7.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/51


Článok 3

1.   Únia má výlučnú právomoc v týchto oblastiach:

a)

colná únia;

b)

ustanovenie pravidiel hospodárskej súťaže potrebných na fungovanie vnútorného trhu;

c)

menová politika pre členské štáty, ktorých menou je euro;

d)

ochrana morských biologických zdrojov v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva;

e)

spoločná obchodná politika.

2.   Únia má tiež výlučnú právomoc uzavrieť medzinárodnú dohodu, ak je jej uzavretie ustanovené v legislatívnom akte Únie alebo ak je jej uzavretie potrebné na to, aby Únia mohla vykonávať svoju vnútornú právomoc, alebo ak môžu byť uzavretím zmlúv dotknuté spoločné pravidlá alebo pozmenený rozsah ich pôsobnosti.