21994A1223(03)Úradný vestník L 336 , 23/12/1994 S. 0020 - 0021
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 38 S. 0022
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 38 S. 0022


Všeobecná dohoda o clách a obchode 1994

1. Všeobecná dohoda o clách a obchode 1994 (ďalej len "GATT 1994") obsahuje

a) ustanovenia Všeobecnej dohody o clách a obchode z 30. októbra 1947 pripojené k záverečnému dokumentu prijatému na záver druhého zasadnutia Prípravného výboru Konferencie OSN o obchode a zamestnanosti (s výnimkou Protokolu o dočasnom vykonávaní), ako boli upravené, doplnené alebo inak pozmenené ustanoveniami právnych nástrojov, ktoré na dobudli platnosť pred nadobudnutím platnosti Dohody WTO;

b) ustanovenia týchto právnych nástrojov, ktoré nadobudli platnosť na základe GATT 1947 pred nadobudnutím platnosti Dohody WTO:

i) protokoly a certifikáty vzťahujúce sa na tarifné koncesie;

ii) protokoly o pristúpení [s výnimkou ustanovení a) týkajúcich sa dočasného uplatňovania a odstúpenia od dočasného uplatňovania, b) stanovujúcich, že časť II GATT 1947 sa bude dočasne uplatňovať v plnom rozsahu v súlade s právnymi predpismi platnými v deň prijatia protokolu];

iii) rozhodnutia o výnimkách poskytnutých podľa článku XXV GATT 1947 platné v deň nadobudnutia platnosti Dohody WTO [1];

iv) iné rozhodnutia zmluvných strán GATT 1947;

c) tieto dohovory:

i) Dohovor o interpretácii článku II:1(b) Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994;

ii) Dohovor o interpretácii článku XVII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994;

iii) Dohovor o ustanoveniach o platobnej bilancii Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994;

iv) Dohovor o interpretácii článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994;

v) Dohovor týkajúci sa výnimiek zo záväzkov podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994;

vi) Dohovor o interpretácii článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994;

d) Marakéšsky protokol k Všeobecnej dohode o clách a obchode 1994.

2. Vysvetlivky

a) Pojem "zmluvná strana" v ustanoveniach GATT 1994 má rovnaký význam ako pojem "člen". Pojmy "málo rozvinutá zmluvná strana" a "vyspelá zmluvná strana" majú rovnaký význam ako pojmy "rozvojová členská krajina" a "vyspelá členská krajina". Pojem "výkonný tajomník" má rovnaký význam ako pojem "generálny riaditeľ WTO".

b) Odkazy na zmluvné strany konajúce spoločne, a to v článkoch XV:1, XV:2, XV:8 a XXXVIII, ako aj vo vysvetlivkách k článkom XII a XVIII a v ustanoveniach vzťahujúcich sa na špecifické dohody o zmene článkov XV:2, XV:3, XV:6, XV:7 a XV:9 GATT 1994, sa budú považovať za odkazy na WTO. Ďalšie funkcie, ktoré ustanovenia GATT 1994 ukladajú zmluvným stranám konajúcim spoločne, bude udeľovať Konferencia ministrov.

c) i) Text GATT 1994 je pôvodný v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku.

ii) Text GATT 1994 vo francúzskom jazyku bude upravený tak, ako sa uvádza v prílohe a k dokumentu MTN.TNC/41.

iii) Pôvodný text GATT 1994 v španielskom jazyku je publikovaný v IV. časti Zbierky základných nástrojov a vybraných dokumentov v znení zmien uvedených v prílohe B k dokumentu MTN.TNC/41.

3. a) Ustanovenia časti II GATT 1994 sa nebudú uplatňovať na opatrenia prijaté členom podľa osobitných záväzných právnych predpisov vydaných týmto členom skôr, ako sa stal zmluvnou stranou GATT 1947, ktoré zakazujú používanie, predaj alebo prenájom v zahraničí postavených alebo zrekonštruovaných plavidiel na obchodné použitie medzi miestami situovanými v národných vodách alebo vo vodách výhradnej ekonomickej oblasti. Táto výnimka sa uplatní a) pri udržiavaní platnosti alebo pri urýchlenom obnovení niektorého ustanovenia, ktoré nie je v súlade s týmito právnymi predpismi, b) pri doplnku alebo zmene niektorého ustanovenia, ktoré nie je v súlade s týmito právnymi predpismi, ak tento doplnok alebo zmena neoslabia súlad ustanovenia s časťou II GATT 1947. Táto výnimka je obmedzená na opatrenia prijaté podľa uvedených právnych predpisov, ktorá je oznámená a špecifikovaná pred nadobudnutím platnosti Dohody WTO. Ak boli takéto právne predpisy následne upravené tak, že oslabili svoj súlad s časťou II GATT 1994, nespĺňajú podmienky nevyhnutné na to, aby boli v súlade s týmto odsekom.

b) Konferencia ministrov preskúma túto výnimku najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí platnosti Dohody WTO a potom každé dva roky, ak bude výnimka platná, s cieľom zistiť, či podmienky, ktoré vytvorili potrebu výnimky, naďalej trvajú.

c) Ktorýkoľvek člen, na ktorého opatrenia sa táto výnimka vzťahuje, predloží každý rok podrobnú štatistickú správu, ktorá bude obsahovať päťročný pohyblivý priemer uskutočnených a očakávaných dodávok plavidiel, ako aj dodatočné informácie o použití, predaji, prenájme alebo oprave plavidiel, na ktoré sa táto výnimka vzťahuje.

d) Člen, ktorý usúdi, že táto výnimka sa používa spôsobom, ktorý odôvodňuje vzájomné a vyvážené obmedzenie použitia, predaja, prenájmu alebo opravy plavidiel postavených na území člena uplatňujúceho výnimku, bude môcť zaviesť také obmedzenie s výhradou, že to vopred oznámi Konferencii ministrov.

e) Touto výnimkou nie sú dotknuté riešenia osobitných aspektov právnych predpisov, na ktoré sa výnimka vzťahuje a ktoré sú dohodnuté v sektorových dohodách alebo iným spôsobom.

[1] Výnimky podľa tohto ustanovenia sú uvedené v poznámke 7 na stranách 11 a 12 v časti II dokumentu MTN/FA z 15. decembra 1993 a v dokumente MTN/FA Corr. 6 z 21. marca 1994. Konferencia ministrov vydá na svojom prvom zasadnutí upravený zoznam výnimiek podľa tohto ustanovenia, ktorým sa doplnia všetky výnimky poskytnuté podľa GATT 1947 po 15. decembri 1993 a pred nadobudnutím platnosti Dohody WTO, a vypustia sa výnimky, ktorých platnosť sa dovtedy skončila.

--------------------------------------------------

DOHOVOR O INTERPRETÁCII ČLÁNKU II:1 b) VŠEOBECNEJ DOHODY O CLÁCH A OBCHODE 1994

ČLENOVIA SA DOHODLI TAKTO:

1. V záujme zabezpečenia prehľadnosti práv a záväzkov právnej povahy vyplývajúcich z článku II ods. 1b) povaha a úroveň akýchkoľvek "ostatných ciel alebo poplatkov" vyberaných z viazaných colných položiek, ako sa uvádza v uvedenom ustanovení, budú zapísané v Listinách koncesií a záväzkov priložených ku GATT 1994 oproti colným položkám, na ktoré sa vzťahujú. Takýto zápis nemení právnu povahu "ostatných ciel alebo poplatkov".

2. Dňom, od ktorého budú "ostatné clá alebo poplatky" na účely článku II viazané, bude 15. apríl 1994. "Ostatné clá alebo poplatky" budú preto zapísané v Listinách koncesií a záväzkov na úrovni uplatňovanej k tomuto dňu. Pri každom ďalšom rokovaní o existujúcej alebo novej koncesii sa deň zapísania novej koncesie do príslušnej Listiny koncesií a záväzkov stane dňom jej uplatňovania pre príslušnú colnú položku. Dátum uvedený v listine, ktorou sa koncesia príslušnej colnej položky po prvýkrát začlenila do GATT 1947 alebo do GATT 1994, bude naďalej zapísaný v stĺpci 6 Listiny koncesií a záväzkov.

3. "Ostatné clá alebo poplatky" budú zapísané vo vzťahu ku všetkým viazaným colným položkám.

4. Ak už bola na colnú položku poskytnutá koncesia, nebude úroveň "ostatných ciel alebo poplatkov" zapísaná v príslušnej listine vyššia ako úroveň platná v čase prvého zapísania koncesie do tejto listiny. Ktorýkoľvek člen bude môcť namietať proti existencii "ostatných ciel alebo poplatkov" na základe skutočnosti, že tieto "ostatné clá alebo poplatky" neexistovali v čase pôvodného viazania príslušnej položky, ako aj proti súladu úrovne ktorýchkoľvek zapísaných "ostatných ciel alebo poplatkov" s predchádzajúcou viazanou úrovňou, a to počas troch rokov od nadobudnutia platnosti Dohody WTO, alebo do troch rokov po uložení dokumentu začleňujúceho príslušnú Listinu koncesií a záväzkov do GATT 1994 u generálneho riaditeľa WTO, ak je to neskorší dátum.

5. Zápisom "ostatných ciel alebo poplatkov" do Listín koncesií a záväzkov nie je dotknutý ich súlad s právami a záväzkami podľa GATT 1994 okrem tých, na ktoré sa vzťahuje odsek 4. Všetci členovia si ponechávajú právo kedykoľvek namietať proti nesúladu akýchkoľvek "ostatných ciel alebo poplatkov" s takýmito záväzkami.

6. Na účely tohto dohovoru sa použijú ustanovenia článkov XXII a XXIII GATT 1994, ako sú vypracované a uplatňované v Dohovore o urovnávaní sporov.

7. "Ostatné clá alebo poplatky" nezahrnuté do Listiny koncesií a záväzkov v čase uloženia dokumentu začleňujúceho príslušnú Listinu koncesií a záväzkov do GATT 1994 u generálneho riaditeľa zmluvných strán GATT 1947 do nadobudnutia platnosti Dohody WTO, alebo potom u generálneho riaditeľa WTO, nebudú následne do nej doplnené a "ostatné clá alebo poplatky" zapísané na nižšej úrovni než tej, ktorá bola platná v čase ich uplatňovania, nebudú spätne upravované na platnú úroveň, len ak boli takéto dodatky alebo zmeny uskutočnené do šiestich mesiacov od uloženia dokumentu.

8. Rozhodnutie uvedené v odseku 2, týkajúce sa dátumu uplatňovaného ku každej koncesii, nahrádza na účely článku II ods. 1 b) GATT 1994 rozhodnutie o dátume uplatňovania prijaté 26. marca 1980 (BISD 27S/24).

--------------------------------------------------

DOHOVOR O INTERPRETÁCII ČLÁNKU XVII VŠEOBECNEJ DOHODY O CLÁCH A OBCHODE 1994

ČLENOVIA,

berúc na vedomie, že článok XVII stanovuje záväzky pre členov vo vzťahu k činnosti štátnych obchodných podnikov uvedené v článku XVII ods. 1, pri ktorých sa požaduje, aby boli zhodné so všeobecnými zásadami nediskriminačného zaobchádzania stanovenými v GATT 1994 pre opatrenia, ktoré majú vplyv na dovozy alebo vývozy uskutočnené súkromnými obchodníkmi,

berúc ďalej na vedomie, že členovia sú povinní dodržiavať záväzky podľa GATT 1994 vo vzťahu k týmto vládnym opatreniam týkajúcich sa štátnych obchodných podnikov,

uznávajúc, že tento dohovor neobmedzuje základné pravidlá a záväzky stanovené v článku XVII,

DOHODLI SA TAKTO:

1. V záujme zabezpečenia prehľadnosti aktivít štátnych obchodných podnikov členovia oznámia takéto podniky Rade pre obchod s tovarom, aby ich preskúmala pracovná skupina vytvorená podľa odseku 5 v súlade s touto pracovnou definíciou:

"Vládne a mimovládne podniky vrátane marketingových rád, ktorým boli poskytnuté výhradné alebo osobitné práva alebo výsady vrátane zákonných alebo ústavných právomocí, ktorých vykonávaním ovplyvňujú prostredníctvom svojich nákupov alebo predajov úroveň alebo smerovanie dovozov alebo vývozov".

Toto ustanovenie o oznamovaní sa nevzťahuje na dovozy tovarov určených na okamžitú alebo konečnú spotrebu uvedených štátnych orgánov alebo podnikov a tieto tovary nie sú určené na ďalší predaj alebo použitie pri výrobe výrobkov na predaj.

2. Každý člen preskúma svoju politiku týkajúcu sa predkladania oznámení o štátnych obchodných podnikoch Rade pre obchod s tovarom, berúc do úvahy ustanovenia tohto dohovoru. Pri tomto preskúmavaní by mal každý člen zohľadniť potrebu zabezpečenia maximálnej prehľadnosti vo svojich oznámeniach, aby tým umožnil jasné ohodnotenie spôsobu činnosti oznámených podnikov a vplyv ich činnosti na medzinárodný obchod.

3. Oznámenia sa budú vykonávať v súlade s dotazníkom o štátnom obchode z 24. mája 1960 (BISD 9S/184-185), to znamená, že členovia oznámia podniky uvedené v odseku 1 bez ohľadu na to, či sa dovozy alebo vývozy uskutočnili.

4. Ktorýkoľvek člen, ak má dôvod sa domnievať, že iný člen primerane nesplnil svoju oznamovaciu povinnosť, môže túto záležitosť s príslušným členom preskúmať. Ak záležitosť nie je vyhovujúco vyriešená, môže predložiť protioznámenie Rade pre obchod s tovarom, aby ju pracovná skupina vytvorená podľa odseku 5 posúdila a súčasne o tom informovala príslušného člena.

5. Bude ustanovená pracovná skupina, aby v mene Rady pre obchod s tovarom preskúmala oznámenia a protioznámenia. Na základe tohto preskúmania a bez ohľadu na ustanovenia článku XVII ods. 4 c) môže Rada pre obchod s tovarom urobiť odporúčanie o primeranosti oznámení a o potrebe ďalších informácií. Pracovná skupina rovnako s prihliadnutím na prijaté oznámenia preskúma primeranosť uvedeného dotazníka o štátnom obchode a rozsah pokrytia štátnych obchodných podnikov oznamovaných podľa odseku 1. Vypracuje aj vysvetľujúci zoznam typov vzťahov medzi vládami a podnikmi a druhmi činností, ktorými sa tieto podniky zaoberajú a ktoré môžu byť dôležité na účely článku XVII. Sekretariát zabezpečí pre pracovnú skupinu všeobecný podkladový materiál o činnostiach štátnych obchodných podnikov, ktoré sa vzťahujú na medzinárodný obchod. Členstvo v pracovnej skupine bude dostupné všetkým členom, ktorí prejavia záujem v nej pôsobiť. Prvé stretnutie sa uskutoční do jedného roka od nadobudnutia platnosti Dohody WTO a následne aspoň raz za rok. Pracovná skupina bude každoročne podávať správu Rade pre obchod s tovarom [1].

[1] Činnosť pracovnej skupiny bude koordinovaná s aktivitami pracovnej skupiny uvedenej v časti III rozhodnutia ministrov o oznamovacích postupoch z 15. apríla 1994.

--------------------------------------------------

DOHOVOR O USTANOVENIACH O PLATOBNEJ BILANCII VŠEOBECNEJ DOHODY O CLÁCH A OBCHODE 1994

ČLENOVIA,

uznávajúc ustanovenia článkov XII a XVIII:B GATT 1994 a Deklaráciu o obchodných opatreniach prijatých z dôvodu vyrovnania platobnej bilancie, ktorá bola prijatá 28. novembra 1979 (BISD 26S/205-209, ďalej len "Deklarácia 1979") s cieľom objasniť tieto ustanovenia,Nijaké ustanovenie v tomto dohovore nemení práva ani záväzky členov podľa článkov XII alebo XVIII:B GATT 1994. Ustanovenia článkov XXII a XXIII GATT 1994, ako sú rozpracované a uplatňované Dohovorom o urovnávaní sporov, môžu byť uplatňované na akékoľvek záležitosti vyplývajúce z používania obmedzujúcich dovozných opatrení prijatých z dôvodu platobnej bilancie [1]. dohodli sa takto:

Uplatňovanie opatrení

1. Členovia potvrdzujú svoj záväzok čo najskôr verejne oznámiť časový harmonogram na odstránenie obmedzujúcich dovozných opatrení prijatých z dôvodu vyrovnania platobnej bilancie. Časový harmonogram možno primerane upraviť tak, aby zohľadňoval zmeny v stave platobnej bilancie. Ak časový harmonogram nebude verejne oznámený, poskytne príslušný člen zdôvodnenie, prečo tak neurobil.

2. Členovia potvrdzujú svoj záväzok uprednostňovať opatrenia, ktoré majú najmenej rušivý účinok na obchod. Takýmito opatreniami (ďalej len "opatrenia založené na cene") sú dovozné prirážky, požiadavky na dovozné depozitá alebo iné rovnocenné obchodné opatrenia, ktoré majú vplyv na cenu dovážaných výrobkov. Bez ohľadu na ustanovenia článku II opatrenia založené na cene prijaté z dôvodu platobnej bilancie môže uplatniť člen nad úroveň ciel zapísaných v Listine koncesií a záväzkov tohto člena. Navyše tento člen uvedie sumu, o ktorú opatrenie založené na cene prevyšuje viazané clo, a to jasne a oddelene podľa oznamovacích postupov uvedených v tomto dohovore.

3. Členovia sa budú snažiť vyhnúť zavádzaniu nových kvantitatívnych obmedzení z dôvodu platobnej bilancie, iba ak pre kritický stav platobnej bilancie nemôžu opatrenia založené na cene zastaviť prenikavé zhoršenie vonkajšej platobnej pozície. V prípadoch, keď člen uplatní kvantitatívne obmedzenia, oznámi dôvody, prečo opatrenia založené na cene nie sú primeraným nástrojom na vyriešenie situácie v platobnej bilancii. Člen uplatňujúci kvantitatívne obmedzenia na následných konzultáciách preukáže pokrok dosiahnutý v podstatnom znižovaní vplyvu a obmedzujúcich účinkov takých opatrení. Rozumie sa, že na rovnaký výrobok možno použiť najviac jeden druh obmedzujúceho dovozného opatrenia prijatého z dôvodu platobnej bilancie.

4. Členovia potvrdzujú, že dovozné obmedzujúce opatrenia prijaté z dôvodu platobnej bilancie možno použiť iba na účely kontroly všeobecnej úrovne dovozov a nemôžu presiahnuť úroveň nevyhnutnú na riešenie situácie v oblasti platobnej bilancie. Člen bude obmedzenia vykonávať prehľadným spôsobom, aby sa na najnižšiu možnú mieru znížili akékoľvek vedľajšie ochranné účinky. Úrady dovážajúceho člena poskytnú primerané zdôvodnenie kritérií použitých na určenie výrobkov, ktoré podliehajú obmedzeniam. Ako je stanovené v článku XII ods. 3 a v článku XVIII ods. 10 členovia môžu pri určitých nevyhnutných výrobkoch vylúčiť alebo obmedziť používanie všeobecne uplatňovaných prirážok alebo iných opatrení používaných z dôvodu platobnej bilancie. Výraz "nevyhnutné výrobky" zahŕňa výrobky, ktoré spĺňajú základné spotrebiteľské potreby alebo ktoré prispievajú k snahe člena zlepšiť stav jeho platobnej bilancie, ako je investičný tovar alebo vstupy potrebné pre výrobu. Pri použití kvantitatívnych obmedzení člen použije podľa vlastnej úvahy licenčné konanie iba vtedy, ak je to nevyhnutné, a postupne ho ukončí. Odôvodní aj primerané uplatňovanie kritérií použitých na určenie povolených dovozných množstiev alebo hodnôt.

Postupy pri konzultáciách týkajúcich sa platobnej bilancie

5. Výbor pre obmedzenia uplatňované z dôvodu platobnej bilancie (ďalej len "výbor") uskutoční konzultácie s cieľom preskúmať všetky obmedzujúce dovozné opatrenia prijaté z dôvodu platobnej bilancie. Členstvo vo výbore sa sprístupní všetkým členom, ktorí prejavili záujem v ňom pracovať. Výbor sa bude pri konzultáciách o obmedzeniach z dôvodu platobnej bilancie riadiš postupmi schválenými 28. apríla 1970 (BISD 18S/48-53, ďalej len "úplné konzultačné postupy") v súlade s ustanoveniami uvedenými ďalej.

6. Člen, ktorý uplatňuje nové obmedzenia alebo zvyšuje všeobecnú úroveň svojich existujúcich obmedzení výrazným posilňovaním opatrení, začne konzultácie s výborom do štyroch mesiacov od prijatia takých opatrení. Člen, ktorý prijal také opatrenia, môže požiadať, aby sa konzultácie uskutočnili podľa článku XII ods. 4 alebo podľa článku XVIII ods. 12 a) podľa povahy veci. Ak nebola predložená žiadna takáto žiadosť, predseda výboru vyzve člena na konzultácie. Skutočnosti, ktoré možno skúmať počas konzultácií, mali by zahŕňať okrem iného zavedenie nových druhov obmedzujúcich opatrení z dôvodu platobnej bilancie, alebo zvýšenie úrovne alebo obmedzení tovarového krytia.

7. Všetky obmedzenia uplatňované z dôvodu platobnej bilancie budú podliehať pravidelnému preskúmaniu vo výbore podľa článku XII ods. 4 b) alebo podľa článku XVIII ods. 12 b) s tým, že sa zváži možnosť upraviť pravidelnosť konzultácií po dohode s konzultujúcim členom alebo podľa akéhokoľvek špecifického postupu preskúmania, ktorý môže odporučiť Generálna rada.

8. V prípade najmenej rozvinutých členských krajín alebo v prípade rozvojových členských krajín, ktoré uskutočňujú liberalizačné snahy v súlade s programom predloženým výboru počas predchádzajúcich konzultácií, môžu sa konzultácie uskutočniť podľa zjednodušených postupov schválených 19. decembra 1972 (BISD 20S/47-49, ďalej len "zjednodušené konzultačné postupy"). Zjednodušené konzultačné postupy možno použiť aj vtedy, ak je preskúmanie obchodnej politiky rozvojovej členskej krajiny naplánované na ten istý kalendárny rok, ako je stanovený dátum konzultácií. V takých prípadoch rozhodnutie, či sa môžu použiť úplné konzultačné postupy, sa uskutoční na základe faktorov uvedených v článku 8 deklarácie z roku 1979. S výnimkou najmenej rozvinutých členských krajín nemožno podľa zjednodušených konzultačných postupov uskutočniť viac ako dve po sebe nasledujúce konzultácie.

Oznámenie a dokumentácia

9. Člen oznámi Generálnej rade zavedenie akýchkoľvek zmien pri uplatňovaní obmedzujúcich dovozných opatrení prijatých z dôvodu platobnej bilancie, ako aj akékoľvek úpravy v časovom harmonograme na odstránenie takýchto opatrení oznámených podľa odseku 1. Významné zmeny sa oznámia Generálnej rade vopred, najneskôr však do 30 dní po ich zverejnení. Každý člen odovzdá každoročne Sekretariátu na posúdenie členským krajinám súhrnné oznámenie zahŕňajúce všetky zmeny v zákonoch, iných právnych predpisoch, zásadných stanoviskách alebo vo verejných oznámeniach. Oznámenia budú zahŕňať úplné informácie podľa možnosti spracované na úrovni colných položiek, o druhoch uplatňovaných opatrení, o kritériách použitých na ich vykonávanie, o rozsahu výrobkového krytia a o dotknutých obchodných tokoch.

10. Na žiadosť ktoréhokoľvek člena môže oznámenia preskúmať výbor. Také preskúmania by sa mali obmedziť na objasnenie špecifických otázok vyvolaných oznámením alebo na preskúmanie, či sa vyžadujú konzultácie podľa článku XII ods. 4 a), alebo podľa článku XVIII ods. 12 a). Členovia, ktorí majú dôvod sa domnievať, že obmedzujúce dovozné opatrenie uplatňované iným členom bolo prijaté z dôvodu platobnej bilancie, môžu upozorniť na záležitosť výbor. Predseda výboru si vyžiada informácie o tomto opatrení a poskytne ich všetkým členom. Bez dotknutia práva ktoréhokoľvek člena výboru získať v priebehu konzultácií príslušné vysvetlenie môžu sa otázky najprv predložiť na posúdenie konzultujúcemu členovi.

11. Konzultujúci člen pripraví na konzultácie základný dokument, ktorý by mal spolu so všetkými ostatnými dôležitými informáciami obsahovať: a) celkový prehľad situácie v oblasti platobnej bilancie a jej prognózu vrátane posúdenia vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré majú vplyv na situáciu v oblasti platobnej bilancie a vnútorných opatrení prijatých na účel obnovy rovnováhy na správnom a trvalom základe; b) úplný opis obmedzení uplatňovaných z dôvodu platobnej bilancie, ich právny základ a kroky prijaté na zníženie vedľajších ochranných účinkov; c) opatrenia prijaté od poslednej konzultácie na liberalizáciu dovozných obmedzení z hľadiska záverov výboru; d) plán na odstránenie a postupné uvoľnenie zostávajúcich obmedzení. Ak je to pre danú vec podstatné, možno sa odvolať na informácie poskytnuté v iných oznámeniach alebo správach predložených WTO. V rámci zjednodušených konzultačných postupov konzultujúci člen predloží písomné oznámenie obsahujúce základné informácie o skutočnostiach, ktoré obsahuje základný dokument.

12. Sekretariát na uľahčenie konzultácií vo výbore pripraví podkladový faktografický materiál o rôznych aspektoch plánu konzultácií. V prípade rozvojových členských krajín dokument sekretariátu bude obsahovať príslušný podkladový a analytický materiál o pôsobení vonkajšieho obchodného prostredia na situáciu a prognózu v platobnej bilancii konzultujúceho člena. Služby technickej pomoci sekretariátu pomôžu na žiadosť rozvojovej členskej krajiny pri príprave dokumentácie určenej na konzultácie.

Závery konzultácií o platobnej bilancii

13. Výbor podá správu o svojich konzultáciách Generálnej rade. V prípade, že sa postupovalo podľa úplných konzultačných postupov, mala by správa obsahovať závery výboru k rôznym prvkom plánu konzultácií, ako aj skutočnosti a dôvody, na ktorých sú založené. Výbor sa bude snažiť zahrnúť do svojich záverov návrhy a odporúčania zamerané na podporu uplatňovania článkov XII a XVIII:B, Deklarácie 1979 a tohto dohovoru. V prípadoch, keď bol predložený časový harmonogram na odstránenie obmedzujúcich opatrení prijatých z dôvodu platobnej bilancie, môže Generálna rada odporučiť, aby sa na člena, ak tento časový harmonogram dodrží, prihliadalo ako na člena, ktorý záväzky podľa GATT 1994 splnil. Ak Generálna rada prijala špecifické odporúčania, práva a záväzky členov sa budú hodnotiť s ohľadom na tieto odporúčania. Pri neexistencii špecifických návrhov odporúčaní Generálnej rady by mali závery výboru odrážať rôznorodosť názorov vo výbore. Ak sa postupovalo podľa zjednodušených konzultačných postupov, správa bude zahŕňať súhrn hlavných otázok prerokúvaných vo výbore a rozhodnutie o tom, či sa vyžaduje použiť úplné konzultačné postupy.

(Schválené listiny účastníkov budú pripojené k Marakéšskemu protokolu v dohodnutom vyhotovení Dohody WTO.)

[1] Nijaké ustanovenie v tomto dohovore nemení práva ani záväzky členov podľa článkov XII alebo XVIII:B GATT 1994. Ustanovenia článkov XXII a XXIII GATT 1994, ako sú rozpracované a uplatňované Dohovorom o urovnávaní sporov, môžu byť uplatňované na akékoľvek záležitosti vyplývajúce z používania obmedzujúcich dovozných opatrení prijatých z dôvodu platobnej bilancie.

--------------------------------------------------

DOHOVOR O INTERPRETÁCII ČLÁNKU XXIV VŠEOBECNEJ DOHODY O CLÁCH A OBCHODE 1994

ČLENOVIA,

berúc do úvahy ustanovenia článku XXIV GATT 1994,

uznávajúc, že od založenia GATT 1947 značne vzrástol počet a dôležitosť colných únií a zón voľného obchodu, ktoré v súčasnosti pokrývajú významnú časť svetového obchodu,

uznávajúc prínos k rastu svetového obchodu, ktorý sa môže uskutočňovať užšou integráciou ekonomík strán takých dohôd,

uznávajúc tiež, že takýto prínos sa zvýši, ak sa zrušenie ciel a iných obmedzujúcich obchodných opatrení medzi zakladajúcimi územiami rozšíri na celý obchod, a zníži, ak sa ktorýkoľvek väčší sektor obchodu vylúči,

znovu potvrdzujúc, že účelom takýchto dohôd by malo byť uľahčenie obchodu medzi zakladajúcimi územiami a nie vytváranie prekážok obchodu iných členov s týmito územiami a že pri ich vytváraní alebo rozširovaní by sa mali členské strany v najväčšej možnej miere vyhnúť vytváraniu nepriaznivých účinkov na obchod iných členov,

presvedčení o potrebe posilniť účinnosť úlohy Rady pre obchod s tovarom pri preskúmavaní dohôd oznámených podľa článku XXIV objasnením kritérií a postupov hodnotenia nových alebo rozšírených dohôd a zlepšením prehľadnosti všetkých dohôd podľa článku XXIV,

uznávajúc potrebu spoločného chápania záväzkov členov podľa článku XXIV ods. 12,

DOHODLI SA TAKTO:

1. Colné únie, zóny voľného obchodu a dočasné dohody smerujúce k vytvoreniu colnej únie alebo zóny voľného obchodu v súlade s článkom XXIV musia spĺňať okrem iného ustanovenia odsekov 5, 6, 7 a 8 tohto článku.

Článok XXIV:5

2. Hodnotenie všeobecného účinku ciel a iných predpisov týkajúcich sa obchodu podľa článku XXIV ods. 5 a), používaných pred vytvorením a po vytvorení colnej únie, bude, pokiaľ ide o clá a poplatky, založené na celkovom zhodnotení váženého priemeru colných sadzieb a vybraných colných poplatkov. Toto zhodnotenie bude založené na dovozných štatistikách za predchádzajúce reprezentatívne obdobie, ktoré dodá colná únia na základe colných položiek v hodnotách a množstvách rozpísaných podľa krajiny pôvodu člena WTO. Sekretariát vypočíta vážené priemery colných sadzieb a vybraných colných poplatkov v súlade s metodológiou používanou pri hodnotení colných ponúk v rámci Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní. Na tieto účely clami a poplatkami, ktoré sa vezmú do úvahy, budú sa uplatňovať colné sadzby. Uznáva sa, že na účely celkového zhodnotenia účinku iných obchodných predpisov, pre ktoré je kvantifikácia a spočítavanie zložité, možno požadovať preskúmanie jednotlivých opatrení, predpisov, dotknutých výrobkov a obchodných tokov.

3. "Primeraná lehota" uvedená v článku XXIV ods. 5 c) môže presiahnuť 10 rokov len vo výnimočných prípadoch. V prípadoch, keď členovia, ktorí sú zmluvnými stranami dočasnej dohody, sú presvedčení, že 10 rokov nebude postačovať, poskytnú Rade pre obchod s tovarom podrobné vysvetlenie o potrebe dlhšej lehoty.

Článok XXIV:6

4. V článku XXIV ods. 6 sa stanovuje postup, z ktorého sa bude vychádzať, ak člen vytvárajúci colnú úniu navrhne zvýšiť viazanú colnú sadzbu. V tejto súvislosti členovia znovu potvrdzujú, že postup stanovený v článku XXVIII, ako je rozpracovaný v smernici prijatej 10. novembra 1980 (BISD 27S/26-28) a v Dohovore o interpretácii článku XXVIII GATT 1994, sa musí začať pred zmenou alebo odvolaním colných koncesií pri vytvorení colnej únie alebo dočasnej dohody smerujúcej k vytvoreniu colnej únie.

5. Tieto rokovania budú vedené dobromyseľne s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé vyrovnanie. Počas týchto rokovaní, ako je stanovené v článku XXIV ods. 6, bude treba venovať náležitú pozornosť znižovaniu colných sadzieb pri rovnakých colných položkách, ktoré znižujú aj ďalší členovia colnej únie pri jej vzniku. Ak by takéto zníženia neboli dostatočné na zabezpečenie potrebného vyrovnania, colná únia by mala poskytnúť vyrovnanie, ktoré môže mať formu zníženia cla pri iných colných položkách. Takúto ponuku posúdia členovia majúci negociačné práva vo vzťahu k viazaným colným položkám, ktoré sa zmenia alebo odvolajú. Ak vyrovnanie nebude prijaté, v rokovaniach sa bude pokračovať. Aj keď sa napriek týmto snahám nedosiahne dohoda pri rokovaniach o vyrovnaní podľa článku XXVIII, rozpracovanom v Dohovore o interpretácii článku XXVIII GATT 1994, v rámci primeraného obdobia od začiatku rokovaní sa colná únia môže zmeniť alebo odvolať koncesie; dotknutí členovia potom môžu odvolať v podstate rovnocenné koncesie v súlade s článkom XXVIII.

6. GATT 1994 neukladá žiadne záväzky členom, ktorí majú výhody zo zníženia ciel vyplývajúceho z vytvorenia colnej únie alebo z dočasnej dohody smerujúcej k vytvoreniu colnej únie, aby poskytli vyrovnanie jej zakladateľom.

Preskúmanie colných únií a zón voľného obchodu

7. Všetky oznámenia uskutočnené podľa článku XXIV ods. 7 a) preskúma pracovná skupina v súlade s príslušnými ustanoveniami GATT 1994 a odseku 1 tohto dohovoru. Pracovná skupina predloží Rade pre obchod s tovarom správu o svojich nálezoch v predmetnej veci. Rada pre obchod s tovarom môže poskytnúť členom také odporúčania, aké považuje za vhodné.

8. Vo vzťahu k dočasným dohodám môže pracovná skupina vo svojej správe uviesť príslušné odporúčania týkajúce sa navrhovaného časového harmonogramu a opatrení, ktoré sú potrebné na definitívne vytvorenie colnej únie alebo zóny voľného obchodu. V prípade potreby môže pristúpiť k ďalšiemu preskúmaniu dohody.

9. Členovia, ktorí sú zmluvnými stranami dočasnej dohody, oznámia Rade pre obchod s tovarom podstatné zmeny v pláne a časovom harmonograme obsiahnutom v tejto dohode a na požiadanie Rada pre obchod s tovarom tieto zmeny preskúma.

10. Ak dočasná dohoda oznámená podľa článku XXIV ods. 7 a) nezahŕňa plán a časový harmonogram, čo je v rozpore s článkom XXIV ods. 5 c), pracovná skupina vo svojej správe odporučí taký plán a časový harmonogram zostaviť. Zmluvné strany však podľa okolností nebudú udržiavať v platnosti alebo neurobia platnou takú dohodu, ak nie sú pripravené ju zmeniť v súlade s týmito odporúčaniami. Následne sa preskúma, ako sa odporúčania vykonávajú.

11. Colné únie a zakladatelia zón voľného obchodu budú pravidelne podávať správy o vykonávaní príslušnej dohody Rade pre obchod s tovarom, ako to predpokladajú zmluvné strany GATT 1947 v ich inštrukcii pre Radu GATT 1947 týkajúcej sa správ o regionálnych dohodách (BISD 18S/38). Akékoľvek významné zmeny alebo vývoj v dohodách by sa mali oznámiť ihneď, ako k nim dôjde.

Urovnávanie sporov

12. Ustanovenia článkov XXII a XXIII GATT 1994, ako sú rozpracované a uplatňované v Dohovore o urovnávaní sporov, možno použiť na akékoľvek záležitosti vzniknuté v dôsledku uplatňovania tých ustanovení článku XXIV, ktoré sa vzťahujú na colné únie, zóny voľného obchodu alebo na dočasné dohody smerujúce k vytvoreniu colnej únie alebo zóny voľného obchodu.

Článok XXIV:12

13. Každý člen je podľa GATT 1994 plne zodpovedný za dodržiavanie všetkých ustanovení GATT 1994 a prijme také primerané a jemu dostupné opatrenia, aby zabezpečil dodržiavanie týchto ustanovení regionálnymi a miestnymi správnymi orgánmi.

14. Ustanovenia článkov XXII a XXIII GATT 1994, ako sú rozpracované a uplatňované v Dohovore o urovnávaní sporov, môžu sa použiť vo vzťahu k opatreniam ovplyvňujúcim dodržiavanie GATT 1994, ktoré prijali regionálne alebo miestne správne orgány na území člena. Ak orgán na urovnávanie sporov rozhodne, že ustanovenie GATT 1994 nebolo dodržané, zodpovedný člen prijme také primerané a jemu dostupné opatrenia, aby zabezpečil jeho dodržiavanie. Ustanovenia vzťahujúce sa na vyrovnanie a pozastavenie koncesií alebo iných záväzkov sa uplatnia v prípadoch, keď nebolo možné zabezpečiť také dodržiavanie.

15. Každý člen sa zaväzuje posúdiť s porozumením akékoľvek námietky predložené iným členom proti opatreniam týkajúcim sa GATT 1994 a prijatým na jeho území a poskytnúť primeranú príležitosť na konzultácie o týchto námietkach.

--------------------------------------------------

DOHOVOR TÝKAJÚCI SA VÝNIMIEK ZO ZÁVÄZKOV PODĽA VŠEOBECNEJ DOHODY O CLÁCH A OBCHODE 1994

ČLENOVIA SA DOHODLI TAKTO:

1. Žiadosť o výnimku alebo o predĺženie existujúcej výnimky bude obsahovať opatrenia, ktoré člen navrhuje prijať, špecifické ciele, ktoré sa snaží dosiahnuť, a dôvody, ktoré mu bránia dosiahnuť tieto ciele opatreniami, ktoré sú v súlade s jeho záväzkami podľa GATT 1994.

2. Ktorákoľvek výnimka, ktorá je platná v deň nadobudnutia platnosti Dohody WTO, prestane platiť, ak jej platnosť sa nepredĺži v súlade s uvedenými postupmi a s postupmi uvedenými v článku IX Dohody WTO, v deň jej uplynutia, alebo dva roky po tom, čo Dohoda WTO nadobudla platnosť, podľa toho, ktorý prípad nastane skôr.

3. Každý člen, ktorý usúdi, že výhoda, ktorá mu vyplýva podľa GATT 1994, bola zrušená alebo zmenšená v dôsledku toho, že

a) člen, ktorému sa výnimka poskytla, nedodržiava jej podmienky, alebo

b) sa uplatňuje opatrenie v súlade s podmienkami výnimky,

môže sa odvolávať na ustanovenia článku XXIII GATT 1994, ako sú rozpracované a uplatnené v Dohovore o urovnávaní sporov.

--------------------------------------------------

DOHOVOR O INTERPRETÁCII ČLÁNKU XXVIII VŠEOBECNEJ DOHODY O CLÁCH A OBCHODE 1994

ČLENOVIA SA DOHODLI TAKTO:

1. Na účely zmeny alebo odvolania koncesie bude ten člen, ktorého podiel vývozu dotknutého koncesiou (t. j. vývozu výrobku na trh člena meniaceho alebo odvolávajúceho koncesiu) je najvyšší na jeho celkovom vývoze, bude sa považovať za člena, ktorý má hlavný dodávateľský záujem, ak už nemá pôvodné rokovacie právo, alebo hlavný dodávateľský záujem podľa článku XXVIII ods. 1. Dohodlo sa, že tento odsek preskúma Rada pre obchod s tovarom po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti Dohody WTO s cieľom rozhodnúť, či uplatňovanie tohto kritéria bolo uspokojivé na zabezpečovanie prerozdeľovania negociačných práv v prospech malých a stredne veľkých vyvážajúcich členov. Ak sa tak nestalo, posúdia sa možné zlepšenia podľa dostupnosti príslušných údajov vrátane prijatia kritéria založeného na podiele vývozu, ktorého sa koncesia týka, na vývozy príslušného výrobku na všetky trhy.

2. Člen, ktorý sa domnieva, že má hlavný dodávateľský záujem podľa odseku 1, môže oznámiť svoju žiadosť písomne s podpornými dôkazmi členovi, ktorý navrhuje zmenu alebo odvolanie koncesie, a súčasne informovať Sekretariát. V týchto prípadoch sa použije odsek 4 "Postupov na negociácie podľa článku XXVIII" prijaté 10. novembra 1980 (BISD 27S/26-28).

3. Pri určovaní, ktorý z členov má hlavný dodávateľský záujem (stanovený podľa uvedeného odseku 1 alebo článku XXVIII ods. 1) alebo podstatný záujem, bude sa posudzovať iba obchod s dotknutým výrobkom, ktorý sa uskutočnil na základe doložky najvyšších výhod. Obchod s dotknutým výrobkom, ktorý sa uskutočnil podľa mimozmluvných preferencií, sa vezme tiež do úvahy, ak tento obchod stratil výhody takéhoto preferenčného zaobchádzania a stal sa tak obchodom podľa doložky najvyšších výhod v čase rokovaní o zmene alebo odvolaní koncesie, alebo sa ním stane do skončenia týchto rokovaní.

4. Ak sa colná koncesia zmení alebo odvolá na nový výrobok (t. j. výrobok, na ktorý nie je dostupná obchodná štatistika za tri roky), bude sa člen, ktorý má pôvodné rokovacie právo na colnú položku, podľa ktorej je alebo bol výrobok predtým klasifikovaný, považovať za člena, ktorý má počiatočné rokovacie právo v predmetnej colnej koncesii. Pri určovaní hlavných a podstatných dodávateľských záujmov a výpočte vyrovnania sa okrem iného vezme do úvahy výrobná kapacita a investície do dotknutého výrobku u vyvážajúceho člena a odhadne sa rast vývozu, ako aj predpoklad dopytu po výrobku u dovážajúceho člena. Na účely tohto odseku "novým výrobkom" sa rozumie aj výrobok, ktorý patrí pod colnú položku vytvorenú rozdelením už existujúcej colnej položky.

5. Ak sa člen domnieva, že má hlavný dodávateľský alebo podstatný záujem podľa odseku 4, mal by písomne s podporným dôkazom oznámiť svoj nárok členovi, ktorý navrhuje zmenu alebo odvolanie koncesie, a súčasne informovať Sekretariát. V takýchto prípadoch sa použije odsek 4 "Postupov na negociácie podľa článku XXVIII".

6. Ak je neobmedzená colná koncesia nahradená colnou kvótou, mal by rozsah poskytnutého vyrovnania presiahnuť objem obchodu skutočne ovplyvneného zmenou koncesie. Základom výpočtu vyrovnania by mal byť objem, o ktorý predpokladaný budúci obchod prevýši úroveň kvóty. Znamená to, že výpočet predpokladaného budúceho obchodu by mal byť vyšší, ako je

a) priemer ročného obchodu v poslednom reprezentatívnom trojročnom období zvýšený o priemernú ročnú mieru rastu dovozov v tom istom období, alebo o 10 %, ak je tento výpočet vyšší, alebo

b) obchod za posledný rok zvýšený o 10 percent.

V žiadnom prípade nesmie výška vyrovnania, ktorá patrí členovi, presiahnuť výšku, na ktorú by mal nárok pri úplnom odstránení koncesie.

7. Ktorémukoľvek členovi, ktorý má podľa odseku 1 alebo podľa článku XXVIII ods. 1 hlavný dodávateľský záujem o koncesiu, ktorá je zmenená alebo odvolaná, bude poskytnuté počiatočné negociačné právo vo vyrovnávacej koncesii, ak sa medzi dotknutými členmi nedohodne iná forma vyrovnania.

--------------------------------------------------

Marakešský protokol

k Všeobecnej dohode o clách a obchode 1994

ČLENOVIA,

ktorí uskutočnili rokovania v rámci GATT 1947 v náväznosti na Uruguajské kolo,

DOHODLI SA TAKTO:

1. Listina koncesií a záväzkov (ďalej len "Listina") člena pripojená k tomuto protokolu stane sa Listinou tohto člena pre GATT 1994 dňom, keď pre neho nadobudne platnosť Dohoda WTO. Akákoľvek listina predložená v súlade s ministerským rozhodnutím o opatreniach v prospech najmenej rozvinutých krajín bude sa považovať za prílohu k tomuto protokolu.

2. Zníženie ciel odsúhlasené každým členom sa uskutoční v piatich rovnakých zníženiach sadzieb, ak nie je v Listine člena stanovené inak. Prvé takéto zníženie sa uskutoční v deň, keď Dohoda WTO nadobudne platnosť, každé následné zníženie nadobudne platnosť 1. januára každého nasledujúceho roka a konečná sadzba nadobudne platnosť najneskôr po štyroch rokoch od nadobudnutia platnosti Dohody WTO, ak nie je v Listine člena stanovené inak. Ak jeho Listina nestanoví inak, člen, ktorý prijal Dohodu WTO po nadobudnutí jej platnosti, uskutoční dňom, keď pre neho táto dohoda nadobudne platnosť, všetky zníženia ciel, ktoré sa už uskutočnili spolu so zníženiami, ktoré by boli podľa predchádzajúcej vety záväzné od 1. januára nasledujúceho roka, a vykoná všetky zostávajúce zníženia ciel podľa časového harmonogramu uvedeného v predchádzajúcej vete. Znížená sadzba sa v každej etape zaokrúhli na jedno desatinné miesto. Pre poľnohospodárske produkty, ako je stanovené v článku 2 Dohody o poľnohospodárstve, etapy znižovania sa uskutočnia tak, ako je uvedené v príslušných častiach Listiny.

3. Uplatňovanie koncesií a záväzkov obsiahnutých v Listinách, ktoré tvoria prílohu k tomuto protokolu, bude na požiadanie predmetom mnohostranného preskúmania členov. Toto ustanovenie sa nijako nedotýka práv a záväzkov členov vyplývajúcich z dohôd v prílohe 1A k Dohode WTO.

4. Potom, keď sa Listina člena v prílohe k tomuto protokolu stane Listinou ku GATT 1994 podľa odseku 1, môže tento člen kedykoľvek úplne alebo čiastočne neposkytnúť alebo odvolať koncesiu v tejto Listine týkajúcu sa ktoréhokoľvek výrobku, ktorého hlavným dodávateľom je niektorý iný účastník Uruguajského kola, ktorého Listina sa doteraz nestala Listinou ku GATT 1994. Toto opatrenie sa môže uskutočniť iba po písomnom oznámení tohto neposkytnutia alebo tohto odvolania koncesie Rade pre obchod s tovarom a po konzultáciách uskutočnených na požiadanie s ktorýmkoľvek členom, ktorého príslušná Listina sa stala Listinou ku GATT 1994 a ktorý má podstatný záujem o príslušný výrobok. Akákoľvek neposkytnutá alebo odvolaná koncesia sa bude uplatňovať odo dňa, keď sa Listina člena, ktorý má hlavný dodávateľský záujem, stane Listinou ku GATT 1994.

5. a) Bez dotknutia ustanovenia článku 4 ods. 2 Dohody o poľnohospodárstve bude na účely odkazu v článku II ods. 1 b) a c) GATT 1994 na dátum danej dohody dátumom použiteľným pre každý výrobok, ktorý je predmetom koncesie uvedenej v Listine, pripojenej k tomuto protokolu, dátum tohto protokolu.

b) Na účely odkazu uvedeného v článku II ods. 6 a) GATT 1994 na dátum uvedenej dohody bude dátumom použiteľným pre Listinu pripojenú k tomuto protokolu dátum tohto protokolu.

6. V prípadoch zmien alebo odvolaní koncesií, ktoré sa týkajú netarifných opatrení uvedených v časti III Listín, sa uplatnia ustanovenia článku XXVIII GATT 1994 a "Postupov na negociácie podľa článku XXVIII" prijaté 10. novembra 1980 (BISD 27S/26-28). Práva a záväzky členov podľa GATT 1994 tým nie sú dotknuté.

7. V každom prípade, keď ktorákoľvek Listina pripojená k tomuto protokolu stanoví pre niektorý výrobok menej výhodnejšie zaobchádzanie, ako mu bolo poskytnuté v Listine ku GATT 1947 pred nadobudnutím platnosti Dohody WTO, bude sa predpokladať, že člen, na ktorého sa Listina vzťahuje, podnikol primerané kroky, ktoré by inak boli nevyhnutné podľa príslušných ustanovení článku XXVIII GATT 1947 alebo GATT 1994. Ustanovenia tohto odseku sa uplatnia iba pre Egypt, Peru, Južnú Afriku a Uruguaj.

8. Listiny, ktoré sú v prílohe, sú pôvodné v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku podľa príslušného vyznačenia v každej Listine.

9. Dátum tohto protokolu je 15. apríl 1994.

(Schválené Listiny účastníkov budú pripojené k Marakéšskemu protokolu v dohodnutom vyhotovení Dohody WTO.)

--------------------------------------------------