7.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 203/37


Článok 99

Komisia môže vydať odporúčania pre uľahčenie pohybu kapitálu určeného na financovanie priemyselných činností uvedených v prílohe II tejto zmluvy.