7.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/401


Článok 39

Právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu

1.   Každý občan Únie má právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, a to za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci toho štátu.

2.   Poslanci Európskeho parlamentu sú volení vo všeobecných, priamych a slobodných voľbách tajným hlasovaním.