12006E285

Zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva (Konsolidované znenie) - Šiesta časť - Všeobecné a záverečné ustanovenia - Článok 285

Úradný vestník C 321 E , 29/12/2006 S. 0171 - 0171
Úradný vestník C 325 , 24/12/2002 S. 0147 - Konsolidovaná verzia
Úradný vestník C 340 , 10/11/1997 S. 0294 - Konsolidovaná verzia


Článok 285

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky prijíma Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 opatrenia na vypracovanie štatistík tam, kde je to nevyhnutné pre výkon činností Spoločenstva.

2. Štatistiky vypracované Spoločenstvom sú v súlade s požiadavkami nestrannosti, spoľahlivosti, objektivity, vedeckej nezávislosti, hospodárnosti a štatistického utajenia dôverných dát; hospodárskym prevádzkovateľom pritom nemajú spôsobiť nadmerné bremeno.

--------------------------------------------------