21995A1101(01)Úradný vestník L 262 , 01/11/1995 S. 0054 - 0065


Rámcová dohoda o spolupráci

medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

na jednej strane a

VLÁDA BRAZÍLSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY

na druhej strane,

BERÚC DO ÚVAHY priateľské vzťahy a tradičné väzby medzi členskými štátmi Európskeho hospodárskeho spoločenstva (ďalej len spoločenstvo) a Brazílskej federatívnej republiky (ďalej len Brazília),

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC dôležitosť, ktorú prikladajú princípom Charty spojených národov, demokratickým hodnotám a dodržiavaniu ľudských práv,

S PRIHLIADNUTÍM na ich spoločnú vôľu rozširovať a diverzifikovať obchod medzi nimi a urýchliť spoluprácu v obchode, hospodárskych záležitostiach, v záležitostiach vedy a techniky a vo finančných záležitostiach,

UZNÁVAJÚC pozitívne účinky procesu reforiem, modernizácie hospodárstva a liberalizácie obchodu v Brazílii na obchodné a hospodárske vzťahy medzi zmluvnými stranami,

VÍTAJÚC inštitucionalizáciu dialógu medzi Rioskou skupinou a spoločenstvom s jeho členskými štátmi, ktorá získala prostredníctvom Rímskej deklarácie z 20. decembra 1990 konkrétnu formu, ako aj ďalšiu integráciu prostredníctvom Spoločného trhu južného kónu (Mercosur),

UZNÁVAJÚC dôležitosť väčšej ochrany životného prostredia spojenej s potrebou trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

V PRESVEDČENÍ dôležitosti pravidiel a princípov Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) pre otvorený medzinárodný obchod a opätovne potvrdzujúc svoje záväzky vyplývajúce z tejto dohody a svoje uznávanie práv duševného vlastníctva a voľného pohybu investícií,

UZNÁVAJÚC potrebu zlepšenia sociálnych práv, a najmä práv najviac znevýhodnených skupín,

SA ROZHODLI UZATVORIŤ túto dohodu a s týmto cieľom za svojich splnomocnených zástupcov určili:

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

VLÁDA FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY BRAZÍLIA,

KTORÍ, po výmene svojich plných mocí formálne uznaných za správne a náležité,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Demokratický základ spolupráce

Väzby spolupráce medzi spoločenstvom a Brazíliou a táto dohoda vo svojej celistvosti sú založené na dodržiavaní demokratických princípov a ľudských práv, ktoré napĺňajú domácu aj zahraničnú politiku tak spoločenstva, ako aj Brazílie, a ktoré sú podstatnou súčasťou tejto dohody.

Článok 2

Posilňovanie spolupráce

1. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú objektivizovať obnovený dôraz na vzťahy medzi nimi. Na dosiahnutie tohto hlavného cieľa sa zmluvné strany rozhodli podporovať najmä rozvoj spolupráce týkajúcej sa obchodu, investícií, financií a techniky, s ohľadom na osobitnú pozíciu Brazílie ako rozvojovej krajiny.

2. Zmluvné strany uznávajú hodnotu vzájomných porád o medzinárodných otázkach spoločného záujmu v kontexte cieľov tejto dohody.

Článok 3

Hospodárska spolupráca

1. Zmluvné strany sa s ohľadom na ich vzájomné záujmy a dlhodobé a strednodobé hospodárske ciele zaväzujú vytvoriť hospodársku spoluprácu, čo možno najširšieho rozsahu. Cieľom takejto spolupráce bude najmä:

a) všeobecne zlepšiť a diverzifikovať hospodárske vzťahy medzi nimi,

b) prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju svojich hospodárstiev a životnej úrovne,

c) podporovať rozvoj obchodu s cieľom dosiahnuť diverzifikáciu a otváranie nových trhov,

d) povzbudzovať prílev investícií, presun technológií a posilniť ochranu investícií,

e) podporovať spoluprácu medzi hospodárskymi operátormi, a to najmä medzi malými a strednými podnikmi,

f) vytvoriť podmienky vedúce k vytváraniu pracovných príležitostí,

g) chrániť a zlepšovať životné prostredie,

h) povzbudzovať opatrenia na rozvoj vidieka,

i) posilniť vedecký základ a kapacitu pre inovačný proces u oboch zmluvných strán,

j) podporovať úsilie a iniciatívy regionálnej integrácie.

2. Bez toho, aby hneď na začiatku zmluvné stranu vylúčili akúkoľvek oblasť, určia spoločnou dohodou v zmysle svojich vzájomných záujmov a s ohľadom na ich vlastné právomoci a kapacity oblasti, ktoré budú patriť pod hospodársku spoluprácu. Táto spolupráca sa sústredí najmä na:

a) priemysel,

b) využívanie prírodných zdrojov na pozadí trvalo udržateľného rozvoja,

c) duševné vlastníctvo vrátane priemyselného vlastníctva, normy a kritériá kvality,

d) predpisy o zdraví a zdraví rastlín,

e) služby všeobecne, najmä na služby cestovného ruchu a dopravy,

f) spracovanie dát, elektroniku, telekomunikácie, využívanie kozmických technológií,

g) informácie o menových záležitostiach.

3. V záujme dosiahnutia cieľov hospodárskej spolupráce sa zmluvné strany, každá v súlade so svojimi zákonmi, budú snažiť podporovať aktivity vrátane týchto:

a) trvalá výmena stanovísk a informácií v spojitosti so spoluprácou, najmä získaním prístupu k existujúcim databázam alebo vytvorením nových,

b) podpora spoločných podnikov a vo všeobecnejšej rovine rozvoja partnerstiev, ktoré budú vyhovovať potrebám firiem,

c) organizovanie návštev, stretnutí a aktivít na podporu spolupráce medzi jednotlivcami a delegáciami zastupujúcimi firmy alebo hospodárske organizácie a vytváranie vhodných mechanizmov a inštitúcií,

d) organizovanie seminárov a stretnutí medzi podnikateľmi, usporadúvanie a účasť na špecializovaných veľtrhoch, výstavách a sympóziách a podporovanie kontaktov medzi hospodárskymi operátormi na týchto podujatiach,

e) štúdie alebo hodnotiace správy týkajúce sa vykonateľnosti projektov, resp. pokrokový výber nových foriem spolupráce,

f) výskumné projekty a výmena odborníkov.

Článok 4

Štatút najvyšších výhod

Zmluvné strany si v obchode v súlade so Všeobecnou dohodou o clách a obchode navzájom udelia doložku najvyšších výhod.

Obe zmluvné strany opätovne potvrdzujú ich vôľu riadiť sa vo vzájomnom obchode touto dohodou.

Článok 5

Rozvoj obchodnej spolupráce

1. Zmluvné strany sa zaväzujú rozvíjať a diverzifikovať obchod, do čo možno najvyššieho stupňa, s ohľadom na hospodársku situáciu každej zo zmluvných strán a uľahčujúc, pokiaľ možno, obchodné transakcie medzi sebou.

2. Za týmto účelom sa zmluvné strany budú snažiť nájsť metódy na zníženie a odstraňovanie prekážok sťažujúcich rozvoj obchodu, a to najmä netarifných a para – tarifných prekážok, s ohľadom na prácu, ktorá už bola v tejto oblasti vykonaná medzinárodnými organizáciami.

3. Zmluvné strany sa dohodli podporovať výmenu informácií a uskutočňovať porady o záležitostiach ciel, zdravotných a technických požiadaviek, obchodných právnych predpisov a praxe a o akýchkoľvek antidampingových alebo vyrovnávacích clách, ktoré by mohli byť uplatnené.

4. Bez toho, aby boli dotknuté ich práva a povinnosti podľa GATT, sa zmluvné strany zaväzujú vzájomne radiť v akýchkoľvek sporoch, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s obchodom.

Ak jedna zo zmluvných strán požaduje takú poradu, musí sa uskutočniť pri najbližšej možnej príležitosti. Zmluvná strana, ktorá požiada o poradu, poskytne druhej strane všetky informácie potrebné na podrobné preskúmanie situácie.

Pri riešení obchodných sporov prostredníctvom takýchto porád by mala byť snaha vyriešiť ich v čo najkratšom čase.

5. Ak v obchode medzi zmluvnými stranami vzniknú obvinenia z dampingu alebo dotácií, ktoré povedú k vyšetrovaniu príslušných orgánov, každá zo zmluvných strán sa zaväzuje v spojitosti s daným prípadom preskúmať požiadavky druhej strany.

Príslušné orgány zmluvných strán budú na ich požiadanie informovať zainteresované strany o podstatných skutočnostiach a postojoch, ktoré budú slúžiť ako základ pre rozhodnutie. Takéto informácie musia byť poskytnuté pred dosiahnutím konečných záverov vyšetrovania a s dostatočným časovým predstihom, aby zainteresované strany mohli brániť svoje záujmy.

Pred zavedením antidampingových a vyrovnávacích ciel musia zmluvné strany urobiť všetko pre to, aby sa našlo primerané riešenie daného problému.

6. Odseky 3, 4 a 5 prestanú platiť, keď v Brazílii a v spoločenstve nadobudne účinnosť nový antidampingový kódex a iné nástroje GATT, ktoré sa v súčasnosti prejednávajú v rámci uruguajského kola rokovaní.

Článok 6

Prostriedky dosiahnutia obchodnej spolupráce

V záujme podnietenia aktívnejšej spolupráce v obchode sa zmluvné strany zaväzujú prijať kroky, v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a s ohľadom na rozdiely v ich úrovniach rozvoja, vrátane týchto:

- podpora stretnutí, výmen a kontaktov medzi obchodníkmi každej zo zmluvných strán s cieľom identifikácie tovaru vhodného na predaj na trhoch druhej strany,

- uľahčenie administratívnej spolupráce medzi colnými orgánmi, najmä pokiaľ ide o odborné školenia, zjednodušenie postupov a predchádzanie a odhaľovanie porušovania colných predpisov,

- povzbudzovanie a podpora aktivít podporujúcich obchod, ako sú semináre, sympóziá, veľtrhy a obchodné a priemyselné a výstavy, obchodné návštevy, výmena návštev, obchodné týždne a iné aktivity s cieľom podporných a sprievodných snáh o rozšírenie obchodu,

- poskytovanie podpory svojim vlastným organizáciám a firmám s cieľom umožniť ich zapojenie do aktivít, ktoré budú výhodné pre obe strany,

- vytvorenie ohľadu voči vzájomným záujmom týkajúcim sa prístupu komodít, polotovarov a hotových výrobkov na trh a vytvorenie ohľadu voči cieľom dohodnutým v rámci príslušných medzinárodných organizácií,

- skúmanie metód uľahčenia obchodu a odstraňovania obchodných prekážok s ohľadom na prácu medzinárodných organizácií.

Článok 7

Dočasné prepustenie tovarov

Zmluvné strany sa zaväzujú zvážiť daň a výnimku z cla pre dočasný dovoz tovaru na ich územie v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a s ohľadom, ak je to možné, na existujúce medzinárodné dohody v tejto oblasti.

Článok 8

Priemyselná spolupráca

Zmluvné stranu budú v priemyselnom sektore a sektore služieb podporovať rozvoj a diverzifikáciu výrobnej základne Brazílie, pričom nasmerujú svoje aktivity spolupráce najmä na malé a stredné podniky a budú povzbudzovať kroky na uľahčenie prístupu takýchto podnikov k zdrojom kapitálu, k trhom a vhodným technológiám a tiež aktivity podporujúce spoločné podniky zamerané najmä na obchod medzi zmluvnými stranami a nasmerované na trhy tretích krajín.

Za týmto účelom zmluvné strany v rámci svojich zodpovedností budú podnecovať projekty a činnosti podporujúce spoluprácu medzi firmami, ako sú napríklad spoločné podniky, subdodávateľské zmluvy, presun technológií, licencie, aplikovaný výskum a udelenie práv na predaj výrobkov, najmä prostredníctvom konsolidácie existujúcich sietí na podporu priemyslu a investícií, ako sú Investiční partneri Európskeho spoločenstva (ECIP) a Sieť obchodnej spolupráce (BC-Net).

Článok 9

Investície

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ to umožnia ich právomoci, pravidlá, predpisy a politiky, budú:

- podporovať rast vzájomne prospešných investícií,

- skúmať možnosti vytvorenia činností a mechanizmov na zlepšenie klímy pre takéto investície pridržiavajúc sa pritom usmernení odseku 38 Rímskej deklarácie o vzťahoch medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a krajinami Rioskej skupiny.

Článok 10

Spolupráca v oblasti vedy a techniky

1. V súlade so svojimi záujmami a cieľmi politík v oblasti vedy sa zmluvné strany zaväzujú podporovať spoluprácu vo vede a technike zameranú najmä na:

- posilnenie vzťahov medzi ich vedeckými a technickými spoločenstvami,

- povzbudzovanie výmeny výskumníkov,

- podporu vzájomne prospešných presunov technológií,

- rozvíjanie vzťahov medzi výskumnými centrami oboch strán,

- stimulovanie inovácií,

- určenie rámca pre spoluprácu v oblasti aplikovanej vedy.

2. Rozsah spolupráce bude určený želaniami zmluvných strán, ktoré spoločne vyberú prioritné oblasti.

3. S cieľom dosiahnutia zvolených cieľov budú zmluvné strany podporovať a stimulovať aktivity vrátane týchto: vzdelávanie špičkového vedeckého personálu, spoločné výskumné projekty a výmena vedeckých informácií prostredníctvom seminárov, workshopov, kongresov a pracovných stretnutí medzi vedeckými spoločenstvami oboch zmluvných strán. Takéto aktivity môžu byť uskutočňované medzi inštitúciami, orgánmi a podnikmi súkromného alebo verejného sektoru.

Článok 11

Spolupráca v oblasti noriem

Zmluvné strany v rámci svojich zodpovedností a v súlade so svojimi právnymi predpismi, bez toho, aby boli dotknuté ich medzinárodné záväzky, podniknú kroky na zníženie rozdielov vo veci mier a váh, normalizácie a osvedčovaní podporou používania vzájomne zlučiteľných systémov noriem a osvedčení. Za týmto účelom budú podporovať najmä:

- vytvorenie vzťahov medzi odborníkmi na uľahčenie výmeny informácií a štúdií o mierach a váhach, normách, riadení kvality, podpore a osvedčovaní,

- podnecovanie výmeny a kontaktov medzi špecializovanými orgánmi a inštitúciami v tejto oblasti,

- podporu opatrení zameraných na dosiahnutie vzájomného uznávania systémov a osvedčení kvality,

- rozvoj technickej pomoci v spojitosti s mierami a váhami, normami a osvedčovaním a v spojitosti s programami na zvýšenie kvality,

- uskutočňovanie porád na zabezpečenie toho, aby normy neboli prekážkami v obchode.

Článok 12

Technický rozvoj a duševné vlastníctvo

1. S cieľom dosiahnutia účinnej spolupráce v oblasti presunu technológií, v oblasti licencií, spoločných podnikov a v oblasti financovania rizikového kapitálu medzi podnikmi v Brazílii a v spoločenstve sa zmluvné strany zaväzujú:

- identifikovať odbory a odvetvia priemyslu, na ktoré sa spolupráca bude sústreďovať a identifikovať prostriedky na podporu priemyselnej spolupráce v oblasti rozvinutých technológií,

- spolupracovať v podnecovaní mobilizácie finančných zdrojov na podporu spoločných projektov medzi podnikmi v Brazílii a v spoločenstve, ktorých cieľom je uplatniť nové poznatky techniky v priemysle,

- podporovať vzdelávanie kvalifikovaného výskumného personálu v oblasti techniky,

- podporovať inovácie prostredníctvom výmeny informácií o programoch, ktoré každá strana realizuje za týmto účelom, prostredníctvom periodických výmen skúseností pochádzajúcich z fungujúcich programov a prostredníctvom dočasných pobytov pre osoby zodpovedné za rozvoj inovácií v inštitúciách Brazílie a spoločenstva.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, pokiaľ im to umožňujú ich vnútroštátne právne predpisy, iné zákony a politiky, zabezpečiť vhodnú a účinnú ochranu práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva vrátane patentov, obchodných alebo servisných značiek, autorských a s nimi súvisiacich práv, zemepisného určenia (vrátane označenia pôvodu), priemyselných vzorov a schém integrovaných obvodov, posilňujúc pritom túto ochranu tam, kde je to žiaduce. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú tam, kde je to možné, zjednodušiť prístup k databankám a databázam v tejto oblasti.

Článok 13

Spolupráca v oblasti ťažobného priemyslu

Zmluvné strany sa dohodli podporovať spoluprácu v ťažobnom priemysle v súlade s ich právnymi predpismi a najmä prostredníctvom zavádzania činností zameraných na:

- stimuláciu účasti podnikov oboch zmluvných strán na prieskume, ťažbe a predaji ich vlastných minerálnych zdrojov,

- realizáciu aktivít na podporu spoločných podnikov vo forme malých a stredných podnikov podnikajúcich v ťažobnom sektore,

- realizáciu výmeny skúseností a technológií týkajúcich sa banského prieskumu a ťažby a realizáciu spoločného výskumu s cieľom zvýšenia možností technického rozvoja.

Článok 14

Spolupráca v oblasti energií

Zmluvné strany uznávajú dôležitosť energetického sektora pre hospodársky a sociálny rozvoj a sú pripravené zlepšiť svoju spoluprácu vo vzťahu k úsporám a efektívnemu využívaniu energie. Táto zlepšená spolupráca bude obsahovať plánovanie týkajúce sa energie a bude brať do úvahy vplyvy na životné prostredie.

Z týchto dôvodov sa zmluvné strany dohodli podporovať:

- realizáciu spoločných štúdií a výskumu,

- zmluvy medzi tými, ktorí sú zodpovední za plánovanie v energetike (vrátane správ o energetických výhľadových štúdiách atď.),

- realizáciu spoločných programov a projektov v tejto oblasti.

Článok 15

Spolupráca v oblasti dopravy

Uznávajúc dôležitosť dopravy pre hospodársky rozvoj a intenzifikáciu obchodu zmluvné strany príjmu potrebné opatrenia na ďalšiu spoluprácu v tejto oblasti.

Spolupráca v oblasti leteckej, cestnej a železničnej dopravy a spolupráca v oblasti dopravnej infraštruktúry sa sústredí na:

- výmenu informácií o predmetoch spoločného záujmu vrátane politík,

- školiace programy určené pre hospodárskych operátorov a funkcionárov verejného sektora,

- technickú pomoc, najmä v súvislosti s programami pre modernizáciu infraštruktúry, obnovy vozového parku, vozidiel a plavidiel a zavádzanie technológií pre kombinovanú a multimodálnu dopravu.

Článok 16

Spolupráca v oblasti informačných technológií a telekomunikácií a vo využití vesmírnych technológií

Zmluvné strany uznávajú, že informačné technológie a telekomunikácie sú životne dôležité pre rozvoj hospodárstva a spoločnosti a vyhlasujú, že sú pripravené podporovať spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu, a to najmä:

- v normalizácii, skúšobníctve a osvedčovaní,

- v pozemných a vesmírnych telekomunikáciách, ako napríklad dopravné siete, satelity, optické vlákna, integrovaná číslicová sieť (ISDN) a prenos dát,

- v elektronike a mikroelektronike,

- v informatike a automatizácii,

- v televízii s vysokých rozlíšením,

- vo výskume a vývoji nových informačných technológií a telekomunikácií,

- v podpore investícií a spoločných investícií.

Táto spolupráca sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom:

- spolupráce medzi odborníkmi,

- štúdií a výmeny informácií,

- vzdelávania vedcov a technikov,

- formulovania vzájomne prospešných projektov,

- podpory spoločných projektov vo výskume a vývoji, vytvorením informačných sietí a databáz spájajúcich univerzity, výskumné centrá, skúšobné laboratóriá, podniky a operátorov vo verejnom a súkromnom sektore spoločenstva a Brazílie.

Článok 17

Spolupráca v oblasti cestovného ruchu

V súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvné strany prispejú k spolupráci v cestovnom ruchu, čo sa dosiahne osobitnými opatreniami vrátane:

- výmeny informácií a uskutočňovania výhľadových štúdií,

- pomoci v štatistike a spracovaní dát,

- vzdelávania,

- organizovania podujatí,

- podpory investícií a spoločných investícií s cieľom rozvoja cestovného ruchu.

Článok 18

Spolupráca v oblasti ochrany životného prostredia

Pri zavádzaní spolupráce v otázkach životného prostredia zmluvné strany opätovne potvrdzujú vôľu prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Budú sa snažiť vyrovnať potrebu hospodárskeho a sociálneho rozvoja s potrebou náležitej ochrany prírody a vo svojej spolupráci budú venovať osobitnú pozornosť najviac znevýhodneným skupinám populácie, mestskému životnému prostrediu a ochrane ekologických systémov, ako sú napríklad tropické pralesy.

Z týchto dôvodov sa zmluvné strany budú snažiť spoločne pracovať v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi na opatreniach s cieľmi, v ktorých bude zahrnuté aj:

- zlepšenie environmentálnych orgánov verejného a súkromného sektoru,

- vzdelávanie odborníkov,

- informovanie verejnosti a jej povedomie,

- realizácia štúdií, organizovanie stretnutí a výmena know-how a expertíz,

- rozvoj spoločných projektov,

- podpora a pomoc environmentálneho výskumu,

- priemyselná spolupráca v oblasti životného prostredia.

Článok 19

Spolupráca v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka

Zmluvné strany vytvoria spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva, vidieckeho životného prostredia, lesného hospodárstva, agropriemyslu a agropotravín.

Zmluvné strany preto v duchu spolupráce a dobrej vôle, s ohľadom na ich vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa takýchto záležitostí, preskúmajú:

- možnosti rozvoja obchodu v poľnohospodárskych, lesných, agropriemyselných výrobkoch,

- zdravie, zdravie rastlín a environmentálne opatrenia a ich dôsledky s cieľom zabezpečenia toho, že nebudú prekážkou obchodu.

Zmluvné strany sa budú snažiť podporovať spoluprácu týkajúcu sa:

- rozvoja poľnohospodárstva,

- rozvoja a ochrany lesných zdrojov,

- poľnohospodárskeho a vidieckeho životného prostredia,

- záležitostí týkajúcich sa ľudského rozmeru rozvoja,

- vzdelávania vo vede a technike súvisiacej s poľnohospodárstvom,

- poľnohospodárskeho výskumu,

- kontaktov medzi farmármi zmluvných strán v záujme zjednodušenia obchodných transakcií a investícií,

- poľnohospodárskych štatistík.

Článok 20

Spolupráca v oblasti ochrany verejného zdravia

Zmluvné strany sa dohodli spolupracovať v oblasti verejného zdravia s cieľom zlepšiť prístup a zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti poskytovanej v Brazílii, pričom sa budú zameriavať na základnú zdravotnú starostlivosť pre najviac znevýhodnené časti populácie.

Z tohto dôvodu sa budú zmluvné strany usilovať o:

- podporu odbornej výchovy v špecifických oblastiach zdravotnej starostlivosti,

- vytvorenie programov a projektov na zlepšenie zdravotných podmienok pocitu zdravia v mestských a vidieckych oblastiach,

- podporu boja s infekčnými a nákazlivými chorobami, vrátane syndrómu získaného zlyhania imunity (AIDS).

Článok 21

Spolupráca v oblasti sociálneho rozvoja

1. Zmluvné strany vytvoria spoluprácu v oblasti sociálneho rozvoja s cieľom zlepšiť životné podmienky a kvalitu života najviac znevýhodnených častí populácie.

2. Opatrenia budú uskutočňované so zameraním na tieto ciele vrátane podpory, a to najmä vo forme technickej pomoci, v týchto oblastiach:

- správa sociálnych služieb,

- odborná výchova a tvorba pracovných príležitostí,

- zlepšenie životných podmienok a hygieny v mestských a vidieckych oblastiach,

- preventívna medicína,

- ochrana detí,

- vzdelávacie programy a programy pomoci pre mladých delikventov.

Článok 22

Boj proti drogám

1. V súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi sa zmluvné strany zaväzujú koordinovať a urýchliť svoje úsilie vedúce k prevencii a zníženiu výroby a spotreby drog.

2. Táto spolupráca bude zahŕňať:

- projekty na výchovu, vzdelávanie, liečbu a detoxikáciu narkomanov vrátane projektov ich opätovnej integrácie do pracovného a sociálneho prostredia. Tieto projekty budú uskutočňované v krajine príjemcu s využitím vždy, keď je to možné, existujúcej infraštruktúry,

- výskumné programy a projekty,

- opatrenia určené na povzbudenie alternatívnych hospodárskych príležitostí,

- výmenu všetkých podstatných informácií, vrátane informácií týkajúcich sa prania špinavých peňazí.

3. Zmluvné strany môžu pre aktivity uvedené v odseku 2 hľadať financovanie u verejných a súkromných inštitúcií a u národných, regionálnych, alebo medzinárodných organizácií.

Článok 23

Spolupráca v oblasti regionálnej integrácie a spolupráce

1. Spolupráca medzi zmluvnými stranami sa môže rozšíriť o aktivity uskutočňované v rámci kontextu spolupráce alebo integračných dohôd s inými krajinami toho istého regiónu za predpokladu, že takéto aktivity sú zlučiteľné s uvedenými dohodami.

2. Zvýšená pozornosť bude bez prediskutovania akejkoľvek oblasti venovaná najmä týmto aktivitám:

- technická pomoc (služby vonkajších odborníkov, výchova technického personálu pri určitých praktických aspektoch integrácie),

- podpora medziregionálneho obchodu,

- podpora regionálnych inštitúcií, spoločných projektov a iniciatív vytvorených, či už Mercosurom, Rioskou skupinou alebo Amazonskou zmluvou o spolupráci,

- štúdie týkajúce sa regionálnych väzieb a komunikácií.

3. Určité oblasti, ako sú telekomunikácie a životné prostredie by mohli byť spoločnou dohodou otvorené pre účasť aj iných zainteresovaných krajín v regióne, čím by sa vyhlo obmedzovaniu spolupráce na výlučne dvojstrannú úroveň.

Na požiadanie jednej alebo druhej zo zmluvných strán môžu aj iné typy projektov dostať regionálny rozmer.

Článok 24

Spolupráca v oblasti verejnej správy

1. V súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi budú zmluvné strany spolupracovať v záležitostiach správy na federálnej, štátnej a komunálnej úrovni.

2. Z tohto dôvodu zmluvné strany príjmu kroky zamerané na:

- modernizáciu verejného sektora,

- poskytovanie vzdelávania v nových technikách správy,

- ďalšie alebo opakovacie vzdelávanie na zvýšenie mobility a umožnenie presunov vyžadovaných zmenami v správe,

- opravovanie a zlepšovanie plánovacích metód rozpočtov,

- poskytovanie technickej pomoci sociálnym službám: spolupráca pri hospodárskom a sociálnom plánovaní.

3. Zmluvné strany príslušne zariadia:

- stretnutia a návštevy technických odborníkov, semináre a školiace kurzy pre úradníkov na federálnej, štátnej a komunálnej úrovni,

- výmenu informácií o programoch modernizácie dotknutých úradov štátnej služby.

Článok 25

Spolupráca v oblasti informácií a kultúry

Zmluvné strany sa dohodli v rámci svojich právomocí konať spoločne v oblastiach informácií a komunikácie s cieľom posilnenia kultúrnych väzieb, ktoré už medzi Brazíliou a členskými štátmi spoločenstva jestvujú.

Tieto opatrenia nadobudnú konkrétne formu:

- vhodnej výmeny informácii o záležitostiach spoločného záujmu,

- prípravných štúdií a technickej pomoci na zachovanie kultúrneho dedičstva,

- podnecovania kultúrnych podujatí a kultúrnych a akademických výmen.

Článok 26

Spolupráca v oblasti rybolovu

Zmluvné strany uznávajú v oblasti rybolovu dôležitosť dosiahnutia zbližovania svojich záujmov. Preto sa budú snažiť posilniť a rozvíjať spoluprácu v tomto ohľade prípravou a uskutočňovaním osobitných programov s aktívnou účasťou dotknutých hospodárskych operátorov.

Článok 27

Spolupráca v oblasti ďalšieho vzdelávania

Zmluvné strany zavedú v oblastiach spoločného záujmu odborné vzdelávacie programy s ohľadom na nové technológie v tejto oblasti.

Takáto spolupráca by mohla mať formu:

- cielených opatrení zahŕňajúcich vysielanie odborníkov alebo jednotlivcov skúsených v danom odbore do partnerskej krajiny,

- kurzov pre školiteľov, úradníkov alebo pre riadiaci personál súkromného sektora,

- programov výmeny know-how a techník medzi inštitúciami (najmä v štatistike).

Článok 28

Prostriedky zabezpečenia spolupráce

Aby zmluvné strany dosiahli ciele spolupráce ustanovené touto dohodou, zaväzujú sa v rámci svojich možností a prostredníctvom svojich vlastných kanálov uvoľniť potrebné zdroje, a to vrátane finančných zdrojov. V tejto súvislosti budú uskutočňovať viacročné programy a priority určia s uvážením potrieb a úrovne rozvoja Brazílie.

Článok 29

Spoločný výbor

1. Zmluvné strany sa dohodli zachovať spoločný výbor vytvorený podľa dohody o spolupráci z roku 1982. Rozhodli sa tiež zachovať podvýbor pre vedu a techniku vytvorený v roku 1987 a podvýbor pre priemyselnú spoluprácu vytvorený v roku 1989.

2. Spoločný výbor bude:

- dozerať na náležité fungovanie tejto dohody,

- koordinovať aktivity, projekty a osobitné transakcie vo vzťahu k cieľom tejto dohody a navrhovať potrebné prostriedky na ich zavádzanie,

- skúmať rozvoj obchodu a spolupráce medzi zmluvnými stranami,

- navrhovať akékoľvek odporúčania potrebné na podporu rozvoja obchodu a intenzifikácie a diverzifikácie spolupráce,

- hľadať vhodné metódy na zamedzenie problémov, ktoré môžu vzniknúť v oblastiach zahrnutých v tejto dohode.

3. Programy, dátumy a miesta stretnutí spoločného výboru sa budú stanovovať dohodou zmluvných strán.

Výbor si sám vytvorí ustanovenia týkajúce sa frekvencie a miesta jeho následných stretnutí, predsedníctva, vytvorenia ďalších podvýborov, okrem tých, čo už existujú, a iných otázok.

Článok 30

Iné dohody

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zmlúv o založení Európskych spoločenstiev, nemá ani táto dohoda, ani akékoľvek konanie uskutočnené na jej základe žiadny vplyv na právomoci členských štátov spoločenstva nadviazať s Brazíliou dvojstranné aktivity v oblasti hospodárskej spolupráce, resp. ak je to vhodné, uzavrieť s Brazíliou nové dohody o hospodárskej spolupráci.

2. V zmysle ustanovení odseku 1 týkajúceho sa hospodárskej spolupráce, ustanovenia tejto dohody nahrádzajú ustanovenia dohôd uzatvorených medzi členskými štátmi spoločenstiev a Brazíliou, a to tam, kde tieto ustanovenia sú buď nezlúčiteľné s ustanoveniami tejto dohody, alebo sú zhodné s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 31

Klauzula o územnom uplatňovaní

Táto dohoda sa bude uplatňovať na jednej strane na územiach, kde sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva podľa podmienok ustanovených v tejto zmluve, a na druhej strane na území Brazílie.

Článok 32

Príloha

Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 33

Nadobudnutie platnosti a automatické obnovenie

Táto dohoda nadobúda platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni, keď si strany dohody navzájom oznámia, že boli ukončené postupy potrebné na tento účel. Dohoda sa uzatvára na dobu piatich rokov. Dohoda sa bude obnovovať automaticky na ročnom základe, až kým ju niektorá zo strán dohody nevypovie písomne druhej strane šesť mesiacov pred dňom ukončenia jej platnosti.

Článok 34

Autentické znenie

Táto dohoda je vyhotovená v dánskom, holandskom, anglickom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom a španielskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Článok 35

Budúci vývoj

1. Strany dohody môžu na základe vzájomného súhlasu rozšíriť túto dohodu s cieľom zlepšenia úrovne spolupráce a jej doplnenia prostredníctvom dokumentov o osobitných sektoroch alebo činnostiach.

2. V rámci uplatňovania tejto dohody môže každá zo strán dohody predložiť návrhy na rozšírenie rozsahu spolupráce, s ohľadom na skúsenosti získané pri jej vzájomnom zavádzaní.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtingden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Hecho en Brasilia, el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y dos.Udfærdiget i Brasilia, den niogtyvende juni nitten hundrede og tooghalvfems.Geschehen zu Brasilia am neunundzwanzigsten Juni neunzehnhundertzweiundneunzig.Έγινε στη Βραζιλία, στις είκοσι εννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια εννενήντα δύο.Done at Brasilia on the twenty-ninth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-two.Fait à Brasilia, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.Fatto a Brasilia, addì ventinove giugno millenovecentonovantadue.Gedaan te Brasilia, de negenentwintigste juni negentienhonderd twee-en-negentig.Feito em Brasília, em vinte e nove de Junho de mil novecentos e noventa e dois.

Por el Consejo de las Comunidades EuropeasFor Rådet for De Europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República Federativa de BrasilFor regeringen for Den Føderative Republik BrasilienFür die Regierung der Föderativen Republik BrasilienΓια την Κυβέρνηση της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της ΒραζιλίαςFor the Government of the Federative Republic of BrazilPour le gouvernement de la République fédérative du BrésilPer il Governo della Repubblica federativa del BrasileVoor de Regering van de Federatieve Republiek BraziliëPelo Governo da República Federativa do Brasil

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Výmena Listov

medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou o námornej doprave

A. List spoločenstva

Vážený pane,

boli by sme Vám zaviazaní, ak by ste potvrdili, že Vaša vláda súhlasí s týmto:

Pri podpísaní Rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou sa strany dohody zaviazali venovať sa náležitým spôsobom záležitostiam týkajúcim sa prevádzky lodnej dopravy, a to najmä tam, kde by rozvoj obchodu mohol byť sťažený. Za predpokladu, že sa dodrží princíp slobodnej a spravodlivej hospodárskej súťaže na obchodnom základe, budú sa v oblasti lodnej dopravy hľadať vzájomne uspokojivé riešenia.

Taktiež bolo dohodnuté, že tieto záležitosti by mali byť prediskutované aj spoločným výborom.

Vážený pane, prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za Radu Európskych spoločenstiev

B. List Brazílskej federatívnej republiky

Vážený pane,

mám tú česť potvrdiť dnešným dátumom prijatie Vášho listu a potvrdiť súhlas mojej vlády s týmto:

"Pri podpísaní Rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou sa strany dohody zaviazali venovať sa náležitým spôsobom záležitostiam týkajúcim sa prevádzky lodnej dopravy, a to najmä tam, kde by rozvoj obchodu mohol byť sťažený. Za predpokladu, že sa dodrží princíp slobodnej a spravodlivej hospodárskej súťaže na obchodnom základe, budú sa v oblasti lodnej dopravy hľadať vzájomne uspokojivé riešenia.

Taktiež bolo dohodnuté, že tieto záležitosti by mali byť prediskutované aj spoločným výborom."

Vážený pane, prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za Vládu Brazílskej federatívnej republiky

--------------------------------------------------