7.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/46


Článok 189

Sídlo orgánov Spoločenstva sa určí po vzájomnej dohode vlád členských štátov.