7.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/132


Článok 191

(pôvodný článok 174 ZES)

1.   Politika Únie v oblasti životného prostredia prispieva k uskutočňovaniu nasledujúcich cieľov:

udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,

ochrana ľudského zdravia,

rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov,

podpora opatrení na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia, a to predovšetkým na boj proti zmene klímy.

2.   Politika životného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie. Vychádza zo zásad predchádzania škodám a prevencie, zo zásady nápravy škôd na životnom prostredí prioritne pri zdroji a zo zásady, že náhradu škody hradí znečisťovateľ.

V tomto kontexte opatrenia zosúlaďovania zodpovedajúce požiadavkám ochrany životného prostredia zahŕňajú, ak je to vhodné, ochrannú doložku umožňujúcu členským štátom prijať predbežné opatrenia z ekologických a mimohospodárskych dôvodov, ktoré podliehajú inšpekčnému postupu Únie.

3.   Pri príprave politiky v oblasti životného prostredia Únia prihliadne na:

dostupné vedecké a technické údaje,

podmienky životného prostredia v rôznych regiónoch Únie,

potenciálne výhody a náklady v súvislostí s činnosťou alebo nečinnosťou,

hospodársky a sociálny rozvoj Únie ako celku a vyrovnaný rozvoj jeho regiónov.

4.   Únia a členské štáty spolupracujú v oblasti svojich právomocí s tretími krajinami a s príslušnými medzinárodnými organizáciami. Podmienky spolupráce Únie sa môžu stať predmetom dohody medzi Úniou a dotknutými tretími stranami.

Predchádzajúci pododsek nemá dopad na právomoc členských štátov viesť rokovania s medzinárodnými orgánmi a uzatvárať medzinárodné zmluvy.