22002A1212(01)Úradný vestník L 335 , 12/12/2002 S. 0018 - 0028


Dodatkový protokol

ustanovujúci obchodné postupy pre ryby a produkty rybolovu v Európskej dohode ustanovujúcej združenie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskou republikou na druhej strane

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len "spoločenstvo",

na jednej strane, a

VLÁDA BULHARSKEJ REPUBLIKY

na druhej strane,

KEĎŽE európska dohoda, ktorou sa ustanovuje združenie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskou republikou na druhej strane, ďalej len "Európska dohoda", bola podpísaná v Bruseli 8. marca 1993 a nadobudla účinnosť 1. februára 1995;

KEĎŽE technické rokovania na základe článku 21 ods. 5 a článku 24 Európskej dohody boli realizované a úspešne ukončené medzi spoločenstvom a Bulharskou republikou s cieľom dohodnúť recipročné colné výhody v oblasti rybolovu;

KEĎŽE spoločenstvo a Bulharská republika sa taktiež dohodli na administratívne jednoduchom postupe realizácie dojednaných colných výhod v najskoršom možno čase a po etapách;

ROZHODLI SA uplatňovať odsúhlasené colné výhody s cieľom vytvoriť úplne liberalizovaný obchod so všetkými druhmi rýb a produktov rybolovu,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto protokolu, budú obidve strany uplatňovať úplný voľný obchod na všetky produkty špecifikované v prílohe I.

Od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto protokolu budú obidve strany uplatňovať 30 % zníženie poplatkov podľa colného sadzobníka uplatňovaných zo strany spoločenstva a zo strany Bulharskej republiky, podľa uvedeného poradia, pre všetky ostatné ryby a produkty rybolovu definované v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 a prílohy II k tomuto protokolu.

Jeden rok po dátume nadobudnutia účinnosti tohto protokolu budú obidve strany uplatňovať ďalšie 30 % zníženie poplatkov podľa colného sadzobníka v porovnaní s ich výškou v čase nadobudnutia účinnosti tohto protokolu.

Dva roky po dátume nadobudnutia účinnosti tohto protokolu alebo na základe spoločného odsúhlasenia ešte pred týmto dátumom, sa bude uplatňovať na všetky ryby a produkty rybolovu úplný voľný obchod.

Článok 2

Zníženia uvedené v článku 1 sa vypočítajú použitím bežných matematických princípov berúc pritom do úvahy, že:

a) všetky čísla ktoré majú za desatinnou čiarkou nižšiu hodnotu ako 50 (vrátane) budú zaokrúhlené smerom nadol na najbližšie celé číslo;

b) všetky čísla ktoré majú za desatinnou čiarkou vyššiu hodnotu ako 50 budú zaokrúhlené smerom nahor na najbližšie celé číslo;

c) všetky sadzby pod 2 % budú automaticky stanovené na 0 %.

Článok 3

Tento protokol nadobúda účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po dátume ku ktorému si strany vzájomne oznámili uskutočnenie ich interných postupov.

Článok 4

Tento protokol môže byť zmenený a doplnený rozhodnutím Asociačnej rady na základe vzájomnej dohody a po uskutočnení príslušných interných postupov.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre del dos mil dos.Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to.Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two.Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux.Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue.Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizendtwee.Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Zoznam produktov a výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 protokolu, na ktoré sa bude uplatňovať úplný voľný obchod od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto protokolu.

Číslo položky | Opis tovaru |

030193 | – – Kapry, živé |

03026911 | – – – – Kapry čerstvé alebo chladené |

030321 | – – Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache Oncorhynchus chrysogaster), okrem pečení, ikier a mliečia, mrazené: |

03035000 | – Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), okrem pečení, ikier a mliečia, mrazené |

030371 | – – Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops-Arten), sardinely (Sardinella-spp.), malé nórske sardinky alebo šproty (Sprattus sprattus), mrazené: |

030374 | – – Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), mrazené: |

030379 | – – Ostatné mrazené ryby |

03041019 | – – – – Filé z ostatných sladkovodných rýb, čerstvé alebo chladené |

ex03041038 | – – – – Filé zo sleďov a makriel, čerstvé alebo chladené |

ex03041091 | – – – Ostatné čerstvé alebo chladené mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem pstruhov |

030420 | – Mrazené filé: |

030490 | – Ostatné rybie mäso (tiež mleté), mrazené: |

030530 | – Rybie filé sušené, solené alebo v slanom náleve, neúdené: |

03054100 | – – Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka dunajská (Hucho hucho), údené |

030549 | – – Ostatné údené ryby, vrátane filé: |

030569 | – – Ostatné solené, ale nie sušené alebo údené ryby a ostatné ryby v slanom náleve: |

03061330 | – – Krevety šedé rodu Crangon, mrazené |

03062331 | – – – – Krevety šedé rodu Crangon, čerstvé, chladené alebo varené vo vode alebo v pare |

03062339 | – – – – Ostatné |

03073110 | – – – Škľabky (Mytilus spp.), živé, čerstvé alebo chladené |

03073910 | – – – Škľabky (Mytilus spp.), okrem živých, čerstvých alebo chladených |

030749 | – – Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) a kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), okrem živých, čerstvých alebo chladených |

03079913 | – – – – Morské škľabky a ostatné druhy čeľade Veneridae, mrazené |

160412 | – – Slede, pripravené alebo konzervované: |

160414 | – – Tuniaky, skipjack a bonitó (Sarda spp.), pripravené alebo konzervované |

16041910 | – – – Lososovité, iné ako lososy, pripravené alebo konzervované |

16041991 | – – – – Filé, surové len obalené cestom alebo strúhankou, tiež predsmažené v oleji, hlboko mrazené |

16041992 | – – – – – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), pripravené alebo konzervované |

16041993 | – – – – – Tresky čierne (Pollachius virens), pripravené alebo konzervované |

16041994 | – – – – – Merlúzy (Merluccius spp., Urophycis spp.), pripravené alebo konzervované |

160420 | – Ostatné pripravené alebo konzervované ryby |

160430 | – Kaviár a kaviárové náhradky: |

160520 | – Pripravené alebo konzervované krevety a garnáty: |

160590 | – Pripravené alebo konzervované mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II [1]

Zoznam produktov a výrobkov uvedených v článku 1 protokolu, pre ktoré budú clá zrušené počas prechodného obdobia dvoch rokov

Číslo položky | Opis tovaru |

| Živé ryby: |

030110 | – Ozdobné ryby: |

03011010 | – – Sladkovodné ryby |

03011090 | – – Morské ryby |

| – Ostatné živé ryby: |

030191 | – – Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): |

03019110 | – – – Druhov Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster |

03019190 | – – – Ostatné |

03019200 | – – Úhory (Anguilla spp.) |

030199 | – – Ostatné: |

| – – – Sladkovodné ryby: |

03019911 | – – – – Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka dunajská (Hucho hucho) |

03019919 | – – – – Ostatné |

03019990 | – – – Morské ryby |

| Ryby čerstvé alebo chladené okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304: |

| – Lososovité ryby, okrem pečení, ikeir a mliečia: |

030211 | – – Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): |

03021110 | – – – Druhov Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster |

03021190 | – – – Ostatné |

03021200 | – – Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka dunajská (Hucho hucho) |

03021900 | – – Ostatné |

| – Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), okrem pečení, ikier a mliečia: |

030221 | – – Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): |

03022110 | – – – Halibut menší alebo grónsky (Reinhardtius hippoglossoides) |

03022130 | – – – Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus) |

03022190 | – – – Halibut tichomorský (Hippoglossus stenolepis) |

03022200 | – – Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa) |

03022300 | – – Morské jazyky (Solea spp.) |

030229 | – – Ostatné: |

03022910 | – – – Platesy (Lepidorhombus spp.) |

03022990 | – – – Ostatné |

| – Tuniaky (rodu Thunnus), skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), okrem pečení, ikier a mliečia: |

030231 | – – Tuniaky biele alebo krídlaté (Thunnus alalunga): |

03023110 | – – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 |

03023190 | – – – Ostatné |

030232 | – – Tuniaky žltoplutvé (Thunnus albacares): |

03023210 | – – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 |

03023290 | – – – Ostatné |

030233 | – – Skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom: |

03023310 | – – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 |

03023390 | – – – Ostatné |

030239 | – – Ostatné: |

| – – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604: |

03023911 | – – – – Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) |

03023919 | – – – – Ostatné |

| – – – Ostatné: |

03023991 | – – – – Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus) |

03023999 | – – – – Ostatné |

03024000 | – Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), okrem pečení, ikier a mliečia |

030250 | – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), okrem pečení, ikier a mliečia: |

03025010 | – – Druhu Gadus morhua |

03025090 | – – Ostatné |

| – Ostatné ryby, okrem pečení, ikier a mliečia: |

030261 | – – Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops-Arten), sardinely (Sardinella-spp.), malé nórske sardinky alebo šproty (Sprattus sprattus): |

03026110 | – – – Sardinky druhu Sardina pilchardus |

03026130 | – – – Sardinky rodu Sardinops, sardinela (Sardinella spp.) |

03026180 | – – – Malé nórske sardinky alebo šproty (Sprattus sprattus) |

03026200 | – – Treska škvrnitá (Melanogrammus aeglefinus) |

03026300 | – – Treska polak (Pollachius virens) |

03026400 | – – Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |

030265 | – – Malé žraloky a ostatné žraloky: |

03026520 | – – – Žralok druhu Squalus acanthias |

03026550 | – – – Žralok druhu Scyliorhinus spp. |

03026590 | – – – Ostatné |

03026600 | – – Úhory (Anguilla spp.) |

ex030269 | – – Ostatné: |

| – – – Sladkovodné ryby: |

03026919 | – – – – Ostatné |

| – – – Morské ryby: |

| – – – – Ryby rodu Euthynnus iné ako skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) uvedené v podpoložke 030233: |

03026921 | – – – – – Na priemyselnú výrobu výrokov patriacich do položky 1604 |

03026925 | – – – – – Ostatné |

| – – – – Ostriežiky (Sebastes spp.): |

03026931 | – – – – – Druhu Sebastes marinus |

03026933 | – – – – – Ostatné |

03026935 | – – – – Ryby druhu Boreogadus saida |

03026941 | – – – – Treska bez fúzov (Merlangius merlangus) |

03026945 | – – – – Liene (Molva spp.) |

03026951 | – – – – Treska aljašská (Theragra chalcogramma) a treska žltá (Pollachius pollachius) |

03026955 | – – – – Sardely (Engraulis spp.) |

03026961 | – – – – Morské pražmy (Dentex dentex a Pagellus spp.) |

| – – – – Merlúzy (Merluccius spp., Urophycis spp.): |

| – – – – – Merlúzy rodu Merluccius: |

03026966 | – – – – – – Plytčinová merlúza (Merluccius capensis) a hlbinná merlúza (Merluccius paradoxus) |

03026967 | – – – – – – Merlúza južná (Merluccius australis) |

03026968 | – – – – – – Ostatné |

03026969 | – – – – – Tresky rodu Urophycis |

03026975 | – – – – Raje (Brama spp.) |

03026981 | – – – – Ďasy morské (Lophius spp.) |

03026985 | – – – – Tresky poutassou (Micromesistius poutassou alebo Gadus poutassou) |

03026986 | – – – – Treska (Micromesistius australis) |

03026987 | – – – – Mečúň obyčajný (Xiphias gladius) |

03026991 | – – – – Kranasy (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) |

03026992 | – – – – Ryby druhu Genypterus blacodes |

03026994 | – – – – Morský okúň (Dicentrarchus labrax) |

03026995 | – – – – Pražma zlatohlavá morská (Sparus aurata) |

03026998 | – – – – Ostatné |

03027000 | – Pečene, ikry a mliečie |

| Ryby mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304: |

03031000 | – Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), okrem pečení, ikier a mliečia |

| – Ostatné lososovité ryby:okrem pečení, ikier a mliečia: |

03032200 | – – Losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka dunajská (Hucho hucho) |

03032900 | – – Ostatné |

| – Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), okrem pečení, ikier a mliečia: |

030331 | – – Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): |

03033110 | – – – Halibut menší alebo grónsky (Reinhardtius hippoglossoides) |

03033130 | – – – Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus) |

03033190 | – – – Halibut tichomorský (Hippoglossus stenolepis) |

03033200 | – – Platesa obyčajná (Pleuronectes platessa) |

03033300 | – – Morské jazyky (Solea spp.) |

030339 | – – Ostatné: |

03033910 | – – – Platesa (Platichthys flesus) |

03033920 | – – – Platesy (Lepidorhombus spp.) |

03033930 | – – – Ryby rodu Rhombosolea |

03033980 | – – – Ostatné |

| – Tuniaky (rodu Thunnus), skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), okrem pečení, ikier a mliečia: |

030341 | – – Tuniaky biele alebo krídlaté (Thunnus alalunga): |

| – – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 |

03034111 | – – – – Celé |

03034113 | – – – – Vypitvané a bez žiabier |

03034119 | – – – – Ostatné (napr. "bez hláv" ) |

03034190 | – – – Ostatné |

030342 | – – Tuniaky žltoplutvé (Thunnus albacares): |

| – – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604: |

| – – – – Celé: |

03034212 | – – – – – s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 10 kg |

03034218 | – – – – – Ostatné |

| – – – – Vypitvané a bez žiabier: |

03034232 | – – – – – s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 10 kg |

03034238 | – – – – – Ostatné |

| – – – – Ostatné (napr. "bez hláv"): |

03034252 | – – – – – s hmotnosťou každého kusa väčšou ako 10 kg |

03034258 | – – – – – Ostatné |

03034290 | – – – Ostatné |

030343 | – – Skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom: |

| – – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604: |

03034311 | – – – – Celé |

03034313 | – – – – Vypitvané a bez žiabier |

03034319 | – – – – Ostatné (napr. "bez hláv") |

03034390 | – – – Ostatné |

030349 | – – Ostatné: |

| – – – Na priemyselnú výrobu výrobkov patriacich do položky 1604 |

| – – – – Tuniaky modroplutvé (Thunnus thynnus): |

03034921 | – – – – – Celé |

03034923 | – – – – – Vypitvané a bez žiabier |

03034929 | – – – – – Ostatné (napr. "bez hláv") |

| – – – – Ostatné: |

03034941 | – – – – – Celé |

03034943 | – – – – – Vypitvané a bez žiabier |

03034949 | – – – – – Ostatné (napr. "bez hláv") |

03034990 | – – – Ostatné |

030360 | – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), okrem pečení, ikier a mliečia: |

03036011 | – – Druhu Gadus morhua |

03036019 | – – Druhu Gadus ogac |

03036090 | – – Druhu Gadus macrocephalus |

| – Ostatné ryby, okrem pečení, ikier a mliečia: |

03037200 | – – Ttresky škvrnité (Melanogrammus aeglefinus) |

03037300 | – – Tresky polak (Pollachius virens) |

030375 | – – Malé žraloky a ostatné žraloky: |

03037520 | – – – Žralok druhu Squalus acanthias |

03037550 | – – – Žralok druhu Scyliorhinus spp. |

03037590 | – – – Ostatné |

03037600 | – – Úhory (Anguilla spp.) |

03037700 | – – – Ostrieže morské (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) |

030378 | – – Merlúzy (Merluccius spp., Urophycis spp.): |

| – – – Merlúzy rodu Merluccius: |

03037811 | – – – – Merlúza plytčinová (Merluccius capensis) a merlúza hlbinná (Merluccius paradoxus) |

03037812 | – – – – Merlúza argentínska (Merluccius hubbisi) |

03037813 | – – – – Merlúza južná (Merluccius australis) |

03037819 | – – – – Ostatné |

03037890 | – – – Tresky rodu Urophycis |

030380 | – Pečene, ikry a mliečie: |

03038010 | – – Tuhé a jemné ikry a mliečie na výrobu kyseliny deoxyribonukleovej alebo protamín sulfátu |

03038090 | – – Ostatné |

| Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) čerstvé, chladené alebo mrazené: |

ex030410 | – Čerstvé alebo chladené: |

| – – Filé: |

| – – – Zo sladkovodných rýb: |

03041011 | – – – – Zo pstruhov druhov Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae |

03041013 | – – – –Z lososov tichomorských (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa atlantického (Salmo salar) a z hlavátky dunajskej (Hucho hucho) |

| – – – Ostatné: |

03041031 | – – – – Z tresiek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a rýb druhu Boreogadus saida |

03041033 | – – – – Z tresky polak (Pollachius virens) |

03041035 | – – – – Z ostriežikov (Sebastes spp.) |

ex03041038 | – – – – Ostatné |

| – – Ostatné rybie mäso (tiež mleté): |

ex03041091 | – – – Zo sladkovodných rýb |

| – – – Ostatné: |

03041097 | – – – – Filé zo sleďov |

03041098 | – – – – Ostatné: |

| Ryby sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas údenia; múky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu: |

03051000 | – Múky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu |

03052000 | – Pečene, ikry, a mliečie, sušené, údené, solené alebo slanom náleve |

03054200 | – – Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii) |

| – Sušené ryby, tiež solené ale nie údené: |

030551 | – – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): |

03055110 | – – – Sušené, nesolené |

03055190 | – – – Sušené, solené |

030559 | – – Ostatné: |

| – – – Ryby druhu Boreogadus saida: |

03055911 | – – – – Sušené, nesolené |

03055919 | – – – – Sušené, solené |

03055930 | – – – Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii) |

03055950 | – – – Sardely (Engraulis spp.) |

03055960 | – – – Halibut menší alebo grónsky (Reinhardtius hippoglossoides) a halibut tichomorský (Hippoglossus stenolepis) |

03055970 | – – – Halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus) |

03055990 | – – – Ostatné |

| – Ryby, solené ale nie sušené alebo údené a ryby v slanom náleve: |

03056100 | – – Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii) |

03056200 | – – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |

03056300 | – – Sardely (Engraulis spp.) |

| Kôrovce, tiež bez panciera, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené, alebo v slanom náleve; kôrovce, v pancieroch, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu: |

| – Mrazené: |

030611 | – – Langusty a ostatné morské raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): |

03061110 | – – – Langustie chvostíky |

03061190 | – – – Ostatné |

030612 | – – Homáre (Homarus spp.): |

03061210 | – – – Celé |

03061290 | – – – Ostatné |

ex030613 | – – Krevety a garnáty: |

03061310 | – – – čeľade Pandalidae |

03061340 | – – – Krevety ružové hlbinné (Parapenaeus longirostris) |

03061350 | – – – Krevety rodu Penaeus |

03061380 | – – – Ostatné |

030614 | – – Kraby: |

03061410 | – – – Kraby druhov Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. a Callinectes sapidus |

03061430 | – – – Kraby druhu Cancer pagurus |

03061490 | – – – Ostatné |

030619 | – – Ostatné, vrátane múk, múčok a peliet z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu: |

03061910 | – – – Sladkovodné raky |

03061930 | – – – Nórske homáre (Nephrops norvegicus) |

03061990 | – – – Ostatné |

| – Nemrazené: |

03062100 | – – Langusty a ostatné morské raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |

030622 | – – Homáre (Homarus spp.): |

03062210 | – – – Živé |

| – – – Ostatné: |

03062291 | – – – – Celé |

03062299 | – – – – Ostatné |

ex030623 | – – Krevety a garnáty: |

03062310 | – – – Čeľade Pandalidae |

03062390 | – – – Ostatné |

030624 | – – Kraby: |

03062410 | – – – Kraby druhov Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. a Callinectes sapidus |

03062430 | – – – Kraby druhu Cancer pagurus |

03062490 | – – – Ostatné |

030629 | – – Ostatné vrátene múk, múčok a peliet z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu: |

03062910 | – – – Sladkovodné raky |

03062930 | – – – Nórske homáre (Nephrops norvegicus) |

03062990 | – – – Ostatné |

| Mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve;vodné bezstavovce, iné ako kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z vodných bezstavovacov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu: |

030710 | – Ustrice: |

03071010 | – – Ustrice ploché (rodu Ostrea ), živé a s hmotnosťou každého kusa (vrátane lastúry ) nie väčšou ako 40 g |

03071090 | – – Ostatné |

| – Hrebenatky, vrátane hrebenatky kuchynskej, rodov Pecten, Chlamys alebo Placopexten: |

03072100 | – – Živé, čerstvé alebo chladené |

030729 | – – Ostatné: |

03072910 | – – – Hrebenatky svätojakubské (Pecten maximus), mrazené |

03072990 | – – – Ostatné |

| – Škľabky (Mytilus spp., Perna spp.): |

ex030731 | – – Živé, čerstvé alebo chladené: |

03073190 | – – – Perna spp. |

ex030739 | – – Ostatné: |

03073990 | – – – Perna spp. |

| – Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.); a kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): |

030741 | – – Živé, čerstvé alebo chladené: |

03074110 | – – – Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) |

| – – – Kalmáre (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): |

03074191 | – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus |

ex03074199 | – – – – Ostatné |

| – Chobotnica (Octopus spp.): |

03075100 | – – Živé, čerstvé alebo chladené |

030759 | – – Ostatné: |

03075910 | – – – Mrazené |

03075990 | – – – Ostatné |

03076000 | – Slimáky iné ako morské |

| – Ostatné, vrátane múk, múčok a peliet z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu: |

03079100 | – – Živé, čerstvé alebo chladené |

ex030799 | – – Ostatné: |

| – – – Mrazené: |

03079911 | – – – – Illex spp. |

03079915 | – – – – Medúzy (Rhopilema spp.) |

03079918 | – – – – Ostatné vodné bezstavovce |

03079990 | – – – Ostatné |

| Pripravené alebo konzervované ryby, kaviár a kaviárové náhradky z rybacích ikier: |

| –– Ryby, celé alebo ich časti, ale nie mleté: |

16041100 | – – Lososy |

160413 | – – Sardinky , sardinely, malé nórske sardinky alebo šproty: |

| – – – Sardinky: |

16041311 | – – – – V olivovom oleji |

16041319 | – – – – Ostatné |

16041390 | – – – Ostatné |

160415 | – – Makrely: |

| – – – Z druhov Scomber scombrus a Scomber japonicus: |

16041511 | – – – – Filé |

16041519 | – – – – Ostatné |

16041590 | – – – Z druhu Scomber australasicus |

16041600 | – – Sardely |

ex160419 | – – Ostatné: |

| – – – Ryby rodu Euthynnus, iné ako skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): |

16041931 | – – – – Filety známe ako "chrbtové" |

16041939 | – – – – Ostatné |

16041950 | – – – Ryby druhu Orcynopsis jednofarebné |

| – – – – Ostatné: |

16041995 | – – – – – Tresky aljašské (Theragra chalcogramma) a tresky žlté (Pollachius pollachius) |

16041998 | – – – – – Ostatné |

| Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované: |

16051000 | – Kraby |

160530 | – Homáre: |

16053010 | – – Homárie mäso varené, na výrobu homárieho masla alebo pást, nátierok, polievok alebo omáčok |

16053090 | – – Ostatné |

16054000 | – Ostatné kôrovce |

ex190220 | – Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené: |

19022010 | – – Obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov |

[1] Ex nariadenie Komisie (ES) č. 2263/2000 ( Ú. v. ES L 264, 18.10.2000, s. 1).

--------------------------------------------------