12005SA042

Akt o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia - ŠTVRTÁ ČASŤ: DOČASNÉ USTANOVENIA - HLAVA IV:OSTATNÉ USTANOVENIA - Článok 42

Úradný vestník L 157 , 21/06/2005 S. 0217 - 0217


Článok 42

Ak sú v Bulharsku a Rumunsku na uľahčenie prechodu zo súčasného režimu na režim vyplývajúci z uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva v oblasti veterinárstva, rastlinolekárstva a bezpečnosti potravín potrebné prechodné opatrenia, Komisia ich prijme v súlade s príslušným postupom určeným v uplatniteľných právnych predpisoch. Tieto opatrenia sa prijmú počas obdobia troch rokov nasledujúcich po dni pristúpenia a ich uplatňovanie bude obmedzené na toto obdobie.

--------------------------------------------------