12006E061

Zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva (Konsolidované znenie) - Tretia časť - Politiky Spoločenstva - HLAVA IV - Vízová, azylová, prisťahovalecká politika a iné politiky, ktoré sa týkajú voľného pohybu osôb - Článok 61

Úradný vestník C 321 E , 29/12/2006 S. 0065 - 0066
Úradný vestník C 325 , 24/12/2002 S. 0057 - Konsolidovaná verzia
Úradný vestník C 340 , 10/11/1997 S. 0200 - Konsolidovaná verzia


Článok 61

S cieľom postupne vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a práva Rada prijme:

a) do piatich rokov po nadobudnutí platnosti Amsterdamskej zmluvy opatrenia na zabezpečenie voľného pohybu osôb v súlade s článkom 14 v spojitosti s priamo nadväzujúcimi sprievodnými opatreniami týkajúcimi sa kontroly na vonkajších hraniciach, azylu a prisťahovalectva podľa článku 62 ods. 2 a 3 a článku 63 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a), ako aj opatrenia na prevenciu a boj proti trestnej činnosti podľa ustanovení článku 31 písm. e) Zmluvy o Európskej únii;

b) ostatné opatrenia v oblasti azylu, prisťahovalectva a ochrany práv štátnych príslušníkov tretích krajín v súlade s ustanovením článku 63;

c) opatrenia v oblasti súdnej spolupráce v občianskoprávnych veciach tak, ako je to stanovené v článku 65;

d) primerané opatrenia na podporu a posilnenie správnej spolupráce tak, ako je to stanovené v článku 66;

e) opatrenia v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach zamerané na dosiahnutie vysokej úrovne bezpečnosti prevenciou a bojom proti trestnej činnosti v rámci únie v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Európskej únii.

--------------------------------------------------