7.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/144


Článok 216

1.   Únia môže uzavierať dohody s jednou alebo viacerými tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, keď to ustanovujú zmluvy alebo keď je uzavretie dohody buď potrebné na dosiahnutie jedného z cieľov stanovených zmluvami v rámci politík Únie, alebo je ustanovené v právne záväznom akte Únie, alebo sa môže dotknúť spoločných pravidiel alebo pozmeniť ich pôsobnosť.

2.   Dohody uzavreté Úniou sú záväzné pre inštitúcie Únie a pre členské štáty.