21994A0129(05)Úradný vestník L 025 , 29/01/1994 S. 0022 - 0025
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 28 S. 0033
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 28 S. 0033


Dodatkový protokol

k Dočasnej dohode o obchode a záležitostiach súvisiacich s obchodom uzatvorenej medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom uhlia a ocele na jednej strane a Rumunskom na strane druhej a k Európskej dohode uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Rumunskom na strane druhej

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO UHLIA A OCELE, ďalej len "spoločenstvo",

na jednej strane a

RUMUNSKO

na strane druhej,

KEĎŽE

Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Rumunskom (ďalej len "európska dohoda") bola podpísaná v Bruseli 1. februára 1993 a zatiaľ nenadobudla platnosť;

KEĎŽE až do nadobudnutia platnosti európskej dohody boli jej ustanovenia týkajúce sa obchodu a záležitostí súvisiacich s obchodom uvedené do platnosti 1. mája 1993 Dočasnou dohodou o obchode a záležitostiach súvisiacich s obchodom uzatvorenou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom uhlia a ocele na jednej strane a Rumunskom na strane druhej (ďalej len "dočasná dohoda"), podpísanou v Bruseli 1. februára 1993,

UZNÁVAJÚC rozhodujúcu úlohu obchodu pri prechode na trhovú ekonomiku,

MAJÚC NA PAMÄTI ochotu Európskeho spoločenstva znásobiť úsilie otvoriť svoje trhy výrobkom rumunského pôvodu,

MAJÚC NA PAMÄTI ciele európskej dohody a to najmä tie, ktoré sú uvedené v jej článku 1,

SO ZRETEĽOM na dočasnú dohodu,

ROZHODLI SA uzatvoriť tento protokol a na tento účel vymenovali svojich splnomocnených zástupcov:

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO:

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT,

mimoriadny veľvyslanec a splnomocnený zástupca,

stály zástupca Belgicka,

predseda Výboru stálych zástupcov;

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO UHLIA A OCELE:

Juan PRAT,

generálny riaditeľ Komisie Európskych spoločenstiev;

RUMUNSKO:

Constantin Ene,

mimoriadny veľvyslanec a splnomocnený zástupca,

KTORÍ, po výmene svojich plných mocí uznaných za formálne správne a náležité,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Článok 4 ods. 2 druhý pododsek dočasnej dohody a článok 10 ods. 2 druhý pododsek európskej dohody sa nahrádzajú týmto textom:

"Základné clo uplatniteľné v rámci spoločenstva na dovoz výrobkov pôvodom z Rumunska vymenovaných v prílohe II b sa zníži o 20 %, keď táto dohoda nadobudne platnosť, a o ďalších 20 % po roku od nadobudnutia platnosti. Ku koncu druhého roka od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa clo zruší úplne."

Článok 2

Článok 4 ods. 3 dočasnej dohody a článok 10 ods. 3 európskej dohody sa nahradia týmto textom:

"3. Na dovoz výrobkov rumunského pôvodu vymenovaných v prílohe III sa vzťahuje pozastavenie ciel v rámci obmedzení ročných colných kvót alebo colných stropov spoločenstva, ktoré sa budú postupne zvyšovať v súlade s podmienkami stanovenými v tejto prílohe, aby sa ku koncu tretieho roka od nadobudnutia platnosti tejto dohody clo na dovoz príslušných výrobkov zrušilo úplne.

Zároveň sa má postupne rušiť clo na dovoz uplatniteľné v prípade, keď sa vyčerpajú kvóty alebo sa znova zavedie vyberanie cla u výrobkov, na ktoré sa vzťahuje colný strop, a to každoročným znižovaním základného cla o 15 % od nadobudnutia platnosti tejto dohody. Ku koncu tretieho roka sa zrušia aj zvyšné clá."

Článok 3

Poznámky pod čiarou 3 a 4 v prílohe III k dočasnej dohode a v prílohe III k európskej dohode sa nahrádzajú nasledujúcim textom:

"(3) Tieto množstvá sa zvýšia:

- o 20 % pri nadobudnutí platnosti tejto dohody,

- o ďalších 20 % 1. januára 1994,

- o ďalších 10 % 1. júla 1994,

- o ďalších 30 % 1. januára 1995.

(4) Na rozdiel od ustanovenia v poznámke pod čiarou 3 sa toto množstvo zvýši:

- o 20 % 1. januára 1994,

- o ďalších 10 % 1. júla 1994,

- o ďalších 30 % 1. januára 1995."

Článok 4

1. Druhý odsek úvodného textu prílohy XII a k dočasnej dohode a prílohy XII a k európskej dohode sa nahrádza týmto textom:

"Dovezené množstvá, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN uvedené v tejto prílohe, s výnimkou znakov 0104 a 0204, budú podliehať zníženiu poplatkov a cla o 20 % od 1. mája 1993, o 40 % od 1. januára 1994 a o 60 % od 1. júla 1994."

2. Do prílohy XII b k dočasnej dohode a do prílohy XII b k európskej dohode sa dopĺňa nasledujúci druhý úvodný odsek:

"2. Clá určené na roky 3, 4 a 5 sa uplatňujú v uvedenom poradí od 1. júla 1994, 1. júla 1995 a 1. júla 1996."

3. Do príloh XIa, XIIa a XIIb k dočasnej dohode a do príloh XI a, XII a a XII b k európskej dohode sa dopĺňa nasledujúci úvodný odsek:

"1. a) Množstvá v tonách určené na rok 3 sa uplatňujú od 1. júla 1994 do 30. júna 1995. Množstvá určené na rok 2 sa znížia o 50 %.

1. b) Množstvá v tonách určené na roky 4 a 5 sa uplatňujú v uvedenom poradí od 1. júla 1995 do 30. júna 1996 a od 1. júla 1996 do 30. júna 1997."

Článok 5

1. Text v úvodnom odseku článku 2 ods. 1 protokolu 1 o textilných a odevných výrobkoch k dočasnej dohode a protokolu 1 o textilných a odevných výrobkoch k európskej dohode znejúci "zrušenie na konci šesťročného obdobia" sa nahrádza textom "zrušenie na konci päťročného obdobia".

2. Posledné dve zarážky článku 2 ods. 1 protokolu 1 o textilných a odevných výrobkoch k dočasnej dohode a protokolu 1 o textilných a odevných výrobkoch k európskej dohode sa nahrádzajú nasledujúcim textom:

- "na začiatku šiesteho roka sa zrušia zvyšné clá."

Článok 6

Článok 2 ods. 2 protokolu 2 o výrobkoch ESUO k dočasnej dohode a protokolu 2 o výrobkoch ESUO k európskej dohode sa nahrádza nasledujúcim textom:

"2. Ďalšie znižovanie na 60, 40, 20 a 0 % základného cla sa vykoná v uvedenom poradí na začiatku druhého, tretieho, štvrtého a piateho roka od nadobudnutia platnosti dohody."

Článok 7

Tento protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť dočasnej dohody a európskej dohody.

Článok 8

Tento protokol nadobúda platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zúčastnené strany navzájom oznámia, že na tento účel vykonali všetky potrebné postupy.

Článok 9

Tento protokol sa vypracuje v dvoch vyhotoveniach v jazyku dánskom, holandskom, anglickom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom, španielskom a rumunskom, pričom každé z týchto znení je rovnako autentické.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo adicional.Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne tillægsprotokol.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt.Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρόσθετο πρωτόκολλο.In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Additional Protocol.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole additionnel.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo aggiuntivo.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld.Em fé de que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo complementar.Plenipotentiarii de mai jos au semnat prezentul Protocol aditional.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres.Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december nitten hundrede og treoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember neunzehnhundertdreiundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία.Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-three.Fait à Bruxelles, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre millenovecentonovantatréGedaan te Brussel, de eenentwintigste december negentienhonderd drieënnegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e um de Dezembro de mil novecentos e noventa e três.Incheiat la Bruxelles, in ziua de douazecisiunu decembrie, anul o mie noua sute nouzeci si trei.

Por la Comunidad Europea y la Comunidad Europea del Carbón y del AceroFor Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og StålfællesskabFür die Europäische Gemeinschaft und die Europäische Gemeinschaft für Kohle und StahlΓια την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και ΧάλυβαFor the European Community and the European Coal and Steel CommunityPour la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acierPer la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaioVoor de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en StaalPela Comunidade Europeia e pela Comunidade Europeia do Carvão e do AçoPentru Comunitatea Europeana si Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului

+++++ TIFF +++++

Por RumaníaFor RumænienFür RumänienΓια τη ΡουμανίαFor RomaniaPour la RoumaniePer la RomaniaVoor RoemeniëPela RoméniaPentru Romania

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------