26.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 326/1


ZMLUVA O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE (KONSOLIDOVANÉ ZNENIE)

PRVÁ ČASŤ

ZÁSADY

HLAVA I

DRUHY A OBLASTI PRÁVOMOCÍ ÚNIE

Článok 6

Únia má právomoc vykonávať činnosti na podporu, koordináciu alebo doplnenie činnosti členských štátov. Týmito činnosťami na európskej úrovni sú:

a)

ochrana a zlepšovanie zdravia ľudí;

b)

priemysel;

c)

kultúra;

d)

cestovný ruch;

e)

vzdelávanie, odborné vzdelávanie, mládež a šport;

f)

civilná ochrana;

g)

administratívna spolupráca.