | |

17019990 | — — — Other | — | | |

1702 | Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel | | | |

— Lactose and lactose syrup | | | |

17021100 | — — Containing by weight 99 % or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter | — | | |

17021900 | — — Other | — | | |

170220 | — Maple sugar and maple syrup | | | |

17022010 | — — Maple sugar in solid form, containing added flavouring or colouring matter | — | | |

17022090 | — — Other | 8,0 | Year 4 | |

170230 | — Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20 % by weight of fructose | | | |

17023010 | — — Isoglucose | — | | |

— — Other | | | |

— — — Containing in the dry state, 99 % or more by weight of glucose | | | |

17023051 | — — — — In the form of white crystalline powder, whether or not agglomerated | — | | |

17023059 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

17023091 | — — — — In the form of white crystalline powder, whether or not agglomerated | — | | |

17023099 | — — — — Other | — | | |

170240 | — Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20 % but less than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar: | | | |

17024010 | — — Isoglucose | — | | |

17024090 | — — Other | — | | |

17025000 | — Chemically pure fructose | — | | |

170260 | — Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar: | | | |

17026010 | — — Isoglucose | — | | |

17026080 | — — Inulin syrup | — | | |

17026095 | — — Other | — | | |

170290 | — Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose: | | | |

17029010 | — — Chemically pure maltose | — | | |

17029030 | — — Isoglucose | — | | |

17029050 | — — Maltodextrine and maltodextrine syrup | — | | |

17029060 | — — Artificial honey, whether or not mixed with natural honey | — | | |

— — Caramel | | | |

17029071 | — — — Containing 50 % or more by weight of sucrose in the dry matter | — | | |

— — — Other | | | |

17029075 | — — — — In the form of powder, whether or not agglomerated | — | | |

17029079 | — — — — Other | — | | |

17029080 | — — Inulin syrup | — | | |

17029099 | — — Other | — | | |

1703 | Molasses resulting from the extraction or refining of sugar | | | |

17031000 | — Cane molasses | — | | |

17039000 | — Other | — | | |

1704 | Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa | | | |

170410 | — Chewing gum, whether or not sugar-coated | | | |

— — Containing less than 60 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) | | | |

17041011 | — — — Gum in strips | 2.7 + 27.1 EUR/100 kg/net MAX 17.9 | Year 0 | TQ(3a); SP |

17041019 | — — — Other | 2.7 + 27.1 EUR/100 kg/net MAX 17.9 | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — Containing 60 % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) | | | |

17041091 | — — — Gum in strips | 2.8 + 30.9 EUR/100 kg/net MAX 18.2 | Year 0 | TQ(3a); SP |

17041099 | — — — Other | 2.8 + 30.9 EUR/100 kg/net MAX 18.2 | Year 0 | TQ(3a); SP |

170490 | — Other | | | |

17049010 | — — Liquorice extract containing more than 10 % by weight of sucrose but not containing other added substances | 9,3 | | TQ(3a); R |

17049030 | — — White chocolate | 5.6 + 45.1 EUR/100 kg/net MAX 18.9 + 16.5 EUR/100 kg/net | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — Other | | | |

17049051 | — — — Pastes, including marzipan, in immediate packings of a net content of 1 kg or more | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049055 | — — — Throat pastilles and cough drops | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049061 | — — — Sugar coated (panned) goods | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — — Other | | | |

17049065 | — — — — Gum confectionery and jelly confectionery, including fruit pastes in the form of sugar confectionery | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049071 | — — — — Boiled sweets, whether or not filled | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049075 | — — — — Toffees, caramels and similar sweets | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — — — Other | | | |

17049081 | — — — — — Compressed tablets | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049099 | — — — — — Other | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

18 | COCOA AND COCOA PREPARATIONS | | | |

18010000 | Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted | 0,0 | Year 0 | |

18020000 | Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste | 0,0 | Year 0 | |

1803 | Cocoa paste, whether or not defatted | | | |

18031000 | — Not defatted | 6,1 | Year 4 | |

18032000 | — Wholly or partly defatted | 6,1 | Year 4 | |

18040000 | Cocoa butter, fat and oil | 4,2 | Year 4 | |

18050000 | Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter | 2,8 | Year 4 | |

1806 | Chocolate and other food preparations containing cocoa | | | |

180610 | — Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter | | | |

18061015 | — — Containing no sucrose or containing less than 5 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 2,8 | Year 7 | |

18061020 | — — Containing 5 % or more but less than 65 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 2.8 + 25.2 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

18061030 | — — Containing 65 % or more but less than 80 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 4.5 + 31.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

18061090 | — — Containing 80 % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 4.5 + 41.9 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

180620 | — Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg | | | |

18062010 | — — Containing 31 % or more by weight of cocoa butter or containing a combined weight of 31 % or more of cocoa butter and milk fat | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062030 | — — Containing a combined weight of 25 % or more, but less than 31 % of cocoa butter and milk fat | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

— — Other | | | |

18062050 | — — — Containing 18 % or more by weight of cocoa butter | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062070 | — — — Chocolate milk crumb | 10.7 + EA | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062080 | — — — Chocolate flavour coating | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062095 | — — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

— Other, in blocks, slabs or bars | | | |

18063100 | — — Filled | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

180632 | — — Not filled | | | |

18063210 | — — — With added cereal, fruit or nuts | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18063290 | — — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

180690 | — Other | | | |

— — Chocolate and chocolate products | | | |

— — — Chocolates, whether or not filled | | | |

18069011 | — — — — Containing alcohol | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069019 | — — — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

— — — Other | | | |

18069031 | — — — — Filled | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069039 | — — — — Not filled | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069050 | — — Sugar confectionery and substitutes therefor made from sugar substitution products, containing cocoa | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069060 | — — Spreads containing cocoa | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069070 | — — Preparations containing cocoa for making beverages | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069090 | — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

19 | PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS | | | |

1901 | Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included: | | | |

19011000 | — Preparations for infant use, put up for retail sale | 4.1 + EA | Year 0 | SP |

19012000 | — Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading 1905 | 0.0 + EA | Year 0 | SP |

190190 | — Other | | | |

— — Malt extract | | | |

19019011 | — — — With a dry extract content of 90 % or more by weight | 1.6 + 18.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19019019 | — — — Other | 1.6 + 14.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

19019091 | — — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose (including invert sugar) or isoglucose, 5 % glucose or starch, excluding food preparations in powder form of goods of headings 0401 to 0404 | 0,0 | Year 0 | |

19019099 | — — — Other | 4.1 + EA | Year 0 | SP |

1902 | Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared | | | |

— Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared | | | |

19021100 | — — Containing eggs | 4.2 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190219 | — — Other | | | |

19021910 | — — — Containing no common wheat flour or meal | 4.2 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19021990 | — — — Other | 4.2 + 21.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190220 | — Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared | | | |

19022010 | — — Containing more than 20 % by weight of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | 2,9 | Year 4 | |

19022030 | — — Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin | — | | |

— — Other | | | |

19022091 | — — — Cooked | 4.8 + 6.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19022099 | — — — Other | 4.8 + 17.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190230 | — Other pasta | | | |

19023010 | — — Dried | 2.9 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19023090 | — — Other | 2.9 + 9.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190240 | — Couscous | | | |

19024010 | — — Unprepared | 4.2 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | |

19024090 | — — Other | 2.9 + 9.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | |

19030000 | Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms | 2.9 + 15.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

1904 | Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included: | | | |

190410 | — Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products | | | |

19041010 | — — Obtained from maize | 0.0 + 20.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19041030 | — — Obtained from rice | 1.6 + 46.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19041090 | — — Other | 1.6 + 33.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190420 | — Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals | | | |

19042010 | — — Preparation of the Müsli type based on unroasted cereal flakes | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

19042091 | — — — Obtained from maize | 0.0 + 20.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19042095 | — — — Obtained from rice | 5.1 + 46 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19042099 | — — — Other | 5.1 + 33.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19043000 | — Bulgur wheat | 4.8 + 25.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190490 | — Other: | | | |

19049010 | — — Rice | 4.8 + 46.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19049080 | — — Other | 4.8 + 25.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

1905 | Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products | | | |

19051000 | — Crispbread | 2.3 + 13.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190520 | — Gingerbread and the like | | | |

19052010 | — — Containing by weight of sucrose less than 30 % (including invert sugar expressed as sucrose) | 5.9 + 18.3 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19052030 | — — Containing by weight of sucrose 30 % or more but less than 50 % (including invert sugar expessed as sucrose) | 6.3 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19052090 | — — Containing by weight of sucrose 50 % or more (including invert sugar expressed as sucrose) | 6.6 + 31.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— Sweet biscuits; waffles and wafers: | | | |

190531 | — — Sweet biscuits: | | | |

— — — Completely or partially coated or covered with chocolate or other preparations containing cocoa: | | | |

19053111 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 85 g | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053119 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

— — — Other: | | | |

19053130 | — — — — Containing 8 % or more by weight of milk fats | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

— — — — Other: | | | |

19053191 | — — — — — Sandwich biscuits | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053199 | — — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

190532 | — — Waffles and wafers: | | | |

— — — Completely or partially coated or covered with chocolate or other preparations containing cocoa: | | | |

19053211 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 85 g | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053219 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

— — — Other: | | | |

19053291 | — — — — Salted, whether or not filled | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053299 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

190540 | — Rusks, toasted bread and similar toasted products | | | |

19054010 | — — Rusks | 6.2 + EA | Year 0 | SP |

19054090 | — — Other | 6.2 + EA | Year 0 | SP |

190590 | — Other | | | |

19059010 | — — Matzos | 0.0 + 15.9 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19059020 | — — Communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products | 0.0 + 60.5 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

19059030 | — — — Bread, not containing added honey, eggs, cheese or fruit, and containing by weight in the dry matter state not more than 5 % of sugars and not more than 5 % of fat | 6.2 + EA | Year 0 | SP |

19059040 | — — — Waffles and wafers with a water content exceeding 10 % by weight | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | TQ(3c); SP |

19059045 | — — — Biscuits | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | TQ(3c); SP |

19059055 | — — — Extruded or expanded products, savoury or salted | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | SP |

— — — Other | | | |

19059060 | — — — — With added sweetening matter | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | SP |

19059090 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | SP |

20 | PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS | | | |

2001 | Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid | | | |

20011000 | — Cucumbers and gherkins | 14,1 | Year 10 | |

200190 | — Other | | | |

20019010 | — — Mango chutney | 0,0 | Year 0 | |

20019020 | — — Fruit of the genus Capsicum other than sweet peppers or pimentos | 1,5 | Year 0 | |

20019030 | — — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | — | | |

20019040 | — — Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or more by weight of starch | 4.8 + 3.8 EUR/100 kg/net eda | Year 0 | SP |

20019050 | — — Mushrooms | 12,5 | Year 10 | |

20019060 | — — Palm hearts | 3,5 | Year 4 | |

20019065 | — — Olives | 12,5 | Year 10 | |

20019070 | — — Sweet peppers | 11,2 | Year 10 | |

20019075 | — — Salad beetroot (Beta vulgaris var. conditiva) | 11,2 | Year 10 | |

20019085 | — — Red cabbages | 11,2 | Year 10 | |

20019091 | — — Tropical fruit and tropical nuts | 6,5 | Year 4 | |

20019093 | — — Onions | 12,5 | Year 10 | |

20019096 | — — Other | 11,2 | Year 10 | |

2002 | Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid | | | |

200210 | — Tomatoes, whole or in pieces | | | |

20021010 | — — Peeled | 14,4 | Year 7 | |

20021090 | — — Other | 14,4 | Year 7 | |

200290 | — Other | | | |

— — With a dry matter content of less than 12 % by weight | | | |

20029011 | — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

20029019 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

— — With a dry matter content of not less than 12 % but not more than 30 % by weight | | | |

20029031 | — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,4 | Year 4 | |

20029039 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

— — With a dry matter content of more than 30 % by weight | | | |

20029091 | — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,4 | Year 4 | |

20029099 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

2003 | Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid: | | | |

200310 | — Mushrooms of the genus Agaricus: | | | |

20031020 | — — Provisionally preserved, completely cooked | — | | TQ(2d) |

20031030 | — — Other | — | | TQ(2d) |

20032000 | — Truffles | 10,9 | Year 7 | |

20039000 | — Other | 14,9 | Year 10 | |

2004 | Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading No 2006 | | | |

200410 | — Potatoes | | | |

20041010 | — — Cooked, not otherwise prepared | 10,9 | Year 7 | |

— — Other | | | |

20041091 | — — — In the form of flour, meal or flakes | 4.1 + EA | Year 0 | SP |

20041099 | — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

200490 | — Other vegetables and mixtures of vegetables | | | |

20049010 | — — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | — | | |

20049030 | — — Sauerkraut, capers and olives | 11,2 | Year 10 | |

20049050 | — — Peas (Pisum sativum) and immature beans of the species Phaseolus spp., in pod | 15,7 | Year 10 | |

— — Other, including mixtures | | | |

20049091 | — — — Onions, cooked, not otherwise prepared | 10,9 | Year 7 | |

20049098 | — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

2005 | Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading No 2006 | | | |

20051000 | — Homogenized vegetables | 14,1 | Year 10 | |

200520 | — Potatoes | | | |

20052010 | — — In the form of flour, meal or flakes | 5.3 + EA | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

20052020 | — — — Thin slices, fried or baked, whether or not salted or flavoured, in airtight packings, suitable for immediate consumption | 10,6 | Year 7 | |

20052080 | — — — Other | 10,6 | Year 7 | |

20054000 | — Peas (Pisum sativum) | 15,7 | Year 10 | |

— Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | | | |

20055100 | — — Beans, shelled | 14,1 | Year 10 | |

20055900 | — — Other | 15,7 | Year 10 | |

20056000 | — Asparagus | 14,1 | Year 7 | |

200570 | — Olives | | | |

20057010 | — — In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 8,9 | Year 7 | |

20057090 | — — Other | 8,9 | Year 7 | |

20058000 | — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | — | | |

200590 | — Other vegetables and mixtures of vegetables | | | |

20059010 | — — Fruit of the genus Capsicum other than sweet peppers or pimentos | 2,9 | Year 0 | |

20059030 | — — Capers | 11,2 | Year 10 | |

20059050 | — — Globe artichokes | 12,3 | Year 7 | |

20059060 | — — Carrots | 12,3 | Year 10 | |

20059070 | — — Mixtures of vegetables | 12,3 | Year 10 | |

20059075 | — — Sauerkraut | 11,2 | Year 10 | |

20059080 | — — Other | 12,3 | Year 10 | |

200600 | Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallized) | | | |

20060010 | — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

— — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20060031 | — — — Cherries | — | | |

20060035 | — — — Tropical fruit and tropical nuts | — | | |

20060038 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

20060091 | — — — Tropical fruit and tropical nuts | 4,3 | Year 7 | |

20060099 | — — — Other | 7,0 | Year 10 | |

2007 | Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: | | | |

200710 | — Homogenized preparations | | | |

20071010 | — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

— — Other | | | |

20071091 | — — — Of tropical fruit | 5,2 | Year 7 | |

20071099 | — — — Other | 8,4 | Year 10 | |

— Other | | | |

200791 | — — Citrus fruit: | | | |

20079110 | — — — With a sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20079130 | — — — With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight | — | | |

20079190 | — — — Other | 18,1 | Year 10 | |

200799 | — — Other: | | | |

— — — With a sugar content exceeding 30 % by weight | | | |

20079910 | — — — — Plum purée and paste and prune purée and paste, in immediate packings of a net content exceeding 100 kg, for industrial processing | 22,4 | Year 10 | |

20079920 | — — — — Chestnut purée and paste | — | | |

— — — — Other | | | |

20079931 | — — — — — Of cherries | — | | |

20079933 | — — — — — Of strawberries | — | | |

20079935 | — — — — — Of raspberries | — | | |

20079939 | — — — — — Other | — | | |

— — — With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight | | | |

20079951 | — — — — Chestnut purée and paste | — | | |

20079955 | — — — — Apple purée, including compotes | — | | |

20079958 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

20079991 | — — — — Apple purée, including compotes | 24,0 | Year 7 | |

20079993 | — — — — Of tropical fruit and tropical nuts | 15,0 | Year 7 | |

20079998 | — — — — Other | 24,0 | Year 7 | |

2008 | Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included | | | |

— Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together | | | |

200811 | — — Ground-nuts | | | |

20081110 | — — — Peanut butter | 8,9 | | R |

— — — Other, in immediate packings of a net content | | | |

— — — — Exceeding 1 kg | | | |

20081192 | — — — — — Roasted | 7,7 | Year 7 | |

20081194 | — — — — — Other | 7,7 | Year 7 | |

— — — — Not exceeding 1 kg | | | |

20081196 | — — — — — Roasted | 8,4 | Year 7 | |

20081198 | — — — — — Other | 8,9 | Year 7 | |

200819 | — — Other, including mixtures | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20081911 | — — — — Tropical nuts; mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit | 2,4 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

20081913 | — — — — — Roasted almonds and pistachios | 3,1 | Year 4 | |

20081919 | — — — — — Other | 3,9 | Year 7 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

— — — — Tropical nuts; mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit | | | |

20081951 | — — — — — Roasted tropical nuts | 2,8 | Year 4 | |

20081959 | — — — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — Roasted nuts | | | |

20081993 | — — — — — — Almonds and pistachios | 3,5 | Year 7 | |

20081995 | — — — — — — Other | 4,2 | Year 7 | |

20081999 | — — — — — Other | 4,4 | Year 7 | |

200820 | — Pineapples | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20082011 | — — — — With a sugar content exceeding 17 % by weight | — | | |

20082019 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20082031 | — — — — With a sugar content exceeding 19 % by weight | — | | |

20082039 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20082051 | — — — — With a sugar content exceeding 17 % by weight | 15,7 | Year 10 | |

20082059 | — — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20082071 | — — — — With a sugar content exceeding 19 % by weight | 17,3 | Year 10 | |

20082079 | — — — — Other | 15,7 | Year 10 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20082091 | — — — — Of 4,5 kg or more | 14,9 | Year 10 | |

20082099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 14,9 | Year 10 | |

200830 | — Citrus fruit | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

20083011 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20083019 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

20083031 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20083039 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20083051 | — — — — Grapefruit segments | 11,7 | Year 10 | |

20083055 | — — — — Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and other similar citrus hybrids | 14,9 | Year 10 | |

20083059 | — — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20083071 | — — — — Grapefruit segments | 10,6 | Year 10 | |

20083075 | — — — — Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and other similar citrus hybrids | 14,1 | Year 10 | |

20083079 | — — — — Other | 17,3 | Year 10 | |

20083090 | — — — Not containing added sugar | 14,9 | Year 10 | |

200840 | — Pears | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20084011 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20084019 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20084021 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20084029 | — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20084031 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | — | | |

20084039 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20084051 | — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | 17,6 | Year 4 | |

20084059 | — — — — Other | 16,0 | Year 7 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20084071 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | 19,2 | Year 7 | |

20084079 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20084091 | — — — — Of 4,5 kg or more | 16,8 | Year 4 | |

20084099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 16,8 | Year 7 | |

200850 | — Apricots | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20085011 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 25,6 | Year 10 | |

20085019 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20085031 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 24,0 | Year 10 | |

20085039 | — — — — — Other | 25,6 | Year 10 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20085051 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | — | | |

20085059 | — — — — Other | 25,6 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20085061 | — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | 19,2 | Year 4 | |

20085069 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20085071 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | 20,8 | Year 7 | |

20085079 | — — — — Other | 19,2 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20085092 | — — — — Of 5 kg or more | 13,6 | Year 4 | |

20085094 | — — — — Of 4,5 kg or more but less than 5 kg | 17,0 | Year 7 | |

20085099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 18,4 | Year 7 | |

200860 | — Cherries | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

20086011 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 7 | |

20086019 | — — — — Other | — | | TQ(2e) |

— — — Other | | | |

20086031 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 7 | |

20086039 | — — — — Other | 21,7 | Year 4 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20086051 | — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 17,6 | Year 7 | |

20086059 | — — — — Other | 14,1 | Year 4 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20086061 | — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 20,8 | Year 7 | |

20086069 | — — — — Other | 17,3 | Year 4 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

— — — — Of 4,5 kg or more | | | |

20086071 | — — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 18,4 | Year 7 | |

20086079 | — — — — — Other | 14,9 | Year 7 | |

— — — — Of less than 4,5 kg | | | |

20086091 | — — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 18,4 | Year 7 | |

20086099 | — — — — — Other | 14,9 | Year 7 | |

200870 | — Peaches, including nectarines: | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20087011 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20087019 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20087031 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20087039 | — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20087051 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | — | | |

20087059 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20087061 | — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | 19,2 | Year 7 | |

20087069 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20087071 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | 19,2 | Year 7 | |

20087079 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20087092 | — — — — Of 5 kg or more | 15,2 | Year 7 | |

20087094 | — — — — Of 4,5 kg or more but less than 5 kg | 18,4 | Year 7 | |

20087099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 18,4 | Year 7 | |

200880 | — Strawberries | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

20088011 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20088019 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

20088031 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20088039 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

20088050 | — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,1 | Year 7 | |

20088070 | — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 17,3 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20088091 | — — — — Of 4,5 kg or more | 14,9 | Year 4 | |

20088099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 14,9 | Year 7 | |

— Other, including mixtures other than those of subheading 200819 | | | |

20089100 | — — Palm hearts | 3,5 | Year 7 | |

200892 | — — Mixtures | | | |

— — — Containing added spirit | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

— — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089212 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,6 | Year 10 | |

20089214 | — — — — — — Other | 8,9 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

20089216 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | — | | |

20089218 | — — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

— — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089232 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,2 | Year 7 | |

20089234 | — — — — — — Other | 8,4 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

20089236 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,6 | Year 10 | |

20089238 | — — — — — — Other | 8,9 | Year 10 | |

— — — Not containing added spirit | | | |

— — — — Containing added sugar | | | |

— — — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20089251 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 7,5 | Year 7 | |

20089259 | — — — — — — Other | 12,3 | Year 4 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Mixtures of fruit in which no single fruit exceeds 50 % of the total weight of the fruits | | | |

20089272 | — — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,0 | Year 4 | |

20089274 | — — — — — — — Other | 9,5 | Year 4 | |

— — — — — — Other | | | |

20089276 | — — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 8,4 | Year 7 | |

20089278 | — — — — — — — Other | 13,4 | Year 4 | |

— — — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

— — — — — Of 5 kg or more | | | |

20089292 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 4,0 | Year 7 | |

20089293 | — — — — — — Other | 6,4 | Year 7 | |

— — — — — Of 4,5 kg or more but less than 5 kg | | | |

20089294 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 4,0 | Year 7 | |

20089296 | — — — — — — Other | 6,4 | Year 7 | |

— — — — — Of less than 4,5 kg | | | |

20089297 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 8,0 | Year 7 | |

20089298 | — — — — — — Other | 14,9 | Year 7 | |

200899 | — — Other | | | |

— — — Containing added spirit | | | |

— — — — Ginger | | | |

20089911 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 3,5 | Year 4 | |

20089919 | — — — — — Other | 5,6 | Year 10 | |

— — — — Grapes | | | |

20089921 | — — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

20089923 | — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

— — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089925 | — — — — — — — Passionfruit and guavas | 12,5 | Year 10 | |

20089926 | — — — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | 12,5 | Year 10 | |

20089928 | — — — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — — — — Other | | | |

20089932 | — — — — — — — Passionfruit and guavas | — | | |

20089933 | — — — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | — | | |

20089934 | — — — — — — — Other | — | | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089936 | — — — — — — — Tropical fruit | 11,5 | Year 7 | |

20089937 | — — — — — — — Other | 24,0 | Year 10 | |

— — — — — — Other | | | |

20089938 | — — — — — — — Tropical fruit | 5,6 | Year 10 | |

20089940 | — — — — — — — Other | 8,9 | Year 10 | |

— — — Not containing added spirit | | | |

— — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20089941 | — — — — — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

20089943 | — — — — — Grapes | 15,7 | Year 4 | |

20089945 | — — — — — Plums and prunes | 14,1 | Year 7 | |

20089946 | — — — — — Passionfruit, guavas and tamarinds | 7,5 | Year 7 | |

20089947 | — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | 3,8 | Year 7 | |

20089949 | — — — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20089951 | — — — — — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

20089953 | — — — — — Grapes | 17,3 | Year 7 | |

20089955 | — — — — — Plums and prunes | 17,3 | Year 7 | |

20089961 | — — — — — Passionfruit and guavas | 9,5 | Year 7 | |

20089962 | — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | 9,5 | Year 7 | |

20089968 | — — — — — Other | 17,3 | Year 7 | |

— — — — Not containing added sugar | | | |

— — — — — Plums and prunes, in immediate packings of a net content | | | |

20089972 | — — — — — — Of 5 kg or more | 11,7 | Year 4 | |

20089978 | — — — — — — Of less than 5 kg | 14,9 | Year 7 | |

20089985 | — — — — — Maize (corn), other than sweet corn (Zea mays var. saccharata) | 1.6 + 9.4 EUR/100 kg/net eda | Year 0 | SP |

20089991 | — — — — — Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants, containing 5 % or more by weight of starch | 4.8 + 3.8 EUR/100 kg/net eda | Year 0 | SP |

20089999 | — — — — — Other | 14,9 | Year 4 | |

2009 | Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: | | | |

— Orange juice: | | | |

200911 | — — Frozen: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20091111 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20091119 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value not exceeding 67: | | | |

20091191 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20091199 | — — — — Other | 11,7 | Year 10 | |

20091200 | — — Not frozen, of a Brix value not exceeding 20 | 8,5 | Year 7 | |

200919 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20091911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20091919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20091991 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20091998 | — — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

— Grapefruit juice: | | | |

20092100 | — — Of a Brix value not exceeding 20 | 8,5 | Year 7 | |

200929 | — — Other: | | | |

— — — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20092911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20092919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20092991 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20092999 | — — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

— Juice of any other single citrus fruit: | | | |

200931 | — — Of a Brix value not exceeding 20: | | | |

— — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

20093111 | — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093119 | — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

— — — — Lemon juice: | | | |

20093151 | — — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093159 | — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — Other citrus fruit juices: | | | |

20093191 | — — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093199 | — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

200939 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20093911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20093919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

— — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

20093931 | — — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093939 | — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

— — — — — Lemon juice: | | | |

20093951 | — — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20093955 | — — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 10,9 | Year 7 | |

20093959 | — — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — — Other citrus fruit juices: | | | |

20093991 | — — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20093995 | — — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 10,9 | Year 7 | |

20093999 | — — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— Pineapple juice: | | | |

200941 | — — Of a Brix value not exceeding 20: | | | |

20094110 | — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight, containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — Other: | | | |

20094191 | — — — — Containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

20094199 | — — — — Not containing added sugar | 12,5 | Year 10 | |

200949 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20094911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20094919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20094930 | — — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight, containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — Other: | | | |

20094991 | — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20094993 | — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 11,7 | Year 10 | |

20094999 | — — — — — Not containing added sugar | 12,5 | Year 10 | |

200950 | — Tomato juice: | | | |

20095010 | — — Containing added sugar | 16,0 | Year 10 | |

20095090 | — — Other | 16,8 | Year 10 | |

— Grape juice (including grape must): | | | |

200961 | — — Of a Brix value not exceeding 30: | | | |

20096110 | — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight | 22,4 | Year 4 | EP |

20096190 | — — — Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight | — | | |

200969 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20096911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20096919 | — — — — Other | 40,0 | Year 4 | EP |

— — — Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67: | | | |

— — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight: | | | |

20096951 | — — — — — Concentrated | 22,4 | Year 4 | EP |

20096959 | — — — — — Other | 22,4 | Year 4 | EP |

— — — — Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight: | | | |

— — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight: | | | |

20096971 | — — — — — — Concentrated | — | | |

20096979 | — — — — — — Other | — | | |

20096990 | — — — — — Other. | — | | |

— Apple juice: | | | |

200971 | — — Of a Brix value not exceeding 20: | | | |

20097110 | — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added sugar | 14,5 | Year 7 | |

— — — Other: | | | |

20097191 | — — — — Containing added sugar | 14,5 | Year 10 | |

20097199 | — — — — Not containing added sugar | 14,5 | Year 4 | |

200979 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20097911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20097919 | — — — — Other | 25,5 | Year 7 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20097930 | — — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added sugar | 14,5 | Year 7 | |

— — — — Other: | | | |

20097991 | — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20097993 | — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 14,5 | Year 10 | |

20097999 | — — — — — Not containing added sugar | 14,5 | Year 4 | |

200980 | — Juice of any other single fruit or vegetable: | | | |

— — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

— — — — Pear juice: | | | |

20098011 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20098019 | — — — — Other | 28,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | | | |

20098032 | — — — — — Juices of passionfruit and guavas | — | | |

20098033 | — — — — — Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | — | | |

20098035 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20098036 | — — — — — Juices of tropical fruit | 7,3 | Year 10 | |

20098038 | — — — — — Other | 11,7 | Year 7 | |

— — Of a Brix value not exceeding 67 | | | |

— — — Pear juice: | | | |

20098050 | — — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added sugar | 15,7 | Year 7 | |

— — — — Other | | | |

20098061 | — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20098063 | — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 15,7 | Year 10 | |

20098069 | — — — — — Not containing added sugar | 16,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of a value exceeding 30 EUR per 100 kg net weight, containing added sugar | | | |

20098071 | — — — — — Cherry juice | 5,8 | Year 7 | |

20098073 | — — — — — Juices of tropical fruit | 7,0 | Year 7 | |

20098079 | — — — — — Other | 16,8 | Year 7 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | | | |

20098083 | — — — — — — Juices of passionfruit and guavas | — | | |

20098084 | — — — — — — Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | — | | |

20098086 | — — — — — — Other | — | | |

— — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | | | |

20098088 | — — — — — — Juices of tropical fruit | 3,6 | Year 7 | |

20098089 | — — — — — — Other | 5,8 | Year 10 | |

— — — — — Not containing added sugar | | | |

20098095 | — — — — — — Juice of fruit of the species Vaccinium macrocarpon | 9,8 | Year 4 | |

20098096 | — — — — — — Cherry juice | 6,1 | Year 7 | |

20098097 | — — — — — — Juices of tropical fruit | 7,5 | Year 7 | |

20098099 | — — — — — — Other | 14,1 | Year 4 | |

200990 | — Mixtures of juices: | | | |

— — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

— — — Mixtures of apple and pear juice | | | |

20099011 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20099019 | — — — — Other | 28,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

20099021 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20099029 | — — — — Other | 28,5 | Year 7 | |

— — Of a Brix value not exceeding 67 | | | |

— — — Mixtures of apple and pear juice | | | |

20099031 | — — — — Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20099039 | — — — — Other | 16,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | | | |

— — — — — Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice | | | |

20099041 | — — — — — — Containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

20099049 | — — — — — — Other | 12,5 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

20099051 | — — — — — — Containing added sugar | 13,3 | Year 10 | |

20099059 | — — — — — — Other | 14,1 | Year 7 | |

— — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | | | |

— — — — — Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice | | | |

20099071 | — — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20099073 | — — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 11,7 | Year 10 | |

20099079 | — — — — — — Not containing added sugar | 12,5 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | | | |

20099092 | — — — — — — — Mixtures of juices of tropical fruit | — | | |

20099094 | — — — — — — — Other | — | | |

— — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | | | |

20099095 | — — — — — — — Mixtures of juices of tropical fruit | 7,0 | Year 7 | |

20099096 | — — — — — — — Other | 13,3 | Year 10 | |

— — — — — — Not containing added sugar | | | |

20099097 | — — — — — — — Mixtures of juices of tropical fruit | 7,5 | Year 7 | |

20099098 | — — — — — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

21 | MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS | | | |

2101 | Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof | | | |

— Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee | | | |

210111 | — — Extracts, essences and concentrates | | | |

21011111 | — — — With a coffee-based dry matter content of 95 % or more by weight | 3,1 | Year 4 | |

21011119 | — — — Other | 3,1 | Year 4 | |

210112 | — — Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee | | | |

21011292 | — — — Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates of coffee | 8,0 | Year 4 | |

21011298 | — — — Other | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

210120 | — Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates, or with a basis of tea or maté | | | |

21012020 | — — Extracts, essences or concentrates | 0,0 | Year 0 | |

— — Preparations | | | |

21012092 | — — — With a basis of extracts, essences or concentrates of tea or maté | 0,0 | Year 0 | |

21012098 | — — — Other | 0.0 + EA | Year 0 | SP |

210130 | — Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof | | | |

— — Roasted chicory and other roasted coffee substitutes | | | |

21013011 | — — — Roasted chicory | 8,0 | Year 4 | |

21013019 | — — — Other | 1.6 + 12.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Extracts, essences and concentrates of roasted chicory and other roasted coffee substitutes | | | |

21013091 | — — — Of roasted chicory | 9,8 | Year 4 | |

21013099 | — — — Other | 7.3 + 22.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

2102 | Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders | | | |

210210 | — Active yeasts | | | |

21021010 | — — Culture yeast | — | | |

— — Bakers' yeast | | | |

21021031 | — — — Dried | — | | |

21021039 | — — — Other | 8,5 | | R |

21021090 | — — Other | 10,2 | | R |

210220 | — Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead | | | |

— — Inactive yeasts | | | |

21022011 | — — — In tablet, cube or similar form, or in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 4,8 | | R |

21022019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

21022090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

21023000 | — Prepared baking powders | 2,1 | Year 4 | |

2103 | Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard | | | |

21031000 | — Soya sauce | 4,2 | Year 4 | |

21032000 | — Tomato ketchup and other tomato sauces | 6,7 | Year 0 | |

210330 | — Mustard flour and meal and prepared mustard | | | |

21033010 | — — Mustard flour | 0,0 | Year 0 | |

21033090 | — — Prepared mustard | 5,5 | Year 4 | |

210390 | — Other | | | |

21039010 | — — Mango chutney, liquid | 0,0 | Year 0 | |

21039030 | — — Aromatic bitters of an alcoholic strength by volume of 44,2 % to 49,2 % vol containing from 1,5 % to 6 % by weight of gentian, spices and various ingredients and from 4 % to 10 % of sugar, in containers holding 0,5 litre or less | 0,0 | Year 0 | |

21039090 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

2104 | Soups and broths and preparations therefor; homogenized composite food preparations | | | |

210410 | — Soups and broths and preparations therefor | | | |

21041010 | — — Dried | 8,0 | Year 4 | |

21041090 | — — Other | 8,0 | Year 4 | |

21042000 | — Homogenized composite food preparations | 9,8 | Year 7 | |

210500 | Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa | | | |

21050010 | — Containing no milk fats or containing less than 3 % by weight of such fats | 5.1 + 20.2 EUR/100 kg/net MAX 19.4 + 9.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— Containing by weight of milk fats | | | |

21050091 | — — 3 % or more but less than 7 % | 4.5 + 38.5 EUR/100 kg/net MAX 18.1 + 7.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

21050099 | — — 7 % or more | 4.4 + 54.0 EUR/100 kg/net MAX 17.8 + 6.9 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

2106 | Food preparations not elsewhere specified or included | | | |

210610 | — Protein concentrates and textured protein substances | | | |

21061020 | — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch | 12,8 | Year 7 | |

21061080 | — — Other | 9 + EA | Year 0 | SP |

210690 | — Other | | | |

21069010 | — — Cheese fondues | — | | |

21069020 | — — Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages | — | | |

— — Flavoured or coloured sugar syrups | | | |

21069030 | — — — Isoglucose syrups | — | | |

— — — Other | | | |

21069051 | — — — — Lactose syrup | — | | |

21069055 | — — — — Glucose syrup and maltodextrine syrup | — | | |

21069059 | — — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

21069092 | — — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch | — | | |

21069098 | — — — Other | — | | |

22 | BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR | | | |

2201 | Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow | | | |

220110 | — Mineral waters and aerated waters | | | |

— — Natural mineral waters | | | |

22011011 | — — — Not carbonated | 0,0 | Year 0 | |

22011019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22011090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2202 | Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009 | | | |

22021000 | — Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured | 6,1 | | R |

220290 | — Other | | | |

22029010 | — — Not containing products of headings 0401 to 0404 or fat obtained from products of headings 0401 to 0404 | 6,1 | | R |

— — Other, containing by weight of fat obtained from the products of headings 0401 to 0404 | | | |

22029091 | — — — Less than 0,2 % | 2.9 + 13.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

22029095 | — — — 0,2 % or more but less than 2 % | 2.0 + 12.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

22029099 | — — — 2 % or more | 1.9 + 21.2 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

220300 | Beer made from malt | | | |

— In containers holding 10 litres or less | | | |

22030001 | — — In bottles | 0,0 | Year 0 | |

22030009 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22030010 | — In containers holding more than 10 litres | 0,0 | Year 0 | |

2204 | Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009 | | | |

220410 | — Sparkling wine | | | |

— — Of an actual alcoholic strength by volume of not less than 8,5 % vol | | | |

22041011 | — — — Champagne | 32 EUR/hl | Year 4 | PN |

22041019 | — — — Other | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— — Other | | | |

22041091 | — — — Asti spumante | 32 EUR/hl | Year 4 | PN |

22041099 | — — — Other | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol | | | |

220421 | — — In containers holding 2 litres or less | | | |

22042110 | — — — Wine other than that referred to in subheading 220410 in bottles with "mushroom" stoppers held in place by ties or fastenings; wine otherwise put up with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1 bar but less than 3 bars, measured at a temperature of 20 °C | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

— — — — — — White | | | |

22042111 | — — — — — — — Alsace | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042112 | — — — — — — — Bordeaux | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042113 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042117 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042118 | — — — — — — — Mosel-Saar-Ruwer | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042119 | — — — — — — — Pfalz | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042122 | — — — — — — — Rheinhessen | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042124 | — — — — — — — Lazio (Latium) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042126 | — — — — — — — Toscana (Tuscany) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042127 | — — — — — — — Trentino, Alto Adige and Friuli | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042128 | — — — — — — — Veneto | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042132 | — — — — — — — Vinho Verde | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042134 | — — — — — — — Penedés | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042136 | — — — — — — — Rioja | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042137 | — — — — — — — Valencia | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042138 | — — — — — — — Other | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — — Other | | | |

22042142 | — — — — — — — Bordeaux | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042143 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042144 | — — — — — — — Beaujolais | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042146 | — — — — — — — Côtes du Rhône | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042147 | — — — — — — — Languedoc-Roussillon | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042148 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042162 | — — — — — — — Piemonte (Piedmont) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042166 | — — — — — — — Toscana (Tuscany) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042167 | — — — — — — — Trentino and Alto Adige | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042168 | — — — — — — — Veneto | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042169 | — — — — — — — Dão, Bairrada and Douro | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042171 | — — — — — — — Navarra | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042174 | — — — — — — — Penedés | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042176 | — — — — — — — Rioja | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042177 | — — — — — — — Valdepeñas | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042178 | — — — — — — — Other | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

22042179 | — — — — — — White | 13.1 EUR/hl | Year 4 | |

22042180 | — — — — — — Other | 13.1 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

22042181 | — — — — — — White | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042182 | — — — — — — Other | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

22042183 | — — — — — — White | 15.4 EUR/hl | Year 4 | |

22042184 | — — — — — — Other | 15.4 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | | | |

22042187 | — — — — — Marsala | 18.6 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042188 | — — — — — Samos and Muscat de Lemnos | 18.6 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042189 | — — — — — Port | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042191 | — — — — — Madeira and Setubal muscatel | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042192 | — — — — — Sherry | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042193 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042194 | — — — — — Other | 18.6 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | | | |

22042195 | — — — — — Port | 15.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042196 | — — — — — Madeira, sherry and Setubal muscatel | 15.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042197 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 15.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042198 | — — — — — Other | 20.9 EUR/hl | Year 4 | |

22042199 | — — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | 1.75 EUR/% vol/hl | Year 4 | |

220429 | — — Other | | | |

22042910 | — — — Wine other than that referred to in subheading 220410 in bottles with "mushroom" stoppers held in place by ties or fastenings; wine otherwise put up with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1 bar but less than 3 bars, measured at a temperature of 20 °C | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

— — — — — — White | | | |

22042912 | — — — — — — — Bordeaux | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042913 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042917 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042918 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — — Other | | | |

22042942 | — — — — — — — Bordeaux | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042943 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042944 | — — — — — — — Beaujolais | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042946 | — — — — — — — Côtes-du-Rhône | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042947 | — — — — — — — Languedoc-Roussillon | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042948 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042958 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — White | | | |

22042962 | — — — — — — — Sicilia (Sicily) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042964 | — — — — — — — Veneto | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042965 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — — — Other | | | |

22042971 | — — — — — — — Puglia (Apuglia) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042972 | — — — — — — — Sicilia (Sicily) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042975 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

22042981 | — — — — — — White | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042982 | — — — — — — Other | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

22042983 | — — — — — — White | 12.1 EUR/hl | Year 4 | |

22042984 | — — — — — — Other | 12.1 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | | | |

22042987 | — — — — — Marsala | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042988 | — — — — — Samos and Muscat de Lemnos | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042989 | — — — — — Port | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042991 | — — — — — Madeira and Setubal muscatel | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042992 | — — — — — Sherry | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042993 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042994 | — — — — — Other | 15.4 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | | | |

22042995 | — — — — — Port | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042996 | — — — — — Madeira, sherry and Setubal muscatel | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042997 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 14.2 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042998 | — — — — — Other | 20.9 EUR/hl | Year 4 | |

22042999 | — — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | 1.75 EUR/% vol/hl | Year 4 | |

220430 | — Other grape must | | | |

22043010 | — — In fermentation or with fermentation arrested otherwise than by the addition of alcohol | 32,0 | Year 10 | |

— — Other | | | |

— — — Of a density of 1,33 g/cm3 or less at 20 °C and of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 1 % vol | | | |

22043092 | — — — — Concentrated | 22.4+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

22043094 | — — — — Other | 22.4+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

— — — Other | | | |

22043096 | — — — — Concentrated | 40.0+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

22043098 | — — — — Other | 40.0+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

2205 | Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances | | | |

220510 | — In containers holding 2 litres or less | | | |

22051010 | — — Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less | — | | |

22051090 | — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol | — | | |

220590 | — Other | | | |

22059010 | — — Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less | — | | |

22059090 | — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol | — | | |

220600 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included | | | |

22060010 | — Piquette | — | | |

— Other | | | |

— — Sparkling | | | |

22060031 | — — — Cider and perry | — | | |

22060039 | — — — Other | — | | |

— — Still, in containers holding | | | |

— — — 2 litres or less | | | |

22060051 | — — — — Cider and perry | — | | |

22060059 | — — — — Other | — | | |

— — — More than 2 litres | | | |

22060081 | — — — — Cider and perry | — | | |

22060089 | — — — — Other | — | | |

2207 | Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength | | | |

22071000 | — Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher | — | | |

22072000 | — Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength | — | | |

2208 | Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages | | | |

220820 | — Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc | | | |

— — In containers holding 2 litres or less | | | |

22082012 | — — — Cognac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082014 | — — — Armagnac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082026 | — — — Grappa | 0,0 | Year 0 | PN |

22082027 | — — — Brandy de Jerez | 0,0 | Year 0 | PN |

22082029 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — In containers holding more than 2 litres | | | |

22082040 | — — — Raw distillate | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

22082062 | — — — — Cognac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082064 | — — — — Armagnac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082086 | — — — — Grappa | 0,0 | Year 0 | PN |

22082087 | — — — — Brandy de Jerez | 0,0 | Year 0 | PN |

22082089 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

220830 | — Whiskies | | | |

— — Bourbon whiskey, in containers holding | | | |

22083011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — Scotch whisky | | | |

— — — Malt whisky, in containers holding | | | |

22083032 | — — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083038 | — — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — — Blended whisky, in containers holding | | | |

22083052 | — — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083058 | — — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — — Other, in containers holding | | | |

22083072 | — — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083078 | — — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — Other, in containers holding | | | |

22083082 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22083088 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220840 | — Rum and tafia | | | |

— — In containers holding 2 litres or less | | | |

22084011 | — — — Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol (with a 10 % tolerance) | — | | |

— — — Other | | | |

22084031 | — — — — Of a value exceeding EUR 7,9 per litre of pure alcohol | — | | |

22084039 | — — — — Other | — | | |

— — In containers holding more than 2 litres | | | |

22084051 | — — — Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol with a 10 % tolerance | — | | |

— — — Other | | | |

22084091 | — — — — Of a value exceeding EUR 2 per litre of pure alcohol | — | | |

22084099 | — — — — Other | — | | |

220850 | — Gin and Geneva | | | |

— — Gin, in containers holding | | | |

22085011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22085019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Geneva, in containers holding | | | |

22085091 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22085099 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220860 | — Vodka | | | |

— — Of an alcoholic strength by volume of 45,4 % vol or less in containers holding | | | |

22086011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22086019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Of an alcoholic strength by volume of more than 45,4 % vol in containers holding | | | |

22086091 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22086099 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220870 | — Liqueurs and cordials | | | |

22087010 | — — In containers holding 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22087090 | — — In containers holding more than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220890 | — Other | | | |

— — Arrack, in containers holding | | | |

22089011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22089019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Plum, pear or cherry spirit (excluding liqueurs), in containers holding | | | |

22089033 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22089038 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Other spirits, and other spirituous beverages, in containers holding | | | |

— — — 2 litres or less | | | |

22089041 | — — — — Ouzo | 0,0 | Year 0 | PN |

— — — — Other | | | |

— — — — — Spirits (excluding liqueurs) | | | |

— — — — — — Distilled from fruit | | | |

22089045 | — — — — — — — Calvados | 0,0 | Year 0 | PN |

22089048 | — — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — — Other | | | |

22089052 | — — — — — — — Korn | 0,0 | Year 0 | PN |

22089057 | — — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22089069 | — — — — — Other spirituous beverages | 0,0 | Year 0 | |

— — — More than 2 litres | | | |

— — — — Spirits (excluding liqueurs) | | | |

22089071 | — — — — — Distilled from fruit | 0,0 | Year 0 | |

22089074 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22089078 | — — — — Other spirituous beverages | 0,0 | Year 0 | |

— — Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding | | | |

22089091 | — — — 2 litres or less | — | | |

22089099 | — — — More than 2 litres | — | | |

220900 | Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid | | | |

— Wine vinegar, in containers holding | | | |

22090011 | — — 2 litres or less | — | | |

22090019 | — — More than 2 litres | — | | |

— Other, in containers holding | | | |

22090091 | — — 2 litres or less | — | | |

22090099 | — — More than 2 litres | — | | |

23 | RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER | | | |

2301 | Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves | | | |

23011000 | — Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves | 0,0 | Year 0 | |

23012000 | — Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | 0,0 | Year 0 | |

2302 | Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants | | | |

230210 | — Of maize (corn) | | | |

23021010 | — — With a starch content not exceeding 35 % by weight | — | | |

23021090 | — — Other | — | | |

230220 | — Of rice | | | |

23022010 | — — With a starch content not exceeding 35 % by weight | — | | |

23022090 | — — Other | — | | |

230230 | — Of wheat | | | |

23023010 | — — Of which the starch content does not exceed 28 % by weight, and of which the proportion that passes through a sieve with an aperture of 0,2 mm does not exceed 10 % by weight or alternatively the proportion that passes through the sieve has an ash content, calculated on the dry product, equal to or more than 1,5 % by weight | — | | |

23023090 | — — Other | — | | |

230240 | — Of other cereals | | | |

23024010 | — — Of which the starch content does not exceed 28 % by weight, and of which the proportion that passes through a sieve with an aperture of 0,2 mm does not exceed 10 % by weight or alternatively the proportion that passes through the sieve has an ash content, calculated on the dry product, equal to or more than 1,5 % by weight | — | | |

23024090 | — — Other | — | | |

23025000 | — Of leguminous plants | 1,6 | Year 4 | |

2303 | Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of pellets | | | |

230310 | — Residues of starch manufacture and similar residues | | | |

— — Residues from the manufacture of starch from maize (excluding concentrated steeping liquors), of a protein content, calculated on the dry product | | | |

23031011 | — — — Exceeding 40 % by weight | — | | |

23031019 | — — — Not exceeding 40 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23031090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

230320 | — Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture | | | |

— — Beet-pulp having a dry matter content of | | | |

23032011 | — — — Not less than 87 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23032018 | — — — Less than 87 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23032090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

23033000 | — Brewing or distilling dregs and waste | 0,0 | Year 0 | |

23040000 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil | 0,0 | Year 0 | |

23050000 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil | 0,0 | Year 0 | |

2306 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305 | | | |

23061000 | — Of cotton seeds | 0,0 | Year 0 | |

23062000 | — Of linseed | 0,0 | Year 0 | |

23063000 | — Of sunflower seeds | 0,0 | Year 0 | |

— Of rape or colza seeds: | | | |

23064100 | — — Of low erucic acid rape or colza seeds | 0,0 | Year 0 | |

23064900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

23065000 | — Of coconut or copra | 0,0 | Year 0 | |

23066000 | — Of palm nuts or kernels | 0,0 | Year 0 | |

23067000 | — Of maize (corn) germ | 0,0 | Year 0 | |

230690 | — Other | | | |

— — Oil-cake and other residues resulting from the extraction of olive oil | | | |

23069011 | — — — Containing 3 % or less by weight of olive oil | 0,0 | Year 0 | |

23069019 | — — — Containing more than 3 % by weight of olive oil | — | | |

23069090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

230700 | Wine lees; argol | | | |

— Wine lees | | | |

23070011 | — — Having a total alcoholic strength by mass not exceeding 7,9 % mas and a dry matter content not less than 25 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23070019 | — — Other | — | | |

23070090 | — Argol | 0,0 | Year 0 | |

230800 | Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included: | | | |

— Grape marc: | | | |

23080011 | — — Having a total alcoholic strength by mass not exceeding 4,3 % mas and a dry matter content not less than 40 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23080019 | — — Other | — | | |

23080040 | — Acorns and horse-chestnuts; pomace or marc of fruit, other than grapes | 0,0 | Year 0 | |

23080090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2309 | Preparations of a kind used in animal feeding | | | |

230910 | — Dog or cat food, put up for retail sale | | | |

— — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup falling within subheadings 17023051 to 17023099, 17024090, 17029050 and 21069055 or milk products | | | |

— — — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup | | | |

— — — — Containing no starch or containing 10 % or less by weight of starch | | | |

23091011 | — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | 0,0 | Year 0 | |

23091013 | — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091015 | — — — — — Containing not less than 50 % but less than 75 % by weight of milk products | — | | |

23091019 | — — — — — Containing not less than 75 % by weight of milk products | — | | |

— — — — Containing more than 10 % but not more than 30 % by weight of starch | | | |

23091031 | — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | 0,0 | Year 0 | |

23091033 | — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091039 | — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

— — — — Containing more than 30 % by weight of starch | | | |

23091051 | — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23091053 | — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091059 | — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091070 | — — — Containing no starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup but containing milk products | — | | |

23091090 | — — Other | 3,3 | Year 4 | |

230990 | — Other | | | |

23099010 | — — Fish or marine mammal solubles | 0,0 | Year 0 | |

23099020 | — — Products referred to in additional note 5 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup falling within subheadings 17023051 to 17023099, 17024090, 17029050 and 21069055 or milk products | | | |

— — — — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrin syrup | | | |

— — — — — Containing no starch or containing 10 % or less by weight of starch | | | |

23099031 | — — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23099033 | — — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099035 | — — — — — — Containing not less than 50 % but less than 75 % by weight of milk products | — | | |

23099039 | — — — — — — Containing not less than 75 % by weight of milk products | — | | |

— — — — — Containing more than 10 % but not more than 30 % by weight of starch | | | |

23099041 | — — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23099043 | — — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099049 | — — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

— — — — — Containing more than 30 % by weight of starch | | | |

23099051 | — — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23099053 | — — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099059 | — — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099070 | — — — — Containing no starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup but containing milk products | — | | |

— — — Other | | | |

23099091 | — — — — Beet-pulp with added molasses | 4,2 | Year 7 | |

23099093 | — — — — Premixtures | 3,3 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

23099095 | — — — — — Containing by weight 49 % or more of choline chloride, on organic or inorganic base | 3,3 | Year 4 | |

23099097 | — — — — — Other | 3,3 | Year 4 | |

24 | TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES | | | |

2401 | Unmanufactured tobacco; tobacco refuse | | | |

240110 | — Tobacco, not stemmed/stripped | | | |

— — Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco | | | |

24011010 | — — — Flue-cured Virginia type | — | | |

24011020 | — — — Light air-cured Burley type (including Burley hybrids) | — | | |

24011030 | — — — Light air-cured Maryland type | — | | |

— — — Fire-cured tobacco | | | |

24011041 | — — — — Kentucky type | — | | |

24011049 | — — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

24011050 | — — — Light air-cured tobacco | — | | |

24011060 | — — — Sun-cured Oriental type tobacco | — | | |

24011070 | — — — Dark air-cured tobacco | — | | |

24011080 | — — — Flue-cured tobacco | — | | |

24011090 | — — — Other tobacco | — | | |

240120 | — Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped | | | |

— — Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco | | | |

24012010 | — — — Flue-cured Virginia type | — | | |

24012020 | — — — Light air-cured Burley type (including Burley hybrids) | — | | |

24012030 | — — — Light air-cured Maryland type | — | | |

— — — Fire-cured tobacco | | | |

24012041 | — — — — Kentucky type | — | | |

24012049 | — — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

24012050 | — — — Light air-cured tobacco | — | | |

24012060 | — — — Sun-cured Oriental type tobacco | — | | |

24012070 | — — — Dark air-cured tobacco | — | | |

24012080 | — — — Flue-cured tobacco | — | | |

24012090 | — — — Other tobacco | — | | |

24013000 | — Tobacco refuse | — | | |

2402 | Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes | | | |

24021000 | — Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco | 9,1 | Year 7 | |

240220 | — Cigarettes containing tobacco | | | |

24022010 | — — Containing cloves | 6,5 | Year 7 | |

24022090 | — — Other | 40,3 | Year 7 | |

24029000 | — Other | 40,3 | Year 7 | |

2403 | Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenized" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences | | | |

240310 | — Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion | | | |

24031010 | — — In immediate packings of a net content not exceeding 500 g | 52,4 | Year 7 | |

24031090 | — — Other | 52,4 | Year 7 | |

— Other | | | |

24039100 | — — "Homogenized" or "reconstituted" tobacco | 11,6 | Year 7 | |

240399 | — — Other | | | |

24039910 | — — — Chewing tobacco and snuff | 29,1 | Year 7 | |

24039990 | — — — Other | 11,6 | Year 7 | |

25 | SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT | | | |

250100 | Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents; sea water | | | |

25010010 | — Sea water and salt liquors | 0,0 | Year 0 | |

— Common salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents | | | |

25010031 | — — For chemical transformation (separation of Na from Cl) for the manufacture of other products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

25010051 | — — — Denatured or for industrial uses (including refining) other than the preservation or preparation of foodstuffs for human or animal consumption | 1.7 EUR/1000 kg/net | Year 0 | |

— — — Other | | | |

25010091 | — — — — Salt suitable for human consumption | 2.6 EUR/1000 kg/net | Year 0 | |

25010099 | — — — — Other | 2.6 EUR/1000 kg/net | Year 0 | |

25020000 | Unroasted iron pyrites | 0,0 | Year 0 | |

250300 | Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur | | | |

25030010 | — Crude or unrefined sulphur | 0,0 | Year 0 | |

25030090 | — Other | 1,7 | Year 0 | |

2504 | Natural graphite | | | |

25041000 | — In powder or in flakes | 0,0 | Year 0 | |

25049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2505 | Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal-bearing sands of Chapter 26 | | | |

25051000 | — Silica sands and quartz sands | 0,0 | Year 0 | |

25059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2506 | Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

25061000 | — Quartz | 0,0 | Year 0 | |

— Quartzite | | | |

25062100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

25062900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

250700 | Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined | | | |

25070020 | — Kaolin | 0,0 | Year 0 | |

25070080 | — Other kaolinic clays | 0,0 | Year 0 | |

2508 | Other clays (not including expanded clays of heading 6806), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths | | | |

25081000 | — Bentonite | 0,0 | Year 0 | |

25082000 | — Decolourizing earths and fuller's earth | 0,0 | Year 0 | |

25083000 | — Fire-clay | 0,0 | Year 0 | |

25084000 | — Other clays | 0,0 | Year 0 | |

25085000 | — Andalusite, kyanite and sillimanite | 0,0 | Year 0 | |

25086000 | — Mullite | 0,0 | Year 0 | |

250870 | — Chamotte or dinas earths | | | |

25087010 | — — Chamotte earth | 0,0 | Year 0 | |

25087090 | — — Dinas earth | 0,0 | Year 0 | |

25090000 | Chalk | 0,0 | Year 0 | |

2510 | Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk | | | |

25101000 | — Unground | 0,0 | Year 0 | |

25102000 | — Ground | 0,0 | Year 0 | |

2511 | Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of heading 2816 | | | |

25111000 | — Natural barium sulphate (barytes) | 0,0 | Year 0 | |

25112000 | — Natural barium carbonate (witherite) | 0,0 | Year 0 | |

25120000 | Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less | 0,0 | Year 0 | |

2513 | Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated | | | |

— Pumice stone | | | |

25131100 | — — Crude or in irregular pieces, including crushed pumice ("bimskies") | 0,0 | Year 0 | |

25131900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25132000 | — Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives | 0,0 | Year 0 | |

25140000 | Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | 0,0 | Year 0 | |

2515 | Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2,5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

— Marble and travertine | | | |

25151100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

251512 | — — Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

25151220 | — — — Of a thickness not exceeding 4 cm | 0,0 | Year 0 | |

25151250 | — — — Of a thickness exceeding 4 cm but not exceeding 25 cm | 0,0 | Year 0 | |

25151290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25152000 | — Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster | 0,0 | Year 0 | |

2516 | Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

— Granite | | | |

25161100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

251612 | — — Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

25161210 | — — — Of a thickness not exceeding 25 cm | 0,0 | Year 0 | |

25161290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Sandstone | | | |

25162100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

25162200 | — — Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | 0,0 | Year 0 | |

25169000 | — Other monumental or building stone | 0,0 | Year 0 | |

2517 | Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones of heading 2515 or 2516, whether or not heat-treated | | | |

251710 | — Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated | | | |

25171010 | — — Pebbles, gravel, shingle and flint | 0,0 | Year 0 | |

25171020 | — — Limestone, dolomite and other calcareous stone, broken or crushed | 0,0 | Year 0 | |

25171080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25172000 | — Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in subheading 251710 | 0,0 | Year 0 | |

25173000 | — Tarred macadam | 0,0 | Year 0 | |

— Granules, chippings and powder, of stones of heading 2515 or 2516, whether or not heat-treated | | | |

25174100 | — — Of marble | 0,0 | Year 0 | |

25174900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2518 | Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; dolomite ramming mix: | | | |

25181000 | — Dolomite, not calcined or sintered | 0,0 | Year 0 | |

25182000 | — Calcined or sintered dolomite | 0,0 | Year 0 | |

25183000 | — Dolomite ramming mix | 0,0 | Year 0 | |

2519 | Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure | | | |

25191000 | — Natural magnesium carbonate (magnesite) | 0,0 | Year 0 | |

251990 | — Other | | | |

25199010 | — — Magnesium oxide, other than calcined natural magnesium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

25199030 | — — Dead-burned (sintered) magnesia | 0,0 | Year 0 | |

25199090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2520 | Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders | | | |

25201000 | — Gypsum; anhydrite | 0,0 | Year 0 | |

252020 | — Plasters | | | |

25202010 | — — Building | 0,0 | Year 0 | |

25202090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25210000 | Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement | 0,0 | Year 0 | |

2522 | Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 2825 | | | |

25221000 | — Quicklime | 0,0 | Year 0 | |

25222000 | — Slaked lime | 0,0 | Year 0 | |

25223000 | — Hydraulic lime | 0,0 | Year 0 | |

2523 | Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers | | | |

25231000 | — Cement clinkers | 0,0 | Year 0 | |

— Portland cement | | | |

25232100 | — — White cement, whether or not artificially coloured | 0,0 | Year 0 | |

25232900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25233000 | — Aluminous cement | 0,0 | Year 0 | |

252390 | — Other hydraulic cements | | | |

25239010 | — — Blast furnace cement | 0,0 | Year 0 | |

25239030 | — — Pozzolanic cement | 0,0 | Year 0 | |

25239090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

252400 | Asbestos | | | |

25240030 | — Fibres, flakes or powder | 0,0 | Year 0 | |

25240080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2525 | Mica, including splittings; mica waste | | | |

25251000 | — Crude mica and mica rifted into sheets or splittings | 0,0 | Year 0 | |

25252000 | — Mica powder | 0,0 | Year 0 | |

25253000 | — Mica waste | 0,0 | Year 0 | |

2526 | Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc | | | |

25261000 | — Not crushed, not powdered | 0,0 | Year 0 | |

25262000 | — Crushed or powdered | 0,0 | Year 0 | |

2528 | Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85 % of H3BO3 calculated on the dry weight | | | |

25281000 | — Natural sodium borates and concentrates thereof (whether or not calcined) | 0,0 | Year 0 | |

25289000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2529 | Felspar; leucite; nepheline and nepheline syenite; fluorspar | | | |

25291000 | — Felspar | 0,0 | Year 0 | |

— Fluorspar | | | |

25292100 | — — Containing by weight 97 % or less of calcium fluoride | 0,0 | Year 0 | |

25292200 | — — Containing by weight more than 97 % of calcium fluoride | 0,0 | Year 0 | |

25293000 | — Leucite; nepheline and nepheline syenite | 0,0 | Year 0 | |

2530 | Mineral substances not elsewhere specified or included | | | |

253010 | — Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded | | | |

25301010 | — — Perlite | 0,0 | Year 0 | |

25301090 | — — Vermiculite and chlorites | 0,0 | Year 0 | |

25302000 | — Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates) | 0,0 | Year 0 | |

253090 | — Other: | | | |

25309020 | — — Sepiolite | 0,0 | Year 0 | |

25309098 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

26 | ORES, SLAG AND ASH | | | |

2601 | Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites | | | |

— Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites | | | |

26011100 | — — Non-agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

26011200 | — — Agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

26012000 | — Roasted iron pyrites | 0,0 | Year 0 | |

26020000 | Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20 % or more, calculated on the dry weight | 0,0 | Year 0 | |

26030000 | Copper ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26040000 | Nickel ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26050000 | Cobalt ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26060000 | Aluminium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26070000 | Lead ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26080000 | Zinc ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26090000 | Tin ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26100000 | Chromium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26110000 | Tungsten ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

2612 | Uranium or thorium ores and concentrates | | | |

261210 | — Uranium ores and concentrates | | | |

26121010 | — — Uranium ores and pitchblende, and concentrates thereof, with a uranium content of more than 5 % by weight (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

26121090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

261220 | — Thorium ores and concentrates | | | |

26122010 | — — Monazite; urano-thorianite and other thorium ores and concentrates, with a thorium content of more than 20 % by weight (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

26122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2613 | Molybdenum ores and concentrates | | | |

26131000 | — Roasted | 0,0 | Year 0 | |

26139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

261400 | Titanium ores and concentrates | | | |

26140010 | — Ilmenite and concentrates thereof | 0,0 | Year 0 | |

26140090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2615 | Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates | | | |

26151000 | — Zirconium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

261590 | — Other | | | |

26159010 | — — Niobium and tantalum ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26159090 | — — Vanadium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

2616 | Precious metal ores and concentrates | | | |

26161000 | — Silver ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26169000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2617 | Other ores and concentrates | | | |

26171000 | — Antimony ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26179000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

26180000 | Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel | 0,0 | Year 0 | |

261900 | Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel | | | |

26190010 | — Blast-furnace dust | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

26190091 | — — Waste suitable for the recovery of iron or manganese | 0,0 | Year 0 | |

26190093 | — — Slag suitable for the extraction of titanium oxide | 0,0 | Year 0 | |

26190095 | — — Waste suitable for the extraction of vanadium | 0,0 | Year 0 | |

26190099 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2620 | Ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing arsenic, metals or their compounds | | | |

— Containing mainly lead | | | |

26201100 | — — Hard zinc spelter | 0,0 | Year 0 | |

26201900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

26202100 | — — Leaded gasoline sludges and leaded anti-knock compound sludges | 0,0 | Year 0 | |

26202900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

26203000 | — Containing mainly copper | 0,0 | Year 0 | |

26204000 | — Containing mainly aluminium | 0,0 | Year 0 | |

26206000 | — Containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compounds | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

26209100 | — — Containing antimony, beryllium, cadmium, chromium or their mixtures | 0,0 | Year 0 | |

262099 | — — Other: | | | |

26209910 | — — — Containing mainly nickel | 0,0 | Year 0 | |

26209920 | — — — Containing mainly niobium and tantalum | 0,0 | Year 0 | |

26209930 | — — — Containing mainly tungsten | 0,0 | Year 0 | |

26209940 | — — — Containing mainly tin | 0,0 | Year 0 | |

26209950 | — — — Containing mainly molybdenum | 0,0 | Year 0 | |

26209960 | — — — Containing mainly titanium | 0,0 | Year 0 | |

26209970 | — — — Containing mainly cobalt | 0,0 | Year 0 | |

26209980 | — — — Containing mainly zirconium | 0,0 | Year 0 | |

26209990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2621 | Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste: | | | |

26211000 | — Ash and residues from the incineration of municipal waste | 0,0 | Year 0 | |

26219000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

27 | MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES | | | |

2701 | Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal | | | |

— Coal, whether or not pulverized, but not agglomerated | | | |

270111 | — — Anthracite | | | |

27011110 | — — — Having a volatile matter limit (on a dry, mineral-matter-free basis) not exceeding 10 % | 0,0 | Year 0 | |

27011190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

270112 | — — Bituminous coal | | | |

27011210 | — — — Coking coal | 0,0 | Year 0 | |

27011290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27011900 | — — Other coal | 0,0 | Year 0 | |

27012000 | — Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal | 0,0 | Year 0 | |

2702 | Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet | | | |

27021000 | — Lignite, whether or not pulverized, but not agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

27022000 | — Agglomerated lignite | 0,0 | Year 0 | |

27030000 | Peat (including peat litter), whether or not agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

270400 | Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon | | | |

— Coke and semi-coke of coal | | | |

27040011 | — — For the manufacture of electrodes | 0,0 | Year 0 | |

27040019 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27040030 | — Coke and semi-coke of lignite | 0,0 | Year 0 | |

27040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

27050000 | Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons | 0,0 | Year 0 | |

27060000 | Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars | 0,0 | Year 0 | |

2707 | Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents: | | | |

270710 | — Benzol (benzene): | | | |

27071010 | — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27071090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

270720 | — Toluol (toluene): | | | |

27072010 | — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27072090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

270730 | — Xylol (xylenes): | | | |

27073010 | — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27073090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

27074000 | — Naphthalene | 0,0 | Year 0 | |

270750 | — Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65 % or more by volume (including losses) distils at 250 °C by the ASTM D 86 method | | | |

27075010 | — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

27075090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

27076000 | — Phenols | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

27079100 | — — Creosote oils | 0,0 | Year 0 | |

270799 | — — Other | | | |

— — — Crude oils | | | |

27079911 | — — — — Crude light oils of which 90 % or more by volume distils at temperatures of up to 200 °C | 0,0 | Year 0 | |

27079919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27079930 | — — — Sulphuretted toppings | 0,0 | Year 0 | |

27079950 | — — — Basic products | 0,0 | Year 0 | |

27079970 | — — — Anthracene | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

27079991 | — — — — For the manufacture of the products of heading 2803 | 0,0 | Year 0 | |

27079999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2708 | Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars | | | |

27081000 | — Pitch | 0,0 | Year 0 | |

27082000 | — Pitch coke | 0,0 | Year 0 | |

270900 | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude | | | |

27090010 | — Natural gas condensates | 0,0 | Year 0 | |

27090090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2710 | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils: | | | |

— Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than waste oils: | | | |

271011 | — — Light oils and preparations: | | | |

27101111 | — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101115 | — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101111 | 0,0 | Year 0 | |

— — — For other purposes: | | | |

— — — — Special spirits: | | | |

27101121 | — — — — — White spirit | 0,0 | Year 0 | |

27101125 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

— — — — — Motor spirit: | | | |

27101131 | — — — — — — Aviation spirit | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — — Other, with a lead content: | | | |

— — — — — — — Not exceeding 0,013 g per litre: | | | |

27101141 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of less than 95 | 0,0 | Year 0 | |

27101145 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of 95 or more but less than 98 | 0,0 | Year 0 | |

27101149 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of 98 or more | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — — — Exceeding 0,013 g per litre: | | | |

27101151 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of less than 98 | 0,0 | Year 0 | |

27101159 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of 98 or more | 0,0 | Year 0 | |

27101170 | — — — — — Spirit type jet fuel | 0,0 | Year 0 | |

27101190 | — — — — — Other light oils | 0,0 | Year 0 | |

271019 | — — Other: | | | |

— — — Medium oils: | | | |

27101911 | — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101915 | — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101911 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — For other purposes: | | | |

— — — — — Kerosene: | | | |

27101921 | — — — — — — Jet fuel | 0,0 | Year 0 | |

27101925 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27101929 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Heavy oils: | | | |

— — — — Gas oils: | | | |

27101931 | — — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101935 | — — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101931 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — For other purposes: | | | |

27101941 | — — — — — — With a sulphur content not exceeding 0,05 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101945 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 0,05 % by weight but not exceeding 0,2 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101949 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 0,2 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Fuel oils: | | | |

27101951 | — — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101955 | — — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101951 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — For other purposes: | | | |

27101961 | — — — — — — With a sulphur content not exceeding 1 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101963 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 1 % by weight but not exceeding 2 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101965 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 2 % by weight but not exceeding 2,8 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101969 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 2,8 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Lubricating oils; other oils: | | | |

27101971 | — — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101975 | — — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101971 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — For other purposes: | | | |

27101981 | — — — — — — Motor oils, compressor lube oils, turbine lube oils | 0,0 | Year 0 | |

27101983 | — — — — — — Liquids for hydraulic purposes | 0,0 | Year 0 | |

27101985 | — — — — — — White oils, liquid paraffin | 0,0 | Year 0 | |

27101987 | — — — — — — Gear oils and reductor oils | 0,0 | Year 0 | |

27101991 | — — — — — — Metal-working compounds, mould release oils, anti-corrosion oils | 0,0 | Year 0 | |

27101993 | — — — — — — Electrical insulating oils | 0,0 | Year 0 | |

27101999 | — — — — — — Other lubricating oils and other oils | 0,0 | Year 0 | |

— Waste oils: | | | |

27109100 | — — Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs) | 0,0 | Year 0 | |

27109900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2711 | Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons | | | |

— Liquefied | | | |

27111100 | — — Natural gas | 0,0 | Year 0 | |

271112 | — — Propane | | | |

— — — Propane of a purity not less than 99 % | | | |

27111211 | — — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27111219 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

27111291 | — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27111293 | — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27111291 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — For other purposes | | | |

27111294 | — — — — — Of a purity exceeding 90 % but less than 99 % | 0,0 | Year 0 | |

27111297 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

271113 | — — Butanes | | | |

27111310 | — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27111330 | — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27111310 | 0,0 | Year 0 | |

— — — For other purposes | | | |

27111391 | — — — — Of a purity exceeding 90 % but less than 95 % | 0,0 | Year 0 | |

27111397 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27111400 | — — Ethylene, propylene, butylene and butadiene | 0,0 | Year 0 | |

27111900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— In gaseous state | | | |

27112100 | — — Natural gas | 0,0 | Year 0 | |

27112900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2712 | Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured | | | |

271210 | — Petroleum jelly | | | |

27121010 | — — Crude | 0,0 | Year 0 | |

27121090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

271220 | — Paraffin wax containing by weight less than 0,75 % of oil | | | |

27122010 | — — Synthetic paraffin wax of a molecular weight of 460 or more but not exceeding 1560 | 0,0 | Year 0 | |

27122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

271290 | — Other | | | |

— — Ozokerite, lignite wax or peat wax (natural products) | | | |

27129011 | — — — Crude | 0,0 | Year 0 | |

27129019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Crude | | | |

27129031 | — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27129033 | — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27129031 | 0,0 | Year 0 | |

27129039 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

27129091 | — — — — Blend of 1-alkenes containing by weight 80 % or more of 1-alkenes of a chain-length of 24 carbon atoms or more but not exceeding 28 carbon atoms | 0,0 | Year 0 | |

27129099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2713 | Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals | | | |

— Petroleum coke | | | |

27131100 | — — Not calcined | 0,0 | Year 0 | |

27131200 | — — Calcined | 0,0 | Year 0 | |

27132000 | — Petroleum bitumen | 0,0 | Year 0 | |

271390 | — Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals | | | |

27139010 | — — For the manufacture of the products of heading 2803 | 0,0 | Year 0 | |

27139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2714 | Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks | | | |

27141000 | — Bituminous or oil shale and tar sands | 0,0 | Year 0 | |

27149000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

27150000 | Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs) | 0,0 | Year 0 | |

27160000 | Electrical energy | 0,0 | Year 0 | |

28 | INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES | | | |

I.CHEMICAL ELEMENTS

2801 | Fluorine, chlorine, bromine and iodine | | | |

28011000 | — Chlorine | 0,0 | Year 0 | |

28012000 | — Iodine | 0,0 | Year 0 | |

280130 | — Fluorine; bromine | | | |

28013010 | — — Fluorine | 0,0 | Year 0 | |

28013090 | — — Bromine | 0,0 | Year 0 | |

28020000 | Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur | 0,0 | Year 0 | |

280300 | Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included) | | | |

28030010 | — Methane black | 0,0 | Year 0 | |

28030080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2804 | Hydrogen, rare gases and other non-metals | | | |

28041000 | — Hydrogen | 0,0 | Year 0 | |

— Rare gases | | | |

28042100 | — — Argon | 0,0 | Year 0 | |

280429 | — — Other | | | |

28042910 | — — — Helium | 0,0 | Year 0 | |

28042990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28043000 | — Nitrogen | 0,0 | Year 0 | |

28044000 | — Oxygen | 0,0 | Year 0 | |

280450 | — Boron; tellurium | | | |

28045010 | — — Boron | 0,0 | Year 0 | |

28045090 | — — Tellurium | 0,0 | Year 0 | |

— Silicon | | | |

28046100 | — — Containing by weight not less than 99,99 % of silicon | 0,0 | Year 0 | |

28046900 | — — Other | 5,5 | Year 3 | |

28047000 | — Phosphorus | 0,0 | Year 0 | |

28048000 | — Arsenic | 0,0 | Year 0 | |

28049000 | — Selenium | 0,0 | Year 0 | |

2805 | Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed; mercury: | | | |

— Alkali or alkaline-earth metals: | | | |

28051100 | — — Sodium | 5,0 | Year 3 | |

28051200 | — — Calcium | 5,5 | Year 3 | |

280519 | — — Other: | | | |

28051910 | — — — Strontium and barium | 5,5 | Year 3 | |

28051990 | — — — Other | 4,1 | Year 3 | |

280530 | — Rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed | | | |

28053010 | — — Intermixtures or interalloys | 6,8 | Year 3 | |

28053090 | — — Other | 2,7 | Year 3 | |

280540 | — Mercury | | | |

28054010 | — — In flasks of a net content of 34,5 kg (standard weight), of a fob value, per flask, not exceeding EUR 224 | 3,0 | Year 3 | |

28054090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

II.INORGANIC ACIDS AND INORGANIC OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS

2806 | Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid | | | |

28061000 | — Hydrogen chloride (hydrochloric acid) | 0,0 | Year 0 | |

28062000 | — Chlorosulphuric acid | 0,0 | Year 0 | |

280700 | Sulphuric acid; oleum | | | |

28070010 | — Sulphuric acid | 0,0 | Year 0 | |

28070090 | — Oleum | 0,0 | Year 0 | |

28080000 | Nitric acid; sulphonitric acids | 0,0 | Year 0 | |

2809 | Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or not chemically defined | | | |

28091000 | — Diphosphorus pentaoxide | 0,0 | Year 0 | |

28092000 | — Phosphoric acid and polyphosphoric acids | 0,0 | Year 0 | |

281000 | Oxides of boron; boric acids | | | |

28100010 | — Diboron trioxide | 0,0 | Year 0 | |

28100090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2811 | Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals | | | |

— Other inorganic acids | | | |

28111100 | — — Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid) | 0,0 | Year 0 | |

281119 | — — Other | | | |

28111910 | — — — Hydrogen bromide (hydrobromic acid) | 0,0 | Year 0 | |

28111920 | — — — Hydrogen cyanide (hydrocyanic acid) | 0,0 | Year 0 | |

28111980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other inorganic oxygen compounds of non-metals | | | |

28112100 | — — Carbon dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28112200 | — — Silicon dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28112300 | — — Sulphur dioxide | 0,0 | Year 0 | |

281129 | — — Other | | | |

28112910 | — — — Sulphur trioxide (sulphuric anhydride); diarsenic trioxide | 0,0 | Year 0 | |

28112930 | — — — Nitrogen oxides | 0,0 | Year 0 | |

28112990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

III.HALOGEN OR SULPHUR COMPOUNDS OF NON-METALS

2812 | Halides and halide oxides of non-metals | | | |

281210 | — Chlorides and chloride oxides | | | |

— — Of phosphorus | | | |

28121011 | — — — Phosphorus trichloride oxide (phosphoryl trichloride) | 0,0 | Year 0 | |

28121015 | — — — Phosphorus trichloride | 0,0 | Year 0 | |

28121016 | — — — Phosphorus pentachloride | 0,0 | Year 0 | |

28121018 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

28121091 | — — — Disulphur dichloride | 0,0 | Year 0 | |

28121093 | — — — Sulphur dichloride | 0,0 | Year 0 | |

28121094 | — — — Phosgene (carbonyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

28121095 | — — — Thionyl dichloride (thionyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

28121099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28129000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2813 | Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide | | | |

28131000 | — Carbon disulphide | 0,0 | Year 0 | |

281390 | — Other | | | |

28139010 | — — Phosphorus sulphides, commercial phosphorus trisulphide | 0,0 | Year 0 | |

28139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

IV.INORGANIC BASES AND OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES OF METALS

2814 | Ammonia, anhydrous or in aqueous solution | | | |

28141000 | — Anhydrous ammonia | 3,1 | Year 3 | |

28142000 | — Ammonia in aqueous solution | 3,1 | Year 3 | |

2815 | Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium | | | |

— Sodium hydroxide (caustic soda) | | | |

28151100 | — — Solid | 2,6 | Year 3 | |

28151200 | — — In aqueous solution (soda lye or liquid soda) | 2,6 | Year 3 | |

281520 | — Potassium hydroxide (caustic potash) | | | |

28152010 | — — Solid | 2,5 | Year 3 | |

28152090 | — — In aqueous solution (potassium lye or liquid potassium) | 2,5 | Year 3 | |

28153000 | — Peroxides of sodium or potassium | 1,9 | Year 3 | |

2816 | Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium | | | |

28161000 | — Hydroxide and peroxide of magnesium | 0,0 | Year 0 | |

28164000 | — Oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium | 0,0 | Year 0 | |

28170000 | Zinc oxide; zinc peroxide | 3,1 | Year 3 | |

2818 | Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide; aluminium hydroxide | | | |

281810 | — Artificial corundum, whether or not chemically defined | | | |

28181010 | — — White, pink or ruby, with an aluminium oxide content exceeding 97,5 % by weight | 1,7 | Year 3 | |

28181090 | — — Other | 1,7 | Year 3 | |

28182000 | — Aluminium oxide, other than artificial corundum | 4,0 | Year 3 | |

28183000 | — Aluminium hydroxide | 5,5 | Year 3 | |

2819 | Chromium oxides and hydroxides | | | |

28191000 | — Chromium trioxide | 3,6 | Year 3 | |

281990 | — Other | | | |

28199010 | — — Chromium dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28199090 | — — Other | 3,6 | Year 3 | |

2820 | Manganese oxides | | | |

28201000 | — Manganese dioxide | 1,8 | Year 3 | |

282090 | — Other | | | |

28209010 | — — Manganese oxide containing by weight 77 % or more of manganese | 0,0 | Year 0 | |

28209090 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2821 | Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70 % or more by weight of combined iron evaluated as Fe2O3 | | | |

28211000 | — Iron oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28212000 | — Earth colours | 0,0 | Year 0 | |

28220000 | Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides | 0,0 | Year 0 | |

28230000 | Titanium oxides | 2,0 | Year 3 | |

2824 | Lead oxides; red lead and orange lead | | | |

28241000 | — Lead monoxide (litharge, massicot) | 0,0 | Year 0 | |

28242000 | — Red lead and orange lead | 0,0 | Year 0 | |

28249000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2825 | Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides | | | |

28251000 | — Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts | 1,9 | Year 3 | |

28252000 | — Lithium oxide and hydroxide | 0,0 | Year 0 | |

28253000 | — Vanadium oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28254000 | — Nickel oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28255000 | — Copper oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28256000 | — Germanium oxides and zirconium dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28257000 | — Molybdenum oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28258000 | — Antimony oxides | 3,1 | Year 3 | |

282590 | — Other | | | |

— — Calcium oxide, hydroxide and peroxide | | | |

28259011 | — — — Calcium hydroxide, of a purity of 98 % or more calculed on the dry weight, in the form of particles of which: -not more than 1 % by weight have a particle-size exceeding 75 micrometres and -not more than 4 % by weight have a particle-size of less than 1,3 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

28259019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28259020 | — — Beryllium oxide and hydroxide | 0,0 | Year 0 | |

28259030 | — — Tin oxides | 0,0 | Year 0 | |

28259040 | — — Tungsten oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28259050 | — — Mercury oxides | 0,0 | Year 0 | |

28259060 | — — Cadmium oxide | 0,0 | Year 0 | |

28259080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

V.SALTS AND PEROXYSALTS, OF INORGANIC ACIDS AND METALS

2826 | Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts | | | |

— Fluorides | | | |

28261100 | — — Of ammonium or of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28261200 | — — Of aluminium | 0,0 | Year 0 | |

28261900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28262000 | — Fluorosilicates of sodium or of potassium | 0,0 | Year 0 | |

28263000 | — Sodium hexafluoroaluminate (synthetic cryolite) | 0,0 | Year 0 | |

282690 | — Other | | | |

28269010 | — — Dipotassium hexafluorozirconate | 0,0 | Year 0 | |

28269090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2827 | Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides | | | |

28271000 | — Ammonium chloride | 2,0 | Year 3 | |

28272000 | — Calcium chloride | 0,0 | Year 0 | |

— Other chlorides | | | |

28273100 | — — Of magnesium | 0,0 | Year 0 | |

28273200 | — — Of aluminium | 1,9 | Year 3 | |

28273300 | — — Of iron | 0,0 | Year 0 | |

28273400 | — — Of cobalt | 0,0 | Year 0 | |

28273500 | — — Of nickel | 0,0 | Year 0 | |

28273600 | — — Of zinc | 0,0 | Year 0 | |

282739 | — — Other | | | |

28273910 | — — — Of tin | 0,0 | Year 0 | |

28273980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Chloride oxides and chloride hydroxides | | | |

28274100 | — — Of copper | 0,0 | Year 0 | |

282749 | — — Other | | | |

28274910 | — — — Of lead | 0,0 | Year 0 | |

28274990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Bromides and bromide oxides | | | |

28275100 | — — Bromides of sodium or of potassium | 0,0 | Year 0 | |

28275900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28276000 | — Iodides and iodide oxides | 0,0 | Year 0 | |

2828 | Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites | | | |

28281000 | — Commercial calcium hypochlorite and other calcium hypochlorites | 0,0 | Year 0 | |

28289000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2829 | Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates | | | |

— Chlorates | | | |

28291100 | — — Of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28291900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

282990 | — Other | | | |

28299010 | — — Perchlorates | 0,0 | Year 0 | |

28299040 | — — Bromates of potassium or of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28299080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2830 | Sulphides; polysulphides, whether or not chemically defined: | | | |

28301000 | — Sodium sulphides | 2,0 | Year 3 | |

28302000 | — Zinc sulphide | 0,0 | Year 0 | |

28303000 | — Cadmium sulphide | 0,0 | Year 0 | |

283090 | — Other | | | |

28309011 | — — Sulphides of calcium, of antimony or of iron | 0,0 | Year 0 | |

28309080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2831 | Dithionites and sulphoxylates | | | |

28311000 | — Of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28319000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2832 | Sulphites; thiosulphates | | | |

28321000 | — Sodium sulphites | 0,0 | Year 0 | |

28322000 | — Other sulphites | 0,0 | Year 0 | |

28323000 | — Thiosulphates | 0,0 | Year 0 | |

2833 | Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates) | | | |

— Sodium sulphates | | | |

28331100 | — — Disodium sulphate | 0,0 | Year 0 | |

28331900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other sulphates | | | |

28332100 | — — Of magnesium | 0,0 | Year 0 | |

28332200 | — — Of aluminium | 0,0 | Year 0 | |

28332300 | — — Of chromium | 0,0 | Year 0 | |

28332400 | — — Of nickel | 0,0 | Year 0 | |

28332500 | — — Of copper | 0,0 | Year 0 | |

28332600 | — — Of zinc | 0,0 | Year 0 | |

28332700 | — — Of barium | 0,0 | Year 0 | |

283329 | — — Other | | | |

28332910 | — — — Of cadmium | 0,0 | Year 0 | |

28332930 | — — — Of cobalt; of titanium | 0,0 | Year 0 | |

28332950 | — — — Of iron | 0,0 | Year 0 | |

28332970 | — — — Of mercury; of lead | 0,0 | Year 0 | |

28332990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28333000 | — Alums | 0,0 | Year 0 | |

28334000 | — Peroxosulphates (persulphates) | 0,0 | Year 0 | |

2834 | Nitrites; nitrates: | | | |

28341000 | — Nitrites | 1,9 | Year 3 | |

— Nitrates: | | | |

28342100 | — — Of potassium | 0,0 | Year 0 | |

283429 | — — Other: | | | |

28342920 | — — — Of barium; of beryllium; of cadmium; of cobalt; of nickel; of lead | 0,0 | Year 0 | |

28342930 | — — — Of copper; of mercury | 0,0 | Year 0 | |

28342980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined: | | | |

28351000 | — Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites) | 2,0 | Year 3 | |

— Phosphates | | | |

28352200 | — — Of mono-or disodium | 2,0 | Year 3 | |

28352300 | — — Of trisodium | 2,0 | Year 3 | |

28352400 | — — Of potassium | 2,0 | Year 3 | |

283525 | — — Calcium hydrogenorthophosphate ("dicalcium phosphate") | | | |

28352510 | — — — With a fluorine content of less than 0,005 % by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

28352590 | — — — With a fluorine content of 0,005 % or more but less than 0,2 % by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

283526 | — — Other phosphates of calcium | | | |

28352610 | — — — With a fluorine content of less than 0,005 % by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

28352690 | — — — With a fluorine content of 0,005 % or more by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

283529 | — — Other | | | |

28352910 | — — — Of triammonium | 1,8 | Year 3 | |

28352990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Polyphosphates | | | |

28353100 | — — Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) | 2,0 | Year 3 | |

28353900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2836 | Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate | | | |

28361000 | — Commercial ammonium carbonate and other ammonium carbonates | 0,0 | Year 0 | |

28362000 | — Disodium carbonate | 2,0 | Year 3 | |

28363000 | — Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate) | 0,0 | Year 0 | |

28364000 | — Potassium carbonates | 2,0 | Year 3 | |

28365000 | — Calcium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

28366000 | — Barium carbonate | 2,0 | Year 3 | |

28367000 | — Lead carbonates | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

28369100 | — — Lithium carbonates | 0,0 | Year 0 | |

28369200 | — — Strontium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

283699 | — — Other | | | |

— — — Carbonates | | | |

28369911 | — — — — Of magnesium; of copper | 0,0 | Year 0 | |

28369918 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28369990 | — — — Peroxocarbonates (percarbonates) | 0,0 | Year 0 | |

2837 | Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides | | | |

— Cyanides and cyanide oxides | | | |

28371100 | — — Of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28371900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28372000 | — Complex cyanides | 0,0 | Year 0 | |

28380000 | Fulminates, cyanates and thiocyanates | 0,0 | Year 0 | |

2839 | Silicates; commercial alkali metal silicates | | | |

— Of sodium | | | |

28391100 | — — Sodium metasilicates | 0,0 | Year 0 | |

28391900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28392000 | — Of potassium | 0,0 | Year 0 | |

28399000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2840 | Borates; peroxoborates (perborates) | | | |

— Disodium tetraborate (refined borax) | | | |

28401100 | — — Anhydrous | 0,0 | Year 0 | |

284019 | — — Other | | | |

28401910 | — — — Disodium tetraborate pentahydrate | 0,0 | Year 0 | |

28401990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

284020 | — Other borates | | | |

28402010 | — — Borates of sodium, anhydrous | 0,0 | Year 0 | |

28402090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28403000 | — Peroxoborates (perborates) | 0,0 | Year 0 | |

2841 | Salts of oxometallic or peroxometallic acids: | | | |

28411000 | — Aluminates | 0,0 | Year 0 | |

28412000 | — Chromates of zinc or of lead | 0,0 | Year 0 | |

28413000 | — Sodium dichromate | 0,0 | Year 0 | |

28415000 | — Other chromates and dichromates; peroxochromates | 0,0 | Year 0 | |

— Manganites, manganates and permanganates | | | |

28416100 | — — Potassium permanganate | 2,0 | Year 3 | |

28416900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28417000 | — Molybdates | 0,0 | Year 0 | |

28418000 | — Tungstates (wolframates) | 0,0 | Year 0 | |

284190 | — Other | | | |

28419010 | — — Antimonates | 0,0 | Year 0 | |

28419030 | — — Zincates and vanadates | 0,0 | Year 0 | |

28419090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2842 | Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides: | | | |

28421000 | — Double or complex silicates, including aluminosilicates whether or not chemically defined | 0,0 | Year 0 | |

284290 | — Other: | | | |

28429010 | — — Salts, double salts or complex salts of selenium or tellurium acids | 0,0 | Year 0 | |

28429090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

VI.MISCELLANEOUS

2843 | Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious metals, whether or not chemically defined; amalgams of precious metals | | | |

284310 | — Colloidal precious metals | | | |

28431010 | — — Silver | 0,0 | Year 0 | |

28431090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Silver compounds | | | |

28432100 | — — Silver nitrate | 0,0 | Year 0 | |

28432900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28433000 | — Gold compounds | 0,0 | Year 0 | |

284390 | — Other compounds; amalgams | | | |

28439010 | — — Amalgams | 0,0 | Year 0 | |

28439090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2844 | Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products | | | |

284410 | — Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds | | | |

— — Natural uranium | | | |

28441010 | — — — Crude; waste and scrap (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28441030 | — — — Worked (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28441050 | — — Ferro-uranium | 0,0 | Year 0 | |

28441090 | — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

284420 | — Uranium enriched in U 235 and its compounds; plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U 235, plutonium or compounds of these products | | | |

— — Uranium enriched in U 235 and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U 235 or compounds of these products | | | |

28442025 | — — — Ferro-uranium | 0,0 | Year 0 | |

28442035 | — — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

— — Plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing plutonium or compounds of these products | | | |

— — — Mixtures of uranium and plutonium | | | |

28442051 | — — — — Ferro-uranium | 0,0 | Year 0 | |

28442059 | — — — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28442099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

284430 | — Uranium depleted in U 235 and its compounds; thorium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium depleted in U 235, thorium or compounds of these products | | | |

— — Uranium depleted in U 235; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium depleted in U 235 or compounds of this product | | | |

28443011 | — — — Cermets | 5,5 | Year 0 | |

28443019 | — — — Other | 2,9 | Year 3 | |

— — Thorium; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing thorium or compounds of this product | | | |

28443051 | — — — Cermets | 5,5 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

28443055 | — — — — Crude, waste and scrap (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Worked | | | |

28443061 | — — — — — Bars, rods, angles, shapes and sections, sheets and strips (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28443069 | — — — — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

— — Compounds of uranium depleted in U 235 or of thorium, whether or not mixed together | | | |

28443091 | — — — Of thorium or of uranium depleted in U 235, whether or not mixed together (Euratom), other than thorium salts | 0,0 | Year 0 | |

28443099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

284440 | — Radioactive elements and isotopes and compounds other than those of subheading 284410, 284420 or 284430; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing these elements, isotopes or compounds; radioactive residues | | | |

28444010 | — — Uranium derived from U 233 and its compounds; alloys dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures and compounds derived from U 233 or compounds of this product | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

28444020 | — — — Artificial radioactive isotopes (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28444030 | — — — Compounds of artificial radioactive isotopes (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28444080 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28445000 | — Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

2845 | Isotopes other than those of heading 2844; compounds, inorganic or organic, of such isotopes, whether or not chemically defined | | | |

28451000 | — Heavy water (deuterium oxide) (Euratom) | 5,5 | Year 3 | |

284590 | — Other | | | |

28459010 | — — Deuterium and compounds thereof; hydrogen and compounds thereof, enriched in deuterium; mixtures and solutions containing these products (Euratom) | 5,5 | Year 3 | |

28459090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2846 | Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of these metals | | | |

28461000 | — Cerium compounds | 0,0 | Year 0 | |

28469000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

28470000 | Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea | 0,0 | Year 0 | |

28480000 | Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophosphorus | 0,0 | Year 0 | |

2849 | Carbides, whether or not chemically defined | | | |

28491000 | — Of calcium | 0,0 | Year 0 | |

28492000 | — Of silicon | 2,0 | Year 3 | |

284990 | — Other | | | |

28499010 | — — Of boron | 0,0 | Year 0 | |

28499030 | — — Of tungsten | 2,0 | Year 3 | |

28499050 | — — Of aluminium; of chromium; of molybdenum; of vanadium; of tantalum; of titanium | 0,0 | Year 0 | |

28499090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

285000 | Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined, other than compounds which are also carbides of heading 2849 | | | |

28500020 | — Hydrides; nitrides | 0,0 | Year 0 | |

28500050 | — Azides | 0,0 | Year 0 | |

28500070 | — Silicides | 2,0 | Year 3 | |

28500090 | — Borides | 0,0 | Year 0 | |

285100 | Other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and water of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air; amalgams, other than amalgams of precious metals | | | |

28510010 | — Distilled and conductivity water and water of similar purity | 0,0 | Year 0 | |

28510030 | — Liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air | 0,0 | Year 0 | |

28510050 | — Cyanogen chloride | 0,0 | Year 0 | |

28510080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

29 | ORGANIC CHEMICALS | | | |

I.HYDROCARBONS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2901 | Acyclic hydrocarbons | | | |

290110 | — Saturated | | | |

29011010 | — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29011090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— Unsaturated | | | |

290121 | — — Ethylene | | | |

29012110 | — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012190 | — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290122 | — — Propene (propylene) | | | |

29012210 | — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012290 | — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290123 | — — Butene (butylene) and isomers thereof | | | |

— — — But-1-ene and but-2-ene | | | |

29012311 | — — — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29012319 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

29012391 | — — — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29012399 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290124 | — — Buta-1,3-diene and isoprene | | | |

— — — Buta-1,3-diene | | | |

29012411 | — — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012419 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Isoprene | | | |

29012491 | — — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012499 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290129 | — — Other | | | |

29012920 | — — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29012980 | — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

2902 | Cyclic hydrocarbons | | | |

— Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes | | | |

29021100 | — — Cyclohexane | 0,0 | Year 0 | |

290219 | — — Other | | | |

29021910 | — — — Cycloterpenes | 0,0 | Year 0 | |

29021930 | — — — Azulene and its alkyl derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29021990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29022000 | — Benzene | 0,0 | Year 0 | |

290230 | — Toluene | | | |

29023000 | — Toluene | 0,0 | Year 0 | |

— Xylenes | | | |

29024100 | — — o-Xylene | 0,0 | Year 0 | |

29024200 | — — m-Xylene | 0,0 | Year 0 | |

29024300 | — — p-Xylene | 0,0 | Year 0 | |

29024400 | — — Mixed xylene isomers | 0,0 | Year 0 | |

29025000 | — Styrene | 0,0 | Year 0 | |

29026000 | — Ethylbenzene | 0,0 | Year 0 | |

29027000 | — Cumene | 0,0 | Year 0 | |

290290 | — Other | | | |

29029010 | — — Naphthalene and anthracene | 0,0 | Year 0 | |

29029030 | — — Biphenyl and terphenyls | 0,0 | Year 0 | |

29029050 | — — Vinyltoluenes | 0,0 | Year 0 | |

29029060 | — — 1,3-Diisopropylbenzene | 0,0 | Year 0 | |

29029080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2903 | Halogenated derivatives of hydrocarbons | | | |

— Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons | | | |

29031100 | — — Chloromethane (methyl chloride) and chloroethane (ethyl chloride) | 3,3 | Year 3 | |

29031200 | — — Dichloromethane (methylene chloride) | 3,3 | Year 3 | |

29031300 | — — Chloroform (trichloromethane) | 3,3 | Year 3 | |

29031400 | — — Carbon tetrachloride | 3,3 | Year 3 | |

29031500 | — — 1,2-Dichloroethane (ethylene dichloride) | 3,3 | Year 3 | |

290319 | — — Other: | | | |

29031910 | — — — 1,1,1-Trichloroethane (methylchloroform) | 3,3 | Year 3 | |

29031980 | — — — Other | 3,3 | Year 3 | |

— Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons | | | |

29032100 | — — Vinyl chloride (chloroethylene) | 3,3 | Year 3 | |

29032200 | — — Trichloroethylene | 3,3 | Year 3 | |

29032300 | — — Tetrachloroethylene (perchloroethylene) | 3,3 | Year 3 | |

29032900 | — — Other | 3,3 | Year 3 | |

290330 | — Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons | | | |

— — Bromides | | | |

29033033 | — — — Bromomethane (methyl bromide) | 2,0 | Year 3 | |

29033035 | — — — Dibromomethane | 0,0 | Year 0 | |

29033036 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29033080 | — — Fluorides and iodides | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens | | | |

29034100 | — — Trichlorofluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034200 | — — Dichlorodifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034300 | — — Trichlorotrifluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

290344 | — — Dichlorotetrafluoroethanes and chloropentafluoroethane | | | |

29034410 | — — — Dichlorotetrafluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

29034490 | — — — Chloropentafluoroethane | 2,0 | Year 3 | |

290345 | — — Other derivatives perhalogenated only with fluorine and chlorine | | | |

29034510 | — — — Chlorotrifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034515 | — — — Pentachlorofluoroethane | 2,0 | Year 3 | |

29034520 | — — — Tetrachlorodifluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

29034525 | — — — Heptachlorofluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034530 | — — — Hexachlorodifluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034535 | — — — Pentachlorotrifluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034540 | — — — Tetrachlorotetrafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034545 | — — — Trichloropentafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034550 | — — — Dichlorohexafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034555 | — — — Chloroheptafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034590 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

290346 | — — Bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane and dibromotetrafluoroethanes | | | |

29034610 | — — — Bromochlorodifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034620 | — — — Bromotrifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034690 | — — — Dibromotetrafluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

29034700 | — — Other perhalogenated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

290349 | — — Other | | | |

— — — Halogenated only with fluorine and chlorine | | | |

29034910 | — — — — Of methane, ethane or propane | 2,0 | Year 3 | |

29034920 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— — — Halogenated only with fluorine and bromine | | | |

29034930 | — — — — Of methane, ethane or propane | 2,0 | Year 3 | |

29034940 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29034980 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons | | | |

29035100 | — — 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane | 2,0 | Year 3 | |

290359 | — — Other | | | |

29035910 | — — — 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane | 0,0 | Year 0 | |

29035930 | — — — Tetrabromocyclooctanes | 0,0 | Year 0 | |

29035990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons | | | |

29036100 | — — Chlorobenzene, o-dichlorobenzene and p-dichlorobenzene | 2,0 | Year 3 | |

29036200 | — — Hexachlorobenzene and DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) | 2,0 | Year 3 | |

290369 | — — Other | | | |

29036910 | — — — 2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene | 0,0 | Year 0 | |

29036990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2904 | Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated | | | |

29041000 | — Derivatives containing only sulpho groups, their salts and ethyl esters | 0,0 | Year 0 | |

29042000 | — Derivatives containing only nitro or only nitroso groups | 1,9 | Year 3 | |

290490 | — Other | | | |

29049020 | — — Sulphohalogenated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29049040 | — — Trichloronitromethane (chloropicrin) | 0,0 | Year 0 | |

29049085 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

II.ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2905 | Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Saturated monohydric alcohols | | | |

29051100 | — — Methanol (methyl alcohol) | 3,5 | Year 0 | |

29051200 | — — Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol) | 2,0 | Year 3 | |

29051300 | — — Butan-1-ol (n-butyl alcohol) | 2,0 | Year 3 | |

290514 | — — Other butanols | | | |

29051410 | — — — 2-Methylpropan-2-ol (tert-butyl alcohol) | 1,1 | Year 3 | |

29051490 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29051500 | — — Pentanol (amyl alcohol) and isomers thereof | 2,0 | Year 3 | |

290516 | — — Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof | | | |

29051610 | — — — 2-Ethylhexan-1-ol | 2,0 | Year 3 | |

29051620 | — — — Octan-2-ol | 0,0 | Year 0 | |

29051680 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29051700 | — — Dodecan-1-ol (lauryl alcohol), hexadecan-1-ol (cetyl alcohol) and octadecan-1-ol (stearyl alcohol) | 2,0 | Year 3 | |

29051900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Unsaturated monohydric alcohols | | | |

290522 | — — Acyclic terpene alcohols | | | |

29052210 | — — — Geraniol, citronellol, linalol, rhodinol and nerol | 2,0 | Year 3 | |

29052290 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

290529 | — — Other | | | |

29052910 | — — — Allyl alcohol | 2,0 | Year 3 | |

29052990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Diols | | | |

29053100 | — — Ethylene glycol (ethanediol) | 3,5 | Year 3 | |

29053200 | — — Propylene glycol (propane-1,2-diol) | 3,5 | Year 3 | |

290539 | — — Other | | | |

29053910 | — — — 2-Methylpentane-2,4-diol (hexylene glycol) | 3,5 | Year 3 | |

29053920 | — — — Butane-1,3-diol | 0,0 | Year 0 | |

29053930 | — — — 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol | 0,0 | Year 0 | |

29053980 | — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

— Other polyhydric alcohols | | | |

29054100 | — — 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol (trimethylolpropane) | 3,5 | Year 3 | |

29054200 | — — Pentaerythritol | 3,5 | Year 3 | |

29054300 | — — Mannitol | — | | |

290544 | — — D-glucitol (sorbitol) | | | |

— — — In aqueous solution | | | |

29054411 | — — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

29054419 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

29054491 | — — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

29054499 | — — — — Other | — | | |

29054500 | — — Glycerol | 0,0 | Year 0 | |

290549 | — — Other | | | |

29054910 | — — — Triols; tetrols | 3,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

— — — — Esters of glycerol formed with acid-function compounds of heading No 2904 | | | |

29054951 | — — — — — With sulphohalogenated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

29054959 | — — — — — Other | 3,1 | Year 3 | |

29054990 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols: | | | |

29055100 | — — Ethchlorvynol (INN) | 0,0 | Year 0 | |

290559 | — — Other: | | | |

29055910 | — — — Of monohydric alcohols | 2,0 | Year 0 | |

— — — Of polyhydric alcohols: | | | |

29055991 | — — — — 2,2-Bis(bromomethyl)propanediol | 0,0 | Year 0 | |

29055999 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2906 | Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic | | | |

29061100 | — — Menthol | 0,0 | Year 0 | |

29061200 | — — Cyclohexanol, methylcyclohexanols and dimethylcyclohexanols | 0,0 | Year 0 | |

290613 | — — Sterols and inositols | | | |

29061310 | — — — Sterols | 0,0 | Year 0 | |

29061390 | — — — Inositols | 0,0 | Year 0 | |

29061400 | — — Terpineols | 0,0 | Year 0 | |

29061900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic | | | |

29062100 | — — Benzyl alcohol | 0,0 | Year 0 | |

29062900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

III.PHENOLS, PHENOL-ALCOHOLS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2907 | Phenols; phenol-alcohols | | | |

— Monophenols | | | |

29071100 | — — Phenol (hydroxybenzene) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29071200 | — — Cresols and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29071300 | — — Octylphenol, nonylphenol and their isomers; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29071400 | — — Xylenols and their salts | 0,0 | Year 0 | |

290715 | — — Naphthols and their salts | | | |

29071510 | — — — 1-Naphthol | 0,0 | Year 0 | |

29071590 | — — — Other | 3,7 | Year 3 | |

29071900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Polyphenols | | | |

— Polyphenols; phenol-alcohols: | | | |

29072100 | — — Resorcinol and its salts | 0,0 | Year 0 | |

290722 | — — Hydroquinone (quinol) and its salts | | | |

29072210 | — — — Hydroquinone (quinol) | 2,0 | Year 3 | |

29072290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29072300 | — — 4,4′-Isopropylidenediphenol (bisphenol A, diphenylolpropane) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29072900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2908 | Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols | | | |

29081000 | — Derivatives containing only halogen substituents and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29082000 | — Derivatives containing only sulpho groups, their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

IV.ETHERS, ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, KETONE PEROXIDES, EPOXIDES WITH A THREE-MEMBERED RING, ACETALS AND HEMIACETALS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2909 | Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Acyclic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29091100 | — — Diethyl ether | 2,0 | Year 3 | |

29091900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29092000 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

290930 | — Aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29093010 | — — Diphenyl ether | 0,0 | Year 0 | |

— — Brominated derivatives | | | |

29093031 | — — — Pentabromodiphenylether; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromophenoxy)benzene | 0,0 | Year 0 | |

29093035 | — — — 1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane, for the manufacture of acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) | 0,0 | Year 0 | |

29093038 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29093090 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29094100 | — — 2,2′-Oxydiethanol (diethylene glycol, digol) | 2,0 | Year 3 | |

29094200 | — — Monomethyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol | 2,0 | Year 3 | |

29094300 | — — Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol | 2,0 | Year 3 | |

29094400 | — — Other monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycol | 2,0 | Year 3 | |

290949 | — — Other | | | |

— — — Acyclic | | | |

29094911 | — — — — 2-(2-Chloroethoxy)ethanol | 0,0 | Year 0 | |

29094919 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29094990 | — — — Cyclic | 2,0 | Year 3 | |

290950 | — Ether-phenols, ether-alcohol-phenols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29095010 | — — Guaiacol and guaiacolsuphonates of potassium | 3,1 | Year 3 | |

29095090 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29096000 | — Alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

2910 | Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29101000 | — Oxirane (ethylene oxide) | 0,0 | Year 0 | |

29102000 | — Methyloxirane (propylene oxide) | 0,0 | Year 0 | |

29103000 | — 1-Chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin) | 0,0 | Year 0 | |

29109000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

29110000 | Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

V.ALDEHYDE-FUNCTION COMPOUNDS

2912 | Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; paraformaldehyde | | | |

— Acyclic aldehydes without other oxygen function | | | |

29121100 | — — Methanal (formaldehyde) | 0,0 | Year 0 | |

29121200 | — — Ethanal (acetaldehyde) | 0,0 | Year 0 | |

29121300 | — — Butanal (butyraldehyde, normal isomer) | 0,0 | Year 0 | |

29121900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Cyclic aldehydes without other oxygen function | | | |

29122100 | — — Benzaldehyde | 0,0 | Year 0 | |

29122900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29123000 | — Aldehyde-alcohols | 0,0 | Year 0 | |

— Aldehyde-ethers, aldehyde-phenols and aldehydes with other oxygen function | | | |

29124100 | — — Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) | 2,0 | Year 3 | |

29124200 | — — Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) | 0,0 | Year 0 | |

29124900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29125000 | — Cyclic polymers of aldehydes | 0,0 | Year 0 | |

29126000 | — Paraformaldehyde | 0,0 | Year 0 | |

29130000 | Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of heading 2912 | 0,0 | Year 0 | |

VI.KETONE-FUNCTION COMPOUNDS AND QUINONE-FUNCTION COMPOUNDS

2914 | Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Acyclic ketones without other oxygen function | | | |

29141100 | — — Acetone | 2,0 | Year 3 | |

29141200 | — — Butanone (methyl ethyl ketone) | 0,0 | Year 0 | |

29141300 | — — 4-Methylpentan-2-one (methyl isobutyl ketone) | 0,0 | Year 0 | |

291419 | — — Other | | | |

29141910 | — — — 5-Methylhexan-2-one | 0,0 | Year 0 | |

29141990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without other oxygen function | | | |

29142100 | — — Camphor | 2,0 | Year 3 | |

29142200 | — — Cyclohexanone and methylcyclohexanones | 1,9 | Year 3 | |

29142300 | — — Ionones and methylionones | 0,0 | Year 0 | |

29142900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic ketones without other oxygen function | | | |

29143100 | — — Phenylacetone (phenylpropan-2-one) | 0,0 | Year 0 | |

29143900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

291440 | — Ketone-alcohols and ketone-aldehydes | | | |

29144010 | — — 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-one (diacetone alcohol) | 0,0 | Year 0 | |

29144090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29145000 | — Ketone-phenols and ketones with other oxygen function | 0,0 | Year 0 | |

— Quinones | | | |

29146100 | — — Anthraquinone | 0,0 | Year 0 | |

291469 | — — Other | | | |

29146910 | — — — 1,4-Naphthoquinone | 0,0 | Year 0 | |

29146990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

291470 | — Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29147010 | — — 4′-tert-Butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetophenone (musk ketone) | 0,0 | Year 0 | |

29147090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

VII.CARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2915 | Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Formic acid, its salts and esters | | | |

29151100 | — — Formic acid | 2,0 | Year 3 | |

29151200 | — — Salts of formic acid | 2,0 | Year 3 | |

29151300 | — — Esters of formic acid | 2,0 | Year 3 | |

— Acetic acid and its salts; acetic anhydride | | | |

29152100 | — — Acetic acid | 4,3 | Year 3 | |

29152200 | — — Sodium acetate | 3,9 | Year 3 | |

29152300 | — — Cobalt acetates | 3,1 | Year 3 | |

29152400 | — — Acetic anhydride | 2,0 | Year 3 | |

29152900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Esters of acetic acid | | | |

29153100 | — — Ethyl acetate | 3,2 | Year 3 | |

29153200 | — — Vinyl acetate | 3,2 | Year 3 | |

29153300 | — — n-Butyl acetate | 2,0 | Year 3 | |

29153400 | — — Isobutyl acetate | 2,0 | Year 3 | |

29153500 | — — 2-Ethoxyethyl acetate | 2,0 | Year 3 | |

291539 | — — Other | | | |

29153910 | — — — Propyl acetate and isopropyl acetate | 3,2 | Year 3 | |

29153930 | — — — Methyl acetate, pentyl acetate (amyl acetate), isopentyl acetate (isoamyl acetate) and glycerol acetates | 2,0 | Year 3 | |

29153950 | — — — p-Tolyl acetate, phenylpropyl acetates, benzyl acetate, rhodinyl acetate, santalyl acetate and the acetates of phenylethane-1,2-diol | 2,0 | Year 3 | |

29153990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29154000 | — Mono-, di-or trichloroacetic acids, their salts and esters | 2,0 | Year 3 | |

29155000 | — Propionic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291560 | — Butanoic acids, pentanoic acids, their salts and esters | | | |

— — Butanoic acids and their salts and esters: | | | |

29156011 | — — — 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate | 0,0 | Year 0 | |

29156019 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29156090 | — — Pentanoic acids and their salts and esters | 2,0 | Year 3 | |

291570 | — Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters | | | |

29157015 | — — Palmitic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157020 | — — Salts and esters of palmitic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157025 | — — Stearic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157030 | — — Salts of stearic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157080 | — — Esters of stearic acid | 2,0 | Year 3 | |

291590 | — Other | | | |

29159010 | — — Lauric acid | 2,0 | Year 3 | |

29159020 | — — Chloroformates | 2,0 | Year 3 | |

29159080 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2916 | Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

291611 | — — Acrylic acid and its salts | | | |

29161110 | — — — Acrylic acid | 2,2 | Year 3 | |

29161190 | — — — Salts of acrylic acid | 0,0 | Year 0 | |

291612 | — — Esters of acrylic acid | | | |

29161210 | — — — Methyl acrylate | 3,0 | Year 3 | |

29161220 | — — — Ethyl acrylate | 3,0 | Year 3 | |

29161290 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

29161300 | — — Methacrylic acid and its salts | 0,0 | Year 0 | |

291614 | — — Esters of methacrylic acid | | | |

29161410 | — — — Methyl methacrylate | 2,2 | Year 3 | |

29161490 | — — — Other | 2,2 | Year 3 | |

29161500 | — — Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291619 | — — Other | | | |

29161910 | — — — Undecenoic acids and their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29161930 | — — — Hexa-2,4-dienoic acid (sorbic acid) | 0,0 | Year 0 | |

29161940 | — — — Crotonic acid | 0,0 | Year 0 | |

29161980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29162000 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29163100 | — — Benzoic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291632 | — — Benzoyl peroxide and benzoyl chloride | | | |

29163210 | — — — Benzoyl peroxide | 0,0 | Year 0 | |

29163290 | — — — Benzoyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

29163400 | — — Phenylacetic acid and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29163500 | — — Esters of phenylacetic acid | 0,0 | Year 0 | |

29163900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2917 | Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29171100 | — — Oxalic acid, its salts and esters | 3,0 | Year 3 | |

291712 | — — Adipic acid, its salts and esters | | | |

29171210 | — — — Adipic acid and its salts | 2,9 | Year 3 | |

29171290 | — — — Esters of adipic acid | 0,0 | Year 0 | |

291713 | — — Azelaic acid, sebacic acid, their salts and esters | | | |

29171310 | — — — Sebacic acid | 0,0 | Year 0 | |

29171390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29171400 | — — Maleic anhydride | 2,2 | Year 3 | |

291719 | — — Other | | | |

29171910 | — — — Malonic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29171990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29172000 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29173100 | — — Dibutyl orthophthalates | 0,0 | Year 0 | |

29173200 | — — Dioctyl orthophthalates | 2,9 | Year 3 | |

29173300 | — — Dinonyl or didecyl orthophthalates | 0,0 | Year 0 | |

29173400 | — — Other esters of orthophthalic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173500 | — — Phthalic anhydride | 2,9 | Year 3 | |

29173600 | — — Terephthalic acid and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29173700 | — — Dimethyl terephthalate | 0,0 | Year 0 | |

291739 | — — Other | | | |

— — — Brominated derivatives | | | |

29173911 | — — — — Ester or anhydride of tetrabromophthalic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

29173930 | — — — — Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173940 | — — — — Isophthaloyl dichloride, containing by weight 0.8 % or less of terephthaloyl dichloride | 0,0 | Year 0 | |

29173950 | — — — — Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173960 | — — — — Tetrachlorophthalic anhydride | 0,0 | Year 0 | |

29173970 | — — — — Sodium 3,5-bis(methoxycarbonyl)benzenesulphonate | 0,0 | Year 0 | |

29173980 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2918 | Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29181100 | — — Lactic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29181200 | — — Tartaric acid | 0,0 | Year 0 | |

29181300 | — — Salts and esters of tartaric acid | 0,0 | Year 0 | |

29181400 | — — Citric acid | 4,3 | Year 3 | |

29181500 | — — Salts and esters of citric acid | 3,0 | Year 3 | |

29181600 | — — Gluconic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291819 | — — Other | | | |

29181930 | — — — Cholic acid, 3-alpha,12-alpha-dihydroxy-5-beta-cholan-24-oic acid (deoxycholic acid), their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29181940 | — — — 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid | 0,0 | Year 0 | |

29181980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Carboxylic acids with phenol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29182100 | — — Salicylic acid and its salts | 2,2 | Year 3 | |

29182200 | — — O-Acetylsalicylic acid, its salts and esters | 4,1 | Year 3 | |

291823 | — — Other esters of salicylic acid and their salts | | | |

29182310 | — — — Methyl salicylate and phenyl salicylate (salol) | 0,0 | Year 0 | |

29182390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

291829 | — — Other | | | |

29182910 | — — — Sulphosalicylic acids, hydroxynaphthoic acids; their salts and esters | 2,2 | Year 3 | |

29182930 | — — — 4-Hydroxybenzoic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29182950 | — — — Gallic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29182990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29183000 | — Carboxylic acids with aldehyde or ketone function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

291890 | — Other | | | |

29189010 | — — 2,6-Dimethoxybenzoic acid | 0,0 | Year 0 | |

29189020 | — — Dicamba (ISO) | 0,0 | Year 0 | |

29189030 | — — Sodium phenoxyacetate | 0,0 | Year 0 | |

29189090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

VIII.ESTERS OF INORGANIC ACIDS OF NON-METALS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

291900 | Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29190010 | — Tributyl phosphates, triphenyl phosphate, tritolyl phosphates, trixylyl phosphates, and tris(2-chloroethyl) phosphate | 0,0 | Year 0 | |

29190090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2920 | Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: | | | |

29201000 | — Thiophosphoric esters (phosphorothioates) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

292090 | — Other | | | |

29209010 | — — Sulphuric esters and carbonic esters and their salts, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29209020 | — — Dimethyl phosphonate (dimethyl phosphite) | 0,0 | Year 0 | |

29209030 | — — Trimethyl phosphite (trimethoxyphosphine) | 0,0 | Year 0 | |

29209040 | — — Triethyl phosphite | 0,0 | Year 0 | |

29209050 | — — Diethyl phosphonate (diethyl hydrogenphosphite) (diethyl phosphite) | 0,0 | Year 0 | |

29209085 | — — Other products | 0,0 | Year 0 | |

IX.NITROGEN-FUNCTION COMPOUNDS

2921 | Amine-function compounds | | | |

— Acyclic monoamines and their derivatives; salts thereof | | | |

292111 | — — Methylamine, di-or trimethylamine and their salts | | | |

29211110 | — — — Methylamine, di-or trimethylamine | 4,1 | Year 3 | |

29211190 | — — — Salts | 4,1 | Year 3 | |

29211200 | — — Diethylamine and its salts | 2,2 | Year 3 | |

292119 | — — Other | | | |

29211910 | — — — Triethylamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29211930 | — — — Isopropylamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29211940 | — — — 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine | 0,0 | Year 0 | |

29211980 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof | | | |

29212100 | — — Ethylenediamine and its salts | 2,5 | Year 3 | |

29212200 | — — Hexamethylenediamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29212900 | — — Other | 2,5 | Year 3 | |

292130 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono-or polyamines, and their derivatives; salts thereof | | | |

29213010 | — — Cyclohexylamine and cyclohexyldimethylamine, and their salts | 2,8 | Year 3 | |

29213091 | — — Cyclohex-1,3-ylenediamine (1,3-diaminocyclohexane) | 0,0 | Year 0 | |

29213099 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof | | | |

29214100 | — — Aniline and its salts | 4,1 | Year 3 | |

292142 | — — Aniline derivatives and their salts | | | |

29214210 | — — — Halogenated, sulphonated, nitrated and nitrosated derivatives and their salts | 4,1 | Year 3 | |

29214290 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

29214300 | — — Toluidines and their derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214400 | — — Diphenylamine and its derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214500 | — — 1-Naphthylamine (alpha-naphthylamine), 2-naphthylamine (beta-naphthylamine) and their derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214600 | — — Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), fencamfamin (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN), mefenorex (INN) and phentermine (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

292149 | — — Other: | | | |

29214910 | — — — Xylidines and their derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214980 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

— Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof | | | |

292151 | — — o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes, and their derivatives; salts thereof | | | |

— — — o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes and their halogenated, sulphonated, nitrated and nitrosated derivatives; salts thereof | | | |

29215111 | — — — — m-Phenylenediamine, of a purity by weight of 99 % or more and containing: -1 % or less by weight of water, -200 mg/kg or less of o-phenylenediamine and -450 mg/kg or less of p-phenylenediamine | 0,0 | Year 0 | |

29215119 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

29215190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

292159 | — — Other | | | |

29215910 | — — — m-Phenylenebis(methylamine) | 0,0 | Year 0 | |

29215920 | — — — 2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline | 0,0 | Year 0 | |

29215930 | — — — 4,4′-Bi-o-toluidine | 0,0 | Year 0 | |

29215940 | — — — 1,8-Naphthylenediamine | 0,0 | Year 0 | |

29215990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

2922 | Oxygen-function amino-compounds: | | | |

— Amino-alcohols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof: | | | |

29221100 | — — Monoethanolamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29221200 | — — Diethanolamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

292213 | — — Triethanolamine and its salts | | | |

29221310 | — — — Triethanolamine | 3,0 | Year 3 | |

29221390 | — — — Salts of triethanolamine | 3,0 | Year 3 | |

29221400 | — — Dextropropoxyphene (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

292219 | — — Other: | | | |

29221910 | — — — N-Ethyldiethanolamine | 3,0 | Year 3 | |

29221920 | — — — 2,2′-Methyliminodiethanol (N-methyldiethanolamine) | 3,0 | Year 3 | |

29221980 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

— Amino-naphthols and other amino-phenols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof: | | | |

29222100 | — — Aminohydroxynaphthalenesulphonic acids and their salts | 3,0 | Year 3 | |

29222200 | — — Anisidines, dianisidines, phenetidines, and their salts | 3,0 | Year 3 | |

29222900 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Amino-aldehydes, amino-ketones and amino-quinones, other than those containing more than one kind of oxygen function; salts thereof: | | | |

29223100 | — — Amfepramone (INN), methadone (INN) and normethadone (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29223900 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

— Amino-acids, other than those containing more than one kind of oxygen function, and their esters; salts thereof: | | | |

29224100 | — — Lysine and its esters; salts thereof | 2,8 | Year 3 | |

29224200 | — — Glutamic acid and its salts | 4,7 | Year 0 | |

29224300 | — — Anthranilic acid and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29224400 | — — Tilidine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

292249 | — — Other: | | | |

29224910 | — — — Glycine | 3,0 | Year 3 | |

29224920 | — — — ß-Alanine | 0,0 | Year 0 | |

29224995 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

29225000 | — Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds with oxygen function | 3,0 | Year 3 | |

2923 | Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids, whether or not chemically defined: | | | |

29231000 | — Choline and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29232000 | — Lecithins and other phosphoaminolipids | 0,0 | Year 0 | |

29239000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2924 | Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid: | | | |

— Acyclic amides (including acyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof: | | | |

29241100 | — — Meprobamate (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29241900 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

— Cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof | | | |

292421 | — — Ureines and their derivatives; salts thereof | | | |

29242110 | — — — Isoproturon (ISO) | 2,2 | Year 3 | |

29242190 | — — — Other | 2,2 | Year 3 | |

29242300 | — — 2-Acetamidobenzoic acid (N-acetylanthranilic acid) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29242400 | — — Ethinamate (INN) | 0,0 | Year 0 | |

292429 | — — Other: | | | |

29242910 | — — — Lidocaine (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29242930 | — — — Paracetamol (INN) | 3,0 | Year 3 | |

29242995 | — — — Other | 2,2 | Year 0 | |

2925 | Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and imine-function compounds: | | | |

— Imides and their derivatives; salts thereof: | | | |

29251100 | — — Saccharin and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29251200 | — — Glutethimide (INN) | 0,0 | Year 0 | |

292519 | — — Other: | | | |

29251910 | — — — 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-N,N′-ethylenediphthalimide | 0,0 | Year 0 | |

29251930 | — — — N,N′-Ethylenebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-methanophthalimide) | 0,0 | Year 0 | |

29251995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29252000 | — Imines and their derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

2926 | Nitrile-function compounds | | | |

29261000 | — Acrylonitrile | 4,3 | Year 3 | |

29262000 | — 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide) | 0,0 | Year 0 | |

29263000 | — Fenproporex (INN) and its salts; methadone (INN) intermediate (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane). | 0,0 | Year 0 | |

292690 | — Other: | | | |

29269020 | — — Isophthalonitrile | 0,0 | Year 0 | |

29269095 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29270000 | Diazo-, azo-or azoxy-compounds | 2,2 | Year 3 | |

292800 | Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine | | | |

29280010 | — N,N-Bis(2-methoxyethyl)hydroxylamine | 0,0 | Year 0 | |

29280090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2929 | Compounds with other nitrogen function | | | |

292910 | — Isocyanates | | | |

29291010 | — — Methylphenylene diisocyanates (toluene diisocyanates) | 2,9 | Year 3 | |

29291090 | — — Other | 2,9 | Year 3 | |

29299000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

X.ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS, HETEROCYCLIC COMPOUNDS, NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS, AND SULPHONAMIDES

2930 | Organo-sulphur compounds | | | |

29301000 | — Dithiocarbonates (xanthates) | 0,0 | Year 0 | |

29302000 | — Thiocarbamates and dithiocarbamates | 0,0 | Year 0 | |

29303000 | — Thiuram mono-, di-or tetrasulphides | 0,0 | Year 0 | |

293040 | — Methionine | | | |

29304010 | — — Methionine (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29304090 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

293090 | — Other | | | |

29309012 | — — Cysteine | 3,0 | Year 3 | |

29309014 | — — Cystine | 3,0 | Year 3 | |

29309016 | — — Derivatives of cysteine or cystine | 3,0 | Year 3 | |

29309020 | — — Thiodiglycol (INN) (2,2′-thiodiethanol) | 3,0 | Year 3 | |

29309030 | — — DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butyric acid | 0,0 | Year 0 | |

29309040 | — — 2,2′-Thiodiethylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] | 0,0 | Year 0 | |

29309050 | — — Mixture of isomers consisting of 4-methyl-2,6-bis(methylthio)-m-phenylenediamine and 2-methyl-4,6-bis(methylthio)-m-phenylenediamine | 0,0 | Year 0 | |

29309070 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

293100 | Other organo-inorganic compounds | | | |

29310010 | — Dimethyl methylphosphonate | 0,0 | Year 0 | |

29310020 | — Methylphosphonoyl difluoride (methylphosphonic difluoride) | 0,0 | Year 0 | |

29310030 | — Methylphosphonoyl dichloride (methylphosphonic dichloride) | 0,0 | Year 0 | |

29310095 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2932 | Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only | | | |

— Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29321100 | — — Tetrahydrofuran | 0,0 | Year 0 | |

29321200 | — — 2-Furaldehyde (furfuraldehyde) | 3,0 | Year 3 | |

29321300 | — — Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol | 3,0 | Year 3 | |

29321900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Lactones | | | |

29322100 | — — Coumarin, methylcoumarins and ethylcoumarins | 3,0 | Year 3 | |

293229 | — — Other lactones | | | |

29322910 | — — — Phenolphthalein | 0,0 | Year 0 | |

29322920 | — — — 1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naphthoic acid | 0,0 | Year 0 | |

29322930 | — — — 3′-Chloro-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-one | 0,0 | Year 0 | |

29322940 | — — — 6′-(N-Ethyl-p-toluidino)-2′-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-one | 0,0 | Year 0 | |

29322950 | — — — Methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl]naphthalene-2-carboxylate | 0,0 | Year 0 | |

29322980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

29329100 | — — Isosafrole | 0,0 | Year 0 | |

29329200 | — — 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one | 0,0 | Year 0 | |

29329300 | — — Piperonal | 0,0 | Year 0 | |

29329400 | — — Safrole | 0,0 | Year 0 | |

29329500 | — — Tetrahydrocannabinols (all isomers) | 0,0 | Year 0 | |

293299 | — — Other: | | | |

29329910 | — — — Benzofuran (coumarone) | 0,0 | Year 0 | |

29329950 | — — — Epoxides with a four-membered ring | 0,0 | Year 0 | |

29329970 | — — — Other cyclic acetals and internal hemiacetals, whether or not with other oxygen functions, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29329995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2933 | Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only | | | |

— Compounds containing an unfused pyrazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

293311 | — — Phenazone (antipyrin) and its derivatives | | | |

29331110 | — — — Propyphenazone (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29331190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293319 | — — Other | | | |

29331910 | — — — Phenylbutazone (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29331990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing an unfused imidazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29332100 | — — Hydantoin and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

293329 | — — Other | | | |

29332910 | — — — Naphazoline hydrochloride (INNM) and naphazoline nitrate (INNM); phentolamine (INN); tolazoline hydrochloride (INNM) | 0,0 | Year 0 | |

29332990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29333100 | — — Pyridine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29333200 | — — Piperidine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29333300 | — — Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), diphenoxylate (INN), dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN), methylphenidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) intermediate A, phencyclidine (INN) (PCP), phenoperidine (INN), pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN) and trimeperidine (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

293339 | — — Other: | | | |

29333910 | — — — Iproniazid (INN); ketobemidone hydrochloride (INNM); pyridostigmine bromide (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29333920 | — — — 2,3,5,6-Tetrachloropyridine | 0,0 | Year 0 | |

29333925 | — — — 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29333935 | — — — 2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate | 0,0 | Year 0 | |

29333940 | — — — 2-Butoxyethyl(3,5,6-trichloro-2-pyridyloxy)acetate | 0,0 | Year 0 | |

29333945 | — — — 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine | 0,0 | Year 0 | |

29333950 | — — — Fluroxypyr (ISO), methyl ester | 0,0 | Year 0 | |

29333955 | — — — 4-Methylpyridine | 0,0 | Year 0 | |

29333999 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing in the structure a quinoline or isoquinoline ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused: | | | |

29334100 | — — Levorphanol (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

293349 | — — Other: | | | |

29334910 | — — — Halogen derivatives of quinoline; quinolinecarboxylic acid derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29334930 | — — — Dextromethorphan (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29334990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure: | | | |

29335200 | — — Malonylurea (barbituric acid) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

293353 | — — Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), methylphenobarbital (INN), pentobarbital (INN), phenobarbital (INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) and vinylbital (INN); salts thereof: | | | |

29335310 | — — — Phenobarbital (INN), barbital (INN), and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29335390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29335400 | — — Other derivatives of malonylurea (barbituric acid); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29335500 | — — Loprazolam (INN), mecloqualone (INN), methaqualone (INN) and zipeprol (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

293359 | — — Other: | | | |

29335910 | — — — Diazinon (ISO) | 0,0 | Year 0 | |

29335920 | — — — 1,4-Diazabicyclo[2,2,2]octane (triethylenediamine) | 0,0 | Year 0 | |

29335995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29336100 | — — Melamine | 3,0 | Year 3 | |

293369 | — — Other | | | |

29336910 | — — — Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogen, trimethylenetrinitramine) | 0,0 | Year 0 | |

29336920 | — — — Methenamine (INN) (hexamethylenetetramine) | 0,0 | Year 0 | |

29336930 | — — — 2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phenol | 0,0 | Year 0 | |

29336980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Lactams: | | | |

29337100 | — — 6-Hexanelactam (epsilon-caprolactam) | 0,0 | Year 0 | |

29337200 | — — Clobazam (INN) and methyprylon (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29337900 | — — Other lactams | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

293391 | — — Alprazolam (INN), camazepam (INN), chlordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), clorazepate, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethyl loflazepate (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovalerone (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) and triazolam (INN); salts thereof: | | | |

29339110 | — — — Chlordiazepoxide (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29339190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293399 | — — Other: | | | |

29339910 | — — — Benzimidazole-2-thiol (mercaptobenzimidazole) | 0,0 | Year 0 | |

29339920 | — — — Indole, 3-methylindole (skatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenz[c,e]azepine (azapetine), phenindamine (INN) and their salts; imipramine hydrochloride (INNM) | 0,0 | Year 0 | |

29339930 | — — — Monoazepines | 0,0 | Year 0 | |

29339940 | — — — Diazepines | 0,0 | Year 0 | |

29339950 | — — — 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol | 0,0 | Year 0 | |

29339990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2934 | Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds: | | | |

29341000 | — Compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure | 0,0 | Year 0 | |

293420 | — Compounds containing a benzothiazole ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused | | | |

29342020 | — — Di(benzothiazol-2-yl)disulphide; benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29342080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293430 | — Compounds containing a phenothiazine ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused | | | |

29343010 | — — Thiethylperazine (INN); thioridazine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29343090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

29349100 | — — Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN), phendimetrazine (INN), phenmetrazine (INN) and sufentanil (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

293499 | — — Other: | | | |

29349910 | — — — Chlorprothixene (INN); thenalidine (INN) and its tartrates and maleates | 0,0 | Year 0 | |

29349920 | — — — Furazolidone (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29349930 | — — — 7-Aminocephalosporanic acid | 0,0 | Year 0 | |

29349940 | — — — Salts and esters of (6R, 7R)-3-acetoxymethyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phenylacetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29349950 | — — — 1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]-2-methylpyridinium bromide | 0,0 | Year 0 | |

29349990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293500 | Sulphonamides | | | |

29350010 | — 3-{1-[7-(Hexadecylsulphonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimethyl-1H-indole-7-sulphonamide | 0,0 | Year 0 | |

29350020 | — Metosulam (ISO) | 0,0 | Year 0 | |

29350090 | — Other | 3,0 | Year 3 | |

XI.PROVITAMINS, VITAMINS AND HORMONES

2936 | Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including natural concentrates), derivatives thereof used primarily as vitamins, and intermixtures of the foregoing, whether or not in any solvent | | | |

29361000 | — Provitamins, unmixed | 0,0 | Year 0 | |

— Vitamins and their derivatives, unmixed | | | |

29362100 | — — Vitamins A and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362200 | — — Vitamin B1 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362300 | — — Vitamin B2 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362400 | — — D-or DL-Pantothenic acid (vitamin B3 or vitamin B5) and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362500 | — — Vitamin B6 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362600 | — — Vitamin B12 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362700 | — — Vitamin C and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362800 | — — Vitamin E and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

293629 | — — Other vitamins and their derivatives | | | |

29362910 | — — — Vitamin B9 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362930 | — — — Vitamin H and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293690 | — Other, including natural concentrates | | | |

— — Natural concentrates of vitamins | | | |

29369011 | — — — Natural concentrates of vitamins A + D | 0,0 | Year 0 | |

29369019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29369090 | — — Intermixtures, whether or not in any solvent | 0,0 | Year 0 | |

2937 | Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; derivatives and structural analogues thereof, including chain modified polypeptides, used primarily as hormones: | | | |

— Polypeptide hormones, protein hormones and glycoprotein hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

29371100 | — — Somatotropin, its derivatives and structural analogues | 0,0 | Year 0 | |

29371200 | — — Insulin and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29371900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Steroidal hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

29372100 | — — Cortisone, hydrocortisone, prednisone (dehydrocortisone) and prednisolone (dehydrohydrocortisone) | 0,0 | Year 0 | |

29372200 | — — Halogenated derivatives of corticosteroidal hormones | 0,0 | Year 0 | |

29372300 | — — Oestrogens and progestogens | 0,0 | Year 0 | |

29372900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Catecholamine hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

29373100 | — — Epinephrine | 0,0 | Year 0 | |

29373900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29374000 | — Amino-acid derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29375000 | — Prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, their derivatives and structural analogues | 0,0 | Year 0 | |

29379000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

XII.GLYCOSIDES AND VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES

2938 | Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives | | | |

29381000 | — Rutoside (rutin) and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

293890 | — Other | | | |

29389010 | — — Digitalis glycosides | 0,0 | Year 0 | |

29389030 | — — Glycyrrhizic acid and glycyrrhizates | 0,0 | Year 0 | |

29389090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2939 | Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives: | | | |

— Alkaloids of opium and their derivatives; salts thereof: | | | |

29391100 | — — Concentrates of poppy straw; buprenorphine (INN), codeine, dihydrocodeine (INN), ethylmorphine, etorphine (INN), heroin, hydrocodone (INN), hydromorphone (INN), morphine, nicomorphine (INN), oxycodone (INN), oxymorphone (INN), pholcodine (INN), thebacon (INN) and thebaine; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29391900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Alkaloids of cinchona and their derivatives; salts thereof | | | |

293921 | — — Quinine and its salts | | | |

29392110 | — — — Quinine and quinine sulphate | 0,0 | Year 0 | |

29392190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29392900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29393000 | — Caffeine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

— Ephedrines and their salts: | | | |

29394100 | — — Ephedrine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29394200 | — — Pseudoephedrine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29394300 | — — Cathine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29394900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Theophylline and aminophylline (theophylline-ethylenediamine) and their derivatives; salts thereof: | | | |

29395100 | — — Fenetylline (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29395900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Alkaloids of rye ergot and their derivatives; salts thereof | | | |

29396100 | — — Ergometrine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29396200 | — — Ergotamine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29396300 | — — Lysergic acid and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29396900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

293991 | — — Cocaine, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN), metamfetamine racemate; salts, esters and other derivatives thereof: | | | |

— — — Cocaine and its salts: | | | |

29399111 | — — — — Crude cocaine | 0,0 | Year 0 | |

29399119 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29399190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293999 | — — Other: | | | |

29399910 | — — — Emetine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29399990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

XII.OTHER ORGANIC COMPOUNDS

294000 | Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers, sugar acetals and sugar esters, and their salts, other than products of heading 2937, 2938 or 2939 | | | |

29400010 | — Rhamnose, raffinose and mannose | 0,0 | Year 0 | |

29400090 | — Other | 3,7 | Year 3 | |

2941 | Antibiotics | | | |

294110 | — Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof | | | |

29411010 | — — Amoxicillin (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29411020 | — — Ampicillin (INN), metampicillin (INN), pivampicillin (INN), and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29411090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

294120 | — Streptomycins and their derivatives; salts thereof | | | |

29412030 | — — Dihydrostreptomycin, its salts, esters and hydrates | 0,0 | Year 0 | |

29412080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29413000 | — Tetracyclines and their derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29414000 | — Chloramphenicol and its derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29415000 | — Erythromycin and its derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29419000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

29420000 | Other organic compounds | 0,0 | Year 0 | |

30 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | | | |

3001 | Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo-therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included | | | |

300110 | — Glands and other organs, dried, whether or not powdered | | | |

30011010 | — — Powdered | 0,0 | Year 0 | |

30011090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300120 | — Extracts of glands or other organs or of their secretions | | | |

30012010 | — — Of human origin | 0,0 | Year 0 | |

30012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300190 | — Other | | | |

30019010 | — — Of human origin | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

30019091 | — — — Heparin and its salts | 0,0 | Year 0 | |

30019099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3002 | Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products | | | |

300210 | — Antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes | | | |

30021010 | — — Antisera | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

30021091 | — — — Haemoglobin, blood globulins and serum globulins | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

30021095 | — — — — Of human origin | 0,0 | Year 0 | |

30021099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30022000 | — Vaccines for human medicine | 0,0 | Year 0 | |

30023000 | — Vaccines for veterinary medicine | 0,0 | Year 0 | |

300290 | — Other | | | |

30029010 | — — Human blood | 0,0 | Year 0 | |

30029030 | — — Animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses | 0,0 | Year 0 | |

30029050 | — — Cultures of micro-organisms | 0,0 | Year 0 | |

30029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3003 | Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale | | | |

30031000 | — Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

30032000 | — Containing other antibiotics | 0,0 | Year 0 | |

— Containing hormones or other products of heading 2937 but not containing antibiotics | | | |

30033100 | — — Containing insulin | 0,0 | Year 0 | |

30033900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30034000 | — Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones or other products of heading 2937 or antibiotics | 0,0 | Year 0 | |

300390 | — Other | | | |

30039010 | — — Containing iodine or iodine compounds | 0,0 | Year 0 | |

30039090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3004 | Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale: | | | |

300410 | — Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives | | | |

30041010 | — — Containing, as active substances, only penicillins or derivatives thereof with a penicillanic acid structure | 0,0 | Year 0 | |

30041090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300420 | — Containing other antibiotics | | | |

30042010 | — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30042090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Containing hormones or other products of heading 2937 but not containing antibiotics | | | |

300431 | — — Containing insulin | | | |

30043110 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30043190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300432 | — — Containing corticosteroid hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

30043210 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30043290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300439 | — — Other: | | | |

30043910 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30043990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300440 | — Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones, other products of heading 2937 or antibiotics | | | |

30044010 | — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30044090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300450 | — Other medicaments containing vitamins or other products of heading 2936 | | | |

30045010 | — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30045090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300490 | — Other | | | |

— — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | | | |

30049011 | — — — Containing iodine or iodine compounds | 0,0 | Year 0 | |

30049019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

30049091 | — — — Containing iodine or iodine compounds | 0,0 | Year 0 | |

30049099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3005 | Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes | | | |

30051000 | — Adhesive dressings and other articles having an adhesive layer | 0,0 | Year 0 | |

300590 | — Other | | | |

30059010 | — — Wadding and articles of wadding | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Of textile materials | | | |

30059031 | — — — — Gauze and articles of gauze | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

30059051 | — — — — — Of non-woven fabrics | 0,0 | Year 0 | |

30059055 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30059099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3006 | Pharmaceutical goods specified in note 4 to this chapter | | | |

300610 | — Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials and sterile tissue adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostatics | | | |

30061010 | — — Sterile surgical catgut | 0,0 | Year 0 | |

30061090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30062000 | — Blood-grouping reagents | 0,0 | Year 0 | |

30063000 | — Opacifying preparations for X-ray examinations; diagnostic reagents designed to be administered to the patient | 0,0 | Year 0 | |

30064000 | — Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements | 0,0 | Year 0 | |

30065000 | — First-aid boxes and kits | 0,0 | Year 0 | |

300660 | — Chemical contraceptive preparations based on hormones, on other products of heading 2937 or on spermicides: | | | |

— — Based on hormones or on other products of heading 2937: | | | |

30066011 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30066019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30066090 | — — Based on spermicides | 0,0 | Year 0 | |

30067000 | — Gel preparations designed to be used in human or veterinary medicine as a lubricant for parts of the body for surgical operations or physical examinations or as a coupling agent between the body and medical instruments | 0,0 | Year 0 | |

30068000 | — Waste pharmaceuticals | 0,0 | Year 0 | |

31 | FERTILIZERS | | | |

31010000 | Animal or vegetable fertilizers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilizers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products | 0,0 | Year 0 | |

3102 | Mineral or chemical fertilizers, nitrogenous | | | |

310210 | — Urea, whether or not in aqueous solution | | | |

31021010 | — — Urea containing more than 45 % by weight of nitrogen on the dry anhydrous product | 7,4 | Year 0 | |

31021090 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

— Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate | | | |

31022100 | — — Ammonium sulphate | 6,5 | Year 0 | |

31022900 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

310230 | — Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution | | | |

31023010 | — — In aqueous solution | 6,5 | Year 3 | |

31023090 | — — Other | 6,5 | Year 3 | |

310240 | — Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilizing substances | | | |

31024010 | — — With a nitrogen content not exceeding 28 % by weight | 6,5 | Year 0 | |

31024090 | — — With a nitrogen content exceeding 28 % by weight | 6,5 | Year 0 | |

310250 | — Sodium nitrate | | | |

31025010 | — — Natural sodium nitrate | 0,0 | Year 0 | |

31025090 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

31026000 | — Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate | 6,5 | Year 0 | |

31027000 | — Calcium cyanamide | 6,5 | Year 0 | |

31028000 | — Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution | 6,5 | Year 0 | |

31029000 | — Other, including mixtures not specified in the foregoing subheadings | 6,5 | Year 0 | |

3103 | Mineral or chemical fertilizers, phosphatic | | | |

310310 | — Superphosphates | | | |

31031010 | — — Containing more than 35 % by weight of diphosphorus pentaoxide | 4,8 | Year 0 | |

31031090 | — — Other | 4,8 | Year 0 | |

31032000 | — Basic slag | 0,0 | Year 0 | |

31039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3104 | Mineral or chemical fertilizers, potassic | | | |

31041000 | — Carnallite, sylvite and other crude natural potassium salts | 0,0 | Year 0 | |

310420 | — Potassium chloride | | | |

31042010 | — — With a potassium content evaluated as K2O, by weight, not exceeding 40 % on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

31042050 | — — With a potassium content evaluated as K2O, by weight, exceeding 40 % but not exceeding 62 % on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

31042090 | — — With a potassium content evaluated as K2O, by weight, exceeding 62 % on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

31043000 | — Potassium sulphate | 0,0 | Year 0 | |

31049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3105 | Mineral or chemical fertilizers containing two or three of the fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilizers; goods of this chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg | | | |

31051000 | — Goods of this chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg | 6,5 | Year 0 | |

310520 | — Mineral or chemical fertilizers containing the three fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium | | | |

31052010 | — — With a nitrogen content exceeding 10 % by weight on the dry anhydrous product | 6,5 | Year 0 | |

31052090 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

31053000 | — Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate) | 6,5 | Year 0 | |

31054000 | — Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate) and mixtures thereof with diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate) | 6,5 | Year 0 | |

— Other mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements nitrogen and phosphorus | | | |

31055100 | — — Containing nitrates and phosphates | 6,5 | Year 0 | |

31055900 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

310560 | — Mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements phosphorus and potassium | | | |

31056010 | — — Potassic superphosphates | 3,2 | Year 0 | |

31056090 | — — Other | 3,2 | Year 0 | |

310590 | — Other | | | |

31059010 | — — Natural potassic sodium nitrate, consisting of a natural mixture of sodium nitrate and potassium nitrate (the proportion of potassium nitrate may be as high as 44 %), of a total nitrogen content not exceeding 16,3 % by weight on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

31059091 | — — — With a nitrogen content exceeding 10 % by weight on the dry anhydrous product | 6,5 | Year 0 | |

31059099 | — — — Other | 3,2 | Year 0 | |

32 | TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS | | | |

3201 | Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives | | | |

32011000 | — Quebracho extract | 0,0 | Year 0 | |

32012000 | — Wattle extract | 3,0 | Year 3 | |

320190 | — Other | | | |

32019020 | — — Sumach extract, vallonia extract, oak extract or chestnut extract | 5,8 | Year 3 | |

32019090 | — — Other | 5,3 | Year 0 | |

3202 | Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances; enzymatic preparations for pre-tanning | | | |

32021000 | — Synthetic organic tanning substances | 0,0 | Year 0 | |

32029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

320300 | Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colouring matter of vegetable or animal origin | | | |

— Colouring matter of vegetable origin and preparations based thereon | | | |

32030011 | — — Black cutch (Acacia catechu) | 0,0 | Year 0 | |

32030019 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

32030090 | — Colouring matter of animal origin and preparations based thereon | 0,0 | Year 0 | |

3204 | Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations as specified in note 3 to this chapter based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined | | | |

— Synthetic organic colouring matter and preparations based thereon as specified in note 3 to this chapter | | | |

32041100 | — — Disperse dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041200 | — — Acid dyes, whether or not premetallized, and preparations based thereon; mordant dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041300 | — — Basic dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041400 | — — Direct dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041500 | — — Vat dyes (including those usable in that state as pigments) and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041600 | — — Reactive dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041700 | — — Pigments and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041900 | — — Other, including mixtures of colouring matter of two or more of the subheadings 320411 to 320419 | 2,2 | Year 3 | |

32042000 | — Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents | 2,1 | Year 3 | |

32049000 | — Other | 2,2 | Year 3 | |

32050000 | Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colour lakes | 0,0 | Year 0 | |

3206 | Other colouring matter; preparations as specified in note 3 to this chapter, other than those of heading 3203, 3204 or 3205; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined | | | |

— Pigments and preparations based on titanium dioxide | | | |

32061100 | — — Containing 80 % or more by weight of titanium dioxide calculated on the dry weight | 2,5 | Year 3 | |

32061900 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

32062000 | — Pigments and preparations based on chromium compounds | 3,0 | Year 3 | |

32063000 | — Pigments and preparations based on cadmium compounds | 3,0 | Year 3 | |

— Other colouring matter and other preparations | | | |

32064100 | — — Ultramarine and preparations based thereon | 3,0 | Year 3 | |

32064200 | — — Lithopone and other pigments and preparations based on zinc sulphide | 3,0 | Year 3 | |

32064300 | — — Pigments and preparations based on hexacyanoferrates (ferrocyanides and ferricyanides) | 3,0 | Year 3 | |

320649 | — — Other | | | |

32064910 | — — — Magnetite | 0,0 | Year 0 | |

32064990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

32065000 | — Inorganic products of a kind used as luminophores | 1,8 | Year 3 | |

3207 | Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations, of a kind used in the ceramic, enamelling or glass industry; glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes | | | |

32071000 | — Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations | 0,0 | Year 0 | |

320720 | — Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips) and similar preparations | | | |

32072010 | — — Engobes (slips) | 0,0 | Year 0 | |

32072090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

32073000 | — Liquid lustres and similar preparations | 0,0 | Year 0 | |

320740 | — Glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes | | | |

32074010 | — — Glass of the variety known as "enamel" glass | 0,0 | Year 0 | |

32074020 | — — Glass in the form of flakes of a length of 0,1 mm or more but not exceeding 3,5 mm and of a thickness of 2 micrometres or more but not exceeding 5 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

32074030 | — — Glass in the form of powder or granules, containing by weight 99 % or more of silicon dioxide | 0,0 | Year 0 | |

32074080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3208 | Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in note 4 to this chapter | | | |

320810 | — Based on polyesters | | | |

32081010 | — — Solutions as defined in note 4 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

32081090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

320820 | — Based on acrylic or vinyl polymers | | | |

32082010 | — — Solutions as defined in note 4 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

32082090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

320890 | — Other | | | |

— — Solutions as defined in note 4 to this chapter | | | |

32089011 | — — — Polyurethane of 2,2′-(tert-butylimino)diethanol and 4,4′-methylenedicyclohexyl diisocyanate, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 48 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

32089013 | — — — Copolymer of p-cresol and divinylbenzene, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 48 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

32089019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

32089091 | — — — Based on synthetic polymers | 0,0 | Year 0 | |

32089099 | — — — Based on chemically modified natural polymers | 0,0 | Year 0 | |

3209 | Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium | | | |

32091000 | — Based on acrylic or vinyl polymers | 0,0 | Year 0 | |

32099000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

321000 | Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather | | | |

32100010 | — Oil paints and varnishes (including enamels and lacquers) | 0,0 | Year 0 | |

32100090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

32110000 | Prepared driers | 0,0 | Year 0 | |

3212 | Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale | | | |

321210 | — Stamping foils | | | |

32121010 | — — With a basis of base metal | 0,0 | Year 0 | |

32121090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

321290 | — Other | | | |

— — Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels) | | | |

32129010 | — — — Pearl essence | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

32129031 | — — — — With a basis of aluminium powder | 0,0 | Year 0 | |

32129039 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

32129090 | — — Dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale | 0,0 | Year 0 | |

3213 | Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings | | | |

32131000 | — Colours in sets | 0,0 | Year 0 | |

32139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3214 | Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for façades, indoor walls, floors, ceilings or the like | | | |

321410 | — Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings | | | |

32141010 | — — Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics | 0,0 | Year 0 | |

32141090 | — — Painters' fillings | 0,0 | Year 0 | |

32149000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3215 | Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid | | | |

— Printing ink | | | |

32151100 | — — Black | 0,0 | Year 0 | |

32151900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

321590 | — Other | | | |

32159010 | — — Writing or drawing ink | 0,0 | Year 0 | |

32159080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS | | | |

3301 | Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils | | | |

— Essential oils of citrus fruit | | | |

330111 | — — Of bergamot | | | |

33011110 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011190 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330112 | — — Of orange | | | |

33011210 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011290 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330113 | — — Of lemon | | | |

33011310 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011390 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330114 | — — Of lime | | | |

33011410 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011490 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330119 | — — Other | | | |

33011910 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011990 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

— Essential oils other than those of citrus fruit | | | |

330121 | — — Of geranium | | | |

33012110 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012190 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330122 | — — Of jasmin | | | |

33012210 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012290 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330123 | — — Of lavender or of lavandin | | | |

33012310 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012390 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330124 | — — Of peppermint (Mentha piperita) | | | |

33012410 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012490 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330125 | — — Of other mints | | | |

33012510 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012590 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330126 | — — Of vetiver | | | |

33012610 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012690 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330129 | — — Other | | | |

— — — Of clove, niaouli and ylang-ylang | | | |

33012911 | — — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012931 | — — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

33012961 | — — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012991 | — — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33013000 | — Resinoids | 0,0 | Year 0 | |

330190 | — Other | | | |

33019010 | — — Terpenic by-products of the deterpenation of essential oils | 0,0 | Year 0 | |

— — Extracted oleoresins | | | |

33019021 | — — — Of liquorice and hops | 0,0 | Year 0 | |

33019030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33019090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3302 | Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages | | | |

330210 | — Of a kind used in the food or drink industries | | | |

— — Of a kind used in the drink industries | | | |

— — — Preparations containing all flavouring agents characterizing a beverage | | | |

33021010 | — — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0,5 % | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

33021021 | — — — — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch | 0,0 | Year 0 | |

33021029 | — — — — — Other | 0.0 + EA | Year 0 | SP |

33021040 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33021090 | — — Of a kind used in the food industries | 0,0 | Year 0 | |

330290 | — Other | | | |

33029010 | — — Alcoholic solutions | 0,0 | Year 0 | |

33029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

330300 | Perfumes and toilet waters | | | |

33030010 | — Perfumes | 0,0 | Year 0 | |

33030090 | — Toilet waters | 0,0 | Year 0 | |

3304 | Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations | | | |

33041000 | — Lip make-up preparations | 0,0 | Year 0 | |

33042000 | — Eye make-up preparations | 0,0 | Year 0 | |

33043000 | — Manicure or pedicure preparations | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

33049100 | — — Powders, whether or not compressed | 0,0 | Year 0 | |

33049900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3305 | Preparations for use on the hair | | | |

33051000 | — Shampoos | 0,0 | Year 0 | |

33052000 | — Preparations for permanent waving or straightening | 0,0 | Year 0 | |

33053000 | — Hair lacquers | 0,0 | Year 0 | |

330590 | — Other | | | |

33059010 | — — Hair lotions | 0,0 | Year 0 | |

33059090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3306 | Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages | | | |

33061000 | — Dentifrices | 0,0 | Year 0 | |

33062000 | — Yarn used to clean between the teeth (dental floss) | 0,0 | Year 0 | |

33069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3307 | Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorizers, whether or not perfumed or having disinfectant properties | | | |

33071000 | — Pre-shave, shaving or after-shave preparations | 0,0 | Year 0 | |

33072000 | — Personal deodorants and antiperspirants | 0,0 | Year 0 | |

33073000 | — Perfumed bath salts and other bath preparations | 0,0 | Year 0 | |

— Preparations for perfuming or deodorizing rooms, including odoriferous preparations used during religious rites | | | |

33074100 | — — "Agarbatti" and other odoriferous preparations which operate by burning | 0,0 | Year 0 | |

33074900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33079000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

34 | SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING OR SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES, "DENTAL WAXES" AND DENTAL PREPARATIONS WITH A BASIS OF PLASTER | | | |

3401 | Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent: | | | |

— Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent | | | |

34011100 | — — For toilet use (including medicated products) | 0,0 | Year 0 | |

34011900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

340120 | — Soap in other forms: | | | |

34012010 | — — Flakes, wafers, granules or powders | 0,0 | Year 0 | |

34012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

34013000 | — Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap | 0,0 | Year 0 | |

3402 | Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 3401 | | | |

— Organic surface-active agents, whether or not put up for retail sale | | | |

340211 | — — Anionic | | | |

34021110 | — — — Aqueous solution containing by weight 30 % or more but not more than 50 % of disodium alkyl [oxydi(benzenesulphonate)] | 0,0 | Year 0 | |

34021190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

34021200 | — — Cationic | 0,0 | Year 0 | |

34021300 | — — Non-ionic | 0,0 | Year 0 | |

34021900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

340220 | — Preparations put up for retail sale | | | |

34022020 | — — Surface-active preparations | 0,0 | Year 0 | |

34022090 | — — Washing preparations and cleaning preparations | 0,0 | Year 0 | |

340290 | — Other | | | |

34029010 | — — Surface-active preparations | 0,0 | Year 0 | |

34029090 | — — Washing preparations and cleaning preparations | 0,0 | Year 0 | |

3403 | Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70 % or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals | | | |

— Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | | | |

34031100 | — — Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials | 0,0 | Year 0 | |

340319 | — — Other | | | |

34031910 | — — — Containing 70 % or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals but not as the basic constituent | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

34031991 | — — — — Preparations for lubricating machines, appliances and vehicles | 0,0 | Year 0 | |

34031999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

34039100 | — — Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials | 0,0 | Year 0 | |

340399 | — — Other | | | |

34039910 | — — — Preparations for lubricating machines, appliances and vehicles | 0,0 | Year 0 | |

34039990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3404 | Artificial waxes and prepared waxes: | | | |

34041000 | — Of chemically modified lignite | 0,0 | Year 0 | |

34042000 | — Of poly(oxyethylene) (polyethylene glycol) | 0,0 | Year 0 | |

340490 | — Other | | | |

34049010 | — — Prepared waxes, including sealing waxes | 0,0 | Year 0 | |

34049090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3405 | Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, non-wovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of heading 3404 | | | |

34051000 | — Polishes, creams and similar preparations, for footwear or leather | 0,0 | Year 0 | |

34052000 | — Polishes, creams and similar preparations, for the maintenance of wooden furniture, floors or other woodwork | 0,0 | Year 0 | |

34053000 | — Polishes and similar preparations for coachwork, other than metal polishes | 0,0 | Year 0 | |

34054000 | — Scouring pastes and powders and other scouring preparations | 0,0 | Year 0 | |

340590 | — Other | | | |

34059010 | — — Metal polishes | 0,0 | Year 0 | |

34059090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

340600 | Candles, tapers and the like | | | |

— Candles | | | |

34060011 | — — Plain, not perfumed | 0,0 | Year 0 | |

34060019 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

34060090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

34070000 | Modelling pastes, including those put up for children's amusement; preparations known as "dental wax" or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate) | 0,0 | Year 0 | |

35 | ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES | | | |

3501 | Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues | | | |

350110 | — Casein | | | |

35011010 | — — For the manufacture of regenerated textile fibres | 0,0 | Year 0 | |

35011050 | — — For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs or fodder | 0,0 | Year 0 | |

35011090 | — — Other | 5,5 | Year 4 | |

350190 | — Other | | | |

35019010 | — — Casein glues | 4,8 | Year 4 | |

35019090 | — — Other | 2,9 | Year 4 | |

3502 | Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80 % whey proteins, calculated on the dry matter), albuminates and other albumin derivatives | | | |

— Egg albumin | | | |

350211 | — — Dried | | | |

35021110 | — — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

35021190 | — — — Other | — | | |

350219 | — — Other | | | |

35021910 | — — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

35021990 | — — — Other | — | | |

350220 | — Milk albumin, including concentrates of two or more whey proteins | | | |

35022010 | — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

35022091 | — — — Dried (for example, in sheets, scales, flakes, powder) | — | | |

35022099 | — — — Other | — | | |

350290 | — Other | | | |

— — Albumins, other than egg albumin and milk albumin (lactalbumin) | | | |

35029020 | — — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

35029070 | — — — Other | 6,4 | Year 4 | |

35029090 | — — Albuminates and other albumin derivatives | 0,0 | Year 0 | |

350300 | Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, whether or not surface-worked or coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other glues of animal origin, excluding casein glues of heading 3501 | | | |

35030010 | — Gelatin and derivatives thereof | 0,0 | Year 0 | |

35030080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

35040000 | Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere specified or included; hide powder, whether or not chromed | 0,0 | Year 0 | |

3505 | Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinized or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches | | | |

350510 | — Dextrins and other modified starches | | | |

35051010 | — — Dextrins | — | | |

— — Other modified starches | | | |

35051050 | — — — Starches, esterified or etherified | 0,0 | Year 0 | |

35051090 | — — — Other | — | | |

350520 | — Glues | | | |

35052010 | — — Containing, by weight, less than 25 % of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

35052030 | — — Containing, by weight, 25 % or more but less than 55 % of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

35052050 | — — Containing, by weight, 55 % or more but less than 80 % of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

35052090 | — — Containing by weight 80 % or more of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

3506 | Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg | | | |

35061000 | — Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

35069100 | — — Adhesives based on polymers of headings 3901 to 3913 or on rubber | 0,0 | Year 0 | |

35069900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3507 | Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included | | | |

35071000 | — Rennet and concentrates thereof | 2,2 | Year 3 | |

350790 | — Other | | | |

35079010 | — — Lipoprotein lipase | 0,0 | Year 0 | |

35079020 | — — Aspergillus alkaline protease | 0,0 | Year 0 | |

35079090 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

36 | EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS; CERTAIN COMBUSTIBLE PREPARATIONS | | | |

36010000 | Propellent powders | 0,0 | Year 0 | |

36020000 | Prepared explosives, other than propellent powders | 0,0 | Year 0 | |

360300 | Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators | | | |

36030010 | — Safety fuses; detonating fuses | 0,0 | Year 0 | |

36030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3604 | Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles | | | |

36041000 | — Fireworks | 0,0 | Year 0 | |

36049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

36050000 | Matches, other than pyrotechnic articles of heading 3604 | 0,0 | Year 0 | |

3606 | Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible materials as specified in note 2 to this chapter | | | |

36061000 | — Liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters and of a capacity not exceeding 300 cm3 | 0,0 | Year 0 | |

360690 | — Other | | | |

36069010 | — — Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms | 0,0 | Year 0 | |

36069090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37 | PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC GOODS | | | |

3701 | Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs | | | |

370110 | — For X-ray | | | |

37011010 | — — For medical, dental or veterinary use | 0,0 | Year 0 | |

37011090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37012000 | — Instant print film | 0,0 | Year 0 | |

37013000 | — Other plates and film, with any side exceeding 255 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

37019100 | — — For colour photography (polychrome) | 0,0 | Year 0 | |

37019900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3702 | Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed | | | |

37021000 | — For X-ray | 0,0 | Year 0 | |

37022000 | — Instant print film | 0,0 | Year 0 | |

— Other film, without perforations, of a width not exceeding 105 mm | | | |

370231 | — — For colour photography (polychrome) | | | |

37023110 | — — — Of a length not exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of a length exceeding 30 m | | | |

37023191 | — — — — Colour negative film of a width of 75 mm or more but not exceeding 105 mm and of a length of 100 m or more, for the manufacture of instant-picture film-packs | 0,0 | Year 0 | |

37023199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370232 | — — Other, with silver halide emulsion | | | |

— — — Of a width not exceeding 35 mm | | | |

37023211 | — — — — Microfilm; film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37023219 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of a width exceeding 35 mm | | | |

37023231 | — — — — Microfilm | 0,0 | Year 0 | |

37023251 | — — — — Film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37023290 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other film, without perforations, of a width exceeding 105 mm | | | |

37024100 | — — Of a width exceeding 610 mm and of a length exceeding 200 m, for colour photography (polychrome) | 0,0 | Year 0 | |

37024200 | — — Of a width exceeding 610 mm and of a length exceeding 200 m, other than for colour photography | 0,0 | Year 0 | |

37024300 | — — Of a width exceeding 610 mm and of a length not exceeding 200 m | 0,0 | Year 0 | |

37024400 | — — Of a width exceeding 105 mm but not exceeding 610 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Other film, for colour photography (polychrome) | | | |

37025100 | — — Of a width not exceeding 16 mm and of a length not exceeding 14 m | 0,0 | Year 0 | |

370252 | — — Of a width not exceeding 16 mm and of a length exceeding 14 m | | | |

37025210 | — — — Of a length not exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

37025290 | — — — Of a length exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

37025300 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m, for slides | 0,0 | Year 0 | |

370254 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m, other than for slides | | | |

37025410 | — — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 24 mm | 0,0 | Year 0 | |

37025490 | — — — Of a width exceeding 24 mm but not exceeding 35 mm | 0,0 | Year 0 | |

37025500 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

370256 | — — Of a width exceeding 35 mm | | | |

37025610 | — — — Of a length not exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

37025690 | — — — Of a length exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

370291 | — — Of a width not exceeding 16 mm: | | | |

37029120 | — — — Film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37029180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370293 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m | | | |

37029310 | — — — Microfilm; film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37029390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370294 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length exceeding 30 m | | | |

37029410 | — — — Microfilm; film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37029490 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37029500 | — — Of a width exceeding 35 mm | 0,0 | Year 0 | |

3703 | Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed | | | |

37031000 | — In rolls of a width exceeding 610 mm | 0,0 | Year 0 | |

370320 | — Other, for colour photography (polychrome) | | | |

37032010 | — — For photographs obtained from reversal type film | 0,0 | Year 0 | |

37032090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370390 | — Other | | | |

37039010 | — — Sensitized with silver or platinum salts | 0,0 | Year 0 | |

37039090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370400 | Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed | | | |

37040010 | — Plates and film | 0,0 | Year 0 | |

37040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3705 | Photographic plates and film, exposed and developed, other than cinematographic film | | | |

37051000 | — For offset reproduction | 0,0 | Year 0 | |

37052000 | — Microfilms | 0,0 | Year 0 | |

37059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3706 | Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track | | | |

370610 | — Of a width of 35 mm or more | | | |

37061010 | — — Consisting only of sound track | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

37061091 | — — — Negatives; intermediate positives | 0,0 | Year 0 | |

37061099 | — — — Other positives | 0,0 | Year 0 | |

370690 | — Other | | | |

37069010 | — — Consisting only of sound track | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

37069031 | — — — Negatives; intermediate positives | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other positives | | | |

37069051 | — — — — Newsreels | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other, of a width of | | | |

37069091 | — — — — — Less than 10 mm | 0,0 | Year 0 | |

37069099 | — — — — — 10 mm or more | 0,0 | Year 0 | |

3707 | Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use | | | |

37071000 | — Sensitising emulsions | 0,0 | Year 0 | |

370790 | — Other | | | |

— — Developers and fixers | | | |

— — — For colour photography (polychrome) | | | |

37079011 | — — — — For photographic film and plates | 0,0 | Year 0 | |

37079019 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37079030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37079090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38 | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS | | | |

3801 | Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures | | | |

38011000 | — Artificial graphite | 0,0 | Year 0 | |

380120 | — Colloidal or semi-colloidal graphite | | | |

38012010 | — — Colloidal graphite in suspension in oil; semi-colloidal graphite | 0,0 | Year 0 | |

38012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38013000 | — Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace linings | 0,0 | Year 0 | |

38019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3802 | Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent animal black | | | |

38021000 | — Activated carbon | 0,0 | Year 0 | |

38029000 | — Other | 2,2 | Year 3 | |

380300 | Tall oil, whether or not refined | | | |

38030010 | — Crude | 0,0 | Year 0 | |

38030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

380400 | Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of heading 3803 | | | |

38040010 | — Concentrated sulphite lye | 0,0 | Year 0 | |

38040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3805 | Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent | | | |

380510 | — Gum, wood or sulphate turpentine oils | | | |

38051010 | — — Gum turpentine | 0,0 | Year 0 | |

38051030 | — — Wood turpentine | 0,0 | Year 0 | |

38051090 | — — Sulphate turpentine | 0,0 | Year 0 | |

38052000 | — Pine oil | 0,0 | Year 0 | |

38059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3806 | Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums | | | |

380610 | — Rosin and resin acids | | | |

38061010 | — — Obtained from fresh oleoresins | 0,0 | Year 0 | |

38061090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38062000 | — Salts of rosin, of resin acids or of derivatives of rosin or resin acids, other than salts of rosin adducts | 0,0 | Year 0 | |

38063000 | — Ester gums | 0,0 | Year 0 | |

38069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

380700 | Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch | | | |

38070010 | — Wood tar | 0,0 | Year 0 | |

38070090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3808 | Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers) | | | |

380810 | — Insecticides | | | |

38081010 | — — Based on pyrethroids | 0,0 | Year 0 | |

38081020 | — — Based on chlorinated hydrocarbons | 0,0 | Year 0 | |

38081030 | — — Based on carbamates | 0,0 | Year 0 | |

38081040 | — — Based on organophosphorus compounds | 0,0 | Year 0 | |

38081090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

380820 | — Fungicides | | | |

— — Inorganic | | | |

38082010 | — — — Preparations based on copper compounds | 0,0 | Year 0 | |

38082015 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

38082030 | — — — Based on dithiocarbamates | 0,0 | Year 0 | |

38082040 | — — — Based on benzimidazoles | 0,0 | Year 0 | |

38082050 | — — — Based on diazoles or triazoles | 0,0 | Year 0 | |

38082060 | — — — Based on diazines or morpholines | 0,0 | Year 0 | |

38082080 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

380830 | — Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators | | | |

— — Herbicides | | | |

38083011 | — — — Based on phenoxy-phytohormones | 0,0 | Year 0 | |

38083013 | — — — Based on triazines | 0,0 | Year 0 | |

38083015 | — — — Based on amides | 0,0 | Year 0 | |

38083017 | — — — Based on carbamates | 0,0 | Year 0 | |

38083021 | — — — Based on dinitroaniline derivatives | 0,0 | Year 0 | |

38083023 | — — — Based on derivatives of urea, of uracil or of sulphonylurea | 0,0 | Year 0 | |

38083027 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38083030 | — — Anti-sprouting products | 0,0 | Year 0 | |

38083090 | — — Plant-growth regulators | 0,0 | Year 0 | |

380840 | — Disinfectants | | | |

38084010 | — — Based on quaternary ammonium salts | 0,0 | Year 0 | |

38084020 | — — Based on halogenated compounds | 0,0 | Year 0 | |

38084090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

380890 | — Other | | | |

38089010 | — — Rodenticides | 0,0 | Year 0 | |

38089090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3809 | Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included | | | |

380910 | — With a basis of amylaceous substances | | | |

38091010 | — — Containing by weight of such substances less than 55 % | — | | |

38091030 | — — Containing by weight of such substances 55 % or more but less than 70 % | — | | |

38091050 | — — Containing by weight of such substances 70 % or more but less than 83 % | — | | |

38091090 | — — Containing by weight of such substances 83 % or more | — | | |

— Other | | | |

38099100 | — — Of a kind used in the textile or like industries | 0,0 | Year 0 | |

38099200 | — — Of a kind used in the paper or like industries | 0,0 | Year 0 | |

38099300 | — — Of a kind used in the leather or like industries | 0,0 | Year 0 | |

3810 | Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods | | | |

38101000 | — Pickling preparations for metal surfaces; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials | 0,0 | Year 0 | |

381090 | — Other | | | |

38109010 | — — Preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes and rods | 0,0 | Year 0 | |

38109090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3811 | Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils | | | |

— Anti-knock preparations | | | |

381111 | — — Based on lead compounds | | | |

38111110 | — — — Based on tetraethyl-lead | 0,0 | Year 0 | |

38111190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38111900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Additives for lubricating oils | | | |

38112100 | — — Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | 0,0 | Year 0 | |

38112900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38119000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3812 | Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics | | | |

38121000 | — Prepared rubber accelerators | 0,0 | Year 0 | |

381220 | — Compound plasticizers for rubber or plastics | | | |

38122010 | — — Reaction mixture containing benzyl 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropyl phthalate and benzyl 3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentyl phthalate | 0,0 | Year 0 | |

38122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

381230 | — Anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics | | | |

38123020 | — — Anti-oxidizing preparations | 0,0 | Year 0 | |

38123080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38130000 | Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades | 0,0 | Year 0 | |

381400 | Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers | | | |

38140010 | — Based on butyl acetate | 0,0 | Year 0 | |

38140090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3815 | Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included | | | |

— Supported catalysts | | | |

38151100 | — — With nickel or nickel compounds as the active substance | 0,0 | Year 0 | |

38151200 | — — With precious metal or precious metal compounds as the active substance | 0,0 | Year 0 | |

381519 | — — Other | | | |

38151910 | — — — Catalyst in the form of grains of which 90 % or more by weight have a particle-size not exceeding 10 micrometres, consisting of a mixture of oxides on a magnesium-silicate support, containing by weight: -20 % or more but not more than 35 % of copper and -2 % or more but not more than 3 % of bismuth, and of an apparent specific gravity of 0,2 or more but not exceeding 1,0 | 0,0 | Year 0 | |

38151990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

381590 | — Other | | | |

38159010 | — — Catalyst consisting of ethyltriphenylphosphonium acetate in the form of a solution in methanol | 0,0 | Year 0 | |

38159090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38160000 | Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of heading 3801 | 0,0 | Year 0 | |

381700 | Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading 2707 or 2902: | | | |

38170010 | — Dodecylbenzene | 2,8 | Year 3 | |

38170050 | — Linear alkylbenzene | 2,8 | Year 3 | |

38170090 | — Other | 2,8 | Year 3 | |

381800 | Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics | | | |

38180010 | — Doped silicon | 0,0 | Year 0 | |

38180090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

38190000 | Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | 0,0 | Year 0 | |

38200000 | Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids | 0,0 | Year 0 | |

38210000 | Prepared culture media for development of micro-organisms | 0,0 | Year 0 | |

38220000 | Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 3002 or 3006; certified reference materials | 0,0 | Year 0 | |

3823 | Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols | | | |

— Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining | | | |

38231100 | — — Stearic acid | 0,0 | Year 0 | |

38231200 | — — Oleic acid | 0,0 | Year 0 | |

38231300 | — — Tall oil fatty acids | 0,0 | Year 0 | |

382319 | — — Other | | | |

38231910 | — — — Distilled fatty acids | 0,0 | Year 0 | |

38231930 | — — — Fatty acid distillate | 0,0 | Year 0 | |

38231990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38237000 | — Industrial fatty alcohols | — | | |

3824 | Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included: | | | |

38241000 | — Prepared binders for foundry moulds or cores | 0,0 | Year 0 | |

38242000 | — Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters | 0,0 | Year 0 | |

38243000 | — Non-agglomerated metal carbides mixed together or with metallic binders | 0,0 | Year 0 | |

38244000 | — Prepared additives for cements, mortars or concretes | 0,0 | Year 0 | |

382450 | — Non-refractory mortars and concretes | | | |

38245010 | — — Concrete ready to pour | 0,0 | Year 0 | |

38245090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

382460 | — Sorbitol other than that of subheading 290544 | | | |

— — In aqueous solution | | | |

38246011 | — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

38246019 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

38246091 | — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

38246099 | — — — Other | — | | |

— Mixtures containing perhalogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens | | | |

38247100 | — — Containing acyclic hydrocarbons perhalogenated only with fluorine and chlorine | 0,0 | Year 0 | |

38247900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

382490 | — Other | | | |

38249010 | — — Petroleum sulphonates, excluding petroleum sulphonates of alkali metals, of ammonium or of ethanolamines; thiophenated sulphonic acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts | 0,0 | Year 0 | |

38249015 | — — Ion exchangers | 0,0 | Year 0 | |

38249020 | — — Getters for vacuum tubes | 0,0 | Year 0 | |

38249025 | — — Pyrolignites (for example, of calcium); crude calcium tartrate; crude calcium citrate | 0,0 | Year 0 | |

38249030 | — — Alkaline iron oxide for the purification of gas | 0,0 | Year 0 | |

38249035 | — — Anti-rust preparations containing amines as active constituents | 0,0 | Year 0 | |

38249040 | — — Inorganic composite solvents and thinners for varnishes and similar products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

38249045 | — — — Anti-scaling and similar compounds | 0,0 | Year 0 | |

38249050 | — — — Preparations for electroplating | 0,0 | Year 0 | |

38249055 | — — — Mixtures of mono-, di-and tri-, fatty acid esters of glycerol (emulsifiers for fats) | 0,0 | Year 0 | |

— — — Products and preparations for pharmaceutical or surgical uses | | | |

38249061 | — — — — Intermediate products of the antibiotics manufacturing process obtained from the fermentation of Streptomyces tenebrarius, whether or not dried, for use in the manufacture of human medicaments of heading 3004 | 0,0 | Year 0 | |

38249062 | — — — — Intermediate products from the manufacture of monensin salts | 0,0 | Year 0 | |

38249064 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38249065 | — — — Auxiliary products for foundries (other than those falling within subheading 38241000) | 0,0 | Year 0 | |

38249070 | — — — Fire-proofing, water-proofing and similar protective preparations used in the building industry | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

38249075 | — — — — Lithium niobate wafer, undoped | 0,0 | Year 0 | |

38249080 | — — — — Mixture of amines derived from dimerized fatty acids, of an average molecular weight of 520 or more but not exceeding 550 | 0,0 | Year 0 | |

38249085 | — — — — 3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)isoxazol-5-ylamine, in the form of a solution in toluene | 0,0 | Year 0 | |

38249099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3825 | Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included; municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in note 6 to this chapter | | | |

38251000 | — Municipal waste | 0,0 | Year 0 | |

38252000 | — Sewage sludge | 0,0 | Year 0 | |

38253000 | — Clinical waste | 0,0 | Year 0 | |

— Waste organic solvents: | | | |

38254100 | — — Halogenated | 0,0 | Year 0 | |

38254900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38255000 | — Wastes of metal pickling liquors, hydraulic fluids, brake and anti-freeze fluids | 0,0 | Year 0 | |

— Other wastes from chemical or allied industries: | | | |

38256100 | — — Mainly containing organic constituents | 0,0 | Year 0 | |

38256900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38259000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

39 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF | | | |

I.PRIMARY FORMS

3901 | Polymers of ethylene, in primary forms | | | |

390110 | — Polyethylene having a specific gravity of less than 0,94 | | | |

39011010 | — — Linear polyethylene | 4,2 | Year 3 | |

39011090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

390120 | — Polyethylene having a specific gravity of 0,94 or more | | | |

39012010 | — — Polyethylene in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter, of a specific gravity of 0,958 or more at 23 °C, containing: 50 mg/kg or less of aluminium, 2 mg/kg or less of calcium, 2 mg/kg or less of chromium, 2 mg/kg or less of iron, 2 mg/gk or less of nickel, 2 mg/kg or less of titanium and 8 mg/kg or less of vanadium, for the manufacture of chlorosulphonated polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39012090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39013000 | — Ethylene-vinyl acetate copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390190 | — Other | | | |

39019010 | — — Ionomer resin consisting of a salt of a terpolymer of ethylene with isobutyl acrylate and methacrylic acid | 0,0 | Year 0 | |

39019020 | — — A-B-A block copolymer of polystyrene, ethylene-butylene copolymer and polystyrene, containing by weight 35 % or less of styrene, in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39019090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

3902 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | | | |

39021000 | — Polypropylene | 4,2 | Year 0 | |

39022000 | — Polyisobutylene | 4,2 | Year 3 | |

39023000 | — Propylene copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390290 | — Other | | | |

39029010 | — — A-B-A block copolymer of polystyrene, ethylene-butylene copolymer and polystyrene, containing by weight 35 % or less of styrene, in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39029020 | — — Polybut-1-ene, a copolymer of but-1-ene with ethylene containing by weight 10 % or less of ethylene, or a blend of polybut-1-ene with polyethylene and/or polypropylene containing by weight 10 % or less of polyethylene and/or 25 % or less of polypropylene, in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39029090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

3903 | Polymers of styrene, in primary forms | | | |

— Polystyrene | | | |

39031100 | — — Expansible | 4,2 | Year 3 | |

39031900 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39032000 | — Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers | 4,2 | Year 3 | |

39033000 | — Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390390 | — Other | | | |

39039010 | — — Copolymer solely of styrene with allyl alcohol, of an acetyl value of 175 or more | 0,0 | Year 0 | |

39039020 | — — Brominated polystyrene, containing by weight 58 % or more but not more than 71 % of bromine, in one of the forms mentioned in note 6(b) to this Chapter | 0,0 | Year 0 | |

39039090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

3904 | Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms | | | |

39041000 | — Poly(vinyl chloride), not mixed with any other substances | 4,2 | Year 3 | |

— Other poly(vinyl chloride): | | | |

39042100 | — — Non-plasticised | 4,2 | Year 3 | |

39042200 | — — Plasticised | 4,2 | Year 3 | |

39043000 | — Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers | 4,2 | Year 3 | |

39044000 | — Other vinyl chloride copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390450 | — Vinylidene chloride polymers | | | |

39045010 | — — Copolymer of vinylidene chloride with acrylonitrile, in the form of expansible beads of a diameter of 4 micrometers or more but not more than 20 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

39045090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— Fluoro-polymers | | | |

39046100 | — — Polytetrafluoroethylene | 4,2 | Year 3 | |

390469 | — — Other | | | |

39046910 | — — — Polyvinyl fluoride in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39046990 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39049000 | — Other | 4,2 | Year 3 | |

3905 | Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other vinyl polymers in primary forms | | | |

— Poly(vinyl acetate): | | | |

39051200 | — — In aqueous dispersion | 0,0 | Year 0 | |

39051900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Vinyl acetate copolymers | | | |

39052100 | — — In aqueous dispersion | 0,0 | Year 0 | |

39052900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39053000 | — Poly(vinyl alcohol), whether or not containing unhydrolysed acetate groups | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

39059100 | — — Copolymers | 0,0 | Year 0 | |

390599 | — — Other | | | |

39059910 | — — — Poly(vinyl formal), in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter, of a molecular weight of 10000 or more but not exceeding 40000 and containing by weight: 9,5 % or more but not more than 13 % of acetyl groups evaluated as vinyl acetate and 5 % or more but not more than 6,5 % of hydroxy groups evaluated as vinyl alcohol | 0,0 | Year 0 | |

39059990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3906 | Acrylic polymers in primary forms | | | |

39061000 | — Poly(methyl methacrylate) | 2,9 | Year 3 | |

390690 | — Other | | | |

39069010 | — — Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide] | 0,0 | Year 0 | |

39069020 | — — Copolymer of 2-diisopropylaminoethyl methacrylate with decyl methacrylate, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 55 % or more of copolymer | 0,0 | Year 0 | |

39069030 | — — Copolymer of acrylic acid with 2-ethylhexyl acrylate, containing by weight 10 % or more but not more than 11 % of 2-ethylhexyl acrylate | 0,0 | Year 0 | |

39069040 | — — Copolymer of acrylonitrile with methyl acrylate, modified with polybutadiene-acrylonitrile (NBR) | 0,0 | Year 0 | |

39069050 | — — Polymerisation product of acrylic acid with alkyl methacrylate and small quantities of other monomers, for use as a thickener in the manufacture of textile printing pastes | 0,0 | Year 0 | |

39069060 | — — Copolymer of methyl acrylate with ethylene and a monomer containing a non-terminal carboxy group as a substituent, containing by weight 50 % or more of methyl acrylate, whether or not compounded with silica | 0,0 | Year 0 | |

39069090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3907 | Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms | | | |

39071000 | — Polyacetals | 2,2 | Year 3 | |

390720 | — Other polyethers | | | |

— — Polyether alcohols | | | |

39072011 | — — — Polyethylene glycols | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39072021 | — — — — With a hydroxyl number not exceeding 100 | 0,0 | Year 0 | |

39072029 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39072091 | — — — Copolymer of 1-chloro-2,3-epoxypropane with ethylene oxide | 0,0 | Year 0 | |

39072099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39073000 | — Epoxide resins | 0,0 | Year 0 | |

39074000 | — Polycarbonates | 0,0 | Year 0 | |

39075000 | — Alkyd resins | 0,0 | Year 0 | |

390760 | — Poly(ethylene terephthalate): | | | |

39076020 | — — Having a viscosity number of 183 ml/g or higher | 3,0 | Year 3 | |

39076080 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Other polyesters | | | |

390791 | — — Unsaturated | | | |

39079110 | — — — Liquid | 0,0 | Year 0 | |

39079190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

390799 | — — Other | | | |

— — — With a hydroxyl number not exceeding 100 | | | |

39079911 | — — — — Poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate) | 0,0 | Year 0 | |

39079919 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

39079991 | — — — — Poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate) | 0,0 | Year 0 | |

39079999 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

3908 | Polyamides in primary forms | | | |

39081000 | — Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12 | 2,2 | Year 3 | |

39089000 | — Other | 2,2 | Year 3 | |

3909 | Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms | | | |

39091000 | — Urea resins; thiourea resins | 0,0 | Year 0 | |

39092000 | — Melamine resins | 0,0 | Year 0 | |

39093000 | — Other amino-resins | 0,0 | Year 0 | |

39094000 | — Phenolic resins | 0,0 | Year 0 | |

390950 | — Polyurethanes | | | |

39095010 | — — Polyurethane of 2,2′-(tert-butylimino)diethanol and 4,4′-methylenedicyclohexyl diisocyanate, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 50 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

39095090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39100000 | Silicones in primary forms | 0,0 | Year 0 | |

3911 | Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in note 3 to this chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms | | | |

39111000 | — Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and polyterpenes | 0,0 | Year 0 | |

391190 | — Other | | | |

— — Condensation or rearrangement polymerisation products whether or not chemically modified | | | |

39119011 | — — — Poly(oxy-1,4-phenylenesulphonyl-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenyleneisopropylidene-1,4-phenylene), in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39119013 | — — — Poly(thio-1,4-phenylene) | 0,0 | Year 0 | |

39119019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39119091 | — — — Copolymer of p-cresol and divinylbenzene, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 50 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

39119093 | — — — Hydrogenated copolymers of vinyltoluene and a-methylstyrene | 0,0 | Year 0 | |

39119099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3912 | Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms | | | |

— Cellulose acetates | | | |

39121100 | — — Non-plasticised | 0,0 | Year 0 | |

39121200 | — — Plasticised | 0,0 | Year 0 | |

391220 | — Cellulose nitrates (including collodions) | | | |

— — Non-plasticised | | | |

39122011 | — — — Collodions and celloidin | 0,0 | Year 0 | |

39122019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39122090 | — — Plasticised | 0,0 | Year 0 | |

— Cellulose ethers | | | |

39123100 | — — Carboxymethylcellulose and its salts | 0,0 | Year 0 | |

391239 | — — Other | | | |

39123910 | — — — Ethylcellulose | 0,0 | Year 0 | |

39123920 | — — — Hydroxypropylcellulose | 0,0 | Year 0 | |

39123980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391290 | — Other | | | |

39129010 | — — Cellulose esters | 0,0 | Year 0 | |

39129090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3913 | Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms | | | |

39131000 | — Alginic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

391390 | — Other | | | |

39139010 | — — Chemical derivatives of natural rubber | 0,0 | Year 0 | |

39139020 | — — Amylopectin | 0,0 | Year 0 | |

39139030 | — — Amylose | 0,0 | Year 0 | |

39139080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39140000 | Ion-exchangers based on polymers of headings Nos 3901 to 3913, in primary forms | 0,0 | Year 0 | |

II.WASTE, PARINGS AND SCRAP; SEMI-MANUFACTURES; ARTICLES

3915 | Waste, parings and scrap, of plastics | | | |

39151000 | — Of polymers of ethylene | 0,0 | Year 0 | |

39152000 | — Of polymers of styrene | 0,0 | Year 0 | |

39153000 | — Of polymers of vinyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

391590 | — Of other plastics | | | |

— — Of addition polymerisation products | | | |

39159011 | — — — Of polymers of propylene | 0,0 | Year 0 | |

39159013 | — — — Of acrylic polymers | 0,0 | Year 0 | |

39159019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39159091 | — — — Of epoxide resins | 0,0 | Year 0 | |

39159093 | — — — Of cellulose and its chemical derivatives | 0,0 | Year 0 | |

39159099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3916 | Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics | | | |

39161000 | — Of polymers of ethylene | 0,0 | Year 0 | |

391620 | — Of polymers of vinyl chloride | | | |

39162010 | — — Of poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39162090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391690 | — Of other plastics | | | |

— — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39169011 | — — — Of polyesters | 0,0 | Year 0 | |

39169013 | — — — Of polyamides | 0,0 | Year 0 | |

39169015 | — — — Of epoxide resins | 0,0 | Year 0 | |

39169019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Of addition polymerisation products | | | |

39169051 | — — — Of polymers of propylene | 0,0 | Year 0 | |

39169059 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39169090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3917 | Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, elbows, flanges), of plastics | | | |

391710 | — Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials | | | |

39171010 | — — Of hardened protein | 0,0 | Year 0 | |

39171090 | — — Of cellulosic materials | 0,0 | Year 0 | |

— Tubes, pipes and hoses, rigid | | | |

391721 | — — Of polymers of ethylene | | | |

39172110 | — — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172191 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391722 | — — Of polymers of propylene | | | |

39172210 | — — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172291 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391723 | — — Of polymers of vinyl chloride | | | |

39172310 | — — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172391 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172399 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391729 | — — Of other plastics | | | |

— — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | | | |

39172912 | — — — — Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

39172915 | — — — — Of addition polymerization products | 0,0 | Year 0 | |

39172919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172991 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other tubes, pipes and hoses | | | |

391731 | — — Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27,6 MPa | | | |

39173110 | — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39173190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391732 | — — Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings | | | |

— — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | | | |

39173210 | — — — — Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Of addition polymerisation products | | | |

39173231 | — — — — — Of polymers of ethylene | 0,0 | Year 0 | |

39173235 | — — — — — Of polymers of vinyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

39173239 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39173251 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39173291 | — — — — Artificial sausage casings | 0,0 | Year 0 | |

39173299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391733 | — — Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings | | | |

39173310 | — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39173390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391739 | — — Other | | | |

— — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | | | |

39173912 | — — — — Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

39173915 | — — — — Of addition polymerization products | 0,0 | Year 0 | |

39173919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39173991 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39173999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391740 | — Fittings | | | |

39174010 | — — For use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39174090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3918 | Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in note 9 to this chapter | | | |

391810 | — Of polymers of vinyl chloride | | | |

39181010 | — — Consisting of a support impregnated, coated or covered with poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39181090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39189000 | — Of other plastics | 0,0 | Year 0 | |

3919 | Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls | | | |

391910 | — In rolls of a width not exceeding 20 cm | | | |

— — Strips, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic rubber | | | |

39191011 | — — — Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39191013 | — — — Of non-plasticised poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39191015 | — — — Of polypropylene | 0,0 | Year 0 | |

39191019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39191031 | — — — — Of polyesters | 0,0 | Year 0 | |

39191038 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of addition polymerisation products | | | |

39191061 | — — — — Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39191069 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39191090 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391990 | — Other | | | |

39199010 | — — Further worked than surface-worked, or cut to shapes other than rectangular (including square) | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39199031 | — — — — Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters | 0,0 | Year 0 | |

39199038 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of addition polymerisation products | | | |

39199061 | — — — — Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39199069 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39199090 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3920 | Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials | | | |

392010 | — Of polymers of ethylene | | | |

— — Of a thickness not exceeding 0,125 mm | | | |

— — — Of polyethylene having a specific gravity of | | | |

— — — — Less than 0,94 | | | |

39201023 | — — — — — Polyethylene film of a thickness of 20 micrometres or more but not exceeding 40 micrometres, for the production of photo-resist film used in the manufacture of semiconductors or printed circuits | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Not printed | | | |

39201024 | — — — — — — — Stretch film | 4,2 | Year 3 | |

39201026 | — — — — — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39201027 | — — — — — — Printed | 4,2 | Year 3 | |

39201028 | — — — — 0,94 or more | 4,2 | Year 3 | |

39201040 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— — Of a thickness exceeding 0,125 mm | | | |

39201081 | — — — Synthetic paper pulp in the form of moist sheets made from unconnected finely branched polyethylene fibrils, whether or not blended with cellulose fibres in a quantity not exceeding 15 %, containing polyvinyl alcohol dissolved in water as the moistening agent | 0,0 | Year 0 | |

39201089 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

392020 | — Of polymers of propylene | | | |

— — Of a thickness not exceeding 0,10 mm | | | |

39202021 | — — — Biaxially oriented | 4,2 | Year 3 | |

39202029 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— — Of a thickness exceeding 0,10 mm | | | |

— — — Strip of a width exceeding 5 mm but not exceeding 20 mm of the kind used for packaging | | | |

39202071 | — — — — Decorative strip | 4,2 | Year 3 | |

39202079 | — — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39202090 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39203000 | — Of polymers of styrene | 4,2 | Year 3 | |

— Of polymers of vinyl chloride: | | | |

392043 | — — Containing by weight not less than 6 % of plasticisers: | | | |

39204310 | — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

39204390 | — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

392049 | — — Other | | | |

39204910 | — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

39204990 | — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

— Of acrylic polymers: | | | |

39205100 | — — Of poly(methyl methacrylate) | 4,2 | Year 3 | |

392059 | — — Other | | | |

39205910 | — — — Copolymer of acrylic and methacrylic esters, in the form of film of a thickness not exceeding 150 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

39205990 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters | | | |

39206100 | — — Of polycarbonates | 4,3 | Year 3 | |

392062 | — — Of poly(ethylene terephthalate): | | | |

— — — Of a thickness not exceeding 0,35 mm: | | | |

39206211 | — — — — Poly(ethylene terephthalate) film, of a thickness of 72 micrometres or more but not exceeding 79 micrometres, for the manufacture of flexible magnetic disks | 0,0 | Year 0 | |

39206213 | — — — — Poly(ethylene terephthalate) film, of a thickness of 100 micrometres or more but not exceeding 150 micrometres, for the manufacture of photopolymer printing plates | 0,0 | Year 0 | |

39206219 | — — — — Other | 4,3 | Year 3 | |

39206290 | — — — Of a thickness exceeding 0,35 mm | 4,3 | Year 3 | |

39206300 | — — Of unsaturated polyesters | 4,3 | Year 3 | |

39206900 | — — Of other polyesters | 4,3 | Year 3 | |

— Of cellulose or its chemical derivatives | | | |

392071 | — — Of regenerated cellulose | | | |

39207110 | — — — Sheets, film or strip, coiled or not, of a thickness of less than 0,75 mm | 4,3 | Year 3 | |

39207190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

39207200 | — — Of vulcanised fibre | 2,2 | Year 3 | |

392073 | — — Of cellulose acetate | | | |

39207310 | — — — Film in rolls or in strips, for cinematography or photography | 2,8 | Year 3 | |

39207350 | — — — Sheets, film or strip, coiled or not, of a thickness of less than 0,75 mm | 4,3 | Year 3 | |

39207390 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

39207900 | — — Of other cellulose derivatives | 3,0 | Year 3 | |

— Of other plastics | | | |

39209100 | — — Of poly(vinyl butyral) | 4,2 | Year 3 | |

39209200 | — — Of polyamides | 3,0 | Year 3 | |

39209300 | — — Of amino-resins | 3,0 | Year 3 | |

39209400 | — — Of phenolic resins | 3,0 | Year 3 | |

392099 | — — Of other plastics | | | |

— — — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39209921 | — — — — Polyimide sheet and strip, uncoated or coated or covered solely with plastic | 0,0 | Year 0 | |

39209928 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— — — Of addition polymerisation products | | | |

39209951 | — — — — Polyvinyl fluoride sheet | 0,0 | Year 0 | |

39209953 | — — — — Ion-exchange membranes of fluorinated plastic material, for use in chlor-alkali electrolytic cells | 0,0 | Year 0 | |

39209955 | — — — — Biaxially-orientated poly(vinyl alcohol) film, containing by weight 97 % or more of poly(vinyl alcohol), uncoated, of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

39209959 | — — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39209990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

3921 | Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics | | | |

— Cellular | | | |

39211100 | — — Of polymers of styrene | 0,0 | Year 0 | |

39211200 | — — Of polymers of vinyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

392113 | — — Of polyurethanes | | | |

39211310 | — — — Flexible | 0,0 | Year 0 | |

39211390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39211400 | — — Of regenerated cellulose | 0,0 | Year 0 | |

39211900 | — — Of other plastics | 0,0 | Year 0 | |

392190 | — Other | | | |

— — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

— — — Of polyesters | | | |

39219011 | — — — — Corrugated sheet and plates | 0,0 | Year 0 | |

39219019 | — — — — Other | 4,3 | Year 3 | |

39219030 | — — — Of phenolic resins | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of amino-resins | | | |

— — — — Laminated | | | |

39219041 | — — — — — High pressure laminates with a decorative surface on one or both sides | 0,0 | Year 0 | |

39219043 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39219049 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39219055 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39219060 | — — Of addition polymerisation products | 0,0 | Year 0 | |

39219090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3922 | Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics | | | |

39221000 | — Baths, shower-baths, sinks and wash-basins | 0,0 | Year 0 | |

39222000 | — Lavatory seats and covers | 0,0 | Year 0 | |

39229000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3923 | Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics | | | |

39231000 | — Boxes, cases, crates and similar articles | 0,0 | Year 0 | |

— Sacks and bags (including cones) | | | |

39232100 | — — Of polymers of ethylene | 3,0 | Year 3 | |

392329 | — — Of other plastics | | | |

39232910 | — — — Of poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39232990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

392330 | — Carboys, bottles, flasks and similar articles | | | |

39233010 | — — Of a capacity not exceeding two litres | 0,0 | Year 0 | |

39233090 | — — Of a capacity exceeding two litres | 0,0 | Year 0 | |

392340 | — Spools, cops, bobbins and similar supports | | | |

39234010 | — — Spools, reels and similar supports for photographic and cinematographic film or for tapes, films and the like falling within headings 8523 and 8524 | 0,0 | Year 0 | |

39234090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

392350 | — Stoppers, lids, caps and other closures | | | |

39235010 | — — Caps and capsules for bottles | 0,0 | Year 0 | |

39235090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

392390 | — Other | | | |

39239010 | — — Netting extruded in tubular form | 0,0 | Year 0 | |

39239090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3924 | Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of plastics | | | |

39241000 | — Tableware and kitchenware | 0,0 | Year 0 | |

392490 | — Other | | | |

— — Of regenerated cellulose | | | |

39249011 | — — — Sponges | 0,0 | Year 0 | |

39249019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39249090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3925 | Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included | | | |

39251000 | — Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300 litres | 0,0 | Year 0 | |

39252000 | — Doors, windows and their frames and thresholds for doors | 0,0 | Year 0 | |

39253000 | — Shutters, blinds (including venetian blinds) and similar articles and parts thereof | 0,0 | Year 0 | |

392590 | — Other | | | |

39259010 | — — Fittings and mountings intended for permanent installation in or on doors, windows, staircases, walls or other parts of buildings | 0,0 | Year 0 | |

39259020 | — — Trunking, ducting and cable trays for electrical circuits | 0,0 | Year 0 | |

39259080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3926 | Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914 | | | |

39261000 | — Office or school supplies | 0,0 | Year 0 | |

39262000 | — Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts) | 0,0 | Year 0 | |

39263000 | — Fittings for furniture, coachwork or the like | 0,0 | Year 0 | |

39264000 | — Statuettes and other ornamental articles | 0,0 | Year 0 | |

392690 | — Other | | | |

39269010 | — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39269050 | — — — Perforated buckets and similar articles used to filter water at the entrance to drains | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39269091 | — — — — Made from sheet | 0,0 | Year 0 | |

39269099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40 | RUBBER AND ARTICLES THEREOF | | | |

4001 | Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip | | | |

40011000 | — Natural rubber latex, whether or not prevulcanised | 0,0 | Year 0 | |

— Natural rubber in other forms | | | |

40012100 | — — Smoked sheets | 0,0 | Year 0 | |

40012200 | — — Technically specified natural rubber (TSNR) | 0,0 | Year 0 | |

40012900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40013000 | — Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums | 0,0 | Year 0 | |

4002 | Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip | | | |

— Styrene-butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR) | | | |

40021100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

40021900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40022000 | — Butadiene rubber (BR) | 0,0 | Year 0 | |

— Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); halo-isobutene-isoprene rubber (CIIR or BIIR) | | | |

40023100 | — — Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR) | 0,0 | Year 0 | |

40023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR) | | | |

40024100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

40024900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) | | | |

40025100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

40025900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40026000 | — Isoprene rubber (IR) | 0,0 | Year 0 | |

40027000 | — Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM) | 0,0 | Year 0 | |

40028000 | — Mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40029100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

400299 | — — Other | | | |

40029910 | — — — Products modified by the incorporation of plastics | 0,0 | Year 0 | |

40029990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40030000 | Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip | 0,0 | Year 0 | |

40040000 | Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom | 0,0 | Year 0 | |

4005 | Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip | | | |

40051000 | — Compounded with carbon black or silica | 0,0 | Year 0 | |

40052000 | — Solutions; dispersions other than those of subheading 400510 | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40059100 | — — Plates, sheets and strip | 0,0 | Year 0 | |

40059900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4006 | Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber | | | |

40061000 | — "Camel-back" strips for retreading rubber tyres | 0,0 | Year 0 | |

40069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

40070000 | Vulcanized rubber thread and cord | 0,0 | Year 0 | |

4008 | Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber | | | |

— Of cellular rubber | | | |

40081100 | — — Plates, sheets and strip | 0,0 | Year 0 | |

40081900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of non-cellular rubber | | | |

400821 | — — Plates, sheets and strip | | | |

40082110 | — — — Floor coverings and mats | 0,0 | Year 0 | |

40082190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

400829 | — — Other | | | |

40082910 | — — — Profile shapes, cut to size, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40082990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4009 | Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges) | | | |

— Not reinforced or otherwise combined with other materials | | | |

40091100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400912 | — — With fittings | | | |

40091210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40091290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Reinforced or otherwise combined only with metal: | | | |

40092100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400922 | — — With fittings | | | |

40092210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40092290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Reinforced or otherwise combined only with textile materials | | | |

40093100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400932 | — — With fittings | | | |

40093210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40093290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Reinforced or otherwise combined with other materials: | | | |

40094100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400942 | — — With fittings: | | | |

40094210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40094290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4010 | Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber | | | |

— Conveyor belts or belting | | | |

40101100 | — — Reinforced only with metal | 2,2 | Year 3 | |

40101200 | — — Reinforced only with textile materials | 2,2 | Year 3 | |

40101300 | — — Reinforced only with plastics | 2,2 | Year 3 | |

40101900 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

— Transmission belts or belting: | | | |

40103100 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103200 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103300 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103400 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103500 | — — Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 150 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103600 | — — Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 150 cm but not exceeding 198 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103900 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

4011 | New pneumatic tyres, of rubber | | | |

40111000 | — Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 0,0 | Year 0 | |

401120 | — Of a kind used on buses or lorries | | | |

40112010 | — — With a load index not exceeding 121 | 0,0 | Year 0 | |

40112090 | — — With a load index exceeding 121 | 0,0 | Year 0 | |

401130 | — Of a kind used on aircraft | | | |

40113010 | — — For use on civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40113090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401140 | — Of a kind used on motorcycles | | | |

40114020 | — — For rims with a diameter not exceeding 33 cm | 0,0 | Year 0 | |

40114080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40115000 | — Of a kind used on bicycles | 0,0 | Year 0 | |

— Other, having a "herring-bone" or similar tread: | | | |

40116100 | — — Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | 0,0 | Year 0 | |

40116200 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size not exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40116300 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40116900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40119200 | — — Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | 0,0 | Year 0 | |

40119300 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size not exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40119400 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40119900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4012 | Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid orcushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber | | | |

— Retreaded tyres | | | |

40121100 | — — Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 0,0 | Year 0 | |

40121200 | — — Of a kind used on buses or lorries | 0,0 | Year 0 | |

401213 | — — Of a kind used on aircraft | | | |

40121310 | — — — For use on civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40121390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40121900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401220 | — Used pneumatic tyres | | | |

40122010 | — — For use on civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401290 | — Other: | | | |

40129020 | — — Solid or cushion tyres | 0,0 | Year 0 | |

40129030 | — — Tyre treads | 0,0 | Year 0 | |

40129090 | — — Tyre flaps | 0,0 | Year 0 | |

4013 | Inner tubes, of rubber | | | |

401310 | — Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars), buses or lorries | | | |

40131010 | — — Of the kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 0,0 | Year 0 | |

40131090 | — — Of the kind used on buses or lorries | 0,0 | Year 0 | |

40132000 | — Of a kind used on bicycles | 0,0 | Year 0 | |

401390 | — Other | | | |

40139010 | — — Of a kind used on motorcycles | 0,0 | Year 0 | |

40139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4014 | Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber | | | |

40141000 | — Sheath contraceptives | 0,0 | Year 0 | |

401490 | — Other | | | |

40149010 | — — Teats, nipple shields, and similar articles for babies | 0,0 | Year 0 | |

40149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4015 | Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber | | | |

— Gloves, mittens and mitts: | | | |

40151100 | — — Surgical | 0,0 | Year 0 | |

401519 | — — Other | | | |

40151910 | — — — Household gloves | 0,0 | Year 0 | |

40151990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40159000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4016 | Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber | | | |

401610 | — Of cellular rubber | | | |

40161010 | — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40161090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40169100 | — — Floor coverings and mats | 0,0 | Year 0 | |

40169200 | — — Erasers | 0,0 | Year 0 | |

401693 | — — Gaskets, washers and other seals | | | |

40169310 | — — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40169390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40169400 | — — Boat or dock fenders, whether or not inflatable | 0,0 | Year 0 | |

40169500 | — — Other inflatable articles | 0,0 | Year 0 | |

401699 | — — Other | | | |

40169910 | — — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

40169930 | — — — — Expander sleeves | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — For motor vehicles of headings 8701 to 8705 | | | |

40169952 | — — — — — — Rubber-to-metal bonded parts | 0,0 | Year 0 | |

40169958 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

40169982 | — — — — — — Rubber-to-metal bonded parts | 0,0 | Year 0 | |

40169988 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401700 | Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles of hard rubber | | | |

40170010 | — Hard rubber (for example, ebonite) in any form, scrap and waste included | 0,0 | Year 0 | |

40170090 | — Articles of hard rubber | 0,0 | Year 0 | |

41 | RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER | | | |

4101 | Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split: | | | |

410120 | — Whole hides and skins, of a weight per skin not exceeding 8 kg when simply dried, 10 kg when dry-salted, or 16 kg when fresh, wet-salted or otherwise preserved: | | | |

41012010 | — — Fresh | 0,0 | Year 0 | |

41012030 | — — Wet-salted | 0,0 | Year 0 | |

41012050 | — — Dried or dry-salted | 0,0 | Year 0 | |

41012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

410150 | — Whole hides and skins, of a weight exceeding 16 kg: | | | |

41015010 | — — Fresh | 0,0 | Year 0 | |

41015030 | — — Wet-salted | 0,0 | Year 0 | |

41015050 | — — Dried or dry-salted | 0,0 | Year 0 | |

41015090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41019000 | — Other, including butts, bends and bellies | 0,0 | Year 0 | |

4102 | Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by note 1 (c) to this chapter: | | | |

410210 | — With wool on: | | | |

41021010 | — — Of lambs | 0,0 | Year 0 | |

41021090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Without wool on: | | | |

41022100 | — — Pickled | 0,0 | Year 0 | |

41022900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4103 | Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by note 1 (b) or 1 (c) to this chapter: | | | |

410310 | — Of goats or kids: | | | |

41031020 | — — Fresh | 0,0 | Year 0 | |

41031050 | — — Salted or dried | 0,0 | Year 0 | |

41031090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41032000 | — Of reptiles | 0,0 | Year 0 | |

41033000 | — Of swine | 0,0 | Year 0 | |

41039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4104 | Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared | | | |

— In the wet state (including wet-blue): | | | |

410411 | — — Full grains, unsplit; grain splits: | | | |

41041110 | — — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41041151 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

41041159 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41041190 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

410419 | — — Other: | | | |

41041910 | — — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41041951 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

41041959 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41041990 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— In the dry state (crust): | | | |

410441 | — — Full grains, unsplit; grain splits: | | | |

— — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41044111 | — — — — East India kip, whole, whether or not the heads and legs have been removed, each of a net weight of not more than 4,5 kg, not further prepared than vegetable tanned, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

41044119 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41044151 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 3,0 | Year 3 | |

41044159 | — — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

41044190 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

410449 | — — Other: | | | |

— — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41044911 | — — — — East India kip, whole, whether or not the heads and legs have been removed, each of a net weight of not more than 4,5 kg, not further prepared than vegetable tanned, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

41044919 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41044951 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 3,0 | Year 3 | |

41044959 | — — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

41044990 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

4105 | Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool on whether or not split, but not further prepared: | | | |

410510 | — In the wet state (including wet-blue): | | | |

41051010 | — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41051090 | — — Split | 2,0 | Year 0 | |

410530 | — In the dry state (crust): | | | |

41053010 | — — Vegetable pre-tanned Indian hair sheep, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

41053091 | — — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41053099 | — — — Split | 2,0 | Year 0 | |

4106 | Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared: | | | |

— Of goats or kids: | | | |

410621 | — — In the wet state (including wet-blue): | | | |

41062110 | — — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41062190 | — — — Split | 2,0 | Year 0 | |

410622 | — — In the dry state (crust): | | | |

41062210 | — — — Vegetable pre-tanned Indian goat or kid, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

41062290 | — — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Of swine: | | | |

410631 | — — In the wet state (including wet-blue) | | | |

41063110 | — — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41063190 | — — — Split | 0,0 | Year 0 | |

410632 | — — In the dry state (crust) | | | |

41063210 | — — — Not split | 0,0 | Year 0 | |

41063290 | — — — Split | 0,0 | Year 0 | |

410640 | — Of reptiles: | | | |

41064010 | — — Vegetable pre-tanned | 0,0 | Year 0 | |

41064090 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

41069100 | — — In the wet state (including wet-blue) | 2,0 | Year 0 | |

41069200 | — — In the dry state (crust) | 2,0 | Year 0 | |

4107 | Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114: | | | |

— Whole hides and skins: | | | |

410711 | — — Full grains, unsplit: | | | |

— — — Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41071111 | — — — — Box calf | 3,0 | Year 3 | |

41071119 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

41071190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

410712 | — — Grain splits: | | | |

— — — Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41071211 | — — — — Box calf | 3,0 | Year 3 | |

41071219 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

41071291 | — — — — Bovine (including buffalo) leather | 2,0 | Year 3 | |

41071299 | — — — — Equine leather | 3,0 | Year 3 | |

410719 | — — Other: | | | |

41071910 | — — — Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 3,0 | Year 3 | |

41071990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Other, including sides: | | | |

410791 | — — Full grains, unsplit: | | | |

41079110 | — — — Sole leather | 3,0 | Year 3 | |

41079190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

410792 | — — Grain splits: | | | |

41079210 | — — — Bovine (including buffalo) leather | 2,0 | Year 3 | |

41079290 | — — — Equine leather | 3,0 | Year 3 | |

410799 | — — Other: | | | |

41079910 | — — — Bovine (including buffalo) leather | 3,0 | Year 3 | |

41079990 | — — — Equine leather | 3,0 | Year 3 | |

41120000 | Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114 | 0,0 | Year 0 | |

4113 | Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114: | | | |

41131000 | — Of goats or kids | 0,0 | Year 0 | |

41132000 | — Of swine | 0,0 | Year 0 | |

41133000 | — Of reptiles | 0,0 | Year 0 | |

41139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4114 | Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather: | | | |

411410 | — Chamois (including combination chamois) leather: | | | |

41141010 | — — Of sheep and lambs | 0,0 | Year 0 | |

41141090 | — — Of other animals | 0,0 | Year 0 | |

41142000 | — Patent leather and patent laminated leather; metallised leather | 0,0 | Year 0 | |

4115 | Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour: | | | |

41151000 | — Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls | 0,0 | Year 0 | |

41152000 | — Parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour | 0,0 | Year 0 | |

42 | ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT) | | | |

42010000 | Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material | 0,0 | Year 0 | |

4202 | Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper: | | | |

— Trunks, suit-cases, vanity cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | | | |

420211 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | | | |

42021110 | — — — Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | 0,0 | Year 0 | |

42021190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

420212 | — — With outer surface of plastics or of textile materials | | | |

— — — In the form of plastic sheeting | | | |

42021211 | — — — — Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | 3,3 | Year 3 | |

42021219 | — — — — Other | 3,3 | Year 3 | |

42021250 | — — — Of moulded plastic material | 1,7 | Year 3 | |

— — — Of other materials, including vulcanised fibre | | | |

42021291 | — — — — Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | 0,0 | Year 0 | |

42021299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

420219 | — — Other | | | |

42021910 | — — — Of aluminium | 1,9 | Year 3 | |

42021990 | — — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

— Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle | | | |

42022100 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | 0,0 | Year 0 | |

420222 | — — With outer surface of plastic sheeting or of textile materials | | | |

42022210 | — — — Of plastic sheeting | 3,3 | Year 3 | |

42022290 | — — — Of textile materials | 0,0 | Year 0 | |

42022900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag | | | |

42023100 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | 0,0 | Year 0 | |

420232 | — — With outer surface of plastic sheeting or of textile materials | | | |

42023210 | — — — Of plastic sheeting | 3,3 | Year 3 | |

42023290 | — — — Of textile materials | 0,0 | Year 0 | |

42023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

420291 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | | | |

42029110 | — — — Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags | 0,0 | Year 0 | |

42029180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

420292 | — — With outer surface of plastic sheeting or of textile materials | | | |

— — — Of plastic sheeting | | | |

42029211 | — — — — Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags | 3,3 | Year 3 | |

42029215 | — — — — Musical instrument cases | 2,3 | Year 3 | |

42029219 | — — — — Other | 3,3 | Year 3 | |

— — — Of textile materials | | | |

42029291 | — — — — Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags | 0,0 | Year 0 | |

42029298 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

42029900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4203 | Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather | | | |

42031000 | — Articles of apparel | 0,0 | Year 0 | |

— Gloves, mittens and mitts | | | |

42032100 | — — Specially designed for use in sports | 5,5 | Year 3 | |

420329 | — — Other | | | |

42032910 | — — — Protective for all trades | 5,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

42032991 | — — — — Men's and boys' | 3,5 | Year 3 | |

42032999 | — — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

42033000 | — Belts and bandoliers | 1,5 | Year 3 | |

42034000 | — Other clothing accessories | 1,5 | Year 3 | |

420400 | Articles of leather, or of composition leather, of a kind used in machinery or mechanical appliances or for other technical uses | | | |

42040010 | — Conveyor or transmission belts or belting | 0,0 | Year 0 | |

42040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

42050000 | Other articles of leather or of composition leather | 0,0 | Year 0 | |

4206 | Articles of gut (other than silkworm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons | | | |

42061000 | — Catgut | 0,0 | Year 0 | |

42069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

43 | FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; MANUFACTURES THEREOF | | | |

4301 | Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading 4101, 4102 or 4103: | | | |

43011000 | — Of mink, whole, with or without head, tail or paws | 0,0 | Year 0 | |

43013000 | — Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or without head, tail or paws | 0,0 | Year 0 | |

43016000 | — Of fox, whole, with or without head, tail or paws | 0,0 | Year 0 | |

430170 | — Of seal, whole, with or without head, tail or paws: | | | |

43017010 | — — Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43017090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

430180 | — Other furskins, whole, with or without head, tail or paws | | | |

43018010 | — — Of sea-otters or of nutria (coypu) | 0,0 | Year 0 | |

43018030 | — — Of marmots | 0,0 | Year 0 | |

43018050 | — — Of wild felines | 0,0 | Year 0 | |

43018095 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43019000 | — Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use | 0,0 | Year 0 | |

4302 | Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading 4303 | | | |

— Whole skins, with or without head, tail or paws, not assembled | | | |

43021100 | — — Of mink | 0,0 | Year 0 | |

43021300 | — — Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb | 0,0 | Year 0 | |

430219 | — — Other | | | |

43021910 | — — — Of beaver | 0,0 | Year 0 | |

43021920 | — — — Of musk-rat | 0,0 | Year 0 | |

43021930 | — — — Of fox | 0,0 | Year 0 | |

43021935 | — — — Of rabbit or hare | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of seal | | | |

43021941 | — — — — Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43021949 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43021950 | — — — Of sea-otters or of nutria (coypu) | 0,0 | Year 0 | |

43021960 | — — — Of marmots | 0,0 | Year 0 | |

43021970 | — — — Of wild felines | 0,0 | Year 0 | |

43021980 | — — — Of sheep or lambs | 0,0 | Year 0 | |

43021995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43022000 | — Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled | 0,0 | Year 0 | |

430230 | — Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled | | | |

43023010 | — — "Dropped" furskins | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

43023021 | — — — Of mink | 0,0 | Year 0 | |

43023025 | — — — Of rabbit or hare | 0,0 | Year 0 | |

43023031 | — — — Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb | 0,0 | Year 0 | |

43023035 | — — — Of beaver | 0,0 | Year 0 | |

43023041 | — — — Of musk-rat | 0,0 | Year 0 | |

43023045 | — — — Of fox | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of seal | | | |

43023051 | — — — — Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43023055 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43023061 | — — — Of sea-otters or of nutria (coypu) | 0,0 | Year 0 | |

43023065 | — — — Of marmots | 0,0 | Year 0 | |

43023071 | — — — Of wild felines | 0,0 | Year 0 | |

43023075 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4303 | Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin | | | |

430310 | — Articles of apparel and clothing accessories | | | |

43031010 | — — Of furskins of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43031090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

43040000 | Artificial fur and articles thereof | 0,0 | Year 0 | |

44 | WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL | | | |

4401 | Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms | | | |

44011000 | — Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms | 0,0 | Year 0 | |

— Wood in chips or particles | | | |

44012100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44012200 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

440130 | — Sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms | | | |

44013010 | — — Sawdust | 0,0 | Year 0 | |

44013090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44020000 | Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

4403 | Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared | | | |

44031000 | — Treated with paint, stains, creosote or other preservatives | 0,0 | Year 0 | |

440320 | — Other, coniferous | | | |

— — Spruce of the kind "Picea abies Karst." or silver fir (Abies alba Mill.): | | | |

44032011 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44032019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Pine of the kind "Pinus sylvestris L.": | | | |

44032031 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44032039 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44032091 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44032099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other, of tropical wood specified in subheadingte 1 to this chapter | | | |

44034100 | — — Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau | 0,0 | Year 0 | |

440349 | — — Other: | | | |

44034910 | — — — Sapelli, acajou d'Afrique and iroko | 0,0 | Year 0 | |

44034920 | — — — Okoumé | 0,0 | Year 0 | |

44034940 | — — — Sipo | 0,0 | Year 0 | |

44034995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

440391 | — — Of oak (Quercus spp.): | | | |

44039110 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44039190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440392 | — — Of beech (Fagus spp.): | | | |

44039210 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44039290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440399 | — — Other | | | |

44039910 | — — — Of poplar | 0,0 | Year 0 | |

44039930 | — — — Of eucalyptus | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of birch: | | | |

44039951 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44039959 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44039995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4404 | Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chipwood and the like | | | |

44041000 | — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44042000 | — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44050000 | Wood wool; wood flour | 0,0 | Year 0 | |

4406 | Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood | | | |

44061000 | — Not impregnated | 0,0 | Year 0 | |

44069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4407 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm: | | | |

440710 | — Coniferous: | | | |

44071015 | — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Planed | | | |

44071031 | — — — — Spruce of the kind "Picea abies Karst." or silver fir (Abies alba Mill.) | 0,0 | Year 0 | |

44071033 | — — — — Pine of the kind "Pinus sylvestris L." | 0,0 | Year 0 | |

44071038 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44071091 | — — — — Spruce of the kind "Picea abies Karst." or silver fir (Abies alba Mill.) | 0,0 | Year 0 | |

44071093 | — — — — Pine of the kind "Pinus sylvestris L." | 0,0 | Year 0 | |

44071098 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

440724 | — — Virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia and balsa: | | | |

44072415 | — — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44072430 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072490 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440725 | — — Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau: | | | |

44072510 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44072530 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072550 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

44072560 | — — — — — Dark red meranti and light red meranti | 0,0 | Year 0 | |

44072580 | — — — — — Meranti bakau | 0,0 | Year 0 | |

440726 | — — White lauan, white meranti, white seraya, yellowmeranti and alan: | | | |

44072610 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44072630 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072650 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

44072690 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440729 | — — Other: | | | |

44072905 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obéché, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose | | | |

— — — — — Planed | | | |

44072920 | — — — — — — Palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose | 0,0 | Year 0 | |

44072930 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44072950 | — — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

44072961 | — — — — — — Azobé | 0,0 | Year 0 | |

44072969 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44072983 | — — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072985 | — — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

44072995 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

440791 | — — Of oak (Quercus spp.): | | | |

44079115 | — — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Planed | | | |

44079131 | — — — — — Blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not assembled | 0,0 | Year 0 | |

44079139 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44079190 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44079200 | — — Of beech (Fagus spp.) | 0,0 | Year 0 | |

440799 | — — Other: | | | |

44079910 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44079930 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44079950 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44079991 | — — — — — Of poplar | 0,0 | Year 0 | |

44079996 | — — — — — Of tropical wood | 0,0 | Year 0 | |

44079997 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4408 | Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for other similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm: | | | |

440810 | — Coniferous: | | | |

44081015 | — — Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

44081091 | — — — Small boards for the manufacture of pencils | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44081093 | — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44081099 | — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

440831 | — — Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau: | | | |

44083111 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44083121 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44083125 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

44083130 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440839 | — — Other: | | | |

— — — White lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose: | | | |

44083915 | — — — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44083921 | — — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other: | | | |

44083931 | — — — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44083935 | — — — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44083955 | — — — — Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44083970 | — — — — — Small boards for the manufacture of pencils. | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other: | | | |

44083985 | — — — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44083995 | — — — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

440890 | — Other: | | | |

44089015 | — — Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

44089035 | — — — Small boards for the manufacture of pencils. | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44089085 | — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44089095 | — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

4409 | Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed: | | | |

440910 | — Coniferous | | | |

44091011 | — — Mouldings for frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects | 0,0 | Year 0 | |

44091018 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440920 | — Non-coniferous | | | |

44092011 | — — Mouldings for frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44092091 | — — — Blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not assembled | 0,0 | Year 0 | |

44092098 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4410 | Particle board and similar board (for example, oriented strand board and waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances: | | | |

— Oriented strand board and waferboard, of wood: | | | |

44102100 | — — Unworked or not further worked than sanded | 3,5 | Year 0 | |

44102900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Other, of wood: | | | |

44103100 | — — Unworked or not further worked than sanded | 3,5 | Year 0 | |

44103200 | — — Surface-covered with melamine-impregnated paper | 3,5 | Year 0 | |

44103300 | — — Surface-covered with decorative laminates of plastics | 3,5 | Year 0 | |

44103900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

44109000 | — Other | 3,5 | Year 0 | |

4411 | Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances | | | |

— Fibreboard of a density exceeding 0,8 g/cm3 | | | |

441111 | — — Not mechanically worked or surface covered | | | |

44111110 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44111190 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

441119 | — — Other | | | |

44111910 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44111990 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Fibreboard of a density exceeding 0,5 g/cm3 but not exceeding 0,8 g/cm3 | | | |

441121 | — — Not mechanically worked or surface covered | | | |

44112110 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44112190 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

441129 | — — Other | | | |

44112910 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44112990 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Fibreboard of a density exceeding 0,35 g/cm3 but not exceeding 0,5 g/cm3 | | | |

441131 | — — Not mechanically worked or surface covered | | | |

44113110 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44113190 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

441139 | — — Other | | | |

44113910 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44113990 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Other | | | |

44119100 | — — Not mechanically worked or surface covered | 3,5 | Year 0 | |

44119900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

4412 | Plywood, veneered panels and similar laminated wood: | | | |

— Plywood consisting solely of sheets of wood, each ply not exceeding 6 mm thickness: | | | |

441213 | — — With at least one outer ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

44121310 | — — — Of dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, obeche, okoumé, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose | 6,5 | Year 3 | |

44121390 | — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

44121400 | — — Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood | 3,5 | Year 3 | |

44121900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood: | | | |

441222 | — — With at least one ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

44122210 | — — — Containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

44122291 | — — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 6,5 | Year 3 | |

44122299 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

44122300 | — — Other, containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

441229 | — — Other: | | | |

44122920 | — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 6,5 | Year 3 | |

44122980 | — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

— Other: | | | |

441292 | — — With at least one ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

44129210 | — — — Containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

44129291 | — — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 2,5 | Year 3 | |

44129299 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

44129300 | — — Other, containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

441299 | — — Other: | | | |

44129920 | — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 2,5 | Year 3 | |

44129980 | — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

44130000 | Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes | 0,0 | Year 0 | |

441400 | Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects | | | |

44140010 | — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44140090 | — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

4415 | Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood | | | |

441510 | — Cases, boxes, crates, drums and similar packings; cable-drums | | | |

44151010 | — — Cases, boxes, crates, drums and similar packings | 0,0 | Year 0 | |

44151090 | — — Cable-drums | 0,0 | Year 0 | |

441520 | — Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars | | | |

44152020 | — — Flat pallets; pallet collars | 0,0 | Year 0 | |

44152090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44160000 | Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood, including staves | 0,0 | Year 0 | |

44170000 | Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood | 0,0 | Year 0 | |

4418 | Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled parquet panels, shingles and shakes | | | |

441810 | — Windows, frenchwindows and their frames | | | |

44181010 | — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44181050 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44181090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

441820 | — Doors and their frames and thresholds | | | |

44182010 | — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44182050 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44182080 | — — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

441830 | — Parquet panels | | | |

44183010 | — — For mosaic floors | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44183091 | — — — Composed of two or more layers of wood | 0,0 | Year 0 | |

44183099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44184000 | — Shuttering for concrete constructional work | 0,0 | Year 0 | |

44185000 | — Shingles and shakes | 0,0 | Year 0 | |

441890 | — Other | | | |

44189010 | — — Glue-laminated timber | 0,0 | Year 0 | |

44189090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

441900 | Tableware and kitchenware, of wood | | | |

44190010 | — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44190090 | — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

4420 | Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94 | | | |

442010 | — Statuettes and other ornaments, of wood | | | |

44201011 | — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44201019 | — — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

442090 | — Other | | | |

44209010 | — — Wood marquetry and inlaid wood | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44209091 | — — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44209099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4421 | Other articles of wood | | | |

44211000 | — Clothes hangers | 0,0 | Year 0 | |

442190 | — Other | | | |

44219091 | — — Of fibreboard | 0,0 | Year 0 | |

44219098 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

45 | CORK AND ARTICLES OF CORK | | | |

4501 | Natural cork, raw or simply prepared; waste cork; crushed, granulated or ground cork | | | |

45011000 | — Natural cork, raw or simply prepared | 0,0 | Year 0 | |

45019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

45020000 | Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers) | 0,0 | Year 0 | |

4503 | Articles of natural cork | | | |

450310 | — Corks and stoppers | | | |

45031010 | — — Cylindrical | 1,2 | Year 3 | |

45031090 | — — Other | 1,2 | Year 0 | |

45039000 | — Other | 1,2 | Year 3 | |

4504 | Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork | | | |

450410 | — Blocks, plates, sheets and strip; tiles of any shape; solid cylinders, including discs | | | |

— — Corks and stoppers | | | |

45041011 | — — — For sparkling wine, including those with discs of natural cork | 0,0 | Year 0 | |

45041019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

45041091 | — — — With a binding substance | 0,0 | Year 0 | |

45041099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

450490 | — Other | | | |

45049010 | — — Gaskets, washers and other seals, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

45049091 | — — — Corks and stoppers | 0,0 | Year 0 | |

45049099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

46 | MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK | | | |

4601 | Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips; plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials, bound together in parallel strands or woven, in sheet form, whether or not being finished articles (for example, mats, matting, screens): | | | |

460120 | — Mats, matting and screens of vegetable materials: | | | |

46012010 | — — Of plaits or similar products of plaiting materials | 0,0 | Year 0 | |

46012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

460191 | — — Of vegetable materials: | | | |

46019105 | — — — Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

46019110 | — — — — Of plaits or similar products of plaiting materials | 0,0 | Year 0 | |

46019190 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

460199 | — — Other: | | | |

46019905 | — — — Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

46019910 | — — — — Of plaits or similar products of plaiting materials | 1,2 | Year 3 | |

46019990 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4602 | Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from plaiting materials or made-up from goods of heading 4601; articles of loofah | | | |

460210 | — Of vegetable materials | | | |

46021010 | — — Straw envelopes for bottles | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

46021091 | — — — Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from plaiting materials | 0,0 | Year 0 | |

46021099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

46029000 | — Other | 1,2 | Year 3 | |

47 | PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD | | | |

470100 | Mechanical wood pulp | | | |

47010010 | — Thermo-mechanical wood pulp | 0,0 | Year 0 | |

47010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

47020000 | Chemical wood pulp, dissolving grades | 0,0 | Year 0 | |

4703 | Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades | | | |

— Unbleached | | | |

47031100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47031900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

— Semi-bleached or bleached | | | |

47032100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47032900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

4704 | Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades | | | |

— Unbleached | | | |

47041100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47041900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

— Semi-bleached or bleached | | | |

47042100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47042900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47050000 | Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes | 0,0 | Year 0 | |

4706 | Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or of other fibrous cellulosic material | | | |

47061000 | — Cotton linters pulp | 0,0 | Year 0 | |

47062000 | — Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

47069100 | — — Mechanical | 0,0 | Year 0 | |

47069200 | — — Chemical | 0,0 | Year 0 | |

47069300 | — — Semi-chemical | 0,0 | Year 0 | |

4707 | Recovered (waste and scrap) paper or paperboard | | | |

47071000 | — Unbleached kraft paper or paperboard or corrugated paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

47072000 | — Other paper or paperboard made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass. | 0,0 | Year 0 | |

470730 | — Paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example, newspapers, journals and similar printed matter) | | | |

47073010 | — — Old and unsold newspapers and magazines, telephone directories, brochures and printed advertising material | 0,0 | Year 0 | |

47073090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

470790 | — Other, including unsorted waste and scrap | | | |

47079010 | — — Unsorted | 0,0 | Year 0 | |

47079090 | — — Sorted | 0,0 | Year 0 | |

48 | PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD | | | |

48010000 | Newsprint, in rolls or sheets | 0,0 | Year 0 | |

4802 | Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; hand-made paper and paperboard: | | | |

48021000 | — Hand-made paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48022000 | — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48023000 | — Carbonising base paper | 0,0 | Year 0 | |

480240 | — Wallpaper base: | | | |

48024010 | — — Not containing fibres obtained by a mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres | 0,0 | Year 0 | |

48024090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres: | | | |

480254 | — — Weighing less than 40 g/m2: | | | |

48025410 | — — — Paper weighing not more than 15 g/m2, for use in stencil making | 0,0 | Year 0 | |

48025490 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48025500 | — — Weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2, in rolls | 0,0 | Year 0 | |

480256 | — — Weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2, in sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded state: | | | |

48025610 | — — — With one side measuring 297 mm and the other side measuring 210 mm (A 4 format) | 0,0 | Year 0 | |

48025690 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48025700 | — — Other, weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

480258 | — — Weighing more than 150 g/m2: | | | |

48025810 | — — — In rolls | 0,0 | Year 0 | |

48025890 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other paper and paperboard, of which more than 10 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process: | | | |

480261 | — — In rolls: | | | |

48026110 | — — — Newsprint, other than that of heading 4801 | 0,0 | Year 0 | |

48026150 | — — — Other, weighing less than 72 g/m2 and of which more than 50 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical process | 0,0 | Year 0 | |

48026190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480262 | — — In sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded state: | | | |

48026210 | — — — Newsprint, other than that of heading 4801 | 0,0 | Year 0 | |

48026250 | — — — Other, weighing less than 72 g/m 2 and of which more than 50 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical process | 0,0 | Year 0 | |

48026290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480269 | — — Other: | | | |

48026910 | — — — Newsprint, other than that of heading 4801 | 0,0 | Year 0 | |

48026950 | — — — Weighing less than 72 g/m2 and of which more than 50 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical process | 0,0 | Year 0 | |

48026990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480300 | Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets | | | |

48030010 | — Cellulose wadding | 0,0 | Year 0 | |

— Creped paper and webs of cellulose fibres (tissues), weighing, per ply | | | |

48030031 | — — Not more than 25 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48030039 | — — More than 25 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4804 | Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of heading 4802 or 4803 | | | |

— Kraftliner | | | |

480411 | — — Unbleached | | | |

— — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

48041111 | — — — — Weighing less than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48041115 | — — — — Weighing 150 g/m2 or more but less than 175 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48041119 | — — — — Weighing 175 g/m2 or more | 0,0 | Year 0 | |

48041190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480419 | — — Other | | | |

— — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

— — — — Composed of one or more layers unbleached and an outside layer bleached, semi-bleached or coloured, weighing per m2 | | | |

48041911 | — — — — — Less than 150 g | 0,0 | Year 0 | |

48041915 | — — — — — 150 g or more but less than 175 g | 0,0 | Year 0 | |

48041919 | — — — — — 175 g or more | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other, weighing per m2 | | | |

48041931 | — — — — — Less than 150 g | 0,0 | Year 0 | |

48041938 | — — — — — 150 g or more | 0,0 | Year 0 | |

48041990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Sack kraft paper | | | |

480421 | — — Unbleached | | | |

48042110 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48042190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480429 | — — Other | | | |

48042910 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48042990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other kraft paper and paperboard weighing 150 g/m2 or less | | | |

480431 | — — Unbleached | | | |

48043110 | — — — For the manufacture of paper yarn of heading 5308 or of paper yarn reinforced with metal of heading 5607 | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

48043151 | — — — — — Kraft electro-technical insulating paper | 0,0 | Year 0 | |

48043159 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48043190 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480439 | — — Other | | | |

48043910 | — — — For the manufacture of paper yarn of heading 5308 or of paper yarn reinforced with metal of heading 5607 | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

48043951 | — — — — — Bleached uniformly throughout the mass | 0,0 | Year 0 | |

48043959 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48043990 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other kraft paper and paperboard weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2 | | | |

480441 | — — Unbleached | | | |

48044110 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

48044191 | — — — — Saturating kraft | 0,0 | Year 0 | |

48044199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480442 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process | | | |

48044210 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48044290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480449 | — — Other | | | |

48044910 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48044990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other kraft paper and paperboard weighing 225 g/m2 or more | | | |

480451 | — — Unbleached | | | |

48045110 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48045190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480452 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process | | | |

48045210 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48045290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480459 | — — Other | | | |

48045910 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48045990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4805 | Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further worked or processed than as specified in note 3 to this chapter: | | | |

— Fluting paper: | | | |

48051100 | — — Semi-chemical fluting paper | 0,0 | Year 0 | |

48051200 | — — Straw fluting paper | 0,0 | Year 0 | |

480519 | — — Other: | | | |

48051910 | — — — Wellenstoff | 0,0 | Year 0 | |

48051990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Testliner (recycled liner board): | | | |

48052400 | — — Weighing 150 g/m2 or less | 0,0 | Year 0 | |

48052500 | — — Weighing more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

480530 | — Sulphite wrapping paper: | | | |

48053010 | — — Weighing less than 30 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48053090 | — — Weighing 30 g/m2 or more | 0,0 | Year 0 | |

48054000 | — Filter paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48055000 | — Felt paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

480591 | — — Weighing 150 g/m2 or less: | | | |

48059110 | — — — Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 480512, 480519, 480524 or 480525) | 0,0 | Year 0 | |

— — — other: | | | |

48059191 | — — — — Paper and paperboard for corrugated paper and paperboard: | 0,0 | Year 0 | |

48059199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480592 | — — Weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2: | | | |

48059210 | — — — Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 480512, 480519, 480524 or 480525) | 0,0 | Year 0 | |

— — — other: | | | |

48059291 | — — — — Paper and paperboard for corrugated paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48059299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480593 | — — Weighing 225 g/m2 or more: | | | |

48059310 | — — — Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 480512, 480519, 480524 or 480525) | 0,0 | Year 0 | |

— — — other: | | | |

48059391 | — — — — Made from wastepaper | 0,0 | Year 0 | |

48059399 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4806 | Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets | | | |

48061000 | — Vegetable parchment | 0,0 | Year 0 | |

48062000 | — Greaseproof papers | 0,0 | Year 0 | |

48063000 | — Tracing papers | 0,0 | Year 0 | |

480640 | — Glassine and other glazed transparent or translucent papers | | | |

48064010 | — — Glassine papers | 0,0 | Year 0 | |

48064090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480700 | Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets: | | | |

48070010 | — Paper and paperboard, laminated internally with bitumen, tar or asphalt | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

48070020 | — — Straw paper and paperboard, whether or not covered with paper other than straw paper | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

48070050 | — — — Made from wastepaper, whether or not covered with paper | 0,0 | Year 0 | |

48070090 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4808 | Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading 4803 | | | |

48081000 | — Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated | 0,0 | Year 0 | |

48082000 | — Sack kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48083000 | — Other kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4809 | Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (including coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset plates), whether or not printed, in rolls or sheets | | | |

48091000 | — Carbon or similar copying papers | 0,0 | Year 0 | |

480920 | — Self-copy paper | | | |

48092010 | — — In rolls | 0,0 | Year 0 | |

48092090 | — — In sheets | 0,0 | Year 0 | |

48099000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4810 | Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size: | | | |

— Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres: | | | |

481013 | — — In rolls: | | | |

— — — Of a width exceeding 15 cm: | | | |

48101311 | — — — — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48101319 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48101391 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48101399 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481014 | — — In sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded state: | | | |

— — — With one side exceeding 360 mm and the other side exceeding 150 mm in the unfolded state: | | | |

48101411 | — — — — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48101419 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48101491 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48101499 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481019 | — — Other: | | | |

48101910 | — — — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not more than 150 g/m2, | 0,0 | Year 0 | |

48101990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, of which more than 10 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process: | | | |

481022 | — — Light-weight coated paper: | | | |

48102210 | — — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48102291 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48102299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481029 | — — Other: | | | |

— — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state: | | | |

— — — — In rolls: | | | |

48102911 | — — — — — Wallpaper base | 0,0 | Year 0 | |

48102919 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48102920 | — — — — In sheets | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48102991 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48102999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Kraft paper and paperboard, other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes: | | | |

48103100 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process, and weighing 150 g/m2 or less | 0,0 | Year 0 | |

481032 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process, and weighing more than 150 g/m2: | | | |

48103210 | — — — Coated with kaolin | 0,0 | Year 0 | |

48103290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48103900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other paper and paperboard: | | | |

481092 | — — Multi-ply: | | | |

48109210 | — — — Each layer bleached | 0,0 | Year 0 | |

48109230 | — — — With only one outer layer bleached | 0,0 | Year 0 | |

48109290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481099 | — — Other: | | | |

48109910 | — — — Bleached paper and paperboard, coated with kaolin | 0,0 | Year 0 | |

48109930 | — — — Coated with mica powder | 0,0 | Year 0 | |

48109990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4811 | Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in heading 4803, 4809 or 4810: | | | |

48111000 | — Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

— Gummed or adhesive paper and paperboard: | | | |

481141 | — — Self-adhesive: | | | |

48114110 | — — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48114191 | — — — — Of a width not exceeding 10 cm, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic rubber | 0,0 | Year 0 | |

48114199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481149 | — — Other: | | | |

48114910 | — — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

48114990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives): | | | |

48115100 | — — Bleached, weighing more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48115900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48116000 | — Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with wax, paraffin wax, stearin, oil or glycerol | 0,0 | Year 0 | |

481190 | — Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres: | | | |

48119010 | — — Continuous forms, in rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

48119090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48120000 | Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp | 0,0 | Year 0 | |

4813 | Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes | | | |

48131000 | — In the form of booklets or tubes | 0,0 | Year 0 | |

48132000 | — In rolls of a width not exceeding 5 cm | 0,0 | Year 0 | |

48139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4814 | Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of paper | | | |

48141000 | — "Ingrain" paper | 0,0 | Year 0 | |

48142000 | — Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper coated or covered, on the face side, with a grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise decorated layer of plastics | 0,0 | Year 0 | |

48143000 | — Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper covered, on the face side, with plaiting material, whether or not bound together in parallel strands or woven | 0,0 | Year 0 | |

481490 | — Other | | | |

48149010 | — — Wallpaper and similar wall coverings, consisting of grained, embossed, surface-coloured, design-printed or otherwise surface-decorated paper, coated or covered with transparent protective plastics | 0,0 | Year 0 | |

48149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48150000 | Floor coverings on a base of paper or of paperboard, whether or not cut to size | 0,0 | Year 0 | |

4816 | Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes | | | |

48161000 | — Carbon or similar copying papers | 0,0 | Year 0 | |

48162000 | — Self-copy paper | 0,0 | Year 0 | |

48163000 | — Duplicator stencils | 0,0 | Year 0 | |

48169000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4817 | Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery | | | |

48171000 | — Envelopes | 0,0 | Year 0 | |

48172000 | — Letter cards, plain postcards and correspondence cards | 0,0 | Year 0 | |

48173000 | — Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery | 0,0 | Year 0 | |

4818 | Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serviettes, napkins for babies, tampons, bed sheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres | | | |

481810 | — Toilet paper | | | |

48181010 | — — Weighing, per ply, 25 g/m2 or less | 0,0 | Year 0 | |

48181090 | — — Weighing, per ply, more than 25 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

481820 | — Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels | | | |

48182010 | — — Handkerchiefs and cleansing or facial tissues | 0,0 | Year 0 | |

— — Hand towels | | | |

48182091 | — — — In rolls | 0,0 | Year 0 | |

48182099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48183000 | — Tablecloths and serviettes | 0,0 | Year 0 | |

481840 | — Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles | | | |

— — Sanitary towels, tampons and similar articles | | | |

48184011 | — — — Sanitary towels | 0,0 | Year 0 | |

48184013 | — — — Tampons | 0,0 | Year 0 | |

48184019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles | | | |

48184091 | — — — Not put up for retail sale | 0,0 | Year 0 | |

48184099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48185000 | — Articles of apparel and clothing accessories | 0,0 | Year 0 | |

481890 | — Other | | | |

48189010 | — — Articles of a kind used for surgical, medical or hygienic purposes, not put up for retail sale | 0,0 | Year 0 | |

48189090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4819 | Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays, and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like | | | |

48191000 | — Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

481920 | — Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard | | | |

48192010 | — — With a weight of the paper or the paperboard of less than 600 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48192090 | — — With a weight of the paper or the paperboard of 600 g/m2 or more | 0,0 | Year 0 | |

48193000 | — Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more | 0,0 | Year 0 | |

48194000 | — Other sacks and bags, including cones | 0,0 | Year 0 | |

48195000 | — Other packing containers, including record sleeves | 0,0 | Year 0 | |

48196000 | — Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used in offices, shops or the like | 0,0 | Year 0 | |

4820 | Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for samples or for collections and book covers, of paper or paperboard | | | |

482010 | — Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles | | | |

48201010 | — — Registers, account books, order books and receipt books | 0,0 | Year 0 | |

48201030 | — — Note books, letter pads and memorandum pads | 0,0 | Year 0 | |

48201050 | — — Diaries | 0,0 | Year 0 | |

48201090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48202000 | — Exercise books | 0,0 | Year 0 | |

48203000 | — Binders (other than book covers), folders and file covers | 0,0 | Year 0 | |

482040 | — Manifold business forms and interleaved carbon sets | | | |

48204010 | — — Continuous forms | 0,0 | Year 0 | |

48204090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48205000 | — Albums for samples or for collections | 0,0 | Year 0 | |

48209000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4821 | Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed | | | |

482110 | — Printed | | | |

48211010 | — — Self-adhesive | 0,0 | Year 0 | |

48211090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

482190 | — Other | | | |

48219010 | — — Self-adhesive | 0,0 | Year 0 | |

48219090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4822 | Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened) | | | |

48221000 | — Of a kind used for winding textile yarn | 0,0 | Year 0 | |

48229000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4823 | Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres: | | | |

— Gummed or adhesive paper, in strips or rolls: | | | |

482312 | — — Self-adhesive: | | | |

48231210 | — — — Of a width not exceeding 10 cm, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic rubber: | 0,0 | Year 0 | |

48231290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48231900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48232000 | — Filter paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48234000 | — Rolls, sheets and dials, printed for self-recording apparatus | 0,0 | Year 0 | |

482360 | — Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard | | | |

48236010 | — — Trays, dishes and plates | 0,0 | Year 0 | |

48236090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

482370 | — Moulded or pressed articles of paper pulp | | | |

48237010 | — — Moulded trays and boxes for packing eggs | 0,0 | Year 0 | |

48237090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

482390 | — Other: | | | |

48239010 | — — Gaskets, washers and other seals, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes: | | | |

48239012 | — — — — Printed, embossed or perforated: | 0,0 | Year 0 | |

48239014 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48239015 | — — — — Cards, not punched, for punch card machines, whether or not in strips | 0,0 | Year 0 | |

48239020 | — — — — Perforated paper and paperboard for Jacquard and similar machines | 0,0 | Year 0 | |

48239030 | — — — — Fans and hand screens; frames therefor and parts of such frames | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

48239050 | — — — — — Cut to size or shape | 0,0 | Year 0 | |

48239090 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49 | PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRODUCTS OF THE PRINTING INDUSTRY; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS | | | |

4901 | Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not in single sheets | | | |

49011000 | — In single sheets, whether or not folded | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

49019100 | — — Dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments thereof | 0,0 | Year 0 | |

49019900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4902 | Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material | | | |

49021000 | — Appearing at least four times a week | 0,0 | Year 0 | |

490290 | — Other | | | |

49029010 | — — Appearing once a week | 0,0 | Year 0 | |

49029030 | — — Appearing once a month | 0,0 | Year 0 | |

49029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49030000 | Children's picture, drawing or colouring books | 0,0 | Year 0 | |

49040000 | Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated | 0,0 | Year 0 | |

4905 | Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed | | | |

49051000 | — Globes | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

49059100 | — — In book form | 0,0 | Year 0 | |

49059900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49060000 | Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing | 0,0 | Year 0 | |

490700 | Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title: | | | |

49070010 | — Postage, revenue and similar stamps | 0,0 | Year 0 | |

49070030 | — Banknotes | 0,0 | Year 0 | |

49070090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4908 | Transfers (decalcomanias) | | | |

49081000 | — Transfers (decalcomanias), vitrifiable | 0,0 | Year 0 | |

49089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

490900 | Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings | | | |

49090010 | — Printed or illustrated postcards | 0,0 | Year 0 | |

49090090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

49100000 | Calendars of any kind, printed, including calendar blocks | 0,0 | Year 0 | |

4911 | Other printed matter, including printed pictures and photographs | | | |

491110 | — Trade advertising material, commercial catalogues and the like | | | |

49111010 | — — Commercial catalogues | 0,0 | Year 0 | |

49111090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

491191 | — — Pictures, designs and photographs | | | |

49119110 | — — — Sheets (not being trade advertising material), not folded, merely with illustrations or pictures not bearing a text or caption, for editions of books or periodicals which are published in different countries in one or more languages | 0,0 | Year 0 | |

49119180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49119900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

50 | SILK | | | |

50010000 | Silkworm cocoons suitable for reeling | 0,0 | Year 0 | |

50020000 | Raw silk (not thrown) | 0,0 | Year 0 | |

5003 | Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock) | | | |

50031000 | — Not carded or combed | 0,0 | Year 0 | |

50039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

500400 | Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale | | | |

50040010 | — Unbleached, scoured or bleached | 3,2 | Year 0 | |

50040090 | — Other | 3,2 | Year 0 | |

500500 | Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale | | | |

50050010 | — Unbleached, scoured or bleached | 2,3 | Year 0 | |

50050090 | — Other | 2,3 | Year 0 | |

500600 | Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silkworm gut | | | |

50060010 | — Silk yarn | 4,1 | Year 0 | |

50060090 | — Yarn spun from noil or other silk waste; silkworm gut | 2,3 | Year 0 | |

5007 | Woven fabrics of silk or of silk waste | | | |

50071000 | — Fabrics of noil silk | 2,4 | Year 0 | |

500720 | — Other fabrics, containing 85 % or more by weight of silk or of silk waste other than noil silk | | | |

— — Crêpes | | | |

50072011 | — — — Unbleached, scoured or bleached | 5,5 | Year 0 | |

50072019 | — — — Other | 5,5 | Year 0 | |

— — Pongee, habutai, honan, shantung, corah and similar far eastern fabrics, wholly of silk (not mixed with noil or other silk waste or with other textile materials) | | | |

50072021 | — — — Plain-woven, unbleached or not further processed than scoured | 4,2 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

50072031 | — — — — Plain-woven | 6,0 | Year 0 | |

50072039 | — — — — Other | 6,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

50072041 | — — — Diaphanous fabrics (open weave) | 5,7 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

50072051 | — — — — Unbleached, scoured or bleached | 5,7 | Year 0 | |

50072059 | — — — — Dyed | 5,7 | Year 0 | |

— — — — Of yarns of different colours | | | |

50072061 | — — — — — Of a width exceeding 57 cm but not exceeding 75 cm | 5,7 | Year 0 | |

50072069 | — — — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

50072071 | — — — — Printed | 5,7 | Year 0 | |

500790 | — Other fabrics | | | |

50079010 | — — Unbleached, scoured or bleached | 5,5 | Year 0 | |

50079030 | — — Dyed | 5,5 | Year 0 | |

50079050 | — — Of yarns of different colours | 5,5 | Year 0 | |

50079090 | — — Printed | 5,5 | Year 0 | |

51 | WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR; HORSEHAIR YARN AND WOVEN FABRIC | | | |

5101 | Wool, not carded or combed | | | |

— Greasy, including fleece-washed wool | | | |

51011100 | — — Shorn wool | 0,0 | Year 0 | |

51011900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Degreased, not carbonized | | | |

51012100 | — — Shorn wool | 0,0 | Year 0 | |

51012900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

51013000 | — Carbonized | 0,0 | Year 0 | |

5102 | Fine or coarse animal hair, not carded or combed: | | | |

— Fine animal hair: | | | |

51021100 | — — Of Kashmir (cashmere) goats | 0,0 | Year 0 | |

510219 | — — Other: | | | |

51021910 | — — — Of Angora rabbit | 0,0 | Year 0 | |

51021930 | — — — Of alpaca, llama or vicuna | 0,0 | Year 0 | |

51021940 | — — — Of camel or yak, or of Angora, Tibetan or similar goats | 0,0 | Year 0 | |

51021990 | — — — Of rabbit (other than Angora rabbit), hare, beaver, nutria or musk-rat | 0,0 | Year 0 | |

51022000 | — Coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

5103 | Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock | | | |

510310 | — Noils of wool or of fine animal hair | | | |

51031010 | — — Not carbonized | 0,0 | Year 0 | |

51031090 | — — Carbonized | 0,0 | Year 0 | |

510320 | — Other waste of wool or of fine animal hair | | | |

51032010 | — — Yarn waste | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51032091 | — — — Not carbonized | 0,0 | Year 0 | |

51032099 | — — — Carbonized | 0,0 | Year 0 | |

51033000 | — Waste of coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

51040000 | Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

5105 | Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including combed wool in fragments): | | | |

51051000 | — Carded wool | 2,0 | Year 0 | |

— Wool tops and other combed wool | | | |

51052100 | — — Combed wool in fragments | 2,0 | Year 0 | |

51052900 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Fine animal hair, carded or combed: | | | |

51053100 | — — Of Kashmir (cashmere) goats | 2,0 | Year 0 | |

510539 | — — Other: | | | |

51053910 | — — Carded | 2,0 | Year 0 | |

51053990 | — — Combed | 2,0 | Year 0 | |

51054000 | — Coarse animal hair, carded or combed | 2,0 | Year 0 | |

5106 | Yarn of carded wool, not put up for retail sale | | | |

510610 | — Containing 85 % or more by weight of wool | | | |

51061010 | — — Unbleached | 3,0 | Year 0 | |

51061090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

510620 | — Containing less than 85 % by weight of wool | | | |

51062010 | — — Containing 85 % or more by weight of wool and fine animal hair | 3,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51062091 | — — — Unbleached | 3,4 | Year 0 | |

51062099 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

5107 | Yarn of combed wool, not put up for retail sale | | | |

510710 | — Containing 85 % or more by weight of wool | | | |

51071010 | — — Unbleached | 3,0 | Year 0 | |

51071090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

510720 | — Containing less than 85 % by weight of wool | | | |

— — Containing 85 % or more by weight of wool and fine animal hair | | | |

51072010 | — — — Unbleached | 3,5 | Year 0 | |

51072030 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Mixed solely or mainly with synthetic staple fibres | | | |

51072051 | — — — — Unbleached | 3,5 | Year 0 | |

51072059 | — — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— — — Otherwise mixed | | | |

51072091 | — — — — Unbleached | 3,5 | Year 0 | |

51072099 | — — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

5108 | Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale | | | |

510810 | — Carded | | | |

51081010 | — — Unbleached | 2,5 | Year 0 | |

51081090 | — — Other | 2,5 | Year 0 | |

510820 | — Combed | | | |

51082010 | — — Unbleached | 2,5 | Year 0 | |

51082090 | — — Other | 2,5 | Year 0 | |

5109 | Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale | | | |

510910 | — Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair | | | |

51091010 | — — In balls, hanks or skeins, of a weight exceeding 125 g but not exceeding 500 g | 3,0 | Year 0 | |

51091090 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

510990 | — Other | | | |

51099010 | — — In balls, hanks or skeins, of a weight exceeding 125 g but not exceeding 500 g | 4,0 | Year 0 | |

51099090 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

51100000 | Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair yarn), whether or not put up for retail sale | 2,8 | Year 0 | |

5111 | Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair | | | |

— Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair | | | |

511111 | — — Of a weight not exceeding 300 g/m2 | | | |

— — — Loden fabrics | | | |

51111111 | — — — — Of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111119 | — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — — Other fabrics | | | |

51111191 | — — — — Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111199 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

511119 | — — Other | | | |

— — — Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 | | | |

— — — — Loden fabrics | | | |

51111911 | — — — — — Of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111919 | — — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — — — Other fabrics | | | |

51111931 | — — — — — Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111939 | — — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

— — — Of a weight exceeding 450 g/m2 | | | |

51111991 | — — — — Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111999 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

51112000 | — Other, mixed mainly or solely with man-made filaments | 7,8 | Year 0 | |

511130 | — Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres | | | |

51113010 | — — Of a weight not exceeding 300 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51113030 | — — Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51113090 | — — Of a weight exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

511190 | — Other | | | |

51119010 | — — Containing a total of more than 10 % by weight of textile materials of Chapter 50 | 5,7 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51119091 | — — — Of a weight not exceeding 300 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51119093 | — — — Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51119099 | — — — Of a weight exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

5112 | Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair | | | |

— Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair | | | |

511211 | — — Of a weight not exceeding 200 g/m2 | | | |

51121110 | — — — Of a value of EUR 3 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51121190 | — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

511219 | — — Other | | | |

— — — Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 | | | |

51121911 | — — — — Of a value of EUR 3 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51121919 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

— — — Of a weight exceeding 375 g/m2 | | | |

51121991 | — — — — Of a value of EUR 3 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51121999 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

51122000 | — Other, mixed mainly or solely with man-made filaments | 7,8 | Year 0 | |

511230 | — Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres | | | |

51123010 | — — Of a weight not exceeding 200 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51123030 | — — Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51123090 | — — Of a weight exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

511290 | — Other | | | |

51129010 | — — Containing a total of more than 10 % by weight of textile materials of Chapter 50 | 5,7 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51129091 | — — — Of a weight not exceeding 200 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51129093 | — — — Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51129099 | — — — Of a weight exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51130000 | Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair | 4,2 | Year 0 | |

52 | COTTON | | | |

520100 | Cotton, not carded or combed | | | |

52010010 | — Rendered absorbent or bleached | 0,0 | Year 0 | |

52010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5202 | Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

52021000 | — Yarn waste (including thread waste) | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

52029100 | — — Garnetted stock | 0,0 | Year 0 | |

52029900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

52030000 | Cotton, carded or combed | 0,0 | Year 0 | |

5204 | Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale | | | |

— Not put up for retail sale | | | |

52041100 | — — Containing 85 % or more by weight of cotton | 3,5 | Year 0 | |

52041900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

52042000 | — Put up for retail sale | 4,6 | Year 0 | |

5205 | Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more by weight of cotton, not put up for retail sale | | | |

— Single yarn, of uncombed fibres | | | |

52051100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52051200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52051300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52051400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

520515 | — — Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) | | | |

52051510 | — — — Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,7 | Year 0 | |

52051590 | — — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Single yarn, of combed fibres | | | |

52052100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052600 | — — Measuring less than 125 decitex but not less than 106,38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052700 | — — Measuring less than 106,38 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052800 | — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres | | | |

52053100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053500 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres | | | |

52054100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054600 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex but not less than 106,38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054700 | — — Measuring per single yarn less than 106,38 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054800 | — — Measuring per single yarn less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

5206 | Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85 % by weight of cotton, not put up for retail sale | | | |

— Single yarn, of uncombed fibres | | | |

52061100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

520615 | — — Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) | | | |

52061510 | — — — Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061590 | — — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Single yarn, of combed fibres | | | |

52062100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

520625 | — — Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) | | | |

52062510 | — — — Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062590 | — — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres | | | |

52063100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063500 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres | | | |

52064100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064500 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

5207 | Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale | | | |

52071000 | — Containing 85 % or more by weight of cotton | 4,6 | Year 0 | |

52079000 | — Other | 4,6 | Year 0 | |

5208 | Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

520811 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | | | |

52081110 | — — — Fabrics for the manufacture of bandages, dressings and medical gauzes | 6,7 | Year 0 | |

52081190 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

520812 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

— — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52081216 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52081219 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

— — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52081296 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52081299 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52081300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52081900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

520821 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | | | |

52082110 | — — — Fabrics for the manufacture of bandages, dressings and medical gauzes | 6,7 | Year 0 | |

52082190 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

520822 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

— — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52082216 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52082219 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

— — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52082296 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52082299 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52082300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52082900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

52083100 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

520832 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

— — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52083216 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52083219 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

— — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52083296 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52083299 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52083300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52083900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52084100 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52084200 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52084300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52084900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52085100 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

520852 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

52085210 | — — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52085290 | — — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52085300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52085900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5209 | Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

52091100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52091200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52091900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

52092100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52092200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52092900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

52093100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52093200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52093900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52094100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52094200 | — — Denim | 6,7 | Year 0 | |

52094300 | — — Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

520949 | — — Other fabrics | | | |

52094910 | — — — Jacquard fabrics of a width of more than 115 cm but less than 140 cm | 6,7 | Year 0 | |

52094990 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52095100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52095200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52095900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5210 | Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

521011 | — — Plain weave | | | |

52101110 | — — — Of a width not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52101190 | — — — Of a width exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52101200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52101900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

521021 | — — Plain weave | | | |

52102110 | — — — Of a width not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52102190 | — — — Of a width exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52102200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52102900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

521031 | — — Plain weave | | | |

52103110 | — — — Of a width not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52103190 | — — — Of a width exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52103200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52103900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52104100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52104200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52104900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52105100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52105200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52105900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5211 | Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

52111100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52111200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52111900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

52112100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52112200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52112900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

52113100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52113200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52113900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52114100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52114200 | — — Denim | 6,7 | Year 0 | |

52114300 | — — Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

521149 | — — Other fabrics | | | |

52114910 | — — — Jacquard fabrics | 6,7 | Year 0 | |

52114990 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52115100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52115200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52115900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5212 | Other woven fabrics of cotton | | | |

— Weighing not more than 200 g/m2 | | | |

521211 | — — Unbleached | | | |

52121110 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121190 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521212 | — — Bleached | | | |

52121210 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121290 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521213 | — — Dyed | | | |

52121310 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121390 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521214 | — — Of yarns of different colours | | | |

52121410 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121490 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521215 | — — Printed | | | |

52121510 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121590 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

— Weighing more than 200 g/m2 | | | |

521221 | — — Unbleached | | | |

52122110 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122190 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521222 | — — Bleached | | | |

52122210 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122290 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521223 | — — Dyed | | | |

52122310 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122390 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521224 | — — Of yarns of different colours | | | |

52122410 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122490 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521225 | — — Printed | | | |

52122510 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122590 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

53 | OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF PAPER YARN | | | |

5301 | Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53011000 | — Flax, raw or retted | 0,0 | Year 0 | |

— Flax, broken, scutched, hackled or otherwise processed, but not spun | | | |

53012100 | — — Broken or scutched | 0,0 | Year 0 | |

53012900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

530130 | — Flax tow and waste | | | |

53013010 | — — Tow | 0,0 | Year 0 | |

53013090 | — — Flax waste | 0,0 | Year 0 | |

5302 | True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53021000 | — True hemp, raw or retted | 0,0 | Year 0 | |

53029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5303 | Jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie), raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53031000 | — Jute and other textile bast fibres, raw or retted | 0,0 | Year 0 | |

53039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5304 | Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53041000 | — Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw | 0,0 | Year 0 | |

53049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5305 | Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Neee), ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

— Of coconut (coir) | | | |

53051100 | — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

53051900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of abaca | | | |

53052100 | — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

53052900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

53059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5306 | Flax yarn | | | |

530610 | — Single | | | |

— — Not put up for retail sale | | | |

53061010 | — — — Measuring 833,3 decitex or more (not exceeding 12 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

53061030 | — — — Measuring less than 833,3 decitex but not less than 277,8 decitex (exceeding 12 metric number but not exceeding 36 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

53061050 | — — — Measuring less than 277,8 decitex (exceeding 36 metric number) | 3,0 | Year 0 | |

53061090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

530620 | — Multiple (folded) or cabled | | | |

53062010 | — — Not put up for retail sale | 3,2 | Year 0 | |

53062090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

5307 | Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading 5303 | | | |

530710 | — Single | | | |

53071010 | — — Measuring 1000 decitex or less (10 metric number or more) | 0,0 | Year 0 | |

53071090 | — — Measuring more than 1000 decitex (less than 10 metric number) | 0,0 | Year 0 | |

53072000 | — Multiple (folded) or cabled | 0,0 | Year 0 | |

5308 | Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn | | | |

53081000 | — Coir yarn | 0,0 | Year 0 | |

530820 | — True hemp yarn | | | |

53082010 | — — Not put up for retail sale | 2,4 | Year 0 | |

53082090 | — — Put up for retail sale | 3,9 | Year 0 | |

530890 | — — Other: | | | |

— — Ramie yarn: | | | |

53089012 | — — — Measuring 277,8 decitex or more (not exceeding 36 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

53089019 | — — — Measuring less than 277,8 decitex (exceeding 36 metric number) | 3,0 | Year 0 | |

53089050 | — — Paper yarn | 3,4 | Year 0 | |

53089090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

5309 | Woven fabrics of flax | | | |

— Containing 85 % or more by weight of flax | | | |

530911 | — — Unbleached or bleached | | | |

53091110 | — — — Unbleached | 7,3 | Year 0 | |

53091190 | — — — Bleached | 7,3 | Year 0 | |

53091900 | — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of flax | | | |

530921 | — — Unbleached or bleached | | | |

53092110 | — — — Unbleached | 7,3 | Year 0 | |

53092190 | — — — Bleached | 7,3 | Year 0 | |

53092900 | — — Other | 7,3 | Year 0 | |

5310 | Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 5303 | | | |

531010 | — Unbleached | | | |

53101010 | — — Of a width not exceeding 150 cm | 3,2 | Year 0 | |

53101090 | — — Of a width exceeding 150 cm | 3,2 | Year 0 | |

53109000 | — Other | 3,2 | Year 0 | |

531100 | Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn | | | |

53110010 | — Of ramie | 7,3 | Year 0 | |

53110090 | — Other | 4,6 | Year 0 | |

54 | MAN-MADE FILAMENTS | | | |

5401 | Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale | | | |

540110 | — Of synthetic filaments | | | |

— — Not put up for retail sale | | | |

54011011 | — — — Core yarn | 4,0 | Year 0 | |

54011019 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

54011090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

540120 | — Of artificial filaments | | | |

54012010 | — — Not put up for retail sale | 4,0 | Year 0 | |

54012090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

5402 | Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex | | | |

540210 | — High tenacity yarn of nylon or other polyamides | | | |

54021010 | — — Of aramids | 4,0 | Year 0 | |

54021090 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

54022000 | — High tenacity yarn of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

— Textured yarn | | | |

54023100 | — — Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn not more than 50 tex | 4,0 | Year 0 | |

54023200 | — — Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn more than 50 tex | 4,0 | Year 0 | |

54023300 | — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

540239 | — — Other | | | |

54023910 | — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54023990 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per metre | | | |

54024100 | — — Of nylon or other polyamides | 4,0 | Year 0 | |

54024200 | — — Of polyesters, partially oriented | 4,0 | Year 0 | |

54024300 | — — Of polyesters, other | 4,0 | Year 0 | |

540249 | — — Other | | | |

54024910 | — — — Elastomeric | 4,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

54024991 | — — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54024999 | — — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, single, with a twist exceeding 50 turns per metre | | | |

54025100 | — — Of nylon or other polyamides | 4,0 | Year 0 | |

54025200 | — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

540259 | — — Other | | | |

54025910 | — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54025990 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, multiple (folded) or cabled | | | |

54026100 | — — Of nylon or other polyamides | 4,0 | Year 0 | |

54026200 | — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

540269 | — — Other | | | |

54026910 | — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54026990 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

5403 | Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex | | | |

54031000 | — High tenacity yarn of viscose rayon | 4,0 | Year 0 | |

540320 | — Textured yarn | | | |

54032010 | — — Of cellulose acetate | 4,0 | Year 0 | |

54032090 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, single | | | |

54033100 | — — Of viscose rayon, untwisted or with a twist not exceeding 120 turns per metre | 4,0 | Year 0 | |

54033200 | — — Of viscose rayon, with a twist exceeding 120 turns per metre | 4,0 | Year 0 | |

540333 | — — Of cellulose acetate | | | |

54033310 | — — — Single, untwisted or with a twist not exceeding 250 turns per metre | 4,0 | Year 0 | |

54033390 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

54033900 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, multiple (folded) or cabled | | | |

54034100 | — — Of viscose rayon | 4,0 | Year 0 | |

54034200 | — — Of cellulose acetate | 4,0 | Year 0 | |

54034900 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

5404 | Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm | | | |

540410 | — Monofilament | | | |

54041010 | — — Elastomeric | 3,5 | Year 0 | |

54041090 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

540490 | — Other | | | |

— — Of polypropylene | | | |

54049011 | — — — Decorative strip of the kind used for packaging | 3,6 | Year 0 | |

54049019 | — — — Other | 3,6 | Year 0 | |

54049090 | — — Other | 3,6 | Year 0 | |

54050000 | Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm | 3,0 | Year 0 | |

5406 | Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale | | | |

54061000 | — Synthetic filament yarn | 4,0 | Year 0 | |

54062000 | — Artificial filament yarn | 4,0 | Year 0 | |

5407 | Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5404 | | | |

54071000 | — Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of nylon or other polyamides or of polyesters | 6,8 | Year 0 | |

540720 | — Woven fabrics obtained from strip or the like | | | |

— — Of polyethylene or polypropylene, of a width of | | | |

54072011 | — — — Less than 3 m | 6,8 | Year 0 | |

54072019 | — — — 3 m or more | 6,8 | Year 0 | |

54072090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

54073000 | — Fabrics specified in note 9 to Section XI | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of filaments of nylon or other polyamides | | | |

54074100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54074200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54074300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54074400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of textured polyester filaments | | | |

54075100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54075200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54075300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54075400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of polyester filaments | | | |

540761 | — — Containing 85 % or more by weight of non-textured polyester filaments | | | |

54076110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54076130 | — — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54076150 | — — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54076190 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

540769 | — — Other | | | |

54076910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54076990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of synthetic filaments | | | |

54077100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54077200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54077300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54077400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing less than 85 % by weight of synthetic filaments, mixed mainly or solely with cotton | | | |

54078100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54078200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54078300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54078400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

54079100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54079200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54079300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54079400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

5408 | Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5405 | | | |

54081000 | — Woven fabrics obtained from high tenacity yarn, of viscose rayon | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of artificial filament or strip or the like | | | |

54082100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

540822 | — — Dyed | | | |

54082210 | — — — Of a width exceeding 135 cm but not exceeding 155 cm, plain weave, twill weave, cross twill weave or satin weave | 6,8 | Year 0 | |

54082290 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

540823 | — — Of yarns of different colours | | | |

54082310 | — — — Jacquard fabrics of a width of more than 115 cm but less than 140 cm, of a weight exceeding 250 g/m2 | 6,8 | Year 0 | |

54082390 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

54082400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

54083100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54083200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54083300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54083400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55 | MAN-MADE STAPLE FIBRES | | | |

5501 | Synthetic filament tow | | | |

55011000 | — Of nylon or other polyamides | 3,7 | Year 0 | |

55012000 | — Of polyesters | 3,7 | Year 0 | |

55013000 | — Acrylic or modacrylic | 3,7 | Year 0 | |

550190 | — Other | | | |

55019010 | — — Of polypropylene | 3,7 | Year 0 | |

55019090 | — — Other | 3,7 | Year 0 | |

550200 | Artificial filament tow | | | |

55020010 | — Of viscose rayon | 3,7 | Year 0 | |

55020040 | — Of acetate | 3,7 | Year 0 | |

55020080 | — Other | 3,7 | Year 0 | |

5503 | Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning | | | |

550310 | — Of nylon or other polyamides | | | |

— — Of aramids | | | |

55031011 | — — — High tenacity | 3,7 | Year 0 | |

55031019 | — — — Other | 3,7 | Year 0 | |

55031090 | — — Other | 3,7 | Year 0 | |

55032000 | — Of polyesters | 3,7 | Year 0 | |

55033000 | — Acrylic or modacrylic | 3,7 | Year 0 | |

55034000 | — Of polypropylene | 3,7 | Year 0 | |

550390 | — Other | | | |

55039010 | — — Chlorofibres | 3,7 | Year 0 | |

55039090 | — — Other | 3,7 | Year 0 | |

5504 | Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning | | | |

55041000 | — Of viscose rayon | 3,8 | Year 0 | |

55049000 | — Other | 3,8 | Year 0 | |

5505 | Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres | | | |

550510 | — Of synthetic fibres | | | |

55051010 | — — Of nylon or other polyamides | 3,6 | Year 0 | |

55051030 | — — Of polyesters | 3,6 | Year 0 | |

55051050 | — — Acrylic or modacrylic | 3,6 | Year 0 | |

55051070 | — — Of polypropylene | 3,6 | Year 0 | |

55051090 | — — Other | 3,6 | Year 0 | |

55052000 | — Of artificial fibres | 3,8 | Year 0 | |

5506 | Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning | | | |

55061000 | — Of nylon or other polyamides | 3,8 | Year 0 | |

55062000 | — Of polyesters | 3,8 | Year 0 | |

55063000 | — Acrylic or modacrylic | 3,8 | Year 0 | |

550690 | — Other | | | |

55069010 | — — Chlorofibres | 3,8 | Year 0 | |

55069090 | — — Other | 3,8 | Year 0 | |

55070000 | Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning | 4,1 | Year 0 | |

5508 | Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail sale | | | |

550810 | — Of synthetic staple fibres | | | |

— — Not put up for retail sale | | | |

55081011 | — — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

55081019 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

55081090 | — — Put up for retail sale | 4,6 | Year 0 | |

550820 | — Of artificial staple fibres | | | |

55082010 | — — Not put up for retail sale | 4,0 | Year 0 | |

55082090 | — — Put up for retail sale | 4,6 | Year 0 | |

5509 | Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for retail sale | | | |

— Containing 85 % or more by weight of staple fibres of nylon or other polyamides | | | |

55091100 | — — Single yarn | 4,0 | Year 3 | |

55091200 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | 4,0 | Year 3 | |

— Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres | | | |

550921 | — — Single yarn | | | |

55092110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55092190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

550922 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | | | |

55092210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55092290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Containing 85 % or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

550931 | — — Single yarn | | | |

55093110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55093190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

550932 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | | | |

55093210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55093290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn, containing 85 % or more by weight of synthetic staple fibres | | | |

550941 | — — Single yarn | | | |

55094110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55094190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

550942 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | | | |

55094210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55094290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn, of polyester staple fibres | | | |

55095100 | — — Mixed mainly or solely with artificial staple fibres | 4,0 | Year 3 | |

550952 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55095210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55095290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

55095300 | — — Mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 3 | |

55095900 | — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn, of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

550961 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55096110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55096190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

55096200 | — — Mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 3 | |

55096900 | — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn | | | |

550991 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55099110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55099190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

55099200 | — — Mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 3 | |

55099900 | — — Other | 4,0 | Year 3 | |

5510 | Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail sale | | | |

— Containing 85 % or more by weight of artificial staple fibres | | | |

55101100 | — — Single yarn | 4,0 | Year 0 | |

55101200 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | 4,0 | Year 0 | |

55102000 | — Other yarn, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | 4,0 | Year 0 | |

55103000 | — Other yarn, mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 0 | |

55109000 | — Other yarn | 4,0 | Year 0 | |

5511 | Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for retail sale | | | |

55111000 | — Of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of such fibres | 4,6 | Year 3 | |

55112000 | — Of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres | 4,6 | Year 3 | |

55113000 | — Of artificial staple fibres | 4,6 | Year 3 | |

5512 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of synthetic staple fibres | | | |

— Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres | | | |

55121100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

551219 | — — Other | | | |

55121910 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55121990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Containing 85 % or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

55122100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

551229 | — — Other | | | |

55122910 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55122990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Other | | | |

55129100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

551299 | — — Other | | | |

55129910 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55129990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

5513 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/m2 | | | |

— Unbleached or bleached | | | |

551311 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | | | |

55131120 | — — — Of a width of 165 cm or less | 6,8 | Year 0 | |

55131190 | — — — Of a width of more than 165 cm | 6,8 | Year 0 | |

55131200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55131300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55131900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

551321 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | | | |

55132110 | — — — Of a width of 135 cm or less | 6,8 | Year 0 | |

55132130 | — — — Of a width of more than 135 cm but not more than 165 cm | 6,8 | Year 0 | |

55132190 | — — — Of a width of more than 165 cm | 6,8 | Year 0 | |

55132200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55132300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55132900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

55133100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55133200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55133300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55133900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Printed | | | |

55134100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55134200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55134300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55134900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

5514 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m2 | | | |

— Unbleached or bleached | | | |

55141100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55141200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55141300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55141900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

55142100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55142200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55142300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55142900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

55143100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55143200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55143300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55143900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Printed | | | |

55144100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55144200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55144300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55144900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

5515 | Other woven fabrics of synthetic staple fibres | | | |

— Of polyester staple fibres | | | |

551511 | — — Mixed mainly or solely with viscose rayon staple fibres | | | |

55151110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151130 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55151190 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551512 | — — Mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55151210 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151230 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55151290 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551513 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

— — — Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen) | | | |

55151311 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151319 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— — — Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted) | | | |

55151391 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151399 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551519 | — — Other | | | |

55151910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151930 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55151990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

551521 | — — Mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55152110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152130 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55152190 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551522 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

— — — Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen) | | | |

55152211 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152219 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— — — Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted) | | | |

55152291 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152299 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551529 | — — Other | | | |

55152910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152930 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55152990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

551591 | — — Mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55159110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55159130 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55159190 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551592 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

— — — Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen) | | | |

55159211 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55159219 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— — — Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted) | | | |

55159291 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55159299 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551599 | — — Other | | | |

55159910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55159930 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55159990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

5516 | Woven fabrics of artificial staple fibres | | | |

— Containing 85 % or more by weight of artificial staple fibres | | | |

55161100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55161200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

55161300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

55161400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55162100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55162200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

551623 | — — Of yarns of different colours | | | |

55162310 | — — — Jacquard fabrics of a width of 140 cm or more (mattress tickings) | 6,8 | Year 0 | |

55162390 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

55162400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55163100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55163200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

55163300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

55163400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with cotton | | | |

55164100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55164200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

55164300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

55164400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other | | | |

55169100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55169200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

55169300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

55169400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

56 | WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF | | | |

5601 | Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps | | | |

560110 | — Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles, of wadding | | | |

56011010 | — — Of man-made fibres | 4,0 | Year 0 | |

56011090 | — — Of other textile materials | 3,0 | Year 0 | |

— Wadding; other articles of wadding | | | |

560121 | — — Of cotton | | | |

56012110 | — — — Absorbent | 3,0 | Year 0 | |

56012190 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

560122 | — — Of man-made fibres | | | |

56012210 | — — — Rolls of a diameter not exceeding 8 mm | 3,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

56012291 | — — — — Of synthetic fibres | 3,4 | Year 0 | |

56012299 | — — — — Of artificial fibres | 3,4 | Year 0 | |

56012900 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

56013000 | — Textile flock and dust and mill neps | 2,5 | Year 0 | |

5602 | Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated | | | |

560210 | — Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics | | | |

— — Not impregnated, coated, covered or laminated | | | |

— — — Needleloom felt | | | |

56021011 | — — — — Of jute or other textile bast fibres of heading 5303 | 5,3 | Year 0 | |

56021019 | — — — — Of other textile materials | 5,3 | Year 0 | |

— — — Stitch-bonded fibre fabrics | | | |

56021031 | — — — — Of wool or fine animal hair | 5,3 | Year 0 | |

56021035 | — — — — Of coarse animal hair | 5,3 | Year 0 | |

56021039 | — — — — Of other textile materials | 5,3 | Year 0 | |

56021090 | — — Impregnated, coated, covered or laminated | 5,3 | Year 0 | |

— Other felt, not impregnated, coated, covered or laminated | | | |

56022100 | — — Of wool or fine animal hair | 5,3 | Year 0 | |

560229 | — — Of other textile materials | | | |

56022910 | — — — Of coarse animal hair | 5,3 | Year 0 | |

56022990 | — — — Of other textile materials | 5,3 | Year 0 | |

56029000 | — Other | 5,3 | Year 0 | |

5603 | Non-wovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated | | | |

— Of man-made filaments | | | |

560311 | — — Weighing not more than 25 g/m2 | | | |

56031110 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56031190 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560312 | — — Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2 | | | |

56031210 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56031290 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560313 | — — Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2 | | | |

56031310 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56031390 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560314 | — — Weighing more than 150 g/m2 | | | |

56031410 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56031490 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

— Other | | | |

560391 | — — Weighing not more than 25 g/m2 | | | |

56039110 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56039190 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560392 | — — Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2 | | | |

56039210 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56039290 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560393 | — — Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2 | | | |

56039310 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56039390 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560394 | — — Weighing more than 150 g/m2 | | | |

56039410 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56039490 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

5604 | Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics | | | |

56041000 | — Rubber thread and cord, textile covered | 3,5 | Year 0 | |

56042000 | — High tenacity yarn of polyesters, of nylon or other polyamides or of viscose rayon, impregnated or coated | 4,0 | Year 0 | |

56049000 | — Other | 3,5 | Year 0 | |

56050000 | Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal | 3,2 | Year 0 | |

560600 | Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn | | | |

56060010 | — Loop wale-yarn | 7,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

56060091 | — — Gimped yarn | 4,2 | Year 0 | |

56060099 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

5607 | Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics | | | |

56071000 | — Of jute or other textile bast fibres of heading 5303 | 4,8 | Year 0 | |

— Of sisal or other textile fibres of the genus Agave | | | |

56072100 | — — Binder or baler twine | 9,6 | Year 0 | |

560729 | — — Other | | | |

56072910 | — — — Measuring more than 100000 decitex (10 g/m) | 9,6 | Year 0 | |

56072990 | — — — Measuring 100000 decitex (10 g/m) or less | 9,6 | Year 0 | |

— Of polyethylene or polypropylene | | | |

56074100 | — — Binder or baler twine | 7,0 | Year 0 | |

560749 | — — Other | | | |

— — — Measuring more than 50000 decitex (5 g/m) | | | |

56074911 | — — — — Plaited or braided | 7,0 | Year 0 | |

56074919 | — — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

56074990 | — — — Measuring 50000 decitex (5 g/m) or less | 7,0 | Year 0 | |

560750 | — Of other synthetic fibres | | | |

— — Of nylon or other polyamides or of polyesters | | | |

— — — Measuring more than 50000 decitex (5 g/m) | | | |

56075011 | — — — — Plaited or braided | 7,0 | Year 0 | |

56075019 | — — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

56075030 | — — — Measuring 50000 decitex (5 g/m) or less | 7,0 | Year 0 | |

56075090 | — — Of other synthetic fibres | 7,0 | Year 0 | |

560790 | — Other: | | | |

56079010 | — — Of abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee) or other hard (leaf) fibres | 5,7 | Year 0 | |

56079090 | — — Other | 7,0 | Year 0 | |

5608 | Knotted netting of twine, cordage or rope; made-up fishing nets and other made-up nets, of textile materials | | | |

— Of man-made textile materials | | | |

560811 | — — Made up fishing nets | | | |

— — — Of nylon or other polyamides | | | |

56081111 | — — — — Of twine, cordage, rope or cables | 6,8 | Year 0 | |

56081119 | — — — — Of yarn | 6,8 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

56081191 | — — — — Of twine, cordage, rope or cables | 6,8 | Year 0 | |

56081199 | — — — — Of yarn | 6,8 | Year 0 | |

560819 | — — Other | | | |

— — — Made up nets | | | |

— — — — Of nylon or other polyamides | | | |

56081911 | — — — — — Of twine, cordage, rope or cables | 6,8 | Year 0 | |

56081919 | — — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

56081930 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

56081990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

56089000 | — Other | 6,8 | Year 0 | |

56090000 | Articles of yarn, strip or the like of heading 5404 or 5405, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included | 4,6 | Year 0 | |

57 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS | | | |

5701 | Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made-up | | | |

570110 | — Of wool or fine animal hair | | | |

57011010 | — — Containing a total of more than 10 % by weight of silk or of waste silk other than noil | 6,4 | Year 0 | |

— — Other | | | |

57011091 | — — — Comprising not more than 350 knots per metre of warp | 6.6 MAX 2.8 EUR/m2 | Year 0 | |

57011093 | — — — Comprising more than 350 but not more than 500 knots per metre of warp | 6.6 MAX 2.8 EUR/m2 | Year 0 | |

57011099 | — — — Comprising more than 500 knots per metre of warp | 6.6 MAX 2.8 EUR/m2 | Year 0 | |

570190 | — Of other textile materials | | | |

57019010 | — — Of silk, of waste silk other than noil, of synthetic fibres, of yarn falling within heading 5605 or of textile materials containing metal threads | 6,4 | Year 0 | |

57019090 | — — Of other textile materials | 3,3 | Year 0 | |

5702 | Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made-up, including "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs | | | |

57021000 | — "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs | 2,9 | Year 0 | |

57022000 | — Floor coverings of coconut fibres (coir) | 3,2 | Year 0 | |

— Other, of pile construction, not made-up | | | |

57023100 | — — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57023200 | — — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

570239 | — — Of other textile materials | | | |

57023910 | — — — Of cotton | 6,4 | Year 0 | |

57023990 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— Other, of pile construction, made-up | | | |

57024100 | — — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57024200 | — — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

570249 | — — Of other textile materials | | | |

57024910 | — — — Of cotton | 6,4 | Year 0 | |

57024990 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— Other, not of pile construction, not made-up | | | |

57025100 | — — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57025200 | — — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

57025900 | — — Of other textile materials | 6,4 | Year 0 | |

— Other, not of pile construction, made-up | | | |

57029100 | — — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57029200 | — — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

57029900 | — — Of other textile materials | 6,4 | Year 0 | |

5703 | Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made-up | | | |

57031000 | — Of wool or fine animal hair | 7,3 | Year 0 | |

570320 | — Of nylon or other polyamides | | | |

— — Printed tufted | | | |

57032011 | — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57032019 | — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — Other | | | |

57032091 | — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57032099 | — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

570330 | — Of other man-made textile materials | | | |

— — Of polypropylene | | | |

57033011 | — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57033019 | — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Printed tufted | | | |

57033051 | — — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57033059 | — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

57033091 | — — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57033099 | — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

57039000 | — Of other textile materials | 7,3 | Year 0 | |

5704 | Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made-up | | | |

57041000 | — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 5,3 | Year 0 | |

57049000 | — Other | 5,3 | Year 0 | |

570500 | Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made-up | | | |

57050010 | — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57050030 | — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

57050090 | — Of other textile materials | 6,4 | Year 0 | |

58 | SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED TEXTILE FABRICS; LACE; TAPESTRIES; TRIMMINGS; EMBROIDERY | | | |

5801 | Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806 | | | |

58011000 | — Of wool or fine animal hair | 7,5 | Year 0 | |

— Of cotton | | | |

58012100 | — — Uncut weft pile fabrics | 6,7 | Year 0 | |

58012200 | — — Cut corduroy | 7,5 | Year 0 | |

58012300 | — — Other weft pile fabrics | 7,5 | Year 0 | |

58012400 | — — Warp pile fabrics, épinglé (uncut) | 7,5 | Year 0 | |

58012500 | — — Warp pile fabrics, cut | 7,5 | Year 0 | |

58012600 | — — Chenille fabrics | 7,5 | Year 0 | |

— Of man-made fibres | | | |

58013100 | — — Uncut weft pile fabrics | 6,8 | Year 0 | |

58013200 | — — Cut corduroy | 7,5 | Year 0 | |

58013300 | — — Other weft pile fabrics | 7,5 | Year 0 | |

58013400 | — — Warp pile fabrics, épinglé (uncut) | 7,5 | Year 0 | |

58013500 | — — Warp pile fabrics, cut | 7,5 | Year 0 | |

58013600 | — — Chenille fabrics | 7,5 | Year 0 | |

580190 | — Of other textile materials | | | |

58019010 | — — Of flax | 7,5 | Year 0 | |

58019090 | — — Other | 7,5 | Year 0 | |

5802 | Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics of heading 5806; tufted textile fabrics, other than products of heading 5703 | | | |

— Terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton | | | |

58021100 | — — Unbleached | 6,7 | Year 0 | |

58021900 | — — Other | 6,7 | Year 0 | |

58022000 | — Terry towelling and similar woven terry fabrics, of other textile materials | 7,5 | Year 0 | |

58023000 | — Tufted textile fabrics | 7,5 | Year 0 | |

5803 | Gauze, other than narrow fabrics of heading 5806 | | | |

58031000 | — Of cotton | 4,6 | Year 0 | |

580390 | — Of other textile materials | | | |

58039010 | — — Of silk or silk waste | 5,7 | Year 0 | |

58039030 | — — Of synthetic fibres | 6,8 | Year 0 | |

58039050 | — — Of artificial fibres | 6,8 | Year 0 | |

58039090 | — — Other | 7,3 | Year 0 | |

5804 | Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 6002 to 6006: | | | |

580410 | — Tulles and other net fabrics | | | |

— — Plain | | | |

58041011 | — — — Knotted net fabrics | 5,2 | Year 0 | |

58041019 | — — — Other | 5,2 | Year 0 | |

58041090 | — — Other | 7,2 | Year 0 | |

— Mechanically made lace | | | |

580421 | — — Of man-made fibres | | | |

58042110 | — — — Made on mechanical bobbin machines | 6,9 | Year 0 | |

58042190 | — — — Other | 6,9 | Year 0 | |

580429 | — — Of other textile materials | | | |

58042910 | — — — Made on mechanical bobbin machines | 6,9 | Year 0 | |

58042990 | — — — Other | 6,9 | Year 0 | |

58043000 | — Hand-made lace | 7,2 | Year 0 | |

58050000 | Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made-up | 4,4 | Year 0 | |

5806 | Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs) | | | |

58061000 | — Woven pile fabrics (including terry towelling and similar terry fabrics) and chenille fabrics | 5,0 | Year 0 | |

58062000 | — Other woven fabrics, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread | 6,0 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

58063100 | — — Of cotton | 6,0 | Year 0 | |

580632 | — — Of man-made fibres | | | |

58063210 | — — — With real selvedges | 6,0 | Year 0 | |

58063290 | — — — Other | 6,0 | Year 0 | |

58063900 | — — Of other textile materials | 6,0 | Year 0 | |

58064000 | — Fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs) | 4,9 | Year 0 | |

5807 | Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered | | | |

580710 | — Woven | | | |

58071010 | — — With woven inscription | 4,9 | Year 0 | |

58071090 | — — Other | 4,9 | Year 0 | |

580790 | — Other | | | |

58079010 | — — Of felt or non-wovens | 5,0 | Year 3 | |

58079090 | — — Other | 7,0 | Year 3 | |

5808 | Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles | | | |

58081000 | — Braids, in the piece | 4,0 | Year 0 | |

58089000 | — Other | 4,2 | Year 0 | |

58090000 | Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallized yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included | 4,4 | Year 0 | |

5810 | Embroidery in the piece, in strips or in motifs | | | |

581010 | — Embroidery without visible ground | | | |

58101010 | — — Of a value exceeding EUR 35/kg (net weight) | 4,6 | Year 0 | |

58101090 | — — Other | 7,2 | Year 0 | |

— Other embroidery | | | |

581091 | — — Of cotton | | | |

58109110 | — — — Of a value exceeding EUR 17,50/kg (net weight) | 4,6 | Year 0 | |

58109190 | — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

581092 | — — Of man-made fibres | | | |

58109210 | — — — Of a value exceeding EUR 17,50/kg (net weight) | 4,6 | Year 0 | |

58109290 | — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

581099 | — — Of other textile materials | | | |

58109910 | — — — Of a value exceeding EUR 17,50/kg (net weight) | 4,6 | Year 0 | |

58109990 | — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

58110000 | Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, other than embroidery of heading 5810 | 6,8 | Year 0 | |

59 | IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED TEXTILE FABRICS; TEXTILE ARTICLES OF A KIND SUITABLE FOR INDUSTRIAL USE | | | |

5901 | Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations | | | |

59011000 | — Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like | 5,2 | Year 0 | |

59019000 | — Other | 5,2 | Year 0 | |

5902 | Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon | | | |

590210 | — Of nylon or other polyamides | | | |

59021010 | — — Impregnated with rubber | 4,4 | Year 0 | |

59021090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

590220 | — Of polyesters | | | |

59022010 | — — Impregnated with rubber | 4,4 | Year 0 | |

59022090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

590290 | — Other | | | |

59029010 | — — Impregnated with rubber | 4,4 | Year 0 | |

59029090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

5903 | Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902 | | | |

590310 | — With poly(vinyl chloride): | | | |

59031010 | — — Impregnated | 7,0 | Year 0 | |

59031090 | — — Coated, covered or laminated | 7,0 | Year 0 | |

590320 | — With polyurethane | | | |

59032010 | — — Impregnated | 7,0 | Year 0 | |

59032090 | — — Coated, covered or laminated | 7,0 | Year 0 | |

590390 | — Other | | | |

59039010 | — — Impregnated | 7,0 | Year 0 | |

— — Coated, covered or laminated | | | |

59039091 | — — — With cellulose derivatives or other plastics, with the fabric forming the right side | 7,0 | Year 0 | |

59039099 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

5904 | Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape | | | |

59041000 | — Linoleum | 4,2 | Year 0 | |

59049000 | — Other | 4,2 | Year 0 | |

590500 | Textile wall coverings | | | |

59050010 | — Consisting of parallel yarns, fixed on a backing of any material | 4,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

59050030 | — — Of flax | 7,3 | Year 0 | |

59050050 | — — Of jute | 3,2 | Year 0 | |

59050070 | — — Of man-made fibres | 6,8 | Year 0 | |

59050090 | — — Other | 4,8 | Year 0 | |

5906 | Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902 | | | |

59061000 | — Adhesive tape of a width not exceeding 20 cm | 3,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

59069100 | — — Knitted or crocheted | 5,2 | Year 0 | |

590699 | — — Other | | | |

59069910 | — — — Fabrics mentioned in note 4 (c) to this chapter | 7,0 | Year 0 | |

59069990 | — — — Other | 4,4 | Year 0 | |

590700 | Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like | | | |

59070010 | — Oil cloth and other textile fabrics coated with preparations with a basis of drying oil | 3,9 | Year 0 | |

59070090 | — Other | 3,9 | Year 0 | |

59080000 | Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated | 4,4 | Year 0 | |

590900 | Textile hosepiping and similar textile tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials | | | |

59090010 | — Of synthetic fibres | 5,2 | Year 0 | |

59090090 | — Of other textile materials | 5,2 | Year 0 | |

59100000 | Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other material | 4,0 | Year 0 | |

5911 | Textile products and articles, for technical uses, specified in note 7 to this chapter | | | |

59111000 | — Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams) | 4,2 | Year 0 | |

59112000 | — Bolting cloth, whether or not made-up | 3,6 | Year 0 | |

— Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of a kind used in paper-making or similar machines (for example, for pulp or asbestos-cement) | | | |

591131 | — — Weighing less than 650 g/m2 | | | |

— — — Of silk or man-made fibres | | | |

59113111 | — — — — Woven fabrics, felted or not, of synthetic fibres, of a kind used in paper-making machines | 4,6 | Year 0 | |

59113119 | — — — — Other | 4,6 | Year 0 | |

59113190 | — — — Of other textile materials | 3,5 | Year 0 | |

591132 | — — Weighing 650 g/m2 or more | | | |

59113210 | — — — Of silk or man-made fibres | 4,6 | Year 0 | |

59113290 | — — — Of other textile materials | 3,5 | Year 0 | |

59114000 | — Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, including that of human hair | 4,8 | Year 0 | |

591190 | — Other | | | |

59119010 | — — Of felt | 4,8 | Year 0 | |

59119090 | — — Other | 4,8 | Year 0 | |

60 | KNITTED OR CROCHETED FABRICS | | | |

6001 | Pile fabrics, including "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted | | | |

60011000 | — "Long pile" fabrics | 7,0 | Year 0 | |

— Looped pile fabrics | | | |

60012100 | — — Of cotton | 7,0 | Year 0 | |

60012200 | — — Of man-made fibres | 7,0 | Year 0 | |

600129 | — — Of other textile materials | | | |

60012910 | — — — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

60012990 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

600191 | — — Of cotton | | | |

60019110 | — — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60019130 | — — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60019150 | — — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60019190 | — — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

600192 | — — Of man-made fibres | | | |

60019210 | — — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60019230 | — — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60019250 | — — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60019290 | — — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

600199 | — — Of other textile materials | | | |

60019910 | — — — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

60019990 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

6002 | Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001: | | | |

60024000 | — Containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn, but not containing rubber thread | 7,0 | Year 0 | |

60029000 | — Other | 5,2 | Year 0 | |

6003 | Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 6001 or 6002: | | | |

60031000 | — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

60032000 | — Of cotton | 7,0 | Year 0 | |

600330 | — Of synthetic fibres: | | | |

60033010 | — — Raschel lace | 7,0 | Year 0 | |

60033090 | — — Other | 7,0 | Year 0 | |

60034000 | — Of artificial fibres | 7,0 | Year 0 | |

60039000 | — Other | 7,0 | Year 0 | |

6004 | Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001: | | | |

60041000 | — Containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn, but not containing rubber thread | 7,0 | Year 0 | |

60049000 | — Other | 5,2 | Year 0 | |

6005 | Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 6001 to 6004: | | | |

60051000 | — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

— Of cotton: | | | |

60052100 | — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60052200 | — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60052300 | — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60052400 | — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

— Of synthetic fibres: | | | |

600531 | — — Unbleached or bleached: | | | |

60053110 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053150 | — — — Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053190 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600532 | — — Dyed: | | | |

60053210 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053250 | — — — Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053290 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600533 | — — Of yarns of different colours: | | | |

60053310 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053350 | — — — Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053390 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600534 | — — Printed: | | | |

60053410 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053450 | — — — Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053490 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

— Of artificial fibres: | | | |

60054100 | — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60054200 | — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60054300 | — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60054400 | — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

60059000 | — Other | 7,0 | Year 0 | |

6006 | Other knitted or crocheted fabrics: | | | |

60061000 | — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

— Of cotton: | | | |

60062100 | — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60062200 | — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60062300 | — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60062400 | — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

— Of synthetic fibres: | | | |

600631 | — — Unbleached or bleached: | | | |

60063110 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60063190 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600632 | — — Dyed: | | | |

60063210 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60063290 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600633 | — — Of yarns of different colours: | | | |

60063310 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60063390 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600634 | — — Printed: | | | |

60063410 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60063490 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

— Of artificial fibres: | | | |

60064100 | — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60064200 | — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60064300 | — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60064400 | — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

60069000 | — Other | 7,0 | Year 0 | |

61 | ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED | | | |

6101 | Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6103 | | | |

610110 | — Of wool or fine animal hair | | | |

61011010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61011090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610120 | — Of cotton | | | |

61012010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61012090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610130 | — Of man-made fibres | | | |

61013010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61013090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610190 | — Of other textile materials | | | |

61019010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61019090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

6102 | Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6104 | | | |

610210 | — Of wool or fine animal hair | | | |

61021010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61021090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610220 | — Of cotton | | | |

61022010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61022090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610230 | — Of man-made fibres | | | |

61023010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61023090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610290 | — Of other textile materials | | | |

61029010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61029090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

6103 | Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted | | | |

— Suits | | | |

61031100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61031200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61031900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Ensembles | | | |

61032100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61032200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61032300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61032900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Jackets and blazers | | | |

61033100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61033200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61033300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61033900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | | | |

610341 | — — Of wool or fine animal hair | | | |

61034110 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61034190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610342 | — — Of cotton | | | |

61034210 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61034290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610343 | — — Of synthetic fibres | | | |

61034310 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61034390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610349 | — — Of other textile materials | | | |

61034910 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

61034991 | — — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

61034999 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6104 | Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted | | | |

— Suits | | | |

61041100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61041200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61041300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61041900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Ensembles | | | |

61042100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61042200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61042300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61042900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Jackets and blazers | | | |

61043100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61043200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61043300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61043900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Dresses | | | |

61044100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61044200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61044300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61044400 | — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

61044900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Skirts and divided skirts | | | |

61045100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61045200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61045300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61045900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | | | |

610461 | — — Of wool or fine animal hair | | | |

61046110 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61046190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610462 | — — Of cotton | | | |

61046210 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61046290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610463 | — — Of synthetic fibres | | | |

61046310 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61046390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610469 | — — Of other textile materials | | | |

61046910 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

61046991 | — — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

61046999 | — — — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6105 | Men's or boys' shirts, knitted or crocheted | | | |

61051000 | — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

610520 | — Of man-made fibres | | | |

61052010 | — — Of synthetic fibres | 9,6 | Year 0 | |

61052090 | — — Of artificial fibres | 9,6 | Year 0 | |

610590 | — Of other textile materials | | | |

61059010 | — — Of wool or fine animal hair | 9,6 | Year 0 | |

61059090 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

6106 | Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted | | | |

61061000 | — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61062000 | — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

610690 | — Of other textile materials | | | |

61069010 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61069030 | — — Of silk or silk waste | 9,9 | Year 0 | |

61069050 | — — Of flax or of ramie | 9,9 | Year 0 | |

61069090 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6107 | Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted | | | |

— Underpants and briefs | | | |

61071100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

61071200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61071900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Nightshirts and pyjamas | | | |

61072100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

61072200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61072900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

610791 | — — Of cotton | | | |

61079110 | — — — Of terry fabrics | 9,9 | Year 0 | |

61079190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

61079200 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

61079900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6108 | Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted | | | |

— Slips and petticoats | | | |

61081100 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61081900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Briefs and panties | | | |

61082100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

61082200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61082900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Nightdresses and pyjamas | | | |

610831 | — — Of cotton | | | |

61083110 | — — — Nightdresses | 9,6 | Year 0 | |

61083190 | — — — Pyjamas | 9,6 | Year 0 | |

610832 | — — Of man-made fibres | | | |

— — — Of synthetic fibres | | | |

61083211 | — — — — Nightdresses | 9,6 | Year 0 | |

61083219 | — — — — Pyjamas | 9,6 | Year 0 | |

61083290 | — — — Of artificial fibres | 9,6 | Year 0 | |

61083900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

610891 | — — Of cotton | | | |

61089110 | — — — Of terry fabrics | 9,9 | Year 0 | |

61089190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

61089200 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

610899 | — — Of other textile materials | | | |

61089910 | — — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61089990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6109 | T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted | | | |

61091000 | — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

610990 | — Of other textile materials | | | |

61099010 | — — Of wool or fine animal hair | 9,6 | Year 0 | |

61099030 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61099090 | — — Other | 9,6 | Year 0 | |

6110 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted: | | | |

— Of wool or fine animal hair: | | | |

611011 | — — Of wool: | | | |

61101110 | — — — Jerseys and pullovers, containing at least 50 % by weight of wool and weighing 600 g or more per article | 8,4 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

61101130 | — — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61101190 | — — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611012 | — — Of Kashmir (cashmere) goats: | | | |

61101210 | — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61101290 | — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611019 | — — Other: | | | |

61101910 | — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61101990 | — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611020 | — Of cotton | | | |

61102010 | — — Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers and pullovers | 9,6 | Year 0 | |

— — Other | | | |

61102091 | — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61102099 | — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611030 | — Of man-made fibres | | | |

61103010 | — — Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers and pullovers | 9,6 | Year 0 | |

— — Other | | | |

61103091 | — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61103099 | — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611090 | — Of other textile materials | | | |

61109010 | — — Of flax or ramie | 9,9 | Year 0 | |

61109090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6111 | Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted | | | |

611110 | — Of wool or fine animal hair | | | |

61111010 | — — Gloves, mittens and mitts | 7,1 | Year 0 | |

61111090 | — — Other | 9,8 | Year 0 | |

611120 | — Of cotton | | | |

61112010 | — — Gloves, mittens and mitts | 7,1 | Year 0 | |

61112090 | — — Other | 9,8 | Year 0 | |

611130 | — Of synthetic fibres | | | |

61113010 | — — Gloves, mittens and mitts | 7,1 | Year 0 | |

61113090 | — — Other | 9,8 | Year 0 | |

61119000 | — Of other textile materials | 9,8 | Year 0 | |

6112 | Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted | | | |

— Track suits | | | |

61121100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61121200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61121900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

61122000 | — Ski suits | 9,9 | Year 0 | |

— Men's or boys' swimwear | | | |

611231 | — — Of synthetic fibres | | | |

61123110 | — — — Containing by weight 5 % or more of rubber thread | 6,4 | Year 0 | |

61123190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

611239 | — — Of other textile materials | | | |

61123910 | — — — Containing by weight 5 % or more of rubber thread | 6,4 | Year 0 | |

61123990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Women's or girls' swimwear | | | |

611241 | — — Of synthetic fibres | | | |

61124110 | — — — Containing by weight 5 % or more of rubber thread | 6,4 | Year 0 | |

61124190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

611249 | — — Of other textile materials | | | |

61124910 | — — — Containing by weight 5 % or more of rubber thread | 6,4 | Year 0 | |

61124990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

611300 | Garments, made-up of knitted or crocheted fabrics of heading 5903, 5906, or 5907 | | | |

61130010 | — Of knitted or crocheted fabrics of heading 5906 | 6,4 | Year 0 | |

61130090 | — Other | 9,9 | Year 0 | |

6114 | Other garments, knitted or crocheted | | | |

61141000 | — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61142000 | — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61143000 | — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

61149000 | — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6115 | Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including stockings for varicose veins and footwear without applied soles, knitted or crocheted | | | |

— Panty hose and tights | | | |

61151100 | — — Of synthetic fibres, measuring per single yarn less than 67 decitex | 9,6 | Year 0 | |

61151200 | — — Of synthetic fibres, measuring per single yarn 67 decitex or more | 9,6 | Year 0 | |

61151900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

611520 | — Women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less than 67 decitex | | | |

— — Of synthetic fibres | | | |

61152011 | — — — Knee-length stockings | 9,6 | Year 0 | |

61152019 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

61152090 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

61159100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,6 | Year 0 | |

61159200 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

611593 | — — Of synthetic fibres | | | |

61159310 | — — — Stockings for varicose veins | 6,4 | Year 0 | |

61159330 | — — — Knee-length stockings (other than stockings for varicose veins) | 9,6 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

61159391 | — — — — Women's stockings | 9,6 | Year 0 | |

61159399 | — — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

61159900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

6116 | Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted | | | |

611610 | — Impregnated, coated or covered with plastics or rubber | | | |

61161020 | — — Gloves impregnated, coated or covered with rubber | 6,4 | Year 0 | |

61161080 | — — Other | 7,1 | Year 0 | |

— Other | | | |

61169100 | — — Of wool or fine animal hair | 7,1 | Year 0 | |

61169200 | — — Of cotton | 7,1 | Year 0 | |

61169300 | — — Of synthetic fibres | 7,1 | Year 0 | |

61169900 | — — Of other textile materials | 7,1 | Year 0 | |

6117 | Other made-up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories | | | |

61171000 | — Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like | 9,9 | Year 0 | |

61172000 | — Ties, bow ties and cravats | 9,9 | Year 0 | |

611780 | — Other accessories | | | |

61178010 | — — Knitted or crocheted, elasticated or rubberised | 6,4 | Year 0 | |

61178090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

61179000 | — Parts | 9,9 | Year 0 | |

62 | ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED | | | |

6201 | Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6203 | | | |

— Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | | | |

62011100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620112 | — — Of cotton | | | |

62011210 | — — — Of a weight, per garment, not exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62011290 | — — — Of a weight, per garment, exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

620113 | — — Of man-made fibres | | | |

62011310 | — — — Of a weight, per garment, not exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62011390 | — — — Of a weight, per garment, exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62011900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Other | | | |

62019100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62019200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62019300 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

62019900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6202 | Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6204 | | | |

— Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | | | |

62021100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620212 | — — Of cotton | | | |

62021210 | — — — Of a weight, per garment, not exceeding 1 kg | 9,9 | Year 0 | |

62021290 | — — — Of a weight, per garment, exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

620213 | — — Of man-made fibres | | | |

62021310 | — — — Of a weight, per garment, not exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62021390 | — — — Of a weight, per garment, exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62021900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Other | | | |

62029100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62029200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62029300 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

62029900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6203 | Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear) | | | |

— Suits | | | |

62031100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62031200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

620319 | — — Of other textile materials | | | |

62031910 | — — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62031930 | — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

62031990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Ensembles | | | |

62032100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620322 | — — Of cotton | | | |

62032210 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62032280 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620323 | — — Of synthetic fibres | | | |

62032310 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62032380 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620329 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

62032911 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62032918 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62032990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Jackets and blazers | | | |

62033100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620332 | — — Of cotton | | | |

62033210 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62033290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620333 | — — Of synthetic fibres | | | |

62033310 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62033390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620339 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

62033911 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62033919 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62033990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | | | |

620341 | — — Of wool or fine animal hair | | | |

62034110 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

62034130 | — — — Bib and brace overalls | 9,9 | Year 0 | |

62034190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620342 | — — Of cotton | | | |

— — — Trousers and breeches | | | |

62034211 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62034231 | — — — — — Of denim | 9,9 | Year 0 | |

62034233 | — — — — — Of cut corduroy | 9,9 | Year 0 | |

62034235 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — Bib and brace overalls | | | |

62034251 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034259 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62034290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620343 | — — Of synthetic fibres | | | |

— — — Trousers and breeches | | | |

62034311 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034319 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — Bib and brace overalls | | | |

62034331 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034339 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62034390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620349 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

— — — — Trousers and breeches | | | |

62034911 | — — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034919 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Bib and brace overalls | | | |

62034931 | — — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034939 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62034950 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62034990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6204 | Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear) | | | |

— Suits | | | |

62041100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62041200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62041300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

620419 | — — Of other textile materials | | | |

62041910 | — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

62041990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Ensembles | | | |

62042100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620422 | — — Of cotton | | | |

62042210 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62042280 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620423 | — — Of synthetic fibres | | | |

62042310 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62042380 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620429 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

62042911 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62042918 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62042990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Jackets and blazers | | | |

62043100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620432 | — — Of cotton | | | |

62043210 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62043290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620433 | — — Of synthetic fibres | | | |

62043310 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62043390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620439 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

62043911 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62043919 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62043990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Dresses | | | |

62044100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62044200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62044300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

62044400 | — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

620449 | — — Of other textile materials | | | |

62044910 | — — — Of silk or silk waste | 9,9 | Year 0 | |

62044990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Skirts and divided skirts | | | |

62045100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62045200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62045300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

620459 | — — Of other textile materials | | | |

62045910 | — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

62045990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | | | |

620461 | — — Of wool or fine animal hair | | | |

62046110 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

62046180 | — — — Bib and brace overalls | 9,9 | Year 0 | |

62046190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620462 | — — Of cotton | | | |

— — — Trousers and breeches | | | |

62046211 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62046231 | — — — — — Of denim | 9,9 | Year 0 | |

62046233 | — — — — — Of cut corduroy | 9,9 | Year 0 | |

62046239 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — Bib and brace overalls | | | |

62046251 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046259 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62046290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620463 | — — Of synthetic fibres | | | |

— — — Trousers and breeches | | | |

62046311 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046318 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — Bib and brace overalls | | | |

62046331 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046339 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62046390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620469 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

— — — — Trousers and breeches | | | |

62046911 | — — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046918 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Bib and brace overalls | | | |

62046931 | — — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046939 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62046950 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62046990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6205 | Men's or boys' shirts | | | |

62051000 | — Of wool or fine animal hair | 9,6 | Year 0 | |

62052000 | — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62053000 | — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

620590 | — Of other textile materials | | | |

62059010 | — — Of flax or ramie | 9,6 | Year 0 | |

62059090 | — — Other | 9,6 | Year 0 | |

6206 | Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses | | | |

62061000 | — Of silk or silk waste | 9,9 | Year 0 | |

62062000 | — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62063000 | — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62064000 | — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

620690 | — Of other textile materials | | | |

62069010 | — — Of flax or ramie | 9,9 | Year 0 | |

62069090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6207 | Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles | | | |

— Underpants and briefs | | | |

62071100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62071900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Nightshirts and pyjamas | | | |

62072100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62072200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

62072900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

620791 | — — Of cotton | | | |

62079110 | — — — Bathrobes, dressing gowns and similar articles of terry towelling and similar woven terry fabrics | 9,9 | Year 0 | |

62079190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62079200 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

62079900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6208 | Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles | | | |

— Slips and petticoats | | | |

62081100 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

620819 | — — Of other textile materials | | | |

62081910 | — — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62081990 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

— Nightdresses and pyjamas | | | |

62082100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62082200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

62082900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

620891 | — — Of cotton | | | |

— — — Negligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles | | | |

62089111 | — — — — Of terry towelling and similar woven terry fabrics | 9,9 | Year 0 | |

62089119 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62089190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62089200 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

62089900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6209 | Babies' garments and clothing accessories | | | |

62091000 | — Of wool or fine animal hair | 8,4 | Year 0 | |

62092000 | — Of cotton | 8,4 | Year 0 | |

62093000 | — Of synthetic fibres | 8,4 | Year 0 | |

62099000 | — Of other textile materials | 8,4 | Year 0 | |

6210 | Garments, made-up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907 | | | |

621010 | — Of fabrics of heading 5602 or 5603 | | | |

62101010 | — — Of fabrics of heading 5602 | 9,9 | Year 0 | |

— — Of fabrics of heading 5603 | | | |

62101091 | — — — In sterile packs | 9,9 | Year 0 | |

62101099 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62102000 | — Other garments, of the type described in subheadings 620111 to 620119 | 9,9 | Year 0 | |

62103000 | — Other garments, of the type described in subheadings 620211 to 620219 | 9,9 | Year 0 | |

62104000 | — Other men's or boys' garments | 9,9 | Year 0 | |

62105000 | — Other women's or girls' garments | 9,9 | Year 0 | |

6211 | Track suits, ski suits and swimwear; other garments | | | |

— Swimwear | | | |

62111100 | — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

62111200 | — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

62112000 | — Ski suits | 9,9 | Year 0 | |

— Other garments, men's or boys' | | | |

62113100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

621132 | — — Of cotton | | | |

62113210 | — — — Industrial and occupational clothing | 9,9 | Year 0 | |

— — — Track suits with lining | | | |

62113231 | — — — — With an outer shell of a single identical fabric | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62113241 | — — — — — Upper parts | 9,9 | Year 0 | |

62113242 | — — — — — Lower parts | 9,9 | Year 0 | |

62113290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

621133 | — — Of man-made fibres | | | |

62113310 | — — — Industrial and occupational clothing | 9,9 | Year 0 | |

— — — Track suits with lining | | | |

62113331 | — — — — With an outer shell of a single identical fabric | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62113341 | — — — — — Upper parts | 9,9 | Year 0 | |

62113342 | — — — — — Lower parts | 9,9 | Year 0 | |

62113390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62113900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Other garments, women's or girls' | | | |

62114100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

621142 | — — Of cotton | | | |

62114210 | — — — Aprons, overalls, smock-overalls and other industrial and occupational clothing (whether or not also suitable for domestic use) | 9,9 | Year 0 | |

— — — Track suits with lining | | | |

62114231 | — — — — With an outer shell of a single identical fabric | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62114241 | — — — — — Upper parts | 9,9 | Year 0 | |

62114242 | — — — — — Lower parts | 9,9 | Year 0 | |

62114290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

621143 | — — Of man-made fibres | | | |

62114310 | — — — Aprons, overalls, smock-overalls and other industrial and occupational clothing (whether or not also suitable for domestic use) | 9,9 | Year 0 | |

— — — Track suits with lining | | | |

62114331 | — — — — With an outer shell of a single identical fabric | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62114341 | — — — — — Upper parts | 9,9 | Year 0 | |

62114342 | — — — — — Lower parts | 9,9 | Year 0 | |

62114390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62114900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6212 | Brassières, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted | | | |

621210 | — Brassières | | | |

62121010 | — — In a set made-up for retail-sale containing a brassière and a brief | 5,2 | Year 0 | |

62121090 | — — Other | 5,2 | Year 0 | |

62122000 | — Girdles and panty-girdles | 5,2 | Year 0 | |

62123000 | — Corselettes | 5,2 | Year 0 | |

62129000 | — Other | 5,2 | Year 0 | |

6213 | Handkerchiefs | | | |

62131000 | — Of silk or silk waste | 8,0 | Year 0 | |

62132000 | — Of cotton | 8,0 | Year 0 | |

62139000 | — Of other textile materials | 8,0 | Year 0 | |

6214 | Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like | | | |

62141000 | — Of silk or silk waste | 6,4 | Year 0 | |

62142000 | — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

62143000 | — Of synthetic fibres | 6,4 | Year 0 | |

62144000 | — Of artificial fibres | 6,4 | Year 0 | |

621490 | — Of other textile materials | | | |

62149010 | — — Of cotton | 6,4 | Year 0 | |

62149090 | — — Other | 6,4 | Year 0 | |

6215 | Ties, bow ties and cravats | | | |

62151000 | — Of silk or silk waste | 5,0 | Year 0 | |

62152000 | — Of man-made fibres | 5,0 | Year 0 | |

62159000 | — Of other textile materials | 5,0 | Year 0 | |

62160000 | Gloves, mittens and mitts | 6,0 | Year 0 | |

6217 | Other made-up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212 | | | |

62171000 | — Accessories | 5,0 | Year 0 | |

62179000 | — Parts | 9,9 | Year 0 | |

63 | OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS | | | |

I.OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES

6301 | Blankets and travelling rugs | | | |

63011000 | — Electric blankets | 5,5 | Year 0 | |

630120 | — Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool or of fine animal hair | | | |

63012010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— — Other | | | |

63012091 | — — — Wholly of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

63012099 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

630130 | — Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of cotton | | | |

63013010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63013090 | — — Other | 6,0 | Year 0 | |

630140 | — Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of synthetic fibres | | | |

63014010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63014090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

630190 | — Other blankets and travelling rugs | | | |

63019010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63019090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6302 | Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | | | |

630210 | — Bed linen, knitted or crocheted | | | |

63021010 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

63021090 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other bed linen, printed | | | |

63022100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

630222 | — — Of man-made fibres | | | |

63022210 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63022290 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

630229 | — — Of other textile materials | | | |

63022910 | — — — Of flax or ramie | 9,6 | Year 0 | |

63022990 | — — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other bed linen | | | |

630231 | — — Of cotton | | | |

63023110 | — — — Mixed with flax | 9,6 | Year 0 | |

63023190 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

630232 | — — Of man-made fibres | | | |

63023210 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63023290 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

630239 | — — Of other textile materials | | | |

63023910 | — — — Of flax | 9,6 | Year 0 | |

63023930 | — — — Of ramie | 9,6 | Year 0 | |

63023990 | — — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

63024000 | — Table linen, knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— Other table linen | | | |

630251 | — — Of cotton | | | |

63025110 | — — — Mixed with flax | 9,6 | Year 0 | |

63025190 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

63025200 | — — Of flax | 9,6 | Year 0 | |

630253 | — — Of man-made fibres | | | |

63025310 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63025390 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

63025900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

63026000 | — Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or similar terry fabrics, of cotton | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

630291 | — — Of cotton | | | |

63029110 | — — — Mixed with flax | 9,6 | Year 0 | |

63029190 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

63029200 | — — Of flax | 9,6 | Year 0 | |

630293 | — — Of man-made fibres | | | |

63029310 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63029390 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

63029900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

6303 | Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances | | | |

— Knitted or crocheted | | | |

63031100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

63031200 | — — Of synthetic fibres | 9,6 | Year 0 | |

63031900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

63039100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

630392 | — — Of synthetic fibres | | | |

63039210 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63039290 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

630399 | — — Of other textile materials | | | |

63039910 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63039990 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

6304 | Other furnishing articles, excluding those of heading 9404 | | | |

— Bedspreads | | | |

63041100 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

630419 | — — Other | | | |

63041910 | — — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

63041930 | — — — Of flax or ramie | 9,6 | Year 0 | |

63041990 | — — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

63049100 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63049200 | — — Not knitted or crocheted, of cotton | 9,6 | Year 0 | |

63049300 | — — Not knitted or crocheted, of synthetic fibres | 9,6 | Year 0 | |

63049900 | — — Not knitted or crocheted, of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

6305 | Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods | | | |

630510 | — Of jute or of other textile bast fibres of heading 5303 | | | |

63051010 | — — Used | 1,6 | Year 0 | |

63051090 | — — Other | 3,2 | Year 0 | |

63052000 | — Of cotton | 5,7 | Year 0 | |

— Of man-made textile materials | | | |

630532 | — — Flexible intermediate bulk containers | | | |

— — — Of polyethylene or polypropylene strip or the like | | | |

63053211 | — — — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

63053281 | — — — — — Of fabric weighing 120 g/m2 or less | 5,7 | Year 0 | |

63053289 | — — — — — Of fabric weighing more than 120 g/m2 | 5,7 | Year 0 | |

63053290 | — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

630533 | — — Other, of polyethylene or polypropylene strip or the like | | | |

63053310 | — — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

63053391 | — — — — Of fabric weighing 120 g/m2 or less | 5,7 | Year 0 | |

63053399 | — — — — Of fabric weighing more than 120 g/m2 | 5,7 | Year 0 | |

63053900 | — — Other | 5,7 | Year 0 | |

63059000 | — Of other textile materials | 4,9 | Year 0 | |

6306 | Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods | | | |

— Tarpaulins, awnings and sunblinds | | | |

63061100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

63061200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

63061900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Tents | | | |

63062100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

63062200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

63062900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Sails | | | |

63063100 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

63063900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Pneumatic mattresses | | | |

63064100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

63064900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Other | | | |

63069100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

63069900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6307 | Other made-up articles, including dress patterns | | | |

630710 | — Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths | | | |

63071010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63071030 | — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63071090 | — — Other | 6,1 | Year 0 | |

63072000 | — Life-jackets and life-belts | 5,0 | Year 0 | |

630790 | — Other | | | |

63079010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— — Other | | | |

63079091 | — — — Of felt | 5,0 | Year 0 | |

63079099 | — — — Other | 5,0 | Year 0 | |

II.SETS

63080000 | Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale | 9,6 | Year 0 | |

III.WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS

63090000 | Worn clothing and other worn articles | 4,2 | Year 3 | |

6310 | Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials | | | |

631010 | — Sorted | | | |

63101010 | — — Of wool or fine or coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

63101030 | — — Of flax or cotton | 0,0 | Year 0 | |

63101090 | — — Of other textile materials | 0,0 | Year 0 | |

63109000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

64 | FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTICLES | | | |

6401 | Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes | | | |

640110 | — Footwear incorporating a protective metal toecap | | | |

64011010 | — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

64011090 | — — With uppers of plastics | 11,9 | Year 0 | |

— Other footwear | | | |

640191 | — — Covering the knee | | | |

64019110 | — — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

64019190 | — — — With uppers of plastics | 11,9 | Year 0 | |

640192 | — — Covering the ankle but not covering the knee | | | |

64019210 | — — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

64019290 | — — — With uppers of plastics | 11,9 | Year 0 | |

640199 | — — Other | | | |

64019910 | — — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

64019990 | — — — With uppers of plastics | 11,9 | Year 0 | |

6402 | Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics | | | |

— Sports footwear | | | |

640212 | — — Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots | | | |

64021210 | — — — Ski-boots and cross-country ski footwear | 11,9 | Year 0 | |

64021290 | — — — Snowboard boots | 11,9 | Year 0 | |

64021900 | — — Other | 11,9 | Year 0 | |

64022000 | — Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs | 11,9 | Year 0 | |

64023000 | — Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap | 11,9 | Year 0 | |

— Other footwear | | | |

64029100 | — — Covering the ankle | 11,9 | Year 0 | |

640299 | — — Other | | | |

64029910 | — — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

— — — With uppers of plastics | | | |

— — — — Footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut out | | | |

64029931 | — — — — — With sole and heel combined having a height of more than 3 cm | 11,9 | Year 0 | |

64029939 | — — — — — Other | 11,9 | Year 0 | |

64029950 | — — — — Slippers and other indoor footwear | 11,9 | Year 0 | |

— — — — Other, with in-soles of a length | | | |

64029991 | — — — — — Of less than 24 cm | 11,9 | Year 0 | |

— — — — — Of 24 cm or more | | | |

64029993 | — — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 11,9 | Year 0 | |

— — — — — — Other | | | |

64029996 | — — — — — — — For men | 11,9 | Year 0 | |

64029998 | — — — — — — — For women | 11,9 | Year 0 | |

6403 | Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather | | | |

— Sports footwear | | | |

64031200 | — — Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots | 4,5 | Year 0 | |

64031900 | — — Other | 4,5 | Year 0 | |

64032000 | — Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe | 4,5 | Year 0 | |

64033000 | — Footwear made on a base or platform of wood, not having an inner sole or a protective metal toecap | 4,5 | Year 0 | |

64034000 | — Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap | 4,5 | Year 0 | |

— Other footwear with outer soles of leather | | | |

640351 | — — Covering the ankle | | | |

— — — Covering the ankle but no part of the calf, with in-soles of a length | | | |

64035111 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64035115 | — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64035119 | — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

— — — Other, with in-soles of a length | | | |

64035191 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64035195 | — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64035199 | — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

640359 | — — Other | | | |

— — — Footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut out | | | |

64035911 | — — — — With sole and heel combined having a height of more than 3 cm | 1,5 | Year 0 | |

— — — — Other, with in-soles of a length | | | |

64035931 | — — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Of 24 cm or more | | | |

64035935 | — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64035939 | — — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

64035950 | — — — Slippers and other indoor footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — Other, with in-soles of a length | | | |

64035991 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64035995 | — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64035999 | — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

— Other footwear | | | |

640391 | — — Covering the ankle | | | |

— — — Covering the ankle but no part of the calf, with in-soles of a length | | | |

64039111 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64039113 | — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

64039116 | — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64039118 | — — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

— — — Other, with in-soles of a length | | | |

64039191 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64039193 | — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

64039196 | — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64039198 | — — — — — — For women | 1,5 | Year 0 | |

640399 | — — Other | | | |

— — — Footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut out | | | |

64039911 | — — — — With sole and heel combined having a height of more than 3 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Other, with in-soles of a length | | | |

64039931 | — — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Of 24 cm or more | | | |

64039933 | — — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — — Other | | | |

64039936 | — — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64039938 | — — — — — — — For women | 1,5 | Year 0 | |

64039950 | — — — Slippers and other indoor footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — Other, with in-soles of a length | | | |

64039991 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64039993 | — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

64039996 | — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64039998 | — — — — — — For women | 3,5 | Year 0 | |

6404 | Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials | | | |

— Footwear with outer soles of rubber or plastics | | | |

64041100 | — — Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like | 11,9 | Year 0 | |

640419 | — — Other | | | |

64041910 | — — — Slippers and other indoor footwear | 11,9 | Year 0 | |

64041990 | — — — Other | 11,9 | Year 0 | |

640420 | — Footwear with outer soles of leather or composition leather | | | |

64042010 | — — Slippers and other indoor footwear | 11,9 | Year 0 | |

64042090 | — — Other | 11,9 | Year 0 | |

6405 | Other footwear | | | |

640510 | — With uppers of leather or composition leather | | | |

64051010 | — — With outer soles of wood or cork | 0,0 | Year 0 | |

64051090 | — — With outer soles of other materials | 0,0 | Year 0 | |

640520 | — With uppers of textile materials | | | |

64052010 | — — With outer soles of wood or cork | 0,0 | Year 0 | |

— — With outer soles of other materials | | | |

64052091 | — — — Slippers and other indoor footwear | 0,0 | Year 0 | |

64052099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

640590 | — Other | | | |

64059010 | — — With outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather | 11,9 | Year 0 | |

64059090 | — — With outer soles of other materials | 0,0 | Year 0 | |

6406 | Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof | | | |

640610 | — Uppers and parts thereof, other than stiffeners | | | |

— — Of leather | | | |

64061011 | — — — Uppers | 0,0 | Year 0 | |

64061019 | — — — Parts of uppers | 0,0 | Year 0 | |

64061090 | — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

640620 | — Outer soles and heels, of rubber or plastics | | | |

64062010 | — — Of rubber | 0,0 | Year 0 | |

64062090 | — — Of plastics | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

64069100 | — — Of wood | 0,0 | Year 0 | |

640699 | — — Of other materials | | | |

64069910 | — — — Gaiters, leggings and similar articles and parts thereof | 0,0 | Year 0 | |

64069930 | — — — Assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components, but without outer soles | 0,0 | Year 0 | |

64069950 | — — — Removable in-soles and other removable accessories | 0,0 | Year 0 | |

64069960 | — — — Outer soles of leather or composition leather | 0,0 | Year 0 | |

64069980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

65 | HEADGEAR AND PARTS THEREOF | | | |

65010000 | Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of felt | 0,0 | Year 0 | |

65020000 | Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmed | 0,0 | Year 0 | |

650300 | Felt hats and other felt headgear, made from the hat bodies, hoods or plateaux of heading 6501, whether or not lined or trimmed | | | |

65030010 | — Of fur felt or of felt of wool and fur | 0,0 | Year 0 | |

65030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

65040000 | Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed | 0,0 | Year 0 | |

6505 | Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made-up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; Hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed | | | |

65051000 | — Hair-nets | 0,0 | Year 0 | |

650590 | — Other | | | |

65059010 | — — Berets, bonnets, skull-caps, fezzes, tarbooshes and the like | 0,0 | Year 0 | |

65059030 | — — Peaked caps | 0,0 | Year 0 | |

65059090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6506 | Other headgear, whether or not lined or trimmed | | | |

650610 | — Safety headgear | | | |

65061010 | — — Of plastics | 0,0 | Year 0 | |

65061080 | — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

65069100 | — — Of rubber or of plastics | 0,0 | Year 0 | |

65069200 | — — Of furskin | 0,0 | Year 0 | |

65069900 | — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

65070000 | Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear | 0,0 | Year 0 | |

66 | UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF | | | |

6601 | Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas) | | | |

66011000 | — Garden or similar umbrellas | 1,2 | Year 3 | |

— Other | | | |

66019100 | — — Having a telescopic shaft | 1,2 | Year 3 | |

660199 | — — Other | | | |

— — — With a cover of woven textile materials | | | |

66019911 | — — — — Of man-made fibres | 1,2 | Year 3 | |

66019919 | — — — — Of other textile materials | 1,2 | Year 3 | |

66019990 | — — — Other | 1,2 | Year 3 | |

66020000 | Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like | 0,0 | Year 0 | |

6603 | Parts, trimmings and accessories of articles of heading 6601 or 6602 | | | |

66031000 | — Handles and knobs | 0,0 | Year 0 | |

66032000 | — Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks) | 1,7 | Year 3 | |

66039000 | — Other | 1,5 | Year 3 | |

67 | PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR | | | |

67010000 | Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading 0505 and worked quills and scapes) | 0,0 | Year 0 | |

6702 | Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit | | | |

67021000 | — Of plastics | 0,0 | Year 0 | |

67029000 | — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

67030000 | Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked; wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like | 0,0 | Year 0 | |

6704 | Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or included | | | |

— Of synthetic textile materials | | | |

67041100 | — — Complete wigs | 0,0 | Year 0 | |

67041900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

67042000 | — Of human hair | 0,0 | Year 0 | |

67049000 | — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

68 | ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS | | | |

68010000 | Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate) | 0,0 | Year 0 | |

6802 | Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate) | | | |

68021000 | — Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular (including square), the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm; artificially coloured granules, chippings and powder | 0,0 | Year 0 | |

— Other monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface | | | |

68022100 | — — Marble, travertine and alabaster | 0,0 | Year 0 | |

68022200 | — — Other calcareous stone | 0,0 | Year 0 | |

68022300 | — — Granite | 0,0 | Year 0 | |

68022900 | — — Other stone | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

680291 | — — Marble, travertine and alabaster | | | |

68029110 | — — — Polished alabaster, decorated or otherwise worked, but not carved | 0,0 | Year 0 | |

68029190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

680292 | — — Other calcareous stone | | | |

68029210 | — — — Polished, decorated or otherwise worked, but not carved | 0,0 | Year 0 | |

68029290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

680293 | — — Granite | | | |

68029310 | — — — Polished, decorated or otherwise worked, but not carved, of a net weight of 10 kg or more | 0,0 | Year 0 | |

68029390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

680299 | — — Other stone | | | |

68029910 | — — — Polished, decorated or otherwise worked, but not carved, of a net weight of 10 kg or more | 0,0 | Year 0 | |

68029990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

680300 | Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate | | | |

68030010 | — Roofing and wall slates | 0,0 | Year 0 | |

68030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6804 | Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics, with or without parts of other materials | | | |

68041000 | — Millstones and grindstones for milling, grinding or pulping | 0,0 | Year 0 | |

— Other millstones, grindstones, grinding wheels and the like | | | |

68042100 | — — Of agglomerated synthetic or natural diamond | 0,0 | Year 0 | |

680422 | — — Of other agglomerated abrasives or of ceramics | | | |

— — — Of artificial abrasives, with binder | | | |

— — — — Of synthetic or artificial resin | | | |

68042212 | — — — — — Not reinforced | 0,0 | Year 0 | |

68042218 | — — — — — Reinforced | 0,0 | Year 0 | |

68042230 | — — — — Of ceramics or silicates | 0,0 | Year 0 | |

68042250 | — — — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

68042290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68042300 | — — Of natural stone | 0,0 | Year 0 | |

68043000 | — Hand sharpening or polishing stones | 0,0 | Year 0 | |

6805 | Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made-up | | | |

68051000 | — On a base of woven textile fabric only | 0,0 | Year 0 | |

68052000 | — On a base of paper or paperboard only | 0,0 | Year 0 | |

680530 | — On a base of other materials | | | |

68053010 | — — On a base of woven textile fabric combined with paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

68053020 | — — On a base of vulcanised fibre | 0,0 | Year 0 | |

68053080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6806 | Slag wool, rock wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading 6811 or 6812 or of Chapter 69 | | | |

68061000 | — Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls | 0,0 | Year 0 | |

680620 | — Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials (including intermixtures thereof) | | | |

68062010 | — — Expanded clays | 0,0 | Year 0 | |

68062090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6807 | Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar pitch) | | | |

680710 | — In rolls | | | |

68071010 | — — Roofing and facing products | 0,0 | Year 0 | |

68071090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68079000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

68080000 | Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders | 0,0 | Year 0 | |

6809 | Articles of plaster or of compositions based on plaster | | | |

— Boards, sheets, panels, tiles and similar articles, not ornamented | | | |

68091100 | — — Faced or reinforced with paper or paperboard only | 0,0 | Year 0 | |

68091900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68099000 | — Other articles | 0,0 | Year 0 | |

6810 | Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced | | | |

— Tiles, flagstones, bricks and similar articles | | | |

681011 | — — Building blocks and bricks | | | |

68101110 | — — — Of light concrete (with a basis of crushed pumice, granulated slag, etc.) | 0,0 | Year 0 | |

68101190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

681019 | — — Other | | | |

68101910 | — — — Roofing tiles | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other tiles and paving | | | |

68101931 | — — — — Of concrete | 0,0 | Year 0 | |

68101939 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68101990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other articles | | | |

681091 | — — Prefabricated structural components for building or civil engineering | | | |

68109110 | — — — Floor components | 0,0 | Year 0 | |

68109190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68109900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6811 | Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like | | | |

68111000 | — Corrugated sheets | 0,0 | Year 0 | |

681120 | — Other sheets, panels, tiles and similar articles | | | |

68112011 | — — Sheets for roofing or walls, not exceeding 40 × 60 cm | 0,0 | Year 0 | |

68112080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68113000 | — Tubes, pipes and tube or pipe fittings | 0,0 | Year 0 | |

68119000 | — Other articles | 0,0 | Year 0 | |

6812 | Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than goods of heading 6811 or 6813 | | | |

68125000 | — Clothing, clothing accessories, footwear and headgear | 0,0 | Year 0 | |

68126000 | — Paper, millboard and felt | 0,0 | Year 0 | |

68127000 | — Compressed asbestos fibre jointing, in sheets or rolls | 0,0 | Year 0 | |

681290 | — Other: | | | |

68129010 | — — For use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

68129030 | — — — Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

68129080 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6813 | Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textile or other materials | | | |

681310 | — Brake linings and pads | | | |

68131010 | — — With a basis of asbestos or other mineral substances, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

68131090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

681390 | — Other | | | |

68139010 | — — With a basis of asbestos or other mineral substances, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

68139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6814 | Worked mica and articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support of paper, paperboard or other materials | | | |

68141000 | — Plates, sheets and strips of agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support | 0,0 | Year 0 | |

681490 | — Other | | | |

68149010 | — — Sheets or splittings of mica | 0,0 | Year 0 | |

68149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6815 | Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included | | | |

681510 | — Non-electrical articles of graphite or other carbon | | | |

68151010 | — — Carbon fibres and articles of carbon fibres | 0,0 | Year 0 | |

68151090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68152000 | — Articles of peat | 0,0 | Year 0 | |

— Other articles | | | |

68159100 | — — Containing magnesite, dolomite or chromite | 0,0 | Year 0 | |

681599 | — — Other | | | |

68159910 | — — — Of refractory materials, chemically bonded | 0,0 | Year 0 | |

68159990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

69 | CERAMIC PRODUCTS | | | |

I.GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS EARTHS, AND REFRACTORY GOODS

690100 | Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths | | | |

69010010 | — Bricks weighing more than 650 kg/m3 | 0,0 | Year 0 | |

69010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6902 | Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or similar siliceous earths | | | |

69021000 | — Containing, by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3 | 0,0 | Year 0 | |

690220 | — Containing, by weight, more than 50 % of alumina (Al2O3), of silica (SiO2) or of a mixture or compound of these products | | | |

69022010 | — — Containing, by weight, 93 % or more of silica (SiO2) | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

69022091 | — — — Containing, by weight, more than 7 % but less than 45 % of alumina (Al2O3) | 0,0 | Year 0 | |

69022099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

69029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6903 | Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths | | | |

69031000 | — Containing, by weight, more than 50 % of graphite or other carbon or of a mixture of these products | 1,5 | Year 3 | |

690320 | — Containing, by weight, more than 50 % of alumina (Al2O3) or of a mixture or compound of alumina and of silica (SiO2) | | | |

69032010 | — — Containing, by weight, less than 45 % of alumina (Al2O3) | 1,5 | Year 3 | |

69032090 | — — Containing, by weight, 45 % or more of alumina (Al2O3) | 1,5 | Year 3 | |

690390 | — Other | | | |

69039010 | — — Containing, by weight, more than 25 % but not more than 50 % of graphite or other carbon or of a mixture of these products | 1,5 | Year 3 | |

69039020 | — — Containing, by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3 | 1,5 | Year 3 | |

69039080 | — — Other | 1,5 | Year 3 | |

II.OTHER CERAMIC PRODUCTS

6904 | Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like | | | |

69041000 | — Building bricks | 0,0 | Year 0 | |

69049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6905 | Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods | | | |

69051000 | — Roofing tiles | 0,0 | Year 0 | |

69059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

69060000 | Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings | 0,0 | Year 0 | |

6907 | Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing | | | |

69071000 | — Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm | 1,5 | Year 3 | |

690790 | — Other | | | |

69079010 | — — Double tiles of the "Spaltplatten" type | 1,5 | Year 3 | |

— — Other | | | |

69079091 | — — — Stoneware | 1,5 | Year 3 | |

69079093 | — — — Earthenware or fine pottery | 1,5 | Year 3 | |

69079099 | — — — Other | 1,5 | Year 3 | |

6908 | Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing | | | |

690810 | — Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm | | | |

69081010 | — — Of common pottery | 3,5 | Year 3 | |

69081090 | — — Other | 3,5 | Year 3 | |

690890 | — Other | | | |

— — Of common pottery | | | |

69089011 | — — — Double tiles of the "Spaltplatten" type | 2,5 | Year 3 | |

— — — Other, of a maximum thickness | | | |

69089021 | — — — — Not exceeding 15 mm | 1,5 | Year 3 | |

69089029 | — — — — Exceeding 15 mm | 1,5 | Year 3 | |

— — Other | | | |

69089031 | — — — Double tiles of the "Spaltplatten" type | 1,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

69089051 | — — — — With a face of not more than 90 cm2 | 3,5 | Year 3 | |

— — — — Other | | | |

69089091 | — — — — — Stoneware | 1,5 | Year 3 | |

69089093 | — — — — — Earthenware or fine pottery | 1,5 | Year 3 | |

69089099 | — — — — — Other | 1,5 | Year 3 | |

6909 | Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods | | | |

— Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses | | | |

69091100 | — — Of porcelain or china | 1,5 | Year 3 | |

69091200 | — — Articles having a hardness equivalent to 9 or more on the Mohs scale | 1,5 | Year 3 | |

69091900 | — — Other | 1,5 | Year 3 | |

69099000 | — Other | 1,5 | Year 3 | |

6910 | Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures | | | |

69101000 | — Of porcelain or china | 2,4 | Year 3 | |

69109000 | — Other | 2,4 | Year 3 | |

6911 | Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china | | | |

69111000 | — Tableware and kitchenware | 8,4 | Year 3 | |

69119000 | — Other | 8,4 | Year 3 | |

691200 | Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china | | | |

69120010 | — Of common pottery | 1,5 | Year 3 | |

69120030 | — Stoneware | 2,0 | Year 3 | |

69120050 | — Earthenware or fine pottery | 5,5 | Year 3 | |

69120090 | — Other | 3,5 | Year 3 | |

6913 | Statuettes and other ornamental ceramic articles | | | |

69131000 | — Of porcelain or china | 2,5 | Year 3 | |

691390 | — Other | | | |

69139010 | — — Of common pottery | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

69139091 | — — — Stoneware | 2,5 | Year 3 | |

69139093 | — — — Earthenware or fine pottery | 2,5 | Year 3 | |

69139099 | — — — Other | 2,5 | Year 3 | |

6914 | Other ceramic articles | | | |

69141000 | — Of porcelain or china | 1,5 | Year 3 | |

691490 | — Other | | | |

69149010 | — — Of common pottery | 0,0 | Year 0 | |

69149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

70 | GLASS AND GLASSWARE | | | |

700100 | Cullet and other waste and scrap of glass; glass in the mass | | | |

70010010 | — Cullet and other waste and scrap of glass | 0,0 | Year 0 | |

— Glass in the mass | | | |

70010091 | — — Optical glass | 0,0 | Year 0 | |

70010099 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7002 | Glass in balls (other than microspheres of heading 7018), rods or tubes, unworked | | | |

70021000 | — Balls | 0,0 | Year 0 | |

700220 | — Rods | | | |

70022010 | — — Of optical glass | 0,0 | Year 0 | |

70022090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Tubes | | | |

70023100 | — — Of fused quartz or other fused silica | 0,0 | Year 0 | |

70023200 | — — Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 × 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C | 0,0 | Year 0 | |

70023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7003 | Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked | | | |

— Non-wired sheets | | | |

700312 | — — Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer | | | |

70031210 | — — — Of optical glass | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

70031291 | — — — — Having a non-reflecting layer | 0,0 | Year 0 | |

70031299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

700319 | — — Other | | | |

70031910 | — — — Of optical glass | 0,0 | Year 0 | |

70031990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

70032000 | — Wired sheets | 0,0 | Year 0 | |

70033000 | — Profiles | 0,0 | Year 0 | |

7004 | Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked | | | |

700420 | — Glass, coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer | | | |

70042010 | — — Optical glass | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

70042091 | — — — Having a non-reflecting layer | 0,0 | Year 0 | |

70042099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

700490 | — Other glass | | | |

70049010 | — — Optical glass | 0,0 | Year 0 | |

70049070 | — — Horticultural sheet glass | 0,0 | Year 0 | |

— — Other, of a thickness | | | |

70049092 | — — — Not exceeding 2,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70049098 | — — — Exceeding 2,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

7005 | Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked | | | |

700510 | — Non-wired glass, having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer | | | |

70051005 | — — Having a non-reflecting layer | 0,0 | Year 0 | |

— — Other, of a thickness | | | |

70051025 | — — — Not exceeding 3,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70051030 | — — — Exceeding 3,5 mm but not exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70051080 | — — — Exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Other non-wired glass | | | |

700521 | — — Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or merely surface ground | | | |

70052125 | — — — Of a thickness not exceeding 3,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70052130 | — — — Of a thickness exceeding 3,5 mm but not exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70052180 | — — — Of a thickness exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

700529 | — — Other | | | |

70052925 | — — — Of a thickness not exceeding 3,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70052935 | — — — Of a thickness exceeding 3,5 mm but not exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70052980 | — — — Of a thickness exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70053000 | — Wired glass | 0,0 | Year 0 | |

700600 | Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials | | | |

70060010 | — Optical glass | 0,0 | Year 0 | |

70060090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

7007 | Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass | | | |

— Toughened (tempered) safety glass | | | |

700711 | — — Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels | | | |

70071110 | — — — Of size and shape suitable for incorporation in motor vehicles | 0,0 | Year 0 | |

70071190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

700719 | — — Other | | | |

70071910 | — — — Enamelled | 0,0 | Year 0 | |

70071920 | — — — Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent or reflecting layer | 0,0 | Year 0 | |

70071980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Laminated safety glass | | | |

700721 | — — Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels | | | |

70072110 | — — — Windshields, not framed, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

70072191 | — — — — Of size and shape suitable for incorporation in motor vehicles | 0,0 | Year 0 | |

70072199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

70072900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

700800 | Multiple-walled insulating units of glass | | | |

70080020 | — Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent or reflecting layer | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

70080081 | — — Consisting of two panels of glass sealed around the edges by an airtight joint and separated by a layer of air, other gases or a vacuum | 0,0 | Year 0 | |

70080089 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7009 | Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors | | | |

70091000 | — Rear-view mirrors for vehicles | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

70099100 | — — Unframed | 0,0 | Year 0 | |

70099200 | — — Framed | 0,0 | Year 0 | |

7010 | Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass: | | | |

70101000 | — Ampoules | 0,0 | Year 0 | |

70102000 | — Stoppers, lids and other closures | 1,5 | Year 3 | |

701090 | — Other: | | | |

70109010 | — — Preserving jars (sterilising jars) | 1,5 | Year 3 | |

— — Other: | | | |

70109021 | — — — Made from tubing of glass | 1,5 | Year 3 | |

— — — Other, of a nominal capacity of: | | | |

70109031 | — — — — 2,5 lor more | 1,5 | Year 3 | |

— — — — Less than 2,5 l: | | | |

— — — — — For beverages and foodstuffs: | | | |

— — — — — — Bottles: | | | |

— — — — — — — Of colourless glass, of a nominal capacity of: | | | |

70109041 | — — — — — — — — 1 l or more | 1,5 | Year 3 | |

70109043 | — — — — — — — — More than 0,33 l but less than 1 l | 1,5 | Year 3 | |

70109045 | — — — — — — — — 0,15 l or more but not more than 0,33 l | 1,5 | Year 3 | |

70109047 | — — — — — — — — Less than 0,15 l | 1,5 | Year 3 | |

— — — — — — — Of coloured glass, of a nominal capacity of: | | | |

70109051 | — — — — — — — — 1 l or more | 1,5 | Year 3 | |

70109053 | — — — — — — — — More than 0,33 l but less than 1 l | 1,5 | Year 3 | |

70109055 | — — — — — — — — 0,15 l or more but not more than 0,33 l | 1,5 | Year 3 | |

70109057 | — — — — — — — — Less than 0,15 l | 1,5 | Year 3 | |

— — — — — — — Other, of a nominal capacity of: | | | |

70109061 | — — — — — — — — 0,25 l or more | 1,5 | Year 3 | |

70109067 | — — — — — — — — Less than 0,25 l | 1,5 | Year 3 | |

— — — — — For pharmaceutical products, of a nominal capacity: | | | |

70109071 | — — — — — — Exceeding 0,055 l | 1,5 | Year 3 | |

70109079 | — — — — — — Not exceeding 0,055 l | 1,5 | Year 3 | |

— — — — — For other products: | | | |

70109091 | — — — — — — Of colourless glass | 1,5 | Year 3 | |

70109099 | — — — — — — Of coloured glass | 1,5 | Year 3 | |

7011 | Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps, cathode-ray tubes or the like | | | |

70111000 | — For electric lighting | 0,0 | Year 0 | |

70112000 | — For cathode-ray tubes | 0,0 | Year 0 | |

70119000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

701200 | Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum vessels | | | |

70120010 | — Unfinished | 0,0 | Year 0 | |

70120090 | — Finished | 2,1 | Year 3 | |

7013 | Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018) | | | |

70131000 | — Of glass-ceramics | 7,5 | Year 3 | |

— Drinking glasses other than of glass-ceramics | | | |

701321 | — — Of lead crystal | | | |

— — — Gathered by hand | | | |

70132111 | — — — — Cut or otherwise decorated | 7,5 | Year 3 | |

70132119 | — — — — Other | 7,5 | Year 3 | |

— — — Gathered mechanically | | | |

70132191 | — — — — Cut or otherwise decorated | 7,5 | Year 3 | |

70132199 | — — — — Other | 7,5 | Year 3 | |

701329 | — — Other | | | |

70132910 | — — — Of toughened glass | 7,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

— — — — Gathered by hand | | | |

70132951 | — — — — — Cut or otherwise decorated | 7,5 | Year 3 | |

70132959 | — — — — — Other | 7,5 | Year 3 | |

— — — — Gathered mechanically | | | |

70132991 | — — — — — Cut or otherwise decorated | 7,5 | Year 3 | |

70132999 | — — — — — Other | 7,5 | Year 3 | |

— Glassware of a kind used for table (other than drinking glasses) or kitchen purposes other than of glass-ceramics | | | |

701331 | — — Of lead crystal | | | |

70133110 | — — — Gathered by hand | 7,5 | Year 3 | |

70133190 | — — — Gathered mechanically | 7,5 | Year 3 | |

70133200 | — — Of glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 × 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C | 7,5 | Year 3 | |

701339 | — — Other | | | |

70133910 | — — — Of toughened glass | 7,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

70133991 | — — — — Gathered by hand | 7,5 | Year 3 | |

70133999 | — — — — Gathered mechanically | 7,5 | Year 3 | |

— Other glassware | | | |

701391 | — — Of lead crystal | | | |

70139110 | — — — Gathered by hand | 7,5 | Year 3 | |

70139190 | — — — Gathered mechanically | 7,5 | Year 3 | |

70139900 | — — Other | 7,5 | Year 3 | |

70140000 | Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 7015), not optically worked | 0,0 | Year 0 | |

7015 | Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for non-corrective or corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically worked; hollow glass spheres and their segments, for the manufacture of such glasses | | | |

70151000 | — Glasses for corrective spectacles | 0,0 | Year 0 | |

70159000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

7016 | Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for building or construction purposes; glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded lights and the like; multicellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms | | | |

70161000 | — Glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes | 2,8 | Year 3 | |

701690 | — Other | | | |

70169010 | — — Leaded lights and the like | 0,0 | Year 0 | |

70169080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7017 | Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated | | | |

70171000 | — Of fused quartz or other fused silica | 0,0 | Year 0 | |

70172000 | — Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 × 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C | 0,0 | Year 0 | |

70179000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

7018 | Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar glass smallwares, and articles thereof other than imitation jewellery; glass eyes other than prosthetic articles; statuettes and other ornaments of lamp-worked glass, other than imitation jewellery; glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter | | | |

701810 | — Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar glass smallwares | | | |

— — Glass beads | | | |

70181011 | — — — Cut and mechanically polished | 0,0 | Year 0 | |

70181019 | — — — Other | 2,4 | Year 3 | |

70181030 | — — Imitation pearls | 0,0 | Year 0 | |

— — Imitation precious or semi-precious stones | | | |

70181051 | — — — Cut and mechanically polished | 0,0 | Year 0 | |

70181059 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

70181090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

70182000 | — Glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter | 0,0 | Year 0 | |

701890 | — Other | | | |

70189010 | — — Glass eyes; articles of glass smallware | 0,0 | Year 0 | |

70189090 | — — Other | 2,1 | Year 3 | |

7019 | Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, woven fabrics) | | | |

— Slivers, rovings, yarn and chopped strands | | | |

70191100 | — — Chopped strands, of a length of not more than 50 mm | 3,5 | Year 3 | |

70191200 | — — Rovings | 3,5 | Year 3 | |

701919 | — — Other | | | |

70191910 | — — — Of filaments | 3,5 | Year 3 | |

70191990 | — — — Of staple fibres | 3,5 | Year 3 | |

— Thin sheets (voiles), webs, mats, mattresses, boards and similar non-woven products | | | |

70193100 | — — Mats | 3,5 | Year 3 | |

70193200 | — — Thin sheets (voiles) | 1,5 | Year 3 | |

70193900 | — — Other | 1,5 | Year 3 | |

70194000 | — Woven fabrics of rovings | 3,5 | Year 3 | |

— Other woven fabrics | | | |

70195100 | — — Of a width not exceeding 30 cm | 3,5 | Year 3 | |

70195200 | — — Of a width exceeding 30 cm, plain weave, weighing less than 250 g/m2, of filaments measuring per single yarn not more than 136 tex | 3,5 | Year 3 | |

70195900 | — — Other | 3,5 | Year 3 | |

701990 | — Other | | | |

70199010 | — — Non-textile fibres in bulk or flocks | 3,5 | Year 3 | |

70199030 | — — Pads and casings for insulating tubes and pipes | 3,5 | Year 3 | |

— — Other | | | |

70199091 | — — — Of textile fibres | 3,5 | Year 3 | |

70199099 | — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

702000 | Other articles of glass | | | |

70200005 | — Quartz reactor tubes and holders designed for insertion into diffusion and oxidation furnaces for production of semiconductor materials | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

70200010 | — — Of fused quartz or other fused silica | 0,0 | Year 0 | |

70200030 | — — Of glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 × 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C | 0,0 | Year 0 | |

70200080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

71 | NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL, AND ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN | | | |

I.NATURAL OR CULTURED PEARLS AND PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES

7101 | Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; pearls, natural or cultured, temporarily strung for convenience of transport | | | |

71011000 | — Natural pearls | 0,0 | Year 0 | |

— Cultured pearls | | | |

71012100 | — — Unworked | 0,0 | Year 0 | |

71012200 | — — Worked | 0,0 | Year 0 | |

7102 | Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set | | | |

71021000 | — Unsorted | 0,0 | Year 0 | |

— Industrial | | | |

71022100 | — — Unworked or simply sawn, cleaved or bruted | 0,0 | Year 0 | |

71022900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Non-industrial | | | |

71023100 | — — Unworked or simply sawn, cleaved or bruted | 0,0 | Year 0 | |

71023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7103 | Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport | | | |

71031000 | — Unworked or simply sawn or roughly shaped | 0,0 | Year 0 | |

— Otherwise worked | | | |

71039100 | — — Rubies, sapphires and emeralds | 0,0 | Year 0 | |

71039900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7104 | Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport | | | |

71041000 | — Piezo-electric quartz | 0,0 | Year 0 | |

71042000 | — Other, unworked or simply sawn or roughly shaped | 0,0 | Year 0 | |

71049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

7105 | Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones | | | |

71051000 | — Of diamonds | 0,0 | Year 0 | |

71059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

II.PRECIOUS METALS AND METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL

7106 | Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form | | | |

71061000 | — Powder | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

710691 | — — Unwrought | | | |

71069110 | — — — Of a fineness of not less than 999 parts per 1000 | 0,0 | Year 0 | |

71069190 | — — — Of a fineness of less than 999 parts per 1000 | 0,0 | Year 0 | |

710692 | — — Semi-manufactured | | | |

71069220 | — — — Of a fineness of not less than 750 parts per 1000 | 0,0 | Year 0 | |

71069280 | — — — Of a fineness of less than 750 parts per 1000 | 0,0 | Year 0 | |

71070000 | Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured | 0,0 | Year 0 | |

7108 | Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form | | | |

— Non-monetary | | | |

71081100 | — — Powder | 0,0 | Year 0 | |

71081200 | — — Other unwrought forms | 0,0 | Year 0 | |

710813 | — — Other semi-manufactured forms | | | |

71081310 | — — — Bars, rods, wire and sections; plates; sheets and strips of a thickness, excluding any backing, exceeding 0,15 mm | 0,0 | Year 0 | |

71081380 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

71082000 | — Monetary | 0,0 | Year 0 | |

71090000 | Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured | 0,0 | Year 0 | |

7110 | Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form | | | |

— Platinum | | | |

71101100 | — — Unwrought or in powder form | 0,0 | Year 0 | |

711019 | — — Other | | | |

71101910 | — — — Bars, rods, wire and sections; plates; sheets and strips of a thickness, excluding any backing, exceeding 0,15 mm | 0,0 | Year 0 | |

71101980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Palladium | | | |

71102100 | — — Unwrought or in powder form | 0,0 | Year 0 | |

71102900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Rhodium | | | |

71103100 | — — Unwrought or in powder form | 0,0 | Year 0 | |

71103900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Iridium, osmium and ruthenium | | | |

71104100 | — — Unwrought or in powder form | 0,0 | Year 0 | |

71104900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

71110000 | Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured | 0,0 | Year 0 | |

7112 | Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal: | | | |

71123000 | — Ash containing precious metal or precious metal compounds | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

71129100 | — — Of gold, including metal clad with gold but excluding sweepings containing other precious metals | 0,0 | Year 0 | |

71129200 | — — Of platinum, including metal clad with platinum but excluding sweepings containing other precious metals | 0,0 | Year 0 | |

71129900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

III.JEWELLERY, GOLDSMITHS' AND SILVERSMITHS' WARES AND OTHER ARTICLES

7113 | Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal | | | |

— Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal | | | |

71131100 | — — Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal | 0,0 | Year 0 | |

71131900 | — — Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal | 0,0 | Year 0 | |

71132000 | — Of base metal clad with precious metal | 0,0 | Year 0 | |

7114 | Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal | | | |

— Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal | | | |

71141100 | — — Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal | 0,0 | Year 0 | |

71141900 | — — Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal | 0,0 | Year 0 | |

71142000 | — Of base metal clad with precious metal | 0,0 | Year 0 | |

7115 | Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal | | | |

71151000 | — Catalysts in the form of wire cloth or grill, of platinum | 0,0 | Year 0 | |

711590 | — Other | | | |

71159010 | — — Of precious metal | 0,0 | Year 0 | |

71159090 | — — Of metal clad with precious metal | 0,0 | Year 0 | |

7116 | Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, syn