7.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/397


Článok 16

Sloboda podnikania

Sloboda podnikania sa uznáva v súlade s právom Únie, vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.