7.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/396


Článok 11

Sloboda prejavu a právo na informácie

1.   Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice.

2.   Rešpektuje sa sloboda a pluralita médií.