12006E/PRO/33

Zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva (Konsolidované znenie) - D. Protokoly pripojené k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva - Protokol (č. 33) o ochrane a blahu zvierat (1997)

Úradný vestník C 321 E , 29/12/2006 S. 0314 - 0314


Protokol (č. 33)

o ochrane a blahu zvierat (1997)

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,

SO ŽELANÍM zabezpečiť zlepšenú ochranu a rešpektovanie blaha zvierat ako cítiacich bytostí,

DOHODLI sa na nasledovných ustanoveniach, ktoré budú pripojené k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva:

Pri formulovaní a vykonávaní politiky Spoločenstva v oblasti poľnohospodárstva, dopravy, vnútorného trhu a výskumu berie Spoločenstvo a členské štáty maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat, pričom rešpektujú zákonné a správne ustanovenia a zvyky členských štátov týkajúce sa najmä náboženských rituálov, kultúrnych tradícií a regionálneho dedičstva.

--------------------------------------------------