21988A0714(02)Úradný vestník L 183 , 14/07/1988 S. 0031 - 0033
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 14 S. 0095
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 14 S. 0095


Návrh medzinárodnej Komisie na ochranu rýna pred znečisťovaním na doplnenie prílohy iv k dohovoru o ochrane rýna pred chemickým znečisťovaním, podpísanému v bonne 3. decembra 1976

MEDZINÁRODNÁ KOMISIA NA OCHRANU RÝNA PRED ZNEČISŤOVANÍM,

so zreteľom na Dohovor o ochrane Rýna pred chemickým znečisťovaním, podpísaný v Bonne 3. decembra 1976,

so zreteľom najmä na jeho články 3, 4, 5 a 14,

so zreteľom na návrh z 28. júna 1979 predložený v Badene vo Švajčiarsku a určený na to, aby pridal k prílohe IV vyššie uvedeného dohovoru limitné hodnoty pre vypúšťanie ortuti zo zariadení používajúcich chlóralkalickú elektrolýzu,

NAVRHUJE ZMLUVNÝM STRANÁM DOHOVORU,

aby sa príloha IV k dohovoru z 3. decembra 1976 doplnila v prípade ortuti takto:

Látka alebo skupina látok | Pôvod | Limitná hodnota vyjadrená ako maximálna koncentrácia látky | Limitná hodnota vyjadrená ako maximálne množstvo látky | Časový limit pre existujúce vypúšťania | Poznámky |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Ortuť | 1.Chemické odvetvia používajúce ortuťové katalyzátory | | | | ,,, |

1.1.vo výrobe vinylchloridu | 0,05 miligramov ortuti na liter vypúšťania | 0,1 gramov ortuti na tonu výrobnej kapacity vinylchloridu | 1. júla 1989 | |

V prípade existujúcich vypúšťaní platí dočasná limitná hodnota 0,1 miligramov ortuti na liter vypúšťania | V prípade existujúcich vypúšťaní platí dočasná limitná hodnota 0,2 gramov ortuti na tonu výrobnej kapacity vinylchloridu | 1. júla 1986 | |

1.2.vo výrobe iných výrobkov | 0,05 miligramov ortuti na liter vypúšťania | 5 gramov ortuti na kilogram spracovanej ortuti | 1. júla 1989 | ,,, |

V prípade existujúcich vypúšťaní platí dočasná limitná hodnota 0,1 miligramov ortuti na liter vypúšťania | V prípade existujúcich vypúšťaní platí dočasná limitná hodnota 10 gramov ortuti na kilogram spracovanej ortuti | 1. júla 1986 | |

2.Výroba ortuťových katalyzátorov používaných vo výrobe vinylchloridu | 0,05 miligramov ortuti na liter vypúšťania | 0,7 gramov ortuti na kilogram spracovanej ortuti | 1. júla 1989 | |

V prípade existujúcich vypúšťaní platí dočasná limitná hodnota 0,1 miligramov ortuti na liter vypúšťania | V prípade existujúcich vypúšťaní platí dočasná limitná hodnota 1,4 gramov ortuti na kilogram spracovanej ortuti | 1. júla 1986 | |

3.Výroba organických a neorganických ortuťových zlúčenín (okrem výrobkov, na ktoré sa vzťahuje bod 2) | 0,05 miligramov ortuti na liter vypúšťania | 0,05 gramov ortuti na kilogram spracovanej ortuti | 1. júla 1989 | |

V prípade existujúcich vypúšťaní platí dočasná limitná hodnota 0,1 miligramov ortuti na liter vypúšťania | V prípade existujúcich vypúšťaní platí dočasná limitná hodnota 0,1 gramu ortuti na kilogram spracovanej ortuti | 1. júla 1986 | |

4.Výroba primárnych batérií obsahujúcich ortuť | 0,05 miligramov ortuti na liter vypúšťania | 0,03 gramov ortuti na kilogram spracovanej ortuti | 1. júla 1989 | ,,, |

V prípade existujúcich vypúšťaní platí dočasná limitná hodnota 0,1 miligramov ortuti na liter vypúšťania | V prípade existujúcich vypúšťaní platí dočasná limitná hodnota 0,05 gramu ortuti na kilogram spracovanej ortuti | 1. júla 1986 | |

5.Priemyselné odvetvia neželezných kovov | | | | ,,,, |

5.1.Zariadenia na regeneráciu ortuti | 0,05 miligramov ortuti na liter vypúšťania | | 1. júla 1989 | |

V prípade existujúcich vypúšťaní platí dočasná limitná hodnota 0,1 miligramov ortuti na liter vypúšťania | | 1. júla 1986 | |

5.2Extrakcia a rafinácia neželezných kovov | 0,05 miligramov ortuti na liter vypúšťania | | 1. júla 1989 | |

V prípade existujúcich vypúšťaní platí dočasná limitná hodnota 0,1 miligramov ortuti na liter vypúšťania | | 1. júla 1986 | |

6.Zariadenia na spracovanie toxického odpadu obsahujúceho ortuť | 0,05 miligramov ortuti na liter vypúšťania | | 1. júla 1989 | ,,, |

V prípade existujúcich vypúšťaní platí dočasná limitná hodnota 0,1 miligramov ortuti na liter vypúšťania | | 1. júla 1986 | |

Medzinárodná Komisia v prípade potreby navrhne limitné hodnoty pre iné priemyselné odvetvia ako výroba papiera, ocele a uhoľné elektrárne neskôr. Vlády medzičasom stanovia emisné normy pre ortuť samostatne v súlade s článkami 3 a 4 dohovoru. Tieto normy musia zohľadňovať najlepšie dostupné technické prostriedky a nesmú byť menej prísne ako najbližšia porovnateľná limitná hodnota v prílohe IV.

Podľa článkov 14 a 19 dohovoru nadobudnú tieto ustanovenia účinnosť po ich jednomyseľnom schválení zmluvnými stranami dohovoru.

Zmluvné strany oznámia ich prijatie vláde Švajčiarskej konfederácie, ktorá potvrdí prijatie oznámenia.

--------------------------------------------------