12008E018

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie - DRUHÁ ČASŤ: NEDISKRIMINÁCIA A OBČIANSTVO ÚNIE - Článok 18 (bývalý článok 12 ZES)

Úradný vestník 115 , 09/05/2008 S. 0056 - 0056


Článok 18

(bývalý článok 12 ZES)

V rámci pôsobnosti zmlúv a bez toho, aby boli dotknuté ich osobitné ustanovenia akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti je zakázaná.

Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať pravidlá o zákaze takejto diskriminácie.

--------------------------------------------------