21999A0710(03)Úradný vestník L 176 , 10/07/1999 S. 0053 - 0062


Dohoda vo forme výmeny listov

medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o výboroch, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí

A. List od spoločenstva

Vážený pane,

Rada sa odvoláva na rokovania o dohody o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju Schengenského acquis a venovala značnú pozornosť požiadavke Islandu a Nórska v duchu ich účasti na rozhodovacom procese v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje dohoda a s cieľom zlepšiť jej správne fungovanie tak, aby sa uskutočnilo úplné pridruženie k práci výborov, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí.

Rada podotýka, že v prípade, že tieto postupy budú použité v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje dohoda, bude naozaj potrebné účinne pridružiť Island a Nórsko k práci týchto výborov, aj s cieľom zabezpečiť, že postupy dohody budú používané pre príslušné právne akty alebo opatrenia tak, aby sa tieto mohli stať záväznými pre Island a Nórsko.

Európske spoločenstvo je preto v prípade pripravené rokovať o primeraných opatreniach pre pridruženie Islandu a Nórska k práci týchto výborov.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste ma mohli informovať, či Vaša vláda s týmto znením súhlasí.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.Gjört í Brussel 18. maí 1999.Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

B. List od Islandu

Vážený pane,

mám česť potvrdiť dnešným dátumom prijatie Vášho listu tohto znenia:

"Rada sa odvoláva na rokovania o dohody o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju Schengenského acquis a venovala značnú pozornosť požiadavke Islandu a Nórska v duchu ich účasti na rozhodovacom procese v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje dohoda a s cieľom zlepšiť jej správne fungovanie tak, aby sa uskutočnilo úplné pridruženie k práci výborov, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí.

Rada podotýka, že v prípade, že tieto postupy budú použité v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje dohoda, bude naozaj potrebné účinne pridružiť Island a Nórsko k práci týchto výborov, aj s cieľom zabezpečiť, že postupy dohody budú používané pre príslušné právne akty alebo opatrenia tak, aby sa tieto mohli stať záväznými pre Island a Nórsko.

Európske spoločenstvo je preto v prípade pripravené rokovať o primeraných opatreniach pre pridruženie Islandu a Nórska k práci týchto výborov.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste ma mohli informovať, či Vaša vláda s týmto znením súhlasí."

Môžem Vás informovať, že moja vláda súhlasí s obsahom Vášho listu.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por la República de IslandiaFor Republikken IslandFür die Republik IslandΓια τη Δημοκρατία της ΙσλανδίαςFor the Republic of IcelandPour la République d'IslandePer la Repubblica d'IslandaVoor de Republiek IJslandPela República da IslândiaIslannin tasavallan puolestaPå Republiken Islands vägnarFyrir hönd Lyðveldisins ÍslandsFor Republikken Island

+++++ TIFF +++++

A. List od spoločenstva

Vážený pane,

Rada sa odvoláva na rokovania o dohody o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvojuSchengenského acquis a venovala značnú pozornosť požiadavke Islandu a Nórska v duchu ich účasti na rozhodovacom procese v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje dohoda a s cieľom zlepšiť jej správne fungovanie tak, aby sa uskutočnilo úplné pridruženie k práci výborov, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí.

Rada podotýka, že v prípade, že tieto postupy budú použité v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje dohoda, bude naozaj potrebné účinne pridružiť Island a Nórsko k práci týchto výborov, aj s cieľom zabezpečiť, že postupy dohody budú používané pre príslušné právne akty alebo opatrenia tak, aby sa tieto mohli stať záväznými pre Island a Nórsko.

Európske spoločenstvo je preto v prípade pripravené rokovať o primeraných opatreniach pre pridruženie Islandu a Nórska k práci týchto výborov.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste ma mohli informovať, či Vaša vláda s týmto znením súhlasí.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

B. List od Nórska

Vážený pane,

mám česť potvrdiť dnešným dátumom prijatie Vášho listu tohto znenia:

"Rada sa odvoláva na rokovania o dohody o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju Schengenského acquis a venovala značnú pozornosť požiadavke Islandu a Nórska v duchu ich účasti na rozhodovacom procese v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje dohoda a s cieľom zlepšiť jej správne fungovanie tak, aby sa uskutočnilo úplné pridruženie k práci výborov, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí.

Rada podotýka, že v prípade, že tieto postupy budú použité v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje dohoda, bude naozaj potrebné účinne pridružiť Island a Nórsko k práci týchto výborov, aj s cieľom zabezpečiť, že postupy dohody budú používané pre príslušné právne akty alebo opatrenia tak, aby sa tieto mohli stať záväznými pre Island a Nórsko.

Európske spoločenstvo je preto v prípade pripravené rokovať o primeraných opatreniach pre pridruženie Islandu a Nórska k práci týchto výborov.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste ma mohli informovať, či Vaša vláda s týmto znením súhlasí."

Môžem Vás informovať, že moja vláda súhlasí s obsahom Vášho listu.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Reino de NoruegaFor Kongeriget NorgeFür das Königreich NorwegenΓια το Βασίλειο της ΝορβηγίαςFor the Kingdom of NorwayPour le Royaume de NorvègePer il Regno di NorvegiaVoor het Koninkrijk NoorwegenPelo Reino da NoruegaNorjan kuningaskunnan puolestaPå Konungariket Norges vägnarFyrir hönd Konungsríkisins NoregsFor Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VYHLÁSENIA

1. Vyhlásenie Rady prijaté jednomyseľne jej členmi v súlade s článkom 6 ods. 1 schengenského protokolu

"Rada vyhlasuje, že rozhodnutia, ktoré budú prijaté zmiešaným výborom na základe tejto dohody, musia jednomyseľne prijať zástupcovia členov Rady uvedení v článku 6 prvom pododseku schengenského protokolu a zástupcovia vlád Islandu a Nórska, pokiaľ rokovací poriadok alebo dohoda uzatvorená podľa článku 6 druhého pododseku schengenského protokolu nestanovuje inak."

2. Vyhlásenie Rady a Komisie k smernici 95/46/ES

"Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES, L 281, 23.11.1995, s. 31) nebola zahrnutá do prílohy B Dohody s Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto štátov k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis vzhľadom na to, že Komisia 2. decembra 1998 predložila návrh rozhodnutia Zmiešaného výboru EHP na zahrnutie uvedenej smernice do prílohy XII Dohody o EHP [1].

Európska únia je toho názoru, že táto smernica je neoddeliteľnou súčasťou schengenského acquis, pretože nahradila ustanovenia schengenského vykonávacieho dohovoru z roku 1990 v súlade s článkom 134 uvedenej vykonávacej dohody.

Pokiaľ by uvedená smernica nebola zahrnutá do prílohy XI Dohody o EHP, Únia predpokladá, že Islandská republika a Nórske kráľovstvo prijmú opatrenia potrebné na zaistenie toho, že sa budú uplatňovať jej ustanovenia.

Toto vyhlásenie bude zverejnené spoločne so znením uvedenej dohody s Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev."

3. Vyhlásenie uvedené v zázname rokovania Rady v čase prijatia prerokúvaných smerníc

"Rada súhlasí, že všetky záležitosti súvisiace s vykonávaním dohody s Islandom a Nórskom budú včas zapísané do programu rokovania zmiešaného výboru. Pred rokovaním zmiešaného výboru predsedníctvo zvolá, ak to považuje za nevyhnutné alebo na žiadosť niektorej delegácie alebo Komisie, príslušný orgán Rady, aby posúdil, či netreba predložiť túto záležitosť zmiešanému výboru alebo či nie je vhodné inú záležitosť vopred prerokovať alebo vyriešiť v rámci Únie. (Napríklad otázka víz alebo iné otázky, na ktoré sa prísne nevzťahujú postupy pridruženia podľa článku 6 schengenského protokolu.)

K bodu I v zozname [2]: zmiešanému výboru nemožno predkladať pred uplynutím rozumnej lehoty návrhy prejednávané v rámci Únie ani úpravy alebo aktualizovanie právnych aktov na základe Zmluvy o Európskej únii v čase nadobudnutia účinnosti Amsterdamskej zmluvy.

Skutočnosť, že niektoré otázky sa nebudú riešiť postupom stanoveným dohodou, ktorá sa má uzatvoriť na základe článku 6 prvého pododseku schengenského protokolu, samozrejme nevylučuje možnosť pravidelne informovať islandských a nórskych partnerov o vývoji vzťahu k týmto otázkam v rámci Únie."

4. Vyhlásenie delegácií, ktoré sa zúčastňovali na rokovaniach, pri parafovaní dohody

"Delegácie, ktoré sa zúčastnili na rokovaniach, vzali na vedomie vyhlásenie 47 medzivládnej konferencie pri podpise Amsterdamskej zmluvy.

Súhlasili, že je žiaduce, aby strany dohody prijali nevyhnutné prípravné opatrenia a umožnili tak dohode nadobudnúť účinnosť v deň nadobudnutia účinnosti Amsterdamskej zmluvy."

5. Vyhlásenie delegácií predsedníctva Rady, Komisie a Nórska, ktoré sa zúčastnili na rokovaniach

"Delegácie predsedníctva Rady, Komisie a Nórska, ktoré sa zúčastnili na rokovaniach, sú toho názoru, že prípady, keď sa podľa nórskych právnych predpisov využije dočasné uplatňovanie, neovplyvní uplatňovanie článku 8 ods. 4 dohody."

[1] Dokument Rady 13992/98 EHP 96 ECO 466 z 9. decembra 1998.

[2] Pozri článok 1 návrhu rozhodnutia Rady o niektorých úpravách uplatňovania dohody uzatvorenej Radou a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto štátov k uskutočňovaniu, uplatňovaniu a ďalšiemu rozvoju schengenského acquis (dokument 66 11/3/99 SCHENGEN 17. Rev. 3 z 22. apríla 1999).

--------------------------------------------------