21997D1023(07)Úradný vestník L 290 , 23/10/1997 S. 0031 - 0031


Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

č. 45/97

z 10. júla 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 47 k Dohode o EHP o zrušení technických prekážok pri obchodovaní s vínom

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, v znení protokolu, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len "dohoda", a najmä na jej článok 98,

keďže protokol 47 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 4/96 [1];

keďže nariadenie Komisie (ES) č. 693/96 zo 17. apríla 1996, ktorým sa štvrtýkrát mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 586/93, ktorým sa stanovuje výnimka vzhľadom na obsah prchavých kyselín určitých vín [2], sa má včleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 41 (nariadenie Komisie (EHS) č. 586/93) v dodatku 1 k protokolu 47 k dohode sa vkladá táto zarážka:

- "— 396 R 0693: nariadenie Komisie (ES) č. 693/96 zo 17. apríla 1996 (Ú. v. ES L 97, 18.4.1996, s. 17)."

Článok 2

Texty nariadenia (ES) č. 693/96 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú pripojené k príslušným jazykovým verziám tohto rozhodnutia, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. augusta 1997 za predpokladu, že Spoločnému výboru EHP boli predložené všetky notifikácie podľa článku 103 ods. 1 dohody.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v časti EHP Úradného vestníka Európskych spoločenstiev a v dodatku EHP k uvedenému vestníku.

V Bruseli 10. júla 1997

Za Spoločný výbor EHP

predseda

E. Bull

[1] Ú. v. ES L 102, 25.4.1996, s. 45.

[2] Ú. v. ES L 97, 18.4.1996, s. 17.

--------------------------------------------------