7.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/135


Článok 195

1.   Únia dopĺňa činnosť členských štátov v odvetví cestovného ruchu najmä podporou konkurencieschopnosti podnikov Únie v tomto odvetví.

Na tento účel sa činnosť Únie zameriava na:

a)

podporu vytvárania priaznivého prostredia pre rozvoj podnikov v tomto odvetví;

b)

podporu spolupráce medzi členskými štátmi, najmä výmenou dobrej praxe.

2.   Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia osobitné opatrenia doplňujúce činnosti vykonávané členskými štátmi na dosiahnutie cieľov uvedených v tomto článku, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.