22002A0628(02)Úradný vestník L 169 , 28/06/2002 S. 0064 - 0072


PRÍLOHA

Výmena listov

týkajúca sa osvedčenia uvedeného v odseku 6 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskou republikou o recipročných preferenčných obchodných koncesiách na určité druhy vína [1]

A. List od Komisie

V Bruseli 10. júna 2002

Vážený pane,

mám tú česť odvolať sa na prílohu I (dohoda o recipročných preferenčných obchodných koncesiách na určité druhy vína) dodatkového protokolu, ktorým sa upravujú obchodné aspekty stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na druhej strane, a na dodatkový protokol, ktorým sa upravujú obchodné aspekty dočasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskou republikou, s cieľom zohľadniť výsledok rokovaní medzi stranami o recipročných preferenčných koncesiách na určité druhy vína, o recipročnom uznávaní, ochrane a kontrole názvov vín a recipročnom uznávaní, ochrane a kontrole označení liehovín a aromatizovaných nápojov, ktorá bola uzatvorená 7. decembra 2001, ďalej len "dohoda".

Dohoda v odseku 6 stanovuje, že colné výhody sú podmienené predložením osvedčenia vydaného vzájomne uznávaným úradným orgánom uvedeným na zoznamoch vypracovaných spoločne v tom zmysle, že predmetné víno je v súlade s bodom 5 písm. b) dohody.

V súlade s konzultáciami, ktoré sa konali medzi zástupcami Komisie a zástupcami Chorvátskej republiky, boli dohodnuté nasledujúce pravidlá, pokiaľ ide o vyššie uvedené osvedčenie:

1. Vína s pôvodom v spoločenstve dovážané do Chorvátskej republiky:

1.1. Osvedčením uvedeným v odseku 6 dohody je osvedčenie, ktoré vyhovuje vzoru uvedenému v prílohe k tejto výmene listov a ktoré bolo vyplnené v súlade s bodmi 1.2 až 1.8.

1.2. Osvedčenie má rozmery 210 x 297 mm. Použitý má byť biely kancelársky papier, glejený, neobsahujúci drevovinu a s plošnou hmotnosťou najmenej ako 40 g/m2. Ak má dokument niekoľko kópií, tak iba vrchná kópia, ktorá je originálom, je vytlačená na pozadí s gilošovým vzorom. Táto kópia je jasne označená ako "originál" a ostatné kópie ako "kópia."

1.3. Osvedčenie je vytlačené v jednom z úradných jazykov spoločenstva.

1.4. Každé osvedčenie obsahuje pridelené poradové číslo.

1.5. Osvedčenie je potvrdené v rámčekoch 10 resp. 11 príslušnými orgánmi spoločenstva, agentúrami a laboratóriami spoločenstva. Obsahuje originál a najmenej jednu súčasne vyhotovenú kópiu v tomto poradí. Originál aj kópia sprevádzajú víno. Formulár osvedčenia musí byť vyplnený buď strojom alebo rukou a v druhom prípade sa vypĺňa atramentom a paličkovým písmom. Nesmie obsahovať vymazané miesta ani prepísané slová a nesmie sa použiť, ak sa urobia chyby pri vypĺňaní formulára.

Informácia uvedená v osvedčení v rámčeku 11 sa môže predložiť v samostatnej správe o analýze potvrdenej príslušným laboratóriom. V tomto prípade sa rámček 11 odvoláva na samostatnú správu.

1.6. Zoznam orgánov, agentúr a laboratórií oprávnených vypĺňať osvedčenie uvedené v bode 1 ods. 5 vypracujú strany spoločne a navzájom si ho vymenia.

Komisia bude načas informovať Chorvátsku republiku o akejkoľvek aktualizácii tohto zoznamu.

1.7. Originál a kópia osvedčenia sa odovzdajú po vyplnení colných formalít týkajúcich sa prepustenia zásielky do voľného obehu, ktorej sa týkajú, príslušnému orgánu Chorvátskej republiky, ktorý vykonáva takéto formality. Orgán potvrdí zadnú stranu osvedčenia. Vráti originál dotknutej osobe a uchová si kópiu aspoň päť rokov.

1.8. Potvrdenie v rámčeku 10 sa môže nahradiť osvedčením o označení pôvodu v súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 884/2001.

1.9. Osvedčenie uvedené v bode 1 ods. 1 nahrádza osvedčenia uvedené v chorvátskej legislatíve.

1.10. Namiesto osvedčenia uvedeného v bode 1 ods. 1 sa do 1. júla 2002 môžu používať osvedčenia vyplnené v súlade s chorvátskou legislatívou platnou pred dátumom nadobudnutia účinnosti tejto výmeny listov.

2. Vína s pôvodom v Chorvátskej republike a dovážané do spoločenstva:

2.1. Osvedčenie uvedené v odseku 6 dohody je doklad V I 1 alebo V I 2, vyplnený v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 883/2001.

2.2. Zoznam orgánov, agentúr a laboratórií oprávnených vypĺňať osvedčenie uvedené v bode 2. ods. 1 vypracujú strany spoločne a navzájom si ho vymenia.

Chorvátska republika bude načas informovať Komisiu o akejkoľvek aktualizácii tohto zoznamu.

Táto výmena listov nadobúda účinnosť po oznámení chorvátskej vlády.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste mi potvrdili, či Vaša vláda súhlasí s obsahom tohto listu.

Prijmite prosím výraz mojej najhlbšej úcty.

PRÍLOHA

+++++ TIFF +++++

B. List od Chorvátskej republiky

Záhreb 10. júna 2002

Vážený pane,

Mám tú česť potvrdiť prijatie Vášho listu dnešného dátumu nasledovného znenia:

"Mám tú česť odvolať sa na prílohu I (dohoda o recipročných preferenčných obchodných koncesiách na určité druhy vína) dodatkového protokolu, ktorým sa upravujú obchodné aspekty stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na druhej strane, a na dodatkový protokol, ktorým sa upravujú obchodné aspekty dočasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskou republikou, s cieľom zohľadniť výsledok rokovaní medzi stranami o recipročných preferenčných koncesiách na určité druhy vína, o recipročnom uznávaní, ochrane a kontrole názvov vín a recipročnom uznávaní, ochrane a kontrole označení liehovín a aromatizovaných nápojov, ktorá bola uzatvorená 7. decembra 2001, ďalej len "dohoda".

Dohoda v odseku 6 stanovuje, že colné výhody sú podmienené predložením osvedčenia vydaného vzájomne uznávaným úradným orgánom uvedeným na zoznamoch vypracovaných spoločne v tom zmysle, že predmetné víno je v súlade s bodom 5 písm. b) dohody.

V súlade s konzultáciami, ktoré sa konali medzi zástupcami Komisie a zástupcami Chorvátskej republiky, boli dohodnuté nasledujúce pravidlá, pokiaľ ide o vyššie uvedené osvedčenie:

1. Vína s pôvodom v spoločenstve dovážané do Chorvátskej republiky:

1.1. Osvedčením uvedeným v odseku 6 dohody je osvedčenie, ktoré vyhovuje vzoru uvedenému v prílohe k tejto výmene listov a ktoré bolo vyplnené v súlade s bodmi 1.2 až 1.8.

1.2. Osvedčenie má rozmery 210 x 297 mm. Použitý má byť biely kancelársky papier, glejený, neobsahujúci drevovinu a s plošnou hmotnosťou najmenej ako 40 g/m2. Ak má dokument niekoľko kópií, tak iba vrchná kópia, ktorá je originálom, je vytlačená na pozadí s gilošovým vzorom. Táto kópia je jasne označená ako "originál" a ostatné kópie ako "kópia."

1.3. Osvedčenie je vytlačené v jednom z úradných jazykov spoločenstva.

1.4. Každé osvedčenie obsahuje pridelené poradové číslo.

1.5. Osvedčenie je potvrdené v rámčekoch 10 resp. 11 príslušnými orgánmi spoločenstva, agentúrami a laboratóriami spoločenstva. Obsahuje originál a najmenej jednu súčasne vyhotovenú kópiu v tomto poradí. Originál aj kópia sprevádzajú víno. Formulár osvedčenia musí byť vyplnený buď strojom alebo rukou a v druhom prípade sa vypĺňa atramentom a paličkovým písmom. Nesmie obsahovať vymazané miesta ani prepísané slová a nesmie sa použiť, ak sa urobia chyby pri vypĺňaní formulára.

Informácia uvedená v osvedčení v rámčeku 11 sa môže predložiť v samostatnej správe o analýze potvrdenej príslušným laboratóriom. V tomto prípade sa rámček 11 odvoláva na samostatnú správu.

1.6. Zoznam orgánov, agentúr a laboratórií oprávnených vypĺňať osvedčenie uvedené v bode 1 ods. 5 vypracujú strany spoločne a navzájom si ho vymenia.

Komisia bude načas informovať Chorvátsku republiku o akejkoľvek aktualizácii tohto zoznamu.

1.7. Originál a kópia osvedčenia sa odovzdajú po vyplnení colných formalít týkajúcich sa prepustenia zásielky do voľného obehu, ktorej sa týkajú, príslušnému orgánu Chorvátskej republiky, ktorý vykonáva takéto formality. Orgán potvrdí zadnú stranu osvedčenia. Vráti originál dotknutej osobe a uchová si kópiu aspoň päť rokov.

1.8. Potvrdenie v rámčeku 10 sa môže nahradiť osvedčením o označení pôvodu v súlade s článkom 7 nariadenia Komisie (ES) č. 884/2001.

1.9. Osvedčenie uvedené v bode 1 ods. 1 nahrádza osvedčenia uvedené v chorvátskej legislatíve.

1.10. Namiesto osvedčenia uvedeného v bode 1 ods. 1 sa do 1. júla 2002 môžu používať osvedčenia vyplnené v súlade s chorvátskou legislatívou platnou pred dátumom nadobudnutia účinnosti tejto výmeny listov.

2. Vína s pôvodom v Chorvátskej republike a dovážané do spoločenstva:

2.1. Osvedčenie uvedené v odseku 6 dohody je doklad V I 1 alebo V I 2, vyplnený v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 883/2001.

2.2. Zoznam orgánov, agentúr a laboratórií oprávnených vypĺňať osvedčenie uvedené v bode 2. ods. 1 vypracujú strany spoločne a navzájom si ho vymenia.

Chorvátska republika bude načas informovať Komisiu o akejkoľvek aktualizácii tohto zoznamu.

Táto výmena listov nadobúda účinnosť po oznámení chorvátskej vlády."

"

PRÍLOHA

+++++ TIFF +++++

"

Mám česť potvrdiť, že moja vláda súhlasí s obsahom tohto listu.

Prijmite prosím výraz mojej najhlbšej úcty.

[1] Príloha I dohody vo forme dodatkového protokolu, ktorým sa upravujú obchodné aspekty stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na druhej strane, a na dodatkový protokol, ktorým sa upravujú obchodné aspekty dočasnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskou republikou s cieľom zohľadňiť výsledok rokovaní medzi stranami o recipročných preferenčných koncesiách na určité druhy vína, o recipročnom uznávaní, ochrane a kontrole názvov vín a recipročnom uznávaní, ochrane a kontrole označení liehovín a aromatizovaných nápojov.

--------------------------------------------------