22002A0430(04)Úradný vestník L 114 , 30/04/2002 S. 0132 - 0368


Dohoda

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej iba ako "spoločenstvo",

a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA,

ďalej iba ako "Švajčiarsko",

ďalej spoločne iba ako "strany",

SA ROZHODLI postupne odstrániť prekážky, ktoré bránia podstatnej časti ich obchodu, v súlade s ustanoveniami o vytvorení oblastí voľného obchodu v Dohode o vytvorení Svetovej obchodnej organizácie,

keďže v článku 15 Dohody o voľnom obchode z 22. júla 1972 strany vyhlásili svoju pripravenosť podporovať, pokiaľ im to ich poľnohospodárske politiky umožňujú, harmonický rozvoj obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, na ktoré sa vyššie uvedená dohoda neuplatňuje,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Cieľ

1. Cieľom tejto dohody je posilniť vzťahy voľného obchodu medzi stranami zlepšením vzájomného prístupu na trhy s poľnohospodárskymi výrobkami druhej strany.

2. Pojem "poľnohospodárske výrobky" znamená výrobky uvedené na zoznamoch v kapitolách 1 až 24 Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom opise komodít a systéme kódovania. Pre účely uplatňovania príloh 1, 2 a 3 k tejto dohode sa výrobky, ktoré patria do kapitoly 3 a položky 16.04. a 16.05. harmonizovaného systému a výrobky položiek 05119110, 05119190, 19022010 a 23012000 kombinovanej nomenklatúry, vylučujú.

3. Táto dohoda sa neuplatňuje na položky, na ktoré sa vzťahuje protokol 2 Dohody o voľnom obchode, s výnimkou príslušných koncesií udelených v prílohách 1 a 2 tejto dohody.

Článok 2

Colné koncesie

1. Bez dopadu na koncesie stanovené v prílohe 3 sa colné koncesie, ktoré udelilo Švajčiarsko spoločenstvu, rovnajú koncesiám uvedeným na zozname v prílohe 1 k tejto dohode.

2. Bez dopadu na koncesie stanovené v prílohe 3 sa colné koncesie, ktoré udelilo spoločenstvo Švajčiarsku, rovnajú koncesiám uvedeným na zozname v prílohe 2 k tejto dohode.

Článok 3

Koncesie týkajúce sa syra

Osobitné koncesie uplatniteľné na obchod so syrom sú uvedené v prílohe 3 k tejto dohode.

Článok 4

Pravidlá o pôvode

Pravidlá o pôvode vzájomne uplatniteľné podľa príloh 1, 2 a 3 k tejto dohode sú uvedené v protokole 3 Dohody o voľnom obchode.

Článok 5

Odstránenie technických prekážok obchodu

1. Spôsob, akým sa majú odstrániť technické prekážky obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami v rozličných oblastiach, je určený v nasledujúcich prílohách:

- príloha 4 o zdraví rastlín,

- príloha 5 o krmive pre zvieratá,

- príloha 6 o semenách,

- príloha 7 o obchode s vinárskymi výrobkami,

- príloha 8 o vzájomnom uznávaní a ochrane názvov liehovinových nápojov a aromatizovaných vínnych nápojov,

- príloha 9 o organicky vyrobených poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách,

- príloha 10 o uznávaní kontrol zhody pre ovocie a zeleninu podliehajúcu obchodným normám,

- príloha 11 o zdraví zvierat a zootechnických opatreniach uplatniteľných na obchod so živými zvieratami a živočíšnymi výrobkami.

2. Článok 1(2) a (3) a články 6, 7, 8 a 10 až 13 tejto dohody sa neuplatňujú na prílohu 11.

Článok 6

Spoločný výbor pre poľnohospodárstvo

1. Vytvorí sa spoločný výbor pre poľnohospodárstvo (ďalej iba ako "výbor"), ktorý pozostáva zo zástupcov strán.

2. Výbor je zodpovedný za spravovanie tejto dohody a zabezpečí správne fungovanie tejto dohody.

3. Výbor je oprávnený prijímať rozhodnutia, ako je stanovené v tejto dohode a v prílohách k tejto dohode. Strany takéto rozhodnutia vykonávajú v súlade s vlastnými pravidlami.

4. Výbor vypracuje vlastný rokovací poriadok.

5. Výbor koná na základe vzájomnej dohody.

6. Aby sa zabezpečilo správne vykonávanie tejto dohody, strany v rámci výboru uskutočňujú konzultácie na žiadosť ktorejkoľvek strany.

7. Výbor vytvorí pracovné skupiny potrebné na spravovanie príloh k tejto dohode. Rokovací poriadok výboru špecifikuje najmä členstvo v takýchto pracovných skupinách a spôsob ich pôsobenia.

Článok 7

Riešenie sporov

Ktorákoľvek strana môže výboru predložiť záležitosť, ktorá je predmetom sporu a ktorá sa týka výkladu alebo uplatňovania tejto dohody. Výbor vynaloží všetko úsilie, aby sa spor vyriešil. Výboru sa poskytujú všetky informácie potrebné pri hĺbkovom preskúmaní situácie s cieľom nájsť prijateľné riešenie. Na tento účel výbor preskúma všetky možnosti ako zachovať správne fungovanie tejto dohody.

Článok 8

Výmena informácií

1. Strany si vymieňajú všetky príslušné informácie týkajúce sa vykonávania a uplatňovania tejto dohody.

2. Strany sa navzájom informujú o akýchkoľvek zmenách zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení, ktoré zamýšľajú uskutočniť, v rámci pôsobnosti tejto dohody a čo najskôr informujú druhú stranu o akýchkoľvek nových ustanoveniach.

Článok 9

Dôvernosť

Zástupcovia, odborníci a ostatní konatelia strán nesmú po ukončení svojich povinností uverejňovať žiadne informácie, ktoré získali v rámci tejto dohody a na ktoré sa vzťahuje záväzok profesionálneho tajomstva.

Článok 10

Bezpečnostné opatrenia

1. Ak v súvislosti s uplatňovaním príloh 1, 2 a 3 k tejto dohode a so zreteľom na zvláštnu citlivosť poľnohospodárskych trhov strán dovoz výrobkov pochádzajúcich z jednej strany spôsobí alebo hrozí, že spôsobí vážne poruchy na trhoch druhej strany, strany okamžite uskutočnia konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenie. Kým sa takéto riešenie nenájde, daná strana môže prijať ľubovoľné opatrenia, ktoré považuje za potrebné.

2. Ak sa prijmú bezpečnostné opatrenia, ako sú stanovené v odseku 1 alebo v ostatných prílohách tejto dohody:

a) v prípade, že osobitné ustanovenia neexistujú, uplatňujú sa nasledujúce postupy:

- ak ktorákoľvek strana zamýšľa vykonať bezpečnostné opatrenia vzhľadom na časť územia alebo celé územie druhej strany, informuje o tom druhú stranu, pričom uvedie dôvody,

- ak ktorákoľvek strana prijme bezpečnostné opatrenia vzhľadom na časť svojho územia alebo celé svoje územie, alebo na časť územia tretej strany, alebo celé územie tretej strany, informuje o tom čo najskôr druhú stranu,

- bez toho, aby bola dotknutá možnosť okamžitého uvedenia plánovaných opatrení do platnosti, medzi stranami sa čo najskôr uskutočnia konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenia,

- ak členský štát spoločenstva prijme bezpečnostné opatrenia voči Švajčiarsku, inému členskému štátu alebo tretej krajine, spoločenstvo o tom Švajčiarsko čo najskôr primerane informuje;

b) uprednostňujú sa opatrenia, ktoré najmenej rušia fungovanie tejto dohody.

Článok 11

Doplnky a zmeny

Výbor môže rozhodnúť o pozmenení a doplnení príloh 1 a 2 a dodatkov k ostatným prílohám.

Článok 12

Preskúmanie

1. Ak ktorákoľvek strana chce preskúmať túto dohodu, predloží druhej strane zdôvodnenú žiadosť.

2. Strany môžu poveriť výbor úlohou, aby akúkoľvek takúto žiadosť zvážil a prípadne predložil odporúčania, najmä pokiaľ ide o uskutočnenie rokovaní.

3. Akékoľvek dohody vyplývajúce z rokovaní, ako sú uvedené v odseku 2, sa predložia na ratifikovanie alebo odsúhlasenie stranami v súlade s ich príslušnými postupmi.

Článok 13

Ustanovenie o vývoji

1. Strany sa týmto zaväzujú, že budú naďalej pracovať na tom, aby sa postupne medzi nimi dosiahla väčšia liberalizácia obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami.

2. Na tento účel strany pravidelne preskúmajú v rámci výboru podmienky, ktoré riadia obchod s poľnohospodárskymi výrobkami medzi nimi.

3. Na základe výsledku takéhoto zváženia a príslušných poľnohospodárskych politík strán a so zreteľom na citlivosť poľnohospodárskych trhov môžu strany začať rokovanie podľa tejto dohody s cieľom ďalšieho odstránenia prekážok obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami na základe recipročných a vzájomne výhodných preferencií.

4. Akékoľvek dohody vyplývajúce z rokovaní podľa odseku 3 sa predložia na ratifikáciu alebo schválenie stranami v súlade s ich príslušnými postupmi.

Článok 14

Vykonávanie tejto dohody

1. Strany podniknú všetky kroky, tiež všeobecné alebo osobitné, aby zabezpečili výkon povinností podľa tejto dohody.

2. Strany upustia od akýchkoľvek opatrení, o ktorých je pravdepodobné, že ohrozia dosiahnutie cieľov tejto dohody.

Článok 15

Prílohy

Prílohy k tejto dohode, vrátane dodatkov k prílohám, tvoria nedeliteľnú časť dohody.

Článok 16

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa na jednej strane uplatňuje na územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a za podmienok stanovených touto zmluvou a na strane druhej na územie Švajčiarska.

Článok 17

Nadobudnutie platnosti a trvanie

1. Túto dohodu ratifikujú alebo schvaľujú strany v súlade so svojim príslušnými postupmi. Nadobúda platnosť v prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po poslednom oznámení uloženia nástrojov ratifikácie alebo schválenia všetkých nasledujúcich siedmich dohôd:

Dohoda o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

Dohoda o voľnom pohybe osôb

Dohoda o leteckej doprave

Dohoda o cestnej a železničnej preprave tovaru a osôb

Dohoda o vzájomnom uznávaní posudzovania zhody

Dohoda o niektorých aspektoch verejného obstarávania

Dohoda o vedeckej a technologickej spolupráci

2. Táto dohoda sa uzatvára na počiatočné obdobie siedmich rokov. Obnoví sa na dobu neurčitú, pokiaľ spoločenstvo alebo Švajčiarsko druhej strane neoznámi inak pred uplynutím počiatočného obdobia. V prípade takéhoto oznámenia sa uplatňujú ustanovenia odseku 4.

3. Spoločenstvo aj Švajčiarsko môže túto dohodu ukončiť oznámením svojho rozhodnutia druhej strane. V prípade takéhoto oznámenia sa uplatňujú ustanovenia odseku 4.

4. Sedem dohôd uvedených v odseku 1 sa prestáva uplatňovať šesť mesiacov po prijatí oznámenia o neobnovení uvedenom v odseku 2 alebo ukončení uvedenom v odseku 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfemsi to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Confederación SuizaFor Det Schweiziske EdsforbundFür der Schweizerischen EidgenossenschaftΓια την Ελβετική ΣυνομοσπονδίαFor the Swiss ConfederationPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraVoor de Zwitserse BondsstaatPela Confederação SuíçaSveitsin valaliiton puolestaPå Schweiziska Edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

OBSAH

| |

| |

PRÍLOHA 1: | Koncesie udelené Švajčiarskom |

PRÍLOHA 2: | Koncesie udelené spoločenstvom |

PRÍLOHA 3: | Koncesie týkajúce sa syrov |

Dodatok 1: | Koncesie udelené spoločenstvom |

Dodatok 2: | Koncesie udelené Švajčiarskom |

Dodatok 3: | Zoznam názvov syrov "Italico", ktoré sa môžu dovážať do Švajčiarska |

Dodatok 4: | Opisy syrov |

PRÍLOHA 4 | o zdraví rastlín |

(Dodatky 1 až 4 sa ešte musia vypracovať) |

Dodatok 5: | Výmena informácií |

PRÍLOHA 5 | o zdraví zvierat |

(Dodatok 1 sa ešte musí vypracovať) |

Dodatok 2: | Zoznam legislatívnych ustanovení uvedených v článku 9 |

PRÍLOHA 6 | o semenách |

Dodatok 1: | Legislatíva |

Dodatok 2: | Inšpekcia semien a certifikačné orgány |

Dodatok 3: | Výnimky spoločenstva povolené Švajčiarskom |

Dodatok 4: | Zoznam tretích krajín |

PRÍLOHA 7 | o obchode s výrobkami vinárskeho sektora |

Dodatok 1: | Zoznam nástrojov uvedených v článku 4 týkajúcich sa výrobkov vinárskeho sektora |

Dodatok 2: | Chránené názvy uvedené v článku 6 |

Dodatok 3: | týkajúci sa článkov 6 a 25 |

PRÍLOHA 8 | o vzájomnom uznávaní a ochrane názvov liehovinových nápojov a aromatizovaných vínnych nápojov |

Dodatok 1: | Chránené názvy liehovinových nápojov pochádzajúcich zo spoločenstva |

Dodatok 2: | Chránené názvy liehovinových nápojov pochádzajúcich zo Švajčiarska |

Dodatok 3: | Chránené názvy aromatizovaných nápojov pochádzajúcich zo spoločenstva |

Dodatok 4: | Chránené názvy aromatizovaných nápojov pochádzajúcich zo Švajčiarska |

PRÍLOHA 9 | o organicky vyrobených poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách |

Dodatok 1: | Zoznam uplatniteľných nariadení |

Dodatok 2: | Pravidlá uplatňovania |

PRÍLOHA 10 | o uznávaní kontrol zhody pre ovocie a zeleninu podliehajúcu obchodným normám |

Dodatok: | Švajčiarske inšpekčné orgány oprávnené vydávať inšpekčné osvedčenia, ako sú stanovené v článku 3 prílohy 10 |

PRÍLOHA 11 | o opatreniach zdravia zvierat a zootechnických opatreniach uplatniteľných na obchod so živými zvieratami a živočíšnymi výrobkami |

Dodatok 1: | Kontrolné opatrenia/oznámenie o chorobách |

Dodatok 2: | Zdravie zvierat: obchod a umiestňovanie na trh |

Dodatok 3: | Dovoz živých zvierat a niektorých živočíšnych výrobkov z tretích krajín |

Dodatok 4: | Zootechnické ustanovenia, vrátane ustanovení, ktoré riadia dovoz z tretích krajín |

Dodatok 5: | Kontroly a poplatky |

Dodatok 6: | Výrobky živočíšneho pôvodu |

Dodatok 7: | Zodpovedné úrady |

Dodatok 8: | Úpravy podľa regionálnych podmienok |

Dodatok 9: | Smernice o postupoch na vykonávanie auditov |

Dodatok 10: | Hraničné kontroly a inšpekčné poplatky |

Dodatok 11: | Kontaktné body |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1

KONCESIE UDELENÉ ŠVAJČIARSKOM

Colné koncesie uvedené nižšie udeľuje Švajčiarsko na nasledujúce výrobky pochádzajúce zo spoločenstva a prípadne podliehajúce ročným množstvám

Švajčiarska colná položka | Opis tovaru | Uplatniteľné clo (CHF/100 kg hrubej hmotnosti) | Ročné množstvo (tony čistej hmotnosti) |

ex02101191 | Stehná a kusy z nich, nevykostené, zo svíň (iných ako diviak), solené alebo v slanom náleve, sušené alebo údené | Bez cla | |

ex02101991 | Stehná a kusy z nich, vykostené, zo svíň (iných ako diviak), solené alebo v slanom náleve, sušené alebo údené | Bez cla | 1000 |

02102010 | Sušené mäso z hovädzích zvierat | Bez cla | 200 |

06021000 | Nekoreňovité odrezky a vrúble | Bez cla | Neobmedzené |

| Rastliny vo forme pakoreňov jadrových ovocí (sadenicového pôvodu alebo dopestované vegetatívnym rozmnožovaním): | Bez cla | |

06022011 | – Vrúbľované, bez koreňov |

06022019 | – Vrúbľované, s koreňmi |

06022021 | – Nevrúbľované, bez koreňov |

06022029 | – Nevrúbľované, s koreňmi |

| Rastliny vo forme pakoreňov kôstkových ovocí (sadenicového pôvodu alebo dopestované vegetatívnym rozmnožovaním): | Bez cla | |

06022031 | – Vrúbľované, bez koreňov |

06022039 | – Vrúbľované, s koreňmi |

06022041 | – Nevrúbľované, bez koreňov |

06022049 | – Nevrúbľované, s koreňmi |

| Rastliny vo forme pakoreňov jadierkových alebo kôstkových ovocí (sadenicového pôvodu alebo dopestované vegetatívnym rozmnožovaním) tých druhov, ktoré plodia jedlé ovocie alebo orechy: | Bez cla | Neobmedzené |

06022051 | – Bez koreňov |

06022059 | – Iné ako bez koreňov |

| Stromy, zákrsky a kríky tých druhov, ktoré plodia jedlé ovocie alebo orechy, bez koreňov: | | |

06022071 | – Druhov, ktoré plodia jadierkové ovocie | | |

06022072 | – Druhov, ktoré plodia kôstkové ovocie | Bez cla | |

06022079 | – Druhov iných ako tých, ktoré plodia jadierkové alebo kôstkové ovocie | Bez cla | Neobmedzené |

| Stromy, zákrsky a kríky tých druhov, ktoré plodia jedlé ovocie alebo orechy, s koreňmi | | |

06022081 | – Druhov, ktoré plodia jadierkové ovocie | | |

06022082 | – Druhov, ktoré plodia kôstkové ovocie | Bez cla | |

06022089 | – Druhov iných ako tých, ktoré plodia jadierkové alebo kôstkové ovocie | Bez cla | Neobmedzené |

06023000 | Rododendrony a azalky, tiež vrúbľované | Bez cla | Neobmedzené |

| Ruže, tiež vrúbľované | Bez cla | Neobmedzené |

06024010 | – Neočkované ruže a stonky neočkovaných ruží |

| – Iné ako neočkované ruže alebo stonky neočkovaných ruží |

06024091 | – Bez koreňov |

06024099 | – Iné ako bez koreňov, s koreňom |

| Rastliny (sadenicového pôvodu alebo dopestované vegetatívnym rozmnožovaním), úžitkových druhov; podhubie: | Bez cla | Neobmedzené |

06029011 | – Priesadová zelenina a rašelinové valčeky |

06029012 | – Podhubie |

06029019 | – Iné ako priesadová zelenina, rašelinové valčeky a podhubie |

| Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov): | Bez cla | Neobmedzené |

06029091 | – Bez koreňov |

06029099 | – Iné ako bez koreňov, s koreňmi |

06031031 | Rezané karafiáty druhov vhodných na kytice alebo okrasné účely, čerstvé, od 1. mája do 25. októbra | Bez cla | 1000 |

06031041 | Rezané ruže druhov vhodných na kytice alebo okrasné účely, čerstvé, od 1. mája do 25. októbra |

| Rezané kvety a puky kvetov (iných ako karafiáty alebo ruže) druhov vhodných na kytice alebo okrasné účely, čerstvé, od 1. mája do 25. októbra |

06031051 | – Drevité |

06031059 | – Iné ako drevité |

06031071 | Rezané tulipány druhov vhodných na kytice alebo okrasné účely, čerstvé, od 26. októbra do 30. apríla | Bez cla | Neobmedzené |

| Rezané kvety a puky kvetov (iných ako tulipány alebo ruže) druhov vhodných na kytice alebo okrasné účely, čerstvé, od 26. októbra do 30. apríla | Bez cla | Neobmedzené |

06031091 | – Drevité |

06031099 | – Iné ako drevité |

| Paradajky, čerstvé alebo chladené: | Bez cla | 10000 |

| – Malé paradajky v strapcoch |

07020010 | – Od 21. októbra do 30. apríla |

| – Paradajky Peretti (podlhovasté) |

07020020 | – Od 21. októbra do 30. apríla |

| – Ostatné paradajky, s priemerom 80 mm alebo viac (mäsité paradajky) |

07020030 | – Od 21. októbra do 30. apríla |

| – Ostatné |

07020090 | – Od 21. októbra do 30. apríla |

07051111 | Ľadový šalát, bez vonkajších listov: | Bez cla | 2000 |

| – Od 1. januára do konca februára |

07052110 | Čakanka Witloof, čerstvá alebo chladená: | Bez cla | 2000 |

| – Od 21. mája do 30. septembra |

| Baklažán, čerstvý alebo chladený: | Bez cla | 1000 |

07093010 | – Od 16. októbra do 31. mája |

07095100 | Huby, čerstvé alebo chladené | Bez cla | Neobmedzené |

07096011 | Sladké papriky, čerstvé alebo chladené: | 2,5 | Neobmedzené |

| – Od 1. novembra do 31. marca |

| Tekvica (vrátane kvetov tekvice), čerstvá alebo chladená: | Bez cla | 2000 |

07099050 | – Od 31. októbra do 19. apríla |

ex07108090 | Huby (nevarené alebo varené vo vode alebo v pare), mrazené | Bez cla | Neobmedzené |

| Lieskové oriešky alebo lieskovce (Corylus spp.), čerstvé alebo sušené: | Bez cla | Neobmedzené |

08022190 | – Nevylúpané, iné ako kŕmne alebo na olej |

08022290 | – Vylúpané, iné ako kŕmne alebo na olej |

ex08029090 | Píniové oriešky, čerstvé alebo sušené | Bez cla | Neobmedzené |

08051000 | Pomaranče, čerstvé alebo sušené | Bez cla | Neobmedzené |

08052000 | Mandarínky (vrátane druhov tangarines a satsumas); klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé alebo sušené | Bez cla | Neobmedzené |

08071100 | Vodové melóny, čerstvé | Bez cla | Neobmedzené |

08071900 | Melóny, čerstvé, iné ako vodové melóny | Bez cla | Neobmedzené |

| Marhule, čerstvé, v otvorených baleniach: | Bez cla | 2000 |

08091011 | – Od 1. septembra do 30. júna |

| V ostatných baleniach |

08091091 | – Od 1. septembra do 30. júna |

08101010 | Jahody, čerstvé | Bez cla | 10000 |

| – Od 1. septembra do 14. mája |

08105000 | Kiwi, čerstvé | Bez cla | Neobmedzené |

09102000 | Šafrán | Bez cla | Neobmedzené |

| Panenský olivový olej, iný ako na kŕmenie: | | |

15091091 | – V sklenených nádobách obsahujúcich 2 litre alebo menej | 60,60 | Neobmedzené |

15091099 | – V sklenených nádobách obsahujúcich viac ako 2 litre alebo v iných nádobách | 86,70 | Neobmedzené |

| Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinovaný, ale chemicky neupravovaný, iný ako na kŕmenie | | |

15099091 | – V sklenených nádobách obsahujúcich 2 litre alebo menej | 60,60 | Neobmedzené |

15099099 | – V sklenených nádobách obsahujúcich viac ako 2 litre alebo v iných nádobách | 86,70 | Neobmedzené |

| Paradajky, celé alebo v kusoch, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej: | | |

20021010 | – V nádobách obsahujúcich viac ako 5 kg | 2,50 | Neobmedzené |

20021020 | – V nádobách obsahujúcich 5 kg alebo menej | 4,50 | Neobmedzené |

20029010 | Paradajky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, iné ako celé alebo v kusoch: | Bez cla | Neobmedzené |

| – V nádobách obsahujúcich viac ako 5 kg |

20029021 | Paradajková dužina, pyré a koncentrát, v hermeticky uzavretých nádobách, s obsahom sušiny 25 % alebo viac hmotnosti, pozostávajúce z paradajok a vody a prípadne soli alebo iného korenia, v nádobách obsahujúcich 5 kg alebo menej | Bez cla | Neobmedzené |

20029029 | Paradajky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, iné ako celé alebo v kusoch a iné ako paradajková dužina, pyré alebo koncentrát: | Bez cla | Neobmedzené |

| – V nádobách obsahujúcich 5 kg alebo menej |

| Artičoky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazené, iné ako výrobky položky č. 2006: | | |

ex20049018 | – V nádobách obsahujúcich viac ako 5 kg | 17,50 | Neobmedzené |

ex20049049 | – V nádobách obsahujúcich 5 kg alebo menej | 24,50 | Neobmedzené |

| Špargľa, pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nie mrazená, iná ako výrobky položky č. 2006: | Bez cla | Neobmedzené |

20056010 | – V nádobách obsahujúcich viac ako 5 kg |

20056090 | – V nádobách obsahujúcich 5 kg alebo menej |

| Olivy, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, nie mrazené, iné ako výrobky položky č. 2006: | Bez cla | Neobmedzené |

20057010 | – V nádobách obsahujúcich viac ako 5 kg |

20057090 | – V nádobách obsahujúcich 5 kg alebo menej |

| Kapary a artičoky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, nie mrazené, iné ako výrobky položky č. 2006: | | |

ex20059011 | – V nádobách obsahujúcich viac ako 5 kg | 17,5 | Neobmedzené |

ex20059040 | – V nádobách obsahujúcich 5 kg alebo menej | 24,5 | Neobmedzené |

20083090 | Citrusové ovocie, inak pripravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté | Bez cla | Neobmedzené |

20085010 | Marhuľová dreň, inak pripravená alebo konzervovaná, tiež obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikovaná alebo nezahrnutá | 10 | Neobmedzené |

20085090 | Marhule, inak pripravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté | 15 | Neobmedzené |

20087010 | Broskyňová dreň, inak pripravená alebo konzervovaná, tiež obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikovaná alebo nezahrnutá | Bez cla | Neobmedzené |

20087090 | Broskyne, inak pripravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté | Bez cla | Neobmedzené |

| Šťava z akéhokoľvek iného jednotlivého citrusového ovocia iného ako pomaranč, grapefruit alebo pomelo, nekvasená, neobsahujúca pridaný alkohol: | | |

ex20093019 | – Neobsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlá, koncentrovaná | 6 | Neobmedzené |

ex20093020 | Obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlá, koncentrovaná | 14 | Neobmedzené |

| Sladké vína, špeciality a mistelles v nádobách: | | |

22042150 | – Obsahujúcich 2 litre alebo menej | 8,5 | Neobmedzené |

22042950 | – Obsahujúcich viac ako 2 litre | 8,5 | Neobmedzené |

ex22042150 | Porto, v nádobách obsahujúcich 2 litre alebo menej, ako je opísané | Bez cla | 1000 hl |

ex22042121 | Retsina (grécke biele víno), v nádobách obsahujúcich 2 litre alebo menej, ako je opísané | Bez cla | 500 hl |

| Retsina (grécke biele víno), v nádobách obsahujúcich viac ako 2 litre, ako je opísané, so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom: | | |

ex22042921 | – Väčším ako 13 % vol. | | |

ex22042922 | –13 % vol. alebo menším | | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 2

KONCESIE UDELENÉ SPOLOČENSTVOM

Colné koncesie uvedené nižšie udeľuje spoločenstvo na nasledujúce výrobky pochádzajúce zo Švajčiarska a prípadne podliehajúce ročným množstvám

Číselné znaky | Opis tovaru | Uplatniteľné clo (EUR/100 kg hrubej hmotnosti) | Ročné množstvo (tony čistej hmotnosti) |

ex02102090 | Mäso z hovädzích zvierat, vykostené, sušené | Bez cla | 1200 |

ex040130 | Smotana s obsahom tuku presahujúcim 6 % hmotnosti | Bez cla | 2000 |

040310 | Jogurt | | |

04022911ex04049083 | Špeciálne mlieka pre dojčatá, v hermeticky uzatvorených nádobách s netto obsahom nepresahujúcim 500 g, s obsahom tuku presahujúcim 10 % hmotnosti | 43,8 | Neobmedzené |

0602 | Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie | Bez cla | Neobmedzené |

060310 | Rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé | Bez cla | Neobmedzené |

07011000 | Sadbové zemiaky, čerstvé alebo chladené | Bez cla | 4000 |

070200 | Paradajky, čerstvé alebo chladené | Bez cla | 1000 |

0703101907039000 | Cibuľa iná ako sadzačka, pór a ostatná cesnakovitá zelenina, čerstvá alebo chladená | Bez cla | 5000 |

070410070490 | Kapusta, karfiol, kel kučeravý, kaleráb a podobné jedlé plody druhu brassicas s výnimkou ružičkového kelu, čerstvá alebo chladená | Bez cla | 5500 |

0705110705190007052900 | Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.) s výnimkou čakanky Witloof (Chicorum intybus var. foliosum), čerstvá alebo chladená | Bez cla | 3000 |

07061000 | Mrkvy a repy, čerstvé alebo chladené | Bez cla | 5000 |

07069005070690110706901707069090 | Cvikla, kozia brada, hľuzový zeler, reďkev a podobné jedlé korene s výnimkou chrenu (Cochlearia armoracia), čerstvé alebo chladené | Bez cla | 3000 |

07070005 | Uhorky, čerstvé alebo chladené | Bez cla | 1000 |

070820 | Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.), čerstvá alebo chladená | Bez cla | 1000 |

07093000 | Baklažán, čerstvý alebo chladený | Bez cla | 500 |

07094000 | Zeler iný ako hľuzový, čerstvý alebo chladený | Bez cla | 500 |

070951 | Huby, čerstvé alebo chladené | Bez cla | Neobmedzené |

07095200 | Hľuzovky, čerstvé alebo chladené | Bez cla | Neobmedzené |

07097000 | Špenát, novozélandský špenát a záhradný špenát, čerstvý alebo chladený | Bez cla | 1000 |

07099010 | Šalátová zelenina iná ako hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvá alebo chladená | Bez cla | 1000 |

07099050 | Fenikel, čerstvý alebo chladený | Bez cla | 1000 |

07099070 | Tekvica, čerstvá alebo chladená | Bez cla | 1000 |

07099090 | Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená | Bez cla | 1000 |

0710806107108069 | Huby (nevarené alebo varené vo vode alebo v pare), mrazené | Bez cla | Neobmedzené |

071290 | Sušená zelenina, celá, rozrezaná na kúsky alebo plátky, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená, okrem cibule, húb a hľuzoviek | Bez cla | Neobmedzené |

ex08081020ex08081050ex08081090 | Jablká, iné ako muštové jablká, čerstvé | Bez cla | 3000 |

080820 | Hrušky a dule, čerstvé | Bez cla | 3000 |

08091000 | Marhule, čerstvé | Bez cla | 500 |

08092095 | Čerešne, iné ako višne (Prunus cerasus), čerstvé | Bez cla | 1500 |

080940 | Slivky a trnky, čerstvé | Bez cla | 1000 |

08102010 | Maliny, čerstvé | Bez cla | 100 |

08102090 | Maliny, moruše, ostružiny a ostružinové maliny | Bez cla | 100 |

11063010 | Múka hladká, múka hrubá a prášok z banánov | Bez cla | 5 |

11063090 | Múka hladká, múka hrubá a prášok z ostatných plodov kapitoly 8 | Bez cla | Neobmedzené |

ex20029090 | Paradajky v prášku, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo škrob | Bez cla | Neobmedzené |

20031080 | Huby, iné ako rodu Agaricus, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej | Bez cla | Neobmedzené |

07101000 | Zemiaky, nevarené alebo varené vo vode alebo v pare, mrazené | Bez cla | 3000 |

2004101020041099 | Zemiaky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazené, iné ako výrobky položky 2006, okrem hladkej múky, hrubej múky alebo vločiek |

20052080 | Zemiaky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazené, a tenké lupienky, smažené alebo pečené, tiež solené alebo ochutené, v hermeticky uzavretých obaloch, vhodné na okamžitú spotrebu |

ex200590 | Práškové zeleninové prípravky a práškové zeleninové zmesi, tiež obsahujúce pridaný cukor, iné sladidlá alebo škrob | Bez cla | Neobmedzené |

ex200830 | Citrusové plody vo vločkách alebo prášku, tiež obsahujúce pridaný cukor, iné sladidlá alebo škrob | Bez cla | Neobmedzené |

ex200840 | Hrušky vo vločkách alebo prášku, tiež obsahujúce pridaný cukor, iné sladidlá alebo škrob | Bez cla | Neobmedzené |

ex200850 | Marhule vo vločkách alebo prášku, tiež obsahujúce pridaný cukor, iné sladidlá alebo škrob | Bez cla | Neobmedzené |

200860 | Čerešne, inak pripravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté | Bez cla | 500 |

ex08119019ex08119039 | Čerešne, nevarené alebo varené vo vode alebo pare, mrazené, obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá |

08119080 | Čerešne, iné ako višne (Prunus cerasus), nevarené alebo varené vo vode alebo pare, mrazené, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá |

ex200870 | Broskyne vo vločkách alebo prášku, tiež obsahujúce pridaný cukor, iné sladidlá alebo škrob | Bez cla | Neobmedzené |

ex200880 | Jahody vo vločkách alebo prášku, tiež obsahujúce pridaný cukor, iné sladidlá alebo škrob | Bez cla | Neobmedzené |

ex200899 | Ovocie vo vločkách alebo prášku, tiež obsahujúce pridaný cukor, iné sladidlá alebo škrob | Bez cla | Neobmedzené |

ex200919 | Pomarančová šťava v prášku, tiež obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlá | Bez cla | Neobmedzené |

ex200920 | Grapefruitová šťava v prášku, tiež obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlá | Bez cla | Neobmedzené |

ex200930 | Šťavy v prášku z ostatných citrusových plodov, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá | Bez cla | Neobmedzené |

ex200940 | Ananásová šťava v prášku, tiež obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlá | Bez cla | Neobmedzené |

ex200970 | Jablková šťava v prášku, tiež obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlá | Bez cla | Neobmedzené |

ex200980 | Hrušková šťava v prášku, tiež obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlá | Bez cla | Neobmedzené |

ex200980 | Šťava v prášku z akéhokoľvek ostatného ovocia alebo zeleniny, tiež obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlá | Bez cla | Neobmedzené |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 3

KONCESIE TÝKAJÚCE SA SYROV

1. Spoločenstvo a Švajčiarsko sa týmto zaväzujú, že budú postupne po dobu piatich rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody liberalizovať vzájomný obchod so syrmi položky 0406 harmonizovaného systému.

2. Liberalizačný proces sa uskutoční takto:

a) Dovoz do spoločenstva

prvom roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody spoločenstvo postupne zruší alebo odstráni clo z dovozu syra pochádzajúceho zo Švajčiarska, prípadne s výhradou ročného množstva. Základné clá a základné ročné množstvá pre rozličné typy syra sú uvedené v dodatku 1 k tomuto dokumentu.

i) Spoločenstvo zníži základné clá uvedené v tabuľke v dodatku 1 o 20 % ročne. Prvé zníženie sa uskutoční rok po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

ii) Spoločenstvo zvýši colnú kvótu v tabuľke v dodatku 1 o 1250 t ročne; prvé zvýšenie sa uskutoční rok po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Obchod sa plne liberalizuje do začiatku šiesteho roka.

iii) Švajčiarsko sa oslobodí od požiadavky dodržať ceny "v pohraničí bez", ako sú stanovené v opise potravín číselného znaku 0406 spoločného colného sadzobníka.

b) Vývoz zo spoločenstva

Spoločenstvo neuplatňuje exportné náhrady na vývoz do Švajčiarska syrov položky 0406 harmonizovaného systému.

c) Dovoz do Švajčiarska

prvom roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody Švajčiarsko postupne zruší alebo odstráni clo z dovozu syrov pochádzajúcich zo spoločenstva, prípadne s výhradou ročného množstva. Základné clá a základné ročné množstvá pre rozličné typy syra sú uvedené v písm. a) prílohy 2 k tomuto dokumentu.

i) Švajčiarsko zníži základné clá uvedené v tabuľke v dodatku 2a) o 20 % ročne. Prvé zníženie sa uskutoční rok po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

ii) Švajčiarsko zvýši všetky colné kvóty v tabuľke v dodatku 2a) o 2500 t ročne. Prvé zvýšenie sa uskutoční rok po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Minimálne štyri mesiace pred začatím jednotlivých rokov spoločenstvo určí kategóriu alebo kategórie syrov, na ktoré sa zvýšenie bude uplatňovať. Obchod sa plne liberalizuje do začiatku šiesteho roka.

d) Vývoz zo Švajčiarska

V prvom roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody Švajčiarsko postupne odstráni vývozné dotácie na zásielky syra do spoločenstva takto:

i) Množstvá, z ktorých proces odstránenia vývozných dotácií vychádza [1], sú uvedené v dodatku 2b) k tomuto dokumentu.

ii) Tieto základné množstvá sa znížia takto:

- rok po nadobudnutí platnosti tejto dohody o 30 %,

- dva roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody o 55 %,

- tri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody o 80 %,

- štyri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody o 90 %,

- päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody o 100 %.

3. Spoločenstvo a Švajčiarsko prijmú všetky potrebné kroky, aby zabezpečili, že dovozné povolenia sa distribuujú spôsobom, ktorý zabezpečí pravidelný dovoz pri zohľadnení trhových požiadaviek.

4. Spoločenstvo a Švajčiarsko zabezpečia, aby výhody, ktoré si navzájom udeľujú, neboli poškodené inými opatreniami ovplyvňujúcimi dovoz a vývoz.

5. Ak by vývoj cien a/alebo dovozu mal viesť k poruchám na trhu druhej strany, čo najskôr sa na žiadosť ktorejkoľvek strany uskutočnia v rámci výboru vytvoreného podľa článku 6 tejto dohody konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenia. V tejto súvislosti strany týmto súhlasia, že si budú pravidelne vymieňať informácie o cenách a ľubovoľné iné príslušné informácie o trhu s miestne vyrobenými a dovezenými syrmi.

[1] Základné množstvá sa vypočítavajú podľa spoločnej dohody strán na základe rozdielu inštitucionálnych cien za mlieko, ktoré pravdepodobne budú v platnosti v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody, plus dodatočná čiastka za mlieko spracované v syroch, získaná na základe množstve mlieka potrebného na výrobu daného syra, mínus (s výnimkou prípadu syrov, ktoré podliehajú kvótam) zníženie colného poplatku uplatňovaného spoločenstvom. Dotácie sa môžu udeliť výlučne syrom vyrobeným z mlieka vyrobeného výhradne na švajčiarskom území.

--------------------------------------------------

Dodatok 1

Koncesie udelené spoločenstvom

Dovoz do spoločenstva

Číselné znaky | Opis tovaru | Základné clo (EUR/100 kg čistej hmotnosti) | Základné ročné množstvo (tony) |

ex040620 | Strúhané alebo práškové syry s obsahom vody nepresahujúcim 400 g/kg syra | Bez cla | Neobmedzené |

040630 | Tavený syr | Bez cla | Neobmedzené |

0406900204069003040690040406900504069006040690130406901504069017 | Ementál, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse a Appenzell | 6,58 | Neobmedzené |

04069018 | Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or a Tête de Moine | Bez cla | Neobmedzené |

04069019 | Syr Glarus s bylinkami (známy ako Schabziger) | Bez cla | Neobmedzené |

ex04069087 | Fromage des Grisons | Bez cla | Neobmedzené |

04069025 | Tilsit | Bez cla | Neobmedzené |

ex0406 | Syry iné ako uvedené vyššie | Bez cla | 3000 |

--------------------------------------------------

Dodatok 2

Koncesie udelené Švajčiarskom

a) Dovoz do Švajčiarska

Názvy mäkkých syrov "Italico" prijaté pre dovoz do Švajčiarska sú uvedené na zozname v prílohe 3.

Švajčiarske číslo colného sadzobníka | Opis tovaru | Základné clo (CHF/100 kg hrubej hmotnosti) | Základné ročné množstvo (tony) |

04061010 | Mascarpone a Ricotta Romana podľa zoznamu LIX Švajčiarsko-Lichtenštajnsko priloženého k protokolu z Marakéša | Bez cla | Neobmedzené |

ex040620 | Strúhané alebo práškové syry s obsahom vody nepresahujúcim 400 g/kg syra | Bez cla | Neobmedzené |

040640 | – Dánsky s modrou plesňou, Gorgonzola a Roquefort podľa zoznamu LIX Švajčiarsko-Lichtenštajnsko priloženého k protokolu z Marakéša – Roquefort nie podľa zoznamu LIX Švajčiarsko-Lichtenštajnsko priloženého k protokolu z Marakéša, s dôkazom o pôvode – Syry s modrou plesňou iné ako Dánsky s modrou plesňou, Gorgonzola a Roquefort | Bez cla | Neobmedzené |

04069011 | Brie, Camembert, Crescenza, Italico, Pont l'Evêque, Reblochon, Robbiola a Stracchino podľa zoznamu LIX Švajčiarsko-Lichtenštajnsko priloženého k protokolu z Marakéša | Bez cla | Neobmedzené |

ex04069019 | Feta, ako je popísané v prílohe 4 | Bez cla | Neobmedzené |

ex04069019 | Biely syr z ovčieho mlieka, v slanom náleve, ako je popísané v prílohe 4 | Bez cla | Neobmedzené |

04069021 | Syr s bylinkami s obsahom vody nepresahujúcim 65 % beztukovej sušiny | Bez cla | Neobmedzené |

0406903104069039 | Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, iné ako Pecorino) a Provolone podľa zoznamu LIX Švajčiarsko-Lichtenštajnsko priloženého k protokolu z Marakéša | Bez cla | Neobmedzené |

0406905104069059 | – Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port Salut) a Saint-Nectaire podľa zoznamu LIX Švajčiarsko-Lichtenštajnsko priloženého k protokolu z Marakéša | Bez cla | 5000 |

ex04069091 | – syry typu Raclette, ako je popísané v prílohe 4 |

04069060 | Cantal podľa zoznamu LIX Švajčiarsko-Lichtenštajnsko priloženého k protokolu z Marakéša | Bez cla | Neobmedzené |

ex04069091ex04069099 | Manchego, Idiazabal a Roncal, ako je popísané v prílohe 4 | Bez cla | Neobmedzené |

ex04069099 | Parmigiano Reggiano a Grana Padano, kusy s kôrou alebo bez kôry, s uvedeným názvom syra, obsahom tuku, názvom baliarne a krajinou výroby aspoň na jednej strane balenia, s hmotnostným obsahom 32 % alebo viac v sušine, Parmigiano Reggiano: obsah vody nepresahujúci 32 %, Grana Padano: obsah vody nepresahujúci 33,2 %. | Bez cla | Neobmedzené |

ex04061090 | Syr typu Mozzarella, nie podľa zoznamu LIX Švajčiarsko-Lichtenštajnsko priloženého k protokolu z Marakéša | Bez cla | 500 |

ex04069091ex04069099 | Syr typu Provolone, nie podľa zoznamu LIX Švajčiarsko-Lichtenštajnsko priloženého k protokolu z Marakéša, s hmotnostným obsahom vody v beztukovej hmote nepresahujúcim 65 % | Bez cla | 500 |

ex0406 | Tvrdé a stredne tvrdé syry iné ako uvedené vyššie, s hmotnostným obsahom vody v beztukovej hmote nepresahujúcim 65 % | Bez cla | 5000 |

ex0406 | Syry iné ako uvedené vyššie | Bez cla | 1000 |

04061020 | Mozzarella podľa zoznamu LIX Švajčiarsko-Lichtenštajnsko priloženého k protokolu z Marakéša, v konzervačnej tekutine, ako je popísané v prílohe 4 | 185 | Neobmedzené |

040630 | Tavený syr iný ako strúhaný alebo práškový | 180,55 | Neobmedzené |

04069051 | Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut) a Saint-Nectaire podľa zoznamu LIX Švajčiarsko-Lichtenštajnsko priloženého k protokolu z Marakéša, mimo ročnej kvóty 5000 t | 289 | Neobmedzené |

04069091 | Ostatné stredne tvrdé syry s hmotnostným obsahom vody v beztukovej hmote viac ako 54 %, ale nepresahujúcim 65 % | 315 | Neobmedzené |

Švajčiarske číslo colného sadzobníka | Opis tovaru | Maximálna vývozná podpora (CHF/100 kg čistej hmotnosti) |

040630 | Tavené syry, nestrúhané alebo nepráškové | 0 |

040620 | Strúhané alebo práškové syry všetkých druhov | 0 |

ex04069019 | Vacherin Mont d'Or | 204 |

04069021 | Syry Glarus s bylinkami | 139 |

ex04069099 | Ementál | 343 |

ex04069091 | Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois) | 259 |

ex04069091 | Fromage des Grisons | 259 |

ex04069091 | Tilsit | 113 |

ex04069091 | Tête de Moine | 259 |

ex04069091 | Appenzell | 274 |

ex04069091ex04069099 | Bergkäse | 343 |

ex04069099 | Gruyére | 343 |

ex04069099 | Sbrinz | 384 |

ex0406 | Syry iné ako uvedené vyššie | |

– Čerstvé syry a mäkké syry | 219 |

– Stredne tvrdé syry | 274 |

– Tvrdé a veľmi tvrdé syry | 343 |

--------------------------------------------------

Dodatok 3

Zoznam názvov syra "Italico", ktorý sa smie dovážať do Švajčiarska

Bel Piano Lombardo

Stella Alpina

Cerriolo

Italcolombo

Tre Stelle

Cacio Giocondo

Il Lombardo

Stella d'Oro

Bel Mondo

Bick

Pastorella Cacio Reale

Valsesia

Casoni Lombardi

Formaggio Margherita

Formaggio Bel Paese

Monte Bianco

Metropoli

L'Insuperabile

Universal

Fior d'Alpe

Alpestre

Primavera

Italico Milcosa

Caciotto Milcosa

Italia

Reale

La Lombarda

Codogno

Il Novarese

Mondo Piccolo

Bel Paesino

Primula Gioconda

Alfiere

Costino

Montagnino

Lombardo

Lagoblu

Imperiale

Antica Torta Cascina S. Anna

Torta Campagnola

Martesana

Caciotta Casalpiano

--------------------------------------------------

Dodatok 4

Opisy syrov

Syry uvedené na zozname nižšie majú nárok na všeobecné clo, iba ak sú v súlade s opisom uvedeným nižšie, majú určené vlastnosti a dovážajú sa pod zodpovedajúcim názvom.

1.Feta

Názov | Feta |

Oblasti výroby | Trácia, Macedónia, Thessaly, Epirus, kontinentálne Grécko, Peloponéz a Lesbos (Grécko) |

Tvar a veľkosť | Kocky alebo pravouhlé pláty rozličných veľkostí |

Vlastnosti | Mäkký syr bez kôry; biely, mäkký alebo pevný a s miernou mrvivou konzistenciou, s miernou kyslo-štipľavou a slano-štipľavou chuťou; vyrobený výlučne z ovčieho mlieka alebo z mlieka s až 30 % pridaného kozieho mlieka, zrelý aspoň dva mesiace |

Hmotnostný obsah tuku v sušine | Minimálne 43 % |

Obsah sušiny | Minimálne 44 % |

2.Biely syr z ovčieho mlieka, v slanom náleve

Opis | Biely syr z ovčieho mlieka, krajina pôvodu, v slanom náleve, vyrobený výlučne z ovčieho mlieka alebo Biely syr z ovčieho mlieka, krajina pôvodu, v slanom náleve, vyrobený výlučne z ovčieho mlieka a kozieho mlieka |

Oblasť výroby | Členské štáty Európskej únie |

Tvar a veľkosť | Kocky alebo pravouhlé pláty rozličných veľkostí |

Vlastnosti | Mäkký syr bez kôry; biely, mäkký alebo pevný a s miernou mrvivou konzistenciou, s miernou kyslo-štipľavou a slano-štipľavou chuťou. Syr vyrobený výlučne z ovčieho mlieka alebo z mlieka s až 10 % pridaného kozieho mlieka, zrelý aspoň dva mesiace |

Hmotnostný obsah tuku v sušine | Aspoň 43 % |

Obsah sušiny | Aspoň 43 % |

Syr má nárok na všeobecné clo, iba ak balenie všetkých jednotlivých kusov uvádza plnú adresu výrobcu a uvádza, že syr bol vyrobený výlučne z ovčieho mlieka, prípadne s pridaním kozieho mlieka |

3.Manchego

Názov | Manchego |

Oblasti výroby | Autonómna oblasť Castile-La Mancha (provincie Albacete, Ciudad Real, Cuenca a Toledo) |

Tvar, veľkosť a hmotnosť jedného kusa | Valcovité syry s takmer plochými hornými/dolnými časťami. Výška: 7 cm až 22 cm. Priemer: 9 cm až 22 cm. Hmotnosť kusa: 1 kg až 3,5 kg. |

Vlastnosti | Syr s tvrdou kôrou svetložltej alebo zelenkavo čiernej farby; tuhý, pevný, biely až žltkavej farby slonoviny, s možnými malými nepravidelne rozloženými dierami; charakteristická vôňa a chuť. Tvrdý alebo stredne tvrdý syr, vyrobený výlučne z mlieka oviec plemena Manchega, tiež čerstvý alebo pasterizovaný, ohrievaného počas 45 minút až 60 minút pri teplote 28 °C až 32 °C a stabilizovaný enzýmom renin alebo inými povolenými koagulačnými enzýmami; zrelý aspoň 60 dní |

Hmotnostný obsah tuku v sušine | Aspoň 50 % |

Obsah sušiny | Aspoň 55 % |

4.Idiazabal

Názov | Idiazabal |

Oblasti výroby | Provincie Guipuzcoa, Navarre, Alava a Vizcaya |

Tvar, veľkosť a hmotnosť jedného kusa | Valcovité syry s takmer plochými hornými/dolnými časťami. Výška: 8 cm až 12 cm. Priemer: 10 cm až 30 cm. Hmotnosť syra: 1 kg až 3 kg. |

Vlastnosti | Syr s tvrdou kôrou svetložltej alebo tmavohnedej farby, ak je syr údený; tuhý, pevný, biely až žltkavej farby slonoviny, s možnými malými nepravidelne rozloženými dierami; charakteristická vôňa a chuť. Syr vyrobený výlučne z čerstvého mlieka oviec plemena Lacha a Carranzana ohrievaného počas 20 minút až 45 minút pri teplote 28 °C až 32 °C a stabilizovaný enzýmom renin alebo inými povolenými koagulačnými enzýmami; zrelý aspoň 60 dní |

Hmotnostný obsah tuku v sušine | Aspoň 45 % |

Obsah sušiny | Aspoň 55 % |

5.Roncal

Názov | Roncal |

Oblasti výroby | Údolie Roncal (Navarre) |

Tvar, veľkosť a hmotnosť jedného kusa | Valcovité syry s takmer plochými hornými/dolnými časťami. Výška: 8 cm až 12 cm. Rozličný priemer a hmotnosť |

Vlastnosti | Syr s tvrdou, drsnou a mastnou kôrou svetložltej farby; tuhý, pevný, pórovitý, ale bez dier, biely až žltkavej farby slonoviny; charakteristická vôňa a chuť. Tvrdý a stredne tvrdý syr vyrobený výlučne z čerstvého ovčieho mlieka ohrievaného pri teplote 32 °C až 37 °C a stabilizovaný enzýmom renin alebo inými povolenými koagulačnými enzýmami |

Hmotnostný obsah tuku v sušine | Aspoň 50 % |

Obsah sušiny | Aspoň 60 % |

6.Syr typu Raclette

Opis | Krajina pôvodu, napríklad nemecký raclette alebo francúzsky raclette |

Oblasť výroby | Členské štáty Európskej únie |

Tvar, veľkosť a hmotnosť jedného kusa | Celé syry alebo bloky. Výška: 5,5 cm až 8 cm. Priemer: 28 cm až 42 cm alebo šírka: 28 cm až 36 cm. Hmotnosť syra: 4,5 kg až 7,5 kg. |

Vlastnosti | Polotvrdý syr s pevnou kôrou zlatožltej alebo svetlohnedej farby, ktorá môže mať sivasté fliačiky; jemný syr vhodný na roztápanie, farby slonoviny alebo žltkastej farby, pevný, s niekoľkými možnými dierami; charakteristická vôňa a chuť od jemnej až po silnú; vyrobený z pasterizovaného, tepelne upraveného alebo čerstvého kravského mlieka stabilizovaného mliečnymi kvasinkami a ostatnými koagulátormi. Tvaroh je vylisovaný; tvaroh je zvyčajne vymytý. Zrelý aspoň osem týždňov |

Hmotnostný obsah tuku v sušine | Aspoň 45 % |

Obsah sušiny | Aspoň 55 % |

7.Mozzarella v tekutine

Syr má nárok na všeobecné clo, iba ak je syr alebo kúsky syra konzervovaný vo vode a vzduchotesne uzavretý. Voda musí tvoriť aspoň 25 % celkovej hmotnosti, vrátane syra alebo kúskov syra, roztoku a bezprostredného obalu. |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 4

O ZDRAVÍ RASTLÍN

Článok 1

Cieľ

Cieľom tejto prílohy je umožnenie obchodu medzi stranami s rastlinami, rastlinnými výrobkami a inými predmetmi, ktoré podliehajú opatreniam zdravia rastlín, pochádzajú z príslušných území strán alebo sú dovezené z tretích krajín a sú uvedené na zozname v dodatku 1, ktorý vypracuje výbor v súlade s článkom 11 tejto dohody.

Článok 2

Princípy

1. Strany uvádzajú, že majú podobnú legislatívu týkajúcu sa ochranných opatrení proti zavedeniu a šíreniu škodlivých organizmov rastlinami, rastlinnými výrobkami alebo inými predmetmi, ktoré majú rovnocenné vplyvy z hľadiska ochrany proti zavedeniu a šíreniu organizmov škodlivých rastlinám alebo rastlinným výrobkom uvedeným na zozname v dodatku 1, ako je určený v článku 1. To isté platí tiež o opatreniach zdravia rastlín z hľadiska rastlín, rastlinných výrobkov a iných predmetov zavedených z tretích krajín.

2. Legislatíva uvedená v odseku 1 sa uvedie na zoznam v dodatku 2, ktorý vypracuje výbor v súlade s článkom 11 tejto dohody.

3. Strany navzájom uznávajú rastlinné pasy vydané organizáciami uvedenými v dodatku 3, ktorý vypracuje výbor v súlade s článkom 11 tejto dohody. Takéto pasy potvrdzujú zhodu s ich danou legislatívou, ako je uvedená v dodatku 2, ako je stanovený v odseku 2, a platí, že spĺňa dokumentačné požiadavky stanovené v príslušnej legislatíve na pohyb v rámci území príslušných strán rastlín, rastlinných výrobkov a ostatných predmetov uvedených na zozname dodatku 1, ako je stanovený v článku 1.

4. S rastlinami, rastlinnými výrobkami a ostatnými predmetmi, ako sú uvedené v dodatku 1, ako je určený v článku 1, ktoré nepodliehajú dojednaniam o rastlinných pasoch uplatňujúcim sa na obchod v rámci území strán tejto dohody, sa môže medzi týmito dvomi stranami obchodovať bez rastlinného pasu, avšak bez toho, aby boli dotknuté ostatné dokumenty požadované podľa príslušnej právnej úpravy danej strany, najmä dokumenty tvoriace časť systému pre spätné sledovanie pôvodov rastlín, rastlinných výrobkov a ostatných predmetov.

Článok 3

1. S rastlinami, rastlinnými výrobkami a ostatnými predmetmi, ktoré nie sú výslovne uvedené na zozname v dodatku 1, ako je určený v článku 1, a nie sú predmetom opatrení zdravia rastlín ani jednej zo strán, sa môže medzi stranami tejto dohody obchodovať bez dokumentácie, identity alebo kontrol zdravia rastlín v súvislosti s opatreniami zdravia rastlín.

2. Ak niektorá zo strán má v úmysle prijať opatrenie zdravia rastlín v súvislosti s rastlinami, rastlinnými výrobkami a ostatnými predmetmi uvedenými v odseku 1, informuje o tom druhú stranu.

3. Podľa článku 10 (2) pracovná skupina pre zdravie rastlín posúdi dôsledky pre túto prílohu zmien v súlade s odsekom 2 so zámerom predložiť akékoľvek návrhy zmien alebo doplnkov príslušných príloh.

Článok 4

Regionálne požiadavky

1. Každá zo strán môže určiť odkazom na podobné kritéria osobitné požiadavky týkajúce sa pohybu rastlín, rastlinných výrobkov a ostatných predmetov bez ohľadu na ich pôvod v rámci svojho územia a do zón svojho územia, pokiaľ je zaručený situáciou zdravia rastlín v týchto zónach.

2. Dodatok 4, ktorý vypracuje výbor v súlade s článkom 11 tejto dohody, definuje zóny uvedené v odseku 1 a osobitné požiadavky týkajúce sa týchto zón.

Článok 5

Kontroly dovozu

1. Obidve strany vykonajú kontrolné odbery vzoriek zdravia rastlín s mierou nepresahujúcou určité percento zásielok rastlín, rastlinných výrobkov a ostatných predmetov uvedených na zozname v dodatku 1, ako je stanovený v článku 1. Toto percento, ktoré navrhne pracovná skupina pre zdravie rastlín a stanoví výbor, sa určí podľa rastlín, rastlinných výrobkov a ostatných predmetov v súlade s rizikom zdravia rastlín. K dátumu nadobudnutia platnosti tejto prílohy sa toto percento rovná 10 %.

2. Podľa článku 10 (2) tejto prílohy výbor, ktorý koná na základe návrhu pracovnej skupiny pre zdravie rastlín, môže rozhodnúť o znížení miery kontrol stanovených v odseku 1.

3. Odseky 1 a 2 sa uplatňujú iba na kontroly zdravia rastlín, obchodu s rastlinami, rastlinným výrobkami a ostatnými predmetmi medzi stranami dohody.

4. Odseky 1 a 2 sa uplatňujú na článok 11 tejto dohody a články 6 a 7 tejto prílohy.

Článok 6

Bezpečnostné opatrenia

V súlade s postupmi stanovenými v článku 10 (2) tejto dohody sa prijmú bezpečnostné opatrenia.

Článok 7

Výnimky

1. Ak má ktorákoľvek zo strán v zámere uplatniť výnimky vzhľadom na časť územia alebo celé územie druhej strany, vopred o tom informuje druhú stranu a uvedie svoje dôvody. Bez toho, aby bola dotknutá možnosť okamžitého nadobudnutia platnosti plánovanej výnimky, strany čo najskôr uskutočnia vzájomné konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenia.

2. Ak ktorákoľvek zo strán uplatňuje výnimky vzhľadom na časť svojho územia alebo tretej krajiny, vopred o tom informuje druhú stranu a uvedie svoje dôvody. Bez toho, aby bola dotknutá možnosť okamžitého nadobudnutia platnosti plánovanej výnimky, strany čo najskôr uskutočnia vzájomné konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenia.

Článok 8

Spoločné kontroly

1. Strany sa dohodnú na spoločných kontrolách, ktoré sa uskutočnia na žiadosť jednej z nich, aby sa posúdila situácia zdravia rastlín a opatrenia s rovnakými výsledkami, ako je stanovené v článku 2.

2. Pojem "spoločné kontroly" znamená kontrola, ktorá sa vykoná na hraniciach, aby sa overil súlad s požiadavkami zdravia rastlín zásielky niektorej zo strán.

3. Takéto kontroly sa uskutočnia v súlade s postupom, ktorý prijal výbor na návrh pracovnej skupiny pre zdravie rastlín.

Článok 9

Výmena informácií

1. Podľa článku 8 tejto dohody si strany vymieňajú všetky príslušné informácie o vykonávaní a uplatňovaní svojich právnych systémov, nariadení a administratívnych ustanovení, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, a oznámení uvedených v dodatku 5.

2. So zreteľom na zabezpečenie rovnocennosti pri uplatňovaní podrobných pravidiel pre uplatňovanie legislatívy, na ktorú sa vzťahuje táto príloha, strany sa na žiadosť jednej z nich dohodnú na návštevách odborníkov z druhej strany na svojom území, aby sa dojednala spolupráca s oficiálnou organizáciou zodpovednou za dané územie.

Článok 10

Pracovná skupina pre zdravie rastlín

1. Pracovná skupina pre zdravie rastlín, uvádzaná iba ako "pracovná skupina", vytvorená podľa článku 6 (7) tejto dohody, zváži všetky záležitosti, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto prílohou a jej vykonávaním.

2. Pracovná skupina pravidelne preskúma situáciu právnych systémov a nariadení strán v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto príloha. Môže najmä výboru predložiť návrhy s cieľom upraviť a aktualizovať dodatky tejto prílohy.

--------------------------------------------------

Dodatok 5

Výmena informácií

Oznámenia uvedené v článku 9 (1) sú takéto:

- oznámenia o zadržaní zásielok a škodlivých organizmov z tretích krajín alebo z časti území strán, ktoré predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie rastlín, ako je stanovené v smernici 94/3/EHS,

- oznámenia, ako sú stanovené v článku 15 smernice 77/93/EHS.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 5

O ŽIVOČÍŠNOM KRMIVE

Článok 1

Účel

1. Strany sa týmto zaväzujú, že budú aproximovať svoju legislatívu týkajúcu sa živočíšneho krmiva s cieľom umožniť medzi stranami obchod s takýmito výrobkami.

2. Zoznam výrobkov a skupín výrobkov, pre ktoré platí, že legislatívne ustanovenia strán majú rovnaké účinky, a prípadne zoznam legislatívnych ustanovení strán, o ktorých strany usudzujú, že majú rovnaké účinky, sa rovnajú ustanoveniam uvedeným v dodatku 1, ktorý vypracuje výbor v súlade s článkom 11 tejto dohody.

3. Strany zrušia hraničné kontroly výrobkov a skupín výrobkov uvedených na zozname v dodatku 1, ako je stanovený v odseku 2.

Článok 2

Definície

Na účely tejto prílohy:

a) pojem "výrobok" znamená živočíšne krmivo alebo ľubovoľnú inú látku používanú ako živočíšne krmivo;

b) pojem "prevádzka" znamená akúkoľvek jednotku, ktorá vyrába alebo vyhotovuje výrobok alebo v ktorej sa nachádza výrobok v bezprostrednej fáze pred jeho zavedením do voľného obehu, vrátane spracovateľských a baliacich fáz alebo fáz, ktoré výrobok uvádzajú na trh;

c) pojem "oprávnený úrad" znamená úrad v strane zodpovedný za vykonanie oficiálnych kontrol v oblasti živočíšneho krmiva.

Článok 3

Výmena informácií

Podľa článku 8 tejto dohody strany si navzájom poskytnú:

- podrobnosti o oprávnenom úrade alebo oprávnených úradoch, ich geografickú pôsobnosť a oblasť oprávnenia,

- zoznam laboratórií, ktoré sú poverené vykonávaním analýz na účely kontrol,

- prípadne zoznam bodov vstupu na ich územie pre rozličné typy výrobkov,

- svoje programy kontrol na zabezpečenie, aby výrobky boli v súlade s ich legislatívou pre živočíšne krmivá.

Programy uvedené v štvrtej odrážke musia zohľadniť situácie typické pre strany a musia najmä určiť typ kontrol, ktoré sa majú vykonávať pravidelne, a ich frekvenciu.

Článok 4

Všeobecné ustanovenia o kontrolách

Strany prijmú všetky potrebné kroky, aby zabezpečili, že výrobky, ktoré sa majú zaslať druhej strane, sú kontrolované rovnako starostlivo ako výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh v rámci svojho vlastného územia. Strany najmä zabezpečia, aby:

- sa inšpekcie vykonávali pravidelne, ak sa predpokladá nezhoda, za použitia prostriedkov primeraných želanému cieľu a najmä vzhľadom na riziká a získané skúsenosti,

- inšpekcie pokrývali všetky fázy výroby a vyhotovenia, bezprostredné fázy pred uvedením na trh, obchodovanie vrátane dovozu a používanie výrobkov,

- sa inšpekcie vykonávali v najvhodnejšej fáze so zreteľom na ich cieľ,

- sa inšpekcie vykonávali všeobecne bez predchádzajúceho varovania,

- sa inšpekcie zaoberali tiež látkami, ktorých používanie je v živočíšnom krmive zakázané.

Článok 5

Kontroly pôvodu

1. Strany zabezpečia, aby oprávnené úrady vykonávali kontroly prevádzok, a tak zabezpečili, že prevádzky plnia svoje povinnosti a že výrobky, ktoré sa umiestnia na trh, vyhovujú legislatívnym ustanoveniam uvedeným v dodatku 1, ako je určený v článku 1, a uplatniteľným na území pôvodu.

2. Ak existujú vážne dôvody podozrenia, že tieto požiadavky nie sú splnené, oprávnený úrad vykoná ďalšie kontroly, a ak sa podozrenie potvrdí, prijme vhodné opatrenia.

Článok 6

Kontroly v mieste určenia

1. Oprávnené úrady strany miesta určenia môžu skontrolovať výrobky v mieste určenia prostredníctvom nediskriminačných námatkových kontrol, aby zabezpečili, že dané výrobky sú v súlade s ustanoveniami, ktorých sa týka táto príloha.

2. Ak má však oprávnený úrad strany miesta určenia informácie, ktoré naznačujú porušenie, kontroly sa môžu vykonať aj počas prepravy výrobkov v rámci územia danej strany.

3. Ak oprávnené úrady danej strany počas kontroly zásielky na mieste určenia alebo počas prepravy na miesto určenia konštatujú, že výrobky nie sú v súlade s ustanoveniami, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, prijmú vhodné opatrenia a oznámia odosielateľovi a prijímateľovi alebo ľubovoľnej inej zainteresovanej strane, aby:

- zabezpečili súlad výrobkov do času, ktorý sa stanoví, alebo

- výrobky prípadne dekontaminovali, alebo

- výrobky upravili ľubovoľným iným vhodným spôsobom, alebo

- výrobky použili na iné účely, alebo

- výrobky zaslali späť strane pôvodu po upovedomení oprávneného úradu takejto strany, alebo

- výrobky zničili.

Článok 7

Kontroly výrobkov z území mimo strán

1. Nehľadiac na prvú zarážku článku 4, strany prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že ak sa výrobky uvedú na ich colné územie z území iných, ako sú definované v článku 16 tejto dohody, oprávnené úrady vykonajú kontrolu dokumentov každej jednotlivej šarže a námatkové identifikačné kontroly, aby overili ich:

- povahu,

- pôvod,

- geografické miesto určenia

s cieľom stanoviť colný postup uplatniteľný na takéto výrobky.

2. Strany prijmú všetky potrebné kroky, aby zabezpečili zhodu výrobkov prostredníctvom námatkových fyzických kontrol skôr, ako sú výrobky uvedené do voľného obehu.

Článok 8

Spolupráca v prípade porušení

1. Strany si navzájom pomáhajú spôsobom a za podmienok určených v tejto prílohe. Strany zabezpečia, aby sa legislatívne ustanovenia týkajúce sa výrobkov používaných v živočíšnom krmive primerane uplatňovali, a to najmä prostredníctvom vzájomnej pomoci a zistením a vyšetrovaním nedodržaní takýchto ustanovení.

2. Pomoc stanovená v tomto článku je bez dopadu na ustanovenia, ktoré riadia trestné konania alebo súdnu spoluprácu medzi stranami v trestných záležitostiach.

Článok 9

Výrobky, ktoré podliehajú predchádzajúcemu povoleniu

1. Strany vynaložia všetko úsilie, aby zabezpečili, že ich zoznamy výrobkov, na ktoré sa vzťahujú legislatívne ustanovenia uvedené na zozname v dodatku 2, sú identické.

2. Stany sa navzájom informujú o žiadostiach o povolenie pre výrobky uvedené v odseku 1.

Článok 10

Konzultácie a bezpečnostné opatrenia

1. Ak sa niektorá zo strán nazdáva, že druhá strana nesplnila povinnosť podľa tejto prílohy, strany uskutočnia konzultácie.

2. Strana, ktorá požaduje konzultácie, poskytne druhej strane všetky informácie potrebné na podrobné preskúmanie daného prípadu.

3. Bezpečnostné opatrenia stanovené v akýchkoľvek legislatívnych ustanoveniach týkajúcich sa výrobkov a skupín výrobkov, ktoré sú uvedené na zozname v dodatku 1 stanovenom v článku 1, sa prijímajú v súlade s postupmi určeným v článku 10 (2) tejto dohody.

4. Ak sa strany po konzultáciách stanovených v odseku 1 a v tretej zarážke článku 10 (2) a) tejto dohody nedohodnú, strana, ktorá požiadala o konzultáciu alebo prijala opatrenia uvedené v odseku 3, môže prijať vhodné dočasné ochranné opatrenia, aby zabezpečila, že táto príloha sa uplatňuje.

Článok 11

Pracovná skupina pre živočíšne krmivá

1. Pracovná skupina pre živočíšne krmivá, ďalej iba ako "pracovná skupina", vytvorená podľa článku 6 (7) tejto dohody preskúma ľubovoľnú záležitosť, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s touto prílohou a jej vykonávaním. Tiež je zodpovedná za úlohy stanovené v tejto prílohe.

2. Pracovná skupina pravidelne preskúma situáciu domácej legislatívy strán v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto príloha. Najmä predkladá výboru návrhy s cieľom aktualizovať dodatky k tejto prílohe.

Článok 12

Dôvernosť

1. Akákoľvek informácia oznámená akoukoľvek formou podľa tejto prílohy je dôverná. Vzťahuje sa na ňu povinnosť zachovávať profesionálne tajomstvo a využíva ochranu udelenú podobným informáciám podľa príslušných zákonov uplatniteľných na území strany, ktorá ju obdržala.

2. Princíp dôvernosti uvedený v odseku 1 sa neuplatňuje na informácie uvedené v článku 3.

3. Žiadna strana, ktorej legislatíva alebo administratívne praktiky určujú prísnejšie obmedzenia, ako sú obmedzenia určené v tejto prílohe ohľadne ochrany priemyselného a obchodného tajomstva, nie je povinná predložiť informácie, ak druhá strana neprijme kroky, aby splnila takéto prísnejšie obmedzenia.

4. Získané informácie môže strana používať na účely iné ako na vykonávanie tejto prílohy iba s predchádzajúcim písomným súhlasom administratívneho úradu, ktorý ich poskytuje, a strana ďalej podlieha obmedzeniam určeným takýmto úradom.

Odsek 1 nevylučuje používanie informácií v súdnych alebo správnych konaniach, ktoré začali následne v súvislosti s porušeniami všeobecného trestného práva, ak sa získali prostredníctvom medzinárodnej súdnej spolupráce.

5. Strany vo svojich dôkazových záznamoch, správach a svedectvách a v konaniach a žalobách prednesených pred súdmi môžu používať ako dôkaz získané informácie a konzultované dokumenty v súlade s týmto článkom.

--------------------------------------------------

Dodatok 2

Zoznam legislatívnych ustanovení uvedených v článku 9

Ustanovenia spoločenstva

Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prísadách v krmivách (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1), v znení smernice 98/19/ES (Ú. v. ES L 96, 28.3.1998, s. 39)

Smernica Rady 82/471/EHS z 30. júna 1982 o niektorých výrobkoch používaných vo výžive pre zvieratá (Ú. v. ES L 213, 21.7.1982, s. 8), v znení smernice 96/25/ES (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 35)

Ustanovenia Švajčiarska

Nariadenie Conseil Fédéral z 26. januára 1994 o vyrábaní a obchodovaní s krmivami pre zvieratá, v znení zo 7. decembra 1998 (RO 1999 312)

Nariadenie Département Fédéral de l'E'conomie Publique z 1. marca 1995 o výrobe a obchodovaní s krmivami pre zvieratá, prísadách určených pre výživu pre zvieratá, v znení z 10. januára 1996 (RO 1996 208)

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 6

O SEMENÁCH

Článok 1

Účel

1. Táto príloha sa vzťahuje na semená poľnohospodárskych, zeleninových, ovocných a okrasných rastlinných druhov a viniča.

2. Na účely tejto prílohy pojem "semená" znamená všetky materiály na rozmnožovanie a materiály určené na sadenie.

Článok 2

Uznanie zhody legislatívy

1. Strany týmto uznávajú, že požiadavky určené v legislatíve uvedenej na zozname v oddiele 1 dodatku 1 k tomuto dokumentu majú rovnaké účinky.

2. So semenami druhov uvedených v legislatíve uvedenej v odseku 1 sa môže medzi stranami obchodovať a takéto semená sa môžu voľne uviesť na trhy na území strán bez toho, aby boli dotknuté články 5 a 6. Jediným požadovaným dokumentom ako potvrdenie súladu s príslušnými zákonmi strán je štítok alebo ľubovoľný iný dokument požadovaný na obchodovanie podľa spomenutých zákonov.

3. Orgány zodpovedné za kontroly zhody sú uvedené na zozname v dodatku 2.

Článok 3

Vzájomné uznanie osvedčení

1. Strany uznávajú, pokiaľ ide o semená druhov, na ktoré sa vzťahuje legislatíva uvedená na zozname v oddiele 2 dodatku 1, osvedčenia, ako sú definované v odseku 2, ktoré boli vyhotovené v súlade s legislatívou druhej strany orgánmi uvedenými na zozname v dodatku 2.

2. Na účely odseku 1 "osvedčenie" znamená dokumenty požadované podľa príslušných zákonov strán uplatniteľné na dovoz semien, ako sú uvedené na zozname v oddiele 2 dodatku 1.

Článok 4

Aproximácia zákonov

1. Strany vynaložia všetko úsilie, aby aproximovali svoje zákony o obchodovaní so semenami, na ktoré sa vzťahuje legislatíva uvedená na zozname v oddiele 2 dodatku 1, a druhmi, ktoré nie sú pokryté legislatívou uvedenou na zoznamoch v oddieloch 1 a 2 dodatku 1.

2. Ak ktorákoľvek zo strán prijme nové legislatívne ustanovenia, obidve strany sa zaväzujú, že preskúmajú možnosť rozšíriť pôsobnosť tejto prílohy, aby sa zahrnul nový sektor v súlade s postupom určeným v článkoch 11 a 12 tejto dohody.

3. Ak ktorákoľvek zo strán zmení a doplní legislatívne ustanovenia týkajúce sa sektora, ktorého sa týka táto príloha, obidve strany sa zaväzujú, že preskúmajú dôsledky takýchto zmien a doplnkov v súlade s postupom určeným v článkoch 11 a 12 tejto dohody.

Článok 5

Odrody

1. Švajčiarsko povolí uvedenie na trh na svojom území semien odrôd uvedených na zozname v spoločnom katalógu spoločenstva v prípade druhov, na ktoré sa vzťahuje legislatíva uvedená na zozname v oddiele 1 dodatku 1.

2. Spoločenstvo povolí uvedenie na trh na svojom území semien odrôd uvedených na zozname v národnom katalógu Švajčiarska v prípade druhov, na ktoré sa vzťahuje legislatíva uvedená na zozname v oddiele 1 dodatku 1.

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na geneticky modifikované odrody.

4. Strany sa navzájom informujú o žiadostiach a stiahnutí žiadostí o prijatie a registráciu nových odrôd v národnom katalógu a o ľubovoľných zmenách a doplnkoch takýchto katalógov. Na požiadanie si navzájom poskytujú krátky opis hlavných charakteristík týkajúcich sa používania všetkých nových odrôd a charakteristík, podľa ktorých je novú odrodu možné odlíšiť od ostatných známych odrôd. Strany uchovávajú spisy obsahujúce opis všetkých jednotlivých prijatých odrôd a jasné zhrnutie všetkých dôvodov, na základe ktorých dané odrody boli prijaté, a takéto spisy poskytujú druhej strane k dispozícii. V prípade geneticky modifikovaných odrôd sa strany navzájom informujú o výsledkoch posúdenia rizík uvedenia takýchto odrôd do prostredia.

5. Strany môžu uskutočňovať technické konzultácie s cieľom posúdiť údaje, na základe ktorých jedna zo strán prijala danú odrodu. V prípade vhodnosti sa o výsledkoch takýchto konzultácií informuje pracovná skupina pre semená.

6. Strany využijú existujúci počítačový informačný výmenný systém alebo takéto systémy, ktoré sa vyvinú, aby umožnili výmenu informácií, ako sú uvedené v odseku 4.

Článok 6

Výnimky

1. Výnimky schválené spoločenstvom a Švajčiarskom, ako sú uvedené na zozname v dodatku 3, povoľuje Švajčiarsko resp. spoločenstvo pre obchod so semenami druhov, na ktoré sa vzťahuje legislatíva uvedená na zozname v oddiele 1 dodatku 1.

2. Strany sa navzájom informujú o akýchkoľvek výnimkách pre obchodovanie so semenami, ktoré majú v pláne vykonať na svojom území alebo na časti svojho územia. V prípade výnimiek krátkeho trvania alebo takých, ktoré musia nadobudnúť platnosť okamžite, postačuje dodatočné oznámenie.

3. Nehľadiac na článok 5 (1) môže Švajčiarsko rozhodnúť o zákaze obchodovania na svojom území so semenami odrôd zahrnutých v spoločnom katalógu spoločenstva.

4. Nehľadiac na článok 5 (2) môže spoločenstvo rozhodnúť o zákaze obchodovania na svojom území so semenami odrôd zahrnutých v národnom katalógu Švajčiarska.

5. Odseky 3 a 4 sa uplatňujú v prípadoch stanovených v legislatíve obidvoch strán uvedenej na zozname v oddiele 1 dodatku 1.

6. Obidve strany môžu využiť odseky 3 a 4:

- do troch rokov po nadobudnutí platnosti tejto prílohy v prípade odrôd uvedených na zozname v spoločnom katalógu spoločenstva alebo národnom katalógu Švajčiarska pred nadobudnutím platnosti tejto prílohy,

- do troch rokov po prijatí informácie uvedenej v článku 5 (4) v prípade odrôd zapísaných v spoločnom katalógu spoločenstva alebo národnom katalógu Švajčiarska po nadobudnutí platnosti tejto prílohy.

7. Odsek 6 sa analogicky uplatňuje na odrody druhov, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia doplnené podľa článku 4 do zoznamu v oddiele 1 dodatku 1 po nadobudnutí platnosti tejto prílohy.

8. Strany môžu uskutočňovať technické konzultácie s cieľom posúdiť dosahy pre túto prílohu výnimiek, ako sú určené v odsekoch 1 až 4.

9. Odsek 8 sa neuplatňuje, ak sú členské štáty spoločenstva zodpovedné za rozhodnutie o výnimkách podľa legislatívy uvedenej na zozname v oddiele 1 dodatku 1. Odsek 8 sa neuplatňuje na výnimky prijaté Švajčiarskom v podobných prípadoch.

Článok 7

Tretie krajiny

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, sa táto príloha uplatňuje tiež na semená, s ktorými sa obchoduje na území obidvoch strán a ktoré pochádzajú z krajiny inej, ako je členský štát spoločenstva alebo Švajčiarsko, a ktoré sú uznané obidvomi stranami.

2. Zoznam tretích krajín uvedených v odseku 1, príslušných druhov a pôsobnosť takéhoto uznávania sa určí v dodatku 4.

Článok 8

Porovnávacie skúšky

1. Porovnávacie skúšky sa vykonávajú s cieľom dodatočných kontrol vzoriek semien odobratých zo šarží uvedených na trh na území obidvoch strán. Švajčiarsko sa zúčastňuje porovnávacích skúšok spoločenstva.

2. Pracovná skupina pre semená posúdi organizáciu porovnávacích skúšok v stranách.

Článok 9

Pracovná skupina pre semená

1. Pracovná skupina pre semená, uvádzaná ako "pracovná skupina", vytvorená podľa článku 6 (7) tejto dohody, preskúma akúkoľvek záležitosť, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s touto prílohou a jej vykonávaním.

2. Pracovná skupina pravidelne preskúma situáciu zákonov a nariadení strán v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto príloha. Najmä predkladá výboru návrhy s cieľom upraviť a aktualizovať prílohy k tomuto dokumentu.

Článok 10

Dohody s ostatnými krajinami

Strany súhlasia, že dohody o vzájomnom uznávaní, ktoré uzavrela ktorákoľvek zo strán s ľubovoľnou treťou krajinou, nesmú za žiadnych okolností viesť k akejkoľvek povinnosti pre druhú stranu prijať správy, osvedčenia, oprávnenia alebo označenia vydané orgánmi posudzujúcimi zhodu takýchto tretích strán s výnimkou prípadu, keď sa o tom strany formálne dohodnú.

--------------------------------------------------

Dodatok 1

LegislatívaOddiel 1

(uznávanie legislatívy o zhode)

A. USTANOVENIA SPOLOČENSTVA

1. Základná legislatíva

- smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní so semenami obilnín (Ú. v. ES L 125, 11.7.1966, s. 2309/66), v znení smernice 96/72/ES (Ú. v. ES L 304, 27.11.1996, s. 10)

- smernica Rady 66/403/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní so semenami zemiakov (Ú. v. ES L 125, 11.7.1966, s. 2320/66), v znení rozhodnutia Komisie 98/111/ES (Ú. v. ES L 28, 4.2.1998, s. 42)

- smernica Rady 70/457/EHS z 29. septembra 1970 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. ES L 225, 12.10.1970, s. 1), v znení Aktu o pristúpení z roku 1994 [1].

2. Vykonávajúce nariadenia [2]

- smernica Komisie 72/180/EHS zo 14. apríla 1972 stanovujúca charakteristiky a minimálne podmienky na preskúmanie poľnohospodárskych odrôd (Ú. v. ES L 108, 8.5.1972, s. 8)

- smernica Komisie 74/268/EHS z 2. mája 1974 určujúca zvláštne podmienky týkajúce sa prítomnosti Avena fatua v kŕmnych rastlinách a semenách obilnín (Ú. v. ES L 141, 24.5.1974, s. 19), v znení smernice 78/511/EHS (Ú. v. ES L 157, 15.6.1978, s. 34)

- rozhodnutie Komisie 80/755/EHS zo 17. júla 1980 povoľujúce neodstrániteľnú tlač predpísaných informácií na baleniach semien obilnín (Ú. v. ES L 207, 9.8.1980, s. 37), v znení rozhodnutia 81/109/EHS (Ú. v. ES L 64, 11.3.1981, s. 13)

- rozhodnutie Komisie 81/675/EHS z 28. júla 1981 stanovujúce, že niektoré uzatváracie systémy sú "opakovane nepoužiteľné systémy" v zmysle smerníc Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS (Ú. v. ES L 246, 29.8.1981, s. 26), v znení rozhodnutia 86/563/EHS (Ú. v. ES L 327, 22.11.1986, s. 50)

- rozhodnutie Komisie 86/110/EHS z 27. februára 1986 o podmienkach, za ktorých sa uplatňujú výnimky zo zákazu použitia štítkov EHS na účely opätovného uzatvorenia a oštítkovania balení semien vyrobených v tretích krajinách (Ú. v. ES L 93, 8.4.1986, s. 23)

- smernica Komisie 93/17/EHS z 30. marca 1993 stanovujúca triedy spoločenstva základných zemiakov na sadenie spolu s podmienkami a určeniami uplatniteľnými na takéto triedy (Ú. v. ES L 106, 30.4.1993, s. 7)

- rozhodnutie Komisie 94/650/ES z 9. septembra 1994 o organizácii predbežného pokusu s obchodovaním na trhu so semenami vo veľkom pre konečného zákazníka (Ú. v. ES L 252, 28.9.1994, s. 15), v znení rozhodnutia 98/174/ES (Ú. v. ES L 63, 4.3.1998, s. 31)

- rozhodnutie Komisie 98/320/ES z 27. apríla 1998 o organizácii predbežného pokusu s odoberaním vzoriek semien a testovaním semien podľa smerníc Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS (Ú. v. ES L 140, 12.5.1998, s. 14).

B. ŠVAJČIARSKE USTANOVENIA [3]

- federálny zákon z 29. apríla 1998 o poľnohospodárstve (RO 19983033)

- výnos zo 7. decembra 1998 o výrobe a zavedení do voľného obehu rastlinných rozmnožovacích materiálov (RO 1999420)

- výnos DFE zo 7. decembra 1998 o semenách a sadeniciach druhov obrábateľných plodín a kŕmnych rastlín (RO 1999781)

- výnos OFAG o katalógu odrôd obilnín, zemiakov, kŕmnych rastlín a konope (RO 1999429) [4].

Oddiel 2 (vzájomné uznávanie osvedčení)

A. USTANOVENIA SPOLOČENSTVA

1. Základná legislatíva

- smernica Rady 66/400/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní na trhu so semenami repy (Ú. v. ES L 125, 11.7.1966, s. 2290/66), v znení smernice 96/72/ES (Ú. v. ES L 304, 27.11.1996, s. 10)

- smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní na trhu so semenami kŕmnych rastlín (Ú. v. ES L 125, 11.7.1966, s. 2298/66), v znení smernice 96/72/ES (Ú. v. ES L 304, 27.11.1996, s. 10)

- smernica Rady 69/208/EHS z 30. júna 1969 o obchodovaní na trhu so semenami olejnatých rastlín a rastlín na vlákna (Ú. v. ES L 169, 10.7.1969, s. 3), v znení smernice 96/72/ES (Ú. v. ES L 304, 27.11.1996, s. 10).

2. Vykonávajúce ustanovenia [5]

- smernica Komisie 75/502/EHS z 25. júla 1975 obmedzujúca obchodovanie so semenami lúčnej trávy s hladkými steblami (Poa pratensis L.) na semená, ktoré boli oficiálne certifikované ako "základné semená" alebo "certifikované semená" (Ú. v. ES L 228, 29.8.1975, s. 26)

- rozhodnutie Komisie 81/675/EHS z 28. júla 1981 stanovujúce, že niektoré uzatváracie systémy sú "opakovane nepoužiteľné systémy" v zmysle smerníc Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS (Ú. v. ES L 246, 29.8.1981, s. 26), v znení rozhodnutia 86/563/EHS (Ú. v. ES L 327, 22.11.1986, s. 50)

- smernica Komisie 86/109/EHS z 27. februára 1986 obmedzujúca obchodovanie so semenami niektorých kŕmnych rastlín, olejnatých rastlín a rastlín na vlákna na semená, ktoré boli oficiálne certifikované ako "základné semená" alebo "certifikované semená" (Ú. v. ES L 93, 8.4.1986, s. 21), v znení smernice 91/376/EHS (Ú. v. ES L 203, 26.7.1991, s. 108)

- rozhodnutie Komisie 86/110/EHS z 27. februára 1986 o podmienkach, za ktorých sa uplatňujú výnimky zo zákazu použitia štítkov EHS pre účely opätovného uzatvorenia a oštítkovania balení semien vyrobených v tretích krajinách (Ú. v. ES L 93, 8.4.1996, s. 23)

- rozhodnutie Komisie 87/309/EHS z 2. júna 1987 povoľujúce neodstrániteľnú tlač predpísaných informácií na baleniach semien niektorých druhov kŕmnych rastlín (Ú. v. ES L 155, 16.6.1987, s. 26), v znení rozhodnutia 97/125/ES (Ú. v. ES L 48, 19.2.1997, s. 35)

- rozhodnutie Komisie 92/195/EHS zo 17. marca 1992 o organizácii predbežného pokusu podľa smernice Rady 66/401/EHS o obchodovaní na trhu so semenami kŕmnych rastlín v súvislosti so zvyšovaním maximálneho hektárového výnosu (Ú. v. ES L 88, 3.4.1992, s. 59), v znení rozhodnutia 96/203/ES (Ú. v. ES L 65, 15.3.1996, s. 41)

- rozhodnutie Komisie 94/650/ES z 9. septembra 1994 o organizácii predbežného pokusu s obchodovaním na trhu so semenami vo veľkom pre konečného zákazníka (Ú. v. ES L 252, 28.9.1994, s. 15), v znení rozhodnutia 98/174/ES (Ú. v. ES L 63, 4.3.1998, s. 3)

- rozhodnutie Komisie 95/232/ES z 27. júna 1995 o organizácii predbežného pokusu podľa smernice Rady 69/208/EHS, aby sa stanovili podmienky, ktoré musia splniť odrodové združenia semien krížencov a kvaky (Ú. v. ES L 154, 5.7.1995, s. 22), v znení rozhodnutia 98/173/ES (Ú. v. ES L 63, 4.3.1998, s. 30)

- rozhodnutie Komisie 96/202/ES zo 4. marca 1996 o organizácii predbežného pokusu ohľadne maximálneho obsahu vnútornej hmoty semien sóje (Ú. v. ES L 65, 15.3.1996, s. 39)

- rozhodnutie Komisie 97/125/ES z 24. januára 1997 povoľujúce nezmazateľnú tlač predpísaných informácií na baleniach semien olejnatých rastlín a rastlín na vlákna a doplňujúce a pozmeňujúce rozhodnutie 87/309/EHS povoľujúce nezmazateľnú tlač predpísaných informácií na baleniach niektorých druhov kŕmnych rastlín (Ú. v. ES L 48, 19.2.1997, s. 35)

- rozhodnutie Komisie 98/320/ES z 27. apríla 1998 o organizácii predbežného pokusu pri odoberaní vzoriek semien a testovaní semien podľa smerníc Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS (Ú. v. ES L 140, 12.5.98, s. 14).

B. ŠVAJČIARSKE USTANOVENIA

- federálny zákon z 29. apríla 1998 o poľnohospodárstve (RO 19983033)

- výnos zo 7. decembra 1998 o výrobe a zavedení do voľného obehu rastlinného rozmnožovacieho materiálu (RO 1999420)

- výnos DFE zo 7. decembra 1998 o semenách a sadeniciach druhov obrábateľných plodín a kŕmnych rastlín (RO 1999781)

- katalóg DFEP zo 6. júna 1974, v znení zo 7. decembra 1998 (RO 1999408).

C. OSVEDČENIA POŽADOVANÉ NA DOVOZ

a) Európskym spoločenstvom:

dokumenty, ako je stanovené v rozhodnutí Rady 95/514/ES (Ú. v. ES L 296, 9.12.1995, s. 34), v znení rozhodnutia 98/162/ES (Ú. v. ES L 53, 24.2.1998, s. 21).

b) Švajčiarskom:

oficiálne štítky ES alebo OECD na balenia, vydané orgánmi uvedenými na zozname v dodatku 2 k tejto prílohe a oranžované alebo zelené osvedčenia ISTA alebo podobné osvedčenia o analýze semien pre všetky jednotlivé šarže semien.

[1] Ak je uplatniteľné, iba v súvislosti so semenami obilnín alebo semenami zemiakov.

[2] Ak je uplatniteľné, iba v súvislosti so semenami obilnín alebo semenami zemiakov.

[3] Nevzťahuje sa na miestne odrody povolené na obchodovanie na trhu vo Švajčiarsku.

[4] V prípade uplatniteľnosti iba v súvislosti so semenami obilnín a semenami zemiakov.

[5] V prípade uplatniteľnosti, okrem semien obilnín a semien zemiakov.

--------------------------------------------------

Dodatok 2

Orgány inšpekcie a certifikácie semien

A. Európske spoločenstvo |

Belgicko | Ministère des Classes Moyennes et de l'AgricultureService Matériel de ReproductionBrussels | |

Dánsko | Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministerstvo potravinárstva, poľnohospodárstva a rybárstva)Plantedirektoratet (Dánske riaditeľstvo pre rastliny)Lyngby | |

Nemecko | Senatsverwaltung für Wirtschaft und BetriebeReferat Ernährung und Landwirtschaft– Abteilung IV E 3 –Berlin | B |

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als LandesbeauftragterSaatenanerkennungsstelleBonn | BN |

Regierungspräsidium Freiburg– Abt. III, Referat 34 –Freiburg i. Br. | FR |

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau –Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut –Freising | FS |

Landwirtschaftskammer HannoverReferat 32Hannover | H |

Regierungspräsidium HalleAbteilung 5, Dezernat 51Samenprüf- und AnerkennungsstelleHalle | HAL |

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und UmweltschutzReferat 33Bremen | HB |

WirtschaftsbehördeAmt Wirtschaft u. LandwirtschaftAbt. Land- und ErnährungswirtschaftHamburg | HH |

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-VorpommernLandesanerkennungsstelle für Saat- und PflanzgutRostock | HRO |

Thüringer Landesanstalt für LandwirtschaftSachgebiet 270Jena | J |

Regierungspräsidium Karlsruhe– Referat 34 –Karlsruhe | KA |

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz– Amtliche Saatanerkennung –Bad Kreuznach | KH |

Landwirtschaftskammer Schleswig-HolsteinLUFA-ITLKiel | KI |

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und LandwirtschaftDez. 23Kassel | KS |

Sächsisches Landesamt für Landwirtschaft MEIFachbereich 5, Sortenprüfung und FeldversuchswesenSaatenanerkennungNossen | MEI |

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als LandesbeauftragterGruppe 31 LandbauMünster | MS |

Landwirtschaftskammer Weser-EmsInstitut für Pflanzenbau und PflanzenschutzReferet P4Oldenburg | OL |

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und FlurneuordnungSaatenanerkennungsstelle PotsdamPotsdam | P |

Regierungspräsidium StuttgartReferat 34 aStuttgart | S |

Landwirtschaftskammer für das SaarlandSaarbrücken | SB |

Regierungspräsidium TübingenReferat 34Tübingen | TÜ |

Regierung von Unterfranken– Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern —Würzburg | WÜ |

Regierung von UnterfrankenAbteilung Landwirtschaft– Sachgebiet Weinbau –Würzburg | WÜ |

Grécko | Ministry of AgricultureDirectorate of Inputs of Crop ProductionAtény | |

Španielsko | Ministerio de Agricultura Pesca y AlimentaciónDirección General de Producciones y Mercados AgrícolasSubdireccíon General de Semillas y Plantas de ViveroMadrid Generalidad de CataluñaDepartamento de Agricultura, Ganadería y PescaBarcelona Comunidad Autónoma de País VascoDepartamento de Industria, Agricultura y PescaVitoria Junta de GaliciaConsejería de Agricultura, Ganadería y MontesSantiago de Compostela Diputación Regional de CantabriaConsejería de Ganadería, Agricultura y PescaSantander Principado de AsturiasConsejería de AgriculturaOviedo Junta de AndalucíaConsejería de Agricultura y PescaSeville Comunidad Autonoma de la Región de MurciaConsejería de Medio Ambiente, Agricultura y PescaMurcia Diputacion General de AragónConsejería de Agricultura y Medio AmbienteZaragoza Junta de Comunidades de Castilla-La ManchaConsejería de Agricultura y Medio AmbienteToledo Generalidad ValencianaConsejería de Agricultura y Medio AmbienteValencia Comunidad Autónoma de La RiojaConsejerìa de Agricultura, Ganaderìa y Desarrollo RuralLogroño Junta de ExtremaduraConsejería de Agricultura y ComercioMérida Comunidad Autónoma de CanariasConsejería de Agricultura, Pesca y AlimentaciónSanta Cruz de Tenerife Junta de Castillay LeónConsejería de Agricultura y GanaderíaValladolid Comunidad Autónoma de las Islas BalearesConsejería de Agricultura, Comercio e IndustriaPalma de Mallorca Comunidad de MadridConsejería de Economía y EmpleoMadrid Diputación Foral de NavarraDepartamento de Agricultura, Ganadería y AlimentaciónPamplona | |

Francúzsko | Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'AlimentationService Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)Paris | |

Írsko | The Department of Agriculture, Food and ForestryAgriculture HouseDublin | |

Taliansko | Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)Milan | |

Luxembursko | L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)Service de la Production VégétaleLuxemburg | |

Rakúsko | Bundesamt und Forschungszentrum für LandwirtschaftWien Bundesamt für AgrarbiologieLinz | |

Holandsko | Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)Ede | |

Portugalsko | Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das PescasDirecção Geral de Protecção das CulturaLisbon | |

Fínsko | Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontroll-centralen för växtproduktionSiementarkastusosasto/FrökontrollavdelingenLoimaa | |

Švédsko | a)Semená iné ako sadbové zemiaky:Statens utsädeskontroll (SUK)(Švédsky inštitút skúšania a certifikovania semien)SvalövFrökontrollen Mellansverige ABLinköpingFrökontrollen Mellansverige ABÖrebrob)Sadbové zemiaky:Statens utsädeskontroll (SUK)(Švédsky inštitút skúšania a certifikovania semien)Svalöv | |

Spojené kráľovstvo | Anglicko a Wales:a)Semená iné ako sadbové zemiaky:Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodSeeds BranchCambridgeb)Sadbové zemiaky:Ministry of Agriculture, Fisheries and FoodPlant Health DivisionYorkŠkótsko:Scottish OfficeAgriculture Fisheries and Environment DepartmentEdinburghSeverné Írsko:Department of Agriculture for Northern IrelandSeeds BranchBelfast | |

B. Švajčiarsko | Service des Semences et PlantsRAC ChanginsNyon Dienst für Saat- unf PflanzgutFAL ReckenholzZürich | |

--------------------------------------------------

Dodatok 3

Výnimky spoločenstva povolené Švajčiarskom [1]

a) Oslobodzujúce niektoré členské štáty od povinnosti uplatňovať smernicu Rady 66/402/EHS o obchodovaní na trhu so semenami obilnín niektorých druhov:

- rozhodnutie Komisie 69/270/EHS (Ú. v. ES L 220, 1.9.1969, s. 8)

- rozhodnutie Komisie 69/271/EHS (Ú. v. ES L 220, 1.9.1969, s. 9)

- rozhodnutie Komisie 69/272/EHS (Ú. v. ES L 220, 1.9.1969, s. 10)

- rozhodnutie Komisie 70/47/EHS (Ú. v. ES L 13, 19.1.1970, s. 26), v znení rozhodnutia 80/301/EHS (Ú. v. ES L 68, 14.3.1980, s. 30)

- rozhodnutie Komisie 74/5/EHS (Ú. v. ES L 12, 15.1.1974, s. 13)

- rozhodnutie Komisie 74/361/EHS (Ú. v. ES L 196, 19.7.1974, s. 19)

- rozhodnutie Komisie 74/532/EHS (Ú. v. ES L 299, 7.11.1974, s. 14)

- rozhodnutie Komisie 80/301/EHS (Ú. v. ES L 68, 14.3.1980, s. 30)

- rozhodnutie Komisie 86/153/EHS (Ú. v. ES L 115, 3.5.1986, s. 26)

- rozhodnutie Komisie 89/101/EHS (Ú. v. ES L 38, 10.2.1989, s. 37).

b) Oprávňujúce niektoré členské štáty obmedziť obchodovanie so semenami niektorých odrôd obilnín a so semenami zemiakov rozličných odrôd (pozri Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov, 20. úplné vydanie, stĺpec 4 (Ú. v. ES C 264 A, 30.8.1997, s. 1).

c) Oprávňujúce niektoré členské štáty prijať prísnejšie ustanovenia týkajúce sa prítomnosti Avena fatua v semenách obilnín:

- rozhodnutie Komisie 74/269/EHS (Ú. v. ES L 141, 24.5.1974, s. 20), v znení rozhodnutia 78/512/EHS (Ú. v. ES L 157, 15.6.1978, s. 35) [2]

- rozhodnutie Komisie 74/531/EHS (Ú. v. ES L 299, 7.11.1974, s. 13)

- rozhodnutie Komisie 95/75/ES (Ú. v. ES L 60, 18.3.1995, s. 30)

- rozhodnutie Komisie 96/334/ES (Ú. v. ES L 127, 25.5.1996, s. 39).

d) Oprávňujúce uplatňovať v súvislosti s obchodovaním so sadbovými zemiakmi na celom území niektorých členských štátov alebo iba na ich časti prísnejšie opatrenia proti niektorým chorobám, ako sú stanovené v prílohách I a II k smernici Rady 66/403/EHS:

- rozhodnutie Komisie 93/231/EHS (Ú. v. ES L 106, 30.4.1993, s. 11), v znení rozhodnutí:

- 95/21/ES (Ú. v. ES L 28, 7.2.1995, s. 13)

- 95/76/ES (Ú. v. ES L 60, 18.3.1995, s. 31)

- 96/332/ES (Ú. v. ES L 127, 25.5.1996, s. 31).

[1] Ak je uplatniteľné, iba ohľadne odrôd semien obilovín alebo sadbových zemiakov.

[2] Ak je uplatniteľné, iba ohľadne semien obilnín alebo sadbových zemiakov.

--------------------------------------------------

Dodatok 4

Zoznam tretích krajín [1]

Argentína

Austrália

Bulharsko

Kanada

Čile

Chorvátsko

Česká republika

Maďarsko

Izrael

Maroko

Nový Zéland

Nórsko

Poľsko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

Južná Afrika

Turecko

Spojené štáty americké

Uruguaj

[1] Uznávanie je založené na rozhodnutí Rady 95/514/ES (Ú. v. ES L 296, 9.12.1995, s. 34), v znení rozhodnutia 98/162/ES (Ú. v. ES L 53, 24.2.1998, s. 21) pre terénne inšpekcie plodín produkujúcich semená a dopestovaných semien, a rozhodnutí Rady 97/788/ES (Ú. v. ES L 322, 25.11.1998, s. 39) pre kontroly praktík na zachovanie odrôd. Dohoda o vytvorení Európskeho hospodárskeho priestoru sa uplatňuje v prípade Nórska.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 7

O OBCHODE S VÝROBKAMI VINÁRSKEHO SEKTORA

Článok 1

Strany sa týmto dohodli, že v súlade s princípmi nediskriminovania a reciprocity umožnia a budú podporovať obchod medzi sebou s výrobkami vinárskeho sektora pochádzajúcimi z ich územia za podmienok uvedených nižšie.

Článok 2

Táto príloha sa uplatňuje na výrobky vinárskeho sektora, ako sú definované:

- pre spoločenstvo: v nariadení Rady (EHS) č. 822/87 [1], v znení nariadenia (ES) č. 1627/98 [2], na ktoré sa vzťahujú číselné označenia spoločného colného sadzobníka KN 200960 a 2204,

- pre Švajčiarsko: v kapitole 36 výnosu z 1. marca 1995 o potravinách, na ktoré sa vzťahujú švajčiarske sadzobné číselné označenia 200960 a 2204.

Článok 3

Na účely tejto dohody a pokiaľ nie je výslovne uvedené inak:

a) "výrobok vinárskeho sektora s pôvodom v" nasledované názvom niektorej zo strán dohody znamená výrobok v zmysle článku 2 vyrobený na území tejto strany z hrozna, ktoré sa úplne dopestovalo a zozbieralo na jej území v súlade s touto prílohou;

b) "geografické označenie" znamená ľubovoľné označenie vrátane "pomenovania pôvodu", v zmysle článku 22 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej iba ako "dohoda TRIPs"), ktoré je uznané zákonmi alebo nariadeniami zmluvnej strany na účel opísania a prezentácie výrobku vinárskeho sektora v zmysle článku 2 a pochádzajúceho z jej územia;

c) "tradičný výraz" znamená tradične používaný názov, ako je špecifikovaný v prílohe, ktorý odkazuje najmä na spôsob výroby alebo kvalitu, farbu alebo typ výrobkov vinárskeho sektora, ktoré sú dostatočne význačné, a/alebo na získanú povesť, a ktoré je uznané zákonmi a nariadeniami zmluvnej strany pre účel opisu a prezentácie takéhoto výrobku vinárskeho sektora pochádzajúceho z územia tejto zmluvnej strany;

d) "chránený názov" znamená geografické označenie alebo tradičný výraz, ako je definované v bodoch b) a c), ktorý je chránený podľa tejto prílohy;

e) "opis" znamená slová používané na popísanie výrobku vinárskeho sektora na etikete alebo na dokumentoch sprevádzajúcich výrobok vinárskeho sektora v zmysle článku 2 počas dopravy, na komerčných dokumentoch, najmä faktúrach a dodacích listoch, a v reklame;

f) "označovanie" znamená všetky opisy a ostatné odkazy, znaky, značky alebo obchodné značky, ktorými sa výrobky vinárskeho sektora v zmysle článku 2 určujú a ktoré sa objavujú na nádobe vrátane jej zapečatenia alebo pripojeného štítka a obloženia hrdla fliaš;

g) "prezentácia" znamená slová alebo znaky používané na nádobách, vrátane ich uzáverov, na nálepkách a na obaloch;

h) "obaly" znamená ochranné balenie ako napríklad papier, slamené obálky všetkých druhov, kartóny a debny, ktoré sa používajú na prepravu jednej alebo viacerých nádob a/alebo na ich prezentáciu pri predaji pre konečného zákazníka;

HLAVA 1

USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ NA DOVOZ A PREDAJ

Článok 4

1. Obchod medzi stranami s výrobkami vinárskeho sektora v zmysle článku 2 pochádzajúcimi z ich územia sa uskutoční v súlade s technickými ustanoveniami určenými v tejto prílohe. "Technické ustanovenia" znamená všetky ustanovenia uvedené na zozname v dodatku 1 týkajúcom sa definície výrobkov vinárskeho sektora, enologických praktík, zloženia uvedených výrobkov a pravidiel riadiacich dopravu a obchodovanie na trhu.

2. Výbor môže rozhodnúť o rozšírení oblastí, na ktoré sa vzťahuje odsek 1.

3. Ustanovenia nástrojov uvedených na zozname v dodatku 1 týkajúcom sa nadobudnutia ich platnosti alebo ich vykonania sa neuplatňujú na účely tejto prílohy.

4. Táto príloha je bez dosahu na uplatňovanie národných pravidiel alebo pravidiel spoločenstva o zdaňovaní alebo príslušných kontrolných opatrení.

HLAVA II

VZÁJOMNÁ OCHRANA NÁZVOV VÝROBKOV VINÁRSKEHO SEKTORA V ZMYSLE ČLÁNKU 2

Článok 5

1. Strany prijmú všetky potrebné opatrenia v súlade s touto prílohou, aby zabezpečili vzájomnú ochranu názvov uvedených v článku 6 a používaných na opis a prezentáciu výrobkov vinárskeho sektora v zmysle článku 2 pochádzajúcich z územia strán. Na tento účel strany zavedú primerané právne prostriedky, aby zabezpečili účinnú ochranu a zabránili, aby sa geografické označenia a tradičné výrazy zneužívali na opis výrobkov vinárskeho sektora, na ktoré sa nevzťahujú dané označenia ani opisy.

2. Chránené názvy strán sú vyhradené výlučne pre výrobky s pôvodom v strane, na ktoré sa vzťahujú a smú sa používať iba za podmienok určených právnym systémom a nariadeniami tejto strany.

3. Ochrana uvedená v odsekoch 1 a 2 vylučuje najmä používanie názvov pre výrobky vinárskeho sektora v zmysle článku 2, ktoré nemajú pôvod v danej geografickej oblasti, dokonca aj keď:

- skutočný pôvod výrobku je naznačený,

- dané geografické označenie sa používa v preklade,

- názov je doplnený výrazmi ako "druh", "typ", "štýl", "imitácia", "spôsob" alebo inými podobnými výrazmi.

4. V prípade homonymných geografických označení:

a) ak sú dve takéto označenia chránené podľa tejto prílohy homonymá, ochrana sa prizná obidvom označeniam, ak nie sú zákazníci zavádzaní, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobkov vinárskeho sektora;

b) ak sú takéto označenia chránené podľa tejto prílohy homonymné s názvom geografickej oblasti mimo územia strán, takýto názov sa smie používať na opis a prezentáciu výrobku vinárskeho sektora vyrobeného v geografickej oblasti, na ktorú názov odkazuje, ak sa používal tradične a nepretržite, jeho používanie na tento účel je regulované krajinou pôvodu a spotrebitelia nie sú zavádzaní, že výrobok vinárskeho sektora pochádza z územia danej strany.

5. V prípade homonymných tradičných výrazov:

a) ak dva výrazy chránené podľa tejto príloh sú homonymá, ochrana sa prizná každému takémuto výrazu, ak sa používal tradične a nepretržite a spotrebitelia nie sú zavádzaní ohľadne skutočného pôvodu výrobku vinárskeho sektora;

b) ak takýto výraz chránený podľa tejto dohody je homonymný s názvom používaným pre výrobok vinárskeho sektora nepochádzajúci z územia strán, takýto názov sa smie používať na opis a prezentáciu výrobku vinárskeho sektora, ak sa používal tradične a nepretržite, jeho používanie je na tento účel regulované krajinou pôvodu a spotrebitelia nie sú zavádzaní, že výrobok vinárskeho sektora pochádza z územia danej strany.

6. Výbor môže v prípade potreby určiť praktické podmienky používania, aby sa umožnilo rozlišovanie medzi homonymnými označeniami alebo výrazmi uvedenými v odsekoch 4 a 5, pričom sa zohľadní potreba spravodlivého prístupu k daným výrobcom, a aby sa zabezpečilo nezavádzanie spotrebiteľov.

7. Zmluvné strany sa týmto vzdávajú práva odvolávať sa na článok 24 (4) až (7) dohody TRIPs, aby odmietli udelenie ochrany názvu druhej strany výrobkov.

8. Exkluzívna ochrana stanovená v odsekoch 1, 2 a 3 sa uplatňuje na názov "Champagne" v zozname spoločenstva v dodatku 2 k tejto prílohe. Počas prechodného obdobia dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto prílohy však takáto ochrana nezabraňuje, aby sa výraz "Champagne" nepoužíval na opis a prezentáciu niektorých vín pochádzajúcich zo švajčiarskeho kantónu Vaud, ak sa takýmito vínami neobchoduje na trhu v rámci územia spoločenstva a spotrebiteľ nie je zavádzaný ohľadne skutočného pôvodu vína.

Článok 6

Nasledujúce názvy sú chránené:

a) pokiaľ ide výrobky vinárskeho sektora s pôvodom v spoločenstve:

- odkazy na členský štát, z ktorého výrobok vinárskeho sektora pochádza,

- osobitné výrazy spoločenstva, ktoré sú uvedené v dodatku 2,

- geografické označenia a tradičné výrazy uvedené v dodatku 2;

b) pokiaľ ide o výrobky vinárskeho sektora pochádzajúce zo Švajčiarska:

- názov "Suisse", "Schweiz", "Svizzera", "Svizra" a ľubovoľný iný názov označujúci túto krajinu,

- osobitné výrazy Švajčiarska uvedené v dodatku 2,

- geografické označenia a tradičné výrazy uvedené v dodatku 2.

Článok 7

1. Registrácia obchodnej značky výrobku vinárskeho sektora v zmysle článku 2, ktorá obsahuje alebo pozostáva z chráneného názvu alebo tradičného výrazu chráneného touto prílohou, sa odmietne alebo na žiadosť danej strany sa vyhlási za neplatnú, ak daný výrobok vinárskeho sektora nepochádza:

- z miesta, na ktoré geografické označenie poukazuje, alebo z

- miesta, kde sa tradičný výraz používa.

2. Obchodná značka registrovaná pred 15. aprílom 1995 sa môže používať do 15. apríla 2005, ak sa od svojej registrácie neustále skutočne používala.

Článok 8

Zmluvné strany prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že v prípadoch, keď výrobky vinárskeho sektora v zmysle článku 2 pochádzajúce z územia strán sa vyvážajú a obchoduje sa s nimi mimo ich územia, sa názvy jednej zo strán chránené podľa tejto prílohy nepoužívajú na opis a prezentáciu takýchto výrobkov pochádzajúcich z územia druhej strany.

Článok 9

Pokiaľ to príslušná legislatíva strán povoľuje, ochrana podľa tejto prílohy sa rozširuje na fyzické a právnické osoby, federácie, združenia a organizácie výrobcov, obchodníkov alebo spotrebiteľov, ktorých sídla sa nachádzajú na území druhej zmluvnej strany.

Článok 10

1. Ak opis alebo prezentácia výrobku vinárskeho sektora, najmä na etikete, v úradných alebo komerčných dokumentoch alebo v reklame porušuje práva vyplývajúce z tejto prílohy, strany uplatnia potrebné administratívne opatrenia a/alebo začnú právne konanie s cieľom boja proti neprimeranej súťaži alebo zabránenia nesprávneho používania chráneného názvu ľubovoľným iným spôsobom.

2. Opatrenia a konania uvedené v odseku 1 sa uskutočnia najmä v nasledujúcich prípadoch:

a) ak preklad opisov potvrdený legislatívou spoločenstva alebo Švajčiarska do jedného z jazykov druhej strany vedie k slovu, o ktorom je pravdepodobné, že bude zavádzať ohľadne pôvodu výrobku vinárskeho sektora takto opísaného alebo prezentovaného;

b) ak opisy, obchodné značky, názvy, nadpisy alebo ilustrácie, ktoré priamo alebo nepriamo poskytujú falošné alebo zavádzajúce informácie ohľadne pôvodu, vzniku, povahy, odrody alebo dôležitých vlastností výrobku, sa objavujú na nádobách alebo obaloch, v reklame alebo v úradných alebo komerčných dokumentoch týkajúcich sa výrobku, ktorého názov je chránený podľa tejto prílohy;

c) ak používané nádoby alebo obaly sú zavádzajúce ohľadne pôvodu výrobku.

Článok 11

Táto príloha nevylučuje širšiu ochranu umožnenú dnes alebo v budúcnosti pre opisy chránené podľa tejto prílohy stranami v súlade s ich internou legislatívou alebo inými medzinárodnými dohodami.

HLAVA III

VZÁJOMNÁ POMOC MEDZI OFICIÁLNYMI KONTROLNÝMI ORGÁNMI

Oddiel 1

Predbežné ustanovenia

Článok 12

Na účely tejto hlavy:

a) "pravidlá týkajúce sa obchodu s výrobkami vinárskeho sektora" znamená ľubovoľné ustanovenia, ktorých sa týka táto príloha;

b) "oprávnený úrad" znamená ľubovoľný úrad alebo oddelenie menované stranou ako zodpovedné za udržiavanie primeraného kontaktu s kontaktným úradom druhej strany;

c) "kontaktný úrad" znamená oficiálny orgán alebo oprávnený úrad menovaný jednou stranou ako zodpovedný za udržiavanie primeraného kontaktu s kontaktným úradom druhej strany;

d) "žiadajúci úrad" znamená oprávnený úrad menovaný pre tento účel stranou a ktorý predkladá žiadosť o pomoc v oblastiach, ktorých sa týka táto hlava;

e) "požiadaný úrad" znamená oficiálny orgán alebo oprávnený úrad menovaný na tento účel stranou, ktorý obdrží žiadosť o pomoc v oblastiach, ktorých sa týka táto hlava;

f) "porušenie" znamená akékoľvek nedodržanie pravidiel týkajúcich sa obchodu s výrobkami vinárskeho sektora.

Článok 13

1. Strany si navzájom pomáhajú v súlade s podmienkami a podľa podmienok určených v tejto hlave. Zabezpečia, aby sa pravidlá týkajúce sa obchodu s výrobkami vinárskeho sektora primerane uplatňovali. Poskytujú si najmä pomoc pri zisťovaní a vyšetrovní porušení legislatívy.

2. Pomoc, ako je určená v tejto hlave, je bez dopadu na ustanovenia o trestných konaniach alebo súdnej pomoci medzi stranami v trestných prípadoch.

Oddiel 11

Kontroly vykonávané stranami

Článok 14

1. Strany podniknú všetky kroky potrebné na zabezpečenie pomoci určenej v článku 13 prostredníctvom vhodných kontrolných opatrení.

2. Takéto kontroly sa vykonajú buď systematicky, alebo námatkovými kontrolami. Strany v prípade námatkových kontrol zabezpečia, aby kontroly boli reprezentatívne svojou početnosťou, typom a frekvenciou.

3. Strany prijmú všetky potrebné opatrenia, aby umožnili prácu činiteľov svojich oprávnených úradov, najmä zabezpečením, aby:

- mali prístup do viníc a do výroby a zariadení prípravy, skladov a spracovania pre výrobky vinárskeho sektora a k dopravným prostriedkom pre takéto výrobky,

- mali prístup k priestorom predaja a skladovania a k dopravným prostriedkom akejkoľvek osoby, ktorá vykonáva predaj, nákup alebo dopravuje výrobky vinárskeho sektora alebo výrobky, ktoré sa môžu používať na ich prípravu,

- mohli vykonať inventúru výrobkov vinárskeho sektora a látok alebo výrobkov, ktoré sa môžu používať na ich prípravu,

- mohli odoberať vzorky výrobkov vinárskeho sektora, ktoré sú určené na predaj, sú skladované alebo prepravované,

- mohli preskúmať údaje účtovníctva a iné dokumenty používané v kontrolných postupoch a vyhotovovať z nich fotokópie alebo výpisy,

- mohli prijať vhodné predbežné ochranné opatrenia týkajúce sa výroby, prípravy, skladovania, opisu, prezentácie a vývozu druhej strane a obchodovania na trhu s výrobkami vinárskeho sektora alebo výrobkami, ktoré sa môžu použiť na ich prípravu, ak existuje opodstatnené podozrenie z vážneho porušenia tejto prílohy, najmä v prípade podvodnej manipulácie s výrobkom alebo rizika ohrozenia verejného zdravia.

Článok 15

1. Ak strana menuje niekoľko oprávnených úradov, zabezpečí koordináciu ich činností.

2. Strany menujú jediný kontaktný úrad. Tento úrad:

- predkladá kontaktnému úradu druhej strany žiadosti o spoluprácu s cieľom uplatňovania tejto hlavy,

- prijíma od spomenutého úradu žiadosti takéhoto druhu a predkladá ich oprávnenému úradu alebo úradom strany, ktorej patrí,

- zastupuje stranu pred druhou stranou v rámci spolupráce uvedenej v oddiele III,

- oznamuje druhej strane kroky prijaté podľa článku 14.

Oddiel III

Vzájomná pomoc medzi dozornými úradmi

Článok 16

1. Požiadaný úrad po požiadaní žiadajúceho úradu mu oznámi akékoľvek užitočné informácie, ktoré mu umožnia, aby si overil, že pravidlá týkajúce sa obchodu s výrobkami vinárskeho sektora sa primerane uplatňujú, najmä informácie týkajúce sa existujúcich alebo plánovaných operácií, ktoré predstavujú alebo pravdepodobne budú predstavovať porušenie týchto pravidiel.

2. Ak žiadajúci úrad predloží zdôvodnenú žiadosť, požiadaný úrad vykoná dozor alebo kontroly so zámerom dosiahnuť sledované ciele alebo prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že sa takýto dozor vykoná.

3. Požiadaný úrad uvedený v odsekoch 1 a 2 postupuje, ako keby konal vo svojom mene alebo na žiadosť úradu svojej vlastnej krajiny.

4. Žiadajúci úrad na základe dohody s požiadaným úradom môže menovať činiteľov v jeho službách alebo v službách iného oprávneného úradu strany, ktorí ho zastupujú, aby:

- zhromažďovali v priestoroch oprávnených úradov strany, kde požiadaný úrad sídli, informácie týkajúce sa primeraného uplatňovania pravidiel týkajúcich sa obchodu s výrobkami vinárskeho sektora alebo kontrolovali postupy a zhotovovali kópie o preprave a iných dokumentov a o zápisy do registrov,

- sa zúčastňovali na opatreniach požadovaných podľa odseku 2.

Kópie uvedené v prvej zarážke sa môžu vyhotovovať iba so súhlasom požiadaného úradu.

5. Žiadajúci úrad, ktorý chce vyslať činiteľa menovaného v súlade s prvým pododsekom odseku 4 na územie druhej strany, aby sa zúčastnil kontrolných postupov, ako sú uvedené v druhej zarážke tohto pododseku, informuje o tom požiadaný úrad s dostatočným časovým predstihom pred začiatkom takýchto postupov. Činitelia požiadaného úradu zostávajú naďalej zodpovední za kontrolné postupy.

Činitelia žiadajúceho úradu:

- predložia písomný mandát, kde sa uvádza ich identita a oficiálne postavenie,

- využívajú s výhradou obmedzení, ktoré legislatíva uplatniteľná na požiadaný úrad uvaľuje na svojich vlastných činiteľov pri vykonávaní daných kontrolných postupov:

- práva prístupu, ako sú stanovené v článku 14 (3),

- práva na informácie týkajúce sa výsledkov kontrol vykonaných činiteľmi požiadaného úradu podľa článku 14 (3),

- v priebehu kontrol preukazujú postoj v súlade s pravidlami a správaním, ktoré je povinnosťou činiteľov strany, na území ktorej sa kontrolný postup vykonáva.

6. Zdôvodnené žiadosti, ako sú stanovené v tomto článku, sa postúpia požiadanému úradu danej strany prostredníctvom kontaktného úradu tejto strany. Rovnaký postup platí pre:

- odpovede na takéto žiadosti,

- oznámenia týkajúce sa uplatňovania odsekov 2, 4 a 5.

Bez ohľadu na prvý odsek, strany, aby zlepšili efektívnosť a rýchlosť spolupráce medzi sebou, môžu prípadne povoliť, aby oprávnené úrady:

- zaslali zdôvodnené žiadosti a oznámenia priamo oprávneným úradom druhej strany,

- priamo odpovedali na zdôvodnené žiadosti a oznámenia od oprávnených úradov druhej strany.

V týchto prípadoch takéto oprávnené úrady okamžite o tom informujú oprávnený úrad danej strany.

Článok 17

Ak oprávnený úrad niektorej strany má zdôvodnené podozrenie alebo sa dozvie, že:

- výrobok vinárskeho sektora nie je v súlade s pravidlami týkajúcimi sa obchodu s výrobkami vinárskeho sektora alebo je súčasťou podvodného konania so zámerom vyrobiť alebo uviesť na trh takýto výrobok a že

- o takýto nesúlad má strana zvláštny záujem a je pravdepodobné, že nesúlad bude viesť k administratívnym opatreniam alebo právnemu konaniu,

okamžite o tom informuje kontaktný úrad danej strany prostredníctvom kontaktného úradu, ku ktorému patrí.

Článok 18

1. Žiadosti podľa tejto hlavy sa predkladajú písomne. Musia byť doplnené dokumentmi potrebnými na odpoveď. Žiadosti predložené ústne sa môžu prijať, ak tak vyžaduje situácia, ale okamžite musia byť potvrdené písomne.

2. Žiadosti podľa odseku 1 musia byť doplnené nasledujúcimi informáciami:

- názov žiadajúceho úradu,

- požadované opatrenie,

- účel alebo dôvod žiadosti,

- legislatíva, pravidlá alebo iné dané právne nástroje,

- čo najpresnejšie a najúplnejšie informácie týkajúce sa vyšetrovaných fyzických alebo právnických osôb,

- prehľad relevantných skutočností.

3. Žiadosti sa vyhotovujú v niektorom z oficiálnych jazykov strán.

4. Ak žiadosti nespĺňajú formálne podmienky, žiadajúci úrad môže požiadať o nápravu alebo doplnenie; kedykoľvek je však možné nariadiť predbežné ochranné opatrenie.

Článok 19

1. Požiadaný úrad oznámi žiadajúcemu úradu výsledky svojho vyšetrovania vo forme dokumentov, overených kópií, správ a podobne.

2. Dokumenty uvedené v odseku 1 sa môžu nahradiť ľubovoľnou počítačovou formou informácií vytvorenou na rovnaké účely.

Článok 20

1. Strana, ktorej požiadaný úrad patrí, môže odmietnuť poskytnutie pomoci podľa tejto hlavy, ak je takáto pomoc proti jej suverenite, verejnému poriadku, bezpečnosti alebo iným vážnym záujmom tejto strany.

2. Ak sa žiadajúci úrad uchádza o pomoc, ktorú by sám nemohol poskytnúť, ak by o to bol požiadaný, musí na túto skutočnosť upozorniť vo svojej žiadosti. Požiadaný úrad potom rozhodne, ako na takúto žiadosť odpovie.

3. Ak by bola pomoc odmietnutá, rozhodnutie a zdôvodnenia sa musia okamžite oznámiť žiadajúcemu úradu.

Článok 21

1. Informácie uvedené v článkoch 16 a 17 musia byť doplnené príslušnými dokumentmi alebo inými dôkazmi a údajmi o administratívnych opatreniach alebo právnych konaniach a musia sa týkať najmä:

- zloženia a organoleptických vlastností daného výrobku vinárskeho sektora,

- opisu a prezentácie výrobku vinárskeho sektora,

- súladu s pravidlami týkajúcimi sa výroby, prípravy a obchodovania na trhu.

2. Kontaktné úrady, ktorých sa týka daná záležitosť, v súvislosti s ktorou bol začatý proces vzájomnej pomoci stanovenej v článkoch 16 a 17, sa musia okamžite navzájom informovať o:

- priebehu vyšetrovania, najmä prostredníctvom správ a iných dokumentov alebo zdrojov informácií,

- akýchkoľvek administratívnych alebo právnych konaniach ako dôsledkov daných operácií.

3. Cestovné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uplatňovania tejto hlavy, znáša strana, ktorá menovala činiteľa na vykonanie opatrení stanovených v článku 16 (2) a (4).

4. Tento článok neovplyvňuje národné ustanovenia, ktoré riadia dôvernosť právnych vyšetrovaní.

Oddiel IV

Všeobecné ustanovenia

Článok 22

1. Na účely uplatňovania oddielov II a III oprávnený úrad jednej strany môže požiadať oprávnený úrad druhej strany, aby zozbieral vzorky v súlade s príslušnými ustanoveniami uplatňujúcimi sa na území tejto strany.

2. Požiadaný úrad uchováva zozbierané vzorky podľa odseku 1 a menuje laboratórium, do ktorého sa zašlú, aby boli preskúšané. Žiadajúci úrad môže menovať iné laboratórium na vykonanie paralelnej analýzy vzoriek. Požiadaný úrad na tento účel postúpi žiadajúcemu úradu vhodný počet vzoriek.

3. V prípade nezhody medzi žiadajúcim úradom a požiadaným úradom ohľadne výsledkov skúšok uvedených v odseku 2, laboratórium, ktoré dané úrady spoločne menujú, vykoná arbitrážnu analýzu.

Článok 23

1. Akákoľvek informácia oznámená v ľubovoľnej forme podľa tejto hlavy je dôverná. Vzťahuje sa na ňu profesionálne tajomstvo a využíva ochranu udelenú podobným informáciám zákonmi, ktoré uplatňuje v danej oblasti strana, ktorá ju obdrží, alebo prípadne zodpovedajúcimi nariadeniami uplatňovanými na úrady spoločenstva.

2. Ak legislatíva alebo administratívne praktiky strany určujú prísnejšie obmedzenia pre ochranu priemyselného a obchodného tajomstva, ako sú obmedzenia stanovené touto hlavou, táto hlava nezaväzuje stranu, aby poskytla informácie, ak žiadajúca strana neprijme opatrenia, aby splnila takéto prísnejšie obmedzenia.

3. Získané informácie sa používajú iba na účely tejto hlavy; nesmú sa používať na iné účely na území strany s výnimkou prípadu získania predchádzajúceho písomného súhlasu administratívneho úradu, ktorý ju poskytol, a v každom prípade podliehajú obmedzeniam stanoveným týmto úradom.

4. Odsek 1 nevylučuje použitie informácií v súdnych alebo administratívnych konaniach začatých následne v súvislosti s porušením všeobecného trestného práva, ak sa získali prostredníctvom medzinárodnej súdnej spolupráce.

5. Strany vo svojich záznamoch dôkazov, správ a svedectiev a v konaniach a obžalobách prednesených pred súdmi môžu použiť ako dôkaz informácie získané v súlade s touto hlavou a dokumenty konzultované v súlade s touto hlavou.

Článok 24

Fyzické a právnické osoby a združenia takýchto osôb, ktorých obchodné činnosti môžu podliehať kontrolám stanoveným v tejto hlave, nesmú brániť vykonaniu takýchto kontrol a musia ich kedykoľvek umožniť.

HLAVA IV

Všeobecné ustanovenia

Článok 25

Hlavy I a II sa neuplatňujú na výrobky vinárskeho sektora v zmysle článku 2, ktoré:

a) prechádzajú v tranzite cez územie niektorej zo strán alebo

b) pochádzajú z územia niektorej zo strán a obchoduje sa s nimi medzi stranami v malých množstvách za podmienok a s výhradami dojednaní stanovených v dodatku 3 k tomuto dokumentu.

Článok 26

Strany:

a) si v deň nadobudnutia platnosti tejto prílohy navzájom zašlú:

- zoznamy úradov oprávnených vypracovať dokumenty sprevádzajúce výrobky vinárskeho sektora pri ich preprave podľa článku 4 (1),

- zoznamy úradov oprávnených potvrdiť označenie pôvodu výrobkov vinárskeho sektora v dokumentoch sprevádzajúcich výrobky vinárskeho sektora pri ich preprave podľa článku 4 (1),

- zoznamy oprávnených úradov a kontaktných úradov, ako sú uvedené v článku 12 b) a c),

- zoznamy laboratórií oprávnených vykonávať analýzy v súlade s článkom 22 (2);

b) konzultujú a vzájomne sa informujú o krokoch, ktoré prijali v súvislosti s uplatňovaním tejto prílohy. Zašlú si najmä svoje uplatniteľné ustanovenia a prehľady administratívnych a právnych rozhodnutí, ktoré sú mimoriadne dôležité na účely primeraného vykonávania tejto prílohy.

Článok 27

1. Pracovná skupina pre výrobky vinárskeho sektora, ďalej iba ako "pracovná skupina", vytvorená podľa článku 6 (7) tejto dohody preskúma ľubovoľnú záležitosť, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s touto prílohou a jej vykonávaním.

2. Pracovná skupina pravidelne preskúma situáciu domácej legislatívy a nariadení strán v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto príloha. Najmä predkladá výboru návrhy s cieľom upraviť a aktualizovať dodatky k tejto prílohe.

Článok 28

1. Bez ohľadu na článok 5 (8) sa výrobky vinárskeho sektora, ktoré v čase nadobudnutia platnosti tejto prílohy už boli vyrobené, pripravené a prezentované v súlade s internými právnymi predpismi alebo nariadeniami strán, ale sú zakázané podľa tejto prílohy, môžu predávať až do vyčerpania zásob.

2. S výnimkou prípadu, keď výbor prijme opačné ustanovenia, výrobky vinárskeho sektora, ktoré boli vyrobené, pripravené, opísané a prezentované v súlade s touto prílohou, ale ktorých výroba, príprava, opis a prezentácia už nie je viacej v súlade s touto prílohou v dôsledku jej zmien a doplnení, môžu sa naďalej predávať až do vyčerpania zásob.

Článok 29

1. Strany začnú konzultácie, ak sa niektorá z nich nazdáva, že druhá strana nespĺňa niektorú povinnosť podľa tejto prílohy.

2. Strana, ktorá požiada o konzultácie, poskytne druhej strane všetky informácie potrebné na podrobné preskúmanie daného prípadu.

3. Ak lehota alebo omeškanie predstavuje riziko ohrozenia ľudského zdravia alebo ohrozenia účinnosti opatrení na boj proti podvodom, môžu sa prijať predbežné bezpečnostné opatrenia bez predchádzajúcich konzultácií, ak sa konzultácie uskutočnia okamžite po prijatí takýchto opatrení.

4. Ak strany po konzultáciách stanovených v odsekoch 1 a 3 dohodu nedosiahnu, strana, ktorá požiadala o konzultácie alebo prijala opatrenia uvedené v odseku 3, môže prijať vhodné bezpečnostné opatrenia s cieľom primeraného uplatňovania tejto prílohy.

Článok 30

Uplatňovanie výmeny listov medzi spoločenstvom a Švajčiarskom o spolupráci v oblasti oficiálnych kontrol vín podpísanej v Bruseli 15. októbra 1984 sa ruší, pokiaľ táto príloha zostáva v platnosti.

[1] Ú. v. ES L 84, 27.3.1987, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 210. 28.7.1998, s. 8.

--------------------------------------------------

Dodatok 1

Zoznam nástrojov uvedených v článku 4 týkajúcich sa výrobkov vinárskeho sektora

A. Nástroje uplatniteľné na dovoz do Švajčiarska a obchodovanie vo Švajčiarsku s výrobkami vinárskeho sektora pochádzajúcimi zo spoločenstva

NÁSTROJE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V ODKAZOCH [1]

1. 3 7 3 R 2 8 0 5: Nariadenie Komisie (EHS) č. 2805/73 z 12. októbra 1973 stanovujúce zoznam bielych akostných vín vyrobených v špecifikovaných regiónoch a dovážaných bielych akostných vín obsahujúcich určité percento kysličníka siričitého a určujúce niektoré prechodné opatrenia týkajúce sa percenta kysličníka siričitého vo vínach vyrobených pred 1. októbrom 1973 (Ú. v. ES L 289, 16.10.1973, s. 21), v znení:

- 3 7 7 R 0 9 6 6: Nariadenie Komisie (EHS) č. 966/77 (Ú. v. ES L 115, 6.5.1977, s.77)

2. 3 7 4 R 2 3 1 9: Nariadenie Komisie (EHS) č. 2319/74 z 10. septembra 1974 špecifikujúce niektoré oblasti pestovania hrozna, ktoré sa môže použiť na výrobu stolových vín s maximálnym obsahom alkoholu 17o (Ú. v. ES L 248, 11.9.1974, s. 7)

3. 3 7 5 L 0 1 0 6: Smernica Rady 75/106/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zloženia podľa objemu niektorých tekutín balených pre maloobchodný predaj (Ú. v. ES L 42, 15.2.1975, s. 1), v znení:

- 3 8 9 L 0 6 7 6: Smernica Rady 89/676/EHS (Ú. v. ES L 398, 30.12.1989, s. 18)

4. 3 7 6 L 0 8 9 5: Smernica Rady 76/895/EHS z 23. novembra 1976 týkajúca sa stanovenia maximálnych úrovní zvyškov pesticídov v ovocí a zelenine a na ovocí a zelenine (Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 26), v znení:

- 3 9 7 L 0 0 4 1: Smernica Rady 97/41/ES (Ú. v. ES L 184, 12.7.1997, s. 33)

5. 3 7 8 R 1 9 7 2: Nariadenie Komisie (EHS) č. 1972/78 zo 16. augusta 1978 stanovujúce podrobné pravidlá pre enologické praktiky (Ú. v. ES L 226, 17.8.1978, s. 11), v znení:

- 3 8 0 R 0 0 4 5: Nariadenie Komisie (EHS) č. 45/80 (Ú. v. ES L 7, 11.1.1980, s. 12)

6. 3 7 9 L 0 7 0 0: Smernica Komisie 79/700/EHS z 24. júla 1979 stanovujúca metódy spoločenstva na odoberanie vzoriek pre oficiálnu kontrolu zvyškov pesticídov v ovocí a zelenine a na ovocí a zelenine (Ú. v. ES L 207, 15.8.1979, s. 26)

7. 3 8 4 R 2 3 9 4: Nariadenie Komisie (EHS) č. 2394/84 z 20. augusta 1984 stanovujúce pre vinárske roky 1984/1985 a 1985/1986 podmienky používania živíc na výmeny iónov a podrobné vykonávajúce pravidlá na prípravu upravovaného koncentrovaného hroznového muštu (Ú. v. ES L 224, 21.8.1984, s. 8), v znení:

- 3 8 6 R 2 7 5 1: Nariadenie Komisie (EHS) č. 2751/86 (Ú. v. ES L 253, 5.9.1986, s. 11)

8. 3 8 5 R 3 8 0 4: Nariadenie Rady (EHS) č. 3804/85 z 20. decembra 1985 obsahujúce zoznam plôch, na ktorých je vysadené hrozno, v niektorých regiónoch Španielska, kde stolové vína môžu mať skutočný objem alkoholu nižší, ako sú požiadavky spoločenstva (Ú. v. ES L 367, 31.12.1985, s. 37)

9. 3 8 6 R 0 3 0 5: Nariadenie Komisie (EHS) č. 305/86 z 12. februára 1986 o maximálnom celkovom obsahu kysličníka siričitého vo víne pochádzajúcom zo spoločenstva a vyrobenom pred 1. septembrom 1986 a pre dočasné obdobie aj v dovezenom víne (Ú. v. ES L 38, 13.2.1986, s. 13)

10. 3 8 6 R 1 8 8 8: Nariadenie Komisie (EHS) č. 1888/86 z 18. júna o maximálnom celkovom obsahu kysličníka siričitého v šumivých vínach pochádzajúcich zo spoločenstva a pripravených pred 1. septembrom 1986 a pre dočasné obdobie aj v dovezených šumivých vínach (Ú. v. ES L 163, 19.6.1986, s. 19)

11. 3 8 6 R 2 0 9 4: Nariadenie Komisie (EHS) č. 2094/86 z 3. júla 1986 určujúce podrobné pravidlá na používanie kyseliny vínnej pre odstraňovanie kyseliny špecifikovaných vínnych výrobkov v niektorých oblastiach zóny A (Ú. v. ES L 180, 4.7.1986, s. 17), v znení:

- 3 8 6 R 2 7 3 6: Nariadenie Komisie (EHS) č. 2736/86 (Ú. v. ES L 252, 4.9.1986, s. 15)

12. 3 8 7 R 0 8 2 2: Nariadenie Rady (EHS) č. 822/87 zo 16. marca 1987 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Ú. v. ES L 84, 27.3.1987, s. 1), v znení:

- 3 9 8 R 1 6 2 7: Nariadenie Rady (ES) č. 1627/98 (Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 8)

13. 3 8 7 R 0 8 2 3: Nariadenie Rady (EHS) č. 823/87 zo 16. marca 1987 stanovujúce zvláštne ustanovenia týkajúce sa akostných vín vyrobených v špecifikovaných regiónoch (Ú. v. ES L 84, 27.3.1987, s. 59), v znení:

- 3 9 6 R 1 4 2 6: Nariadenie Rady (ES) č. 1426/96 (Ú. v. ES L 184, 24.7.1996, s. 1)

14. 3 8 8 R 3 3 7 7: Nariadenie Komisie (EHS) č. 3377/88 z 28. októbra 1988 oprávňujúce Spojené kráľovstvo, aby za určitých podmienok povolilo dodatočné zvýšenie obsahu alkoholu niektorých stolových vín (Ú. v. ES L 296, 29.10.1988, s. 69)

15. 3 8 8 R 4 2 5 2: Nariadenie Rady (EHS) č. 4252/88 z 21. decembra 1988 o príprave a obchodovaní na trhu s likérovými vínami vyrobenými v spoločenstve (Ú. v. ES L 373, 31.12.1988, s. 59), v znení:

- 3 9 8 R 1 6 2 9: Nariadenie Rady (ES) č. 1629/98 (Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 11)

16. 3 8 9 L 0 1 0 7: Smernica Rady 89/107/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa potravinových prísad povolených na používanie v potravinách určených na ľudskú konzumáciu (Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 27), v znení:

- 3 9 4 L 0 0 3 4: Smernica Rady 94/34/EHS (Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 1)

17. 3 8 9 L 0 1 0 9: Smernica Rady 89/109/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa materiálov a predmetov, ktoré sa dostanú do kontaktu s potravinami (Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 38), ako je opravená v Ú. v. ES L 347, 28.11.1989, s. 37

18. 3 8 9 L 0 3 9 6: Smernica Rady 89/396/EHS z 14. júna 1989 o ukazovateľoch alebo značkách označujúcich skupiny, do ktorých potraviny patria (Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 21), v znení:

- 3 9 2 L 0 0 1 1: Smernica Rady 92/11/EHS (Ú. v. ES L 65, 11.3.1992, s. 32)

19. 3 8 9 R 2 2 0 2: Nariadenie Komisie (EHS) č. 2202/89 z 20. júla 1989 definujúce výrazy "coupage", "premena na vína", "plnič do fliaš" a "plnenie do fliaš" (Ú. v. ES L 209, 21.7.1989, s. 31)

20. 3 8 9 R 2 3 9 2: Nariadenie Rady (EHS) č. 2392/87 z 24. júla 1989 určujúce všeobecné pravidlá opisu a prezentácie vín a hroznových muštov (Ú. v. ES L 232, 9.8.1989, s. 13), v znení:

- 3 9 6 R 1 4 2 7: Nariadenie Rady (ES) č. 1427/96 (Ú. v. ES L 184, 24.7.1996, s. 3)

21. 3 9 0 L 0 6 4 2: Smernica Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych úrovní pre zvyšky pesticídov v niektorých výrobkoch rastlinného pôvodu a na takýchto výrobkoch, vrátane ovocia a zeleniny (Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 26), v znení:

- 3 9 7 L 0 0 7 1: Smernica Komisie 97/71/ES (Ú. v. ES L 347, 18.12.1997, s. 42)

22. 3 9 0 R 2 6 7 6: Nariadenie Komisie (EHS) č. 2676/90 zo 17. septembra 1990 stanovujúce metódy spoločenstva analýzy vín (Ú. v. ES L 272, 3.10.1990, s. 1), v znení:

- 3 9 7 R 0 8 2 2: Nariadenie Komisie (ES) č. 822/97 (Ú. v. ES L 117, 7.5.1997, s. 10)

23. 3 9 0 R 3 2 0 1: Nariadenie Komisie (EHS) č. 3201/90 zo 16. októbra 1990 určujúce podrobné pravidlá opisu a prezentácie vín a hroznových muštov (Ú. v. ES L 309, 8.11.1990, s. 1), v znení:

- 3 9 8 R 0 8 4 7: Nariadenie Komisie (ES) č. 847/98 (Ú. v. ES L 120, 23.4.1998, s. 14)

Na účely tejto prílohy sa toto nariadenie vykladá s nasledujúcimi úpravami:

Druhý pododsek článku 9 (2) a článok 9 (3) sa neuplatňujú.

24. 3 9 0 R 3 2 2 0: Nariadenie Komisie (EHS) č. 3220/90 zo 7. novembra 1990 určujúce podmienky používania niektorých enologických praktík stanovených v nariadení Rady (EHS) č. 822/87 (Ú. v. ES L 308, 8.11.1990, s. 22), v znení:

- 3 9 7 R 2 0 5 3: Nariadenie Komisie (ES) č. 2053/97 (Ú. v. ES L 287, 21.10.1997, s. 15)

25. 3 9 1 R 3 2 2 3: Nariadenie Komisie (EHS) č. 3223/91 z 5. novembra 1991 oprávňujúce Spojené kráľovstvo, aby za určitých podmienok povolilo dodatočné zvýšenie obsahu alkoholu niektorých stolových vín (Ú. v. ES L 305, 6.11.1991, s. 14)

26. 3 9 1 R 3 8 9 5: Nariadenie Rady (EHS) č. 3895/91 z 11. decembra 1991 určujúce pravidlá opisu a prezentácie zvláštnych vín (Ú. v. ES L 368, 31.12.1991, s. 1)

27. 3 9 1 R 3 9 0 1: Nariadenie Komisie (EHS) č. 3901/91 z 18. decembra 1991 určujúce niektoré podrobné pravidlá opisu a prezentácie zvláštnych vín (Ú. v. ES L 368, 31.12.1991, s. 15)

28. 3 9 2 R 1 2 3 8: Nariadenie Komisie (EHS) č. 1238/92 z 8. mája 1992 stanovujúce metódy spoločenstva uplatniteľné vo vinárskom sektore na analýzu neutrálneho alkoholu (Ú. v. ES L 130, 15.5.1992, s. 13)

29. 3 9 2 R 2 3 3 2: Nariadenie Rady (EHS) č. 2332/92 z 13. júla 1992 o šumivých vínach vyrobených v spoločenstve (Ú. v. ES L 231, 13.8.1992, s. 1), v znení:

- 3 9 8 R 1 6 2 9: Nariadenie Rady (ES) č. 1629/98 (Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 11)

30. 3 9 2 R 2 3 3 3: Nariadenie Rady (EHS) č. 2333/92 z 13. júla 1992 určujúce všeobecné pravidlá opisu a prezentácie šumivých vín a prevzdušnených šumivých vín (Ú. v. ES L 231, 13.8.1992, s. 9), v znení:

- 3 9 6 R 1 4 2 9: Nariadenie Rady (ES) č. 1429/96 (Ú. v. ES L 184, 24.7.1996, s. 9)

31. 3 9 2 R 3 4 5 9: Nariadenie Komisie (EHS) č. 3459/92 z 30. novembra 1992 oprávňujúce Spojené kráľovstvo, aby za určitých podmienok povolilo dodatočné zvýšenie obsahu alkoholu niektorých stolových vín a akostných vín vyrobených v špecifikovaných regiónoch (Ú. v. ES L 350, 1.12.1992, s. 60)

32. 3 9 3 R 0 3 1 5: Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993 určujúce postupy spoločenstva v prípade znečisťujúcich látok v potravinách (Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1)

33. 3 9 3 R 5 8 6: Nariadenie Komisie (EHS) č. 586/93 z 12. marca 1993 stanovujúce výnimku v súvislosti s meniacim sa obsahom kyseliny v niektorých vínach (Ú. v. ES L 61, 13.3.1993, s. 39), v znení:

- 3 9 6 R 0 6 9 3: Nariadenie Komisie (ES) č. 693/96 (Ú. v. ES L 97, 18.4.1996, s. 17)

34. 3 9 3 R 2 2 3 8: Nariadenie Komisie (EHS) č. 2238/93 z 26. júla 1993 o dokumentoch, ktoré sprevádzajú vína počas ich prepravy a o príslušných záznamoch, ktoré sa musia viesť (Ú. v. ES L 200, 10.8.1993, s. 10), ako je opravené v Ú. v. ES L 301, 8.12.1993, s. 29

Na účely tejto prílohy sa toto nariadenie vykladá s nasledujúcimi úpravami:

a) ak sa sprevádzajúci dokument považuje za dokument dosvedčujúci označenie pôvodu, ako je stanovené v článku 7 nariadenia, označenia sa potvrdzujú v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje prvá zarážka článku 7 (1) c):

- na kópiách 1, 2 a 4 v prípade dokumentov uvedených v nariadení (EHS) č. 2719/92 alebo

- na kópiách 1 a 2 v prípade dokumentov uvedených v nariadení (EHS) č. 3649/92;

b) pre operácie prepravy, ako sú uvedené v článku 8 (2), platia nasledujúce pravidlá:

i) v prípade dokumentov uvedených v nariadení (EHS) č. 2719/92:

- kópia 2 sprevádza výrobok z miesta naloženia až do miesta vyloženia vo Švajčiarsku a odovzdáva sa príjemcovi alebo jeho zástupcovi,

- kópiu 4 alebo overenú kópiu príjemca predkladá švajčiarskym oprávneným úradom.

ii) v prípade dokumentov uvedených v nariadení (EHS) č. 3649/92:

- kópia 2 sprevádza výrobok z miesta naloženia až do miesta vyloženia vo Švajčiarsku a odovzdáva sa príjemcovi alebo jeho zástupcovi,

- overenú kópiu kópie 2 príjemca predkladá švajčiarskym oprávneným úradom;

c) dokument okrem informácií uvedených v článku 3 zahŕňa aj údaje, ktoré umožňujú, aby sa identifikovalo, do ktorých sektorov vinárskych výrobkov zásielka patrí v súlade so smernicou Rady 89/396/EHS (Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 21).

35. 3 9 3 R 3 1 1 1: Nariadenie Komisie (ES) č. 3111/93 z 10. novembra 1993 stanovujúce zoznamy akostných likérových vín vyrobených v špecifikovaných regiónoch uvedených v článkoch 3 a 12 nariadenia (EHS) č. 4252/88 (Ú. v. ES L 278, 11.11.1993, s. 48), v znení:

- 3 9 8 R 0 6 9 3: Nariadenie Komisie (ES) č. 693/98 z 27. marca 1998 (Ú. v. ES L 96, 28.3.1998, s. 17)

36. 3 9 4 L 0 0 3 6: Smernica 94/36/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. júna 1994 o farbivách používaných v potravinách (Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 13), ako je opravené v Ú. v. ES L 252, 4.10.1996, s. 23

37. 3 9 4 R 2 7 3 3: Nariadenie Komisie (ES) č. 2733/94 z 9. novembra 1994 oprávňujúce Spojené kráľovstvo, aby za určitých podmienok povolilo dodatočné zvýšenie obsahu alkoholu niektorých stolových vín a akostných vín vyrobených v špecifikovaných regiónoch (Ú. v. ES L 289, 10.11.1994, s. 5)

38. 3 9 4 R 3 2 9 9: Nariadenie Komisie (ES) č. 3299/94 z 21. decembra 1994 o prechodných opatreniach uplatniteľných v Rakúsku v sektore pestovania hrozna (Ú. v. ES L 341, 30.12.1994, s. 37), v znení:

- 3 9 5 R 0 6 7 0: Nariadenie Komisie (ES) č. 670/95 (Ú. v. ES L 70, 30.3.1995)

39. 3 9 5 L 0 0 0 2: Smernica 95/2/EHS Európskeho parlamentu a Rady z 20. februára 1995 o prísadách v potravinách iných ako farbivá a sladidlá (Ú. v. ES L 61, 18.3.1995, s. 1), v znení:

- 3 9 6 L 0 0 8 5: Smernica 96/85/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 86, 28.3.1997, s. 4)

40. 3 9 5 R 0 5 5 4: Nariadenie Komisie (ES) č. 554/95 z 13. marca 1995 určujúce podrobné pravidlá opisu a prezentácie šumivých vín a prevzdušnených šumivých vín (Ú. v. ES L 56, 14.3.1995, s. 3), v znení:

- 3 9 6 R 1 9 1 5: Nariadenie Komisie (ES) č. 1915/96 (Ú. v. ES L 252, 4.10.1996, s. 10)

41. 3 9 5 R 0 5 9 3: Nariadenie Komisie (ES) č. 593/95 zo 17. marca 1995 určujúce prechodné opatrenie na rok 1995 týkajúce sa spracovateľského spôsobu "coupage" stolového vína v Španielsku (Ú. v. ES L 60, 18.3.1995, s. 3)

42. 3 9 5 R 0 5 9 4: Nariadenie Komisie (ES) č. 594/95 zo 17. marca 1995 určujúce prechodné opatrenie na rok 1995 týkajúce sa celkového obsahu kyselín stolového vína vyrobeného v Španielsku a Portugalsku a zavedeného na trhy v týchto členských štátoch (Ú. v. ES L 60, 18.3.1995, s. 5)

43. 3 9 5 R 0 8 7 8: Nariadenie Komisie (ES) č. 878/95 z 21. apríla 1995 odchyľujúce sa od nariadenia (EHS) č. 822/87, pokiaľ ide o kyslosť obohatených vín vyrobených v roku 1994/1995 v provinciách Verona a Piacenza (Taliansko) (Ú. v. ES L 91, 22.4.1995, s. 1)

44. 3 9 5 R 2 7 2 9: Nariadenie Komisie (ES) č. 2729/95 z 27. novembra 1995 o prirodzenom objemovom obsahu alkoholu vín "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" a "Prosecco del Montello e dei Colli Asolani" vyrobených v priebehu vinárskeho roka 1995/1996 a o minimálnom objemovom obsahu alkoholu v "cuveé", ktoré sa používa na výrobu týchto vín (Ú. v. ES L 284, 28.11.1995, s. 5)

45. 3 9 6 R 1 1 2 8: Nariadenie Komisie (ES) č. 1128/96 z 24. júna 1996 určujúce podrobné pravidlá na spracovateľský postup "coupage" stolových vín v Španielsku (Ú. v. ES L 150, 25.6.1996, s. 13)

46. 3 9 8 R 0 8 8 1: Nariadenie Komisie (ES) č. 881/98 z 24. apríla 1998 určujúce podrobné pravidlá na ochranu tradičných výrazov používaných na označenie niektorých typov akostných vín vyrobených v špecifikovaných regiónoch (akostné víno psr) (Ú. v. ES L 124, 25.4.1998, s. 22)

NÁSTROJE, KTORÉ STRANY BERÚ NA VEDOMIE

Strany týmto berú na vedomie obsah nasledujúcich nástrojov:

B. Nástroje uplatniteľné na dovoz do spoločenstva a na obchodovanie na trhu v spoločenstve s výrobkami vinárskeho sektora pochádzajúcimi zo Švajčiarska

NÁSTROJE UVEDENÉ V ODKAZOCH [2]

1. Federálny zákon z 29. apríla 1998 o poľnohospodárstve (RO 19983033)

2. Výnos zo 7. decembra 1998 o pestovaní viniča a dovoze vína (RO 199986)

3. Výnos OFAG zo 7. decembra 1998 o federálnom sortimente hroznových odrôd a preskúmaní odrôd (RO 1999535)

4. Federálny zákon z 9. októbra 1992 o potravinách a colných predmetoch (Zákon o potravinách, LDA1), v znení z 29. apríla 1998 (RO 19983033)

5. Výnos z 1. marca 1995 o potravinách (ODA1), v znení zo 7. decembra 1998 (RO 1999303)

Na účely tejto prílohy sa uvedený výnos vykladá s nasledujúcimi úpravami:

a) podľa článkov 11 až 16 sú povolené nasledujúce enologické praktiky a procesy:

(1) prevzdušnenie a prevetrávanie za použitia argónu, dusíka a kyslíka;

(2) tepelná úprava;

(3) v prípade suchých vín použitie množstiev nepresahujúcich 5 % čerstvých usadenín, ktoré sú zdravé a neriedené a obsahujú kvasnice, ktoré vznikajú v dôsledku nedávneho vínneho kvasenia suchého vína;

(4) odstreďovanie a filtrovanie s inertným filtračným činidlom alebo bez inertného filtračného činidla za podmienky, že sa neželateľné zvyšky vo výrobku nechajú neupravené;

(5) použitie kvasníc na vínnu výrobu;

(6) použitie prípravkov z kvasnicovej bunkovej steny, až do maxima 40 gramov na hektoliter;

(7) použitie polyvinylpolypyrrolidonu až do maxima 80 gramov na hektoliter;

(8) použitie baktérií kyseliny mliečnej vo vínnej suspenzii;

(9) pridanie niektorých z nasledujúcich látok na podporu rastu kvasníc:

- pridanie diamoniaku fosforečného alebo amoniaku fosforečného až do 0,3 gramov na liter,

- pridanie amoniaku fosforečného alebo diamoniaku fosforečného až do 0,2 gramov na liter; tieto výrobky sa môžu používať tiež spolu až do celkového množstva 0,3 gramov na liter bez toho, aby bol ovplyvnený uvedený limit 0,2 gramov na liter,

- pridanie hydrochloridu tiamínu až do 0,6 gramov na liter vyjadreného ako tiamín;

(10) použitie kysličníka uhličitého, argónu alebo dusíka, samostatne alebo v kombinácii, výlučne na vytvorenie inertnej atmosféry a tak, aby s výrobkom bolo možné zaobchádzať za neprítomnosti vzduchu;

(11) pridanie kysličníka uhličitého, ak obsah kysličníka uhličitého vo víne takto upraveného nepresahuje 2 gramy na liter;

(12) použitie v rámci limitov stanovených švajčiarskymi pravidlami kysličníka siričitého, síranu draselného alebo metasíranu draselného nazývaného tiež síran draselnatý alebo pyrosíran draselnatý;

(13) pridanie kyseliny sorbovej alebo sorbanu draselného, ak konečný obsah kyseliny sorbovej v upravenom výrobku pri jeho uvedení na trh pre priamu ľudské konzumáciu nepresahuje 200 miligramov na liter;

(14) pridanie maximálne 150 miligramov na liter L-kyseliny askorbovej;

(15) pridanie kyseliny citrónovej na účely stabilizovania vína, ak konečný obsah v upravenom víne nepresahuje 1 gram na liter;

(16) použitie kyseliny tartarovej pre účely okyslenia, ak sa počiatočný obsah kyseliny nezvýši o viac ako 2,5 gramov na liter vyjadrenej ako kyselina tartarová;

(17) použitie jednej alebo viacerých nasledujúcich látok na účely odkysličenia:

- neutrálny vínan draselný,

- uhličitan draselný,

- uhličitan vápenatý s možným obsahom malých množstiev dvojitej vápenatej soli L (+) kyseliny tartarovej a L (-) kyseliny jablčnej,

- tartratan vápenatý alebo kyselina tartarová,

- homogénny prípravok z kyseliny tartarovej a uhličitanu vápenatého v rovnakých množstvách a jemne pomletý;

(18) čírenie za použitia jednej alebo viacerých nasledujúcich látok pre enologické použitie:

- jedlá želatína,

- sľuda,

- kazeín a kazeín draselný,

- živočíšny albumín,

- bentonit,

- kysličník kremičitý ako gél alebo v koloidnom roztoku,

- kaolín,

- tanín,

- pektolytické enzýmy,

- enzymatické prípravky betaglukanásu až do maximálneho množstva 3 gramov na hektoliter;

(19) pridanie tanínu;

(20) úprava dreveným uhlím pre enologické použitie (aktivovaný uhlík) až do maximálneho množstva 100 gramov suchého výrobku na hektoliter;

(21) úprava:

- bielych vín a ružových vín kyanoželeznanom draselným;

- červených vín kyanoželeznanom draselným alebo fytatanom vápenatým, ak víno takto upravené obsahuje zvyškové železo;

(22) pridanie až 100 miligramov na liter kyseliny metatartarovej;

(23) použitie akácie;

(24) použitie DL-kyseliny tartarovej, nazývanej tiež kyselina racemická, alebo jej neutrálnych solí draslíka na vyzrážanie nadmerného vápnika;

(25) použitie na výrobu šumivých vín získaných fermentáciou vo fľaši a s usadeninou oddelenou vyvrhnutím:

- algánu vápenatého alebo

- algánu draselného;

(26) použitie síranu meďnatého na odstránenie chýb chuti alebo vône vo víne, až do maximálnej hodnoty 1 gram na hektoliter, ak obsah medi vo víne takto upravenom nepresahuje 1 miligram na liter;

(27) pridanie bitartratanu draselného na podporenie vyzrážania tartaru;

(28) pridanie karamelu na podporenie farby likérových vín;

(29) použitie síranu vápenatého na výrobu likérových vín, ak obsah síranu vo víne takto upravenom nepresahuje 2 gramy na liter vyjadreného ako síran draselný;

(30) úprava vína elektrodialýzou na zabezpečenie tartarovej stabilizácie za podmienok, ktoré spĺňajú pravidlá prijaté Medzinárodným úradom pre víno a vinič (IWO);

(31) použitie ureázy na zníženie obsahu močoviny za podmienok, ktoré spĺňajú pravidlá prijaté Medzinárodným úradom pre víno a vinič (IWO);

(32) pridanie vína alebo destilátu zo sušeného hrozna alebo neutrálneho alkoholu vínneho pôvodu na výrobu likérových vín za osobitných podmienok stanovených švajčiarskymi pravidlami;

(33) pridanie za osobitných podmienok stanovených švajčiarskymi pravidlami sukrózy, koncentrovaného hroznového muštu alebo upraveného koncentrovaného hroznového muštu na zvýšenie prirodzeného obsahu alkoholu hrozna, hroznového muštu alebo vína;

(34) pridanie za osobitných podmienok stanovených švajčiarskymi pravidlami hroznového muštu alebo upraveného hroznového muštu na osladenie vína;

b) bez ohľadu na článok 371 výnosu sa úprava švajčiarskych vín procesom coupage vínom odlišného pôvodu zakazuje:

- pre ružové vína a červené vína v kategóriách 1 a 2 (vína s určením pôvodu a uvedením proveniencie) od 1. januára štvrtého roku po nadobudnutí platnosti tejto prílohy,

- pre vína v kategóriách 1 a 2 (vína s určením pôvodu a uvedením proveniencie), iné ako vína uvedené v prvej zarážke, po nadobudnutí platnosti tejto prílohy;

c) nehľadiac na článok 373 uvedeného výnosu sa pravidlá riadiace opis a prezentáciu rovnajú pravidlám uvedeným v nasledujúcich nariadeniach uplatniteľných na výrobky dovezené z tretích krajín:

(1) 3 8 9 R 2 3 9 2: Nariadenie Rady (EHS) č. 2392/87 z 24. júla 1989 určujúce všeobecné pravidlá opisu a prezentácie vín a hroznových muštov (Ú. v. ES L 232, 9.8.1989, s. 13), v znení:

- 3 9 6 R 1 4 2 7: Nariadenie Rady (ES) č. 1427/96 (Ú. v. ES L 184, 24.7.1996, s. 3)

Na účely tejto prílohy sa toto nariadenie vykladá s nasledujúcimi úpravami:

aa) ak švajčiarske víno bolo umiestnené do nádob nominálneho objemu nie väčšieho ako 60 litrov, názov dovozcu na účely článkov 25 (1) c) a 26 (1) c) nariadenia sa môže nahradiť názvom švajčiarskeho výrobcu, pivničného majstra alebo plniča do fliaš;

bb) nehľadiac na článok 2 (3) i), článok 28 (1) a článok 43 (1) b) nariadenia sa výraz "stolové víno" s možným pridaním slov "vin de pays" môže používať pre švajčiarske vína s uvedením proveniencie (kategória vín 2) za podmienok stanovených švajčiarskymi pravidlami;

cc) nehľadiac na článok 30 (1) b) nariadenia sa názov jedného alebo viacerých odrôd viniča môže používať, ak uvedená odroda alebo odrody tvoria aspoň 85 % hrozna použitého na výrobu švajčiarskeho vína. Ak je uvedených viacero odrôd, sú uvedené v zostupnom poradí podielov;

dd) nehľadiac na článok 31 (1) a) nariadenia, uvedenie ročníka vína je povolené pre víno kategórie 1 alebo 2, ak aspoň 85 % hrozna použitého na výrobu vína sa zozbieralo v danom roku;

(2) 3 9 0 R 3 2 0 1: Nariadenie Komisie (EHS) č. 3201/90 zo 16. októbra 1990 určujúce podrobné pravidlá opisu a prezentácie vín a hroznových muštov (Ú. v. ES L 309, 8.11.1990, s. 1), v znení:

- 3 9 8 R 0 8 4 7: Nariadenie Komisie (ES) č. 847/98 (Ú. v. ES L 120, 23.4.1998, s. 14)

Na účely tejto prílohy sa toto nariadenie vykladá s nasledujúcimi úpravami:

aa) nehľadiac na článok 9 (1) nariadenia, objem alkoholu sa môže udávať v desatinách percentuálnej objemovej jednotky;

bb) nehľadiac na článok 14 (7), výrazy "demi-sec" a "moelleux" sa môže nahradiť výrazmi "légèrement doux" respektíve "demi-doux";

(3) 3 9 2 R 2 3 3 3: Nariadenie Rady (EHS) č. 2333/92 z 13. júla 1992 určujúce všeobecné pravidlá opisu a prezentácie šumivých vín a prevzdušnených šumivých vín (Ú. v. ES L 231, 13.8.1992, s. 9), v znení:

- 3 9 6 R 1 4 2 9: Nariadenie Rady (ES) č. 1429/96 (Ú. v. ES L 184, 24.7.1996, s. 9)

Na účely tejto prílohy sa toto nariadenie vykladá s nasledujúcimi úpravami:

odkaz na "výrobcu členského štátu" v treťom pododseku 6 (2) zahŕňa aj Švajčiarsko;

(4) 3 9 5 R 0 5 5 4: Nariadenie Komisie (ES) č. 554/95 z 13. marca 1995 určujúce podrobné pravidlá opisu a prezentácie šumivých a prevzdušnených šumivých vín (Ú. v. ES L 56, 14.3.1995, s. 3), v znení:

- 3 9 6 R 1 9 1 5: Nariadenie Komisie (ES) č. 1915/96 (Ú. v. ES L 252, 4.10.1996, s. 10)

Na účely tejto prílohy sa toto nariadenie vykladá s nasledujúcimi úpravami:

bez ohľadu na prvý odsek článku 2 tohto nariadenia sa objem alkoholu môže udávať v desatinách percentuálnej objemovej jednotky.

6. Výnos z 26. júna 1995 o prísadách povolených v potravinách, v znení z 30. januára 1998 (RO 1998530)

7. Výnos z 26. júna 1995 o cudzích látkach a zložkách v potravinách, v znení z 30. januára 1998 (RO 1998273)

8. 3 7 5 L 0 1 0 6: Smernica Rady 75/106/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zloženia podľa objemu niektorých tekutín balených pre maloobchodný predaj (Ú. v. ES L 42, 15.2.1975, s. 1), v znení:

- 3 8 9 L 0 6 7 6: Smernica Rady 89/676/EHS (Ú. v. ES L 398, 30.12.1989, s. 18)

9. 3 9 3 R 2 2 3 8: Nariadenie Komisie (EHS) č. 2238/93 z 26. júla 1993 o dokumentoch sprevádzajúcich pri preprave výrobky vinárskeho sektora a o príslušných dokumentoch, ktoré sa musia uchovávať (Ú. v. ES L 200, 10.8.1993, s. 10), ako je opravené v Ú. v. ES L 301, 8.12.1993, s. 29

Na účely tejto prílohy sa toto nariadenie vykladá s nasledujúcimi úpravami:

a) celý dovoz do spoločenstva výrobkov vinárskeho sektora pochádzajúcich zo Švajčiarska podlieha predloženiu sprevádzajúceho dokumentu, ktorý spĺňa podmienky tohto nariadenia. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4, sprevádzajúci dokument musí byť vyhotovený v súlade so vzorom uvedeným v prílohe III k nariadeniu. Okrem podrobností určených v článku 3 takýto dokument zahŕňa podrobnosti určujúce šaržu, do ktorej výrobky vinárskeho sektora patria;

b) sprevádzajúci dokument uvedený v bode a) nahrádza dovozný dokument stanovený v nariadení Komisie (EHS) č. 3590/85 z 18. decembra 1985 o osvedčení a správe o analýze, ktoré sú potrebné pre dovoz vína, hroznovej šťavy a hroznového muštu (Ú. v. ES L 343, 20.12.1985, s. 20), v znení nariadenia (ES) č. 960/98 zo 7. mája 1998 (Ú. v. ES L 135, 8.5.1998, s. 4).

c) odkazy v nariadení na "členský štát (členské štáty)" alebo "národné ustanovenia" alebo "ustanovenia spoločenstva" zahŕňajú aj Švajčiarsko a švajčiarsku legislatívu.

NÁSTROJE, KTORÉ STRANY BERÚ NA VEDOMIE

Strany týmto berú na vedomie obsah nasledujúcich nástrojov:

[1] Pre legislatívu spoločenstva situácia k 1. augustu 1998: pre legislatívu Švajčiarska situácia k 1. januáru 1999.

[2] Pre legislatívu spoločenstva situácia k 1. augustu 1998: pre legislatívu Švajčiarska situácia k 1. januáru 1999.

--------------------------------------------------

Dodatok 2

Chránené názvy uvedené v článku 6

A. Chránené názvy výrobkov vinárskeho sektora pochádzajúcich zo spoločenstva

I. Osobitné tradičné výrazy spoločenstva

1.1. Nasledujúce výrazy uvedené v článku 1 nariadenia Rady (EHS) č. 823/87 [1] zo 16. marca 1987 určujúceho ustanovenia týkajúce sa akostných vín vyrobených v špecifikovaných regiónoch, v znení nariadenia (ES) č. 1426/96 [2]:

i) výrazy "akostné vína vyrobené v špecifikovaných regiónoch", "akostné vína psr" a ekvivalentné výrazy a skratky v ostatných jazykoch spoločenstva;

ii) výrazy "akostné šumivé vína vyrobené v špecifikovaných regiónoch", "akostné šumivé vína psr" a ekvivalentné výrazy a skratky v ostatných jazykoch spoločenstva a výrazy "Sekt bestimmter Anbaugebiete" alebo "Sekt b.A.";

iii) výrazy "akostné pološumivé vína vyrobené v špecifikovaných regiónoch", "akostné pološumivé vína psr" a ekvivalentné výrazy a skratky v ostatných jazykoch spoločenstva;

iv) výrazy "akostné likérové vína vyrobené v špecifikovaných regiónoch", "akostné likérové vína psr" a ekvivalentné výrazy a skratky v ostatných jazykoch spoločenstva.

1.2. Nasledujúce výrazy uvedené v nariadení Rady (EHS) č. 4252/88 [3] z 21. decembra 1988 o príprave a obchodovaní na trhu s likérovými vínami vyrobenými v spoločenstve, v znení nariadenia (EHS) č. 1629/98 [4]:

- "οίυος φυσικός γλυκύς" ("vin doux naturel")

- "vino generoso",

- "vino generoso de licor",

- "vinho generoso",

- "vino dulce natural",

- "vino dolce naturale",

- "vinho doce natural",

- "vin doux naturel".

1.3. Výraz "Crémant".

II. Geografické označenia a tradičné výrazy členského štátu

I. Vína pochádzajúce z Nemecka

II. Vína pochádzajúce z Francúzska

III. Vína pochádzajúce zo Španielska

IV. Vína pochádzajúce z Grécka

V. Vína pochádzajúce z Talianska

VI. Vína pochádzajúce z Luxemburska

VII. Vína pochádzajúce z Portugalska

VIII. Vína pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva

IX. Vína pochádzajúce z Rakúska

I. VÍNA POCHÁDZAJÚCE Z NEMECKEJ SPOLKOVEJ REPUBLIKY

A. Geografické označenia

1. Akostné vína vyrobené v špecifikovaných regiónoch ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1. Názvy špecifikovaných regiónov

- Ahr

- Baden

- Franken

- Hessische Bergstrasse

- Mittelrhein

- Mosel-Saar-Ruwer

- Nahe

- Pfalz

- Rheingau

- Rheinhessen

- Saale-Unstrut

- Sachsen

- Württemberg

1.2. Názvy podregiónov, obcí a ich častí

1.2.1. Š p e c i f i k o v a n ý r e g i ó n A h r

(a) Podregióny:

Bereich Walporzheim/Ahrtal

(b) Grosslage:

Klosterberg

(c) Einzellagen:

Blume

Burggarten

Goldkaul

Hardtberg

Herrenberg

Laacherberg

Mönchberg

Pfaffenberg

Sonnenberg

Steinkaul

Übigberg

(d) Obce a ich časti:

Ahrbrück

Ahrweiler

Altenahr

Bachem

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dernau

Ehlingen

Heimersheim

Heppingen

Lohrsdorf

Marienthal

Mayschoss

Neuenahr

Pützfeld

Rech

Reimerzhoven

Walporzheim

1.2.2. Špecifikovaný región HessischeBergstrasse

(a) Podregióny:

Bereich Starkenburg

Bereich Umstadt

(b) Grosslagen:

Rott

Schlossberg

Wolfsmagen

(c) Einzellagen:

Eckweg

Fürstenlager

Guldenzoll

Hemsberg

Herrenberg

Höllberg

Kalkgasse

Maiberg

Paulus

Steingeröll

Steingerück

Steinkopf

Stemmler

Streichling

(d) Obce a ich časti:

Alsbach

Bensheim

Bensheim-Auerbach

Bensheim-Schönberg

Dietzenbach

Erbach

Gross-Umstadt

Hambach

Heppenheim

Klein-Umstadt

Rossdorf

Seeheim

Zwingenberg

1.2.3. Špecifikovný región Mittelrhein

(a) Podregióny:

Bereich Loreley

Bereich Siebengebirge

(b) Grosslagen:

Burg-Hammerstein

Burg Rheinfels

Gedeonseck

Herrenberg

Lahntal

Loreleyfelsen

Marxburg

Petersberg

Schloss Reichenstein

Schloss Schönburg

Schloss Stahleck

(c) Einzellagen:

Brünnchen

Fürstenberg

Gartenlay

Klosterberg

Römerberg

Schloß Stahlberg

Sonne

St. Martinsberg

Wahrheit

Wolfshöhle

(d) Obce a ich časti:

Ariendorf

Bacharach

Bacharach-Steeg

Bad Ems

Bad Hönningen

Boppard

Bornich

Braubach

Breitscheid

Brey

Damscheid

Dattenberg

Dausenau

Dellhofen

Dörscheid

Ehrenbreitstein

Ehrental

Ems

Engenhöll

Erpel

Fachbach

Filsen

Hamm

Hammerstein

Henschhausen

Hirzenach

Kamp-Bornhofen

Karthaus

Kasbach-Ohlenberg

Kaub

Kestert

Koblenz

Königswinter

Lahnstein

Langscheid

Leubsdorf

Leutesdorf

Linz

Manubach

Medenscheid

Nassau

Neurath

Niederburg

Niederdollendorf

Niederhammerstein

Niederheimbach

Nochern

Oberdiebach

Oberdollendorf

Oberhammerstein

Obernhof

Oberheimbach

Oberwesel

Osterspai

Patersberg

Perscheid

Rheinbreitbach

Rheinbrohl

Rheindiebach

Rhens

Rhöndorf

Sankt-Goar

Sankt-Goarshausen

Schloss Fürstenberg

Spay

Steeg

Trechtingshausen

Unkel

Urbar

Vallendar

Weinähr

Wellmich

Werlau

Winzberg

1.2.4. Š p e c i f i k o v a n ý r e g i ó n M o s e l – S a a r – R u w e r

(a) Všeobecný:

Mosel

Moseltaler

Ruwer

Saar

(b) Podregióny:

Bereich Bernkastel

Bereich Moseltor

Bereich Obermosel

Bereich Saar-Ruwer

Bereich Zell

(c) Grosslagen:

Badstube

Gipfel

Goldbäumchen

Grafschaft

Köningsberg

Kurfürstlay

Münzlay

Nacktarsch

Probstberg

Römerlay

Rosenhang

Sankt Michael

Scharzlay

Schwarzberg

Schwarze Katz

Vom heissem Stein

Weinhex

(d) Einzellagen:

Abteiberg

Adler

Altarberg

Altärchen

Altenberg

Annaberg

Apotheke

Auf der Wiltingerkupp

Blümchen

Bockstein

Brauneberg

Braunfels

Brüderberg

Bruderschaft

Burg Warsberg

Burgberg

Burglay

Burglay-Felsen

Burgmauer

Busslay

Carlsfelsen

Doctor

Domgarten

Domherrenberg

Edelberg

Elzhofberg

Engelgrube

Engelströpfchen

Euchariusberg

Falkenberg

Falklay

Felsenkopf

Fettgarten

Feuerberg

Frauenberg

Funkenberg

Geisberg

Goldgrübchen

Goldkupp

Goldlay

Goldtröpfchen

Grafschafter Sonnenberg

Großer Herrgott

Günterslay

Hahnenschrittchen

Hammerstein

Hasenberg

Hasenläufer

Held

Herrenberg

Herrenberg

Herzchen

Himmelreich

Hirschlay

Hirtengarten

Hitzlay

Hofberger

Honigberg

Hubertusberg

Hubertuslay

Johannisbrünnchen

Juffer

Kapellchen

Kapellenberg

Kardinalsberg

Karlsberg

Kätzchen

Kehrnagel

Kirchberg

Kirchlay

Klosterberg

Klostergarten

Klosterkammer

Klosterlay

Klostersegen

Königsberg

Kreuzlay

Krone

Kupp

Kurfürst

Lambertuslay

Laudamusberg

Laurentiusberg

Lay

Leiterchen

Letterlay

Mandelgraben

Marienberg

Marienburg

Marienburger

Marienholz

Maximiner

Maximiner Burgberg

Maximiner

Meisenberg

Monteneubel

Moullay-Hofberg

Mühlenberg

Niederberg

Niederberg-Helden

Nonnenberg

Nonnengarten

Osterlämmchen

Paradies

Paulinsberg

Paulinslay

Pfirsichgarten

Quiriniusberg

Rathausberg

Rausch

Rochusfels

Römerberg

Römergarten

Römerhang

Römerquelle

Rosenberg

Rosenborn

Rosengärtchen

Rosenlay

Roterd

Sandberg

Schatzgarten

Scheidterberg

Schelm

Schießlay

Schlagengraben

Schleidberg

Schlemmertröpfchen

Schloß Thorner Kupp

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenlay

Sonnenuhr

St. Georgshof

St. Martin

St. Matheiser

Stefanslay

Steffensberg

Stephansberg

Stubener

Treppchen

Vogteiberg

Weisserberg

Würzgarten

Zellerberg

(e) Obce a ich časti:

Alf

Alken

Andel

Avelsbach

Ayl

Bausendorf

Beilstein

Bekond

Bengel

Bernkastel-Kues

Beuren

Biebelhausen

Biewer

Bitzingen

Brauneberg

Bremm

Briedel

Briedern

Brodenbach

Bruttig-Fankel

Bullay

Burg

Burgen

Cochem

Cond

Detzem

Dhron

Dieblich

Dreis

Ebernach

Ediger-Eller

Edingen

Eitelsbach

Ellenz-Poltersdorf

Eller

Enkirch

Ensch

Erden

Ernst

Esingen

Falkenstein

Fankel

Fastrau

Fell

Fellerich

Filsch

Filzen

Fisch

Flussbach

Franzenheim

Godendorf

Gondorf

Graach

Grewenich

Güls

Hamm

Hatzenport

Helfant-Esingen

Hetzerath

Hockweiler

Hupperath

Igel

Irsch

Kaimt

Kanzem

Karden

Kasel

Kastel-Staadt

Kattenes

Kenn

Kernscheid

Kesten

Kinheim

Kirf

Klotten

Klüsserath

Kobern-Gondorf

Koblenz

Köllig

Kommlingen

Könen

Konz

Korlingen

Kövenich

Köwerich

Krettnach

Kreuzweiler

Kröv

Krutweiler

Kues

Kürenz

Langsur

Lay

Lehmen

Leiwen

Liersberg

Lieser

Löf

Longen

Longuich

Lorenzhof

Lörsch

Lösnich

Maring-Noviand

Maximin Grünhaus

Mehring

Mennig

Merl

Mertesdorf

Merzkirchen

Mesenich

Metternich

Metzdorf

Meurich

Minheim

Monzel

Morscheid

Moselkern

Moselsürsch

Moselweiss

Müden

Mühlheim

Neef

Nehren

Nennig

Neumagen-Dhron

Niederemmel

Niederfell

Niederleuken

Niedermennig

Nittel

Noviand

Oberbillig

Oberemmel

Oberfell

Obermennig

Oberperl

Ockfen

Olewig

Olkenbach

Onsdorf

Osann-Monzel

Palzem

Pellingen

Perl

Piesport

Platten

Pölich

Poltersdorf

Pommern

Portz

Pünderich

Rachtig

Ralingen

Rehlingen

Reil

Riol

Rivenich

Riveris

Ruwer

Saarburg

Scharzhofberg

Schleich

Schoden

Schweich

Sehl

Sehlem

Sehndorf

Sehnhals

Senheim

Serrig

Soest

Sommerau

St. Aldegund

Staadt

Starkenburg

Tarforst

Tawern

Temmels

Thörnich

Traben-Trarbach

Trarbach

Treis-Karden

Trier

Trittenheim

Ürzig

Valwig

Veldenz

Waldrach

Wasserliesch

Wawern

Wehlen

Wehr

Wellen

Wiltingen

Wincheringen

Winningen

Wintersdorf

Wintrich

Wittlich

Wolf

Zell

Zeltingen-Rachtig

Zewen-Oberkirch

1.2.5. Š p e c i f i k o v a n ý r e g i ó n N a h e

(a) Podregióny:

Bereich Kreuznach

Bereich Schloss Böckelheim

Bereich Nahetal

(b) Grosslagen:

Burgweg

Kronenberg

Paradiesgarten

Pfarrgarten

Rosengarten

Schlosskapelle

Sonnenborn

(c) Einzellagen:

Abtei

Alte Römerstraße

Altenberg

Altenburg

Apostelberg

Backöfchen

Becherbrunnen

Berg

Bergborn

Birkenberg

Domberg

Drachenbrunnen

Edelberg

Felsenberg

Felseneck

Forst

Frühlingsplätzchen

Galgenberg

Graukatz

Herrenzehntel

Hinkelstein

Hipperich

Hofgut

Hölle

Höllenbrand

Höllenpfad

Honigberg

Hörnchen

Johannisberg

Kapellenberg

Karthäuser

Kastell

Katergrube

Katzenhölle

Klosterberg

Klostergarten

Königsgarten

Königsschloß

Krone

Kronenfels

Lauerweg

Liebesbrunnen

Löhrer Berg

Lump

Marienpforter

Mönchberg

Mühlberg

Narrenkappe

Nonnengarten

Osterhöll

Otterberg

Palmengarten

Paradies

Pastorei

Pastorenberg

Pfaffenstein

Ratsgrund

Rheingrafenberg

Römerberg

Römerhelde

Rosenberg

Rosenteich

Rothenberg

Saukopf

Schloßberg

Sonnenberg

Sonnenweg

Sonnnenlauf

St. Antoniusweg

St. Martin

Steinchen

Steyerberg

Straußberg

Teufelsküche

Tilgesbrunnen

Vogelsang

Wildgrafenberg

(d) Obce a ich časti:

Alsenz

Altenbamberg

Auen

Bad Kreuznach

Bad Münster-Ebernburg

Bayerfeld-Steckweiler

Bingerbrück

Bockenau

Boos

Bosenheim

Braunweiler

Bretzenheim

Burg Layen

Burgsponheim

Cölln

Dalberg

Desloch

Dorsheim

Duchroth

Ebernburg

Eckenroth

Feilbingert

Gaugrehweiler

Genheim

Guldental

Gutenberg

Hargesheim

Heddesheim

Hergenfeld

Hochstätten

Hüffelsheim

Ippesheim

Kalkofen

Kirschroth

Langenlonsheim

Laubenheim

Lauschied

Lettweiler

Mandel

Mannweiler-Cölln

Martinstein

Meddersheim

Meisenheim

Merxheim

Monzingen

Münster

Münster-Sarmsheim

Münsterappel

Niederhausen

Niedermoschel

Norheim

Nussbaum

Oberhausen

Obermoschel

Oberndorf

Oberstreit

Odernheim

Planig

Raumbach

Rehborn

Roxheim

Rüdesheim

Rümmelsheim

Schlossböckelheim

Schöneberg

Sobernheim

Sommerloch

Spabrücken

Sponheim

St. Katharinen

Staudernheim

Steckweiler

Steinhardt

Schweppenhausen

Traisen

Unkenbach

Wald Erbach

Waldalgesheim

Waldböckelheim

Waldhilbersheim

Waldlaubersheim

Wallhausen

Weiler

Weinsheim

Windesheim

Winterborn

Winzenheim

1.2.6. Š p e c i f i k o v a n ý r e g i ó n R h e i n g a u

(a) Podregión:

Bereich Johannisberg

(b) Grosslagen:

Burgweg

Daubhaus

Deutelsberg

Erntebringer

Gottesthal

Heiligenstock

Honigberg

Mehrhölzchen

Steil

Steinmacher

(c) Einzellagen:

Dachsberg

Doosberg

Edelmann

Fuschsberg

Gutenberg

Hasensprung

Hendelberg

Herrnberg

Höllenberg

Jungfer

Kapellenberg

Kilzberg

Klaus

Kläuserweg

Klosterberg

Königin

Langenstück

Lenchen

Magdalenenkreuz

Marcobrunn

Michelmark

Mönchspfad

Nußbrunnen

Rosengarten

Sandgrub

Schönhell

Schützenhaus

Selingmacher

Sonnenberg

St. Nikolaus

Taubenberg

Viktoriaberg

(d) Obce a ich časti:

Assmannshausen

Aulhausen

Böddiger

Eltville

Erbach

Flörsheim

Frankfurt

Geisenheim

Hallgarten

Hattenheim

Hochheim

Johannisberg

Kiedrich

Lorch

Lorchhausen

Mainz-Kostheim

Martinsthal

Massenheim

Mittelheim

Niederwalluf

Oberwalluf

Oestrich

Rauenthal

Reichartshausen

Rüdesheim

Steinberg

Vollrads

Wicker

Wiesbaden

Wiesbaden-Dotzheim

Wiesbaden-Frauenstein

Wiesbaden-Schierstein

Winkel

1.2.7. Š p e c i f i k o v a n ý r e g i ó n R h e i n h e s s e n

(a) Podregióny:

Bereich Bingen

Bereich Nierstein

Bereich Wonnegau

(b) Grosslagen:

Abtey

Adelberg

Auflangen

Bergkloster

Burg Rodenstein

Domblick

Domherr

Gotteshilfe

Güldenmorgen

Gutes Domtal

Kaiserpfalz

Krötenbrunnen

Kurfürstenstück

Liebfrauenmorgen

Petersberg

Pilgerpfad

Rehbach

Rheinblick

Rheingrafenstein

Sankt Rochuskapelle

Sankt Alban

Spiegelberg

Sybillinenstein

Vögelsgärten

(c) Einzellagen:

Adelpfad

Äffchen

Alte Römerstraße

Altenberg

Aulenberg

Aulerde

Bildstock

Binger Berg

Blücherpfad

Blume

Bockshaut

Bockstein

Bornpfad

Bubenstück

Bürgel

Daubhaus

Doktor

Ebersberg

Edle Weingärten

Eiserne Hand

Engelsberg

Fels

Felsen

Feuerberg

Findling

Frauenberg

Fraugarten

Frühmesse

Fuchsloch

Galgenberg

Geiersberg

Geisterberg

Gewürzgärtchen

Geyersberg

Goldberg

Goldenes Horn

Goldgrube

Goldpfad

Goldstückchen

Gottesgarten

Götzenborn

Hähnchen

Hasenbiß

Hasensprung

Haubenberg

Heil

Heiligenhaus

Heiligenpfad

Heilighäuschen

Heiligkreuz

Herrengarten

Herrgottspfad

Himmelsacker

Himmelthal

Hipping

Hoch

Hochberg

Hockenmühle

Hohberg

Hölle

Höllenbrand

Homberg

Honigberg

Horn

Hornberg

Hundskopf

Johannisberg

Kachelberg

Kaisergarten

Kallenberg

Kapellenberg

Katzebuckel

Kehr

Kieselberg

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchgärtchen

Kirchplatte

Klausenberg

Kloppenberg

Klosterberg

Klosterbruder

Klostergarten

Klosterweg

Knopf

Königsstuhl

Kranzberg

Kreuz

Kreuzberg

Kreuzblick

Kreuzkapelle

Kreuzweg

Leckerberg

Leidhecke

Lenchen

Liebenberg

Liebfrau

Liebfrauenberg

Liebfrauenthal

Mandelbaum

Mandelberg

Mandelbrunnen

Michelsberg

Mönchbäumchen

Mönchspfad

Moosberg

Morstein

Nonnengarten

Nonnenwingert

Ölberg

Osterberg

Paterberg

Paterhof

Pfaffenberg

Pfaffenhalde

Pfaffenkappe

Pilgerstein

Rheinberg

Rheingrafenberg

Rheinhöhe

Ritterberg

Römerberg

Römersteg

Rosenberg

Rosengarten

Rotenfels

Rotenpfad

Rotenstein

RotesKreuz

Rothenberg

Sand

Sankt Georgen

Saukopf

Sauloch

Schelmen

Schildberg

Schloß

Schloßberg

Schloßberg-Schwätzerchen

Schloßhölle

Schneckenberg

Schönberg

Schützenhütte

Schwarzenberg

Schloß Hammerstein

Seilgarten

Silberberg

Siliusbrunnen

Sioner Klosterberg

Sommerwende

Sonnenberg

Sonnenhang

Sonnenweg

Sonnheil

Spitzberg

St. Annaberg

St. Julianenbrunnen

St. Georgenberg

St. Jakobsberg

Steig

Steig-Terassen

Stein

Steinberg

Steingrube

Tafelstein

Teufelspfad

Vogelsang

Wartberg

Wingertstor

Wißberg

Zechberg

Zellerweg am schwarzen Herrgott

(d) Obce a ich časti:

Abenheim

Albig

Alsheim

Alzey

Appenheim

Armsheim

Aspisheim

Badenheim

Bechenheim

Bechtheim

Bechtolsheim

Bermersheim

Bermersheim vor der Höhe

Biebelnheim

Biebelsheim

Bingen

Bodenheim

Bornheim

Bretzenheim

Bubenheim

Budenheim

Büdesheim

Dalheim

Dalsheim

Dautenheim

Dexheim

Dienheim

Dietersheim

Dintesheim

Dittelsheim-Hessloch

Dolgesheim

Dorn-Dürkheim

Drais

Dromersheim

Ebersheim

Eckelsheim

Eich

Eimsheim

Elsheim

Engelstadt

Ensheim

Eppelsheim

Erbes-Büdesheim

Esselborn

Essenheim

Finthen

Flomborn

Flonheim

Flörsheim-Dalsheim

Framersheim

Freilaubersheim

Freimersheim

Frettenheim

Friesenheim

Fürfeld

Gabsheim

Gau-Algesheim

Gau-Bickelheim

Gau-Bischofshei

Gau-Heppenheim

Gau-Köngernheim

Gau-Odernheim

Gau-Weinheim

Gaulsheim

Gensingen

Gimbsheim

Grolsheim

Gross-Winternheim

Gumbsheim

Gundersheim

Gundheim

Guntersblum

Hackenheim

Hahnheim

Hangen-Weisheim

Harxheim

Hechtsheim

Heidesheim

Heimersheim

Heppenheim

Herrnsheim

Hessloch

Hillesheim

Hohen-Sülzen

Horchheim

Horrweiler

Ingelheim

Jugenheim

Kempten

Kettenheim

Klein-Winterheim

Köngernheim

Kriegsheim

Laubenheim

Leiselheim

Lonsheim

Lörzweiler

Ludwigshöhe

Mainz

Mauchenheim

Mettenheim

Mölsheim

Mommenheim

Monsheim

Monzernheim

Mörstadt

Nack

Nackenheim

Neu-Bamberg

Nieder-Flörsheim

Nieder-Hilbersheim

Nieder-Olm

Nieder-Saulheim

Nieder-Wiesen

Nierstein

Ober-Flörsheim

Ober-Hilbersheim

Ober-Olm

Ockenheim

Offenheim

Offstein

Oppenheim

Osthofen

Partenheim

Pfaffen-Schwabenheim

Spiesheim

Sponsheim

Sprendlingen

Stadecken-Elsheim

Stein-Bockenheim

Sulzheim

Tiefenthal

Udenheim

Uelversheim

Uffhofen

Undenheim

Vendersheim

Volxheim

Wachenheim

Wackernheim

Wahlheim

Wallertheim

Weinheim

Weinolsheim

Weinsheim

Weisenau

Welgesheim

Wendelsheim

Westhofen

Wies-Oppenheim

Wintersheim

Wolfsheim

Wöllstein

Wonsheim

Worms

Wörrstadt

Zornheim

Zotzenheim

1.2.8. Š p e c i f i k o v a n ý r e g i ó n P f a l z

(a) Podregióny:

Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse

Bereich südliche Weinstrasse

(b) Grosslagen:

Bischofskreuz

Feuerberg

Grafenstück

Guttenberg

Herrlich

Hochmess

Hofstück

Höllenpfad

Honigsäckel

Kloster

Liebfrauenberg

Kobnert

Königsgarten

Mandelhöhe

Mariengarten

Meerspinne

Ordensgut

Pfaffengrund

Rebstöckel

Schloss Ludwigshöhe

Schnepfenpflug vom Zellertal

Schnepfenpflug an der Weinstrasse

Schwarzerde

Trappenberg

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Altenberg

Altes Löhl

Baron

Benn

Berg

Bergel

Bettelhaus

Biengarten

Bildberg

Bischofsgarten

Bischofsweg

Bubeneck

Burgweg

Doktor

Eselsbuckel

Eselshaut

Forst

Frauenländchen

Frohnwingert

Fronhof

Frühmeß

Fuchsloch

Gässel

Geißkopf

Gerümpel

Goldberg

Gottesacker

Gräfenberg

Hahnen

Halde

Hasen

Hasenzeile

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenberg

Herrenmorgen

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Höhe

Hohenrain

Hölle

Honigsack

Im Sonnenschein

Johanniskirchel

Kaiserberg

Kalkgrube

Kalkofen

Kapelle

Kapellenberg

Kastanienbusch

Kastaniengarten

Kirchberg

Kirchenstück

Kirchlöh

Kirschgarten

Klostergarten

Klosterpfad

Klosterstück

Königswingert

Kreuz

Kreuzberg

Heidegarten

Heilig Kreuz

Heiligenberg

Held

Herrenberg

Herrenmorgen

Herrenpfad

Herrgottsacker

Hochbenn

Hochgericht

Martinshöhe

Michelsberg

Münzberg

Musikantenbuckel

Mütterle

Narrenberg

Neuberg

Nonnengarten

Nonnenstück

Nußbien

Nußriegel

Oberschloß

Ölgassel

Oschelskopf

Osterberg

Paradies

Pfaffenberg

Reiterpfad

Rittersberg

Römerbrunnen

Römerstraße

Römerweg

Roßberg

Rosenberg

Rosengarten

Rosenkranz

Rosenkränzel

Roter Berg

Sauschwänzel

Schäfergarten

Schloßberg

Schloßgarten

Schwarzes Kreuz

Seligmacher

Silberberg

Sonnenberg

St. Stephan

Steinacker

Steingebiß

Steinkopf

Stift

Venusbuckel

Vogelsang

Vogelsprung

Wolfsberg

Wonneberg

Zchpeter

(d) Obce a ich časti:

Albersweiler

Albisheim

Albsheim

Alsterweiler

Altdorf

Appenhofen

Asselheim

Arzheim

Bad Dürkheim

Bad Bergzabern

Barbelroth

Battenberg

Bellheim

Berghausen

Biedesheim

Billigheim

Billigheim-Ingenheim

Birkweiler

Bischheim

Bissersheim

Bobenheim am Berg

Böbingen

Böchingen

Bockenheim

Bolanden

Bornheim

Bubenheim

Burrweiler

Colgenstein-Heidesheim

Dackenheim

Dammheim

Deidesheim

Diedesfeld

Dierbach

Dirmstein

Dörrenbach

Drusweiler

Duttweiler

Edenkoben

Edesheim

Einselthum

Ellerstadt

Erpolzheim

Eschbach

Essingen

Flemlingen

Forst

Frankenthal

Frankweiler

Freckenfeld

Freimersheim

Freinsheim

Freisbach

Friedelsheim

Gauersheim

Geinsheim

Gerolsheim

Gimmeldingen

Gleisweiler

Gleiszellen-Gleishorbach

Göcklingen

Godramstein

Gommersheim

Gönnheim

Gräfenhausen

Gronau

Grossfischlingen

Grosskarlbach

Grossniedesheim

Grünstadt

Haardt

Hainfeld

Hambach

Harxheim

Hassloch

Heidesheim

Heiligenstein

Hergersweiler

Herxheim am Berg

Herxheim bei Landau

Herxheimweyher

Hessheim

Heuchelheim

Heuchelheim bei Frankental

Heuchelheim-Klingen

Hochdorf-Assenheim

Hochstadt

Ilbesheim

Immesheim

Impflingen

Ingenheim

Insheim

Kallstadt

Kandel

Kapellen

Kapellen-Drusweiler

Kapsweyer

Kindenheim

Kirchheim an der Weinstrasse

Kirchheimbolanden

Kirrweiler

Kleinfischlingen

Kleinkarlbach

Kleinniedesheim

Klingen

Klingenmünster

Knittelsheim

Knöringen

Königsbach an der Weinstrasse

Lachen/Speyerdorf

Lachen

Landau in der Pfalz

Laumersheim

Lautersheim

Leinsweiler

Leistadt

Lustadt

Maikammer

Marnheim

Mechtersheim

Meckenheim

Mertesheim

Minfeld

Mörlheim

Morschheim

Mörzheim

Mühlheim

Mühlhofen

Mussbach an der Weinstrasse

Neuleiningen

Neustadt an der Weinstrasse

Niederhorbach

Niederkirchen

Niederotterbach

Niefernheim

Nussdorf

Oberhausen

Oberhofen

Oberotterbach

Obersülzen

Obrigheim

Offenbach

Ottersheim/Zellerthal

Ottersheim

Pleisweiler

Pleisweiler-Oberhofen

Queichheim

Ranschbach

Rechtenbach

Rhodt

Rittersheim

Rödersheim-Gronau

Rohrbach

Römerberg

Roschbach

Ruppertsberg

Rüssingen

Sausenheim

Schwegenheim

Schweigen

Schweigen-Rechtenbach

Schweighofen

Siebeldingen

Speyerdorf

St. Johann

St. Martin

Steinfeld

Steinweiler

Stetten

Ungstein

Venningen

Vollmersweiler

Wachenheim

Walsheim

Weingarten

Weisenheim am Berg

Weyher in der Pfalz

Winden

Zeiskam

Zell

Zellertal

1.2.9. Š p e c i f i k o v a n ý r e g i ó n F r a n k e n

(a) Podregióny:

Bereich Bayerischer Bodensee

Bereich Maindreieck

Bereich Mainviereck

Bereich Steigerwald

(b) Grosslagen:

Burgweg

Ewig Leben

Heiligenthal

Herrenberg

Hofrat

Honigberg

Kapellenberg

Kirchberg

Markgraf Babenberg

Ölspiel

Ravensburg

Renschberg

Rosstal

Schild

Schlossberg

Schlosstück

Teufelstor

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Abtsleite

Altenberg

Benediktusberg

Berg

Berg-Rondell

Bischofsberg

Burg Hoheneck

Centgrafenberg

Cyriakusberg

Dabug

Dachs

Domherr

Eselsberg

Falkenberg

Feuerstein

First

Fischer

Fürstenberg

Glatzen

Harstell

Heiligenberg

Heroldsberg

Herrgottsweg

Herrrenberg

Herrschaftsberg

Himmelberg

Hofstück

Hohenbühl

Höll

Homburg

Johannisberg

Julius-Echter-Berg

Kaiser Karl

Kalb

Kalbenstein

Kallmuth

Kapellenberg

Karthäuser

Katzenkopf

Kelter

Kiliansberg

Kirchberg

Königin

Krähenschnabel

Kreuzberg

Kronsberg

Küchenmeister

Lämmerberg

Landsknecht

Langenberg

Lump

Mainleite

Marsberg

Maustal

Paradies

Pfaffenberg

Ratsherr

Reifenstein

Rosenberg

Scharlachberg

Schloßberg

Schwanleite

Sommertal

Sonnenberg

Sonnenleite

Sonnenschein

Sonnenstuhl

St. Klausen

Stein

Stein/Harfe

Steinbach

Stollberg

Storchenbrünnle

Tannenberg

Teufel

Teufelskeller

Trautlestal

Vögelein

Vogelsang

Wachhügel

Weinsteig

Wölflein

Zehntgaf

(d) Obce a ich časti:

Abtswind

Adelsberg

Adelshofen

Albertheim

Albertshofen

Altmannsdorf

Alzenau

Arnstein

Aschaffenburg

Aschfeld

Astheim

Aub

Aura an der Saale

Bad Windsheim

Bamberg

Bergrheinfeld

Bergtheim

Bibergau

Bieberehren

Bischwind

Böttigheim

Breitbach

Brück

Buchbrunn

Bullenheim

Bürgstadt

Castell

Dampfach

Dettelbach

Dietersheim

Dingolshausen

Donnersdorf

Dorfprozelten

Dottenheim

Düttingsfeld

Ebelsbach

Eherieder Mühle

Eibelstadt

Eichenbühl

Eisenheim

Elfershausen

Elsenfeld

Eltmann

Engelsberg

Engental

Ergersheim

Erlabrunn

Erlasee

Erlenbach bei Marktheidenfeld

Erlenbach am Main

Eschau

Escherndorf

Euerdorf

Eussenheim

Fahr

Falkenstein

Feuerthal

Frankenberg

Frankenwinheim

Frickenhausen

Fuchstadt

Gädheim

Gaibach

Gambach

Gerbrunn

Germünden

Gerolzhofen

Gnötzheim

Gössenheim

Grettstadt

Greussenheim

Greuth

Grossheubach

Grosslangheim

Grossostheim

Grosswallstadt

Güntersleben

Haidt

Hallburg

Hammelburg

Handthal

Hassfurt

Hassloch

Heidingsfeld

Helmstadt

Hergolshausen

Herlheim

Herrnsheim

Hesslar

Himmelstadt

Höchberg

Hoheim

Hohenfeld

Höllrich

Holzkirchen

Holzkirchhausen

Homburg am Main

Hösbach

Humprechtsau

Hundelshausen

Hüttenheim

Ickelheim

Iffigheim

Ingolstadt

Iphofen

Ippesheim

Ipsheim

Kammerforst

Karlburg

Karlstadt

Karsbach

Kaubenheim

Kemmern

Kirchschönbach

Kitzingen

Kleinheubach

Kleinlangheim

Kleinochsenfurt

Klingenberg

Knetzgau

Köhler

Kolitzheim

Königsberg in Bayern

Krassolzheim

Krautheim

Kreuzwertheim

Krum

Külsheim

Laudenbach

Leinach

Lengfeld

Lengfurt

Lenkersheim

Lindac

Lindelbach

Lülsfeld

Machtilshausen

Mailheim

Mainberg

Mainbernheim

Mainstockheim

Margetshöchheim

Markt Nordheim

Markt Einersheim

Markt Erlbach

Marktbreit

Marktheidenfeld

Marktsteft

Martinsheim

Michelau

Michelbach

Michelfeld

Miltenberg

Mönchstockheim

Mühlbach

Mutzenroth

Neubrunn

Neundorf

Neuses am Berg

Neusetz

Nordheim am Main

Obereisenheim

Oberhaid

Oberleinach

Obernau

Obernbreit

Oberntief

Oberschleichach

Oberschwappach

Oberschwarzach

Obervolkach

Ochsenfurt

Ottendorf

Pflaumheim

Possenheim

Prappach

Prichsenstadt

Prosselsheim

Ramsthal

Randersacker

Remlingen

Repperndorf

Retzbach

Retzstadt

Reusch

Riedenheim

Rimbach

Rimpar

Rödelsee

Rossbrunn

Rothenburg ob der Tauber

Rottenberg

Rottendorf

Röttingen

Rück

Rüdenhausen

Rüdisbronn

Rügshofen

Saaleck

Sand am Main

Schallfeld

Scheinfeld

Schmachtenberg

Schnepfenbach

Schonungen

Schwanfeld

Schwarzach

Schwarzenau

Schweinfurt

Segnitz

Seinsheim

Sickershausen

Sommerach

Sommerau

Sommerhausen

Staffelbach

Stammheim

Steigerwald

Steinbach

Stetten

Sugenheim

Sulzfeld

Sulzheim

Sulzthal

Tauberrettersheim

Tauberzell

Theilheim

Thüngen

Thüngersheim

Tiefenstockheim

Tiefenthal

Traustadt

Triefenstein

Trimberg

Uettingen

Uffenheim

Ullstadt

Unfinden

Unterdürrbach

Untereisenheim

Unterhaid

Unterleinach

Veitshöchheim

Viereth

Vogelsburg

Vögnitz

Volkach

Waigolshausen

Waigolsheim

Walddachsbach

Wasserlos

Wässerndorf

Weigenheim

Weiher

Weilbach

Weimersheim

Wenigumstadt

Werneck

Westheim

Wiebelsberg

Wiesenbronn

Wiesenfeld

Wiesentheid

Willanzheim

Winterhausen

Wipfeld

Wirmsthal

Wonfurt

Wörth am Main

Würzburg

Wüstenfelden

Wüstenzell

Zeil am Main

Zeilitzheim

Zell am Ebersberg

Zell am Main

Zellingen

Ziegelanger

1.2.10. Š p e c i f i k o v a n ý r e g i ó n W ü r t t e m b e r g

(a) Podregióny:

Bereich Württembergischer Bodensee

Bereich Kocher-Jagst-Tauber

Bereich Oberer Neckar

Bereich Remstal-Stuttgart

Bereich Württembergisch Unterland

(b) Grosslagen:

Heuchelberg

Hohenneuffen

Kirchenweinberg

Kocherberg

Kopf

Lindauer Seegarten

Lindelberg

Salzberg

Schalkstein

Schozachtal

Sonnenbühl

Stautenberg

Stromberg

Tauberberg

Wartbühl

Weinsteige

Wunnenstein

(c) Einzellagen:

Altenberg

Berg

Burgberg

Burghalde

Dachsberg

Dachsteiger

Dezberg

Dieblesberg

Eberfürst

Felsengarten

Flatterberg

Forstberg

Goldberg

Grafenberg

Halde

Harzberg

Heiligenberg

Herrlesberg

Himmelreich

Hofberg

Hohenberg

Hoher Berg

Hundsberg

Jupiterberg

Kaiserberg

Katzenbeißer

Katzenöhrle

Kayberg

Kirchberg

Klosterberg

König

Kriegsberg

Kupferhalde

Lämmler

Lichtenberg

Liebenberg

Margarete

Michaelsberg

Mönchberg

Mönchsberg

Mühlbächer

Neckarhälde

Paradies

Propstberg

Ranzenberg

Rappen

Reichshalde

Rozenberg

Sankt Johännser

Schafsteige

Schanzreiter

Schelmenklinge

Schenkenberg

Scheuerberg

Schloßberg

Schloßsteige

Schmecker

Schneckenhof

Sommerberg

Sommerhalde

Sonnenberg

Sonntagsberg

Steinacker

Steingrube

Stiftsberg

Wachtkopf

Wanne

Wardtberg

Wildenberg

Wohlfahrtsberg

Wurmberg

Zweifelsberg

(d) Obce a ich časti:

Abstatt

Adolzfurt

Affalterbach

Affaltrach

Aichelberg

Aichwald

Allmersbach

Aspach

Asperg

Auenstein

Baach

Bad Mergentheim

Bad Friedrichshall

Bad Cannstatt

Beihingen

Beilstein

Beinstein

Belsenberg

Bensingen

Besigheim

Beuren

Beutelsbach

Bieringen

Bietigheim

Bietigheim-Bisssingen

Bissingen

Bodolz

Bönnigheim

Botenheim

Brackenheim

Brettach

Bretzfeld

Breuningsweiler

Bürg

Burgbronn

Cleebronn

Cleversulzbach

Creglingen

Criesbach

Degerloch

Diefenbach

Dimbach

Dörzbach

Dürrenzimmern

Duttenberg

Eberstadt

Eibensbach

Eichelberg

Ellhofen

Elpersheim

Endersbach

Ensingen

Enzweihingen

Eppingen

Erdmannhausen

Erlenbach

Erligheim

Ernsbach

Eschelbach

Eschenau

Esslingen

Fellbach

Feuerbach

Flein

Forchtenberg

Frauenzimmern

Freiberg am Neckar

Freudenstein

Freudenthal

Frickenhausen

Gaisburg

Geddelsbach

Gellmersbach

Gemmrigheim

Geradstetten

Gerlingen

Grantschen

Gronau

Grossbottwar

Grossgartach

Grossheppach

Grossingersheim

Grunbach

Güglingen

Gündelbach

Gundelsheim

Haagen

Haberschlacht

Häfnerhaslach

Hanweiler

Harsberg

Hausen an der Zaber

Hebsack

Hedelfingen

Heilbronn

Hertmannsweiler

Hessigheim

Heuholz

Hirschau

Hof und Lembach

Hofen

Hoheneck

Hohenhaslach

Hohenstein

Höpfigheim

Horkheim

Horrheim

Hösslinsülz

Illingen

Ilsfeld

Ingelfingen

Ingersheim

Kappishäusern

Kernen

Kesselfeld

Kirchberg

Kirchheim

Kleinaspach

Kleinbottwar

Kleingartach

Kleinheppach

Kleiningersheim

Kleinsachsenheim

Klingenberg

Knittlingen

Kohlberg

Korb

Kressbronn/Bodensee

Künzelsau

Langenbeutingen

Laudenbach

Lauffen

Lehrensteinsfeld

Leingarten

Leonbronn

Lienzingen

Lindau

Linsenhofen

Löchgau

Löwenstein

Ludwigsburg

Maienfels

Marbach/Neckar

Markelsheim

Markgröningen

Massenbachhausen

Maulbronn

Meimsheim

Metzingen

Michelbach am Wald

Möckmühl

Mühlacker

Mühlhausen an der Enz

Mülhausen

Mundelsheim

Münster

Murr

Neckarsulm

Neckarweihingen

Neckarwestheim

Neipperg

Neudenau

Neuenstadt am Kocher

Neuenstein

Neuffen

Neuhausen

Neustadt

Niederhofen

Niedernhall

Niederstetten

Nonnenhorn

Nordhausen

Nordheim

Oberderdingen

Oberohrn

Obersöllbach

Oberstenfeld

Oberstetten

Obersulm

Obertürkheim

Ochsenbach

Ochsenburg

Oedheim

Offenau

Öhringen

Ötisheim

Pfaffenhofen

Pfedelbach

Poppenweiler

Ravensburg

Reinsbronn

Remshalden

Reutlingen

Rielingshausen

Riet

Rietenau

Rohracker

Rommelshausen

Rosswag

Rotenberg

Rottenburg

Sachsenheim

Schluchtern

Schnait

Schöntal

Schorndorf

Schozach

Schützingen

Schwabbach

Schwaigern

Siebeneich

Siglingen

Spielberg

Steinheim

Sternenfels

Stetten im Remstal

Stetten am Heuchelberg

Stockheim

Strümpfelbach

Stuttgart

Sülzbach

Taldorf

Talheim

Tübingen

Uhlbach

Untereisesheim

Untergruppenbach

Unterheimbach

Unterheinriet

Unterjesingen

Untersteinbach

Untertürkheim

Vaihingen

Verrenberg

Vorbachzimmern

Waiblingen

Waldbach

Walheim

Wangen

Wasserburg

Weikersheim

Weiler bei Weinsberg

Weiler an der Zaber

Weilheim

Weinsberg

Weinstadt

Weissbach

Wendelsheim

Wermutshausen

Widdern

Willsbach

Wimmental

Windischenbach

Winnenden

Winterbach

Winzerhausen

Wurmlingen

Wüstenrot

Zaberfeld

Zuffenhausen

1.2.11. Š p e c i f i k o v a n ý r e g i ó n B a d e n

(a) Podregióny:

Bereich Badische Bergstrasse Kraichgau

Bereich Badisches Frankenland

Bereich Bodensee

Bereich Breisgau

Bereich Kaiserstuhl

Bereich Tuniberg

Bereich Markgräflerland

Bereich Ortenau

(b) Grosslagen:

Attilafelsen

Burg Lichteneck

Burg Neuenfels

Burg Zähringen

Fürsteneck

Hohenberg

Lorettoberg

Mannaberg

Rittersberg

Schloss Rodeck

Schutterlindenberg

Stiftsberg

Stiftsberg

Tauberklinge

Tauberklinge

Vogtei Rötteln

Vogtei Rötteln

Vulkanfelsen

Vulkanfelsen

(c) Einzellagen:

Abtsberg

Alte Burg

Altenberg

Alter Gott

Baßgeige

Batzenberg

Betschgräbler

Bienenberg

Bühl

Burggraf

Burgstall

Burgwingert

Castellberg

Eckberg

Eichberg

Engelsberg

Engelsfelsen

Enselberg

Feuerberg

Fohrenberg

Gänsberg

Gestühl

Haselstaude

Hasenberg

Henkenberg

Herrenberg

Herrenbuck

Herrenstück

Hex von Dasenstein

Himmelreich

Hochberg

Hummelberg

Kaiserberg

Kapellenberg

Käsleberg

Katzenberg

Kinzigtäler

Kirchberg

Klepberg

Kochberg

Kreuzhalde

Kronenbühl

Kuhberg

Lasenberg

Lerchenberg

Lotberg

Maltesergarten

Mandelberg

Mühlberg

Oberdürrenberg

Oelberg

Ölbaum

Ölberg

Pfarrberg

Plauelrain

Pulverbuck

Rebtal

Renchtäler

Rosenberg

Roter Berg

Rotgrund

Schäf

Scheibenbuck

Schloßberg

Schloßgarten

Silberberg

Sommerberg

Sonnenberg

Sonnenstück

Sonnhalde

Sonnhohle

Sonnhole

Spiegelberg

St. Michaelsberg

Steinfelsen

Steingässle

Steingrube

Steinhalde

Steinmauer

Sternenberg

Teufelsburg

Ulrichsberg

Weingarten

Weinhecke

Winklerberg

Wolfhag

(d) Obce a ich časti:

Achern

Achkarren

Altdorf

Altschweier

Amoltern

Auggen

Bad Bellingen

Bad Rappenau

Bad Krozingen

Bad Mingolsheim

Bad Mergentheim

Baden-Baden

Badenweiler

Bahlingen

Bahnbrücken

Ballrechten-Dottingen

Bamlach

Bauerbach

Beckstein

Berghaupten

Berghausen

Bermatingen

Bermersbach

Berwangen

Bickensohl

Biengen

Bilfingen

Binau

Binzen

Bischoffingen

Blankenhornsberg

Blansingen

Bleichheim

Bodmann

Bollschweil

Bombach

Bottenau

Bötzingen

Breisach

Britzingen

Broggingen

Bruchsal

Buchholz

Buggingen

Bühl

Bühlertal

Burkheim

Dainbach

Dattingen

Denzlingen

Dertingen

Diedesheim

Dielheim

Diersburg

Diestelhausen

Dietlingen

Dittigheim

Dossenheim

Durbach

Dürrn

Eberbach

Ebringen

Efringen-Kirchen

Egringen

Ehrenstetten

Eichelberg

Eichstetten

Eichtersheim

Eimeldingen

Eisental

Eisingen

Ellmendingen

Elsenz

Emmendingen

Endingen

Eppingen

Erlach

Ersingen

Erzingen

Eschbach

Eschelbach

Ettenheim

Feldberg

Fessenbach

Feuerbach

Fischingen

Flehingen

Freiburg

Friesenheim

Gailingen

Gemmingen

Gengenbach

Gerlachsheim

Gissigheim

Glottertal

Gochsheim

Gottenheim

Grenzach

Grossrinderfeld

Grosssachsen

Grötzingen

Grunern

Hagnau

Haltingen

Haslach

Hassmersheim

Hecklingen

Heidelberg

Heidelsheim

Heiligenzell

Heimbach

Heinsheim

Heitersheim

Helmsheim

Hemsbach

Herbolzheim

Herten

Hertingen

Heuweiler

Hilsbach

Hilzingen

Hochburg

Hofweier

Höhefeld

Hohensachsen

Hohenwettersbach

Holzen

Horrenberg

Hügelheim

Hugsweier

Huttingen

Ihringen

Immenstaad

Impfingen

Istein

Jechtingen

Jöhlingen

Kappelrodeck

Karlsruhe-Durlach

Kembach

Kenzingen

Kiechlinsbergen

Kippenhausen

Kippenheim

Kirchardt

Kirchberg

Kirchhofen

Kleinkems

Klepsau

Klettgau

Köndringen

Königheim

Königschaffhausen

Königshofen

Konstanz

Kraichtal

Krautheim

Külsheim

Kürnbach

Lahr

Landshausen

Langenbrücken

Lauda

Laudenbach

Lauf

Laufen

Lautenbach

Lehen

Leimen

Leiselheim

Leutershausen

Liel

Lindelbach

Lipburg

Lörrach

Lottstetten

Lützelsachsen

Mahlberg

Malsch

Mauchen

Meersburg

Mengen

Menzingen

Merdingen

Merzhausen

Michelfeld

Mietersheim

Mösbach

Mühlbach

Mühlhausen

Müllheim

Münchweier

Mundingen

Münzesheim

Munzingen

Nack

Neckarmühlbach

Neckarzimmern

Nesselried

Neudenau

Neuenbürg

Neuershausen

Neusatz

Neuweier

Niedereggenen

Niederrimsingen

Niederschopfheim

Niederweiler

Nimburg

Nordweil

Norsingen

Nussbach

Nussloch

Oberachern

Oberacker

Oberbergen

Obereggenen

Obergrombach

Oberkirch

Oberlauda

Oberöwisheim

Oberrimsingen

Oberrotweil

Obersasbach

Oberschopfheim

Oberschüpf

Obertsrot

Oberuhldingen

Oberweier

Odenheim

Ödsbach

Offenburg

Ohlsbach

Opfingen

Ortenberg

Östringen

Ötlingen

Ottersweier

Paffenweiler

Rammersweier

Rauenberg

Rechberg

Rechberg

Reichenau

Reichenbach

Reichholzheim

Renchen

Rettigheim

Rheinweiler

Riedlingen

Riegel

Ringelbach

Ringsheim

Rohrbach am Gisshübel

Rotenberg

Rümmingen

Sachsenflur

Salem

Sasbach

Sasbachwalden

Schallbach

Schallstadt

Schelingen

Scherzingen

Schlatt

Schliengen

Schmieheim

Schriesheim

Seefelden

Sexau

Singen

Sinsheim

Sinzheim

Söllingen

Stadelhofen

Staufen

Steinbach

Steinenstadt

Steinsfurt

Stetten

Stettfeld

Sulz

Sulzbach

Sulzburg

Sulzfeld

Tairnbach

Tannenkirch

Tauberbischofsheim

Tiefenbach

Tiengen

Tiergarten

Tunsel

Tutschfelden

Überlingen

Ubstadt

Ubstadt-Weiler

Uissigheim

Ulm

Untergrombach

Unteröwisheim

Unterschüpf

Varnhalt

Wagenstadt

Waldangelloch

Waldulm

Wallburg

Waltershofen

Walzbachtal

Wasenweiler

Weiher

Weil

Weiler

Weingarten

Weinheim

Weisenbach

Weisloch

Welmlingen

Werbach

Wertheim

Wettelbrunn

Wildtal

Wintersweiler

Wittnau

Wolfenweiler

Wollbach

Wöschbach

Zaisenhausen

Zell-Weierbach

Zeutern

Zungweier

Zunzingen

(e) Ostatné:

Affental/Affentaler

Badisch Rotgold

Ehrentrudis

1.2.12. Š p e c i f i k o v a n ý r e g i ó n S a a l e – U n s t r u t

(a) Podregióny:

Bereich Schloß Neuenburg

Bereich Thüringen

(b) Grosslagen:

Blütengrund

Göttersitz

Kelterberg

Schweigenberg

(c) Einzellagen:

Hahnenberg

Mühlberg

Rappental

(d) Obce a ich časti:

Bad Sulza

Bad Kösen

Burgscheidungen

Domburg

Dorndorf

Eulau

Freyburg

Gleina

Goseck

Großheringen

Großjena

Gröst

Höhnstedt

Jena

Kaatschen

Kalzendorf

Karsdorf

Kirchscheidungen

Klosterhäseler

Langenbogen

Laucha

Löbaschütz

Müncheroda

Naumburg

Nebra

Neugönna

Reinsdorf

Rollsdorf

Roßbach

Schleberoda

Schulpforte

Seeburg

Spielberg

Steigra

Vitzenburg

Weischütz

Weißenfels

Werder/Havel

Zeuchfeld

Zscheiplitz

1.2.13. Špecifikovaný región Sachsen

(a) Podregióny:

Bereich Dresden

Bereich Elstertal

Bereich Meißen

(b) Grosslagen:

Elbhänge

Lößnitz

Schloßweinberg

Spaargebirge

(c) Einzellagen:

Kapitelberg

Heinrichsburg

(d) Obce a ich časti:

Belgern

Jessen

Kleindröben

Meißen

Merbitz

Ostritz

Pesterwitz

Pillnitz

Proschwitz

Radebeul

Schlieben

Seußlitz

Weinböhla

1.2.14. O s t a t n é o z n a č e n i a

Liebfraumilch

Liebfrauenmilch

2. Stolové vína s geografickým označením:

Ahrtaler Landwein

Altrheingauer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein

Fränkischer Landwein

Landwein der Ruwer

Landwein der Saar

Landwein der Mosel

Mitteldeutscher Landwein

Nahegauer Landwein

Pfälzer Landwein

Regensburger Landwein

Rheinburgen-Landwein

Rheinischer Landwein

Saarländischer Landwein der Mosel

Sächsischer Landwein

Schwäbischer Landwein

Starkenburger Landwein

Südbadischer Landwein

Taubertäler Landwein

Unterbadischer Landwein

B. Tradičné výrazy

Auslese

Beerenauslese

Deutsches Weinsiegel

Eiswein

Hochgewächs

Kabinett

Landwein

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein

Schillerwein

Spätlese

Trockenbeerenauslese

Weissherbst

Winzersekt

II. VÍNA POCHÁDZAJÚCE Z FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY

A. Geografické označenia:

1. Akostné vína vyrobené v špecifikovaných regiónoch

1.1. Názvy špecifikovaných regiónov

1.1.1. Alsasko a ostatné regióny východného Francúzska

1.1.1.1. Appellations d'origine contrôlées

Alsace

Alsace, followed by the name of a locality ("lieu-dit"):

- Altenberg de Bergbieten

- Altenberg de Bergheim

- Altenberg de Wolxheim

- Brand

- Bruderthal

- Eichberg

- Engelberg

- Florimont

- Frankstein

- Froehn

- Furstentum

- Geisberg

- Gloeckelberg

- Goldert

- Hatschbourg

- Hengst

- Kanzlerberg

- Kastelberg

- Kessler

- Kirchberg de Barr

- Kirchberg de Ribeauvillé

- Kitterlé

- Mambourg

- Mandelberg

- Marckrain

- Moenchberg

- Muenchberg

- Ollwiller

- Osterberg

- Pfersigberg

- Pfingstberg

- Praelatenberg

- Rangen

- Rosacker

- Saering

- Schlossberg

- Schoenenbourg

- Sommerberg

- Sonnenglanz

- Spiegel

- Sporen

- Steingrubler

- Steinert

- Steinklotz

- Vorbourg

- Wiebelsberg

- Wineck-Schlossberg

- Winzenberg

- Zinnkoepflé

- Zotzenberg

Côtes de Toul

1.1.1.2. Vins délimités de qualité supérieure

Moselle

1.1.2. Región Champagne

1.1.2.1. Appellations d'origine contrôlées

Champagne

Coteaux Champenois

Riceys

1.1.3. Región Burgundy

1.1.3.1. Appellations d'origine contrôlées

Aloxe-Corton

Auxey-Duresses

Auxey-Duresses Côte de Beaune

Bâtard-Montrachet

Beaujolais

Beaujolais, nasledované obcou pôvodu:

- Arbuisonnas

- Beaujeu

- Blacé

- Cercié

- Chânes

- Charentay

- Chenas

- Chiroubles

- Denicé

- Durette

- Emeringes

- Fleurie

- Juliénas

- Jullié

- La Chapelle-de-Guinchay

- Lancié

- Lantignié

- Le Perréon

- Les Ardillats

- Leynes

- Marchampt

- Montmelas

- Odenas

- Pruzilly

- Quincié

- Regnié

- Rivolet

- Romanèche

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Etienne-des-Ouillères

- Saint-Etienne-la-Varenne

- Saint-Julien

- Saint-Lager

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Salles

- Vaux

- Vauxrenard

- Villié Morgon

Dediny Beaujolais

Beaune

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blagny Côte de Beaune

Bonnes Mares

Bourgogne

Bourgogne Aligoté

Bourgogne alebo Bourgogne Clairet, tiež nasledované podregiónom:

- Côte Chalonnaise

- Côtes d'Auxerre

- Hautes-Côtes de Beaune

- Hautes-Côtes de Nuits

- Vézélay

Bourgogne alebo Bourgogne Clairet, tiež nasledované obcou pôvodu:

- Chitry

- Coulanges-la-Vineuse

- Epineuil

- Irancy

Bourgogne alebo Bourgogne Clairet, tiež nasledované nasledujúcim:

- Côte Saint-Jacques

- En Montre-Cul

- La Chapelle Notre-Dame

- Le Chapitre

- Montrecul

- Montre-cul

Bouzeron

Brouilly

Chablis

Chablis, tiež nasledované "Climat d'origine":

- Blanchot

- Bougros

- Les Clos

- Grenouilles

- Preuses

- Valmur

- Vaudésir

Chablis, tiež nasledované "Climat d'origine" alebo niektorým z nasledujúcich:

- Mont de Milieu

- Montée de Tonnerre

- Chapelot

- Pied d'Aloup

- Côte de Bréchain

- Fourchaume

- Côte de Fontenay

- L'Homme mort

- Vaulorent

- Vaillons

- Chatains

- Séchers

- Beugnons

- Les Lys

- Mélinots

- Roncières

- Les Epinottes

- Montmains

- Forêts

- Butteaux

- Côte de Léchet

- Beauroy

- Troesmes

- Côte de Savant

- Vau Ligneau

- Vau de Vey

- Vaux Ragons

- Vaucoupin

- Vosgros

- Vaugiraut

- Les Fourneaux

- Morein

- Côte des Près-Girots

- Côte de Vaubarousse

- Berdiot

- Chaume de Talvat

- Côte de Jouan

- Les Beauregards

- Côte de Cuissy

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet

Chassagne-Montrachet Côte de Beaune

Chenas

Chevalier-Montrachet

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune

Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune

Clos de la Roche

Clos des Lambrays

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos Saint-Denis

Corton

Corton-Charlemagne

Côte de Beaune

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-Villages

Côte Roannaise

Criots Bâtard-Montrachet

Echezeaux

Fixin

Fleurie

Gevrey-Chambertin

Givry

Grands Echezeaux

Griotte-Chambertin

Juliénas

La Grande Rue

Ladoix

Ladoix Côte de Beaune

Latricières-Chambertin

Mâcon

Mâcon-Villages

Mâcon, nasledované obcou pôvodu:

- Azé

- Berzé-la-Ville

- Berzé-le-Chatel

- Bissy-la-Mâconnaise

- Burgy

- Bussières

- Chaintres

- Chânes

- Chardonnay

- Charnay-lès-Mâcon

- Chasselas

- Chevagny-lès-Chevrières

- Clessé

- Crèches-sur-Saône

- Cruzilles

- Davayé

- Fuissé

- Grévilly

- Hurigny

- Igé

- La Chapelle-de-Guinchay

- La Roche Vineuse

- Leynes

- Loché

- Lugny

- Milly-Lamartine

- Montbellet

- Peronne

- Pierreclos

- Prissé

- Pruzilly

- Romanèche-Thorins

- Saint-Amour-Bellevue

- Saint-Gengoux-de-Scissé

- Saint-Symphorien-d'Ancelles

- Saint-Vérand

- Sologny

- Solutré-Pouilly

- Uchizy

- Vergisson

- Verzé

- Vinzelles

- Viré

Maranges, tiež nasledované "Climat d'origine" alebo jedným z nasledujúcich:

- Clos de la Boutière

- La Croix Moines

- La Fussière

- Le Clos des Loyères

- Le Clos des Rois

- Les Clos Roussots

Maranges Côte de Beaune

Marsannay

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Mercurey

Meursault

Meursault Côte de Beaune

Montagny

Monthélie

Monthélie Côte de Beaune

Montrachet

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moulin-à-Vent

Musigny

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Pernand-Vergelesses

Pernand-Vergelesses Côte de Beaune

Petit Chablis, tiež nasledované obcou pôvodu:

- Beine

- Béru

- Chablis

- La Chapelle-Vaupelteigne

- Chemilly-sur-Serein

- Chichée

- Collan

- Courgis

- Fleys

- Fontenay

- Lignorelles

- Ligny-le-Châtel

- Maligny

- Poilly-sur-Serein

- Préhy

- Saint-Cyr-les-Colons

- Villy

- Viviers

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-Vinzelles

Puligny-Montrachet

Puligny-Montrachet Côte de Beaune

Régnié

Richebourg

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Amour

Saint-Aubin

Saint-Aubin Côte de Beaune

Saint-Romain

Saint-Romain Côte de Beaune

Saint-Véran

Santenay

Santenay Côte de Beaune

Savigny

Savigny Côte de Beaune

Savigny-lès-Beaune

Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune

Tâche (La)

Vin Fin de la Côte de Nuits

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

1.1.3.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Forez

Saint Bris

1.1.4. Regióny Juraa Savoy

1.1.4.1. Appellations d'origine contrôlées

Arbois

Arbois Pupillin

Château Châlon

Côtes du Jura

Coteaux du Lyonnais

Crépy

Jura

L'Etoile

Macvin du Jura

Savoie, nasledované:

- Abymes

- Apremont

- Arbin

- Ayze

- Bergeron

- Chautagne

- Chignin

- Chignin Bergeron

- Cruet

- Frangy

- Jongieux

- Marignan

- Marestel

- Marin

- Monterminod

- Monthoux

- Montmélian

- Ripaille

- St-Jean de la Porte

- St-Jeoire Prieuré

Seyssel

1.1.4.2. Vins délimités de qualité supérieure

Bugey

Bugey, nasledované názvom "cru" takto:

- Anglefort

- Arbignieu

- Cerdon

- Chanay

- Lagnieu

- Machuraz

- Manicle

- Montagnieu

- Montagnieu

- Virieu-le-Grand

- Virieu-le-Grand

1.1.5. Región Côtes du Rhône

1.5.1.1. Appellations d'origine contrôlées

Beaumes-de-Venise

Château Grillet

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Condrieu

Cornas

Côte Rôtie

Coteaux de Die

Coteaux de Pierrevert

Coteaux du Tricastin

Côtes du Lubéron

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages

Côtes du Rhône Villages, nasledované obcou pôvodu:

- Beaumes de Venise

- Cairanne

- Chusclan

- Laudun

- Rasteau

- Roaix

- Rochegude

- Rousset-les-Vignes

- Sablet

- Saint-Gervais

- Saint-Maurice sur Eygues

- Saint-Pantaléon-les-Vignes

- Séguret

- Valréas

- Vinsobres

- Visan

Côtes du Ventoux

Crozes-Hermitage

Crozes Ermitage

Die

Ermitage

Gigondas

Hermitage

Lirac

Rasteau

Saint-Joseph

Saint-Péray

Tavel

Vacqueyras

1.1.5.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes du Vivarais

Côtes du Vivarais, nasledované názvom "cru" takto:

- Orgnac-l'Aven

- Saint-Montant

- Saint-Remèze

1.1.6. Regióny Provence a Corsica

1.1.6.1. Appellations d'origine contrôlées

Ajaccio

Bandol

Bellet

Cap Corse

Cassis

Corse, tiež nasledované:

- Calvi

- Coteaux du Cap-Corse

- Figari

- Sartène

- Porto Vecchio

Coteaux d'Aix-en-Provence

Les-Baux-de-Provence

Coteaux Varois

Côtes de Provence

Palette

Patrimonio

Provence

1.1.7. R e g i ó n L a n g u e d o c – R o u s s i l l o n

1.1.7.1. Appellations d'origine contrôlées

Banyuls

Bellegarde

Collioure

Corbières

Costières de Nîmes

Coteaux du Languedoc

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, tiež doplnené niektorým z nasledujúcich názvov:

- Cabrières

- Coteaux de La Méjanelle

- Coteaux de Saint-Christol

- Coteaux de Vérargues

- La Clape

- La Méjanelle

- Montpeyroux

- Pic-Saint-Loup

- Quatourze

- Saint-Christol

- Saint-Drézéry

- Saint-Georges-d'Orques

- Saint-Saturnin

- Vérargues

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages

Côtes du Roussillon Villages Caramany

Côtes du Roussillon Villages Latour de France

Côtes du Roussillon Villages Lesquerde

Côtes du Roussillon Villages Tautavel

Faugères

Fitou

Frontignan

Languedoc, tiež nasledované názvom obce pôvodu:

- Adissan

- Aspiran

- Le Bosc

- Cabrières

- Ceyras

- Fontès

- Lieuran-Cabrières

- Nizas

- Paulhan

- Péret

- Saint-André-de-Sangonis

Limoux

Lunel

Maury

Minervois

Mireval

Saint-Jean-de-Minervois

Rivesaltes

Roussillon

Saint-Chinian

1.1.7.2. Vins délimités de qualité supérieure

Cabardès

Côtes du Cabardès et de l'Orbiel

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

1.1.8. Juhozápadný región

1.1.8.1. Appellations d'origine contrôlées

Béarn

Béarn-Bellocq

Bergerac

Buzet

Cahors

Côtes de Bergerac

Côtes de Duras

Côtes du Frontonnais

Côtes du Frontonnais Fronton

Côtes du Frontonnais Villaudric

Côtes du Marmandais

Côtes de Montravel

Floc de Gascogne

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Haut-Montravel

Irouléguy

Jurançon

Madiran

Marcillac

Monbazillac

Montravel

Pacherenc du Vic-Bilh

Pécharmant

Rosette

Saussignac

1.1.8.2. Vins délimités de qualité supérieure

Côtes de Brulhois

Côtes de Saint-Mont

Tursan

Entraygues

Estaing

Fel

Lavilledieu

1.1.9. Región Bordeaux

1.1.9.1. Appellations d'origine contrôlées

Barsac

Blaye

Bordeaux

Bordeaux Clairet

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Bourgeais

Côtes de Bourg

Cadillac

Cérons

Côtes Canon-Fronsac

Canon-Fronsac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Fronsac

Graves

Graves de Vayres

Haut-Médoc

Lalande de Pomerol

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac Saint-Emilion

Margaux

Médoc

Montagne Saint-Emilion

Moulis

Moulis-en-Médoc

Néac

Pauillac

Pessac-Léognan

Pomerol

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux

Premières Côtes de Bordeaux, nasledované názvom obce pôvodu:

- Bassens

- Baurech

- Béguey

- Bouliac

- Cadillac

- Cambes

- Camblanes

- Capian

- Carbon blanc

- Cardan

- Carignan

- Cenac

- Cenon

- Donzac

- Floirac

- Gabarnac

- Haux

- Latresne

- Langoiran

- Laroque

- Le Tourne

- Lestiac

- Lormont

- Monprimblanc

- Omet

- Paillet

- Quinsac

- Rions

- Saint-Caprais-de-Bordeaux

- Saint-Eulalie

- Saint-Germain-de-Graves

- Saint-Maixant

- Semens

- Tabanac

- Verdelais

- Villenave de Rions

- Yvrac

Puisseguin Saint-Emilion

Sainte-Croix-du-Mont

Saint-Emilion

Saint-Estèphe

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Georges Saint-Emilion

Saint-Julien

Sauternes

1.1.10. Región Loire

1.1.10.1. Appellations d'origine contrôlées

Anjou

Anjou Coteaux de la Loire

Anjou-Villages

Anjou-Villages Brissac

Blanc Fumé de Pouilly

Bourgueil

Bonnezeaux

Cheverny

Chinon

Coteaux de l'Aubance

Coteaux du Giennois

Coteaux du Layon

Coteaux du Layon, nasledované názvom obce pôvodu:

- Beaulieu-sur Layon

- Faye-d'Anjou

- Rablay-sur-Layon

- Rochefort-sur-Loire

- Saint-Aubin-de-Luigné

- Saint-Lambert-du-Lattay

Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Loir

Coteaux de Saumur

Cour-Cheverny

Jasnières

Loire

Menetou Salon, tiež nasledované názvom obce pôvodu:

- Aubinges

- Menetou-Salon

- Morogues

- Parassy

- Pigny

- Quantilly

- Saint-Céols

- Soulangis

- Vignoux-sous-les-Aix

- Humbligny

Montlouis

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Sèvre-et-Maine

Muscadet Côtes de Grandlieu

Pouilly-sur-Loire

Pouilly Fumé

Quarts-de-Chaume

Quincy

Reuilly

Sancerre

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saumur

Saumur Champigny

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Touraine

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Amboise

Touraine Mesland

Val de Loire

Vouvray

1.1.10.2. Vins délimités de qualité supérieure:

Châteaumeillant

Côteaux d'Ancenis

Coteaux du Vendômois

Côtes d'Auvergne, tiež nasledované názvom obce pôvodu:

- Boudes

- Chanturgue

- Châteaugay

- Corent

- Madargues

Fiefs-Vendéens, povinne nasledované niektorým z nasledujúcich názvov:

- Brem

- Mareuil

- Pissotte

- Vix

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Orléanais

Saint-Pourçain

Thouarsais

Valençay

1.1.11. Región Cognac

1.1.11.1. Appellations d'origines contrôlées

Charentes

2. "Vins de pays" opísané názvom geografickej jednotky

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardailhou

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Catalans

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes

Vin de pays des Cévennes "Mont Bouquet"

Vin de pays Charentais

Vin de pays Charentais "Ile de Ré"

Vin de pays Charentais "Saint-Sornin"

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la cité de Carcassonne

Vin de pays des collines de la Moure

Vin de pays des collines rhodaniennes

Vin de pays du comté de Grignan

Vin de pays du comté tolosan

Vin de pays des comtés rhodaniens

Vin de pays de Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux de Foncaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes

Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Quercy

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays du Duché d'Uzès

Vin de pays de Franche Comté

Vin de pays de Franche Comté "Coteaux de Champlitte"

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des gorges de l'Hérault

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive

Vin de pays d'Hauterive "Val d'Orbieu"

Vin de pays d'Hauterive "Coteaux du Termenès"

Vin de pays d'Hauterive "Côtes de Lézignan"

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la haute vallée de l'Aude

Vin de pays de la haute vallée de l'Orb

Vin de pays des hauts de Badens

Vin de pays de l'Hérault

Vin de pays de l'île de Beauté

Vin de pays de l'Indre et Loire

Vin de pays de l'Indre

Vin de pays de l'Isère

Vin de pays du jardin de la France

Vin de pays du jardin de la France "Marches de Bretagne"

Vin de pays du jardin de la France "Pays de Retz"

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caumes

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays de Pézenas

Vin de pays de la principauté d'Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du golfe du Lion

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais

Vin de pays des Terroirs landais "Coteaux de Chalosse"

Vin de pays des Terroirs landais "Côtes de l'Adour"

Vin de pays des Terroirs landais "sables fauves"

Vin de pays des Terroirs landais "sables de l'océan"

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la vallée du Paradis

Vin de pays des vals d'Agly

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

B. Tradičné výrazy

1er cru

Premier cru

1er cru classé

Premier cru classé

1er grand cru classé

Premier grand cru classé

2e cru classé

Deuxième cru classé

Appellation contrôlée/AC

Appellation d'origine/AO

Appellation d'origine contrôlée/AOC

Clos

Cru

Cru artisan

Cru bourgeois

Cru classé

Edelzwicker

Grand cru

Grand cru classé

Schillerwein

Sélection de grains nobles

Vendange tardive

Vin de paille

Vin de pays

Vin délimité de qualité supérieure/VDQS

III. VÍNA POCHÁDZAJÚCE Z KRÁĽOVSTVA ŠPANIELSKO

A. Geografické označenia

1. Akostné vína vyrobené v špecifikovaných regiónoch ("Vino de calidad producido en región determinada")

1.1. Názvy špecifikovaných regiónov

Abona

Alella

Alicante

Almansa

Ampurdán-Costa Brava

Bierzo

Binissalem-Mallorca

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Cariñena

Cava

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko txakolina

Chacoli de Getaria-Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barbera

Condado de Huelva

Costers del Segre

Hierro

Jerez / Xérès / Sherry

Jumilla

Lanzarote

Madrid

Malaga

Mancha

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Méntrida

Monterrei

Montilla-Moriles

Navarra

Palma

Penedés

Priorato

Rias Baixas

Ribeiro

Ribera del Duero

Rioja (DO Ca)

Rueda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Toro

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

1.2. Názvy podregiónov a obcí

1.2.1. Špecifikovaný región Abona

Adeje

Vilaflor

Arona

San Miguel de Abona

Granadilla de Abona

Villa de Arico

Fasnia

1.2.2. Špecifikovaný región Alella

Alella

Argentona

Cabrils

Martorelles

Masnou

Mongat

Montornés del Vallès

Orrius

Premià de Dalt

Premià de Mar

Roca del vallès

San Fost de Campcentelles

Santa Maria de Martorelles

Teia

Tiana

Vallromanes

Vilassar de Dalt

Villanova del Vallès

1.2.3. Špecifikovaný región Alicante

(a) Alicante

Algueña

Alicante

Bañeres

Benejama

Biar

Campo de Mirra

Cañada

Castalla

Elda

Hondón de los Frailes

Hondón de las Nieves

Ibi

Mañán

Monovar

Onil

Petrer

Pinoso

Romana

Salinas

Sax

Tibi

Villena

(b) La Marina

Alcalali

Beniarbeig

Benichembla

Benidoleig

Benimeli

Benissa

Benitachell

Calpe

Castell de Castells

Denia

Gata de Gorgos

Jalón

Lliber

Miraflor

Murla

Ondara

Orba

Parcent

Pedreguer

Sagra

Sanet y Negrals

Senija

Setla y Mirarrosa

Teulada

Tormos

Vall de Laguart

Vergel

Xabia

1.2.4. Špecifi kovaný región Almansa

Alpera

Almansa

Bonete

Chinchilla de Monte-Aragón

Corral-Rubio

Higueruela

Hoya Gonzalo

Pétrola

Villar de Chinchilla

1.2.5. Špecif kovaný región Ampurdán – Costa Brava

Agullana

Aviñonet de Puigventós

Boadella

Cabanes

Cadaqués

Cantallops

Capmany

Colera

Darnius

Espolla

Figueres

Garriguella

Jonquera

Llançà

Llers

Masarach

Mollet de Perelada

Palau-Sabardera

Pau

Pedret i Marsà

Perelada

Pont de Molins

Port-Bou

Port de la Selva

Rabós

Roses

Riumors

Sant Climent de Sescebes

Selva de Mar

Terrades

Vilafant

Vilajuïga

Vilamaniscle

Vilanant

Viure

1.2.6. Špecifikovaný región Bierzo

Arganza

Bembibre

Borrenes

Cabañas Raras

Cacabelos

Camponaraya

Carracedelo

Carucedo

Castropodame

Congosto

Corullón

Cubillos del Sil

Fresnedo

Molinaseca

Noceda

Ponferrada

Priaranza

Puente de Domingo Flórez

Sancedo

Toral de los Vados

Vega de Espinareda

Villadecanes

Villafranca del Bierzo

1.2.7. Špecifi kovaný región Binissalem-Mallorca

Binissalem

Consell

Santa María del Camí

Sancellas

Santa Eugenia

1.2.8. Špecifikovaný región Bullas

Bullas

Cehegín

Mula

Ricote

Calasparra

Caravaca

Moratalla

Lorca

1.2.9. Špecifikovaný región Calatayud

Abanto

Acered

Alarba

Alhama de Aragón

Aniñón

Ateca

Belmonte de Gracián

Bubierca

Calatayud

Cárenas

Castejón de Alarba

Castejón de las Armas

Cervera de la Cañada

Clarés de Ribota

Codos

Fuentes de Jiloca

Godojos

Ibdes

Maluenda

Mara

Miedes

Monterde

Montón

Morata de Jiloca

Moros

Munébrega

Nuévalos

Olvés

Orera

Paracuellos de Jiloca

Ruesca

Sediles

Terrer

Torralba de Ribota

Torrijo de la Cañada

Valtorres

Villalba del Perejil

Villalengua

Villaroya de la Sierra

Viñuela

1.2.10. Špecifikovaný región CampodeBorja

Agón

Ainzón

Alberite de San Juan

Albeta

Ambel

Bisimbre

Borja

Bulbuente

Bureta

Buste

Fuendejalón

Magallón

Maleján

Pozuelo de Aragón

Tabuenca

Vera de Moncayo

1.2.11. Špecifikovaný región Cariñena

Aguarón

Aladrén

Alfamén

Almonacid de la Sierra

Alpartir

Cariñena

Cosuenda

Encinacorba

Longares

Muel

Mezalocha

Paniza

Tosos

Villanueva de Huerva

1.2.12. Špecifikovaný región Cigales

Cabezón de Pisuerga

Cigales

Corcos del Valle

Cubillas de Santa Marta

Dueñas

Fuensaldaña

Mucientes

Quintanilla de Trigueros

San Martín de Valveni

Santovenia de Pisuerga

Trigueros del Valle

Valoria la Buena

1.2.13. Špecif ikovaný región Concade Barbera

Barberà de la Conca

Blancafort

Conesa

Forés

Espluga de Francolí

Montblanc

Pira

Rocafort de Queralt

Sarral

Senan

Solivella

Vallclara

Vilaverd

Vimbodí

1.2.14. Špecif iko vaný región Condadode Huel va

Almonte

Beas

Bollullos del Condado

Bonares

Chucena

Hinojos

Lucena del Puerto

Manzanilla

Moguer

Niebla

Palma del Condado

Palos de la Frontera

Rociana del Condado

San Juan del Puerto

Trigueros

Villalba del Alcor

Villarrasa

1.2.15. Špecifikovaný región Costersdel Segre

(a) Podregión Raimat

Lleida

(b) Podregión Artesa

Alòs de Balaguer

Artesa de Segre

Foradada

Penelles

Preixens

(c) Podregión Valle del Rio Corb

Belianes

Ciutadilla

Els Omells de na Gaia

Granyanella

Granyena de Segarra

Guimerá

Maldá

Montoliu de Segarra

Montornés de Segarra

Nalec

Preixana

San Marti de Riucorb

Tarrega

Vallbona de les Monges

Vallfogona de Riucorb

Verdú

(d) Podregión Les Garrigues

Arbeca

Bellaguarda

Cerviá de les Garrigues

El Vilosell

Els Omellons

Fulleda

Albi

Espluga Calba

La Floresta

La Pobla de Cérvoles

Tarrés

Vinaixa

1.2.16. Špecif ikovaný región Chacolíde Bizkaia/Bizkaiko T xakolina

Bakio

Balmaseda

Barakaldo

Derio

Durango

Elorrio

Erandio

Forua

Galdames

Gamiz-Fika

Gatika

Gernika

Gordexola

Gueñes

Larrabetzu

Lezama

Lekeitio

Markina

Mendata

Mendexa

Morga

Mungia

Muskiz

Muxika

Orduña

Sestao

Sopelana

Sopuerta

Zalla

Zamudio

Zaratamo

1.2.17. Špeci fikovaný región Chacolí De Gtaria/Getariako T xakolína

Aia

Getaria

Zarautz

1.2.18. Špecifikovaný región El Hierro

Frontera

Valverde

1.2.19. Špecifikovaný región Jerez–Xérès–Sherryand Man zanilla–Sanlúcar de Barra–meda

Chiclana de la Frontera

Chipiona

Jerez de la Frontera

Lebrija

Puerto de Santa Maria

Puerto Real

Rota

Sanlúcar de Barrameda

Trebujena

1.2.20. Špecifikovaný región Jumilla

Albatana

Fuente-Alamo

Hellin

Jumilla

Montealegre del Castillo

Ontur

Tobarra

1.2.21. Špecifikova ný región Lanzarote

Arrecife

Hariá

San Bartolomé

Teguise

Tías

Tinajo

Yaiza

1.2.22. Špecifikovaný región Málaga

Alameda

Alcaucin

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Alhaurín de la Torre

Almachar

Almogia

Antequera

Archez

Archidona

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

Borge

Campillos

Canillas de Albaida

Canillas del Aceituno

Casabermeja

Casares

Colmenar

Comares

Cómpeta

Cuevas de San Marcos

Cuevas Bajas

Cutar

Estepona

Frigiliana

Fuente Piedra

Humilladero

Iznate

Macharaviaya

Manilva

Moclinejo

Mollina

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Sierra de Yeguas

Torrox

Totalán

Velez-Málaga

Villanueva del Trabuco

Villanueva de Tapia

Villanueva del Rosario

Villanueva de Algaidas

Viñuela

1.2.23. Špecifikovaný región La Mancha

Acabrón

Ajofrin

Albaladejo

Alberca de Záncara

Alcázar de San Juan

Alcolea de Calatrava

Alconchel de la Estrella

Aldea del Rey

Alhambra

Almagro

Almarcha

Almedina

Almendros

Almodovar del Campo

Almonacid del Marquesado

Almonacid de Toledo

Arenas de San Juan

Argamasilla de Alba

Argamasilla de Calatrava

Atalaya del Cañavate

Ballesteros de Calatrava

Barajas de Melo

Belinchón

Belmonte

Bolaños de Calatrava

Cabanas de Yepes

Cabezamesada

Calzada de Calatrava

Campo de Criptana

Camuñas

Cañada de Calatrava

Cañadajuncosa

Cañavate

Carrascosa de Haro

Carríon de Calatrava

Carrizosa

Casas de Fernando Alonso

Casas de Haro

Casas de los Pinos

Casas de Benitez

Casas de Guijarro

Castellar de Santiago

Castillo de Garcimuñoz

Cervera del Llano

Chueca

Ciruelos

Ciudad Real

Consuegra

Corral de Almaguer

Cortijos

Cózar

Daimiel

Dosbarrios

Fernancaballero

Fuenllana

Fuensanta

Fuente el Fresno

Fuente de Pedro Naharro

Fuentelespino de Haro

Granátula de Calatrava

Guardia

Herencia

Hinojosa

Hinojosos

Honrubia

Hontanaya

Horcajo de Santiago

Huelves

Huerta de Valdecarábanos

Labores

Leganiel

Lezuza

Lillo

Madridejos

Malagon

Manzanares

Manzaneque

Marjaliza

Mascaraque

Membrilla

Mesas

Miguel Esteban

Miguelturra

Minaya

Monreal del Llano

Montalbanejo

Montalvos

Montiel

Mora

Mota del Cuervo

Munera

Nambroca

Noblejas

Ocaña

Olivares de Júcar

Ontigola con Oreja

Orgaz con Arisgotas

Osa de la Vega

Ossa de Montiel

Pedernoso

Pedro Muñoz

Pedroñeras

Picón

Piedrabuena

Pinarejo

Poblete

Porzuna

Pozoamargo

Pozorrubio

Pozuelo de Calatrava

Pozoamargo

Provencio

Puebla de Almoradiel

Puebla del Principe

Puebla de Almenara

Puerto Lápice

Quero

Quintanar de la Orden

Rada de Haro

Roda

Romeral

Rozalén del Monte

Saelices

San Clemente

Santa Cruz de la Zarza

Santa Maria de los Llanos

Santa Cruz de los Cañamos

Santa Maria del Campo

Sisante

Socuéllamos

Solana

Sonseca con Casalgordo

Tarancón

Tarazona de la Mancha

Tembleque

Terrinches

Toboso

Tomelloso

Torralba de Calatrava

Torre de Juan Abad

Torrubia del Campo

Torrubia del Castillo

Tresjuncos

Tribaldos

Turleque

Uclés

Urda

Valenzuela de Calatrava

Valverde de Jucar

Vara de Rey

Villa de Don Fadrique

Villacañas

Villaescusa de Haro

Villafranca de los Caballeros

Villahermosa

Villamanrique

Villamayor de Calatrava

Villamayor de Santiago

Villaminaya

Villamuelas

Villanueva de Alcardete

Villanueva de Bogas

Villanueva de los Infantes

Villanueva de la Fuente

Villar del Pozo

Villar de la Encina

Villanueva de los Infantes

Villar del Pozo

Villar de la Encina

Villar de Cañas

Villarejo de Fuentes

Villares del Saz

Villarrobledo

Villarrubia de Santiago

Villarrubia de los Ojos

Villarrubio

Villarta de San Juan

Villasequilla de Yepes

Villatobas

Villaverde y Pasaconsol

Yebénes

Yepes

Zarza del Tajo

1.2.24. Špecifikovaný región Mentrida

Albarreal de Tajo

Alcabón

Aldea en Cabo

Almorox

Arcicóllar

Barcience

Burujón

Camarena

Camarenilla

Carmena

Carranque

Casarrubios del Monte

Castillo de Bayuela

Cebolla

Cedillo del Condado

Cerralbos

Chozas de Canales

Domingo Pérez

Escalona

Escalonilla

Fuensalida

Gerindote

Hinojosa de San Vincente

Hormigos

Huecas

Lominchar

Lucillos

Maqueda

Mentrida- Montearagón

Nombela

Novés

Otero

Palomeque

Paredes

Paredas de Escalona

Pelahustán

Portillo

Real de San Vincente

Recas

Rielves

Santa Olalla

Santa Cruz del Retamar

Torre de Esteban Hambrán

Torrijos

Val de Santo Domingo

Valmojado

Ventas de Retamosa

Villamiel

Viso

Yunclillos

1.2.25. Špecifikovaný región Montilla-Moriles

Aguilar de la Frontera

Baena

Cabra

Castro del Rio

Doña Mencia

Espejo

Fernán-Nuñez

Lucena

Montalbán

Montemayor

Montilla

Monturque

Moriles

Nueva Carteya

Puente Genil

Rambla

Santaella

1.2.26. Špeci fikovaný región Navarra

(a) Podregión Ribera Baja

Ablitas

Arguedas

Barillas

Cascante

Castejón

Cintruénigo

Corella

Fitero

Monteagudo

Murchante

Tudela

Tulebras

Valtierra

(b) Podregión Ribera Alta

Artajona

Beire

Berbinzana

Cadreita

Caparroso

Cárcar

Carcastillo

Falces

Funes

Larraga

Lerin

Lodosa

Marcilla

Mélida

Milagro

Miranda de Arga

Murillo el Fruto

Murillo el Cuende

Olite

Peralta

Pitillas

Sansoain

Santacara

Sesma

Tafalla

Villafranca

(c) Podregión Tierra Estella

Aberin

Allo

Arcos

Arellano

Arróniz

Ayeguí

Barbarín

Busto

Desojo

Discastillo

Espronceda

Estella

Igúzquiza

Lazagurria

Luquín

Mendaza

Morentin

Oteiza de la Solana

Sansol

Torralba del Rio

Torres del Rio

Valle de Yerri

Villatuerta

Villa mayor de Monjardín

(d) Podregión Valdizarbe

Adios

Añorbe

Artazu

Barásoain

Biurrun

Cirauqui

Etxauri

Enériz

Garinoain

Guirguillano

Legarda

Leoz

Mañeru

Mendigorria

Muruzábal

Obanos

Orisoain

Oloriz

Puente la Reina

Pueyo

Tiebas-Muruarte de Reta

Tirapu

Ucar

Unzué

Uterga

(e) Podregión Baja Montaña

Aibar

Aoiz

Cáseda

Eslava

Ezprogui

Gallipienzo

Javier

Leache

Lerga

Llédena

Lumbier

Sada

San Martin de Unx

Sanguesa

Ujué

1.2.27. Špecifikovaný región Penedès

Abrera

Aiguamurcia

Albinyana

Avinyonet

Banyeres

Begues

Bellvei

Bisbal del Penedès, La

Bonastre

Cabanyas

Cabrera d'Igualada

Calafell

Canyelles

Castellet i Gornal

Castellvi Rosanes

Castellvi de la Marca

Cervelló

Corbera de Llobregat

Creixell

Cubelles

Cunit

Font-rubí

Gelida

Granada

Hostalets de Pierola

Llacuna

Llorenç del Penedès

Martorell

Mascefa

Mediona

Montmell

Olèrdola

Olesa de Bonesvalls

Olivella

Pacs del Penedès

Piera

Pla del Penedès

Pontons

Puigdálber

Roda de Barà

Sant Llorenç d'Hortons

Sant Quinti de Mediona

Sant Sadurni d'Anoia

Sant Cugat Sesgarrigues

Sant Esteve Sesrovires

Sant Jaume dels Domenys

Santa Margarida i els Monjos

Santa Fe del Penedès

Santa Maria de Miralles

Santa Oliva

Sant Jaume dels domenys

Sant Marti Sarroca

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Riudebitlles

Sitges

Subirats

Torrelavid

Torrelles de Foix

Vallirana

Vendrell, El

Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú

Viloví

1.2.28. Špecif ikovaný región Priorato

Bellmunt del Priorat

Gratallops

Lloà

Morera de Montsant

Poboleda

Porrerá

Torroja del Priorat

Vilella Alta

Vilella Baixa

1.2.29. Špecifikovaný región Rias Baixas

(a) Podregión Val do Salnés

Caldas de Reis

Cambados

Meaño

Meis

Portas

Ribadumia

Sanxenxo

Vilanova de Arousa

Villagracia de Arousa

(b) Podregión Condado do Tea

A Cañiza

Arbo

As Neves

Crecente

Salvaterra de Miño

(c) Podregión O Rosal

O Rosal

Tomiño

Tui

1.2.30. Špecifikovaný región Ribeiro

Arnoia

Beade

Carballeda de Avia

Castrelo de Miño

Cenlle

Cortegada

Leiro

Punxin

Ribadavia

1.2.31. Špecifikovaný región Ribeiradel Duero

Adrada de Haza

Aguilera

Alcubilla de Avellaneda

Aldehorno

Anguix

Aranda de Duero

Baños de Valdearados

Berlangas de Roa

Boada de Roa

Bocos de Duero

Burgo de Osma

Caleruega

Campillo de Aranda

Canalejas de Peñafiel

Castillejo de Robledo

Castrillo de la Vega

Castrillo de Duero

Cueva de Roa

Curiel de Duero

Fompedraza

Fresnilla de las Dueñas

Fuentecén

Fuentelcésped

Fuentelisendo

Fuentemolinos

Fuentenebro

Fuentespina

Gumiel del Mercado

Gumiel de Hizán

Guzmán

Haza

Honrubia de la Cuesta

Hontangas

Hontoria de Valdearados

Horra

Hoyales de Roa

Langa de Duero

Mambrilla de Castrejón

Manzanillo

Milagros

Miño de san Esteban

Montejo de la Vega de la Zerrezuela

Moradillo de Roa

Nava de Roa

Olivares de Duero

Olmedillo de Roa

Olmos de Peñafiel

Pardilla

Pedrosa de Duero

Peñafiel

Peñaranda de Duero

Pesquera de Duero

Piñel de Abajo

Piñel de Arriba

Quemada

Quintana del Pidio

Quintanamanvirgo

Quintanilla de Onésimo

Quintanilla de Arriba

Rábano

Roa de Duero

Roturas

San Esteban de Gormaz

San Juan del Monte

San Martin de Rubiales

Santa Cruz de la Salceda

Sequera de Haza

Sotillo de la Ribera

Terradillos de Esgueva

Torre de Peñafiel

Torregalindo

Tórtoles de Esgueva

Tubilla del Lago

Vadocondes

Valbuena de Duero

Valcabado de Roa

Valdeande

Valdearcos de la Vega

Valdezate

Vid

Villaescusa de Roa

Villalba de Duero

Villalbilla de Gumiel

Villatuelda

Villaverde de Montejo

Villovela de Esgueva

Zazuar

1.2.32. Špecifikovaný región Rioja

(a) Podregión Rioja Alavena

Baños de Ebro

Barriobusto

Cripán

Elciego

Elvillar de Alava

Labastida

Labraza

Laguardia

Lanciego

Lapuebla de Labarca

Leza

Moreda de Alava

Navaridas

Oyón

Salinillas de Buradon

Samaniego

Villanueva de Alava

Yécora

(b) Podregión Rioja Alta

Abalos

Alesón

Alesanco

Anguciana

Arenzana de Arriba

Arenzana de Abajo

Azofra

Badarán

Bañares

Baños de Rio Tobía

Baños de Rioja

Berceo

Bezares

Bobadilla

Briñas

Briones

Camprovín

Canillas

Cañas

Cárdenas

Casalarreina

Castañares de Rioja

Cellorigo

Cenicero

Cidamón

Cihuri

Cirueña

Cordovín

Cuzcurrita de Rio Tirón

Daroca de Rioja

Entrena

Estollo

Fonseca

Fonzaleche

Fuenmayor

Galbárruli

Gimileo

Haro

Herramélluri

Hervias

Hormilleja

Hormilla

Hornos de Moncalvillo

Huércanos

Lardero

Leiva

Logroño

Manjarrés

Matute

Medrano

Nájera

Navarrete

Ochándurí

Ollaurí

Rodezno

Sajazarra

San Millán de Yécora

San Torcuato

San Vicente de la Sonsierra

San Asensio

Santa Coloma

Sojuela

Sorzano

Sotés

Tirgo

Tormantos

Torrecilla Sobre Alesanco

Torremontalbo

Treviana

Tricio

Uruñuela

Ventosa

Villajero

Villalba de Rioja

Villar de Torre

Zarratón

(c) Podregión Rioja Baja

Agoncillo

Aguilar del río Alhama

Albelda de Iregua

Alberite

Alcanadre

Aldeanueva de Ebro

Alfaro

Andosilla

Aras

Arnedo

Arrúbal

Ausejo

Autol

Azagra

Bargota

Bergasa

Bergasilla

Calahorra

Cervera del rio alhama

Clavijo

Corera

Cornago

Galilea

Grávalos

Herce

Igea

Lagunilla del Jubera

Leza del Río Leza

Mendavia

Molinos de Ocón

Murillo del Río Leza

Nalda

Ocón

Pradejón

Quel

Redal

Ribafrecha

Rincón de Soto

San Adrián

Santa Engracia de Jubera

Sartaguda

Tudelilla

Viana

Villa de Ocón

Villamediana de Iregua

Villar de Arnedo

1.2.33. Špecifikovaný región Rueda

Aguasal

Alaejos

Alcazarén

Aldehuela del Codonal

Almenara de Adaja

Ataquines

Bernuy de Coca

Blasconuño de Matacabras

Bobadilla del Campo

Bócigas

Brahojos de Medina

Campillo

Carpio del Campo

Castrejón

Castronuño

Cervillego de la Cruz

Codorniz

Donhierro

Fresno el Viejo

Fuente Olmedo

Fuente de Santa Cruz

Fuente el sol

Gomeznarro

Hornillos

Juarros de Voltoya

Llano de Olmedo

Llomoviejo

Madrigal de las Altas Torres

Matapozuelos

Medina del Campo

Mojados

Montejo de Arévalo

Montuenga

Moraleja de Coca

Moraleja de las Panaderas

Muriel

Nava del Rey

Nava de La Asunción

Nieva

Nueva Villa de las Torres

Olmedo

Pollos

Pozal de Gallinas

Pozáldez

Puras

Ramiro

Rapariegos

Rodilana

Rubi de bracamonte

Rueda

San Cristobal de la Vega

Santuiste de San Juan Bautista

Salvador de Zapardiel

San Pablo de la Moraleja

Seca

Serrada

Siete Iglesias de Travancos

Tordesillas

San Vicente del Palacio

Torrecilla de la Orden

Torrecilla de la Abadesa

Torecilla del Valle

Tolocirio

Valdestillas

Velascalvaro

Ventosa de la Cuesta

Villafranca de Duero

Villagonzalo de Coca

Villanueva de Duero

Villaverde de Medina

Zarza

1.2.34. Špecif ikovaný región Somontano

Abiego

Adahuesca

Angues

Alcalá del Obispo

Alquézar

Antillón

Argavieso

Azara

Azlor

Barbastro

Barbuñales

Berbegal

Bierge

Blecua y Torres

Capella

Casbas de Huesca

Castillazuelo

Colungo

Estada

Estadilla

Fonz

Grado

Graus

Hoz y Costean

Ibieca

Ilche

Laluenga

Laperdiguera

Lascellas-Ponzano

Naval

Olvena

Peralta de Alcofea

Peraltilla

Perarrúa

Pertusa

Pozán de Vero

Puebla de Castro

Salas Altas

Salas Bajas

Santa Maria Dulcis

Secastilla

Siétamo

Torres de Alcanadre

1.2.35. Špecifikovaný región Tacoronte–Acentejo

El Sauzal

Matanza de Acentejo

Victoria de Acentejo

Laguna

Santa Úrsula

Tacoronte

Tegueste

1.2.36. Špecifikovaný región Tarragona

(a) Podregión Campo de Tarragona

Alcover

Aleixar

Alforja

Alió

Almoster

Altafulla

Argentera

Ascó

Benisanet

Borges del Camp

Botarell

Bràfim

Cabra del Camp

Cambrils

Castellvell del Camp

Catllar

Colldejou

Constantí

Cornudella

Duesaigües

Figuerola del Camp

Garcia

Garidells

Ginestar

Masó

Masllorens

Maspujols

Milà

Miraver

Montbrió del Camp

Montferrí

Mont-roig

Mora d'Ebre

Mora la Nova

Morell

Nou de Gaià

Nulles

Pallaresos

Perafort

Pla da Santa María

Pobla de Montornès

Pobla de Mafumet

Puigpelat

Renau

Reus

Riera de Gaià

Riudecanyes

Rodonyà

Rourell

Ruidecols

Ruidoms

Salomó

Secuita

Selva del Camp

Tarragona

Tivissa

Torre del Espanyol

Torredembarra

Ulldemolins

Vallmoll

Valls

Vespella

Vila-rodona

Vilabella

Vilallonga del Camp

Vilanova d'Escornalbou

Vilaseca i Salou

Vinebre

Vinyols i els Arcs

(b) Podregión Falset

Cabassers

Capçanes

Figuera

Guiamets, Els, i Marça

Masroig

Pradell

Torre de Fontaubella

1.2.37. Špecifikovaný región Terra Alta

Arnés

Batea

Bot Pinell de Brai

Caseres

Corbera de Terra Alta

Fatarella, Gandesa

Horta de Sant Joan

Pobla de Massalauca

Prat de Comte

Vilalba dels Arcs

1.2.38. Š p e c i f i k o v a n ý r e g i ó n T o r o

Argujillo

Bóveda de Toro

Morales de Toro

Pego

Peleagonzalo

Piñero

San Román de Hornija

San Miguel de la Ribera

Sanzoles

Toro

Valdefinjas

Venialbo

Villabuena del Puente

Villafranca de Duero

1.2.39. Špecifikovaný región Utiel–Requena

Camporrobles

Caudete

Fuenterrobles

Siete Aguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villagordo

1.2.40. Špecifikovaný región Valdeorras

Barco

Bollo

Carballeda de Valdeorras

Laroco

Petín

Rúa

Rubiana

Villamartin

1.2.41. Špecifikovaný región Valdepeñas

Alcubillas

Moral de Calatrava

San Carlos del Valle

Santa Cruz de Mudela

Torrenueva

Valdepeñas

1.2.42. Špecifikovaný región Valencia

Camporrobles

Caudete de las Fuentes

Fuenterrobles

Requena

Sieteaguas

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villargordo del Cabriel

(a) Podregión Alto Turia

Alpuente

Aras de Alpuente

Chelva

La Yesa

Titaguas

Tuéjar

(b) Podregión Valentino

Alborache

Alcublas

Andilla

Bugarra

Buñol

Casinos

Cheste

Chiva

Chulilla

Domeño

Estivella

Gestalgar

Godelleta

Higueruelas

Lliria

Losa del Obispo

Macastre

Monserrat

Montroy

Montserrat

Pedralba

Real de Montroy

Turís

Villamarxant

Villar del Arzobispo

(c) Podregión Moscatel de Valencia

Catadau

Cheste

Chiva

Godelleta

Llombai

Monserrat

Montroy

Real de Montroy

Turis

(d) Podregión Clariano

Adzaneta de Albaida

Agullent

Albaida

Alfarrasí

Ayelo de Malferit

Ayelo de Rugat

Bèlgida

Bellús

Beniatjar

Benicolet

Benigànim

Bocairem

Bufalí

Castelló de Rugat

Font la Figuera

Fontanars dels Alforins

Guadasequies

L'Olleria

La Pobla del Duc

Llutxent

Moixent

Montaberner

Montesa

Montichelvo

Ontinyent

Otos

Palomar

Pinet

Quatretonda

Ràfol de Salem

Sempere

Terrateig

Vallada

1.2.43. Špecifikovaný región Vallede Güimar

Arafo

Candelaria

Güimar

1.2.44. Špecifikovaný región Valledela Orotava

La Orotava

Puerto de la Cruz

Los Realejos

1.2.45. Špecifikovaný región Vino s de Madrid

(a) Podregión Arganda

Ambite

Aranjuez

Arganda del Rey

Belmonte de Tajo

Campo Real

Carabaña

Chinchón

Colmenar de Oreja

Fuentidueña de Tajo

Getafe

Loeches

Mejorada del Campo

Morata de Tajuña

Orusco

Perales de Tajuña

Pezuela de las Torres

Pozuelo del Rey

Tielmes

Titulcia

Valdaracete

Valdelaguna

Valdilecha

Villaconejos

Villamanrique de Tajo

Villar del Olmo

Villarejo de Salvanés

(b) Podregión Navalcarnero

Álamo

Aldea del Fresno

Arroyomolinos

Batres

Brunete

Fuenlabrada

Griñón

Humanes de Madrid

Moraleja de Enmedio

Móstoles

Navalcarnero

Parla

Serranillos del Valle

Sevilla la Nueva

Valdemorillo

Villamanta

Villamantilla

Villanueva de la Cañada

Villaviciosa de Odón

(c) Podregión San Martín del Valdeiglesias

Cadalso de los Vidrios

Cenicientos

Chapinería

Colmenar de Arroyo

Navas del Rey

Pelayos de la Presa

Rozas de Puerto Real

San Martín de Valdeiglesias

Villa del Prado

1.2.46. Špecifikovaný región Ycoden–Daute–Isora

San Juan de la Rambla

La Guancha

Icod de los vinos

Garachico

Los Silos

Buenavista del Norte

El Tanque

Santiago del Teide

Guía de Isora

1.2.47. Špecifikovaný región Yecla

Yecla

2. Stolové vína s geografickým označením v názve

Abanilla

Bages

Bajo Aragón

Cádiz

Campo de Cartagena

Cañamero

Cebreros

Contraviesa-Alpujarra

Fermoselle-Arribes del Duero

Gálvez

La Gomera

Gran Canaria-El Monte

Manchuela

Matanegra

Medina del Campo

Montánchez

Plà i Llevant de Mallorca

Pozohondo

Ribeira Sacra

Ribera Alta del Guadiana

Ribera Baja del Guadiana

Sacedón-Mondéjar

Sierra de Alcaraz

Tierra de Barros

Tierra del Vino de Zamora

Tierra Baja de Aragón

Valdejalón

Valdevimbre-Los Oteros

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

B. Tradičné výrazy

Amontillado

Chacoli-Txakolina

Criadera

Criaderas y Soleras

Crianza

Denominacíon de Origen / DO

Denominacíon de Origen calificada / DOCa

Fino

Fondillón

Lagrima

Oloroso

Pajarete

Palo cortado

Raya

Vendimia temprana

Vendimia seleccionada

Vino de la Tierra

IV. VÍNA POCHÁDZAJÚCE Z GRÉCKEJ REPUBLIKY

A. Geografické označenia

1. Akostné vína vyrobené v špecifikovaných regiónoch

1.1. Názvy špecifikovaných regiónov

1.1.1. Ονομασία προελεύσεως ελεγχομένη (appellation d'origine contrôlée)

Σάμος (Samos)

Πατρών (Patras)

Ρίου Πατρών (Patras)

Κεφαλληνίας (Cephalonie)

Ρόδου (Rhodos)

Λήμνου (Lemnos)

1.1.2. Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (appellation d'origine de qualité supérieure)

Σητεία (Sitia)

Νεμέα (Némée)

Σαντορίνη (Santorin)

Δαφνές (Dafnes)

Ρόδος (Rhodos)

Νάουσα (Naoussa)

Κεφαλληνίας (Cephalonie)

Ραψάνη (Rapsani)

Μαντινεία (Mantinee)

Πεζά (Peza)

Αρχάνες (Archanes)

Πάτραι (Patras)

Ζίτσα (Zitsa)

Αμύνταιον (Amynteon)

Γουμένισσα (Gumenissa)

Πάρος (Paros)

Λήμνος (Lemnos)

Αγχίαλος (Anchialos)

Πλαγιές Μελίτωνα (Côtes de Meliton)

Μεσενικόλα (Mesenicola)

2. Stolové vína

2.1. Oνομασία κατά παράδοση (traditional designation)

Αττικής (Attikis)

Βοιωτίας (Viotias)

Ευβοίας (Evias)

Μεσογείων (Messoguion)

Κρωπίας (Kropias)

Κορωπίου (Koropiou)

Μαρκοπούλου (Markopoulou)

Μεγάρων (Megaron)

Παιανίας (Peanias)

Λιοπεσίου (Liopessiou)

Παλλήνης (Pallinis)

Πικερμίου (Pikermiou)

Σπάτων (Spaton)

Θηβών (Thivon)

Γιάλτρων (Guialtron)

Καρύστου (Karystou)

Χαλκίδας (Halkidas)

Ζακύνθου (Zante)

2.2. Τοπικός οίνος (local wine)

Τοπικός οίνος Τριφυλίας (Trifilia)

Μεσημβριώτικος τοπικός οίνος (Messimvria)

Επανωμίτικος τοπικός οίνος (Epanomie)

Τοπικός οίνος Πλαγιών ορεινής Κορινθίας (côtes montagneuses de Korinthia)

Τοπικός οίνος Πυλίας (Pylie)

Τοπικός οίνος Πλαγιές Βερτίσκου (côtes de Vertiskos)

Ηρακλειώτικος τοπικός οίνος (Heraklion)

Λασιθιώτικος τοπικός οίνος (Lassithie)

Πελοποννησιακός τοπικός οίνος (Peloponnθse)

Μεσσηνιακός τοπικός οίνος (Messina)

Μακεδονικός τοπικός οίνος (Macédonie)

Κρητικός τοπικός οίνος (Crete)

Θεσσαλικός τοπικός οίνος (Thessalia)

Τοπικός οίνος Κισάμου (Kissamos)

Τοπικός οίνος Τυρνάβου (Tyrnavos)

Τοπικός οίνος πλαγιές Αμπέλου (côtes de Ampelos)

Τοπικός οίνος Βίλλιζας (Villiza)

Τοπικός οίνος Γρεβενών (Grevena)

Τοπικός οίνος Αττικής (Attique)

Αγιορείτικος τοπικός οίνος (Agioritikos)

Δωδεκανησιακός τοπικός οίνος (Dodekanese)

Aναβυσιωτικός τοπικός οίνος (de Anavyssiotikos)

Παιανίτικος τοπικός οίνος (de Peanitikos)

Τοπικός οίνος Δράμας (Drama)

Κρανιώτικος τοπικός οίνος (Krania)

Τοπικός οίνος πλαγιών Πάρνηθας (Côtes de Parnitha)

Συριανός τοπικός οίνος (Syros)

Θηβαϊκός τοπικός οίνος (Thiva)

Τοπικός οίνος πλαγιών Κιθαιρώνα (côtes du Kitheron)

Τοπικός οίνος πλαγιών Πετρωτού (côtes de Petrotou)

Τοπικός οίνος Γερανίων (Gerania)

Παλληνιώτικος τοπικός οίνος (Pallini)

Αττικός τοπικός οίνος (Attique)

Αγοριανός τοπικός οίνος (Agorianos)

Τοπικός οίνος Κοιλάδας Αταλάντης (vallée de Atalanti)

Τοπικός οίνος Αρκαδίας (Vin de pays de Arcadia)

Παγγαιορείτικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Paggeoritikos)

Τοπικός οίνος Μεταξάτων (Vin de pays de Metaxata)

Τοπικός οίνος Κλημέντι (Vin de pays de Klimenti)

Τοπικός οίνος Ημαθίας (Vin de pays de Hemathia)

Τοπικός οίνος Κέρκυρας (Vin de pays de Kerkyra (Corfu))

Τοπικός οίνος Σιθωνίας (Vin de pays de Sithonia)

Τοπικός οίνος Μαντζαβινάτων (Vin de pays de Mantzavinata)

Ισμαρικός τοπικός οίνος (Vin de pays d'Ismarikos)

Τοπικός οίνος Αβδήρων (Vin de pays de Avdira)

Τοπικός οίνος Ιωαννίνων (Vin de pays de Ioannina)

Τοπικός οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας (Vin de pays de côtes de Aigialieias)

Τοπικός οίνος Πλαγιές του Αίνου (Vin de pays de côtes du Ainou)

Θρακικός τοπικός οίνος (Vin de pays de Thrakie)

Τοπικός οίνος Ιλιου (Vin de pays de Ilion)

Μετσοβίτικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Metsovon)

Κορωπιότικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Koropie)

Τοπικός οίνος Θαψάνων (Vin de pays de Thapsanon)

Σιατιστινός τοπικός οίνος (Vin de pays de Siatistinon)

Τοπικός οίνος Ριτσώνας Αυλίδος (Vin de pays de Ritsona Avlidos)

Τοπικός οίνος Λετρίνων (Vin de pays de Letrina)

Τοπικός οίνος Τεγέας (Vin de pays de Tegeas)

Αιγαιοπελαγίτικος τοπικός οίνος ή (Vin de pays de la Mer Egée)

Τοπικός οίνος Αιγαίου Πελάγους (Vin de pays de Aigaion pelagos)

Τοπικός οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού (Vin de pays de côtes nord de Penteli)

Σπατανέικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Spata)

Μαρκοπουλιώτικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Markopoulo)

Τοπικός οίνος Ληλαντίου Πεδίου (Vin de pays de Lilantio Pedion)

Τοπικός οίνος Χαλκιδικής (Vin de pays de Chalkidiki)

Καρυστινός τοπικός οίνος (Vin de pays de Karystos)

Τοπικός οίνος Χαλικούνας (Vin de pays de Chalikouna)

Τοπικός οίνος Οπουντίας Λοκρίδος (Vin de pays de Opountia Lokrida)

Τοπικός οίνος Πέλλας (Vin de pays de Pella)

Ανδριανιώτικος τοπικός οίνος (Vin de pays de Andriani)

Τοπικός οίνος Σερρών (Vin de pays de Serres)

Τοπικός οίνος Στερεάς Ελλάδος (Vin de pays de Sterea Ellada)

B. Tradičné výrazy

Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη (appellation d'origine controlée)

Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας (appellation d'origine de qualité supérieure)

Ονομασία κατά παράδοση Ρετσίνα (appellation traditionnelle Retsina)

Ονομασία κατά παράδοση Βερντέα Ζακύνθου (appellation traditionnelle Verdea de Zante)

Τοπικός οίνος (vin local, vin de pays)

από διαλεκτούς αμπελώνες ("grand cru")

Κάβα (Cava)

Ρετσίνα (Retsina)

Κτήμα (Ktima)

Αρχοντικό (Archontiko)

Αμπελώνες (Ampelones)

Οίνος φυσικώς γλυκύς (vin naturellement doux)

V. VÍNA POCHÁDZAJÚCE Z TALIANSKEJ REPUBLIKY

A. Geografické označenia

1. Akostné vína vyrobené v špecifikovaných regiónoch ("vino di qualità prodotto in una regione determinata")

1.1. Akostné vína psr predpísané výrazom "Denominazione di origine controllata e garantita"

Albana di Romagna

Asti

Barbaresco

Barolo

Brachetto d'Acqui

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti/Chianti Classico, tiež doplnené niektorým z nasledujúcich geografických označení:

- Montalbano

- Rufina

- Colli fiorentini

- Colli senesi

- Colli aretini

- Colline pisane

- Montespertoli

Cortese di Gavi

Franciacorta

Gattinara

Gavi

Ghemme

Montefalco Sagrantino

Montepulciano

Recioto di Soave

Taurasi

Torgiano

Valtellina

Valtellina Grumello

Valtellina Inferno

Valtellina Sassella

Valtellina Valgella

Vernaccia di San Gimignano

Vermentino di Gallura

1.2. Akostné vína psr predpísané výrazom "Denominazione di origine controllata"

1.2.1. R e g i ó n P i e d m o n t

Alba

Albugnano

Alto Monferrato

Acqui

Asti

Boca

Bramaterra

Caluso

Canavese

Cantavenna

Carema

Casalese

Casorzo d'Asti

Castagnole Monferrato

Castelnuovo Don Bosco

Chieri

Colli tortonesi

Colline novaresi

Colline saluzzesi

Coste della Sesia

Diano d'Alba

Dogliani

Fara

Gabiano

Langhe monregalesi

Langhe

Lessona

Loazzolo

Monferrato

Monferrato Casalese

Ovada

Piemonte

Pinorelese

Roero

Sizzano

Valsusa

Verduno

1.2.2. Región Val d’Aosta

Arnad-Montjovet

Chambave

Nus

Donnas

La Salle

Enfer d'Arvier

Morgex

Torrette

Valle d'Aosta

Vallée d'Aoste

1.2.3. Región Lombardy

Botticino

Capriano del Colle

Cellatica

Garda

Garda Colli Mantovani

Lugana

Mantovano

Oltrepò Pavese

Riviera del Garda Bresciano

San Colombano al Lambro

San Martino Della Battaglia

Terre di Franciacorta

Valcalepio

1.2.4. T r e n t i n o – A l t o A d i g e r e g i o n

Alto Adige

Bozner Leiten

Bressanone

Brixner

Buggrafler

Burgraviato

Caldaro

Casteller

Colli di Bolzano

Eisacktaler

Etschtaler

Gries

Kalterer

Kalterersee

Lago di Caldaro

Meraner Hügel

Meranese di collina

Santa Maddalena

Sorni

St. Magdalener

Südtirol

Südtiroler

Terlaner

Terlano

Teroldego Rotaliano

Trentino

Trento

Val Venosta

Valdadige

Valle Isarco

Vinschgau

1.2.5. R e g i ó n V e n e t o

Bagnoli di Sopra

Bagnoli

Bardolino

Breganze

Breganze Torcolato

Colli Asolani

Colli Berici

Colli Berici Barbarano

Colli di Conegliano

Colli di Conegliano Fregona

Colli di Conegliano Refrontolo

Colli Euganei

Conegliano

Conegliano Valdobbiadene

Conegliano Valdobbiadene Cartizze

Custoza

Etschtaler

Gambellara

Garda

Lessini Durello

Lison Pramaggiore

Lugana

Montello

Piave

San Martino della Battaglia

Soave

Valdadige

Valdobbiadene

Valpantena

Valpolicella

1.2.6. R e g i ó n F r i u l i – V e n e z i a G i u l i a

Carso

Colli Orientali del Friuli

Colli Orientali del Friuli Cialla

Colli Orientali del Friuli Ramandolo

Colli Orientali del Friuli Rosazzo

Collio

Collio Goriziano

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Friuli Latisana

Isonzo del Friuli

Lison Pramaggiore

1.2.7. R e g i ó n L i g u r i a

Albenga

Albenganese

Cinque Terre

Colli di Luni

Colline di Levanto

Dolceacqua

Finale

Finalese

Golfo del Tigullio

Riviera Ligure di Ponente

Riviera dei fiori

1.2.8. Región Emilia–Romagna

Bosco Eliceo

Castelvetro

Colli Bolognesi

Colli Bolognesi Classico

Colli Bolognesi Colline di Riosto

Colli Bolognesi Colline Marconiane

Colli Bolognesi Colline Oliveto

Colli Bolognesi Monte San Pietro

Colli Bolognesi Serravalle

Colli Bolognesi Terre di Montebudello

Colli Bolognesi Zola Predosa

Colli d'Imola

Colli di Faenza

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e Canossa

Colli Piacentini

Colli Piacentini Monterosso

Colli Piacentini Val d'Arda

Colli Piacentini Val Nure

Colli Piacentini Val Trebbia

Reggiano

Reno

Romagna

Santa Croce

Sorbara

1.2.9. R e g i ó n T u s c a n y

Barco Reale di Carmignano

Bolgheri

Bolgheri Sassicaia

Candia dei Colli Apuani

Carmignano

Chianti

Chianti classico

Colli Apuani

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Luni

Colline Lucchesi

Costa dell'Argentario

Elba

Empolese

Montalcino

Montecarlo

Montecucco

Montepulciano

Montereggio di Massa Marittima

Montescudaio

Parrina

Pisano di San Torpè

Pitigliano

Pomino

San Gimignano

San Torpè

Sant'Antimo

Scansano

Val d'Arbia

Val di Cornia

Val di Cornia Campiglia Marittima

Val di Cornia Piombino

Val di Cornia San Vincenzo

Val di Cornia Suvereto

Valdichiana

Valdinievole

1.2.10. R e g i ó n U m b r i a

Assisi

Colli Martani

Colli Perugini

Colli Amerini

Colli Altotiberini

Colli del Trasimeno

Lago di Corbara

Montefalco

Orvieto

Orvietano

Todi

Torgiano

1.2.11. R e g i ó n M a r c h e

Castelli di Jesi

Colli pesaresi

Colli Ascolani

Colli maceratesi

Conero

Esino

Focara

Matelica

Metauro

Morro d'Alba

Piceno

Roncaglia

Serrapetrona

1.2.12. R e g i ó n L a z i o

Affile

Aprilia

Capena

Castelli Romani

Cerveteri

Circeo

Colli albani

Colli della Sabina

Colli lanuvini

Colli etruschi viterbesi

Cori

Frascati

Genazzano

Gradoli

Marino

Montecompatri Colonna

Montefiascone

Olevano romano

Orvieto

Piglio

Tarquinia

Velletri

Vignanello

Zagarolo

1.2.13. R e g i ó n A b r u z z i

Abruzzo

Abruzzo Colline teramane

Controguerra

Molise

1.2.14. R e g i ó n M o l i s e

Biferno

Pentro d'Isernia

1.2.15. Región Campania

Avellino

Aversa

Campi Flegrei

Capri

Castel San Lorenzo

Cilento

Costa d'Amalfi Furore

Costa d'Amalfi Ravello

Costa d'Amalfi Tramonti

Costa d'Amalfi

Falerno del Massico

Galluccio

Guardiolo

Guardia Sanframondi

Ischia

Massico

Penisola Sorrentina

Penisola Sorrentina-Gragnano

Penisola Sorrentina-Lettere

Penisola Sorrentina-Sorrento

Sannio

Sant'Agata de' Goti

Solopaca

Taburno

Tufo

Vesuvio

1.2.16. R e g i ó n A p u l i a

Alezio

Barletta

Brindisi

Canosa

Castel del Monte

Cerignola

Copertino

Galatina

Gioia del Colle

Gravina

Leverano

Lizzano

Locorotondo

Lucera

Manduria

Martinafranca

Matino

Nardò

Ortanova

Ostuni

Puglia

Salice salentino

San Severo

Squinzano

Trani

1.2.17. R e g i ó n B a s i l i c a t a

Vulture

1.2.18. R e g i ó n C a l a b r i a

Bianco

Bivongi

Cirò

Donnici

Lamezia

Melissa

Pollino

San Vito di Luzzi

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

Savuto

Scavigna

Verbicaro

1.2.19. R e g i ó n S i c i l y

Alcamo

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Delia Nivolalli

Eloro

Etna

Faro

Lipari

Marsala

Menfi

Noto

Pantelleria

Sambuca di Sicilia

Santa Margherita di Belice

Sciacca

Siracusa

Vittoria

1.2.20. R e g i ó n S a r d i n i a

Alghero

Arborea

Bosa

Cagliari

Campidano di Terralba

Mandrolisai

Oristano

Sardegna

Sardegna-Capo Ferrato

Sardegna-Jerzu

Sardegna-Mogoro

Sardegna-Nepente di Oliena

Sardegna-Oliena

Sardegna-Semidano

Sardegna-Tempio Pausania

Sorso Sennori

Sulcis

Terralba

2. Stolové vína s geografickým označením v názve

2.1. Abruzzi

Alto tirino

Colline Teatine

Colli Aprutini

Colli del sangro

Colline Pescaresi

Colline Frentane

Histonium

Terre di Chieti

Valle Peligna

Vastese

2.2. Basilicata

Basilicata

2.3. Autonómna provincia Bolzano

Dolomiti

Dolomiten

Mitterberg

Mitterberg tra Cauria e Tel

Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

2.4. Calabria

Arghilla

Calabria

Condoleo

Costa Viola

Esaro

Lipuda

Locride

Palizzi

Pellaro

Scilla

Val di Neto

Valdamato

Valle dei Crati

2.5. Campania

Colli di Salerno

Dugenta

Epomeo

Irpinia

Paestum

Pompeiano

Roccamonfina

Terre del Volturno

2.6. Emilia-Romagna

Castelfranco Emilia

Bianco dei Sillaro

Emilia

Fortana del Taro

Forli

Modena

Ravenna

Rubicone

Sillaro

Terre die Veleja

Val Tidone

2.7. Friuli-Venezia Giulia

Alto Livenza

Venezia Giulia

Venezie

2.8. Lazio

Civitella d'Agliano

Colli Cimini

Frusinate

Dei Frusinate

Lazio

Nettuno

2.9. Liguria

Colline Savonesi

Val Polcevera

2.10. Lombardy

Alto Mincio

Benaco bresciano

Bergamasca

Collina del Milanese

Montenetto di Brescia

Mantova

Pavia

Quistello

Ronchi di Brescia

Sabbioneta

Sebino

Terrazze Retiche di Sondrio

2.11. Marche

Marche

2.12. Molise

Osco

Rotae

Terre degli Osci

2.13. Apulia

Daunia

Murgia

Puglia

Salento

Tarantino

Valle d'Itria

2.14. Sardínia

Barbagia

Colli del Limbara

Isola dei Nuraghi

Marmila

Nuoro

Nurra

Ogliastro

Parteolla

Planargia

Romangia

Sibiola

Tharros

Trexenta

Valle dei Tirso

Valli di Porto Pino

2.15. Sicília

Camarro

Colli Ericini

Fontanarossa di Cerda

Salemi

Salina

Sicilia

Valle Belice

2.16. Toskánsko

Alta Valle della Greve

Colli della Toscano centrale

Maremma toscana

Orcia

Toscana

Toscano

Val di Magra

2.17. Autonómna provincia Trento

Dolomiten

Dolomiti

Atesino

Venezie

Vallagarina

2.18. Umbria

Allerona

Bettona

Cannara

Narni

Spello

Umbria

2.19. Veneto

Alto Livenza

Colli Trevigiani

Conselvano

Dolomiten

Dolomiti

Venezie

Marca Trevigiana

Vallagarina

Veneto

Veneto orientale

Verona

Veronese

B. Tradičné výrazy

Amarone

Auslese

Buttafuoco

Cacc'e mmitte

Cannellino

Cerasuolo

Denominazione di origine controllata / DOC / D.O.C

Denominazione di origine controllata e garantita / DOCG / D.O.C.G.

Est! Est!! Est!!!

Fior d'arancio

Governo all'uso Toscano

Gutturnio

Indicazione geografica tipica / IGT / I.G.T

Lacrima

Lacrima Christi

Lambiccato

Ramie

Rebola

Recioto

Sangue di Guida

Scelto

Sciacchetrà

Sforzato, Sfurzat

Torcolato

Vendemmia Tardiva

Vin Santo Occhio di Pernice

Vin Santo

Vino nobile

VI. VÍNA POCHÁDZAJÚCE Z LUXEMBURSKÉHO VEĽKOVOJVODSTVA

A. Geografické označenia

1. Akostné vína vyrobené v špecifikovaných regiónoch

1.1. Názvy špecifikovaných regiónov

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellange

Elvange

Erpeldange

Gostingen

Greiveldange

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldange

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsange

Stadtbredimus

Trintange

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldange

2. Stolové vína s geografickým označením v názve

B. Tradičné výrazy

Grand premier cru

Marque nationale appellation contrôlée/AC

Premier cru

Vin de pays

VII. VÍNA POCHÁDZAJÚCE Z PORTUGALSKEJ REPUBLIKY

A. Geografické označenia

1. Akostné vína vyrobené v špecifikovaných regiónoch ("vinho de qualidade produzido em região determinada")

1.1. Názvy špecifikovaných regiónov

Alcobaça

Alenquer

Almeirim

Arruda

Bairrada

Biscoitos

Borba

Bucelas

Carcavelos

Cartaxo

Castelo Rodrigo

Chamusca

Chaves

Colares

Coruche

Cova da Beira

Dão

Douro

Encostas da Nave

Encostas de Aire

Evora

Graciosa

Granja-Amareleja

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira/Madère/Madera

Setúbal

Moura

Óbidos

Palmela

Pico

Pinhel

Planalto Mirandês

Portalegre

Portimão

Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Portwijn

Redondo

Reguengos

Santarém

Tavira

Tomar

Torres Vedras

Valpaços

Varosa

Vidigueira

Vinho Verde

Vinhos Verdes

1.2. Názvy podregiónov

1.2.1. Špecifikovaný región Dão

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Senhorim

Terras de Azurara

1.2.3. Špecifi kovaný región Douro

Alijó

Lamego

Meda

Sabrosa

Vila Real

1.2.4. P o d r e g i ó n F a v a i o s

1.2.5. Špecifikovaný región Varosa

Tarouca

1.2.6. Š p e c i f i k o v a n ý r e g i ó n V i n h o s V e r d e s

Amarante

Basto

Braga

Lima

Monção

Penafiel

Vinho Verde

1.2.7. O s t a t n é

Dão Nobre

Setubal roxo

2. Stolové vína s geografickým označením v názve

Alentejo

Algarve

Alta Estremadura

Beira Litoral

Beira Alta

Beiras

Estremadura

Ribatejo

Minho

Terras Durienses

Terras de Sico

Terras do Sado

Trás-os-Montes

B. Tradičné výrazy

Colheita Seleccionada

Denominação de Origem/DO

Denominação de Origem Controlada/DOC

Garrafeira

Indicação de Proveniência Regulamentada/IPR

Região demarcada

Roxo

Vinho leve

Vinho regional

Region Madeira

Frasqueira

Region Porto

Crusted/Crusting

Lágrima

Late Bottled Vintage/LBV

Ruby

Tawny

Vintage

VIII. VÍNA POCHÁDZAJÚCE ZO SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

A. Geografické označenia

1. Akostné vína vyrobené v špecifikovaných regiónoch

English Vineyards

Welsh Vineyards

2. Stolové vína s geografickým označením v názve

English Counties

Welsh Counties

B. Tradičné výrazy

Regional wine

IX. VÍNA POCHÁDZAJÚCE ZO RAKÚSKEJ REPUBLIKY

A. Geografické označenia

1. Akostné vína vyrobené v špecifikovaných regiónoch ("Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete")

1.1. Názvy regiónov, v ktorých sa pestuje hrozno

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

1.2. Názvy špecifikovaných regiónov

1.2.1. Špecifikovaný región Burgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Mittelburgenland

Südburgenland

1.2.2. Špecifi kovaný región Niederösterreich

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kremstal

Thermenregion

Traisental

Wachau

Weinviertel

1.2.3. Špecifikovaný región Steiermark

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Weststeiermark

1.2.4. Špecifikovaný región Wien

Wien

1.3. Obce, ich časti, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen

1.3.1. Špecifikovaný región Neusiedlersee

(a) Großlage:

Kaisergarten

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bauernaussatz

Bergäcker

Edelgründe

Gabarinza

Goldberg

Hansagweg

Heideboden

Henneberg

Herrnjoch

Herrnsee

Hintenaussere Weingärten

Jungerberg

Kaiserberg

Kellern

Kirchäcker

Kirchberg

Kleinackerl

Königswiese

Kreuzjoch

Kurzbürg

Ladisberg

Lange Salzberg

Langer Acker

Lehendorf

Neuberg

Pohnpühl

Prädium

Rappbühl-Weingärten

Römerstein

Rustenäcker

Sandflur

Sandriegel

Satz

Seeweingärten

Ungerberg

Vierhölzer

Weidener Zeiselberg

Weidener Ungerberg

Weidener Rosenberg

(c) Obce a ich časti:

Andau

Apetlon

Bruckneudorf

Deutsch Jahrndorf

Edelstal

Frauenkirchen

Gattendorf

Gattendorf-Neudorf

Gols

Halbturn

Illmitz

Jois

Kittsee

Mönchhof

Neudorf bei Parndorf

Neusiedl am See

Nickelsdorf

Pamhagen

Parndorf

Podersdorf

Potzneusiedl

St. Andrä am Zicksee

Tadten

Wallern im Burgenland

Weiden am See

Winden am See

Zurndorf

1.3.2. Špecifikovaný región Neusiedlersee–Hügelland

(a) Großlagen:

Rosaliakapelle

Sonnenberg

Vogelsang

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adler / Hrvatski vrh

Altenberg

Bergweinärten

Edelgraben

Fölligberg

Gaisrücken

Goldberg

Großgebirge/Veliki vrh

Hasenriegel

Haussatz

Hochkramer

Hölzlstein

Isl

Johanneshöh

Katerstein

Kirchberg

Kleingebirge/Mali vrh

Kleinhöfleiner Hügel

Klosterkeller Siegendorf

Kogel

Kogl/Gritsch

Krci

Kreuzweingärten

Langäcker/Dolnj sirick

Leithaberg

Lichtenbergweingärten

Marienthal

Mitterberg

Mönchsberg/Lesicak

Purbacher Bugstall

Reisbühel

Ripisce

Römerfeld

Römersteig

Rosenberg

Rübäcker/Ripisce

Schmaläcker

St. Vitusberg

Steinhut

Wetterkreuz

Wolfsbach

Zbornje

(c) Obce a ich časti:

Antau

Baumgarten

Breitenbrunn

Donnerskirchen

Draßburg

Draßburg-Baumgarten

Eisenstadt

Forchtenstein

Forchtenau

Großhöflein

Hirm

Hirm-Antau

Hornstein

Kleinhöflein

Klingenbach

Krensdorf

Leithaprodersdorf

Loipersbach

Loretto

Marz

Mattersburg

Mörbisch/See

Müllendorf

Neudörfl

Neustift an der Rosalia

Oggau

Oslip

Pöttelsdorf

Pöttsching

Purbach/See

Rohrbach

Rust

St. Georgen

St. Margarethen

Schattendorf

Schützengebirge

Siegendorf

Sigless

Steinbrunn

Steinbrunn-Zillingtal

Stöttera

Stotzing

Trausdorf/Wulka

Walbersdorf

Wiesen

Wimpassing/Leitha

Wulkaprodersdorf

Zagersdorf

Zemendorf

1.3.3. Špecifikovaný región Mittelburgenland

(a) Großlage:

Goldbachtal

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altes Weingebirge

Deideckwald

Dürrau

Gfanger

Goldberg

Himmelsthron

Hochäcker

Hochberg

Hochplateau

Hölzl

Im Weingebirge

Kart

Kirchholz

Pakitsch

Raga

Sandhoffeld

Sinter

Sonnensteig

Spiegelberg

Weingfanger

Weislkreuz

(c) Obce a ich časti:

Deutschkreutz

Frankenau

Frankenau-Unterderpullendorf

Girm

Großmutschen

Großwarasdorf

Haschendorf

Horitschon

Kleinmutschen

Kleinwarasdorf

Klostermarienberg

Kobersdorf

Kroatisch Gerersdorf

Kroatisch Minihof

Lackenbach

Lackendorf

Lutzmannsburg

Mannersdorf

Markt St. Martin

Nebersdorf

Neckenmarkt

Nikitsch

Raiding

Raiding-Unterfrauenhaid

Ritzing

Stoob

Strebersdorf

Unterfrauenheid

Unterpetersdorf

Unterpullendorf

1.3.4. Špecifikovaný región Südburgenland

(a) Großlagen:

Pinkatal

Rechnitzer Geschriebenstein

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Gotscher

Rosengarten

Schiller

Tiefer Weg

Wohlauf

(c) Obce a ich časti:

Bonisdorf

Burg

Burgauberg

Burgauberg-Neudauberg

Deutsch Tschantschendorf

Deutschschützen-Eisenberg

Deutsch Bieling

Deutsch Ehrensdorf

Deutsch Kaltenbrunn

Deutsch-Schützen

Eberau

Edlitz

Eisenberg an der Pinka

Eltendorf

Gaas

Gamischdorf

Gerersdorf-Sulz

Glasing

Großmürbisch

Güssing

Güttenbach

Hackerberg

Hagensdorf

Hannersdorf

Harmisch

Hasendorf

Heiligenbrunn

Hoell

Inzenhof

Kalch

Kirchfidisch

Kleinmürbisch

Kohfidisch

Königsdorf

Kotezicken

Kroatisch Tschantschendorf

Kroatisch Ehrensdorf

Krobotek

Krottendorf bei Güssing

Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach

Kukmirn

Kulmhohe Gfang

Limbach

Luising

Markt-Neuhodis

Minihof-Liebau

Mischendorf

Moschendorf

Mühlgraben

Neudauberg

Neumarkt im Tauchental

Neusiedl

Neustift

Oberbildein

Ollersdorf

Poppendorf

Punitz

Rax

Rechnitz

Rehgraben

Reinersdorf

Rohr

Rohrbrunn

Schallendorf

St Michael

St Nikolaus

St Kathrein

Stadtschlaining

Steinfurt

Strem

Sulz

Sumetendorf

Tobau

Tschanigraben

Tudersdorf

Unterbildein

Urbersdorf

Weichselbaum

Weiden bei Rechnitz

Welgersdorf

Windisch Minihof

Winten

Woppendorf

Zuberbach

1.3.5. Š p e c i f i k o v a n ý r e g i ó n T h e r m e n r e g i o n

(a) Großlagen:

Badener Berg

Vöslauer Hauerberg

Weißer Stein

Tattendorfer Steinhölle (Stahölln)

Schatzberg

Kappellenweg

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Hochgericht

Badener Berg

Brunner Berg

Dornfeld

Goldeck

Gradenthal

Großriede Les'hanl

Hochleiten

Holzspur

In Brunnerberg

Jenibergen

Kapellenweg

Kirchenfeld

Kramer

Lange Bamhartstäler

Mandl-Höh

Mitterfeld

Oberkirchen

Pfaffstättner Kogel

Prezessbühel

Rasslerin

Römerberg

Satzing

Steinfeld

Weißer Stein

(c) Obce a ich časti:

Bad Fischau-Brunn

Bad Vöslau

Bad Fischau

Baden

Berndorf

Blumau

Blumau-Neurißhof

Braiten

Brunn am Gebirge

Brunn/Schneebergbahn

Brunnenthal

Deutsch-Brodersdorf

Dornau

Dreitstetten

Ebreichsdorf

Eggendorf

Einöde

Enzesfeld

Frohsdorf

Gainfarn

Gamingerhof

Gießhübl

Großau

Gumpoldskirchen

Günselsdsorf

Guntramsdorf

Hirtenberg

Josefsthal

Katzelsdorf

Kottingbrunn

Landegg

Lanzenkirchen

Leesodrf

Leobersdorf

Lichtenwörth

Lindabrunn

Maria Enzersdorf

Markt Piesting

Matzendorf

Matzendorf-Hölles

Mitterberg

Mödling

Möllersdorf

Münchendorf

Obereggendorf

Oberwaltersdorf

Oyenhausen

Perchtoldsdorf

Pfaffstätten

Pottendorf

Rauhenstein

Reisenberg

Schönau/Triesting

Seibersdorf

Siebenhaus

Siegersdorf

Sollenau

Sooß

St Veit

Steinabrückl

Steinfelden

Tattendorf

Teesdorf

Theresienfeld

Traiskirchen

Tribuswinkel

Trumau

Vösendorf

Wagram

Wampersdorf

Weigelsdorf

Weikersdorf/Steinfeld

Wiener Neustadt

Wiener Neudorf

Wienersdorf

Winzendorf

Winzendorf-Muthmannsdorf

Wöllersdorf

Wöllersdorf-Steinabrückl

Zillingdorf

1.3.6. Špecifikovaný región Kremstal

(a) Großlagen:

Göttweiger Berg

Kaiser Stiege

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Ebritzstein

Ehrenfelser

Emmerlingtal

Frauengrund

Gartl

Gärtling

Gedersdorfer Kaiserstiege

Goldberg

Großer Berg

Hausberg

Herrentrost

Hochäcker

Im Berg

Kirchbühel

Kogl

Kremsleithen

Pellingen

Pfaffenberg

Pfennigberg

Pulverturm

Rammeln

Reisenthal

Rohrendorfer Gebling

Sandgrube

Scheibelberg

Schrattenpoint

Sommerleiten

Sonnageln

Spiegel

Steingraben

Tümelstein

Weinzierlberg

Zehetnerin

(c) Obce a ich časti:

Aigen

Angern

Brunn im Felde

Droß

Egelsee

Eggendorf

Furth

Gedersdorf

Gneixendorf

Göttweig

Höbenbach

Hollenburg

Hörfarth

Imbach

Krems

Krems an der Donau

Krustetten

Landersdorf

Meidling

Neustift bei Schönberg

Oberfucha

Oberrohrendorf

Palt

Paudorf

Priel

Rehberg

Rohrendorf bei Krems

Scheibenhof

Senftenberg

Stein an der Donau

Steinaweg-Kleinwien

Stift Göttweig

Stratzing

Stratzing-Droß

Thallern

Tiefenfucha

Unterrohrendorf

Walkersdorf am Kamp

Weinzierl bei Krems

1.3.7. Špecifikovaný región Kamptal

(a) Großlage:

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Anger

Auf der Setz

Friesenrock

Gaisberg

Gallenberg

Gobelsberg

Heiligenstein

Hiesberg

Hofstadt

Kalvarienberg

Kremstal

Loiser Berg

Obritzberg

Pfeiffenberg

Sachsenberg

Sandgrube

Spiegel

Stein

Steinhaus

Weinträgerin

Wohra

(c) Obce a ich časti:

Altenhof

Diendorf am Walde

Diendorf/Kamp

Elsarn im Straßertale

Engabrunn

Etsdorf am Kamp

Etsdorf-Haitzendorf

Fernitz

Gobelsburg

Grunddorf

Hadersdorf am Kamp

Hadersdorf-Kammern

Haindorf

Kammern am Kamp

Kamp

Langenlois

Lengenfeld

Mittelberg

Mollands

Obernholz

Oberreith

Plank/Kamp

Peith

Rothgraben

Schiltern

Schönberg am Kamp

Schönbergneustift

Sittendorf

Stiefern

Straß im Straßertale

Thürneustift

Unterreith

Walkersdorf

Wiedendorf

Zöbing

1.3.8. Špecifikovaný región Donauland

(a) Großlagen:

Klosterneuburger Weinberge

Tulbinger Kogel

Wagram-Donauland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Bromberg

Erdpreß

Franzhauser

Fuchsberg

Gänsacker

Georgenberg

Glockengießer

Gmirk

Goldberg

Halterberg

Hengsberg

Hengstberg

Himmelreich

Hirschberg

Hochrain

Kreitschental

Kühgraben

Leben

Ortsried

Purgstall

Satzen

Schillingsberg

Schloßberg

Sonnenried

Steinagrund

Traxelgraben

Vorberg

Wadenthal

Wagram

Weinlacke

Wendelstatt

Wora

(c) Obce a ich časti:

Ahrenberg

Abstetten

Altenberg

Ameisthal

Anzenberg

Atzelsdorf

Atzenbrugg

Baumgarten/Reidling

Baumgarten/Wagram

Baumgarten/Tullnerfeld

Chorherrn

Dietersdorf

Ebersdorf

Egelsee

Einsiedl

Elsbach

Engelmannsbrunn

Fels

Fels/Wagram

Feuersbrunn

Freundorf

Gerasdorf b.Wien

Gollarn

Gösing

Grafenwörth

Groß-Rust

Großriedenthal

Großweikersdorf

Großwiesendorf

Gugging

Hasendorf

Henzing

Hintersdorf

Hippersdorf

Höflein an der Donau

Holzleiten

Hütteldorf

Judenau-Baumgarten

Katzelsdorf im Dorf

Katzelsdorf/Zeil

Kierling

Kirchberg/Wagram

Kleinwiesendorf

Klosterneuburg

Königsbrunn

Königsbrunn/Wagram

Königstetten

Kritzendorf

Landersdorf

Michelhausen

Michelndorf

Mitterstockstall

Mossbierbaum

Neudegg

Oberstockstall

Ottenthal

Pixendorf

Plankenberg

Pöding

Reidling

Röhrenbach

Ruppersthal

Saladorf

Sieghartskirchen

Sitzenberg-Reidling

Spital

St Andrä-Wördern

Staasdorf

Stettenhof

Tautendorf

Thürnthal

Tiefenthal

Trasdorf

Tulbing

Tulln

Unterstockstall

Wagram am Wagram

Waltendorf

Weinzierl bei Ollern

Wipfing

Wolfpassing

Wördern

Würmla

Zaußenberg

Zeißelmauer

1.3.9. Špecifikovaný región Traisental

(a) Großlage:

Traismaurer Weinberge

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Am Nasenberg

Antingen

Brunberg

Eichberg

Fuchsenrand

Gerichtsberg

Grillenbühel

Halterberg

Händlgraben

Hausberg

In der Wiegn'n

In der Leithen

Kellerberg

Kölbing

Kreit

Kufferner Steinried

Leithen

Schullerberg

Sonnleiten

Spiegelberg

Tiegeln

Valterl

Weinberg

Wiegen

Zachling

Zwirch

(c) Obce a ich časti:

Absdorf

Adletzberg

Ambach

Angern

Diendorf

Dörfl

Edering

Eggendorf

Einöd

Etzersdorf

Franzhausen

Frauendorf

Fugging

Gemeinlebarn

Getzersdorf

Großrust

Grünz

Gutenbrunn

Haselbach

Herzogenburg

Hilpersdorf

Inzersdorf ob der Traisen

Inzersdorf-Geztersdorf

Kappeln

Katzenberg

Killing

Kleinrust

Kuffern

Langmannersdorf

Mitterndorf

Neusiedl

Neustift

Nußdorf ob derTraisen

Oberndorf am Gebirge

Oberndorf in der Ebene

Oberwinden

Oberwölbing

Obritzberg-Rust

Ossarn

Pfaffing

Rassing

Ratzersdorf

Reichersdorf

Ried

Rottersdorf

Schweinern

St Andrä/Traisen

St Pölten

Statzendorf

Stollhofen

Thallern

Theyern

Traismauer

Unterradlberg

Unterwölbing

Wagram an der Traisen

Waldletzberg

Walpersdorf

Weidling

Weißenkrichen/Perschling

Wetzmannsthal

Wielandsthal

Wölbing

1.3.10. Špecifikovaný región Carnuntum

(a) Großlage:

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Aubühel

Braunsberg

Dorfbrunnenäcker

Füllenbeutel

Gabler

Golden

Haidäcker

Hausweinäcker

Hausweingärten

Hexenberg

Kirchbergen

Lange Letten

Lange Weingärten

Mitterberg

Mühlbachacker

Mühlweg

Rosenberg

Spitzerberg

Steinriegl

Tilhofen

Ungerberg

Unterschilling

(c) Obce a ich časti:

Arbesthal

Au am Leithagebirge

Bad Deutsch-Altenburg

Berg

Bruck an der Leitha

Deutsch-Haslau

Ebergassing

Enzersdorf/Fischa

Fischamend

Gallbrunn

Gerhaus

Göttlesbrunn

Göttlesbrunn-Arbesthal

Gramatneusiedl

Hainburg/Donau

Haslau/Donau

Haslau-Maria Ellend

Himberg

Hof/Leithaberge

Höflein

Hollern

Hundsheim

Mannersdorf/Leithagebirge

Margarethen am Moos

Maria Ellend

Moosbrunn

Pachfurth

Petronell

Petronell-Carnuntum

Prellenkirchen

Regelsbrunn

Rohrau

Sarasdorf

Scharndorf

Schloß Prugg

Schönabrunn

Schwadorf

Sommerein

Stixneusiedl

Trautmannsdorf/Leitha

Velm

Wienerherberg

Wildungsmauer

Wilfleinsdorf

Wolfsthal-Berg

Zwölfaxing

1.3.11. Špecifikovaný región Wachau

(a) Großlage:

Frauenweingärten

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgberg

Frauengrund

Goldbügeln

Gottschelle

Höhlgraben

Im Weingebirge

Katzengraben

Kellerweingärten

Kiernberg

Klein Gebirg

Mitterweg

Neubergen

Niederpoigen

Schlucht

Setzberg

Silberbühel

Singerriedel

Spickenberg

Steiger

Stellenleiten

Tranthal

(c) Obce a ich časti:

Aggsbach

Aggsbach-Markt

Baumgarten

Bergern/Dunkelsteinerwald

Dürnstein

Eggendorf

Elsarn am Jauerling

Furth

Groisbach

Gut am Steg

Höbenbach

Joching

Köfering

Krustetten

Loiben

Mautern

Mauternbach

Mitterarnsdorf

Mühldorf

Oberarnsdorf

Oberbergern

Oberloiben

Rossatz-Rührsdorf

Schwallenbach

Spitz

St. Lorenz

St. Johann

St. Michael

Tiefenfucha

Unterbergern

Unterloiben

Vießling

Weißenkirchen/Wachau

Weißenkirchen

Willendorf

Willendorf in der Wachau

Wösendorf/Wachau

1.3.12. Špecifikovaný región Weinviertel

(a) Großlagen:

Bisamberg-Kreuzenstein

Falkensteiner Hügelland

Matzner Hügel

Retzer Weinberge

Wolkersdorfer Hochleithen

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Adamsbergen

Altenberg

Altenbergen

Alter Kirchenried

Altes Gebirge

Altes Weingebirge

Am Berghundsleithen

Am Lehmim

Am Wagram

Antlasbergen

Antonibergen

Aschinger

Auberg

Auflangen

Bergen

Bergfeld

Birthaler

Bogenrain

Bruch

Bürsting

Detzenberg

Die alte Haider

Ekartsberg

Feigelbergen

Fochleiten

Freiberg

Freybergen

Fuchsenberg

Fürstenbergen

Gaisberg

Galgenberg

Gerichtsberg

Geringen

Goldberg

Goldbergen

Gollitschen

Großbergen

Grundern

Haad

Haidberg

Haiden

Haspelberg

Hausberg

Hauseingärten

Hausrucker

Heiligengeister

Hermannschachern

Herrnberg

Hinter der Kirchen

Hirschberg

Hochfeld

Hochfeld

Hochstraß

Holzpoint

Hundsbergen

Im Inneren Rain

Im Potschallen

In Aichleiten

In den Hausweingärten

In Hamert

In Rothenpüllen

In Sechsern

In Trenken

Johannesbergen

Jungbirgen

Junge Frauenberge

Jungherrn

Kalvarienberg

Kapellenfeld

Kirchbergen

Kirchenberg

Kirchluß

Kirchweinbergen

Kogelberg

Köhlberg

Königsbergen

Kreuten

Lamstetten

Lange Ried

Lange Vierteln

Lange Weingärten

Leben

Lehmfeld

Leitenberge

Leithen

Lichtenberg

Ließen

Lindau

Lissen

Martal

Maxendorf

Merkvierteln

Mitterberge

Mühlweingärten

Neubergergen

Neusatzen

Nußberg

Ölberg

Ölbergen

Platten

Pöllitzern

Preussenberg

Purgstall

Raschern

Reinthal

Reishübel

Retzer Winberge

Rieden um den Heldenberg

Rösel

Rosenberg

Roseneck

Saazen

Sandbergen

Sandriegl

Satzen

Sätzweingärten

Sauenberg

Sauhaut

Saurüßeln

Schachern

Schanz

Schatz

Schatzberg

Schilling

Schmallissen

Schmidatal

Schwarzerder

Sechterbergen

Silberberg

Sommerleiten

Sonnberg

Sonnen

Sonnleiten

Steinberg

Steinbergen

Steinhübel

Steinperz

Stöckeln

Stolleiten

Strassfeld

Stuffeln

Tallusfeld

Veigelberg

Vogelsinger

Vordere Bergen

Warthberg

Weinried

Weintalried

Weisser Berg

Zeiseln

Zuckermandln

Zuckermantel

Zuckerschleh

Züngel

Zutrinken

Zwickeln

Zwiebelhab

Zwiefänger

(c) Obce a ich časti:

Alberndorf im Pulkautal

Alt Höflein

Alt Ruppersdorf

Altenmarkt im Thale

Altenmarkt

Altlichtenwarth

Altmanns

Ameis

Amelsdorf

Angern an der March

Aschendorf

Asparn an der Zaya

Aspersdorf

Atzelsdorf

Au

Auersthal

Auggenthal

Bad Pirawarth

Baierdorf

Bergau

Bernhardsthal

Bisamberg

Blumenthal

Bockfließ

Bogenneusiedl

Bösendürnbach

Braunsdorf

Breiteneich

Breitenwaida

Bruderndorf

Bullendorf

Burgschleinitz

Burgschleinitz-Kühnring

Deinzendorf

Diepolz

Dietersdorf

Dietmannsdorf

Dippersdorf

Dobermannsdorf

Drasenhofen

Drösing

Dürnkrut

Dürnleis

Ebendorf

Ebenthal

Ebersbrunn

Ebersdorf an der Zaya

Eggenburg

Eggendorf am Walde

Eggendorf

Eibesbrunn

Eibesthal

Eichenbrunn

Eichhorn

Eitzersthal

Engelhartstetten

Engelsdorf

Enzersdorf bei Staatz

Enzersdorf im Thale

Enzersfeld

Erdberg

Erdpreß

Ernstbrunn

Etzmannsdorf

Fahndorf

Falkenstein

Fallbach

Föllim

Frättingsdorf

Frauendorf/Schmida

Friebritz

Füllersdorf

Furth

Gaindorf

Gaisberg

Gaiselberg

Gaisruck

Garmanns

Gars am Kamp

Gartenbrunn

Gaubitsch

Gauderndorf

Gaweinstal

Gebmanns

Geitzendorf

Gettsdorf

Ginzersdorf

Glaubendorf

Gnadendorf

Goggendorf

Goldgeben

Göllersdorf

Gösting

Götzendorf

Grabern

Grafenberg

Grafensulz

Groißenbrunn

Groß Ebersdorf

Groß-Engersdorf

Groß-Inzersdorf

Groß-Schweinbarth

Großharras

Großkadolz

Großkrut

Großmeiseldorf

Großmugl

Großnondorf

Großreipersdorf

Großrußbach

Großstelzendorf

Großwetzdorf

Grub an der March

Grübern

Grund

Gumping

Guntersdorf

Guttenbrunn

Hadres

Hagenberg

Hagenbrunn

Hagendorf

Hanfthal

Hardegg

Harmannsdorf

Harrersdorf

Hart

Haselbach

Haslach

Haugsdorf

Hausbrunn

Hauskirchen

Hausleiten

Hautzendorf

Heldenberg

Herrnbaumgarten

Herrnleis

Herzogbirbaum

Hetzmannsdorf

Hipples

Höbersbrunn

Hobersdorf

Höbertsgrub

Hochleithen

Hofern

Hohenau an der March

Hohenruppersdorf

Hohenwarth

Hohenwarth-Mühlbach

Hollabrunn

Hollenstein

Hörersdorf

Horn

Hornsburg

Hüttendorf

Immendorf

Inkersdorf

Jedenspeigen

Jetzelsdorf

Kalladorf

Kammersdorf

Karnabrunn

Kattau

Katzelsdorf

Kettlasbrunn

Ketzelsdorf

Kiblitz

Kirchstetten

Kleedorf

Klein Hadersdorf

Klein Riedenthal

Klein Haugsdorf

Klein-Harras

Klein-Meiseldorf

Klein-Reinprechtsdorf

Klein-Schweinbarth

Kleinbaumgarten

Kleinebersdorf

Kleinengersdorf

Kleinhöflein

Kleinkadolz

Kleinkirchberg

Kleinrötz

Kleinsierndorf

Kleinstelzendorf

Kleinstetteldorf

Kleinweikersdorf

Kleinwetzdorf

Kleinwilfersdorf

Klement

Kollnbrunn

Königsbrunn

Kottingneusiedl

Kotzendorf

Kreuttal

Kreuzstetten

Kronberg

Kühnring

Laa an der Thaya

Ladendorf

Langenzersdorf

Lanzendorf

Leitzersdorf

Leobendorf

Leodagger

Limberg

Loidesthal

Loosdorf

Magersdorf

Maigen

Mailberg

Maisbirbaum

Maissau

Mallersbach

Manhartsbrunn

Mannersdorf

Marchegg

Maria Roggendorf

Mariathal

Martinsdorf

Matzelsdorf

Matzen

Matzen-Raggendorf

Maustrenk

Meiseldorf

Merkersdorf

Michelstetten

Minichhofen

Missingdorf

Mistelbach

Mittergrabern

Mitterretzbach

Mödring

Mollmannsdorf

Mörtersdorf

Mühlbach a. M.

Münichsthal

Naglern

Nappersdorf-Kammersdorf

Neubau

Neudorf bei Staatz

Neuruppersdorf

Neusiedl/Zaya

Nexingin

Niederabsdorf

Niederfellabrunn

Niederhollabrunn

Niederkreuzstetten

Niederleis

Niederrußbach

Niederschleinz

Niedersulz

Nursch

Oberdürnbach

Oberfellabrunn

Obergänserndorf

Obergrabern

Obergrub

Oberhautzental

Oberkreuzstetten

Obermallebarn

Obermarkersdorf

Obernalb

Oberolberndorf

Oberparschenbrunn

Oberravelsbach

Oberretzbach

Oberrohrbach

Oberrußbach

Oberschoderlee

Obersdorf

Obersteinabrunn

Oberstinkenbrunn

Obersulz

Oberthern

Oberzögersdorf

Obritz

Olbersdorf

Olgersdorf

Ollersdorf

Ottendorf

Ottenthal

Paasdorf

Palterndorf

Palterndorf/Dobermannsdorf

Paltersdorf

Passauerhof

Passendorf

Patzenthal

Patzmannsdorf

Peigarten

Pellendorf

Pernersdorf

Pernhofen

Pettendorf

Pfaffendorf

Pfaffstetten

Pfösing

Pillersdorf

Pillichsdorf

Pirawarth

Platt

Pleißling

Porrau

Pottenhofen

Poysbrunn

Poysdorf

Pranhartsberg

Prinzendorf/Zaya

Prottes

Puch

Pulkau

Pürstendorf

Putzing

Pyhra

Rabensburg

Radlbrunn

Raffelhof

Rafing

Ragelsdorf

Raggendorf

Rannersdorf

Raschala

Ravelsbach

Reikersdorf

Reinthal

Retz

Retz-Altstadt

Retz-Stadt

Retzbach

Reyersdorf

Riedenthal

Ringelsdorf

Ringelsdorf-Niederabsdorf

Ringendorf

Rodingersdorf

Roggendorf

Rohrbach

Rohrendorf/Pulkau

Ronthal

Röschitz

Röschitzklein

Roseldorf

Rückersdorf

Rußbach

Schalladorf

Schleinbach

Schletz

Schönborn

Schöngrabern

Schönkirchen

Schönkirchen-Reyersdorf

Schrattenberg

Schrattenthal

Schrick

Seebarn

Seefeld

Seefeld-Kadolz

Seitzerdorf-Wolfpassing

Senning

Siebenhirten

Sierndorf

Sierndorf/March

Sigmundsherberg

Simonsfeld

Sitzendorf an der Schmida

Sitzenhart

Sonnberg

Sonndorf

Spannberg

St. Bernhard-Frauenhofen

St. Ulrich

Staatz

Staatz-Kautzendorf

Starnwörth

Steinabrunn

Steinbrunn

Steinebrunn

Stetteldorf/Wagram

Stetten

Stillfried

Stockerau

Stockern

Stoitzendorf

Straning

Stranzendorf

Streifing

Streitdorf

Stronsdorf

Stützenhofen

Sulz im Weinviertel

Suttenbrunn

Tallesbrunn

Traunfeld

Tresdorf

Ulrichskirchen

Ulrichskirchen-Schleinbach

Ungerndorf

Unterdürnbach

Untergrub

Unterhautzental

Untermallebarn

Untermarkersdorf

Unternalb

Unterolberndorf

Unterparschenbrunn

Unterretzbach

Unterrohrbach

Unterstinkenbrunn

Unterthern

Velm

Velm-Götzendorf

Viendorf

Waidendorf

Waitzendorf

Waltersdorf

Waltersdorf/March

Walterskirchen

Wartberg

Waschbach

Watzelsdorf

Weikendorf

Wetzelsdorf

Wetzleinsdorf

Weyerburg

Wieselsfeld

Wiesern

Wildendürnbach

Wilfersdorf

Wilhelmsdorf

Windisch-Baumgarten

Windpassing

Wischathal

Wolfpassing an der Hochleithen

Wolfpassing

Wolfsbrunn

Wolkersdorf/Weinviertel

Wollmannsberg

Wullersdorf

Wultendorf

Wulzeshofen

Würnitz

Zellerndorf

Zemling

Ziersdorf

Zissersdorf

Zistersdorf

Zlabern

Zogelsdorf

Zwentendorf

Zwingendorf

1.3.13. Špecifikovaný región Südsteiermark

(a) Großlagen:

Sausal

Südsteirisches Rebenland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg

Brudersegg

Burgstall

Czamillonberg/Kaltenegg

Eckberg

Eichberg

Einöd

Gauitsch

Graßnitzberg

Harrachegg

Hochgraßnitzberg

Karnerberg

Kittenberg

Königsberg

Kranachberg

Lubekogel

Mitteregg

Nußberg

Obegg

Päßnitzerberger Römerstein

Pfarrweingarten

Schloßberg

Sernauberg

Speisenberg

Steinriegl

Stermitzberg

Urlkogel

Wielitsch

Wilhelmshöhe

Witscheinberg

Witscheiner Herrenberg

Zieregg

Zoppelberg

(c) Obce a ich časti:

Aflenz an der Sulm

Altenbach

Altenberg

Arnfels

Berghausen

Brudersegg

Burgstall

Eckberg

Ehrenhausen

Eichberg-Arnfels

Eichberg-Trautenburg

Einöd

Empersdorf

Ewitsch

Flamberg

Fötschach

Gamlitz

Gauitsch

Glanz

Gleinstätten

Goldes

Göttling

Graßnitzberg

Greith

Großklein

Großwalz

Grottenhof

Grubtal

Hainsdorf/Schwarzautal

Hasendorf an der Mur

Heimschuh

Höch

Kaindorf an der Sulm

Kittenberg

Kitzeck im Sausal

Kogelberg

Kranach

Kranachberg

Labitschberg

Lang

Langaberg

Langegg

Lebring — St. Margarethen

Leibnitz

Leutschach

Lieschen

Maltschach

Mattelsberg

Mitteregg

Muggenau

Nestelbach

Nestelberg/Heimschuh

Nestelberg/Großklein

Neurath

Obegg

Oberfahrenbach

Obergreith

Oberhaag

Oberlupitscheni

Obervogau

Ottenberg

Paratheregg

Petzles

Pistorf

Pößnitz

Prarath

Ratsch an der Weinstraße

Remschnigg

Rettenbach

Rettenberg

Retznei

Sausal

Sausal-Kerschegg

Schirka

Schloßberg

Schönberg

Schönegg

Seggauberg

Sernau

Spielfeld

St Andrä i.S.

St Andrä-Höch

St Johann im Saggautal

St Nikolai im Sausal

St Nikolai/Draßling

St Ulrich/Waasen

Steinbach

Steingrub

Steinriegel

Sulz

Sulztal an der Weinstraße

Tillmitsch

Unterfahrenbach

Untergreith

Unterhaus

Unterlupitscheni

Vogau

Wagna

Waldschach

Weitendorf

Wielitsch

Wildon

Wolfsberg/Schw.

Zieregg

1.3.14. Špecifikovaný región Weststeiermark

(a) Großlagen:

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Burgegg

Dittenberg

Guntschenberg

Hochgrail

St. Ulrich i. Gr.

(c) Obce a ich časti:

Aibl

Bad Gams

Deutschlandsberg

Frauental an der Laßnitz

Graz

Greisdorf

Groß St. Florian

Großradl

Gundersdorf

Hitzendorf

Hollenegg

Krottendorf

Lannach

Ligist

Limberg

Marhof

Mooskirchen

Pitschgau

Preding

Schwanberg

Seiersberg

St Bartholomä

St Martin i.S.

St Stefan ob Stainz

St Johann ob Hohenburg

St Peter i.S.

Stainz

Stallhofen

Straßgang

Sulmeck-Greith

Unterbergla

Unterfresen

Weibling

Wernersdorf

Wies

1.3.15. Špecifikovaný región Südoststeiermark

(a) Großlagen:

Oststeirisches Hügelland

Vulkanland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Annaberg

Buchberg

Burgfeld

Hofberg

Hoferberg

Hohenberg

Hürtherberg

Kirchleiten

Klöchberg

Königsberg

Prebensdorfberg

Rathenberg

Reiting

Ringkogel

Rosenberg

Saziani

Schattauberg

Schemming

Schloßkogel

Seindl

Steintal

Stradenberg

Sulzberg

Weinberg

(c) Obce a ich časti:

Aigen

Albersdorf-Prebuch

Allerheiligen bei Wildon

Altenmarkt bei Fürstenfeld

Altenmarkt bei Riegersburg

Aschau

Aschbach bei Fürstenfeld

Auersbach

Aug-Radisch

Axbach

Bad Waltersdorf

Bad Radkersburg

Bad Gleichenberg

Bairisch Kölldorf

Baumgarten bei Gnas

Bierbaum am Auersbach

Bierbaum

Breitenfeld/Rittschein

Buch-Geiseldorf

Burgfeld

Dambach

Deutsch Goritz

Deutsch Haseldorf

Dienersdorf

Dietersdorf am Gnasbach

Dietersdorf

Dirnbach

Dörfl

Ebersdorf

Edelsbach bei Feldbach

Edla

Eichberg bei Hartmannsdorf

Eichfeld

Entschendorf am Ottersbach

Entschendorf

Etzersdorf-Rollsdorf

Fehring

Feldbach

Fischa

Fladnitz im Raabtal

Flattendorf

Floing

Frannach

Frösaugraben

Frössauberg

Frutten

Frutten-Geißelsdorf

Fünfing bei Gleisdorf

Fürstenfeld

Gabersdorf

Gamling

Gersdorf an der Freistritz

Gießelsdorf

Gleichenberg-Dorf

Gleisdorf

Glojach

Gnaning

Gnas

Gniebing

Goritz

Gosdorf

Gossendorf

Grabersdorf

Grasdorf

Greinbach

Großhartmannsdorf

Grössing

Großsteinbach

Großwilfersdorf

Grub

Gruisla

Gschmaier

Gutenberg an der Raabklamm

Gutendorf

Habegg

Hainersdorf

Haket

Halbenrain

Hart bei Graz

Hartberg

Hartberg-Umgebung

Hartl

Hartmannsdorf

Haselbach

Hatzendorf

Herrnberg

Hinteregg

Hirnsdorf

Hochenegg

Hochstraden

Hof bei Straden

Hofkirchen bei Hardegg

Höflach

Hofstätten

Hofstätten bei Deutsch

Hohenbrugg

Hohenkogl

Hopfau

Ilz

Ilztal

Jagerberg

Jahrbach

Jamm

Johnsdorf-Brunn

Jörgen

Kaag

Kaibing

Kainbach

Lalch

Kapfenstein

Karbach

Kirchberg an der Raab

Klapping

Kleegraben

Kleinschlag

Klöch

Klöchberg

Kohlgraben

Kölldorf

Kornberg bei Riegersburg

Krennach

Krobathen

Kronnersdorf

Krottendorf

Krusdorf

Kulm bei Weiz

Laasen

Labuch

Landscha bei Weiz

Laßnitzhöhe

Leitersdorf im Raabtal

Lembach bei Riegersburg

Lödersdorf

Löffelbach

Loipersdorf bei Fürstenfeld

Lugitsch

Maggau

Magland

Mahrensdorf

Maierdorf

Maierhofen

Markt Hartmannsdorf

Marktl

Merkendorf

Mettersdorf am Saßbach

Mitterdorf an der Raab

Mitterlabill

Mortantsch

Muggendorf

Mühldorf bei Feldbach

Mureck

Murfeld

Nägelsdorf

Nestelbach im Ilztal

Neudau

Neudorf

Neusetz

Neustift

Nitscha

Oberdorf am Hochegg

Obergnas

Oberkarla

Oberklamm

Oberspitz

Obertiefenbach

Öd

Ödgraben

Ödt

Ottendorf an der Rittschein

Penzendorf

Perbersdorf bei St. Peter

Persdorf

Pertlstein

Petersdorf

Petzelsdorf

Pichla bei Radkersburg

Pichla

Pirsching am Traubenberg

Pischelsdorf in der Steiermark

Plesch

Pöllau

Pöllauberg

Pölten

Poppendorf

Prebensdorf

Pressguts

Pridahof

Puch bei Weiz

Raabau

Rabenwald

Radersdorf

Radkersburg Umgebung

Radochen

Ragnitz

Raning

Ratschendorf

Reichendorf

Reigersberg

Reith bei Hartmannsdorf

Rettenbach

Riegersburg

Ring

Risola

Rittschein

Rohr an der Raab

Rohr bei Hartberg

Rohrbach am Rosenberg

Rohrbach bei Waltersdorf

Romatschachen

Ruppersdorf

Saaz

Schachen am Römerbach

Schölbing

Schönau

Schönegg bei Pöllau

Schrötten bei Deutsch-Goritz

Schwabau

Schwarzau im Schwarzautal

Schweinz

Sebersdorf

Siebing

Siegersdorf bei Herberstein

Sinabelkirchen

Söchau

Speltenbach

St Peter am Ottersbach

St Johann bei Herberstein

St Veit am Vogau

St Kind

St Anna am Aigen

St Georgen an der Stiefing

St Johann in der Haide

St Margarethen an der Raab

St Nikolai ob Draßling

St Marein bei Graz

St Magdalena am Lemberg

St Stefan im Rosental

St Lorenzen am Wechsel

Stadtbergen

Stainz bei Straden

Stang bei Hatzendorf

Staudach

Stein

Stocking

Straden

Straß

Stubenberg

Sulz bei Gleisdorf

Sulzbach

Takern

Tatzen

Tautendorf

Tiefenbach bei Kaindorf

Tieschen

Trautmannsdorf/Oststeiermark

Trössing

Übersbach

Ungerdorf

Unterauersbach

Unterbuch

Unterfladnitz

Unterkarla

Unterlamm

Unterlaßnitz

Unterzirknitz

Vockenberg

Wagerberg

Waldsberg

Walkersdorf

Waltersdorf in der Oststeiermark

Waltra

Wassen am Berg

Weinberg an der Raab

Weinberg

Weinburg am Sassbach

Weißenbach

Weiz

Wetzelsdorf bei Jagerberg

Wieden

Wiersdorf

Wilhelmsdorf

Wittmannsdorf

Wolfgruben bei Gleisdorf

Zehensdorf

Zelting

Zerlach

Ziegenberg

1.3.16. Špecifikovaný región Wien

(a) Großlagen:

Bisamberg-Wien

Georgenberg

Kahlenberg

Nußberg

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altweingarten

Auckenthal

Bellevue

Breiten

Burgstall

Falkenberg

Gabrissen

Gallein

Gebhardin

Gernen

Herrenholz

Hochfeld

Jungenberg

Jungherrn

Kuchelviertel

Langteufel

Magdalenenhof

Mauer

Mitterberg

Oberlaa

Preußen

Reisenberg

Rosengartl

Schenkenberg

Steinberg

Wiesthalen

(c) Obce a ich časti:

Dornbach

Grinzing

Groß Jedlersdorf

Heiligenstadt

Innere Stadt

Josefsdorf

Kahlenbergerdorf

Kalksburg

Liesing

Mauer

Neustift

Nußdorf

Ober Sievering

Oberlaa-Stadt

Ottakring

Pötzleinsdorf

Rodaun

Stammersdorf

Strebersdorf

Unter Sievering

1.3.17. Špecifikovaný región Vorarlberg

(a) Großlagen:

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

(c) Obce:

Bregenz

Röthis

1.3.18. Špecifikovaný región Tirol

(a) Großlagen:

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

(c) Obec:

Zirl

2. Stolové vína s geografickým označením v názve

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

B. Tradičné výrazy

Ausbruchwein

Auslese

Auslesewein

Beerenauslese

Beerenauslesewein

Bergwein

Eiswein

Heuriger

Kabinett

Kabinettwein

Landwein

Prädikatswein

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart

Spätlese

Spätlesewein

Strohwein

Sturm

Trockenbeerenauslese

B. Chránené názvy výrobkov vinárskeho sektora pochádzajúcich zo Švajčiarska

I. Geografické označenia

1. Kantóny

Zürich

Bern/Berne

Luzern

Uri

Schwyz

Nidwalden

Glarus

Fribourg/Freiburg

Basel-Land

Basel-Stadt

Solothurn

Schaffhausen

Appenzell Innerrhoden

Appenzell Ausserrhoden

St. Gallen

Graubünden

Aargau

Thurgau

Ticino

Vaud

Valais/Wallis

Neuchâtel

Genève

Jura

1.1. Zürich

1.1.1. Z ü r i c h s e e

Erlenbach

- Mariahalde

- Turmgut

Herrliberg

- Schipfgut

Hombrechtikon

- Feldbach

- Rosenberg

- Trüllisberg

Küsnacht

Kilchberg

Männedorf

Meilen

- Appenhalde

- Chorherren

Richterswil

Stäfa

- Lattenberg

- Sternenhalde

- Uerikon

Thalwil

Uetikon am See

Wädenswil

Zollikon

1.1.2. L i m m a t t a l

Höngg

Oberengstringen

Oetwil an der Limmat

Weiningen

1.1.3. Z ü r i c h e r U n t e r l a n d

Bachenbülach

Boppelsen

Buchs

Bülach

Dielsdorf

Eglisau

Freienstein

- Teufen

- Schloss Teufen

Glattfelden

Hüntwangen

Kloten

Lufingen

Niederhasli

Niederwenigen

Nürensdorf

Oberembrach

Otelfingen

Rafz

Regensberg

Regensdorf

Steinmaur

Wasterkingen

Wil

Winkel

Weiach

1.1.4. Weinland

Adlikon

Andelfingen

- Heiligberg

Benken

Berg am Irchel

Buch am Irchel

Dachsen

Dättlikon

Dinhard

Dorf

- Goldenberg

- Schloss Goldenberg

- Schwerzenberg

Elgg

Ellikon

Elsau

Flaach

- Worrenberg

Flurlingen

Henggart

Hettlingen

Humlikon

- Klosterberg

Kleinandelfingen

- Schiterberg

Marthalen

Neftenbach

- Wartberg

Ossingen

Pfungen

Rheinau

Rickenbach

Seuzach

Stammheim

Trüllikon

- Rudolfingen

- Wildensbuch

Truttikon

Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)

Volken

Waltalingen

- Schloss Schwandegg

- Schloss Giersberg

Wiesendangen

Wildensbuch

Winterthur-Wülflingen

1.2. Bern/Berne

Biel/Bienne

Erlach/Cerlier

Gampelen/Champion

Ins/Anet

Neuenstadt/La Neuveville

- Schafis/Chavannes

Ligerz/Gléresse

- Schernelz

Oberhofen

Sigriswil

Spiez

Tschugg

Tüscherz/Daucher

- Alfermée

Twann/Douane

- St Petersinsel/Ile St-Pierre

Vignelz/Vigneule

1.3. Luzern

Aesch

Altwis

Dagmersellen

Ermensee

Gelfingen

Heidegg

Hitzkirch

Hohenrain

Horw

Meggen

Weggis

1.4. Uri

Bürglen

Flüelen

1.5. Schwyz

Altendorf

Küssnacht am Rigi

Leutschen

Wangen

Wollerau

1.6. Nidwalden

Stans

1.7. Glarus

Niederurnen

Glarus

1.8. Fribourg/Freiburg

Vully

- Nant

- Praz

- Sugiez

- Môtier

- Mur

Cheyres

Font

1.9. Basel-Land

Aesch

- Tschäpperli

Arisdorf

Arlesheim

Balstahl

- Klus

Biel-Benken

Binningen

Bottmingen

Buus

Ettingen

Itingen

Liestal

Maisprach

Muttenz

Oberdorf

Pfeffingen

Pratteln

Reinach

Sissach

Tenniken

Therwil

Wintersingen

Ziefen

Zwingen

1.10. Basel-Stadt

Riehen

1.11. Solothurn

Buchegg

Dornach

Erlinsbach

Flüh

Hofstetten

Rodersdorf

Witterswil

1.12. Schaffhausen

Altdorf

Beringen

Buchberg

Buchegg

Dörflingen

- Heerenberg

Gächlingen

Hallau

Löhningen

Oberhallau

Osterfingen

Rüdlingen

Schaffhausen

- Heerenberg

- Munot

- Rheinhalde

Schleitheim

Siblingen

- Eisenhalde

Stein am Rhein

- Blaurock

- Chäferstei

Thayngen

Trasadingen

Wilchingen

1.13. Appenzell Innerrhoden

Oberegg

1.14. Appenzell Ausserrhoden

Lutzenberg

1.15. St Gallen

Altstätten

- Forst

Amden

Au

- Monstein

Ragaz

- Freudenberg

Balgach

Berneck

- Pfauenhalde

- Rosenberg

Bronchhofen

Eichberg

Flums

Frümsen

Grabs

- Werdenberg

Heerbrugg

Jona

Marbach

Mels

Oberriet

Pfäfers

Quinten

Rapperswil

Rebstein

Rheineck

Rorschacherberg

Sargans

Sax

Sevelen

St. Margrethen

Thal

- Buchberg

Tscherlach

Walenstadt

Wartau

Weesen

Werdenberg

Wil

1.16. Graubünden

Bonaduz

Cama

Chur

Domat/Ems

Felsberg

Fläsch

Grono

Igis

Jenins

Leggia

Maienfeld

- St. Luzisteig

Malans

Mesolcina

Monticello

Roveredo

San Vittore

Verdabbio

Zizers

1.17. Aargau

Auenstein

Baden

Bergdietikon

- Herrenberg

Biberstein

Birmenstorf

Böttstein

Bözen

Bremgarten

- Stadtreben

Döttingen

Effingen

Egliswil

Elfingen

Endingen

Ennetbaden

- Goldwand

Erlinsbach

Frick

Gansingen

Gebensdorf

Gipf-Oberfrick

Habsburg

Herznach

Hornussen

- Stiftshalde

Hottwil

Kaisten

Kirchdorf

Klingnau

Küttigen

Lengnau

Lenzburg

- Goffersberg

- Burghalden

Magden

Manndach

Meisterschwanden

Mettau

Möriken

Muri

Niederrohrdorf

Oberflachs

Oberhof

Oberhofen

Obermumpf

Oberrohrdorf

Oeschgen

Remigen

Rüfnach

- Bödeler

- Rütiberg

Schaffisheim

Schinznach

Schneisingen

Seengen

- Berstenberg

- Wessenberg

Steinbruck

Spreitenbach

Sulz

Tegerfelden

Thalheim

Ueken

Unterlunkhofen

Untersiggenthal

Villigen

- Schlossberg

- Steinbrüchler

Villnachern

Wallenbach

Wettingen

Wil

Wildegg

Wittnau

Würenlingen

Würenlos

Zeiningen

Zufikon

1.18. Thurgau

1.18.1. P r o d u k t i o n s z o n e I

Diessenhofen

- St Katharinental

Frauenfeld

- Guggenhürli

- Holderberg

Herdern

- Kalchrain

- Schloss Herdern

Hüttwilen

- Guggenhüsli

- Stadtschryber

Niederneuenforn

- Trottenhalde

- Landvogt

- Chrachenfels

Nussbaumen

- St Anna-Oelenberg

- Chindsruet-Chardüsler

Oberneuenforn

- Farhof

- Burghof

Schlattingen

- Herrenberg

Stettfurt

- Schloss Sonnenberg

- Sonnenberg

Uesslingen

- Steigässli

Warth

- Karthause Ittingen

1.18.2. P r o d u k t i o n s z o n e I I

Amlikon

Amriswil

Buchackern

Götighofen

- Buchenhalde

- Hohenfels

Griesenberg

Hessenreuti

Märstetten

- Ottenberg

Sulgen

- Schützenhalde

Weinfelden

- Bachtobel

- Scherbengut

- Schloss Bachtobel

Schmälzler

Straussberg

Sunnehalde

Thurgut

1.18.3. P r o d u k t i o n s z o n e I I I

Berlingen

Ermatingen

Eschenz

- Freudenfels

Fruthwilen

Mammern

Mannenbach

Salenstein

- Arenenberg

Steckborn

1.19. Ticino

1.19.1. B e l l i n z o n a

Arbedo-Castione

Bellinzona

Cadenazzo

Camorino

Giubiasco

Gnosca

Gorduno

Gudo

Lumino

Medeglia

Moleno

Monte Carasso

Pianezzo

Preonzo

Robasacco

Sanantonino

Sementina

1.19.2. B l e n i o

Corzoneso

Dongio

Malvaglia

Ponte-Valentino

Semione

1.19.3. L e v e n t i n a

Anzonico

Bodio

Giornico

Personico

Pollegio

1.19.4. L o c a r n o

Ascona

Auressio

Berzona

Borgnone

Brione s/Minusio

Brissago

Caviano

Cavigliano

Contone

Corippo

Cugnasco

Gerra Gambarogno

Gerra Verzasca

Gordola

Intragna

Lavertezzo

Locarno

Loco

Losone

Magadino

Mergoscia

Minusio

Mosogno

Muralto

Orselina

Piazzogna

Ronco s/Ascona

San Nazzaro

S. Abbondio

Tegna

Tenero-Contra

Verscio

Vira Gambarogno

Vogorno

1.19.5. L u g a n o

Agno

Agra

Aranno

Arogno

Astano

Barbengo

Bedano

Bedigliora

Bioggio

Bironico

Bissone

Busco Luganese

Breganzona

Brusion Arsizio

Cademario

Cadempino

Cadro

Cagiallo

Camignolo

Canobbio

Carabbia

Carabietta

Carona

Caslano

Cimo

Comano

Croglio

Cureggia

Cureglia

Curio

Davesco Soragno

Gentilino

Grancia

Gravesano

Iseo

Lamone

Lopagno

Lugaggia

Lugano

Magliaso

Manno

Maroggia

Massagno

Melano

Melide

Mezzovico-Vira

Miglieglia

Montagnola

Monteggio

Morcote

Muzzano

Neggio

Novaggio

Origlio

Pambio-Noranco

Paradiso

Pazallo

Ponte Capriasca

Porza

Pregassona

Pura

Rivera

Roveredo

Rovio

Sala Capriasca

Savosa

Sessa

Sigirino

Sonvico

Sorengo

Tesserete

Torricella-Taverne

Vaglio

Vernate

Vezia

Vico Morcote

Viganello

Villa Luganese

1.19.6. M e n d r i s i o

Arzo

Balerna

Besazio

Bruzella

Caneggio

Capolago

Casima

Castel San Pietro

Chiasso

Chiasso-Pedrinate

Coldrerio

Genestrerio

Ligornetto

Mendrisio

Meride

Monte

Morbio Inferiore

Morbio Superiore

Novazzano

Rancate

Riva San Vitale

Salorino

Stabio

Tremona

Vacallo

1.19.7. R i v i e r a

Biasca

Claro

Cresciano

Iragna

Lodrino

Osogna

1.19.8. V a l l e M a g g i a

Aurigeno

Avegno

Cavergno

Cevio

Giumaglio

Gordevio

Lodano

Maggia

Moghegno

Someo

1.20. Vaud

1.20.1. R é g i o n e s t d e L a u s a n n e

Aigle

Belmont-sur-Lausanne

Bex

Blonay

Calamin

Chardonne

- Cure d'Attalens

Chexbres

Corbeyrier

Corseaux

Corsier-sur-Vevey

Cully

Dezaley

Dezaley-Marsens

Epesses

Grandvaux

Jongny

La Tour-de-Peilz

Lavey-Morcles

Lutry

- Savuit

Montreux

Ollon

Paudex

Puidoux

Pully

Riex

Rivaz

Roche

St-Légier-La Chiésaz

St-Saphorin

- Burignon

- Faverges

Treytorrens

Vevey

Veytaux

Villeneuve

Villette

- Châtelard

Yvorne

1.20.2. R é g i o n o u e s t d e L a u s a n n e

Aclens

Allaman

Arnex-sur-Nyon

Arzier

Aubonne

Begnins

Bogis-Bossey

Borex

Bougy-Villars

Bremblens

Buchillon

Bursinel

Bursins

Bussigny-près-Lausanne

Bussy-Chardonney

Chigny

Clarmont

Coinsins

Colombier

Commugny

Coppet

Crans-près-Céligny

Crassier

Crissier

Denens

Denges

Duillier

Dully

Echandens

Echichens

Ecublens

Essertines-sur-Rolle

Etoy

Eysins

Féchy

Founex

Genolier

Gilly

Givrins

Gollion

Gland

Grens

Lavigny

Lonay

Luins

- Château de Luins

Lully

Lussy-sur-Morges

Mex

Mies

Monnaz

Mont-sur-Rolle

Morges

Nyon

Perroy

Prangins

Préverenges

Prilly

Reverolle

Rolle

Romanel-sur-Morges

Saint-Livres

Saint-Prex

Signy-Avenex

St-Saphorin-sur-Morges

Tannay

Tartegnin

Saint-Sulpice

Tolochenaz

Trélex

Vaux-sur-Morges

Vich

Villars-Sainte-Croix

Villars-sous-Yens

Vinzel

Vufflens-la-Ville

Vufflens-le-Château

Vullierens

Yens

1.20.3. Côtes–de–l’Orbe

Agiez

Arnex-sur-Orbe

Baulmes

Bavois

Belmont-sur-Yverdon

Chamblon

Champvent

Chavornay

Corcelles-sur-Chavornay

Eclépens

Essert-sous-Champvent

La Sarraz

Mathod

Montcherand

Orbe

Orny

Pompaples

Rances

Suscévaz

Treycovagnes

Valeyres-sous-Rances

Villars-sous-Champvent

Yvonand

1.20.4. N o r d v a u d o i s

Bonvillars

Concise

Corcelles-près-Concise

Fiez

Fontaines-sur-Grandson

Grandson

Montagny-près-Yverdon

Novalles

Onnens

Valeyres-sous-Montagny

1.20.5. V u l l y

Bellerive

Chabrey

Champmartin

Constantine

Montmagny

Mur

Vallamand

Villars-le-Grand

1.21. Valais/Wallis

Agarn

Ardon

Ausserberg

Ayent

- Signèse

Baltschieder

Bovernier

Bratsch

Brig/Brigue

Chablais

Chalais

Chamoson

- Ravanay

- Saint Pierre-de-Clage

- Trémazières

Charrat

Chermignon

- Ollon

Chippis

Collombey-Muraz

Collonges

Conthey

Dorénaz

Eggerberg

Embd

Ergisch

Evionnaz

Fully

- Beudon

- Branson

- Châtaignier

Gampel

Grimisuat

- Champlan

- Molignon

- Le Mont

- Saint Raphaël

Grône

Hohtenn

Lalden

Lens

- Flanthey

- Saint-Clément

- Vaas

Leytron

- Grand-Brûlé

- Montagnon

- Montibeux

- Ravanay

Leuk/Loèche

- Lichten

Martigny

- Coquempey

Martigny-Combe

- Plan Cerisier

Miège

Montana

- Corin

Monthey

Nax

Nendaz

Niedergesteln

Port-Valais

- Les Evouettes

Randogne

- Loc

Raron/Rarogne

Riddes

Saillon

Saint-Léonard

Saint-Maurice

Salgesch/Salquenen

Salins

Saxon

Savièse

- Diolly

Sierre

- Champsabé

- Crétaplan

- Géronde

- Goubing

- Granges

- La Millière

- Muraz

- Noës

Sion

- Batassé

- Bramois

- Châteauneuf

- Châtroz

- Clavoz

- Corbassière

- La Folie

- Lentine

- Maragnenaz

- Molignon

- Le Mont

- Mont d'Or

- Montorge

- Pagane

- Uvrier

Stalden

Staldenried

Steg

Troistorrents

Turtmann/Tourtemagne

Varen/Varone

Venthône

- Anchette

- Darnonaz

Vernamiège

Vétroz

- Balavaud

- Magnot

Veyras

- Bernune

Muzot

Ravyre

Vernayaz

Vex

Vionnaz

Visp/Viège

Visperterminen

Vollèges

Vouvry

Zeneggen

1.22. Neuchâtel

Auvernier

Bevaix

Bôle

Boudry

Colombier

Corcelles

Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Cressier

Fresens

Gorgier

Hauterive

Le Landeron

Neuchâtel

- Champréveyres

- La Coudre

Peseux

Saint-Aubin

Saint-Blaise

Vaumarcus

1.23. Geneva

Aire-la-Ville

Anières

Avully

Avusy

Bardonnex

- Charrot

- Landecy

Bellevue

Bernex

- Lully

Cartigny

Céligny ou Côte Céligny

Chancy

Choulex

Collex-Bossy

Collonge-Bellerive

Cologny

Confignon

Corsier

Dardagny

- Essertines

Genthod

Gy

Hermance

Jussy

Laconnex

Meinier

- Le Carre

Meyrin

Perly-Certoux

Plans-les-Ouates

Presinge

Puplinges

Russin

Satigny

- Bourdigny

- Choully

- Peissy

Soral

Troinex

Vandoeuvres

Vernier

Veyrier

1.24. Jura

Buix

Soyhières

II. Švajčiarske tradičné výrazy

Appellation d'origine

Appellation d'origine contrôlée

Attestierter Winzerwy

Bondola

Clos

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata

Dôle

Dorin

Fendant

Goron

Grand Cru

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

La Gerle

Landwein

Nostrano

Perdrix Blanche

Perlan

Premier Cru

Salvagnin

Schiller

Terravin

Ursprungsbezeichnung

Vin de pays

Vinatura

VITI

Winzerwy

[1] Ú. v. ES L 84, 27.3.1987, s. 59.

[2] Ú. v. ES L 184, 24.7.1996, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 373, 31.12.1988, s. 59.

[4] Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 11.

--------------------------------------------------

Dodatok 3

týkajúci sa článkov 6 a 25

I. Ochrana názvov uvedených v článku 6 tejto prílohy nezabraňuje, aby sa nasledujúce názvy odrôd hrozna používali pre vína pochádzajúce zo Švajčiarska, ak sa používajú v súlade so švajčiarskou legislatívou a v kombinácii s geografickým názvom jasne naznačujúcim pôvod vína:

- Ermitage/Hermitage

- Johannisberg

II. Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 tejto prílohy týkajúcej sa ochrany tradičných názvov a až kým Švajčiarsko do troch rokov po nadobudndutí platnosti tejto prílohy neprijme potrebné nariadenia definujúce názvy uvedené nižšie, aby sa chránili ako tradičné výrazy podľa hlavy II tejto prílohy, tieto názvy sa môžu používať na opis a prezentáciu vín pochádzajúcich zo Švajčiarska, ak sa s nimi obchoduje na trhu mimo územia spoločenstva:

- Auslese

- Beerenauslese

- Beerli

- Beerliwein

- Eiswein

- Gletscherwein

- Œil de Perdrix

- Sélection de grain noble

- Spätlese

- Strohwein

- Süssdruck

- Trockenbeerenauslese

- Vendange tardive

- Vendemmia tardiva

- Vin de gelée

- Vin des Glaciers

- Vin de paille

- Vin doux naturel

- Weissherbst

V súlade s prílohou I k nariadeniu (EHS) č. 3201/90 názvy "Auslese", "Beerliwein" a "Spätlese" sa môžu používať na obchodovanie na trhu v rámci územia spoločenstva.

III. V súlade s článkom 25b) a s výhradou osobitných ustanovení uplatniteľných na dojednania o dokumentoch sprevádzajúcich výrobky pri preprave sa táto príloha neuplatňuje na výrobky vinárskeho sektora, ktoré:

a) sú zahrnuté v osobnom majetku cestujúcich pre ich vlastnú súkromnú konzumáciu;

b) sú zaslané od jedného súkromného jednotlivca inému súkromnému jednotlivcovi pre osobnú spotrebu;

c) tvoria časť majetku domácností jednotlivcov, ktorí sťahujú svoj domov, alebo v prípade dedenia;

d) sú dovezené v množstvách až do jedného hektolitra s cieľom vedeckých a technických pokusov;

e) tvoria časť prídelov, ktoré nepodliehajú clu, diplomatických misií, konzulárnych úradov a pridružených orgánov;

f) tvoria časť zásob prepravovaných v medzinárodných dopravných prostriedkoch.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 8

O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ A OCHRANE NÁZVOV ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV A AROMATIZOVANÝCH VÍNNYCH NÁPOJOV

Článok 1

Strany sa týmto v súlade s princípmi nediskriminovania a reciprocity dohodli, že budú umožňovať a podporovať vzájomný obchod s liehovinami a aromatizovanými vínnymi nápojmi.

Článok 2

Táto dohoda sa uplatňuje na nasledujúce výrobky:

a) liehovinové nápoje, ako sú definované:

- pre spoločenstvo v nariadení Rady (EHS) č. 1576/89 v znení Aktu o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva,

- pre Švajčiarsko v kapitole 39 výnosu o potravinách, v znení zo 7. decembra 1998 (RO 1999 303)

a ktoré patria do položky č. 2208 Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu komodít a kódovania;

b) aromatizované vína, aromatizované nápoje vyrobené na základe vína a aromatizované vínne koktaily, ďalej iba "aromatizované nápoje", ako sú definované:

- pre spoločenstvo v nariadení Rady (EHS) č. 1601/91, v znení nariadenia (ES) č. 2061/96,

- pre Švajčiarsko v kapitole 36 výnosu o potravinách v znení zo 7. decembra 1998 (RO 1999 303)

a ktoré patria do položiek č. 2205 a ex2206 Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu komodít a kódovania.

Článok 3

Na účely tejto dohody:

a) "liehovinový nápoj s pôvodom v" nasledované názvom niektorej zo strán znamená liehovinový nápoj uvedený na zozname v dodatkoch 1 alebo 2 a vyrobený na území tejto strany;

b) "aromatizované nápoje s pôvodom v" nasledované názvom niektorej zo strán znamená aromatizovaný nápoj uvedený na zozname v dodatkoch 3 alebo 4 a vyrobený na území tejto strany;

c) "opis" znamená názvy použité na etikete, dokumentoch sprevádzajúcich liehoviny alebo aromatizované nápoje počas dopravy, na komerčných dokumentoch, najmä faktúrach a dodacích listoch, a v reklame;

d) "označovanie" znamená všetky opisy a ostatné informácie, symboly, ilustrácie a obchodné značky, ktorými sa liehoviny a aromatizované nápoje určujú a ktoré sa objavujú na tej istej nádobe, vrátane jej zapečatenia alebo pripojeného štítka a obloženia hrdla fliaš;

e) "prezentácia" znamená slová používané na nádobách, vrátane ich uzáverov, na nálepkách a na obaloch;

f) "obaly" znamená ochranné balenie ako napríklad papier, slamené obálky všetkých druhov, kartóny a debny, ktoré sa používajú na prepravu jednej alebo viacerých nádob.

Článok 4

1. Nasledujúce názvy sú chránené:

a) pokiaľ ide liehovinové nápoje s pôvodom v spoločenstve, názvy uvedené na zozname v dodatku 1;

b) pokiaľ ide o liehovinové nápoje s pôvodom vo Švajčiarsku, názvy uvedené na zozname v dodatku 2;

c) pokiaľ ide aromatizované nápoje s pôvodom v spoločenstve, názvy uvedené na zozname v dodatku 3;

d) pokiaľ ide o aromatizované nápoje s pôvodom vo Švajčiarsku, označenia uvedené na zozname v dodatku 4.

2. Podľa nariadenia (EHS) č. 1576/89 a bez ohľadu na druhý pododsek článku 1 (4) f) tohto nariadenia sa názvy "marc" a "grape marc spirit" môžu nahradiť názvom "grappa" pre liehovinové nápoje vyrobené v taliansky hovoriacich regiónoch Švajčiarska a uvedené na zozname v dodatku 2.

Článok 5

1. Vo Švajčiarsku sa chránené názvy spoločenstva:

- nesmú používať inak ako za podmienok určených právnym systémom a nariadeniami spoločenstva a

- sú vyhradené výlučne pre liehoviny a aromatizované nápoje s pôvodom v spoločenstve, na ktoré sa vzťahujú.

2. V spoločenstve sa chránené švajčiarske názvy:

- nesmú používať inak ako za podmienok určených právnym systémom a nariadeniami Švajčiarska a

- sú vyhradené výlučne pre liehoviny a aromatizované nápoje s pôvodom vo Švajčiarsku, na ktoré sa vzťahujú.

3. Bez toho, aby boli dotknuté články 22 a 23 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej iba ako dohoda TRIPs) uvedené v prílohe 1C k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie, zmluvné strany prijmú všetky potrebné opatrenia v súlade s touto prílohou, aby zabezpečili vzájomnú ochranu názvov uvedených v článku 4 a používaných pre liehoviny a aromatizované nápoje s pôvodom na území strán dohody. Na tento účel zmluvné strany poskytnú zainteresovaným stranám primerané právne prostriedky, aby mohli zabrániť používaniu označenia na identifikovanie liehovín a aromatizovaných nápojov nepochádzajúcich z geografickej oblasti uvedenej v označení ani z miesta, kde sa dané označenie tradične používa.

4. Strany si navzájom neodmietnu ochranu stanovenú v tomto článku za okolností špecifikovaných v článku 24 (4), (5), (6) a (7) dohody TRIPs.

Článok 6

Ochrana stanovená v článku 5 sa tiež uplatňuje, ak skutočný pôvod liehovinového nápoja alebo aromatizovaného nápoja je naznačený alebo ak názov sa používa v preklade alebo je doplnený výrazmi ako "druh", "typ", "štýl", "imitácia", "metóda" alebo inými podobnými výrazmi, ktoré môžu viesť k zámene.

Článok 7

V prípade homonymných označení liehovín a aromatizovaných nápojov sa ochrana prizná každému jednotlivému názvu. Strany určia praktické podmienky, za ktorých sa dané homonymné označenia musia odlišovať, pričom sa zohľadní potreba spravodlivého prístupu k daným výrobcom a podmienka nezavádzania spotrebiteľov.

Článok 8

Táto príloha v žiadnom prípade neovplyvňuje právo ľubovoľnej osoby používať pre obchodné účely svoje vlastné meno alebo meno osoby, ktorej podnik prevzala, ak sa takéto mená nepoužívajú tak, aby zavádzali spotrebiteľov.

Článok 9

Nič v tejto prílohe nezaväzuje stranu, aby chránila ľubovoľný názov druhej strany, ktorý nie je chránený, alebo prestal byť chránený v krajine jeho pôvodu alebo ktorý v tejto krajine upadol do zabudnutia.

Článok 10

Strany prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že ak sa liehoviny alebo aromatizované nápoje pochádzajúce z územia strán dohody vyvážajú a obchoduje sa s nimi mimo ich územia, názvy jednej zo strán chránené podľa tejto prílohy sa nepoužívajú na označenie a prezentáciu liehovín a aromatizovaných nápojov pochádzajúcich z územia druhej strany.

Článok 11

Pokiaľ to príslušná legislatíva strán povoľuje, výhoda ochrany podľa tejto prílohy sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby, federácie, združenia a organizácie výrobcov, obchodníkov alebo spotrebiteľov, ktorých sídla sa nachádzajú na území druhej strany.

Článok 12

Ak opis alebo prezentácia liehovinového nápoja alebo aromatizovaných nápojov, najmä na etiketách, v oficiálnych alebo komerčných dokumentoch alebo v reklame, je v rozpore s touto dohodou, strany uplatnia potrebné administratívne opatrenia alebo začnú právne konanie s cieľom bojovať proti nečestnej súťaži alebo zabrániť nesprávnemu používaniu chráneného názvu ľubovoľnou inou cestou.

Článok 13

Táto príloha sa neuplatňuje na liehovinové nápoje a aromatizované nápoje, ktoré:

a) prechádzajú v tranzite cez územie niektorej zo strán alebo

b) pochádzajú z územia jednej zo strán a jedna strana ich zasiela druhej strane v malých množstvách niektorým z nasledujúcich spôsobov:

aa) ako časť osobného majetku cestujúcich na ich osobnú spotrebu;

bb) ako zásielky od jedného jednotlivca inému jednotlivcovi na osobnú spotrebu;

cc) ako časť majetku domácnosti jednotlivcov, ktorí svoje domácnosti sťahujú, alebo v prípade dedenia;

dd) ako dovoz až do jedného hektolitra s cieľom vedeckých a technických pokusov;

ee) ako dovoz tvoriaci časť prídelov diplomatických misií, konzulárnych úradov a pridružených orgánov, ktoré nepodliehajú clu;

ff) ako časť dodávok zásob prevážaných medzinárodnými dopravnými prostriedkami.

Článok 14

1. Obidve zmluvné strany určia úrady zodpovedné za vymáhanie tejto prílohy.

2. Zmluvné strany si najneskôr do dvoch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto dohody navzájom oznámia názvy a adresy týchto úradov. Úrady medzi sebou úzko a priamo spolupracujú.

Článok 15

1. Ak niektorý z úradov uvedených v článku 14 má dôvod sa domnievať, že:

a) liehovinový nápoj alebo aromatizovaný nápoj, ako je definovaný v článku 2, s ktorým sa obchoduje alebo obchodovalo medzi Švajčiarskom a spoločenstvom, nie je v súlade s touto prílohou alebo ustanoveniami určenými v právnom systéme spoločenstva alebo Švajčiarska uplatniteľnými na liehovinové nápoje a aromatizované nápoje a že

b) tento nesúlad je pre druhú stranu dohody mimoriadneho záujmu a mohol by viesť k administratívnym opatreniam a/alebo právnym konaniam,

okamžite o tom informuje Komisiu a príslušný úrad alebo úrady druhej strany.

2. Informácie, ktoré sa poskytujú v súlade s odsekom 1, musia byť doplnené o úradné, komerčné alebo iné vhodné dokumenty s podrobnosťami o ľubovoľných administratívnych opatreniach alebo právnych konaniach, ktoré sa prípadne uskutočnia. Takéto informácie zahŕňajú najmä nasledujúce údaje ohľadne daného liehovinového nápoja alebo aromatizovaného nápoja:

a) výrobcu a osobu, ktorá prechováva liehovinový nápoj alebo aromatizovaný nápoj;

b) zloženie takéhoto nápoja;

c) jeho opis a prezentáciu;

d) podrobnosti o nesúlade s pravidlami týkajúcimi sa výroby a marketingu.

Článok 16

1. Strany začnú konzultácie, ak sa nazdávajú, že druhá strana neplní niektorú z povinností podľa tejto prílohy.

2. Strana, ktorá požaduje konzultácie, poskytne druhej stane všetky informácie potrebné na podrobné preskúmanie daného prípadu.

3. V prípadoch, že akákoľvek lehota alebo oneskorenie by mohlo ohroziť ľudské zdravie alebo poškodiť účinnosť opatrení na kontrolu podvodu, môžu sa prijať predbežné bezpečnostné opatrenia aj bez predchádzajúcich konzultácií, ak sa takéto konzultácie uskutočnia okamžite po prijatí takýchto opatrení.

4. Ak po konzultáciách uvedených v odseku 1 strany nedosiahnu dohodu, strana, ktorá požadovala konzultácie alebo prijala opatrenia uvedené v odseku 1, môže prijať primerané bezpečnostné opatrenia, aby umožnila primerané uplatňovanie tejto prílohy.

Článok 17

1. Pracovná skupina pre liehovinové nápoje, ďalej iba "pracovná skupina", určená podľa článku 6 (7) dohody zasadá na žiadosť niektorej zo strán a v súlade s požiadavkami na vykonanie tejto dohody striedavo v spoločenstve a Švajčiarsku.

2. Pracovná skupina skúma všetky otázky, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní tejto prílohy. Pracovná skupina môže najmä predkladať Komisii odporúčania, ktoré by prispeli k dosiahnutiu cieľov tejto dohody.

Článok 18

Ak sa legislatíva ktorejkoľvek strany doplní a pozmení tak, aby sa chránili názvy iné ako uvedené na zozname v dodatkoch, tieto názvy sa do primeraného času začlenia do zoznamov po ukončení konzultácií.

Článok 19

1. Liehovinové nápoje a aromatizované nápoje v čase nadobudnutia platnosti tejto prílohy už legálne vyrobené, pripravené, opísané a prezentované, ale zakázané podľa tejto prílohy, môžu veľkoobchodníci predávať počas obdobia jedného roka od nadobudnutia platnosti tejto dohody a maloobchodníci až do vyčerpania zásob. Od nadobudnutia platnosti tejto prílohy sa liehovinové nápoje a aromatizované nápoje zahrnuté v tejto prílohe nesmú viacej vyrábať mimo hraníc regiónov ich pôvodu.

2. S výnimkou prípadu, keď Komisia rozhodne inak, liehovinové nápoje a aromatizované nápoje vyrobené, opísané a prezentované v súlade s touto dohodou, ktorých opis a prezentácia nie je viac v súlade s touto dohodou v dôsledku doplnenia a zmeny tejto dohody, sa môžu ďalej uvádzať na trh až do vyčerpania zásob.

--------------------------------------------------

Dodatok 1

Chránené názvy alkoholických nápojov pochádzajúcich zo spoločenstva

1. Rum

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane

(K týmto menám sa môže doplniť výraz "tradičný".)

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. a) Whisky

Scotch whisky

Irish whisky

Whisky español

(Tieto názvy sa môžu doplniť výrazmi "sladová" alebo "ražná".)

b) Whiskey

Irish whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish whiskey

(Tieto názvy sa môžu doplniť výrazom "destilovaná".)

3. Obilný alkohol

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Vínový alkohol

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Tento názov sa môže doplniť niektorým z nasledujúcich výrazov:

- Fine,

- Grande Fine Champagne,

- Grande Champagne,

- Petite Fine Champagne,

- Fine Champagne,

- Borderies,

- Fins Bois,

- Bons Bois.)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Faugères alebo eau-de-vie de Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

5. Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedès

Brandy italiano

Brandy Αττικής/Brandy z Atiky

Brandy Πελοποννήσου/Brandy z Pelopnézu

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy zo stredného Grécka

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

6. Grape marc spirit

Eau-de-vie de marc de Champagne alebo marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese alebo del Piemonte

Grappa lombarda alebo di Lombardia

Grappa trentina alebo del Trentino

Grappa friulana alebo del Friuli

Grappa veneta alebo del Veneto

Südtiroler Grappa alebo dell’Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia z Kréty

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro z Macedónska

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro z Thessaly

Τσίπουρο Τυράβου/Tsipouro z Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

7. Ovocný alkohol

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

Südtiroler Aprikot alebo Südtiroler

Marille/Aprikot dell’Alto Adige alebo Marille dell’Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

Williams friulano alebo Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino alebo del Trentino

Williams trentino alebo del Trentino

Sliwovitz trentino alebo del Trentino

Aprikot trentino alebo del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch alebo Kirschwasser Friulano

Kirsch alebo Kirschwasser Trentino

Kirsch alebo Kirschwasser Veneto

Aguardente de pèra da Lousa

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

8. Alkoholické nápoje z jabĺk a hrušiek

Calvados du Pays d'Auge

Calvados

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Alkoholické nápoje z horca

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell’Alto Adige

Genziana trentina alebo del Trentino

10. Ovocné alkoholické nápoje

Pacharán

Pacharán navarro

11. Alkoholické nápoje s príchuťou borievky

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandre Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

12. Alkoholické nápoje s príchuťou rasce

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Alkoholické nápoje s príchuťou anízu

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Ouzo/Ούξο

14. Likéry

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginünha portuguesa

Licor de Singevergs

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis portuguès

Finnish berry/ovocný likér

Grossglockner Alpenbitter

Marizzeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marüllenlikör

Jäsgertee, Jagertee, Jagatee

15. Liehovinové nápoje

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk punsch/Švédsky punč

16. Vodka

Svensk vodka/Švédska voda

Suomalainen vodka/Finsk vodka/Fínska vodka

--------------------------------------------------

Dodatok 2

Chránené názvy alkoholických nápojov pochádzajúcich zo Švajčiarska

Vínne alkoholické nápoje

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Grape marc spirit

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d'Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Ovocné liehoviny

Aargauer Bure Kirsch

Abricot du Valais

Abricotine du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudges de Cornaux

Canada du Valais

Coing d'Ajoie

Coing du Valais

Damassine d'Ajoie

Damassine de la Baroche

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d'Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Luzerner Kirsch

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d'Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d'Ajoie

Poire d'Orange de la Baroche

Pomme d'Ajoie

Pomme du Valais

Prune d'Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwyzerkirsch

Williams du Valais

Zuger Kirsch

Liehoviny z jabĺk a hrušiek

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Liehoviny z horca

Gentiane du Jura

Liehovinové nápoje ochutené borievkou

Genièvre du Jura

Likéry

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d'abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Bylinkové liehoviny (liehovinové nápoje)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d'herbes du Jura

Eau-de-vie d'herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Ostatné

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

--------------------------------------------------

Dodatok 3

Chránené názvy aromatizovaných nápojov pochádzajúcich zo spoločenstva

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

--------------------------------------------------

Dodatok 4

Chránené názvy aromatizovaných nápojov pochádzajúcich zo Švajčiarska

Žiadne

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 9

O ORGANICKY VYROBENÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOCH A POTRAVINÁCH

Článok 1

Cieľ

Bez dosahu na povinnosti týkajúce sa výrobkov nepochádzajúcich z územia spoločenstva alebo na ostatné legislatívne ustanovenia v platnosti sa strany zaväzujú, že v súlade s princípmi nediskriminovania a reciprocity budú podporovať obchod s organicky vyrobenými výrobkami a potravinami zo spoločenstva a Švajčiarska v súlade so zákonmi a nariadeniami uvedenými na zozname v dodatku 1.

Článok 2

Pôsobnosť

1. Táto príloha sa uplatňuje na organicky vyrobené rastlinné výrobky a potraviny v súlade so zákonmi a nariadeniami uvedenými v dodatku 1.

2. Strany sa zaväzujú, že po prijatí príslušných zákonov a nariadení rozšíria pôsobnosť tejto prílohy na dobytok, živočíšne výrobky a potraviny obsahujúce prísady živočíšneho pôvodu. Výbor môže rozhodnúť, že po uznaní týchto zákonov a nariadení za rovnocenné sa pôsobnosť tejto prílohy rozšíri v súlade s článkom 3 a doplnením a pozmenením dodatku 1 v súlade s postupom určeným v článku 8.

Článok 3

Princíp rovnocennosti

1. Strany týmto uznávajú zákony a nariadenia uvedené na zozname v dodatku 1 k tejto prílohe za rovnocenné.

2. Strany vynaložia všetko potrebné úsilie, aby zabezpečili, že zákony a nariadenia, ktoré sa osobitne týkajú výrobkov uvedených v článku 2, sa budú vyvíjať rovnocenne.

Článok 4

Voľný pohyb organických výrobkov

Strany v súlade s internými postupmi v tejto oblasti prijmú potrebné opatrenia tak, aby sa výrobky uvedené v článku 2 a spĺňajúce zákony nariadenia druhej strany, ako sú uvedené na zozname v dodatku 1, mohli dovážať a mohli sa umiestniť na trh.

Článok 5

Označovanie

1. S cieľom dosiahnuť dojednania, aby sa zabránilo opakovanému označovaniu organických výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, strany urobia všetko pre to, aby zabezpečili, že ich zákony a nariadenia určujú:

- ochranu rovnakých výrazov určujúcich organické výrobky v ich rozličných jazykoch,

- používanie rovnakých povinných výrazov pri vyhláseniach na označovaniach výrobkov spĺňajúcich rovnocenné podmienky.

2. Strany môžu špecifikovať, že výrobky dovezené z druhej strany musia spĺňať požiadavky označovania určené ich zákonmi a nariadeniami, ako sú uvedené na zozname v dodatku 1.

Článok 6

Tretie krajiny

1. Strany vynaložia všetko úsilie, aby zabezpečili, že dovozné dojednania uplatniteľné na organicky vyrobené výrobky z tretích krajín sú rovnocenné.

2. S cieľom zabezpečiť rovnocennosť v praxi, pokiaľ ide o uznanie v prípade tretích krajín, strany navzájom najprv konzultujú pred uznaním a zahrnutím tretej krajiny na zoznam vypracovaný na tento účel v svojich zákonoch a nariadeniach.

Článok 7

Výmena informácií

Podľa článku 8 tejto dohody strany a členské štáty si navzájom vymieňajú informácie najmä ohľadne nasledujúceho:

- zoznamy svojich oprávnených úradov a inšpekčných orgánov a ich kódové čísla a správy o dohľade úradov zodpovedných za dohľad,

- zoznamy administratívnych rozhodnutí oprávňujúcich dovoz organicky vyrobených výrobkov z tretích krajín,

- podrobnosti o zaznamenaných nepravidelnostiach a porušeniach zákonov a nariadení uvedených na zozname v dodatku 1 v súlade s postupom určeným v článku 10a (1) nariadenia (EHS) č. 2092/91.

Článok 8

Pracovná skupina pre organické výrobky

1. Pracovná skupina pre organické výrobky, ďalej iba "pracovná skupina", vytvorená podľa článku 6 (7) tejto dohody sa zaoberá všetkými záležitosťami, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto prílohou a jej vykonávaním.

2. Pracovná skupina sa pravidelne zaoberá stavom príslušných zákonov a nariadení strán v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto príloha. Je zodpovedná najmä za:

- overenie, že zákony a nariadenia strán sú rovnocenné s cieľom ich zahrnutia v dodatku 1,

- odporúčanie pre výbor, ak je potrebné, aby nevyhnutné vykonávacie pravidlá boli zahrnuté v dodatku 2 s cieľom zabezpečiť zhodu vykonávanie zákonov a nariadení, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, na území strán,

- odporúčanie pre výbor, aby pôsobnosť tejto prílohy bola rozšírená na výrobky iné, ako sú výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 2 (1).

Článok 9

Bezpečnostné opatrenia

1. Ak akékoľvek oneskorenie spôsobí škodu, ktorú je ťažko napraviť, môžu sa prijať bezpečnostné opatrenia bez predchádzajúcich konzultácií, ak sa konzultácie uskutočnia okamžite po prijatí takýchto opatrení.

2. Ak po konzultáciách stanovených v odseku 1 strany nedosiahnu dohodu, strana, ktorá požiadala o konzultácie alebo prijala opatrenia uvedené v odseku 1, môže prijať vhodné predbežné ochranné opatrenia, aby sa zabezpečilo primerané uplatňovanie tejto prílohy.

--------------------------------------------------

Dodatok 1

Nariadenia uplatniteľné v spoločenstve

- Nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o organickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a súvisiacich označeniach o poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách (Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1), v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1900/98 (Ú. v. ES L 247, 5.9.1998, s. 6)

- Nariadenie Komisie (EHS) č. 94/92 zo 14. januára 1992 stanovujúce podrobné pravidlá na vykonanie dojednaní pre dovoz z tretích krajín určených v nariadení (EHS) č. 2092/91 o organickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a súvisiacich označeniach o poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách (Ú. v. ES L 11, 17.1.1992, s. 14), v znení nariadenia (ES) č. 1367/98 (Ú. v. ES L 185, 30.6.1998, s. 11)

- Nariadenie Komisie (EHS) č. 3457/92 z 30. novembra 1992 stanovujúce podrobné pravidlá týkajúce sa inšpekčných osvedčení pre dovoz z tretích krajín do spoločenstva stanovených v nariadení Rady (EHS) č. 2092/91 o organickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a súvisiacich označeniach o poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách (Ú. v. ES L 350, 1.12.1992, s. 56)

- Nariadenie Komisie (EHS) č. 207/93 z 29. januára 1993 definujúce obsah prílohy VI k nariadeniu (EHS) č. 2092/91 o organickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a súvisiacich označeniach o poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách a stanovujúce podrobné pravidlá na vykonanie ustanovení článku 5 (4) (Ú. v. ES L 25, 2.2.1993, s. 5), v znení nariadenia (ES) č. 345/97 (Ú. v. ES L 58, 27.2.1997, s. 38)

Nariadenia uplatniteľné vo Švajčiarsku

- Výnos z 22. septembra 1997 o organickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a súvisiacich označeniach o poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách (Výnos o organickom pestovateľstve), v znení zo 7. decembra 1998 (RO 1999 399)

- Výnos Département Fédéral de l'Economie z 22. septembra 1997 o organickom pestovateľstve, v znení zo 7. decembra 1998 (RO 1999 292)

Vypustenie z dojednaní o rovnocennosti

Švajčiarske výrobky obsahujúce prísady vyrobené podľa dojednaní o konverzii na organické pestovateľstvo.

--------------------------------------------------

Dodatok 2

Pravidlá uplatňovania

Bez záznamov

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 10

O UZNÁVANÍ KONTROL ZHODY PRE OVOCIE A ZELENINU, KTORÉ PODLIEHAJÚ OBCHODNÝM NORMÁM

Článok 1

Pôsobnosť

Táto príloha sa uplatňuje na čerstvé ovocie a zeleninu, ktorá sa konzumuje v čerstvom stave a v súvislosti s ktorou spoločenstvo určilo obchodné normy podľa nariadenia (ES) č. 2200/96 s výnimkou citrusových plodov.

Článok 2

Cieľ

1. Výrobky uvedené v článku 1 a pochádzajúce zo Švajčiarska alebo spoločenstva a opätovne vyvezené do spoločenstva zo Švajčiarska, sprevádzané inšpekčnými osvedčeniami, ako sú stanovené v článku 3, nepodliehajú v spoločenstve kontrolám súladu v spoločenstve pred ich uvoľnením na colné územie spoločenstva.

2. Úrad Fédéral de l'Agriculture sa týmto menuje za úrad zodpovedný za kontrolu súladu s normami spoločenstva alebo inými rovnocennými normami výrobkov pochádzajúcich zo Švajčiarska a výrobkov pochádzajúcich zo spoločenstva a opätovne vyvážaných do spoločenstva zo Švajčiarska. Na tento účel môže úrad preniesť svoje právomoci vykonávať takéto kontroly na orgány uvedené na zozname v dodatku za nasledujúcich podmienok:

- úrad Fédéral de l'Agriculture okamžite informuje Európsku komisiu o orgánoch oprávnených vykonávať takéto kontroly,

- tieto orgány vydávajú osvedčenia stanovené v článku 3,

- oprávnené orgány musia mať inšpektorov, ktorí absolvovali školenia schválené úradom Fédéral de l'Agriculture, podnik a vybavenie potrebné pre inšpektorov na vykonávanie takýchto kontrol a analýz a vhodné komunikačné zariadenia.

3. V prípade, že Švajčiarsko bude uplatňovať kontroly súladu s obchodnými normami vzhľadom na výrobky uvedené v článku 1 ešte pred ich uvoľnením na švajčiarske colné územie, musí najprv prijať ustanovenia rovnocenné ustanoveniam stanoveným v tejto prílohe na oslobodenie výrobkov pochádzajúcich zo spoločenstva od takýchto kontrol.

Článok 3

Inšpekčné osvedčenia

1. Na účely tejto prílohy "inšpekčné osvedčenie" znamená:

- tlačivo stanovené v článku I nariadenia (EHS) č. 2251/92 alebo

- tlačivo UN/ECE pripojené k Ženevskému protokolu o normalizácii čerstvého ovocia a zeleniny, orechov a sušeného ovocia alebo

- tlačivo OECD pripojené k rozhodnutiu Rady OECD o dojednaniach na uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu.

2. Zásielky výrobkov pochádzajúcich zo Švajčiarska a výrobkov pochádzajúcich zo spoločenstva a opätovne vyvezených do spoločenstva zo Švajčiarska musia byť sprevádzané inšpekčnými osvedčeniami až do času ich zavedenia do voľného obehu na území spoločenstva.

3. Inšpekčné osvedčenia musia byť opatrené pečiatkou niektorých z orgánov uvedených na zozname v dodatku tejto prílohy.

4. Ak delegovaná právomoc, ako je uvedené v článku 2 (2), je niektorému z inšpekčných orgánov odobratá, inšpekčné osvedčenia vydané týmto orgánom sa už viac neuznávajú na účely tejto prílohy.

Článok 4

Výmena informácií

1. Podľa článku 8 tejto dohody si strany medzi iným vzájomne zašlú zoznamy príslušných agentúr a oprávnených orgánov. Európska komisia oznámi úradu Fédéral de l'Agriculture akékoľvek nepravidelnosti alebo porušenia zistené v súvislosti s kontrolou súladu s platnými normami kvality pre zásielky ovocia a zeleniny pochádzajúcej zo Švajčiarska alebo pochádzajúcej zo spoločenstva a opätovne vyvážanej do spoločenstva zo Švajčiarska sprevádzané inšpekčnými osvedčeniami.

2. S cieľom stanoviť súlad s podmienkami určenými v tretej zarážke článku 2 (2) úrad Fédéral de l'Agriculture súhlasí, aby sa na žiadosť Európskej komisie vykonali spoločné inšpekcie v priestoroch poverených orgánov.

3. Takéto spoločné inšpekcie sa vykonajú v súlade s postupom, ktorý navrhne pracovná skupina pre ovocie a zeleninu a ktorý prijme výbor.

Článok 5

Bezpečnostné ustanovenia

1. Ak sa niektorá zo strán nazdáva, že druhá strana neplní povinnosť podľa tejto prílohy, strany uskutočnia konzultácie.

2. Strana, ktorá požiadala o konzultácie, poskytne druhej strane všetky informácie potrebné na podrobné preskúmanie daného prípadu.

3. Ak sa zistí, že zásielky ovocia a zeleniny pochádzajúcej zo Švajčiarska alebo pochádzajúcej zo spoločenstva a opätovne vyvážanej do spoločenstva zo Švajčiarska sprevádzané inšpekčnými osvedčeniami nespĺňajú platné normy a ak akákoľvek lehota alebo oneskorenie by mohlo ohroziť účinnosť preventívnych opatrení proti podvodom alebo by mohli poškodiť súťaž, môžu sa bez predchádzajúcich konzultácii prijať predbežné bezpečnostné opatrenia, ak okamžite po prijatí takýchto opatrení sa uskutočnia konzultácie.

4. Ak po konzultáciách stanovených v odsekoch 1 alebo 3 strany do troch mesiacov po začatí konzultácií dohodu nedosiahnu, strana, ktorá požiadala o konzultácie alebo prijala opatrenia stanovené v odseku 3, môže prijať vhodné ochranné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať čiastočné alebo celkové zrušenie tejto prílohy.

Článok 6

Pracovná skupina pre ovocie a zeleninu

1. Pracovná skupina pre ovocie a zeleninu vytvorená podľa článku 6 (7) dohody sa zaoberá akýmikoľvek záležitosťami, ktoré vzniknú v súvislosti s touto dohodou a jej vykonávaním. Pravidelne skúma vnútornú legislatívu a zákony strán v oblastiach, ktorých sa týka táto príloha.

2. Najmä predkladá Komisii návrhy s cieľom úpravy a aktualizácie dodatku k tejto prílohe.

--------------------------------------------------

Dodatok

Švajčiarske inšpekčné orgány oprávnené vydávať inšpekčné osvedčenia, ako sú stanovené v článku 3 prílohy 10

1. Fruit-Union Suisse

Baarer Str. 88

CH-6302 ZUG

2. Union Suisse du Légume

Bahnhofstraße 87

CH-3232 INS

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 11

O ZDRAVÍ ZVIERAT A ZOOTECHNICKÝCH OPATRENIACH UPLATNITEĽNÝCH NA OBCHOD SO ŽIVÝMI ZVIERATAMI A ŽIVOČÍŠNYMI VÝROBKAMI

Článok 1

1. Hlava 1 tejto prílohy sa týka:

- opatrení na kontrolu a oznamovanie niektorých chorôb zvierat,

- obchodu so živými zvieratami, ich spermiami, vajíčkami a embryami a dovozu živých zvierat, ich spermií, vajíčok a embryí z tretích krajín.

2. Hlava II tejto prílohy sa týka obchodu so živočíšnymi výrobkami.

HLAVA I

OBCHOD SO ŽIVÝMI ZVIERATAMI, ICH SPERMIAMI, VAJÍČKAMI A EMBRYAMI

Článok 2

1. Strany týmto poukazujú na to, že majú podobnú legislatívu vedúcu k identickými pravidlám, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu a oznamovanie chorôb zvierat.

2. Legislatíva uvedená v odseku 1 je špecifikovaná v dodatku 1. Táto legislatíva sa uplatňuje s výhradou zvláštnych pravidiel a postupov stanovených v tomto dodatku.

Článok 3

Strany týmto súhlasia, že obchod so živými zvieratami, ich spermiami, vajíčkami a embryami sa bude vykonávať v súlade s legislatívou uvedenou v dodatku 2. Táto legislatíva sa uplatňuje s výhradou zvláštnych pravidiel a postupov uvedených v tomto dodatku.

Článok 4

1. Strany týmto poukazujú na to, že majú podobnú legislatívu vedúcu k identickými pravidlám, pokiaľ ide o obchod so živými zvieratami, ich spermiami, vajíčkami a embryami.

2. Legislatíva uvedená v odseku 1 je špecifikovaná v dodatku 3. Táto legislatíva sa uplatňuje s výhradou zvláštnych pravidiel a postupov stanovených v tomto dodatku.

Článok 5

Strany sa týmto dohodli na ustanoveniach dodatku 4 o zootechnických aspektoch.

Článok 6

Strany týmto súhlasia, že kontroly obchodu a dovozu z tretích krajín živých zvierat, ich spermií, vajíčok a embryí sa bude uskutočňovať v súlade s ustanoveniami uvedenými v dodatku 5.

HLAVA II

OBCHOD SO ŽIVOČÍŠNYMI VÝROBKAMI

Článok 7

Cieľ

Cieľom tejto hlavy je umožniť obchod so živočíšnymi výrobkami medzi stranami zavedením mechanizmu uznávania rovnocennosti opatrení týkajúcich sa zdravia zvierat, ktoré strany s primeranou pozornosťou uplatňujú na ochranu verejného zdravia a zdravia zvierat, a zlepšiť komunikáciu a spoluprácu v oblasti opatrení týkajúcich sa zdravia zvierat.

Článok 8

Multilaterálne povinnosti

Nič v tejto hlave neobmedzuje práva a povinnosti strán podľa Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie a jej príloh, najmä Dohody o uplatňovaní hygienických a fytohygienických opatrení (SPS).

Článok 9

Pôsobnosť

1. Pôsobnosť tejto hlavy je spočiatku obmedzená na opatrenia týkajúce sa zdravia zvierat, ktoré uplatňuje ktorákoľvek zo strán na živočíšne výrobky uvedené na zozname v dodatku 6.

2. Pokiaľ nie je v dodatkoch k tejto hlave uvedené inak a bez toho, aby bol dotknutý článok 20 tejto prílohy, táto hlava sa neuplatňuje na opatrenia zdravia zvierat týkajúce sa potravinových prísad (všetkých prísad a farbív, spracovateľských pomôcok a esencií), ožarovania, znečisťujúcich látok (fyzické znečisťujúce látky a zvyšky výrobkov veterinárnej medicíny), chemikálií vzniknutých z migrácie látok z obalových materiálov, nepovolených chemických látok (potravinové prísady, spracovateľské pomôcky, zakázané výrobky veterinárnej medicíny atď.) ani na označovanie potravín, krmív s liečivým účinkom a zmesí.

Článok 10

Definície

Na účely tejto hlavy sa uplatňujú nasledujúce definície:

a) "živočíšne výrobky" znamená živočíšne výrobky, ktorých sa týka dodatok 6;

b) opatrenia ohľadne "zdravia zvierat" znamená hygienické opatrenia, ako sú definované v odseku 1 prílohy A k dohode SPS pre živočíšne výrobky;

c) "primeraná úroveň ochrany zdravia zvierat" znamená úroveň ochrany, ako je definovaná v odseku 5 prílohy A k dohode SPS pre živočíšne výrobky;

d) "oprávnené úrady":

i) Švajčiarsko – úrady uvedené v časti a) dodatku 7;

ii) Spoločenstvo – úrady uvedené v časti b) dodatku 7.

Článok 11

Úprava podľa regionálnych podmienok

1. Na účely obchodu medzi stranami sa opatrenia uvedené v článku 2 uplatňujú bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 nižšie.

2. Ak niektorá zo strán sa nazdáva, že má zvláštne postavenie ohľadne zdravia zvierat v súvislosti s osobitnou chorobou, môže požiadať o uznanie tohto postavenia. Takáto strana môže tiež požiadať o dodatočné záruky v súlade s týmto postavením, pokiaľ ide o dovoz živočíšnych výrobkov. Záruky pre osobitné choroby sú uvedené v dodatku 8.

Článok 12

Rovnocennosť

1. Uznanie rovnocennosti vyžaduje posúdenie a prijatie:

- legislatívy, noriem a postupov rovnako ako zavedených programov, ktoré umožňujú kontrolovať, či domáce požiadavky a požiadavky dovážajúcich krajín sú splnené a ktoré zabezpečujú, aby takéto požiadavky boli splnené,

- zdokumentovanej štruktúry oprávneného úradu alebo úradov, ich právomoci, ich reťaze príkazov, spôsobu pôsobenia a zdrojov, ktoré majú k dispozícii,

- výkonu oprávneného úradu vo vzťahu ku kontrolnému programu a úrovni ponúknutých záruk.

Pri tomto posúdení strany zohľadnia už nadobudnuté skúsenosti.

2. Rovnocennosť sa uplatňuje na opatrenia zdravia zvierat, ktoré sú v platnosti pre sektory živočíšnych výrobkov alebo časti takýchto sektorov, na legislatívne, inšpekčné a kontrolné systémy alebo časti takýchto systémov a osobitné legislatívne ustanovenia a inšpekčné a/alebo hygienické požiadavky.

Článok 13

Určenie rovnocennosti

1. Strany, aby sa určilo, či opatrenie zdravia zvierat uplatňované vyvážajúcou stranou spĺňa primeranú úroveň ochrany zdravia zvierat dovážajúcej strany, dodržiavajú postup, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky:

i) opatrenie zdravia zvierat, pre ktoré sa žiada uznanie rovnocennosti, sa musí identifikovať;

ii) dovážajúca strana vysvetlí cieľ svojho opatrenia zdravia zvierat a poskytne podľa okolností posúdenie rizika alebo rizík, ktoré opatrenie má sledovať; definuje svoju primeranú úroveň ochrany zdravia zvierat;

iii) vyvážajúca strana preukáže, že opatrenie zdravia zvierat spĺňa primeranú úroveň ochrany zdravia zvierat dovážajúcej strany;

iv) dovážajúca strana určí, či opatrenie zdravia zvierat vyvážajúcej strany spĺňa jej primeranú úroveň ochrany;

v) dovážajúca strana prijme opatrenie zdravia zvierat vyvážajúcej strany ako rovnocenné, ak vyvážajúca strana poskytne objektívny dôkaz, podľa ktorého jej opatrenia spĺňajú primeranú úroveň ochrany dovážajúcej strany.

2. Ak sa rovnocennosť neuzná, obchod sa môže uskutočňovať za podmienok stanovených dovážajúcou stranou, aby sa splnila jej primeraná úroveň ochrany, ako je určené v dodatku 6. Vyvážajúca strana môže súhlasiť, že splní podmienky dovážajúcej strany bez toho, aby bol dotknutý výsledok postupu uvedeného v odseku 1.

Článok 14

Uznanie hygienických opatrení

1. Sektory alebo časti sektorov, pre ktoré sú opatrenia zdravia zvierat uznané ako rovnocenné pre obchodné účely k dátumu nadobudnutia platnosti tejto prílohy, sú uvedené na zozname v dodatku 6. Pre tieto sektory alebo časti sektorov sa obchod so živočíšnymi výrobkami uskutoční v súlade s legislatívou uvedenou v dodatku 6. Táto legislatíva sa uplatňuje s výhradou zvláštnych pravidiel a postupov určených v tomto dodatku.

2. Sektory alebo časti sektorov, na ktoré strany uplatňujú rozličné opatrenia zdravia zvierat, sú uvedené na zozname v dodatku 6.

Článok 15

Kontroly na hraniciach a poplatky

Kontroly obchodu so živočíšnymi výrobkami medzi spoločenstvom a Švajčiarskom sa uskutočnia v súlade s:

a) časťou A dodatku 10, pokiaľ ide o opatrenia uznané ako rovnocenné;

b) časťou B dodatku 10, pokiaľ ide o opatrenia neuznané ako rovnocenné;

c) časťou C dodatku 10, pokiaľ ide o osobitné opatrenia;

d) časťou D dodatku 10, pokiaľ ide o poplatky.

Článok 16

Overenie

1. Aby sa zvýšila dôvera v účinné vykonanie ustanovení tejto hlavy, strany majú právo vykonať audit a overovacie postupy v súvislosti s vyvážajúcou stranou, pričom takéto audity a overovacie postupy môžu zahŕňať:

a) posúdenie celého alebo časti kontrolného programu oprávneného úradu alebo úradov, prípadne vrátane preskúmania inšpekčných programov a programov auditov;

b) kontroly priamo na mieste.

Tieto postupy sa vykonajú v súlade s dodatkom 9.

2. Pokiaľ ide o spoločenstvo:

- spoločenstvo vykoná audit a overenie stanovené v odseku 1,

- členské štáty vykonajú hraničné kontroly stanovené v článku 15.

3. Pokiaľ ide o Švajčiarsko, švajčiarske úrady vykonajú audit a overenie stanovené v odseku 1 a hraničné kontroly stanovené v článku 15.

4. Ktorákoľvek strana môže so súhlasom druhej strany:

a) podeliť sa o výsledky a závery svojich auditov a overení a hraničných kontrol s krajinami, ktoré nie sú signatármi tejto prílohy;

b) použiť výsledky a závery svojich auditov a overení a hraničných kontrol s krajinami, ktoré nie sú signatármi tejto prílohy.

Článok 17

Oznamovanie

1. Tento článok sa uplatňuje za okolností, keď sa príslušné ustanovenia článkov 2 a 20 neuplatňujú.

2. Strany si navzájom oznámia:

- do 24 hodín významné zmeny v situácii zdravia zvierat,

- čo najskôr epidemiologické zistenia o chorobách, ktorých sa netýka odsek 1, a nových chorobách,

- akékoľvek dodatočné opatrenia mimo základných požiadaviek svojich príslušných opatrení zdravia zvierat, ktoré prijali na kontrolu alebo likvidáciu choroby zvierat alebo na ochranu verejného zdravia alebo zdravia zvierat, a akékoľvek zmeny v pravidlách prevencie, vrátane pravidiel o vakcinácii.

3. Oznámenia, ako sú uvedené v odseku 2, sa predkladajú v písomnej forme na kontaktných bodoch stanovených v dodatku 11.

4. V prípadoch vážneho a bezprostredného ohrozenia verejného zdravia a zdravia zvierat, oznámenia na kontaktných bodoch stanovených v dodatku 11 môžu byť aj ústne a do 24 hodín sa musia potvrdiť písomne.

5. Ak ktorákoľvek strana má vážne obavy ohľadne rizika pre verejné zdravia alebo zdravie zvierat, na požiadanie sa konzultácie uskutočnia čo najskôr a v každom prípade do 14 dní. Strany v takýchto situáciách vynaložia všetko úsilie, aby predložili všetky informácie potrebné na to, aby sa obchod neprerušil a na dosiahnutie vzájomne prijateľného riešenia.

Článok 18

Výmena informácií a predkladanie vedeckých výskumov a údajov

1. Strany si vymieňajú informácie, ktoré sa týkajú vykonávania tejto hlavy, na jednotnom a systematickom základe, s cieľom dosiahnuť uistenia, podporovať vzájomnú dôveru a preukázať účinnosť kontrolovaných programov. K dosiahnutiu týchto cieľov môžu prípadne prispieť tiež výmeny činiteľov.

2. Výmeny informácií o zmenách opatrení zdravia zvierat a ostatných príslušných informácií zahŕňajú:

- možné úvahy o návrhoch zmien regulačných noriem alebo požiadaviek, ktoré môžu mať vplyv na túto hlavu pred ratifikáciou. V prípade potreby sa záležitosť na požiadanie niektorej zo strán môže predložiť spoločnému veterinárnemu výboru,

- informovanie o aktuálnom vývoji, ktorý ovplyvňuje obchod so živočíšnymi výrobkami,

- informácie o výsledkoch overovania, ako je stanovené v článku 16.

3. Strany zabezpečia, aby sa vedecké práce alebo údaje, ktoré zdôvodňujú ich stanoviská alebo tvrdenia, predložili príslušným vedeckým autoritám. Tieto vedecké autority v primeranom čase posúdia materiál a predložia obidvom stranám svoje zistenia.

4. Kontaktné body na výmenu informácií sú uvedené v dodatku 11.

HLAVA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Spoločný veterinárny výbor

1. Vytvorí sa Spoločný veterinárny výbor, ktorý sa bude skladať zo zástupcov strán. Výbor sa zaoberá akoukoľvek záležitosťou, ktorá vznikne v súvislosti s touto prílohou a jej vykonávaním. Je tiež zodpovedný za úlohy, ktoré sú stanovené v tejto prílohe.

2. Spoločný veterinárny výbor je oprávnený prijímať rozhodnutia v prípadoch stanovených v tejto prílohe. Rozhodnutia prijaté Spoločným veterinárnym výborom strany vykonávajú v súlade so svojimi vlastnými pravidlami.

3. Spoločný veterinárny výbor pravidelne skúma stav domácich zákonov a nariadení strán v oblasti, ktorej sa týka táto príloha. Môže rozhodnúť o doplnení a zmene dodatkov tejto prílohy, najmä s cieľom ich úprav a aktualizácie.

4. Spoločný veterinárny výbor koná na základe vzájomnej dohody.

5. Spoločný veterinárny výbor vypracuje vlastný rokovací poriadok. Spoločný veterinárny výbor sa môže v prípade potreby zvolať na žiadosť niektorej zo strán.

6. Spoločný veterinárny výbor môže vytvoriť technické pracovné skupiny pozostávajúce z odborných zástupcov strán, ktorí určia vedecké problémy vyplývajúce z tejto prílohy a zaoberajú sa takýmito problémami. Ak je potrebná dodatočná odbornosť, Spoločný veterinárny výbor môže vytvoriť technické alebo vedecké pracovné skupiny podľa situácie. Členovia takýchto pracovných skupín nemusia byť reprezentantmi strán.

Článok 20

Bezpečnostné ustanovenie

1. Ak spoločenstvo alebo Švajčiarsko majú v úmysle vykonať bezpečnostné opatrenia vzhľadom na druhú stranu, druhú stranu o tom vopred informujú. Bez toho, aby bolo dotknuté právo strany okamžite uviesť do platnosti plánované opatrenia, medzi príslušnými oddeleniami Komisie a švajčiarskymi úradmi sa čo najskôr uskutočnia konzultácie s cieľom nájsť primerané riešenia. V prípade potreby sa záležitosť na žiadosť niektorej zo strán môže predložiť spoločnému výboru.

2. Ak členský štát spoločenstva má v úmysle vykonať predbežné ochranné opatrenia vzhľadom na Švajčiarsko, Švajčiarsko o tom okamžite informuje.

3. Ak sa spoločenstvo rozhodne prijať bezpečnostné opatrenia vzhľadom na časť územia spoločenstva alebo tretej krajiny, príslušné oddelenie spoločenstva čo najskôr o tom informuje príslušné úrady Švajčiarska. Po preskúmaní situácie Švajčiarsko prijme opatrenia vyplývajúce z tohto rozhodnutia, pokiaľ neusúdi, že takéto opatrenia nie sú opodstatnené. V takomto prípade sa uplatňuje odsek 1.

4. Ak sa Švajčiarsko rozhodne prijať bezpečnostné opatrenia vzhľadom na tretiu krajinu, čo najskôr o tom informuje príslušné oddelenia Komisie. Bez toho, aby bolo dotknuté právo Švajčiarska okamžite uviesť do platnosti plánované opatrenia, čo najskôr sa medzi príslušnými oddeleniami Komisie a švajčiarskymi úradmi uskutočnia konzultácie s cieľom nájsť vhodné riešenia. V prípade potreby sa záležitosť na žiadosť niektorej zo strán predloží spoločnému výboru.

--------------------------------------------------

Dodatok 1

Kontrolné opatrenia/oznamovanie chorôb

I. Slintačka a krívačka

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Švajčiarsko |

1.Smernica Rady 85/511/EHS z 18. novembra 1985 zavádzajúca opatrenia spoločenstva pre kontrolu slintačky a krívačky (Ú. v. ES L 315, 26.11.1985, s. 11), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | 1.Zákon z 1. júla 1966 o epizootických chorobách (LFE), v znení z 18. júna 1993 (RS 916.40), a najmä články 1, 1a a 9a (opatrenia proti vysoko nákazlivým epizootickým chorobám, kontrolné ciele) a 57 (technické vykonávajúce opatrenia, medzinárodná spolupráca) |

2.Smernica Rady 90/423/EHS z 26. júna 1990 pozmeňujúca a dopĺňajúca smernicu 85/511/EHS zavádzajúcu opatrenia spoločenstva pre kontrolu slintačky a krívačky, smernicu 64/432/EHS o problémoch zdravia zvierat ovplyvňujúcich obchod v rámci spoločenstva s hovädzími zvieratami a ošípanými a smernicu 72/462/EHS o zdravotných a veterinárnych inšpekčných problémoch pri dovoze hovädzích zvierat a ošípaných a čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 13) | 2.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), a najmä články 2 (vysoko nákazlivé epizootické choroby), 49 (narábanie s mikroorganizmami, ktoré sú pre zvieratá patogénne), 73 a 74 (čistenie a dezinfekcia), 77 až 98 (spoločné ustanovenia o vysoko nákazlivých epizootických chorobách) a 99 až 103 (osobitné opatrenia na boj proti slintačke a krívačke) |

| 3.Výnos z 1. júla 1992 o inštitúte Institut de Virologie et d'Immunoprophylaxie (RS 172.216.35) a najmä článok 2 (referenčné laboratórium, registrácia, kontrola a zabezpečenie vakcíny proti slintačke a krívačke) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. Komisia a úrad Vétérinaire Fédéral si v zásade navzájom oznamujú akýkoľvek zámer vykonať núdzové vakcinácie. V mimoriadnych núdzových situáciách sa oznámenie môže týkať rozhodnutia, ktoré bolo prijaté, a pravidiel a postupov, ktoré riadia jeho vykonanie. Vo všetkých prípadoch sa čo najskôr musia uskutočniť konzultácie so spoločným veterinárnym výborom.

2. Podľa článku 97 výnosu o epizootických chorobách Švajčiarsko vypracovalo núdzový výstražný plán. Technické vykonávajúce pravidlo č. 95/65, ktoré vydal úrad Vétérinaire Fédéral, stanovuje postupy pre tento plán.

3. Spoločným referenčným laboratóriom na identifikovanie vírusu slintačky a krívačky je Pirbright Laboratory v Spojenom kráľovstve. Švajčiarsko hradí náklady, ktoré vzniknú v dôsledku operácií vykonávaných týmto laboratóriom v tejto funkcii. Funkcie a úlohy tohto laboratória sú určené v rozhodnutí 89/531/EHS (Ú. v. ES L 279, 28.9.1989, s. 32).

II. Klasický mor ošípaných

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Švajčiarsko |

Smernica Rady 80/217/EHS z 22. januára 1980 zavádzajúca opatrenia spoločenstva na kontrolu klasického moru ošípaných (Ú. v. ES L 47, 21.2.1980, s. 1), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | 1.Zákon z 1. júla 1966 o epizootických chorobách (LFE), v znení z 18. júna 1993 (RS 916.40), a najmä články 1, 1a a 9a (opatrenia proti vysoko nákazlivým epizootickým chorobám, kontrolné ciele) a 57 (technické vykonávacie opatrenia, medzinárodná spolupráca)2.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), a najmä články 2 (vysoko nákazlivé epizootické choroby), 40 až 47 (likvidácia a použitie odpadu), 49 (narábanie s mikroorganizmami, ktoré sú pre zvieratá patogénne), 73 a 74 (čistenie a dezinfekcia), 77 až 98 (spoločné ustanovenia o vysoko nákazlivých epizootických chorobách) a 116 až 121 (stanovenie moru ošípaných pri porážke, osobitné opatrenia na boj proti moru ošípaných)3.Výnos z 1. júla 1992 o inštitúte Institut de Virologie et d'Immunoprophylaxie (RS 172.216.35) a najmä článok 2 (referenčné laboratórium)4.Výnos z 3. februára 1993 o likvidácii živočíšneho odpadu (OELDA), v znení zo 17. apríla 1996 (RS 916.441.22) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. Komisia a úrad Vétérinaire Fédéral si navzájom oznamujú akýkoľvek zámer vykonať núdzové vakcinácie. Čo najskôr sa musia uskutočniť konzultácie so spoločným veterinárnym výborom.

2. V prípade potreby úrad Vétérinaire Fédéral stanoví podľa článku 117 (5) výnosu o epizootických chorobách technické vykonávajúce pravidlá o obchodovaní na trhu s mäsom pochádzajúcim z ochranných a dozorných zón a o zaobchádzaní s takýmto mäsom.

3. Podľa článku 121 výnosu o epizootických chorobách Švajčiarsko sa zaväzuje vykonať plán na odstránenie klasického moru ošípaných divých svíň v súlade s článkom 6a smernice 80/217/EHS. So spoločným veterinárnym výborom sa čo najskôr uskutočnia konzultácie.

4. Podľa článku 97 výnosu o epizootických chorobách Švajčiarsko vypracovalo núdzový výstražný plán. Technické vykonávacie pravidlo č. 95/65, ktoré vydal úrad Vétérinaire Fédéral, stanovuje postupy pre tento plán.

5. Vykonávanie inšpekcií priamo na mieste je zodpovednosťou spoločného veterinárneho výboru najmä v súlade s článkom 14a smernice 80/217/EHS a článkom 57 zákona o epizootických chorobách.

6. V prípade potreby úrad Vétérinaire Fédéral určí podľa článku 89 (2) výnosu o epizootických chorobách technické vykonávacie pravidlá o sérologických kontrolách a zónach dohľadu v súlade s prílohou IV k smernici 80/217/EHS.

7. Spoločným referenčným laboratóriom na identifikovanie klasického moru ošípaných je Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, Hannover, Nemecko. Švajčiarsko hradí náklady, ktoré vzniknú v dôsledku operácií vykonávaných týmto laboratóriom v tejto funkcii. Funkcie a úlohy tohto laboratória sú určené v rozhodnutí v prílohe VI k smernici 80/217/EHS.

III. Choroba afrického koňa

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Švajčiarsko |

Smernica Rady 92/35/EHS z 29. apríla 1992 ustanovujúca pravidlá kontroly a opatrenia na boj proti chorobe afrického koňa (Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s.12), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | 1.Zákon z 1. júla 1966 o epizootických chorobách (LFE), v znení z 18. júna 1993 (RS 916.40), a najmä články 1, 1a a 9a (opatrenia proti vysoko nákazlivým epizootickým chorobám, kontrolné ciele) a 57 (technické vykonávacie opatrenia, medzinárodná spolupráca)2.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916 401), a najmä články 2 (vysoko nákazlivé epizootické choroby), 49 (narábanie s mikroorganizmami, ktoré sú pre zvieratá patogénne), 73 a 74 (čistenie a dezinfekcia), 77 až 98 (spoločné ustanovenia o vysoko nákazlivých epizootických chorobách) a 112 až 115 (osobitné opatrenia na boj proti chorobe afrického koňa)3.Výnos z 1. júla 1992 o inštitúte Institut de Virologie et d'Immunoprophylaxie (RS 172 216.35) a najmä článok 2 (referenčné laboratórium) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. Ak sa vo Švajčiarsku vyvinie epizootická choroba mimoriadnej vážnosti, zasadne Spoločný veterinárny výbor, aby preskúmal situáciu. Príslušné švajčiarske úrady sa zaväzujú, že prijmú opatrenia, ktoré sa budú považovať za potrebné vzhľadom na výsledky preskúmania.

2. Spoločným referenčným laboratóriom pre chorobu afrického koňa je Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28119 Algete, Madrid, Španielsko. Švajčiarsko hradí náklady, ktoré vzniknú v dôsledku operácií vykonávaných týmto laboratóriom v tejto funkcii. Funkcie a úlohy tohto laboratória sú určené v prílohe III k smernici 92/35/EHS.

3. Vykonávanie inšpekcií priamo na mieste je zodpovednosťou spoločného veterinárneho výboru najmä v súlade s článkom 16 smernice 92/35/EHS a článkom 57 zákona o epizootických chorobách.

4. Švajčiarsko vypracovalo podľa článku 97 výnosu o epizootických chorobách núdzový výstražný plán. Technické vykonávacie pravidlo č. 95/65, ktoré vydal úrad Vétérinaire Fédéral, stanoví postupy pre tento plán.

IV. Vtáčia chrípka

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Švajčiarsko |

Smernica Rady 92/440/EHS z 19. mája 1992 zavádzajúca opatrenia spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky (Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, s. 1), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | 1.Zákon z 1. júla 1966 o epizootických chorobách (LFE), v znení z 18. júna 1993 (RS 916.40), a najmä článkx 1, 1a a 9a (opatrenia proti vysoko nákazlivým epizootickým chorobám, kontrolné ciele) a 57 (technické vykonávacie opatrenia, medzinárodná spolupráca)2.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), a najmä články 2 (vysoko nákazlivé epizootické choroby), 49 (narábanie s mikroorganizmami, ktoré sú pre zvieratá patogénne), 73 a 74 (čistenie a dezinfekcia), 77 až 98 (spoločné ustanovenia o vysoko nákazlivých epizootických chorobách) a 122 až 125 (osobitné opatrenia na boj proti chorobe afrického koňa)3.Výnos z 1. júla 1992 o inštitúte Institut de Virologie et d'Immunoprophylaxie (RS 172.216.35) a najmä článok 2 (referenčné laboratórium) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. Spoločným referenčným laboratóriom pre vtáčiu chrípku je Ústredné veterinárne laboratórium, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Spojené kráľovstvo. Švajčiarsko hradí náklady, ktoré vzniknú v dôsledku operácií vykonávaných týmto laboratóriom v tejto funkcii. Funkcie a úlohy tohto laboratória sú určené v prílohe V k smernici 92/40/EHS.

2. Švajčiarsko vypracovalo podľa článku 97 výnosu o epizootických chorobách núdzový výstražný plán. Technické vykonávacie pravidlo č. 95/65, ktoré vydal úrad Vétérinaire Fédéral, stanoví postupy pre tento plán.

3. Vykonávanie inšpekcií priamo na mieste je zodpovednosťou spoločného veterinárneho výboru najmä v súlade s článkom 18 smernice 92/40/EHS a článkom 57 zákona o epizootických chorobách.

V. Newcastlská choroba

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Švajčiarsko |

Smernica Rady 92/66/EHS z 14. júla 1992 zavádzajúca opatrenia spoločenstva na kontrolu newcastlskej choroby (Ú. v. ES L 260, 5.9.1992, s. 1), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | 1.Zákon z 1. júla 1966 o epizootických chorobách (LFE), v znení z 18. júna 1993 (RS 916.40), a najmä články 1, 1a a 9a (opatrenia proti vysoko nákazlivým epizootickým chorobám, kontrolné ciele) a 57 (technické vykonávajúce opatrenia, medzinárodná spolupráca)2.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), a najmä články 2 (vysoko nákazlivé epizootické choroby), 40 až 47 (likvidácia a použitie odpadu), 49 (narábanie s mikroorganizmami, ktoré sú pre zvieratá patogénne), 73 a 74 (čistenie a dezinfekcia), 77 až 98 (spoločné ustanovenia o vysoko nákazlivých epizootických chorobách) a 122 až 125 (osobitné opatrenia týkajúce sa newcastlskej choroby)3.Výnos z 1. júla 1992 o inštitúte Institut de Virologie et d'Immunoprophylaxie (RS 172.216.35) a najmä článok 2 (referenčné laboratórium)4.Pokyn (technická smernica) úradu Vétérinaire Fédéral z 20. júna 1989 o boji proti paramyxoviróze holubov [Bulletin of the Office Vétérinaire Fédéral č. 90 (13) s. 113 (vakcinácia atď.)]5.Výnos z 3. februára 1993 o likvidácii živočíšneho odpadu (OELDA), v znení zo 17. apríla 1996 (RS 916.441.22) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. Spoločným referenčným laboratóriom pre newcastlskú chorobu je Ústredné veterinárne laboratórium, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Spojené kráľovstvo. Švajčiarsko hradí náklady, ktoré vzniknú v dôsledku operácií vykonávaných týmto laboratóriom v tejto funkcii. Funkcie a úlohy tohto laboratória sú určené v prílohe V k smernici 92/66/EHS.

2. Švajčiarsko vypracovalo podľa článku 97 výnosu o epizootických chorobách núdzový výstražný plán. Technické vykonávacie pravidlo č. 95/65, ktoré vydal úrad Vétérinaire Fédéral, stanoví postupy pre tento plán.

3. Spoločný veterinárny výbor je zodpovedný za informácie stanovené v článkoch 17 a 19 smernice 92/66/EHS.

4. Vykonávanie inšpekcií priamo na mieste je zodpovednosťou spoločného veterinárneho výboru, najmä v súlade s článkom 22 smernice 92/66/EHS a článkom 57 zákona o epizootických chorobách.

VI. Choroby rýb

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Švajčiarsko |

Smernica Rady 93/53/EHS z 24. júna 1993 zavádzajúca minimálne opatrenia spoločenstva na kontrolu niektorých chorôb rýb (Ú. v. ES L 175, 19.7.1993, s. 1), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | 1.Zákon z 1. júla 1966 o epizootických chorobách (LFE), v znení z 18. júna 1993 (RS 916.40) a najmä články 1, 1a a 10 (opatrenia proti epizootickým chorobám) a 57 (technické vykonávajúce opatrenia, medzinárodná spolupráca)2.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), a najmä články 3 a 4 (uvedené epizootické choroby), 61 (povinnosti nájomcov práv rybolovu a orgánov zodpovedných za monitorovanie rybolovu), 62 až 76 (všeobecné opatrenia na boj proti chorobám), 275 až 290 (osobitné opatrenia týkajúce sa chorôb rýb, diagnostické laboratórium) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. V súčasnosti pestovanie lososov a druhov, ktoré sa vo Švajčiarsku nenachádzajú, nie je povolené. Súčasné švajčiarske pravidlá stanovujú, že infekčná anémia lososov sa považuje za chorobu, ktorá sa musí monitorovať. Podľa tejto prílohy sa švajčiarske úrady zaväzujú, že budú meniť a dopĺňať legislatívu, aby sa infekčná anémia lososov považovala za chorobu, ktorá sa musí kontrolovať. Spoločný veterinárny výbor preskúma situáciu do jedného roka po nadobudnutí platnosti tejto prílohy.

2. V súčasnosti sa ploché ustrice vo Švajčiarsku nepestujú. Ak by sa objavili prípady bonamiosi alebo marteiliosi, úrad Vétérinaire Fédéral sa zaväzuje, že prijme potrebné opatrenia v súlade s pravidlami spoločenstva na základe článku 57 zákona o epizootických chorobách.

3. V prípadoch uvedených v článku 7 smernice 93/53/EHS sa informácie predkladajú spoločnému veterinárnemu výboru.

4. Spoločným referenčným laboratóriom pre choroby rýb je Statens Veterinaere Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Dánsko. Švajčiarsko hradí náklady, ktoré vzniknú v dôsledku operácií vykonávaných týmto laboratóriom v tejto funkcii. Funkcie a úlohy tohto laboratória sú určené v prílohe C k smernici 93/53/EHS.

5. Švajčiarsko vypracovalo podľa článku 97 výnosu o epizootických chorobách núdzový výstražný plán. Technické vykonávacie pravidlo č. 95/65, ktoré vydal úrad Vétérinaire Fédéral, stanoví postupy pre tento plán.

6. Vykonávanie inšpekcií priamo na mieste je zodpovednosťou spoločného veterinárneho výboru, najmä v súlade s článkom 16 smernice 93/53/EHS a článkom 57 zákona o epizootických chorobách.

VII. Ostatné choroby

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Švajčiarsko |

Smernica Rady 92/119/EHS zo 17. decembra 1993 zavádzajúca všeobecné opatrenia spoločenstva na kontrolu niektorých chorôb zvierat a osobitné opatrenia týkajúce sa pľuzgierovitej choroby ošípaných (Ú. v. ES L 62, 15.3.1992, s. 69), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | 1.Zákon z 1. júla 1966 o epizootických chorobách (LFE) v znení z 18. júna 1993 (RS 916.40) a najmä články 1, 1a a 9a (opatrenia proti vysoko nákazlivým epizootickým chorobám, kontrolné ciele) a 57 (technické vykonávajúce opatrenia, medzinárodná spolupráca)2.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), a najmä články 2 (vysoko nákazlivé epizootické choroby), 49 (narábanie s mikroorganizmami, ktoré sú pre zvieratá patogénne), 73 a 74 (čistenie a dezinfekcia), 77 až 98 (spoločné ustanovenia o vysoko nákazlivých epizootických chorobách) a 103 až 105 (osobitné opatrenia na boj proti pľuzgierovitej chorobe ošípaných)3.Výnos z 1. júla 1992 o Institut de Virologie et d'Immunoprophylaxie (RS 172.216.35), najmä článok 2 (referenčné laboratórium) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. V prípadoch uvedených v článku 6 smernice 92/119/EHS sa informácie predkladajú Spoločnému veterinárnemu výboru.

2. Spoločným referenčným laboratóriom pre pľuzgierovitú chorobu ošípaných je AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 0NF, Spojené kráľovstvo. Švajčiarsko hradí náklady, ktoré vzniknú v dôsledku operácií vykonávaných týmto laboratóriom v tejto funkcii. Funkcie a úlohy tohto laboratória sú určené v prílohe III k smernici 92/119/EHS.

3. Švajčiarsko vypracovalo podľa článku 97 výnosu o epizootických chorobách núdzový výstražný plán. Technické vykonávacie pravidlo č. 95/65, ktoré vydal úrad Vétérinaire Fédéral, stanoví postupy pre tento plán.

4. Vykonávanie inšpekcií priamo na mieste je zodpovednosťou Spoločného veterinárneho výboru, najmä v súlade s článkom 22 smernice 92/119/EHS a článkom 57 zákona o epizootických chorobách.

VIII. Oznamovanie chorôb

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Švajčiarsko |

Smernica Rady 82/894/EHS z 21. decembra 1982 o oznamovaní chorôb zvierat v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 58), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | 1.Zákon z 1. júla 1966 o epizootických chorobách (LFE), v znení z 18. júna 1993 (RS 916.40), a najmä články 11 (oznámenie a vyhlásenie chorôb) a 57 (technické vykonávacie ustanovenia, medzinárodná spolupráca)2.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916 401), najmä články 2 až 5 (uvedené choroby), 59 až 65 a 291 (povinnosti nahlasovania, oznamovanie), 292 až 299 (monitorovanie, vykonávanie, administratívna pomoc) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

Komisia v spolupráci s úradom Vétérinaire Fédéral zahrnú Švajčiarsko do systému oznamovania chorôb zvierat stanoveného v smernici 82/894/EHS.

--------------------------------------------------

Dodatok 2

Zdravie zvierat: obchodovanie a umiestnenie na trh

I. Hovädzie zvieratá a ošípané

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Švajčiarsko |

Smernica Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o problémoch zdravia zvierat, ktoré ovplyvňujú obchod v rámci spoločenstva s hovädzími zvieratami a ošípanými (Ú. v. ES L 121, 29.7.1964, s. 1977/64), v znení smernice 95/25/ES (Ú. v. ES L 243, 11.10.1995, s. 16) | 1.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), najmä články 27 až 31 (trhy, výstavy), 34 až 37 (obchod), 73 a 74 (čistenie a dezinfekcia), 116 až 121 (africká horúčka ošípaných), 135 až 141 (Aujeszkeho choroba), 150 až 157 (hovädzia brucelóza), 158 až 165 (tuberkulóza), 166 až 169 (enzootická hovädzia leukóza), 170 až 174 (IBR/IPV), 175 až 195 (hubovitá encefalopatia), 186 až 189 (hovädzie genitálne infekcie), 207 až 211 (prasačia brucelóza), 297 (schválenie trhov, centier zhromažďovania a dezinfekčných bodov)2.Výnos z 20. apríla 1988 o dovoze, tranzite a vývoze zvierat a živočíšnych výrobkov (OITE), v znení zo 14. mája 1997 (RS 916.443.11) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. Podľa prvého odseku článku 297 výnosu o epizootických chorobách úrad Vétérinaire Fédéral schvaľuje centrá zhromažďovania, ako sú definované v článku 2 smernice 64/432/EHS.

2. Informácie stanovené v článku 3 (8) smernice 64/432/EHS sa predkladajú spoločnému veterinárnemu výboru.

3. Na účely tejto prílohy platí, že Švajčiarsko spĺňa podmienky stanovené v článku 3 (13) smernice 64/432/EHS, pokiaľ ide o hovädziu brucelózu. Švajčiarsko, aby si zachovalo svoj štatút, podľa ktorého hovädzí dobytok vo Švajčiarsku je oficiálne bez brucelózy, sa zaväzuje splniť nasledujúce podmienky:

a) ktorékoľvek zviera hovädzieho druhu, o ktorom existuje podozrenie, že je nakazené brucelózou, sa nahlási príslušným úradom a dané zviera sa podrobí oficiálnym skúškam na brucelózu, ktoré sa skladajú aspoň z dvoch sérologických skúšok s doplňujúcim zameraním a mikrobiologickým preskúmaním vhodných vzoriek odobratých v prípadoch potratov;

b) až kým nie je podozrenie rozptýlené, t. j. keď výsledky skúšok stanovených v bode a) sú negatívne, oficiálny štatút dobytka bez brucelózy, ktorý zahŕňa aj zviera (zvieratá) hovädzieho druhu podozrivé z infekcie, sa ruší.

Podrobné informácie ohľadne výsledkov skúšok dobytka a epidemiologická správa sa predkladá spoločnému veterinárnemu výboru. Ak Švajčiarsko nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok stanovených v prvom pododseku článku 3 (13) smernice 64/432/EHS, úrad Vétérinaire Fédéral to okamžite oznámi Komisii. Situáciu zváži spoločný veterinárny výbor s cieľom preskúmať tento odsek.

4. Na účely tejto prílohy platí, že Švajčiarsko spĺňa podmienky stanovené v článku 3 (14) smernice 64/432/EHS, pokiaľ ide o tuberkulózu hovädzích zvierat. Švajčiarsko, aby si zachovalo svoj štatút, podľa ktorého hovädzí dobytok vo Švajčiarsku je oficiálne bez tuberkulózy, sa zaväzuje splniť nasledujúce podmienky:

a) zavedie sa identifikačný systém, ktorý umožní sledovať zviera až po stádo jeho pôvodu;

b) všetky porazené zvieratá sa podrobia inšpekcii post mortem, ktorú vykoná oficiálny veterinár;

c) všetky prípady tuberkulózy živých, zdochnutých alebo porazených zvierat sa nahlásia príslušným úradom;

d) v každom prípade príslušné úrady uskutočnia vyšetrenie potrebné na stanovenie, či podozrivá choroba je prítomná, vrátane spätného výskumu až po stádo pôvodu a tranzitné stáda. Ak sa zistia počas pitvy alebo pri porážke poruchy, o ktorých je podozrenie, že ich spôsobila tuberkulóza, príslušné úrady nechajú vykonať laboratórne preskúmanie porúch;

e) oficiálny štatút stád pôvodu a tranzitných stád bez tuberkulózy, ku ktorým hovädzie zviera podozrivé z infekcie patrí, sa zruší, až kým klinické, laboratórne alebo tuberkulínové skúšky nepotvrdia, že hovädzia tuberkulóza nie je prítomná;

f) ak klinické, laboratórne alebo tuberkulínové skúšky potvrdia, že tuberkulóza je prítomná, oficiálny štatút stád pôvodu a stáda tranzitu bez tuberkulózy sa zruší;

g) oficiálny štatút bez tuberkulózy sa prizná, až keď sa všetky zvieratá podozrivé z infekcie odstránia zo stáda, priestory a zariadenia sa dezinfikujú a všetky zostávajúce zvieratá staršia ako šesť týždňov reagovali negatívne na aspoň dve oficiálne intradermálne injekcie tuberkulínu podľa prílohy B k smernici 64/432/EHS, pričom prvá injekcia sa vykoná aspoň šesť mesiacov po tom, čo infikované zviera bolo vylúčené zo stáda, a druhá injekcia sa vykoná aspoň šesť mesiacov po prvej.

Podrobné informácie o infikovaných stádach a epidemiologická správa sa predkladajú Spoločnému veterinárnemu výboru. Ak ktorékoľvek podmienky stanovené v prvom pododseku článku 3 (14) smernice 64/432/EHS nie sú splnené, úrad Vétérinaire Fédéral okamžite o tom informuje Komisiu s cieľom preskúmať tento odsek.

5. Na účely tejto prílohy platí, že Švajčiarsko spĺňa podmienky stanovené v kapitole I. (B) prílohy G k smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o enzootickú leukózu hovädzích zvierat. Švajčiarsko, aby si zachovalo svoj štatút, podľa ktorého hovädzí dobytok vo Švajčiarsku je oficiálne bez enzootickej leukózy, sa zaväzuje splniť nasledujúce podmienky:

a) švajčiarsky dobytok sa bude monitorovať kontrolnými odbermi vzoriek. Veľkosť vzorky bude taká, aby sa s 99 %-nou spoľahlivosťou dalo vyhlásiť, že menej ako 0,2 % kusov dobytka je infikovaných eenzootickou leukózou hovädzích zvierat;

b) všetky porazené zvieratá sa podrobia inšpekcii post mortem, ktorú vykoná oficiálny veterinár;

c) všetky prípady enzootickej leukózy hovädzích zvierat zistené pri klinických skúškach, pitvách alebo kontrolách mäsa sa hlásia príslušným úradom;

d) ak existuje podozrenie enzootickej leukózy hovädzích zvierat alebo sa určí jej prítomnosť, oficiálny štatút dobytka bez enzootickej leukózy hovädzích zvierat sa zruší, až kým sa neskončí izolačné obdobie;

e) izolačné obdobie sa ukončí, ak sa po odstránení infikovaných zvierat a prípadne ich teliat vykonajú dve sérologické vyšetrenia s časovým intervalom aspoň 90 dní a výsledky týchto vyšetrení sú negatívne.

Ak sa enzootická leukóza hovädzích zvierat zistí u 0,2 % kusov dobytka, úrad Vétérinaire Fédéral okamžite o tom informuje Komisiu. Situáciou sa zaoberá Spoločný veterinárny výbor s cieľom preskúmať tento odsek.

6. Na účely tejto prílohy platí, že vo Švajčiarsku sa oficiálne nenachádza infekčná hovädzia rinotracheitida. Švajčiarsko, aby si zachovalo tento svoj štatút, sa zaväzuje splniť nasledujúce podmienky:

a) švajčiarsky dobytok sa bude monitorovať kontrolnými odbermi vzoriek. Veľkosť vzorky bude taká, aby sa s 99 %-nou spoľahlivosťou dalo vyhlásiť, že menej ako 0,1 % dobytka je infikovaných infekčnou hovädzou rinotracheitídou;

b) chovné býky staršie ako 24 mesiacov sa každoročne podrobia sérologickému vyšetreniu;

c) všetky podozrivé prípady infekčnej hovädzej rinotracheitídy sa hlásia príslušným úradom a dané zvieratá sa podrobia oficiálnym skúškam na infekčnú hovädziu rinotracheitídu, ktoré pozostávajú z virologických alebo sérologických skúšok;

d) ak existuje podozrenie infekčnej hovädzej rinotracheitídy alebo sa určí jej prítomnosť, oficiálny štatút dobytka bez infekčnej hovädzej rinotracheitídy sa zruší, až kým sa neskončí izolačné obdobie;

e) izolačné obdobie sa ukončí, ak sa vykoná sérologické vyšetrenia aspoň 30 dní po odstránení infikovaných zvierat a výsledky týchto vyšetrení sú negatívne.

Na základe uznaného štatútu Švajčiarska sa smernica 93/42/EHS uplatňuje mutatis mutandis.

Úrad Vétérinaire Fédéral okamžite informuje Komisiu o akejkoľvek zmene podmienok, na základe ktorých bol tento štatút priznaný. Situáciou sa zaoberá Spoločný veterinárny výbor s cieľom preskúmať tento odsek.

7. Na účely tejto prílohy platí, že vo Švajčiarsku sa oficiálne nenachádza Aujeszkyho choroba. Švajčiarsko, aby si zachovalo tento svoj štatút, sa zaväzuje splniť nasledujúce podmienky:

a) švajčiarsky dobytok sa bude monitorovať kontrolnými odbermi vzoriek. Veľkosť vzorky bude taká, aby sa s 99 %-nou spoľahlivosťou dalo vyhlásiť, že menej ako 0,1 % kusov dobytka je infikovaných Aujeszkyho chorobou;

b) všetky podozrivé prípady Aujeszkyho choroby sa hlásia príslušným úradom a dané zvieratá sa podrobia oficiálnym skúškam na Aujeszkyho chorobu, ktoré pozostávajú z virologických alebo sérologických skúšok;

c) ak existuje podozrenie Aujeszkyho choroby alebo sa určí jej prítomnosť, oficiálny štatút dobytka Aujeszkyho choroby sa zruší, až kým sa neskončí izolačné obdobie;

d) izolačné obdobie sa ukončí, ak sa po odstránení infikovaných zvierat vykonajú dve sérologické vyšetrenia všetkých chovných zvierat a reprezentatívneho počtu kŕmnych zvierat s intervalom aspoň 21 a výsledky týchto vyšetrení sú negatívne.

Na základe uznaného štatútu Švajčiarska sa smernica 93/24/EHS uplatňuje mutatis mutandis.

Úrad Vétérinaire Fédéral okamžite informuje Komisiu o akejkoľvek zmene podmienok, na základe ktorých bol tento štatút priznaný. Situáciou sa zaoberá spoločný veterinárny výbor s cieľom preskúmať tento odsek.

8. Otázku možných dodatočných záruk týkajúcich sa prenosnej gastroenteritídy ošípaných (TGE) a prasačieho reproduktívneho a respiračného syndrómu (PRRS) čo najskôr preskúma Spoločný veterinárny výbor. Komisia informuje úrad Vétérinaire Fédéral o akýchkoľvek zmenách v tejto oblasti.

9. Vo Švajčiarsku je za oficiálne skúšky na tuberkulín zodpovedný Institut de Bactériologie Vétérinaire Univerzity v Berne v zmysle bodu 12 prílohy B k smernici 64/432/EHS.

10. Institut de Bactériologie Vétérinaire Univerzity v Berne je zodpovedný za oficiálne skúšky na antigény (brucelóza) vo Švajčiarsku v súlade s bodom 9 prílohy C(A) k smernici 64/432/EHS.

11. Hovädzie zvieratá a ošípané, s ktorými sa obchoduje medzi členskými štátmi spoločenstva a Švajčiarskom, sú doprevádzané zdravotnými osvedčeniami, ktoré sú v súlade so vzormi uvedenými v prílohe F k smernici 64/432/EHS. Uplatňujú sa nasledujúce úpravy:

- v hlavičkách sú doplnené slová "a Švajčiarsko",

- v bode 3 každého vzoru sú doplnené slová "alebo zo Švajčiarska",

- v poznámke 4 vzoru I, v poznámke 5 vzoru II, v poznámke 4 vzoru III a v poznámke 5 vzoru IV sú doplnené slová "vo Švajčiarsku: vétérinaire de contrôle".

II. Ovce a kozy

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Švajčiarsko |

Smernica Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o podmienkach zdravia zvierat, ktoré riadia obchod v rámci spoločenstva s ovcami a kozami (Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | 1.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), najmä články 27 až 31 (trhy, výstavy), 34 až 37 (obchod), 73 a 74 (čistenie a dezinfekcia), 142 až 149 (besnota), 158 až 165 (tuberkulóza), 166 až 169 (scrapie), 190 až 195 (ovčia a kozia brucelóza), 196 až 199 (nákazlivá agalactia), 200 až 203 (ovčia artritída/encefalitída), 233 až 235 (brucelóza baranov) a 297 (schválenie trhov, centier zhromažďovania a dezinfekčných bodov)2.Výnos z 20. apríla 1988 o dovoze, tranzite a vývoze zvierat a živočíšnych výrobkov (OITE), v znení zo 14. mája 1997 (RS 916.443.11) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. Na účely druhého pododseku článku 3 (2) smernice 91/68/EHS sa informácie uvedené v tomto článku predkladajú spoločnému veterinárnemu výboru.

2. Vykonávanie inšpekcií priamo na mieste je zodpovednosťou spoločného veterinárneho výboru najmä v súlade s článkom 11 smernice 91/68/EHS a článkom 57 zákona o epizootických chorobách.

3. Na účely tejto prílohy platí, že vo Švajčiarsku sa oficiálne nenachádza ovčia a kozia brucelóza. Švajčiarsko, aby si zachovalo tento štatút, sa zaväzuje, že vykoná opatrenia stanovené v bode II(2) kapitoly I prílohy A.

Ak sa ovčia a kozia brucelóza objaví alebo opätovne objaví, Švajčiarsko bude o tom informovať spoločný veterinárny výbor, aby sa mohli prijať potrebné opatrenia v súlade s vývojom situácie.

4. Jeden rok od nadobudnutia platnosti tejto prílohy podliehajú kŕmne a chovné kozie zvieratá (kozy) určené pre Švajčiarsko nasledujúcim podmienkam:

- všetky kozy určeného pôvodu a staršie ako šesť mesiacov musia mať negatívne výsledky sérologických skúšok na vírovú artritídu/encefalitídu uskutočnených trikrát počas predchádzajúcich troch rokov s dvanásťmesačným intervalom,

- kozy musia mať negatívne výsledky sérologických skúšok na vírovú artritídu/encefalitídu 30 dní pred expedíciou.

Spoločný veterinárny výbor preskúma tento odsek najneskôr jeden rok po nadobudnutí platnosti tejto prílohy.

5. Ovčie a kozie zvieratá, s ktorými sa obchoduje medzi členskými štátmi spoločenstva a Švajčiarskom, musia sprevádzať zdravotné osvedčenia, ktoré sú v súlade so vzormi v prílohe E k smernici 91/68/EHS. Uplatňujú sa nasledujúce úpravy:

- v hlavičkách sú doplnené slová "a Švajčiarsko",

- v bode IIIa) všetkých vzorov sú doplnené slová "alebo zo Švajčiarska".

III. Kone

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Šajčiarsko |

Smernica Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 o podmienkach zdravia zvierat, ktoré riadia pohyb a dovoz koní z tretích krajín (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | 1.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), najmä články 112 až 115 (choroba afrického koňa), 204 až 206 (dourine, encefalomyelitída, infekčná anémia, glanders) a 240 až 244 (nákazlivá konská metritída)2.Výnos z 20. apríla 1988 o dovoze, tranzite a vývoze zvierat a živočíšnych výrobkov (OITE), v znení zo 14. mája 1997 (RS 916.443.11) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. Na účely článku 3 smernice 90/426/EHS informácie uvedené v tomto článku sa predkladajú Spoločnému veterinárnemu výboru.

2. Na účely článku 6 smernice 90/426/EHS informácie uvedené v tomto článku sa predkladajú Spoločnému veterinárnemu výboru.

3. Vykonávanie inšpekcií priamo na mieste je zodpovednosťou Spoločného veterinárneho výboru, najmä v súlade s článkom 10 smernice 90/66/EHS a článkom 57 zákona o epizootických chorobách.

4. a) Príloha B k smernici 90/426/EHS sa uplatňuje mutatis mutandis na Švajčiarsko.

b) Príloha C k smernici 90/426/EHS sa uplatňuje mutatis mutandis na Švajčiarsko. V hlavičke sú doplnené slová "a Švajčiarsko". V poznámke c sa na Švajčiarsko uplatňuje výraz "vétérinaire de contrôle".

IV. Hydina a vajcia na liahnutie

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Švajčiarsko |

Smernica Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 o podmienkach zdravia zvierat, ktoré riadia obchod v rámci spoločenstva a dovoz z tretích krajín hydiny a vajec na liahnutie (Ú. v. ES L 303, 31.10.1990, s. 6), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | 1.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), najmä články 25 (doprava), 122 až 125 (vtáčia chrípka a newcastlská choroba), 255 až 261 (salmonela enteritída) a 262 až 265 (vtáčia infekčná laryngotrachetitída)2.Výnos z 20. apríla 1988 o dovoze, tranzite a vývoze zvierat a živočíšnych výrobkov (OITE), v znení zo 14. mája 1997 (RS 916.443.11), najmä článok 64a (schválenie vývozných zariadení) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. Na účely článku 3 smernice 90/539/EHS Švajčiarsko predloží Spoločnému veterinárnemu výboru plán, ktorý obsahuje opatrenia, ktoré chce Švajčiarsko uskutočniť na schválenie svojich zriadení.

2. Na účely článku 4 smernice 90/539/EHS národným referenčným laboratóriom pre Švajčiarsko je Institut de Bactériologie Vétérinaire Univerzity v Berne.

3. Požiadavka týkajúca sa vajec uskladňovaných pred expedíciou v prvej zarážke článku 7 (1) smernice 90/539/EHS sa uplatňuje mutatis mutandis na Švajčiarsko.

4. Pokiaľ ide o zásielky vajec na liahnutie do spoločenstva, švajčiarske úrady sa zaväzujú dodržiavať pravidlá o obchodovaní určené v nariadení Komisie (EHS) č. 1868/77. Značkou pre Švajčiarsko je "CH".

5. Požiadavka týkajúca sa vajec uskladňovaných pred expedíciou v článku 9a) smernice 90/539/EHS sa uplatňuje mutatis mutandis na Švajčiarsko.

6. Požiadavka týkajúca sa vajec uskladňovaných pred expedíciou v článku 10a) smernice 90/539/EHS sa uplatňuje mutatis mutandis na Švajčiarsko.

7. Požiadavka týkajúca sa vajec uskladňovaných pred expedíciou v prvej zarážke článku 11(2) smernice 90/539/EHS sa uplatňuje mutatis mutandis na Švajčiarsko.

8. Na účely tejto prílohy platí, že Švajčiarsko plní požiadavky článku 12 (2) smernice 90/539/EHS, pokiaľ ide o newcastlskú chorobu, a preto má štatút nevykonávania vakcinácie proti newcastlskej chorobe. Úrad Vétérinaire Fédéral okamžite informuje Komisiu o akýchkoľvek zmenách podmienok, na základe ktorých bol tento štatút priznaný. Situáciu zváži spoločný veterinárny výbor s cieľom preskúmať tento odsek.

9. Jeden rok od nadobudnutia platnosti tejto prílohy chovná hydina a produktívna hydina určená pre Švajčiarsko musí spĺňať nasledujúce podmienky:

- aspoň šesť mesiacov pred expedíciou neboli diagnostikované v kŕdle pôvodu ani v liahni žiadne prípady vtáčej infekčnej laryngotracheitídy (ILT),

- chovná hydina a produktívna hydina sa nesmie očkovať proti vtáčej infekčnej laryngotracheitíde.

Tento odsek preskúma Spoločný veterinárny výbor najneskôr jeden rok po nadobudnutí platnosti tejto prílohy.

10. Odkazy na názov členského štátu v článku sa uplatňujú mutatis mutandis na Švajčiarsko.

11. a) Pokiaľ ide o zásielky zo spoločenstva do Švajčiarska, zdravotné osvedčenia musia spĺňať podmienky prílohy IV k smernici 90/539/EHS. V oddiele 9 sa výraz "Členský štát miesta určenia" nahrádza výrazom "Krajina miesta určenia: Švajčiarsko".

b) Pokiaľ ide o zásielky zo Švajčiarska do spoločenstva, zdravotné osvedčenia musia spĺňať podmienky prílohy IV k smernici 90/539/EHS, upravené takto:

- v hlavičke sa výraz "spoločenstvo" nahrádza výrazom "Švajčiarsko",

- v oddiele 2 sa výraz "Členský štát pôvodu" nahrádza výrazom "Krajina pôvodu: Švajčiarsko",

- v oddiele 14 sa vyhlásenia v bode a) nahrádzajú takto:

Vzor 1: "Vajcia opísané vyššie sú v súlade s dohodou medzi spoločenstvom a Švajčiarskom o… (bod IV dodatku 2 prílohy 11)",

Vzor 2: "Kurčatá opísané vyššie sú v súlade s dohodou medzi spoločenstvom a Švajčiarskom o… (bod IV dodatku 2 prílohy 11)",

Vzor 3: "Vtáky opísané vyššie sú v súlade s dohodou medzi spoločenstvom a Švajčiarskom o… (bod IV dodatku 2 prílohy 11)",

Vzor 4: "Vtáky alebo vajcia opísané vyššie sú v súlade s dohodou medzi spoločenstvom a Švajčiarskom o… (bod IV dodatku 2 prílohy 11)",

Vzor 5: "Vtáky opísané vyššie sú v súlade s dohodou medzi spoločenstvom a Švajčiarskom o… (bod IV dodatku 2 prílohy 11)",

Vzor 6: "Vtáky opísané vyššie sú v súlade s dohodou medzi spoločenstvom a Švajčiarskom o… (bod IV dodatku 2 prílohy 11)".

12. V prípade zásielok zo Švajčiarska do Fínska alebo Švédska sa švajčiarske úrady zaväzujú poskytovať záruky týkajúce sa salmonely, ktoré požaduje legislatíva spoločenstva.

V. Zvieratá a výrobky akvakultúry

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Švajčiarsko |

Smernica Rady 91/67/EHS z 28. januára 1991 o podmienkach zdravia zvierat, ktoré riadia umiestňovanie zvierat a výrobkov akvakultúry (Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 6), v znení smernice Rady 95/22/ES (Ú. v. ES L 243, 11.10.1995, s. 1) | 1.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), najmä články 275 až 290 (choroby rýb a rakov) a 297 (schválenie zariadení, zón a laboratórií)2.Výnos z 20. apríla 1988 o dovoze, tranzite a vývoze zvierat a živočíšnych výrobkov (OITE), v znení zo 14. mája 1997 (RS 916.443.11), najmä článok 64a (schválenie vývozných zariadení) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. Informácie stanovené v článku 4 smernice 91/67/EHS sa predkladajú Spoločnému veterinárnemu výboru.

2. Spoločný veterinárny výbor rozhoduje o akomkoľvek uplatňovaní článkov 5, 6 a 10 smernice 91/67/EHS na Švajčiarsko.

3. Spoločný veterinárny výbor rozhoduje o akomkoľvek uplatňovaní článkov 12 a 13 smernice 91/67/EHS na Švajčiarsko.

4. Na účely článku 15 smernice 91/67/EHS sa švajčiarske úrady zaväzujú uskutočňovať plány odoberania vzoriek a diagnostické metódy v súlade s legislatívou spoločenstva.

5. Vykonávanie inšpekcií priamo na mieste je zodpovednosťou spoločného veterinárneho výboru, najmä v súlade s článkom 17 smernice 91/67/EHS a článkom 57 zákona o epizootických chorobách.

6. a) Ak sa živé ryby, ikry alebo gaméty zo schválenej zóny umiestňujú na trh, dokument o pohybe musí byť v súlade s podmienkami kapitoly 1 prílohy E k smernici 91/67/EHS.

Ak dokument vystavili švajčiarske úrady, v bode VI sa výraz "smernice 91/67/EHS" nahrádza výrazom "dohody medzi spoločenstvom a Švajčiarskom o… (bod V dodatku 2 prílohy 11)".

b) Ak sa živé ryby, ikry alebo gaméty zo schválenej farmy umiestňujú na trh, dokument o pohybe musí byť v súlade s podmienkami kapitoly 2 prílohy E k smernici 91/67/EHS.

Ak dokument vystavili švajčiarske úrady, v bode VI sa výraz "smernice 91/67/EHS" sa nahrádza výrazom "dohody medzi spoločenstvom a Švajčiarskom o… (bod V dodatku 2 prílohy 11)".

c) Ak sa mäkkýše zo schválenej pobrežnej farmy umiestňujú na trh, dokument sprevádzajúci ich pohyb musí byť v súlade s podmienkami určenými v kapitole 3 prílohy E k smernici 91/67/EHS.

d) Ak sa mäkkýše zo schválenej farmy umiestňujú na trh, dokument sprevádzajúci ich pohyb musí byť v súlade s podmienkami určenými v kapitole 4 prílohy E k smernici 91/67/EHS.

e) Ak sa ryby, mäkkýše alebo kôrovce, ich ikry alebo gaméty, ktoré nepatria medzi druhy náchylné na IHN, VHS alebo bonamiózu alebo prípadne marteiliózu, umiestňujú na trh, dokument sprevádzajúci ich pohyb musí byť v súlade s podmienkami určenými v prílohe I k smernici Komisie 93/22/EHS.

Ak takýto dokument vystavia švajčiarske úrady, v bode Vc) sa výraz "náchylné druhy uvedené v prílohe A stĺpci 2 zoznamov I a II smernice 91/67/EHS" nahrádza výrazom "druhy náchylné na IHN, VHS alebo bonamiózu alebo prípadne marteiliózu".

f) Ak sa divoko žijúce ryby, mäkkýše alebo kôrovce, alebo ich ikry, alebo gaméty umiestňujú na trh, dokument sprevádzajúci ich pohyb musí byť v súlade s podmienkami v prílohe II k rozhodnutiu Komisie 93/22/EHS.

VI. Embryá hovädzích zvierat

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Švajčiarsko |

Smernica Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o podmienkach zdravia zvierat, ktoré riadia obchod v rámci spoločenstva a dovoz z tretích krajín embryí domácich zvierat hovädzích druhov (Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1), v znení rozhodnutia Komisie 94/113/ES (Ú. v. ES L 53, 24.2.1994, s. 23) | 1.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), najmä články 56 až 58 (presun embryí)2.Výnos z 20. apríla 1988 o dovoze, tranzite a vývoze zvierat a živočíšnych výrobkov (OITE), v znení zo 14. mája 1997 (RS 916.443.11), najmä článok 64a a 76 (schválenie agentúr zhromažďovania ako vývozných podnikov) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. Vykonávanie inšpekcií priamo na mieste je zodpovednosťou spoločného veterinárneho výboru, najmä v súlade s článkom 15 smernice 89/556/EHS a článkom 57 zákona o epizootických chorobách.

2. a) Pokiaľ ide o zásielky zo spoločenstva do Švajčiarska, zdravotné osvedčenie musí byť v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe C k smernici 89/556/EHS. V časti 9 sa výraz "členský štát miesta určenia" nahrádza výrazom "krajina miesta určenia: Švajčiarsko".

b) Pokiaľ ide o zásielky zo Švajčiarska do spoločenstva, zdravotné osvedčenie musí byť v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe C k smernici 89/556/EHS a upravený takto:

- v časti 2 sa výraz "členský štát zberu" nahrádza výrazom "krajina zberu: Švajčiarsko",

- v časti 13 a) a b) sa výraz "smernica 89/556/EHS" nahrádza výrazom "dohoda medzi spoločenstvom a Švajčiarskom o … (bod VI dodatku 2 prílohy 11)".

VII. Spermie hovädzích zvierat

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Švajčiarsko |

Smernica Rady 88/407/EHS zo 14. júna 1988 stanovujúca požiadavky na zdravie zvierat uplatniteľné na obchod v rámci spoločenstva a dovoz zmrazených spermií domácich zvierat hovädzích druhov (Ú. v. ES L 194, 22.7.1988, s. 10), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | 1.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), najmä články 51 až 55 (umelé oplodnenie)2.Výnos z 20. apríla 1988 o dovoze, tranzite a vývoze zvierat a živočíšnych výrobkov (OITE), v znení zo 14. mája 1997 (RS 916.443.11), najmä články 64a a 76 (schválenie centier umelého oplodnenia ako vývozných podnikov) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. Na účely článku 4 (2) smernice 88/407/EHS platí, že vo Švajčiarsku všetky centrá majú iba zvieratá s negatívnou reakciou na skúšku sérovej neutralizácie alebo skúšku Elisa.

2. Informácie stanovené v článku 5 (8) smernice 88/407/EHS sa predkladajú Spoločnému veterinárnemu výboru.

3. Vykonávanie inšpekcií priamo na mieste je zodpovednosťou Spoločného veterinárneho výboru, najmä v súlade s článkom 16 smernice 88/407/EHS a článkom 57 zákona o epizootických chorobách.

4. a) Pokiaľ ide zásielky zo spoločenstva do Švajčiarska, zdravotné osvedčenie musí byť v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe D k smernici 88/407/EHS.

b) Pokiaľ ide o zásielky zo Švajčiarska do spoločenstva, zdravotné osvedčenie musí byť v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe D k smernici 88/407/EHS a upravené takto:

- v časti IV sa odkazy na "smernicu 88/407/EHS" nahrádzajú výrazom "dohoda medzi spoločenstvom a Švajčiarskom o… (bod VII dodatku 2 prílohy 11)".

VIII. Spermie bravčových zvierat

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Švajčiarsko |

Smernica Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990 stanovujúca požiadavky na zdravie zvierat uplatniteľné na obchod v rámci spoločenstva a dovoz zmrazených spermií domácich zvierat hovädzích druhov (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 62), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | 1.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), najmä články 51 až 55 (umelé oplodnenie)2.Výnos z 20. apríla 1988 o dovoze, tranzite a vývoze zvierat a živočíšnych výrobkov (OITE), v znení zo 14. mája 1997 (RS 916.443.11), najmä články 64a a 76 (schválenie centier umelého oplodnenia ako vývozných podnikov) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. Informácie stanovené v článku 5 (2) smernice 90/429/EHS sa predkladajú Spoločnému veterinárnemu výboru.

2. Vykonávanie inšpekcií priamo na mieste je zodpovednosťou Spoločného veterinárneho výboru, najmä v súlade s článkom 16 smernice 90/429/EHS a článkom 57 zákona o epizootických chorobách.

3. a) Pokiaľ ide o zásielky zo spoločenstva do Švajčiarska, zdravotné osvedčenie musí byť v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe D k smernici 90/429/EHS a upravené takto: V časti 9 sa výraz "členský štát miesta určenia" nahrádza výrazom "krajina miesta určenia: Švajčiarsko".

b) Pokiaľ ide o zásielky zo Švajčiarska do spoločenstva, zdravotné osvedčenie musí byť v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe D k smernici 90/429/EHS a upravené takto:

- v časti 2 sa výraz "členský štát" nahrádza výrazom "krajina zberu: Švajčiarsko".

- v časti 13 sa odkazy na "smernicu 90/429/EHS" nahrádzajú výrazom "dohoda medzi spoločenstvom a Švajčiarskom o… (bod VIII dodatku 2 prílohy 11)".

IX. Ostatné druhy

A. LEGISLATÍVA

Spoločenstvo | Švajčiarsko |

Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992 o podmienkach zdravia zvierat, ktoré riadia obchod v rámci spoločenstva a dovoz do spoločenstva zvierat, spermií, vajíčok a embryí, ktoré nepodliehajú požiadavkám na zdravie zvierat stanoveným v osobitných pravidlách spoločenstva uvedených v prílohe A(I) k smernici 92/425/EHS (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54), v znení rozhodnutia Komisie 95/176/ES (Ú. v. ES L 117, 25.5.1995, s. 23) | 1.Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), najmä články 51 až 55 (umelé oplodnenie) a 56 až 58 (presun embryí)2.Výnos z 20. apríla 1988 o dovoze, tranzite a vývoze zvierat a živočíšnych výrobkov (OITE), v znení zo 14. mája 1997 (RS 916.443.11), najmä články 25 až 30 (dovoz psov, mačiek a ostatných zvierat), 64 (podmienky vývozu), 64a a 76 (schválenie centier umelého oplodňovania a agentúr zhromažďovania ako vývozných podnikov) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. Na účely tejto prílohy sa tento bod vzťahuje na obchod so živými zvieratami, ktoré nepodliehajú bodom I až V vrátane, a obchod so spermiami, vajíčkami a embryami, ktoré nepodliehajú bodom VI až VIII vrátane.

2. Spoločenstvo a Švajčiarsko sa zaväzujú, že nezakážu ani neobmedzia obchod so živými zvieratami, spermiami, vajíčkami a embryami, ktoré sú uvedené v bode 1, z dôvodov zdravia zvierat iných, ako sú tie, ktoré vyplývajú z uplatňovania tejto prílohy a najmä ľubovoľných bezpečnostných opatrení prijatých podľa článku 20.

3. a) Pokiaľ ide o zásielky zo spoločenstva do Švajčiarska kopytníkov iných, ako je uvedené v bodoch I, II a III, zdravotné osvedčenie musí byť v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe E k smernici 92/65/EHS, doplnený vyhlásením stanoveným v článku 6 (A) (1) f) smernice 92/65/EHS.

b) Pokiaľ ide o zásielky zo Švajčiarska do spoločenstva, zdravotné osvedčenie musí byť v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe E k smernici 92/65/EHS, doplnený vyhlásením stanoveným v článku 6 (A) (1) f) smernice 92/65/EHS a upravený takto:

- odkaz na "smernicu 64/432/EHS" sa nahrádza výrazom "dohoda medzi spoločenstvom a Švajčiarskom o… (bod IX v dodatku 2 prílohy 11)".

4. a) Pokiaľ ide o zásielky zajacov a králikov zo spoločenstva do Švajčiarska, zdravotné osvedčenie musí byť v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe E k smernici 92/65/EHS, v prípade potreby doplnený vyhlásením stanoveným v druhom pododseku článku 9 (2) smernice 92/65/EHS.

b) Pokiaľ ide o zásielky zajacov a králikov zo Švajčiarska do spoločenstva, zdravotné osvedčenie musí byť v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe E k smernici 92/65/EHS, v prípade potreby doplnený vyhlásením stanoveným v druhom pododseku článku 9 (2) smernice 92/65/EHS. Toto vyhlásenie musí byť upravené švajčiarskymi úradmi tak, aby zahrňovalo všetky požiadavky článku 9 smernice 92/65/EHS.

5. Informácie stanovené v štvrtom pododseku článku 9 (2) smernice 92/65/EHS sa predkladajú Spoločnému veterinárnemu výboru.

6. a) Zásielky mačiek a psov zo spoločenstva do Švajčiarska podliehajú článku 10 (2) smernice 92/65/EHS.

b) Zásielky mačiek a psov zo Švajčiarska do členských štátov spoločenstva iných ako Spojené kráľovstvo, Írsko a Švédsko podliehajú požiadavkám článku 10 (2) smernice 92/65/EHS. Švajčiarske úrady môžu upraviť vyhlásenie stanovené v piatej zarážke článku 10 (2) a) smernice 92/65/EHS tak, aby zahŕňalo všetky požiadavky článku 10 (2) a) a b) a 10 (3) b) tejto smernice.

c) Zásielky psov a mačiek zo Švajčiarska do Spojeného kráľovstva, Írska a Švédska podliehajú požiadavkám článku 10 (3) smernice 92/65/EHS. Osvedčenie, ktoré sa používa, musí byť v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí Komisie 94/273/ES a upravené takto: "Odosielajúci členský štát" sa nahrádza výrazom "Odosielajúca krajina: Švajčiarsko". Identifikačný systém je v súlade s požiadavkami stanovenými v rozhodnutí Komisie 94/274/ES.

7. a) Pokiaľ ide o zásielky spermií, vajíčok alebo embryí ovčích alebo kozích druhov zo spoločenstva do Švajčiarska, uplatňujú sa osvedčenia stanovené v rozhodnutí 95/388/ES upravené takto:

- v hlavičke sa výraz "alebo so Švajčiarskom" vkladá za výraz "v rámci spoločenstva",

- v časti 9 sa výraz "členský štát miesta určenia" nahrádza výrazom "krajina miesta určenia: Švajčiarsko".

b) Pokiaľ ide o zásielky spermií, vajíčok alebo embryí ovčích alebo kozích druhov zo Švajčiarska do spoločenstva, uplatňujú sa osvedčenia stanovené v rozhodnutí 95/388/ES upravené takto:

- v časti 2 sa výraz "členský štát zberu" nahrádza výrazom "krajina zberu: Švajčiarsko",

- v časti 13 môžu švajčiarske úrady určiť všetky požiadavky uvedené v tomto rozhodnutí.

8. a) Pokiaľ ide o zásielky spermií konských druhov zo spoločenstva do Švajčiarska, uplatňujú sa osvedčenia stanovené v rozhodnutí 95/307/ES upravené takto:

- v časti 9 sa výraz "členský štát miesta určenia" nahrádza výrazom "krajina určenia: Švajčiarsko".

b) Pokiaľ ide o zásielky spermií konských druhov zo Švajčiarska do spoločenstva, uplatňujú sa osvedčenia stanovené v rozhodnutí 95/307/ES upravené takto:

- v časti 2 sa výraz "členský štát zberu" nahrádza výrazom "krajina zberu: Švajčiarsko".

9. a) Pokiaľ ide o zásielky vajíčok a embryí konských druhov zo spoločenstva do Švajčiarska, uplatňujú sa osvedčenia stanovené v rozhodnutí 95/294/ES upravené takto:

- v časti 9 sa výraz "členský štát miesta určenia" nahrádza výrazom "krajina určenia: Švajčiarsko".

b) Pokiaľ ide o zásielky vajíčok a embryí konských druhov zo Švajčiarska do spoločenstva, uplatňujú sa osvedčenia stanovené v rozhodnutí 95/294/ES upravené takto:

- v časti 2 sa výraz "členský štát zberu" nahrádza výrazom "krajina zberu: Švajčiarsko".

10. a) Pokiaľ ide o zásielky vajíčok a embryí bravčových zvierat zo spoločenstva do Švajčiarska, uplatňujú sa osvedčenia stanovené v rozhodnutí 95/483/ES upravené takto:

- v hlavičkách sa výraz "a obchod so Švajčiarskom" vkladá za výraz "obchod v rámci spoločenstva".

- v časti 9 sa výraz "členský štát miesta určenia" nahrádza výrazom "krajina určenia: Švajčiarsko".

b) Pokiaľ ide o zásielky vajíčok a embryí bravčových zvierat zo Švajčiarska do spoločenstva, uplatňujú sa osvedčenia stanovené v rozhodnutí 95/483/ES upravené takto:

- v časti 2 sa výraz "členský štát zberu" nahrádza výrazom "krajina zberu: Švajčiarsko".

11. Na účely článku 24 smernice 92/65/EHS sa informácie stanovené v odseku 2 tohto článku predkladajú Spoločnému veterinárnemu výboru.

12. Pokiaľ ide o obchod medzi spoločenstvom a Švajčiarskom so živými zvieratami, ako sú uvedené v bode 1, osvedčenie stanovené v prílohe E k smernici 92/65/EHS sa uplatňuje mutatis mutandis.

--------------------------------------------------

Dodatok 3

Dovoz živých zvierat a niektorých živočíšnych výrobkov z tretích krajín

I. Spoločenstvo – legislatíva

A. Hovädzie, ošípané, ovčie a kozie zvieratá

Smernica Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972 o problémoch zdravotných a veterinárnych inšpekcií pri dovoze hovädzích zvierat a ošípaných a čerstvého mäsa z tretích krajín (Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska

B. Kone

Smernica Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 o podmienkach zdravia zvierat, ktoré riadia pohyb a dovoz koní z tretích krajín (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska

C. Hydina a vajíčka na liahnutie

Smernica Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 o podmienkach zdravia zvierat, ktoré riadia obchod v rámci spoločenstva a dovoz z tretích krajín hydiny a vajíčok na liahnutie (Ú. v. ES L 303, 31.10.1990, s. 6), v znení smernice 95/22/ES (Ú. v. ES L 243, 11.10.1995, s. 1)

D. Zvieratá akvakultúry

Smernica Rady 91/67/EHS z 28. januára 1991 o podmienkach zdravia zvierat, ktoré riadia umiestňovanie na trh zvierat a výrobkov akvakultúry (Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1), v znení smernice 95/22/ES (Ú. v. ES L 243, 11.10.1995, s. 1)

E. Mäkkýše

Smernica Rady 91/492/EHS z 15. júla 1991, ktorá stanovuje zdravotné podmienky pre výrobky a umiestňovanie na trh živých mušľovitých mäkkýšov (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 1), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska

F. Embryá hovädzích zvierat

Smernica Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o podmienkach zdravia zvierat, ktoré riadia obchod v rámci spoločenstva a dovoz z tretích krajín embryí domácich zvierat hovädzích druhov (Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1), v znení rozhodnutia Komisie 94/113/ES (Ú. v. ES L 53, 24.2.1994, s. 23)

G. Spermie hovädzích zvierat

Smernica Rady 88/407/EHS zo 14. júna 1988, ktorá stanovuje požiadavky na zdravie zvierat uplatniteľné na obchod v rámci spoločenstva a dovoz zmrazených spermií domácich zvierat hovädzích druhov (Ú. v. ES L 194, 22.7.1988, s. 10), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska

H. Spermie ošípaných

Smernica Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990, ktorá stanovuje požiadavky na zdravie zvierat uplatniteľné na obchod v rámci spoločenstva a dovoz zmrazených spermií domácich zvierat druhov ošípaných (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 62), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska

I. Ostatné živé zvieratá

Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorá stanovuje požiadavky na zdravie zvierat, ktoré riadia obchod v rámci spoločenstva a dovoz do spoločenstva zvierat, spermií, vajíčok a embryí, ktoré nepodliehajú požiadavkám na zdravie zvierat stanoveným v osobitných pravidlách spoločenstva uvedených v prílohe A(I) k smernice 90/425/EHS (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54), v znení rozhodnutia Komisie 95/176/ES (Ú. v. ES L 117, 24.5.1995, s. 23)

II. Švajčiarsko – legislatíva

Výnos z 20. apríla 1988 o dovoze, tranzite a vývoze zvierat a živočíšnych výrobkov (OITE), v znení zo 14. mája 1997 (RS 916.443.11)

III. Vykonávajúce pravidlá

Vo všeobecnosti úrad Vétérinaire Fédéral uplatňuje tie isté pravidlá, ako stanovuje bod 1 tohto dodatku. Úrad Vétérinaire Fédéral však môže prijať prísnejšie opatrenia a požadovať dodatočné záruky. V takomto prípade bez toho, aby bolo dotknuté jeho právo vykonať tieto opatrenia okamžite, sa uskutočnia konzultácie v rámci Spoločnéhu veterinárnemu výboru s cieľom nájsť vhodné riešenia. Ak úrad Vétérinaire Fédéral má záujem vykonať menej prísne opatrenia, vopred o tom informuje príslušné oddelenia Komisie. V takýchto prípadoch sa konzultácie uskutočnia v rámci Spoločnému veterinárneho výboru s cieľom nájsť vhodné riešenia. Švajčiarske úrady sa až do nájdenia takýchto riešení zdržia vykonávania plánovaných opatrení.

--------------------------------------------------

Dodatok 4

Zootechnické ustanovenia, vrátane ustanovení, ktoré riadia dovoz z tretích krajín

I. Spoločenstvo – legislatíva

A. Hovädzie zvieratá

Smernica Rady 77/504/EHS z 25. júla 1977 o čistokrvných chovných zvieratách hovädzích druhov (Ú. v. ES L 206, 12.8.1977, s. 8), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska

B. Bravčové zvieratá

Smernica Rady 88/661/EHS z 19. decembra 1988 o zootechnických normách uplatniteľných na chovné zvieratá bravčových druhov (Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 36), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska

C. Ovčie a kozie zvieratá

Smernica Rady 89/361/EHS z 30. mája 1989 o čistokrvných chovných ovciach a kozách (Ú. v. ES L 153, 6.6.1989, s. 30)

D. Kone

a) Smernica Rady 90/427/EHS z 26. júna 1990 o zootechnických a genealogických podmienkach, ktoré riadia obchod s koňmi v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 55)

b) Smernica Rady 90/428/EHS z 26. júna 1990 o obchodovaní s dostihovými koňmi a stanovujúca podmienky účasti na konských závodoch (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 60)

E. Čistokrvné zvieratá

Smernica Rady 91/174/EHS z 25. marca 1991 stanovujúca zootechnické a chovné požiadavky na obchodovanie s čistokrvnými zvieratami a doplňujúca a pozmeňujúca smernice 77/504/EHS a 90/425/EHS (Ú. v. ES L 85, 5.4.1991, s. 37)

F. Dovoz z tretích krajín

Smernica Rady 94/28/ES z 23. júna 1994 stanovujúca princípy týkajúce sa zootechnických a genealogických požiadaviek uplatniteľných na dovoz z tretích krajín zvierat, ich spermií, vajíčok a embryí a doplňujúca a pozmeňujúca smernicu 77/504/EHS o čistokrvných chovných zvieratách hovädzích druhov (Ú. v. ES L 178, 12.7.1994, s. 66)

II. Švajčiarsko – Legislatíva

Švajčiarske úrady vypracovali a predložili na konzultácie návrh zákona o poľnohospodárstve. Tento návrh zákona pripisuje zodpovednosť Conseil Fédéral za prijatie výnosov v oblasti, ktorej sa týka tento dodatok. Po nadobudnutí platnosti tejto prílohy sa švajčiarske úrady zaväzujú, že prijmú podobnú legislatívu, ktorá bude mať rovnaký účinok ako ustanovenia v bode I tohto dodatku. Tento dodatok sa čo najskôr preskúma vzhľadom na nové ustanovenia prijaté švajčiarskymi úradmi.

III. Prechodné dojednania

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá o zootechnických kontrolách v dodatkoch 5 a 6, švajčiarske úrady sa zaväzujú, že zabezpečia, aby sa zásielky zvierat, spermií, vajíčok a embryí vykonávali v súlade so smernicou Rady 94/28/ES.

V prípade, že v obchode vzniknú ťažkosti, záležitosť sa na žiadosť niektorej zo strán predloží Spoločnému veterinárnemu výboru.

--------------------------------------------------

Dodatok 5

Kontroly a poplatky

KAPITOLA 1

Obchod medzi spoločenstvom a Švajčiarskom

I. Systém ANIMO

Komisia v spolupráci s úradom Vétérinaire Fédéral začlení Švajčiarsko od počítačového systému ANIMO. V prípade potreby spoločný veterinárny výbor stanoví dočasné opatrenia.

II. Pravidlá pre kone

Kontroly týkajúce sa obchodu medzi spoločenstvom a Švajčiarskom sa uskutočnia v súlade so smernicou Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 o veterinárnych a zootechnických kontrolách uplatniteľných v obchode v rámci spoločenstva s niektorými živými zvieratami a výrobkami vzhľadom na dokončenie vnútorného trhu (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29), v znení smernice 92/118/EHS (Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49).

Spoločným veterinárny výbor je zodpovedný za vykonanie článkov 9 a 22.

III. Pravidlá pre zvieratá zaslané na pasenie sa v pohraničných oblastiach

1. Oficiálny veterinár krajiny odoslania:

- oznámi oficiálnemu veterinárovi krajiny miesta určenia 48 hodín vopred, že sa zvieratá zašlú,

- preskúma zvieratá 48 pred ich odoslaním na pasienky; zvieratá musia byť príslušne identifikované,

- vydá osvedčenie v súlade so vzorom, ktorý vypracuje Spoločný veterinárny výbor.

2. Oficiálny veterinár krajiny miesta určenie zvieratá po ich príchode do krajiny miesta určenia prezrie, aby zabezpečil, že spĺňajú normy stanovené v tejto prílohe.

3. Počas obdobia pásania zostávajú zvieratá pod colnou kontrolou.

4. Majiteľ zvierat urobí písomné vyhlásenie, v ktorom sa zaviaže:

a) plniť všetky ustanovenia prijaté podľa tejto prílohy a ľubovoľné iné ustanovenia zavedené na miestnej úrovni rovnako ako akýkoľvek iný majiteľ pochádzajúci zo spoločenstva alebo Švajčiarska;

b) platiť náklady na kontroly požadované podľa tejto prílohy;

c) plne spolupracovať pri zabezpečení colných alebo veterinárnych kontrol požadovaných úradmi krajiny vyslania alebo krajiny miesta určenia.

5. Pasienky sú obmedzené na 10 kilometrový pás po obidvoch stranách hranice medzi Švajčiarskom a spoločenstvom; táto vzdialenosť sa môže zväčšiť za zvlášť zdôvodnených podmienok.

6. V prípade prepuknutia choroby sa prijmú vhodné opatrenia na základe spoločného súhlasu medzi príslušnými veterinárnymi úradmi.

Takéto úrady zvážia, ako sa uhradia náklady, ktoré vzniknú. V prípade potreby sa záležitosť predloží Spoločnému veterinárnemu výboru.

IV. Zvláštne pravidlá

A. Ak zvieratá na porážku sú zaslané na bitúnok v Bazilej, v jednom bode vstupu na švajčiarske územie sa vykonajú iba dokumentačné kontroly. Toto pravidlo sa uplatňuje iba na zvieratá pochádzajúce z časti Haut Rhin alebo Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald a mesta Freibourg i.B. Toto ustanovenie sa môže rozšíriť na iné bitúnky pozdĺž hranice medzi spoločenstvom a Švajčiarskom.

B. Ak sú zvieratá zaslané do colnej enklávy Livigno, vykonajú sa iba dokumentačné kontroly v Ponte Gallo. Toto pravidlo sa uplatňuje iba na zvieratá pochádzajúce z kantónu Grisons. Toto ustanovenie sa môže rozšíriť na iné oblasti spadajúce pod colnú kontrolu pozdĺž hranice medzi spoločenstvom a Švajčiarskom.

C. Ak sú zvieratá zaslané do kantónu Grisons, vykonajú sa iba dokumentačné kontroly v La Drossa. Toto pravidlo sa uplatňuje iba na zvieratá pochádzajúce z colnej enklávy Livigno. Toto ustanovenie sa môže rozšíriť na iné oblasti spadajúce pod colnú kontrolu pozdĺž hranice medzi spoločenstvom a Švajčiarskom.

D. Ak sú živé zvieratá naložené priamo alebo nepriamo na vlak v bode na území spoločenstva, aby sa vyložili v inom bode na území spoločenstva po prechode švajčiarskym územím, jedinou požiadavkou je predchádzajúce informovanie švajčiarskych veterinárnych úradov. Toto pravidlo sa uplatňuje iba na vlaky, ktorých zloženie sa počas prepravy nemení.

V. Pravidlá pre zvieratá prechádzajúce cez územie spoločenstva alebo Švajčiarska

A. Ak živé zvieratá pochádzajúce zo spoločenstva majú prejsť cez územie Švajčiarska, švajčiarske úrady vykonajú iba dokumentačné kontroly. V podozrivých prípadoch môžu vykonať ľubovoľnú inú kontrolu, ktorú uznajú za nutnú.

B. Ak živé zvieratá pochádzajúce zo Švajčiarska majú prejsť cez územie spoločenstva, úrady spoločenstva vykonajú iba dokumentačné kontroly. V podozrivých prípadoch môžu vykonať ľubovoľnú inú kontrolu, ktorú uznajú za nutnú. Švajčiarske úrady zaručujú, že zvieratá bude sprevádzať osvedčenie o zdraví zvierat vydaný úradmi tretej krajiny prvého miesta určenia.

VI. Všeobecné pravidlá

Tieto ustanovenia sa uplatňujú na prípady, ktorých sa netýkajú body II až IV.

A. V prípade živých zvierat pochádzajúcich zo spoločenstva alebo Švajčiarska a určených na dovoz sa vykonajú nasledujúce kontroly:

- dokumentačné kontroly,

- identifikačné kontroly,

a v podozrivých prípadoch

- fyzické kontroly.

B. V prípade živých zvierat z krajín iných ako tých, na ktoré sa vzťahuje táto príloha a ktoré boli skontrolované, ako je určené v smernici 91/496/EHS, sa vykonajú nasledujúce kontroly:

- dokumentačné kontroly,

- identifikačné kontroly,

a v podozrivých prípadoch

- fyzické kontroly.

VII. Hraničné kontrolné body – obchod medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom

A. Pre spoločenstvo:

pre Nemecko, nasledujúce miesta:

— Bietingen | cesta, |

— Konstanz Strasse | cesta, |

— Weil am Rhein/Mannheim | železnica, cesta; |

pre Francúzsko, nasledujúce miesta:

— Divonne | cesta, |

— Saint Julien/Bardonnex | cesta, |

— Ferney-Voltaire/Geneva | letecká doprava, |

— Saint-Louis/Bâle | letecká doprava, |

pre Taliansko, nasledujúce miesta:

— Campocologno | železnica, |

— Chiasso | železnica, cesta, |

— Gran San Bernardo-Pollein | cesta; |

pre Rakúsko, nasledujúce body prechodov a zodpovedajúce kontrolné body:

— Tisis | cesta, |

— Höchst | cesta, |

— Buchs | železnica. |

B. Pre Švajčiarsko:

— s Nemeckom: | Thayngen | cesta, |

Kreuzlingen | cesta, |

Basle | cesta/železnica/letecká doprava; |

— s Francúzskom: | Bardonnex | cesta, |

Basle | cesta/železnica/letecká doprava, |

Geneva | cesta/železnica; |

— s Talianskom: | Campocologno | železnica, |

Chiasso | cesta/železnica, |

Martigny | cesta; |

— s Rakúskom: | Schaanwald | cesta, |

St. Margrethen | cesta, |

Buchs | železnica. |

KAPITOLA 2

Dovoz z tretích krajín

I. Legislatíva

Kontroly dovozu z tretích krajín sa vykonávajú v súlade so smernicou 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcou princípy, ktoré riadia organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie spoločenstva z tretích krajín a doplňujúcou a pozmeňujúcou smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.4.1991, s. 56), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska.

II. Pravidlá uplatňovania

A. Na účely článku 6 smernice 91/496/EHS hraničnými kontrolnými miestami sú: letisko Basle-Mulhouse, letisko Ženeva a letisko Zürich. Spoločný veterinárny výbor je zodpovedný za následné doplnky a zmeny.

B. Inšpekcie priamo na mieste sú zodpovednosťou Spoločného veterinárneho výboru v súlade najmä s článkom 19 smernice 91/496/EHS a článkom 57 zákona o epizootických chorobách.

KAPITOLA 3

Zvláštne ustanovenia

- Pre Francúzsko, prípady letiska Ferney-Voltaire/Geneva a letiska St. Louis/Basle podliehajú konzultáciám v rámci spoločného veterinárneho výboru.

- Pre Švajčiarsko, prípady letiska Geneva-Cointrin a letiska Basle-Mulhouse podliehajú konzultáciám v rámci spoločného veterinárneho výboru.

I. Vzájomná pomoc

A. LEGISLATÍVA

S p o l o č e n s t v o | Š v a j č i a r s k o |

Smernica Rady 89/608/EHS z 21. novembra 1989 o vzájomnej pomoci medzi administratívnymi úradmi členských štátov a o spolupráci medzi administratívnymi úradmi členských štátov a Komisiou na zabezpečenie správneho uplatňovania legislatívy o veterinárnych a zootechnických záležitostiach (Ú. v. ES L 351, 2.12.1989, s. 34) | Zákon z 1. júla 1996 o epizootických chorobách (LFE), v znení z 18. júna 1993 (RS 916.40), najmä článok 57 |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

Spoločný veterinárny výbor je zodpovedný za vykonávanie článkov 10, 11 a 16 smernice 89/608/EHS.

II. Identifikácia zvierat

A. LEGISLATÍVA

S p o l o č e n s t v o | Š v a j č i a r s k o |

Smernica Rady 92/102/EHS z 27. novembra 1992 o identifikácii a registrácii zvierat (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 32), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), najmä článkov 7 až 22 (registrácia a identifikácia) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. Spoločný veterinárny výbor je zodpovedný za vykonávanie článku 3 (2), piateho pododseku článku 4 (1) a) a článku 4 (2) smernice 92/102/EHS.

2. Pokiaľ ide o pohyb ošípaných a ovčích a kozích zvierat v rámci Švajčiarska, na účely článku 5 (3) sa do úvahy berie dátum 1. júl 1999.

3. V kontexte článku 10 smernice 92/102/EHS je za koordináciu systémov elektronickej identifikácie zodpovedný Spoločný veterinárny výbor.

III. Systém SHIFT

A. LEGISLATÍVA

S p o l o č e n s t v o | Š v a j č i a r s k o |

Smernica Rady 92/438/EHS z 13. júla 1992 o zavedení výpočtovej techniky do veterinárnych dovozných postupov (projekt SHIFT), doplňujúca a pozmeňujúca smernice 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutie 90/424/EHS a odvolávajúca rozhodnutie 88/192/EHS (Ú. v. ES L 243, 25.8.1992, s. 27), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska | Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401). |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

Komisia v spolupráci s úradom Vétérinaire Fédéral začlení Švajčiarsko do systému SHIFT stanoveného rozhodnutím Rady 92/438/EHS.

IV. Ochrana zvierat

A. LEGISLATÍVA

S p o l o č e n s t v o | Š v a j č i a r s k o |

Smernica Rady 91/628/EHS z 19. novembra 1991 o ochrane zvierat počas prepravy a doplňujúca a pozmeňujúca smernice 90/425/EHS a 91/496/EHS (Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 17), v znení smernice Rady 95/29/ES (Ú. v. ES L 148, 30.6.1995, s. 52) | Výnos z 27. mája 1981 o ochrane zvierat (RS 455.1) Výnos z 20. apríla 1988 o dovoze, tranzite a vývoze zvierat a živočíšnych výrobkov (OITE), v znení zo 14. mája 1997 (RS 916.443.11) |

B. ZVLÁŠTNE VYKONÁVACIE PRAVIDLÁ A POSTUPY

1. Švajčiarske úrady sa zaväzujú, že budú dodržiavať požiadavky stanovené v smernici 91/628/EHS o obchode medzi Švajčiarskom a spoločenstvom a o dovoze z tretích krajín.

2. Informácie stanovené v štvrtom odseku článku 8 smernice 91/628/EHS sa predkladajú Spoločnému veterinárnemu výboru.

3. Inšpekcie priamo na mieste sú zodpovednosťou Spoločného veterinárneho výboru najmä v súlade s článkom 10 smernice 91/628/EHS a článkom 65 výnosu z 20. apríla 1988 o dovoze, tranzite a vývoze zvierat a živočíšnych výrobkov (OITE), v znení zo 14. mája 1997 (RS 916.443.11).

4. Informácie stanovené v druhom pododseku článku 18 (3) smernice 91/628/EHS sa predkladajú Spoločnému veterinárnemu výboru.

V. Spermie, vajíčka a embryá

Oddiel I kapitoly 1 a kapitola 2 tohto dodatku sa uplatňujú mutatis mutandis.

VI. Poplatky

A. Pokiaľ ide o kontroly živých zvierat z krajín iných ako tých, ktorých sa týka táto príloha, švajčiarske úrady sa zaväzujú, že budú vyberať aspoň poplatky stanovené v prílohe C, kapitole 2 smernice 96/43/ES.

B. Poplatky splatné za živé zvieratá pochádzajúce zo spoločenstva alebo Švajčiarska a určené na dovoz do spoločenstva alebo Švajčiarska sú takéto:

2,5 EUR/t, ale minimálne 15 EUR a maximálne 175 EUR, pričom poplatky sa účtujú za jednotlivé zásielky.

C. Žiadne poplatky sa neúčtujú:

- za zvieratá, ktoré sú na ceste na bitúnok v Bazilej,

- za zvieratá, ktoré sú na ceste do colnej enklávy Livigno,

- za zvieratá, ktoré sú na ceste do kantónu Grisons,

- za živé zvieratá naložené priamo alebo nepriamo na vlak v jednom bode v spoločenstve, aby sa vyložili v inom bode v spoločenstve,

- za živé zvieratá pochádzajúce zo spoločenstva a prechádzajúce územím Švajčiarska,

- za živé zvieratá pochádzajúce zo Švajčiarska a prechádzajúce územím spoločenstva,

- za kone.

D. Poplatky splatné za zvieratá pasúce sa v pohraničných oblastiach:

1 EUR/kus pre krajinu odoslania a 1 EUR/kus pre krajinu miesta určenia, pričom minimum je 10 EUR a maximum 100 EUR. Poplatky sa vo všetkých prípadoch účtujú podľa jednotlivých zásielok.

E. Na účely tejto kapitoly "zásielka" znamená počet zvierat rovnakého druhu, na ktoré sa vzťahuje rovnaké zdravotné osvedčenie alebo dokument, ktorý sprevádza zvieratá na tom istom dopravnom prostriedku, odoslanom rovnakým odosielateľom, prichádzajúcom z rovnakej vývoznej krajiny alebo regiónu a smerujúcom na rovnaké miesto určenia.

--------------------------------------------------

Dodatok 6

Živočíšne výrobky

KAPITOLA 1

Sektory, kde uznávanie rovnocennosti je vzájomné

Výrobky:

Mlieko a mliečne výrobky z hovädzích zvierat, určené na ľudskú konzumáciu

Mlieko a mliečne výrobky z hovädzích zvierat, neurčené na ľudskú konzumáciu

| Vývoz zo spoločenstva do Švajčiarska | Vývoz zo Švajčiarska do spoločenstva |

Obchodné podmienky | Rovnocennosť | Obchodné podmienky | Rovnocennosť |

Normy ES | Normy Švajčiarska | Normy ES | Normy Švajčiarska |

Ustanovenia zdravia zvierat – Hovädzie zvieratá | 64/432/EHS 92/46/EHS 92/118/EHS | Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE) v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), najmä články 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 a 295. | Áno | Výnos z 27. júna 1995 o epizootických chorobách (OFE), v znení zo 16. septembra 1996 (RS 916.401), najmä články 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 a 295. | 64/432/EHS 92/46/EHS 92/118/EHS | Áno |

Verejné zdravie | 92/46/EHS 92/118/EHS | Výnos z 18. októbra 1995 o zabezpečení kvality v mliekárenskom sektore (Or.AOL, RS 916.351.0) | Áno | Výnos z 18. októbra 1995 o zabezpečení kvality v mliekárenskom sektore (Or.AOL, RS 916.351.0) | 92/46/EHS 92/118/EHS | Áno |

Výnos z 25. januára 1996 Union Centrale des Producteurs Suisses du Lait o zabezpečení kvality v priemyselnom spracovaní mlieka (RS 916.351.04) | Výnos z 25. januára 1996 Union Centrale des Producteurs Suisses du Lait o zabezpečení kvality v priemyselnom spracovaní mlieka (RS 916.351.04) |

Výnos zo 16. januára 1996 Union Centrale des Producteurs Suisses du Lait o zabezpečení kvality v mliekárenskom priemysle (RS 916.351.05) | Výnos zo 16. januára 1996 Union Centrale des Producteurs Suisses du Lait o zabezpečení kvality v mliekárenskom priemysle (RS 916.351.05) |

Výnos USAL z 24. januára 1996 o zabezpečení kvality v remeselníckom spracovaní mlieka (RS 916.351.06) | Výnos USAL z 24. januára 1996 o zabezpečení kvality v remeselníckom spracovaní mlieka (RS 916.351.06) |

Výnos z 30. januára 1996 Union Centrale du Commerce du Formage SA o zabezpečení kvality počas dozrievania a balenia syrov (RS 916.351.07) | Výnos z 30. januára 1996 Union Centrale du Commerce du Formage SA o zabezpečení kvality počas dozrievania a balenia syrov (RS 916.351.07) |

Výrobky:

Živočíšny odpad

Vývoz zo spoločenstva do Švajčiarska | Vývoz zo Švajčiarska do spoločenstva |

Obchodné podmienky | Rovnocennosť | Zvláštne požiadavky | Obchodné podmienky | Normy Švajčiarska | Normy ES |

Normy ES | Normy Švajčiarska | Rovnocennosť | Zvláštne požiadavky |

90/667/EHS | Výnos z 3. februára 1993 o likvidácii živočíšneho odpadu (OEL-DA), v znení zo 17. apríla 1996 (RS 916.441.22) | Áno | Obchod s vysokorizikovým materiálom je zakázaný. Podlieha schváleniu Spoločným veterinárnym výborom | Výnos z 3. februára 1993 o likvidácii živočíšneho odpadu (OEL-DA), v znení zo 17. apríla 1996 (RS 916.401) | 90/667/EHS | Áno | Obchod s vysokorizikovým materiálom je zakázaný. Podlieha schváleniu Spoločným veterinárnym výborom |

| Výnos z 20. apríla 1988 o dovoze, tranzite a vývoze zvierat a živočíšnych výrobkov (OITE), v znení zo 14. mája 1997 (RS 916 443.11), najmä články 64a, 76 a 77 (schválenie vývozných podnikov, podmienok vývozu živočíšneho odpadu) | | | Výnos z 20. apríla 1988 o dovoze, tranzite a vývoze zvierat a živočíšnych výrobkov (OITE), v znení zo 14. mája 1997 (RS 916.443.11), najmä články 64a, 76 a 77 (schválenie vývozných podnikov, podmienok vývozu živočíšneho odpadu) | | | |

KAPITOLA II

Sektory iné ako sektory, na ktoré sa vzťahuje kapitola I

I. Vývoz zo spoločenstva do Švajčiarska

Vývoz zo spoločenstva do Švajčiarska podlieha rovnakým podmienkam ako obchod v rámci spoločenstva. Vo všetkých prípadoch však príslušné úrady vydávajú osvedčenie, ktoré potvrdzuje súlad s týmito podmienkami a ktorý sprevádza zásielku.

V prípade potreby Spoločný veterinárny výbor rokuje o vzoroch osvedčení.

II. Vývoz zo Švajčiarska do spoločenstva

Vývoz zo Švajčiarska do spoločenstva podlieha príslušným podmienkam, ako ich stanovujú pravidlá spoločenstva. Spoločný veterinárny výbor rokuje o vzoroch osvedčení.

Do prijatia rozhodnutia o takýchto vzoroch sa uplatňujú súčasné požiadavky na osvedčenia.

KAPITOLA III

Presun sektora z kapitoly II do kapitoly I

Len čo Švajčiarsko prijme akúkoľvek legislatívu, ktorú považuje za rovnocennú s legislatívou spoločenstva, záležitosť sa predloží Spoločnému veterinárnemu výboru. Kapitola I tohto dodatku sa čo najskôr upraví tak, aby odrážala výsledky skúmania výboru.

--------------------------------------------------

Dodatok 7

Zodpovedné úrady

ČASŤ A

Švajčiarsko

Zodpovednosť za zdravie zvierat a veterinárne kontroly sa delí medzi Département Fédéral de l'Economie a Département Fédéral de l'Intérieur. V tejto súvislosti sa uplatňuje nasledujúce:

- v prípade vývozu do spoločenstva je Département Fédéral de l'Economie zodpovedný za vydanie zdravotných osvedčení, ktoré potvrdzujú súlad so stanovenými veterinárnymi normami a požiadavkami,

- v prípade dovozu potravinových výrobkov živočíšneho pôvodu je Département Fédéral de l'Economie zodpovedný za veterinárne normy a požiadavky týkajúce sa mäsa (vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov) a mäsových výrobkov (vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov) a Département Fédéral de l'Intérieur je zodpovedný za mlieko, mliekárenské výrobky, vajcia a výrobky z vajec,

- v prípade dovozu ostatných živočíšnych výrobkov, Département Fédéral de l'Economie je zodpovedný za veterinárne normy a požiadavky.

ČASŤ B

Spoločenstvo

Zodpovednosť sa delí medzi národné služby v jednotlivých členských štátoch a Európsku komisiu. V tejto súvislosti sa uplatňuje nasledujúce:

- v prípade vývozu do Švajčiarska sú členské štáty zodpovedné za monitorovanie súladu s výrobnými podmienkami a požiadavkami, najmä štatutárne inšpekcie, a za vydávanie zdravotných osvedčení, ktoré potvrdzujú súlad so stanovenými normami a požiadavkami,

- Európska komisia je zodpovedná za celkovú koordináciu, inšpekciu/audity inšpekčných systémov a potrebné legislatívne kroky na zabezpečenie jednotného uplatňovania noriem a požiadaviek v rámci jednotného trhu.

--------------------------------------------------

Dodatok 8

Úpravy podľa regionálnych podmienok

--------------------------------------------------

Dodatok 9

Usmernenie o postupoch pre vykonávanie auditov

Na účely tohto dodatku "audit" znamená posúdenie výkonu.

1. Všeobecné princípy

1.1. Audity sa vykonávajú spoločne stranou zodpovednou za vykonanie auditu ("audítor") a auditovanou stranou v súlade s ustanoveniami uvedenými nižšie. Podniky a zariadenia sa môžu auditovať podľa potreby.

1.2. Audity sa navrhujú tak, aby preverili účinnosť kontrolujúceho úradu, a nie aby zamietli jednotlivé zásielky potravín alebo neprijali podniky. Ak audit odhalí vážne riziko pre zdravie zvierat alebo ľudí, auditovaná strana okamžite prijme nápravné opatrenia. Postup môže zahŕňať preskúmanie príslušných nariadení, vykonávacích pravidiel, posúdenie konečného výsledku, úroveň súladu a následné nápravné opatrenia.

1.3. Frekvencia auditov vychádza z výkonu. Nízka úroveň výkonu vyžaduje zvýšenú frekvenciu auditov; neuspokojivý výkon musí auditovaná strana napraviť k spokojnosti audítora.

1.4. Audity a rozhodnutia, ktoré z nich vyplývajú, musia byť transparentné a dôsledné.

2. Princípy týkajúce sa audítora

Osoby zodpovedné za vykonanie auditu pripravia plán, podľa možnosti v súlade s uznanými medzinárodnými normami, ktorý sa týka nasledujúcich bodov:

2.1. predmet, hĺbka a rozsah auditu;

2.2. dátum a miesto auditu spolu s časovým rozvrhom, vrátane vypracovania návrhu záverečnej správy;

2.3. jazyk alebo jazyky, v ktorých sa audit vykoná a v ktorých sa vypracuje správa;

2.4. identifikácia audítorov, vrátane hlavného audítora, ak audit vykoná tím audítorov. Na vykonanie auditov špecializovaných systémov a programov sa môžu požadovať špecializované odborné schopnosti;

2.5. rozvrh stretnutí s činiteľmi a akýchkoľvek návštev podnikov a zariadení. Podrobnosti o podnikoch a zariadeniach, ktoré sa majú navštíviť, sa nemusia uvádzať vopred;

2.6. s výhradou ustanovení o slobode informácií, audítori rešpektujú obchodné tajomstvo. Konfliktu záujmov sa musí predchádzať;

2.7. súlad s pravidlami riadiacimi ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a rešpektovanie práv prevádzkovateľa.

Plán sa vopred preskúma s predstaviteľmi auditovanej strany.

3. Princípy týkajúce sa auditovanej strany

S cieľom umožniť audítorom ich prácu auditovaná strana rešpektuje nasledujúce princípy vykonania auditu:

3.1. Auditovaná strana musí s audítorom úzko spolupracovať a menovať osobu zodpovednú za túto úlohu. Spolupráca môže napríklad zahŕňať:

- prístup ku všetkým uplatniteľným nariadeniam a normám,

- prístup k vykonávacím programom a príslušným záznamom a dokumentom,

- prístup k správam z auditov a inšpekcií,

- dokumentáciu ohľadne nápravných opatrení a pokút,

- prístup do podnikov.

3.2. Auditovaná strana musí zaviesť dokumentovaný program, aby tretím stranám preukázala, že normy plní dôsledne a jednotne.

4. Postupy

4.1. Otváracie zasadnutie

Medzi predstaviteľmi obidvoch strán sa uskutoční otváracie zasadnutie. Na tomto zasadnutí sa audítor poverí úlohou preskúmať plán auditu a potvrdiť, že na vykonanie auditu sú primerané zdroje, dokumentácia a akékoľvek iné prostriedky k dispozícii.

4.2. Preskúmanie dokumentov

Preskúmanie dokumentov môže pozostávať z preskúmania dokumentov a záznamov uvedených v bode 3.1, štruktúry a právomocí auditovanej strany a ľubovoľných iných zmien systémov potravinovej inšpekcie a certifikácie od času prijatia tejto prílohy alebo od predchádzajúceho auditu, pričom sa zdôraznia tie aspekty inšpekčných a certifikačných systémov, ktoré sa týkajú daných zvierat alebo výrobkov. Toto môže zahŕňať preskúmanie príslušných inšpekčných a certifikačných záznamov a dokumentov.

4.3. Overenie priamo na mieste

4.3.1. Rozhodnutie zahrnúť tento krok vychádza z rizikového posúdenia, pričom sa zohľadnia faktory ako napríklad daná výroba, minulý vývoj súladu s požiadavkami daného sektora alebo vyvážajúcej krajiny, množstvá vyrábané a dovážané alebo vyvážané, zmeny infraštruktúry a povaha národných inšpekčných a certifikačných systémov.

4.3.2. Overenie priamo na mieste môže zahŕňať návštevy výrobných a pracovných zariadení, priestorov na manipuláciu s potravinami alebo skladovanie a kontrolných laboratórií, aby sa overilo, či informácie obsiahnuté v dokumentačných materiáloch uvedených v bode 4.2. súhlasia.

4.4. Kontrolný audit

V prípade, že sa vykoná kontrolný audit, aby sa preverilo, či sa odstránili nedostatky, môže sa považovať za dostatočné preskúmať iba tie body, pri ktorých sa zistili určité nezhody.

5. Pracovné dokumenty

Tlačivá na vypracovanie správy o zisteniach auditu a záveroch auditu sú čo najviac normalizované, aby audity boli čo najviac jednotné, transparentné a účinné. Pracovné dokumenty môžu zahŕňať kontrolné zoznamy bodov posudzovania. Takýto kontrolný zoznam otázok sa môže týkať:

- legislatívy,

- štruktúry inšpekčných a certifikačných služieb a spôsob ich fungovania,

- údajov o podnikoch a spôsobov ich fungovania,

- zdravotných štatistík, plánov odoberania vzoriek a výsledkov takýchto odberov,

- vykonávacích opatrení a postupov,

- správ a postupov odvolávania,

- školiacich programov.

6. Záverečné zasadnutie

Medzi predstaviteľmi obidvoch strán sa uskutoční záverečné zasadnutie, na ktorom sa prípadne zúčastnia činitelia zodpovední za vykonanie národných inšpekčných a certifikačných programov. Na tomto zasadnutí audítor predloží zistenia auditu. Informácie sa prekladajú jasne a stručne tak, aby záverečné hodnotenie auditu bolo zrozumiteľné.

Auditovaná strana vypracuje akčný plán na nápravu uvedených nedostatkov a podľa možností uvedie tiež termíny nápravy.

7. Správa

Auditovanej strane sa čo najskôr predloží návrh správy z auditu. Auditovaná strana môže do jedného mesiaca predložiť svoje pripomienky k návrhu správy. Akékoľvek poznámky auditovanej strany sa do záverečnej správy zahrnú.

--------------------------------------------------

Dodatok 10

Pohraničné kontroly a inšpekčné poplatky

A. Pohraničné kontroly pre sektory, v ktorých je uznávanie rovnocennosti vzájomné

Typ hraničnej kontroly | Miera |

1.Dokumentačné kontroly | 100 % |

2.Fyzické kontroly | |

— mlieko a mliečne výrobky | 1 % |

— živočíšny odpad | 1 % |

B. Pohraničné kontroly pre sektory iné ako v bode A

Typ hraničnej kontroly | Miera |

1.Dokumentačné kontroly | 100 % |

2.Fyzické kontroly | max. 10 % |

C. Zvláštne opatrenia

1. Zohľadňuje sa príloha 3 odporúčania č. 1/94 Spoločného výboru ES a Švajčiarska o umožnení niektorých veterinárnych kontrol a formalít v prípade živočíšnych výrobkov a živých zvierat. Záležitosť čo najskôr preskúma spoločný veterinárny výbor.

2. Záležitosť obchodu medzi Francúzskom a Švajčiarskom s výrobkami rybolovu zo Ženevského jazera a obchodu medzi Nemeckom a Švajčiarskom s výrobkami rybolovu z Bodamského jazera čo najskôr preskúma Spoločný veterinárny výbor.

D. Poplatky

1. Pre sektory, v ktorých uznávanie rovnocennosti je vzájomné, sú poplatky takéto:

1,5 EUR/t, ale minimálne 30 EUR a maximálne 350 EUR, ktoré sa účtujú za jednotlivé zásielky.

2. Pre sektory iné, ako sú uvedené v bode 1, sú poplatky takéto:

3,5 EUR/t, ale minimálne 30 EUR a maximálne 350 EUR, ktoré sa účtujú za jednotlivé zásielky.

Tieto ustanovenia preskúma Spoločný veterinárny výbor jeden rok po nadobudnutí platnosti tejto prílohy.

--------------------------------------------------

Dodatok 11

Kontaktné body

Pre Európske spoločenstvo

The Director

VI/BII Public, animal and plant health

European Commission

B–1049 Brussels

Ostatné dôlžité kontakty:

The Director

Food and Veterinary Office

Dublin

Írsko

Head of Unit

DG VI/B/II/4 Coordination of horizontal health questions

European Commission

B–1049 Brussels

Pre Švajčiarsko

Office Vétérinaire Fédéral

Case postale

3003 Berne

Švajčiarsko

Tel.: (41-31) 323 85 01/02

Fax: (41-31) 323 85 90

Ostatné dôležité kontakty:

Office Fédéral de la Santé Publique

Case postale

3003 Berne

Tel.: (41-31) 322 21 11

Fax: (41-31) 322 95 07

Centrale du Service d'Inspection et de Consultation en Matière d'Economie Laitière

Schwarzenburgstraße 161

3097 Liebefeld-Berne

Tel.: (41-31) 323 81 03

Fax: (41-31) 323 82 27

--------------------------------------------------

Záverečný akt

Splnomocnení zástupcovia:

EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

a

ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE,

ktorí sa stretli dvadsiatehoprvého júna v roku tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť v Luxemburgu na podpis Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, prijali a pripojili k tomuto záverečnému aktu tieto spoločné deklarácie:

- Spoločná deklarácia o dvojstranných dohodách medzi členskými štátmi Európskej únie a Švajčiarskom,

- Spoločná deklarácia o colnom zatriedení práškovej zeleniny a práškového ovocia,

- Spoločná deklarácia o odvetví mäsa,

- Spoločná deklarácia o metódach, ktoré používa Švajčiarsko na správu svojich colných kvót pre mäso,

- Spoločná deklarácia o uplatňovaní prílohy 4 v súvislosti so zdravotným stavom rastlín,

- Spoločná deklarácia o rezaní výrobkov z odvetvia vína, ktoré majú pôvod v spoločenstve a predávajú sa na území Švajčiarska,

- Spoločná deklarácia o právnych predpisoch, ktoré sa týkajú liehových nápojov a aromatizovaných vínnych nápojov,

- Spoločná deklarácia o ochrane zemepisných označení pôvodu poľnohospodárskych produktov a potravín,

- Spoločná deklarácia o prílohe 11 v súvislosti so zdravím zvierat a zootechnickými opatreniami uplatniteľnými na obchod so živými zvieratami a živočíšnymi produktmi,

- Spoločná deklarácia k ďalším rokovaniam.

- Berú tiež na vedomie tieto deklarácie, ktoré tvoria prílohu k tomuto záverečnému aktu:

– Deklarácia Európskeho spoločenstva o syrových fondue,

- Deklarácia Švajčiarska o grappe,

- Deklarácia Švajčiarska o názvoch hydiny týkajúcich sa spôsobu chovu,

- Deklarácia o účasti Švajčiarska vo výboroch.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Luxembourg, le vingtet-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Lussembourgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Confederación SuizaFor Det Schweiziske EdsforbundFür die Schweizerische EidgenossenschaftΓια την Ελβετική ΣυνομοσπονδίαFor the Swiss ConfederationPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraVoor de Zwitserse BondsstaatPela Confederação SuíçaSveitsin valaliiton puolestaPå Schweiziska edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

o dvojstranných dohodách medzi členskými štátmi Európskej únie a Švajčiarskom

Európske spoločenstvo a Švajčiarsko týmto uznávajú, že dvojstranné dohody medzi členskými štátmi Európskej únie a Švajčiarskom sa musia uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté povinnosti uložené štátom, ktoré sú zmluvnými stranami týchto dohôd na základe ich členstva v Európskej únii alebo vo Svetovej obchodnej organizácii, a v závislosti od týchto povinností.

Taktiež uznávajú, že ustanovenia týchto dohôd sa ponechávajú len do tej miery, pokiaľ sú zlučiteľné s právom spoločenstva, vrátane medzinárodných dohôd uzatvorených spoločenstvom.

--------------------------------------------------

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

o colnom zatriedení práškovej zeleniny a práškového ovocia

S úmyslom zabezpečiť udelenie a udržanie hodnoty výhod, ktoré Švajčiarsku udelilo spoločenstvo na určité druhy práškovej zeleniny a práškového ovocia, na ktoré sa vzťahuje príloha 2 k dohode o obchodovaní s poľnohospodárskymi produktmi, colné úrady zmluvných strán sa týmto dohodli na posúdení možnosti aktualizácie colného zatriedenia práškovej zeleniny a práškového ovocia s prihliadnutím na skúsenosti z uplatňovania colných výhod.

--------------------------------------------------

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

o odvetví mäsa

Od 1. júla 1999, s prihliadnutím na krízu v súvislosti s BSE a na opatrenia vis-a-vis švajčiarskemu exportu prijaté určitými členskými štátmi a ako výnimku, otvára spoločenstvo autonómnu ročnú kvótu na 700 ton čistej hmotnosti sušeného hovädzieho mäsa na základe cla ad valorem a oslobodenia od špecifického cla a táto kvóta sa uplatňuje počas jedného roka od nadobudnutia účinnosti dohody. Ak sa dovozné obmedzenia uvalené určitými členskými štátmi na Švajčiarsko do tohto dátumu nezrušia, situácia sa musí preskúmať.

Švajčiarsko za to pre rovnaké obdobie a za rovnakých stanovených podmienok, ako sa už uplatňujú, ponechá existujúce výhody (480 ton čistej hmotnosti šunky Parma a San Daniele, 50 ton čistej hmotnosti šunky Serrano a 170 ton čistej hmotnosti Bresaoly).

Uplatniteľnými predpismi o pôvode sú predpisy o nepreferenčnom obchodnom styku.

--------------------------------------------------

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

o metódach, ktoré používa Švajčiarsko na správu svojich colných kvót pre mäso

Európske spoločenstvo a Švajčiarsko týmto deklarujú svoj úmysel spolu, a najmä v zmysle ustanovení WTO, preskúmať metódy, ktoré používa Švajčiarsko na správu svojich colných kvót pre mäso, s cieľom dospieť k metóde správy, ktorá menej bráni obchodu.

--------------------------------------------------

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

o uplatňovaní prílohy 4 v súvislosti so zdravotným stavom rastlín

Švajčiarsko a spoločenstvo, ďalej len "zmluvné strany", sa zaväzujú, že budú čo najrýchlejšie uplatňovať prílohu 4 o zdravotnom stave rastlín. Príloha 4 sa uplatňuje od momentu, keď švajčiarske právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na rastliny, rastlinné produkty a ostatné predmety vymenované v dodatku A k tejto deklarácii, budú rovnocenné právnym predpisom spoločenstva uvedeným v dodatku B k tejto deklarácii, v súlade s postupom zameraným na zahrnutie rastlín, rastlinných produktov a ostatných predmetov do dodatku 1 k prílohe 4 a do právnych predpisov zmluvných strán v dodatku 2. Tento postup sa použije aj na doplnenie dodatkov 3 a 4 k uvedenej prílohe zhodne s dodatkami C a D k tejto deklarácii, pokiaľ ide o spoločenstvo, a na základe zodpovedajúcich ustanovení, pokiaľ ide o Švajčiarsko.

Články 9 a 10 prílohy 4 sa uplatňujú, keď uvedená príloha nadobudne účinnosť s cieľom čo najrýchlejšie zaviesť nástroje, ktoré umožnia zaznamenávanie rastlín, rastlinných produktov a ostatných predmetov v dodatku 1 k prílohe 4, zaznamenávanie právnych ustanovení zmluvných strán, ktoré majú rovnocenné výsledky v zmysle ochrany pred zavlečením a rozširovaním organizmov, ktoré sú škodlivé pre rastliny a rastlinné produkty, v dodatku 2 k prílohe 4, zaznamenávanie orgánov, ktoré sú zodpovedné za vystavenie zdravotných rastlinných pasov v dodatku 3 k prílohe 4 a v prípade potreby vymedzenie oblastí a ich osobitných požiadaviek v dodatku 4 k prílohe 4.

Pracovná skupina pre zdravie rastlín, uvedená v článku 10 prílohy 4, čo najskôr posúdi zmeny a doplnenia švajčiarskych právnych predpisov s cieľom zistiť, či výsledky týchto zmien a doplnení sú v zmysle ochrany proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny a rastlinné produkty rovnocenné v porovnaní s predpismi spoločenstva. Ubezpečí sa, že príloha 4 sa vykonáva postupne tak, aby sa čo najrýchlejšie uplatňovala na najväčší počet rastlín, rastlinných produktov a ostatných predmetov uvedených v dodatku A k tejto deklarácii.

Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočňovať technické konzultácie s cieľom podporovať zavádzanie právnych predpisov, ktorých výsledky sú rovnocenné v zmysle ochrany proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny a rastlinné produkty.

--------------------------------------------------

Dodatok A

RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A OSTATNÉ PREDMETY, V SÚVISLOSTI S KTORÝMI SA OBIDVE ZMLUVNÉ STRANY BUDÚ USILOVAŤ NÁJSŤ RIEŠENIE V SÚLADE S PRÍLOHOU 4

A. RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A OSTATNÉ PREDMETY S PÔVODOM NA ÚZEMÍ JEDNEJ ZO ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Rastliny a rastlinné produkty, ak sú v obehu

1.1. Rastliny určené na sadenie, s výnimkou osiva

Beta vulgaris L.

Humulus lupulus L.

Prunus L. [1]

1.2. Časti rastlín, s výnimkou ovocia alebo osiva, ale zahŕňajúce živý peľ na opeľovanie

Chaenomeles Lindl.

Cotoneaster Ehrh.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L., s výnimkou S. Intermedia (Ehrh.) Pers.

Chaenomeles Lindl.

1.3. Rastliny druhu stolonifera a hľuzovité určené na sadenie

Solanum L. a jeho hybridy

1.4. Rastliny s výnimkou ovocia alebo osiva

Vitis L.

2. Rastliny, rastlinné produkty a ostatné predmety vyrábané oprávnenými výrobcami na predaj osobám profesionálne sa zaoberajúcim produkciou rastlín, s výnimkou tých rastlín, rastlinných produktov a ostatných predmetov pripravovaných a pripravených na predaj konečnému spotrebiteľovi a pre ktoré zmluvné strany (zodpovedné orgány v týchto stranách) zaručujú, že ich produkcia je zreteľne oddelená od výroby ostatných produktov

2.1. Rastliny, iné ako osivo

Abies spp.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. a jeho hybridy

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: všetky odrody hybridov z Novej Guiney

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Populus L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

2.2. Rastliny určené na sadenie, iné ako osivo

Solanaceae, iné ako tie, ktoré sú uvedené v položke 1.3.

2.3. Koreňové rastliny alebo rastliny s rastovým médiom, súvisiacim alebo príbuzným

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea Mill.

Strelitziaceae

2.4. Osivo a cibule

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

2.5. Rastliny určené na sadenie

Allium porrum L.

2.6. Cibule a podcibulie určené na sadenie

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: jeho zmenšené odrody a hybridy ako G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. a G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY S PÔVODOM NA ÚZEMIACH INÝCH AKO SÚ ÚZEMIA UVEDENÉ V BODE A

3. Všetky rastliny určené na sadenie

iné ako:

- osivá iné ako sú uvedené v bode 4,

- tieto rastliny:

Citrus L.

Clausena Burm. f.

Fortunella Swingle

Murraya Koenig ex L.

Palmae

Poncirus Raf.

4. Osivá

4.1. Osivá s pôvodom v Argentíne, Austrálii, Bolívii, Čile, na Novom Zélande alebo v Uruguaji

Cruciferae

Gramineae

Trifolium spp.

4.2. Osivá s pôvodom mimo územia ktorejkoľvek zo zmluvných strán

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

4.3. Osivá nasledujúcich rodov s pôvodom v Afganistane, Indii, Iraku, Mexiku, Nepále, Pakistane, Spojených štátoch

Triticum

Secale

X

5. Rastliny, iné ako ovocie a osivo

Vitis L.

6. Časti rastlín, iné ako ovocie a osivo

Coniferales

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. (s pôvodom v neeurópskych krajinách)

Quercus L.

7. Ovocie (z neeurópskych krajín)

Annona L.

Cydonia Mill.

Diospyros L.

Malus Mill.

Mangifera L.

Passiflora L.

Prunus L.

Psidium L.

Pyrus L.

Ribes L.

Syzygium Gaertn.

Vaccinium L.

8. Hľuzy, iné ako tie, ktoré sú určené na sadenie

Solanum tuberosum L.

9. Drevo, ktoré si celkom alebo čiastočne zachovalo svoj prirodzený okrúhly povrch, s kôrou alebo bez nej, alebo ktoré je predkladané v podobe štiepok, triesok, pilín, drevného odpadu alebo odrezkov

a) ak bolo získané celkom alebo čiastočne z rastlín opísaných nižšie:

- Castanea Mill.

- Castanea Mill., Quercus L. (vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prírodný okrúhly povrch, s pôvodom v krajinách severnej Ameriky)

- Coniferales, iné ako Pinus L. (vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prírodný okrúhly povrch, s pôvodom s neeurópskych krajinách)

- Pinus L. (vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prírodný okrúhly povrch)

- Populus L. (s pôvodom v amerických krajinách)

- Acer saccharum Marsh. (vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prírodný okrúhly povrch, s pôvodom v krajinách severnej Ameriky)

a

b) ak vyhovuje jednému z týchto opisov:

Číselný znak KN | Opis |

440110 | Palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách |

ex440121 | Drevené štiepky alebo triesky: – z druhu Coniferales (s pôvodom v neeurópskych krajinách) |

440122 | Drevené štiepky alebo triesky: – – iné ako z druhu Coniferales |

440130 | Drevný odpad a odrezky, aglomerované do polien, brikiet, peliet alebo podobných foriem |

ex440320 | Surové drevo, odkôrnené alebo neodkôrnené, zbavené alebo nezbavené drevnej beli alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov: – iné ako upravované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami z druhu Coniferales s pôvodom v neeurópskych krajinách |

440391 | Surové drevo, odkôrnené alebo neodkôrnené, zbavené alebo nezbavené drevnej beli alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov: – iné ako upravené farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami – – z druhu Quercus L. |

440399 | Surové drevo, odkôrnené alebo neodkôrnené, zbavené alebo nezbavené drevnej beli alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov: – iné ako upravené farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami – – iné ako z druhu Coniferales, Quercus L. alebo Fagus L. |

ex440410 | Štiepané tyče: drevené pilóty, kôly, kolíky, zašpicatené, ale nerozrezané po dĺžke: – z druhu Coniferales s pôvodom v neeurópskych krajinách |

ex440420 | Štiepané tyče: drevené pilóty, kôly, kolíky, zašpicatené, ale nerozrezané po dĺžke: – – iné ako z druhu Coniferales |

440610 | Železničné a električkové podvaly (priečne podvaly) z dreva: – neimpregnované |

ex440710 | Drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne, rezané priečne na pláty alebo lúpané, nehobľované, nebrúsené pieskom ani nespájané klinovým ozubom, v hrúbke presahujúcej 6 mm; najmä trámy, fošne, hranoly, palubovky, laty: – z druhu Coniferales s pôvodom v neeurópskych krajinách |

ex440791 | Drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne, rezané priečne na pláty alebo lúpané, nehobľované, nebrúsené pieskom ani nespájané klinovým ozubom, v hrúbke presahujúcej 6 mm; najmä trámy, fošne, hranoly, palubovky, laty: – z druhu Quercus L. |

ex440799 | Drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne, rezané priečne na pláty alebo lúpané, hobľované alebo nehobľované, brúsené alebo nebrúsené pieskom, spájané alebo nespájané klinovým ozubom, v hrúbke presahujúcej 6 mm; najmä trámy, fošne, hranoly, palubovky, laty: – iné ako z druhu Coniferales, tropických drevín, Quercus L. alebo Fagus L. |

ex441510 | Obaly, skrinky, klietky a bubny z dreva s pôvodom v neeurópskych krajinách |

ex441520 | Palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny z dreva s pôvodom v neeurópskych krajinách |

ex441600 | Barely z dreva, vrátane dúh, z druhu Quercus L. |

Palety a skriňové palety (číselný znak 441520) sú taktiež vyňaté, ak vyhovujú normám uplatniteľným na palety "UIC" a sú označené značkou potvrdzujúcou takúto zhodu.

10. Pôda a rastové médium

a) Pôda a rastové médium ako také, ktoré pozostávajú celkom alebo čiastočne z pôdy alebo tuhých organických látok ako sú časti rastlín, humus, vrátane rašeliny alebo kôry, iný ako je humus pozostávajúci len z rašeliny

b) Pôda a rastové médium, súvisiace s rastlinami alebo príbuzné rastlinám, pozostávajúce celkom alebo čiastočne z materiálu bližšie uvedeného v bode a) alebo pozostávajúce celkom alebo čiastočne z rašeliny alebo akejkoľvek inej tuhej anorganickej látky určenej na udržanie životnosti rastlín

[1] Podľa osobitných ustanovení predpokladaných v súvislosti s vírusom šarky sliviek.

--------------------------------------------------

Dodatok B

PRÁVNE PREDPISY

Predpisy Európskeho spoločenstva:

- Smernica Rady 69/464/EHS z 8. decembra 1969 o ochrane proti rakovine zemiaka,

- Smernica Rady 69/465/EHS z 8. decembra 1969 o ochrane proti háďatku zemiakovému,

- Smernica Rady 69/466/EHS z 8. decembra 1969 o ochrane proti štítničke nebezpečnej,

- Smernica Rady 74/647/EHS z 8. decembra 1969 o ochrane proti štítničke nebezpečnej,

- Smernica Rady 77/93/EHS z 21. decembra 1976 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny a rastlinné produkty do spoločenstva, naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 98/2/ES

- Rozhodnutie Komisie 91/261/EHS z 2. mája 1991, ktorým sa Austrália uznáva ako krajina bez výskytu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

- Smernica Komisie 92/70/EHS z 30. júla 1992, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie prieskumov na účely uznania chránených zón v spoločenstve

- Smernica Komisie 92/76/EHS zo 6. októbra 1992, ktorou sa uznávajú chránené zóny v spoločenstve, v ktorých je zdravie rastlín vystavené zvláštnemu ohrozeniu, naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/17/ES

- Smernica Komisie 92/90/EHS z 3. novembra 1992, ktorou sa ustanovujú povinnosti, ktorým podliehajú producenti a dovozcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, a ktorou sa ustanovujú podrobnosti ich registrácie

- Smernica Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorou sa ustanovuje stupeň štandardizácie pre rastlinné pasy, ktoré sa majú použiť na presun určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov rámci spoločenstva, a ktorá ustanovuje podrobné postupy týkajúce sa vystavenia týchto rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení

- Rozhodnutie Komisie 93/359/EHS z 28. mája 1993, ktorým sa členské štáty oprávňujú na to, aby stanovili odchýlky od určitých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS v súvislosti s drevom Thuja L. s pôvodom v Spojených štátoch amerických

- Rozhodnutie Komisie 93/360/EHS z 28. mája 1993, ktorým sa členské štáty oprávňujú na to, aby stanovili odchýlky od určitých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS v súvislosti s drevom Thuja L. s pôvodom v Kanade

- Rozhodnutie Komisie 93/365/EHS z 2. júna 1993, ktorým sa členské štáty oprávňujú na to, aby stanovili odchýlky od určitých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS v súvislosti s tepelne ošetreným drevom ihličnatých drevín s pôvodom z Kanady a ktoré ustanovuje podrobnosti systému značenia, ktorý sa vyžaduje pre tepelne ošetrené drevo

- Rozhodnutie Komisie 93/422/EHS z 22. júna 1993, ktorým sa členské štáty oprávňujú na to, aby stanovili odchýlky od určitých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS v súvislosti s umelo vysušeným drevom ihličnatých drevín pôvodom z Kanady a ktoré uvádza podrobnosti systému značenia, ktorý sa vyžaduje pre umelo vysušené drevo

- Rozhodnutie Komisie 93/423/EHS z 22. júna 1993, ktorým sa členské štáty oprávňujú na to, aby stanovili odchýlky od určitých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS v súvislosti s umelo vysušeným drevom ihličnatých drevín pôvodom zo Spojených štátov amerických a ktoré uvádza podrobnosti systému značenia, ktorý sa vyžaduje pre umelo vysušené drevo

- Smernica Komisie 93/50/EHS z 24. júna 1993, ktorou sa bližšie určujú určité rastliny neuvedené v prílohe V časti A k smernici Rady 77/93/EHS, ktorých výrobcovia, sklady alebo distribučné strediská v produkčných oblastiach týchto rastlín musia byť zapísaní v úradnom registri

- Smernica Komisie 93/51/EHS z 24. júna 1993, ktorou sa stanovujú pravidlá pre premiestňovanie určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov cez chránenú zónu a pre premiestňovanie týchto rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci chránenej zóny, z ktorej pochádzajú

- Rozhodnutie Komisie 93/452/EHS z 15. júla 1993, ktorým sa členské štáty oprávňujú na to, aby stanovili odchýlky od určitých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS v súvislosti s Chamaecyparis Spach, Juniperus L. and Pinus L. pôvodom z Japonska, v znení rozhodnutia 96/711/ES

- Rozhodnutie Komisie 93/467/EHS z 19. júla 1993, ktorým sa členské štáty oprávňujú na to, aby stanovili odchýlky od určitých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS v súvislosti s dubovou (Quercus L.) guľatinou s kôrou pôvodom z Kanady alebo zo Spojených štátov amerických, v znení rozhodnutia 96/724/ES

- Smernica Rady 93/85/EHS zo 4. októbra 1993 o ochrane proti bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka,

- Smernica Komisie 95/44/ES z 26. júla 1995, ktorou sa stanovujú podmienky, na základe ktorých sa na pokusné alebo vedecké účely a na prácu pri šľachtení odrôd môžu určité škodlivé organizmy, rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohách I až V k smernici Rady 77/93/EHS dovážať do spoločenstva alebo premiestňovať v spoločenstve alebo v určitých chránených zónach spoločenstva

- Rozhodnutie Komisie 95/506/ES z 24. novembra 1995, ktorým sa členské štáty oprávňujú na to, aby prijali dodatočné opatrenia proti rozširovaniu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, pokiaľ ide o Holandské kráľovstvo, naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 97/649/ES

- Rozhodnutie Komisie 96/301/ES z 3. mája 1996, ktorým sa členské štáty oprávňujú na to, aby dočasne prijali dodatočné opatrenia proti rozširovaniu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, pokiaľ ide o Egypt

- Rozhodnutie Komisie 96/618/EHS zo 16. októbra 1996, ktorým sa členské štáty oprávňujú na to, aby stanovili odchýlky od určitých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS v súvislosti so zemiakmi, odlišnými od zemiakov určených na výsadbu, s pôvodom v Senegalskej republike

- Rozhodnutie Komisie 97/5/ES z 12. decembra 1996, ktorým sa Maďarsko uznáva ako krajina bez výskytu Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al spp. Sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.

- Rozhodnutie Komisie 97/353/EHS z 20. mája 1997, ktorým sa členské štáty oprávňujú na to, aby stanovili odchýlky od určitých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS v súvislosti rastlinami jahody (Fragaria L.), určenými na výsadbu, inými ako osivo, s pôvodom v Argentíne

- Smernica Komisie 98/22/ES z 15. apríla 1998, ktorou sa ustanovujú minimálne podmienky pre vykonávanie rastlinolekárskych kontrol rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách na iných inšpekčných miestach než sú miesta určenia

--------------------------------------------------

Dodatok C

ORGÁNY ZODPOVEDNÉ ZA VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV

Spoločenstvo

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

Service de la Qualité et de la Protection des végétaux

WTC 3 – 6ème étage

Boulevard Simon Bolivar 30

B -1210 Brusel

Tel.: (32-2) 208 37 04

Fax: (32-2) 208 37 05

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Lyngby

Tel.: (45) 45 96 66 00

Fax: (45) 45 96 66 10

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Rochusstraße 1

D-53123 Bonn 1

Tel.: (49-228) 529 35 90

Fax: (49-228) 529 42 62

Ministry of Agriculture

Directorate of Plant Produce

Plant Protection Service

3-5, Ippokratous Str.

GR-10164 Athens

Tel.: (30-1) 360 54 80

Fax: (30-1) 361 71 03

Ministério de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Subdirección general de Sanidad Vegetal

MAPA, c/Velazquez, 147 1a Planta

E-28002 Madrid

Tel.: (34-1) 347 82 54

Fax: (34-1) 347 82 63

Ministry of Agriculture and Forestry

Plant Production Inspection Centre

Plant Protection Service

Vilhonvuorenkatu 11 C,PO box 42

FIN-00501 Helsinki

Tel.: (358-0) 13 42 11

Fax: (358-0) 13 42 14 99

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation

Direction générale de l'Alimentation

Sous-direction de la Protection des végétaux

175 rue du Chevaleret

F-75013 Paris

Tel.: (33-1) 49 55 49 55

Fax: (33-1) 49 55 59 49

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

DGPAAN – Servizio Fitosanitario Centrale

Via XX Settembre, 20

I-00195 Rome

Tel.: (39-6) 488 42 93 – 46 65 50 70

Fax: (39-6) 481 46 28

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Plantenziektenkundige Dienst (PD)

Geertjesweg 15–Postbus 9102

6700 HC Wageningen

Holandsko

Tel.: (31-317) 49 69 11

Fax: (31-317) 42 17 01

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

Stubenring 1

Abteilung Pflanzenschutzdienst

A-1012 Vienna

Tel.: (43-1) 711 00 68 06

Fax: (43-1) 711 00 65 07

Direcção-geral de Protecção das culturas

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

Tel.: (351-1) 443 50 58/443 07 72/3

Fax: (351-1) 442 06 16/443 05 27

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönkoping

Tel.: (46-36) 15 59 13

Fax: (46-36) 12 25 22

Ministère de l'Agriculture

ASTA

16, route d'Esch

BP 1904

L-1019 Luxemburg

Tel.: (352) 45 71 72218

Fax: (352) 45 71 72340

Department of Agriculture, Food and Forestry

Plant Protection Service Agriculture House (7 West),

Kildare street

Dublin

2

Írsko

Tel.: (353-1) 607 20 03

Fax: (353-1) 661 62 63

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Plant Health Division

Foss House, Kings Pool

1-2 Peasholme Green

York

YO1 2PX

Spojené kráľovstvo

Tel.: (44-1904) 45 51 61

Fax: (44-1904) 45 51 63

--------------------------------------------------

Dodatok D

ZÓNY UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 A OSOBITNÉ POŽIADAVKY, KTORÉ SA ICH TÝKAJÚ

Zóny uvedené v článku 4 a osobitné požiadavky, ktoré sa ich týkajú, sú vymedzené v ďalej uvedených právnych a správnych predpisoch obidvoch zmluvných strán.

Predpisy Európskeho spoločenstva

- Smernica Komisie 92/76/EHS zo 6. októbra 1992, ktorou sa uznávajú chránené zóny v spoločenstve, v ktorých je zdravie rastlín vystavené zvláštnemu ohrozeniu

- Smernica Komisie 92/103/EHS z 1. decembra 1992, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k smernici Rady 77/93/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva

- Smernica Komisie 93/106/EHS z 29. novembra 1993, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/76/EHS o uznávaní chránených zón v spoločenstve, v ktorých je zdravie rastlín vystavené zvláštnemu ohrozeniu

- Smernica Komisie 93/110/ES z 9. decembra 1993, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Rady 77/93/EHS o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva

- Smernica Komisie 94/61/ES z 15. decembra 1994, ktorou sa predlžuje lehota dočasného uznávania určitých chránených zón ustanovených v článku 1 smernice 92/76/EHS

- Smernica Komisie 95/4/ES z 21. februára 1995, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smernici Rady 77/93/EHS o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva

- Smernica Komisie 95/40/ES z 19. júla 1995, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/76/EHS o uznávaní chránených zón v spoločenstve, v ktorých je zdravie rastlín vystavené zvláštnemu ohrozeniu

- Smernica Komisie 95/65/ES zo 14. decembra 1995, ktorou mení a dopĺňa smernica 92/76/EHS o uznávaní chránených zón v spoločenstve, v ktorých je zdravie rastlín vystavené zvláštnemu ohrozeniu

- Smernica Komisie 95/66/ES zo 14. decembra 1995, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smernici Rady 77/93/EHS o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva

- Smernica Komisie 96/14/Euratom, ESUO, ES z 12. marca 1996, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smernici Rady 77/93/EHS o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva

- Smernica Komisie 96/15/ES zo 14. marca 1996, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/76/EHS o uznávaní chránených zón v spoločenstve, v ktorých je zdravie rastlín vystavené zvláštnemu ohrozeniu

- Smernica Komisie 96/76/ES z 29. novembra 1996, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/76/EHS o uznávaní chránených zón v spoločenstve, v ktorých je zdravie rastlín vystavené zvláštnemu ohrozeniu

- Smernica Komisie 95/41/ES z 19. júla 1995, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smernici Rady 77/93/EHS o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva

- Smernica Komisie 98/17/ES z 11. marca 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/76/EHS o uznávaní chránených zón v spoločenstve, v ktorých je zdravie rastlín vystavené zvláštnemu ohrozeniu

--------------------------------------------------

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

o rezaní výrobkov z odvetvia vína, ktoré majú pôvod v spoločenstve a predávajú sa na území Švajčiarska

Článok 4 ods. 1 prílohy 7, chápaný v spojení s bodom A dodatku 1 uvedenej prílohy, povoľuje na území Švajčiarska rezanie výrobkov z odvetvia vína s pôvodom v spoločenstve s ostatnými výrobkami z odvetvia vína alebo s výrobkami s iným pôvodom iba za podmienok ustanovených príslušnými predpismi spoločenstva, alebo ak takéto predpisy existujú, v predpisoch členských štátov uvedených v dodatku 1. Následkom toho sa na tieto výrobky neuplatňuje článok 371 švajčiarskeho nariadenia z 1. marca 1995 o potravinách.

--------------------------------------------------

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

o právnych predpisoch, ktoré sa týkajú liehových nápojov a aromatizovaných vínnych nápojov

So želaním, aby sa ustanovili priaznivé podmienky na uľahčenie a podporu vzájomného obchodu s liehovými nápojmi a aromatizovanými vínnymi nápojmi a aby sa s týmto zámerom odstránili prekážky v obchode s týmito nápojmi, zmluvné strany sa dohodli takto:

Švajčiarsko sa týmto zaväzuje uviesť svoje právne predpisy do súladu s právnymi predpismi spoločenstva so zreteľom na daný predmet a zaväzuje sa odteraz začať príslušné postupy s cieľom prispôsobiť do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto dohody svoje právne predpisy týkajúce sa definície, opisu a ponuky liehových nápojov a aromatizovaných vínnych nápojov.

Keď Švajčiarsko zavedie právne predpisy, ktoré obe zmluvné strany pokladajú za rovnocenné s právnymi predpismi spoločenstva, Európske spoločenstvo a Švajčiarsko začnú postupy na začlenenie prílohy o vzájomnom uznávaní svojich právnych predpisov o liehových nápojoch a aromatizovaných vínnych nápojoch do dohody o obchode s poľnohospodárskymi produktmi.

--------------------------------------------------

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

o ochrane zemepisných označení pôvodu poľnohospodárskych produktov a potravín

Európske spoločenstvo a Švajčiarsko (ďalej len "zmluvné strany") sa týmto dohodli na tom, že vzájomná ochrana označení pôvodu (CHOP) a zemepisných označení (CHZO) je zásadná pre liberalizáciu obchodu s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami medzi zmluvnými stranami. Začlenenie ustanovení, ktoré s tým súvisia, do dvojstrannej dohody o obchode s poľnohospodárskymi produktmi je nevyhnutným dodatkom k prílohe 7 k dohode o obchode s výrobkami z odvetvia vína a najmä jej hlavy II, čím sa ustanovuje vzájomná ochrana názvov takýchto výrobkov, a k prílohe 8 k dohode o vzájomnom uznávaní a ochrane názvov liehových nápojov a aromatizovaných vínnych nápojov.

Zmluvné strany ustanovia predpisy o vzájomnej ochrane CHOP a CHZO, ktoré sa majú začleniť do dohody o obchode s poľnohospodárskymi produktmi na základe rovnocenných právnych predpisov, pokiaľ ide jednak o podmienky, ktorými sa riadi registrácia CHOP a CHZO, a jednak kontrolné mechanizmy. Začlenenie týchto predpisov by sa malo uskutočniť v deň, ktorý je prijateľný pre obidve zmluvné strany, a nie skôr ako sa článok 17 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 bude uplatňovať, pokiaľ ide o spoločenstvo ako je konštituované v súčasnosti. Medzitým sa zmluvné strany navzájom informujú o svojej práci v tejto oblasti a súčasne zohľadňujú právne obmedzenia.

--------------------------------------------------

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

o prílohe 11 o zdraví zvierat a zootechnických opatreniach uplatniteľných na obchod so živými zvieratami a živočíšnymi výrobkami

Komisia Európskych spoločenstiev spolu so zúčastnenými členskými štátmi pozorne sleduje vývoj BSE a opatrenia na boj proti tejto chorobe, ktoré prijalo Švajčiarsko, s cieľom nájsť vhodné riešenie. Švajčiarsko sa za týchto okolností zaväzuje nepodnecovať žiadne postupy proti spoločenstvu alebo jeho členským štátom v rámci Svetovej obchodnej organizácie.

--------------------------------------------------

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

k ďalším rokovaniam

Európske spoločenstvo a Švajčiarska konfederácia deklarujú svoj úmysel uskutočniť rokovania na uzavretie dohôd v oblastiach spoločného záujmu, ako je aktualizácia protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode z roku 1972, a účasti Švajčiarska na určitých vzdelávacích, mládežníckych, mediálnych, štatistických a environmentálnych vzdelávacích programoch spoločenstva. Prípravné práce na tieto rokovania by mali urýchlene pokračovať po uzavretí prebiehajúcich dvojstranných rokovaní.

--------------------------------------------------

DEKLARÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

o syrových fondue

Európske spoločenstvo týmto v súvislosti s prispôsobením protokolu 2 Dohode o voľnom obchode z roku 1972 deklaruje svoju pripravenosť posúdiť zoznam syrov používaných v syrových fondue.

--------------------------------------------------

DEKLARÁCIA ŠVAJČIARSKA

o grappe

Švajčiarsko týmto vyhlasuje, že sa zaväzuje dodržiavať definíciu ustanovenú v spoločenstve pre názov "grappa" ("grape marc spirit" alebo "grape marc") podľa článku 1 ods. 4 písm. f) nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89.

--------------------------------------------------

DEKLARÁCIA ŠVAJČIARSKA

o názvoch hydiny týkajúcich sa spôsobu chovu

Švajčiarsko týmto vyhlasuje, že v súčasnosti nemá právne predpisy, ktoré sa konkrétne týkajú typu chovu a názvov hydiny.

Jednako však deklaruje svoj úmysel odteraz začať príslušné postupy s cieľom do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto dohody prijať právne predpisy konkrétne sa týkajúce typu chovu a názvov hydiny, ktoré sú rovnocenné s právnymi predpismi spoločenstva o tejto veci.

Švajčiarsko týmto vyhlasuje, že má príslušné právne predpisy, ktoré sa týkajú najmä ochrany spotrebiteľov pred zavádzajúcimi praktikami, ochrany zvierat, ochrany značiek a boja proti nekalej hospodárskej súťaži.

Vyhlasuje, že existujúce právne predpisy sa uplatňujú tak, aby zabezpečili, že spotrebiteľ dostane k dispozícii vecné objektívne informácie s cieľom zaručiť spravodlivú súťaž medzi hydinou švajčiarskeho pôvodu a hydinou s pôvodom v spoločenstve. Osobitnú pozornosť bude venovať zabráneniu využitiu nepresných alebo klamných informácií, ktoré uvádzajú spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o daný produkt, typ chovu a názvy hydiny umiestnené na trhu vo Švajčiarsku.

--------------------------------------------------

DEKLARÁCIA

k účasti Švajčiarska vo výboroch

Rada súhlasí, aby sa zástupcovia Švajčiarska mohli, pokiaľ sa ich záležitosti týkajú, zúčastniť na zasadaniach týchto výborov a expertných pracovných skupín ako pozorovatelia:

- výbory výskumných programov, vrátane Výboru pre vedecko-technický výskum (CREST),

- administratívna komisia o sociálnom zabezpečení pre migrujúcich pracovníkov,

- koordinačná skupina pre vzájomné uznávanie vysokoškolských diplomov,

- poradné výbory pre letecké trasy a uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže v oblasti leteckej dopravy.

Zástupcovia Švajčiarska nesmú byť prítomní na hlasovaniach týchto výborov.

V prípade iných výborov, ktoré sa zaoberajú oblasťami, na ktoré sa vzťahujú tieto dohody, v ktorých Švajčiarsko prijalo buď acquis communautaire, alebo rovnocenné opatrenia, sa Komisia poradí so švajčiarskymi odborníkmi na základe postupu uvedeného v článku 100 Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

--------------------------------------------------