21994A1223(01)Úradný vestník L 336 , 23/12/1994 S. 0003 - 0010
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 38 S. 0005
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 38 S. 0005


Dohoda o založení svetovej obchodnej organizácie

–– STRANY TEJTO DOHODY,

UZNÁVAJÚC, že ich vzťahy v obchodnej a ekonomickej oblasti by mali byť zamerané na zvýšenie životnej úrovne, dosiahnutie plnej zamestnanosti, vyššej a sústavne rastúcej úrovne reálneho príjmu a efektívneho dopytu a na zvýšenie výroby a obchodu s tovarmi a službami, čo umožní optimálne využitie svetových zdrojov v súlade s cieľom dosiahnuť trvalý rozvoj,

USILUJÚC sa o ochranu a zachovanie životného prostredia a rozvíjanie prostriedkov na to určených tak, aby to bolo zlučiteľné s ich potrebami a záujmami vzťahujúcimi sa na rôzne úrovne ekonomického rozvoja,

UZNÁVAJÚC, že je nutné vyvíjať rozhodné úsilie na to, aby si rozvojové krajiny a z nich hlavne tie najmenej rozvinuté zabezpečili podiel na raste medzinárodného obchodu, ktorý zodpovedá potrebám ich ekonomického rozvoja,

ŽELAJÚC si prispieť k realizácii týchto cieľov uzatvorením dohôd, ktoré budú na základe reciprocity a vzájomných výhod zamerané na podstatné zníženie colných sadzieb a ostatných prekážok v obchode a na odstránenie diskriminačného zaobchádzania v medzinárodných obchodných vzťahoch,

ROZHODNUTÉ vytvoriť komplexný, mnohostranný, životaschopnejší a trvalejší obchodný systém zahŕňajúci Všeobecnú dohodu o clách a obchode, výsledky doterajších obchodných liberalizačných snáh a všetky výsledky Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní,

ODHODLANÉ zachovávať základné princípy a podporovať ciele, ktoré rozvíjajú tento mnohostranný obchodný systém,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok I

Založenie organizácie

Týmto sa zakladá Svetová obchodná organizácia (ďalej len "WTO").

Článok II

Rozsah pôsobnosti WTO

1. WTO bude spoločným inštitucionálnym rámcom na riadenie obchodných vzťahov medzi svojimi členmi v otázkach spojených s dohodami a so súvisiacimi právnymi nástrojmi zahrnutými do príloh k tejto dohode.

2. Dohody a súvisiace právne nástroje zahrnuté do príloh 1, 2 a 3 (ďalej len "mnohostranné obchodné dohody") tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a sú záväzné pre všetkých členov.

3. Dohody a súvisiace právne nástroje zahrnuté do prílohy 4 (ďalej len "viacstranné obchodné dohody") sú takisto súčasťou tejto dohody pre tých členov, ktorí ich prijali, a sú pre nich záväzné. Viacstranné obchodné dohody nevytvárajú ani záväzky, ani práva pre členov, ktorí ich neprijali.

4. Všeobecná dohoda o clách a obchode 1994 uvedená v prílohe 1A (ďalej len "GATT 1994") je právne odlišná od Všeobecnej dohody o clách a obchode z 30. októbra 1947, ktorá tvorí prílohu k záverečnému dokumentu prijatému na záver druhého zasadnutia Prípravného výboru Konferencie OSN o obchode a zamestnanosti v znení následných úprav, doplnkov alebo zmien (ďalej len "GATT 1947").

Článok III

Funkcie WTO

1. WTO bude uľahčovať realizáciu, správu a pôsobenie tejto dohody a mnohostranných obchodných dohôd, podporovať uskutočňovanie ich cieľov a poskytne tiež rámec na realizáciu, správu a pôsobenie viacstranných obchodných dohôd.

2. WTO bude miestom na rokovania medzi svojimi členmi o ich mnohostranných obchodných vzťahoch týkajúcich sa otázok upravených dohodami, ktoré sú uvedené v prílohách k tejto dohode. WTO môže takisto poskytnúť priestor na ďalšie rokovania medzi svojimi členmi, ktoré sa týkajú ich mnohostranných obchodných vzťahov, a vytvárať rámec na uplatňovanie výsledkov takýchto rokovaní podľa toho, ako rozhodne Konferencia ministrov.

3. WTO bude spravovať Dohovor o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov (ďalej len "Dohovor o urovnávaní sporov" alebo "DSU") uvedený v prílohe 2 k tejto dohode.

4. WTO bude spravovať Mechanizmus preskúmavania obchodnej politiky (ďalej len "TPRM") uvedený v prílohe 3 k tejto dohode.

5. S ohľadom na dosiahnutie väčšej prepojenosti pri vytváraní svetovej hospodárskej politiky bude WTO v prípade potreby spolupracovať s Medzinárodným menovým fondom, s Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj a s jej pridruženými inštitúciami.

Článok IV

Štruktúra WTO

1. Zriadi sa Konferencia ministrov zložená zo zástupcov všetkých členov, ktorá sa bude schádzať minimálne raz za dva roky. Konferencia ministrov bude vykonávať funkcie WTO a prijme opatrenia nevyhnutné na tento účel. Konferencia ministrov bude mať právo prijímať rozhodnutia o všetkých otázkach vzťahujúcich sa na všetky mnohostranné obchodné dohody, ak o to ktorýkoľvek člen požiada, v súlade so špecifickými požiadavkami na prijímanie rozhodnutí, ktoré sú uvedené v tejto dohode a v príslušnej mnohostrannej obchodnej dohode.

2. Bude ustanovená Generálna Rada zložená zo zástupcov všetkých členov, ktorá sa bude schádzať podľa potreby. V období medzi zasadnutiami Konferencie ministrov bude jej funkcie vykonávať Generálna Rada. Generálna Rada bude vykonávať aj funkcie, ktoré jej ukladá táto dohoda. Generálna Rada si stanoví vlastný rokovací poriadok a schváli rokovacie poriadky pre výbory uvedené v odseku 7.

3. Generálna Rada sa bude schádzať podľa potreby, aby vykonávala funkcie Orgánu na urovnávanie sporov uvedené v Dohovore o urovnávaní sporov. Orgán na urovnávanie sporov môže mať vlastného predsedu a stanoví si taký rokovací poriadok, ktorý bude považovať za nevyhnutný na vykonávanie svojich funkcií.

4. Generálna Rada sa bude schádzať podľa potreby, aby vykonávala funkcie Orgánu na preskúmavanie obchodnej politiky stanovené v TPRM. Orgán na preskúmavanie obchodnej politiky môže mať vlastného predsedu a stanoví si taký rokovací poriadok, ktorý bude považovať za nevyhnutný na vykonávanie svojich funkcií.

5. Bude ustanovená Rada pre obchod s tovarom, Rada pre obchod so službami a Rada pre obchodné aspekty práv duševného vlastníctva (ďalej len "Rada pre TRIPS"), ktoré budú pôsobiť pod vedením Generálnej rady. Rada pre obchod s tovarom bude dohliadať na plnenie mnohostranných obchodných dohôd uvedených v prílohe 1A. Rada pre obchod so službami bude dohliadať na plnenie Všeobecnej dohody o obchode so službami (ďalej len "GATS"), Rada pre TRIPS bude dohliadať na plnenie Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len "Dohoda TRIPS"). Tieto rady budú vykonávať funkcie, ktoré im určujú príslušné dohody a Generálna Rada. Stanovia si svoj vlastný rokovací poriadok, ktorý podlieha schváleniu Generálnou radou. Členstvo v týchto radách bude prístupné predstaviteľom všetkých členov. Tieto rady sa budú schádzať podľa potreby na vykonávanie svojich funkcií.

6. Rada pre obchod s tovarom, Rada pre obchod so službami a Rada pre TRIPS si podľa potreby vytvoria pomocné orgány. Tieto pomocné orgány si stanovia vlastné rokovacie poriadky, ktoré podliehajú schváleniu príslušnými radami.

7. Konferencia ministrov zriadi Výbor pre obchod a rozvoj, Výbor pre obmedzenia uplatňované z dôvodu platobnej bilancie a Výbor pre rozpočet, financie a správu, ktoré budú vykonávať funkcie určené im touto dohodou a mnohostrannými obchodnými dohodami, ako aj všetky dodatočné funkcie, ktoré im určí Generálna Rada; môže zriadiť aj ďalšie výbory s takými funkciami, ktoré bude považovať za nevyhnutné. V rámci svojich funkcií bude Výbor pre obchod a rozvoj pravidelne posudzovať osobitné ustanovenia mnohostranných obchodných dohôd v prospech najmenej rozvinutých členských krajín a podávaš správu Generálnej rade, aby táto mohla prijať príslušné opatrenia. Členstvo v týchto výboroch bude prístupné predstaviteľom všetkých členov.

8. Orgány uvedené vo viacstranných obchodných dohodách budú vykonávať funkcie, ktoré im určujú tieto dohody, a budú pôsobiť v inštitucionálnom rámci WTO. Generálnu radu budú pravidelne informovať o svojej činnosti.

Článok V

Vzťahy k iným organizáciám

1. Generálna Rada vytvorí primeraný rámec na efektívnu spoluprácu s inými medzivládnymi organizáciami, ktorých funkcie súvisia s činnosťou WTO.

2. Generálna Rada môže vytvoriť primeraný rámec na konzultácie a spoluprácu s mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa problematikou, ktorá súvisí so záležitosťami riešenými WTO.

Článok VI

Sekretariát WTO

1. Bude vytvorený Sekretariát WTO (ďalej len "Sekretariát") riadený generálnym riaditeľom.

2. Konferencia ministrov vymenuje generálneho riaditeľa a vymedzí jeho právomoci, povinnosti, podmienky zamestnania a dĺžku trvania jeho mandátu.

3. Generálny riaditeľ vymenuje pracovníkov Sekretariátu a určí ich povinnosti a podmienky zamestnania podľa pravidiel prijatých Konferenciou ministrov.

4. Funkcia generálneho riaditeľa a pracovníkov Sekretariátu bude mať výlučne medzinárodný charakter. Pri plnení svojich povinností nebude generálny riaditeľ ani pracovníci Sekretariátu žiadať ani prijímať inštrukcie od žiadnej vlády, ani od akéhokoľvek iného úradu okrem WTO. Zdržia sa akejkoľvek činnosti nezlučiteľnej s ich postavením medzinárodných úradníkov. Členovia WTO budú rešpektovať medzinárodný charakter funkcie generálneho riaditeľa a pracovníkov Sekretariátu a nebudú sa snažiť ich ovplyvňovať pri plnení ich povinností.

Článok VII

Rozpočet a príspevky

1. Generálny riaditeľ predloží Výboru pre rozpočet, financie a správu návrh ročného rozpočtu a výročnú finančnú správu WTO. Výbor pre rozpočet, financie a správu posúdi návrh ročného rozpočtu a výročnú finančnú správu predložené generálnym riaditeľom a pripraví k tejto problematike odporúčania pre Generálnu radu. Návrh ročného rozpočtu bude podliehať schváleniu Generálnou radou.

2. Výbor pre rozpočet, financie a správu navrhne Generálnej rade finančný poriadok, ktorý zahrnie ustanovenia určujúce

a) výšku príspevkov na základe rozdelenia výdavkov WTO medzi jej členov; a

b) opatrenia, ktoré budú prijímané voči členom, ktorí majú nedoplatky v platení príspevkov.

Finančný poriadok sa bude opierať, ak to bude možné, o pravidlá a praktiky GATT 1947.

3. Generálna Rada schváli finančný poriadok a návrh ročného rozpočtu dvojtretinovou väčšinou, ktorá bude zahŕňať nadpolovičnú väčšinu členov WTO.

4. Každý člen bezodkladne uhradí v prospech WTO svoj príspevok zodpovedajúci jeho podielu na výdavkoch WTO podľa finančného poriadku schváleného Generálnou radou.

Článok VIII

Štatút WTO

1. WTO bude právnickou osobou a každý z členov jej poskytne také práva, aké budú nevyhnutné na vykonávanie jej funkcií.

2. Každý z členov poskytne WTO také výsady a imunity, aké budú nevyhnutné na vykonávanie jej funkcií.

3. Podobne každý z členov poskytne úradníkom WTO a zástupcom členov výsady a imunity, ktoré budú nevyhnutné na nezávislé vykonávanie ich funkcií súvisiacich s WTO.

4. Výsady a imunity, ktoré poskytne člen v prospech WTO, jej úradníkom a zástupcom jej členov, budú podobné ako výsady a imunity, ktoré sú uvedené v Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií schválenom Valným zhromaždením OSN 21. novembra 1947.

5. WTO môže uzavrieť dohodu o sídle.

Článok IX

Rozhodovanie

1. WTO bude pokračovať v praxi prijímania rozhodnutí konsenzom na základe GATT 1947. [1] Ak nie je stanovené inak, bude v prípadoch, keď rozhodnutie nemožno dosiahnuť konsenzom, prijaté rozhodnutie o posudzovanej záležitosti hlasovaním. Na zasadnutiach Konferencie ministrov a Generálnej rady bude mať každý člen WTO jeden hlas. V prípadoch, keď bude Európske spoločenstvo vykonávať svoje hlasovacie právo, bude mať taký počet hlasov, aký je počet ich členských štátov [2], ktoré sú členmi WTO. Rozhodnutia Konferencie ministrov a Generálnej rady budú prijímané väčšinou hlasujúcich, ak táto dohoda alebo príslušná mnohostranná obchodná dohoda nestanovia inak [3].

2. Konferencia ministrov a Generálna Rada budú mať výhradné právo prijať výklad tejto dohody a mnohostranných obchodných dohôd. V prípade výkladu mnohostrannej obchodnej dohody uvedenej v prílohe 1 budú vykonávať svoju právomoc na základe odporúčania Generálnej rady, ktorá dohliada na plnenie tejto dohody. Rozhodnutie prijať výklad musí byť prijaté trojštvrtinovou väčšinou členov. Tento odsek sa nebude používať takým spôsobom, ktorý by mohol narušiť ustanovenia článku X.

3. Vo výnimočných prípadoch môže Konferencia ministrov rozhodnúť o oslobodení od niektorého zo záväzkov, ktoré sú uložené členovi touto dohodou alebo ktorýmikoľvek mnohostrannými obchodnými dohodami, za podmienky, že toto rozhodnutie schvália tri štvrtiny [4] členov, ak nie je v tomto odseku stanovené inak.

a) Žiadosť o výnimku z tejto dohody sa predloží na posúdenie Konferencii ministrov v súlade s praxou prijímania rozhodnutí konsenzom. Konferencia ministrov stanoví na posúdenie žiadosti časové obdobie, ktoré nepresiahne 90 dní. Ak sa v tomto časovom období nedosiahne konsenzus, každé rozhodnutie o poskytnutí výnimky bude prijaté troma štvrtinami členov.

b) Žiadosť o výnimku z mnohostranných obchodných dohôd uvedených v prílohách 1A alebo 1B alebo 1C a v ich prílohách bude najprv predložená podľa vecnej príslušnosti Rade pre obchod s tovarom a Rade pre obchod so službami, alebo Rade pre TRIPS na posúdenie v termíne, ktorý nepresiahne 90 dní. Na konci tohto časového obdobia predloží príslušná Rada správu Konferencii ministrov.

4. Rozhodnutie Konferencie ministrov o poskytnutí výnimky bude obsahovať opis výnimočných okolností, ktoré odôvodňujú toto rozhodnutie, bude obsahovať spôsoby a podmienky uplatnenia výnimky a dátum, dokedy bude platnosť výnimky ukončená. Každú výnimku poskytnutú na obdobie dlhšie ako jeden rok znovu posúdi Konferencia ministrov v období nepresahujúcom jeden rok od dátumu jej poskytnutia a potom každoročne až do jej ukončenia. Pri každom následnom posudzovaní Konferencia ministrov rozhodne, či výnimočné okolnosti odôvodňujúce poskytovanie výnimky stále trvajú a či boli dodržané termíny a podmienky uplatnenia výnimky. Na základe každoročného posúdenia môže Konferencia ministrov predĺžiť, upraviť alebo ukončiť platnosť výnimky.

5. Rozhodnutie prijaté na základe viacstrannej obchodnej dohody vrátane akéhokoľvek rozhodnutia týkajúceho sa výkladu a výnimiek sa bude riadiť ustanoveniami danej dohody.

Článok X

Zmeny a doplnky

1. Každý člen WTO môže iniciovať návrh na zmenu alebo doplnok k ustanoveniam tejto dohody alebo mnohostranných obchodných dohôd uvedených v prílohe 1 tak, že predloží návrh Konferencii ministrov. Rady uvedené v článku IV ods. 5 môžu predložiť Konferencii ministrov aj návrhy na zmenu alebo doplnenie ustanovení príslušných mnohostranných obchodných dohôd uvedených v prílohe 1, na ktorých pôsobenie dohliadajú. Rozhodnutie Konferencie ministrov o predloženom návrhu na zmenu alebo doplnok bude prijímané konsenzom v lehote 90 dní po oficiálnom predložení návrhu Konferencii ministrov, ak Konferencia ministrov nerozhodne o dlhšej lehote. Ak sa neuplatňujú ustanovenia odsekov 2, 5 alebo 6, toto rozhodnutie spresní, či sa uplatnia ustanovenia odsekov 3 alebo 4. Ak sa dosiahol konsenzus, Konferencia ministrov okamžite predloží navrhované zmeny a doplnky členom na prijatie. Ak sa na zasadnutí Konferencie ministrov v rámci stanovenej lehoty nedosiahol konsenzus, Konferencia ministrov rozhodne dvojtretinovou väčšinou členov o predložení príslušného návrhu členom na prijatie. S výhradou ustanovení odsekov 2, 5 a 6 sa na predložený návrh použijú ustanovenia odseku 3, ak Konferencia ministrov nerozhodne trojštvrtinovou väčšinou členov o tom, že sa použijú ustanovenia odseku 4.

2. Zmeny a doplnky k ustanoveniam tohto článku a k ustanoveniam nasledujúcich článkov nadobudnú účinnosť vtedy, ak ich schvália všetci členovia:

Článok IX tejto dohody,

Články I a II GATT 1994,

Článok II:1 GATS,

Článok 4 Dohody TRIPS.

3. Zmeny a doplnky k ustanoveniam tejto dohody alebo k mnohostranným obchodným dohodám uvedeným v prílohách 1A a 1C s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 a 6, ktorých význam by pozmeňoval práva a povinnosti členov, nadobudnú účinnosť vo vzťahu k tým členom, ktorí ich prijmú ihneď po prijatí dvoma tretinami členov, a vo vzťahu ku ktorémukoľvek ďalšiemu členovi vtedy, keď ich tento prijme. Konferencia ministrov môže trojštvrtinovou väčšinou členov rozhodnúť, že akákoľvek zmena alebo doplnok, ktoré nadobudnú účinnosť podľa tohto odseku, sú takej povahy, že každý člen, ktorý ich neprijal v termíne stanovenom Konferenciou ministrov pre každý jednotlivý prípad, bude môcť vystúpiť z WTO alebo zostať naďalej členom so súhlasom Konferencie ministrov.

4. Zmeny a doplnky k ustanoveniam tejto dohody alebo k mnohostranným obchodným dohodám uvedeným v prílohách 1A a 1C s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 2 a 6, takej povahy, že nepozmeňujú práva a povinnosti členov, nadobudnú účinnosť vo vzťahu k všetkým členom ihneď po prijatí dvoma tretinami členov.

5. S výnimkou ustanovení odseku 2 zmeny a doplnky k častiam I, II a III GATS a k príslušným prílohám nadobudnú účinnosť vo vzťahu k členom, ktorí ich prijali, ihneď po prijatí dvoma tretinami členov a potom vo vzťahu ku každému ďalšiemu členovi vtedy, keď ich tento prijme. Konferencia ministrov môže trojštvrtinovou väčšinou členov rozhodnúť, že akákoľvek zmena alebo doplnok, ktoré nadobudnú účinnosť podľa predchádzajúceho ustanovenia, sú takej povahy, že každý člen, ktorý ich neprijal v termíne stanovenom Konferenciou ministrov pre každý jednotlivý prípad, bude môcť vystúpiť z WTO alebo zostať naďalej členom so súhlasom Konferencie ministrov. Zmeny a doplnky k častiam IV, V a VI GATS a k príslušným prílohám nadobudnú účinnosť vo vzťahu k všetkým členom ihneď po ich prijatí dvoma tretinami členov.

6. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto článku môže zmeny a doplnky k Dohode TRIPS, ktoré zodpovedajú ustanoveniam článku 71 ods. 2 Dohody TRIPS, prijať Konferencia ministrov bez ďalšieho formálneho schvaľovacieho procesu.

7. Každý člen, ktorý prijme zmeny alebo doplnky k tejto dohode alebo k mnohostrannej obchodnej dohode uvedenej v prílohe 1, uloží notifikáciu o prijatí u generálneho riaditeľa WTO v lehote, ktorú na toto prijatie stanovila Konferencia ministrov.

8. Každý člen WTO môže iniciovať návrh na zmenu alebo doplnok k ustanoveniam mnohostranných obchodných dohôd uvedených v prílohách 2 a 3 tak, že taký návrh predloží Konferencii ministrov. Rozhodnutie o schválení zmien alebo doplnkov k mnohostrannej obchodnej dohode uvedenej v prílohe 2 bude prijímané konsenzom a tieto zmeny alebo doplnky nadobudnú účinnosť vo vzťahu k všetkým členom ihneď po ich schválení Konferenciou ministrov. Rozhodnutia o schválení zmien alebo doplnkov k mnohostrannej obchodnej dohode uvedenej v prílohe 3 nadobudnú účinnosť vo vzťahu k všetkým členom ihneď po ich schválení Konferenciou ministrov.

9. Konferencia ministrov môže na žiadosť členov, ktorí sú zmluvnými stranami obchodnej dohody, rozhodnúť o pripojení takejto dohody k prílohe 4 len konsenzom. Konferencia ministrov môže na žiadosť členov, ktorí sú zmluvnými stranami viacstrannej obchodnej dohody, rozhodnúť o vypustení tejto dohody z prílohy 4.

10. Zmeny a doplnky k viacstrannej obchodnej dohode sa budú riadiť ustanoveniami takej dohody.

Článok XI

Pôvodné členstvo

1. Pôvodnými členmi WTO sa stanú krajiny, ktoré v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody sú zmluvnými stranami GATT 1947, a Európske spoločenstvá, ktoré prijmú túto dohodu a mnohostranné obchodné dohody a pre ktoré sú v prílohe GATT 1994 pripojené Listiny koncesií a záväzkov a v prílohe GATS pripojené Listiny špecifických záväzkov.

2. Najmenej rozvinuté krajiny, ktoré sú takto uznané Organizáciou Spojených národov, sú povinné prijať záväzky a poskytnúť koncesie len do takej miery, ktorá je zlučiteľná s ich individuálnym rozvojom, finančnými a obchodnými potrebami alebo s ich administratívnymi a inštitucionálnymi možnosťami a schopnosťami.

Článok XII

Pristúpenie

1. Každý štát alebo samostatné colné územie, ktoré má plnú autonómiu vo vonkajších obchodných vzťahoch a v ďalších záležitostiach upravených v tejto dohode a v mnohostranných obchodných dohodách, bude môcť pristúpiť k tejto dohode za podmienok, ktoré budú dohodnuté medzi ním a WTO. Takéto pristúpenie sa bude vzťahovať na túto dohodu a k nej pripojené mnohostranné obchodné dohody.

2. Rozhodnutia o pristúpení bude prijímať Konferencia ministrov. Konferencia ministrov schváli dohodu týkajúcu sa podmienok pristúpenia dvojtretinovou väčšinou členov WTO.

3. Pristúpenie k viacstrannej obchodnej dohode sa bude riadiť ustanoveniami takej dohody.

Článok XIII

Neuplatňovanie mnohostranných obchodných dohôd medzi niektorými členmi

1. Táto dohoda ani mnohostranné obchodné dohody uvedené v prílohách 1 a 2 sa nebudú uplatňovať medzi členom a ktorýmkoľvek iným členom, ak jeden z nich v čase, keď sa stane členom, neschváli toto uplatňovanie.

2. Odsek 1 sa môže uplatniť medzi pôvodnými členmi WTO, ktorí boli zmluvnými stranami GATT 1947, len v tých prípadoch, keď už predtým uplatňovali článok XXXV GATT 1947 a tento článok bol v platnosti medzi tými zmluvnými stranami v čase, keď pre nich nadobudla platnosť táto dohoda.

3. Odsek 1 sa bude uplatňovať medzi členom a iným členom, ktorý pristúpil podľa článku XII, len vtedy, ak člen, ktorý nesúhlasí s uplatňovaním, oznámil túto skutočnosť Konferencii ministrov pred schválením dohody o podmienkach pristúpenia Konferenciou ministrov.

4. Na žiadosť ktoréhokoľvek člena môže Konferencia ministrov v jednotlivých prípadoch posúdiš pôsobenie tohto článku a vydať primerané odporúčania.

5. Neuplatňovanie viacstrannej obchodnej dohody medzi stranami takej dohody sa bude riadiť ustanoveniami danej dohody.

Článok XIV

Prijatie, nadobudnutie platnosti a uloženie

1. Táto dohoda bude prístupná na prijatie podpisom alebo inak zmluvným stranám GATT 1947 a Európskym spoločenstvám, ktoré sú oprávnené stať sa pôvodnými členmi WTO v súlade s článkom XI tejto dohody. Takéto prijatie bude platiť na túto dohodu a na pripojené mnohostranné obchodné dohody. Táto dohoda a k nej pripojené mnohostranné obchodné dohody nadobudnú platnosť ku dňu stanovenému ministrami podľa odseku 3 Záverečného dokumentu Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní a zostanú otvorené na prijatie počas dvoch rokov po tomto dátume, ak ministri nerozhodnú inak. Prijatie, ktoré sa uskutoční po nadobudnutí platnosti tejto dohody, nadobudne platnosť 30. deň po jej prijatí.

2. Člen, ktorý prijme túto dohodu po nadobudnutí jej platnosti, bude uplatňovať koncesie a záväzky z mnohostranných obchodných dohôd, ktoré sa musia uplatniť v období, počínajúc nadobudnutím platnosti tejto dohody, tak, ako keby bol prijal túto dohodu odo dňa nadobudnutia jej platnosti.

3. Až do nadobudnutia platnosti tejto dohody budú texty tejto dohody a mnohostranných obchodných dohôd uložené u generálneho riaditeľa zmluvných strán GATT 1947. Generálny riaditeľ urýchlene predloží overenú kópiu tejto dohody a mnohostranných obchodných dohôd a oznámenie o každom prijatí každej vláde a Európskym spoločenstvám, ktoré prijali túto dohodu. Táto dohoda a mnohostranné obchodné dohody, ako aj akékoľvek zmeny a doplnky k nim budú po nadobudnutí platnosti tejto dohody uložené u generálneho riaditeľa WTO.

4. Prijatie a nadobudnutie platnosti viacstrannej obchodnej dohody sa budú riadiť ustanoveniami uvedenej dohody. Tieto dohody budú uložené u generálneho riaditeľa zmluvných strán GATT 1947. Po nadobudnutí platnosti tejto dohody budú tieto dohody uložené u generálneho riaditeľa WTO.

Článok XV

Odstúpenie

1. Každý člen môže odstúpiť od tejto dohody. Odstúpenie sa bude týkať súčasne tejto dohody, ako aj mnohostranných obchodných dohôd a nadobudne platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď generálny riaditeľ WTO dostal písomné oznámenie o odstúpení.

2. Odstúpenie od viacstrannej obchodnej dohody sa bude riadiť ustanoveniami takej dohody.

Článok XVI

Rôzne ustanovenia

1. Ak nie je stanovené touto dohodou alebo mnohostrannými obchodnými dohodami inak, WTO sa bude riadiť rozhodnutiami, postupmi a bežnými praktikami dodržiavanými zmluvnými stranami GATT 1947 a orgánmi zriadenými v rámci GATT 1947.

2. Ak to bude možné, sekretariát GATT 1947 sa stane Sekretariátom WTO a generálny riaditeľ zmluvných strán GATT 1947 bude vykonávať funkciu generálneho riaditeľa WTO dovtedy, kým Konferencia ministrov nevymenuje generálneho riaditeľa WTO v súlade s článkom VI ods. 2 tejto dohody.

3. V prípade nesúladu medzi ustanoveniami tejto dohody a ustanoveniami ktorejkoľvek z mnohostranných obchodných dohôd budú v rozsahu nesúladu rozhodujúce ustanovenia tejto dohody.

4. Každý člen zabezpečí súlad svojich právnych predpisov a administratívnych postupov so svojimi záväzkami, ako sú uvedené v priložených dohodách.

5. K ustanoveniam tejto dohody nebude možné uplatňovať výhrady. Výhrady k ustanoveniam mnohostranných obchodných dohôd možno uplatniť iba v rozsahu ustanovenom v týchto dohodách. Výhrady k ustanoveniam viacstrannej obchodnej dohody sa budú riadiť ustanoveniami takej dohody.

6. Táto dohoda bude zaregistrovaná v súlade s ustanoveniami článku 102 Charty Organizácie Spojených národov.

V Marakeši pätnásteho apríla tisícdeväťsto deväťdesiat štyri v jedinom vyhotovení v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Vysvetlivky:

Pojmy "krajina" alebo "krajiny", ako sa používajú v tejto dohode a v mnohostranných obchodných dohodách, zahŕňajú ktorékoľvek samostatné colné územie člena WTO.

V prípade samostatného colného územia člena WTO, keď je pojem v tejto dohode a v mnohostranných obchodných dohodách označený prívlastkom "národný", bude sa chápať tak, že sa vzťahuje na toto colné územie, ak nie je stanovené inak.

[1] Príslušný orgán rozhodol konsenzom o otázke predloženej na rokovanie, ak žiadny člen prítomný na rokovaní, počas ktorého sa prijíma rozhodnutie, formálne nemá námietky proti navrhnutému rozhodnutiu.

[2] Počet hlasov Európskeho spoločenstva a ich členských štátov v žiadnom prípade nepresiahne počet členských štátov Európskeho spoločenstva.

[3] Rozhodnutia Generálnej rady, keď zasadá ako Orgán na urovnávanie sporov, sa prijmú len v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 2 Dohovoru o urovnávaní sporov.

[4] Rozhodnutie poskytnúť výnimku, pokiaľ ide o akýkoľvek záväzok súvisiaci s prechodným obdobím alebo s lehotou postupného uplatňovania, ktoré žiadajúci člen nesplnil do konca príslušného obdobia alebo lehoty, sa prijme iba konsenzom.

--------------------------------------------------

ZOZNAM PRÍLOH

| | Strana |

PRÍLOHA 1 | | |

PRÍLOHA 1A: | Mnohostranné dohody o obchode s tovarom | 90 |

Všeobecná dohoda o clách a obchode l994 | 91 |

Dohoda o poľnohospodárstve | 105 |

Dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení | 124 |

Dohoda o textile a odevoch | 135 |

Dohoda o technických prekážkach obchodu | 171 |

Dohoda o obchodných aspektoch investičných opatrení | 186 |

Dohoda o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 | 189 |

Dohoda o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 | 205 |

Dohoda o kontrole pred odoslaním | 225 |

Dohoda o pravidlách pôvodu | 231 |

Dohoda o dovoznom licenčnom konaní | 238 |

Dohoda o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach | 243 |

Dohoda o ochranných opatreniach | 274 |

PRÍLOHA 1B: | Všeobecná dohoda o obchode so službami | 280 |

PRÍLOHA 1C: | Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva | 305 |

PRÍLOHA 2 | Dohovor o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov | 325 |

PRÍLOHA 3 | Mechanizmus preskúmavania obchodnej politiky | 343 |

PRÍLOHA 4 | Dohoda o vládnom obstarávaní | 372 |

Medzinárodná dohoda o obchode s mliečnymi výrobkami | 390 |

Medzinárodná dohoda o obchode s hovädzím mäsom | 394 |

--------------------------------------------------