21997A0716(01)Úradný vestník L 187 , 16/07/1997 S. 0003 - 0135


Európsko-stredomorská dočasná dohoda o pridružení

o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej len "spoločenstvo",

na jednej strane,

a ORGANIZÁCIA PRE OSLOBODENIE PALESTÍNY (OOP) V PROSPECH PALESTÍNSKYCH ORGÁNOV ZÁPADNÉHO BREHU A PÁSMA GAZY, ďalej len "palestínske orgány",

na druhej strane,

BERÚC DO ÚVAHY význam jestvujúcich vzťahov medzi spoločenstvom a palestínskym ľudom žijúcim na území Západného brehu a Pásma Gazy a spoločné hodnoty, ktoré vyznávajú,

BERÚC DO ÚVAHY, že spoločenstvo a OOP si želajú posilniť tieto vzťahy a vytvoriť dlhodobé vzťahy založené na partnerstve a reciprocite,

BERÚC DO ÚVAHY dôležitosť, ktorú obe zmluvné strany pripisujú zásadám zakotveným v Charte Spojených národov, najmä dodržiavanie ľudských práv, demokratických zásad a politickej a hospodárskej slobody, ktoré tvoria základ ich vzájomných vzťahov,

SO ŽELANÍM posilniť rámec vzťahov medzi Európskym spoločenstvom a Stredným východom a regionálnej hospodárskej integrácie krajín Stredného východu ako cieľ, ktorý bude možné dosiahnuť akonáhle to umožnia podmienky,

BERÚC DO ÚVAHY rozdiely v hospodárskom a sociálnom rozvoji existujúce medzi zmluvnými stranami a potrebu zintenzívniť jestvujúce úsilie podporiť hospodársky a sociálny rozvoj na území Západného brehu a Pásma Gazy,

SO ŽELANÍM nastoliť spoluprácu podporovanú pravidelným dialógom týkajúcu sa hospodárskych, kultúrnych, vedeckých a vzdelávacích záležitostí s cieľom skvalitniť vzájomnú informovanosť a porozumenie,

BERÚC DO ÚVAHY záväzok zmluvných strán uplatňovať zásady voľného obchodu a najmä plnenie ustanovení Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994,

SO ŽELANÍM vytvoriť na základe existujúceho autonómneho obchodu podmienky medzi zmluvnými stranami a postaviť ich na zmluvnom a recipročnom základe,

V PRESVEDČENÍ o potrebe podnecovať vytvorenie novej klímy pre svoje hospodárske vzťahy s cieľom skvalitnenia prostredia pre investičné toky,

BERÚC DO ÚVAHY práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z medzinárodných dohôd, ktoré podpísali,

V PRESVEDČENÍ, že plná účasť palestínskych orgánov na Európsko-stredomorskom partnerstve nastolená na barcelonskej konferencii predstavuje významný krok k normalizácii vzťahov medzi zmluvnými stranami, čo by sa malo v súčasnej etape odraziť v uzatvorení dočasnej dohody,

S VEDOMÍM rozsiahleho politického významu, aký pre proces vedúci k trvalému osídleniu zakotvenému v rezolúciách 242 a 338 prijatých Bezpečnostnou radou OSN predstavujú palestínske voľby, ktoré sa konali 20. januára 1996,

UZNÁVAJÚC, že akonáhle to umožnia podmienky, túto dohodu by mala nahradiť európsko-stredomorská dohoda o pridružení,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

1. Týmto sa vytvára dočasné pridruženie o obchode a spolupráci medzi spoločenstvom a palestínskymi orgánmi.

2. Ciele tejto dohody sú:

- poskytnúť vhodný rámec pre komplexný dialóg umožňujúci rozvoj úzkych vzťahov medzi zmluvnými stranami,

- vytvoriť podmienky pre progresívnu liberalizáciu obchodu,

- podporovať rozvoj vyvážených hospodárskych a sociálnych vzťahov medzi zmluvnými stranami prostredníctvom dialógu a spolupráce,

- prispievať k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju Západného brehu a Pásma Gazy,

- podnecovať regionálnu spoluprácu s cieľom konsolidovať mierové spolužitie a hospodársku a politickú stabilitu,

- podporovať spoluprácu v ostatných oblastiach, ktoré predstavujú obojstranný záujem.

Článok 2

Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj všetky ustanovenia samotnej dohody budú založené na dodržiavaní demokratických zásad a základných ľudských práv stanovených v univerzálnej deklarácii o ľudských právach, ktorou sa riadi ich vnútorná i medzinárodná politika a predstavuje zásadný prvok tejto dohody.

HLAVA I

VOĽNÝ POHYB TOVARU

ZÁKLADNÉ ZÁSADY

Článok 3

Spoločenstvo a palestínske orgány progresívne vytvoria počas prechodného obdobia, ktoré nepresiahne obdobie do 31. decembra 2001, zónu voľného obchodu podľa modalít ustanovených v tejto hlave a v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 a ostatných multilaterálnych dohôd o obchode s tovarom pripojených k dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ďalej len GATT.

KAPITOLA 1

PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Článok 4

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na výrobky pochádzajúce zo spoločenstva a Západného brehu a Pásma Gazy, ktoré nie sú uvedené v prílohe II k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva.

Článok 5

V obchode medzi spoločenstvom a Západným brehom a Pásmom Gazy nebudú zavedené žiadne nové dovozné clá ani iné poplatky s rovnakým účinkom.

Článok 6

Pri dovoze výrobkov pochádzajúcich zo Západného brehu a Pásma Gazy do spoločenstva sa neuplatňuje clo ani iné poplatky s rovnakým účinkom a zároveň sa neuplatňujú ani množstevné obmedzenia či iné opatrenia s rovnakým účinkom.

Článok 7

1. Ustanovenia tejto kapitoly nevylučujú zadržanie poľnohospodárskej súčasti v súvislosti s tovarom pochádzajúcim zo Západného brehu a Pásma Gazy zo strany spoločenstva, ktorý je uvedený v prílohe 1.

Ustanovenia kapitoly 2 vzťahujúce sa na poľnohospodárske výrobky platia na poľnohospodársku súčasť mutatis mutandis.

2. Po dobu platnosti tejto dohody môžu pri výrobkoch uvedených v prílohe 2 pochádzajúcich zo spoločenstva palestínske úrady zadržať dovozné clo a poplatky s rovnakým účinkom maximálne do výšky, ktorá bola v platnosti 1. júla 1996.

3. Spoločný výbor vytvorený na základe článku 63 môže rozhodnúť o ďalších koncesiách, ktoré si zmluvné strany navzájom udeľujú.

Článok 8

1. Clá a poplatky s rovnakým účinkom vzťahujúce sa na dovoz výrobkov pochádzajúcich zo spoločenstva na Západný breh a do Pásma Gazy, ktoré nie sú uvedené v prílohách 2 a 3, budú po nadobudnutí platnosti tejto dohody zrušené.

2. Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody môžu palestínske orgány pri výrobkoch pochádzajúcich zo spoločenstva uvedených v prílohe 3 a dovážaných na Západný breh a do Pásma Gazy uplatňovať fiskálne poplatky maximálne do výšky 25 % z ich hodnoty. Tieto poplatky sa postupne zrušia podľa tohto harmonogramu:

po jednom roku od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každý poplatok zníži na 90 % základného poplatku;

po dvoch rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každý poplatok zníži na 80 % základného poplatku;

po troch rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každý poplatok zníži na 70 % základného poplatku;

po štyroch rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každý poplatok zníži na 60 % základného poplatku;

po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každý zostávajúci poplatok zruší.

3. V prípade vážnych ťažkostí týkajúcich sa daného výrobku môže na základe spoločného súhlasu spoločný výbor harmonogram uvedený v odseku 2 prehodnotiť za predpokladu, že nesmie byť pozastavený na obdobie dlhšie ako prechodné obdobie v trvaní piatich rokov. Ak spoločný výbor nerozhodol do 30 dní od podania žiadosti o prehodnotenie, môžu palestínske orgány dočasne pozastaviť plnenie harmonogramu na obdobie, ktoré nesmie presiahnuť jeden rok.

4. Ak sa poplatok zníži erga omnes, znížený poplatok nahradí základný poplatok opísaný v odseku 2 odo dňa, keď sa začalo uplatňovať zníženie.

5. Palestínske orgány oznámia spoločenstvu svoje základné clá a poplatky.

Článok 9

Ustanovenia týkajúce sa zrušenia dovozných ciel sa vzťahujú aj na clá fiskálneho charakteru.

Článok 10

1. Odlišne od článkov 5 a 8 môžu palestínske orgány prijať výnimočné opatrenia s obmedzenou platnosťou na zavedenie, zvýšenie alebo opätovné zavedenie ciel.

2. Takéto opatrenia sa môžu vzťahovať len na nerozvinutý priemysel a na odvetvia, ktoré prechádzajú reštrukturalizáciou alebo sa potýkajú s vážnymi ťažkosťami, najmä tam, kde takéto ťažkosti spôsobujú značné sociálne problémy.

3. Dovozné clá pri dovoze výrobkov pochádzajúcich zo spoločenstva na Západný breh a do Pásma Gazy, ktoré sa zavádzajú s takýmito výnimočnými opatreniami, nesmú presiahnuť 25 % z hodnoty a musia si zachovať preferenčnú sadzbu pre výrobky pochádzajúce zo spoločenstva. Celková hodnota výrobkov podliehajúcich takýmto opatreniam nesmie presiahnuť 15 % z celkového dovozu priemyselných výrobkov pochádzajúcich zo spoločenstva v priebehu posledného roka, pre ktorý je k dispozícii štatistika.

4. Takéto opatrenia sa uplatňujú najviac päť rokov s výnimkou dlhšieho obdobia odsúhlaseného spoločným výborom.

5. Palestínske orgány musia o akýchkoľvek výnimočných opatreniach, ktoré chcú prijať, informovať spoločný výbor a na požiadanie spoločenstva sa musia pred ich uplatnením konať konzultácie o týchto opatreniach a príslušných odvetviach. Pri prijímaní takýchto opatrení poskytnú palestínske orgány výboru harmonogram pre zrušenie zavedených ciel v súlade s týmto článkom. Takéto harmonogramy ustanovia postupnosť zrušenia príslušných ciel rovnomernými ročnými splátkami, ktoré sa začnú najneskôr na konci druhého roka po ich zavedení. Spoločný výbor môže stanoviť iný harmonogram.

KAPITOLA 2

POĽNOHOSPODÁRSKE A RYBIE VÝROBKY

Článok 11

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na výrobky pochádzajúce zo spoločenstva a Západného brehu a Pásma Gazy a ktoré sú uvedené v prílohe II k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva.

Článok 12

Spoločenstvo a palestínske orgány progresívne uplatnia širšiu liberalizáciu svojho obchodu s poľnohospodárskymi a rybími výrobkami v záujme oboch zmluvných strán.

Článok 13

1. Poľnohospodárske výrobky pochádzajúce zo Západného brehu a Pásma Gazy uvedené v protokole 1 o dovoze do spoločenstva podliehajú ujednaniam stanoveným v tomto protokole.

2. Poľnohospodárske výrobky pochádzajúce zo spoločenstva uvedené v protokole 2 o dovoze na Západný breh a do Pásma Gazy podliehajú ujednaniam stanoveným v tomto protokole.

Článok 14

1. Od 1. januára 1999 spoločenstvo a palestínske orgány prehodnotia situáciu s cieľom stanoviť opatrenia, ktoré bude spoločenstvo a palestínske orgány uplatňovať od 1. januára 2000 v súlade s cieľom stanoveným v článku 12.

2. Bez dosahu na odsek 1 a s ohľadom na rozsah obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami medzi zmluvnými stranami a na výnimočnú citlivosť takýchto výrobkov spoločenstvo a palestínske orgány prehodnotia v rámci spoločného výboru každý jednotlivý výrobok a systematicky a recipročne možnosť vzájomného udelenia ďalších koncesií.

KAPITOLA 3

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

1. V obchode medzi spoločenstvom a Západným brehom a Pásmom Gazy nebudú zavedené nijaké nové množstevné dovozné obmedzenia ani iné opatrenia s rovnakým účinkom.

2. Množstevné dovozné obmedzenia a opatrenia s rovnakým účinkom v obchode medzi spoločenstvom a Západným brehom a Pásmom Gazy sa nadobudnutím platnosti tejto dohody zrušia.

3. Spoločenstvo a palestínske orgány nebudú uplatňovať na vzájomný vývoz ani clá alebo poplatky s rovnakým účinkom, ani množstevné obmedzenia či opatrenia s rovnakým účinkom.

Článok 16

1. Výrobky pochádzajúce zo Západného brehu a Pásma Gazy nebudú pri dovoze do spoločenstva podrobené inému režimu ako takému, ktoré členské štáty uplatňujú medzi sebou.

2. Uplatňovanie ustanovení tejto dohody bude bez dosahu na nariadenie Rady (EHS) č. 1911/91 z 26. júna 1991 o uplatňovaní ustanovenia právnych noriem spoločenstva na Kanárske ostrovy.

Článok 17

1. V prípade špecifických pravidiel, ktoré sa zavádzajú na základe uskutočňovania jej poľnohospodárskej politiky alebo akejkoľvek zmeny platných pravidiel, alebo v prípade akejkoľvek zmeny alebo rozšírenia ustanovení súvisiacich s uplatňovaním jej poľnohospodárskej politiky príslušná zmluvná strana môže zmeniť a doplniť ujednania vyplývajúce z tejto dohody v súvislosti s príslušnými výrobkami.

2. V takýchto prípadoch musí zmluvná strana informovať spoločný výbor. Na požiadanie druhej zmluvnej strany sa spoločný výbor zíde, aby náležite zohľadnil záujmy druhej zmluvnej strany.

3. Ak pri uplatňovaní odseku 1 spoločenstvo alebo palestínske orgány zmenia ujednania tejto dohody týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, udelia dovážaným výrobkom pochádzajúcim z druhej zmluvnej strany výhodu porovnateľnú tej, ktorú ustanovuje táto dohoda.

4. Uplatňovanie tohto článku môže byť predmetom konzultácií v spoločnom výbore.

Článok 18

1. Zmluvné strany sa zdržia akýchkoľvek opatrení alebo konania vnútorného fiskálneho charakteru, ktoré vedú priamo alebo nepriamo k diskriminácií medzi výrobkami jednej zmluvnej strany a rovnakými výrobkami pochádzajúcimi z územia druhej zmluvnej strany.

2. Výrobky vyvážané na územie jednej zmluvnej strany nesmú mať prospech z vrátenia nepriameho vnútorného zdanenia nad rámec čiastky nepriameho zdanenia, ktoré bolo na nich priamo alebo nepriamo uplatnené.

Článok 19

1. Táto dohoda nevylučuje zachovanie ani vytvorenie colných únií, zón voľného obchodu alebo ujednaní pre cezhraničný obchod, pokiaľ nezmenia obchodné ujednania ustanovené v tejto dohode.

2. Konzultácie medzi zmluvnými stranami sa uskutočňujú v rámci spoločného výboru a týkajú sa dohôd vytvárajúcich colné únie alebo zóny voľného obchodu a na požiadanie aj iných závažných otázok súvisiacich s ich príslušnou obchodnou politikou s tretími krajinami. Najmä v prípade tretej krajiny pristupujúcej k Európskej únii sa takéto konzultácie uskutočnia s cieľom zohľadniť vzájomné záujmy týchto zmluvných strán.

Článok 20

Ak jedna zmluvná strana zistí, že v obchode s druhou zmluvnou stranou sa uskutočňuje damping v zmysle článku VI GATT-u, môže prijať vhodné opatrenia proti takémuto konaniu v súlade s dohodou o uplatňovaní článku VI GATT-u a v súlade s príslušnou vnútornou legislatívou na základe podmienok a v súlade s postupmi stanovenými v článku 23 tejto dohody.

Článok 21

Ak sa dováža akýkoľvek výrobok v takých zvýšených množstvách a na základe takých podmienok, ktoré vyvolávajú alebo môžu vyvolať:

- závažné poškodenie domácich výrobcov rovnakých alebo priamo konkurenčných výrobkov na území jednej zo zmluvných strán alebo

- závažné nepokoje v ktoromkoľvek odvetví národného hospodárstva alebo

- ťažkosti, ktoré by mohli spôsobiť závažné zhoršenie hospodárskej situácie v regióne,

dotknutá zmluvná strana môže prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi stanovenými v článku 23.

Článok 22

Ak plnenie ustanovení článku 15 odsek 3 vedie k:

i) opätovnému vývozu do tretej krajiny, voči ktorej exportujúca zmluvná strana zachováva pre príslušný výrobok množstevné vývozné opatrenia, vývozné clá alebo opatrenia s rovnakým účinkom, alebo

ii) závažnému nedostatku výrobku významného pre vyvážajúcu zmluvnú stranu alebo jeho hrozbe,

a ak vyššie uvedené okolnosti spôsobujú alebo môžu spôsobiť vyvážajúcej zmluvnej strane závažné problémy, môže táto zmluvná strana prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi stanovenými v článku 23. Tieto opatrenia musia byť nediskriminačné a odstránené po zániku podmienok, ktoré ich oprávňujú.

Článok 23

1. V prípade, že spoločenstvo alebo palestínske orgány podrobia dovoz výrobkov, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti uvedené v článku 21, administratívnemu postupu, ktorého účelom je poskytnúť okamžité informácie o vývoji obchodných tokov, informujú o tomto druhú zmluvnú stranu.

2. V prípadoch špecifikovaných v článkoch 20, 21 a 22 pred prijatím opatrení stanovených v týchto článkoch alebo čo najskôr v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 3 písm. d) tohto článku, sporná zmluvná strana poskytne spoločnému výboru všetky dôležité informácie potrebné na dôkladné preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre zmluvné strany.

Pri výbere vhodných opatrení musia byť prvoradé tie, ktoré v čo najmenšej miere narušujú plnenie tejto dohody.

Bezpečnostné opatrenia sa musia bezodkladne oznámiť spoločnému výboru a byť predmetom pravidelných konzultácií v rámci tohto výboru, najmä s cieľom zrušiť ich, akonáhle to okolnosti dovolia.

3. Pri vykonávaní odseku 2 platia tieto ustanovenia:

a) Pokiaľ ide o článok 20, vyvážajúca zmluvná strana musí byť informovaná o dumpingovom prípade, akonáhle orgány dovážajúcej zmluvnej strany začnú vyšetrovanie. Ak nebol damping zastavený v zmysle článku VI GATT-u ani sa nedosiahlo iné uspokojivé riešenie do 30 dní po jeho oznámení, dovážajúca zmluvná strana môže prijať vhodné opatrenia.

b) Pokiaľ ide o článok 21, ťažkosti vyplývajúce z takejto situácie uvedené v tomto článku budú postúpené na preskúmanie spoločnému výboru, ktorý môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na riešenie takýchto ťažkostí.

Ak spoločný výbor alebo vyvážajúca zmluvná strana neprijali rozhodnutie na riešenie takýchto ťažkostí ani nedosiahli iné uspokojivé riešenie do 30 dní od oznámenia veci, dovážajúca zmluvná strana môže na riešenie tohto problému prijať vhodné opatrenia. Tieto opatrenia nepresiahnu rozsah nevyhnutného na nápravu vzniknutých ťažkostí.

c) Pokiaľ ide o článok 22, ťažkosti vyplývajúce zo situácií uvedených v tomto článku budú postúpené na preskúmanie spoločnému výboru.

Tento výbor môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na vyriešenie týchto ťažkostí. Ak takéto rozhodnutie neprijal do 30 dní od oznámenia veci, vyvážajúca zmluvná strana môže na vývoz príslušného výrobku prijať vhodné opatrenia.

d) Ak výnimočné okolnosti, ktoré si vyžadujú okamžité kroky, znemožňujú získať informácie alebo uskutočniť šetrenie, príslušná zmluvná strana môže v situáciách uvedených v článkoch 20, 21 a 22 bezodkladne uplatniť také preventívne opatrenia, ktoré sú striktne nevyhnutné na nápravu danej situácie, a okamžite o tomto upovedomí druhú zmluvnú stranu.

Článok 24

Nič v tejto dohode nevylučuje zákaz alebo obmedzenie dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru na základe verejnej etiky, verejnej politiky alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, ochrany národných pokladov umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty, ochrany duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva alebo predpisov týkajúcich sa zlata a striebra. Takýto zákaz alebo obmedzenie však nepredstavuje prostriedok na svojvoľnú diskrimináciu alebo skryté obmedzenie v obchode medzi zmluvnými stranami.

Článok 25

Koncepcia "pôvodných výrobkov" pri uplatňovaní ustanovení tejto hlavy a metódy administratívnej spolupráce s nimi súvisiace sú stanovené v protokole 3. Spoločný výbor môže rozhodnúť o uskutočnení potrebných zmien tohto protokolu s cieľom zaviesť kumuláciu pôvodu, ako bolo dohodnuté v deklarácii prijatej na konferencii v Barcelone.

Článok 26

Na zatrieďovanie tovaru sa v rámci obchodu medzi zmluvnými stranami použije kombinovaná nomenklatúra.

HLAVA II

PLATBY, KAPITÁL, HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ, DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

KAPITOLA 1

BEŽNÉ PLATBY A POHYB KAPITÁLU

Článok 27

S výhradou ustanovení článku 29 zmluvné strany sa zaväzujú nestanoviť obmedzenia na nijaké bežné platby za bežné transakcie.

Článok 28

1. V súvislosti s transakciami s kapitálovým účtom platobnej bilancie zmluvné strany sa zaväzujú nestanoviť obmedzenia na pohyb kapitálu súvisiaci s priamymi investíciami na Západnom brehu a v Pásme Gazy v spoločnostiach vytvorených v súlade s platnými právnymi normami ani na likvidáciu a repatriáciu výnosu z takejto investície či akéhokoľvek iného zisku z nej plynúceho.

2. Zmluvné strany musia navzájom konzultovať s cieľom umožniť pohyb kapitálu medzi spoločenstvom a Západným brehom a Pásmom Gazy.

Článok 29

Ak jeden alebo viacero členských štátov spoločenstva alebo palestínske orgány majú problémy s platobnou bilanciou alebo im takéto problémy hrozia, môže spoločenstvo alebo palestínske orgány podľa okolností v súlade s článkami dohody o Medzinárodnom menovom fonde prijať obmedzenia na bežné transakcie, ktoré budú mať vymedzené trvanie a nesmú ísť nad rámec nevyhnutného na riešenie situácie v platobnej bilancii. Spoločenstvo alebo palestínske orgány musia podľa okolností bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu a predložiť jej v čo najkratšej lehote harmonogram odstraňovania príslušných opatrení.

KAPITOLA 2

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ, DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Článok 30

1. Nasledujúce je nezlučiteľné s riadnym plnením tejto dohody, pokiaľ to môže mať dosah na obchod medzi spoločenstvom a palestínskymi orgánmi:

i) všetky dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a dohodnuté praktiky medzi podnikmi, ktorých predmetom alebo účinkom je zamedzenie, obmedzenie alebo skreslenie hospodárskej súťaže;

ii) zneužitie dominantného postavenia jedným alebo viacerými podnikmi na území spoločenstva alebo Západného brehu a Pásma Gazy ako celku alebo jeho významnej časti;

iii) akákoľvek verejná pomoc, ktorá skresľuje alebo môže skresliť hospodársku súťaž uprednostňovaním určitých podnikov alebo výroby určitého tovaru.

2. Zmluvné strany zhodnotia podľa potreby akékoľvek praktiky odporujúce tomuto článku na základe kritérií vyplývajúcich z uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže spoločenstva.

3. Spoločný výbor prijme rozhodnutím do 31. decembra 2001 potrebné pravidlá na vykonávanie odsekov 1 a 2.

Až do prijatia týchto pravidiel sa budú ako pravidlá na vykonávanie odseku 1 iii) a príslušných častí odseku 2 uplatňovať ustanovenia dohody o dotáciách a protiopatreniach.

4. Pokiaľ ide o vykonávanie odseku 1 iii), zmluvné strany uznávajú, že palestínske orgány môže chcieť v období do 31. decembra 2001 využiť verejnú pomoc pre podniky ako nástroj na riešenie ich konkrétnych rozvojových problémov.

5. Každá zmluvná strana musí zabezpečiť transparentnosť v oblasti verejnej pomoci medzi iným hlásením celkového objemu a rozdelenia tejto pomoci druhej zmluvnej strane a na požiadanie poskytnutím informácií o projektoch pomoci. Na požiadanie jednej zmluvnej strany musí druhá zmluvná strana poskytnúť informácie o jednotlivých konkrétnych prípadoch využívania verejnej pomoci.

6. V súvislosti s výrobkami uvedenými v hlave I, kapitole 2:

- odsek 1 iii) neplatí,

- akékoľvek praktiky odporujúce odseku 1 i) sa hodnotia podľa kritérií stanovených spoločenstvom na základe článkov 42 a 43 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a najmä tých, ktoré ustanovuje nariadenie Rady č. 26/62.

7. Ak spoločenstvo alebo palestínske orgány uvážia, že konkrétna praktika je nezlučiteľná s podmienkami odseku 1 tohto článku, a:

- nie je primerane riešená podľa vykonávacích pravidiel uvedených v odseku 3 alebo

- ak takéto pravidlá neexistujú a takéto praktiky spôsobujú alebo môžu vážne poškodiť záujmy druhej zmluvnej strany alebo spôsobiť jej domácemu priemyslu materiálnu ujmu, vrátane odvetvia služieb,

môžu po konzultácii so spoločným výborom alebo po 30 dňoch od požiadania o takéto konzultácie prijať vhodné opatrenia.

S odkazom na praktiky nezlučiteľné s odsekom 1 iii) tohto článku takéto vhodné opatrenia, ak sa na ne vzťahuje GATT, môžu sa prijať len v súlade s postupmi a podmienkami stanovenými GATT-om či akýmkoľvek iným príslušným nástrojom odsúhlaseným pod jeho záštitou a uplatniteľným medzi zmluvnými stranami.

8. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam prijatým v rozpore s odsekom 3 zmluvné strany si vymieňajú informácie, ktoré zohľadňujú obmedzenia stanovené požiadavkami na zachovanie profesionálneho a obchodného tajomstva.

Článok 31

Členské štáty a palestínske orgány postupne prispôsobujú podľa potreby bez dosahu na svoje záväzky voči GATT-u akékoľvek štátne monopoly obchodného charakteru, aby zabezpečili, že do 31. decembra 2001 nebude medzi štátnymi príslušníkmi členských štátov a palestínskym ľudom Západného brehu a Pásma Gazy existovať diskriminácia týkajúca sa podmienok, na základe ktorých sa vyrába alebo predáva tovar. Spoločný výbor bude informovať o opatreniach prijatých na uskutočnenie tohto cieľu.

Článok 32

Pokiaľ ide o verejné podniky a podniky, ktorým boli udelené špeciálne alebo výhradné práva, spoločný výbor zabezpečí, aby do 31. decembra 2001 nebolo prijaté ani zachované nijaké opatrenie, ktoré by mohlo skresľovať obchod medzi spoločenstvom a palestínskymi orgánmi v rozpore so záujmami zmluvných strán. Toto ustanovenie by nemalo právne ani fakticky brániť vykonávaniu konkrétnych úloh pridelených týmto podnikom.

Článok 33

1. Zmluvné strany musia poskytnúť a zabezpečiť primeranú ochranu duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva v súlade s najvyššími medzinárodnými normami, vrátane účinných prostriedkov na presadzovanie takýchto práv.

2. Vykonávanie tohto článku budú zmluvné strany pravidelne preverovať. Ak sa v oblasti duševného, priemyselného alebo obchodného vlastníctva vyskytne problém, ktorý má dosah na obchodné podmienky, na požiadanie ktorejkoľvek zmluvnej strany sa v rámci spoločného výboru bezodkladne uskutočnia konzultácie s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie.

Článok 34

1. Zmluvné strany sa dohodli na dosiahnutí vzájomnej a postupnej liberalizácie kontraktov pri verejnom obstarávaní.

2. Spoločný výbor prijme potrebné opatrenia na vykonanie odseku 1.

HLAVA III

HOSPODÁRSKA SPOLUPRÁCA A SOCIÁLNY ROZVOJ

Článok 35

Ciele

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zintenzívniť hospodársku spoluprácu vo vzájomnom záujme a v súlade s celkovými cieľmi tejto dohody.

2. Cieľom spolupráce je podpora úsilia palestínskych orgánov dosiahnuť udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj.

Článok 36

Rozsah

1. Spolupráca sa zameria predovšetkým na odvetvia trpiace vnútornými ťažkosťami alebo postihnutými celkovým procesom liberalizácie hospodárstva Západného brehu a Pásma Gazy a najmä liberalizáciou obchodu medzi Západným brehom a Pásmom Gazy a spoločenstvom.

2. Takisto sa spolupráca zameria na oblasti, ktoré môžu zblížiť hospodárstvo spoločenstva a hospodárstvo Západného brehu a Pásma Gazy, najmä tie, ktoré prispejú k udržateľnému rastu a zamestnanosti.

3. Spolupráca bude podnecovať realizáciu opatrení zameraných na rozvoj medziregionálnej spolupráce.

4. Ochrana životného prostredia a ekologická rovnováha sa bude zohľadňovať pri realizácii rôznych oblastí hospodárskej spolupráce, ku ktorým prislúcha.

5. Zmluvné strany sa dohodli na rozširovaní hospodárskej spolupráce aj na ďalšie oblasti, ktoré neupravujú ustanovenia tejto hlavy.

Článok 37

Metódy a modality

Hospodárska spolupráca sa konkrétne realizuje prostredníctvom:

a) pravidelného hospodárskeho dialógu medzi zmluvnými stranami, ktorý sa týka všetkých oblastí makroekonomickej politiky a najmä rozpočtovej politiky, platobnej bilancie a menovej politiky;

b) pravidelnej výmeny informácií a myšlienok v každej oblasti spolupráce vrátane stretnutí oficiálnych predstaviteľov a odborníkov;

c) poskytovania rád, expertíz a vzdelávania;

d) realizácie spoločných akcií, ako sú semináre a školenia;

e) technickej, správnej a regulačnej pomoci;

f) podnecovania spoločných podnikov;

g) rozširovania informácií o spolupráci.

Článok 38

Priemyselná spolupráca

Jej hlavným cieľom bude:

- podpora palestínskych orgánov v ich úsilí o modernizáciu a diverzifikáciu priemyslu a najmä vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj súkromného sektoru a priemyslu,

- podpora spolupráce medzi hospodárskymi subjektami oboch zmluvných strán,

- podpora spolupráce týkajúcej sa priemyselnej politiky, konkurencieschopnosti v otvorenej ekonomike a modernizácie a rozvoja priemyslu,

- podpora stratégií na diverzifikáciu výroby a vývozu a zahraničných odbytísk,

- podnecovanie výskumu a vývoja, inovácií a transferov technológií, pokiaľ sú na prospech priemyslu,

- rozvoj a skvalitňovanie ľudských zdrojov potrebných v priemysle,

- umožnenie prístupu k rizikovému kapitálu a rizikovému financovaniu v prospech palestínskeho priemyslu.

Článok 39

Podpora investícií a investície

Cieľom spolupráce bude vytvorenie priaznivého a stabilného prostredia pre investovanie na Západnom brehu a v Pásme Gazy.

Spolupráca bude mať podobu podpory investícií. Tento proces bude podporovať rozvoj:

- zosúladených a zjednodušených správnych postupov,

- spoločných investícií do strojného vybavenia, najmä v malých a stredných podnikoch (MSP) oboch zmluvných strán,

- informačných kanálov a prostriedkov na identifikáciu investičných príležitostí,

- prostredia napomáhajúceho investovaniu na Západnom brehu a v Pásme Gazy.

Spolupráca sa môže rozšíriť aj na koncepciu a realizáciu projektov preukazujúcich účinné získavanie a využívanie základných technológií, využívanie noriem, rozvoj ľudských zdrojov (napr. v technológiách a riadení) a vytváranie nových pracovných príležitostí.

Článok 40

Normalizácia a posudzovanie zhody

Cieľom spolupráce bude zaplniť medzeru v oblasti noriem a osvedčovania.

Z praktického hľadiska bude mať spolupráca podobu:

- podpory využívania technických predpisov spoločenstva a európskych noriem, ako aj postupov súvisiacich s posudzovaním zhody,

- zvyšovania úrovne procesu posudzovania zhody zo strany palestínskych osvedčovacích a akreditačných orgánov,

- v prípade potreby rokovaní o dojednaniach týkajúcich sa vzájomného uznávania,

- spolupráce v oblasti riadenia kvality,

- vytvárania štruktúr na ochranu duševného, individuálneho a obchodného vlastníctva, pre normalizáciu a stanovenie noriem kvality.

Článok 41

Aproximácia práva

Cieľom spolupráce bude priblížiť legislatívu Palestínskej rady legislatíve spoločenstva v oblastiach upravených touto dohodou.

Článok 42

Malé a stredné podniky

Cieľom spolupráce bude vytvorenie prostredia priaznivého pre rozvoj MSP na miestnych a vývozných trhoch medzi iným aj prostredníctvom:

- podpory kontaktov medzi podnikmi, najmä odvolania sa na siete a nástroje spoločenstva zamerané na podporu priemyselnej spolupráce a partnerstva,

- ľahšieho prístupu k investičným zdrojom,

- informačných a podporných služieb,

- skvalitňovania ľudských zdrojov s cieľom stimulovať inovácie a vznik projektov a obchodných podnikov.

Článok 43

Finančné služby

Cieľom spolupráce bude skvalitnenie a rozvoj finančných služieb.

Bude mať podobu:

- podnecovania upevňovania a reštrukturalizácie palestínskeho finančného sektoru,

- zlepšovania palestínskeho účtovného, dozorného a regulačného systému v bankovníctve, poisťovníctve a ostatných súčastiach finančného sektoru.

Článok 44

Poľnohospodárstvo a rybárstvo

Cieľom spolupráce v rámci tejto položky bude predovšetkým modernizácia a prípadne reštrukturalizácia poľnohospodárstva a rybárstva.

Toto zahŕňa modernizáciu infraštruktúry a zariadenia; rozvoj baliacich, skladovacích a odbytových metód a skvalitnenie distribučných kanálov.

To sa bude orientovať najmä na:

- rozvoj stálych trhov,

- podporu stratégií na diverzifikáciu výroby a vývozu a zahraničných odbytísk,

- znižovanie potravinovej závislosti,

- podporu poľnohospodárstva a rybárstva priaznivého pre životné prostredie s mimoriadnym ohľadom na potrebu ochrany a racionálneho riadenia rybárstva,

- užšie vzťahy na báze dobrovoľnosti medzi obchodnými skupinami a organizáciami zastupujúcimi živnosti a profesie,

- odbornú pomoc a vzdelávanie,

- zosúladenie fytosanitárnych a veterinárnych noriem,

- integrovaný vidiecky rozvoj predstavujúci skvalitňovanie základných služieb a rozvoj pridružených hospodárskych aktivít a

- spoluprácu medzi vidieckymi regiónmi a výmenu skúseností a know-how týkajúcich sa rozvoja vidieka.

Článok 45

Sociálny rozvoj

Zmluvné strany uznávajú význam sociálneho rozvoja, ktorý by mal ísť ruka v ruke s akýmkoľvek hospodárskym rozvojom. Prvoradý význam vidia v uznávaní základných sociálnych práv.

Zmluvné strany pokladajú za prvoradé opatrenia, ktoré sú zamerané na:

- podporu zrovnoprávnenia žien a ich vyváženej účasti na rozhodovacom procese v hospodárskej a sociálnej oblasti, predovšetkým prostredníctvom vzdelávania a médií,

- rozvoj plánovaného rodičovstva a ochranu matky a dieťaťa,

- skvalitnenie sociálneho ochranného systému,

- zohľadňovanie požiadaviek v oblasti zdravotníctva,

- zlepšenie životných podmienok v husto osídlených oblastiach v menej preferovaných regiónoch,

- podnecovanie rešpektovania ľudských práv a demokracie okrem iného aj prostredníctvom sociálneho a profesionálneho dialógu.

Článok 46

Doprava

Cieľmi spolupráce budú:

- pomoc pri reštrukturalizácii a modernizácii ciest, prístavov a letísk,

- skvalitňovanie služieb osobnej a nákladnej dopravy na dvojstrannej aj regionálnej úrovni a

- vytvorenie a presadenie prevádzkových noriem porovnateľných s tými, ktoré prevládajú v spoločenstve.

Prioritnými oblasťami spolupráce budú:

- cestná doprava vrátane postupného zjednodušovania tranzitných požiadaviek,

- riadenie železníc, prístavov a letísk vrátane navigačných systémov a spolupráce medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi,

- modernizácia cestnej, železničnej, prístavnej a letiskovej infraštruktúry na hlavných trasách spoločného záujmu,

- transeurópske spojenia a trasy regionálneho záujmu a

- modernizácia technického zariadenia na úroveň noriem spoločenstva v cestnej a železničnej doprave, kontajnerovej preprave a v prekládke.

Článok 47

Informačná infraštruktúra a telekomunikácie

Spolupráca sa zameria na stimulovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ako aj rozvíjania informačnej spoločnosti.

Prioritnými oblasťami spolupráce budú:

- umožniť spoluprácu v oblasti telekomunikačných stratégií, tvorby sietí a infraštruktúr pre informačnú spoločnosť,

- nastoliť dialóg o otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou a podporovať výmenu informácií a organizovanie seminárov a konferencií k tejto problematike,

- podporovať a realizovať spoločné projekty zamerané na zavádzanie nových telekomunikačných služieb a aplikácií súvisiacich s informačnou spoločnosťou,

- umožniť výmenu informácií o normalizácii, testovaní zhody a osvedčovaní v informačných a komunikačných technológiách,

- vzájomné prepojenie a prevádzkovateľnosť sieťových a telematických služieb.

Článok 48

Energetika

Cieľom spolupráce v oblasti energetiky bude napomáhať Západnému brehu a Pásmu Gazy získať technológie a infraštruktúru potrebnú na jeho rozvoj, najmä s cieľom umožniť prepojenie medzi jeho ekonomikou a ekonomikou spoločenstva.

Prioritnými oblasťami spolupráce budú:

- podpora obnoviteľných zdrojov energie,

- podpora úspory energie a energetickej efektivity,

- podpora prevádzok určených na umožnenie tranzitu plynu, ropy a elektriny a aplikovaného výskumu do databázových sietí v hospodárskom a sociálnom sektore spájajúcich predovšetkým spoločenstvo a palestínskych prevádzkovateľov a

- podpora modernizácie a rozvoja energetických sietí a ich napojenia na siete spoločenstva.

Článok 49

Vedecko-technická spolupráca

Zmluvné strany sa budú usilovať podporovať spoluprácu v rámci vedecko-technického rozvoja.

Cieľom spolupráce je:

a) podnecovanie tvorby trvalých vzťahov medzi vedeckými spoločenstvami, predovšetkým prostredníctvom:

- poskytovania prístupu palestínskym inštitúciám k výskumným a technologickým rozvojovým programom spoločenstva v súlade s pravidlami spoločenstva upravujúcimi účasť nečlenských krajín spoločenstva na takýchto programoch,

- palestínskej účasti v sieti decentralizovanej spolupráce,

- podpory synergie vo vzdelávaní a výskume;

b) skvalitnenie palestínskej výskumnej spôsobilosti;

c) stimulovanie technologických inovácií a transfer nových technológií a know-how;

d) podnecovanie všetkých aktivít zameraných na vytvorenie synergie na regionálnej úrovni.

Článok 50

Životné prostredie

Cieľom spolupráce bude zabrániť zhoršovaniu stavu životného prostredia, kontrolovať jeho znečistenie, chrániť ľudské zdravie a zabezpečovať racionálne využitie prírodných zdrojov s cieľom podporovať udržateľný rozvoj.

Prioritné budú záležitosti súvisiace s: dezertifikáciou, vodným hospodárstvom, salinizáciou, vplyvom poľnohospodárstva na kvalitu pôdy a vody, vhodné využitie energie, dopadom rozvoja priemyslu vo všeobecnosti a bezpečnosťou priemyselných závodov konkrétne, hospodárením s odpadom, integrovaným riadením citlivých oblastí, kvalitou morskej vody a kontrolou a prevenciou znečistenia morí a oceánov a environmentálnym vzdelávaním a povedomím.

Spoluprácu podporí využívanie vyspelých nástrojov environmentálneho riadenia, environmentálnych monitorovacích metód a dohľadu, vrátane využitia environmentálneho informačného systému (EIS) a environmentálneho hodnotenia vplyvov (EIA).

Článok 51

Cestovný ruch

Prioritami spolupráce je:

- podpora investícií v cestovnom ruchu,

- skvalitnenie poznania odvetvia cestovného ruchu a zabezpečenie väčšej konzistencie stratégií ovplyvňujúcich cestovný ruch,

- podpora vhodného sezónneho rozšírenia cestovného ruchu,

- podpora spolupráce medzi regiónmi a mestami susediacich krajín,

- vyzdvihovanie významu kultúrneho dedičstva v cestovnom ruchu,

- priniesť do cestovného ruchu väčšiu konkurenciu vyššou profesionalizáciou, ktorá zabezpečí jeho vyvážený a udržateľný rozvoj.

Článok 52

Colná spolupráca

Colná spolupráca má zabezpečiť, aby sa dodržiavali ustanovenia o obchode a zaručilo spravodlivé obchodovanie.

Mohla by viesť k týmto formám spolupráce:

- rôzne formy výmeny informačných a vzdelávacích projektov,

- zjednodušenie kontrol a postupov týkajúcich sa colného prejednávania tovaru,

- zavedenie jednotného správneho dokladu a systému na prepojenie tranzitných ujednaní spoločenstva a palestínskych orgánov a

- odborná pomoc zo strany špecialistov spoločenstva.

Bez dosahu na iné formy spolupráce stanovené v tejto dohode správne orgány zmluvných strán si navzájom poskytnú pomoc v colných záležitostiach.

Článok 53

Spolupráca na štatistike

Hlavný cieľ spolupráce v tejto oblasti by sa mal zamerať na zabezpečenie porovnateľnosti a užitočnosti štatistiky týkajúcej sa zahraničného obchodu, financií a platobnej bilancie, populácie, migrácie, dopravy a komunikácií a vo všeobecnosti všetkých oblastí, ktoré upravuje táto dohoda a sú vhodné pre vytvorenie štatistiky.

Článok 54

Spolupráca v hospodárskej politike

Spolupráca sa zameriava na:

- výmenu informácií o makroekonomickej situácii a perspektívach, ako aj o rozvojových stratégiách,

- spoločné analýzy týkajúce sa ekonomických otázok spoločného záujmu a

- podnecovanie spolupráce medzi ekonómami a politikmi na Západnom brehu a v Pásme Gazy a v spoločenstve.

Článok 55

Regionálna spolupráca

Ako súčasť uskutočňovania hospodárskej spolupráce v rôznych oblastiach budú zmluvné strany podnecovať prevádzky zamerané na rozvoj spolupráce medzi palestínskymi orgánmi a ostatnými stredomorskými partnermi prostredníctvom technickej podpory.

Táto spolupráca bude významným prvkom podpory spoločenstva pri rozvoji regiónu ako celku.

Prioritnými budú prevádzky zamerané na:

- podporu medziregionálneho obchodu,

- rozvoj regionálnej spolupráce v oblasti životného prostredia,

- podnecovanie rozvoja komunikačnej infraštruktúry potrebnej na hospodársky rozvoj daného regiónu,

- upevňovanie rozvoja spolupráce mládeže v susediacich krajinách.

Okrem toho zmluvné strany posilnia vzájomnú spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánovania.

Na tento účel možno prijať tieto opatrenia:

- spoločné konanie zo strany regionálnych a miestnych orgánov v oblasti hospodárskeho rozvoja a

- vytvorenie mechanizmov na výmenu informácií a skúseností.

HLAVA IV

SPOLUPRÁCA V AUDIOVIZUÁLNYCH A KULTÚRNYCH ZÁLEŽITOSTIACH, INFORMÁCIÁCH A KOMUNIKÁCII

Článok 56

Zmluvné strany podporujú spoluprácu v audiovizuálnej oblasti ku vzájomnému prospechu. Zmluvné strany hľadajú spôsoby pridruženia palestínskych orgánov k iniciatívam spoločenstva v tejto oblasti, čím by sa umožnila spolupráca v oblastiach, ako je koprodukcia, vzdelávanie, rozvoj a distribúcia.

Článok 57

Zmluvné strany podporujú kultúrnu spoluprácu. Oblasť spolupráce môže predstavovať aktivity spoločenstva týkajúce sa najmä prekladov, výmeny umeleckých diel a umelcov, zachovávania a obnovovania historických a kultúrnych pamiatok a miest, vzdelávania osôb pracujúcich v kultúrnej oblasti, organizovania európsky orientovaných kultúrnych podujatí, pozdvihovania vzájomného povedomia a prispievania k rozširovaniu informácií o významných kultúrnych podujatiach.

Článok 58

Zmluvné strany sa zaväzujú nájsť spôsob, ako do značnej miery zlepšiť situáciu vo vzdelávaní a odbornom výcviku. S týmto cieľom sa bude venovať mimoriadna pozornosť prístupu žien ku vzdelaniu, vrátane odborných kurzov, vyššieho vzdelania a odborného výcviku.

S cieľom rozvoja úrovne expertízy starších samostatných pracovníkov vo verejnom a súkromnom sektore zmluvné strany posilnia svoju spoluprácu vo vzdelávaní a odbornom výcviku, ako aj spoluprácu medzi univerzitami a firmami.

Mala by sa aktívne podporovať príprava mladých ľudí na ich postavenie aktívnych občanov v demokratickej občianskej spoločnosti. Mala by sa teda podporovať a rozvíjať spolupráca v oblasti výchovy a vzdelávania mladých ľudí, vrátane prípravy mladých pracovníkov a vedúcich pracovníkov, výmen mladých a aktivít v oblasti dobrovoľnej služby.

Mimoriadna pozornosť sa bude venovať prevádzkam a programom, ktoré umožnia vytvorenie trvalých spojení (napr. MED-CAMPUS) medzi špecializovanými orgánmi v spoločenstve a na Západnom brehu a v Pásme Gazy, a to takých, ktoré podnietia združovanie a výmenu skúseností a technických zdrojov.

Článok 59

Zmluvné strany podporia aktivity vzájomného záujmu v oblasti informovanosti a komunikácií.

Článok 60

Spolupráca sa uskutočňuje najmä prostredníctvom:

a) pravidelného dialógu medzi zmluvnými stranami;

b) pravidelnej výmeny informácií a myšlienok v každej oblasti spolupráce vrátane stretnutí oficiálnych predstaviteľov a odborníkov;

c) poskytovania rád a skúseností a vzdelávania mladých palestínskych absolventov;

d) realizácie spoločných akcií, ako sú semináre a školenia;

e) technickej, správnej a regulačnej pomoci;

f) rozširovania informácií o spolupráci.

HLAVA V

FINANČNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 61

S cieľom dosiahnutia cieľov tejto dohody musí byť balík finančnej spolupráce dostupný palestínskym orgánom v súlade s náležitými postupmi a potrebnými finančnými zdrojmi.

Tieto postupy odsúhlasia obe zmluvné strany s využitím najvhodnejších nástrojov, akonáhle táto dohoda nadobudne platnosť.

Finančná spolupráca sa zameriava na:

- odozvu Západného brehu a Pásma Gazy na ekonomické dosahy vyplývajúce z postupného zavádzania oblasti voľného obchodu, predovšetkým pri modernizácií a reštrukturalizácii priemyslu,

- obchodné inštitúcie, ktoré podporujú väzby na zahraničné trhy,

- sprievodné opatrenia pre stratégie uskutočňované v sociálnej oblasti,

- modernizáciu ekonomickej a sociálnej infraštruktúry,

- podporu súkromných investícií a aktivít súvisiacich s vytváraním nových pracovných miest vo výrobných odvetviach,

- podporu reforiem zameraných na modernizáciu hospodárstva,

- služby,

- rozvoj miest a vidieka,

- životné prostredie,

- vytvorenie a skvalitnenie práce inštitúcií potrebných na správne fungovanie palestínskej verejnej správy a rozvoj demokracie a ľudských práv.

Článok 62

Aby bolo zabezpečené, že sa koordinovaný prístup prijme pri riešení akýchkoľvek výnimočných makroekonomických a finančných problémov, ktoré by mohli vyplynúť z plnenia tejto dohody, zmluvné strany musia využívať pravidelný hospodársky dialóg stanovený v hlave III na venovanie pozornosti monitorovaniu obchodu a finančných tokov vo vzťahu medzi nimi.

HLAVA VI

INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 63

1. Týmto sa vytvára Spoločný výbor pre obchod a spoluprácu medzi Európskym spoločenstvom a palestínskymi orgánmi uvedený v tejto dohode ako "spoločný výbor". V jeho právomoci je prijímať rozhodnutia v prípadoch stanovených v tejto dohode, ako aj v ostatných prípadoch potrebných s cieľom splnenia cieľov stanovených v tejto dohode.

Prijaté rozhodnutia sú záväzné pre zmluvné strany, ktoré prijmú také opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na ich uskutočnenie.

2. Spoločný výbor môže tiež formulovať akékoľvek rozhodnutia, odporúčania alebo stanoviská, ktoré pokladá za potrebné na splnenie základných cieľov a hladké plnenie tejto dohody.

3. Spoločný výbor prijme vlastný rokovací poriadok.

Článok 64

1. Spoločný výbor bude pozostávať zo zástupcov spoločenstva a palestínskych orgánov.

2. Spoločný výbor bude konať na základe vzájomnej dohody medzi spoločenstvom a palestínskymi orgánmi.

Článok 65

1. Úrad predsedu spoločného výboru bude striedavo zastávať spoločenstvo a palestínske orgány v súlade s podmienkami stanovenými v rokovacom poriadku.

2. Spoločný výbor sa stretne raz do roka a ak si to okolnosti vyžadujú aj z iniciatívy predsedu.

Článok 66

1. Spoločný výbor môže rozhodnúť o vytvorení akéhokoľvek ďalšieho výboru, ktorý mu môže pomáhať pri vykonávaní jeho povinností.

2. Spoločný výbor určí zloženie a povinnosti takýchto výborov a ich fungovanie.

Článok 67

1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže spoločnému výboru predložiť akýkoľvek spor súvisiaci s uplatňovaním alebo interpretáciou tejto dohody.

2. Spoločný výbor môže spor riešiť rozhodnutím.

3. Každá zmluvná strana sa zaväzuje prijať opatrenia určené na vykonanie rozhodnutia uvedeného v odseku 2.

4. V prípade, že nie je možné vyriešiť spor v súlade s odsekom 2, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže oznámiť druhej zmluvnej strane menovanie rozhodcu, pričom druhá zmluvná strana musí do dvoch mesiacov menovať druhého rozhodcu.

Spoločný výbor menuje tretieho rozhodcu.

Rozhodnutia rozhodcu sa prijímajú väčšinou.

Každá zmluvná strana sporu musí uskutočniť kroky potrebné na vykonanie rozhodnutia rozhodcu.

Článok 68

Nič v tejto dohode nebráni zmluvnej strane prijať akékoľvek opatrenia:

a) ktoré pokladá za potrebné na zabránenie úniku informácií v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami;

b) ktoré súvisia s výrobou zbraní, munície alebo vojnového materiálu alebo obchodovaním s nimi alebo s výskumom, vývojom alebo výrobou nevyhnutnou na obranné účely pod podmienkou, že takéto opatrenia nenarušujú podmienky hospodárskej súťaže v súvislosti s výrobkami určenými na zvláštne vojenské účely;

c) ktoré pokladajú za prvoradé pre vlastnú bezpečnosť v prípade vážnych vnútorných nepokojov, ktoré majú dosah na dodržiavanie zákonnosti a poriadku v čase vojny alebo vážneho medzinárodného napätia predstavujúceho hrozbu vojny, alebo pre vykonávanie povinností, ktoré prijali s cieľom zachovania mieru a medzinárodnej bezpečnosti.

Článok 69

V oblastiach upravených touto dohodou a bez dosahu na akékoľvek mimoriadne ustanovenia, ktoré obsahuje:

- ujednania uplatňované palestínskymi orgánmi, pokiaľ ide o spoločenstvo, nespôsobia nijakú diskrimináciu medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi ani ich spoločnosťami a firmami,

- ujednania uplatňované spoločenstvom, pokiaľ ide o palestínske orgány, nespôsobia nijakú diskrimináciu medzi príslušníkmi palestínskeho obyvateľstva, spoločnosťami alebo firmami Západného brehu a Pásma Gazy.

Článok 70

1. Zmluvné strany prijmú akékoľvek všeobecné alebo konkrétne opatrenia potrebné na plnenie ich povinností vyplývajúcich z tejto dohody. Dohliadnu na to, aby ciele stanovené v tejto dohode boli splnené.

2. Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán je presvedčená, že druhá zmluvná strana si nesplnila povinnosť vyplývajúcu z tejto dohody, môže prijať vhodné opatrenia. Skôr ako tak urobí, okrem prípadov mimoriadnej naliehavosti, poskytne spoločnému výboru všetky dôležité informácie potrebné na podrobné preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe zmluvné strany.

Pri výbere opatrení musia byť prvoradé tie, ktoré v čo najmenšej miere narušujú plnenie tejto dohody. Tieto opatrenia musia byť bezodkladne oznámené spoločnému výboru a budú predmetom konzultácií v rámci spoločného výboru, ak o to požiada druhá zmluvná strana.

Článok 71

Prílohy 1 až 3 a protokoly 1 až 3 tvoria nedeliteľnú súčasť tejto dohody.

Deklarácie budú uvedené v záverečnom akte, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 72

Na účely tejto dohody pojem "zmluvné strany" znamená OOP v prospech palestínskych orgánov a spoločenstvo, z ktorých každý bude konať v súlade so svojimi príslušnými právomocami.

Článok 73

Táto dohoda platí na jednej strane na územiach, na ktorých platí Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a za podmienok stanovených v tejto Zmluve, a na druhej strane na území Západného brehu a Pásma Gazy.

Článok 74

Táto dohoda vyhotovená v dánskom, holandskom, anglickom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom, španielskom, švédskom a arabskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické, bude uložená na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 75

1. Túto dohodu odsúhlasia zmluvné strany v súlade so svojimi postupmi.

Táto dohoda nadobúda platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po dátume, kedy si zmluvné strany navzájom oznámili, že postupy uvedené v prvom odseku boli vykonané.

2. Najneskôr 4. mája 1999 sa začnú rokovania, ktorých cieľom je uzavrieť európsko-stredomorskú dohodu o pridružení. Do uzatvorenia takejto dohody zostáva v platnosti táto dohoda s výhradou akýchkoľvek zmien a doplnkov, na ktorých sa zmluvné strany dohodli.

3. Každá zmluvná strana môže od tejto dohody odstúpiť oznámením druhej zmluvnej strane. Dohoda stráca platnosť po šiestich mesiacoch od dátumu takéhoto oznámenia.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Zoznam príloh

Príloha 1: | Výrobky uvedené v článku 7 ods. 1 |

Príloha 2: | Výrobky uvedené v článku 7 ods. 2 |

Príloha 3: | Výrobky uvedené v článku 8 ods. 2 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1

VÝ5ROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 7 ODSEK 1

Číselné znaky | Opis tovaru |

0403 | Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao: |

04031051 až04031099 | Jogurt, ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao |

04039071 až04039099 | Ostatné, ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao |

07104000 | Sladká kukurica (tiež varená vo vode alebo v pare), mrazená |

07119030 | Sladká kukurica, dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírenej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu |

ex1517 | Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516: |

15171010 | Margarín, okrem tekutého margarínu, obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov |

15179010 | Ostatné, obsahujúce viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov |

ex1704 | Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao; okrem výťažkov zo sladkého drievka obsahujúce viac ako 10 % hmotnosti sacharózy, ale neobsahujúce ostatné pridané látky, zahrnuté do položky 17049010 |

1806 | Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao |

ex1901 | Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krupičky, krupice, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404 neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, okrem prípravkov podpoložky 19019091 |

ex1902 | Cestoviny, tiež varené alebo plnené podpoložiek 19022010 a 19022030; kuskus, tiež pripravený |

1903 | Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných formách |

1904 | Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky); obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách, predvarené alebo inak pripravené |

1905 | Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, ryžové cesto a podobné výrobky |

20019030 | Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata), pripravená alebo konzervovaná v octe alebo kyseline octovej |

20019040 | Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac škrobu, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej |

20041091 | Zemiaky vo forme múky, krupice alebo vločiek, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazené |

20049010 | Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata), pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená |

20052010 | Zemiaky vo forme múky, krupice alebo vločiek, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazené |

20058000 | Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata), pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená |

20089245 | Prípravky typu "Müsli" na základe nepražených obilných vločiek |

20089985 | Kukurica, iná ako sladká kukurica (Zea mays var. Saccharata), pripravená alebo konzervovaná inak, neobsahujúca pridaný alkohol alebo pridaný cukor |

20089991 | Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac škrobu, inak pripravené alebo konzervované, neobsahujúce pridaný alkohol alebo pridaný cukor |

21011098 | Prípravky na základe kávy |

21012098 | Prípravky na základe čaju alebo maté |

21013019 | Pražené kávové náhradky, okrem čakanky praženej |

21013099 | Výťažky, esencie a koncentráty z kávových náhradiek, okrem praženej čakanky |

21021031 až21021039 | Pekárske kvasinky |

ex2103 | Omáčky a prípravky na omáčky: majonéza |

2105 | Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao |

ex2106 | Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, okrem zahrnutých do podpoložiek 21061020 a 21069092 a iné ako ochutené alebo farbené cukrové sirupy |

220290912202909522029099 | Nealkoholické nápoje, okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009, obsahujúce produkty položiek 0401 až 0404 alebo tuky získané z produktov položiek 0401 až 0404 |

29054300 | Manitol |

290544 | D-glucitol (sorbitol) |

ex350510 | Dextríny a ostatné modifikované škroby, okrem esterifikovaných alebo éterifikovaných škrobov podpoložky 35051050 |

350520 | Gleje na báze škrobu alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov |

380910 | Prípravky na úpravu povrchu, nosiče farbív urýchľujúce farbenie alebo upevňujúce farbiace látky a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá), druhov používaných v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté |

382360 | Sorbitol, iný ako podpoložky 290544 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 2

VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 7 (2)

Číselné znaky | Opis tovaru |

| |

1902 | Cestoviny a kuskus: |

| A | z tvrdej pšenice |

| B | ostatné |

190510 | Chrumkavý chlieb |

19052090 | Medovník a podobné, neurčené pre diabetikov: |

| A | obsahujúce v hmotnosti viac ako 15 % múky z obilnín iných ako pšenica vo vzťahu k celkovému obsahu múk |

| B | ostatné |

ex3000 | A | Wafle a oblátky |

| A1 | neplnené, tiež poliate |

| A1a | obsahujúce v hmotnosti viac ako 15 % múky z obilnín iných ako pšenica vo vzťahu k celkovému obsahu múky |

| A1b | ostatné |

| A2 | ostatné |

| A2a | obsahujúce nie menej ako 1,5 % mliečnych tukov alebo nie menej ako 2,5 % mliečnych bielkovín |

| A2b | ostatné |

19054010 | Sucháre obsahujúce pridaný cukor, med, ostatné sladiace látky, vajcia, tuk, syr, ovocie, kakao alebo podobné: |

| A | obsahujúce v hmotnosti viac ako 15 % múky z obilnín iných ako pšenica vo vzťahu k celkovému obsahu múky |

| B | ostatné |

1905 | |

ex3000) + 9019 | B | Ostatné pekárske výrobky obsahujúce pridaný cukor, med, ostatné sladiace látky, vajcia, tuk, syr, ovocie, kakao alebo podobné: |

| B1 | obsahujúce pridané vajcia, nie menej ako 2,5 % hmotnosti |

| B2 | obsahujúce pridané sušené ovocie alebo orechy: |

| B2a | obsahujúce nie menej ako 1,5 % mliečnych tukov a nie menej ako 2,5 % mliečnych bielkovín; pozri prílohu V |

| B2b | ostatné |

| B3 | obsahujúce v hmotnosti menej ako 10 % pridaného cukru a neobsahujúce pridané vajcia, sušené ovocie alebo orechy |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 3

VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 8 ODSEK 2

Číselné znaky | Opis tovaru |

1704 90 39/05 | Cukrovinky a tvrdé bonbóny |

1806 32 00/2 | Čokoláda |

1905 90 90/7 | Sušienky a oblátky |

2005 20 90/6 | Lupienky a ľahké jedlá |

6208 51 00/2 | Kúpacie plášte zo slučkovej uterákoviny |

63026000 | Toaletná a kuchynská bielizeň zo slučkovej uterákoviny (froté) alebo podobnej slučkovej textílie |

--------------------------------------------------

Zoznam protokolov

Protokol 1 | Ujednania vzťahujúce sa na dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich zo Západného brehu a Pásma Gazy do spoločenstva |

Protokol 2 | Ujednania vzťahujúce sa na dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich zo spoločenstva na Západný breh a do Pásma Gazy |

Protokol 3 | Vymedzenie pojmu "pôvodné výrobky" a metódy administratívnej spolupráce |

--------------------------------------------------

PROTOKOL 1

o dojednaniach vzťahujúcich sa na dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich zo Západného brehu a Pásma Gazy do spoločenstva

Článok 1

1. Výrobky uvedené v prílohe pochádzajúce zo Západného brehu a Pásma Gazy budú prijaté na dovoz do spoločenstva v súlade s podmienkami stanovenými nižšie a v prílohe.

2. Dovozné clá sa alebo zrušia, alebo znížia o percento stanovené pre jednotlivý výrobok v stĺpci A.

Ak Spoločná colná tarifa stanovuje uplatňovanie ciel a konkrétneho cla ad valorem na určité výrobky, sadzby zníženia uvedené v stĺpcoch A a C, ako uvádza odsek 3, sa vzťahujú len na clo ad valorem.

3. Clá sa pri niektorých výrobkoch rušia v rámci limitov tarifných kvót uvedených v stĺpci B.

Clá Spoločnej colnej tarify týkajúce sa dovážaných množstiev prevyšujúcich kvóty sa znižuje o percento uvedené v stĺpci C.

4. Referenčné množstvá dohodnuté na niektoré iné výrobky, ktoré nepodliehajú clu, sú uvedené v stĺpci D.

Ak množstvá dovážaného výrobku prekračujú referenčné množstvá, môže spoločenstvo s ohľadom na ročný prehľad obchodných tokov, ktoré uskutočňuje, podrobiť príslušný výrobok tarifnej kvóte spoločenstva, objem ktorého sa rovná referenčnému množstvu. V takých prípadoch sa na množstvá dovážané nad limit kvóty celkom alebo čiastočne uplatňuje clo spoločnej colnej tarify podľa príslušného výrobku, ako je uvedené v stĺpci C.

5. Na iné výrobky ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 3 a 4, môže spoločenstvo stanoviť referenčné množstvo, ako uvádza odsek 4, ak s ohľadom na ročný prehľad obchodu, ktorý uskutočňuje, skonštatuje, že objem dovozu môže na trhu spoločenstva spôsobiť ťažkosti. Ak výrobok následne podlieha tarifnej kvóte za podmienok stanovených v odseku 4, clo spoločnej colnej tarify sa uplatňuje celkom alebo znížené, vzhľadom na príslušný výrobok, o percentá uvedené v stĺpci C, pokiaľ ide o množstvá dovážané nad rámec kvóty.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA K PROTOKOLU 1

Číselné znaky | Opis | A | B | C | D |

Znížená colná sadzba MFN | Tarifná kvóta Objem | Znížená colná sadzba mimo súčasnej alebo možnej tarifnej kvóty | Referenčné množstvo |

(%) | (t) | | (t) |

ex060310 | Rezané kvety a puky, čerstvé | 100 | 1500 | 0 % | |

ex07020010 | Paradajky, čerstvé alebo chladené, od 1. 12. do 31. 3. | 100 | | 60 % | 1000 |

ex070310 | Cibuľa a šalotka, čerstvá alebo chladená, od 15. 2. do 15. 5. | 100 | | 60 % | |

ex07033000 | Baklažán, čerstvý alebo chladený, od 15. 1. do 30. 4. | 100 | | 60 % | 3000 |

ex070960 | Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta, čerstvé alebo chladené: | | | | |

07096010 | Sladká paprika alebo pimentos | 100 | | 40 % | 1000 |

07096099 | Ostatné | 100 | | 80 % | |

ex07099070 | Tekvice, čerstvé alebo chladené, od 1. 12. do konca februára | 100 | | 60 % | 300 |

ex07099090 | Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená Divá cibuľa rodu Muscari comosum, od 15. 2. do 15. 5. | 100 | | 60 % | |

ex071080 | Ostatná zelenia, tiež varená vo vode alebo v pare, mrazená | 100 | | | |

07108059 | Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta, iné ako sladká paprika alebo pimentos | 100 | | 80 % | |

07119010 | Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta, okrem sladkej papriky alebo pimentos, dočasne konzervované, ale nevhodné na bezprostrednú konzumáciu | 100 | | 80 % | |

ex080510 | Čerstvé pomaranče | 100 | | 60 % | 25000 |

ex080520 | Mandarínky (vrátane druhov tangerines a satsumas); klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé | 100 | | 60 % | 500 |

ex080530 | Citróny (citrus limon, citrus limonum), čerstvé | 100 | | 40 % | 800 |

08054000 | Grapefruity a pomelá | 100 | | 80 % | |

ex08071090 | Čerstvé melóny, od 1. 11. do 31. 5. | 100 | | 50 % | 10000 |

ex08101090 | Čerstvé jahody, od 1. 11. do 31. 3. | 100 | 1200 | 0 % | |

ex08129020 | Pomaranče, drvené, dočasne konzervované, ale nevhodné na bezprostrednú konzumáciu | 100 | | 80 % | |

09042039 | Paprika iná ako sladká paprika alebo pimentos, sušená, nedrvená ani nemletá | 100 | | 80 % | |

20019020 | Plody rodu Capsicum iné ako sladká paprika alebo pimentos, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej | 100 | | 80 % | |

20059010 | Plody rodu Capsicum iné ako sladká paprika alebo pimentos, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej | 100 | | 80 % | |

--------------------------------------------------

PROTOKOL 2

o dojednaniach vzťahujúcich sa na dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich zo spoločenstva na Západný breh a do Pásma Gazy

1. Výrobky uvedené v prílohe pôvodom zo spoločenstva budú pripustené na dovoz na Západný breh a do Pásma Gazy podľa tu a v prílohe uvedených podmienok.

2. Dovozné clá pri dovoze sa rušia alebo znížia na úroveň uvedenú v stĺpci "A" v rámci limitu tarifnej kvóty uvedenej v stĺpci "B" a podliehajú zvláštnym ustanoveniam uvedeným v stĺpci "C".

3. Pre množstvá dovážané nad limit tarifných kvót platia všeobecné clá vzťahujúce sa na tretie krajiny s výhradou ustanovení uvedených v stĺpci "C".

4. Pre syry a tvaroh sa od 1. januára 1997 do 1. januára 2000 tarifná kvóta zvyšuje na báze štyroch rovnakých splátok, pričom každá zodpovedá 10 % tohto objemu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA K PROTOKOLU 2

Číselné znaky | Opis | A | B | C |

Colná sadzba | Tarifná kvóta | Zvláštne ustanovenie |

(%) | (t) | |

01029071 | Živé hovädzie zvieratá jatočné s hmotnosťou presahujúcou 300 kg | 0 | 300 | |

02023090 | Mrazené mäso z hovädzích zvierat vykostené (okrem štvrtín) | 0 | 200 | |

02062290 | Mrazené jedlé hovädzie pečienky (okrem tých, ktoré sa používajú na výrobu farmaceutických výrobkov) | 0 | 100 | |

04069023 | Eidam (okrem strúhaného alebo práškového a na ďalšie spracovanie) | 4 USD/kg | 100 | S výhradou článku 1.4 |

04069078 | Gouda (s obsahom tuku v hmotnosti = < 40 % a obsahom vody,…) | 4 USD/kg | 100 | S výhradou článku 1.4 |

11010015 | Múka z mäkkej pšenice a zo špaldy | 0 | 1100 | |

23099098 | Ostatné prípravky používané ako krmivo pre zvieratá,… | 2 | 100 | |

--------------------------------------------------

PROTOKOL 3

ktorý sa týka vymedzenia pojmu "pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce

OBSAH

HLAVA I

Článok 1

HLAVA II

Článok 2

Článok 3

Článok 4

Článok 5

Článok 6

Článok 7

Článok 8

Článok 9

Článok 10

HLAVA III

Článok 11

Článok 12

Článok 13

HLAVA IV

Článok 14

HLAVA V

Článok 15

Článok 16

Článok 17

Článok 18

Článok 19

Článok 20

Článok 21

Článok 22

Článok 23

Článok 24

Článok 25

Článok 26

Článok 27

Článok 28

Článok 29

HLAVA VI

Článok 30

Článok 31

Článok 32

Článok 33

Článok 34

HLAVA VII

Článok 35

Článok 36

HLAVA VIII

Článok 37

Článok 38

Článok 39

PRÍLOHY

Príloha I

Príloha II

Príloha III

Príloha IV

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto protokolu:

a) "výroba" znamená akýkoľvek spôsob opracovania alebo spracovania, vrátane skladania alebo špecifických operácií;

b) "materiál" znamená akúkoľvek zložku, surovinu, komponent alebo súčiastku, atď., používanú pri zhotovovaní výrobku;

c) "výrobok" znamená zhotovený výrobok, aj keď je určený na následné použitie pri ďalšej výrobnej operácii;

d) "tovar" znamená materiály aj výrobky;

e) "colná hodnota" znamená hodnotu, ako je stanovená v súlade s dohodou o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (dohoda WTO o colnom hodnotení);

f) "cena zo závodu" znamená cenu zaplatenú za výrobok zo závodu výrobcovi v spoločenstve alebo na Západnom brehu a v Pásme Gazy, v podniku ktorého sa uskutočnilo posledné opracovanie alebo spracovanie za predpokladu, že cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov mínus vnútorné dane, ktoré sú alebo môžu byť zaplatené, ak sa získaný výrobok vyváža;

g) "hodnota materiálu" znamená colnú hodnotu v čase dovozu nepôvodných použitých materiálov alebo, ak táto nie je známa a nemožno ju preukázať, prvú preukázateľnú cenu zaplatenú za materiály v spoločenstve alebo na Západnom brehu a v Pásme Gazy;

h) "hodnota pôvodných materiálov" znamená hodnotu takých materiálov, ako ich vymedzuje pododsek g) platný mutatis mutandis;

i) "pridanú hodnotu" predstavuje cena zo závodu mínus colná hodnota každého zo začlenených výrobkov, ktorý nemá pôvod v krajine, z ktorej sú takéto výrobky získané;

j) "kapitoly" a "položky" znamenajú kapitoly a položky (štvormiestne číselné znaky) používané v nomenklatúre, ktorá tvorí Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru spoločenstva v tomto protokole uvádzaný ako "Harmonizovaný systém" alebo "HS";

k) "zatriedený" sa vzťahuje na zatriedenie výrobku alebo materiálu do konkrétnej položky;

l) "zásielka" znamená výrobky, ktoré sú alebo súčasne odoslané jedným vývozcom jednému príjemcovi, alebo uvedené v samostatnom prepravnom doklade o ich preprave od vývozcu príjemcovi alebo, v prípade, že takýto doklad nie je k dispozícii, v samostatnej faktúre;

m) "územia" zahŕňajú aj teritoriálne vody.

HLAVA II

VYMEDZENIE POJMU "PÔVODNÉ VÝROBKY"

Článok 2

Všeobecné požiadavky

1. Na účely vykonávania tejto dohody sa za výrobky s pôvodom v spoločenstve pokladajú tieto výrobky:

a) výrobky celkom získané v spoločenstve v zmysle článku 4 tohto protokolu;

b) výrobky získané v spoločenstve obsahujúce materiály, ktoré neboli celkom získané v spoločenstve za predpokladu, že takéto materiály prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním v spoločenstve v zmysle článku 5 tohto protokolu.

2. Na účely vykonávania tejto dohody sa za výrobky s pôvodom na Západnom brehu a v Pásme Gazy pokladajú tieto výrobky:

a) výrobky celkom získané na Západnom brehu a v Pásme Gazy v zmysle článku 4 tohto protokolu;

b) výrobky získané na Západnom brehu alebo v Pásme Gazy obsahujúce materiály, ktoré neboli celkom získané v spoločenstve za predpokladu, že takéto materiály prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním v spoločenstve v zmysle článku 5 tohto protokolu.

Článok 3

Dvojstranná kumulácia pôvodu

1. Materiály pochádzajúce zo spoločenstva sa pokladajú za materiály pochádzajúce zo Západného brehu a Pásma Gazy, ak sú začlenené do výrobku tam získaného. Nie je potrebné, aby takéto materiály prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním za predpokladu, že boli opracované alebo spracované nad rámec toho, ktoré uvádza článok 6 ods. 1 tohto protokolu.

2. Materiály pochádzajúce zo Západného brehu a Pásma Gazy sa pokladajú za materiály pochádzajúce zo spoločenstva, ak sú začlenené do výrobku tam získaného. Nie je potrebné, aby takéto materiály prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním za predpokladu, že boli opracované alebo spracované nad rámec toho, ktoré uvádza článok 6 ods. 1 tohto protokolu.

Článok 4

Celkom získané výrobky

1. Tieto sa pokladajú za celkom získané v spoločenstve alebo na Západnom brehu a v Pásme Gazy:

a) minerálne výrobky vyťažené z vlastnej pôdy alebo morského dna;

b) zeleninové výrobky, ktoré sa tu urodili;

c) živé zvieratá tu narodené a dochované;

d) výrobky zo živých zvierat tu dochovaných;

e) výrobky získané lovom alebo rybolovom tu uskutočneným;

f) výrobky rybolovu a ostatné výrobky získané z mora mimo teritoriálnych vôd spoločenstva alebo Západného brehu a Pásma Gazy na vlastných plavidlách;

g) výrobky vyrobené na palube vlastných rybárskych spracovateľských lodí výhradne z výrobkov uvedených v pododseku f);

h) použitý tovar tam zhromaždený, ktorý je vhodný len na obnovu surovinových zdrojov, vrátane použitých pneumatík, ktoré sú vhodné len na protektorovanie alebo na použitie ako odpad;

i) odpad a šrot z výrobných operácií tam vykonávaných;

j) výrobky vyťažené z morskej pôdy alebo podzákladia mimo vlastných teritoriálnych vôd za podmienky, že vlastnia výhradné práva na spracovanie takejto pôdy alebo podzákladia;

k) tovar tam vyrobený výhradne z výrobkov uvedených v pododsekoch a) až j).

2. Pojmy "vlastné plavidlá" a "vlastné rybárske spracovateľské lode" v odseku 1 písm. f) a g) sa vzťahujú len na plavidlá a rybárske spracovateľské lode:

a) ktoré sú registrované alebo evidované v niektorom členskom štáte ES alebo na Západnom brehu a v Pásme Gazy;

b) ktoré sa plavia pod zástavou niektorého členského štátu ES alebo Západného brehu a Pásma Gazy;

c) ktoré aspoň na 50 % vlastní príslušník členského štátu ES alebo Západného brehu a Pásma Gazy alebo spoločnosť so sídlom v jednom z týchto štátov, ktorého riaditeľ alebo riaditelia, predseda predstavenstva alebo dozornej rady a väčšina členov takýchto orgánov sú štátni príslušníci členských štátov ES alebo Západného brehu a Pásma Gazy a ktorého, okrem toho, v prípade partnerskej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, aspoň polovica majetku patrí štátom alebo štátnym orgánom či štátnym príslušníkom daných štátov;

d) ktorých veliteľ a veliteľský zbor sú štátnymi príslušníkmi členských štátov ES alebo Západného brehu a Pásma Gazy a

e) ktorých aspoň 75 % posádky tvoria štátni príslušníci členských štátov ES alebo Západného brehu a Pásma Gazy.

Článok 5

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

1. Na účely článku 2 sa výrobky, ktoré nie sú celkom získané, pokladajú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky stanovené v zozname uvedenom v prílohe II.

Podmienky uvedené vyššie stanovujú pre všetky výrobky upravené touto dohodou opracovanie alebo spracovanie, ktoré sa musí vykonať na nepôvodných materiáloch používaných pri výrobe a platí len vo vzťahu k takýmto materiálom. Z toho vyplýva, že ak sa výrobok, ktorý získal štatút pôvodu splnením podmienok stanovených v zozname, používa pri výrobe iného výrobku, podmienky uplatniteľné na výrobok, do ktorého je začlenený, sa naňho nevzťahujú a nezohľadňujú sa nepôvodné materiály, ktoré sa mohli použiť pri jeho výrobe.

2. Bez ohľadu na odsek 1 nepôvodné materiály, ktoré by v súlade s podmienkami stanovenými v zozname nemali byť použité pri výrobe výrobku, môžu byť napriek tomu použité za podmienky, že:

a) ich celková hodnota nepresiahne 10 % z ceny zo závodu daného výrobku;

b) nijaká výška percenta uvedeného v zozname pre maximálnu hodnotu nepôvodných materiálov sa neprekročí pri uplatňovaní tohto odseku.

Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky v rozsahu kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

3. Odseky 1 a 2 platia s výnimkou, ako je uvedená v článku 6.

Článok 6

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, nasledujúce operácie sa pokladajú za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na udelenie štatútu pôvodných výrobkov bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky článku 5, alebo nie:

a) operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie výrobkov v dobrom stave počas prepravy a skladovania (vetranie, rozkladanie, sušenie, chladenie, uloženie do soli, oxidu siričitého alebo iných vodných roztokov, odstránenie poškodených častí a podobné operácie);

b) jednoduché operácie pozostávajúce z odstránenia prachu, preosievanie alebo čistenie, triedenie, rozdeľovanie, prispôsobovanie (vrátane skladania súprav výrobkov), umývanie, natieranie, rozrezávanie;

c) i) výmena balenia a rozobratie a zloženie balíkov;

ii) jednoduché uloženie do fliaš, vriec, puzdier, škatúľ, pripevnenie na kartóny alebo tabule atď., a všetky ostatné jednoduché baliace operácie;

d) pripevňovanie označení, etikiet a iných podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly;

e) jednoduché kombinovanie výrobkov rovnakého alebo rôzneho druhu, keď jedna alebo viac súčastí kombinácie nespĺňa podmienky stanovené v tomto protokole, aby mohli byť v spoločenstve a na Západnom brehu a v Pásme Gazy pokladané za pôvodné;

f) jednoduché skladanie súčastí, ktoré tvoria kompletný výrobok;

g) spojenie dvoch a viacerých operácií špecifikovaných v pododsekoch a) až f);

h) zabíjanie zvierat.

2. Všetky operácie vykonávané v spoločenstve alebo na Západnom brehu a v Pásme Gazy na danom výrobku sa pri určovaní, či opracovanie alebo spracovanie, ktorým daný výrobok prešiel, sa bude pokladať za nedostatočné v zmysle odseku 1, posudzujú spolu.

Článok 7

Kvalifikačná jednotka

1. Kvalifikačnou jednotkou pre uplatňovanie ustanovení tohto protokolu je konkrétny výrobok, ktorý sa pokladá za základnú jednotku pri určovaní triedenia pomocou nomenklatúry Harmonizovaného systému.

S toho vyplýva, že:

a) ak je výrobok pozostávajúci zo skupiny alebo súboru výrobkov zatriedený na základe podmienok Harmonizovaného systému do jednej položky, tento celok tvorí kvalifikačnú jednotku;

b) ak zásielka pozostáva z niekoľkých zhodných výrobkov zatriedených do rovnakej položky Harmonizovaného systému, každý výrobok musí byť pri uplatňovaní ustanovení tohto protokolu posudzovaný jednotlivo.

2. Ak na základe všeobecného pravidla 5 Harmonizované systému je na účely triedenia spolu s výrobkom uvedené aj balenie, bude zahrnuté na účely určenia pôvodu.

Článok 8

Príslušenstvo, náhradné súčiastky a nástroje

Príslušenstvo, náhradné súčiastky a nástroje expedované spolu so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného zariadenia a sú zahrnuté v jeho cene alebo ktoré nie sú fakturované zvlášť, sa pokladajú za súčasť predmetného zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla.

Článok 9

Súpravy

Súpravy, ako ich vymedzuje všeobecné pravidlo 3 Harmonizovaného systému, sa pokladajú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky výrobky, ktoré tvoria ich súčasť. Napriek tomu, ak sa súprava skladá z pôvodných aj nepôvodných výrobkov, súprava ako celok sa pokladá za pôvodnú za podmienky, že hodnota nepôvodných výrobkov nepresiahne 15 % ceny zo závodu tejto súpravy.

Článok 10

Neutrálne prvky

Aby bolo možné určiť, či je výrobok pôvodný, nie je potrebné určiť pôvod nasledujúceho, ktoré môže byť pri jeho výrobe použité:

a) energia a palivo;

b) závod a zariadenie;

c) stroje a nástroje;

d) tovar, ktorý sa nevkladá a nie je ani určený na vkladanie do konečného zloženia výrobku.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 11

Princíp teritoriality

1. Podmienky stanovené v hlave II súvisiace s nadobudnutím štatútu pôvodu musia byť v spoločenstve a na Západnom brehu a v Pásme Gazy splnené bez prerušenia.

2. Ak pôvodné výrobky vyvážané zo spoločenstva alebo Západného brehu a Pásma Gazy do ďalšej krajiny sa vrátia, musia byť pokladané za nepôvodné, ak nemožno vyhovujúcim spôsobom colným orgánom preukázať, že:

a) vrátený tovar je rovnaký tovar ako ten, ktorý bol vyvezený a

b) neprešiel nijakou operáciou nad rámec tej, ktorá je nevyhnutná na jeho zachovanie v dobrom stave, kým sa nachádzal v danej krajine alebo pri jeho vývoze.

Článok 12

Priama doprava

1. Preferenčný režim stanovený v tejto dohode sa vzťahuje len na výrobky spĺňajúce požiadavky tohto protokolu, ktoré sú medzi spoločenstvom a Západným brehom a Pásmom Gazy prepravované priamo. Avšak výrobky tvoriace jednu zásielku môžu byť v prípade okolností prepravované cez iné územia s preložením alebo dočasným uskladnením na takomto území za predpokladu, že zostávajú pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a nebudú podrobené iným operáciám, ako je vyloženie, naloženie alebo iná operácia určená na ich zachovanie v dobrom stave.

Pôvodné výrobky môžu byť prepravované potrubím cez iné územie ako územie spoločenstva alebo Západného brehu a Pásma Gazy.

2. Dôkaz o splnení podmienok stanovených v odseku 1 bude predložený colným orgánom dovážajúcej krajiny takto:

a) samostatným prepravným dokladom s uvedením úseku z vyvážajúcej krajiny cez tranzitnú krajinu alebo

b) osvedčením vydaným colnými orgánmi tranzitnej krajiny:

i) s presným opisom výrobkov;

ii) s uvedením dátumov vyloženia a naloženia výrobkov a v prípade potreby názvov lodí alebo ďalších použitých dopravných prostriedkov a

iii) s osvedčením podmienok, na základe ktorých zostali výrobky v tranzitnej krajine, alebo

c) ak nie je splnené ani jedno z uvedeného, akékoľvek zdôvodňujúce doklady.

Článok 13

Výstavy

1. Pôvodné výrobky zaslané na vystavenie v inej krajine a predané po vystavení na dovoz do spoločenstva alebo na Západný breh a do Pásma Gazy budú mať pri dovoze prospech z ustanovení dohody za predpokladu, že sa colným orgánom vyhovujúcim spôsobom preukáže, že:

a) vývozca tieto výrobky poslal zo spoločenstva alebo zo Západného brehu a Pásma Gazy do krajiny, v ktorej sa výstava konala a vystavil ich tam;

b) vývozca výrobky predal alebo inak poskytol osobe v spoločenstve alebo na Západnom brehu a v Pásme Gazy;

c) výrobky boli odoslané počas výstavy alebo bezprostredne po nej v stave, v akom boli odoslané na výstavu, a

d) výrobky, keďže boli odoslané na výstavu, neboli použité na iný účel ako na vystavenie na výstave.

2. Dôkaz o pôvode musí byť vydaný alebo vykonaný v súlade s ustanoveniami hlavy V a predložený bežným spôsobom colným orgánom dovážajúcej krajiny. Musí byť na ňom uvedený názov a adresa výstavy. V prípade potreby možno vyžadovať dodatočný písomný dôkaz o podmienkach, na základe ktorých boli vystavené.

3. Odsek 1 sa vzťahuje na kontraktačné, priemyselné, poľnohospodárske alebo remeselné výstavy, veľtrhy alebo podobné verejné ukážky alebo prehliadky, ktoré sa neorganizujú na osobné účely v obchodoch alebo podnikateľských priestoroch s cieľom predávať zahraničné výrobky a počas ktorých zostávajú výrobky pod colnou kontrolou.

HLAVA IV

REFUNDÁCIA ALEBO VÝNIMKA

Článok 14

Zákaz refundácie cla alebo výnimky z cla

1. Nepôvodné materiály používané pri výrobe výrobkov pochádzajúcich zo spoločenstva alebo zo Západného brehu a Pásma Gazy, na ktoré bol vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode v súlade s ustanoveniami hlavy V, nepodlieha v spoločenstve ani na Západnom brehu a v Pásme Gazy refundácii cla ani výnimke z cla akéhokoľvek druhu.

2. Zákaz v odseku 1 sa vzťahuje na akékoľvek ujednanie týkajúce sa refundácie, oslobodenia alebo neplatenia, čiastočného alebo úplného, ciel alebo poplatkov s rovnakým účinkom, vzťahujúce sa v spoločenstve alebo na Západnom brehu a v Pásme Gazy na materiály používané pri výrobe, ak sa výslovne alebo v skutočnosti uplatňuje takáto refundácia, oslobodenie alebo neplatenie, keď sa výrobky získané z daných materiálov vyvážajú, a nie keď tam zostávajú na domáce použitie.

3. Vývozca výrobkov uvedených v doklade o pôvode musí byť kedykoľvek pripravený predložiť na požiadanie colných orgánov všetky príslušné doklady preukazujúce, že v súvislosti s nepôvodnými materiálmi použitými pri výrobe predmetných výrobkov nezískal refundáciu a že už boli uhradené všetky clá a poplatky s rovnakým účinkom uplatňované na takéto materiály.

4. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa tiež vzťahujú na balenie v zmysle článku 7 ods. 2, príslušenstvo, náhradné súčiastky a náradie v zmysle článku 8 a na výrobky v súpravách v zmysle článku 9, ak takéto výrobky nie sú pôvodné.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú len na materiály druhu, na ktoré sa vzťahuje dohoda. Okrem toho, nevylučujú uplatňovanie vývozného refundačného systému na poľnohospodárske výrobky, uplatniteľného pri vývoze v súlade s ustanoveniami dohody.

6. Ustanovenia tohto článku nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2000 a možno ich na základe spoločného súhlasu prehodnotiť.

HLAVA V

DOKLAD O PÔVODE

Článok 15

Všeobecné požiadavky

1. Výrobky pôvodom zo spoločenstva majú pri dovoze na Západný breh a do Pásma Gazy a výrobky pôvodom zo Západného brehu a Pásma Gazy pri dovoze do spoločenstva prospech z tejto dohody pri predložení niektorého z týchto dokladov:

a) sprievodného osvedčenia EUR.1, ktorého vzor sa nachádza v prílohe III alebo

b) v prípadoch uvedených v článku 20 ods. 1, vyhlásenia, text ktorého je uvedený v prílohe IV, predloženého vývozcom na faktúre, dodacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade s dostatočne podrobným opisom príslušných výrobkov, na základe ktorého ich možno identifikovať (ďalej len "fakturačné vyhlásenie").

2. Bez ohľadu na odsek 1 pôvodné výrobky v zmysle tohto protokolu budú mať v prípadoch uvedených v článku 25 prospech z tejto dohody bez toho, aby musel byť predložený ktorýkoľvek z vyššie uvedených dokladov.

Článok 16

Postup na vydávanie sprievodného osvedčenia EUR.1

1. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny na základe písomnej žiadosti zo strany vývozcu alebo na vlastnú zodpovednosť vývozcu zo strany splnomocneného zástupcu.

2. Na tento účel vyplní vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca sprievodné osvedčenie EUR.1 a žiadosť, vzory ktorých sú uvedené v prílohe III. Tieto tlačivá musia byť vyplnené v jednom z jazykov, ktorým je napísaná táto dohoda a v súlade s ustanoveniami vnútorných právnych noriem vyvážajúcej krajiny. Ak sú vyplnené rukou, musia byť napísané perom a tlačeným písmom. Opis výrobkov musí byť uvedený v kolónke vyhradenej na tento účel bez prázdnych riadkov. Ak nie je kolónka celkom vyplnená, pod posledným riadkom opisu musí byť vedená vodorovná čiara a nevyplnené miesto prečiarknuté.

3. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 musí byť kedykoľvek pripravený predložiť na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej krajiny, v ktorej bolo vydané sprievodné osvedčenie EUR.1, všetky príslušné doklady dokazujúce štatút pôvodu príslušných výrobkov, ako aj plnenie ostatných požiada viek tohto protokolu.

4. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány členského štátu ES alebo Západného brehu a Pásma Gazy, ak príslušné výrobky možno pokladať za výrobky pôvodom zo spoločenstva, Západného brehu a Pásma Gazy alebo z jednej z krajín uvedených v článku 4 a spĺňajú ďalšie požiadavky tohto protokolu.

5. Vydávajúce colné orgány prijmú akékoľvek kroky potrebné na overenie štatútu pôvodu výrobkov a plnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu. Na tento účel majú právo požadovať akékoľvek doklady a uskutočniť akúkoľvek previerku účtov vývozcu alebo akúkoľvek inú kontrolu, ktorú pokladajú za nevyhnutnú. Vydávajúce colné orgány taktiež zabezpečia, aby tlačivá uvedené v odseku 2 boli riadne vyplnené. Skontrolujú predovšetkým to, či je vyplnené miesto na opis výrobkov takým spôsobom, aby nebolo možné doň neoprávnene vpisovať ďalšie údaje.

6. Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR.1 sa uvádza v kolónke 11 tohto osvedčenia.

7. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány a je k dispozícii vývozcovi, akonáhle sa uskutočnil alebo zabezpečil vlastný vývoz.

Článok 17

Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydané so spätnou platnosťou

1. Bez ohľadu na článok 16 ods. 7 možno sprievodné osvedčenie EUR.1 vydať po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, ak:

a) nebolo vydané v čase vývozu kvôli chybám alebo neúmyselným chýbajúcim údajom alebo mimoriadnym okolnostiam alebo

b) sa preukázalo vyhovujúcim spôsobom colným orgánom, že sprievodné osvedčenie EUR.1 bolo vydané, ale z technických dôvodov nebolo pri dovoze prijaté.

2. Pre vykonávanie odseku 1 musí vývozca vo svojej žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, na ktoré sa sprievodné osvedčenie vzťahuje, a dôvody svojej žiadosti.

3. Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 so spätnou platnosťou len po overení, že informácie uvedené v žiadosti vývozcu súhlasia s informáciami v zodpovedajúcom spise.

4. Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané so spätnou platnosťou musia byť potvrdené jedným z nasledujúcich slovných spojení:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

+++++ TIFF +++++

.

5. Potvrdenie uvedené v odseku 4 sa na sprievodnom osvedčení EUR.1 uvedie v kolónke "Poznámky".

Článok 18

Vydávanie duplikátov sprievodného osvedčenia EUR.1

1. V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR.1 môže vývozca požiadať colné orgány, ktoré ho vydali, o duplikát vystavený na základe vývozných dokladov, ktoré majú k dispozícii.

2. Duplikát vydaný týmto spôsobom musí byť potvrdený jedným z nasledujúcich slov:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

+++++ TIFF +++++

.

3. Potvrdenie uvedené v odseku 2 sa na duplikáte sprievodného osvedčenia EUR.1 uvedie v kolónke "Poznámky".

4. Duplikát, ktorý musí obsahovať dátum vydania pôvodného sprievodného osvedčenia EUR.1, nadobúda platnosť od tohto dátumu.

Článok 19

Vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1 na základe dokladu o pôvode vydaného alebo vystaveného skôr

Ak sú pôvodné výrobky pod kontrolou colného úradu v spoločenstve alebo na Západnom brehu a v Pásme Gazy, je možné nahradiť pôvodný doklad o pôvode jedným alebo viacerými sprievodnými osvedčeniami EUR.1 na účely odoslania všetkých alebo niektorých týchto výrobkov kamkoľvek v rámci spoločenstva alebo Západného brehu a Pásma Gazy. Náhradné sprievodné osvedčenie(-a) EUR.1 vydáva colný úrad, pod kontrolou ktorého sa výrobky nachádzajú.

Článok 20

Podmienky na vystavenie fakturačného vyhlásenia

1. Fakturačné vyhlásenie, ako ho uvádza článok 15 ods. 1 písm. b), môže vystaviť:

a) schválený vývozca v zmysle článku 21 alebo

b) vývozca na akúkoľvek zásielku pozostávajúcu z jedného alebo viacerých balení obsahujúcich pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6000 ECU.

2. Fakturačné vyhlásenie možno vystaviť, ak príslušné výrobky možno pokladať za výrobky pôvodom zo spoločenstva, Západného brehu a Pásma Gazy alebo z jednej z ďalších krajín uvedených v článku 4 a spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu.

3. Vývozca vystavujúci fakturačné vyhlásenie musí byť pripravený predložiť na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej krajiny všetky doklady dokazujúce štatút pôvodu príslušných výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.

4. Fakturačné vyhlásenie vystavuje vývozca písomne, pečiatkou alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo inom obchodnom doklade, pričom vyhlásenie, ktorého text je uvedený v prílohe IV, je v jednej z jazykových verzií stanovených v danej prílohe a v súlade s ustanoveniami vnútorných právnych noriem vyvážajúcej krajiny. Ak je vyhlásenie napísané rukou, musí byť použité pero a tlačené písmo.

5. Fakturačné vyhlásenie nesie originálny vlastnoručný podpis vývozcu. Avšak schválený vývozca v zmysle článku 21 nemusí podpísať takéto vyhlásenia za predpokladu, že sa colným orgánom vyvážajúcej krajiny písomne zaviaže, že preberá plnú zodpovednosť za akékoľvek fakturačné vyhlásenie, ktoré ho identifikuje, ako keby ho vlastnoručne sám podpísal.

6. Fakturačné vyhlásenie môže vystaviť vývozca, ak výrobky, na ktoré sa vzťahuje, sa vyvážajú alebo sa vyviezli pod podmienkou, že ho predloží v dovážajúcej krajine do dvoch rokov po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 21

Schválený vývozca

1. Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu oprávniť ktoréhokoľvek vývozcu, ktorý vykonáva častú prepravu výrobkov na základe tejto dohody, na vystavenie fakturačného vyhlásenia bez ohľadu na hodnotu príslušných výrobkov. Vývozca žiadajúci o takéto oprávnenie musí vyhovujúcim spôsobom poskytnúť colným orgánom všetky potrebné záruky na overenie štatútu pôvodu výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.

2. Colné orgány môžu štatút schváleného vývozcu udeliť s výhradou akýchkoľvek podmienok, ktoré pokladajú za potrebné.

3. Colné orgány udeľujú schválenému vývozcovi číslo colného oprávnenia, ktoré sa uvádza na fakturačnom vyhlásení.

4. Colné orgány monitorujú používanie oprávnenia schváleným vývozcom.

5. Colné orgány môžu toto oprávnenie kedykoľvek zrušiť. Konajú tak vtedy, ak už schválený vývozca neposkytuje záruky uvedené v odseku 1, neplní podmienky uvedené v odseku 2 či inak nesprávne používa oprávnenie.

Článok 22

Platnosť dokladu o pôvode

1. Doklad o pôvode platí po dobu štyroch mesiacov od dátumu vydania vo vyvážajúcej krajine a musí byť v rámci uvedenej lehoty predložený colným orgánom dovážajúcej krajiny.

2. Doklady o pôvode, ktoré boli predložené colným orgánom dovážajúcej krajiny po konečnom dátume na predloženie uvedenom v odseku 1, možno akceptovať na účely uplatňovania preferenčného režimu, ak nepredloženie týchto dokladov do stanoveného dátumu bolo zapríčinené výnimočnými okolnosťami.

3. V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny akceptovať doklady o pôvode, ak boli do stanoveného termínu predložené výrobky.

Článok 23

Predloženie dokladu o pôvode

Doklady o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej krajiny v súlade s postupmi platnými v danej krajine. Uvedené orgány môžu vyžadovať preklad dokladu o pôvode a takisto dovozné vyhlásenie s priloženým prehlásením vývozcu v tom zmysle, že výrobky spĺňajú podmienky nevyhnutné na vykonávanie tejto dohody.

Článok 24

Dovoz čiastočných zásielok

Ak na žiadosť dovozcu a za podmienok stanovených colnými orgánmi dovážajúcej krajiny sa rozobraté alebo nezmontované výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 a) Harmonizovaného systému spadajúce do oddielov XVI a XVII alebo do položky 7308 a 9406 Harmonizovaného systému dovážajú postupne, predloží sa colným orgánom pri dovoze prvej čiastočnej zásielky jeden doklad o pôvode.

Článok 25

Výnimky z dokladu o pôvode

1. Výrobky odoslané ako malé balenia od súkromných osôb súkromným osobám alebo tvoriace súčasť osobnej cestovnej batožiny sa uznávajú ako pôvodné výrobky bez požadovania predloženia dokladu o pôvode za predpokladu, že sa takéto výrobky nedovážajú obchodným spôsobom a boli deklarované ako spĺňajúce požiadavky tohto protokolu a ak niet pochybností o vierohodnosti takéhoto vyhlásenia. V prípade výrobkov odoslaných poštou takéto vyhlásenie možno vystaviť na colnom vyhlásení C2/CP3 alebo na hárku pripojenom k danému dokladu.

2. Dovoz, ktorý je príležitostný a pozostáva výhradne z výrobkov pre osobnú potrebu príjemcu alebo cestujúceho či jeho rodiny, sa nepokladá za dovoz obchodným spôsobom, ak je zrejmé z charakteru a množstva výrobkov, že nejde o obchodný účel.

3. Okrem toho, celková hodnota týchto výrobkov nepresiahne 500 ECU v prípade malých balení alebo 1200 ECU v prípade výrobkov tvoriacich súčasť osobnej cestovnej batožiny.

Článok 26

Sprievodné doklady

Doklady uvedené v článkoch 16 ods. 3 a 20 ods. 3 používané na účely preukazovania, že výrobky uvedené v sprievodnom osvedčení EUR.1 alebo vo fakturačnom vyhlásení možno pokladať za výrobky pôvodom zo spoločenstva alebo Západného brehu a Pásma Gazy a spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu, môžu medzi iným obsahovať:

a) priamy dôkaz o procesoch vykonaných vývozcom alebo dodávateľom na získanie príslušného tovaru, ktoré obsahujú napríklad jeho účty alebo vnútrofiremné účtovníctvo;

b) doklady dokazujúce štatút pôvodu materiálov používané, vydané alebo vystavené v spoločenstve alebo na Západnom brehu a v Pásme Gazy, kde sa tieto doklady používajú v súlade s vnútornými právnymi normami;

c) doklady dokazujúce opracovanie alebo spracovanie materiálov v spoločenstve alebo na Západnom brehu a v Pásme Gazy vydané alebo vystavené v spoločenstve alebo na Západnom brehu a v Pásme Gazy, kde sa tieto doklady používajú v súlade s vnútornými právnymi normami;

d) sprievodné osvedčenia EUR.1 alebo fakturačné vyhlásenia dokazujúce štatút pôvodu materiálov používané, vydané alebo vystavené v spoločenstve alebo na Západnom brehu a v Pásme Gazy v súlade s týmto protokolom.

Článok 27

Uchovanie dokladu o pôvode a sprievodných dokladov

1. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 uchováva minimálne po dobu troch rokov doklady uvedené v článku 16 ods. 3.

2. Vývozca vystavujúci fakturačné vyhlásenie uchováva kópiu tohto fakturačného vyhlásenia, ako aj dokladov uvedených v článku 20 ods. 3 minimálne po dobu troch rokov.

3. Colné orgány vyvážajúcej krajiny vydávajúce sprievodného osvedčenie EUR.1 uchovávajú minimálne po dobu troch rokov žiadosť uvedenú v článku 16 ods. 2.

4. Colné orgány dovážajúcej krajiny uchovávajú minimálne po dobu troch rokov sprievodné osvedčenia EUR.1 a fakturačné vyhlásenia, ktoré im boli predložené.

Článok 28

Nezrovnalosti a formálne chyby

1. Objavenie malých nezrovnalostí medzi prehláseniami v doklade o pôvode a tými, ktoré sú uvedené v dokladoch predložených colnému úradu na účely vykonania formalít pri dovoze výrobkov, nie je dôvodom na zrušenie a neplatnosť dokladu o pôvode, ak sa riadne preukáže, že tento doklad zodpovedá predloženým výrobkom.

2. Zjavné formálne chyby ako preklepy na doklade o pôvode by nemali byť dôvodom na odmietnutie tohto dokladu, ak takéto chyby nespochybňujú správnosť prehlásení vykonaných v tomto doklade.

Článok 29

Sumy vyjadrené v ecu

1. Sumy v štátnej mene vyvážajúcej krajiny zodpovedajúce sumám vyjadreným v ecu stanoví vyvážajúca krajina a oznámi ich dovážajúcej krajine prostredníctvom Európskej komisie.

2. Ak sumy prekročia zodpovedajúce čiastky stanovené dovážajúcou krajinou, táto ich akceptuje, ak sa výrobky fakturujú v mene vyvážajúcej krajiny. Ak sa výrobky fakturujú v mene iného členského štátu ES, dovážajúca krajina uzná čiastku oznámenú príslušnou krajinou.

3. Sumy, ktoré sa majú použiť v ktorejkoľvek danej štátnej mene, musia zodpovedať čiastkam v danej štátnej mene vyjadreným v ecu ako v prvý pracovný deň v októbri 1996.

4. Sumy vyjadrené v ecu a ich ekvivalenty v menách členských štátov ES a Západného brehu a Pásma Gazy prehodnotí spoločný výbor na žiadosť spoločenstva alebo palestínskych orgánov. Pri uskutočňovaní tohto hodnotenia spoločný výbor zabezpečí, že sa čiastky, ktoré sa majú použiť v ktorejkoľvek štátnej mene, nezvýšia a okrem toho zváži potrebu zachovať dosahy príslušných obmedzení v reálnych podmienkach. Na tento účel sa môže rozhodnúť upraviť čiastky vyjadrené v ecu.

HLAVA VI

OPATRENIA PRE ADMINISTRATÍVNU SPOLUPRÁCU

Článok 30

Vzájomná pomoc

1. Colné orgány členských štátov ES a Západného brehu a Pásma Gazy si prostredníctvom Európskej komisie poskytujú vzory odtlačiek pečiatok používaných vo svojich colných úradoch pri vydávaní sprievodných osvedčení EUR.1 a adresy colných orgánov zodpovedných za overovanie týchto osvedčení a fakturačných vyhlásení.

2. Na zabezpečenie riadneho uplatňovania tohto protokolu si spoločenstvo a palestínske orgány prostredníctvom spôsobilých colných správ navzájom pomáhajú pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR.1 alebo fakturačných vyhlásení a správnosti údajov uvedených v týchto dokladoch.

Článok 31

Overovanie dokladov o pôvode

1. Následné overovanie dokladov o pôvode sa uskutočňuje náhodne alebo kedykoľvek majú colné orgány dovážajúcej krajiny dôvodné pochybnosti týkajúce sa pravosti takýchto dokladov, štatútu pôvodu príslušných výrobkov alebo plnenia ostatných požiadaviek tohto protokolu.

2. Na účely vykonávania ustanovení odseku 1 colné orgány dovážajúcej krajiny vrátia sprievodné osvedčenie EUR.1 a faktúru, ak bola predložená, fakturačné vyhlásenie alebo kópiu týchto dokladov colným orgánom vyvážajúcej krajiny s uvedením, v prípade potreby, dôvodov na preskúmanie. Akékoľvek získané doklady a informácie, ktoré naznačujú, že údaje uvedené na doklade o pôvode sú nesprávne, sa poskytnú na podporu žiadosti o overenie.

3. Overovanie uskutočňujú colné orgány vyvážajúcej krajiny. Na tento účel majú právo požadovať akékoľvek doklady a uskutočniť akúkoľvek previerku účtov vývozcu alebo akúkoľvek inú kontrolu, ktorú pokladajú za nevyhnutnú.

4. Ak sa colné orgány dovážajúcej krajiny rozhodnú zrušiť udelenie preferenčného režimu na príslušné výrobky počas čakacej doby na výsledky overenia, dovozcovi bude navrhnuté uvoľnenie výrobkov s výhradou akýchkoľvek nevyhnutných preventívnych opatrení.

5. Colné orgány požadujúce overenie budú o výsledkoch overovania informované v čo najkratšej lehote. Tieto výsledky musia jasne stanoviť, či sú doklady pravé a či príslušné výrobky možno pokladať za výrobky pôvodom zo spoločenstva alebo Západného brehu a Pásma Gazy a spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu.

6. Ak v prípadoch dôvodnej pochybnosti nie je do 10 mesiacov od dátumu podania žiadosti o overenie reakcia alebo ak táto reakcia neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti sporného dokladu alebo skutočného pôvodu výrobkov, požadujúce colné orgány odmietnu, až na výnimočné okolnosti, udeliť nárok na preferencie.

Článok 32

Riešenie sporných otázok

Ak v súvislosti s overovacími postupmi článku 31 vzniknú spory, ktoré nemožno riešiť medzi colnými orgánmi požadujúcimi overenie a colnými orgánmi zodpovednými za uskutočnenie tohto overenia, alebo ak je sporná interpretácia tohto protokolu, riešenie bude predložené spoločnému výboru.

Vo všetkých prípadoch sa riešenie sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny riadi legislatívou danej krajiny.

Článok 33

Sankcie

Sankciami sa postihuje ktorákoľvek osoba, ktorá vytvorí alebo spôsobí vytvorenie dokladu, ktorý obsahuje nesprávne údaje na účely získania preferenčného režimu pre výrobky.

Článok 34

Zóny voľného obchodu

1. Spoločenstvo a palestínske orgány vykonajú všetky nevyhnutné kroky na zabezpečenie toho, aby výrobky obchodované na základe dokladu o pôvode, ktoré pri preprave využívajú zónu voľného obchodu na svojom území, neboli nahradené iným tovarom a aby s nimi nebolo nakladané inak ako pri bežných operáciách určených na zabránenie ich poškodeniu.

2. Výnimkou z ustanovení, ktoré obsahuje odsek 1, ak sa výrobky pôvodom zo spoločenstva alebo Západného brehu a Pásma Gazy dovážajú do zóny voľného obchodu na základe dokladu o pôvode a podrobia sa režimu alebo spracovaniu, príslušné orgány vydajú na žiadosť vývozcu nové sprievodné osvedčenie EUR.1, ak režim alebo spracovanie, ktorému sa podrobili, zodpovedá ustanoveniam tohto protokolu.

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článok 35

Uplatňovanie protokolu

1. Termín "spoločenstvo" použitý v článku 2 nezahŕňa Ceutu a Melillu.

2. Výrobky pôvodom zo Západného brehu a Pásma Gazy pri dovoze do Ceuty a Mellily sa podrobujú vo všetkých ohľadoch rovnakému colnému režimu ako tomu, ktorý sa vzťahuje na výrobky pôvodom z colného územia spoločenstva podľa protokolu 2 Aktu o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Európskym spoločenstvám. Palestínske orgány navrhujú pre dovoz výrobkov upravených touto dohodou a pôvodom z Ceuty a Mellily rovnaký colný režim ako ten, ktorý sa navrhuje pre výrobky dovážané a pochádzajúce zo spoločenstva.

3. Na účely uplatňovania odseku 2 týkajúceho sa výrobkov pôvodom z Ceuty a Mellily sa vzťahuje tento protokol mutatis mutandis s výhradou zvláštnych podmienok stanovených v článku 36.

Článok 36

Zvláštne podmienky

1. Za predpokladu, že boli prepravené priamo v súlade s ustanoveniami článku 12, tieto výrobky sa pokladajú za:

(1) výrobky pôvodom z Ceuty a Mellily:

a) výrobky celkom získané z Ceuty a Mellily;

b) výrobky získané z Ceuty a Mellily, pri výrobe ktorých sa používajú iné výrobky ako tie, ktoré sú uvedené pod písm. a) za predpokladu, že:

i) uvedené výrobky boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v zmysle článku 5 tohto protokolu alebo že

ii) tieto výrobky pochádzajú zo Západného brehu a Pásma Gazy alebo spoločenstva v zmysle tohto protokolu za predpokladu, že boli predložené na opracovanie alebo spracovanie, ktoré je nad rámec nedostatočného opracovania alebo spracovania uvedeného v článku 6 ods. 1.

(2) výrobky pôvodom zo Západného brehu a Pásma Gazy:

a) výrobky celkom získané zo Západného brehu a Pásma Gazy;

b) výrobky získané zo Západného brehu a Pásma Gazy, pri výrobe ktorých sa používajú iné výrobky ako tie, ktoré sú uvedené pod písm. a) za predpokladu, že:

i) uvedené výrobky boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v zmysle článku 5 tohto protokolu alebo že

ii) tieto výrobky pochádzajú z Ceuty a Mellily alebo zo spoločenstva v zmysle tohto protokolu za predpokladu, že boli predložené na opracovanie alebo spracovanie, ktoré je nad rámec nedostatočného opracovania alebo spracovania uvedeného v článku 6 ods. 1.

2. Ceuta a Melilla sa pokladajú za jedno územie.

3. Vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca uvedie do kolónky 2 sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo do fakturačného vyhlásenia "Západný breh a Pásmo Gazy" alebo "Ceuta a Melilla". Okrem toho, v prípade výrobkov pôvodom z Ceuty a Melilly toto bude uvedené aj v kolónke 4 sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo na fakturačnom vyhlásení.

4. Španielske colné orgány sú zodpovedné za uplatňovanie tohto protokolu v Ceute a Melille.

HLAVA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 37

Zmeny a doplnky protokolu

Spoločný výbor môže rozhodnúť o zmene a doplnení tohto protokolu.

Článok 38

Vykonávanie protokolu

Spoločenstvo a palestínske orgány uskutočnia kroky potrebné na vykonávanie tohto protokolu.

Článok 39

Tovar na ceste alebo v sklade

Ustanovenia dohody sa môžu vzťahovať na tovar, ktorý zodpovedá ustanoveniam tohto protokolu a ktorý v deň nadobudnutia účinnosti tejto dohody je alebo na ceste, alebo v spoločenstve či na Západnom brehu a v Pásme Gazy, alebo dočasne uskladnený v colnom sklade alebo v zóne voľného obchodu podlieha predloženiu sprievodného osvedčenia EUR.1 spolu s dokladmi preukazujúcimi, že tovar bol prepravený priamo, colným orgánom dovážajúceho štátu do štyroch mesiacov od tohto dátumu. PRÍLOHA I

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II

Poznámka 1:

Zoznam stanovuje podmienky, ktoré sa vyžadujú pri všetkých výrobkoch, aby mohli byť pokladané za dostatočne opracované alebo spracované v zmysle článku 5 protokolu.

Poznámka 2:

2.1. Prvé dva stĺpce v zozname opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec uvádza číslo položky alebo kapitoly používané v Harmonizovanom systéme a druhý stĺpec uvádza opis tovaru používaný v danom systéme pre danú položku alebo kapitolu. Pre každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpcoch 3 a 4 určené pravidlo. Ak v niektorých prípadoch predchádza zápisu v prvom stĺpci "ex", znamená to, že pravidlá v stĺpcoch 3 a 4 platia len na tú časť danej položky, ktorá je opísaná v stĺpci 2.

2.2. Ak je v stĺpci 1 zoskupených niekoľko čísel položiek alebo je uvedené číslo kapitoly a opis výrobkov je potom v stĺpci 2 uvedený všeobecne, susedné pravidlá v stĺpcoch 3 a 4 sa vzťahujú na všetky výrobky, ktoré sa podľa Harmonizovaného systému triedia do položiek kapitoly alebo sa v ktorejkoľvek položke zoskupujú v stĺpci 1.

2.3. Ak sú v zozname uvedené rozdielne pravidlá pre rôzne výrobky v rámci jednej položky, každá zarážka obsahuje opis tej časti položky, na ktorú sa vzťahujú susedné pravidlá v stĺpcoch 3 a 4.

2.4. Ak je pre zápis v prvých dvoch stĺpcoch uvedené pravidlo v stĺpci 3 aj 4, vývozca si môže pri uplatňovaní zvoliť alebo pravidlo stanovené v stĺpci 3, alebo to, ktoré je uvedené v stĺpci 4. Ak v stĺpci 4 nie je uvedené nijaké pôvodné pravidlo, musí sa uplatniť pravidlo stanovené v stĺpci 3.

Poznámka 3:

3.1. Ustanovenia článku 5 protokolu týkajúce sa výrobkov, ktoré získali štatút pôvodu a používajú sa pri výrobe iných výrobkov, platia bez ohľadu na to, či tento štatút získali v továrni, kde sa výrobky používajú alebo v inej továrni v spoločenstve alebo na Západnom brehu a v Pásme Gazy.

Príklad:

Motor položky 8407, pre ktorý pravidlo stanovuje, že hodnota nepôvodných materiálov, ktoré môžu byť použité, nesmie presiahnuť 40 percent ceny zo závodu, sa vyrába z "ostatnej legovanej ocele v ingotoch valcovanej za tepla" položky ex 7224.

Ak sa tento tvar valcoval v spoločenstve z nepôvodného ingotu, z titulu pravidla položky ex 7224 v zozname už získal štatút pôvodu. Valcovanie sa potom pokladá za pôvodné pri vypočítavaní hodnoty pre motor bez ohľadu na to, či sa vyrobil v tej istej továrni alebo v inej v spoločenstve. Pri pridávaní hodnoty k nepôvodným použitým materiálom sa teda neprihliada na hodnotu nepôvodného ingotu.

3.2. Pravidlo v zozname predstavuje minimálny objem potrebného opracovania alebo spracovania a vykonanie rozsiahlejšieho opracovania alebo spracovania tiež prideľuje štatút pôvodu; naopak, vykonanie menšieho rozsahu opracovania alebo spracovania nemôže udeliť štatút pôvodu. Ak teda pravidlo stanovuje, že sa môže na určitom stupni výroby použiť nepôvodný materiál, použitie takého materiálu na nižšom stupni výroby je dovolené, a použitie takého materiálu na vyššom stupni nie.

3.3. Bez dosahu na poznámku 3.2, ak pravidlo stanovuje, že možno použiť "materiály ktorejkoľvek položky", materiály rovnakej položky ako výrobok môžu byť tiež použité, avšak s výhradou akýchkoľvek zvláštnych obmedzení, ktoré toto pravidlo môže tiež obsahovať. Spojenie "výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky…" však znamená, že sa môžu požiť len materiály zatriedené v rovnakej položke ako výrobok s rozdielnym opisom ako opis výrobku uvedený v stĺpci 2 zoznamu.

3.4. Ak pravidlo v zozname uvádza, že výrobok možno vyrobiť z viac ako jedného materiálu, znamená to, že môže byť použitý ktorýkoľvek jeden alebo viac materiálov. Nevyžaduje, aby boli použité všetky materiály.

Príklad:

Pravidlo pre tkaniny položiek 5208 až 5212 stanovuje, že možno použiť prírodné vlákna a že medzi inými materiálmi možno použiť aj chemické. To neznamená, že musia byť použité oba druhy materiálov.

3.5. Ak pravidlo v zozname uvádza, že výrobok musí byť vyrobený z konkrétneho materiálu, táto podmienka zjavne nebráni použiť iné materiály, ktoré svojím charakterom nemôžu pravidlo splniť. (V súvislosti s textíliami pozri tiež poznámku 6.2 nižšie).

Príklad:

Pravidlo pre pripravené potraviny položky 1904, ktoré konkrétne vylučuje použitie obilnín a obilných produktov nebráni použiť minerálne soli, chemické látky a iné prísady, ktoré nie sú výrobkami z obilnín.

Toto sa však nevzťahuje na výrobky, ktoré hoci nemôžu byť vyrobené z konkrétnych materiálov uvedených v zozname, môžu byť vyrobené z materiálu rovnakého charakteru na nižšom stupni výroby.

Príklad:

V prípade odevných výrobkov ex kapitoly 62 vyrobených z netkaných materiálov, ak je pre túto triedu tovaru dovolené len použitie nepôvodnej priadze, nie je možné začať z netkanej látky – aj keď netkané látky nemožno bežne vyrábať z priadze. V takýchto prípadoch začiatočný materiál by bol bežne na stupni pred priadzou – to je stupeň vlákna.

3.6. Ak sú v pravidle v zozname uvedené dve percentá pre maximálnu hodnotu nepôvodných materiálov, ktoré môžu byť použité, potom tieto percentá nemožno sčítať. Inými slovami, maximálna hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nesmie nikdy presiahnuť maximum uvedených percent. Okrem toho, jednotlivé percentá nesmú byť prekročené vo vzťahu ku konkrétnym materiálom, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4:

4.1. Termín "prírodné vlákna" sa v zozname používa na označenie iných ako umelých alebo syntetických vlákien. Je obmedzené na stupne pred tkaním, vrátane odpadu, a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna, ktoré sú mykané, česané alebo inak spracované, ale nie tkané.

4.2. Termín "prírodné vlákna" zahŕňa konské vlásie položky 0503, hodváb položky 5002 a 5003, ako aj vlnené vlákna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat položiek 5101 až 5105, bavlnenú priadzu položiek 5201 až 5203 a iné rastlinné textilné vlákna položiek 5301 až 5305.

4.3. Termíny "papierová priadza", "chemické materiály" a "materiály na výrobu papiera" sa v zozname používajú na opis materiálov nezatriedených do kapitol 50 až 63, ktoré možno použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadze.

4.4. Termín "umelo vyrobené strižné vlákna" sa v zozname používa na označenie syntetického alebo umele spriadaných kúdelí, strižných vlákien alebo odpadu položiek 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1. Ak je pre daný výrobok v zozname uvedený odkaz na túto poznámku, podmienky stanovené v stĺpci 3 sa nevzťahujú na nijaké základné textilné materiály používané pri výrobe tohto výrobku, ktoré spolu predstavujú 10 alebo menej percent z celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov. (Pozri tiež poznámky 5.3 a 5.4 nižšie).

5.2. Avšak tolerancia spomenutá v poznámke 5.1 sa môže vzťahovať len na zmiešané výrobky, ktoré boli vyrobené z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.

Toto sú základné textilné materiály:

- hodváb,

- vlna,

- hrubé chlpy zvierat,

- jemné chlpy zvierat,

- konské vlásie,

- bavlna,

- papierové materiály a papier,

- ľan,

- pravé konope,

- juta a ostatné textilné lykové vlákna,

- sisal a ostatné textilné vlákna rodu Agáve,

- kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

- syntetické vlákna,

- umelé vlákna,

- syntetické strižné vlákna z polypropylénu,

- syntetické strižné vlákna z polyesteru,

- syntetické strižné vlákna z polyamidu,

- syntetické strižné vlákna z polyakrylonitrilu,

- syntetické strižné vlákna z polyamidu,

- syntetické strižné vlákna z polytetrafluoroetylénu,

- syntetické strižné vlákna z polyfenylénsulfidu,

- syntetické strižné vlákna z polyvinylchloridu,

- ostatné syntetické strižné vlákna,

- umelé strižné vlákna z viskózy,

- ostatné umelé strižné vlákna,

- priadza vyrobená z polyuretánu segmentovanom s flexibilnými segmentmi polyéteru s hodvábom,

- priadza vyrobená z polyuretánu segmentovanom s flexibilnými segmentmi polyesteru s hodvábom,

- výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza) tiež opradená, s určením ako textilná priadza, alebo pásik alebo podobný tvar položky 5404, kombinovaná s kovom vo forme vlákna, pásika alebo prášku alebo pokrytá kovom,

- ostatné výrobky položky 5605.

Príklad:

Priadza pod položkou 5205 vyrobená z bavlnených vlákien položky 5203 a syntetických strižných vlákien položky 5506 je zmiešaná priadza. Preto môžu byť nepôvodné syntetické strižné vlákna, ktoré nevyhovujú pôvodným pravidlám (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo papierovej priadze), použité až do hmotnosti 10 percent priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina pod položkou 5112 vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a syntetickej priadze strižných vlákien položky 5509 je zmiešaná tkanina. Preto môže byť syntetická priadza, ktorá nevyhovuje pôvodným pravidlám (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej buničiny), alebo vlnená priadza, ktorá nevyhovuje pôvodným pravidlám (ktoré vyžadujú výrobu z prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak pripravených na tkanie) alebo kombinácia oboch použitá za predpokladu, že celková hmotnosť nepresiahne 10 percent hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Slučková textilná tkanina položky 5802 vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a bavlnená tkanina položky 5210 je len zmesový výrobok, ak bavlnená tkanina je samotná zmesová tkanina vyrábaná z priadzí zatriedených do dvoch jednotlivých položiek alebo ak sú použité bavlnené priadze zmesi.

Príklad:

Ak bola príslušná slučková textilná tkanina vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky 5407, potom sú zrejme použité priadze dva samostatné základné textilné materiály a slučková textilná tkanina je teda zmesový výrobok.

Príklad:

Koberec so slučkami vyrobenými z umelej aj bavlnenej priadze a s jutovou osnovou je zmesový výrobok, pretože boli použité tri základné textilné materiály. Preto možno akékoľvek nepôvodné materiály, ktoré sú na vyššom stupni výroby, ako dovoľuje pravidlo, použiť za predpokladu, že ich celková hmotnosť nepresahuje 10 percent hmotnosti textilných materiálov koberca. Preto by mohla byť jutová osnova alebo aj umelé vlákna dovážané na tomto stupni výroby za predpokladu, že sú splnené hmotnostné podmienky.

5.3. V prípade výrobkov obsahujúcich "priadzu vyrobenú z polyuretánu segmentovanom s flexibilnými segmentmi polyéteru tiež s hodvábom" je táto tolerancia 20 percent, pokiaľ ide o toto vlákno.

5.4. V prípade výrobkov "obsahujúcich pásik so stredom z hliníkovej fólie alebo plastového filmu, aj pokrytý hliníkovým práškom, nepresahujúcim šírku 5 mm vrstvený priľnavosťou medzi dvomi vrstvami plastového filmu" je táto tolerancia 30 percent, pokiaľ ide o tento pásik.

Poznámka 6:

6.1. V prípade tých textilných výrobkov, ktoré sú v zozname označené poznámkou pod čiarou odkazujúcou na túto poznámku, textilné materiály s výnimkou podšíviek a medzipodšíviek, ktoré nezodpovedajú pravidlu stanovenom v stĺpci 3 pre príslušný hotový výrobok, môžu byť použité za predpokladu, že sú zatriedené do inej položky ako výrobok a že ich hodnota nepresahuje 8 percent ceny výrobku zo závodu.

6.2. Bez dosahu na poznámku 6.3 materiály, ktoré nie sú zatriedené do kapitol 50 až 63, môžu byť pri výrobe textilných výrobkov voľne použité bez ohľadu na to, či obsahujú textílie, alebo nie.

Príklad:

Ak pravidlo v zozname stanovuje, že pre konkrétnu textilnú položku, napríklad nohavice, musí byť použitá priadza, nebráni to použitie kovových položiek, napríklad gombíkov, pretože gombíky nie sú zatriedené do kapitol 50 až 63. Z rovnakého dôvodu to nebráni použitiu zipsov, aj keď zips bežne obsahujú textílie.

6.3. Ak sa uplatňuje percentuálne pravidlo, hodnota materiálov, ktoré nie sú zatriedené do kapitol 50 až 63, musí byť pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov zohľadnená.

Poznámka 7:

7.1. Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 termín "špecifické spracovanie" znamená tieto operácie:

a) vákuová destilácia;

b) redestilácia pri veľmi starostlivom delení do frakcií [1];

c) krakovanie (štiepenie);

d) reforming (úprava);

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel;

f) procesy zahŕňajúce všetky tieto operácie: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej; neutralizácia pomocou alkalických činidiel; odfarbovanie a čistenie prírodne aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom;

g) polymerizácia;

h) alkylácia;

i) izomerizácia.

7.2. Na účely položiek 2710, 2711 a 2712 termín "špecifické spracovanie" znamená tieto operácie:

a) vákuová destilácia;

b) redestilácia pri veľmi starostlivom delení do frakcií [2];

c) krakovanie (štiepenie);

d) reforming (úprava);

e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel;

f) procesy zahŕňajúce všetky tieto operácie: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej; neutralizácia pomocou alkalických činidiel; odfarbovanie a čistenie prírodne aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxitom;

g) polymerizácia;

h) alkylácia;

i) izomerizácia.

k) len vo vzťahu k výrobkom položky ex 2710 odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracúvaného výrobku (metóda ASTM D 1266-59 T);

l) len vo vzťahu k výrobkom položky 2710 odstraňovanie parafínov procesmi inými ako filtrovaním;

m) len vo vzťahu k ťažkým olejom spadajúcim do položky ex 2710 spracovanie pomocou vodíka, iné ako desulfurizácia, pri tlaku väčšom ako 20 barov a teplote väčšej ako 250 °C s použitím katalyzátorov, kde vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov vodíkom položky ex 2710 (napr. dokončovanie úpravy vodou/hydrofinishing/alebo odfarbovanie) so zámerom zlepšiť farbu alebo stálosť, nie je považované za špecifické spracovanie.

n) len vo vzťahu k ropným olejom položky ex 2710 atmosférická destilácia (metóda ASTM D 86), pri ktorej pri 300 °C predestiluje menej ako 30 % objemu týchto výrobkov vrátane strát;

o) len vo vzťahu k iným ťažkým olejom ako ropné oleje položky ex 2710 spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja.

7.3. Na účely položiek ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 jednoduché operácie ako čistenie, dekantácia, odsoľovanie, odvodňovanie, filtrácia, farbenie, označovanie, získavanie obsahu síry ako výsledok zmiešavania výrobkov rôzneho obsahu síry, akékoľvek spojenie týchto operácií alebo podobných operácií neudeľuje pôvod.

[1] Pozri dodatočnú vysvetľujúcu poznámku 4 b) ku kapitole 27 Kombinovanej nomenklatúry.

[2] Pozri dodatočnú vysvetľujúcu poznámku 4 b) ku kapitole 27 Kombinovanej nomenklatúry.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZOZNAM OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA, KTORÉ SA VYKONÁVAJÚ NA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOCH SO ZÁMEROM ZÍSKAŤ PRE HOTOVÝ VÝROBOK ŠTATÚT PÔVODU

Výrobky uvedené v zozname nemusia byť všetky upravené touto dohodou. Je preto potrebné konzultovať ostatné časti dohody

Č. položky HS | Opis | Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, ktoré udeľuje štatút pôvodu |

| |

(1) | (2) | (3) alebo (4) | (3) alebo (4) |

Kapitola 1 | Živé zvieratá | Všetky použité zvieratá kapitoly 1 musia byť celkom získané | |

Kapitola 2 | Mäso a jedlé droby | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitol 1 a 2 musia byť celkom získané | |

Kapitola 3 | Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 3 musia byť celkom získané | |

ex Kapitola 4 | Mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 4 musia byť celkom získané | |

0403 | Cmaru, kyslého mlieka a smotany, jogurtu, kefíru a ostatného fermentovaného alebo acidofilného mlieka a smotany, tiež koncentrovaných alebo obsahujúcich pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutených alebo obsahujúcich pridané ovocie, orechy alebo kakao | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály kapitoly 4 musia byť celkom získané,akákoľvek použitá ovocná šťava (okrem ananásovej, limetovej alebo grapefruitovej) položky 2009 musí byť už pôvodná,hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 5 | Produkty živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 5 musia byť celkom získané | |

ex 0502 | Pripravené svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy | Čistenie, dezinfekcia, triedenie a vyrovnávanie chlpov a štetín | |

Kapitola 6 | Živé stromy a ostatné rastliny; cibuľky, korene a podobne; rezané kvety a okrasné lístie | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály kapitoly 6 musia byť celkom získané,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

Kapitola 7 | Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 7 musia byť celkom získané | |

Kapitola 8 | Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov a melóny | Výroba, pri ktorej: všetko použité ovocie a orechy musí byť celkom získané,hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % hodnoty ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 9 | Káva, čaj, maté a koreniny; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 9 musia byť celkom získané | |

0901 | Kávy, tiež praženej alebo dekofeínovanej; kávových pliev a šupiek; kávových náhradiek obsahujúcich kávu v akomkoľvek pomere | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky | |

0902 | Čaju, tiež aromatizovaného | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky | |

ex 0910 | Zmesí korenín | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky | |

Kapitola 10 | Obilniny | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 10 musia byť celkom získané | |

ex Kapitola 11 | Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok | Výroba, pri ktorej všetky použité obilniny, jedlé rastliny, korene a hľuzy položky 0714 alebo ovocie musí byť celkom získané | |

ex 1106 | Múka, krupica a prášok zo suchých, lúpaných strukovín položky 0713 | Sušenie a mletie strukovín položky 0708 | |

Kapitola 12 | Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné a liečivé rastliny; slama a krmoviny | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 12 musia byť celkom získané | |

1301 | Šelak; prírodné gumy, živice, gumoživice a olejoživice (napr. balzamy) | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 1301 nesmie presiahnuť 50 % ceny výrobku zo závodu | |

1302 | Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov: | | |

Slizy a zahusťovadlá, modifikované, získané z rastlinných produktov | Výroba z nemodifikovaných slizov a zahusťovadiel | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

Kapitola 14 | Rastlinné pletacie materiály, produkty rastlinného pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 14 musia byť celkom získané | |

ex Kapitola 15 | Živočíšne alebo rastlinné jedlé tuky a oleje a výrobky vzniknuté ich štiepením; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky, okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

1501 | Prasačieho tuku (vrátane sadla) a hydinového tuku, iného ako položky 0209 alebo 1503: | | |

Tuk z kostí alebo odpadu | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položiek 0203, 0206 alebo 0207 alebo kostí položky 0506 | |

Ostatné | Výroba z mäsa alebo jedlého odpadu zo svíň položky 0203 alebo 0206 alebo mäso a jedlý odpad z hydiny položky 0207 | |

1502 | Tuk z hovädzích zvierat, oviec alebo kôz, iný ako položky 1503 | | |

Tuk z kostí alebo odpadu | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem položiek 0201, 0202, 0204 alebo 0206 alebo z kostí položky 0506 | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 musia byť celkom získané | |

1504 | Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo z morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované: | | |

Tuhé frakcie | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky 1504 | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 a 3 musia byť celkom získané | |

ex 1505 | Rafinovaný lanolín | Výroba zo surového tuku z ovčej vlny položky 1505 | |

1506 | Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované: | | |

Tuhe frakcie | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky 1506 | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 musia byť celkom získané | |

1507 až 1515 | Rastlinné oleje a ich frakcie: | | |

Sójový, arašidový, palmový, kokosový (koprový) olej, olej z palmových jadier, babassový, tungový a oititicový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakcie jojobového oleja a oleje na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

Tuhé frakcie, okrem jojobového oleja | Výroba z iných materiálov ako položky 1507 až 1515 | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej všetky použité rastlinné materiály musia byť celkom získané | |

1516 | Tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály kapitoly 2 musia byť celkom získané,všetky použité rastlinné materiály musia byť celkom získané. Avšak materiály položiek 1507, 1508, 1511 a 1513 môžu byť použité | |

1517 | Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516 | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály kapitol 2 a 4 musia byť celkom získané,všetky použité rastlinné materiály musia byť celkom získané. Avšak môžu byť použité materiály položiek 1507, 1508, 1511 a 1513 | |

Kapitola 16 | Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných bezstavovcov | Výroba zo zvierat kapitoly 1. Všetky použité materiály kapitoly 3 musia byť celkom získané | |

ex Kapitola 17 | Cukor a cukrovinky; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené v rámci inej položky ako výrobok | |

ex 1701 | Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave, ochutená alebo farbená | Výroba, pri ktorej hodnota ktorýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu | |

1702 | Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbivá; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel: | | |

Chemicky čistá maltóza a fruktóza | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky 1702 | |

Ostatné cukry v pevnej forme, ochutené a farbené | Výroba, pri ktorej hodnota ktorýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály musia byť už pôvodné | |

ex 1703 | Melasy získané extrakciou alebo rafináciou cukru, ochutené a farbené | Výroba, pri ktorej hodnota ktorýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu | |

1704 | Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota ktorýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu | |

Kapitola 18 | Kakao a kakaové prípravky | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota ktorýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu | |

1901 | Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krupičky, krupice, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404 neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté: | | |

Sladový výťažok | Výroba z obilnín kapitoly 10 | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota ktorýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu | |

1902 | Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený: | | |

Obsahujúce 20 % alebo menej hmotnosti mäsa, drobov, rýb, kôrovcov alebo mäkkýšov | Výroba, pri ktorej všetky použité obilniny a deriváty (okrem tvrdej pšenice a jej derivátov) musia byť celkom získané | |

Obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti mäsa, drobov, rýb, kôrovcov alebo mäkkýšov | Výroba, pri ktorej: všetky použité obilniny a deriváty (okrem tvrdej pšenice a jej derivátov) musia byť celkom získané,všetky použité materiály kapitol 2 a 3 musia byť celkom získané | |

1903 | Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn a perličiek a v podobných formách | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem zemiakového škrobu položky 1108 | |

1904 | Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky); obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách, predvarené alebo inak pripravené | Výroba: z materiálov nezatriedených do položky 1806,ktorého všetky použité obilniny a deriváty (okrem tvrdej pšenice a jej derivátov) musia byť celkom získané,hodnota ktorýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu | |

1905 | Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, ryžové cesto a podobné výrobky | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem kapitoly 11 | |

ex Kapitola 20 | Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo iných častí rastlín | Výroba, pri ktorej všetko použité ovocie, orechy alebo zelenia musia byť celkom získané | |

ex 2001 | Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac škrobu, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 2004 a ex 2005 | Zemiaky vo forme múky, krupice alebo vločiek, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

2006 | Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín, konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním) | Výroba, pri ktorej hodnota ktorýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu | |

2007 | Džemy, želé ovocné, lekváre, pyré ovocné alebo orechové a pasty ovocné alebo orechové získané varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota ktorýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 2008 | Orechy neobsahujúce pridaný cukor alebo alkohol | Výroba, pri ktorej hodnota použitých pôvodných orechov a olejnatých semien položiek 0801, 0802 a 1202 až 1207 nepresahuje 60 % ceny výrobku zo závodu | |

Arašidové maslo; zmesi obilnín; palmové jadrá; kukurica | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

Ostatné okrem ovocia a orechov varených inak ako v pare alebo vo vode, neobsahujúce pridaný cukor, mrazené | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota ktorýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu | |

2009 | Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nefermentované a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota ktorýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 21 | Rôzne jedlé prípravky; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

2101 | Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky, a výťažky, esencie a koncentráty z nich | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,všetka použitá čakanka musí byť celkom získaná | |

2103 | Omáčky a prípravky na omáčky; zmesi korenín a zmesi prísad na ochutenie; horčičná múka a krupica a pripravená horčica: | | |

Omáčky a prípravky na omáčky; zmesi korenín a zmesi prísad na ochutenie | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môže byť použitá horčičná múka alebo krupica alebo pripravená horčica | |

Horčičná múka a krupica a pripravená horčica | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky | |

ex 2104 | Polievky a bujóny a prípravky na ne | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem pripravenej alebo konzervovanej zeleniny položiek 2002 až 2005 | |

2106 | Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota ktorýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 22 | Nápoje, destiláty a ocot; okrem: | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,všetko hrozno alebo akýkoľvek použitý materiál získaný z hrozna musí byť celkom získaný | |

2202 | Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009 | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota ktorýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu,akákoľvek použitá ovocná šťava (okrem ananásovej, limetkovej a grapefruitovej) musí už byť pôvodná | |

2208 | Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; liehoviny, likéry a ostatné liehové nápoje | Výroba: z materiálov nezatriedených do položiek 2207 alebo 2208,pri ktorej všetko hrozno alebo akýkoľvek použitý materiál získaný z hrozna musí byť celkom získaný alebo ak sú už všetky ostatné použité materiály pôvodné, môže byť použitý arak až do 5 % titra | |

ex Kapitola 23 | Zvyšky a odpad potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá pre zvieratá; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 2301 | Múka z veľrýb; múka, krupica a pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitol 2 a 3 musia byť celkom získané | |

ex 2303 | Zvyšky z výroby škrobu z kukurice (okrem koncentrovaných máčacích likvorov), s obsahom proteínu počítaného na sušinu, presahujúcim 40 % hmotnosti | Výroba, pri ktorej všetka použitá kukurica musí byť celkom získaná | |

ex 2306 | Pokrutiny a ostatný pevný odpad vznikajúci pri extrakcii olivového oleja, obsahujúce viac ako 3 % olivového oleja | Výroba, pri ktorej všetky použité olivy musia byť celkom získané | |

2309 | Prípravky používané ako krmivo pre zvieratá | Výroba, pri ktorej: všetky použité obilniny, cukor alebo melasa, múčka alebo mlieko musia byť už pôvodné,všetky použité materiály kapitoly 3 musia byť celkom získané | |

ex Kapitola 24 | Tabak a vyrobené tabakové náhradky; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 24 musia byť celkom získané | |

2402 | Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek | Výroba, pri ktorej aspoň 70 % hmotnosti použitého nespracovaného tabaku alebo tabakového zvyšku položky 2401 musí byť už pôvodný | |

ex 2403 | Tabak na fajčenie | Výroba, pri ktorej aspoň 70 % hmotnosti použitého nespracovaného tabaku alebo tabakového zvyšku položky 2401 musí byť už pôvodný | |

ex Kapitola 25 | Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 2504 | Prírodný grafit, s obohateným obsahom uhlíka, čistený a mletý | Obohatenie obsahu uhlíka, čistenie a mletie hrubého kryštalického grafitu | |

ex 2515 | Mramor, zhruba upravený alebo len rozpílený, alebo inak rozrezaný na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm) | Upravovanie mramoru pílením alebo iným rozrezaním (aj už pílený) s hrúbkou presahujúcou 25 cm | |

ex 2516 | Žula, porfýr, čadič, pieskovec a ostatné kamene na výtvarné alebo stavebné účely, zhruba upravené alebo len rozpílené, alebo inak rozrezané, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru, s hrúbkou nepresahujúcou 25 cm | Upravovanie mramoru pílením alebo iným rozrezaním (aj už pílený) s hrúbkou presahujúcou 25 cm | |

ex 2518 | Kalcinovaný dolomit | Kalcinácia nekalcinovaného dolomitu | |

ex 2519 | Drvený prírodná uhličitan horečnatý (magnezit), v hermeticky uzavretých kontajneroch, a oxid horečnatý, tiež čistý, iný ako tavená magnézia alebo spekaná (sintrovaná) magnézia | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môže byť použité prírodný uhličitan horečnatý (magnezit) | |

ex 2520 | Sadry špeciálne pripravené na účely zubného lekárstva | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 2524 | Prírodné azbestové vlákna | Výroba z azbestového koncentrátu | |

ex 2525 | Sľudový prach | Drvenie sľudy alebo sľudového odpadu | |

ex 2530 | Farebné hlinky, kalcinované alebo práškové | Kalcinácia alebo mletie farebných hliniek | |

Kapitola 26 | Rudy kovov, trosky a popoly | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex Kapitola 27 | Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 2707 | Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek, ktoré sú podobné minerálnym olejom získaným destiláciou vysokotepelných čiernouhoľných dechtov, z ktorých 65 % objemu alebo viac destiluje pri 250 °C (vrátane zmesí benzínu a benzolu) na využitie pre energetiku alebo na vykurovanie | Operácie rafinovania alebo jedného alebo viac špecifických procesov alebo Ostatné operácie, pri ktorých všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 2709 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov | Štiepna destilácia bitúmenových nerastov | |

2710 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % hmotnosti alebo viac ropných olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov | Operácie rafinovania alebo jedného alebo viac špecifických procesov alebo Ostatné operácie, pri ktorých všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

2711 | Ropné plyny a ich plynné uhľovodíky | Operácie rafinovania alebo jedného alebo viac špecifických procesov alebo Ostatné operácie, pri ktorých všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

2712 | Vazelína; parafín, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky získané synteticky alebo iným spôsobom, tiež farbené | Operácie rafinovania alebo jedného alebo viac špecifických procesov alebo Ostatné operácie, pri ktorých všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

2713 | Petrolejový koks, petrolejový bitúmen a iné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov | Operácie rafinovania alebo jedného alebo viac špecifických procesov alebo Ostatné operácie, pri ktorých všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

2714 | Prírodné bitúmeny a prírodný asfalt; bitúmenové a olejové bridlice a bitúmenové piesky; asfaltity a asfaltové horniny | Operácie rafinovania alebo jedného alebo viac špecifických procesov alebo Ostatné operácie, pri ktorých všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

2715 | Bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, prírodného bitúmenu, ropného bitúmenu, minerálneho dechtu alebo smoly z minerálneho dechtu | Operácie rafinovania alebo jedného alebo viac špecifických procesov alebo Ostatné operácie, pri ktorých všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 28 | Anorganické chemikálie; organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo ich izotopov; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex 2805 | "Mischmetall" | Výroba galvanického pokovovania alebo tepelného spracovania, ktorého hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 2811 | Oxid sírový | Výroba z oxidu síričitého | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex 2833 | Síran hlinitý | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 2840 | Peroxoboritan sodný | Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex Kapitola 29 | Výrobky organickej chémie; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex 2901 | Acyklické uhľovodíky na použitie v energetike alebo na vykurovanie | Operácie rafinovania alebo jedného alebo viac špecifických procesov alebo Ostatné operácie, pri ktorých všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 2902 | Cykloalkány a cykloaklény (iné ako azulény), benzén, toluén, xylén na použitie v energetike alebo na vykurovanie | Operácie rafinovania alebo jedného alebo viac špecifických procesov alebo Ostatné operácie, pri ktorých všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 2905 | Metylalkohol tejto položky a etanol alebo glycerol | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky 2905. Avšak môžu byť použité metylalkoholy tejto položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

2915 | Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Avšak hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2915 a 2916 nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex 2932 | — Vnútorné étery a ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Avšak hodnota všetkých použitých materiálov položky 2909 nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

— Cyklické acetály a vnútorné poloacetály a ich halogén-, sulfo-, nitro-, alebo nitrózoderiváty | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

2933 | Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(-i) heteroatómom (heteroatómami) | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Avšak hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2932 a 2933 nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

2934 | Nukleové kyseliny a ich soli; ostatné heterocyklické zlúčeniny | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Avšak hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2932, 2933 a 2934 nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex Kapitola 30 | Farmaceutické výrobky; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | |

3002 | Ľudská krv; živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo diagnostické použitie; antiséra a ostatné krvné zložky a modifikované imunologické výrobky, tiež získané biotechnologickými procesmi; očkovacie látky, toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobné produkty: | | |

Produkty pozostávajúce z dvoch alebo viac zložiek zmiešaných na terapeutické alebo profylaktické použitie alebo nezmiešané produkty na toto použitie, ktoré sú v odmeraných dávkach alebo v balení na predaj v malom | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály tohto opisu môžu byť tiež použité za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | |

Ostatné: | | |

— — ľudská krv | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály tohto opisu môžu byť tiež použité za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | |

— — živočíšna krv pripravená na terapeutické alebo profylaktické použitie | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály tohto opisu môžu byť tiež použité za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | |

— — iné krvné zložky ako antiséra, hemoglobín, krvné globulíny a sérové globulíny | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály tohto opisu môžu byť tiež použité za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | |

— — hemoglobín, krvný globulín a sérový globulín | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály tohto opisu môžu byť tiež použité za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | |

— — ostatné | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky 3002. Materiály tohto opisu môžu byť tiež použité za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | |

3003 a 3004 | Lieky (okrem tovaru položiek 3002, 3005 až 3006): | | |

Získané z amikacínu položky 2941 | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály položiek 3003 alebo 3004 za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály položiek 3003 alebo 3004 za predpokladu, že ich hodnota, celková, nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 31 | Hnojivá; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex 3105 | Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík; ostatné hnojivá; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo v balení s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg, okrem: dusičnan sodnýkyanamid vápenatýsíran draselnýsíran horečnato-draselný | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex Kapitola 32 | Trieslové a farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex 3201 | Taníny a ich soli, estery, étery a ostatné deriváty | Výroba z tanínových výťažkov rastlinného pôvodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

3205 | Farebné laky; prípravky špecifikované poznámkou 3 k tejto kapitole založené na farebných lakoch | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položiek 3203, 3204 a 3205. Avšak môžu byť použité materiály položky 3205 za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex Kapitola 33 | Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

3301 | Silice (tiež deterpénové), vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované oleorezíny; koncentráty silíc v tukoch v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobné, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpentické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane materiálov rozdielnej "skupiny" tejto položky. Avšak môžu byť použité materiály rovnakej skupiny za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex Kapitola 34 | Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a podobné prípravky na báze sadry | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex 3403 | Mastiace prípravky obsahujúce ropné oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov za predpokladu, že predstavujú menej ako 70 % hmotnosti | Operácie rafinovania alebo jedného alebo viacero špecifických procesov alebo Ostatné operácie, pri ktorých všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

3404 | Umelé vosky a pripravené vosky: | | |

Na báze parafínu, ropných voskov, voskov získaných z bitúmenových nerastov, parafínového gáča alebo šupinového parafínu | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

Ostatné | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem: stužených olejov, ktoré majú charakter voskov položky 1516,mastných kyselín chemicky nedefinovaných alebo priemyselných mastných alkoholov, ktoré majú charakter voskov položky 3823,materiály položky 3404Avšak tieto materiály môžu byť použité za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex Kapitola 35 | Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

3505 | Dextríny a ostatné modifikované škroby (napr. predželatinizované alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobu alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov: | | |

Éterifikované a esterifikované škroby | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane materiálov položky 3505 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

Ostatné | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položky 1108 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex 3507 | Pripravené enzýmy inde nešpecifikované alebo nezahrnuté | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

Kapitola 36 | Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex Kapitola 37 | Fotografický alebo kinematografický tovar; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

3701 | Fotografické dosky a ploché filmy, scitlivené, neexponované, z iného materiálu ako z papiera, lepenky alebo textílií; ploché okamžité instantné filmy, scitlivené, neexponované, tiež v kazetách: | | |

Okamžité instantné filmy na farebnú fotografiu, v kazetách | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako 3701 alebo 3702. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do položky 3702 za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

Ostatné | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako 3701 alebo 3702. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do položiek 3701 alebo 3702 za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu. | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

3702 | Fotografické filmy vo zvitkoch, scitlivené, neexponované, z iného materiálu ako z papiera, lepenky alebo textílií; okamžité instantné filmy vo zvitkoch, scitlivené, neexponované | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako 3701 alebo 3702 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

3704 | Fotografické dosky a filmy, exponované a vyvolané, iné ako kinematografické filmy | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako 3701 až 3704 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex Kapitola 38 | Rôzne chemické výrobky; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex 3801 | Koloidný grafit v olejovej suspenzii a semikoloidný grafit; uhlíkaté pasty na elektródy | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

Grafit vo forme pást, ktorý je zmesou viac ako 30 % hmotnosti grafitu s minerálnymi olejmi | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 3403 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex 3803 | Rafinovaný tallový olej | Rafinovanie surového tallového oleja | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex 3805 | Sulfátový terpentínový lieh, čistený | Čistenie destiláciou alebo rafinovaním surového sulfátového terpentínového liehu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex 3806 | Esterové živice | Výroba zo živičných kyselín | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex 3807 | Drevný decht | Destilácia drevného dechtu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

3808 | Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy, prípravky proti klíčeniu a regulátory rastu rastlín, dezinfekčné prostriedky a podobné výrobky, vo forme alebo v balení na predaj v malom alebo ako prípravky alebo výrobky (napr. sírne pásky, knôty a sviečky a mucholapky) | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

3809 | Prípravky na úpravu povrchu, nosiče farbív urýchľujúce farbenie alebo upevňujúce farbiace látky a iné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá), druhov používaných v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

3810 | Prípravky na čistenie kovových povrchov; tavivá a ostatné pomocné prípravky na spájkovanie na mäkko, spájkovanie na tvrdo alebo na zváranie; prášky a pasty na spájkovanie alebo na zváranie pozostávajúce z kovu a ostatných materiálov; prípravky druhov používaných na výplň zvarovacích elektród alebo tyčí, alebo na ich oplášťovanie | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

3811 | Antidetonačné prípravky, oxidačné inhibítory, živičné inhibítory, zlepšovače viskozity, antikorózne prostriedky a ostatné pripravené aditíva do minerálnych olejov (vrátane benzínov) alebo do iných tekutín používaných na tie účely ako minerálne oleje: | | |

Pripravené aditíva do mazacích olejov, obsahujúce ropné oleje alebo oleje získané z bitúmenových nerastov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 3811 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

3812 | Pripravené urýchľovače vulkanizácie; zložené plastifikátory pre kaučuk alebo plasty, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté; antioxidačné prípravky a ostatné zmesné stabilizátory pre kaučuk alebo plasty | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

3813 | Prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; naplnené hasiace granáty | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

3814 | Zložené organické rozpúšťadlá a riedidlá, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté; prípravky na odstraňovanie náterov a lakov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

3818 | Chemické prvky dopované na použitie v elektronike, v tvare diskov, doštičiek alebo v podobných tvaroch; chemické zlúčeniny dopované na použitie v elektronike | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

3819 | Kvapaliny do hydraulických bŕzd a iné pripravené kvapaliny do hydraulických prevodov, neobsahujúce žiadne alebo obsahujúce menej ako 70 % hmotnosti ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

3820 | Prípravky proti zamŕzaniu a prípravky na odmrazovanie | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

3822 | Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke, pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

3823 | Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy | | |

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. | |

Technické mastné alkoholy | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky 3823 | |

3824 | Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované alebo nezahrnuté: | | |

Nasledujúce z tejto položky:Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá na báze prírodných živičných produktovKyseliny naftenové, ich vo vode nerozpustné soli a ich esterySorbitol, iný ako položky 2905Ropné sulfonáty, okrem ropných sulfonátov alkalických kovov, amoniaku alebo etanolamínov; tiofénické sulfónové kyseliny z olejov získaných z bitúmenových nerastov a ich soliIónomeničeGetry pre vákuové trubiceAlkalický oxid železa na čistenie plynovČpavková plynárenská voda a využitý oxid vznikajúci pri čistení plynu zo splyňovania uhliaKyseliny sulfonafténové, ich vo vode nerozpustné soli a ich esteryPribudlina a Dippelov olejZmesi solí s rozdielnymi aniónmiReprodukovacie pasty na základe želatíny, tiež na papierovej alebo textilnej podložke | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

Ostatné | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

3901 až 3915 | Plasty v primárnych formách, odpady, úlomky a odrezky z plastov; okrem položiek 3907 a 3912, pre ktoré sú pravidlá stanovené nižšie: | | |

Adičné polymerizačné produkty s monomérom tvoriacim 99 % a viac hmotnosti z celkového obsahu polyméru | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu,hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

Ostatné | Výroba, pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

ex 3907 | Kopolyméry z polykarbonátu a akrylonitril-butadién-styrénový kopolymér (ABS) | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak, môžu byť použité materiály zatriedené do rovnakej položky za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

Polyester | Výroba, pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu alebo Výroba z tetrabrómpolykarbonátu (bisfenol A) | |

3912 | Celulóza a jej chemické deriváty, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, v primárnych formách | Výroba, pri ktorej hodnota ktorýchkoľvek použitých materiálov zatriedených do rovnakej položky ako výrobok nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | |

3916 až 3921 | Polotovary a výrobky z plastov; okrem položiek ex 3916, ex 3917, ex 3920 a ex 3921, pre ktoré sú pravidlá stanovené nižšie: | | |

Ploché tvary viac ako len povrchovo opracované alebo rezané do tvarov iných ako pravouhlých (vrátane štvorcových); ostatné výrobky viac ako len povrchovo opracované | Výroba, pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 39 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

— Ostatné: | | |

— — Adičné polymerizačné produkty s monomérom tvoriacim 99 % a viac hmotnosti z celkového obsahu polyméru | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu,hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

— — Ostatné | Výroba, pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kapitoly 39 nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

ex 3916 a ex 3917 | Profily a rúry | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu,hodnota akýchkoľvek použitých materiálov rovnakej položky nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

ex 3920 | Ionomérové listy alebo filmy | Výroba z termoplastovej čiastočnej soli, ktorá je kopolymérom etylénu a metakrylátovej kyseliny čiastočne neutralizovanej iónmi kovov, najmä zinku a sodíka | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

Listy z regenerovanej celulózy, polyamidov alebo polyetylénov | Výroba, pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov rovnakej položky nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 3921 | Fólie z plastov, metalizované | Výroba z vysoko priehľadnej polyesterovej fólie s hrúbkou menšou ako 23 mikrónov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

3922 až 3926 | Výrobky z plastov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 40 | Kaučuk a výrobky z neho; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 4001 | Vrstvené platne krepu na obuv | Vrstvenie listov prírodného kaučuku | |

4005 | Zmesové kaučuky, nevulkanizované, v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

4012 | Protektorované alebo použité pneumatiky z gumy; plné obruče alebo nízkotlakové plášte, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika, z gumy: | | |

Protektorované pneumatiky, plné obruče alebo nízkotlakové plášte, z gumy | Protektorovanie použitých pneumatík | |

Ostatné | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem 4011 až 4012 | |

ex 4017 | Výrobky z tvrdenej gumy | Výroba z tvrdenej gumy | |

ex Kapitola 41 | Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 4102 | Surové kožky z oviec alebo jahniat, bez vlny | Odstránenie vlny z ovčej alebo jahňacej kožky s vlnou | |

4104 až 4107 | Kože, bez chlpov a vlny iné ako kože položky 4108 alebo 4109 | Prečiňovanie predčinených koží alebo Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

4109 | Lakové usne a lakové laminované usne; metalizované usne | Výroba z kože položiek 4104 až 4107 za predpokladu, že jeho hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

Kapitola 42 | Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas) | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex Kapitola 43 | Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 4302 | Vyčinené alebo upravené kožušiny, spojené: | | |

Pláty, kusy a podobné formy | Odfarbovanie alebo farbenie spolu s rezaním a spájaním nespojených činených alebo upravených kožušín | |

Ostatné | Výroba z nespojených činených alebo upravených kožušín | |

4303 | Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín | Výroba z nespojených činených alebo upravených kožušín položky 4302 | |

ex Kapitola 44 | Drevo a drevené výrobky; drevné uhlie; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 4403 | Drevo nahrubo opracované do štvorcových tvarov | Výroba zo surového dreva, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli | |

ex 4407 | Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo na koncoch spájané, v hrúbke presahujúcej 6 mm | Hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch | |

ex 4408 | Listy dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstiev dreva), na preglejky alebo na podobné vrstvené drevo a ostatné drevo, rozrezané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, v hrúbke nepresahujúcej 6 mm | Zosadzovanie, hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch | |

ex 4409 | Drevo profilované na hranách, koncoch, alebo plochách, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo na koncoch spájané: | | |

Brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch | Brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch | |

Lemovanie a profilovanie | Lemovanie alebo profilovanie | |

ex 4410 až ex 4413 | Lemovanie a profily, vrátane profilovaných podlahových krytín a ostatných profilovaných dosiek | Lemovanie alebo profilovanie | |

ex 4415 | Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly, z dreva | Výroba z dosiek nenarezaných na určité rozmery | |

ex 4416 | Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske výrobky a ich časti, z dreva | Výroba z dúh inak neopracovaných ako len rozrezaných na dva hlavné povrchy | |

ex 4418 | Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

Lemovanie a profily | Lemovanie a profilovanie | |

ex 4421 | Zápalkové štiepky; ramienka alebo kolíky na šaty | Výroba z dreva ktorejkoľvek položky, okrem tvarovaného dreva položky 4409 | |

ex Kapitola 45 | Korok a výrobky z korku, okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

4503 | Výrobky z prírodného korku | Výroba z korku položky 4501 | |

Kapitola 46 | Výrobky zo slamy, z esparta a ostatného pletacieho materiálu; košikársky tovar a práce z prútia | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

Kapitola 47 | Buničina z dreva alebo iných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex Kapitola 48 | Papier a lepenka; predmety z papierenských vláknin, papiera alebo lepenky | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 4811 | Papier a lepenka, iba v kotúčoch, potiahnutý alebo v pravouhlých listoch | Výroba z papierových materiálov kapitoly 47 | |

4816 | Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie pretlačovacie papiere (iné ako položky 4809), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice z papiera, tiež v škatuliach | Výroba z papierových materiálov kapitoly 47 | |

4817 | Obálky, zálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky, z papiera alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy, obsahujúce potreby na korešpondenciu, z papiera alebo lepenky | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 4818 | Toaletný papier | Výroba z papierových materiálov kapitoly 47 | |

ex 4819 | Škatule, debny, vrecia, vrecká a ostatné obaly, z papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 4820 | Bloky listových papierov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 4823 | Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, narezané na určité rozmery alebo do tvaru | Výroba z papierových materiálov kapitoly 47 | |

ex Kapitola 49 | Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

4909 | Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, prípadne tiež s obálkami lebo ozdobami | Výroba z materiálov nezatriedených do položiek 4909 alebo 4911 | |

4910 | Kalendáre všetkých druhov, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov: | | |

Kalendáre "nepretržitého" typu alebo s vymeniteľnými blokmi pripevnenými na inom základe ako na papieri alebo lepenke | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

Ostatné | Výroba z materiálov nezatriedených do položiek 4909 alebo 4911 | |

ex Kapitola 50 | Hodváb; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 5003 | Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie, priadzového odpadu a trhaného materiálu), mykaný alebo česaný | Mykanie alebo česanie hodvábneho odpadu | |

5004 až ex 5006 | Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu | Výroba zo: surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného alebo inak pripraveného na pradenie,ostatných prírodných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na pradenie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebopapierových materiálov | |

5007 | Tkaniny z hodvábu alebo z hodvábneho odpadu: | | |

Obsahujúce kaučukové vlákno | Výroba z jednej priadze | |

Ostatné | Výroba z: kokosového vlákna,prírodných vlákien,syntetickej striže nemykanej alebo nečesanej alebo inak spracovanej na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebopapieraalebo Tlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. odmasťovanie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, hladenie, spracovanie proti zrazeniu, stála úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a hrčkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 51 | Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

5106 až 5110 | Priadza z vlny, z jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z konského vlásia | Výroba zo: surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného alebo inak pripraveného na pradenie,prírodných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na pradenie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebopapierových materiálov | |

5111 až 5113 | Tkaniny z vlnenej priadze, jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo konského vlásia: | | |

Obsahujúce kaučukové vlákno | Výroba z jednej priadze | |

Ostatné | Výroba z: kokosového vlákna,prírodných vlákien,syntetickej striže nemykanej alebo nečesanej alebo inak spracovanej na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebopapieraalebo Tlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. odmasťovanie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, hladenie, spracovanie proti zrazeniu, stála úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a hrčkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 52 | Bavlna; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

5204 až 5207 | Bavlnená priadza a nite | Výroba zo: surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného alebo inak pripraveného na pradenie,prírodných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na pradenie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebopapierových materiálov | |

5208 až 5212 | Bavlnené tkaniny: | | |

Obsahujúce kaučukové vlákno | Výroba z jednej priadze | |

Ostatné | Výroba z: kokosového vlákna,prírodných vlákien,syntetickej striže nemykanej alebo nečesanej alebo inak spracovanej na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebopapieraalebo Tlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. odmasťovanie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, hladenie, spracovanie proti zrazeniu, stála úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a hrčkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 53 | Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

5306 až 5308 | Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien; papierová priadza | Výroba zo: surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného alebo inak pripraveného na pradenie,prírodných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na pradenie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebopapierových materiálov | |

5309 až 5311 | Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien; tkaniny z papierovej priadze: | | |

Obsahujúce kaučukové vlákno | Výroba z jednej priadze | |

Ostatné | Výroba z: kokosového vlákna,prírodných vlákien,syntetickej striže nemykanej alebo nečesanej alebo inak spracovanej na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebopapieraalebo Tlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. odmasťovanie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, hladenie, spracovanie proti zrazeniu, stála úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a hrčkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu | |

5401 až 5406 | Šijacie nite, monofil a priadza zo syntetických vlákien | Výroba zo: surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného alebo inak pripraveného na pradenie,prírodných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na pradenie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebopapierových materiálov | |

5407 a 5408 | Tkaniny z priadze zo syntetického vlákna: | | |

Obsahujúce kaučukové vlákno | Výroba z jednej priadze | |

Ostatné | Výroba z: kokosového vlákna,prírodných vlákien,syntetickej striže nemykanej alebo nečesanej alebo inak spracovanej na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebopapieraalebo Tlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. odmasťovanie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, hladenie, spracovanie proti zrazeniu, stála úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a hrčkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu | |

5501 až 5507 | Syntetické strižové vlákna | Výroba z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny | |

5508 až 5511 | Priadza a šijacia niť zo syntetických strižových vlákien | Výroba zo: surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného alebo inak pripraveného na pradenie,prírodných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak pripravených na pradenie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebopapierových materiálov | |

5512 až 5516 | Tkaniny zo syntetických strižových vlákien: | | |

Obsahujúce kaučukovú priadzu | Výroba z jednej priadze | |

Ostatné | Výroba z: kokosového vlákna,prírodných vlákien,syntetickej striže nemykanej alebo nečesanej alebo inak spracovanej na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebopapieraalebo Tlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. odmasťovanie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, hladenie, spracovanie proti zrazeniu, stála úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a hrčkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 56 | Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich; okrem: | Výroba z: kokosového vlákna,prírodných vlákien,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebopapierových materiálov | |

5602 | Plsť, tiež impregnovaná, pokrytá, potiahnutá alebo laminovaná: | | |

Vpichovaná plsť | Výroba z: prírodných vlákien,chemických materiálov alebo textilnej vlákninyAvšak môže byť použitá: priadza z polypropylénu položky 5402,polypropylénové vlákna položiek 5503 až 5506 alebokábel z polypropylénu položky 5501, ktorého jednotlivé vlákna majú vo všetkých prípadoch dĺžkovú hmotnosť menšiu ako 9 decitexov za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

Ostatné: | Výroba z: prírodných vlákien,syntetických strižných vlákien z kazeínu alebochemických materiálov alebo textilnej vlákniny | |

5604 | Kaučukové a kordové nite, pokryté textilom; textilné priadze a pásiky a podobné tvary položky 5404 alebo 5405, impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované kaučukom alebo plastami: | | |

Kaučukové a kordové nite, pokryté textilom | Výroba z kaučukových a kordových nití, nepokrytých textilom | |

Ostatné | Výroba z: prírodných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak spracovaných na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebopapierových materiálov | |

5605 | Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza, alebo pásik alebo podobný tvar položky 5404 alebo 5405, kombinovaná s kovom vo forme vlákna, pásika alebo prášku alebo pokrytá kovom | Výroba z: prírodných vlákien,syntetických strižných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak spracovaných na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebopapierových materiálov | |

5606 | Opradená niť, pásiky a podobné tvary položiek 5404 alebo 5405, opradené (iné ako položky 5605 a iné ako opradené priadze z konského vlásia); ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková pletená priadza | Výroba z: prírodných vlákien,syntetických strižných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak spracovaných na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebopapierových materiálov | |

Kapitola 57 | Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny | | |

Z vpichovanej plsti | Výroba z: prírodných vlákien,chemických materiálov alebo textilnej vlákninyAvšak môže byť použitá: priadza z polypropylénu položky 5402,polypropylénové vlákna položiek 5503 až 5506 alebokábel z polypropylénu položky 5501, ktorého jednotlivé vlákna majú vo všetkých prípadoch dĺžkovú hmotnosť menšiu ako 9 decitexov za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

Z ostatnej plsti | Výroba z: prírodných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak spracovaných na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny | |

Ostatné | Výroba z: kokosového vlákna,syntetického alebo umelého vlákna,prírodných vlákien aleboumelých strižných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak spracovaných na spriadanie | |

ex Kapitola 58 | Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; prámikárske výrobky; výšivky; okrem: | | |

Kombinované s kaučukovým vláknom | Výroba z jednej priadze | |

Ostatné | Výroba z: prírodných vlákien,syntetickej striže nemykanej alebo nečesanej alebo inak spracovanej na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,alebo Tlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. odmasťovanie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, hladenie, spracovanie proti zrazeniu, stála úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a hrčkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu | |

5805 | Ručne tkané tapisérie typu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napr. stehom nazývaným "petit point" alebo krížovým stehom), tiež celkom dohotovené | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

5810 | Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

5901 | Textílie s vrstvou lepidla alebo škrobových látok, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno, stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky | Výroba z priadze | |

5902 | Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostných nití z nylonu alebo ostatných polyamidov, polyesterov alebo viskózového materiálu: | | |

Obsahujúce najviac 90 % hmotnosti textilných materiálov | Výroba z priadze | |

Ostatné | Výroba z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny | |

5903 | Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastami, iné ako textílie položky 5902 | Výroba z priadze alebo Tlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. odmasťovanie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, hladenie, spracovanie proti zrazeniu, stála úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a hrčkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu | |

5904 | Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny zložené z náteru alebo povlaku aplikovanom na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru | Výroba z priadze | |

5905 | Textilné tapety: | | |

Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované gumou, plastami alebo inými materiálmi | Výroba z priadze | |

Ostatné | Výroba z: kokosového vlákna,prírodných vlákien,syntetickej striže nemykanej alebo nečesanej alebo inak spracovanej na spriadanie,chemických materiálov alebo textilnej vlákninyalebo Tlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. odmasťovanie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, hladenie, spracovanie proti zrazeniu, stála úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a hrčkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu | |

5906 | Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902: | | |

Pletené alebo háčkované textílie | Výroba z: prírodných vlákien,syntetickej striže nemykanej alebo nečesanej alebo inak spracovanej na spriadanie alebochemických materiálov alebo textilnej vlákniny | |

Ostatné tkaniny z priadze zo syntetického vlákna, obsahujúce viac ako 90 % hmotnosti textilných materiálov | Výroba z chemických materiálov | |

Ostatné | Výroba z priadze | |

5907 | Textílie iným spôsobom impregnované, potiahnuté alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné textílie | Výroba z priadze alebo Tlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. odmasťovanie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, hladenie, spracovanie proti zrazeniu, stála úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a hrčkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu | |

5908 | Textilné knôty, tkané, splietané alebo pletené, do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové pančušky a duté úplety na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované: | | |

Žiarové plynové pančušky, impregnované | Výroba z dutých úpletov | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

5909 až 5911 | Textilné výrobky druhov vhodných na priemyselné použitie: | | |

— Leštiace kotúče alebo kruhy iné ako z plsti položky 5911 | Výroba z vlákna alebo odpadovej tkaniny alebo handier položky 6310 | |

Tkané textílie druhov používaných na papierenské alebo iné technické účely, tiež splstené, impregnované alebo potiahnuté, duté alebo nekonečné, s jednoduchou alebo násobnou osnovou alebo útkom, alebo plocho tkané s násobnou osnovou alebo útkom položky 5911 | Výroba z: — kokosového vlákna, — týchto materiálov: — — polytetrafluóroetylénovej priadze, — — priadze, násobnej, z polyamidu, potiahnutej, impregnovanej alebo pokrytej fenoplastickou živicou, — — priadze zo syntetických textilných vlákien z aromatických polyamidov, získaných polykondenzáciou m-fenyléndiamínu a kyseliny izoftalovej, — — polytetrafluóroetylénového monofilu, — — priadze zo syntetických textilných vlákien z poly-p-fenylénového tereftalamidu, — — priadze zo skleného vlákna, pokrytého fenoplastickou živicou a opradeného akrylovým vláknom, — — kopolyesterové monofily z polyesteru a živice a kyseliny tereftalovej a 1,4-cyklohexandietanolu a kyseliny izoftalovej, — prírodných vlákien, — syntetických strižných vlákien nemykaných alebo nečesaných alebo inak spracovaných na spriadanie alebo — chemických materiálov alebo textilnej vlákniny | |

Ostatné | Výroba z: kokosového vlákna,prírodných vlákien,syntetickej striže nemykanej alebo nečesanej alebo inak spracovanej na spriadanie alebochemických materiálov alebo textilnej vlákniny | |

Kapitola 60 | Pletené alebo háčkované textílie | Výroba z: prírodných vlákien,syntetickej striže nemykanej alebo nečesanej alebo inak spracovanej na spriadanie alebochemických materiálov alebo textilnej vlákniny | |

Kapitola 61 | Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované: | | |

Získané zošívaním alebo iným spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo háčkovanej tkaniny, ktorá bola alebo vystrihnutá do tvaru alebo priamo získaná do tvaru | Výroba z priadze | |

Ostatné | Výroba z: prírodných vlákien,syntetickej striže nemykanej alebo nečesanej alebo inak spracovanej na spriadanie alebochemických materiálov alebo textilnej vlákniny | |

ex Kapitola 62 | Odevy a odevné doplnky, iné ako pletené alebo háčkované | Výroba z priadze | |

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 a ex 6211 | Dámske, dievčenské alebo dojčenské odevy a odevné doplnky, vyšívané | Výroba z priadze alebo Výroba z nevyšívanej tkaniny za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 6210 a ex 6216 | Ohňovzdorné zariadenie z tkaniny pokrytej fóliou z hliníkovaného polyesteru | Výroba z priadze alebo Výroba z nepokrytej tkaniny za predpokladu, že hodnota použitej nepokrytej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

6213 a 6214 | Vreckovky, plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky: | | |

Vyšívané | Výroba z nebielenej jednej priadze alebo Výroba z nevyšívanej tkaniny za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

Ostatné | Výroba z nebielenej jednej priadze alebo Dohotovenie, po ktorom nasleduje tlač spolu s aspoň dvoma prípravnými alebo dokončovacími operáciami (napr. odmasťovanie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, hladenie, spracovanie proti zrazeniu, stála úprava, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a hrčkovanie), ak hodnota použitého nepotlačeného tovaru položiek 6213 a 6214 tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu | |

6217 | Ostatné celkom dohotovené odevné doplnky; časti odevov alebo odevných doplnkov, iné ako výrobky položky 6212: | | |

Vyšívané | Výroba z priadze alebo Výroba z nevyšívanej tkaniny za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

Ohňovzdorné zariadenie z tkaniny pokrytej fóliou z hliníkovaného polyesteru | Výroba z priadze alebo Výroba z nepokrytej tkaniny za predpokladu, že hodnota použitej nepokrytej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

Podšívky na goliere a manžety, vystrihnuté | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

Ostatné | Výroba z priadze | |

ex Kapitola 63 | Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

6301 až 6304 | Prikrývky, cestovné koberčeky, posteľná bielizeň atď.; záclony atď.; ostatné bytové textílie: | | |

Z plsti, z netkaných textílií | Výroba z: prírodných vlákien alebochemických materiálov alebo textilnej vlákniny | |

— Ostatné | | |

— — Vyšívané | Výroba z nebielenej jednej priadze alebo Výroba z nevyšívanej tkaniny (inej ako pletenej alebo háčkovanej) za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

— — Ostatné | Výroba z nebielenej jednej priadze | |

6305 | Vrecia a vrecká, druhov používaných na balenie tovaru | Výroba z: prírodných vlákien,syntetickej striže nemykanej alebo nečesanej alebo inak spracovanej na spriadanie alebochemických materiálov alebo textilnej vlákniny | |

6306 | Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; stany; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; kempingový tovar: | | |

Z netkaných textílií | Výroba z: prírodných vlákien alebochemických materiálov alebo textilnej vlákniny | |

Ostatné | Výroba z nebielenej jednej priadze | |

6307 | Ostatné celkom dohotovené výrobky, vrátane strihových šablón | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

6308 | Súpravy zložené z tkanín a z priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo servítok, alebo podobné textilné výrobky, v balení na predaj v malom | Každá položka v súprave musí spĺňať pravidlo, ktoré by sa na ňu vzťahovalo, ak by nebola súčasťou súpravy. Avšak môžu byť zahrnuté aj nepôvodné výrobky za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 64 | Obuv, gamaše a podobné predmety; okrem: | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem zvrškov spojených so stielkou alebo inou súčasťou podrážky položky 6406 | |

6406 | Časti obuvi (vrátane zvrškov tiež spojených s podrážkami inými ako vonkajšími); vkladacie stielky, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, chrániče holennej kosti a podobné výrobky, a ich súčasti | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex Kapitola 65 | Pokrývky hlavy a ich časti, okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

6503 | Klobúky a ostatné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené zo šišiakov alebo šišiakových kotúčov položky 6501, tiež podšívané alebo zdobené | Výroba z priadze alebo textilných vlákien | |

6505 | Klobúky a ostatné pokrývky hlavy, pletené alebo háčkované, alebo celkom dohotovené z čipiek, plsti alebo z inej textilnej metráže v kuse (nie však v pásoch), tiež podšívané alebo zdobené; sieťky na vlasy z akýchkoľvek materiálov, tiež podšívané alebo zdobené | Výroba z priadze alebo textilných vlákien | |

ex Kapitola 66 | Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

6601 | Dáždniky a slnečníky (vrátane vychádzkových palíc s dáždnikom, záhradných slnečníkov a dáždnikov a podobných výrobkov) | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

Kapitola 67 | Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex Kapitola 68 | Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 6803 | Výrobky z bridlice alebo aglomerovanej bridlice | Výroba z opracovanej bridlice | |

ex 6812 | Výrobky z azbestu; výrobky zo zmesí na základe azbestu alebo zo zmesí na základe azbestu a uhličitanu horečnatého | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky | |

ex 6814 | Výrobky zo sľudy, vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy, na podložke z papiera, lepenky alebo ostatných materiálov | Výroba zo spracovanej sľudy (vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy) | |

Kapitola 69 | Keramické výrobky | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex Kapitola 70 | Sklo a sklenený tovar; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 7003 ex 7004 a ex 7005 | Sklo s nereflexnou vrstvou | Výroba z materiálov položky 7001 | |

7006 | Sklo položiek 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak spracované, ale nie zarámované alebo spojované s ostatnými materiálmi | Výroba z materiálov položky 7001 | |

7007 | Bezpečnostné sklo, zložené z tvrdeného alebo vrstveného skla | Výroba z materiálov položky 7001 | |

7008 | Izolačné jednotky z niekoľkých sklených tabúľ | Výroba z materiálov položky 7001 | |

7009 | Sklenené zrkadlá, tiež zarámované, vrátane spätných zrkadielok | Výroba z materiálov položky 7001 | |

7010 | Demižóny, fľaše, banky, ampulky a ostatné obaly, zo skla, druhov používaných na dopravu alebo na balenie tovaru; sklenené poháre na zaváraniny, zátky, viečka a ostatné uzávery, zo skla | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok alebo Brúsenie skleneného tovaru za predpokladu, že hodnota nebrúseného skleneného tovaru nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

7013 | Stolové sklo a sklo do domácnosti, kuchynské sklo, sklenený tovar toaletný, kancelársky, na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iný ako položky 7010 alebo 7018) | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok alebo Brúsenie skleneného tovaru za predpokladu, že hodnota nebrúseného skleneného tovaru nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu alebo Ručné zdobenie (okrem sitovej tlače) ručne naberaného skleneného tovaru za predpokladu, že hodnota ručne naberaného skleneného tovaru nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 7019 | Výrobky (iné ako priadza) zo sklených vlákien | Výroba z: nefarbených šupín, predpriadzí, priadze alebo sekaného pramenca alebosklenenej vlny | |

ex Kapitola 71 | Pravé perly (prírodne alebo umelo pestované, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky z nich; bižutéria; mince; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 7101 | Perly, prírodné alebo umelo pestované, triedené, dočasne navlečené na niť na uľahčenie dopravy | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 7102, ex 7103 a ex 7104 | Opracované drahokamy alebo polodrahokamy (prírodné, umelé alebo rekonštituované) | Výroba z neopracovaných drahokamov a polodrahokamov | |

7106, 7108 a 7110 | Drahé kovy: | | |

Surové | Výroba z materiálov nezatriedených do položky 7106, 7108 alebo 7110 alebo Elektrolytické, tepelné alebo chemické oddeľovanie drahých kovov položiek 7106, 7108 alebo 7110 alebo Zlievanie drahých kovov položiek 7106, 7108 alebo 7110 navzájom alebo so základnými kovmi | |

Polotovary alebo vo forme prachu | Výroba z neopracovaných drahých kovov | |

ex 7107, ex 7109 a ex 7111 | Kovy plátované drahými kovmi, ako polotovar | Výroba z kovov plátovaných drahými kovmi, neopracované | |

7116 | Predmety z perál prírodných alebo umelo pestovaných, drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných) | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

7117 | Bižutéria | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok alebo Výroba z častí zo základných kovov, neplátovaných alebo nepokrytých drahými kovmi za predpokladu, že hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 72 | Železo a oceľ; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

7207 | Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele | Výroba z materiálov položiek 7201, 7202, 7203, 7204 alebo 7205 | |

7208 až 7216 | Ploché valcované výrobky, tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele | Výroba z ingotov alebo z ostatných základných tvarov položky 7206 | |

7217 | Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele | Výroba z polotovarov položky 7207 | |

ex 7218, 7219 až 7222 | Polotovary, ploché valcované výrobky, tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele | Výroba z ingotov alebo ostatných základných tvarov položky 7218 | |

7223 | Drôty z nehrdzavejúcej ocele | Výroba z polotovarov položky 7218 | |

ex 7224, 7225 až 7228 | Polotovary, ploché valcované výrobky, tyče a prúty valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty z legovanej alebo nelegovanej ocele | Výroba z ingotov alebo z ostatných základných tvarov položiek 7206, 7218 alebo 7224 | |

7229 | Drôty z ostatnej legovanej ocele | Výroba z polotovarov položky 7224 | |

ex Kapitola 73 | Predmety zo železa alebo z ocele; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 7301 | Štetovnice | Výroba z materiálov položky 7206 | |

7302 | Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo z ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly, koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladné dosky (podkladnice), prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a iný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc | Výroba z materiálov položky 7206 | |

7304, 7305 a 7306 | Rúry, rúrky a duté profily, zo železa (z iného ako liatiny) alebo z ocele | Výroba z materiálov položiek 7206, 7207, 7218 alebo 7224 | |

ex 7307 | Príslušenstvo na rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele (ISO X5CrNiMo 1712) pozostávajúce z niekoľkých častí | Sústruženie, vyvŕtavanie, vystruhovanie, vŕtanie, odstraňovanie ostrapkov a pieskovanie kovaných predliatkov, hodnota ktorých nepresahuje 35 % ceny výrobku zo závodu | |

7308 | Konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií (napr. mosty a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere, okná a ich rámy, prahy dverí, okenice, stĺpkové zábradlie), zo železa alebo z ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo z ocele | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak nesmú byť použité zvárané uholníky, tvarovky a profily položky 7301 | |

ex 7315 | Protišmykové reťaze | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 7315 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 74 | Meď a predmety z medi; okrem: | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

7401 | Medený kamienok (medený lech); cementová meď (zrážaná meď) | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

7402 | Nerafinovaná meď; medené anódy na elektrolytickú rafináciu | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

7403 | Rafinovaná meď a zliatiny medi, surové: | | |

Rafinovaná meď | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

Zliatiny medi a rafinovaná meď obsahujúca iné prvky | Výroba z rafinovanej medi, surovej, alebo z medeného odpadu a šrotu | |

7404 | Medené odpady a medený šrot | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

7405 | Predzliatiny medi | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex Kapitola 75 | Nikel a predmety z niklu; okrem: | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

7501 až 7503 | Niklový kamienok (lech), spekaný oxid nikelnatý a ostatné medziprodukty metalurgie niklu; surový nikel; niklové odpady a niklový šrot | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex Kapitola 76 | Hliník a predmety z hliníka; okrem: | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

7601 | Surový hliník | Výroba z tepelne alebo elektrolyticky upraveného nelegovaného hliníka alebo hliníkových odpadov a šrotu | |

7602 | Hliníkové odpady alebo hliníkový šrot | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 7616 | Ostatné výrobky z hliníka, iné ako drôtené, textilné, grilové, sieťové, pletivové, výstužné tkaniny a podobné materiály (vrátane nekonečných pásov) z hliníkového drôtu a hliníkovej plechovej mrežoviny | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité drôtené, textilné, grilové, sieťové, pletivové, výstužné tkaniny a podobné materiály (vrátane nekonečných pásov) z hliníkového drôtu a hliníkovej plechovej mrežoviny,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

Kapitola 77 | Voľná, určená na eventuálnu potrebu HS | | |

ex Kapitola 78 | Olovo a predmety z olova; okrem: | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

7801 | Surové olovo: | | |

Rafinované olovo | Výroba zo zliatiny zlata a striebra alebo "pracovného" olova | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak nesmie byť použitý odpad a šrot položky 7802 | |

7802 | Olovený odpad a šrot | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex Kapitola 79 | Zinok a predmety zo zinku; okrem: | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

7901 | Surový zinok | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak nesmie byť použitý odpad a šrot položky 7902 | |

7902 | Zinkový odpad a šrot | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex Kapitola 80 | Cín a predmety z cínu; okrem: | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

8001 | Surový cín | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak nesmie byť použitý odpad a šrot položky 8002 | |

8002 a 8007 | Cínový odpad a šrot; ostatné výrobky z cínu | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

Kapitola 81 | Ostatné základné kovy; cermety; predmety z nich: | | |

Ostatné základné kovy, surové; predmety z nich | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do tej istej položky ako výrobok nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex Kapitola 82 | Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky, zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

8206 | Dva alebo niekoľko nástrojov položiek 8202 až 8205, zostavené do súprav na predaj v malom | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako položky 8202 až 8205. Avšak do súpravy môžu byť zostavené nástroje položiek 8202 až 8205 za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 15 % ceny výrobku zo závodu | |

8207 | Vymeniteľné nástroje na ručné náradie, tiež mechanicky poháňané alebo na obrábacie stroje (napr. na lisovanie, razenie, dierovanie, rezanie vonkajších a vnútorných závitov, vŕtanie, vyvrtávanie, preťahovanie, frézovanie, sústruženie alebo upevňovanie skrutiek), vrátane nástrojov na ťahanie alebo vytláčanie kovov, a nástroje na vŕtanie do skál alebo zemnú sondáž | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8208 | Nože a rezacie čepele na stroje alebo mechanické zariadenia | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 8211 | Nože s hladkou alebo zúbkovanou rezacou čepeľou, vrátane lesných sekáčov (iné ako nože položky 8208) | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité čepele a rukoväte zo základného kovu | |

8214 | Ostatné nožiarske predmety (napr. strihače vlasov, mäsiarske alebo kuchynské sekáče, kolískové nože na jemné alebo hrubé krájanie, nože na papier); súpravy a náčinie na manikúru a pedikúru (vrátane pilníčkov na nechty) | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité rukoväte zo základného kovu | |

8215 | Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na krájanie masla, klieštiky na cukor a podobný kuchynský a jedálenský tovar | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité rukoväte zo základného kovu | |

ex Kapitola 83 | Rôzne predmety zo základných kovov | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 8302 | Ostatné príchytky, kovanie a podobné výrobky vhodné pre stavebníctvo a zariadenia na automatické zatváranie dverí | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité ostatné materiály položky 8302 za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu | |

8306 | Sošky a iné ozdobné predmety zo základných kovov | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité ostatné materiály položky 8306 za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 84 | Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti; okrem: | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

ex 8401 | Jadrové palivové články | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8402 | Kotly na výrobu vodnej alebo inej pary – parné kotly (iné ako nízkotlakové kotly na ústredné kúrenie schopné dodávať tak teplú vodu, ako aj paru); kotly na "prehriatu" vodu | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

8403 a ex 8404 | Kotly na ústredné kúrenie, iné ako položky 8402, a pomocné prístroje a zariadenia na kotly | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako do položiek 8403 alebo 8404 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

8406 | Turbíny na vodnú a inú paru | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8407 | Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8408 | Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou) | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8409 | Časti a súčasti vhodné na použitie prevažne alebo výhradne na motory položky 8407 alebo 8408 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8411 | Prúdové motory s kompresorom ("turbo-jet"), turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

8412 | Ostatné motory a pohony | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 8413 | Objemové rotačné čerpadlá | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

ex 8414 | Priemyselné ventilátory, kompresory a podobné výrobky | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

8415 | Klimatizačné stroje a prístroje, skladajúce sa z ventilátora so vstavaným motorom a zo strojov a prístrojov na zmenu teploty a vlhkosti, vrátane strojov a prístrojov, v ktorých nemôže byť vlhkosť regulovaná oddelene | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8418 | Chladničky, mraziace boxy a ostatné chladiace alebo mraziace zariadenia, elektrické alebo iné; tepelné čerpadlá, iné ako klimatizačné stroje a prístroje položky 8415 | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

ex 8419 | Stroje pre priemysel na spracovanie dreva, buničiny, papiera a lepenky | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,sú v rámci vyššie uvedeného obmedzenia materiály zatriedené do rovnakej položky ako výrobok použité len do hodnoty 25 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8420 | Kalandre alebo iné valcovacie stroje, okrem strojov na valcovanie kovov alebo skla, valce na tieto stroje | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,sú v rámci vyššie uvedeného obmedzenia materiály zatriedené do rovnakej položky ako Výroba použité len do hodnoty 25 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8423 | Prístroje a zariadenia na váženie (okrem váh s citlivosťou 5 centigramov alebo väčšou, vrátane), váh spojených s počítacími alebo kontrolnými prístrojmi; závažia na váhy všetkých druhov | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

8425 až 8428 | Zdvíhacie, manipulačné nakladacie a vykladacie zariadenia | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,sú v rámci vyššie uvedeného obmedzenia materiály zatriedené do položky 8431 použité len do hodnoty 10 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8429 | Buldozéry, angledozéry, zrovnávače, stroje na planírovanie terénu, škrabače, mechanické lopaty, rýpadlá a lopatové nakladače, ubíjadlá a cestné valce s vlastným pohonom: | | |

Cestné valce | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,sú v rámci vyššie uvedeného obmedzenia materiály zatriedené do položky 8431 použité len do hodnoty 10 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8430 | Ostatné stroje a zariadenia planírovacie, škrabacie, hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie, stroje na ťažbu alebo vŕtanie zeme, rúd a nerastov; baranidlá a vyťahovače pilót; snehové pluhy a snehové frézy | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,sú v rámci vyššie uvedeného obmedzenia materiály zatriedené do položky 8431 použité len do hodnoty 10 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

ex 8431 | Časti a súčasti vhodné na použitie výhradne alebo hlavne na cestné valce | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8439 | Stroje a zariadenia na výrobu papieroviny z celulózovej vlákniny alebo na výrobu alebo konečnú úpravu papiera alebo lepenky | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,sú v rámci vyššie uvedeného obmedzenia materiály zatriedené do rovnakej položky ako výrobky použité len do hodnoty 25 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8441 | Ostatné stroje a zariadenia na spracovanie buničiny, papiera alebo lepenky, vrátane rezačiek všetkých druhov | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,sú v rámci vyššie uvedeného obmedzenia materiály zatriedené do rovnakej položky ako výrobky použité len do hodnoty 25 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8444 až 8447 | Stroje týchto položiek na použitie v textilnom priemysle | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 8448 | Pomocné strojové zariadenie na stroje položiek 8444 a 8445 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8452 | Šijacie stroje okrem strojov na väzbu a zošívanie kníh položky 8440; nábytok, podstavce a kryty zvlášť upravené na šijacie stroje; ihly do šijacích strojov: | | |

Šijacie stroje (iba s prešívacím stehom) s hlavou s hmotnosťou nepresahujúcou 16 kg bez motora alebo 17 kg vrátane motora | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných materiálov použitých pri skladaní hlavy (bez motora) nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov,použitý mechanizmus na napätie nití, háčkovací mechanizmus a mechanizmus na kľukatý steh sú už pôvodné | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8456 až 8466 | Obrábacie stroje a stroje a ich časti a príslušenstvo položiek 8456 až 8466 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8469 až 8472 | Kancelárske stroje (napr. písacie stroje, kalkulačky, stroje na automatické spracovanie údajov, rozmnožovacie stroje, spínacie stroje) | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8480 | Formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy, formy na kovy (iné ako ingotové formy), karbidy kovov, sklo, nerastné materiály, kaučuk alebo plasty | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

8482 | Guľkové alebo valčekové ložiská | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

8484 | Tesnenia a podobné spojenia z kovových fólií kombinovaných s iným materiálom alebo s dvoma alebo viacerými vrstvami z kovu; súbory a zostavy tesnení a podobných spojení rôzneho zloženia balené vo vrecúškach, obálkach alebo v podobných obaloch; mechanické upchávky | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8485 | Časti a súčasti strojov a prístrojov neobsahujúce elektrické svorky, izolácie, cievky, kontakty alebo iné elektrické prvky, ktoré nie sú v tejto kapitole inde špecifikované alebo zahrnuté | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 85 | Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku; prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom; okrem: | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8501 | Elektrické motory a generátory (okrem generátorových agregátov) | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,sú v rámci vyššie uvedeného obmedzenia materiály zatriedené do položky 8503 použité len do hodnoty 10 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8502 | Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory) | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,sú v rámci vyššie uvedeného obmedzenia materiály zatriedené do položiek 8501 alebo 8503 použité len do hodnoty 10 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

ex 8504 | Elektrické transformátory pre zariadenia na automatické spracovanie údajov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 8518 | Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež vstavané; elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; súpravy elektrických zosilňovačov zvuku | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

8519 | Gramofóny, gramofónové šasi, kazetové prehrávače a ostatné zvukové reprodukčné prístroje, bez zariadenia na záznam zvuku | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8520 | Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku, tiež s reprodukčným zariadením | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8521 | Videofonické prístroje na záznam a reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8522 | Časti, súčasti a príslušenstvo vhodné na použitie výhradne alebo hlavne s prístrojmi položiek 8519 až 8521 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8523 | Hotové nenahraté médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam, okrem výrobkov kapitoly 37 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8524 | Gramofónové platne, magnetické pásky a ostatné nahraté médiá na záznam zvuku alebo na podobné záznamy, vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu platní, ale okrem výrobkov kapitoly 37: | | |

Matrice a galvanické odtlačky na výrobu platní | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,sú v rámci vyššie uvedeného obmedzenia materiály zatriedené do položky 8523 použité len do hodnoty 10 % ceny | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8525 | Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež s prijímacím zariadením alebo so zariadením na záznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery; stabilné videokamery a ostatné videokamery | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

8526 | Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje, rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

8527 | Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu alebo rozhlasové vysielanie, tiež kombinované v jednej skrini s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

8528 | Televízne prijímače, tiež so vstavanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu; videomonitory a videoprojektory | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

8529 | Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje položiek 8525 až 8528: | | |

Vhodné na použitie výlučne alebo hlavne s alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

8535 a 8536 | Elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu elektrických obvodov alebo na ich spájanie do elektrických obvodov | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,sú v rámci vyššie uvedeného obmedzenia materiály zatriedené do položky 8538 použité len do hodnoty 10 % ceny | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8537 | Rozvádzače, rozvodné panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne vybavené dvoma alebo viacerými zariadeniami položky 8535 alebo 8536, na elektrické riadenie alebo na rozvod elektrického prúdu vrátane zabudovaných nástrojov a prístrojov kapitoly 90 a číslicové riadiace zariadenia, okrem spínacích prístrojov a zariadení položky 8517 | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,sú v rámci vyššie uvedeného obmedzenia materiály zatriedené do položky 8538 použité len do hodnoty 10 % ceny | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

ex 8541 | Diódy, tranzistory a podobné polovodičové prvky, okrem doštičiek ešte nerozrezaných na čipy | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

8542 | Elektronické integrované obvody a mikrozostavy | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,sú v rámci vyššie uvedeného obmedzenia materiály zatriedené do položiek 8541 alebo 8542 použité len do hodnoty 10 % ceny | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

8544 | Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov) izolované (tiež s lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo opláštených vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8545 | Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z iného uhlíku, tiež spojené s kovom, druhov používaných na elektrické účely | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8546 | Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8547 | Izolačné časti na elektrické stroje, prístroje a zariadenia, vyrobené úplne z izolačných materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými súčasťami (napr. s objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, okrem izolátorov položky 8546; elektrické rozvodné rúrky a ich spojky zo základného kovu, s vnútorným izolačným materiálom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8548 | Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov, nepoužiteľné galvanické články, batérie a elektrické akumulátory; elektrické časti a súčasti strojov a prístrojov nešpecifikované ani nezahrnuté inde v tejto kapitole | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 86 | Železničné a električkové lokomotívy; vozový park a jeho časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia a ich časti; dopravné signalizačné mechanické (tiež elektromechanické) zariadenia všetkých druhov; okrem: | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny | |

8608 | Koľajový zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia; mechanické (tiež elektromechanické) prístroje návestné, bezpečnostné, kontrolné, ovládacie na železničnú alebo inú koľajovú dopravu, na dopravu cestnú alebo riečnu, na parkoviská, na prístavné a letiskové zariadenia; ich časti a súčasti | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

ex Kapitola 87 | Vozidlá iné ako koľajové, ich časti, súčasti a príslušenstvo | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

8709 | Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho zariadenia, typy používané v továrňach, skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu na krátke vzdialenosti; malé ťahače používané na železničných staniciach; ich časti a súčasti | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8710 | Tanky a iné obrnené bojové motorové vozidlá, tiež vybavené zbraňami; ich časti a súčasti | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8711 | Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom; prívesné vozíky: | | |

— S vratným piestovým spaľovacím motorom s objemom valcov: | | |

— — Nepresahujúcim 50 cm3 | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu |

— — Presahujúcim 50 cm3 | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

Ostatné | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

ex 8712 | Bicykle bez guľkových ložísk | Výroba z materiálov nezatriedených do položky 8714 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8715 | Detské kočíky a ich časti a súčasti | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

8716 | Prívesy a návesy; ostatné vozidlá bez mechanického pohonu; ich časti a súčasti | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

ex Kapitola 88 | Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex 8804 | Rotujúce padáky | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 8804 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

8805 | Letecké katapulty a ich časti a súčasti; palubné lapače a podobné zariadenia a ich časti a súčasti | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

Kapitola 89 | Lode, člny a plávajúce konštrukcie | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak nesmú byť použité trupy položky 8906 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex Kapitola 90 | Nástroje a prístroje optické, optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti, súčasti a príslušenstvo; okrem: | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

9001 | Optické vlákna a zväzky optických vlákien; káble optických vlákien, iné ako zatriedené do položky 8544; polarizačný materiál v tvare listov alebo dosiek; šošovky (tiež kontaktné), hranoly zrkadlá a ostatné optické články, z akéhokoľvek materiálu, nezasadené, iné ako z opticky neopracovaného skla | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

9002 | Šošovky, hranoly, zrkadlá a ostatné optické články z akéhokoľvek materiálu, zasadené, na nástroje alebo prístroje, iné ako z opticky neopracovaného skla | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

9004 | Okuliare, ochranné a podobné, korekčné alebo podobné | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 9005 | Binokulárne i monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ich podstavce a rámy; ostatné astronomické prístroje a ich podstavce a rámy, okrem rádioastronomických prístrojov | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

ex 9006 | Fotografické kamery (okrem kinematografických); prístroje a žiarovky na bleskové svetlo na fotografické účely okrem výbojok | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

9007 | Kinematografické kamery a projektory, tiež so vstavanými prístrojmi na záznam alebo reprodukciu zvuku | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

9011 | Združené optické mikroskopy, vrátane mikroskopov na mikrofotografiu, mikrokinematografiu a mikroprojekciu | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

ex 9014 | Ostatné navigačné prístroje a zariadenia | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

9015 | Vymeriavacie (vrátane fotogrammetrických meraní), hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne prístroje a zariadenia, okrem kompasov; zameriavacie zariadenia | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

9016 | Váhy s citlivosťou 5 cg alebo väčšou, tiež so závažiami | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

9017 | Kresliace, rysovacie alebo počítacie nástroje prístroje (napr. kresliace stroje, pantografy, uhlomery, rysovadlá, logaritmické pravítka a počítacie kotúče); ručné dĺžkové meradlá (napr. metre, meracie pásma, mikrometre, posuvné meradlá a kalibre) inde v tejto kapitole nešpecifikované alebo nezahrnuté | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

9018 | Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje vrátane scintigrafických prístrojov, ostatné elektrolekárske prístroje, ako aj prístroje na skúšanie zraku: | | |

Zubné kreslá kombinované na spoločnej základni s iným zubolekárskym príslušenstvom alebo zubnými pľuvadlami | Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky 9018 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

Ostatné | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

9019 | Mechanoterapeutické zariadenia; masážne prístroje; prístroje na testovanie psychologickej spôsobilosti; prístroje na liečbu ozónom, kyslíkom, aerosólom, dýchacie prístroje oživovacie a ostatné liečebné dýchacie prístroje | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

9020 | Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky, okrem ochranných masiek bez mechanických častí a vymeniteľných filtrov | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu |

9024 | Prístroje a zariadenia na skúšanie tvrdosti, pevnosti v ťahu, stlačiteľnosti či elasticity alebo iných mechanických vlastností materiálov (napr. kovov, dreva, textilu, papiera, plastov) | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

9025 | Hydrometre a podobné plávajúce prístroje, teplomery, žiaromery, barometre, vlhkomery a psychometre, tiež registračné, aj navzájom kombinované | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

9026 | Prístroje a zariadenia na meranie alebo na kontrolu prietokov, hladiny, tlaku alebo iných premenných charakteristík kvapalín alebo plynov (napr. prietokomery, hladinomery, manometre, merače tepla), okrem prístrojov a nástrojov položiek 9014, 9015, 9028 alebo 9032 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

9027 | Prístroje, zariadenia alebo nástroje na fyzikálne alebo na chemické rozbory (napr. polarimetre, spektrometre, refraktometre, analyzátory plynov alebo dymu); prístroje a nástroje na meranie alebo kontrolu viskozity, pórovitosti, rozťažnosti, povrchového napätia alebo podobné prístroje a nástroje na kalorimetrické, akustické alebo fotometrické merania alebo kontrolu (vrátane expozimetrov); mikrotómy | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

9028 | Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín a elektrickej energie, vrátane meračov na ich kalibrovanie: | | |

Časti, súčasti a príslušenstvo | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

9029 | Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače ubehnutej dráhy, krokomery a pod.; rýchlomery a tachometre, okrem patriacich do položky 9014 alebo 9015; stroboskopy | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

9030 | Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné prístroje a nástroje na meranie alebo kontrolu elektrických veličín, okrem meračov položky 9028; prístroje a zariadenia na meranie alebo zisťovanie žiarenia alfa, beta, gama, rontgenových lúčov, kozmického alebo iného ionizujúceho žiarenia | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

9031 | Meracie alebo kontrolné prístroje, zariadenia a stroje, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté v tejto kapitole; projektory na kontrolu profilov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

9032 | Automatické regulačné alebo riadiace prístroje a zariadenia | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

9033 | Časti, súčasti a príslušenstvá (inde v tejto kapitole nešpecifikované ani nezahrnuté) na stroje, nástroje a prístroje kapitoly 90 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 91 | Hodiny, hodinky a ich súčasti; okrem: | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

9105 | Ostatné hodiny | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

9109 | Hodinové strojčeky, úplné a zmontované | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,hodnota všetkých nepôvodných použitých materiálov nepresahuje hodnotu pôvodných použitých materiálov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

9110 | Úplné hodinové alebo hodinkové strojčeky, nezmontované alebo čiastočne zmontované (súpravy); neúplné hodinové alebo hodinkové strojčeky zmontované; nedohotovené hodinové alebo hodinkové strojčeky | Výroba, pri ktorej: hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu,sú v rámci vyššie uvedeného obmedzenia materiály zatriedené do položky 9114 použité len do hodnoty 10 % ceny | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

9111 | Puzdrá hodín a ich časti a súčasti | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

9112 | Puzdrá hodín a puzdrá podobného typu na ostatné výrobky tejto kapitoly, a ich časti a súčasti | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu |

9113 | Hodinkové remienky, hodinkové pásky, hodinkové náramky, a ich časti a súčasti: | | |

Zo základného kovu, tiež pozlátené alebo postriebrené alebo inak pokovované drahými kovmi | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

Ostatné | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

Kapitola 92 | Hudobné nástroje; časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu | |

Kapitola 93 | Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 94 | Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky; vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a ich príslušenstvo inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex 9401 a ex 9403 | Nábytok zo základných kovov s nevypchatou bavlnenou tkaninou s hmotnosťou 300 g/m2 alebo menšou | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok alebo Výroba z bavlnenej tkaniny už zhotovenej vo forme pripravenej na použitie položky 9401 alebo 9403 za predpokladu, že jeho hodnota nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu,všetky ostatné použité materiály sú už pôvodné a zatriedené do inej položky ako položky 9401 alebo 9403 | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

9405 | Svietidlá (vrátane svetlometov) a ich časti a súčasti inde neuvedené alebo nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky, svetelné ukazovatele a podobné výrobky, s trvalým pevným osvetľovacím zdrojom, a ich časti a súčasti inde nešpecifikované alebo nezahrnuté | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

9406 | Montované stavby | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex Kapitola 95 | Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

9503 | Ostatné hračky; zmenšené modely a podobné modely na hranie, tiež mechanické; skladačky všetkých druhov | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 9506 | Golfové palice a ostatné golfové potreby | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok. Avšak môžu byť použité hrubo opracované bloky na výrobu hlavíc golfových palíc | |

ex Kapitola 96 | Rôzne výrobky; okrem: | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

ex 9601 a ex 9602 | Výrobky zo živočíšnych, rastlinných alebo nerastných rezbárskych materiálov | Výroba z "opracovaného" rezbárskeho materiálu rovnakej položky | |

ex 9603 | Metly a kefy (vrátane kief tvoriacich časti strojov, prístrojov alebo vozidiel), ručné mechanické metly bez motora, mopy a oprašovače z peria; pripravené kefárske zväzočky na výrobu metiel alebo kief; maliarske podložky a valčeky; stierky (iné ako valčekové stierky) | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

9605 | Cestovné súpravy na osobnú toaletu, šitie alebo čistenie obuvi alebo odevov | Každá položka v súprave musí spĺňať pravidlo, ktoré by s na ňu vzťahovalo, keby nebola začlenená do súpravy. Avšak nepôvodné výrobky môžu byť zahrnuté za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu | |

9606 | Gombíky, stláčacie gombíky, formy na gombíky a ostatné časti a súčasti gombíkov alebo stláčacích gombíkov; gombíkové polotovary | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

9612 | Pásky do písacích strojov a podobné farbiace pásky napustené tlačiarenskou čerňou alebo inak pripravené na zanechanie odtlačkov, tiež na cievkach alebo v kazetách; farbiace podušky, tiež napustené, tiež v škatuľkách | Výroba, pri ktorej: všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok,hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 9613 | Zapaľovače s piezoelektrickým zapaľovacím systémom | Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 9613 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu | |

ex 9614 | Fajky a fajkové hlavy | Výroba z hrubo opracovaných blokov | |

Kapitola 97 | Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti | Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zatriedené do inej položky ako výrobok | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR.1 A ŽIADOSŤ O VYDANIE SPRIEVODNÉHO OSVEDČENIA EUR.1

Pokyny k tlači

1. Každé tlačivo musí mať rozmery 210 × 297 mm; je prípustná tolerancia až do mínus 5 mm alebo plus 8 mm v dĺžke. Použitý papier musí byť biely, formátovaný na písanie, bez mechanickej buničiny a s hmotnosťou najmenej 25 g/m2. Musí mať vytlačený zelený gilošovaný vzor, na ktorom vidno akékoľvek mechanické alebo chemické falšovanie.

2. Kompetentné orgány členských štátov spoločenstva a Západného brehu a Pásma Gazy si môžu vyhradiť právo tlačiť vlastné tlačivá alebo si ich môžu dať vytlačiť schváleným tlačiarňam. V druhom prípade bude každé tlačivo obsahovať odkaz na takéto schválenie. Každé tlačivo musí byť označené názvom a adresou tlačiarne alebo znakom, pomocou ktorého možno tlačiareň identifikovať. Taktiež bude obsahovať poradové číslo, môže byť vytlačené, na základe ktorého ho možno identifikovať

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

POZNÁMKY

1. Osvedčenia nesmú obsahovať výmazy ani opravy prepisovaním. Akékoľvek zmeny sa musia urobiť prečiarknutím nesprávnych údajov a doplnením potrebnými opravami. Akékoľvek zmeny musí osvedčiť podpisom osoba, ktorá osvedčenie vyplnila, a potvrdiť colné orgány vydávajúcej krajiny alebo územia.

2. Medzi položkami uvedenými na osvedčení nesmie byť vynechaný priestor a každá položka musí byť uvedená číslom položky. Pod posledným riadkom opisu musí byť urobená vodorovná čiara. Každé prázdne miesto musí byť šikmo vyčiarknuté tak, aby nebolo možné robiť následné dodatky.

3. Tovar musí byť opísaný v súlade s obchodnou praxou a dostatočne podrobne, aby ho bolo možné identifikovať.

+++++ TIFF +++++

VYHLÁSENIE VÝVOZCU

Ja, podpísaný, vývozca tovaru ďalej opísaného, |

VYHLASUJEM, | že tento tovar spĺňa podmienky požadované pri vydaní priloženého |

UVÁDZAM | okolnosti, ktoré umožnili, aby tento tovar spĺňal podmienky, takto: … … … … |

PREDKLADÁM | tieto dodatočné doklady: … … … … |

ZAVÄZUJEM SA, | že predložím na požiadanie príslušných orgánov akékoľvek že predložím na požiadanie príslušných orgánov akékoľvek že predložím na požiadanie príslušných orgánov akékoľvek že predložím na požiadanie príslušných orgánov akékoľvek |

ŽIADAM | o vydanie priloženého osvedčenia na tento tovar. |

| … (Miesto a dátum) |

| … (Podpis) |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

FAKTURAČNÉ VYHLÁSENIE

Fakturačné vyhlásenie, ktorého text je uvedený nižšie, musí byť vystavené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky pod čiarou však nemusia byť reprodukované.

Anglická verzia

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No… [1]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of… preferential origin [2].

Španielska verzia

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … [3]) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … [4].

Dánska verzia

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.… [5]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i… [6].

Nemecká verzia

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … [7]), der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … Ursprungswaren sind [8].

Grécka verzia

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … [9]) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής… [10]

Francúzska verzia

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … [11]), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle… [12].

Talianska verzia

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … [13]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale… [14].

Holandská verzia

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.… [15]), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële… oorsprong zijn [16].

Portugalská verzia

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … [17]), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial… [18].

Fínska verzia

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o… [19]) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… alkuperätuotteita [20].

Švédska verzia

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … [21]) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande… ursprung [22].

Arabská verzia

+++++ TIFF +++++

… [23]

(Miesto a dátum)

… [24]

(Podpis vývozcu; okrem toho, musí byť zreteľne uvedené meno osoby podpisujúcej vyhlásenie)

[1] Ak fakturačné vyhlásenie vystavil schválený vývozca v zmysle článku 21 protokolu, musí byť na tomto mieste uvedené číslo oprávnenia schváleného vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavil schválený vývozca, slová v zátvorkách sa vynechajú alebo sa toto miesto nevypĺňa.

[2] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie celkom alebo čiastočne vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 36 protokolu, vývozca ich musí v doklade, na ktorý je vyhlásenie vystavené, jasne vyznačiť symbolom "CM".

[3] Ak fakturačné vyhlásenie vystavil schválený vývozca v zmysle článku 21 protokolu, musí byť na tomto mieste uvedené číslo oprávnenia schváleného vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavil schválený vývozca, slová v zátvorkách sa vynechajú alebo sa toto miesto nevypĺňa.

[4] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie celkom alebo čiastočne vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 36 protokolu, vývozca ich musí v doklade, na ktorý je vyhlásenie vystavené, jasne vyznačiť symbolom "CM".

[5] Ak fakturačné vyhlásenie vystavil schválený vývozca v zmysle článku 21 protokolu, musí byť na tomto mieste uvedené číslo oprávnenia schváleného vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavil schválený vývozca, slová v zátvorkách sa vynechajú alebo sa toto miesto nevypĺňa.

[6] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie celkom alebo čiastočne vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 36 protokolu, vývozca ich musí v doklade, na ktorý je vyhlásenie vystavené, jasne vyznačiť symbolom "CM".

[7] Ak fakturačné vyhlásenie vystavil schválený vývozca v zmysle článku 21 protokolu, musí byť na tomto mieste uvedené číslo oprávnenia schváleného vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavil schválený vývozca, slová v zátvorkách sa vynechajú alebo sa toto miesto nevypĺňa.

[8] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie celkom alebo čiastočne vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 36 protokolu, vývozca ich musí v doklade, na ktorý je vyhlásenie vystavené, jasne vyznačiť symbolom "CM".

[9] Ak fakturačné vyhlásenie vystavil schválený vývozca v zmysle článku 21 protokolu, musí byť na tomto mieste uvedené číslo oprávnenia schváleného vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavil schválený vývozca, slová v zátvorkách sa vynechajú alebo sa toto miesto nevypĺňa.

[10] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie celkom alebo čiastočne vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 36 protokolu, vývozca ich musí v doklade, na ktorý je vyhlásenie vystavené, jasne vyznačiť symbolom "CM".

[11] Ak fakturačné vyhlásenie vystavil schválený vývozca v zmysle článku 21 protokolu, musí byť na tomto mieste uvedené číslo oprávnenia schváleného vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavil schválený vývozca, slová v zátvorkách sa vynechajú alebo sa toto miesto nevypĺňa.

[12] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie celkom alebo čiastočne vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 36 protokolu, vývozca ich musí v doklade, na ktorý je vyhlásenie vystavené, jasne vyznačiť symbolom "CM".

[13] Ak fakturačné vyhlásenie vystavil schválený vývozca v zmysle článku 21 protokolu, musí byť na tomto mieste uvedené číslo oprávnenia schváleného vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavil schválený vývozca, slová v zátvorkách sa vynechajú alebo sa toto miesto nevypĺňa.

[14] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie celkom alebo čiastočne vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 36 protokolu, vývozca ich musí v doklade, na ktorý je vyhlásenie vystavené, jasne vyznačiť symbolom "CM".

[15] Ak fakturačné vyhlásenie vystavil schválený vývozca v zmysle článku 21 protokolu, musí byť na tomto mieste uvedené číslo oprávnenia schváleného vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavil schválený vývozca, slová v zátvorkách sa vynechajú alebo sa toto miesto nevypĺňa.

[16] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie celkom alebo čiastočne vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 36 protokolu, vývozca ich musí v doklade, na ktorý je vyhlásenie vystavené, jasne vyznačiť symbolom "CM".

[17] Ak fakturačné vyhlásenie vystavil schválený vývozca v zmysle článku 21 protokolu, musí byť na tomto mieste uvedené číslo oprávnenia schváleného vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavil schválený vývozca, slová v zátvorkách sa vynechajú alebo sa toto miesto nevypĺňa.

[18] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie celkom alebo čiastočne vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 36 protokolu, vývozca ich musí v doklade, na ktorý je vyhlásenie vystavené, jasne vyznačiť symbolom "CM".

[19] Ak fakturačné vyhlásenie vystavil schválený vývozca v zmysle článku 21 protokolu, musí byť na tomto mieste uvedené číslo oprávnenia schváleného vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavil schválený vývozca, slová v zátvorkách sa vynechajú alebo sa toto miesto nevypĺňa.

[20] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie celkom alebo čiastočne vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 36 protokolu, vývozca ich musí v doklade, na ktorý je vyhlásenie vystavené, jasne vyznačiť symbolom "CM".

[21] Ak fakturačné vyhlásenie vystavil schválený vývozca v zmysle článku 21 protokolu, musí byť na tomto mieste uvedené číslo oprávnenia schváleného vývozcu. Ak fakturačné vyhlásenie nevystavil schválený vývozca, slová v zátvorkách sa vynechajú alebo sa toto miesto nevypĺňa.

[22] Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa fakturačné vyhlásenie celkom alebo čiastočne vzťahuje na výrobky pochádzajúce z Ceuty a Melilly v zmysle článku 36 protokolu, vývozca ich musí v doklade, na ktorý je vyhlásenie vystavené, jasne vyznačiť symbolom "CM".

[23] Tieto údaje možno vynechať, ak už sú uvedené v samotnom doklade.

[24] Pozri článok 20 (5) protokolu. V prípade, keď sa vývozca nemusí podpísať, výnimka z podpisu tiež implikuje výnimku z uvedenia mena podpisujúceho.

--------------------------------------------------

ZÁVEREČNÝ AKT

Splnomocnení zástupcovia

EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

ďalej len "spoločenstvo",

na jednej strane, a

splnomocnení zástupcovia

ORGANIZÁCIE PRE OSLOBODENIE PALESTÍNY (OOP) V PROSPECH PALESTÍNSKYCH ORGÁNOV ZÁPADNÉHO BREHU A PÁSMA GAZY,

ďalej len "palestínske orgány",

na druhej strane,

ktoré sa stretli v Bruseli dňa 24. februára 1997 na podpísanie Európsko-stredomorskej dočasnej dohody o pridružení týkajúcej sa obchodu a spolupráce medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP) v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy na strane druhej, ďalej len "Európsko-stredomorská dočasná dohoda o pridružení", prijali tento text:

Európsko-stredomorská dočasná dohoda o pridružení, jej prílohy a tieto protokoly:

Protokol 1 | o ujednaniach vzťahujúcich sa na dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich zo Západného brehu a Pásma Gazy do spoločenstva, |

Protokol 2 | o ujednaniach vzťahujúcich sa na dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich zo spoločenstva na Západný breh a do Pásma Gazy, |

Protokol 3 | týkajúci sa vymedzenia pojmu "pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce. |

Splnomocnení zástupcovia spoločenstva a splnomocnení zástupcovia palestínskych orgánov prijali texty deklarácií uvedených nižšie a pripojených k tomuto záverečnému aktu:

Spoločná deklarácia o intelektuálnom, priemyselnom a obchodnom vlastníctve (článok 33 dohody),

Spoločná deklarácia o článku 55 dohody,

Spoločná deklarácia o článku 58 dohody,

Spoločná deklarácia o decentralizovanej spolupráci,

Spoločná deklarácia o článku 67 dohody,

Spoločná deklarácia o článku 70 dohody,

Spoločná deklarácia o ochrane údajov,

Spoločná deklarácia o programe podpory palestínskeho priemyslu,

a pokiaľ ide o Protokol 3 týkajúci sa vymedzenia pojmu "pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce, tieto spoločné deklarácie:

1. Spoločná deklarácia týkajúca sa Andorrského kniežatstva;

2. Spoločná deklarácia týkajúca sa Republiky San Maríno.

Splnomocnení zástupcovia spoločenstva a splnomocnení zástupcovia palestínskych orgánov tiež vzali na vedomie dohodu vo forme výmeny listov spomenutú nižšie a pripojenú k tomuto záverečnému aktu:

Dohoda vo forme výmeny listov medzi spoločenstvom a palestínskymi orgánmi vzťahujúca sa na článok 1 protokolu 1 a týkajúca sa dovozu čerstvých rezaných kvetov a pukov podpoložky 060310 Spoločnej colnej tarify.

Splnomocnení zástupcovia palestínskych orgánov tiež vzali na vedomie deklaráciu Európskeho spoločenstva spomenutú nižšie a pripojenú k tomuto záverečnému aktu:

Deklarácia o kumulácii pôvodu.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems. Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addi ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Spoločné Deklarácie

Spoločná deklarácia o intelektuálnom, priemyselnom a obchodnom vlastníctve (článok 33 dohody)

Na účely tejto dohody duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo zahŕňa predovšetkým autorské práva, vrátane autorských práv na počítačové programy, ako aj vedľajšie práva, patenty, priemyselný dizajn, geografické označenia, vrátane označenia pôvodu, obchodné ochranné známky a servisné známky, topografie integrovaných obvodov, ako aj ochranu pred nekalou hospodárskou súťažou, ako ich uvádza článok 10a Parížskej konvencie o ochrane priemyselného vlastníctva (Štokholmský akt, 1967) a ochrane utajených informácií o know-how.

--------------------------------------------------

Spoločná deklarácia o článku 55 dohody

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok voči mierovému procesu na Strednom východe a presvedčenie, že mier by sa mal konsolidovať cestou regionálnej spolupráce. Spoločenstvo je pripravené podporovať spoločné rozvojové projekty predložené palestínskymi orgánmi a ostatnými regionálnymi stranami s výhradou príslušných technických a rozpočtových postupov spoločenstva.

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že dohoda tvorí súčasť procesu nastoleného na Barcelonskej konferencii 27. novembra 1995 a že dvojstranná spolupráca medzi Európskym spoločenstvom a palestínskymi orgánmi dopĺňa regionálnu spoluprácu, ktorá sa uskutočňuje v kontexte Európsko-stredomorského partnerstva.

--------------------------------------------------

Spoločná deklarácia o článku 58 dohody

Zmluvné strany sa dohodli, že prístup k pracovným príležitostiam nebude začlenený do rámca výmenných programov mládeže.

--------------------------------------------------

Spoločná deklarácia o decentralizovanej spolupráci

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam, ktorý prikladajú programom decentralizovanej spolupráce ako prostriedku na podnecovanie výmeny skúseností a odovzdávania znalostí v stredomorskom regióne a medzi Európskym spoločenstvom a jeho stredomorskými partnermi.

--------------------------------------------------

Spoločná deklarácia o článku 67 dohody

Ak sa uplatňuje rozhodcovský postup, zmluvné strany sa budú usilovať zabezpečiť, aby spoločný výbor menoval tretieho rozhodcu do dvoch mesiacov od menovania druhého rozhodcu.

--------------------------------------------------

Spoločná deklarácia o článku 70 dohody

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely interpretácie a uplatňovania dohody prípady mimoriadnej naliehavosti uvedené v článku 70 dohody predstavujú prípady závažného porušenia dohody jednou z dvoch zmluvných strán. Závažné porušenie dohody predstavuje:

- odmietnutie dohody, ak takéto odmietnutie nie je oprávnené všeobecnými predpismi medzinárodného práva,

- porušenie základných zložiek dohody stanovených v jej článku 2.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vhodné opatrenia uvedené v článku 70 sú opatrenia prijaté v súlade s medzinárodným právom. Ak jedna zmluvná strana prijme opatrenie v prípade mimoriadnej naliehavosti pri uplatňovaní článku 70, druhá zmluvná strana môže uplatniť postup pri riešení sporov.

--------------------------------------------------

Spoločná deklarácia o ochrane údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ochrana údajov bude zaručená vo všetkých oblastiach, kde sa predpokladá výmena osobných údajov.

--------------------------------------------------

Spoločná deklarácia o programe podpory palestínskeho priemyslu

Zmluvné strany sa dohodli, že palestínsky priemysel bude mať k dispozícii program podpory, zameraný na podporu a rozvoj možností palestínskeho priemyselného sektora.

Spoločenstvo rozšíri prístup k financovaniu zavedenia výroby a kapitálu pre palestínske podniky na Západnom brehu a v Pásme Gazy. Toto predstavuje program Investiční partneri Európskeho spoločenstva (ECIP), ktorý poskytuje pomoc podnikom pri financovaní nákladov na zavedenie výroby, ako sú štúdie realizovateľnosti a odborná pomoc a v niektorých prípadoch aj prístup k financovaniu spoločných podnikov. Úverové financovanie, najmä pre malé a stredné podniky, prostredníctvom revolvingového fondu, ktorý spravuje Palestínsky rozvojový fond, je na základe grantov spoločenstva takisto dostupné. Európska investičná banka rozšíri úverové financovanie a rizikový kapitál pre palestínske podniky prostredníctvom miestnych bánk.

Spoločenstvo vytvorilo Centrum pre rozvoj súkromného sektora na Západnom brehu a v Pásme Gazy so zámerom poskytnúť podporu, vzdelávanie a poradenstvo palestínskemu priemyslu pri zavádzaní výroby a plánovaní, podnikovom riadení, stratégii a marketingu.

Spoločenstvo uznáva, že palestínsky priemysel musí hľadať trhy v zahraničí. Súčasná dohoda preto umožňuje bezcolný prístup palestínskych priemyselných výrobkov na trhy Európskeho spoločenstva. Palestínske podnikateľské centrum a v rámci neho Euro-info centrum môžu teda propagovať a uľahčovať vytváranie kontaktov a spoločných podnikov medzi európskym a palestínskym priemyslom prostredníctvom partnerských podujatí (projekty Euro-Partenariat, Med-Partenariat a Med-Enterprise) a rôznych iných prostriedkov (napríklad siete BC Net a BRE), ktoré sú z času načas k dispozícii.

Spoločenstvo tiež uznáva, že palestínsky priemysel trpí nedostatkom základnej hospodárskej infraštruktúry. Berúc na vedomie, že v kontexte pomoci poskytovanej zo strany spoločenstva pri rozvoji Západného brehu a Pásma Gazy možno časť tejto pomoci poskytnúť na podporu palestínskeho priemyslu, spoločenstvo zváži žiadosti palestínskych orgánov, aby pomerná časť týchto finančných prostriedkov, ako sú granty a úvery, mohla byť venovaná na obnovenie životne dôležitých hospodárskych infraštruktúr.

V rámci hospodárskej spolupráce zakotvenej v súčasnej dohode si obe zmluvné strany budú pravidelne vymieňať názory so zámerom zistiť, ako rozsiahle podporné mechanizmy, opísané v tejto deklarácii, ako aj akékoľvek iné, ktoré môžu byť k dispozícii, môžu byť čo najefektívnejšie prepojené s cieľom poskytnúť čo najvhodnejšiu podporu palestínskemu priemyslu.

--------------------------------------------------

Spoločná deklarácia týkajúca sa Andorrského kniežatstva

1. Výrobky pochádzajúce z Andorrského kniežatstva zatriedené do kapitol 25 až 97 Harmonizovaného systému budú palestínske orgány akceptovať ako pochádzajúce zo spoločenstva v zmysle tejto dohody.

2. Protokol 3 platí mutatis mutandis na účely vymedzenia pojmu štatút pôvodu horeuvedených výrobkov.

--------------------------------------------------

Spoločná deklarácia týkajúca sa Republiky San Maríno

1. Výrobky pochádzajúce z Republiky San Maríno budú palestínske orgány akceptovať ako pochádzajúce zo spoločenstva v zmysle tejto dohody.

2. Protokol 3 platí mutatis mutandis na účely vymedzenia pojmu štatút pôvodu horeuvedených výrobkov.

--------------------------------------------------

DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV

medzi Spoločenstvom a palestínskymi úradmi, vzťahujúca sa na článok 1 protokolu 1 a týkajúca sa dovozu čerstvých rezaných kvetov a pukov podpoložky 060310 Spoločného colného sadzobníka

A. List Spoločenstva

Vážený pane…,

medzi Spoločenstvom a palestínskymi úradmi sa dohodlo toto:

Článok 1 protokolu 1 stanovuje zrušenie cla čerstvých rezaných kvetov a pukov podpoložky 060310 Spoločného colného sadzobníka s pôvodom zo západného pobrežia a pásma Gazy v množstve 1500 ton.

Palestínske úrady zabezpečia dodržanie nasledujúcich podmienok pri dovoze ruží a karafiátov do Spoločenstva, ktoré sa určia na elimináciu tejto tarify:

- cenová úroveň dovozu do Spoločenstva musí byť aspoň na úrovni 85 % cenovej úrovne v Spoločenstve pre rovnaké tovary počas rovnakého obdobia,

- palestínska cenová úroveň sa určí zaznamenaním cien dovezených výrobkov na reprezentatívnych dovozných trhoch Spoločenstva,

- cenová úroveň Spoločenstva je založená na výrobných cenách registrovaných na reprezentatívnych trhoch hlavných výrobných členských štátov,

- cenová úroveň sa zaznamená na štrnásťdňovom základe s váženým priemerom k zodpovedajúcim množstvám. Toto ustanovenie platí pre ceny Spoločenstva a ceny Palestíny,

- v prípade obidvoch strán sa budú rozlišovať ceny výrobcov a dovozné ceny palestínskych výrobkov a tiež sa budú rozlišovať veľkokveté a malokveté ruže a jednotlivo kvitnúce a viackvetové karafiáty,

- ak je palestínska cenová úroveň pre ktorýkoľvek druh tovaru nižšia ako 85 % cenovej úrovne Spoločenstva, tarifná preferencia sa pozastaví. Spoločenstvo znovu zavedie tarifnú preferenciu, ak sa zaznamená palestínska cenová úroveň 85 % a viac percent cenovej úrovne Spoločenstva.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas palestínskych orgánov s obsahom tohto listu.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

V mene Rady Európskej únie

B. List palestínskeho úradu

Vážený pane…,

s dnešným dátumom mám česť potvrdiť prijatie Vášho listu, ktorý znie takto:

"Spoločenstvo a palestínske úrady sa dohodli takto:

Článok 1 protokolu 1 stanovuje zrušenie ciel pri dovoze do Spoločenstva čerstvých rezaných kvetov a pukov podpoložky 060310 Spoločného colného sadzobníka s pôvodom zo západného pobrežia a pásma Gazy v množstve 1500 ton.

Palestínske úrady zabezpečia dodržanie nasledujúcich podmienok pri dovoze ruží a karafiátov do Spoločenstva, ktoré sa určia na elimináciu tejto tarify:

- cenová úroveň dovozu do Spoločenstva musí byť aspoň na úrovni 85 % cenovej úrovne v Spoločenstve pre rovnaké tovary počas rovnakého obdobia,

- palestínska cenová úroveň sa určí zaznamenaním cien dovezených výrobkov na reprezentatívnych dovozných trhoch Spoločenstva,

- cenová úroveň Spoločenstva je založená na výrobných cenách registrovaných na reprezentatívnych trhoch hlavných výrobných členských štátov,

- cenová úroveň sa zaznamená na štrnásťdňovom základe s váženým priemerom k zodpovedajúcim množstvám. Toto ustanovenie platí pre ceny Spoločenstva a ceny Palestíny,

- v prípade obidvoch strán sa budú rozlišovať ceny výrobcov a dovozné ceny palestínskych výrobkov a tiež sa budú rozlišovať veľkokveté a malokveté ruže a jednotlivo kvitnúce a viackvetové karafiáty,

- ak je palestínska cenová úroveň pre ktorýkoľvek druh tovaru nižšia ako 85 % cenovej úrovne Spoločenstva, tarifná preferencia sa pozastaví. Spoločenstvo znovu zavedie tarifnú preferenciu, ak sa zaznamená palestínska cenová úroveň 85 % a viac cenovej úrovne Spoločenstva.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili súhlas palestínskych orgánov s obsahom tohto listu."

Mám česť potvrdiť, že palestínske úrady súhlasia s obsahom Vášho listu.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za palestínsky úrad

--------------------------------------------------

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

VYHLÁSENIE O KUMULÁCII PÔVODU

Ak v súlade s politickým pokrokom palestínske úrady a jedna alebo viac stredozemských krajín uzatvoria dohody na ustanovenie voľného obchodu medzi sebou, Európske spoločenstvo je pripravené zapracovať kumuláciu pôvodu v obchodných podmienkach s týmito krajinami.

--------------------------------------------------