7.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/157


Článok 249

(pôvodné články 218 ods. 2 a 212 ZES)

1.   Komisia prijme svoj rokovací poriadok, aby tak zabezpečila svoje vlastné fungovanie, ako aj fungovanie svojich útvarov. Komisia zabezpečí uverejnenie tohto poriadku.

2.   Komisia každoročne najneskôr mesiac pred začiatkom zasadnutia Európskeho parlamentu uverejní súhrnnú správu o činnosti Únie.