11/ 57

SK

Úradný vestník Európskej únie

3


21999A1204(02)


L 311/3

ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKEJ ÚNIE


DOHODA

o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej (1)

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o založení EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

ďalej len „členské štáty“, a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“,

na jednej strane, a

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Južná Afrika“,

na strane druhej,

ďalej len „strany“,

BERÚC DO ÚVAHY závažnosť existujúcich zväzkov priateľstva a spolupráce medzi Spoločenstvom, členskými štátmi a Južnou Afrikou a na spoločné hodnoty, ktoré strany vyznávajú;

BERÚC DO ÚVAHY skutočnosť, že Spoločenstvo, členské štáty a Južná Afrika chcú naďalej posilňovať tieto zväzky a vytvoriť úzke a trvalé vzťahy na základe reciprocity, partnerstva a spoločného rozvoja;

UZNÁVAJÚC historické úspechy, ktoré ľud Južnej Afriky dosiahol pri zrušení systému apartheidu a budovaní nového politického poriadku založeného na zákonnosti, ľudských právach a demokracii;

UZNÁVAJÚC politickú a finančnú podporu Spoločenstva a členských štátov pri tomto procese politických zmien a transformácie v Južnej Afrike;

PAMÄTAJÚC na trvalú oddanosť strán zásadám Charty Spojených národov a demokratickým zásadám a základným ľudským právam tak, ako sú stanovené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv;

BERÚC NA VEDOMIE Dohodu o spolupráci medzi Južnou Afrikou a Európskym spoločenstvom, ktorá bola podpísaná 10. októbra 1994;

PAMÄTAJÚC na prianie strán vybudovať čo najužší vzťah medzi Južnou Afrikou a krajinami AKT (africkej, karibskej a tichomorskej oblasti) a krajinami ES dohovoru z Lomé, čo sa odrazilo v podpísaní protokolu o pristúpení Južnej Afriky k štvrtému dohovoru AKT – ES z Lomé z 24. apríla 1997, zmenenému a doplnenému dohodou podpísanou na Mauríciu 4. novembra 1995;

SO ZRETEĽOM na práva a povinnosti strán v rámci ich členstva v Svetovej obchodnej organizácii (WTO), na potrebu prispieť k zavádzaniu výsledkov Uruguajského kola a snahy, ktoré v tomto ohľade obe strany už vyvinuli;

PAMÄTAJÚC na dôležitosť, ktorú strany prisudzujú princípom a pravidlám, ktorými sa riadi medzinárodný obchod, a na potrebu uplatňovať ich priehľadným a nediskriminujúcim spôsobom;

POTVRDZUJÚC podporu a povzbudenie Spoločenstva a členských štátov procesu liberalizácie obchodu a reštrukturalizácie hospodárstva, ktoré v súčasnosti prebiehajú v Južnej Afrike;

UZNÁVAJÚC snahy juhoafrickej vlády pri zabezpečovaní hospodárskeho a sociálneho rozvoja ľudu Južnej Afriky;

ZDÔRAZŇUJÚC dôležitosť, ktorú Európska únia aj Južná Afrika prisudzujú úspešnej realizácii juhoafrického programu reštrukturalizácie a rozvoja;

POTVRDZUJÚC záväzok strán podporiť regionálnu spoluprácu a ekonomickú integráciu medzi krajinami južnej Afriky, a povzbudiť liberalizáciu obchodu medzi týmito krajinami;

BERÚC NA VEDOMIE záväzok strán zabezpečiť, aby ich vzájomné opatrenia nebrzdili proces reštrukturalizácie Juhoafrickej colnej únie (SACU), ktorá spája Južnú Afriku so štyrmi štátmi AKT;

VYZDVIHUJÚC dôležitosť, ktorú strany pripisujú hodnotám a zásadám stanoveným v záverečných vyhláseniach Medzinárodnej konferencie o obyvateľstve a rozvoji, ktorá sa konala v Káhire v roku 1994, na Svetovom summite o sociálnom rozvoji, ktorý sa konal v Kodani v marci 1995, a na Štvrtej svetovej konferencii o ženách, ktorá sa konala v Pekingu v roku 1995;

ZNOVU POTVRDZUJÚC záväzok strán voči ekonomickému a sociálnemu rozvoju a dodržiavaniu základných práv pracujúcich, predovšetkým prostredníctvom podpory príslušných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ktoré zahŕňajú také témy, ako je sloboda zhromažďovania, právo na kolektívne vyjednávanie a nediskrimináciu; zrušenie nútenej práce a detskej práce;

PAMÄTAJÚC na dôležitosť začatia pravidelného politického dialógu v dvojstrannom a mnohostrannom kontexte o záležitostiach spoločného záujmu,

SA DOHODLI TAKTO:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ CIELE, ZÁSADY A POLITICKÝ DIALÓG

Článok 1

Ciele

Ciele tejto dohody sú:

a)

poskytnúť primeraný rámec pre dialóg medzi stranami, podporujúci rozvoj úzkych vzťahov vo všetkých oblastiach zahrnutých do tejto dohody;

b)

podporiť snahu Južnej Afriky upevniť ekonomické a sociálne základy jej transformačného procesu;

c)

presadzovať regionálnu spoluprácu a ekonomickú integráciu v juhoafrickom regióne a prispieť k jeho harmonickému a trvalo udržateľnému ekonomickému a sociálnemu rozvoju;

d)

presadzovať rozšírenie a obojstrannú liberalizáciu vzájomného obchodu s tovarom, službami a kapitálom;

e)

povzbudiť hladkú a postupnú integráciu Južnej Afriky do svetového hospodárstva;

f)

presadzovať spoluprácu medzi Spoločenstvom a Južnou Afrikou v rámci ich príslušných právomocí, a to v ich spoločnom záujme.

Článok 2

Základný prvok

Dodržiavanie demokratických zásad a základných ľudských práv, ktoré sú stanovené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ako aj zásad zákonnosti posilňuje vnútornú aj medzinárodnú politiku Spoločenstva a Južnej Afriky a tvorí základný prvok tejto dohody.

Strany taktiež znova potvrdzujú svoju oddanosť zásadám dobrej správy vecí verejných.

Článok 3

Neplnenie

1.   Ak sa jedna zo strán domnieva, že druhá strana nesplnila povinnosť vyplývajúcu z tejto dohody, môže urobiť primerané opatrenia.

2.   Skôr, ako tak urobí, do 30 dní poskytne druhej strane všetky príslušné informácie potrebné na dôkladné preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre strany.

3.   Za mimoriadne naliehavých okolností možno urobiť primerané opatrenia aj bez predchádzajúcich konzultácií. Strana, ktorá tieto opatrenia robí, bezodkladne o nich informuje druhú stranu. Tieto opatrenia sa stanú predmetom konzultácií, pokiaľ o to druhá strana požiada. Tieto konzultácie sa uskutočnia do 30 dní od oznámenia opatrení. Ak sa nenájde uspokojivé riešenie, dotknutá strana môže využiť postup súvisiaci s urovnávaním sporov.

4.   Na účely správneho výkladu a praktického uplatnenia tejto dohody sa strany dohodli, že slovné spojenie „za mimoriadne naliehavých okolností“ v odseku 3 znamená zásadné porušenie dohody jednou zo strán. Zásadné porušenie dohody je:

i)

odstúpenie alebo vypovedanie dohody, ktoré nie je povolené podľa všeobecných pravidiel medzinárodného práva, alebo

ii)

porušenie základného prvku dohody, ktorý je opísaný v článku 2.

5.   Strany súhlasia, že primerané opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku sú opatrenia, ktoré sa robia v súlade s medzinárodným právom, a pri výbere týchto opatrení treba uprednostniť tie, ktoré najmenej narušia fungovanie tejto dohody.

Článok 4

Politický dialóg

1.   Medzi stranami sa ustanoví pravidelný politický dialóg. Sprevádza a pomáha upevňovať ich spoluprácu a prispieva k vytvoreniu trvalých zväzkov solidarity a nových foriem spolupráce.

2.   Politický dialóg a spolupráca majú predovšetkým:

a)

podporiť hlbšie vzájomné porozumenie medzi stranami a väčšie zbližovanie názorov;

b)

umožniť každej strane zvážiť stanovisko a záujmy druhej strany;

c)

povzbudiť podporu demokracie, zákonnosť a dodržiavanie ľudských práv;

d)

podporiť sociálnu spravodlivosť a pomôcť vytvoriť nevyhnutné podmienky na odstránenie chudoby a všetkých foriem diskriminácie.

3.   Politický dialóg zahrňuje všetky oblasti spoločného záujmu strán.

4.   Politický dialóg sa uskutoční vždy v prípade potreby, najmä:

a)

na ministerskej úrovni;

b)

na úrovni najvyšších činiteľov zastupujúcich Južnú Afriku na jednej strane a predsedníctvo Rady Európskej únie a Komisie Európskych spoločenstiev na strane druhej;

c)

pri plnom využití všetkých diplomatických ciest vrátane pravidelných informačných stretnutí, konzultácií pri príležitosti medzinárodných stretnutí a kontaktov medzi diplomatickými predstaviteľmi v tretích krajinách;

d)

pokiaľ možno akýmkoľvek iným spôsobom alebo na akejkoľvek inej úrovni schválenej stranami, čo by mohlo byť užitočným príspevkom k upevneniu dialógu a zvýšeniu jeho účinnosti.

5.   Okrem obojstranného politického dialógu, ktorý je ustanovený v predchádzajúcich odsekoch, strany plne využijú a aktívne prispejú k regionálnemu politickému dialógu medzi Európskou úniou a krajinami južnej Afriky, najmä na účely podpory trvalého mieru a stability v tomto regióne.

Strany sa taktiež zúčastnia politického dialógu v širšom rámci AKT – EÚ, ako predpokladajú a ustanovujú príslušné zmluvy krajín AKT a EÚ.

HLAVA II

OBCHOD

ODDIEL A

VŠEOBECNE

Článok 5

Zóna voľného obchodu

1.   Spoločenstvo a Južná Afrika súhlasia, že založia zónu voľného obchodu (ZVO) v súlade s ustanoveniami tejto dohody a v súlade s ustanoveniami WTO.

2.   Zóna voľného obchodu sa založí na prechodné obdobie, ktoré na strane Južnej Afriky potrvá maximálne 12 rokov a na strane Spoločenstva maximálne 10 rokov, začínajúc dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

3.   Zóna voľného obchodu zahŕňa slobodný pohyb tovaru vo všetkých sektoroch. Táto dohoda taktiež zahŕňa liberalizáciu obchodu so službami a slobodný pohyb kapitálu.

Článok 6

Klasifikácia tovaru

Na strane Spoločenstva kombinovaná nomenklatúra tovaru sa vzťahuje na klasifikáciu tovaru dovezeného z Južnej Afriky. Na strane Južnej Afriky sa zosúladený systém vzťahuje na klasifikáciu tovaru dovezeného zo Spoločenstva.

Článok 7

Základné clo

1.   Základné clo pre každý výrobok, pri ktorom sa má uplatniť jeho postupné znižovanie stanovené v dohode, je clo platné v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2.   Spoločenstvo a Južná Afrika si navzájom oznámia svoje príslušné základné clá v súlade so záväzkom o pozastavení a zrušení, ktorý schválili strany, a dohodnuté výnimky z týchto zásad, ktoré sú stanovené v prílohe I.

3.   V prípadoch, v ktorých proces odstraňovania cla nezačína dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody (predovšetkým pri výrobkoch uvedených v prílohe II v zoznamoch 3, 4 a 5; v prílohe III v zoznamoch 2, 3, 4 a 6; v prílohe IV v zoznamoch 3, 4, 7 a 8; v prílohe V; v prílohe VI v zoznamoch 2, 3 a 5; v prílohe VII), clo, ktoré podľa dohody má byť postupne znižované, je buď základné clo uvedené v odseku 1 tohto článku, alebo clo uplatňované na všeobecnom základe v počiatočný deň príslušného harmonogramu odstraňovania ciel v závislosti od toho, ktoré z nich je nižšie.

Článok 8

Clo fiškálnej povahy

Ustanovenia týkajúce sa zrušenia cla na dovoz platia aj pre clo fiškálnej povahy s výnimkou nediskriminačných spotrebných daní uložených na dovážaný aj tuzemský tovar, ktoré sú v súlade s ustanoveniami článku 21.

Článok 9

Platby s rovnakým účinkom ako clo

V deň nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo a Južná Afrika zrušia pre svoj dovoz všetky platby s rovnakým účinkom ako dovozné clo.

ODDIEL B

PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Článok 10

Vymedzenie pojmu

Ustanovenia tohto oddielu platia pre výrobky s pôvodom v Spoločenstve a Južnej Afrike s výnimkou tých výrobkov, ktoré sú vymedzené pojmom poľnohospodárske výrobky podľa tejto dohody.

Článok 11

Zrušenie ciel Spoločenstvom

1.   Clá uplatňované na dovoz priemyselných výrobkov s pôvodom v Južnej Afrike do krajín Spoločenstva, ktoré nie sú uvedené v prílohe II, sa zrušia v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2.   Clá uplatňované na dovoz priemyselných výrobkov s pôvodom v Južnej Afrike do krajín Spoločenstva, ktoré sú uvedené v prílohe II v zozname 1, sa postupne zrušia v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

 

v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 75 % základného cla;

 

jeden rok po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 50 % základného cla;

 

dva roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 25 % základného cla;

 

tri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zrušia zvyšné clá.

3.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov s pôvodom v Južnej Afrike do krajín Spoločenstva, ktoré sú uvedené v prílohe II v zozname 2, sa postupne zrušia v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

 

v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 86 % základného cla;

 

jeden rok po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 72 % základného cla;

 

dva roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 57 % základného cla;

 

tri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 43 % základného cla;

 

štyri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 28 % základného cla;

 

päť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 14 % základného cla;

 

šesť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zrušia zvyšné clá.

4.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov s pôvodom v Južnej Afrike do krajín Spoločenstva, ktoré sú uvedené v prílohe II v zozname 3, sa postupne zrušia v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

 

tri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 75 % základného cla;

 

štyri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 50 % základného cla;

 

päť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 25 % základného cla;

 

šesť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zrušia zvyšné clá.

Clá uplatňované na mnohé výrobky uvedené v tomto zozname sa začnú znižovať štyri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Clá týchto výrobkov sa zrušia v rámci troch rovnakých ročných znížení, ktoré skončia šesť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

Pre určitý počet oceliarskych výrobkov uvedených v tomto zozname sa clá znížia na základe doložky najvyšších výhod (MFN), pričom sa nulové clo dosiahne v roku 2004.

5.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov s pôvodom v Južnej Afrike do krajín Spoločenstva, ktoré sú uvedené v prílohe II v zozname 4, sa zrušia maximálne do 10 rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

Pokiaľ ide o súčiastky do automobilov uvedené v tomto zozname, uplatňované clo sa zníži o 50 % odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Presný rozpis odstraňovania základných ciel a ciel pre výrobky uvedené v tomto zozname sa stanoví v druhom polroku roku 2000, potom ako obe strany preskúmajú vyhliadky na ďalšiu liberalizáciu juhoafrického dovozu automobilových výrobkov zo Spoločenstva uvedených v prílohe III v zoznamoch 5 a 6, okrem iného aj na základe výsledku prehodnotenia programu rozvoja automobilového priemyslu v Južnej Afrike.

6.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov s pôvodom v Južnej Afrike do krajín Spoločenstva, ktoré sú uvedené v prílohe II v zozname 5, sa preskúmajú v piatom roku platnosti tejto dohody so zreteľom na možné zrušenie ciel.

Článok 12

Zrušenie cla Južnou Afrikou

1.   Clá uplatňované na dovoz priemyselných výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Južnej Afriky, ktoré nie sú uvedené v prílohe III, sa zrušia v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Južnej Afriky, ktoré sú uvedené v prílohe III v zozname 1, sa postupne zrušia v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

 

v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 75 % základného cla;

 

jeden rok po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 50 % základného cla;

 

dva roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 25 % základného cla;

 

tri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zrušia zvyšné clá.

3.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Južnej Afriky, ktoré sú uvedené v prílohe III v zozname 2, sa postupne zrušia v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

 

tri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 67 % základného cla;

 

štyri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 33 % základného cla;

 

päť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zrušia zvyšné clá.

4.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Južnej Afriky, ktoré sú uvedené v prílohe III v zozname 3, sa postupne zrušia v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

 

tri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 90 % základného cla;

 

štyri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 80 % základného cla;

 

päť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 70 % základného cla;

 

šesť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 60 % základného cla;

 

sedem rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 50 % základného cla;

 

osem rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 40 % základného cla;

 

deväť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 30 % základného cla;

 

10 rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 20 % základného cla;

 

11 rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 10 % základného cla;

 

12 rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zrušia zvyšné clá.

5.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Južnej Afriky, ktoré sú uvedené v prílohe III v zozname 4, sa postupne zrušia v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

 

päť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 88 % základného cla;

 

šesť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 75 % základného cla;

 

sedem rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 63 % základného cla;

 

osem rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 50 % základného cla;

 

deväť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 38 % základného cla;

 

10 rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 25 % základného cla;

 

11 rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 13 % základného cla;

 

12 rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zrušia zvyšné clá.

6.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Južnej Afriky, ktoré sú uvedené v prílohe III v zozname 5, sa postupne zrušia v súlade s harmonogramom zahrnutým v uvedenej prílohe.

7.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Južnej Afriky, ktoré sú uvedené v prílohe III v zozname 6, sa pravidelne preskúmajú v priebehu pôsobnosti dohody vzhľadom na ďalšiu liberalizáciu obchodu.

Južná Afrika informuje Spoločenstvo o výsledkoch prehodnotenia programu rozvoja automobilového priemyslu v Južnej Afrike. Predloží návrhy na ďalšiu liberalizáciu juhoafrických dovozov automobilových výrobkov zo Spoločenstva, ktoré sú uvedené v prílohe III v zoznamoch 5 a 6. Strany spoločne preskúmajú tieto návrhy v druhom polroku roku 2000.

ODDIEL C

POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY

Článok 13

Vymedzenie pojmu

Ustanovenia tohto oddielu platia pre výrobky s pôvodom v Spoločenstve a Južnej Afrike, ktoré sú zahrnuté vo vymedzení pojmu WTO pre poľnohospodárske výrobky, ako aj pre ryby a rybárske výrobky (kapitola 3, 1604, 1605 a výrobky 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 a 2301 20 00).

Článok 14

Zrušenie cla Spoločenstvom

1.   Clá uplatňované na dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z Južnej Afriky do krajín Spoločenstva, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV, sa zrušia v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov pochádzajúcich z Južnej Afriky do krajín Spoločenstva, ktoré sú uvedené v prílohe IV v zozname 1, sa postupne zrušia v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

 

v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 75 % základného cla;

 

jeden rok po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 50 % základného cla;

 

dva roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 25 % základného cla;

 

tri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zrušia zvyšné clá.

3.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov pochádzajúcich z Južnej Afriky do krajín Spoločenstva, ktoré sú uvedené v prílohe IV v zozname 2, sa postupne zrušia v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

 

v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 91 % základného cla;

 

jeden rok po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 82 % základného cla;

 

dva roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 73 % základného cla;

 

tri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 64 % základného cla;

 

štyri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 55 % základného cla;

 

päť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 45 % základného cla;

 

šesť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 36 % základného cla;

 

sedem rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 27 % základného cla;

 

osem rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 18 % základného cla;

 

deväť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 9 % základného cla;

 

10 rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zrušia zvyšné clá.

4.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov pochádzajúcich z Južnej Afriky do krajín Spoločenstva, ktoré sú uvedené v prílohe IV v zozname 3, sa postupne zrušia v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

 

tri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 87 % základného cla;

 

štyri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 75 % základného cla;

 

päť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 62 % základného cla;

 

šesť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 50 % základného cla;

 

sedem rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 37 % základného cla;

 

osem rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 25 % základného cla;

 

deväť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 12 % základného cla;

 

10 rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zrušia zvyšné clá.

Pre určité výrobky uvedené v tejto prílohe sa uplatní bezcolná kvóta v súlade s podmienkami, ktoré sú v nej uvedené, a to v období odo dňa nadobudnutia platnosti dohody až do konca postupného odstraňovania ciel na tieto výrobky.

5.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov pochádzajúcich z Južnej Afriky do krajín Spoločenstva, ktoré sú uvedené v prílohe IV v zozname 4, sa postupne zrušia v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

 

päť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok znížia na 83 % základného cla;

 

šesť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok znížia na 67 % základného cla;

 

sedem rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok znížia na 50 % základného cla;

 

osem rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok znížia na 33 % základného cla;

 

deväť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok znížia na 17 % základného cla;

 

10 rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zrušia zvyšné clá.

Pre určité výrobky uvedené v tejto prílohe sa uplatní bezcolná kvóta v súlade s podmienkami, ktoré sú v nej uvedené, a to v období odo dňa nadobudnutia platnosti dohody až do konca postupného odstraňovania ciel na tieto výrobky.

6.   Clá uplatňované na dovoz spracovaných poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z Južnej Afriky do krajín Spoločenstva sú uvedené v prílohe IV v zozname 5 a uplatňujú sa v súlade s podmienkami, ktoré sú v nej uvedené.

Rada pre spoluprácu môže rozhodnúť o:

a)

rozšírení zoznamu spracovaných poľnohospodárskych výrobkov z prílohy IV zoznamu 5 a

b)

znížení ciel na spracované poľnohospodárske výrobky. K tomuto zníženiu cla môže dôjsť, keď dôjde k zníženiu ciel na základné výrobky v obchode medzi Spoločenstvom a Južnou Afrikou, alebo ako odozva na zníženie vyplývajúce zo vzájomných úľav týkajúcich sa spracovaných poľnohospodárskych výrobkov.

7.   Znížené clá uplatňované na dovoz určitých poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Južnej Afrike do krajín Spoločenstva sú uvedené v prílohe IV v zozname 6 a platia odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody a v súlade s podmienkami uvedenými v tejto prílohe.

8.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov pochádzajúcich z Juhoafrickej republiky do Európskeho spoločenstva, ktoré sú uvedené v prílohe IV v zozname 7, sa pravidelne preskúmajú v priebehu pôsobnosti dohody na základe budúceho vývoja v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky.

9.   Colné úľavy pre výrobky uvedené v prílohe IV v zozname 8 sa nedajú uplatniť, keďže tieto výrobky sú zahrnuté do ochranného označenia EÚ.

10.   Colné úľavy pre dovoz výrobkov pochádzajúcich z Južnej Afriky do Spoločenstva, ktoré sú uvedené v prílohe V, sa uplatnia v súlade s podmienkami uvedenými v tejto prílohe.

Článok 15

Zrušenie ciel Južnou Afrikou

1.   Clá uplatňované na dovoz poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Južnej Afriky, ktoré nie sú uvedené v prílohe VI, sa zrušia v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Južnej Afriky, ktoré sú uvedené v prílohe VI v zozname 1, sa postupne zrušia v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

 

v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 75 % základného cla;

 

jeden rok po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 50 % základného cla;

 

dva roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 25 % základného cla;

 

tri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zrušia zvyšné clá.

3.   Clá uplatňované na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Južnej Afriky, ktoré sú uvedené v prílohe VI v zozname 2, sa postupne zrušia v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

 

tri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 67 % základného cla;

 

štyri roky po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 33 % základného cla;

 

päť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zruší zvyšné clo.

4.   Clo uplatňované na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Južnej Afriky, ktoré sú uvedené v prílohe VI v zozname 3, sa postupne zruší v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

 

päť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 88 % základného cla;

 

šesť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 75 % základného cla;

 

sedem rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 63 % základného cla;

 

osem rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 50 % základného cla;

 

deväť rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 38 % základného cla;

 

10 rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 25 % základného cla;

 

11 rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo zníži na 13 % základného cla;

 

12 rokov po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zrušia zvyšné clá.

Pre určité výrobky uvedené v tejto prílohe sa uplatní bezcolná kvóta v súlade s podmienkami, ktoré sú v nej stanovené, a to v období odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody až do konca postupného odstraňovania ciel na tieto výrobky.

5.   Clo uplatňované na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Južnej Afriky, ktoré sú uvedené v prílohe VI v zozname 4, sa pravidelne preskúma v priebehu doby uplatňovania dohody.

6.   Clo uplatňované na dovoz rybárskych výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Južnej Afriky, ktoré sú uvedené v prílohe VII, sa postupne zruší súbežne s odstraňovaním ciel v zodpovedajúcich tarifných triedach zo strany Spoločenstva.

Článok 16

Poľnohospodárska ochrana

Bez dosahu na ostatné ustanovenia tejto dohody, a najmä na článok 24, ak vzhľadom na mimoriadnu citlivosť poľnohospodárskych trhov dovoz výrobkov pochádzajúcich z jednej strany spôsobí, alebo hrozí, že spôsobí vážne narušenie trhov druhej strany, Rada pre spoluprácu okamžite posúdi danú záležitosť, aby našla primerané riešenie. Až do rozhodnutia Rady pre spoluprácu a pokiaľ si výnimočné okolnosti vyžadujú okamžitý zásah, postihnutá strana môže urobiť predbežné opatrenia potrebné na obmedzenie alebo nápravu narušenia. Pri realizácii takýchto predbežných opatrení postihnutá strana zohľadní záujmy oboch strán.

Článok 17

Urýchlené zrušenie ciel Južnou Afrikou

1.   Ak o to Južná Afrika požiada, Spoločenstvo zváži návrhy súvisiace s urýchleným harmonogramom na zrušenie ciel na dovoz poľnohospodárskych výrobkov do Južnej Afriky spolu so zrušením všetkých peňažných náhrad za vývoz tých istých výrobkov pochádzajúcich z Európskeho spoločenstva do Južnej Afriky.

2.   Ak Spoločenstvo odpovie na túto žiadosť kladne, nové harmonogramy pre zrušenie ciel a zrušenie peňažných náhrad za vývoz začnú platiť súčasne od dátumu, na ktorom sa obidve strany dohodnú.

3.   V prípade zápornej odpovede Spoločenstva naďalej platia ustanovenia tejto dohody o zrušení ciel.

Článok 18

Doložka o preskúmaní

Najneskôr do piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo a Južná Afrika zvážia ďalšie kroky v procese liberalizácie svojho obojstranného obchodu. Na tieto účely sa preskúmajú predovšetkým, ale nie výlučne, clá uplatňované na výrobky uvedené v prílohe II v zozname 5, v prílohe III v zoznamoch 5 a 6, v prílohe IV v zoznamoch 5, 6 a 7, v prílohe V v zoznamoch 1, 2, 3 a 4, v prílohe VI v zoznamoch 4 a 5 a v prílohe VII.

HLAVA III

ZÁLEŽITOSTI SÚVISIACE S OBCHODOM

ODDIEL A

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Opatrenia na hraniciach

1.   Množstevné obmedzenia dovozu alebo vývozu a opatrenia, ktoré majú rovnaký účinok na obchod medzi Južnou Afrikou a Spoločenstvom, sa zrušia v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2.   V obchode medzi Spoločenstvom a Južnou Afrikou sa nezavedú žiadne nové množstevné obmedzenia dovozu alebo vývozu, ani opatrenia, ktoré majú rovnaký účinok.

3.   V obchode medzi Spoločenstvom a Južnou Afrikou sa odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody nezavedú žiadne nové clá na dovoz alebo vývoz, ani poplatky s rovnakým účinok ako clo a ani sa nezvýšia tie, ktoré už platia.

Článok 20

Poľnohospodárska politika

1.   Strany môžu chodiť na pravidelné konzultácie o stratégii a praktických postupoch svojej vlastnej poľnohospodárskej politiky do Rady pre spoluprácu.

2.   Ak jedna zo strán pri plnení cieľov svojej vlastnej poľnohospodárskej politiky považuje za nutné zmeniť opatrenia ustanovené v tejto dohode, upovedomí o tejto skutočnosti Radu pre spoluprácu, ktorá rozhodne o požadovanej úprave.

3.   Ak Spoločenstvo alebo Južná Afrika pri uplatňovaní odseku 2 zmení opatrenia tejto dohody týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, urobí úpravy, ktoré odsúhlasí Rada pre spoluprácu, aby sa úľavy na dovoz pochádzajúce z druhej strany zachovali na rovnakej úrovni, aká je ustanovená v tejto dohode.

Článok 21

Fiškálne opatrenia

1.   Strany sa zdržia akéhokoľvek opatrenia alebo praktík vnútroštátnej fiškálnej povahy, ktoré priamo alebo nepriamo spôsobia diskrimináciu medzi výrobkami jednej strany a výrobkami pochádzajúcimi z územia druhej strany.

2.   Výrobky vyvážané na územie jednej zo strán nesmú ťažiť z náhrady nepriamych vnútorných daní presahujúcich čiastku nepriamych daní uložených na ne priamo alebo nepriamo.

Článok 22

Colná únia a zóny voľného obchodu

1.   Dohoda nevylučuje udržiavanie alebo zakladanie colných únií, zón voľného obchodu alebo iné dohody medzi jednou zo strán a tretími krajinami, pokiaľ však pritom nezmenia práva a povinnosti ustanovené v tejto dohode.

2.   Konzultácie medzi Spoločenstvom a Južnou Afrikou sa uskutočnia v rámci Rady pre spoluprácu, pokiaľ ide o dohody zakladajúce alebo upravujúce colné únie či zóny voľného obchodu, a v prípade potreby aj pokiaľ ide o ďalšie dôležité záležitosti týkajúce sa ich vlastnej obchodnej politiky s tretími krajinami. Takéto konzultácie sa uskutočnia najmä v prípade vstupu tretej krajiny do Európskej únie, aby sa zaistilo, že sa môžu zohľadniť vzájomné záujmy Spoločenstva a Južnej Afriky.

Článok 23

Antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia

1.   Nič v tejto dohode nezasahuje, ani nijakým spôsobom nebráni prijatiu antidumpingových alebo vyrovnávacích opatrení jednou zo strán v súlade s článkom VI Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (GATT), s Dohodou o vykonávaní článku VI GATT 1994, s Dohodou o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, ktorá tvorí prílohu Dohody z Marakešu o založení WTO.

2.   Skôr ako sa na výrobky dovážané z Južnej Afriky uplatnia definitívne antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia, strany môžu zvážiť možnosť nepriamych opravných prostriedkov, ktoré sú ustanovené v Dohode o vykonávaní článku VI GATT 1994 a v Dohode o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach.

Článok 24

Ochranná doložka

1.   Ak sa akýkoľvek výrobok dováža v takých zvýšených množstvách a za takých podmienok, že spôsobuje alebo hrozí, že spô sobí vážnu škodu domácim výrobcom rovnakého tovaru, alebo priamo konkurenčným výrobkom na území jednej zo zmluvných strán, Spoločenstvo alebo Južná Afrika, podľa toho, koho sa to týka, môže siahnuť po primeraných opatreniach za podmienok stanovených v Dohode WTO o ochranných opatreniach, alebo v Dohode o poľnohospodárstve, ktorá tvorí prílohu Dohody z Marakešu o založení WTO a v súlade s postupmi stanovenými v článku 26.

2.   Ak sa akýkoľvek výrobok dováža v takých zvýšených množstvách a za takých podmienok, že spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážne zhoršenie ekonomickej situácie v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie, Európska únia môže v súlade s postupmi stanovenými v článku 26 po preskúmaní alternatívnych riešení výnimočne prijať dohľadové alebo ochranné opatrenia, ktoré budú obmedzené na dotknutý región (dotknuté regióny).

3.   Ak sa akýkoľvek výrobok dováža v takých množstvách a za takých podmienok, že spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážne zhoršenie hospodárskej jedného alebo viacerých z ostatných členov Juhoafrickej colnej únie, Južná Afrika môže na žiadosť dotknutej krajiny alebo krajín a po preskúmaní alternatívnych riešení výnimočne prijať dohľadové alebo ochranné opatrenia v súlade s postupmi stanovenými v článku 26.

Článok 25

Prechodné ochranné opatrenia

1.   Bez dosahu na ustanovenia článku 24 Južná Afrika môže prijať výnimočné opatrenia obmedzeného trvania, ktoré sa odchyľujú od ustanovení článkov 12 a 15, vo forme zvýšenia alebo opätovného zavedenia ciel.

2.   Tieto opatrenia sa môžu vzťahovať iba na nerozvinuté priemysly či priemyselné odvetvia, ktoré čelia vážnym ťažkostiam spôsobeným zvýšenými dovozmi zo Spoločenstva v dôsledku zníženia ciel predpokladaného podľa článkov 12 a 15, najmä v tých prípadoch, keď tieto ťažkosti vyvolávajú vážne sociálne problémy.

3.   Dovozné clá platné v Južnej Afrike na výrobky s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sa zavedú týmito opatreniami, nemôžu prekročiť úroveň základného cla, alebo uplatňovaných colných sadzieb doložky najvyšších výhod, alebo 20 % podľa hodnoty, podľa toho, ktorá položka je nižšia, a zachovajú si prvok preferencie výrobkov s pôvodom v Spoločenstve. Celková hodnota všetkých dovozov výrobkov, ktoré podliehajú týmto opatreniam, nemôže prekročiť 10 % celkových dovozov priemyselných výrobkov zo Spoločenstva v priebehu posledného roku, pre ktorých sú k dispozícii štatistické údaje.

4.   Tieto opatrenia sa uplatnia po dobu maximálne štyroch rokov. Prestanú platiť najneskôr po uplynutí maximálneho prechodného obdobia, t. j. 12 rokov. Tieto lehoty možno výnimočne predĺžiť na základe rozhodnutia Rady pre spoluprácu.

5.   Žiadne takéto opatrenia sa vzhľadom na výrobok nemôžu zaviesť, ak už prešlo viac ako tri roky od zrušenia všetkých ciel a kvantitatívnych obmedzení alebo poplatkov, či opatrení, ktoré majú rovnaký účinok na daný výrobok.

6.   Južná Afrika informuje Radu pre spoluprácu o výnimočných opatreniach, ktoré mieni prijať, a na žiadosť Spoločenstva sa uskutočnia konzultácie o takýchto opatreniach skôr, ako sa začnú uplatňovať, aby sa dosiahlo uspokojivé riešenie. Jej oznámenie bude obsahovať indikatívny harmonogram zavádzania a následného zrušenia ciel, ktoré sa má zaviesť.

7.   Ak sa do 30 dní od takéhoto oznámenia nedosiahne dohoda o navrhnutých opatreniach uvedených v odseku 6, Južná Afrika môže prijať primerané opatrenia na nápravu problému a Rade pre spoluprácu poskytne definitívny harmonogram rušenia ciel zavedeného podľa tohto článku. Tento harmonogram ustanoví postupné rušenie týchto ciel s rovnakými ročnými sadzbami, začínajúc najneskôr rok po ich zavedení. Rada pre spoluprácu sa môže rozhodnúť pre iný harmonogram.

Článok 26

Ochranné postupy

1.   V prípade, že Spoločenstvo alebo Južná Afrika spustí dohľadový mechanizmus vzhľadom na ťažkosti uvedené v článku 24, ktorého účelom je rýchle poskytnutie informácií o trende vývoja obchodu, daná strana o ňom informuje druhú stranu a začne s ňou konzultácie, pokiaľ sa objaví takáto požiadavka.

2.   V prípadoch uvedených v článku 24 skôr, ako sa prijme opatrenie stanovené v danom článku, alebo v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 5 písm. b) tohto článku, Spoločenstvo alebo Južná Afrika, podľa toho, ktorej strany sa to týka, čo najskôr poskytne Rade pre spoluprácu všetky príslušné informácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe strany.

3.   Pri výbere opatrení treba dať prednosť tým opatreniam, ktoré najmenej rušia fungovanie tejto dohody, a musia sa obmedziť na rozsah, ktorý je nutný na zabránenie alebo nápravu vážneho poškodenia a uľahčenie úpravy.

4.   Ochranné opatrenia sa okamžite oznámia Rade pre spoluprácu a v rámci tohto orgánu sa stanú predmetom pravidelných konzultácií, najmä na účely stanovenia harmonogramu pre ich zrušenie, len čo to okolnosti dovolia.

5.   Na účely uskutočnenia predchádzajúcich odsekov sa uplatnia nasledujúce ustanovenia.

a)

Pokiaľ ide o článok 24, ťažkosti vyplývajúce zo situácie uvedenej v danom článku sa na účely preskúmania predložia Rade pre spoluprácu, ktorá môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na ukončenie týchto ťažkostí. Ak Rada pre spoluprácu alebo vyvážajúca strana nedospeje k rozhodnutiu, ktoré by ukončilo tieto ťažkosti, alebo ak sa do 30 dní od predlože nia záležitosti nedosiahne žiadne iné uspokojivé riešenie, dovážajúca strana môže prijať primerané opatrenia na nápravu problému. Takéto opatrenia by sa mali prijať na obdobie maximálne troch rokov a budú obsahovať prvky, ktoré postupne povedú k ich zrušeniu najneskôr do konca stanoveného obdobia.

b)

Ak výnimočné okolnosti vyžadujúce bezodkladný zásah neumožnia vopred informovať alebo preskúmať situáciu, čo sa môže stať, Spoločenstvo alebo Južná Afrika, podľa toho, koho sa to týka, môže v situáciách uvedených v článku 24 naďalej uplatňovať preventívne opatrenia potrebné na zvládnutie situácie a bezodkladne o tom upovedomí druhú stranu.

Článok 27

Výnimky

Dohoda nevylučuje zákazy alebo obmedzenia dovozov, vývozov, tovaru v tranzite alebo obchodu s použitým tovarom, ktoré sú odôvodnené na základe verejnej mravnosti, verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti; ochrany zdravia a životov ľudí, zvierat alebo rastlín; ochrany národného bohatstva, ktoré má umeleckú, historickú alebo archeologickú hodnotu; alebo ochrany duševného, priemyselného či obchodného vlastníctva alebo pravidiel vzťahujúcich sa na zlato a striebro. Takéto zákazy či obmedzenia však netvoria prostriedky na svojvoľnú či neodôvodnenú diskrimináciu, keď prevládajú tie isté podmienky, alebo skryté obmedzenie obchodu medzi stranami.

Článok 28

Pravidlá o pôvode

Pravidlá o pôvode pre uplatňovanie colných výhod stanovených v tejto dohode sú ustanovené v protokole č. 1.

ODDIEL B

PRÁVO USADZOVANIA A POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Článok 29

Opätovné potvrdenie záväzkov vyplývajúcich z dohody GATS

1.   Uznávajúc rastúci význam služieb pre rozvoj svojich hospodárstiev strany potvrdzujú dôležitosť prísneho dodržiavania Všeobecnej dohody o obchode v oblasti služieb (GATS), najmä jej zásady doložky najvyšších výhod, vrátane jej uplatniteľných protokolov s pripojenými záväzkami.

2.   V súlade s dohodou GATS sa toto zaobchádzanie nevzťahuje na:

a)

výhody schválené ktoroukoľvek stranou podľa ustanovení dohody stanovenej v článku V GATS, alebo podľa opatrení prijatých na základe takejto dohody;

b)

ostatné výhody schválené podľa zoznamu výnimiek z doložky najvyšších výhod, pripojeného ktoroukoľvek stranou k dohode GATS.

3.   Strany opätovne potvrdzujú svoje príslušné záväzky pripojené k štvrtému protokolu dohody GATS o základných telekomunikáciách a k piatemu protokolu o finančných službách.

Článok 30

Ďalšia liberalizácia poskytovania služieb

1.   Strany sa budú snažiť rozšíriť rozsah dohody s cieľom ďalej liberalizovať obchod v oblasti služieb medzi stranami. V prípade takéhoto rozšírenia proces liberalizácie zabezpečí neprítomnosť alebo odstránenie v podstate všetkých foriem diskriminácie medzi stranami v zahrnutých odvetviach služieb a mal by zahrnúť všetky spôsoby poskytovania vrátane poskytovania služby:

a)

z územia jednej strany na územie druhej strany;

b)

na území jednej strany spotrebiteľovi služby druhej strany;

c)

dodávateľom služieb jednej strany prostredníctvom obchodného zastúpenia na území druhej strany;

d)

dodávateľom služieb jednej strany prostredníctvom prítomnosti fyzických osôb tejto strany na území druhej strany.

2.   Rada pre spoluprácu predloží nevyhnuté odporúčania pre dosiahnutie cieľa vytýčeného v odseku 1.

3.   Pri formulovaní týchto odporúčaní Rada pre spoluprácu zohľadní skúsenosti získané pri plnení povinností každej strany vyplývajúcich z dohody GATS so zvláštnym zreteľom na článok V vo všeobecnosti, a najmä na odsek 3 písm. a) tohto článku, ktorý sa zaoberá účasťou rozvojových krajín v dohodách o liberalizácii obchodu.

4.   Cieľ stanovený v odseku 1 podlieha prvému preskúmaniu Radou pre spoluprácu najneskôr do piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 31

Námorná doprava

1.   Strany sa usilujú účinne uplatňovať zásadu neobmedzeného prístupu k medzinárodnému námornému trhu a doprave na základe spravodlivej hospodárskej súťaže na obchodnom základe.

2.   Strany súhlasia, že so svojimi štátnymi príslušníkmi a s plavidlami, ktoré sú registrované na území ktorejkoľvek zo strán, budú zaobchádzať rovnako výhodne, ako je to zaručené v doložke najvyšších výhod vzhľadom na námornú dopravu tovaru, pasažierov alebo oboch, že zabezpečia prístup do prístavov, používanie infraštruktúry a vedľajšie námorné služby v týchto prístavoch, ako aj súvisiace ceny a poplatky, colné zariadenia a pridelenie kotvísk a zariadení na nakladanie a vykladanie tovaru na základe spravodlivej hospodárskej súťaže a obchodných podmienok.

3.   Strany súhlasia, že posúdia námornú dopravu vrátane používania rôznych spôsobov dopravy v kontexte článku 30 bez ohľadu na obmedzenia týkajúce sa národnosti alebo dohôd, ktoré uzavrela ktorákoľvek zo strán a ktoré v tom čase existujú a sú v súlade s právami a záväzkami strán vyplývajúcimi z dohody GATS.

ODDIEL C

BEŽNÉ PLATBY A POHYB KAPITÁLU

Článok 32

Bežné platby

1.   S výhradou ustanovení článku 34 sa strany zaväzujú, že povolia, aby sa všetky platby za bežné transakcie medzi rezidentmi Spoločenstva a Južnej Afriky robili vo voľne zameniteľnej mene.

2.   Južná Afrika môže prijať nutné opatrenia, aby zabezpečila, že jej rezidenti nepoužívajú ustanovenia odseku 1, ktoré liberalizujú bežné platby, na neoprávnený odliv kapitálu.

Článok 33

Pohyby kapitálu

1.   Pokiaľ ide o transakcie na kapitálovom účte platobnej bilancie, Spoločenstvo a Južná Afrika sa odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody postarajú o to, aby sa kapitál vzťahujúci sa na priame investície v Južnej Afrike do spoločností vytvorených v súlade so súčasne platnými zákonmi mohol slobodne pohybovať a aby sa takéto investície a akýkoľvek zisk prameniaci z týchto investícií mohli premeniť na hotovosť a vrátiť do vlasti.

2.   Strany sa budú radiť s cieľom uľahčiť a prípadne dosiahnuť plnú liberalizáciu pohybu kapitálu medzi Spoločenstvom a Južnou Afrikou.

Článok 34

Ťažkosti s platobnou bilanciou

Ak má jeden alebo viac členských štátov Spoločenstva vážne ťažkosti s platobnou bilanciou, alebo takéto ťažkosti hrozia, Spoločenstvo alebo Južná Afrika môžu podľa okolností v súlade s podmienkami stanovenými vo Všeobecnej dohode o clách a obchode a v článkoch VIII a XIV podmienok Dohody o Medzinárodnom menovom fonde prijať obmedzenia bežných transakcií, ktoré majú obmedzenú dobu trvania a nemôžu prekročiť mieru toho, čo je nutné na nápravu situácie v oblasti platobnej bilancie. Podľa okolností Spoločenstvo alebo Južná Afrika bezodkladne upovedomia druhú stranu a čo najskôr jej predložia harmonogram rušenia dotknutých opatrení.

ODDIEL D

SÚŤAŽNÁ POLITIKA

Článok 35

Vymedzenie pojmu

Nasledujúce je nezlučiteľné s riadnym fungovaním tejto dohody, keďže môže ovplyvniť obchod medzi Spoločenstvom a Južnou Afrikou:

a)

dohody a dohodnuté praktiky medzi podnikmi v horizontálnych vzťahoch, rozhodnutia združení podnikov a dohody medzi podnikmi vo vertikálnych vzťahoch, ktoré svojím účinkom podstatne bránia alebo oslabujú súťaž na území Spoločenstva alebo Južnej Afriky, pokiaľ podniky nepreukážu, že protisúťažné účinky sú vyvážené prosúťažnými účinkami;

b)

zneužívanie trhovej sily jedným alebo viacerými podnikmi na celom území Spoločenstva alebo Južnej Afriky, alebo v jeho podstatnej časti.

Článok 36

Vykonanie

Ak v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody jedna zo strán ešte neprijala právne predpisy nevyhnutné na vykonanie článku 35 v rámci svojej právomoci, urobí tak do troch rokov.

Článok 37

Príslušné opatrenia

Ak sa Spoločenstvo alebo Južná Afrika domnievajú, že konkrétna praktika na domácom trhu nie je zlučiteľná s podmienkami článku 35 a:

a)

že nie je primerane ošetrená vo vykonávacích predpisoch uvedených v článku 36, alebo

b)

ak takéto predpisy neexistujú a takáto praktika spôsobuje, alebo hrozí, že spôsobí vážne poškodenie záujmov druhej strany, alebo hmotné poškodenie jej domáceho priemyslu, vrátane priemyslu služieb,

dotknutá strana môže prijať primerané opatrenia v súlade so svojimi vlastnými zákonmi po porade s Radou pre spoluprácu, alebo po 30 pracovných dňoch po predložení žiadosti o takúto poradu. Primerané opatrenia, ktoré sa majú prijať, rešpektujú právomoci daného súťažného orgánu.

Článok 38

Rešpektovanie

1.   Strany súhlasia s tým, že kedykoľvek Komisia alebo súťažný orgán Južnej Afriky má dôvod veriť, že sa na území druhého orgánu uplatňujú protisúťažné praktiky vymedzené podľa článku 35 a že tieto praktiky podstatne ovplyvňujú dôležité záujmy strán, môže požiadať súťažný orgán druhej strany, aby prijal primerané nápravné opatrenia v rámci predpisov uvedeného orgánu, ktorými sa súťaž riadi.

2.   Takáto žiadosť sa nedotýka nijakých opatrení spadajúcich pod súťažné zákony žiadajúceho orgánu, ktoré sa môžu považovať za nevyhnutné, a nijakým spôsobom nesmie obmedziť rozhodovacie právomoci alebo nezávislosť žiadaného orgánu.

3.   Bez dosahu na svoje vlastné úlohy, práva, povinnosti alebo nezávislosť takto oslovený orgán zváži a venuje veľkú pozornosť vyjadreným názorom a dokumentácii poskytnutej žiadajúcim orgánom a zvlášť venuje pozornosť povahe príslušných protisúťažných aktivít, zainteresovanému podniku alebo podnikom a údajnému nepriaznivému účinku na dôležité záujmu postihnutej strany.

4.   Ak sa Komisia alebo súťažný orgán Južnej Afriky rozhodne začať vyšetrovanie, alebo ak mieni podniknúť kroky, ktoré môžu mať dôležité dôsledky pre záujmy druhej strany, strany sa musia na žiadosť ktorejkoľvek strany poradiť a obidve strany sa budú snažiť nájsť obojstranne prijateľné riešenie vzhľadom na ich príslušné dôležité záujmy, pričom budú venovať patričnú pozornosť zákonom, suverenite, nezávislosti príslušných súťažných orgánov druhej strany a budú sa navzájom rešpektovať.

Článok 39

Technická pomoc

Spoločenstvo poskytne Južnej Afrike technickú pomoc pri reštrukturalizácii jej súťažného zákona a politiky, ktorá môže okrem iného zahŕňať:

a)

výmenu odborníkov;

b)

organizovanie seminárov;

c)

vzdelávacie aktivity.

Článok 40

Informácie

Strany si vymieňajú informácie so zreteľom na obmedzenia dané požiadavkami na dodržiavanie profesionálneho a obchodného tajomstva.

ODDIEL E

ŠTÁTNA POMOC

Článok 41

Štátna pomoc

1.   Pokiaľ to môže ovplyvniť obchod medzi Spoločenstvom a Južnou Afrikou, štátna pomoc uprednostňujúca určité podniky alebo výrobu určitého druhu tovaru, ktorá deformuje alebo hrozí, že bude deformovať súťaž, a ktorá nepodporuje konkrétny cieľ alebo ciele verejnej politiky jednej zo strán, je nezlučiteľná s riadnym fungovaním tejto dohody.

2.   Strany súhlasia, že je v ich záujme zaistiť, aby sa štátna pomoc poskytovala spravodlivo, nestranne a priehľadne.

Článok 42

Nápravné opatrenia

1.   Ak sa Spoločenstvo alebo Južná Afrika domnievajú, že určitá praktika nie je zlučiteľná s podmienkami článku 41 a že takáto praktika spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážne poškodenie záujmov druhej strany alebo hmotné poškodenie jej domáceho priemyslu, strany súhlasia s tým, že pokiaľ to primerane neriešia existujúce predpisy a postupy, začnú konzultácie s cieľom nájsť obojstranne uspokojivé riešenie. Takéto konzultácie prebehnú bez dotknutia práv a povinností strán, pokiaľ ide o ich príslušné zákony a medzinárodné záväzky.

2.   Ktorákoľvek zo strán môže požiadať Radu pre spoluprácu, aby v súvislosti s takýmito konzultáciami preskúmala ciele verejnej politiky oboch strán, ktoré oprávňujú poskytnutie štátnej pomoci uvedenej v článku 41.

Článok 43

Priehľadnosť

Každá strana zaistí priehľadnosť v oblasti štátnej pomoci. Ak o to jedna strana požiada, druhá strana jej poskytne informácie o programoch štátnej pomoci, o konkrétnych jednotlivých prípadoch poskytnutia štátnej pomoci alebo o celkovom množstve a rozdelení pridelenej pomoci. Pri výmene informácií medzi stranami sa zohľadnia obmedzenia dané zákonmi ktorejkoľvek zo strán, ktoré sa týkajú požiadaviek dodržiavania obchodného a služobného tajomstva.

Článok 44

Preskúmanie

1.   Ak neexistujú pravidlá alebo postupy pre vykonanie článku 41, pre štátnu pomoc alebo subvencie, platia ustanovenia článkov VI a XVI Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994, ako aj Dohody WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach.

2.   Rada pre spoluprácu pravidelne preskúma pokrok dosiahnutý v týchto záležitostiach. Rada bude predovšetkým naďalej rozvíjať spoluprácu a porozumenie v opatreniach prijatých každou stranou, pokiaľ ide o pôsobnosť článku 41.

ODDIEL F

OSTATNÉ USTANOVENIA SÚVISIACE S OBCHODOM

Článok 45

Vládne obstarávanie

1.   Strany sa dohodli, že budú spolupracovať, aby zaistili, že prístup k zmluvám o vládnych dodávkach na oboch stranách sa riadi systémom, ktorý je spravodlivý, nestranný a priehľadný.

2.   Rada pre spoluprácu pravidelne preskúma pokrok dosiahnutý v tejto záležitosti.

Článok 46

Duševné vlastníctvo

1.   Strany zaistia primeranú a účinnú ochranu práv duševného vlastníctva v súlade s najvyššími medzinárodnými normami. Strany uplatňujú Dohodu WTO o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPs) z 1. januára 1996 a zaväzujú sa v prípade potreby zlepšiť ochranu ustanovenú v uvedenej dohode.

2.   Ak by sa v oblasti ochrany duševného vlastníctva vyskytli problémy nepriaznivo ovplyvňujúce obchodné podmienky, na žiadosť ktorejkoľvek zo strán sa uskutočnia naliehavé konzultácie s cieľom dosiahnuť obojstranne uspokojivé riešenia.

3.   Spoločenstvo a jeho členské štáty potvrdzujú dôležitosť, ktorú prisudzujú povinnostiam vyplývajúcim z:

a)

Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (Madrid 1989);

b)

Medzinárodného dohovoru o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií (Rím 1961);

c)

Zmluvy o patentovej spolupráci (Washington 1979, zmenená a doplnená v roku 1984).

4.   Bez dosahu na povinnosti vyplývajúce z Dohody WTO o TRIPs by Južná Afrika mohla priaznivo zvážiť pristúpenie k mnohostranným dohovorom uvedeným v odseku 3.

5.   Strany potvrdzujú dôležitosť, ktorú prisudzujú nasledujúcim nástrojom:

a)

ustanovenia Niceskej dohody o medzinárodnom triedení tovarov a služieb pre zápis známok (Ženeva 1977, zmenená a doplnená v roku 1979);

b)

Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (Parížsky akt, 1971);

c)

Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín (UPOV) (Ženevský akt, 1978);

d)

Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania (1977, zmenená a doplnená v roku 1980);

e)

Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva (Štokholmský akt, zmenený a doplnený v roku 1979) WIPO;

f)

Zmluva WIPO o autorských právach (WCT), 1996.

6.   Na účely uľahčenia vykonania tohto článku Spoločenstvo môže na požiadanie a na základe vzájomne dohodnutých podmienok poskytnúť technickú pomoc okrem iného pri príprave zákonov a nariadení na ochranu a vynútenie dodržiavania práv duševného vlastníctva, na ochranu pred zneužívaním takýchto práv, pri zakladaní a posilňovaní domácich úradov a iných inštitúcií a organizácií zapojených do vynucovania dodržiavania a ochrany, vrátane zaškolenia pracovníkov.

7.   Strany sa dohodli, že na účely tejto dohody duševné vlastníctvo zahŕňa predovšetkým autorské práva vrátane autorských práv na počítačové programy a podobné práva, úžitkové modely, patenty vrátane biotechnických vynálezov, priemyselné návrhy, zemepisné označenia vrátane označenia pôvodu, obchodné značky a služobné značky, topografie integrovaných obvodov, ako aj právnu ochranu databáz a ochranu pred nekalou súťažou, ktorá je uvedená v článku 10a Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, a ochranu neuverejnených informácií o know-how.

Článok 47

Normalizácia a hodnotenie zhody

Strany budú spolupracovať v oblasti normalizácie, metrológie, osvedčovania a kontroly kvality, aby sa znížili rozdiely medzi stranami v týchto oblastiach, odstránili technické bariéry a uľahčil dvojstranný obchod. Súčasťou tejto spolupráce budú:

a)

opatrenia v súlade s ustanoveniami Dohody WTO TBT zamerané na podporu rozsiahlejšieho používania medzinárodných technických nariadení, noriem a postupov na hodnotenie zhody vrátane opatrení osobitných pre jednotlivé odvetvia;

b)

rozvíjanie dohôd o vzájomnom uznávaní hodnotení zhody v odvetviach obojstranných ekonomických záujmov;

c)

spolupráca v oblasti riadenia a kontroly kvality vo vybraných odvetviach, ktoré sú dôležité pre Južnú Afriku;

d)

sprístupnenie technickej pomoci pre juhoafrické iniciatívy na budovanie kapacít v oblasti akreditácie, metrológie a normalizácie;

e)

rozvoj praktických väzieb medzi juhoafrickými a európskymi normalizačnými, akreditačnými a certifikačnými organizáciami.

Článok 48

Clo

1.   Strany podporia a uľahčia spoluprácu medzi svojimi colnými službami, aby zabezpečili dodržiavanie ustanovení o obchode a zaručili spravodlivý obchod. Spolupráca okrem iného povedie k výmene informácií a vzniku vzdelávacích programov.

2.   Bez dosahu na ostatné formy spolupráce predpokladané v tejto dohode, najmä v článku 90, správne orgány zmluvných strán poskytnú obojstrannú pomoc v súlade s ustanoveniami protokolu č. 2 tejto dohody.

Článok 49

Štatistika

Strany sa dohodli, že budú spolupracovať v tejto oblasti. Spolupráca bude zameraná hlavne na harmonizáciu štatistických metód a praxe, aby sa umožnilo spracovávanie údajov o obchode s tovarom a službami na obojstranne schválených bázach, a všeobecnejšie, údajov z akejkoľvek oblasti zahrnutej v dohode, ktorá sa dá štatisticky spracovávať.

HLAVA IV

EKONOMICKÁ SPOLUPRÁCA

Článok 50

Úvod

Strany sa dohodli, že budú rozvíjať a podporovať spoluprácu v ekonomických a priemyselných záležitostiach k vzájomnému prospechu a v záujme celého juhoafrického regiónu diverzifikáciou a posilňovaním svojich ekonomických väzieb, podporou trvalo udržateľného rozvoja vo svojich ekonomikách, podporou regionálnej ekonomickej spolupráce, podporou spolupráce medzi malými a stredne veľkými podnikmi, ochranou a skvalitňovaním životného prostredia, podporou ekonomického posilnenia historicky znevýhodnených skupín vrátane žien, ochranou a podporou práv pracujúcich a odborových zväzov.

Článok 51

Priemysel

Cieľom spolupráce v tejto oblasti je uľahčiť reštrukturalizáciu a modernizáciu priemyslu Južnej Afriky a zároveň udržať jeho konkurencieschopnosť a rast a vytvoriť priaznivé podmienky pre obojstranne prospešnú spoluprácu medzi priemyslom Južnej Afriky a Spoločenstva.

Cieľom spolupráce je okrem iného:

a)

povzbudiť spoluprácu medzi hospodárskymi prevádzkovateľmi oboch strán (spoločnosti, profesionáli, odvetvové a iné obchodné organizácie, organizovaná práca atď.);

b)

podporovať úsilie verejného a súkromného sektora v Južnej Afrike pri reštrukturalizácii a modernizácii priemyslu za podmienok, ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a ekonomické posilnenie;

c)

vytvárať prostredie, ktoré je priaznivé pre súkromné iniciatívy, na účely stimulácie a diverzifikácie výstupov pre domáce a vývozné trhy;

d)

podporovať lepšie využívanie ľudských zdrojov a priemyselného potenciálu v Južnej Afrike, okrem iného formou uľahčenia prístupu k úverovým a investičným finančným prostriedkom, a podpory inovácií v priemysle, prenosu technológií, vzdelávania a technického rozvoja.

Článok 52

Podpora a ochrana investícií

Cieľom spolupráce medzi stranami je vytvoriť prostredie, ktoré uprednostňuje a podporuje obojstranne výhodné investície, domáce i zahraničné, najmä zlepšením podmienok na ochranu investícií, podporu investícií, prevod kapitálu a výmenu informácií o investičných príležitostiach.

Cieľom spolupráce je okrem iného uľahčiť a povzbudiť:

a)

v prípade potreby uzatváranie dohôd o podpore a ochrane investícií medzi členskými štátmi a Južnou Afrikou;

b)

v prípade potreby uzatváranie dohôd o zabránení dvojitého zdaňovania medzi členskými štátmi a Južnou Afrikou;

c)

výmenu informácií o investičných príležitostiach;

d)

prácu zameranú na harmonizáciu a zjednodušenie postupov a administratívnych praktík v oblasti investícií;

e)

podporu prostredníctvom primeraných nástrojov a povzbudenie investícií v Južnej Afrike a v juhoafrickom regióne.

Článok 53

Rozvoj obchodu

1.   Strany sa zaväzujú, že budú rozvíjať, diverzifikovať a zvyšovať objem obchodu medzi sebou a zlepšovať konkurencieschopnosť juhoafrických výrobkov na domácich, regionálnych a medzinárodných trhoch.

2.   Spolupráca v oblasti rozvoja obchodu sa sústredí predovšetkým na:

a)

koncipovanie primeraných stratégií rozvoja obchodu a vytvorenie obchodného prostredia, ktoré stimuluje konkurencieschopnosť;

b)

budovanie kapacít a rozvoj ľudských zdrojov a odborných zručností v oblasti obchodu a podporných služieb vo verejnom aj súkromnom sektore vrátane pracovných síl;

c)

výmeny informácií o trhových požiadavkách;

d)

know-how a prenosy technológií prostredníctvom investícií a spoločných podnikov;

e)

rozvoj súkromného sektora, najmä malých a stredne veľkých podnikov zapojených do obchodu;

f)

založenie, prispôsobenie a posilnenie organizácií zaoberajúcich sa rozvojom obchodu a podporných služieb;

g)

regionálnu spoluprácu zameranú na rozvoj obchodu a obchodnej infraštruktúry a služieb v Južnej Afrike.

Článok 54

Drobné podnikanie, malé a stredne veľké podniky

Cieľom strán je rozvoj a posilnenie drobného podnikania (ME) a malých a stredne veľkých podnikov (SME) v Južnej Afrike, ako aj podpora spolupráce medzi SME v Spoločenstve a v Južnej Afrike a v regióne spôsobom, ktorý zohľadňuje rovnosť rodov. Strany budú okrem iného:

a)

v prípade potreby spolupracovať pri vytváraní splnomocňujúcich právnych, správnych, inštitucionálnych, technických, daňových a finančných rámcov pre zakladanie a rozširovanie ME a SME;

b)

poskytovať pomoc požadovanú ME a SME bez ohľadu na ich právne postavenie v takých oblastiach, ako je financovanie, získavanie zručností, technológia a marketing;

c)

poskytovať pomoc spoločnostiam, organizáciám, tvorcom politiky a inštitúciám, ktoré poskytujú služby uvedené v písmene b) prostredníctvom primeranej technickej podpory, výmeny informácií a budovania kapacít;

d)

vytvárať a podporovať primerané väzby medzi prevádzkovateľmi v súkromnom sektore v Južnej Afrike, v juhoafrickom regióne a v Spoločenstve na účely zlepšenia toku informácií (týkajúcich sa formulácie a realizácie stratégií, obchodných trendov a príležitostí, budovania sietí, spoločných podnikov a odovzdávania zručností).

Článok 55

Informačná spoločnosť – telekomunikácie a informačné technológie

1.   Strany sa dohodli, že budú spolupracovať v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT), ktoré považujú za kľúčové odvetvia modernej spoločnosti a ktoré sú nevyhnutné pre ekonomický a sociálny rozvoj a rozvoj informačnej spoločnosti. V tejto súvislosti komunikácie zahŕňajú pošty, vysielanie, telekomunikácie, informačné technológie. Cieľom spolupráce je:

a)

zlepšiť prístup verejných a súkromných subjektov v Južnej Afrike ku komunikačným prostriedkom, elektronike a informačným technológiám podporou rozvoja infraštruktúrových sietí, ľudských zdrojov a vhodných stratégií rozvoja informačnej spoločnosti v Južnej Afrike;

b)

podporiť spoluprácu medzi krajinami juhoafrického regiónu v tejto oblasti, najmä v súvislosti so satelitnou technológiou;

c)

riešiť výzvy globalizácie, nových technológií, reštrukturalizácie inštitúcií a odvetví a riešiť rastúcu medzeru medzi základnými informačnými službami a modernými službami.

2.   Súčasťou spolupráce je okrem iného:

a)

dialóg o rozličných aspektoch informačnej spoločnosti vrátane regulačných aspektov a politiky v oblasti komunikácií;

b)

výmena informácií a možná technická pomoc pri právnej úprave, normalizácii, overovaní zhody a osvedčovaní informačných a komunikačných technológií a používanie frekvencií;

c)

rozširovanie nových informačných a komunikačných technológií a vývoj nových zariadení, najmä v súvislosti so vzájomným prepojením sietí a schopnosťou systémov používať časti alebo zariadenia iných systémov;

d)

podpora a uskutočňovanie spoločného výskumu, technologického rozvoja v projektoch v oblasti nových technológií súvisiacich s informačnou spoločnosťou;

e)

sprístupnenie projektov alebo programov Spoločenstva organizáciám v Južnej Afrike na základe dohôd uplatňovaných v rôznych dotknutých oblastiach a sprístupnenie operácií iniciovaných Južnou Afrikou organizáciám v Európskej únii za tých istých podmienok.

Článok 56

Poštová spolupráca

Súčasťou spolupráce v tejto oblasti je:

a)

výmena informácií a dialóg o poštových záležitostiach okrem iného vzhľadom na regionálne a medzinárodné aktivity, regulačné aspekty a rozhodnutia týkajúce sa národnej politiky;

b)

technická pomoc pri vypracúvaní právnych úprav, prevádzkových noriem a pri rozvoji ľudských zdrojov;

c)

podpora a realizácia spoločných projektov vrátane výskumných projektov týkajúcich sa technologického rozvoja v tomto odvetví.

Článok 57

Energia

1.   Spolupráca v tejto oblasti zahŕňa a cieľom spolupráce v tejto oblasti je:

a)

zlepšenie prístupu občanov Južnej Afriky k cenovo dostupným, spoľahlivým a trvalo udržateľným zdrojom energie;

b)

reorganizácia a modernizácia vedľajších odvetví, ktoré vyrábajú, rozvádzajú a spotrebúvajú energiu tak, aby sa primerané služby poskytovali za optimálnych podmienok ekonomickej účinnosti, sociálneho rozvoja a prijateľnosti pre životné prostredie;

c)

podpora spolupráce medzi krajinami v juhoafrickom regióne na účely efektívneho a ekologického využitia miestne dostupných zdrojov energie.

2.   Cieľom spolupráce je predovšetkým:

a)

podpora rozvoja vhodných energetických politík a infraštruktúry v Južnej Afrike;

b)

diverzifikácia dodávok energie v Južnej Afrike;

c)

zlepšenie výkonnostných noriem prevádzkovateľov energie v technickej, ekonomickej a finančnej oblasti, najmä v sektore elektrickej energie a kvapalných palív;

d)

uľahčenie budovania miestneho odborného potenciálu, predovšetkým formou všeobecného a technického vzdelávania;

e)

rozvoj nových a obnoviteľných foriem energie a podpora infraštruktúry, hlavne pre dodávky elektrickej energie do vidieckych oblastí;

f)

zlepšenie racionálneho využívania energie, hlavne podporou efektivity energetických sústav;

g)

presadzovanie prenosu a používania ekologických technológií;

h)

podpora regionálnej energetickej spolupráce v južnej Afrike.

Článok 58

Baníctvo a nerastné bohatstvo

1.   Cieľom spolupráce v tejto oblasti je okrem iného:

a)

podpora a presadzovanie opatrení v rámci národnej politiky, ktoré zlepšujú zdravotné a bezpečnostné normy v banskom priemysle, ako aj podmienky zamestnanosti;

b)

sprístupnenie minerálnych zdrojov a geologicko-vedeckých informácií na účely prieskumu a investícií do banského priemyslu. Spolupráca by taktiež mala vytvárať obojstranne prospešné prostredie na prilákanie investícií do tohto odvetvia, vrátane SME (a predtým znevýhodnených komunít);

c)

podpora národných politík, ktoré zaručujú, že sa banské aktivity vykonávajú s patričným ohľadom na životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj, so zreteľom na osobitné podmienky v krajine a povahu banských aktivít;

d)

spolupráca v oblasti výskumu a vývoja ťažobných a spracovateľských technológií.

2.   Spolupráca bude zahŕňať aktivity Južnej Afriky uskutočnené v rámci Jednotky pre koordináciu ťažby Juhoafrickej rozvojovej komunity (SADC).

Článok 59

Doprava

1.   Cieľom spolupráce v tejto oblasti je:

a)

zlepšiť prístup občanov Južnej Afriky k cenovo dostupným, bezpečným a spoľahlivým spôsobom dopravy a uľahčiť pohyb tovaru v krajine podporou rozvoja sietí infraštruktúr a dopravných systémov pre rôzne druhy dopravy, ktoré sú udržateľné z ekonomického a environmentálneho hľadiska;

b)

podporovať spoluprácu medzi krajinami juhoafrického regiónu na účely vytvorenia udržateľnej dopravnej siete pre regionálne potreby.

2.   Spolupráca sa zameria predovšetkým na:

a)

príspevok k reštrukturalizácii a modernizácii cestnej, železničnej, prístavnej a letiskovej infraštruktúry;

b)

postupné zlepšovanie podmienok leteckej dopravy, železničnej, cestnej a multimodálnej prepravy, ako aj riadenia ciest, železníc, prístavov a letísk, a námornej a leteckej dopravy;

c)

zlepšenie bezpečnosti leteckej a námornej dopravy zlepšením pomôcok pre plavbu a vzdelávaním, aby sa umožnili efektívne programy.

Článok 60

Cestovný ruch

1.   Strany budú spolupracovať s cieľom posilniť rozvoj konkurencieschopného turistického priemyslu. V tejto súvislosti sa strany osobitne dohodli, že budú:

a)

podporovať rozvoj turistického priemyslu ako zdroja hospodárskeho rastu a posilnenia, zamestnanosti a devízových prostriedkov;

b)

snažiť sa vytvoriť strategické spojenectvo zahŕňajúce verejné, súkromné a spoločenské záujmy na účely zabezpečenia udržateľného rozvoja cestovného ruchu;

c)

uskutočňovať spoločné operácie v takých oblastiach, ako je vývoj výrobkov a trhov, rozvoj ľudských zdrojov a inštitucionálnych štruktúr;

d)

spolupracovať v oblasti vzdelávania a budovania kapacít v cestovnom ruchu na účely skvalitnenia noriem služieb;

e)

spolupracovať pri podpore a rozvoji cestovného ruchu na komunitnej báze prostredníctvom pilotných projektov vo vidieckych oblastiach;

f)

umožňovať voľný pohyb turistov.

2.   Strany sa dohodli, že spolupráca v oblasti cestovného ruchu bude okrem iného vychádzať z nasledujúcich hlavných línií:

a)

rešpektovanie integrity a záujmov miestnych komunít, najmä vo vidieckych oblastiach;

b)

zdôrazňovanie významu kultúrneho dedičstva;

c)

umožnenie vzdelávania, prenosu know-how a zvyšovanie informovanosti v širšej komunite;

d)

zabezpečovanie kladného vzájomného pôsobenia cestovného ruchu a ochrany životného prostredia;

e)

podpora regionálnej spolupráce v juhoafrickom regióne.

Článok 61

Poľnohospodárstvo

1.   Spolupráca v tejto oblasti bude zameraná na podporu integrovaného, harmonického a trvalo udržateľného rozvoja vidieka v Južnej Afrike. Spolupráca sa sústredí predovšetkým na:

a)

modernizáciu a reštrukturalizáciu poľnohospodárstva podľa potreby pomocou metód, medzi ktoré patrí aj modernizácia infraštruktúry a vybavenia, rozvoj metód balenia a skladovania a zlepšenie súkromnej distribúcie a obchodných reťazcov;

b)

uľahčenie rozvoja a zlepšenia konkurencieschopnosti farmárov z komunít, ktoré boli predtým znevýhodnené, a poskytovanie primeraných poľnohospodárskych služieb v tomto ohľade;

c)

diverzifikáciu a rozvoj celkovej produkcie a vonkajších trhov;

d)

dosiahnutie a rozvoj spolupráce v oblasti zdravia zvierat, rastlín a techník poľnohospodárskej výroby;

e)

preskúmanie opatrení zameraných na harmonizáciu noriem a pravidiel v oblasti zdravia zvierat a rastlín s cieľom podporiť obchod so zreteľom na zákonodarstvo uplatňované na obe strany a v súlade s pravidlami WTO.

2.   Spolupráca sa okrem iného uskutoční formou odovzdávania know-how, zakladania spoločných podnikov a programov na budovanie kapacít.

Článok 62

Rybolov

Spolupráca v tejto oblasti sa zameriava na podporu trvalo udržateľného riadenia a používania zdrojov rybolovu v dlhodobom záujme oboch strán. Toto sa dosiahne výmenou informácií a návrhom a realizáciou schválených opatrení, ktoré môžu riešiť hospodárske, obchodné, rozvojové, vedecké a technické ašpirácie oboch strán. Tieto opatrenia budú ustanovené v samostatnej, obojstranne výhodnej dohode o rybolove, ktorú sa strany zaviažu čo najskôr vykonať.

Článok 63

Služby

Strany sa dohodli, že budú podporovať spoluprácu všeobecne v sektore služieb a konkrétne v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb, okrem iného:

a)

povzbudzovaním obchodu so službami;

b)

tam, kde je to primerané, výmenou informácií o pravidlách, zákonoch a nariadeniach, ktoré upravujú sektor služieb na oboch stranách;

c)

zlepšením účtovníctva, revízie účtov, dohľadu a regulácie finančných služieb a finančnej kontroly, napríklad zorganizovaním vzdelávacích programov.

Článok 64

Spotrebiteľská politika a ochrana zdravia spotrebiteľov

Strany začnú spolupracovať v oblasti spotrebiteľskej politiky a ochrany zdravia spotrebiteľov, najmä na účely:

a)

vytvorenia systémov vzájomného poskytovania informácií o výrobkoch, ktoré sú na domácom trhu zakázané a nebezpečné;

b)

výmeny informácií a skúseností v oblasti zriaďovania a pôsobenia dohľadu po predaji výrobkov a bezpečnosti výrobkov;

c)

skvalitnenia informácií poskytovaných spotrebiteľom, najmä informácií o cenách, charakteristikách výrobkov a ponúkaných službách;

d)

povzbudzovania výmeny medzi zástupcami záujmov spotrebiteľov;

e)

zvyšovania zlučiteľnosti spotrebiteľských politík a systémov;

f)

výmeny informácií o rastúcej uvedomelosti spotrebiteľov prostredníctvom vzdelávania a poskytovania informácií;

g)

informovania o vymáhaní a spolupráci medzi stranami pri vyšetrovaní škodlivých alebo nekalých obchodných praktík;

h)

výmeny informácií o účinných spôsoboch nápravy všetkých krívd spôsobených spotrebiteľom, ktorí sa stali obeťou nezákonných činností.

HLAVA V

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

ODDIEL A

VŠEOBECNE

Článok 65

Ciele

1.   Rozvojová spolupráca medzi Spoločenstvom a Južnou Afrikou sa uskutoční v kontexte politického dialógu a partnerstva a podporí národné politiky a reformy realizované vnútroštátnymi orgánmi.

2.   Rozvojová spolupráca prispeje predovšetkým k harmonickému a trvalo udržateľnému hospodárskemu a spoločenskému rozvoju Južnej Afriky a k jej začleneniu do svetového hospodárstva a k upevneniu základov demokratickej spoločnosti a právneho štátu, v ktorom sa dodržiavajú ľudské práva vo svojich politických, spoločenských a kultúrnych aspektoch.

3.   V tomto kontexte sa dáva prednosť podporným činnostiam, ktoré pomáhajú bojovať proti chudobe.

Článok 66

Priority

1.   Oblasti rozvojovej spolupráce sa budú predovšetkým týkať:

a)

podpory národných politík a nástrojov na postupné začlenenie juhoafrického hospodárstva do celosvetového hospodárstva a obchodu, podpory zvýšenia zamestnanosti, rozvoja trvalo udržateľných súkromných podnikov, regionálnej spolupráce a integrácie. V tejto súvislosti sa bude venovať zvláštna pozornosť poskytovaniu podpory pri prispôsobovacích snahách, ktoré sa vyskytnú v regióne, vytvorením zóny voľného obchodu podľa tejto dohody, najmä v rámci Juhoafrickej colnej únie (SACU);

b)

zlepšenia životných podmienok a poskytovania základných sociálnych služieb;

c)

podpory demokratizácie, ochrany ľudských práv, primeranej verejnej správy, posilnenia občianskej spoločnosti a jej začlenenia do rozvojového procesu.

2.   Bude sa podporovať dialóg a partnerstvo medzi verejnými orgánmi a mimovládnymi rozvojovými partnermi a činiteľmi.

3.   Programy sa sústredia na základné potreby komunít, ktoré boli predtým znevýhodnené, a budú odrážať rodové a environmentálne rozmery rozvoja.

Článok 67

Oprávnení príjemcovia pomoci

Partneri spolupráce, ktorí majú nárok na finančnú a technickú pomoc, sú štátne, provinčné a miestne orgány a verejné orgány, mimovládne organizácie a komunitné organizácie, regionálne a medzinárodné organizácie, inštitúcie a verejní alebo súkromní činitelia. Na pomoc môže mať nárok aj ktorýkoľvek ďalší orgán, ak tak rozhodnú obe strany.

Článok 68

Prostriedky a metódy

1.   Medzi prostriedky, ktoré sa môžu použiť v rámci spolupráce uvedenej v článku 66, patria predovšetkým štúdie, technická pomoc, vzdelávanie alebo ďalšie služby, dodávky a diela, ako aj hodnotenie a kontrolné audity a misie.

2.   Financovanie Spoločenstvom v miestnej alebo zahraničnej mene v závislosti od potrieb a povahy činnosti môže zahŕňať:

a)

výdavky vládneho rozpočtu na podporu reforiem a realizácie národnej politiky v prioritných sektoroch, ktoré sa určili na základe politického dialógu;

b)

investície (s výnimkou kúpy budov) a vybavenie;

c)

v určitých prípadoch a zvlášť, keď program realizuje mimovládny partner, opakované výdavky.

3.   Príspevok od partnerov vymedzených v článku 67 sa v zásade vyžaduje pre každú činnosť v rámci spolupráce. Povaha a výška tohto príspevku sa prispôsobia možnostiam partnera a povahe činností.

4.   Možno vyhľadávať príležitosti pre spojenie a doplnenie príspevkov od ďalších poskytovateľov finančných prostriedkov, najmä od členských štátov Európskej únie.

5.   Obe strany podniknú príslušné kroky, aby zaistili, že sa široká verejnosť dozvie o podiele Spoločenstva na rozvojovej spolupráci podľa tejto dohody.

Článok 69

Programovanie

1.   V rámci úzkych kontaktov medzi Spoločenstvom a vládou Južnej Afriky sa s pomocou Európskej investičnej banky pripravia viacročné indikatívne programy vychádzajúce z konkrétnych cieľov odvodených z priorít, ktoré sú uvedené v článku 66, a uvedú sa spôsoby prípravy, realizácie a monitorovania rozvojovej spolupráce a výsledných činností počas referenčného obdobia. Výsledok programovacích diskusií bude uvedený vo viacročnom indikatívnom programe, ktorý podpíšu obe strany.

2.   Prílohou viacročného indikatívneho programu budú podrobné pracovné postupy a ustanovenia týkajúce sa realizácie a monitorovania rozvojovej spolupráce.

Článok 70

Stanovenie, príprava a vyhodnotenie projektu

1.   Štátny poverenec vlády Južnej Afriky, ktorý je uvedený v článku 80, alebo ktorýkoľvek iný oprávnený príjemca uvedený v článku 67, je zodpovedný za stanovenie a prípravu rozvojových činností.

2.   Projektové alebo programové dokumenty, ktoré Spoločenstvo predloží na financovanie, musia obsahovať všetky informácie potrebné na ich vyhodnotenie. Štátny poverenec alebo iní oprávnení príjemcovia oficiálne odovzdajú takéto dokumenty vedúcemu delegácie.

3.   Štátny poverenec a/alebo iní oprávnení príjemcovia a Spoločenstvo spolu vyhodnotia rozvojové činnosti.

Článok 71

Návrh a rozhodnutie o financovaní

1.   Vedúci delegácie zhrnie závery vyhodnotenia v návrhu na financovanie, ktorý pripraví v úzkej spolupráci so štátnym poverencom a/alebo žiadajúcim partnerom.

2.   Komisia dokončí návrh na financovanie a predloží ho rozhodovaciemu orgánu Spoločenstva.

Článok 72

Dohody o financovaní

1.   Akýkoľvek projekt alebo program schválený Spoločenstvom je zahrnutý:

a)

buď v dohode o financovaní medzi Komisiou, ktorá koná v mene Spoločenstva, a štátnym poverencom, ktorý koná v mene vlády Južnej Afriky, alebo oprávneným príjemcom;

b)

alebo v zmluve s medzinárodnými organizáciami alebo právnickými osobami, fyzickými osobami, alebo akýmkoľvek iným činiteľom vymedzených v článku 67, ktorý je zodpovedný za realizáciu projektu či programu.

2.   Všetky dohody alebo zmluvy o financovaní budú obsahovať ustanovenia, ktoré Komisii alebo Európskemu dvoru audítorov umožnia vykonať okamžité kontroly na mieste.

ODDIEL B

REALIZÁCIA

Článok 73

Oprávnenosť dodávateľov a dodávok

1.   Účasť na verejných ponukových konaniach a zmluvách je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické a právnické osoby v členských štátoch Európskej únie, v Južnej Afrike a v krajinách AKT. Účasť možno v riadne odôvodnených prípadoch a na účely zabezpečenia najlepšieho pomeru efektívnosti nákladov rozšíriť aj o ďalšie rozvojové krajiny.

2.   Dodávky pochádzajú z členských štátov, Južnej Afriky alebo z krajín AKT. V riadne odôvodnených výnimočných prípadoch môžu pochádzať aj z iných krajín.

Článok 74

Zmluvný orgán

1.   Oprávnený príjemca v dohode a v spolupráci s Komisiou pripraví, prerokuje a uzavrie zmluvy o dielo, zmluvy na dodávky a služby.

2.   Oprávnený príjemca môže požiadať Komisiu, aby pripravila, prerokovala a uzavrela zmluvy na dodávku služieb v jej mene priamo alebo prostredníctvom príslušnej organizácie.

Článok 75

Postupy obstarávania

Postupy obstarávania alebo postupy uzatvárania zmlúv financovaných Spoločenstvom sú stanovené vo všeobecných doložkách pripojených k dohodám o financovaní.

Článok 76

Všeobecné pravidlá a podmienky

Pridelenie a výkon zmlúv o dielo, zmlúv na dodávky a služby financovaných Spoločenstvom sa riadia touto dohodou a príslušnými všeobecnými predpismi pre zmluvy o dielo, zmluvy na dodávky a služby a všeobecnými podmienkami prijatými rozhodnutím Rady pre spoluprácu.

Článok 77

Urovnávanie sporov

Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi Južnou Afrikou a dodávateľom, zásobovateľom alebo poskytovateľom služieb počas výkonu zmluvy financovanej Spoločenstvom, sa urovná rozhodcovským konaním podľa procesného poriadku pre zmier a rozhodcovské konanie zmlúv na základe rozhodnutia Rady pre spoluprácu.

Článok 78

Fiškálne a colné opatrenia

1.   Vláda Južnej Afriky uplatní pre všetky zmluvy financované Spoločenstvom plnú výnimku z fiškálnych opatrení a cla a/alebo daní alebo platieb s rovnakým účinkom.

2.   Podrobnosti opatrení uvedených v odseku 1 sa stanovia prostredníctvom výmeny listov medzi vládou Južnej Afriky a Komisiou.

Článok 79

Hlavný poverenec

Komisia vymenuje hlavného poverenca, ktorý bude zodpovedný za riadenie zdrojov poskytnutých Spoločenstvom na rozvojovú spoluprácu s Južnou Afrikou.

Článok 80

Štátny poverenec a platiaci zástupca

1.   Juhoafrická vláda vymenuje štátneho poverenca, ktorý ju bude zastupovať vo všetkých činnostiach týkajúcich sa projektov financovaných Spoločenstvom, ktoré sú predmetom dohody o financovaní medzi Južnou Afrikou a Spoločenstvom. Vymenuje sa aj platiaci zástupca.

2.   Povinnosti a úlohy hlavného poverenca, štátneho poverenca a platiaceho zástupcu sa stanovia výmenou dokumentov medzi juhoafrickou vládou a Komisiou v súlade s ustanoveniami finančných nariadení Komisie, ktoré platia pre preferenčné dohody.

Článok 81

Vedúci delegácie

1.   Komisiu v Južnej Afrike zastupuje vedúci delegácie, ktorý spolu so štátnym poverencom zaisťuje realizáciu, monitorovanie a následné sledovanie finančnej a technickej spolupráce v súlade so zásadami primeraného finančného riadenia a s ustanoveniami tejto dohody. Vedúci delegácie má predovšetkým právomoci na uľahčenie a urýchlenie prípravy, hodnotenia a výkonu projektov a programov.

2.   Juhoafrická vláda udelí vedúcemu delegácie a úradníkom Komisie vymenovaným v Južnej Afrike výsady a imunity v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických vzťahoch z roku 1961.

3.   Pri vymedzovaní úloh a povinností štátneho poverenca a vedúceho delegácie sa strany budú snažiť zabezpečiť najvyššiu úroveň miestneho riadenia projektov a programov, ako aj zlučiteľnosť a spojitosť s praktikami uplatňovanými v ostatných štátoch AKT.

Článok 82

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Cieľom monitorovania a hodnotenia je vonkajšie posúdenie rozvojových činností (príprava, realizácia a následná činnosť) s cieľom zlepšiť rozvojovú účinnosť prebiehajúcich a budúcich činností. Túto prácu uskutoční Južná Afrika spolu so Spoločenstvom.

2.   Južná Afrika uskutoční monitorovanie a hodnotenie spolu so Spoločenstvom. Každý rok sa môžu konať konzultácie na účely posúdenia dosiahnutého pokroku a schválenia opatrení, ktoré treba prijať na účely prispôsobenia a zlepšenia realizácie viacročného indikatívneho programu a prípravy na budúce činnosti.

HLAVA VI

SPOLUPRÁCA V INÝCH OBLASTIACH

Článok 83

Veda a technika

Strany sa zaväzujú, že prehĺbia vedeckú a technickú spoluprácu. Podrobné opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa sa stanovili v samostatnej dohode, ktorá nadobudla platnosť v novembri 1997.

Článok 84

Životné prostredie

1.   Strany budú spolupracovať v snahe dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom racionálneho využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov a udržateľného využívania obnoviteľných prírodných zdrojov, teda podporou ochrany životného prostredia, prevenciou zhoršovania životného prostredia a reguláciou znečistenia. Strany sa zamerajú na skvalitnenie životného prostredia a spoločne budú pracovať na vyriešení celosvetových environmentálnych problémov.

2.   Strany sa budú zvlášť venovať rozvoju kapacít v oblasti riadenia životného prostredia. Uskutoční sa dialóg o určení priorít pre životné prostredie. Preskúma sa a v prípade potreby sa bude riešiť vplyv minulých národných politík Južnej Afriky na stav životného prostredia.

3.   Spolupráca sa bude okrem iného vzťahovať na záležitosti týkajúce sa rozvoja miest a využívania pôdy na poľnohospodárske a nepoľnohospodárske účely; rozširovania púští; odpadového hospodárstva vrátane nebezpečného a jadrového odpadu; zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami; zachovania a trvalo udržateľného využívania biologickej diverzity; trvalo udržateľného spravovania lesných zdrojov; regulácie kvality vody; regulácie znečistenia z priemyselných a iných zdrojov; regulácie znečistenia pobreží a morí a spravovania morských zdrojov; integrovanej správy povodí vrátane spravovania medzinárodných povodí; riadenia spotreby vody a otázok súvisiacich so znížením emisií skleníkových plynov.

Článok 85

Kultúra

1.   Strany sa zaväzujú spolupracovať v oblasti kultúry, aby podporili dôkladné znalosti a lepšie pochopenie kultúrnej rozmanitosti Južnej Afriky a Európskej únie. Obidve strany odstránia prekážky brániace komunikácii a spolupráci medzi rôznymi kultúrami a budú stimulovať vedomie vzájomnej závislosti národov z rôznych kultúr. Budú podporovať účasť obyvateľov Južnej Afriky a Európskej únie v procese vzájomného kultúrneho obohacovania.

2.   Kultúrne kontakty sa budú zameriavať na zachovanie a pozdvihnutie kultúrneho dedičstva a výrobu a šírenie tovaru a služieb v oblasti kultúry. Čo najviac sa využijú národné, regionálne a medziregionálne komunikačné prostriedky a infraštruktúra na účely podpory kultúrnych kontaktov a zároveň aj podpory dodržiavania autorských a súvisiacich práv.

3.   Strany budú spolupracovať na kultúrnych podujatiach a výmenách medzi inštitúciami a združeniami z Južnej Afriky a Európskej únie.

Článok 86

Sociálne otázky

1.   Strany sa zapoja do dialógu o spolupráci v sociálnej oblasti. Súčasťou dialógu, ktorý však nemusí byť obmedzený iba na to, budú otázky týkajúce sa sociálnych problémov spoločnosti po zrušení apartheidu, zmiernenia chudoby, nezamestnanosti, rovnosti rodov, násilia voči ženám, práv detí, pracovnoprávnych vzťahov, verejného zdravotníctva, bezpečnosti pri práci a obyvateľstva.

2.   Strany sa domnievajú, že hospodársky rozvoj musí byť sprevádzaný spoločenským pokrokom. Uznávajú zodpovednosť za zaručenie základných sociálnych práv, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na slobodu zhromažďovania pracujúcich, právo na kolektívne vyjednávanie, zrušenie nútenej práce, odstránenie diskriminácie v zamestnaní a povolaní a účinné zrušenie detskej práce. Príslušné normy Medzinárodnej organizácie práce (MOP) sa stanú základom pre rozvoj týchto práv.

Článok 87

Informácie

Strany podniknú príslušné opatrenia na podporu a povzbudenie účinnej vzájomnej výmeny informácií. Prednosť sa okrem iného dá zabezpečeniu rozšírenia informácií o spolupráci medzi Južnou Afrikou a Spoločenstvom. Strany sa navyše budú usilovať širokej verejnosti poskytnúť základné informácie o Južnej Afrike a Európskej únii a určitým skupinám v Južnej Afrike špecializované informácie o politikách Európskej únie, ako aj určitým skupinám v Európskej únii špecializované informácie o národných politikách v Južnej Afrike.

Článok 88

Tlač a audiovizuálne médiá

Strany budú povzbudzovať spoluprácu v oblasti tlače a audiovizuálnych médií na účely podpory budúceho rozvoja a zachovania nezávislosti a pluralizmu v médiách. Spolupráca sa okrem iného bude uskutočňovať formou:

a)

podpory rozvoja ľudských zdrojov, najmä prostredníctvom vzdelávacích a výmenných programov pre novinárov a profesionálov z médií;

b)

povzbudzovania širšieho prístupu k zdrojom informácií pre médiá;

c)

výmeny technických vedomostí a skúseností a informácií;

d)

výroby audiovizuálnych programov.

Článok 89

Ľudské zdroje

1.   Strany budú spolupracovať na účely zvýšenia hodnoty ľudských zdrojov v Južnej Afrike vo všetkých oblastiach zahrnutých v dohode. Spolupráca sa zameria na posilnenie inštitucionálnych kapacít v kľúčových vládnych oblastiach rozvoja ľudských zdrojov, pričom sa zvláštna pozornosť bude venovať najviac znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

2.   Na účely rozvoja úrovne odbornosti vedúcich pracovníkov vo verejnom a súkromnom sektore strany posilnia svoju spoluprácu v oblasti vzdelávania a odborného výcviku, ako aj spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi. Zvláštna pozornosť sa bude venovať podpore budovania trvalých väzieb medzi špecializovanými orgánmi v Európskej únii a Južnej Afrike na účely povzbudenia zhromažďovania a výmeny skúseností a technických zdrojov.

3.   Strany budú povzbudzovať výmenu informácií na účely podpory spolupráce v oblasti uznávania diplomov a titulov príslušnými orgánmi.

4.   Strany budú povzbudzovať vytváranie väzieb a spolupráce medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania, napríklad univerzitami.

Článok 90

Boj proti drogám a praniu špinavých peňazí

Strany sa zaväzujú spolupracovať v boji proti drogám a praniu špinavých peňazí:

a)

podporou juhoafrického rámcového plánu boja proti drogám a zvýšením účinnosti programov Južnej Afriky a juhoafrického regiónu zameraných na boj proti nezákonnému užívaniu omamných a psychotropných látok, ako aj proti výrobe, zásobovaniu a obchodovaniu s týmito látkami, na základe príslušných medzinárodných dohovorov OSN o kontrole drog;

b)

prevenciou využívania ich finančných inštitúcií na pranie prostriedkov získaných z trestnej činnosti vo všeobecnosti, a najmä z obchodovania s drogami, a to na základe noriem, ktoré sú ekvivalentné normám prijatým medzinárodnými orgánmi, predovšetkým Jednotkou pre finančné operácie (FATF); a

c)

prevenciou zneužívania prekurzorov a iných základných látok používaných na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok na základe noriem prijatých príslušnými medzinárodnými orgánmi, predovšetkým Jednotkou pre chemické operácie (CATF).

Článok 91

Ochrana údajov

1.   Strany spolupracujú na zlepšení úrovne ochrany pri spracovaní osobných údajov so zreteľom na medzinárodné normy.

2.   Spolupráca pri ochrane osobných údajov môže zahŕňať technickú pomoc vo forme výmen informácií a odborníkov a vytváranie spoločných programov a projektov.

3.   Rada pre spoluprácu pravidelne preskúma pokrok dosiahnutý v tomto ohľade.

Článok 92

Zdravie

1.   Strany spolupracujú na účely zlepšenia duševného a telesného zdravia svojich obyvateľov podporou zdravia a predchádzaním chorobám.

2.   V oblasti verejného zdravotníctva strany spolupracujú formou výmeny vedomostí a skúseností v programoch, ktorých cieľom je okrem iného rozširovať informácie, zlepšovať vzdelávanie a výcvik profesionálov vo verejnom zdravotníctve, monitorovať choroby a vyvíjať systémy zdravotníckych informácií, znižovať riziká vyplývajúce z civilizačných chorôb, brániť a regulovať HIV/AIDS a iné prenosné choroby.

3.   Spolupráca v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci zahŕňa výmenu informácií o zákonných a iných opatreniach na prevenciu nehôd, chorôb z povolania a zdravotných rizík súvisiacich s povolaním.

4.   Spolupráca v oblasti liečiv môže zahŕňať podporu pri hodnotení a registrácii liekov a liečiv.

HLAVA VII

FINANČNÉ ASPEKTY SPOLUPRÁCE

Článok 93

Cieľ

Aby dosiahla ciele tejto dohody, Južná Afrika bude ťažiť z finančnej a technickej pomoci Spoločenstva poskytnutej vo forme dotácií a pôžičiek na podporu svojich potrieb v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja.

Článok 94

Dotácie

Finančná pomoc vo forme dotácií sa bude poskytovať prostredníctvom:

a)

zvláštneho finančného programu vytvoreného z rozpočtu Spoločenstva na podporu činností súvisiacich s rozvojovou spoluprácou, ktoré sú uvedené v článkoch 65 a 66;

b)

ostatných finančných zdrojov získaných z iných rozpočtových kapitol Spoločenstva pre činnosti súvisiace s rozvojom a medzinárodnou spoluprácou, ktoré spadajú do rámca týchto rozpočtových kapitol. Postup na predkladanie a schvaľovanie žiadostí, realizáciu a monitorovanie/hodnotenie bude v súlade so všeobecnými podmienkami súvisiacimi s danou rozpočtovou kapitolou.

Článok 95

Pôžičky

Pokiaľ ide o finančnú pomoc vo forme pôžičiek, Európska investičná banka môže na žiadosť Rady Európskej únie zvážiť rozšírenie svojho financovania investičných projektov v Južnej Afrike prostredníctvom dlhodobých pôžičiek v rozsahu maximálnych čiastok a dôb platnosti, ktoré sa určia pri uplatňovaní príslušných dispozícií Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

Článok 96

Regionálna spolupráca

Finančná pomoc zo Spoločenstva uvedená v predchádzajúcich článkoch sa môže použiť na financovanie projektov alebo programov národného alebo miestneho záujmu v Južnej Afrike, ako aj účasti Južnej Afriky na činnostiach v rámci regionálnej spolupráce, ktoré vykonáva spolu s ostatnými rozvojovými krajinami.

HLAVA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 97

Štruktúra inštitúcií

1.   Strany sa dohodli, že založia Radu pre spoluprácu, ktorá bude vykonávať nasledujúce funkcie:

a)

zabezpečovať riadne fungovanie a výkon dohody a dialógu medzi stranami;

b)

študovať rozvoj obchodu a spolupráce medzi stranami;

c)

hľadať primerané metódy na predchádzanie problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť v oblastiach zahrnutých v dohode;

d)

vymieňať si názory a predkladať návrhy týkajúce sa akejkoľvek záležitosti spoločného záujmu v oblasti obchodu a spolupráce vrátane budúcich krokov a dostupných zdrojov na jej realizáciu.

2.   Zloženie, frekvencia, program a miesto stretnutí Rady pre spoluprácu sa dohodnú prostredníctvom konzultácií medzi stranami.

3.   Hore uvedená Rada pre spoluprácu má právomoc rozhodovať o všetkých záležitostiach, ktoré tvoria súčasť tejto dohody.

4.   Strany sa dohodli, že budú povzbudzovať a podporovať pravidelné kontakty medzi svojimi parlamentmi v rôznych oblastiach spolupráce zahrnutých v dohode.

5.   Strany taktiež povzbudia kontakty medzi inými podobnými a príslušnými inštitúciami v Južnej Afrike a v Európskej únii, ako je Hospodársky a sociálny výbor Európskeho spoločenstva a Národná rada pre hospodársky rozvoj a prácu (NEDLAC) Južnej Afriky.

Článok 98

Doložka o daňovej výnimke

1.   Doložka najvyšších výhod poskytovaná v súlade s ustanoveniami tejto dohody alebo akékoľvek opatrenia prijaté na základe tejto dohody sa nevzťahujú na daňové výhody, ktoré Južná Afrika a členské štáty Európskej únie poskytujú alebo môžu v budúcnosti poskytnúť na základe dohôd o zabránení dvojitého zdaňovania alebo iných daňových opatrení či vnútroštátnych daňových predpisov.

2.   Nič v tejto dohode alebo v opatreniach prijatých na základe tejto dohody sa nesmie vykladať tak, aby to bránilo prijatiu či presadeniu akéhokoľvek opatrenia, ktorého cieľom je zabrániť vyhýbaniu sa plateniu daní alebo daňovému úniku podľa daňových ustanovení dohôd na zabránenie dvojitého zdaňovania, alebo iných daňových opatrení či vnútroštátnych daňových predpisov.

3.   Nič v tejto dohode alebo v opatreniach prijatých na základe tejto dohody sa nesmie vykladať tak, aby to členským štátom Európskej únie či Južnej Afrike pri uplatňovaní príslušných ustanovení svojich daňových predpisov bránilo rozlišovať medzi daňovníkmi, ktorí nie sú v tej istej situácii, najmä vzhľadom na ich miesto bydliska alebo vzhľadom na miesto, kam investovali svoj kapitál.

Článok 99

Doba platnosti

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Ktorákoľvek zo strán môže vypovedať túto dohodu písomne formou oznámenia, ktoré zašle druhej strane. Dohoda prestane platiť šesť mesiacov po dni odoslania takéhoto oznámenia.

Článok 100

Nediskriminácia

V oblastiach zahrnutých v tejto dohode a bez ohľadu na zvláštne ustanovenia obsiahnuté v tejto dohode:

a)

opatrenia uplatňované Južnou Afrikou vzhľadom na Spoločenstvo nesmú viesť k vzniku akejkoľvek diskriminácie medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi alebo ich spoločnosťami alebo podnikmi;

b)

opatrenia uplatňované Spoločenstvom a členskými štátmi vzhľadom na Južnú Afriku nesmú viesť k vzniku akejkoľvek diskriminácie medzi štátnymi príslušníkmi Južnej Afriky alebo jej spoločnosťami alebo podnikmi.

Článok 101

Územná platnosť

Táto dohoda na jednej strane platí pre územia, v ktorých platí Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a za podmienok stanovených v uvedenej zmluve a na strane druhej, pokiaľ ide o Južnú Afriku, platí pre územia, ktoré sú vymedzené v ústave Južnej Afriky.

Článok 102

Budúci vývoj

Strany môžu na základe obojstranného súhlasu a v rámci svojich vlastných oblastí právomoci rozšíriť dohodu na účely zvýšenia úrovne spolupráce a jej doplnenia prostredníctvom dohôd týkajúcich sa konkrétnych sektorov alebo činností.

V rámci tejto dohody môže ktorákoľvek zo strán predložiť návrhy na rozšírenie rámca spolupráce so zreteľom na skúsenosti získané pri jej uplatňovaní.

Článok 103

Preskúmanie

Strany preskúmajú túto dohodu do piatich rokov odo dňa nadobudnutia jej platnosti, aby takto mohli riešiť možné dôsledky iných dohôd alebo opatrení, ktoré môžu ovplyvniť túto dohodu. Strany sa spoločne dohodnú na ďalšom preskúmaní tejto dohody.

Článok 104

Urovnávanie sporov

1.   Každá strana môže Rade pre spoluprácu predložiť akýkoľvek spor týkajúci sa uplatňovania alebo výkladu tejto dohody.

2.   Rada pre spoluprácu môžu rozhodnutím urovnať akýkoľvek spor.

3.   Každá strana je povinná prijať opatrenia, ktoré sú potrebné na výkon rozhodnutia uvedeného v odseku 2.

4.   Ak sa spor nedá urovnať spôsobom, ktorý je v súlade s odsekom 2, ktorákoľvek zo strán môže druhej strane oznámiť, že urovnaním sporu poverila rozhodcu; druhá strana potom musí do dvoch mesiacov od vymenovania prvého rozhodcu vymenovať druhého rozhodcu.

5.   Rada pre spoluprácu vymenuje tretieho rozhodcu do šiestich mesiacov od vymenovania druhého rozhodcu.

6.   Rozhodcovia o veci rozhodnú väčšinou hlasov do 12 mesiacov.

7.   Každá strana sporu musí podniknúť kroky potrebné na výkon rozhodnutia rozhodcov.

8.   Rada pre spoluprácu stanoví pracovné postupy pre rozhodcovské konanie.

9.   V prípade sporov, ktoré vzniknú na základe hláv II a III tejto dohody, sa použije nasledujúci postup:

a)

druhý rozhodca musí byť vymenovaný do 30 dní;

b)

Rada pre spoluprácu vymenuje tretieho rozhodcu do 60 dní od vymenovania druhého rozhodcu;

c)

platí všeobecné pravidlo, že rozhodcovia predložia svoje nálezy a rozhodnutia stranám a Rade pre spoluprácu najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zloženia rozhodcovskej komisie. V naliehavých prípadoch vrátane prípadov, ktoré sa týkajú rýchlo sa kaziaceho tovaru, sa rozhodcovia budú snažiť predložiť stranám svoju správu do troch mesiacov;

d)

dotknutá strana do 60 dní informuje druhú stranu a Radu pre spoluprácu o svojich úmysloch, pokiaľ ide o výkon nálezov a rozhodnutí Rady pre spoluprácu alebo rozhodcov, podľa toho, čie nálezy a rozhodnutia to sú;

e)

ak sa nedá okamžite vyhovieť nálezom a rozhodnutiam Rady pre spoluprácu alebo rozhodcov, dotknutá strana dostane primeranú lehotu, aby tak urobila. Primeraná lehota neprekročí 15 mesiacov odo dňa predloženia nálezov a rozhodnutí stranám. Táto lehota sa však po obojstrannej dohode strán dá skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od konkrétnych okolností.

10.   Bez dosahu na ich právo odvolať sa na postupy na urovnávanie sporov Svetovej obchodnej organizácie, Spoločenstvo a Južná Afrika sa budú snažiť urovnať spory súvisiace s konkrétnymi povinnosťami vyplývajúcimi z hláv II a III tejto dohody odvolaním sa na konkrétne ustanovenia týkajúce sa urovnávania sporov v tejto dohode. Rozhodcovské konania ustanovené na základe tejto dohody nebudú brať do úvahy záležitosti súvisiace s právami a povinnosťami každej zo strán v rámci WTO, pokiaľ sa strany nedohodnú, že predložia takéto záležitosti v rozhodcovskom konaní.

Článok 105

Doložka o dvojstranných dohodách

Pokiaľ nevytvára rovnaké alebo väčšie práva pre zainteresované strany, táto dohoda neovplyvní práva obsiahnuté v existujúcich dohodách, ktoré zaväzujú jeden alebo viaceré členské štáty na jednej strane a Južnú Afriku na strane druhej.

Článok 106

Doložka o zmenách a doplneniach

1.   Ak si jedna zo strán želá zmeniť a doplniť túto dohodu, môže na účely zváženia a rozhodnutia Rade pre spoluprácu predložiť svoj návrh na zmenu a doplnenie spolu s vysvetlením motivácie pre navrhovanú zmenu a doplnenie.

2.   Ak sa druhá strana domnieva, že navrhovaná zmena a doplnenie by mohla mať škodlivý účinok na jej práva vyplývajúce z dohody, môže za účelom zváženia a rozhodnutia Rade pre spoluprácu predložiť návrh na vyrovnávacie úpravy dohody.

Článok 107

Prílohy

Protokoly a prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť dohody.

Článok 108

Jazyky a počet originálov

Táto dohoda je vyhotovená v rovnopisoch v dánskom, holandskom, anglickom, fínskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom, španielskom a švédskom jazyku a v úradných jazykoch Južnej Afriky, iných než v angličtine, menovite v jazykoch sepedi, sesotho, setswana, siswati, tshivenda, zitsonga, v afrikánčine a v jazykoch isindebele, isixhosa a isizulu, pričom každé toto znenie má rovnakú platnosť.

Článok 109

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v priebehu ktorého sa zmluvné strany informovali o dokončení nevyhnutných postupov.

Ak sa strany ešte skôr, ako dohoda nadobudne platnosť, rozhodnú predbežne ju uplatňovať, všetky odkazy na dátum nadobudnutia platnosti sa budú považovať za odkazy na dátum nadobudnutia platnosti predbežného uplatňovania.

Hecho en Pretoria, el once de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Pretoria, den ellevte oktober nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Pretoria am elften Oktober neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στην Πρετόρια, στις ένδεκα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Pretoria on the eleventh day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Pretoria, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Pretoria, addì undici ottobre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Pretoria, de elfde oktober negentienhonderd negennegentig.

Feito em Pretória, em onze de Outubro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Pretoriassa yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Pretoria den elfte oktober nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image 1

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image 2

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

Image 3

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 4

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 5

Por el Reino de España

Image 6

Pour la République française

Image 7

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image 8

Per la Repubblica italiana

Image 9

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 10

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 11

Für die Republik Österreich

Image 12

Pela República Portuguesa

Image 13

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image 14

För Konungariket Sverige

Image 15

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 16

For the Republic of South Africa

wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

WeRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

Image 17


(1)  Dohoda vypracovaná v jedenástich úradných jazykoch Európskej únie (španielsky, dánsky, nemecky, grécky, anglicky, francúzsky, taliansky, holandsky, portugalsky, fínsky, švédsky) bola uverejnená v Ú. v. EÚ L 311, 4.12.1999, s. 3 .

Česká, estónska, lotyšská, litovská, maďarská, maltská, poľská, slovenská a slovinská verzia sú uverejnené v tomto zväzku mimoriadneho vydania 2004.


PRÍLOHA 1

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH VÝNIMIEK Z POZASTAVENIA A ZRUŠENIA

Úvod

Spoločenstvo a Juhoafrická republika sa dohodli, že akékoľvek zvýšenie cla uplatňovaného pre doložku najvyšších výhod (MFN), alebo akékoľvek iné opatrenia obmedzujúce alebo deformujúce obchod, ktoré sa prijmú po 1. júli 1996, sa zrušia voči druhej strane najneskôr v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Na žiadosť Južnej Afriky a vzhľadom na zvláštnu povahu hospodárskej transformácie Juhoafrickej republiky a osobitnú etapu prispôsobovania jej colného systému v rámci jej záväzkov voči WTO, sa Spoločenstvo rozhodlo výnimočne zvážiť určité žiadosti o výnimky zo zrušenia.

V dôsledku tohto procesu obe strany súhlasia s tým, že na účely vykonávania článku 7 tejto dohody dolu uvedené úrovne ciel nahradia clá s účinnosťou od 1. júla 1996 ako referenčného dátumu pre zrušenie cla pre výrobky uvedené v tejto prílohe.

Opis číselného znaku

Dátum vykonania

Sadzba v roku 1996

Nová sadzba

0207 41 90

18. 9. 1997

27 %

220 c/kg

0403 90 00

2. 1. 1998

bez

450 c/kg

0404 10 00

2. 1. 1998

bez

450 c/kg

0404 90 00

2. 1. 1998

100 c/kg

450 c/kg

0405 10 00

2. 1. 1998

320 c/kg

500 c/kg

0405 20 10

2. 1. 1998

20 %

500 c/kg

0405 20 90

2. 1. 1998

320 c/kg

500 c/kg

0405 90 00

2. 1. 1998

320 c/kg

500 c/kg

0406 10 10

2. 1. 1998

25 %

500 c/kg

0406 10 20

2. 1. 1998

20 %

500 c/kg

0406 20 10

2. 1. 1998

22 %

500 c/kg

0406 20 90

2. 1. 1998

25 %

500 c/kg

0406 30 00

2. 1. 1998

25 %

500 c/kg

0406 40 10

2. 1. 1998

22 %

500 c/kg

0406 40 90

2. 1. 1998

25 %

500 c/kg

0406 90 10

2. 1. 1998

22 %

500 c/kg

0406 90 25

2. 1. 1998

660 c/kg

500 c/kg

0406 90 35

2. 1. 1998

660 c/kg

500 c/kg

0406 90 90

2. 1. 1998

25 %

500 c/kg

0902 30 00

11. 1. 1999

bez

R4/kg

0902 40 00

11. 1. 1999

bez

R4/kg

1001 90 00

colný predpis

bez

50

1005 10 00

colný predpis

bez

50

1005 90 00

colný predpis

bez

50

1101 00 10

colný predpis

50 %

99

1101 00 20

colný predpis

1 c/kg

99

1509 10 00

apríl 1998

30 %

10

1701 11 00

rôzne

76,5 c/kg

105

1701 12 00

rôzne

76,5 c/kg

105

1701 91 00

rôzne

76,5 c/kg

105

1701 99 00

rôzne

76,5 c/kg

105

2002 10 90

13. 2. 1998

110 c/kg mínus 80

30

2204 10 10

13. 2. 1998

118 c/li

238 c/li

2204 10 90

13. 2. 1998

118 c/li

238 c/li

2204 21 10

13. 2. 1998

31 c/li

97 c/li

2204 21 20

13. 2. 1998

1764/li AA alebo R1.542/li + RO.92/

138 c/li

2204 21 90

13. 2. 1998

22,44 c/li

138 c/li

2204 29 10

13. 2. 1998

31 c/li

73 c/li

2204 29 20

13. 2. 1998

1764/li AA alebo R1.542/li + RO.9200

138 c/li

2204 29 90

13. 2. 1998

22,44 c/li

114 c/li

2205 10 00

13. 2. 1998

22,44 c/li

88 c/li

2205 90 00

13. 2. 1998

22,44 c/li

73 c/li

2206 00 10

13. 2. 1998

9,9 c/li

62 c/li

2206 00 20

13. 2. 1998

9,9 c/li

62 c/li

2206 00 30

13. 2. 1998

9,9 c/li

156 c/li

2206 00 40

13. 2. 1998

44,81 c/li

62 c/li

2206 00 50

13. 2. 1998

44,81 c/li

62 c/li

2206 00 60

13. 2. 1998

44,81 c/li

156 c/li

2206 00 70

13. 2. 1998

22,44 c/li

62 c/li

2206 00 90

13. 2. 1998

43,21 c/li

62 c/li

2849 10 00

13. 2. 1998

bez

10

3204 17 10

19. 6. 1998

bez

12

3204 19 10

19. 6. 1998

bez

12

4011 10 05

1. 1. 1997

bez

40

4011 10 15

1. 1. 1997

25 % alebo 815 c/kg mínus 75

40

4011 10 25

1. 1. 1997

25 % alebo 815 c/kg mínus 75

40

4011 10 35

1. 1. 1997

25 % alebo 815 c/kg mínus 75

40

4011 20 10

1. 1. 1997

25 % alebo 860 c/kg mínus 75

34

4011 20 20

1. 1. 1997

25 % alebo 860 c/kg mínus 75

34

4011 20 30

1. 1. 1997

25 % alebo 860 c/kg mínus 75

34

4011 20 40

1. 1. 1997

25 % alebo 860 c/kg mínus 75

34

4011 20 50

1. 1. 1997

25 % alebo 860 c/kg mínus 75

34

4011 20 60

1. 1. 1997

25 % alebo 860 c/kg mínus 75

34

4011 91 10

1. 1. 1997

10 % alebo 830 c/kg mínus 90

20

4011 91 20

1. 1. 1997

bez

20

4011 91 30

1. 1. 1997

bez

20

4011 91 40

1. 1. 1997

bez

20

4011 91 50

1. 1. 1997

10 % alebo 830 c/kg mínus 90

20

4011 91 60

1. 1. 1997

10 % alebo 830 c/kg mínus 90

20

4011 99 00

1. 1. 1997

10 % alebo 830 c/kg mínus 90

20

4012 10 00

1. 1. 1997

20 %

25

4012 20 00

1. 1. 1997

20 %

25

4012 90 00

1. 1. 1997

12 %

25

4013 10 00

1. 1. 1997

10 % alebo 920 c/kg mínus 90

25

4013 90 90

1. 1. 1997

10 % alebo 920 c/kg mínus 90

25

4409 20 00

7. 2. 1997

bez

12

5208 31 40

13. 12. 1997

10 %

22

5208 32 40

13. 12. 1997

10 %

22

5208 33 20

13.12.1996

10 %

22

5208 41 40

13. 12. 1997

10 %

22

5208 42 40

13. 12. 1997

10 %

22

5208 51 20

13. 12. 1997

10 %

22

5208 51 30

13.12.1996

10 %

22

5208 52 20

13. 12. 1997

10 %

22

5208 52 30

13. 12. 1996

10 %

22

5208 53 20

13. 12. 1996

10 %

22

5208 59 20

13. 12. 1996

10 %

22

5209 31 40

13. 12. 1996

10 %

22

5209 41 40

13. 12. 1996

10 %

22

5209 51 15

13. 12. 1996

10 %

22

5209 51 20

13. 12. 1996

10 %

22

5209 52 20

13. 12. 1996

10 %

22

5209 59 20

13. 12. 1996

10 %

22

5210 31 40

13. 12. 1996

10 %

22

5210 32 20

13. 12. 1996

10 %

22

5210 39 20

13. 12. 1996

10 %

22

5210 51 20

13. 12. 1996

10 %

22

5210 51 30

13. 12. 1996

10 %

22

5210 52 20

13. 12. 1996

10 %

22

5210 59 20

13. 12. 1996

10 %

22

5211 31 25

13. 12. 1996

10 %

22

5211 41 25

13. 12. 1996

10 %

22

5211 51 15

13. 12. 1996

10 %

22

5211 51 20

13. 12. 1996

10 %

22

5211 52 20

13. 12. 1996

10 %

22

5211 59 20

13. 12. 1996

10 %

22

5212 13 20

13. 12. 1996

10 %

22

5212 14 40

13. 12. 1996

10 %

22

5212 15 20

13. 12. 1996

10 %

22

5212 23 25

13. 12. 1996

10 %

22

5212 24 25

13. 12. 1996

10 %

22

5212 25 15

13. 12. 1996

10 %

22

5804 21 00

13. 12. 1996

bez

22

5804 29 00

13. 12. 1996

bez

22

5806 20 00

13. 12. 1996

42 %

36

5807 90 10

13. 12. 1996

 

36

5807 90 20

13. 12. 1996

 

36

5807 90 30

13. 12. 1996

 

36

5808 10 10

13. 12. 1996

 

36

5808 90 00

13. 12. 1996

45 %

36

6002 20 10

13. 12. 1996

20 %

22

6002 41 10

13. 12. 1996

20 %

22

6002 42 10

13. 12. 1996

20 %

22

6002 43 05

13. 12. 1996

20 %

22

6002 49 10

13. 12. 1996

20 %

22

6002 91 10

13. 12. 1996

20 %

22

6002 92 10

13. 12. 1996

20 %

22

6002 93 05

13. 12. 1996

20 %

22

6002 99 10

13. 12. 1996

20 %

22

6213 20 10

13. 12. 1996

15 %

46

6213 90 10

13. 12. 1996

15 %

46

7616 99 10

15. 11. 1996

 

10

7616 99 20

7. 2. 1997

 

15

8501 40 90

30. 5. 1997

5 %

20

8501 51 90

30. 5. 1997

5 %

24

8501 52 90

30.5.1997

5 %

24

8501 53 90

30. 5. 1997

5 %

20

8504 21 90

6. 12. 1997

5 %

15

8504 22 90

6. 12. 1997

5 %

15

8504 23 30

6. 12. 1997

14 %

15

8504 23 90

6. 12. 1997

5 %

15

8504 31 90

6. 12. 1997

5 %

15

8504 32 90

6. 12. 1997

5 %

15

8504 33 90

6. 12. 1997

5 %

15

8504 34 90

6. 12. 1997

5 %

15

8517 11 00

18. 12. 1998

bez

12,5

8517 19 00

18. 12. 1998

bez

12,5

8517 90 00

18. 12. 1998

bez

12,5

8523 30 00

30. 11. 1998

bez

10

8524 60 00

30. 11. 1998

bez

10

8542 12 00

30. 11. 1998

bez

10

8536 20 10

5. 7. 1996

12,5 %

15

8708 91 10

3. 2. 1997

bez

20


PRÍLOHA II

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Zoznam 1

Priemyselné výrobky

Ponuka EÚ

Príloha II – Zoznam 1

Číselný znak KN 1996

Colná kvóta alebo čiastočná liberalizácia

Soľ (vrátane stolovej a denaturovanej soli):

2501 00 51

 

2501 00 91

 

2501 00 99

 

Alkalické kovy alebo kovy alkalických zemín; kovy vzácnych zemín:

2805 11 00

 

2805 19 00

 

2805 21 00

 

2805 22 00

 

2805 30 10

 

2805 30 90

 

2805 40 10

 

Amoniak bezvodý alebo vo vodnom roztoku:

2814 10 00

 

2814 20 00

 

Hydroxid sodný (sodný luh)

2815 11 00

 

2815 12 00

 

Oxid zinočnatý; peroxid zinku:

2817 00 00

 

Umelý korund

2818 10 00

 

2818 20 00

 

2818 30 00

 

Oxidy a hydroxidy chrómu:

2819 10 00

 

2819 90 00

 

Oxidy mangánu:

2820 10 00

 

2820 90 00

 

Oxidy titanu

2823 00 00

 

Hydrazín a hydroxylamín

2825 80 00

 

Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy

2827 10 00

 

Sulfidy; polysulfidy:

2830 10 00

 

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany:

2835 10 00

 

2835 22 00

 

2835 23 00

 

2835 24 00

 

2835 25 10

 

2835 25 90

 

2835 26 10

 

2835 26 90

 

2835 29 10

 

2835 29 90

 

2835 31 00

 

2835 39 10

 

2835 39 30

 

2835 39 70

 

Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany):

2836 20 00

 

2836 40 00

 

2836 60 00

 

Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselín:

2841 61 00

 

Rádioaktívne chemické prvky:

2844 30 11

 

2844 30 19

 

2844 30 51

 

Izotopy, iné než izotopy položky 2844:

2845 10 00

 

2845 90 10

 

Karbidy, chemicky definované aj nedefinované:

2849 20 00

 

2849 90 30

 

Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy:

2850 00 70

 

Cyklické uhľovodíky:

2902 50 00

 

Halogénderiváty uhľovodíkov:

2903 11 00

 

2903 12 00

 

2903 13 00

 

2903 14 00

 

2903 15 00

 

2903 16 00

 

2903 19 10

 

2903 19 90

 

2903 21 00

 

2903 23 00

 

2903 29 00

 

2903 30 10

 

2903 30 31

 

2903 30 33

 

2903 30 38

 

2903 30 90

 

2903 41 00

 

2903 42 00

 

2903 43 00

 

2903 44 10

 

2903 44 90

 

2903 45 10

 

2903 45 15

 

2903 45 20

 

2903 45 25

 

2903 45 30

 

2903 45 35

 

2903 45 40

 

2903 45 45

 

2903 45 50

 

2903 45 55

 

2903 45 90

 

2903 46 10

 

2903 46 20

 

2903 46 90

 

2903 47 00

 

2903 49 10

 

2903 49 20

 

2903 49 90

 

2903 51 90

 

2903 59 10

 

2903 59 30

 

2903 59 90

 

2903 61 00

 

2903 62 00

 

2903 69 10

 

2903 69 90

 

Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfoderiváty

2905 11 00

 

2905 12 00

 

2905 13 00

 

2905 14 10

 

2905 14 90

 

2905 15 00

 

2905 16 10

 

2905 16 90

 

2905 17 00

 

2905 19 10

 

2905 19 90

 

2905 22 10

 

2905 22 90

 

2905 29 10

 

2905 29 90

 

2905 31 00

 

2905 32 00

 

2905 39 10

 

2905 39 90

 

2905 41 00

 

2905 42 00

 

2905 49 10

 

2905 49 51

 

2905 49 59

 

2905 49 90

 

2905 50 10

 

2905 50 30

 

2905 50 99

 

Fenoly; fenolalkoholy:

2907 11 00

 

2907 15 00

 

2907 22 10

 

Étery, éteralkoholy, éterfenoly:

2909 11 00

 

2909 19 00

 

2909 20 00

 

2909 30 31

 

2909 30 39

 

2909 30 90

 

2909 41 00

 

2909 42 00

 

2909 43 00

 

2909 44 00

 

2909 49 10

 

2909 49 90

 

2909 50 10

 

2909 50 90

 

2909 60 00

 

Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyetoly:

2910 20 00

 

Aldehydy, aj s inými kyslíkovými funkciami:

2912 41 00

 

2912 60 00

 

Ketóny a chinóny, aj s inými kyslíkovými funkciami:

2914 11 00

 

2914 21 00

 

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny:

2915 11 00

 

2915 12 00

 

2915 13 00

 

2915 21 00

 

2915 22 00

 

2915 23 00

 

2915 24 00

 

2915 29 00

 

2915 31 00

 

2915 32 00

 

2915 33 00

 

2915 34 00

 

2915 35 00

 

2915 39 10

 

2915 39 30

 

2915 39 50

 

2915 39 90

 

2915 40 00

 

2915 50 00

 

2915 60 10

 

2915 60 90

 

2915 70 15

 

2915 70 20

 

2915 70 25

 

2915 70 30

 

2915 70 80

 

2915 90 10

 

2915 90 20

 

2915 90 80

 

Nenasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny:

2916 12 10

 

2916 12 20

 

2916 12 90

 

2916 14 10

 

2916 14 90

 

Polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halidy:

2917 11 00

 

2917 14 00

 

2917 35 00

 

2917 36 00

 

2917 37 00

 

Karboxylové kyseliny s pridanou kyslíkovou funkciou:

2918 14 00

 

2918 15 00

 

2918 22 00

 

2918 90 00

 

Zlúčeniny s amínovou funkciou:

2921 11 10

 

2921 11 90

 

2921 12 00

 

2921 19 10

 

2921 19 30

 

2921 19 90

 

2921 21 00

 

2921 22 00

 

2921 29 00

 

2921 30 10

 

2921 30 90

 

2921 41 00

 

2921 42 10

 

2921 42 90

 

2921 43 10

 

2921 43 90

 

2921 44 00

 

2921 45 00

 

2921 49 10

 

2921 49 90

 

2921 51 10

 

2921 51 90

 

2921 59 00

 

Aminozlúčeniny s kyslíkovou funkciou:

2922 11 00

 

2922 12 00

 

2922 13 00

 

2922 19 00

 

2922 21 00

 

2922 22 00

 

2922 29 00

 

2922 30 00

 

2922 42 10

 

2922 43 00

 

2922 49 80

 

2922 50 00

 

Zlúčeniny s karboxyamidovou funkciou:

2924 21 10

 

2924 21 90

 

2924 29 30

 

Zlúčeniny s nitrilovou funkciou:

2926 10 00

 

2926 90 90

 

Organické zlúčeniny síry:

2930 20 00

 

2930 90 12

 

2930 90 14

 

2930 90 16

 

Ostatné organicko-anorganické zlúčeniny:

2931 00 40

 

Heterocyklické zlúčeniny s heteroatómom (-atómami) kyslíka:

2932 12 00

 

2932 13 00

 

2932 21 00

 

Heterocyklické zlúčeniny s heteroatómom (-atómami) dusíka:

2933 61 00

 

Sulfonamidy:

2935 00 00

 

Minerálne alebo chemické hnojivá, dusíkaté:

3102 10 10

 

3102 10 90

 

3102 21 00

 

3102 29 00

 

3102 30 10

 

3102 30 90

 

3102 40 10

 

3102 40 90

 

3102 50 90

 

3102 60 00

 

3102 70 90

 

3102 80 00

 

3102 90 00

 

Minerálne alebo chemické hnojivá, fosforečné:

3103 10 10

 

3103 10 90

 

Minerálne alebo chemické hnojivá

3105 10 00

 

3105 20 10

 

3105 20 90

 

3105 30 10

 

3105 30 90

 

3105 40 10

 

3105 40 90

 

3105 51 00

 

3105 59 00

 

3105 60 10

 

3105 60 90

 

3105 90 91

 

3105 90 99

 

Trieslové výťažky rastlinného pôvodu

3201 20 00

 

3201 90 20

 

Ostatné farbivá

3206 11 00

 

3206 19 00

 

3206 20 00

 

3206 30 00

 

3206 41 00

 

3206 42 00

 

3206 43 00

 

3206 49 90

 

3206 50 00

 

Aktívne uhlie; aktívne prírodné minerálne výrobky

3802 10 00

 

3802 90 00

 

Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy

3808 10 20

 

3808 10 30

 

3808 30 11

 

3808 30 13

 

3808 30 15

 

3808 30 17

 

3808 30 21

 

3808 30 23

 

3808 30 27

 

3808 30 30

 

3808 30 90

 

Pripravené urýchľovače vulkanizácie kaučuku; zmesové plastifikátory

3812 30 20

 

Zložené organické rozpúšťadlá a riedidlá

3814 00 90

 

Zmesi alkylbenzénov a zmesi alkylnaftalénov

3817 10 10

 

3817 10 50

 

3817 10 80

 

3817 20 00

 

Pripravené spojivá pre lejacie formy alebo jadrá

3824 90 90

 

Polyméry etylénu v primárnych formách:

3901 10 10

 

3901 10 90

 

3901 20 00

 

3901 30 00

 

3901 90 00

 

Polyméry propylénu alebo ostatných olefínov

3902 10 00

 

3902 20 00

 

3902 30 00

 

3902 90 00

 

Polyméry styrénu v primárnych formách:

3903 11 00

 

3903 19 00

 

3903 20 00

 

3903 30 00

 

3903 90 00

 

Polyméry vinylchloridu

3904 10 00

 

3904 21 00

 

3904 22 00

 

3904 30 00

 

3904 40 00

 

3904 50 00

 

3904 61 90

 

3904 69 00

 

3904 90 00

 

Polyméry vinylacetátu

3905 12 00

 

Polyacetaly, ostatné polyétery a epoxidové živice

3907 20 19

 

3907 20 90

 

3907 60 90

 

3907 91 10

 

3907 91 90

 

3907 99 10

 

3907 99 90

 

Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy

3920 10 22

 

3920 10 28

 

3920 10 40

 

3920 10 80

 

3920 20 21

 

3920 20 29

 

3920 20 71

 

3920 20 79

 

3920 20 90

 

3920 30 00

 

3920 41 11

 

3920 41 19

 

3920 41 91

 

3920 41 99

 

3920 42 11

 

3920 42 19

 

3920 42 91

 

3920 42 99

 

3920 51 00

 

3920 59 00

 

3920 61 00

 

3920 62 10

 

3920 62 90

 

3920 63 00

 

3920 69 00

 

3920 71 11

 

3920 71 19

 

3920 71 90

 

3920 72 00

 

3920 73 10

 

3920 73 50

 

3920 73 90

 

3920 79 00

 

3920 91 00

 

3920 92 00

 

3920 93 00

 

3920 94 00

 

3920 99 11

 

3920 99 19

 

3920 99 50

 

3920 99 90

 

Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy

3921 90 19

 

Výrobky na prepravu alebo balenie tovaru

3923 21 00

 

Protektorované alebo použité gumové pneumatiky

4012 10 30

 

4012 10 50

 

4012 10 80

 

4012 20 90

 

4012 90 10

 

4012 90 90

 

Gumové duše:

4013 10 10

 

4013 10 90

 

4013 20 00

 

4013 90 10

 

4013 90 90

 

Koža hovädzieho dobytka, koní alebo iných nepárnokopytníkov, bez srsti

4104 10 91

 

4104 10 95

 

4104 10 99

 

4104 21 00

 

4104 22 90

 

4104 29 00

 

4104 31 11

 

4104 31 19

 

4104 31 30

 

4104 31 90

 

4104 39 10

 

4104 39 90

 

Ovčia alebo jahňacia koža, bez srsti

4105 20 00

 

Useň ostatných zvierat, bez srsti

4107 10 10

 

4107 29 10

 

4107 90 10

 

4107 90 90

 

Semiš (vrátane kombinovaného semišu):

4108 00 10

 

4108 00 90

 

Laková koža a laková laminovaná koža

4109 00 00

 

Impregnovaná koža s koženým základom

4111 00 00

 

Odevy a doplnky k odevom

4203 10 00

 

4203 21 00

 

4203 29 10

 

4203 29 91

 

4203 29 99

 

4203 30 00

 

4203 40 00

 

Drevotrieskové dosky a podobné dosky z dreva

4410 11 00

 

4410 19 10

 

4410 19 30

 

4410 19 50

 

4410 19 90

 

4410 90 00

 

Drevovláknité dosky alebo dosky z iných drevnatých materiálov

4411 11 00

 

4411 19 00

 

4411 21 00

 

4411 29 00

 

4411 31 00

 

4411 39 00

 

4411 91 00

 

4411 99 00

 

Preglejky, dyhované dosky a podobné vrstvené drevo (latovky)

4412 13 11

 

4412 13 19

 

4412 13 90

 

4412 14 00

 

4412 19 00

 

4412 22 10

 

4412 22 91

 

4412 22 99

 

4412 23 00

 

4412 29 20

 

4412 29 80

 

4412 92 10

 

4412 92 91

 

4412 92 99

 

4412 93 00

 

4412 99 20

 

4412 99 80

 

Stavebné stolárske a tesárske výrobky

4418 10 10

 

4418 10 50

 

4418 10 90

 

4418 20 10

 

4418 20 50

 

4418 20 80

 

4418 30 10

 

4418 90 10

 

Intarzované a mozaikové drevo; kazety a puzdrá

4420 90 11

 

4420 90 19

 

Výrobky z prírodného korku:

4503 10 10

 

4503 10 90

 

4503 90 00

 

Úplety a podobné výrobky z úpletových materiálov

4601 99 10

 

Košikárske, prútené a iné výrobky

4602 90 10

 

Registre, účtovné knihy, poznámkové bloky, bloky objednávok

4820 10 30

 

Detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo omaľovánky

4903 00 00

 

Mapy a hydrografické alebo podobné mapy všetkých druhov

4905 10 00

 

Obtlač (obtlačky, obtlačový papier):

4908 10 00

 

4908 90 00

 

Tlačené alebo ilustrované pohľadnice; tlačené karty

4909 00 10

 

4909 00 90

 

Kalendáre všetkých druhov, tlačené, vrátane kalendárov vo forme trhacích blokov

4910 00 00

 

Ostatné tlačoviny, vrátane tlačených obrazov

4911 10 10

 

4911 10 90

 

4911 91 80

 

4911 99 00

 

Hodvábna priadza (iná než priadza pradená z odpadového hodvábu)

5004 00 10

 

5004 00 90

 

Priadza pradená z odpadového hodvábu, neupravená pre predaj v malom

5005 00 10

 

5005 00 90

 

Hodvábna priadza a priadza pradená z odpadového hodvábu, upravená pre predaj v malom

5006 00 10

 

5006 00 90

 

Tkaniny vyrobené z hodvábu alebo odpadového hodvábu:

5007 10 00

 

5007 20 11

 

5007 20 19

 

5007 20 21

 

5007 20 31

 

5007 20 39

 

5007 20 41

 

5007 20 51

 

5007 20 59

 

5007 20 61

 

5007 20 69

 

5007 20 71

 

5007 90 10

 

5007 90 30

 

5007 90 50

 

5007 90 90

 

Mykaná vlnená priadza, neupravená pre predaj v malom:

5106 10 10

 

5106 10 90

 

5106 20 11

 

5106 20 19

 

5106 20 91

 

5106 20 99

 

Česaná vlnená priadza, neupravená pre predaj v malom:

5107 10 10

 

5107 10 90

 

5107 20 10

 

5107 20 30

 

5107 20 51

 

5107 20 59

 

5107 20 91

 

5107 20 99

 

Priadza z jemného živočíšneho vlákna (mykaná alebo česaná), neupravená pre predaj v malom:

5108 10 10

 

5108 10 90

 

5108 20 10

 

5108 20 90

 

Priadza z vlny alebo jemného živočíšneho vlákna, upravená pre predaj v malom

5109 10 10

 

5109 10 90

 

5109 90 10

 

5109 90 90

 

Priadza z hrubého živočíšneho vlákna alebo z konského vlásia

5110 00 00

 

Tkaniny z mykanej vlny alebo mykaného jemného živočíšneho vlákna

5111 11 11

 

5111 11 19

 

5111 11 91

 

5111 11 99

 

5111 19 11

 

5111 19 19

 

5111 19 31

 

5111 19 39

 

5111 19 91

 

5111 19 99

 

5111 20 00

 

5111 30 10

 

5111 30 30

 

5111 30 90

 

5111 90 10

 

5111 90 91

 

5111 90 93

 

5111 90 99

 

Tkaniny z česanej vlny alebo česaného jemného živočíšneho vlákna

5112 11 10

 

5112 11 90

 

5112 19 11

 

5112 19 19

 

5112 19 91

 

5112 19 99

 

5112 20 00

 

5112 30 10

 

5112 30 30

 

5112 30 90

 

5112 90 10

 

5112 90 91

 

5112 90 93

 

5112 90 99

 

Tkaniny z hrubého živočíšneho vlákna alebo z konského vlásia

5113 00 00

 

Bavlnené šijacie nite, upravené aj neupravené pre predaj v malom

5204 11 00

 

5204 19 00

 

5204 20 00

 

Bavlnené nite (iné než šijacie nite)

5205 11 00

 

5205 12 00

 

5205 13 00

 

5205 14 00

 

5205 15 10

 

5205 15 90

 

5205 21 00

 

5205 22 00

 

5205 23 00

 

5205 24 00

 

5205 26 00

 

5205 27 00

 

5205 28 00

 

5205 31 00

 

5205 32 00

 

5205 33 00

 

5205 34 00

 

5205 35 10

 

5205 35 90

 

5205 41 00

 

5205 42 00

 

5205 43 00

 

5205 44 00

 

5205 46 00

 

5205 47 00

 

5205 48 00

 

Bavlnené nite (iné než šijacie nite)

5206 11 00

 

5206 12 00

 

5206 13 00

 

5206 14 00

 

5206 15 10

 

5206 15 90

 

5206 21 00

 

5206 22 00

 

5206 23 00

 

5206 24 00

 

5206 25 10

 

5206 25 90

 

5206 31 00

 

5206 32 00

 

5206 33 00

 

5206 34 00

 

5206 35 10

 

5206 35 90

 

5206 41 00

 

5206 42 00

 

5206 43 00

 

5206 44 00

 

5206 45 10

 

5206 45 90

 

Bavlnené nite (iné než šijacie nite), upravené pre predaj v malom

5207 10 00

 

5207 90 00

 

Ľanová priadza:

5306 10 11

 

5306 10 19

 

5306 10 31

 

5306 10 39

 

5306 10 50

 

5306 10 90

 

5306 20 11

 

5306 20 19

 

5306 20 90

 

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien; papierová priadza

5308 20 10

 

5308 20 90

 

5308 30 00

 

5308 90 11

 

5308 90 13

 

5308 90 19

 

5308 90 90

 

Ľanové tkaniny:

5309 11 11

 

5309 11 19

 

5309 11 90

 

5309 19 10

 

5309 19 90

 

5309 21 10

 

5309 21 90

 

5309 29 10

 

5309 29 90

 

Tkaniny z jutových alebo iných textilných lykových vlákien

5310 10 10

 

5310 10 90

 

5310 90 00

 

Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien

5311 00 10

 

5311 00 90

 

Šijacie nite zo syntetických alebo umelých vlákien

5401 10 11

 

5401 10 19

 

5401 10 90

 

5401 20 10

 

5401 20 90

 

Priadza zo syntetických vlákien (iná než šijacie nite)

5402 10 10

 

5402 10 90

 

5402 20 00

 

5402 31 10

 

5402 31 30

 

5402 31 90

 

5402 32 00

 

5402 33 10

 

5402 33 90

 

5402 39 10

 

5402 39 90

 

5402 41 10

 

5402 41 30

 

5402 41 90

 

5402 42 00

 

5402 43 10

 

5402 43 90

 

5402 49 10

 

5402 49 91

 

5402 49 99

 

5402 51 10

 

5402 51 30

 

5402 51 90

 

5402 52 10

 

5402 52 90

 

5402 59 10

 

5402 59 90

 

5402 61 10

 

5402 61 30

 

5402 61 90

 

5402 62 10

 

5402 62 90

 

5402 69 10

 

5402 69 90

 

Nite z umelých vlákien (iné než šijacie nite)

5403 10 00

 

5403 20 10

 

5403 20 90

 

5403 31 00

 

5403 32 00

 

5403 33 10

 

5403 33 90

 

5403 39 00

 

5403 41 00

 

5403 42 00

 

5403 49 00

 

Nite zo syntetického monofibrilového vlákna s minimálnou dĺžkovou hmotnosťou 67 decitex

5404 10 10

 

5404 10 90

 

5404 90 11

 

5404 90 19

 

5404 90 90

 

Nite z umelého monofibrilového vlákna s minimálnou dĺžkovou hmotnosťou 67 decitex

5405 00 00

 

Priadza zo syntetických alebo umelých vlákien (iná než šijacie nite)

5406 10 00

 

5406 20 00

 

Tkaniny zo syntetických vlákien

5407 10 00

 

5407 20 11

 

5407 20 19

 

5407 20 90

 

5407 30 00

 

5407 41 00

 

5407 42 00

 

5407 43 00

 

5407 44 00

 

5407 51 00

 

5407 52 00

 

5407 53 00

 

5407 54 00

 

5407 61 10

 

5407 61 30

 

5407 61 50

 

5407 61 90

 

5407 69 10

 

5407 69 90

 

5407 71 00

 

5407 72 00

 

5407 73 00

 

5407 74 00

 

5407 81 00

 

5407 82 00

 

5407 83 00

 

5407 84 00

 

5407 91 00

 

5407 92 00

 

5407 93 00

 

5407 94 00

 

Tkaniny z umelých vlákien

5408 10 00

 

5408 21 00

 

5408 22 10

 

5408 22 90

 

5408 23 10

 

5408 23 90

 

5408 24 00

 

5408 31 00

 

5408 32 00

 

5408 33 00

 

5408 34 00

 

Kúdele zo syntetických vlákien:

5501 10 00

 

5501 20 00

 

5501 30 00

 

5501 90 00

 

Kúdele z umelých vlákien:

5502 00 10

 

5502 00 90

 

Syntetické strižové vlákna, nemykané, nečesané, ani inak nespracované pre pradenie

5503 10 11

 

5503 10 19

 

5503 10 90

 

5503 20 00

 

5503 30 00

 

5503 40 00

 

5503 90 10

 

5503 90 90

 

Umelé strižové vlákna, nemykané, nečesané, ani inak nespracované pre pradenie

5504 10 00

 

5504 90 00

 

Odpad (vrátane výčeskov, odpadovej priadze)

5505 10 10

 

5505 10 30

 

5505 10 50

 

5505 10 70

 

5505 10 90

 

5505 20 00

 

Syntetické strižové vlákna, mykané, česané, alebo inak spracované pre pradenie

5506 10 00

 

5506 20 00

 

5506 30 00

 

5506 90 10

 

5506 90 91

 

5506 90 99

 

Umelé strižové vlákna, mykané, česané, alebo inak spracované pre pradenie

5507 00 00

 

Šijacie nite zo syntetických alebo umelých strižových vlákien

5508 10 11

 

5508 10 19

 

5508 10 90

 

5508 20 10

 

5508 20 90

 

Priadza (iná než šijacie nite) zo syntetických strižových vlákien

5509 11 00

 

5509 12 00

 

5509 21 10

 

5509 21 90

 

5509 22 10

 

5509 22 90

 

5509 31 10

 

5509 31 90

 

5509 32 10

 

5509 32 90

 

5509 41 10

 

5509 41 90

 

5509 42 10

 

5509 42 90

 

5509 51 00

 

5509 52 10

 

5509 52 90

 

5509 53 00

 

5509 59 00

 

5509 61 10

 

5509 61 90

 

5509 62 00

 

5509 69 00

 

5509 91 10

 

5509 91 90

 

5509 92 00

 

5509 99 00

 

Priadza (iná než šijacie nite) z umelých strižových vlákien

5510 11 00

 

5510 12 00

 

5510 20 00

 

5510 30 00

 

5510 90 00

 

Priadza (iná než šijacie nite) zo syntetických a umelých strižových vlákien

5511 10 00

 

5511 20 00

 

5511 30 00

 

Vata z textilných materiálov a výrobky z nej

5601 10 10

 

5601 10 90

 

5601 21 10

 

5601 21 90

 

5601 22 10

 

5601 22 91

 

5601 22 99

 

5601 29 00

 

5601 30 00

 

Plsť, impregnovaná aj neimpregnovaná

5602 10 11

 

5602 10 19

 

5602 10 31

 

5602 10 35

 

5602 10 39

 

5602 10 90

 

5602 21 00

 

5602 29 10

 

5602 29 90

 

5602 90 00

 

Netkané textílie, impregnované aj neimpregnované

5603 11 10

 

5603 11 90

 

5603 12 10

 

5603 12 90

 

5603 13 10

 

5603 13 90

 

5603 14 10

 

5603 14 90

 

5603 91 10

 

5603 91 90

 

5603 92 10

 

5603 92 90

 

5603 93 10

 

5603 93 90

 

5603 94 10

 

5603 94 90

 

Gumené nite a šnúry, pokryté textilom

5604 10 00

 

5604 20 00

 

5604 90 00

 

Pokovovaná priadza, opradená aj neopradená

5605 00 00

 

Opradená priadza a pásy

5606 00 10

 

5606 00 91

 

5606 00 99

 

Výrobky z nití, pásov

5609 00 00

 

Koberce a iné textilné podlahové krytiny

5701 10 10

 

5701 10 91

 

5701 10 93

 

5701 10 99

 

5701 90 10

 

5701 90 90

 

Vlasové tkaniny a ženilkové látky

5801 10 00

 

5801 21 00

 

5801 22 00

 

5801 23 00

 

5801 24 00

 

5801 25 00

 

5801 26 00

 

5801 31 00

 

5801 32 00

 

5801 33 00

 

5801 34 00

 

5801 35 00

 

5801 36 00

 

5801 90 10

 

5801 90 90

 

Froté a podobné slučkové tkaniny

5802 11 00

 

5802 19 00

 

5802 20 00

 

5802 30 00

 

Perlinkové tkaniny, iné než stuhy

5803 10 00

 

5803 90 10

 

5803 90 30

 

5803 90 50

 

5803 90 90

 

Tyly a iné sieťové textílie, bez tkanín

5804 10 11

 

5804 10 19

 

5804 10 90

 

5804 21 10

 

5804 21 90

 

5804 29 10

 

5804 29 90

 

5804 30 00

 

Ručne tkané tapisérie typu gobelín

5805 00 00

 

Úzke tkaniny

5806 10 00

 

5806 20 00

 

5806 31 10

 

5806 31 90

 

5806 32 10

 

5806 32 90

 

5806 39 00

 

5806 40 00

 

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilného materiálu

5807 10 10

 

5807 10 90

 

5807 90 10

 

5807 90 90

 

Kusové prámiky, ornamentálny tovar

5808 10 00

 

5808 90 00

 

Tkaniny z kovových nití a tkaniny z pokovovaných priadzí

5809 00 00

 

Kusové výšivky, v pásoch alebo ako motívy:

5810 10 10

 

5810 10 90

 

5810 91 10

 

5810 91 90

 

5810 92 10

 

5810 92 90

 

5810 99 10

 

5810 99 90

 

Kusové prešívané textilné výrobky

5811 00 00

 

Glejené textílie

5901 10 00

 

5901 90 00

 

Kordové textílie do pneumatík z polyamidových nití s vysokou húževnatosťou

5902 10 10

 

5902 10 90

 

5902 20 10

 

5902 20 90

 

5902 90 10

 

5902 90 90

 

Textílie impregnované, povrstvené, potiahnuté

5903 10 10

 

5903 10 90

 

5903 20 10

 

5903 20 90

 

5903 90 10

 

5903 90 91

 

5903 90 99

 

Linoleum, aj vyrezané do tvaru

5904 10 00

 

5904 91 10

 

5904 91 90

 

5904 92 00

 

Textilné tapety:

5905 00 10

 

5905 00 31

 

5905 00 39

 

5905 00 50

 

5905 00 70

 

5905 00 90

 

Pogumované textílie

5906 10 10

 

5906 10 90

 

5906 91 00

 

5906 99 10

 

5906 99 90

 

Textílie iným spôsobom impregnované, povrstvené alebo potiahnuté

5907 00 10

 

5907 00 90

 

Textilné knôty, tkané, viazané alebo pletené

5908 00 00

 

Textilné hadice k čerpadlám a podobné textilné hadice

5909 00 10

 

5909 00 90

 

Hnacie alebo dopravníkové pásy alebo remene

5910 00 00

 

Textilné výrobky a tovar, pre technické účely

5911 10 00

 

5911 20 00

 

5911 31 11

 

5911 31 19

 

5911 31 90

 

5911 32 10

 

5911 32 90

 

5911 40 00

 

5911 90 10

 

5911 90 90

 

Vlasové tkaniny, vrátane tkanín s „dlhým vlasom“

6001 10 00

 

6001 21 00

 

6001 22 00

 

6001 29 10

 

6001 29 90

 

6001 91 10

 

6001 91 30

 

6001 91 50

 

6001 91 90

 

6001 92 10

 

6001 92 30

 

6001 92 50

 

6001 92 90

 

6001 99 10

 

6001 99 90

 

Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, kabáty s kapucňou, plášte, vetrovky

6101 10 10

 

6101 10 90

 

6101 20 10

 

6101 20 90

 

6101 30 10

 

6101 30 90

 

6101 90 10

 

6101 90 90

 

Dámske alebo dievčenské zvrchníky, kabáty s kapucňou, plášte, vetrovky

6102 10 10

 

6102 10 90

 

6102 20 10

 

6102 20 90

 

6102 30 10

 

6102 30 90

 

6102 90 10

 

6102 90 90

 

Pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, saká, bundy

6103 41 10

 

6103 41 90

 

6103 42 10

 

6103 42 90

 

6103 43 10

 

6103 43 90

 

6103 49 10

 

6103 49 91

 

6103 49 99

 

Dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, saká, bundy

6104 51 00

 

6104 52 00

 

6104 53 00

 

6104 59 00

 

6104 61 10

 

6104 61 90

 

6104 62 10

 

6104 62 90

 

6104 63 10

 

6104 63 90

 

6104 69 10

 

6104 69 91

 

6104 69 99

 

Pánské alebo chlapčenské spodky, slipy, nočné košele, pyžamy

6107 11 00

 

6107 12 00

 

6107 19 00

 

6107 21 00

 

6107 22 00

 

6107 29 00

 

6107 91 10

 

6107 91 90

 

6107 92 00

 

6107 99 00

 

Dámské alebo dievčenské spodničky, kombiné, spodky, nohavičky

6108 11 10

 

6108 11 90

 

6108 19 10

 

6108 19 90

 

6108 21 00

 

6108 22 00

 

6108 29 00

 

6108 31 10

 

6108 31 90

 

6108 32 11

 

6108 32 19

 

6108 32 90

 

6108 39 00

 

6108 91 10

 

6108 91 90

 

6108 92 00

 

6108 99 10

 

6108 99 90

 

Vrchné tričká, tielka a iné tričká bez rukávov, pletené alebo háčkované

6109 10 00

 

6109 90 10

 

6109 90 30

 

Teplákové súpravy, lyžiarske kombinézy a plavky, pletené alebo háčkované

6112 11 00

 

6112 12 00

 

6112 19 00

 

6112 20 00

 

6112 31 10

 

6112 31 90

 

6112 39 10

 

6112 39 90

 

6112 41 10

 

6112 41 90

 

6112 49 10

 

6112 49 90

 

Odevy, zhotovené z pletenín alebo háčkovaných textílií

6113 00 10

 

6113 00 90

 

Ostatné odevy, pletené alebo háčkované:

6114 10 00

 

6114 20 00

 

6114 30 00

 

6114 90 00

 

Pančuchové nohavice, legíny, pančuchy, ponožky a iné pleteniny

6115 11 00

 

6115 12 00

 

6115 19 10

 

6115 19 90

 

6115 20 11

 

6115 20 19

 

6115 20 90

 

6115 91 00

 

6115 92 00

 

6115 93 10

 

6115 93 30

 

6115 93 91

 

6115 93 99

 

6115 99 00

 

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované:

6116 10 20

 

6116 10 80

 

6116 91 00

 

6116 92 00

 

6116 93 00

 

6116 99 00

 

Ostatné zhotovené doplnky odevov, pletené alebo háčkované

6117 10 00

 

6117 20 00

 

6117 80 10

 

6117 80 90

 

6117 90 00

 

Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, kabáty s kapucňou, plášte, vetrovky

6201 11 00

 

6201 12 10

 

6201 12 90

 

6201 13 10