26.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 326/1


ZMLUVA O EURÓPSKEJ ÚNII (KONSOLIDOVANÉ ZNENIE)

HLAVA V

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O VONKAJŠEJ ČINNOSTI ÚNIE A OSOBITNÉ USTANOVENIA O SPOLOČNEJ ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKE

KAPITOLA 2

OSOBITNÉ USTANOVENIA O SPOLOČNEJ ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKE

ODDIEL 1

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

(pôvodný článok 12 ZEU)

Únia uskutočňuje spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku:

a)

vymedzením všeobecných usmernení;

b)

prijímaním rozhodnutí, ktoré vymedzujú:

i)

aké akcie má Únia vykonať;

ii)

aké pozície má Únia zaujať;

iii)

opatrenia na vykonávanie rozhodnutí uvedených v bodoch i) a ii);

a

c)

posilňovaním systematickej spolupráce medzi členskými štátmi pri uskutočňovaní ich politiky.