12007P025

Charta základných práv Európskej únie - HLAVA III - ROVNOSŤ - Článok 25 - Práva starších osôb

Úradný vestník 303 , 14/12/2007 S. 0007 - 0007


Článok 25

Práva starších osôb

Únia uznáva a rešpektuje právo starších osôb na dôstojný a nezávislý život a na účasť na spoločenskom a kultúrnom živote.

--------------------------------------------------