21996D0523(02)Úradný vestník L 124 , 23/05/1996 S. 0013 - 0014


Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

č. 12/96

z 1. marca 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV (Hospodárska súťaž) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, v znení protokolu, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom spoločenstve, ďalej len "dohoda", najmä na jej článok 98,

keďže príloha XIV k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 7/94 z 21. marca 1994, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 47 a určité prílohy k dohode o EHP [1];

keďže nariadenie Komisie (ES) č. 870/95 z 20. apríla 1995 o uplatňovaní článku 85 odsek 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutia a zosúladené praktiky medzi lodnými zasielateľskými spoločnosťami (konzorciá) podľa nariadenia Rady č. 479/92 [2], sa má včleniť do tejto dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do prílohy XIV k tejto dohode sa po bode 11.B (nariadenie Komisie (EHS) č. 1617/93 vkladá tento bod:

"11C. 395 R 0870: nariadenie Komisie č. 870/95 z 20. apríla 1995 o uplatňovaní článku 85 odsek 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutia a zosúladené praktiky medzi lodnými zasielateľskými spoločnosťami (konzorciá) podľa nariadenia Rady (EHS) č. 479/92 (Ú. v. ES L 89, 21.4.1995, s. 7).

Na účely dohody znejú ustanovenia nariadenia s touto úpravou:

a) V článku 2 slová "prístavy spoločenstva" znejú "prístavy na území, na ktoré sa vzťahuje dohoda o EHP";

b) V článku 7 ods. 1 výraz "o podmienke, že príslušné dohody sa oznamjú Komisii v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (EHS) č. 4260/88 a že Komisia nemá námietky" znie "o podmienke, že príslušné dohody sa oznamujú Komisii alebo dozornému orgánu EZVO v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (EHS) č. 4260/88 a s príslušnými ustanoveniami v protokole 21 k dohode o EZVO a že príslušný dozorný orgán nemá námietky";

c) V článku 7 ods. 2 výraz "Komisia" znie "Komisia ES alebo dozorný orgán EZVO";

d) V článku 7 ods. 5 sa druhá veta nahrádza takto:"Ak dostane žiadosť od štátu, ktorý spadá do jeho kompetencie, musí oponovať výnimky do troch mesiacov od doručenia oznámenia týmto štátom, uvedeného v odseku 1";

e) V článku 7 ods. 6 sa druhá veta nahrádza takto:"Ak sa avšak námietka vznesie na žiadosť štátu spadajúceho do jeho kompetencie a táto žiadosť je podporená, môže sa stiahnuť iba po porade s jeho Poradným výborom pre obmedzujúce praktiky a dominantné postavenie v námornej doprave";

f) na konci článku 7 ods. 9 sa pridáva toto:"alebo príslušné ustanovenie v protokole 21 dohody o EHP";

g) v článku 12 výraz v úvodnom odseku, "v súlade s článkom 6 nariadenia (EHS) č. 479/92" znie "buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť dozorného orgánu alebo štátu spadajúceho do jeho kompetencie alebo fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré konajú v oprávnenom záujme"."

Článok 2

Texty nariadenia (ES) 870/95 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú priložené k príslušným jazykovým verziám tohto rozhodnutia, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. apríla 1996, ak sa vykonajú všetky oznámenia spoločnému výboru EHP v súlade s článkom 103 ods. 1 dohody.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev v časti a v doplnku EHP.

V Bruseli 1. marca 1996

Za Spoločný výbor EHP

predseda

P. Benavides

[1] Ú. v. ES L 160, 28.6.1994, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 89, 21.4.1995, s. 7.

--------------------------------------------------