7.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/394


Článok 2

Právo na život

1.   Každý má právo na život.

2.   Nikto nesmie byť odsúdený na trest smrti ani popravený.