7.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/399


Článok 29

Právo na prístup k službám zamestnanosti

Každý má právo na prístup k bezplatným službám zamestnanosti.