22000A0411(02)Úradný vestník L 089 , 11/04/2000 S. 0015 - 0023


Zmluva WIPO o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch

(WPPT)

Ženeva (1996)

Obsah

Preambula

KAPITOLA I

Článok 1

Článok 2

Článok 3

Článok 4

KAPITOLA II

Článok 5

Článok 6

Článok 7

Článok 8

Článok 9

Článok 10

KAPITOLA III

Článok 11

Článok 12

Článok 13

Článok 14

KAPITOLA IV

Článok 15

Článok 16

Článok 17

Článok 18

Článok 19

Článok 20

Článok 21

Článok 22

Článok 23

KAPITOLA V

Článok 24

Článok 25

Článok 26

Článok 27

Článok 28

Článok 29

Článok 30

Článok 31

Článok 32

Článok 33

PREAMBULA

ZMLUVNÉ STRANY

ŽELAJÚC SI rozvoj a zachovanie ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov (fonogramov) čo najúčinnejším a podľa možnosti jednotným spôsobom,

UZNÁVAJÚC potrebu zaviesť nové medzinárodné pravidlá v záujme zabezpečenia vhodných riešení problémov, ktoré vznikli v dôsledku hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a technického rozvoja,

UZNÁVAJÚC široký vplyv rozvoja a konvergencie informačných a komunikačných technológií na výrobu a využívanie umeleckých výkonov a zvukových záznamov,

UZNÁVAJÚC potrebu zachovať rovnováhu medzi právami výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov a záujmom širokej verejnosti, najmä v oblasti vzdelania, výskumu a prístupu k informáciám,

DOHODLI SA TAKTO:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vzťah k iným dohovorom

1. Nič v tejto zmluve nezbavuje zmluvné strany jestvujúcich povinností, ktoré vzájomne prevzali podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a vysielacích organizácií, uzavretého v Ríme 26. októbra 1961, (ďalej len "Rímsky dohovor").

2. Ochrana poskytovaná podľa tejto zmluvy ponecháva v platnosti a žiadnym spôsobom neovplyvňuje ochranu autorských práv k literárnym a umeleckým dielam. V dôsledku toho nemožno žiadne ustanovenie tejto zmluvy vykladať ako poškodzujúce túto ochranu.

3. Táto zmluva nemá žiadnu spojitosť s inými zmluvami ani vplyv na žiadne práva a povinnosti, ktoré z nich vyplývajú.

Článok 2

Definície

Na účely tejto zmluvy:

a) "výkonní umelci" sú herci, speváci, hudobníci, tanečníci alebo iné osoby, ktoré vystupujú, prednášajú, recitujú, hrajú, predvádzajú alebo iným spôsobom vykonávajú literárne alebo umelecké diela, alebo prejavy ľudového umenia (folklóru);

b) "zvukový záznam" (fonogram) je záznam zvukov umeleckého výkonu alebo iných zvukov, alebo vyjadrenia zvukov iné ako vo forme záznamu, ktorý je súčasťou filmového alebo iného audiovizuálneho diela;

c) "záznam" znamená zachytenie zvukov alebo ich vyjadrenia, z ktorého ich možno pomocou zariadenia vnímať, rozmnožovať alebo rozširovať;

d) "výrobca zvukového záznamu" je osoba alebo právny subjekt, ktorý dal podnet a zodpovedá za prvý záznam zvukov umeleckého výkonu alebo iných zvukov, alebo vyjadrenia zvukov;

e) "zverejnenie" zaznamenaného umeleckého výkonu alebo zvukového záznamu je ponúkanie rozmnoženín záznamu umeleckého výkonu alebo zvukového záznamu verejnosti so súhlasom držiteľa práva a pod podmienkou, že sa rozmnoženiny ponúkajú verejnosti v primeranom množstve;

f) "vysielanie" je prenos zvukov alebo obrazov a zvukov, alebo ich vyjadrenia bezdrôtovými prostriedkami na verejný príjem; "vysielanie" je aj takýto prenos pomocou satelitu; prenos kódovaných signálov je "vysielanie", keď prostriedky odkódovania poskytuje verejnosti vysielajúca organizácia, alebo keď sa poskytujú s jej súhlasom;

g) "verejné predvedenie" umeleckého výkonu alebo zvukového záznamu je prenos zvukov umeleckého výkonu alebo zvukov, alebo vyjadrenia zvukov zaznamenaných v zvukovom zázname pre verejnosť akýmkoľvek prostriedkom iným ako vysielanie. Na účely článku 15 je "verejné predvedenie" aj verejne počuteľná reprodukcia zvukov alebo vyjadrení zvukov zaznamenaných v zvukovom zázname.

Článok 3

Príjemcovia ochrany podľa tejto zmluvy

1. Zmluvné strany súhlasia s ochranou poskytovanou podľa tejto zmluvy výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov, ktorí sú občanmi iných zmluvných strán.

2. Ako občania iných zmluvných strán sa rozumejú výkonní umelci alebo výrobcovia zvukových záznamov, ktorí by spĺňali kritériá spôsobilosti na ochranu podľa Rímskeho dohovoru, keby všetky zmluvné strany tejto zmluvy boli zmluvnými stranami uvedeného dohovoru. Pokiaľ ide o tieto kritériá spôsobilosti, zmluvné strany použijú príslušné definície uvedené v článku 2 tejto zmluvy.

3. Každá zmluvná strana, ktorá využije možnosti podľa článku 5 ods. 3 Rímskeho dohovoru alebo článku 17 na účely článku 5 tohto dohovoru, oznámi to, v súlade s týmito ustanoveniami, generálnemu riaditeľovi Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Článok 4

Vnútroštátne zaobchádzanie

1. Každá zmluvná strana zaobchádza s občanmi ostatných zmluvných strán, definovanými v článku 3 ods. 2, rovnako ako so svojimi vlastnými občanmi, pokiaľ ide o výhradné práva osobitne priznané touto zmluvou a o právo na spravodlivú odmenu podľa článku 15 tejto zmluvy.

2. Povinnosť ustanovená v odseku 1 sa nevzťahuje na rozsah, v akom využíva druhá zmluvná strana výhrady povolené podľa článku 15 ods. 3 tejto zmluvy.

KAPITOLA II

PRÁVA VÝKONNÝCH UMELCOV

Článok 5

Morálne práva výkonných umelcov

1. Nezávisle od majetkových práv výkonného umelca a dokonca aj po prevode týchto práv má výkonný umelec pri predvedení svojich zvukových umeleckých výkonov naživo alebo výkonov zaznamenaných v zvukových záznamoch právo na identifikáciu ako umelec, ktorý toto umelecké dielo vykonal, okrem prípadov, keď spôsob využitia umeleckého výkonu a akéhokoľvek jeho skreslenie, skomolenie alebo iná zmena, ktorá by mohla poškodiť jeho povesť, má za následok vypustenie identifikácie.

2. Práva priznané výkonnému umelcovi v súlade s odsekom 1 sa po jeho smrti zachovávajú aspoň do zániku majetkových práv a sú vykonateľné osobami alebo inštitúciami, ktoré sú na to oprávnené právnym poriadkom zmluvnej strany, kde sa nárok na ochranu uplatňuje. Zmluvné strany, ktorých právny poriadok platný v čase ratifikácie tejto zmluvy alebo v čase pristúpenia k nej nezabezpečuje ochranu všetkých práv výkonného umelca po jeho smrti podľa predchádzajúceho odseku, môžu však ustanoviť, že sa niektoré z týchto práv prestanú po jeho smrti zachovávať.

3. Právne prostriedky nahrádzajúce ochranu práv priznaných podľa tohto článku sa riadia právnym poriadkom zmluvnej strany, kde sa nárok na ochranu uplatňuje.

Článok 6

Majetkové práva výkonných umelcov pri nezaznamenaných výkonoch

Výkonní umelci majú ohľadne svojich umeleckých výkonov výhradné právo udeľovať súhlas:

i) na vysielanie a verejné predvedenie svojich nezaznamenaných výkonov s výnimkou, keď predvedenie je už vysielaným predvedením; a

ii) na zaznamenanie svojich nezaznamenaných umeleckých výkonov.

Článok 7

Právo na reprodukciu

Výkonní umelci majú výhradné právo udeľovať súhlas na priame alebo nepriame rozmnožovanie svojho umeleckého výkonu zaznamenaného v zvukových záznamoch ľubovoľným spôsobom alebo formou.

Článok 8

Právo na šírenie

1. Výkonní umelci majú výhradné právo udeľovať súhlas na sprístupnenie originálu a rozmnoženín zvukových záznamov svojich umeleckých výkonov verejnosti predajom alebo iným prevodom vlastníctva.

2. Žiadne ustanovenie tejto zmluvy nemá vplyv na slobodu zmluvných strán pri určení prípadných podmienok, za ktorých sa po prvom predaji alebo prevode, alebo prechode vlastníctva k originálu alebo rozmnoženine umeleckého výkonu s povolením výkonného umelca vyčerpá právo podľa odseku 1.

Článok 9

Právo na nájom

1. Výkonní umelci majú výhradné právo udeľovať súhlas s obchodným nájmom originálu a rozmnoženín zvukových záznamov svojich umeleckých výkonov podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán, a to aj vtedy, keď ich rozširoval výkonný umelec alebo niekto iný s jeho súhlasom.

2. Napriek ustanoveniam odseku 1 zmluvná strana, ktorá 15. apríla 1994 uplatňovala a pokračuje v uplatňovaní spravodlivého systému odmeňovania výkonných umelcov za nájom rozmnoženín ich umeleckých výkonov uložených vo zvukových záznamoch, môže zachovať svoj systém pod podmienkou, že obchodný nájom zvukových záznamov neumožňuje podstatné poškodzovanie výhradného práva výkonného umelca na reprodukciu.

Článok 10

Právo na sprístupnenie zaznamenaných umeleckých výkonov

Výkonní umelci majú výhradné právo udeľovať súhlas na sprístupnenie svojich umeleckých výkonov zaznamenaných v zvukových záznamoch drôtovými alebo bezdrôtovými prostriedkami verejnosti takým spôsobom, že jednotlivci môžu mať prístup k nim z miesta a v čase, ktorý si individuálne zvolia.

KAPITOLA III

PRÁVA VÝROBCOV ZVUKOVÝCH ZÁZNAMOV

Článok 11

Právo na reprodukciu

Výrobcovia zvukových záznamov majú výhradné právo udeľovať súhlas na priame alebo nepriame rozmnožovanie svojich zvukových záznamov ľubovoľným spôsobom alebo formou.

Článok 12

Právo na šírenie

1. Výrobcovia zvukových záznamov majú výhradné právo udeľovať súhlas na sprístupnenie originálu a rozmnoženín svojich zvukových záznamov verejnosti predajom alebo iným prevodom vlastníctva.

2. Žiadne ustanovenie tejto zmluvy nemá vplyv na slobodu zmluvných strán pri určení prípadných podmienok, za ktorých sa po prvom predaji alebo prevode, alebo prechode vlastníctva k originálu alebo rozmnoženine zvukového záznamu so súhlasom výrobcu zvukového záznamu vyčerpá právo podľa odseku 1.

Článok 13

Právo na nájom

1. Výrobcovia zvukových záznamov majú výhradné právo udeľovať súhlas na obchodný nájom originálu a rozmnoženín svojich zvukových záznamov verejnosti, a to aj vtedy, keď ich rozširoval výrobca alebo niekto iný so súhlasom výrobcu.

2. Napriek ustanoveniam odseku 1 zmluvná strana, ktorá 15. apríla 1994 uplatňovala a pokračuje v uplatňovaní spravodlivého systému odmeňovania výrobcov zvukových záznamov za nájom rozmnoženín ich zvukových záznamov, môže zachovať svoj systém pod podmienkou, že obchodný nájom zvukových záznamov neumožňuje podstatné poškodzovanie výhradného práva výrobcov zvukových záznamov na rozmnožovanie.

Článok 14

Právo na sprístupnenie zvukových záznamov

Výrobcovia zvukových záznamov majú výhradné právo udeľovať súhlas na sprístupnenie svojich zvukových záznamov verejnosti drôtovými alebo bezdrôtovými prostriedkami takým spôsobom, že jednotlivci môžu mať prístup k nim z miesta a v čase, ktorý si individuálne zvolia.

KAPITOLA IV

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Právo na odmenu pri vysielaní alebo verejnom predvedení

1. Výkonní umelci a výrobcovia zvukových záznamov majú výhradné právo na jednorazovú spravodlivú odmenu za priame alebo nepriame využitie zvukových záznamov uverejnených na obchodné účely, na vysielanie alebo na akékoľvek verejné predvedenie.

2. Zmluvné strany môžu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch ustanoviť, že jednorazovú spravodlivú odmenu uplatňuje od užívateľa buď výkonný umelec, alebo výrobca zvukového záznamu, alebo obaja. Zmluvné strany môžu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch uzákoniť, aby v prípade chýbajúcej dohody medzi výkonným umelcom a výrobcom zvukového záznamu platili podmienky, podľa ktorých sa jednorazová spravodlivá odmena rozdelí medzi výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov.

3. Ktorákoľvek zmluvná strana môže oznámením uloženým u generálneho riaditeľa WIPO vyhlásiť, že bude ustanovenia odseku 1 uplatňovať len v súvislosti s niektorými spôsobmi využitia, alebo že vymedzí ich uplatňovanie iným spôsobom, alebo ich nebude uplatňovať vôbec.

4. Na účely tohto článku sa zvukové záznamy, sprístupnené verejnosti drôtovými alebo bezdrôtovými prostriedkami takým spôsobom, že jednotlivci môžu mať k nim prístup z miesta a v čase, ktorý si individuálne zvolia, považujú za uverejnené na obchodné účely.

Článok 16

Obmedzenia a výnimky

1. Zmluvné strany môžu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch ustanoviť pri ochrane práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov tie isté druhy obmedzení a výnimiek, ako ustanovujú vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch v súvislosti s ochranou práv autorov literárnych a umeleckých diel.

2. Zmluvné strany zmenšia akékoľvek obmedzenia a výnimky z práv ustanovených v tejto zmluve v niektorých osobitných prípadoch, ktoré neodporujú obvyklému využívaniu umeleckých výkonov alebo zvukových záznamov a bezdôvodne nepoškodzujú oprávnené záujmy výkonného umelca alebo výrobcu zvukového záznamu.

Článok 17

Trvanie ochrany

1. Ochrana, ktorá sa poskytuje výkonným umelcom podľa tejto zmluvy, trvá najmenej do konca lehoty 50 rokov počítanej od konca roka, keď bol umelecký výkon zaznamenaný do zvukového záznamu.

2. Ochranná lehota poskytovaná výrobcom zvukových záznamov podľa tejto zmluvy trvá najmenej do konca lehoty 50 rokov počítanej od konca roka, v ktorom sa zvukový záznam uverejnil, alebo, ak nebol uverejnený v lehote 50 rokov od zhotovenia zvukového záznamu, 50 rokov od konca roka, v ktorom bol záznam zhotovený.

Článok 18

Povinnosti, ktoré sa týkajú technických opatrení

Zmluvné strany zabezpečujú primeranú právnu ochranu a právne účinné opravné prostriedky proti obchádzaniu účinných technických opatrení, ktoré používajú výkonní umelci alebo výrobcovia zvukových záznamov v súvislosti s výkonom svojich práv podľa tejto zmluvy a ktoré obmedzujú v súvislosti s ich umeleckým výkonom alebo zvukovým záznamom konanie, na ktoré príslušní výkonní umelci alebo výrobcovia zvukových záznamov neudelili súhlas, alebo ktoré právne predpisy nepovolili.

Článok 19

Povinnosti, ktoré sa týkajú informácií o správe práv

1. Zmluvné strany zabezpečujú primerané a účinné právne prostriedky proti ktorejkoľvek osobe, ktorá, i keď vie alebo vzhľadom na občiansko-právne opatrenia má racionálne dôvody vedieť, že tým spôsobí, umožní, uľahčí alebo zakryje poškodenie niektorého práva, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, keď:

i) bez povolenia odstráni alebo pozmení elektronickú informáciu o správe práv;

ii) šíri, dováža na šírenie, vysiela alebo verejne predvádza, alebo zverejňuje iným spôsobom bez povolenia umelecký výkon, rozmnoženiny zaznamenaných umeleckých výkonov alebo zvukové záznamy s vedomím, že informácie o správe práv boli bez povolenia odstránené alebo pozmenené.

2. Pojem "informácie o správe práv" použitý v tomto článku znamená informácie, ktoré identifikujú výkonného umelca, umelecký výkon výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, zvukový záznam, vlastníka akéhokoľvek práva k umeleckému výkonu alebo zvukovému záznamu a akékoľvek čísla alebo kódy, ktoré takéto informácie zastupujú, keď je ktorákoľvek z týchto informácií pripojená k rozmnoženine záznamu umeleckého výkonu alebo k zvukovému záznamu, alebo sa objavuje v súvislosti so zverejnením zaznamenaného umeleckého výkonu alebo zvukového záznamu.

Článok 20

Formality

Využívanie ani vykonávanie práv poskytovaných podľa tejto zmluvy nepodlieha žiadnej formalite.

Článok 21

Výhrady

Podľa ustanovení článku 15 ods. 3 nie sú dovolené žiadne výhrady k tejto zmluve.

Článok 22

Prechodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uplatňujú ustanovenia článku 18 Bernského dohovoru na práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov, poskytované podľa tejto zmluvy, mutatis mutandis.

2. Zmluvná strana môže obmedziť uplatňovanie článku 5 tejto zmluvy na umelecké výkony, ktoré vznikli po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy pre túto stranu napriek odseku 1.

Článok 23

Ustanovenia o vymáhaní práv

1. Zmluvné strany sa zaväzujú v súlade so svojimi právnymi systémami prijať opatrenia potrebné na zaistenie uplatňovania tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany zisťujú dostupnosť postupov vymáhania podľa svojho vnútroštátneho práva tak, aby umožňovali účinné konanie proti každému skutku, ktorým sa porušujú práva podľa tejto zmluvy, vrátane promptných opatrení na predchádzanie porušovania a opatrení, ktoré zabraňujú ďalšiemu porušovaniu.

KAPITOLA V

ADMINISTRATÍVNE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24

Zhromaždenie

1. a) Zmluvné strany tvoria zhromaždenie.

b) Každú zmluvnú stranu zastupuje jeden delegát, ktorému môžu pomáhať náhradníci, poradcovia a znalci.

c) Výdavky každej delegácie uhrádza zmluvná strana, ktorá delegáciu vymenovala. Zhromaždenie môže požiadať WIPO o poskytnutie finančnej pomoci na uľahčenie účasti delegácií zmluvných strán, ktoré sa považujú za rozvojové krajiny v súlade s obvyklou praxou Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov alebo sú krajinami, ktoré prechádzajú na trhové hospodárstvo.

2. a) Zhromaždenie rokuje o záležitostiach, ktoré sa týkajú zachovania a rozvoja tejto zmluvy a uplatňovania a vykonávania tejto zmluvy.

b) Zhromaždenie plní funkciu pridelenú podľa článku 26 ods. 2 v súvislosti s pristúpením niektorých medzivládnych organizácií ako zmluvných strán k tejto zmluve.

c) Zhromaždenie rozhoduje o zvolaní akejkoľvek diplomatickej konferencie na revíziu tejto zmluvy a dáva generálnemu riaditeľovi WIPO potrebné príkazy na prípravu takej diplomatickej konferencie.

3. a) Každá zmluvná strana, ktorá je štátom, má jeden hlas a hlasuje len vo svojom mene.

b) Každá zmluvná strana, ktorá je medzivládnou organizáciou, sa môže zúčastňovať na hlasovaní namiesto svojich členských štátov s počtom hlasov rovnajúcim sa počtu jej členských štátov, ktoré sú stranami tejto zmluvy. Žiadna medzivládna organizácia nemôže hlasovať, ak uplatňuje svoje hlasovacie právo ktorýkoľvek z jej členských štátov a naopak.

4. Riadne zasadnutie zhromaždenia sa koná každé dva roky a zvoláva ho generálny riaditeľ WIPO.

5. Zhromaždenie ustanovuje svoj rokovací poriadok vrátane zvolania mimoriadnych zasadnutí, podmienok uznášaniaschopnosti (požiadaviek na kvórum) a potrebnej väčšiny na rôzne druhy rozhodnutí podľa ustanovení tejto zmluvy.

Článok 25

Medzinárodná kancelária

Medzinárodná kancelária WIPO plní administratívne úlohy, ktoré sa týkajú zmluvy.

Článok 26

Spôsobilosť stať sa zmluvnou stranou

1. Stranou tejto zmluvy sa môže stať každý členský štát WIPO.

2. Zhromaždenie môže rozhodnúť o pristúpení medzivládnej organizácie ako strany k tejto zmluve, keď vyhlási, že je vhodná a má vlastné právne predpisy, ktorými sú viazané jej členské štáty v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, a že je v súlade so svojimi vlastnými postupmi riadne oprávnená stať sa stranou tejto zmluvy.

3. Európske spoločenstvo sa môže stať stranou tejto zmluvy, na základe svojho vyhlásenia podľa predchádzajúceho odseku, na diplomatickej konferencii, ktorá prijala túto zmluvu.

Článok 27

Práva a povinnosti podľa zmluvy

Každá zmluvná strana nadobúda všetky práva a preberá všetky povinnosti podľa tejto zmluvy, pokiaľ niektoré osobitné ustanovenia tejto zmluvy neustanovujú opak.

Článok 28

Podpis zmluvy

Táto zmluva je otvorená na podpis pre ktorýkoľvek členských štát WIPO a Európske spoločenstvo do 31. decembra 1997.

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti zmluvy

Táto zmluva nadobúda účinnosť tri mesiace po uložení 30 listín o ratifikácii alebo pristúpení štátov u generálneho riaditeľa WIPO.

Článok 30

Dátum prevzatia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy

Táto zmluva zaväzuje:

i) 30 štátov podľa článku 29 od dátumu, keď táto zmluva nadobudla účinnosť;

ii) každý iný štát po uplynutí troch mesiacov od dátumu, keď tento štát uložil svoju listinu u generálneho riaditeľa WIPO;

iii) Európske spoločenstvo po uplynutí troch mesiacov od uloženia jeho listiny o ratifikácii alebo pristúpení, ak táto listina bola uložená po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy podľa článku 29 alebo tri mesiace po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, ak uvedená listina bola uložená pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy;

iv) každú inú medzivládnu organizáciu, ktorá pristupuje ako strana k tejto zmluve, po uplynutí troch mesiacov od uloženia jej listiny o pristúpení.

Článok 31

Vypovedanie zmluvy

Každá zmluvná strana môže vypovedať túto zmluvu oznámením adresovaným generálnemu riaditeľovi WIPO. Každá výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok od dátumu doručenia oznámenia generálnemu riaditeľovi WIPO.

Článok 32

Zmluvné jazyky

1. Táto zmluva je podpísaná ako jediný originál v anglickom, arabskom, čínskom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, verzie vo všetkých týchto jazykoch sú rovnako autentické.

2. Úradný text v každom inom jazyku, než je uvedený v odseku 1, vydá generálny riaditeľ WIPO na žiadosť záujemcu po prerokovaní so všetkými zainteresovanými stranami. Na účely tohto odseku je "zainteresovanou stranou" každý členský štát WIPO, o ktorého úradný jazyk alebo úradné jazyky ide, a Európske spoločenstvo a ktorákoľvek iná medzivládna organizácia, ktorá sa môže stať stranou tejto zmluvy, ak je dotknutý jeden z jej úradných jazykov.

Článok 33

Depozitár

Depozitárom tejto zmluvy je generálny riaditeľ WIPO.

--------------------------------------------------

Dohodnuté vyhlásenia

K článku 1 ods. 2

Rozumie sa, že článok 1 ods. 2 vysvetľuje vzťah medzi právami k zvukovým záznamom podľa tejto zmluvy a autorským právom k dielam uloženým vo zvukových záznamoch. V prípadoch, keď je potrebné udelenie súhlasu tak od autora diela uloženého v zvukovom zázname, ako aj výkonného umelca alebo výrobcu vlastniaceho práva k zvukovému záznamu, potreba udelenia súhlasu autora nezanikne, pretože je potrebné aj udelenie súhlasu výkonného umelca alebo výrobcu a naopak.

Okrem toho sa rozumie, že nič, čo je uvedené v článku 1 ods. 2, nebráni zmluvnej strane poskytnúť výhradné práva výkonnému umelcovi alebo výrobcovi zvukového záznamu nad rámec, ktorý musí poskytnúť podľa tejto zmluvy.

K článku 2 písm. b)

Rozumie sa, že definícia zvukového záznamu uvedená v článku 2 písm. b) nenaznačuje, že práva k zvukovému záznamu sú akokoľvek ovplyvnené svojím včlenením do filmového alebo iného audiovizuálneho diela.

K článku 2 písm. e) a článkom 8, 9, 12 a 13

Pokiaľ sa v týchto článkoch používajú výrazy "rozmnoženiny" a "originál a rozmnoženiny", ktoré podliehajú právu na šírenie a právu na nájom podľa uvedených článkov, vzťahujú sa výhradne na pevné kópie, ktoré možno uviesť do obehu ako hmotné predmety.

K článku 3 ods. 2

Na uplatňovanie článku 3 ods. 2 sa rozumie, že záznam znamená zhotovenie materskej pásky ("bande-mère").

K článku 3

Rozumie sa, že odkazy v článku 5 písm. a) a v článku 16 písm. a) bod (v) Rímskeho dohovoru na "občana iného zmluvného štátu" budú pri uplatňovaní tejto zmluvy v súvislosti medzivládnou organizáciou, ktorá je zmluvnou stranou tejto zmluvy, znamenať, že ide o občana jednej z krajín, ktoré sú členmi uvedenej organizácie.

K článkom 7, 11 a 16

Právo na reprodukciu podľa článku 7 a 11 a výnimky z neho povolené podľa článku 16 sa plne uplatňujú aj na digitálne prostredie, najmä na využívanie umeleckých výkonov a zvukových záznamov v digitálnej forme. Rozumie sa, že uloženie chráneného umeleckého výkonu alebo zvukového záznamu v digitálnej forme na elektronickom médiu predstavuje reprodukciu v zmysle týchto článkov.

K článku 15

Rozumie sa, že článok 15 nepredstavuje úplné riešenie úrovne práv na vysielanie a verejné predvedenie, ktoré by mali mať výkonní umelci a výrobcovia zvukových záznamov v digitálnom veku. Delegácie neboli schopné dosiahnuť dohodu o rozličných návrhoch aspektov výhradnosti, priznávanej za určitých okolností, alebo práv priznávaných bez možnosti výhrad, a preto ponechali tento bod na riešenie v budúcnosti.

K článku 15

Rozumie sa, že článok 15 nebráni udeleniu práva, podľa tohto článku ľudovým umelcom a výrobcom zvukových záznamov folklóru, keď takéto zvukové záznamy ešte neboli zverejnené na obchodný účel.

K článku 16

Dohodnuté vyhlásenie, ktoré sa týka článku 10 (o obmedzeniach a výnimkách) zmluvy o ochrane autorských práv WIPO, možno uplatňovať mutatis mutandis aj na článok 16 (o obmedzeniach a výnimkách) zmluvy o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch WIPO.

K článku 19

Dohodnuté vyhlásenie, ktoré sa týka článku 12 (o povinnostiach, ktoré sa týkajú informácií o správe práv) zmluvy o ochrane autorských práv WIPO možno uplatňovať mutatis mutandis aj na článok 19 (o povinnostiach, ktoré sa týkajú informácií o správe práv) zmluvy o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch WIPO.

--------------------------------------------------