21996D0523(04)Úradný vestník L 124 , 23/05/1996 S. 0016 - 0016


Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

č. 14/96

zo 4. marca 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, testovanie a osvedčovanie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, v znení protokolu, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len "dohoda" a najmä na jej článok 98,

keďže príloha II k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 13/95 [1];

keďže smernica Komisie 95/42/ES z 19. júla 1995, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/102/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 79/112/EHS o aproximácií právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a propagácie potravín na predaj konečnému spotrebiteľovi [2], sa má včleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Nasledovná zarážka sa v prílohe II kapitoly XII k dohode pridáva do bodu 18 (smernica Rady 79/112/EHS):

"— 395 L 0042: smernica Komisie 95/42/ES z 19. júla 1995 (Ú. v. ES L 182, 2.8.1995, s. 20)."

Článok 2

Texty smernice 95/42/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú priložené k príslušnej jazykovej verzii tohto rozhodnutia, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. apríla 1996 za predpokladu, že Spoločnému výboru EHP boli predložené všetky notifikácie podľa článku 103 ods. 1 dohody.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v časti EHP Úradného vestníka Európskych spoločenstiev a v dodatku EHP k uvedenému vestníku.

V Bruseli 4. marca 1996

Za Spoločný výbor EHP

predseda

P. Benavides

[1] Ú. v. ES L 83, 13.4.1995, s. 45.

[2] Ú. v. ES L 182, 2.8.1995, s. 20.

--------------------------------------------------