21.10.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 278/9


EURÓPSKO-STREDOMORSKÁ DOHODA,

ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ďalej len „členské štáty“, a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO UHLIA A OCELE,

ďalej len „Spoločenstvo“, na strane jednej, a

TUNISKÁ REPUBLIKA,

ďalej len „Tunis“, na strane druhej,

BERÚC DO ÚVAHY dôležitosť existujúcich tradičných väzieb medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Tuniskom a spoločných hodnôt, ktoré zmluvné strany zdieľajú;

BERÚC DO ÚVAHY, že Spoločenstvo, jeho členské štáty a Tunisko si želajú tieto väzby posilniť a nadviazať trvalé vzťahy založené na vzájomnosti, partnerstve a spoločnom rozvoji;

BERÚC DO ÚVAHY dôležitosť, ktorú strany pripisujú zásadám Charty Spojených národov, najmä dodržiavaniu ľudských práv a politickej a hospodárskej slobody, ktoré tvoria samotný základ združenia;

BERÚC DO ÚVAHY najnovší politický a hospodársky vývoj tak na európskom kontinente,, ako aj v Tunisku;

BERÚC DO ÚVAHY značný pokrok, ktorý Tunisko a jeho obyvateľstvo dosiahli pri plnení hlavných cieľov úplnej integrácie tuniského hospodárstva do svetového hospodárstva a účasti v spoločenstve demokratických národov;

SÚC SI VEDOMÍ dôležitosti tejto dohody, založenej na spolupráci a dialógu, pre trvalú stabilitu a bezpečnosť v európsko-stredomorskom regióne;

SÚC SI VEDOMÍ na jednej strane dôležitosti vzťahov v celkovom európsko-stredomorskom kontexte a na druhej strane cieľa, ktorým je integrácia medzi krajinami Maghrebu;

MAJÚC NA PAMÄTI hospodárske a spoločenské rozdiely medzi Spoločenstvom a Tuniskom a želajúc si dosiahnuť hlavné ciele tohto združenia vhodnými ustanoveniami tejto dohody;

ŽELAJÚC SI nadviazať a rozvíjať pravidelný politický dialóg o bilaterálnych a medzinárodných problémoch spoločného záujmu;

BERÚC DO ÚVAHY ochotu Spoločenstva poskytnúť Tunisku rozhodujúcu podporu v jeho úsilí realizovať hospodársku reformu, štrukturálne zmeny a spoločenský rozvoj;

BERÚC DO ÚVAHY záväzok tak Spoločenstva, ako aj Tuniska, pokiaľ ide o voľný obchod, v súlade s právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú zo všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT);

ŽELAJÚC SI vytvoriť spoluprácu udržiavanú pravidelným dialógom o hospodárskych, spoločenských a kultúrnych otázkach s cieľom dosiahnuť lepšie vzájomné porozumenie;

SÚC PRESVEDČENÍ, že táto dohoda vytvorí klímu, ktorá vedie k rozvoju ich hospodárskych vzťahov, najmä v oblastiach obchodu a investícií, čo sú kľúčové sektory pre hospodársku reštrukturalizáciu a technologickú modernizáciu,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

1.   Týmto sa zakladá pridruženie medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Tuniskom na druhej strane.

2.   Cieľom tejto dohody je:

vytvárať vhodný rámec pre politický dialóg medzi stranami, ktorý umožňuje rozvoj úzkych vzťahov vo všetkých oblastiach, ktoré tieto strany považujú z hľadiska tohto dialógu za dôležité,

stanoviť podmienky postupnej liberalizácie obchodu s tovarmi, službami a kapitálom,

podporovať obchod a rozširovanie harmonických hospodárskych a spoločenských vzťahov medzi stranami, najmä prostredníctvom dialógu a spolupráce, s cieľom napomáhať rozvoju a prosperite Tuniska a jeho ľudu,

podporovať integráciu krajín Maghrebu podporovaním obchodu a spolupráce medzi Tuniskom a inými krajinami tohto regiónu,

podporovať hospodársku, spoločenskú, kultúrnu a finančnú spoluprácu.

Článok 2

Vzťahy medzi stranami, ako aj všetky ustanovenia samotnej dohody budú založené na dodržiavaní ľudských práv a demokratických zásad, ktorými sa riadi ich domáca a medzinárodná politika a ktoré predstavujú základný prvok tejto dohody.

HLAVA I

POLITICKÝ DIALÓG

Článok 3

1.   Medzi stranami prebieha pravidelný politický dialóg. Napomáha budovaniu trvalých väzieb solidarity medzi partnermi, ktoré budú prispievať k prosperite, stabilite, bezpečnosti stredomorského regiónu a ktoré vytvoria klímu porozumenia a tolerancie medzi kultúrami.

2.   Cieľom politického dialógu a spolupráce je najmä:

a)

uľahčovať zbližovanie medzi stranami pomocou rozvoja lepšieho vzájomného porozumenia a pravidelnej koordinácie v oblasti medzinárodných otázok spoločného záujmu;

b)

umožniť každej strane zvážiť pozíciu a záujmy druhej strany;

c)

prispievať ku konsolidácii bezpečnosti a stability v stredozemnom regióne a najmä v Maghrebe;

d)

pomáhať rozvíjať spoločné iniciatívy.

Článok 4

Politický dialóg sa týka všetkých otázok spoločného záujmu strán, najmä podmienok požadovaných na zabezpečenie mieru, bezpečnosti a regionálneho rozvoja podporou spolupráce, najmä v rámci skupiny krajín Maghrebu.

Článok 5

Politický dialóg sa vedie v pravidelných intervaloch a zakaždým v prípade potreby, a to najmä:

a)

na ministerskej úrovni, najmä v rámci Asociačnej rady;

b)

na úrovni vyšších úradníkov zastupujúcich Tunisko na jednej strane a na strane druhej predsedníctvo Rady a Komisiu;

c)

s úplným využitím všetkých diplomatických kanálov vrátane pravidelných brífingov, konzultácií pri príležitosti medzinárodných stretnutí a kontaktov medzi diplomatickými zástupcami v tretích krajinách;

d)

tam, kde to pripadá do úvahy, akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by mohol prispieť ku konsolidácii dialógu a k zvýšeniu jeho platnosti.

HLAVA II

VOĽNÝ POHYB TOVARU

Článok 6

Spoločenstvo a Tunisko postupne vytvoria oblasť voľného obchodu počas prechodného obdobia trvajúceho najviac dvanásť rokov, počínajúc dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody, v súlade s ustanoveniami tejto dohody a v zhode s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 a ostatných multilaterálnych dohôd o obchode s tovarmi, pripojenými k Dohode o vytvorení Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „GATT“).

KAPITOLA I

PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Článok 7

Ustanovenia tejto kapitoly sa týkajú výrobkov s pôvodom v Spoločenstve a v Tunisku s výnimkou výrobkov uvedených v prílohe II Zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva.

Článok 8

V obchode medzi Spoločenstvom a Tuniskom sa neukladajú žiadne nové clá na dovozy a ani poplatky s rovnakým účinkom.

Článok 9

Výrobky s pôvodom v Tunisku sa do Spoločenstva dovážajú bez ciel a poplatkov s rovnakým účinkom a bez množstevných obmedzení alebo opatrení s rovnakým účinok.

Článok 10

1.   Ustanovenia tejto kapitoly nevylučujú, aby Spoločenstvo ponechalo poľnohospodársku zložku v dovozoch tovaru s pôvodom v Tunisku uvedených v prílohe I.

Poľnohospodárska zložka bude odrážať rozdiely medzi cenou na trhu Spoločenstva poľnohospodárskych výrobkov považovaných za používané pri výrobe takýchto tovarov a cenou dovozov z tretích krajín, pokiaľ sú celkové náklady uvedených základných výrobkov vyššie v Spoločenstve. Poľnohospodárska zložka môže mať podobu pevne stanovenej čiastky alebo cla podľa hodnoty (ad valorem). Tam, kde to pripadá do úvahy, budú takéto rozdiely nahradené zvláštnymi clami založenými na tarifikácii poľnohospodárskej zložky alebo clami podľa hodnoty (ad valorem).

Ustanovenia kapitoly 2 uplatniteľné na poľnohospodárske výrobky sa uplatňujú na poľnohospodársku zložku mutatis mutandis.

2.   Ustanovenia tejto kapitoly nevylučujú samostatné určovanie zo strany Tuniska poľnohospodárskej zložky v platných dovozných clách na výrobky uvedené v prílohe 2 s pôvodom v Spoločenstve. Poľnohospodárska zložka môže mať podobu pevne stanovenej čiastky alebo cla podľa hodnoty ad valorem.

Ustanovenia kapitoly 2 uplatniteľné na poľnohospodárske výrobky sa uplatňujú na poľnohospodársku zložku mutatis mutandis.

3.   V prípade výrobkov uvedených v prílohe 2 zoznam 1, s pôvodom v Spoločenstve, Tunisko bude uplatňovať po nadobudnutí platnosti tejto dohody dovozné clá a poplatky s rovnakým účinkom, ktoré nebudú vyššie ako clá a poplatky platné 1. januára 1995, v rámci limitov colných kvót uvedených v danom zozname.

V priebehu odstraňovania priemyselnej zložky ciel podľa odseku 4 nesmie byť úroveň ciel, ktoré sa majú uplatňovať na výrobky, pre ktoré sa colné kvóty majú zrušiť, vyššia ako úroveň ciel platných 1. januára 1995.

4.   V prípade výrobkov uvedených v prílohe 2 zoznam 2, s pôvodom v Spoločenstve, Tunisko odstráni priemyselnú zložku ciel v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 11 ods. 3 dohody, pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe 4.

V prípade výrobkov uvedených v prílohe 2 zoznamy 1 a 3, s pôvodom v Spoločenstve, Tunisko odstráni priemyselnú zložku ciel v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 11 ods. 3 dohody, pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe 5.

5.   Poľnohospodárske zložky uplatňované podľa odsekov 1 a 2 môžu byť znížené, ak sa v obchode medzi Spoločenstvom a Tuniskom zníži poplatok uplatniteľný na základný poľnohospodársky výrobok alebo ak sú takéto zníženia výsledkom vzájomných zliav týkajúcich sa spracovaných poľnohospodárskych výrobkov.

6.   Zníženie uvedené v odseku 5, zoznam príslušných výrobkov a tam, kde to pripadá do úvahy, colné kvóty v rámci ktorých sa takéto zníženie uplatňuje, stanoví Asociačná rada.

Článok 11

1.   Clá a poplatky s rovnakým účinkom uplatniteľné na dovozy výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Tuniska, okrem výrobkov uvedených v prílohách 3 až 6, budú po nadobudnutí platnosti tejto dohody zrušené.

2.   Clá a poplatky s rovnakým účinkom uplatniteľné na dovozy do Tuniska výrobkov s pôvodom v Spoločenstve uvedených v prílohe 3 sa budú po nadobudnutí platnosti tejto dohody postupne rušiť v súlade s nasledujúcim časovým harmonogramom:

Dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 85 % základného cla.

Jeden rok po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 70 % základného cla.

Dva roky po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 55 % základného cla.

Tri roky po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 40 % základného cla.

Štyri roky po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 25 % základného cla.

Päť rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody budú zostávajúce clá zrušené.

3.   Clá a poplatky s rovnakým účinkom uplatniteľné na dovozy výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Tuniska uvedených v prílohách 4 a 5 sa budú postupne rušiť v súlade s nasledujúcim časovým harmonogramom:

V prípade zoznamu uvedeného v prílohe 4:

Dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 92 % základného cla.

Jeden rok po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 84 % základného cla.

Dva roky po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 76 % základného cla.

Tri roky po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 68 % základného cla.

Štyri roky po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 60 % základného cla.

Päť rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 52 % základného cla.

Šesť rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 44 % základného cla.

Sedem rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 36 % základného cla.

Osem rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 28 % základného cla.

Deväť rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 20 % základného cla.

Desať rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 12 % základného cla.

Jedenásť rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 4 % základného cla.

Dvanásť rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody budú zostávajúce clá zrušené.

V prípade zoznamu uvedeného v prílohe 5:

Štyri roky po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 88 % základného cla.

Päť rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 77 % základného cla.

Šesť rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 66 % základného cla.

Sedem rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 55 % základného cla.

Osem rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 44 % základného cla.

Deväť rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 33 % základného cla.

Desať rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 22 % základného cla.

Jedenásť rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody bude každé clo a poplatok znížený na 11 % základného cla.

Dvanásť rokov po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody budú zostávajúce clá zrušené.

4.   V prípade závažných ťažkostí pre daný výrobok Asociačný výbor v súlade s odsekom 3 môže príslušné časové harmonogramy preskúmať spoločnou dohodou za predpokladu, že harmonogram, u ktorého sa požadovalo preskúmanie, nemôže byť vzhľadom na príslušný výrobok predĺžený nad časový rámec maximálneho prechodného obdobia 12 rokov. Ak Asociačný výbor neprijme rozhodnutie do tridsať dní od žiadosti na preskúmanie časového harmonogramu, Tunisko môže časový harmonogram pozastaviť dočasne na obdobie, ktoré nemôže presiahnuť jeden rok.

5.   Pre každý výrobok je základným clom, na ktoré sa majú uplatňovať postupné zníženia uvedené v odsekoch 2 a 3, clo skutočne uplatňované voči Spoločenstvu 1. januára 1995.

6.   Ak sa bude po 1. januári 1995 uplatňovať akékoľvek colné zníženie na základe erga omnes, tak tieto znížené clá nahradia základné clá uvedené v odseku 5 od dátumu uplatňovania takýchto znížení.

7.   Tunisko oznámi svoje základné clá Spoločenstvu.

Článok 12

Ustanovenia článkov 10, 11 a 19 písmeno b) sa uplatňujú na výrobky nachádzajúce sa na zozname uvedenom v prílohe 6. Režim, ktorý sa uplatňuje na takéto výrobky, opätovne preskúma Asociačná rada štyri roky po nadobudnutí platnosti dohody.

Článok 13

Ustanovenia týkajúce sa zrušenia ciel na dovozy sa uplatňujú aj na clá fiškálnej povahy.

Článok 14

1.   Tunisko môže prijať výnimočné opatrenia s obmedzenou dobou platnosti odlišne od ustanovení článku 11 formou zvýšenia alebo opätovného uloženia ciel.

Tieto opatrenia sa môžu týkať iba nerozvinutých priemyselných odvetví alebo určitých sektorov prechádzajúcich reštrukturalizáciou alebo čeliacich závažným ťažkostiam, a to najmä vtedy, ak takéto ťažkosti spôsobujú závažné sociálne problémy.

Clá na dovozy uplatniteľné v Tunisku na výrobky s pôvodom v Spoločenstve uložené na základe uvedených opatrení nemôžu prekročiť 25 % ad valorem a musia zachovávať preferenčný prvok pre výrobky s pôvodom v Spoločenstve. Celková hodnota dovozov výrobkov, ktoré sú predmetom týchto opatrení, nemôže presiahnuť 15 % celkových dovozov priemyselných výrobkov zo Spoločenstva za posledný rok, za ktorý sú k dispozícii štatistické údaje.

Tieto opatrenia sa uplatnia po obdobie nepresahujúce päť rokov, pokiaľ dlhšie obdobie trvania neschváli Asociačný výbor. Prestanú sa uplatňovať najneskôr po uplynutí maximálneho prechodného obdobia dvanástich rokov.

Žiadne takéto opatrenia sa nemôžu zaviesť, pokiaľ ide o určitý výrobok, ak uplynuli viac ako tri roky od zrušenia všetkých ciel a množstevných obmedzení alebo poplatkov, alebo opatrení s rovnakým účinkom vzťahujúcich sa na takýto výrobok.

Tunisko bude informovať Asociačný výbor o všetkých výnimočných opatreniach, ktoré zamýšľa prijať, a na žiadosť Spoločenstva prebehnú konzultácie o takýchto opatreniach a sektoroch, na ktoré sa vzťahujú ešte pred ich implementáciou. Pri prijímaní takýchto opatrení poskytne Tunisko výboru časový harmonogram zrušenia ciel zavedených na základe tohto článku. Tento časový harmonogram zabezpečí postupné odstraňovanie týchto ciel v rovnakých ročných splátkach, počínajúc najneskôr dva roky po ich zavedení. Asociačný výbor môže prijať rozhodnutie o inom časovom harmonograme.

2.   Odlišne od štvrtého pododseku odseku 1 môže Asociačný výbor výnimočne, s cieľom zohľadniť ťažkosti spojené so zakladaním nového priemyselného odvetvia, povoliť Tunisku, aby zachovalo opatrenia už prijaté podľa odseku 1 po obdobie maximálne troch rokov nad časový rámec dvanásťročného prechodného obdobia.

KAPITOLA II

POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY A PRODUKTY RYBOLOVU

Článok 15

Ustanovenia tejto kapitoly sa týkajú výrobkov s pôvodom v Spoločenstve a v Tunisku uvedených v prílohe II k Zmluve o založení Európskeho Spoločenstva.

Článok 16

Spoločenstvo a Tunisko postupne zavedú vyššiu mieru liberalizácie do svojho vzájomného obchodu s poľnohospodárskymi produktmi a produktmi rybolovu.

Článok 17

1.   Poľnohospodárske produkty a produkty rybolovu s pôvodom v Tunisku pri dovoze do Spoločenstva profitujú z ustanovení uvedených v protokoloch č. 1 a 2.

2.   Poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Spoločenstve pri dovoze do Tuniska profitujú z ustanovení uvedených v protokole č. 3.

Článok 18

1.   Po 1. januári 2000 Spoločenstvo a Tunisko posúdia situáciu s cieľom stanoviť liberalizačné opatrenia, ktoré bude Spoločenstvo a Tunisko uplatňovať s účinnosťou od 1. januára 2001 v súlade s hlavným cieľom stanoveným v článku 16.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia predchádzajúceho odseku, a berúc pritom do úvahy štruktúry obchodu s poľnohospodárskymi produktmi medzi stranami a mimoriadnu citlivosť takýchto produktov, Spoločenstvo a Tunisko budú na pravidelnom základe skúmať v Asociačnej rade výrobok po výrobku a na základe reciprocity možnosti vzájomného poskytovania ďalších zliav.

KAPITOLA III

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia GATT:

a)

V obchode medzi Spoločenstvom a Tuniskom sa nezavedú žiadne nové množstevné obmedzenia na dovozy a ani poplatky s rovnakým účinkom;

b)

množstevné obmedzenia na dovozy a opatrenia s rovnakým účinkom v obchode medzi Tuniskom a Spoločenstvom budú po nadobudnutí platnosti tejto dohody zrušené;

c)

Spoločenstvo a Tunisko uplatňujú na vývozy do druhej strany clá ani poplatky s rovnakým účinkom a ani množstevné obmedzenia alebo opatrenia s rovnakým účinkom.

Článok 20

1.   Ak by boli zavedené zvláštne predpisy v dôsledku implementácie ich poľnohospodárskych politík alebo modifikácie ich existujúcich predpisov, alebo pokiaľ by sa ustanovenia o implementácii ich poľnohospodárskych politík upravili alebo rozvinuli, Spoločenstvo a Tunisko môžu modifikovať dojednania stanovené v dohode týkajúce sa príslušných produktov.

Strana vykonávajúca takúto modifikáciu informuje o nej Asociačný výbor. Na žiadosť druhej strany sa Asociačný výbor zíde s cieľom náležíte zohľadniť záujmy tejto strany.

2.   Ak Spoločenstvo alebo Tunisko pri uplatňovaní odseku upraví dojednania stanovené touto dohodou pre poľnohospodárske produkty, tak tieto musia poskytnúť dovozom s pôvodom na druhej strane výhodu porovnateľnú s výhodou uvedenou v tejto dohode.

3.   Každá modifikácia dojednaní stanovených touto dohodou podlieha na žiadosť druhej zmluvnej strany konzultáciám v rámci Asociačnej rady.

Článok 21

Produkty s pôvodom v Tunisku nepožívajú priaznivejšie zaobchádzanie pri dovoze do Spoločenstva, než aké uplatňujú členské štáty medzi sebou.

Ustanovenia tejto dohody sa uplatňujú bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia nariadenia Rady EHS č. 1911/91 z 26. júna 1991 o uplatňovaní ustanovení právnych predpisov Spoločenstva na Kanárske ostrovy.

Článok 22

1.   Obidve strany sa zdržia akýchkoľvek opatrení alebo praktík vnútorného fiškálneho charakteru, ktoré by mohli zavádzať, priamo alebo nepriamo, diskrimináciu medzi výrobkami jednej strany a podobnými výrobkami pochádzajúcimi z územia druhej strany.

2.   Výrobky vyvážané na územie jednej zo strán nemôžu profitovať z vrátenia nepriameho vnútorného zdanenia nad rámec čiastky nepriameho zdanenia uvaleného na ne priamo alebo nepriamo.

Článok 23

1.   Táto dohoda nevylučuje zachovanie alebo zriadenie colných únií, zón voľného obchodu alebo dojednaní týkajúcich sa malého pohraničného styku, pokiaľ ich účinkom nie je zmena obchodných dojednaní uvedených v tejto dohode.

2.   V rámci Asociačného výboru prebehnú konzultácie medzi stranami týkajúce sa dohôd o založení colných únií alebo zón voľného obchodu a tam, kde to prichádza do úvahy, o ostatných hlavných otázkach týkajúcich sa obchodnej politiky s tretími krajinami. Najmä v prípade pristúpenia tretej krajiny do Spoločenstva takéto konzultácie prebehnú tak, aby bolo zabezpečené zohľadnenie vzájomných záujmov Spoločenstva a Tuniska uvedených v tejto dohode.

Článok 24

Ak jedna zo strán zistí, že dochádza k dumpingu v obchode s druhou stranou v zmysle článku 6 Všeobecnej dohody o clách a obchode, môže prijať vhodné opatrenia proti tejto praxi v súlade s dohodou týkajúce sa uplatňovania článku 6 Všeobecnej dohody o clách a obchode, súvisiacej vnútornej legislatívy podmienok a postupov uvedených v článku 27.

Článok 25

Pokiaľ by sa niektorý výrobok dovážal v takých zvýšených množstvách a za takých podmienok, že by to spôsobovalo alebo že by to mohlo spôsobiť:

závažné poškodenia domácich výrobcov podobných alebo priamo konkurenčných výrobkov na území jednej zo zmluvných strán, alebo

závažné narušenia v ktoromkoľvek sektore hospodárstva alebo ťažkosti, ktoré by mohli zapríčiniť závažné zhoršenie hospodárskej situácie regiónu,

Spoločenstvo alebo Tunisko môžu prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi uvedenými v článku 27.

Článok 26

Ak plnenie ustanovení článku 19 písmeno c) vedie k:

i)

opätovnému vývozu do tretej krajiny výrobku, voči ktorému vyvážajúca strana zachováva množstevne vývozné obmedzenia, vývozné clá alebo opatrenia alebo poplatky s rovnakým účinkom, alebo

ii)

závažnému nedostatku alebo k hrozbe nedostatku výrobku podstatného pre vyvážajúcu stranu,

a ak vyššie uvedené situácie vedú, alebo je pravdepodobné, že povedú k podstatným ťažkostiam pre vyvážajúcu stranu, môže táto strana prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi uvedenými v článku 27. Tieto opatrenia musia byť nediskriminačné a musia byť zrušené, len čo pominie odôvodnenosť ich zachovávania.

Článok 27

1.   V prípade, že Spoločenstvo alebo Tunisko podrobia dovoz výrobkov náchylných spôsobovať ťažkosti uvedené v článku 25 administratívnemu postupu, ktorého účelom je rýchle poskytnutie informácií o trendoch obchodných tokov, informuje o tom druhú stranu.

2.   V prípadoch špecifikovaných v článkoch 24, 25 a 26, ešte pred prijatím opatrení podľa týchto článkov, alebo v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 3 písm. d), Spoločenstvo alebo Tunisko, podľa okolností, čo najrýchlejšie poskytne Asociačnému výboru všetky príslušné informácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obidve strany.

Pri výbere opatrení dostanú prednosť také opatrenia, ktoré najmenej narúšajú fungovanie tejto dohody.

Ochranné opatrenia príslušná strana okamžite oznámi Asociačnému výboru a tieto budú predmetom pravidelných konzultácií, najmä s cieľom ich zrušenia, len čo to okolnosti dovolia.

3.   Pri implementácii odseku 2 sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

Pokiaľ ide o článok 24, vyvážajúca strana musí byť informovaná o prípade dumpingu hneď potom, ako orgány dovážajúcej strany iniciujú vyšetrovanie. Ak nebol dumping ukončený v zmysle článku VI GATT, alebo ak sa do 30 dní od nahlásenia záležitosti nedosiahne žiadne iné uspokojivé riešenie, tak dovážajúca strana môže prijať vhodné opatrenia.

b)

Pokiaľ ide o článok 25, ťažkosti vyplývajúce zo situácie uvedenej v tomto článku budú oznámené Asociačnému výboru na účely preskúmania a tento môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na ukončenie takýchto problémov.

Ak Asociačný výbor alebo vyvážajúca strana neprijmú rozhodnutie, ktoré by znamenalo koniec takýchto problémov, alebo sa do 30 dní od oznámenia záležitosti nedosiahne iné uspokojivé riešenie, dovážajúca strana môže prijať vhodné opatrenia vedúce k odstráneniu tohto problému. Tieto opatrenia nemôžu presiahnuť rozsah nevyhnutný na odstránenie vzniknutých problémov.

c)

Pokiaľ ide o článok 26, ťažkosti vyplývajúce zo situácií uvedených v tomto článku budú oznámené Asociačnému výboru na účel preskúmania.

Asociačný výbor môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na ukončenie takýchto problémov. Ak neprijme takéto rozhodnutie do 30 dní od oznámenia záležitosti, vyvážajúca strana môže uplatniť príslušné opatrenia na vývozy príslušného výrobku.

d)

Ak výnimočné okolnosti, vyžadujúce si okamžité riešenie, znemožňujú poskytnutie informácie vopred alebo jej eventuálne preskúmanie, potom Spoločenstvo alebo Tunisko, podľa toho, koho sa to týka, môže v situáciách špecifikovaných v článkoch 24, 25 a 26 uplatňovať okamžite preventívne opatrenia striktne potrebné na zvládnutie danej situácie a druhú stranu musia bezodkladne informovať o tejto situácii.

Článok 28

Táto dohoda nevylučuje zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru z dôvodu verejnej morálky, verejného záujmu a verejnej bezpečnosti; ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, ochrany národných pamiatok s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou, ochrany duševného a priemyselného vlastníctva alebo pravidiel týkajúcich sa zlata a striebra. Takéto zákazy alebo obmedzenia sa však nesmú stať nástrojom svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzenia obchodu medzi stranami.

Článok 29

Pojem „pôvodné výrobky“ na účely implementácie tejto hlavy a metódy administratívnej spolupráce týkajúce sa tejto hlavy sú uvedené v protokole č. 4.

Článok 30

Na klasifikáciu tovarov v obchode medzi týmito dvoma stranami sa používa Kombinovaná nomenklatúra tovarov.

HLAVA III

PRÁVO USADZOVANIA A SLUŽBY

Článok 31

1.   Strany sa dohodli na tom, že rozšíria oblasť pôsobnosti dohody tak, aby sa vzťahovala na právo jednej strany zakladať na území druhej strany firmy a na liberalizáciu poskytovania služieb firmami jednej strany spotrebiteľom služieb druhej strany.

2.   Asociačná rada vydá odporúčania na dosiahnutie cieľa podľa odseku 1.

Pri vydávaní takýchto odporúčaní Asociačná rada vezme do úvahy predchádzajúce skúsenosti s implementáciou recipročného zaobchádzania na základe doložky najvyšších výhod a príslušných záväzkov každej strany na základe Všeobecnej dohody o obchode so službami, (ďalej len „GATS“), ktorá je prílohou dohody o založení WTO (Svetovej obchodnej organizácie), najmä tie, ktoré sú uvedené v článku V GATS.

3.   Asociačná rada urobí prvé posúdenie dosiahnutia tohto cieľa najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí platnosti dohody.

Článok 32

1.   Na začiatku každá strana znovu potvrdí svoje záväzky podľa GATS, najmä svoj záväzok poskytovať recipročné zaobchádzanie na základe doložky najvyšších výhod v sektoroch služieb, na ktoré sa tento záväzok vzťahuje.

2.   V súlade s GATS sa takéto zaobchádzanie nevzťahuje na:

a)

výhody poskytnuté ktoroukoľvek stranou na základe podmienok dohody typu definovaného v článku V GATS alebo opatrení prijatých na základe takejto dohody;

b)

ostatné výhody poskytnuté v súlade so zoznamom výnimiek zo zaobchádzania na základe doložky najvyšších výhod, ktorý pripojí jedna zo strán ku GATS.

HLAVA IV

PLATBY, KAPITÁL, HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ A OSTATNÉ HOSPODÁRSKE USTANOVENIA

KAPITOLA I

BEŽNÉ PLATBY A POHYB KAPITÁLU

Článok 33

S výhradou ustanovení článku 35 sa strany zaväzujú, že umožnia realizovať všetky bežné platby za bežné transakcie vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 34

1.   Pokiaľ ide o transakcie na kapitálovom účte platobnej bilancie, od vstupu tejto dohody do platnosti Spoločenstvo a Tunisko zabezpečia voľný pohyb kapitálu týkajúci sa priamych investícií v Tunisku v spoločnostiach, vytvorených v súlade s platnými bežnými právnymi predpismi, a likvidáciu a repatriáciu výnosov z takýchto investícií.

2.   Strany navzájom konzultujú s cieľom uľahčiť, a keď nastane správny čas, úplne liberalizovať pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a Tuniskom.

Článok 35

Ak sa jeden alebo viacero členských štátov Spoločenstva, alebo Tunisko ocitnú v závažných ťažkostiach s platobnou bilanciou, alebo pokiaľ im budú takéto ťažkosti hroziť, tak Spoločenstvo alebo Tunisko, podľa okolností, môže v súlade s podmienkami stanovenými vo Všeobecnej dohode o clách a obchode a v článkoch VIII a XIV stanov dohody o Medzinárodnom menovom fonde prijať obmedzenia bežných transakcií, ktorých obdobie trvania bude obmedzené, a nesmie ísť nad rámec toho, čo je striktne nevyhnutné z hľadiska nápravy situácie týkajúcej sa platobnej bilancie. Spoločenstvo alebo Tunisko, podľa okolností, bezodkladne informuje druhú stranu a predloží čo možno najskôr časový harmonogram zrušenia príslušných opatrení.

KAPITOLA II

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ A INÉ HOSPODÁRSKE USTANOVENIA

Článok 36

1.   Nasledovné je nezlučiteľné s riadnym fungovaním dohody v miere, v ktorej to môže ovplyvniť obchod medzi Spoločenstvom a Tuniskom:

a)

všetky dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a spoločné praktiky medzi podnikmi, ktorých cieľom alebo účinkom je zabraňovanie, obmedzovanie alebo deformácia hospodárskej súťaže;

b)

zneužívanie zo strany jedného alebo viacerých podnikov dominantného postavenia na územiach Spoločenstva alebo Tuniska ako celku alebo na ich podstatnej časti;

c)

akákoľvek oficiálna podpora, ktorá deformuje hospodársku súťaž alebo hrozí jej deformáciou, lebo uprednostňuje určité podniky alebo výroby určitých tovarov, s výnimkou prípadov, u ktorých je povolená odchýlka na základe Dohody o založení Európskeho Spoločenstva uhlia a ocele.

2.   Akékoľvek praktiky v rozpore s týmto článkom budú posudzované na základe kritérií vyplývajúcich z uplatňovania pravidiel článkov 85, 86 a 92 Zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva a v prípade výrobkov spadajúcich do oblasti pôsobnosti Európskeho Spoločenstva pre uhlie a oceľ pravidiel článkov 65 a 66 Zmluvy o založení Spoločenstva a pravidiel týkajúcich sa štátnej podpory, vrátane sekundárnej právnej úpravy.

3.   Asociačná rada prijme do piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody nevyhnutné pravidlá na uplatňovanie odsekov 1 a 2.

Do prijatia týchto pravidiel sa ako pravidlá pre implementáciu odseku 1 písmeno c) a súvisiace časti odseku 2 budú uplatňovať ustanovenia dohody o interpretácii a uplatňovaní článkov VI, XVI a XXIII Všeobecnej dohody o clách a obchode.

4.

a)

Na účely uplatňovania ustanovení odseku 1 písmeno c) strany uznávajú, že počas prvých piatich rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa každá štátna pomoc poskytnutá zo strany Tuniska posudzuje s tým, že Tunisko sa považuje za oblasť identickú s tými oblasťami Spoločenstva, ktoré sú opísané v článku 92 ods. 3 písmeno a) Zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva.

Počas toho istého obdobia môže Tunisko výnimočne, pokiaľ ide o výrobky z ocele ESUO, poskytnúť štátnu pomoc na reštrukturalizačné ciele za predpokladu, že:

to povedie k zvýšeniu životaschopnosti prijímajúcich firiem za normálnych trhových podmienok na konci reštrukturalizačného obdobia,

výška a intenzita takejto pomoci bude prísne obmedzená na to, čo je absolútne nevyhnutné na účel obnovenia takejto životaschopnosti, a táto pomoc sa bude postupne znižovať,

program reštrukturalizácie bude spojený s komplexným plánom racionalizácie kapacít v Tunisku.

Asociačná rada, berúc do úvahy hospodársku situáciu Tuniska, každých päť rokov rozhodne, či takéto obdobie bude predĺžené.

b)

Každá strana zabezpečí transparentnosť v oblasti oficiálnej pomoci okrem iného podávaním ročných správ druhej strane o celkovom objeme a distribúcii poskytnutej pomoci a o poskytnutí informácií o programoch pomoci. Na požiadanie jednej strany poskytne druhá strana informácie o konkrétnych jednotlivých prípadoch oficiálnej pomoci.

5.   Pokiaľ ide o výrobky uvedené v kapitole II hlavy II:

ustanovenia odseku 1 písmeno c) sa na ne neuplatňujú,

všetky praktiky v rozpore s odsekom 1 písmeno a) sa posudzujú v súlade s kritériami stanovenými Spoločenstvom na základe článkov 42 a 43 Zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva a najmä kritérií stanovených v nariadení Rady č. 26/62.

6.   Ak Spoločenstvo alebo Tunisko usúdia, že konkrétna praktika je nezlučiteľná s podmienkami odseku 1 a že:

sa nepostupuje podľa vykonávacích pravidiel uvedených v odseku 3 alebo

pri neexistencii takýchto pravidiel, a keď takáto prax spôsobuje alebo hrozí spôsobiť závažné poškodenie záujmov druhej strany alebo materiálne škody jej domácemu priemyslu, vrátane jej priemyslu služieb,

tak môže prijať príslušné opatrenia po konzultácii v rámci asociačného výboru alebo po tridsiatich pracovných dňoch po požiadaní o takúto konzultáciu na uvedenom výbore.

V prípade praktík nezlučiteľných s odsekom 1 písm. c) tohto článku môžu byť tieto príslušné opatrenia, pokiaľ sa na ne vzťahuje Všeobecná dohoda o clách a obchode, prijaté iba v súlade s postupmi a za podmienok stanovených Všeobecnou dohodou o clách a obchode a akýmkoľvek iným príslušným nástrojom dojednaným pod jej záštitou, ktorý je uplatniteľný medzi stranami.

7.   Bez ohľadu na akékoľvek rozporné ustanovenia prijaté v súlade s odsekom 3 si strany vymenia informácie, pričom zohľadnia obmedzenia uložené požiadavkami služobného a obchodného tajomstva.

Článok 37

Členské štáty a Tunisko postupne, bez toho, aby to malo vplyv na záväzky dané na základe GATT, upraví všetky štátne monopoly komerčného charakteru s cieľom zabezpečiť, aby na konci piateho roku, nasledujúceho po nadobudnutí platnosti tejto dohody, nebola žiadna diskriminácia, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa tovar vyrába a za ktorých sa s ním obchoduje, medzi štátnymi príslušníkmi členských štátov a Tuniska. Asociačný výbor bude informovaný o opatreniach prijatých na dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 38

Pokiaľ ide o verejné podniky a podniky, ktorým boli priznané zvláštne alebo výhradné práva, Asociačný výbor zabezpečí, aby počínajúc piatym rokom nasledujúcim po nadobudnutí platnosti tejto dohody neboli prijímané ani zachovávané žiadne opatrenia, ktoré by narúšali obchod medzi Spoločenstvom a Tuniskom spôsobom, ktorý by bol v protiklade so záujmami strán. Toto ustanovenie nebráni skutočnému alebo právnemu vykonávaniu špecifických funkcií pridelených týmto podnikom.

Článok 39

1.   Strany zabezpečia vhodnú a efektívnu ochranu duševných, priemyselných a obchodných vlastníckych práv v súlade s najvyššími medzinárodnými štandardmi. Súčasťou vyššie uvedeného sú účinné prostriedky na presadzovanie týchto práv.

2.   Uplatňovanie tohto článku a prílohy 7 budú strany pravidelne posudzovať. Ak vzniknú ťažkosti spojené s obchodom v splatnosti s právami duševného, priemyselného a komerčného vlastníctva, každá strana môže požadovať naliehavé konzultácie s cieľom nájdenia obojstranne uspokojivých riešení.

Článok 40

1.   Strany podniknú vhodné kroky na podporu využívania zo strany Tuniska technických pravidiel Spoločenstva a európskych noriem pre priemyselné a poľnohospodárskopotravinárske výrobky a postupov certifikácie.

2.   Využitím zásad uvedených v odseku 1, ako základ, strany budú, ak to podmienky dovoľujú, uzatvárať dohody o vzájomnom uznávaní certifikácií.

Článok 41

1.   Strany si vytýčia za svoj cieľ recipročnú a postupnú liberalizáciu zmlúv o verejnom zaobstarávaní.

2.   Asociačná rada vykoná kroky potrebné na implementáciu odseku 1.

HLAVA V

HOSPODÁRSKA SPOLUPRÁCA

Článok 42

Ciele

1.   Strany sa zaväzujú zvyšovať hospodársku spoluprácu vo svojom obojstrannom záujme a v duchu partnerstva, ktoré je základom tejto dohody.

2.   Cieľom hospodárskej spolupráce je podporovať vlastné úsilie Tuniska dosiahnuť udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj.

Článok 43

Oblasť pôsobnosti

1.   Spolupráca je v prvom rade a predovšetkým zameraná na oblasti činnosti trpiace účinkami vnútorných obmedzení a ťažkosťami alebo ovplyvnené procesom liberalizácie tuniského hospodárstva, ako celku, a najmä liberalizáciou obchodu medzi Tuniskom a Spoločenstvom.

2.   Spolupráca sa obdobne sústreďuje do oblastí, v ktorých je pravdepodobné zbližovanie hospodárstiev Spoločenstva a Tuniska, a to najmä na tie, ktoré predstavujú rast a zamestnanosť.

3.   Spolupráca podporuje hospodársku integráciu v rámci Maghrebu s využitím všetkých opatrení, ktoré by mohli tieto vzťahy v rámci regiónu prehĺbiť.

4.   Ochrana životného prostredia a ekologickej rovnováhy tvorí ústrednú zložku pre rôzne oblasti hospodárskej spolupráce.

5.   Tam, kde to pripadá do úvahy, strany formou dohody určia ďalšie oblasti hospodárskej spolupráce.

Článok 44

Metódy

Hospodárska spolupráca zahŕňa metódy vrátane:

a)

pravidelného hospodárskeho dialógu medzi dvomi stranami, ktorý sa bude týkať všetkých aspektov makroekonomickej politiky;

b)

komunikácie a výmeny informácií;

c)

poradenstva, využívania služieb odborníkov a školení;

d)

spoločných podnikov;

e)

pomoci s technickými, správnymi a regulačnými záležitosťami.

Článok 45

Regionálna spolupráca

S cieľom čo najviac využiť túto dohodu strany podporia všetky činnosti, ktoré majú regionálny dosah alebo zahŕňajú tretie krajiny, a to najmä:

a)

vnútro-regionálny obchod v rámci Maghrebu;

b)

záležitosti týkajúce sa životného prostredia;

c)

rozvoj hospodárskej infraštruktúry;

d)

výskum v oblasti vedy a techniky;

e)

kultúrne záležitosti;

f)

colné záležitosti;

g)

regionálne inštitúcie a tvorbu spoločných alebo harmonizovaných programov a politík.

Článok 46

Vzdelávanie a školenia

Cieľom spolupráce je:

a)

nájsť spôsoby, ako dosiahnuť významné zlepšenia v oblasti vzdelávania a školenia, vrátane odborného školenia;

b)

klásť mimoriadny dôraz na poskytovanie prístupu k vzdelávaniu ženám, vrátane technického školenia, vyššieho vzdelania a odborného školenia;

c)

podporovať tvorbu trvalých väzieb medzi špecializovanými orgánmi na územiach jednotlivých strán s cieľom získavania a výmeny skúseností a metód.

Článok 47

Vedecká, technická a technologická spolupráca

Cieľom spolupráce je:

a)

podporovať vytváranie trvalých väzieb medzi vedeckými komunitami strán, a to najmä prostredníctvom:

poskytovania prístupu Tuniska k výskumným rozvojovým a technickým programom Spoločenstva v súlade s pravidlami Spoločenstva, ktorými sa riadi účasť tých krajín na programoch, ktoré nie sú členmi Spoločenstva,

účasti Tuniska na sieťach decentralizovanej spolupráce,

podporovania synergie v oblasti školenia a výskumu;

b)

zlepšovať tuniské výskumné kapacity;

c)

stimulovať technologickú inováciu a transfer nových technológií a know-how;

d)

podporovať všetky činnosti zamerané na vytvorenie synergie na regionálnej úrovni.

Článok 48

Životné prostredie

Cieľom spolupráce je zabrániť zhoršovaniu životného prostredia, zlepšovať kvalitu životného prostredia, chrániť zdravie ľudí a dosiahnuť racionálne využívanie prírodných zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj.

Strany sa zaväzujú spolupracovať v nasledujúcich oblastiach:

a)

kvalita pôdy a vody;

b)

následky rozvoja najmä priemyselného rozvoja (obzvlášť bezpečnosť zariadení a odpad);

c)

monitorovanie a zamedzenie znečisťovania mora.

Článok 49

Priemyselná spolupráca

Cieľom spolupráce je:

a)

podnecovať spoluprácu medzi ekonomickými operátormi strán, vrátane spolupráce v súvislosti prístupom Tuniska k obchodným sieťam Spoločenstva a decentralizovaným sieťam spolupráce;

b)

podporovať úsilie modernizovať a reštrukturalizovať štátne a súkromné odvetvia tuniského priemyslu (vrátane poľnohospodársko-potravinárskeho priemyslu);

c)

podporovať také prostredie, ktoré uprednostňuje súkromnú iniciatívu s cieľom stimulovať a diverzifikovať výrobu určenú na domáce a vývozné trhy;

d)

v čo najvyššej miere využiť ľudské zdroje Tuniska a priemyselný potenciál lepším uplatňovaním politiky v oblastiach inovácií a výskumu a technického rozvoja;

e)

uľahčiť prístup k úverom na financovanie investícií.

Článok 50

Podpora a ochrana investícií

Cieľom spolupráce je vytvárať priaznivé prostredie pre investičné toky a využívať najmä nasledovné:

a)

zavádzanie harmonizovaných a zjednodušených postupov, systému spoločných investícií (najmä na účel prepojenia malých a stredných podnikov) a metód identifikácie a poskytovania informácií o možnostiach investovania;

b)

tam, kde to pripadá do úvahy, vytváranie právneho rámca na podporu investícií, hlavne prostredníctvom uzatvárania dohôd o ochrane investícií a dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Tuniskom a členskými štátmi.

Článok 51

Spolupráca v oblasti normalizácie a posudzovania zhody

Strany spolupracujú v oblasti rozvíjania:

a)

používania pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa normalizácie, metrológie, kontroly kvality a posudzovania zhody;

b)

modernizácie laboratórií v Tunisku, čo v konečnom dôsledku povedie k uzatvoreniu dohôd o vzájomnom uznávaní v oblasti posudzovania zhody;

c)

orgánov zodpovedných za duševné, priemyselné a komerčné vlastníctvo a za normalizáciu a kvalitu v Tunisku.

Článok 52

Aproximácia právnych predpisov

Spolupráca sa zameria na pomoc Tunisku pri jeho snahe priblížiť svoje právne predpisy k právnym predpisom Spoločenstva v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

Článok 53

Finančné služby

Cieľom spolupráce je dosiahnuť bližšie spoločné pravidlá a normy v nasledujúcich oblastiach:

a)

podpora a reštrukturalizácia tuniských finančných sektorov;

b)

zlepšovanie účtovníctva, auditu, dohľadu a riadenia finančných služieb a finančného monitorovania v Tunisku.

Článok 54

Poľnohospodárstvo a rybolov

Cieľom spolupráce je:

a)

modernizovať a reštrukturalizovať poľnohospodárstvo a rybolov metódami, ktoré zahŕňajú modernizáciu infraštruktúry a vybavenia, rozvoj obalovej a skladovacej techniky a zlepšovanie súkromnej distribúcie a obchodných reťazcov;

b)

diverzifikovať výrobu a vonkajšie trhy;

c)

dosiahnuť spolupráce v oblasti zdravia, zdravia rastlín a techniky pestovania.

Článok 55

Doprava

Cieľom spolupráce je:

a)

dosiahnuť reštrukturalizáciu a modernizáciu cestnej, železničnej, prístavnej a letovej infraštruktúry spoločného záujmu, vo vzájomnom vzťahu k hlavným transeurópskym komunikačným trasám;

b)

definovať a uplatňovať prevádzkové normy porovnateľné s normami Spoločenstva;

c)

posunúť vývoj v zariadeniach na úroveň noriem Spoločenstva, najmä pre oblasti multimodálnej dopravy, kontajnerizácie a prekládky;

d)

postupne zlepšovať cestnú prepravu a riadenie letísk, leteckej dopravy a železníc.

Článok 56

Telekomunikácie a informačné technológie

Spolupráca je zameraná na:

a)

telekomunikácie vo všeobecnosti;

b)

normalizáciu, testovanie zhody a certifikáciu informačných technológií a telekomunikácií;

c)

šírenie nových informačných technológií najmä v súvislosti so sieťami a vzájomným prepojením sietí (ISDN-digitálne siete integrovaných služieb) a EDI – výmena elektronických dát);

d)

stimulovanie výskumu a vývoja nových zariadení pre komunikačné a informačné technológie s cieľom rozvíjať trh so zariadením, službami a aplikáciami týkajúcimi sa informačných technológií a komunikácií, službami a inštaláciami.

Článok 57

Energetika

Spolupráca je zameraná na:

a)

obnoviteľné energie;

b)

podporovanie úspor energií;

c)

aplikovaný výskum týkajúci sa sietí databáz spájajúcich ekonomických a sociálnych operátorov obidvoch strán;

d)

podporovania úsilia modernizovať a rozvíjať energetické siete a vzájomné prepojenie sietí so sieťami Spoločenstva.

Článok 58

Turistika

Cieľom spolupráce je rozvoj turistiky, najmä vzhľadom na:

a)

riadenie stravovacích zariadení a kvality služieb v rôznych oblastiach súvisiacich so stravovaním;

b)

rozvoj marketingu;

c)

podpora turistiky pre mladých ľudí;

Článok 59

Spolupráca v colných záležitostiach

1.   Cieľom spolupráce je zabezpečiť poctivý obchod a súlad s obchodnými pravidlami. Spolupráca je zameraná na:

a)

zjednodušenie colných kontrol a postupov;

b)

používanie Jednotného administratívneho dokumentu a vytvorenie prepojenia a väzby medzi tranzitnými systémami Spoločenstva a Tuniska.

2.   Bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné formy spolupráce uvedené v tejto dohode, a najmä na tie, ktoré sú uvedené v článkoch 61 a 62, administratívne orgány zmluvných strán si poskytnú vzájomnú pomoc v súlade s podmienkami protokolu č. 5.

Článok 60

Spolupráca v oblasti štatistiky

Cieľom spolupráce je zblížiť metódy používané obidvomi stranami a využívať údaje o všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, pre ktoré sa dajú zhromaždiť štatistické údaje.

Článok 61

Pranie peňazí

1.   Strany súhlasia s tým, že je nevyhnutné pracovať a spolupracovať s cieľom predchádzať využívaniu ich finančných systémov na pranie výnosov a ziskov kriminálnych aktivít vo všeobecnosti a obzvlášť z obchodu s drogami.

2.   Spolupráca v tejto oblasti zahŕňa administratívnu a technickú pomoc na účel stanovenia vhodných noriem proti praniu peňazí rovnakých s normami prijatými v tejto oblasti Spoločenstvom a medzinárodným fórom, vrátane pracovnej skupiny pre finančné akcie(FATF).

Článok 62

Boj proti používaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s drogami

1.   Cieľom spolupráce je:

a)

zvyšovať účinnosť politiky a opatrení na predchádzanie a boj proti výrobe a dodávkam a nezákonnému obchodovaniu s narkotikami a psychotropnými látkami;

b)

odstrániť nezákonnú konzumáciu takýchto výrobkov.

2.   Strany spoločne vypracujú príslušné stratégie a metódy spolupráce súlade so svojou vlastnou legislatívou na účel dosiahnutia týchto cieľov. V prípade každej akcie, ktorá nebude vykonaná spoločne, prebehnú konzultácie a bude predmetom tesnej koordinácie.

Takáto akcia sa môže týkať príslušných inštitúcií štátneho a súkromného sektora a medzinárodných organizácií, v spolupráci s vládou Tuniskej republiky a príslušnými orgánmi v Spoločenstve a v členských štátoch.

3.   Takáto spolupráca má najmä nasledujúce podoby:

a)

zriaďovanie alebo rozširovanie kliník/ubytovní a informačných centier pre liečbu a rehabilitáciu drogovo závislých;

b)

realizácia programov prevencie, informovania, školenia a projektov epidemiologického výskumu;

c)

vytvorenie noriem na zabránenie zneužívania prekurzorov a iných hlavných prísad na nezákonnú výrobu narkotík a psychotrópnych látok, ktoré budú rovnaké s normami prijatých Spoločenstvom a príslušnými medzinárodnými orgánmi, najmä pracovnou skupinou pre chemické akcie (CATF).

Článok 63

Obidve strany spoločne vypracujú postupy potrebné na dosiahnutie spolupráce v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto hlava.

HLAVA VI

SPOLUPRÁCA V SOCIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ZÁLEŽITOSTIACH

KAPITOLA I

PRACOVNÍCI

Článok 64

1.   Zaobchádzanie poskytované každým členským štátom pracovníkom tuniskej národnosti zamestnaným na jeho území nesmie vykazovať žiadne prvky diskriminácie založenej na národnosti, pokiaľ ide o pracovné podmienky, odmeňovanie a prepúšťanie, v porovnaní s jeho vlastnými štátnymi príslušníkmi.

2.   Na všetkých tuniských pracovníkov, ktorým je povolené vykonávať platené zamestnanie na území niektorého členského štátu na dočasnom základe, sa vzťahujú ustanovenia odseku 1, pokiaľ ide o pracovné podmienky a odmeňovanie.

3.   Tunisko poskytne rovnaké zaobchádzanie pracovníkom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu a sú zamestnaní na jeho území.

Článok 65

1.   S výnimkou ustanovení nasledujúcich odsekov pracovníci tuniskej národnosti a všetci členovia ich rodín žijúci spolu s nimi budú požívať v oblasti sociálneho zabezpečenia zaobchádzanie bez akýchkoľvek prvkov diskriminácie založenej na štátnej príslušnosti v porovnaní so štátnymi príslušníkmi členských štátov, v ktorých sú zamestnaní.

Pojem sociálne zabezpečenie sa vzťahuje na oblasti sociálneho zabezpečenia týkajúce sa nemocenských dávok a dávok počas materskej dovolenky, invalidných, starobných a dôchodkov pre pozostalú osobu, pracovných úrazov a dávok v prípade choroby z povolania a dávok v prípade úmrtia, nezamestnanosti a rodinných dávok.

Tieto ustanovenia však nebudú mať za následok uplatňovanie ostatných pravidiel koordinácie uvedených v legislatíve Spoločenstva založených na článku 51 Zmluvy o založení ES, s výnimkou prípadov, keď sa uplatňujú podmienky uvedené v článku 67 tejto dohody.

2.   Všetky obdobia poistenia, zamestnania alebo pobytu zavŕšené takýmito pracovníkmi v rôznych členských štátoch sa spočítajú spolu na účely dôchodkov a rent, pokiaľ ide o starobné, invalidné dôchodky a dôchodky pozostalých osôb a o rodinné, nemocenské a materské dávky a taktiež o dávky zdravotnej starostlivosti pre pracovníkov a členov ich rodín s trvalým pobytom v Spoločenstve.

3.   Uvedení pracovníci obdržia rodinné prídavky pre členov ich rodín, ktorí majú trvalý pobyt v Spoločenstve.

4.   Uvedení pracovníci budú môcť voľne prevádzať do Tuniska, podľa výmenného kurzu uplatňovaného na základe právnej úpravy dlžného členského štátu alebo štátov, všetky dôchodky alebo renty súvisiace s vysokým vekom, štatútom pozostalej osoby, pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, alebo s invaliditou následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, s výnimkou prípadov zvláštnych nepríspevkových dávok.

5.   Tunisko poskytne pracovníkom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu a sú zamestnaní na jeho území, a príslušníkom ich rodín, zaobchádzanie podobné zaobchádzaniu špecifikovanému v odsekoch 1, 3 a 4.

Článok 66

Ustanovenia tejto kapitoly sa nevzťahujú na neštátnych príslušníkov strán zdržiavajúcich sa alebo pracujúcich na území svojich hostiteľských krajín protiprávne.

Článok 67

1.   Pred koncom prvého roku nasledujúceho po nadobudnutí platnosti tejto dohody Asociačná rada prijme ustanovenia na realizáciu zásad uvedených v článku 65.

2.   Asociačná rada prijme podrobné pravidlá pre administratívnu spoluprácu, ktoré zabezpečia potrebné riadiace a monitorovacie záruky na uplatňovanie ustanovení uvedených v odseku 1.

Článok 68

Ustanovenia prijaté Asociačnou radou v súlade s článkom 67 nemajú vplyv na žiadne práva a ani povinnosti vyplývajúce z bilaterálnych dohôd spájajúcich Tunisko a členské štáty, pokiaľ tieto dohody stanovujú priaznivejšie zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi Tuniska alebo členských štátov.

KAPITOLA II

DIALÓG V SOCIÁLNYCH ZÁLEŽITOSTIACH

Článok 69

1.   Strany vedú pravidelný dialóg o každej sociálnej záležitosti, ktorá je v ich záujme.

2.   Takýto dialóg slúži na hľadanie spôsobov, ako dosiahnuť pokrok v oblasti pohybu pracovníkov a rovnakého zaobchádzania a sociálnej integrácie pre štátnych príslušníkov Tuniska a Spoločenstva zdržiavajúcich sa na území svojich hostiteľských krajín v súlade s právnymi predpismi.

3.   Dialóg sa týka najmä všetkých otázok súvisiacich:

a)

so životnými a pracovnými podmienkami migrujúcich spoločenstiev;

b)

s migráciou;

c)

s ilegálnym prisťahovalectvom a podmienkami, ktorými sa riadi návrat osôb porušujúcich právne predpisy týkajúce sa práva pobytu a práva občana členskej krajiny ES podnikať a žiť v inej krajine ES;

d)

so schémami a programami na podporovanie rovnakého zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi Tuniska a Spoločenstva, vzájomného spoznávania kultúr a civilizácií, presadzovanie tolerancie aodstraňovanie diskriminácie.

Článok 70

Dialóg o sociálnych záležitostiach sa povedie na rovnakých úrovniach a v súlade s rovnakými postupmi, ako je uvedené v hlave I tejto dohody, ktorá samotná môže tvoriť rámec pre takýto dialóg.

KAPITOLA III

SPOLUPRÁCA V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Článok 71

S cieľom posilniť spoluprácu medzi stranami v sociálnej oblasti budú sa realizovať projekty a programy v každej oblasti ich záujmu.

Prioritu bude mať:

a)

znižovanie migračného tlaku, najmä vytváraním pracovných miest a rozvíjaním školenia v oblastiach, z ktorých migranti pochádzajú;

b)

znovu začlenenie tých, ktorí boli repatriovaní z dôvodu svojho nezákonného štatútu podľa legislatívy daného štátu;

c)

podporovanie úlohy žien v procese hospodárskeho a spoločenského rozvoja vzdelávaním a cestou médií v splatnosti s tuniskou politikou v tejto záležitosti;

d)

prehlbovanie a rozvíjanie programov plánovania rodiny v Tunisku a programov na ochranu matky a dieťaťa;

e)

zlepšovanie systému sociálnej ochrany;

f)

posiľňovanie zdravotnícko-diagnostického pokrytia;

g)

zlepšovanie životných podmienok v chudobných, málo zaľudnených oblastiach;

h)

realizácia financovania výmenných programov a programov na trávenie voľného času pre zmiešané skupiny tuniských a európskych mladých ľudí s trvalým pobytom v členských štátoch, s cieľom podporovať vzájomné spoznávanie ich kultúr a prehlbovať toleranciu.

Článok 72

Programy spolupráce sa môžu realizovať v koordinácii s členskými štátmi a príslušnými medzinárodnými organizáciami.

Článok 73

Asociačná rada zriadi pracovnú skupinu ku koncu prvého roku nasledujúceho po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Bude zodpovedná za trvalé a pravidelné hodnotenie realizácie kapitol 1 až 3.

KAPITOLA IV

SPOLUPRÁCA V KULTÚRNYCH ZÁLEŽITOSTIACH

Článok 74

1.   S cieľom prehlbovať vzájomné poznávanie sa a porozumenie, berúc pritom do úvahy už realizované činnosti, sa strany zaväzujú – pri vzájomnom rešpektovaní kultúry druhej strany – vytvoriť pevnejší základ pre trvalý kultúrny dialóg a podporovať trvalú spoluprácu na poli kultúry medzi sebou bez toho, aby vopred vylúčili ktorúkoľvek oblasť činnosti.

2.   Pri zostavovaní projektov a programov spolupráce a pri vykonávaní spoločných aktivít budú strany klásť mimoriadny dôraz na mladých ľudí, na písomné a audiovizuálne prostriedky vyjadrovania a komunikácie a na ochranu svojho dedičstva a šírenie kultúry.

3.   Strany sa dohodli na tom, že programy kooperácie na poli kultúry prebiehajúce v Spoločenstve alebo v jeho viacerých členských štátoch sa môžu rozšíriť o Tunisko.

HLAVA VII

FINANČNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 75

So zámerom úplného dosiahnutia hlavných cieľov dohody sa finančná spolupráca realizuje pre Tunisko v súlade s príslušnými finančnými postupmi a zdrojmi.

Tieto postupy sa budú prijímať na základe vzájomnej dohody medzi stranami prostredníctvom najvhodnejších nástrojov okamžite po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

Okrem oblastí, na ktoré sa vzťahuje hlava V a VI tejto dohody, spolupráca zahŕňa:

uľahčovanie reforiem zameraných na modernizáciu hospodárstva,

modernizáciu hospodárskej infraštruktúry,

podporovanie súkromných investícií a činností vedúcich k tvorbe pracovných miest,

zohľadňovanie účinkov na tuniské hospodárstvo postupného zavádzania zóny voľného obchodu, najmä tam, kde sa to dotýka modernizácie a reštrukturalizácie priemyslu,

podporné opatrenia pre politiky realizované v sociálnych oblastiach.

Článok 76

V rámci nástrojov Spoločenstva určených na podporu programov štrukturálnych zmien v stredomorských krajinách a v úzkej koordinácii s orgánmi Tuniska a s ostatnými prispievateľmi, najmä medzinárodnými finančnými inštitúciami, Spoločenstvo preskúma vhodné spôsoby podporovania štrukturálnych politík realizovaných Tuniskom na účely obnovenia finančnej rovnováhy vo všetkých jeho kľúčových aspektoch a vytvorenia hospodárskeho prostredia napomáhajúceho k zvyšovaniu rastu a súčasne aj k zvyšovaniu spoločenského blahobytu.

Článok 77

S cieľom zabezpečiť koordinovaný prístup k riešeniu výnimočných makroekonomických a finančných problémov, ktoré by mohli vyplynúť z postupnej realizácie dohody, budú strany pozorne monitorovať rozvoj obchodu a finančných vzťahov medzi Spoločenstvom a Tuniskom, ako súčasť pravidelného hospodárskeho dialógu nadviazaného podľa hlavy V.

HLAVA VIII

INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 78

Týmto sa zriaďuje Asociačná rada, ktorá sa bude stretávať na ministerskej úrovni jedenkrát za rok a vtedy, keď si to okolnosti budú vyžadovať, z iniciatívy svojho predsedu a v súlade s podmienkami uvedenými v rokovacom poriadku.

Preskúma všetky podstatné otázky, ktoré vyvstanú v rámci tejto dohody, a všetky iné bilaterálne alebo medzinárodné otázky obojstranného záujmu.

Článok 79

1.   Asociačná rada pozostáva z členov rady Európskej únie a z členov Komisie európskych spoločenstiev na jednej strane, a z členov vlády tuniskej republiky na strane druhej.

2.   Členovia Asociačnej rady môžu zariadiť, že budú zastupovaní v súlade s ustanoveniami uvedenými vo svojom rokovacom poriadku.

3.   Asociačná rada vypracuje svoj vlastný rokovací poriadok.

4.   Asociačnej rade predsedá rotujúcim spôsobom člen rady Európskej únie a člen vlády Tuniskej republiky v súlade s ustanoveniami uvedenými v jej rokovacom poriadku.

Článok 80

Na účely dosiahnutia hlavných cieľov tejto dohody bude mať Asociačná rada právomoc prijímať rozhodnutia v prípadoch uvedených v tejto dohode.

Prijaté rozhodnutia budú záväzné pre strany, ktoré musia prijať opatrenia nevyhnutné na vykonávanie prijatých rozhodnutí. Asociačná rada môže taktiež vydávať príslušné odporúčania.

Svoje rozhodnutia a odporúčania koncipuje na základe dohody medzi stranami.

Článok 81

1.   Na základe právomocí Rady sa týmto zriaďuje Asociačný výbor, ktorý bude zodpovedný za realizáciu dohody.

2.   Asociačná rada môže delegovať na Asociačný výbor v plnom rozsahu alebo čiastočne ktorúkoľvek zo svojich právomocí.

Článok 82

1.   Asociačný výbor, ktorý sa stretáva na úrovni úradníkov, bude pozostávať zo zástupcov členov Rady Európskej únie a členov Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a zo zástupcov vlády Tuniskej republiky na strane druhej.

2.   Asociačný výbor vypracuje svoj vlastný rokovací poriadok.

3.   Asociačnému výboru bude predsedať rotujúcim spôsobom zástupca predsedníctva Rady Európskej únie a zástupca vlády Tuniskej republiky.

Asociačný výbor sa bude stretávať obvykle striedavo v Spoločenstve a v Tunisku.

Článok 83

Asociačný výbor bude mať právomoc prijímať rozhodnutia týkajúce sa riadenia dohody, ako aj tých oblastí, v ktorých mu Rada delegovala svoje právomoci.

Svoje rozhodnutia bude koncipovať na základe dohody medzi stranami. Prijaté rozhodnutia budú záväzné pre strany, ktoré musia prijať opatrenia nevyhnutné na vykonávanie prijatých rozhodnutí.

Článok 84

Asociačná rada sa môže rozhodnúť zriadiť akúkoľvek pracovnú skupinu alebo orgán nevyhnutný na realizáciu dohody.

Článok 85

Asociačný výbor prijme všetky vhodné opatrenia na uľahčenie spolupráce a kontaktov medzi Európskym parlamentom a Poslaneckou snemovňou Tuniskej republiky a medzi Hospodárskym a sociálnym výborom Spoločenstva a Hospodárskou a sociálnou radou Tuniskej republiky.

Článok 86

1.   Ktorákoľvek zo strán môže predložiť Asociačnej rade akýkoľvek spor týkajúci sa uplatňovania alebo interpretácie tejto dohody.

2.   Asociačná rada môže takýto spor urovnať formou rozhodnutia.

3.   Každá strana je povinná prijať opatrenia týkajúce sa vykonávania rozhodnutia uvedeného v odseku 2.

4.   V prípade, že nie je možné spor urovnať v súlade s odsekom 2, ktorákoľvek strana môže oznámiť druhej strane vymenovanie rozhodcu; druhá strana musí potom vymenovať druhého rozhodcu do dvoch mesiacov. Pre uplatňovanie tohto postupu sa bude Spoločenstvo a členské štáty považovať za jednu stranu sporu.

Asociačná rada vymenuje tretieho rozhodcu.

Rozhodnutia rozhodcov sa prijímajú väčšinovým hlasovaním.

Každá strana sporu vykoná kroky, ktoré sa vyžadujú na výkon rozhodnutia rozhodcov.

Článok 87

Nič v tejto dohode nebráni zmluvnej strane vykonať opatrenia:

a)

ktoré považuje za nevyhnutné, pokiaľ ide o zamedzenie úniku informácií v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami;

b)

ktoré sa týkajú výroby alebo obchodu so zbraňami, muníciou alebo vojenskými materiálmi alebo výskumu, vývoja alebo výroby nevyhnutnej na obranné účely, za predpokladu, že takéto opatrenia nepoškodia podmienky hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o výrobky, ktoré nie sú zvlášť určené na vojenské účely;

c)

ktoré považuje za podstatné pre svoju vlastnú bezpečnosť v prípade závažných vnútorných narušení negatívne ovplyvňujúcich udržanie práva a poriadku, v čase vojny alebo vážneho medzinárodného napätia predstavujúceho hrozbu vojny alebo s cieľom splniť záväzky, ktoré prijala na účel zachovania mieru a medzinárodnej bezpečnosti.

Článok 88

V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, s výhradou všetkých špeciálnych ustanovení v nej obsiahnutých:

dojednania uplatňované Tuniskou republikou vo vzťahu k Spoločenstvu nesmú spôsobiť žiadnu diskrimináciu medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi, alebo ich spoločnosťami alebo firmami,

dojednania uplatňované Spoločenstvom vo vzťahu k Tuniskej republike nesmú spôsobiť žiadnu diskrimináciu medzi tuniskými štátnymi príslušníkmi alebo tuniskými spoločnosťami alebo firmami.

Článok 89

Nič v tejto dohode nebude mať za následok:

predĺženie daňových výhod poskytnutých ktoroukoľvek stranou v ktorejkoľvek medzinárodnej dohode alebo dojednaní, ktorými je viazaná,

bránenie prijatia alebo uplatňovania ktoroukoľvek stranou akéhokoľvek opatrenia zameraného na zabránenie podvodom alebo daňovým únikom,

bránenie právu ktorejkoľvek strany uplatňovať príslušné ustanovenia svojej daňovej legislatívy na daňovníkov, ktorí sa nenachádzajú v rovnakej situácii, pokiaľ ide o miesto ich trvalého pobytu.

Článok 90

1.   Strany musia vykonať akékoľvek všeobecné alebo špecifické opatrenia požadované na splnenie svojich záväzkov podľa tejto dohody. Dohliadnu na to, aby boli dosiahnuté hlavné ciele uvedené v tejto dohode.

2.   Ak ktorákoľvek zo strán dospeje k názoru, že druhá strana nesplnila svoj záväzok podľa tejto dohody, môže prijať príslušné opatrenia. Skôr, ako to urobí, s výnimkou prípadov mimoriadnej naliehavosti, poskytne Asociačnej rade všetky príslušné informácie potrebné na dôkladné preskúmanie danej situácie s cieľom hľadať riešenie prijateľné pre všetky strany.

Pri výbere opatrení dostanú prednosť také opatrenia, ktoré budú najmenej narušovať fungovanie tejto dohody. Tieto opatrenia musia byť notifikované okamžite Asociačnej rade a budú predmetom konzultácií v rámci Asociačnej rady v prípade, ak to bude požadovať druhá strana.

Článok 91

Protokoly č. 1 až 5, prílohy 1 až 7 a vyhlásenia sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 92

Na účely tejto dohody sa pod pojmom „strany“ rozumie na jednej strane Spoločenstvo alebo členské štáty alebo Spoločenstvo a jeho členské štáty, v súlade s ich príslušnými právomocami a na druhej strane Tunisko.

Článok 93

Táto dohoda sa uzatvára na neobmedzenú dobu.

Každá zo strán môže túto dohodu vypovedať na základe notifikácie druhej strane, dohoda sa prestane uplatňovať šesť mesiacov po dátume takejto notifikácie.

Článok 94

Táto dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územia, na ktorých sa uplatňujú zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva a Európskeho Spoločenstva uhlia a ocele a za podmienok v nich ustanovených, a na druhej strane na územie Tuniskej republiky.

Článok 95

Táto dohoda je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach v dánskom, holandskom, anglickom fínskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom, španielskom, švédskom a arabskom jazyku, pričom každé z týchto znení je rovnake autentické.

Článok 96

1.   Túto dohodu schvália zmluvné strany v súlade zo svojimi vlastnými postupmi.

Táto dohoda nadobúda platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dátume, keď si zmluvné strany vzájomne notifikovali, že postupy uvedené v prvom odseku boli dodržané.

2.   Po nadobudnutí platnosti táto dohoda nahradí dohodu o spolupráci medzi Európskym Spoločenstvom a Tuniskou republikou a dohodu medzi členskými štátmi Európskeho Spoločenstva pre uhlie a oceľ a Tuniskou republikou podpísanú v Tunise 25. apríla 1976.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfćrdiget i Bruxelles den syttende jili nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neuzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυζέλλες, στις δέκα εφτά Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait ŕ Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addě diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiede juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

Image 1

Pour le Royaume de Belgique

Voot het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image 2

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande at la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutchsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Pĺ Kongeriget Danmarks vegne

Image 3

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 4

Γία την Ελληνική Δημοκρατία

Image 5

Por el Reino de Espańa

Image 6

Pour la République française

Image 7

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image 8

Per la Repubblica italiana

Image 9

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 10

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 11

Für die Republik Österreich

Image 12

Pela República Portuguesa

Image 13

Suomen tasavallan puolesta

Image 14

För Konungariket Sverige

Image 15

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 16

Por las Comunidades Europeas

For De Europćiske Fćllesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Γία τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunitŕ europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhtesöjen puolesta

Pĺ Europeiska gemenskapernas vägnar

Image 17

Image 18

Image 19


PRÍLOHA 1

VÝROBKY UVEDENÉ V ČL. 10 ODS. 1

Číselný znak KN

Opis tovaru

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

0403 10 51

Jogurt, ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao:

– – –

nepresahujúcim 1,5 %

0403 10 53

– – –

presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0403 10 59

– – –

presahujúcim 27 %

– – –

ostatné, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 10 91

– – –

nepresahujúcim 3 %

0403 10 93

– – –

presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0403 10 99

– – –

presahujúcim 6 %

0403 90 71

Ostatné, ochutene alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

– –

v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

– – –

nepresahujúcim 1,5 %

0403 90 73

– – –

presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0403 90 79

– – –

presahujúcim 27 %

– –

ostatné, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 90 91

– – –

nepresahujúcim 3 %

0403 90 93

– – –

presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0403 90 99

– – –

presahujúcim 6 %

0710 40 00

Sladká kukurica, tiež varená v pare alebo vo vode, mrazená:

0711 90 30

Sladká kukurica, dočasne konzervovaná (napríklad plynným oxidom siřičitým alebo v slanom náleve, v sírenej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516 :

1517 10 10

Margarín, okrem tekutého margarínu, obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

1517 90 10

ostatné, obsahujúce viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

1702 50 00

Chemicky čistá fruktóza

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao, okrem výťažkov zo sladkého drievka s obsahom viac ako 10 % sacharózy, ale neobsahujúce ostatné pridané látky položky 1704 90 10

1704 10 11

Žuvacia guma, tiež obalená cukrom:

– –

s obsahom menej ako 60 % sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného v sacharóze):

– – –

v pásikoch

1704 10 19

– – –

ostatné

– –

s obsahom 60 % alebo viac hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného v sacharóze):

1704 10 91

– – –

v pásikoch

1704 10 99

– – –

ostatné

1704 90 30

Biela čokoláda

ostatné:

1704 90 51

– –

cestá vrátane marcipánového v bezprostrednom obale s netto obsahom 1 kg alebo viac

1704 90 55

Zdravotné pastilky a bonbóny proti kašľu

1704 90 61

Cukrom potiahnuté výrobky

Ostatné:

1704 90 65

– –

Želé a želatínové cukrovinky, vrátane ovocných pást vo forme cukroviniek

1704 90 71

– –

Tvrdé bonbóny, tiež plnené

1704 90 75

– –

Tofé, karamely a podobné bonbóny

– –

ostatné:

1704 90 81

– – –

Lisované tabletky

1704 90 99

– – –

Ostatné

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao:

1806 10 15

– –

Neobsahujúce sacharózu alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež ako sacharóza

1806 10 20

– –

Obsahujúce 5 % alebo viac, ale menej ako 65 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež ako sacharóza

1806 10 30

– –

Obsahujúce 65 % alebo viac, ale menej ako 80 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež ako sacharóza

1806 10 90

– –

Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza) alebo izoglukózy vyjadrenej tiež ako sacharóza

1806 20 10

Ostatné prípravky v blokoch, v doskách alebo v tyčinkách vážiace viac ako 2 kg v roztoku, paste, v prášku, granulované, alebo v ostatných tvaroch v nádobách alebo v bezprostrednom obale s hmotnosťou obsahu nepresahujúcou 2 kg:

– –

Obsahujúce 31 % alebo viac hmotnosti kakaového masla alebo obsahujúce 31 % alebo viac hmotnosti kombinácie kakaového masla a mliečneho tuku

1806 20 30

– –

Obsahujúce 25 % alebo viac, ale menej ako 31 % hmotnosti kakaového masla a mliečneho tuku

– –

Ostatné:

1806 20 50

– –

Obsahujúce 18 % alebo viac hmotnosti kakaového masla

1806 20 70

– –

Prípravky nazývané „čokoládová mliečne drobky“ (chocolate milk crumb)

1806 20 80

– –

Čokoládové polevy

1806 20 95

– –

Ostatné:

Ostatné v blokoch, tabuľkách alebo tyčinkách:

1806 31 00

– –

plnené

1806 32 10

– –

neplnené:

– – –

s pridaným obilím, ovocím alebo orechmi

1806 32 90

– –

Ostatné

1806 90 11

Ostatné:

– –

Čokoláda a čokoládové výrobky:

– – –

Čokolády, plnené alebo neplnené:

– – – –

Obsahujúce alkohol

1806 90 19

– – –

Ostatné

– –

Ostatné:

1806 90 31

– –

plnené

1806 90 39

– –

neplnené

1806 90 50

Cukrovinky a ich náhradky vyrobené z náhradiek cukru, obsahujúce kakao

1806 90 60

Nátierky obsahujúce kakao

1806 90 70

Prípravky na výrobu nápojov obsahujúce kakao

1806 90 90

Ostatné

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krupičky, krupice, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 50 % kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovarov položiek 0401 až 0404 , neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované a ani nezahrnuté

1901 10

Prípravky pre detskú výživu, v balení na predaj v malom

1901 20

Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905

1901 90 11

Sladový výťažok:

– –

S obsahom suchého výťažku 90 % alebo viac hmotnosti

1901 90 19

– –

Ostatné

1901 90 99

Ostatné

1902

Cestoviny, okrem plnených cestovín položiek 1902 20 10 a 1902 20 30 ; kuskus, tiež varený

1902 11

Cestoviny nevarené, neplnené a ani inak neupravené:

– –

vaječné

1902 19 10

Neobsahujúce múku z mäkkej pšenice

1902 19 90

Ostatné

Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:

1902 20 91

– –

varené

1902 20 99

– –

ostatné

ostatné cestoviny:

1902 30 10

– –

sušené

1902 30 90

– –

ostatné

1902 40 10

Kuskus

– –

nepripravený

1902 40 90

– –

ostatný

1903 00 00

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných formách

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky – corn flakes); obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách, predvarené alebo inak pripravené:

1904 10 10

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných produktov

– –

z kukurice

1904 10 30

– –

z ryže

1904 10 90

– –

ostatné

1904 90 10

ostatné:

– –

ryža

1904 90 90

– –

ostatné

1905

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, ryžové papierové cesto a podobné výrobky:

1905 10 00

Chrumkavý chlieb

1905 20 10

Medovník a podobné:

– –

Obsahujúce menej ako 30 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza)

1905 20 30

– –

Obsahujúce 30 % alebo viac ale menej ako 50 % hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza)

1905 20 90

– –

Obsahujúce 50 % alebo viac hmotnosti sacharózy (vrátane invertného cukru vyjadreného ako sacharóza)

1905 30 11

Sladké sušienky; wafle a oblátky:

– –

Celkom alebo čiastočne poliate čokoládou alebo inými prípravkami obsahujúcimi kakao:

– – –

v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 85 g

1905 30 19

– – –

ostatné

– –

ostatné:

– – –

sladké sušienky

1905 30 30

– – – –

obsahujúce 8 % alebo viac hmotnosti mliečnych tukov

– – – –

ostatné

1905 30 51

– – – – –

dvojité sušienky

1905 30 59

– – – – –

ostatné

– –

wafle a oblátky:

1905 30 91

– – –

solené, plnené alebo neplnené

1905 30 99

– – –

ostatné

1905 40 10

Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky:

– –

sucháre

1905 40 90

– –

ostatné

1905 90 10

– –

macesy

1905 90 20

– –

Hostie, prázdne oblátky pre druhov používaných na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové „papierové“ cesto a podobné výrobky:

– –

ostatné:

1905 90 30

– – –

Chlieb neobsahujúci med, vajcia, syr alebo ovocie, a obsahujúci hmotnosti v suchom stave nie viac ako 5 % cukrov a nie viac ako 5 % tuku

1905 90 40

– – –

wafle a oblátky s obsahom vody nepresahujúcim 10 % hmotnosti

1905 90 45

– – –

Sušienky

1905 90 55

– – –

Výrobky extrúdované alebo expandované, ochutené alebo solené

– –

ostatné:

1905 90 60

– – –

s pridanými sladiacimi látkami

1905 90 90

– – –

ostatné

2001 90 30

Sladká kukurica (Zea mays odrody saccharata) pripravená alebo konzervovaná v octe alebo v kyseline octovej

2001 90 40

Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu, pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej

2004 10 91

Zemiaky vo forme múky, krupice alebo vločiek, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazené

2004 90 10

Sladká kukurica (Zea mays odroda saccharata) pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená

2005 20 10

Zemiaky vo forme múky, krupice alebo vločiek, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazené

2005 80 00

Sladká kukurica (Zea mays odroda saccharata) pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená

2008 92 45

Prípravky typu müsli, založené na nepražených obilných vločiek

2008 99 85

Kukurica, iná ako sladká kukurica (Zea mays var. Saccharata), inak pripravená alebo konzervovaná, neobsahujúci pridaný cukor alebo alkohol

2008 99 91

Yamy, alebo sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín s obsahom 5 % alebo viac hmotnosti škrobu, inak pripravené alebo konzervované, neobsahujúce pridaný cukor alebo alkohol

2101 10 98

ostatné

2101 20 98

ostatné

2101 30 19

Pražené kávové náhradky, okrem praženej čakanky

2101 30 99

Výťažky, esencie a koncentráty z iných pražených kávových náhradiek okrem praženej čakanky

2102 10 31

Pekárske kvasinky

2102 10 39

ostatné

2105

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao:

2105 00 10

neobsahujúci mliečne tuky alebo obsahujúce menej ako 3 % hmotnosti takýchto tukov

s hmotnostným obsahom mliečnych tukov:

2105 00 91

– –

3 % alebo viac, ale menej ako 7 % hmotnosti

2105 00 99

– –

7 % alebo viac

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované a ani nezahrnuté

2106 10 80

ostatné

2106 90 10

syrové fondues

Ochutené alebo farbené cukrové sirupy:

2106 90 98

– –

ostatné

2202 90 91

Nealkoholické nápoje, neobsahujúce ovocie alebo rastlinné šťavy položky 2009 , obsahujúce produkty položiek 0401 až 0404 alebo tuky získané z produktov položiek 0401 až 0404

2202 90 95

ostatné, s obsahom hmotnosti tukov získaných z produktov položiek 0401 až 0404 :

– –

0,2 % alebo väčším, ale menším ako 2 %

2202 90 99

– –

2 % alebo väčším

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-Glucitol (sorbitol)

2905 44 11

vo vodnom roztoku:

– –

obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu, počítané na obsah D-glucitolu

2905 44 19

– –

ostatné

ostatné:

2905 44 91

– –

obsahujúce 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu, počítané na obsah D-glucitolu

2905 44 99

– –

ostatné

3501

Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu;

3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby, okrem esterifikovaných a etherifikovaných škrobov položky 3505 10 50 :

3505 10

Dextríny a ostatné modifikované škroby:

3505 10 10

– –

Dextríny

– –

ostatné modifikované škroby:

3505 10 90

– – –

ostatné

3505 20

Gleje, na báze škrobov alebo dextrínov alebo ostatných modifikovaných škrobov

3809 10

Prípravky na úpravu povrchu, nosiče farieb urýchľujúce farbenie alebo upevňujúce farbiace látky a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá) druhov používaných v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté

3823 60

Sorbitol okrem položky 2905 44 :

3823 60 11

vo vodnom roztoku:

– –

obsahujúci 2 % alebo menej hmotnosti D-manitolu, počítané na obsah D-glucitolu

3823 60 19

– –

ostatné:

ostatné:

3823 60 91

– –

obsahujúci 2 % alebo menej hmotnosti D-manitolu, počítané na obsah D-glucitolu

3823 60 99

– –

ostatné


PRÍLOHA 2

VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 10 ODS. 2

Zoznam 1 (1)

Číselný znak KN

Opis tovaru s

Kvóty

(tony)

1519

1519 11 00

1519 12 00

1519 13 00

1519 19 10

1519 19 30

1519 19 90

1519 20 00

Priemyselné monokarboxylové mastné kyseliny; kyslé oleje z rafinácie, priemyselné mastné alkoholy

3 480

1520

1520 10 00

1520 90 00

Glycerol (glycerín), tiež čistý; glycerolové vody a glycerolové lúhy

154

1704

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao

186

1803

1803 10

1803 20

Kakaová hmota, tiež odtučnená

100

1805

Kakaový prášok, neobsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

431

1806

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

180

1901

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 91

1901 90 99

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krupičky, krupice, škrobu alebo zo sladových výťažkoch, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 50 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404 , neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované a ani nezahrnuté

762

2106

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 92

2106 90 98

Potravinové prípravky inde nešpecifikované a ani nezahrnuté

370

2203

Pivo vyrobené zo sladu

255

2208

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 90 19

2208 90 31

2208 90 33

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 48

2208 90 52

2208 90 58

2208 90 65

2208 90 69

2208 90 73

2208 90 79

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; liehoviny, likéry a ostatné liehové nápoje; zložené alkoholické prípravky druhov používaných na výrobu nápojov

532

2402

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigary

493

2915 90

Ostatné karboxylové kyseliny

153

3505

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Dextríny a iné modifikované škroby; gleje na báze škrobov alebo dextrínov alebo ostatných modifikovaných škrobov

1 398

3809

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Prípravky na úpravu povrchu, nosiče farbív urýchľujúce farbenie alebo upevňujúce farbiace látky

990


Zoznam 2

Číselný znak KN

Opis tovaru

0710 40 00

Sladká kukurica, nevarená alebo varená v pare alebo vo vode, mrazená

0711 90 30

Sladká kukurica, dočasne konzervovaná (napríklad plynným oxidom siřičitým v slanom náleve, v sírenej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu

1702 50 00

Chemicky čistá fruktóza

1903

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných formách

2001 90 30

Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata) pripravená alebo konzervovaná v octe alebo kyseline octovej

2001 90 40

Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej

2004 10 91

Zemiaky vo forme múky, krupice alebo vločiek, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená

2004 90 10

Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata) pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená

2005 20 10

Zemiaky vo forme múky, krupice alebo vločiek, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazené

2005 80 00

Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata) pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená

2008 92 45

Prípravky druhu müsli na základe nepražených obilných vločiek

2008 99 85

Kukurica, okrem sladkej kukurice (Zea mays var. Saccharata), inak pripravená alebo konzervovaná, bez pridaného cukru alebo alkoholu

2008 99 91

Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu, inak pripravené alebo konzervované, neobsahujúce pridaný cukor alebo alkohol

2101 10 98

Prípravky na základe kávy alebo kávových výťažkoch, esencií alebo koncentrátov, okrem prípravkov položky 2101 10 91

2101 20 98

Výťažky, esencie a koncentráty z čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na základe čaju alebo maté, okrem výrobkov položky 2101 20 10

2101 30 19

Pražené kávové náhradky, iné ako pražená čakanka

2101 30 99

Výťažky, esencie a koncentráty z pražených kávových náhradiek, okrem praženej čakanky

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-Glucitol (sorbitol)

2905 44 11

vo vodnom roztoku:

– –

obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu, počítané na obsah D-glucitolu

2905 44 19

– –

ostatné

ostatné:

2905 44 91

– –

obsahujúce 2 % hmotnosti alebo menej D- manitolu, počítané na obsah D-glucitolu

2905 44 99

– –

ostatné

ex 3501

Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu

3823 60

Sorbitol okrem položky 2905 44 :

3823 60 11

vo vodnom roztoku:

– –

obsahujúci 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu, počítané na obsah D-glucitolu

3823 60 19

– –

ostatné

ostatné:

3823 60 91

– –

obsahujúce 2 % hmotnosti alebo menej D-manitolu, počítané na obsah D-glucitolu

3823 60 99

– –

ostatné


Zoznam 3

Číselný znak KN

Opis tovaru

ex 1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516 :

1517 10 10

Margarín, okrem tekutého margarínu, obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

1517 90 10

ostatné, obsahujúce viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

1904

Potravinové prípravky získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky – corn flakes); obilie (iné ako kukuričné zrná), v zrnách, predvarené alebo inak pripravené:

1904 10 10

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných produktov:

– –

získané z kukurice

1904 10 30

– –

získané z ryže

1904 10 90

– –

ostatné

1904 90 10

ostatné:

– –

ryža

1904 90 90

– –

ostatné

2105

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao:

2105 00 10

neobsahujúce mliečne tuky alebo obsahujúce menej ako 3 % hmotnosti takýchto tukov

s hmotnostným obsahom mliečnych tukov:

2105 00 91

– –

3 % alebo viac, ale menej ako 7 %

2105 00 99

– –

7 % alebo viac

2202 90 91

Nealkoholické nápoje, okrem ovocných a rastlinných štiav položky 2009 , obsahujúce produkty položiek 0401 až 0404 alebo tuky, získané z produktov položiek 0401 až 0404

2202 90 95

ostatné, s obsahom hmotnosti tukov, získaných z produktov položiek 0401 až 0404

– –

0,2 % alebo väčším, ale menším ako 2 %

2202 90 99

– –

2 % alebo väčším


(1)  Výrobky, pre ktoré Tunisko zachová úroveň colných poplatkov prevládajúcich 1. januára 1995 po dobu štyroch rokov, v rámci uvedených colných kvót, v súlade s prvým podosekom článku 10 ods. 3.

V súlade s druhým pododsekom článku 10 ods. 3, počas rušenia priemyselnej zložky ciel na základe článku 10 ods. 4, výška ciel, ktorá sa má uplatňovať na výrobky, pre ktoré sa majú colné kvóty zrušiť, nemôže byť vyššia, ako úrveň ciel platných 1. januára 1995.


PRÍLOHA 3

Číselný znak KN

0505100

2508300

2528900

2620400

0505900

2508401

2529100

2621000

1302120

2508409

2529210

2701110

1302130

2508500

2529220

2701120

1302140

2508600

2529300

2701190

1302190

2508700

2530100

2701200

1302200

2509000

2530200

2702100

1302310

2511200

2530300

2702200

1505100

2512000

2530900

2703000

1505900

2513110

2601110

2704001

1515601

2513190

2601120

2704002

1515609

2513210

2601200

2705000

1516200

2513290

2602000

2706000

1522000

2514000

2603000

2707101

1702909

2516110

2604000

2707109

1804000

2516120

2605000

2707201

2001909

2516210

2606000

2707209

2101200

2516220

2607000

2707301

2101300

2517100

2608000

2707309

2103301

2517200

2609000

2707401

2106100

2517300

2610000

2707409

2106900

2517410

2611000

2707501

2403100

2517490

2612100

2707509

2403910

2518100

2612200

2707600

2403990

2518200

2613100

2707910

2501001

2518300

2613900

2707990

2501009

2519100

2614000

2708100

2502000

2519900

2615100

2708200

2504100

2520100

2615900

2709009

2504900

2521000

2616100

2712109

2505100

2523300

2616900

2712209

2505900

2524000

2617100

2712909

2506100

2525100

2617900

2713119

2506210

2525200

2618000

2713129

2506290

2525300

2619000

2713909

2507001

2526100

2620110

2714108

2507002

2526200

2620190

2714109

2508100

2527000

2620200

2714909

2508200

2528100

2620300

2715002

2715009

2817000

2827510

2836100

2801100

2818100

2827590

2836200

2801200

2818200

2827600

2836300

2801300

2818300

2828100

2836409

2802000

2819100

2828901

2836500

2803000

2820100

2828902

2836600

2804100

2820900

2828909

2836700

2804210

2821100

2829110

2836910

2804290

2821200

2829190

2836920

2804300

2823000

2829900

2836930

2804400

2824100

2830100

2836990

2804500

2824200

2830200

2839110

2804610

2824900

2830300

2839190

2804690

2825100

2830901

2839200

2804800

2825200

2830909

2839900

2804900

2825300

2831100

2840110

2805110

2825400

2831900

2840190

2805190

2825500

2832100

2840200

2805210

2825600

2832200

2840300

2805220

2825700

2832300

2841100

2805300

2825800

2833110

2841200

2809100

2825909

2833190

2841300

2810000

2826110

2833210

2841400

2811110

2826120

2833220

2841500

2811210

2826190

2833230

2841600

2811220

2826200

2833240

2841700

2811230

2826300

2833250

2841800

2812100

2826900

2833260

2841900

2812900

2827100

2833270

2842100

2813100

2827200

2833290

2842901

2813900

2827310

2833300

2842909

2814100

2827320

2833400

2844400

2814200

2827330

2834220

2846100

2815110

2827340

2835100

2846900

2815120

2827350

2835210

2847000

2815201

2827360

2835220

2848100

2815202

2827370

2835230

2848900

2815300

2827380

2835249

2849100

2816100

2827390

2835260

2849200

2816200

2827410

2835290

2849900

2816300

2827490

2835390

2850000

2851001

2905150

2909410

2915120

2851002

2905160

2909420

2915130

2851009

2905170

2909430

2915210

2901100

2905190

2909440

2915220

2901210

2905210

2909490

2915230

2901220

2905220

2909500

2915240

2901230

2905290

2909600

2915290

2901240

2905310

2910100

2915310

2901290

2905320

2910200

2915320

2902110

2905390

2910300

2915330

2902190

2905410

2910900

2915340

2902200

2905420

2911000

2915350

2902300

2905430

2912110

2915390

2902410

2905440

2912120

2915400

2902420

2905490

2912130

2915500

2902430

2905500

2912190

2915600

2902440

2906110

2912210

2915700

2902500

2906120

2912290

2915900

2902600

2906130

2912300

2916110

2902700

2906140

2912410

2916120

2903110

2906190

2912420

2916130

2903120

2906210

2912490

2916140

2903130

2906290

2912500

2916150

2903140

2907110

2912600

2916190

2903150

2907120

2913000

2916200

2903160

2907130

2914110

2916310

2903190

2907140

2914120

2916320

2903210

2907150

2914130

2916330

2903220

2907190

2914190

2916390

2903230

2907210

2914210

2917110

2903510

2907220

2914220

2917120

2903590

2907230

2914230

2917130

2903610

2907290

2914290

2917140

2903621

2907300

2914300

2917190

2903690

2908100

2914410

2917200

2904200

2908200

2914490

2917310

2904900

2908900

2914500

2917320

2905110

2909110

2914610

2917330

2905120

2909190

2914690

2917340

2905130

2909200

2914700

2917350

2905140

2909300

2915110

2917360

2917370

2922290

2933390

3004311

2917390

2922300

2933400

3004319

2918110

2922410

2933510

3004321

2918120

2922420

2933590

3004329

2918130

2922490

2933610

3004391

2918140

2922500

2933690

3004399

2918150

2923100

2933710

3004401

2918160

2923200

2933790

3004409

2918170

2923900

2933900

3004501

2918190

2924100

2934100

3004509

2918210

2924210

2934200

3004901

2918220

2924290

2934300

3004909

2918230

2925110

2934901

3006200

2918290

2925190

2934909

3006300

2918300

2925200

2935000

3006400

2918900

2926100

2940000

3006500

2919000

2926200

3001100

3101000

2920100

2926900

3001200

3102100

2920901

2927000

3001901

3102210

2920909

2928000

3001909

3102290

2921110

2929100

3002100

3102300

2921120

2929900

3002200

3102400

2921190

2930100

3002310

3102500

2921210

2930200

3002390

3102600

2921220

2930300

3002900

3102700

2921290

2930400

3003101

3102800

2921300

2930900

3003109

3102900

2921410

2931002

3003201

3103100

2921420

2931009

3003209

3103200

2921430

2932110

3003311

3103900

2921440

2932130

3003319

3104100

2921450

2932190

3003391

3104200

2921490

2932210

3003399

3104300

2921510

2932290

3003401

3104900

2921590

2932901

3003409

3105100

2922110

2932909

3003901

3105200

2922120

2933110

3003909

3105300

2922130

2933190

3004101

3105400

2922190

2933210

3004109

3105510

2922210

2933290

3004201

3105590

2922220

2933310

3004209

3105600

3105901

3301120

3502900

3705900

3105909

3301130

3503001

3707100

3201100

3301140

3503009

3707900

3201200

3301190

3504000

3801100

3201300

3301210

3505100

3801200

3201900

3301220

3505200

3801300

3202100

3301230

3506910

3801900

3202900

3301240

3506991

3802100

3203000

3301250

3506992

3802900

3204110

3301260

3506999

3803000

3204120

3301291

3507100

3804001

3204130

3301299

3507900

3804009

3204140

3301300

3701100

3805100

3204150

3301901

3701200

3805200

3204160

3301902

3701910

3805900

3204170

3301903

3701990

3806100

3204190

3302900

3702100

3806200

3204200

3401111

3702200

3806300

3204900

3402120

3702310

3806901

3205000

3402130

3702320

3806909

3206100

3402191

3702390

3807000

3206200

3403111

3702410

3809100

3206300

3403119

3702420

3809910

3206410

3403191

3702430

3809920

3206420

3403199

3702440

3809990

3206430

3403910

3702510

3810100

3206490

3403990

3702520

3810900

3206500

3404100

3702530

3811110

3207100

3404200

3702540

3811190

3207200

3404900

3702550

3811210

3207300

3405200

3702560

3811290

3207400

3405300

3702910

3811900

3212100

3405400

3702920

3812100

3212901

3405901

3702930

3812200

3213100

3405909

3702940

3812300

3213900

3407001

3702950

3814000

3214900

3407002

3703100

3815110

3215901

3407009

3703200

3815120

3215902

3501100

3703900

3815190

3215909

3501900

3705100

3815900

3301110

3502100

3705200

3816000

3817100

3905909

3921120

4009409

3817200

3906100

3921140

4009501

3818000

3906909

3921190

4009509

3820000

3907100

3926201

4010101

3821000

3907200

3926902

4010102

3822000

3907300

3926903

4010109

3823100

3907400

3926904

4010910

3823200

3907600

3926907

4010991

3823300

3907910

4001100

4010992

3823400

3907991

4001210

4010999

3823500

3907999

4001220

4011300

3823600

3908100

4001290

4014100

3823901

3908900

4001300

4014901

3823902

3909102

4002110

4014909

3823903

3909109

4002190

4015110

3901100

3909201

4002200

4015190

3901200

3909209

4002310

4015900

3901300

3909301

4002390

4016100

3901901

3909309

4002410

4016940

3901909

3909401

4002490

4016951

3902200

3909409

4002510

4016959

3902300

3909501

4002590

4016991

3902901

3909509

4002600

4016999

3902909

3910001

4002700

4017001

3903110

3910009

4002800

4017002

3903190

3911100

4002910

4101100

3903200

3911900

4002990

4101210

3903300

3912110

4003000

4101220

3903901

3912120

4004000

4101290

3903909

3912200

4005100

4101300

3904100

3912310

4005200

4101400

3904210

3912390

4005910

4102100

3904300

3912900

4005990

4102210

3904400

3913100

4006100

4102290

3904500

3913900

4006900

4103100

3904610

3914000

4007000

4103200

3904901

3918101

4009201

4103900

3904909

3918102

4009209

4104101

3905190

3918901

4009301

4104102

3905200

3918902

4009309

4104221

3905901

3919900

4009401

4104291

4104311

4602100

5003900

5301210

4104391

4602900

5004000

5301290

4105121

4701000

5005000

5301300

4105201

4702000

5006001

5302100

4106121

4703110

5006002

5302900

4106201

4703190

5007100

5303100

4107210

4703210

5007201

5303900

4107290

4703290

5007209

5304100

4107900

4704110

5007901

5304900

4111000

4704190

5007909

5305110

4204001

4704210

5101110

5305190

4204009

4704290

5101190

5305210

4401100

4705000

5101210

5305290

4401210

4706100

5101290

5305911

4401220

4706910

5101300

5305919

4401300

4706920

5102100

5305991

4402001

4706990

5102200

5305999

4402009

4801000

5103100

5306100

4403100

4802200

5103200

5306200

4403200

4802300

5103300

5307100

4403310

4802400

5104000

5307200

4403320

4805400

5105100

5308100

4403330

4811391

5105210

5308200

4403340

4811902

5105290

5308300

4403350

4812000

5105300

5308900

4403910

4813900

5105400

5309110

4403920

4822100

5107100

5309190

4403990

4823300

5108100

5309210

4404100

4823511

5108200

5309290

4404200

4823901

5109100

5310101

4405000

4823904

5109900

5310109

4413001

4904009

5110001

5310901

4413009

4905100

5110002

5310909

4417001

4905910

5202910

5311001

4421902

4905990

5203000

5311002

4421903

4908101

5204110

5311003

4501100

4908901

5204190

5311004

4501900

4911101

5204200

5311009

4601200

5001000

5207100

5402100

4601910

5002000

5207900

5402200

4601990

5003100

5301100

5402310

5402320

5504901

5801330

6603200

5402330

5504909

5801340

6603900

5402390

5506100

5801350

6804101

5402410

5506200

5801360

6804109

5402420

5506300

5801901

6804211

5402430

5506900

5801902

6804219

5402490

5507001

5806311

6804300

5402510

5507002

5806312

6806100

5402520

5507009

5806321

6806200

5402590

5509520

5806322

6806900

5402610

5511100

5806391

6807100

5402620

5511200

5806392

6807900

5402690

5511300

5809000

6810110

5403100

5603001

5902100

6810200

5403200

5603002

5902200

6812101

5403310

5603009

5902900

6812109

5403320

5604100

5903100

6812200

5403330

5604200

5903200

6812300

5403390

5604900

5903900

6812400

5403410

5605000

5905001

6812500

5403420

5606001

5905009

6812600

5403490

5606002

5908000

6812700

5404100

5606003

5909000

6812900

5404900

5606009

5910000

6814100

5405001

5607109

5911100

6814900

5405009

5607309

5911200

6815100

5406100

5607909

5911310

6815200

5406200

5608110

5911320

6815910

5501100

5608190

5911400

6815990

5501200

5608900

5911901

6902100

5501300

5609000

5911902

6902201

5501900

5801101

5911909

6902901

5502001

5801102

6115921

6903100

5502002

5801210

6115931

6903201

5502009

5801220

6117801

6903900

5503100

5801230

6217100

6904101

5503200

5801240

6217900

6904109

5503300

5801250

6307200

6904901

5503400

5801260

6502009

6904909

5503900

5801310

6507000

6905101

5504100

5801320

6603100

6906001

6906009

7202210

7210491

7216100

6909119

7202290

7210499

7216220

6909199

7202300

7210701

7216310

7002100

7202410

7210709

7216320

7002200

7202490

7210901

7216330

7002310

7202500

7210909

7216400

7002320

7202600

7211110

7216500

7002390

7202700

7211120

7216609

7003110

7202800

7211190

7216900

7003190

7202910

7211210

7217121

7003200

7202920

7211220

7217129

7003300

7202930

7211290

7217139

7004100

7202990

7211300

7217199

7005210

7203100

7211410

7217219

7005290

7203900

7211490

7217229

7010901

7205100

7211900

7217239

7010902

7205210

7212219

7217299

7011100

7205290

7212291

7217319

7011200

7206900

7212299

7217329

7011900

7208110

7212309

7217339

7014000

7208120

7212401

7217399

7015100

7208130

7212409

7218100

7017100

7208140

7212501

7218900

7017200

7208210

7212509

7301200

7017900

7208220

7212601

7302100

7019100

7208230

7212609

7302200

7019200

7208240

7213209

7302300

7019310

7208320

7213390

7302400

7019320

7208410

7213490

7302900

7019390

7208420

7213501

7303000

7019900

7209310

7213509

7304200

7020002

7209320

7214100

7305110

7104101

7209330

7214309

7307210

7104201

7209410

7214409

7307220

7104901

7209420

7214509

7307230

7201100

7209430

7214600

7307290

7201200

7209900

7215100

7307930

7201300

7210319

7215200

7307990

7201400

7210391

7215300

7312900

7202110

7210399

7215400

7315111

7202190

7210419

7215900

7315119

7315121

7409199

7604101

7906001

7315129

7409219

7604102

7906002

7315190

7409299

7604291

7907100

7315200

7409311

7604292

7907901

7315810

7409319

7605110

8001100

7315890

7409391

7605190

8001200

7315900

7409399

7605210

8003001

7317002

7409401

7605290

8003009

7318161

7409409

7606119

8004000

7319100

7409901

7606121

8005100

7319200

7409909

7606129

8005200

7319300

7410210

7606919

8006001

7319900

7410220

7606921

8007001

7321901

7412100

7606929

8007002

7326190

7414100

7607110

8007009

7326901

7414900

7609000

8101100

7326902

7416000

7613000

8101920

7326903

7417009

7614900

8101930

7401100

7419100

7616902

8101990

7401200

7419910

7616903

8102100

7402000

7419991

7616904

8102910

7403110

7501100

7616905

8102920

7403120

7501200

7801100

8102930

7403130

7502100

7801910

8102990

7403190

7502200

7801990

8103100

7403210

7504000

7803001

8103900

7403220

7505110

7803002

8104110

7403230

7505120

7804111

8104200

7403290

7505210

7804112

8104300

7405000

7505220

7804191

8104901

7406100

7506100

7804192

8104909

7406200

7506200

7804200

8105900

7407100

7507110

7806001

8106000

7407220

7507120

7806009

8107100

7407290

7507200

7901110

8107900

7408111

7508001

7901120

8108100

7408119

7508009

7901200

8108900

7408210

7601100

7903100

8110001

7408220

7601200

7903900

8110009

7408290

7603100

7904000

8111001

7409119

7603200

7905000

8111009

8112190

8411910

8450200

8473400

8112200

8411990

8450909

8474320

8112400

8412100

8451210

8475900

8112910

8412900

8452210

8477900

8112990

8414200

8452290

8478100

8201500

8414900

8452300

8478900

8201600

8418696

8453900

8480300

8202400

8419310

8454900

8480710

8203300

8419901

8455900

8481101

8203400

8419902

8462310

8481109

8204200

8419909

8462490

8481200

8208300

8420990

8466910

8481300

8208901

8421120

8466920

8481400

8209000

8421910

8466930

8481801

8210000

8422110

8466940

8482100

8211940

8422190

8467110

8482200

8212109

8423890

8467190

8482300

8212201

8425200

8467810

8482400

8212209

8425310

8467890

8482500

8212909

8425410

8467910

8482800

8214109

8428400

8467920

8482910

8301500

8428600

8467990

8482990

8301701

8428900

8469100

8485100

8302600

8430200

8469210

8485900

8305100

8431100

8469290

8501100

8305900

8431200

8469310

8501310

8307100

8431410

8469390

8501511

8311900

8431420

8470101

8501512

8401200

8431490

8470109

8502201

8402900

8432801

8470210

8502202

8403900

8432901

8470290

8504230

8405900

8433110

8470300

8504311

8406110

8433190

8470400

8504312

8406190

8437100

8470900

8504500

8406900

8437800

8472100

8504900

8407100

8437900

8472200

8505110

8407210

8442400

8472300

8505190

8407290

8443900

8473100

8505900

8407900

8448330

8473210

8506901

8409100

8448410

8473290

8506909

8410900

8448420

8473300

8507301

8507309

8516790

8532290

8543900

8507400

8516800

8532300

8545110

8507800

8517200

8532900

8545190

8507901

8517400

8533100

8545200

8507902

8518211

8533210

8545900

8507904

8518300

8533290

8546200

8507909

8518400

8533310

8547100

8508100

8519290

8533900

8603100

8508200

8519310

8535210

8603900

8508800

8519390

8535290

8606100

8508900

8519400

8535400

8606200

8509100

8520100

8536410

8606300

8509200

8520200

8539210

8606910

8509300

8521100

8539229

8606920

8509400

8521900

8539310

8607191

8509800

8522100

8539391

8607192

8509900

8523110

8539400

8607199

8510100

8523120

8540110

8607210

8510200

8523130

8540120

8607290

8510900

8523209

8540200

8607300

8511100

8524100

8540300

8607910

8511200

8524210

8540410

8607990

8511300

8524220

8540420

8608009

8511400

8524230

8540810

8701100

8511500

8524901

8540890

8701300

8511800

8526100

8540910

8701900

8511900

8526910

8540990

8703212

8512100

8526920

8541100

8703222

8512201

8527311

8541210

8703322

8512300

8527312

8541290

8801100

8512400

8527321

8541300

8801900

8513101

8527322

8541400

8803100

8513900

8530100

8541500

8803200

8515900

8530800

8541600

8803300

8516103

8530900

8542110

8803900

8516310

8532100

8542190

8904000

8516320

8532210

8542200

8906009

8516330

8532220

8542800

9001100

8516400

8532230

8542900

9001200

8516500

8532240

8543200

9002110

8516720

8532250

8543800

9002190

9002200

9014100

9028209

9207900

9002900

9014200

9028900

9208100

9004903

9014800

9029201

9208900

9005100

9014900

9029209

9209100

9005801

9015300

9029900

9209200

9005809

9015900

9030900

9209300

9005901

9017109

9031900

9209910

9005909

9017209

9032100

9209920

9006200

9017300

9032900

9209930

9006301

9017809

9033000

9209940

9006309

9017900

9107000

9209990

9006400

9018110

9108110

9402102

9006510

9018190

9108120

9402902

9006520

9018200

9108190

9402909

9006530

9018320

9108200

9405501

9006590

9018390

9108910

9502910

9006610

9018410

9108990

9502991

9006620

9018491

9109110

9506110

9006690

9018499

9109190

9506120

9006910

9018500

9109900

9506190

9006990

9018902

9110110

9506290

9007110

9018903

9110120

9506310

9007191

9018904

9110190

9506320

9007199

9018909

9110900

9506390

9007210

9019100

9114100

9506400

9007290

9019200

9114200

9506510

9007910

9020000

9114300

9506590

9007920

9021211

9114400

9506610

9008100

9021291

9114900

9506690

9008300

9022110

9201100

9506700

9008900

9022210

9201200

9506910

9009110

9022900

9201900

9506990

9009120

9024900

9202100

9507100

9009210

9025190

9202900

9507201

9009220

9025209

9203000

9507202

9009300

9025900

9204100

9507300

9009900

9026900

9204200

9507900

9010300

9027400

9205100

9508000

9010900

9027901

9205900

9603500

9011900

9027909

9206000

9603901

9013900

9028100

9207100

9603909

9606300

9608103

9608600

 

9607201

9608409

9609200

 


PRÍLOHA 4

Číselný znak KN

1302320

2837190

2937990

3214109

1506000

2837200

2938100

3215190

1521100

2838000

2938900

3302100

1521900

2843100

2939100

3401193

2008910

2843210

2939210

3406000

2101100

2843290

2939290

3601001

2103100

2843300

2939300

3601009

2205100

2843900

2939400

3602001

2205900

2844100

2939500

3602002

2503100

2844200

2939600

3602003

2503900

2844300

2939700

3602004

2510100

2844500

2939901

3602009

2510200

2845100

2939909

3603001

2511101

2845900

2941100

3603002

2511109

2902900

2941200

3603003

2515110

2903290

2941300

3603009

2515200

2903300

2941400

3604100

2516901

2903400

2941500

3604901

2516902

2903622

2941900

3604902

2520200

2904100

2942000

3604909

2522100

2931001

3208101

3605000

2530400

2932120

3208102

3606901

2710001

2936100

3208103

3701300

2710003

2936210

3208201

3808301

2710005

2936220

3208202

3808302

2710009

2936230

3208203

3808309

2713209

2936240

3208901

3823909

2804700

2936250

3208902

3902100

2805400

2936260

3208903

3904220

2806200

2936270

3209101

3904690

2808000

2936280

3209102

3905510

2811190

2936290

3209901

3906901

2811290

2936900

3209902

3907501

2819900

2937100

3210001

3907509

2822000

2937210

3210002

3909101

2828903

2937220

3210003

3915100

2834109

2937290

3211000

3915200

2834299

2937910

3212902

3915300

2837110

2937920

3214101

3915900

3916100

3923291

4109000

4418100

3916200

3923299

4110000

4418200

3916900

3923300

4201000

4418300

3917100

3923400

4205001

4418400

3917210

3923500

4205002

4418500

3917220

3923900

4206101

4418901

3917230

3924100

4206109

4418909

3917290

3924900

4206900

4420100

3917310

3925101

4301100

4420900

3917320

3925109

4301200

4421100

3917330

3925200

4301300

4421901

3917390

3925300

4301400

4421904

3917400

3925900

4301500

4421909

3919100

3926100

4301600

4502000

3920200

3926209

4301700

4503100

3920420

3926300

4301800

4503900

3920510

3926400

4301900

4504100

3920590

3926901

4302110

4504900

3920610

3926905

4302120

4601100

3920620

3926906

4302130

4707100

3920630

3926909

4302190

4707200

3920690

4011101

4302200

4707300

3920710

4011202

4302300

4707900

3920720

4011203

4303100

4804110

3920731

4011209

4303900

4804190

3920739

4104109

4304000

4805100

3920790

4104210

4409100

4805221

3920910

4104229

4409200

4805222

3920920

4104299

4412110

4805229

3920930

4104319

4412120

4805230

3920940

4104399

4412190

4805291

3920990

4105110

4412210

4805299

3921110

4105129

4412290

4805300

3921130

4105190

4412910

4805500

3921900

4105209

4412990

4806100<