21997D0904(07)Úradný vestník L 242 , 04/09/1997 S. 0076 - 0076


Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

č. 27/97

z 30. apríla 1997,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, v znení protokolu, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len "dohoda", a najmä na jej článok 98,

keďže príloha XX k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 82/96 z 13. decembra 1996 [1];

keďže smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia [2] sa má včleniť do dohody;

keďže smernica Rady 96/61/ES s účinnosťou 11 rokov od jej nadobudnutia účinnosti zrušuje smernicu Rady 84/360/EHS z 28. júna 1984 o boji proti znečisťovaniu ovzdušia z priemyselných zariadení [3], ktorá je včlenená do dohody a ktorá sa má preto z dohody vypustiť s účinnosťou od toho istého dňa,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za bod 2f (nariadenie Rady (EHS) č. 1836/93) v prílohe XX k dohode sa vkladá tento bod:

"2g. 396 L 0061: smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26)."

Článok 2

Text bodu 16 (smernica Rady 84/360/EHS) sa vypúšťa s účinnosťou od 30. októbra 2007.

Článok 3

Texty smernice Rady 96/61/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú pripojené k príslušným jazykovým verziám tohto rozhodnutia, sú autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. mája 1997 za predpokladu, že Spoločnému výboru EHP boli predložené všetky notifikácie podľa článku 103 ods. 1 dohody.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v časti EHP Úradného vestníka Európskych spoločenstiev a v dodatku EHP k uvedenému vestníku.

V Bruseli 30. apríla 1997

Za Spoločný výbor EHP

predseda

C. Day

[1] Ú. v. ES L 100, 17.4.1997, s. 71.

[2] Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26.

[3] Ú. v. ES L 188, 16.7.1984, s. 20.

--------------------------------------------------