21998D0507(09)Úradný vestník L 134 , 07/05/1998 S. 0011 - 0038


Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

č. 82/97

z 12. novembra 1997,

ktoré mení a dopĺňa prílohu VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na dohodu o Európskom hospodárskom priestore, adjustovanú protokolom o adjustácii dohody o Európskom hospodárskom spoločenstve, ďalej len "dohoda", najmä na jej článok 98,

keďže príloha VI k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím spoločného výboru 2/97 [1];

keďže úpravy nariadenia Rady (EHS) 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva [2], nariadenia Rady (EHS) 574/72 z 21 marca 1972 ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) 1408/71 [3], a určitých rozhodnutí Správnej komisie Európskych spoločenstiev o sociálnom zabezpečení migrujúcich pracovníkov vykonaných kapitolou IV, A prílohy I k aktu týkajúceho sa podmienok pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a prispôsobovania sa zmluvám, na ktorých je Európska únia založená [4], sa majú včleniť do tejto dohody;

keďže na účely jasnosti je potrebné aktualizovať prílohu VI v jej celistvosti; keďže na tento účel by mali byť do jednotného znenia zahrnuté nielen oddieli, ktoré sa zmenia a doplnia ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia, ale aj tie oddieli, ktoré sú už zmenené a doplnené, a nezmenené oddieli,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Znenie prílohy VI k tejto dohode sa nahradí znením pripojeným k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Znenia úprav nariadení Rady (EHS) 1408/71 a 574/72 Správnej komisie Európskych spoločenstiev o sociálnom zabezpečení migrujúcich pracovníkov č. 117, 118, 135, 136 a 150 vykonané kapitolou IV, A prílohy I k aktu týkajúceho sa podmienok pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a prispôsobovania sa zmluvám, na ktorých je Európska únia založená, v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú priložené k príslušným jazykovým verziám tohto rozhodnutia, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 13. novembra 1997, ak sa vykonajú všetky oznámenia spoločnému výboru EHP v súlade s článkom 103 ods. 1 dohody.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev s časti a v doplnku EHP.

V Bruseli 12. novembra 1997

Za Spoločný výbor EHP

predseda

E. Bull

[1] Ú. v. ES L 85 27.3.1997, s. 67.

[2] Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2.

[3] Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1.

[4] Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21, prispôsobená Ú. v. ES L 1, 1.1.1995, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

ÚVOD

Ak akty uvedené v tejto prílohe obsahujú pojmy alebo odkazujú na postupy, ktoré sú charakteristické pre právny poriadok spoločenstva, ako sú

- preambuly;

- adresáti aktov spoločenstva;

- odkazy na územia alebo jazyky ES;

- odkazy na práva a povinnosti členských štátov ES, ich verejnoprávnych korporácií, podnikov alebo na jednotlivcov vo vzájomnom vzťahu; a

- odkazy na informačné a notifikačné postupy;

uplatní sa protokol 1 o horizontálnych úpravách, pokiaľ nie je v tejto prílohe stanovené inak.

SEKTOROVÉ ÚPRAVY

I. Na účely tejto prílohy a bez vplyvu na ustanovenia protokolu 1, pod termínom "členský(é) štáty)" nachádzajúcom sa v uvedených aktoch sa rozumie, okrem jeho významu v príslušných aktoch ES, aj zahrnutie Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.

II. Pri uplatňovaní ustanovení aktov uvedených v tejto prílohe na účely tejto dohody prechádzajú práva a povinnosti udelené Správnou komisiou Európskych spoločenstiev o sociálnom zabezpečení migrujúcich pracovníkov na Komisiu ES a práva a povinnosti Rady audítorov tejto Správnej komisie na Spoločný výbor EHP v súlade s ustanoveniami časti VII tejto dohody.

UVÁDZANÉ AKTY

1. 371 R 1408: nariadenie Rady (EHS) 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samozamestnávateľov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva,

aktualizované:

- 383 R 2001: nariadením Rady (EHS) 2001/83 z 2. júna 1983 (Ú. v. ES L 230, 22.8.1983, s. 6),

a následne zmeneným a doplneným:

- 385 R 1660: nariadením Rady (EHS) 1660/85 z 13. júna 1985 (Ú. v. ES L 160, 20.6.1985, s. 1),

- 385 R 1661: nariadením Rady (EHS) 1661/85 z 13. júna 1985 (Ú. v. ES L 160, 20.6.1985, s. 7),

- 1 85 I: aktom týkajúcim sa podmienok pristúpenia a prispôsobovania sa zmluvám — pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Európskym spoločenstvám (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 170),

- 386 R 3811: nariadením Rady (EHS) 3811/86 z 11. decembra 1986 (Ú. v. ES L 355, 16.12.1986, s. 5),

- 389 R 1305: nariadením Rady (EHS) 1305/89 z 11. mája 1989 (Ú. v. ES L 131, 13.5.1989, s. 1),

- 389 R 2332: nariadením Rady (EHS) 2332/89 z 18. júla 1989 (Ú. v. ES L 224, 2.8.1989, s. 1),

- 389 R 3427: nariadením Rady (EHS) 3427/89 z 30. októbra 1989 (Ú. v. ES L 331, 16.11.1989, s. 1),

- 391 R 2195: nariadením Rady (EHS) 2195/91 z 25. júna 1991 (Ú. v. ES L 206, 29.7.1991, s. 2),

- 392 R 1247: nariadením Rady (EHS) 1247/92 z 30. apríla 1992 (Ú. v. ES L 136, 19.5.1992, s. 1),

- 392 R 1248: nariadením Rady (EHS) 1248/92 z 30. apríla 1992 (Ú. v. ES L 136, 19.5.1992, s. 7),

- 392 R 1249: nariadením Rady (EHS) 1249/92 z 30. apríla 1992 (Ú. v. ES L 136, 19.5.1992, s. 28),

- 393 R 1945: nariadením Rady (EHS) 1945/93 z 30. júna 1993 (Ú. v. ES L 181, 23.7.1993, s. 1),

- 1 94 N: aktom týkajúcim sa podmienok pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a prispôsobovania sa zmluvám, na ktorých je Európska únia založená (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21, prispôsobené Ú. v. ES L 1, 1.1.1995, s. 1),

- 395 R 3095: nariadením Rady (ES) 3095/95 z 22. decembra 1995 (Ú. v. ES L 335, 30.12.1995, s. 1),

- 395 R 3096: nariadením Rady (ES) 3096/95 z 22. decembra 1995 (Ú. v. ES L 335, 30.12.1995, s. 10).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody čítajú s tými úpravami:

a) tretí pododsek článku 1 písm. j) sa neuplatňuje;

b) čo sa týka dávok v starobe a pozostalostných dávok, článok 49 sa uplatňuje s účinnosťou od 1. januára 1994;

c) v článku 88 sa slová "článok 106 zmluvy" nahradia slovami "článok 41 dohody o EHP";

d) článok 49 ods. 9 sa neuplatňuje;

e) článok 95b sa neuplatňuje;

f) článok 96 sa neuplatňuje;

g) článok 100 sa neuplatňuje;

h) do prílohy I(I) sa pridá nasledovné:

"P. ISLAND

Každá osoba, ktorá je zamestnaná alebo samozamestnaná v zmysle ustanovení týkajúcich sa poistenia proti úrazom na pracovisku v akte o sociálnom zabezpečení, sa považuje za zamestnanú alebo samozamestnanú v zmysle článku 1 písm. a) bod ii) nariadenia.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

Neuplatňuje sa.

R. NÓRSKO

Každá osoba, ktorá je zamestnaná alebo samozamestnaná v zmysle národného zákona o poistení, sa považuje za zamestnanú alebo samozamestnanú v zmysle článku 1 písm. a) bod ii) nariadenia.";

i) Do prílohy I(II) sa pridá nasledovné:

"P. ISLAND

Na účel určenia nároku na vecné dávky v súlade s ustanoveniami kapitoly 1 hlavy III nariadenia znamená "člen rodiny"; manžela/manželku alebo dieťa menej ako 25-ročné.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

Na účel určenia nároku na vecné dávky v súlade s ustanoveniami kapitoly 1 hlavy III nariadenia znamená "člen rodiny"; manžela/manželku alebo nezaopatrené dieťa menej ako 25-ročné.

R. NÓRSKO

Na účel určenia nároku na vecné dávky v súlade s ustanoveniami kapitoly 1 hlavy III nariadenia znamená "člen rodiny"; manžela/manželku alebo dieťa menej ako 25-ročné.";

j) Do prílohy II(I) sa pridá nasledovné:

"P. ISLAND

Neuplatňuje sa.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

Neuplatňuje sa.

R. NÓRSKO

Neuplatňuje sa.";

k) Do prílohy II(II) sa pridá nasledovné:

"P. ISLAND

Žiadne.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

Žiadne.

R. NÓRSKO

a) celková finančná podpora vyplácaná pri narodení dieťaťa v súlade s národným zákonom o poistení;

b) celková finančná podpora pri osvojení v súlade s národným zákonom o poistení.";

l) Do prílohy II(III) sa pridá nasledovné:

"P. ISLAND

Žiadne.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

Žiadne.

R. NÓRSKO

Žiadne.";

m) Do prílohy IIa sa pridá nasledovné:

"P. ISLAND

Žiadne.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

a) Vdovské príspevky (zákon o poskytovaní vdovských príspevkov z 25. novembra 1981).

b) Slepecké príspevky (zákon o poskytovaní slepeckých príspevkov zo 17. decembra 1970).

c) Materské príspevky (zákon o poskytovaní materských príspevkov z 25. novembra 1981).

d) Doplnkové dávky k starobnému, pozostalostnému a vdovskému poisteniu (zákon o doplnkových dávkach k starobnému, pozostalostnému a vdovskému poisteniu z 10. decembra 1965, v znení z 12. novembra 1992).

e) Príspevky za bezvládnosť a imobilitu (zákon o príplatkoch k starobnému, pozostalostnému a vdovskému poisteniu z 10. decembra 1965, v znení z 12. novembra 1992).

R. NÓRSKO

a) Základné dávky a dávky za opatrovanie v súlade s článkom 8-2 národného zákona o poistení zo 17. júna 1966 č. 12 na pokrytie zvláštnych výdavkov alebo potrieb zvláštnej starostlivosti, opatrovania chorého alebo domácej pomoci vzhľadom na postihnutie, okrem prípadov, keď príjemca dávok čerpá starobný, invalidný alebo pozostalostný dôchodok z národného programu poistenia.

b) Garantovaný minimálny doplnkový dôchodok osobám, ktoré sa narodili telesne postihnuté alebo sa stali telesne postihnutými v skorom veku v súlade s článkami 7-3 a 8-4 národného zákona o poistení zo 17. júna 1966 č. 12.

c) Dávky na starostlivosť o dieťa a na vzdelávanie pre pozostalého manžela/manželku v súlade s článkami 10-2 a 10-3 národného zákona o poistení zo 17. júna 1966 č. 12.";

n) Do prílohy III(A) sa vloží nasledovné:

"106. ISLAND - BELGICKO

Bez dohovoru.

107. ISLAND - DÁNSKO

Článok 10 severského dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992.

108. ISLAND - NEMECKO

Bez dohovoru.

109. ISLAND - ŠPANIELSKO

Bez dohovoru.

110. ISLAND - FRANCÚZSKO

Bez dohovoru.

111. ISLAND - GRÉCKO

Bez dohovoru.

112. ISLAND - ÍRSKO

Bez dohovoru.

113. ISLAND - TALIANSKO

Bez dohovoru.

114. ISLAND - LUXEMBURSKO

Bez dohovoru.

115. ISLAND - HOLANDSKO

Bez dohovoru.

116. ISLAND - RAKÚSKO

Bez dohovoru.

117. ISLAND - PORTUGALSKO

Bez dohovoru.

118. ISLAND - FÍNSKO

Článok 10 severského dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992.

119. ISLAND - ŠVÉDSKO

Článok 10 severského dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992.

120. ISLAND - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Bez dohovoru.

121. ISLAND - LICHTENŠTAJNSKO

Bez dohovoru.

122. ISLAND - NÓRSKO

Článok 10 severského dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992.

123. LICHTENŠTAJNSKO - BELGICKO

Bez dohovoru.

124. LICHTENŠTAJNSKO - DÁNSKO

Bez dohovoru.

125. LICHTENŠTAJNSKO - NEMECKO

Článok 4 ods. 2 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. apríla 1977 v znení dodatkového dohovoru č. 1 z 11. augusta 1989 týkajúci sa vyplácania peňažných dávok osobám bývajúcim v tretej krajine.

126. LICHTENŠTAJNSKO - ŠPANIELSKO

Bez dohovoru.

127. LICHTENŠTAJNSKO - FRANCÚZSKO

Bez dohovoru.

128. LICHTENŠTAJNSKO - GRÉCKO

Bez dohovoru.

129. LICHTENŠTAJNSKO - ÍRSKO

Bez dohovoru.

130. LICHTENŠTAJNSKO - TALIANSKO

Článok 5 piata veta dohovoru o sociálnom zabezpečení z 11. novembra 1976 týkajúci sa vyplácania peňažných dávok osobám bývajúcim v tretej krajine.

131. LICHTENŠTAJNSKO - LUXEMBURSKO

Bez dohovoru.

132. LICHTENŠTAJNSKO - HOLANDSKO

Bez dohovoru.

133. LICHTENŠTAJNSKO - RAKÚSKO

Článok 4 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 26. septembra 1968 v znení dodatkových dohovorov č. 1 zo 16. mája 1977 a č. 2 z 22. októbra 1987 týkajúci sa vyplácania peňažných dávok osobám bývajúcim v tretej krajine.

134. LICHTENŠTAJNSKO - PORTUGALSKO

Bez dohovoru.

135. LICHTENŠTAJNSKO - FÍNSKO

Bez dohovoru.

136. LICHTENŠTAJNSKO - ŠVÉDSKO

Bez dohovoru.

137. LICHTENŠTAJNSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Bez dohovoru.

138. LICHTENŠTAJNSKO - NÓRSKO

Bez dohovoru.

139. NÓRSKO - BELGICKO

Bez dohovoru.

140. NÓRSKO - DÁNSKO

Článok 10 severského dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992.

141. NÓRSKO - NEMECKO

Bez dohovoru.

142. NÓRSKO - ŠPANIELSKO

Bez dohovoru.

143. NÓRSKO - FRANCÚZSKO

Bez dohovoru.

144. NÓRSKO - GRÉCKO

Článok 16 ods. 5 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 12. júna 1980.

145. NÓRSKO - ÍRSKO

Bez dohovoru.

146. NÓRSKO - TALIANSKO

Žiadne.

147. NÓRSKO - LUXEMBURSKO

Žiadne.

148. NÓRSKO - HOLANDSKO

Článok 5 ods. 2 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 13. apríla 1989.

149. NÓRSKO - RAKÚSKO

a) Článok 5 ods. 2 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 27. augusta 1985.

b) Článok 4 daného dohovoru týkajúci sa osôb bývajúcich v treťom štáte.

c) Bod II záverečného protokolu k danému dohovoru týkajúci sa osôb bývajúcich v treťom štáte.

150. NÓRSKO - PORTUGALSKO

Článok 6 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 5. júna 1980.

151. NÓRSKO - FÍNSKO

Článok 10 severského dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992.

152. NÓRSKO - ŠVÉDSKO

Článok 10 severského dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992.

153. NÓRSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.";

o) Do prílohy III(B) sa pridá nasledovné:

"106. ISLAND - BELGICKO

Bez dohovoru.

107. ISLAND - DÁNSKO

Žiadne.

108. ISLAND - NEMECKO

Bez dohovoru.

109. ISLAND - ŠPANIELSKO

Bez dohovoru.

110. ISLAND - FRANCÚZSKO

Bez dohovoru.

111. ISLAND - GRÉCKO

Bez dohovoru.

112. ISLAND - ÍRSKO

Bez dohovoru.

113. ISLAND - TALIANSKO

Bez dohovoru.

114. ISLAND - LUXEMBURSKO

Bez dohovoru.

115. ISLAND - HOLANDSKO

Bez dohovoru.

116. ISLAND - RAKÚSKO

Bez dohovoru.

117. ISLAND - PORTUGALSKO

Bez dohovoru.

118. ISLAND - FÍNSKO

Žiadne.

119. ISLAND - ŠVÉDSKO

Žiadne.

120. ISLAND - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

121. ISLAND - LICHTENŠTAJNSKO

Bez dohovoru.

122. ISLAND - NÓRSKO

Bez dohovoru.

123. LICHTENŠTAJNSKO - BELGICKO

Bez dohovoru.

124. LICHTENŠTAJNSKO - DÁNSKO

Bez dohovoru.

125. LICHTENŠTAJNSKO - NEMECKO

Článok 4 ods. 2 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. apríla 1977 v znení dodatkového dohovoru č. 1 z 11. augusta 1989 týkajúci sa vyplácania peňažných dávok osobám bývajúcim v tretej krajine.

126. LICHTENŠTAJNSKO - ŠPANIELSKO

Bez dohovoru.

127. LICHTENŠTAJNSKO - FRANCÚZSKO

Bez dohovoru.

128. LICHTENŠTAJNSKO - GRÉCKO

Bez dohovoru.

129. LICHTENŠTAJNSKO - ÍRSKO

Bez dohovoru.

130. LICHTENŠTAJNSKO - TALIANSKO

Článok 5 piata veta dohovoru o sociálnom zabezpečení z 11. novembra 1976 týkajúci sa vyplácania peňažných dávok osobám bývajúcim v tretej krajine.

131. LICHTENŠTAJNSKO - LUXEMBURSKO

Bez dohovoru.

132. LICHTENŠTAJNSKO - HOLANDSKO

Bez dohovoru.

133. LICHTENŠTAJNSKO - RAKÚSKO

Článok 4 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 26. septembra 1968 v znení dodatkových dohovorov č. 1 zo 16. mája 1977 a č. 2 z 22. októbra 1987 týkajúci sa vyplácania peňažných dávok osobám bývajúcim v tretej krajine.

134. LICHTENŠTAJNSKO - PORTUGALSKO

Bez dohovoru.

135. LICHTENŠTAJNSKO - FÍNSKO

Bez dohovoru.

136. LICHTENŠTAJNSKO - ŠVÉDSKO

Bez dohovoru.

137. LICHTENŠTAJNSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Bez dohovoru.

138. LICHTENŠTAJNSKO - NÓRSKO

Bez dohovoru.

139. NÓRSKO - BELGICKO

Bez dohovoru.

140. NÓRSKO - DÁNSKO

Žiadne.

141. NÓRSKO - NEMECKO

Bez dohovoru.

142. NÓRSKO - ŠPANIELSKO

Bez dohovoru.

143. NÓRSKO - FRANCÚZSKO

Žiadne.

144. NÓRSKO - GRÉCKO

Žiadne.

145. NÓRSKO - ÍRSKO

Bez dohovoru.

146. NÓRSKO - TALIANSKO

Žiadne.

147. NÓRSKO - LUXEMBURSKO

Žiadne.

148. NÓRSKO - HOLANDSKO

Článok 5 ods. 2 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 13. apríla 1989.

149. NÓRSKO - RAKÚSKO

a) Článok 5 ods. 2 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 27. augusta 1985.

b) Článok 4 daného dohovoru týkajúci sa osôb bývajúcich v treťom štáte.

c) Bod II záverečného protokolu k danému dohovoru týkajúci sa osôb bývajúcich v treťom štáte.

150. NÓRSKO - PORTUGALSKO

Žiadne.

151. NÓRSKO - FÍNSKO

Žiadne.

152. NÓRSKO - ŠVÉDSKO

Žiadne.

153. NÓRSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.";

p) Do prílohy IV nadpis A sa pridá nasledovné:

"P. ISLAND

Žiadne.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

Žiadne.

R. NÓRSKO

Žiadne.";

q) Do prílohy IV nadpis B sa pridá nasledovné:

"P. ISLAND

Žiadne.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

Žiadne.

R. NÓRSKO

Žiadne."

r) Do prílohy IV nadpis C sa pridá nasledovné:

"P. ISLAND

Všetky žiadosti o starecké a doplnkové dôchodky.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

Všetky žiadosti bežných dôchodkov starobného, pozostalostného a invalidného poistenia ako aj starobné, pozostalostné a invalidné dôchodky zamestnaneckého zaopatrenia, ak nariadenia príslušného penzijného fondu neobsahujú ustanovenia týkajúce sa krátenia.

R. NÓRSKO

Všetky žiadosti o starobné dôchodky okrem dôchodkov spomínaných v prílohe IV D.";

s) Do prílohy IV nadpis D 2 sa pridá nasledovné:

"g) Nórske invalidné dôchodky, aj keď sa zmenia na starobný dôchodok pri dosiahnutí dôchodkového veku, a všetky dôchodky (pozostalostné a starobné) založené na dôchodkových dávkach zomrelej osoby.";

t) Do prílohy VI sa pridá nasledovné:

"P. ISLAND

Ak zamestnanie alebo samozamestnanie na Islande sa skončilo a počas zamestnania alebo samozamestnania sa prihodí poistná udalosť v inom štáte, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, a keď invalidný dôchodok systému sociálneho zabezpečenia ani doplnkový dôchodok (penzijné fondy) na Islande už nezahŕňajú obdobie medzi poistnou udalosťou a dôchodkovým vekom (budúce obdobie), na požiadavku budúceho obdobia sa berú do úvahy obdobia poistenia podľa legislatívy iného štátu, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ako keby to boli obdobia poistenia na Islande.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

1. Každá zamestnaná alebo samozamestnaná osoba, ktorá už nepodlieha legislatíve Lichtenštajnska s ohľadom na invalidné poistenie, sa na účel kapitoly 3 hlavy III nariadenia považuje za poistenú týmto poistením na udelenie bežného invalidného dôchodku, ak:

a) buď dátumom, v ktorom sa stane poistná udalosť, podľa ustanovení legislatívy Lichtenštajnska o invalidnom poistení:

i) využíva systém rehabilitačných opatrení ustanovených podľa invalidného poistenia Lichtenštajnska; alebo

ii) je poistený podľa legislatívy starobného, pozostalostného alebo invalidného poistenia iného štátu, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie; alebo

iii) môže si uplatniť nárok na dôchodky podľa invalidného alebo starobného poistenia iného štátu, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, alebo ak dostáva takýto dôchodok; alebo

iv) je práceneschopný podľa legislatívy iného štátu, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, a môže si uplatniť nárok na dávky z nemocenského alebo úrazového poistenia tohto štátu alebo ak dostáva takéto dávky;

v) môže si uplatniť nárok, vzhľadom na nezamestnanosť, na vyplácanie dávok z poistenia v nezamestnanosti iného štátu, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, alebo ak dostáva takéto dávky;

b) alebo ak pracoval v Lichtenštajnsku ako pracovník na hraniciach a počas troch rokov bezprostredne pred tým, ako sa stala poistná udalosť podľa ustanovení legislatívy Lichtenštajnska, platil príspevky podľa tejto legislatívy najmenej dvanásť mesiacov; alebo

c) ak sa musí vzdať svojho zamestnania alebo samozamestnania v Lichtenštajnsku kvôli úrazu alebo chorobe na celé obdobie, ktoré sa nachádza v Lichtenštajnsku; vyžaduje sa od neho, aby prispieval na rovnakom základe ako osoba bez zárobkovej činnosti.

2. Napriek ustanoveniam článku 10 ods. 2 nariadenia, zákonom stanovená dávka ("Freizügigkeitsleistung";) podľa zákona o zamestnaneckých dávkach z 20. októbra 1987 sa bude vyplácať v hotovosti na požiadanie zamestnanej osoby alebo samozamestnaný, nebude sa predkladať lichtenštajnským zákonom, podľa ustanovení hlavy II nariadenia, ak takáto osoba úplne opustí Lichtenštajnsko a švajčiarsky hospodársky priestor pred 1. januárom 1998 a potvrdí platbu v hotovosti pred 1. januárom 1998.

R. NÓRSKO

1. Prechodné ustanovenia nórskych právnych predpisov spôsobujúce zníženie poistného obdobia, ktoré je potrebné na plný dodatkový dôchodok pre osoby narodené pred rokom 1937, sa budú uplatňovať na osoby, ktoré zahŕňa nariadenie, ktoré zabezpečuje, že takéto osoby boli občanmi Nórska alebo zárobkovo činní ako zamestnanci alebo samozamestnaní v Nórsku počas tých rokov, ktoré sú potrebné od ich dovŕšenia 16. roku a pred 1. januárom 1967. Táto požiadavka zaráta za každý rok pred rokom 1937 jeden rok od roku narodenia osoby.

2. Osobe poistenej podľa národného zákona o sociálnom poistení, ktorá zabezpečuje starostlivosť starým, zdravotne postihnutým a chorým osobám, budú podľa predpísaných podmienok pripísané dôchodkové body na také obdobie. Podobne osobe, ktorá sa stará o maloletých, budú pripísané takéto dôchodkové body počas pobytu v inom štáte ako v Nórsku, v ktorom sa uplatňuje toto nariadenie, poskytne sa zabezpečenie takejto osobe v rodičovskej starostlivosti podľa nórskeho pracovného zákona.

3. Do určitej miery, nórsky dôchodok pre pozostalých alebo invalidný dôchodok bude vyplácaný podľa nariadenia, vypočítaný v súlade s článkom 46 ods. 2 a bude sa uplatňovať podľa článku 45, nebudú sa uplatňovať ustanovenia článkov 8-1 článok 3, 10-1 článok 3 a 10-11 článok 3 národného zákona o poistení, podľa ktorého môže byť dôchodok udelený na základe výnimky zo všeobecnej požiadavky, že osoba bola poistená podľa národného zákona o poistení počas posledných 12 mesiacov do poistnej udalosti.";

u) Do prílohy VII sa dopĺňa:

"13. Ak je občan Islandu samozamestnaný a zárobkovo činný v inom štáte, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie.

14. Ak je občan Lichtenštajnska samozamestnaný a zárobkovo činný v inom štáte, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie.

15. Ak je občan Nórska samozamestnaný a zárobkovo činný v inom štáte, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie."

2. 372 R 0574: nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnané osoby a ich rodinných príslušníkov pohybujúcich sa v rámci spoločenstva,

ktoré sa aktualizuje týmto:

- 383 R 2001: nariadenie Rady (EHS) č. 2001/83 z 2. júna 1983 (Ú. v. ES L 230, 22.8.1983, s. 6),

a čiastočne mení a dopĺňa týmto:

- 385 R 1660: nariadenie Rady (EHS) č. 1660/85 z 13. júna 1985 (Ú. v. ES L 160, 20.6.1985, s. 1),

- 385 R 1661: nariadenie Rady (EHS) č. 1661/85 z 13. júna 1985 (Ú. v. ES L 160, 20.6.1985, s. 7),

- 1 85 I: Akt o podmienkach pristúpenia a dodatky k zmluvám - Prístup Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Európskym spoločenstvám (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 188),

- 386 R 513: nariadenie Komisie (EHS) č. 513/86 z 26. februára 1986 (Ú. v. ES L 51, 28.2.1986, s. 44),

- 386 R 3811: nariadenie Rady (EHS) č. 3811/86 z 11. decembra 1986 (Ú. v. ES L 355, 16.12.1986, s. 5),

- 389 R 1305: nariadenie Rady (EHS) č. 1305/89 z 11. mája 1989 (Ú. v. ES L 131, 13.5.1989, s. 1),

- 389 R 2332: nariadenie Rady (EHS) č. 2332/89 z 18. júla 1989 (Ú. v. ES L 224, 2.8.1989, s. 1),

- 389 R 3427: nariadenie Rady (EHS) č. 3427/89 z 30. októbra 1989 (Ú. v. ES L 331, 16.11.1989, s. 1),

- 391 R 2195: nariadenie Rady (EHS) č. 2195/91 z 25. júna 1991 (Ú. v. ES L 206, 29.7.1991, s. 2),

- 392 R 1248: nariadenie Rady (EHS) č. 1248/92 z 30. apríla 1992 (Ú. v. ES L 136, 19.5.1992, s. 7),

- 392 R 1249: nariadenie Rady (EHS) č. 1249/92 z 30. apríla 1992 (Ú. v. ES L 136, 19.5.1992, s. 28),

- 393 R 1945: nariadenie Rady (EHS) č. 1945/93 z 30. júna 1993 (Ú. v. ES L 181, 23.7.1993, s. 1),

- 1 94 N: Akt o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a o doplnkoch k zmluvám o založení Európskej únie (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21 doplnená Ú. v. ES L 1, 1.1.1995. s. 1),

- 395 R 3095: nariadenie Rady (EHS) č. 3095/95 z 22. decembra 1995 (Ú. v. ES L 335, 30.12.1995, s. 1),

- 395 R 3096: nariadenie Rady (EHS) č. 3096/95 z 22. decembra 1995 (Ú. v. ES L 335, 30.12.1995, s. 10).

Ustanovenia nariadenia sa na účely súčasnej dohody chápu s nasledujúcimi úpravami:

a) do prílohy 1 sa dopĺňa:

"P. ISLAND

1. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra (minister zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia), Reykjavík

2. Félagsmálaráðherra (minister sociálnych vecí), Reykjavík

3. Fjármálaráðherra (minister financií), Reykjavík

Q. LICHTENŠTAJNSKO

Die Regierung des Fürstenzums Liechtenstein (vláda Lichtenštajnského kniežatstva), Vaduz

R. NÓRSKO

1. Sosial- og helsedepartementet (ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí), Oslo

2. Kommunal- og abeidsdepartementet (ministerstvo samosprávy a práce)

3. Barne- og familiedepartementet (ministerstvo pre záležitosti detí a rodiny), Oslo

4. Justisdepartementet (ministerstvo spravodlivosti), Oslo

5. Utenriksdepartementet (ministerstvo zahraničných vecí), Oslo."

b) Do prílohy 2 sa dopĺňa:

"P. ISLAND

1. pre všetky poistné udalosti s výnimkou podpory v nezamestnanosti a rodinných dávok:

Tryggingastofnun ríkisins (Ústav štátneho sociálneho zabezpečenia), Reykjavík

2. pre podporu v nezamestnanosti:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Fond poistenia v nezamestnanosti), Reykjavík

3. pre rodinné dávky:

a) rodinné dávky s výnimkou detských a doplnkových detských prídavkov:

Tryggingastofnun ríkisins (Ústav štátneho sociálneho zabezpečenia)

b) detské a doplnkové detské prídavky:

Ríkisskattsjóri (riaditeľ vnútorných príjmov), Reykjavík

Q. LICHTENŠTAJNSKO

1. choroba a materstvo:

- uznaná zdravotná poisťovňa, v ktorej je dotknutá osoba poistená

- Amt für Volkswirtschaft (Úrad národného hospodárstva)

2. invalidita:

a) poistenie v prípade invalidity:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Invalidná poisťovňa Lichtenštajnska)

b) program zamestnanosti:

dôchodkový fond, do ktorého bol zapojený posledný zamestnávateľ

3. starobné a pozostalostné dôchodky:

a) starobné a pozostalostné poistenie:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Starobná a pozostalostná poisťovňa Lichtenštajnska)

b) program zamestnanosti:

dôchodkový fond, do ktorého bol zapojený posledný zamestnávateľ

4. pracovné úrazy a choroby z povolania:

- úrazové poistenie, ktoré si osoba platí alebo

- Amt für Volkswirtschaft (Úrad národného hospodárstva)

5. nezamestnanosť:

Amt für Volkswirtschaft (Úrad národného hospodárstva)

6. rodinné dávky:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Vyrovnávací fond pre rodiny Lichtenštajnska)

R. NÓRSKO

1. podpora v nezamestnanosti

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Národný úrad práce, Oslo, regionálne úrady práce a miestne úrady práce v mieste bydliska alebo v mieste pobytu)

2. všetky ostatné dávky podľa nórskeho zákona o poistení:

Folketrygkontoret for utenlandssaker (Národný úrad pre sociálne poistenie v zahraničí)

3. rodinné prídavky:

Rikstrygdeverket (Správa národného poistenia), Oslo a Folketrygkontoret for utenlandssaker (Národný úrad pre sociálne poistenie v zahraničí), Oslo

4. program dôchodkového poistenia námorníkov:

Pensjonstrygden for sjømenn (Dôchodková poisťovňa námorníkov), Oslo

5. akt zo 16. júna 1989 o poistení pracovných úrazov (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring)

Poisťovateľ, kde je zamestnávateľ poistený. Ak nie je poistený, Yrkesskadeforsikringsforeningen (Spoločnosť pre poistenie pracovných úrazov), Oslo

6. záručný program nárokov na sociálne zabezpečenie podľa článku 32 aktu o námorníkoch z 30. mája 1975 (sjømannsloven av 30. mai 1975)

poisťovateľ, kde je zamestnávateľ poistený."

c) Na koniec prílohy 3 sa dopĺňa:

"P. ISLAND

1. Choroba, materstvo, zdravotné postihnutie, staroba, smrť, pracovné úrazy a choroby z povolania:

Tryggingastofnun ríkisins (Ústav štátneho sociálneho zabezpečenia), Reykjavík

2. podpora v nezamestnanosti:

Atvinnuleyisistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Fond poistenia v nezamestnanosti), Reykjavík

3. Rodinné dávky:

a) rodinné dávky okrem prídavkov na deti a príspevkov na deti:

Triggingastofnun ríkisins (Ústav štátneho sociálnehop zabezpečenia), Reykjavík.

b) Prídavky na deti a prípsevky na deti:

Ríkisskattstjóri (Riaditeľstvo finančného úradu), Reykjavik.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

1. Nemocenské, materstvo, pracovné úrazy a choroby z povolania, nezamestnanosť:

Amt für Volkswirtschaft (Úrad národného hospodárstvo)

2. Staroba a úmrtie:

a) starobné a pozostalostné poistenie

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung - Lichtenštajnská starobná a pozostaostná poisťovňa

b) Starostlivosť o zamestnancoch v podnikoch:

Úrad národného hospodárstva

3. Invalidita:

a) invalidné poistenie

Lichtensteinische Invalidenversicherung - Lichtenštajnské invalidná poisťovňa

b) Starostlivosť o zamestnancoch v podnikoch:

Amt für Volkswirtschaft - Úrad národného hospodárstva

4. Rodinné dávky:

Lichtensteinische Familienausgleichkasse - Vyrovnávací fond pre rodiny Lichtenštajnska

R. NÓRSKO

1. De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (miestne úrady práce a poisťovne v mieste sídla alebo bydliska)

2. Zákon zo 16. júna 1989 o úrazovom poistení v dôsledku pracovných úrazov (lov av 16 juni 1989 om yrkesskadeforsikring):

Poistenec, ktorý je poistený u zamestnávateľa. V prípade nepoistenia: Yrkesskadeforsikringsforenigen (Spoločnosť pre poistenie pracovných úrazov, Oslo

3. Sociálne zabezpečenie za hľadiska nárokov na sociálne poistenie podľa § 32 zákona o námorníkoch z 30. mája 1975 (sjommansloven av 30. Mai 1975):

Pracovníci sa môžu v mieste vykonávania služby. t. j. na palube lode obrátiť na zamestnávateľa. Z hľadiska miesta sídla alebo bydliska zamestnanec sa musí obrátiť na poisťovňu, u koho je zamestnávateľ poistený.";

d) V Prílohe 4

"K. RAKÚSKO"

na konci ods. 2 sa pridá nasledovné:

"c) vo vzťahu k Lichtenštajnsku:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Regionalny úrad Vorarlberg pre služby trhu práce), Bregenz";

e) V Prílohe 4

"K. RAKÚSKO"

na konci ods. 3 písm. b) sa pridá nasledovné:

"iii) vo vzťahu k Lichtenštajnsku:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Regionalny úrad Vorarlberg pre služby trhu práce), Bregenz";

f) K prílohe 4 sa pridá nasledovné:

"P. ISLAND

1. Nemocenské, materské, invalidita, úmrtie, pracovné úrazy a choroby z povolania:

Tryggingastofnun ríkisins (Ústav štátneho sociálneho zabezpečenia), Reykjavík.

2. Nezamestnanosť:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Poistenie v nezamestnanosti, Reykjavík)

3. Rodinné dávky:

a) rodinné dávky okrem prídavkov na deti a vyrovnávacích dávok na deti:

Triggingastofnun ríkisins (Ústav štátneho sociálneho zabezpečenia), Reykjavík

b) prídavky na deti a vyrovnávacie príspevky na deti

Ríkisskattstjóri (Riaditeľstvo finančného úradu), Reykjavík

Q. LICHTENŠTAJNSKO

1. Nemocenské, materstvo, pracovné úrazy a choroby z povolania, nezamestnanosť:

Amt für Volkswirtschaft (Úrad národného hospodárstva)

2. Staroba a úmrtie:

a) starobné a pozostalostné poistenie

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung — Lichtenštajnská starobná a pozostaostná poisťovňa

b) Starostlivosť o zamestnancoch v podnikoch:

Úrad národného hospodárstva

3. Invalidita:

a) invalidné poistenie

Lichtensteinische Invalidenversicherung - Invalidné poistenie Lichtenštajnska

b) Starostlivosť o zamestnancoch v podnikoch:

Amt für Volkswirtschaft - Úrad národného hospodárstva

4. Rodinné dávky:

Lichtensteinische Familienausgleichkasse - Vyrovnávací fond pre rodiny Lichtenštajnska

R. NÓRSKO

1. Dávky v prípade nezamestnanosti:

Arbeitsdirektoratet (Riaditeľstvo úradu práce), Oslo

2. Vo všetkých ostatných prípadoch:

Rikstrygdeverket (Národná správa poistenia) Oslo.";

g) K prílohe 5 sa pridáva nasledovné:

"106. ISLAND - BELGICKO

Nebude sa uplatňovať

107. ISLAND - DÁNSKO

Článok 23 Severskej Dohody o Sociálnom Zabezpečení z 15. júna 1992: Dohoda o vzájomnom zrieknutí sa nárokov refundácie podľa článku 36 ods. 3, článok 63 ods. 3 a článku 70 ods. 3 nariadenia (náklady na vecné dávky vzhľadom na nemocenské dávky, dávky v materstve, dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania ako aj na dávky v nezamestnanosti) a článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (náklady na správu a lekárske vyšetrenia.).

108. ISLAND - NEMECKO

Nebude sa uplatňovať.

109. ISLAND - ŠPANIELSKO

Nebude sa uplatňovať.

110. ISLAND - FRANCÚZSKO

Nebude sa uplatňovať.

111. ISLAND - GRÉCKO

Nebude sa uplatňovať.

112. ISLAND - ÍRSKO

Nebude sa uplatňovať.

113. ISLAND - TALIANSKO

Nebude sa uplatňovať.

114. ISLAND - LUXEMBURSKO

Žiadne.

115. ISLAND - HOLANDSKO

Výmena listov z 25. apríla a 26. mája 1995 k článku 36 ods. 3 a článku 63 ods. 3 nariadenia, a vzájomného zrieknutia sa nárokov z hľadiska refundácie čo sa týka nákladov na vecné dávky, na nemocenské dávky, dávky v materstve, dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania, ako je to ustanovené v HLAVE III kapitoly 1 a 4 nariadenia 1408/71 okrem článkov 22 ods. 1 písm. c) a 55 ods. 1 písm. c).

116. ISLAND - RAKÚSKO

Dohoda z 21. júna 1995 o refundácii nákladov v oblasti sociálneho zabezpečenia.

117. ISLAND - PORTUGALSKO

Nebude sa uplatňovať.

118. ISLAND - FÍNSKO

Článok 23 Severskej Dohody o Sociálnom Zabezpečení z 15. júna 1992: Dohoda o vzájomnom zrieknutí sa nárokov refundácie podľa článku 36 ods. 3, článok 63 ods. 3 a článok 70 ods. 3 nariadenia (náklady na vecné dávky pri nemocenských dávkach, dávkach v materstve, pri dávkach súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania ako na dávky v nezamestnanosti) a článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (náklady na kontrolu správy a lekárske vyšetrenia.)

119. ISLAND - ŠVÉDSKO

Článok 23 Severskej Dohody o Sociálnom Zabezpečení z 15. júna 1992: Dohoda o vzájomnom zrieknutí sa nárokov refundácie podľa článku 36 ods. 3, článku 63 ods. 3 a článku 70 ods. 3 nariadenia (náklady na vecné dávky pri onemocnení, v materstve, pri pracovných úrazoch, chorôb z povolaní a v nezamestnanosti) a podľa článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (náklady na kontrolu správy a lekárske vyšetrenia.)

120. ISLAND - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Žiadne.

121. ISLAND - LICHTENŠTAJNSKO

Nebude sa uplatňovať.

122. ISLAND - NÓRSKO

Článok 23 Severskej Dohody o Sociálnom Zabezpečení z 15. júna 1992: Dohoda o vzájomnom zrieknutí sa nárokov refundácie podľa článku 36 ods. 3, článku 63 ods. 3 a článku 70 ods. 3 nariadenia (náklady na vecné dávky pri onemocnení, v materstve, pri pracovných úrazoch, chorôb z povolaní a v nezamestnanosti) a podľa článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (náklady na kontrolu správy a lekárske vyšetrenia.)

123. LICHTENŠTAJNSKO - BELGICKO

Nebude sa uplatňovať.

124. LICHTENŠTAJNSKO - DÁNSKO

Nebude sa uplatňovať.

125. LICHTENŠTAJNSKO - NEMECKO

Žiadne.

126. LICHTENŠTAJNSKO - ŠPANIELSKO

Nebude sa uplatňovať.

127. LICHTENŠTAJNSKO - FRANCÚZSKO

Nebude sa uplatňovať.

128. LICHTENŠTAJNSKO - GRÉCKO

Nebude sa uplatňovať.

129. LICHTENŠTAJNSKO - ÍRSKO

Nebude sa uplatňovať.

130. LICHTENŠTAJNSKO - TALIANSKO

Žiadne.

131. LICHTENŠTAJNSKO - LUXEMBURSKO

Nebude sa uplatňovať.

132. LICHTENŠTAJNSKO - HOLANDSKO

Nebude sa uplatňovať.

133. LICHTENŠTAJNSKO - RAKÚSKO

Dohoda zo 14. decembra 1995 o refundovaní nákladov v oblasti sociálneho zabezpečenia.

134. LICHTENŠTAJNSKO - PORTUGALSKO

Nebude sa uplatňovať.

135. LICHTENŠTAJNSKO - FÍNSKO

Nebude sa uplatňovať.

136. LICHTENŠTAJNSKO - ŠVÉDSKO

Nebude sa uplatňovať.

137. LICHTENŠTAJNSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Nebude sa uplatňovať.

138. LICHTENŠTAJNSKO - NÓRSKO

Nebude sa uplatňovať.

139. NÓRSKO - BELGICKO

Nebude sa uplatňovať.

140. NÓRSKO - DÁNSKO

Článok 23 Severskej Dohody o Sociálnom Zabezpečení z 15. júna 1992: Dohoda o vzájomnom upustení od všetkých náhrad podľa článku 36 ods. 3, článku 63 ods. 3 a článku 70 ods. 3 nariadenia (náklady na vecné dávky v chorobe, v materstve, dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania a v nezamestnanosti) a podľa článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (náklady spojené s kontrolou administratívy a lekárskych vyšetrení.)

141. NÓRSKO - NEMECKO

Nebude sa uplatňovať.

142. NÓRSKO - ŠPANIELSKO

Nebude sa uplatňovať.

143. NÓRSKO - FRANCÚZSKO

Žiadne.

144. NÓRSKO - GRÉCKO

Žiadne.

145. NÓRSKO - ÍRSKO

Nebude sa uplatňovať.

146. NÓRSKO - TALIANSKO

Žiadne.

147. NÓRSKO - LUXEMBURSKO

Žiadna dohoda.

148. NÓRSKO - HOLANDSKO

Výmena listov z 13. januára 1994 a 10. júna 1994 k článku 36 ods. 3 a k článku 63 ods. 3 nariadenia 1408/71 (o upustení uplatnenia náhrady vecných nákladov podľa HLAVY III kapitoly 1 a 4 nariadenia č. 1408/71, okrem článku 22 ods. 1 písm. c) a článku 55 ods. 1 písm. c) ako aj nákladov spojených s kontrolou administratívy a lekárskych vyšetrení podľa článku 105 nariadenia (EHS) č. 572/72).

149. NÓRSKO - RAKÚSKO

Žiadne.

150. NÓRSKO - PORTUGALSKO

Žiadne.

151. NÓRSKO - FÍNSKO

Článok 23 Severskej dohody z 15. júna 1992 o sociálnom zabezpečení: Dohoda o vzájomnom upustení od uplatnenia náhrady podľa článku 36 ods. 3, článku 63 ods. 3 a článku 70 ods. 3 nariadenia (náklady na vecné dávky v chorobe, v materstve, dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania a v nezamestnanosti) a podľa článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (náklady spojené s kontrolou správy a lekárskych vyšetrení).

152. NÓRSKO - ŠVÉDSKO

Článok 23 Severskej dohody z 15. júna 1992 o sociálnom zabezpečení: Dohoda o vzájomnom upustení od uplatnenia náhrady podľa článku 36 ods. 3, článku 63 ods. 3 a článku 70 ods. 3 nariadenia (náklady na vecné dávky v chorobe, v materstve, dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania a v nezamestnanosti) a podľa článku 105 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (náklady spojené s kontrolou správy a lekárskych vyšetrení).

153. NÓRSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Článok 7 ods. 3 Administratívnej dohody z 28. augusta 1990 o vykonávaní dohody o sociálnom zabezpečení.";

h) K Prílohe 6 sa pridá nasledovné:

"P. ISLAND

Priama platba.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

Priama platba.

R. NÓRSKO

Priama platba.";

i) K Prílohe 7 sa pridá nasledovné:

"P. ISLAND

Žiadne.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

Lichtensteinische Landesbank, Vaduz - Lichtenštajnská národná banka, Vaduz

R. NÓRSKO

Sparebanken Nor (Unionbanka Nórska), Oslo";

j) V Prílohe 8 na konci k bodu A sa vkladá nasledovné:

"Island a Belgicko,

Island a Nemecko,

Island a Španielsko,

Island a Francúzsko,

Island a Luxembursko,

Island a Holandsko,

Island a Rakúsko,

Island a Fínsko,

Island a Švédsko,

Island a Spojené kráľovstvo,

Island a Lichtenštajnsko,

Island a Nórsko,

Lichtenštajnsko a Belgicko,

Lichtenštajnsko a Nemecko,

Lichtenštajnsko a Španielsko,

Lichtenštajnsko a Francúzsko,

Lichtenštajnsko a Írsko,

Lichtenštajnsko a Luxembursko,

Lichtenštajnsko a Holandsko,

Nórsko a Rakúsko,

Nórsko a Portugalsko,

Nórsko a Fínsko,

Nórsko a Švédsko,

Nórsko a Spojené kráľovstvo";

k) V Prílohe 8 na konci k bodu B sa pridá nasledovné:

"Nórsko a Dánsko";

l) K Prílohe 9 sa pridá nasledovné:

"P. ISLAND

Priemerné ročné náklady pre vecné dávky sa vypočítajú so zohľadnením dávok podľa systému sociálneho zabezpečenia na Islande.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

Priemerné ročné náklady na vecné dávky sa vypočítajú s prihliadnutím na dávky uznávaných nemocenských poisťovní na základe ustanovení národných právnych predpisov o nemocenskom poistení.

R. NÓRSKO

Priemerné ročné náklady pre vecné dávky sa vypočítajú s prihliadnutím na dávky na základe kapitoly 2 zákona o poistení (zákon zo 17. júna 1966) na základe zákona z 19. novembra 1982 o obecnej zdravotnej starostlivosti, na základe zákona z 19. júna 1969 pre nemocnice a na základe zákona z 28. apríla 1961 o psychickej zdravotnej starostlivosti."

m) K Prílohe 10 sa pridá nasledovné:

"P. ISLAND

Pre všetky prípady poistenia s výnimkou článku 17 nariadenia a článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

Tryggingastofufnun ríkisins (Ústav štátneho sociálneho zabezpečenia), Reykjavík.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

1. Na účely použitia článku 11 ods. 1 vykonávacieho nariadenia:

a) Vzhľadom na článok 14 ods. 1 a článok 14b nariadenia:

Lichtenštajnská starobná, pozostalostná a invalidná poisťovňa,

b) vzhľadom na článok 17 nariadenia:

Úrad pre národné hospodárstvo

2. Na účely použitia článku 11a ods. 1 vykonávacieho nariadenia:

a) vzhľadom na článok 14a ods. 1 a článok 14b ods. 2 nariadenia

Lichtenštajnská starobná, pozostalostná a invalidná poisťovňa

b) vzhľadom na článok 17 nariadenia:

Úrad národného hospodárstva

3. Na účely uplatnenia článku 13 ods. 2 a 3 ako aj článku 14 ods. 1 a ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

Úrad pre národné hospodárstvo a Lichtenštajnská starobná, pozostalostná a dôchodková poisťovňa.

4. Na účely uplatňovania článku 38 ods. 1, článku 70 ods. 1, článok 82 ods. 2 a článok 86 ods. 2:

Miestna správa podľa bydliska.

5. Na účely uplatňovania článku 80 ods. 2 a článok 81:

Úrad národného hospodárstva

6. Na účely uplatňovania článku 102 ods. 2 vykonávacieho nariadenia čo sa týka článkov 36, 63 a 70:

Úrad národného hospodárstva.

7. Na účely uplatňovania článku 113 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

Úrad národného hospodárstva.

R. NÓRSKO

1. Na účely uplatňovania článku 14 ods. 1 písm. A a b nariadenia, článok 11 ods. písm. a) a ods. 2. vykonávacieho nariadenia, ak sa činnosť vykonáva mimo Nórska a článok 14a ods. 1 písm. b nariadenia:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker - Národná sociálna poisťovňa

2. Na účely použitia článku 14a ods. 1 písm. a nariadenia, ak sa činnosť vykonáva mimo územia Nórska:

Príslušná poisťovňa podľa trvalého bydliska poistenca.

3. Na účely použitia článku 14 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia, keď dotknutá osoba sa nachádza v Nórsku:

miestna poisťovňa obce, kde je zamestnávateľ registrovaný, alebo ak zamestnávateľ nie je registrovaný v Nórsku, Stavenger trygdekontor/miestna poisťovňa Stavanger/, Stavanger.

4. Na účely použitia článku 14 ods. 2 a článku 14 ods. 3:

miestna poisťovňa v mieste, kde dotknutá osoba má trvalé bydlisko.

5. Na účely použitia článku 14a ods. 2:

poisťovňa miestnej správy, kde sa činnosť vykonáva.

6. Na účely použitia článku 14b ods. 1 a 2:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Národná poisťovňa pre sociálne poistenie v zahraničí), Oslo.

7. Na účely použitia článku 17 nariadenia:

a) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Národná poisťovňa pre sociálne poistenie v zahraničí), Oslo.

b) Stavanger trygdekontor (Stavanger miestna poisťovňa), Stavanger.

i) I pre osoby, ktoré v Nórsku pracujú u zahraničného zamestnávateľa, ktorý nie je v Nórsku poistený,

ii) I pre osoby, ktoré v Nórsku pracujú u zamestnávateľa, ktorý je registrovaný u Stavangera.

8. Na účely použitia článku 36, 63 a 87 nariadenia a článku 102 ods. 2 ako aj článku 105 vykonávacieho nariadenia:

Rikstrygdeverket (Národná poisťovňa), Oslo.

9. Na účely použitia ostatných ustanovení HLAVY III Kapitola 1,2,3,4,5,7 a 8 nariadenia a zodpovedajúcich ustanovení vykonávacieho nariadenia:

Rikstrygdeverket (Národná poisťovňa), a ich pracoviská.

10. Na účely použitia HLAVY III Kapitoly 6 nariadenia a zodpovedajúcich ustanovení vykonávacieho nariadenia:

Arbeidsdirektoratet (direktorát práce) v Oslo a jeho pracoviská.

11. Na účely použitia článku 10a nariadenia a článku 2 vykonávacieho nariadenia:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Národná poisťovňa pre sociálne poistenie v zahraničí), Oslo.

12. Na účely dôchodkového poistenia pre námorníkov:

a) miestna poisťovňa v mieste bydliska, ak osoba, ktorej sa to týka, má sídlo v Nórsku,

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker- štátna poisťovňa pre sociálne zabezpečenie v zahraničí, Oslo, čo sa týka vyplácania dávok v rámci poisťovacieho systému osôb so sídlom v zahraničí",

n) K prílohe 11 sa pridá nasledovné:

"P. ISLAND

Žiadne.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

Žiadne.

R. NÓRSKO

Žiadne."

AKTY, KTORÉ ZMLUVNÉ STRANY NÁLEŽITE BERÚ NA VEDOMIE:

3.1. 373 Y 0919(02): rozhodnutie č. 74 z 22. februára o uplatňovaní dávok v chorobe pri prechodnom pobyte podľa článku 22 ods. 1 písm. a ii nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 a článku 21 nariadenia č 574/72 Rady (Ú. v. ES C 75, 19.9.1973, s. 4).

3.2. 373 Y 0919(03): rozhodnutie č. 75 z 22 februára 1973, týkajúce sa žiadostí na obnovenie dotknutých osôb ktoré sú oprávnené z hľadiska invalidného dôchodku, podľa článku 94 ods. 5 nariadenia EHS č. 1408 Rady (Ú. v. ES C 75, 19.9.1973, s. 5).

3.3. 373 Y 0919(06): rozhodnutie č. 78 z 22 februára 1973, k v kladu článku 7 ods. 1 písmeno a nariadenie Rady (EHS) č. 5472/72 o ustanoveniach uplatňovaných o zamedzení súbehu dávok a dôchodkov (Ú. v. ES C 75, 19.9.1973, s. 8).

3.4. 373 Y 0919(07): rozhodnutie č. 79 z 22. februára 1973, k v kladu článku 48 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o spočítaní dĺžky dôb poistenia a rovnocenných dôb v poistení v súvislosti s invaliditou, starobou a úmrtím (Ú. v. ES C 75, 19.9.1973, s. 9).

3.5. 373 Y 0919(09): rozhodnutie u 22. februára 1973 o vypočítaní dávok poistenia dobami dosiahnutými v osobitnom zamestnaní a podľa článku 45 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES C 75, 19.9.1973, s. 11).

3.6. 373 Y 0919(11): rozhodnutie č. 83 z 22. februára 1973 týkajúce sa výkladu k článku 68 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 a článku 82 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 o výpočte rodinných dávok z hľadiska nároku na dávku v nezamestnanosti (Ú. v. ES C 75, 19.9.1973, s. 14).

3.7. 373 Y 0919(13): rozhodnutie č. 85 z 22. februára 1973 týkajúce sa výkladu k článku 57 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1408/71 a článku 67 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 o ustanovení platných právnych predpisov a príslušných inštitúcií na vykonávanie dávok osobe postihnutej chorobou z povolania (Ú. v. ES C 75, 19.9.1973, s. 17).

3.8. 373 Y 1113(02): rozhodnutie č. 86 z 24. septembra 1973 o metódach práce a zložení Audítorskej rady Administratívnej Komisie Európskych spoločenstiev pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov (Ú. v. ES C 96, 13.11.1973, s. 2), v znení:

- 395 D 0512: rozhodnutie č. 159 z 3. októbra 1995 (Ú. v. ES L 294, 8.12.1995. s. 38).

3.9. 374 Y 0720(06): rozhodnutie č. 89 z 20. marca 1973 týkajúce sa výkladu k článku 16 ods. 1 a 2 nariadenia (EHS) Rady č. 1408/71 vzhľadom na osobitné pravidlá týkajúcich sa osôb zamestnaných diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi a pomocných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 86, 20.7.1974, s. 7).

3.10. 374 Y 0720(07): rozhodnutie č. 91 z 12. júla 1973 výklad k článku 46 ods. 3 nariadenia (EHS) Rady č. 1408/71o určení presiahnutých dávok podľa ods. 1 (Ú. v. ES C 86, 20.7.1974, s. 8).

3.11. 374 Y 0823(04): rozhodnutie č. 95 z 24. januára 1974 k výkladu k článku 46 ods. 2 nariadenia (EHS) Rady č. 1408/71 o priznaní dávok podľa "doby poistenia" (Ú. v. ES C 126, 17.10.1974, s. 23).

3.12. 374 Y 1017(03): rozhodnutie č. 96 z 15. marca 1974 o znovu vypočítané dávky podľa článku 49 ods. 2 nariadenia (EHS) Rady č. 1408/71 (Ú. v. ES. C 126, 17.10.1974, s. 23).

3.13. 375 Y 0705(02): rozhodnutie č. 99 z 13. marca 1975 o výklade k článku 107 ods. 1 nariadenia (EHS) Rady č. 574/72 čo sa týka povinných nových výpočtov priebežných dávok (Ú. v. ES C 150, 5.7.1975, s. 2).

3.14. 375 Y 0705(03): rozhodnutie č. 100 z 23. januára 1975 čo sa týka vyplácania peňažných dávok poskytovaných orgánom v mieste pobytu alebo bydliska v mene kompetentného orgánu a podrobnostiach refundovania týchto dávok (Ú. v. ES C 150, 5.7.1975, s. 3).

3.15. 376 Y 0526(03): rozhodnutie č. 105 z 19. decembra 1975 k vykonávaniu článku 50 nariadenia Rady č. 1408/71 (Ú. v. ES C 117, 26.5.1976, s. 3).

3.16. 378 Y 0530(02): rozhodnutie č. 109 z 18. novembra 1977, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 92 z 22. novembra 1973 čo sa týka vecných dávok, dávok v súvislosti s chorobami, dávok v materstve podľa článku 19 ods. 1 a 2, článku 22, článku 25 ods. 1, 3 a 4, článku 26, článku 28 ods. 1, článku 28a, článku 29 a článku 31 nariadenia (EHS) Rady č. 1408/71 a stanovenie súm, ktoré sa budú preplácať v zmysle článkov 93, 94 a 95 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72, ako aj záloh, ktoré sa budú vyplácať v súlade s článkom 102 ods. 4 toho istého nariadenia. (Ú. v. ES C 125, 30.5.1978, s. 2).

3.17. 383 Y 0115: rozhodnutie č. 115 z 15. decembra 1982 o uplatnení nárokov na protézu a väčších pomocných prístrojov a významné vecné dávky podľa článku 24 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES. C 193, 20.7.1983, s. 7).

3.18. 383 Y 0117: rozhodnutie č. 117 zo 7. júla 1982 o vykonávaní článku 50 ods. 1 písm. a nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972 (Ú. v. ES C 283, 7.9.1983, s. 3), v znení:

- 1 94 N: Akt čo sa týka podmienok pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Španielskeho kráľovstva a o úprave Zmluvy o založení Európskej únie (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21), upravený vestníkom (Ú. v. ES L 1, 1.1.1995, s. 1).

Opatrenia tohto rozhodnutia na účely uplatnenie súčasnej dohody sa uvádzajú takto:

K bodu 2 ods. sa pridá nasledovné:

"Island

Triggingastofnun ríkisins (Ústav štátneho sociálneho zabezpečenia), Reykjavík.

Lichtenštajnsko

Lichtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Vaduz

Nórsko

Rikstrygdeverket (štátna poisťovňa Oslo).";

3.19. 383 Y 1112(02): rozhodnutie č. 118 z 20. apríla 1983 o vykonávaní článku 50 ods. 1 písm. b nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 z 21. marca 1972 (Ú. v. ES C 306, 12.11.1983, s. 2), v znení

- 1 94 N: Akt o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21 v znení Ú. v. ES L 1, 1.1.1995, s. 1).

Ustanovenia rozhodnutia sa na účely tejto dohody čítajú s týmito úpravami:

Do bodu 2 ods. 4 sa dopĺňa:

"Island

Tryggingastofnun ríkisins (Ústav štátneho sociálneho zabezpečenia), Reykjavík.

Lichtenštajnsko

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Sociálna poisťovňa Lichtenštajnska), Vaduz.

Nórsko

Rikstrygdeverket (Správa národného poistenia), Oslo."

3.20. 383 Y 1102(03): Rozhodnutie č. 119 z 24. februára 1983 o výklade článku 76 a článku 79 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 a článku 10 ods. 1 nariadenia (EHS) 574/72 o prekrývaní nárokov na rodinné dávky a rodinné prídavky (Ú. v. ES C 295, 2.11.1983, s. 3).

3.21. 383 Y 0121: Rozhodnutie č. 121 z 21. apríla 1983 o výklade článku 17 ods. smernice (EHS) č. 574/72 o poskytovaní protetiky, dôležitých pomôcok a iných významných vecných dávok (Ú. v. ES C 193, 20.7.1983, s. 10).

3.22. 386 Y 0126: Rozhodnutie č. 126 zo 17. októbra 1985 o uplatňovaní článkov 14 ods. 1 písm. a), 14a ods. 1 písm. a), 14b ods. 1 a 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES C 141, 7.6.1986, s. 3).

3.23. 386 Y 0130: Rozhodnutie č. 130 zo 17. októbra 1985 o vzorových tlačivách potrebných na uplatňovanie nariadení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401-411) (86/303/EHS) (Ú. v. ES L 192, 15.7.1986, s. 1), v znení:

- 391 X 140: Rozhodnutie č. 144 z 9. apríla 1990 (E 401-E 410F) (Ú. v. ES L 71, 18.3.1991, s. 1),

- 394 X 0604: Rozhodnutie č. 153 zo 7. októbra 1993 (E 001, E 103-E 127) (Ú. v. ES L 244, 19.9.1994, s. 22),

- 394 X 0605: Rozhodnutie č. 154 z 8. februára 1994 (E 301, E302, E303) (Ú. v. ES 244, 19.9.1994, s. 123),

- 395 D 0353: Rozhodnutie č. 155 zo 6. júla 1994 (E 401 až 411) (Ú. v. ES L 209, 5.9.1995, s. 1).

3.24. C/271/87/s. 3: Rozhodnutie č. 132 z 23. apríla 1987 o výklade článku 40 ods. 3 písm. a) bod ii) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES C 271, 9.10.1987, s. 3).

3.25. C/284/87/s. 3: Rozhodnutie č. 133 z 2. júla 1987 o uplatňovaní článkov 17 ods. 7 a 60 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 (Ú. v. ES C 284, 22.10.1987, s. 3 a Ú. v. ES C 64, 9.3.1988, s. 13).

3.26. C/64/88/s. 4: Rozhodnutie č. 134 z 1. júla 1987 o výklade článku 45 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o 71 o spočítaní poisteneckých období dosiahnutých v zamestnaní na základe špeciálneho systému v jednom alebo viacerých členských štátoch (Ú. v. ES LC 64, 9.3.1988, s. 4).

3.27. C/281/88/s. 7: Rozhodnutie č. 135 z 1. júla 1987 o poskytovaní vecných dávok stanovených v článku 17 ods. 7 a článku 60 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 a o pojmoch naliehavých prípadoch v zmysle článku 20 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 a mimoriadne naliehavých prípadoch v zmysle článkov 17 ods. 7 a 60 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 (Ú. v. ES C 281, 9.3.1988, s. 7), v znení:

- 1 94 N: Akt o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21 v znení Ú. v. ES L 1, 1.1.1995, s. 1).

Ustanovenia rozhodnutia znejú na účely tejto dohody s nasledovnými úpravami takto:

Do bodu 2 ods. 2 sa pridáva toto:

"p) ISK 35000 za inštitúciu so sídlom na Islande;

q) CHF 800 za inštitúciu so sídlom v Lichtenštajnsku;

r) NOK 3600 za inštitúciu so sídlom v Nórsku."

3.28. C/64/88/s. 7: Rozhodnutie č. 136 z 1. júla 1987 o výklade článku 45 ods. 1 až ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 s ohľadom na poisťovacie obdobia uzatvorené podľa právnych predpisov ostatných členských štátov pre získanie, udržanie alebo opätovné získanie práva na podporu (Ú. v. ES C 64, 9.3.1988, s. 7).

Ustanovenia rozhodnutia znejú na účely tejto dohody s nasledovnými úpravami takto:

Do prílohy sa pridáva toto:

"P. ISLAND

Žiadne

Q. LICHTENŠTAJNSKO

Žiadne

R. NÓRSKO

Žiadne"

3.29. C/140/89/s. 3: rozhodnutie č. 137 z 15. decembra 1988 o uplatňovaní článku 15 ods. 3 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 (Ú. v. ES C 140, 6.6.1989, s. 3).

3.30. C/287/89/s. 3: rozhodnutie č. 138 zo 17. februára 1989 o výklade článku 22 ods. 1 písm. c) i) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 pokiaľ ide o transplantácie orgánov alebo iné operačné opatrenia, ktoré si vyžadujú testy biologických vzoriek v čase keď príslušná osoba nie je prítomná v štáte, v ktorom sa testy vykonávajú (Ú. v. ES C 287, 15.11.1989, s. 3).

3.31. C/94/90/s. 3: rozhodnutie č. 139 z 30. júna 1989 o dátume, ktorý sa má zohľadniť pre stanovenie výmenných kurzov uvedených v článku 107 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72, ktoré sa majú uplatniť pri výpočte určitých dávok a príspevkov (Ú. v. ES C 94, 12.4.1990, s. 3).

3.32. C/94/90/s. 4: rozhodnutie č. 140 zo 17. októbra 1989 o výmennom kurze, ktorý má uplatňovať inštitúcia príslušná podľa pobytu úplne nezamestnaného cezhraničného pracovníka na poslednú mzdu alebo plat, ktorý mu bol vyplatený v príslušnom štáte (Ú. v. ES C 94, 12.4.1990, s. 4).

3.33. C/94/90/s. 5: rozhodnutie č. 141 zo 17. októbra 1989, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 127 zo 17. októbra 1985 o zostavení zoznamu stanoveného v článku 94 ods. 4 a článku 95 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 574/72/EHS (Ú. v. ES C 94, 12.4.1990, s. 5).

3.34. C/80/90/s. 7: rozhodnutie č. 142 z 13. februára 1990 o uplatňovaní článkov 73, 74 a 75 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES C 80, 30.3.1990, s. 7).

Ustanovenia rozhodnutia znejú na účely tejto dohody s nasledovnými úpravami takto:

a) bod 1 sa neuplatňuje.

b) bod 3 sa neuplatňuje.

3.35. 391 D 0425: rozhodnutie č. 147 z 11. októbra 1990 o uplatňovaní článku 76 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 235, 23.8.1991, s. 21) zmenené a doplnené:

- 395 D 0353: rozhodnutie č. 155 zo 6. júla 1994 (E 401 až 411) (Ú. v. ES L 209, 5.9.1995, s. 1).

3.36. 393 D 0068: rozhodnutie č. 148 z 25. júna 1992 o používaní osvedčenia týkajúceho sa platných právnych predpisov (formulár E 101), ktorého uverejnenie nesmie prekročiť obdobie troch mesiacov od schválenia (Ú. v. ES L 22, 30.1.1993, s. 124).

3.37. C/229/93/s. 5: rozhodnutie č. 150 z 26. júna 1992 o uplatňovaní článkov 77, 78 a 79 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 1408/71 a článku 10 ods. 1 písm. b) bod ii) nariadenia (EHS) č. 574/72 (Ú. v. ES C 229, 25.8.1993, s. 5) zmenené a doplnené:

- 1 94 N: Akt týkajúci sa podmienok pristúpenia Rakúskej spolkovej republiky, Fínskej republiky Švédskeho kráľovstva a úprav zmluvy, na ktorých je Európska únia založená (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21 upravené Ú. v. ES L 1, 1.1.1995, s. 1).

Ustanovenia rozhodnutia znejú na účely tejto dohody s nasledovnými úpravami takto:

Do prílohy sa pridá toto:

"P. ISLAND

Tryggingastofnun ríkisins (Ústav štátneho sociálneho zabezpečenia), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

Q. LICHTENŠTAJNSKO

1. Rodinné dávky:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Lichtenštajnský vyrovnávací fond pre rodinu)

2. Sirotské dôchodky:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (starobný a pozostalostné poistenie Lichtenštajnska).

R. NÓRSKO

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Národný úrad poistenia pre sociálne zabezpečenie v zahraničí), Oslo."

3.38. 394 D 602: rozhodnutie č. 151 z 22. apríla 1993 o uplatňovaní článku 10a nariadenia (EHS) č. 1408/71 a článku 2 nariadenia (EHS) č. 1247/92 (Ú. v. ES L 244, 19.9.1994, s. 1).

Ustanovenia rozhodnutia znejú na účely tejto dohody s nasledovnými úpravami takto:

Do prílohy sa pridá toto:

"13. ISLAND:

- Tryggingastofnun ríkisins (Ústav štátneho sociálneho zabezpečenia), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

14. Nórsko:

- Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Národný úrad poistenia pre sociálne zabezpečenie v zahraničí), Oslo.

15. Lichtenštajnsko:

- Amt für Volkswirtschaft (Úrad národného hospodárstva) týkajúci sa materského príspevku

- Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (starobné a pozostalostné poistenie Lichtenštajnska) týkajúce sa vdovecký dôchodok, starobného doplnkového dôchodku, pozostalostného poistenia a poistenia v prípade invalidity a dôchodku pre bezvládnosť

- Liechtensteinische Invalidenversicherung (poistenie v prípade invalidity) týkajúce sa slepeckého príspevku."

3.39. 395 D 0419: rozhodnutie č. 156 zo 7. apríla 1995 o pravidlách prednostného práva v súvislosti s nemocenským poistením a poistením v materstve prijaté Správnou komisiou Európskych spoločenstiev o sociálnom zabezpečení pre migrujúcich pracovníkov (Ú. v. ES L 249, 17.10.1995, s. 41).

3.40. 296 D 0172: rozhodnutie č. 160 z 28. novembra 1995 o poli pôsobnosti článku 71 ods. 1 písm. b) bod ii) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71, ktoré sa vzťahuje na právo dávky v nezamestnanosti iných pracovníkov, ako sú pohraniční pracovníci, ktorí počas ich posledného zamestnania mali trvalý pobyt na území iného členského štátu, ako je príslušný štát (Ú. v. ES L 49, 28.2.1996, s. 31).

3.41. 296 D 0249: rozhodnutie č. 161 z 15. februára 1996 o úhrade nákladov, ktoré vznikli počas pobytu v inom členskom štáte, príslušnou inštitúciou členského štátu podľa postupu uvedeného v článku 34 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 574/72 (Ú. v. ES L 83, 2.4.1996, s. 19).

3.42. 384 Y 0802(32): rozhodnutie č. 162 z 31. mája 1996 o výklade článku 14 ods. 1 a článku 14b ods. 1 nariadenia rady (EHS) č. 1408/71 o právnych predpisoch uplatniteľných na vyslaných pracovníkov (Ú. v. ES L 241, 21.9.1996, s. 28).

3.43. 386 Y 0128: rozhodnutie č. 163 z 31. mája 1996 o výklade článku 22 ods. 1 časť A nariadenie (EHS) č. 1408/71 pokiaľ ide o osoby podrobujúce sa dialýze alebo kyslíkovej terapii (Ú. v. ES L 241, 21.9.1996, s. 31).

AKTY, KTORÉ ZMLUVNÉ STRANY VEZMÚ NA VEDOMIE

Zmluvné strany berú na vedomie obsah týchto aktov:

4.1. odporúčanie č. 14 z 23. januára 1975 o formulári E 111 pre pracovníkov vyslaných do zahraničia (prijaté Správnou komisiou počas jej 139. zasadania 23. januára 1975).

4.2. odporúčanie č. 15 z 19. decembra 1980 o určení jazyka, v ktorom sa vydajú formuláre požadované na účely nariadení č. 1408/71/EHS a č. 574/72/EHS (prijaté Správnou komisiou počas jej 176. zasadania 19. decembra 1980).

4.3. 385 Y 0016: odporúčanie č. 16 z 12. decembra 1984 o uzatvorení dohôd podľa článku 17 nariadenia č. 1408/71/EHS (Ú. v. ES C 273, 24.10.1985, s. 3).

4.4. 385 Y 0017: odporúčanie č. 17 z 12. decembra 1984 o štatistických údajoch, ktoré sa majú poskytovať každý rok na vypracovanie správ Správnej komisie (Ú. v. ES C 273, 24.10.1985, s. 3).

4.5. 386 Y 0018: odporúčanie č. 18 z 28. februára 1986 o právnych predpisoch uplatniteľných na nezamestnané osoby zamestnané v práci na polovičný úväzok v inom členskom štáte ako je štát pobytu (Ú. v. ES C 284, 11.11.1986, s. 4).

4.6. C/199/93 s. 11: odporúčanie č. 19 z 24. novembra 1992 o zlepšení spolupráce medzi členskými štátmi pri uplatňovaní nariadení spoločenstva (Ú. v. ES C 199, 23.7.1993, s. 11).

4.7. 396 X 0592: odporúčanie č. 20 z 31. mája 1996 o zlepšení správy a vysporiadania vzájomných nárokov (Ú. v. ES L 259, 12.10.1996, s. 19).

5.1. 380 Y 0609(03): Aktualizácia vyhlásení členských štátov stanovených v článku 5 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní schém sociálneho zabezpečenia pre zamestnané osoby a ich rodiny pohybujúce sa v rámci spoločenstva (Ú. v. ES C 139, 9.6.1980, s. 1).

5.2. 381 Y 0613(01): vyhlásenia Grécka stanovené v článku 5 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní schém sociálneho zabezpečenia pre zamestnané osoby a ich rodiny pohybujúce sa v rámci spoločenstva (Ú. v. ES C 143, 13.6.1981, s. 1).

5.3. 383 Y 1224(01): zmeny a doplnky vyhlásenia Spolkovej republiky Nemecko stanovené v článku 5 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní schém sociálneho zabezpečenia pre zamestnané osoby a ich rodiny pohybujúce sa v rámci spoločenstva (Ú. v. ES C 351, 24.12.1983, s. 1).

5.4. C/338/86/s. 1: aktualizácia vyhlásení členských štátov stanovených v článku 5 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní schém sociálneho zabezpečenia pre zamestnané osoby a ich rodiny pohybujúce sa v rámci spoločenstva (Ú. v. ES C 338, 31.12.1986, s. 1).

5.5. C/107/87/s. 1: vyhlásenia členských štátov stanovené v článku 5 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní schém sociálneho zabezpečenia pre zamestnané osoby a ich rodiny pohybujúce sa v rámci spoločenstva (Ú. v. ES C 107, 22.4.1987, s. 1).

5.6. C/323/80/s. 1: notifikácia vlád Spolkovej republiky Nemecko a Luxemburského veľkovojvodstva Rade o uzatvorení dohovoru medzi týmito dvoma vládami o rôznych otázkach o sociálnom zabezpečení, podľa článku 8 ods. 2 a článku 96 nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní schém sociálneho zabezpečenia pre zamestnané osoby a ich rodiny pohybujúce sa v rámci spoločenstva (Ú. v. ES C 323, 11.12.1980, s. 1).

5.7. L/90/87/s. 39: vyhlásenie Francúzskej republiky podľa článku 1 písm. j) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní schém sociálneho zabezpečenia pre zamestnané osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov pohybujúce sa v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 90, 2.4.1987, s. 39).

SPÔSOBY PRE ÚČASŤ ŠTÁTOV EZVO V SPRÁVNEJ KOMISII O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ PR MIGRUJÚCICH PRACOVNÍKOV A V RADE AUDÍTOROV TEJTO KOMISIE V SÚLADE S ČLÁNKOM 101 ODS. 1 TEJTO DOHODY

Island, Lichtenštajnsko a Nórsko môžu vyslať zástupcu, zúčastneného v poradnej funkcii (pozorovateľ), na stretnutia Správnej komisie Európskych spoločenstiev o sociálnom zabezpečení pre migrujúcich pracovníkov a na stretnutia Rady audítorov uvedenej Správnej komisie.

--------------------------------------------------