21.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/11


ZMLUVA

MEDZI

BELGICKÝM KRÁĽOVSTVOM, ČESKOU REPUBLIKOU, DÁNSKYM KRÁĽOVSTVOM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NEMECKO, ESTÓNSKOU REPUBLIKOU, HELÉNSKOU REPUBLIKOU, ŠPANIELSKYM KRÁĽOVSTVOM, FRANCÚZSKOU REPUBLIKOU, ÍRSKOM, TALIANSKOU REPUBLIKOU, CYPERSKOU REPUBLIKOU, LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITOVSKOU REPUBLIKOU, LUXEMBURSKÝM VEĽKOVOJVODSTVOM, MAĎARSKOU REPUBLIKOU, MALTSKOU REPUBLIKOU, HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM, RAKÚSKOU REPUBLIKOU, POĽSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, SLOVINSKOU REPUBLIKOU, SLOVENSKOU REPUBLIKOU, FÍNSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKYM KRÁĽOVSTVOM, SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

(ČLENSKÉ ŠTÁTY EURÓPSKEJ ÚNIE)

A

BULHARSKOU REPUBLIKOU A RUMUNSKOM

O PRISTÚPENÍ BULHARSKEJ REPUBLIKY A RUMUNSKA K EURÓPSKEJ ÚNII

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ BELGIČANOV,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

PREZIDENT ČESKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ DÁNSKA,

PREZIDENT SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,

PREZIDENT ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT HELÉNSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠPANIELSKA,

PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA ÍRSKA,

PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT CYPERSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT LITOVSKEJ REPUBLIKY,

JEHO KRÁĽOVSKÁ VÝSOST VEĽKOVOJVODA LUXEMBURSKA,

PREZIDENT MAĎARSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT MALTY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ HOLANDSKA,

SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKÚSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT POĽSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT RUMUNSKA,

PREZIDENT SLOVINSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

FÍNSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDA ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNá SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ZJEDNOTENÍ vo svojej snahe dosiahnuť ciele Európskej únie,

ODHODLANÍ pokračovať v procese vytvárania stále užšieho zjednotenia medzi národmi Európy na základoch už položených,

BERÚC DO ÚVAHY, že článok I-58 Zmluvy o Ústave pre Európu, rovnako ako článok 49 Zmluvy o Európskej únii, umožňuje európskym štátom stať sa členmi Únie,

BERÚC DO ÚVAHY, že Bulharská republika a Rumunsko požiadali o členstvo v Únii,

BERÚC DO ÚVAHY, že Rada sa po doručení stanoviska Komisie a súhlasu Európskeho parlamentu vyslovila v prospech prijatia týchto štátov,

BERÚC DO ÚVAHY, že v čase podpisu tejto zmluvy bola Zmluva o Ústave pre Európu podpísaná ale nie ešte ratifikovaná všetkými členskými štátmi Únie a že Bulharská republika a Rumunsko vstúpia do Európskej únie v podobe akú bude mať k 1. januáru 2007,

SA DOHODLI na podmienkach a spôsobe prijatia a na tento účel, a na tento účel boli určení títo splnomocnení zástupcovia:

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁĽA BELGIČANOV

Karel DE GUCHT

minister zahraničných vecí

Didier DONFUT

štátny tajomník pre európske záležitosti pri ministerstve zahraničných vecí

ZA BULHARSKÚ REPUBLIKU

Georgi PARVANOV

prezident

Simeon SAXE-COBURG

predseda vlády

Solomon PASSY

minister zahraničných vecí

Meglena KUNEVA

ministerka pre európske záležitosti

ZA PREZIDENTA ČESKEJ REPUBLIKY

Vladimír MÜLLER

námestník ministra zahraničných vecí pre záležitosti EÚ

Jan KOHOUT

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Českej republiky pri Európskej únii

ZA JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ DÁNSKA

Friis Arne PETERSEN

stály štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí

Claus GRUBE

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Dánskeho kráľovstva pri Európskej únii

ZA PREZIDENTA Spolkovej republiky Nemecko

Hans Martin BURY

námestník ministra pre Európu pri ministerstve zahraničných vecí

Wilhelm SCHÖNFELDER

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Spolkovej republiky Nemecko pri Európskej únii

ZA PREZIDENTA ESTÓNSKEJ REPUBLIKY

Urmas PAET

minister zahraničných vecí

Väino REINART,

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Estónskej republiky pri Európskej únii

ZA PREZIDENTA HELÉNSKEJ REPUBLIKY

Yannis VALINAKIS

štátny tajomník pre zahraničné veci

Vassilis KASKARELIS

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Helénskej republiky pri Európskej únii

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁĽA ŠPANIELSKA

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

minister zahraničných vecí a rozvojovej spolupráce

Alberto NAVARRO GONZÁLEZ

štátny tajomník pre Európsku úniu

ZA PREZIDENTA FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY

Claudie HAIGNERÉ

ministerka poverená európskymi záležitosťami pri ministrovi zahraničných vecí

Pierre SELLAL

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Francúzskej republiky pri Európskej únii

ZA PREZIDENTKU ÍRSKA

Dermot AHERN

minister zahraničných vecí

Noel TREACY

námestník ministra pre európske záležitosti

ZA PREZIDENTA TALIANSKEJ REPUBLIKY

Roberto ANTONIONE

štátny tajomník pre zahraničné veci

Rocco Antonio CANGELOSI

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Talianskej republiky pri Európskej únii

ZA PREZIDENTA CYPERSKEJ REPUBLIKY

George IACOVOU

minister zahraničných vecí

Nicholas EMILIOU

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Cyperskej republiky pri Európskej únii

ZA PREZIDENTKU LOTYŠSKEJ REPUBLIKY

Artis PABRIKS

minister zahraničných vecí

Eduards STIPRAIS

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Lotyšskej republiky pri Európskej únii

ZA PREZIDENTA LITOVSKEJ REPUBLIKY

Antanas VALIONIS

minister zahraničných vecí

Albinas JANUSKA

štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí

ZA JEHO KRÁĽOVSKÚ VÝSOST VEĽKOVOJVODU LUXEMBURSKA

Jean-Claude JUNCKER

predseda vlády, Ministre d, minister financií

Jean ASSELBORN

podpredseda vlády, minister zahraničných vecí a prisťahovalectva

ZA PREZIDENTA MAĎARSKEJ REPUBLIKY

Dr. Ferenc SOMOGYI

minister zahraničných vecí

Dr. Etele BARÁTH

minister bez kresla zodpovedný za záležitosti Európskej únie

ZA PREZIDENTA MALTY

Michael FRENDO

minister zahraničných vecí

Richard CACHIA CARUANA

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Malty pri Európskej únii

ZA JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ HOLANDSKA

Dr. B.R. BOT

minister zahraničných vecí

Atzo NICOLAÏ

minister pre európske záležitosti

ZA SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKÚSKEJ REPUBLIKY

Hubert GORBACH

vicekancelár

Dr. Ursula PLASSNIK

spolková ministerka zahraničných vecí

ZA PREZIDENTA POĽSKEJ REPUBLIKY

Adam Daniel ROTFELD

minister zahraničných vecí

Jarosław PIETRAS

štátny tajomník pre európske záležitosti

ZA PREZIDENTA PORTUGALSKEJ REPUBLIKY

Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL

minister zahraničných vecí

Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES

štátny tajomník pre európske záležitosti

ZA PREZIDENTA RUMUNSKA

Traian BĂSESCU

prezident Rumunska

Călin POPESCU - TĂRICEANU

predseda vlády Rumunska

Mihai - Răzvan UNGUREANU

minister zahraničných vecí

Leonard ORBAN

hlavný vyjednávač s Európskou úniou

ZA PREZIDENTA SLOVINSKEJ REPUBLIKY

Božo CERAR

štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Eduard KUKAN

minister zahraničných vecí

József BERÉNYI

štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí

ZA PREZIDENTKU FÍNSKEJ REPUBLIKY

Eikka KOSONEN

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Fínskej republiky pri Európskej únii

ZA VLÁDU ŠVÉDSKEHO KRÁLOVSTVA

Laila FREIVALDS

ministerka zahraničných vecí

Sven-Olof PETERSSON

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Švédskeho kráľovstva pri Európskej únii

ZA JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVA VELKEJ BRITANIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

Sir John GRANT KCMG

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska pri Európskej únii

KTORÍ po výmene plných mocí, formálne uznaných za správne a náležité,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

1.   Bulharská republika a Rumunsko sa týmto stávajú členmi Európskej únie.

2.   Bulharská republika a Rumunsko sa stávajú zmluvnými stranami Zmluvy o Ústave pre Európu a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v znení neskorších zmien a doplnkov.

3.   Podmienky a spôsob prijatia sú uvedené v protokole, ktorý je pripojený k tejto zmluve. Ustanovenia uvedeného protokolu tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

4.   Protokol vrátane jeho príloh a dodatkov je pripojený k Zmluve o Ústave pre Európu a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a jeho ustanovenia tvoria neoddeliteľnú súčasť uvedených zmlúv.

Článok 2

1.   V prípade, ak Zmluva o Ústave pre Európu nebude platná v deň pristúpenia, Bulharská republika a Rumunsko sa stanú zmluvnými stranami zmlúv, na ktorých je založená Únia v znení neskorších zmien a doplnkov.

V takomto prípade sa článok 1 ods. 2 až 4 stane uplatniteľný odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy o Ústave pre Európu.

2.   Podmienky prijatia a úpravy zmlúv, na ktorých je založená Únia, nevyhnutné so zreteľom na toto prijatie a ktoré sa budú uplatňovať odo dňa pristúpenia do nadobudnutia platnosti Zmluvy o Ústave pre Európu, sú stanovené v akte, ktorý je pripojený k tejto zmluve. Ustanovenia uvedeného aktu tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.   V prípade, ak Zmluva o Ústave pre Európu nadobudne platnosť po pristúpení, protokol uvedený v článku 1 ods. 3 v deň nadobudnutia platnosti uvedenej zmluvy nahradí akt uvedený v článku 2 ods. 2. V takomto prípade sa ustanovenia vyššie uvedeného protokolu nepovažujú za zakladajúce nový právny účinok, ale na základe podmienok ustanovených v Zmluve o Ústave pre Európu, Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a uvedenom protokole, za zachovávajúce právne účinky už vytvorené ustanoveniami aktu uvedeného v článku 2 ods. 2.

Akty prijaté pred nadobudnutím platnosti protokolu uvedeného v článku 1 ods. 3 na základe tejto zmluvy alebo aktu uvedeného v odseku 2 zostávajú v účinnosti a ich právne účinky sú zachované, pokiaľ nebudú zmenené a doplnené alebo zrušené.

Článok 3

Ustanovenia, ktoré sa týkajú práv a povinností členských štátov a právomocí a príslušnosti inštitúcií Únie ustanovené v zmluvách, ktorých zmluvnými stranami sa stávajú Bulharská republika a Rumunsko, sa uplatňujú vo vzťahu k tejto zmluve.

Článok 4

1.   Túto zmluvu ratifikujú vysoké zmluvné strany v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami. Ratifikačné listiny sa uložia u vlády Talianskej republiky najneskôr do 31. decembra 2006.

2.   Táto zmluva nadobudne platnosť 1. januára 2007, ak boli uložené všetky ratifikačné listiny pred týmto dňom.

Ak však štát uvedený v článku 1 ods. 1 včas neuložil svoje ratifikačné listiny, táto zmluva nadobudne platnosť pre druhý štát, ktorý svoje ratifikačné listiny uložil. V uvedenom prípade Rada bezodkladne jednomyseľne rozhodne o nevyhnutných úpravách tejto zmluvy, článkov 10, 11 ods. 2, 12, 21 ods. 1, 22, 31, 34 a 46, prílohy III bodu 2 ods. 1 písm. b), bodu 2 ods. 2 a 2 ods. 3 a prílohy IV oddielu B protokolu uvedeného v článku 1 ods. 3 a podľa potreby článkov 9 až 11, 14 ods. 3, 15, 24 ods. 1, 31, 34, 46 a 47, prílohy III bodu 2 ods. 1 písm. b), bodu 2 ods. 2 a 2 ods. 3 a prílohy IV, oddielu B aktu uvedeného v článku 2 ods. 2; Rada môže tiež jednomyseľne určiť, že tie ustanovenia vyššie uvedeného protokolu vrátane jeho príloh a dodatkov a v prípade potreby ustanovenia vyššie uvedeného aktu vrátane jeho príloh a dodatkov, ktoré sa výslovne vzťahujú na štát, ktorý neuložil svoje ratifikačné listiny, stratili platnosť, alebo ich môže upraviť.

Bez ohľadu na uloženie všetkých potrebných ratifikačných listín v súlade s odsekom 1 nadobudne táto zmluva platnosť 1. januára 2008, ak Rada prijme rozhodnutie týkajúce sa obidvoch pristupujúcich krajín podľa článku 39 protokolu uvedeného v článku 1 ods. 3 alebo predtým, ako Zmluva o Ústave pre Európu nadobudne platnosť podľa článku 39 aktu uvedeného v článku 2 ods. 2.

Ak sa takéto rozhodnutie prijme len vo vzťahu k jednému pristupujúcemu štátu, nadobudne táto zmluva platnosť pre tento štát 1. januára 2008.

3.   Bez ohľadu na odsek 2 môžu inštitúcie Únie prijať pred pristúpením opatrenia, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 6, druhom pododseku článku 6 ods. 2, druhom pododseku článku 6 ods. 4, druhom a treťom pododseku článku 6 ods. 7, druhom pododseku článku 6 ods. 8, treťom pododseku článku 6 ods. 9, článkoch 17, 19, 27 ods. 1 a 4, 28 ods. 4 a 5, 29, 30 ods. 3, 31 ods. 4, 32 ods. 5, 34 ods. 3 a 4, 37, 38, 39 ods. 4, 41, 42, 55, 56, 57 a príloh IV až VIII protokolu uvedeného v článku 1 ods. 3. Predtým, ako Zmluva o Ústave pre Európu nadobudne platnosť, sa prijmú takéto opatrenia podľa rovnocenných ustanovení článku 3 ods. 6, druhého pododseku článku 6 ods. 2, druhého pododseku článku 6 ods. 4, druhého a tretieho pododseku článku 6 ods. 7, druhého pododseku článku 6 ods. 8, tretieho pododseku článku 6 ods. 9, článkov 20, 22, 27 ods. 1 a 4, 28 ods. 4 a 5, 29, 30 ods. 3, 31 ods. 4, 32 ods. 5, 34 ods. 3 a 4, 37, 38, 39 ods. 4, 41, 42, 55, 56, 57 a príloh IV až VIII aktu uvedeného v článku 2 ods. 2.

Tieto opatrenia nadobudnú účinnosť iba za podmienky a ku dňu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Článok 5

Znenie Zmluvy o Ústave pre Európu vyhotovené v bulharskom a rumunskom jazyku sa pripojí k tejto zmluve. Tieto znenia sú autentické za rovnakých podmienok ako znenia Zmluvy o Ústave pre Európu vyhotovené v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, írskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku.

Vláda Talianskej republiky odovzdá vláde Bulharskej republiky a vláde Rumunska overenú kópiu Zmluvy o Ústave pre Európu vo všetkých jazykoch uvedených v prvom odseku.

Článok 6

Táto zmluva vyhotovená v jednom origináli v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, írskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, ktorej texty vo všetkých týchto jazykoch sú rovnako autentické, sa uloží v archívoch vlády Talianskej republiky, ktorá odovzdá overenú kópiu každej z vlád ostatných signatárskych štátov.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu.

TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.

B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá fichead d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image 1

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Haupistadt.

За Република България

Image 2

Za prezidenta České republiky

Image 3

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image 4

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image 5

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image 6

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image 7

Por Su Majestad el Rey de España

Image 8

Pour le Président de la République française

Image 9

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image 10

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image 11

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image 12

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image 13

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image 14

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image 15

A Magyar Köztársaság Elnöke részréről

Image 16

Għall-President ta' Malta

Image 17

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image 18

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image 19

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image 20

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image 21

Pentru Preşedintele României

Image 22

Za predsednika Republike Slovenije

Image 23

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image 24

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image 25

För Konungariket Sveriges regering

Image 26

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 27


PROTOKOL

o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,

BERÚC DO ÚVAHY, že Bulharská republika a Rumunsko sa 1. januára 2007 stávajú členmi Európskej únie;

BERÚC DO ÚVAHY, že článok I-58 Zmluvy o Ústave pre Európu ustanovuje, že podmienky a spôsob prijatia sú predmetom zmluvy medzi členskými štátmi a kandidátskym štátom;

SA DOHODLI na nasledovných ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Ústave pre Európu a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu:

PRVÁ ČASŤ

ZÁSADY

Článok 1

1.   Na účely tohto protokolu:

pojem „ústava“ znamená Zmluvu o Ústave pre Európu;

pojem „Zmluva o ESAE“ znamená Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v znení doplnenom alebo zmenenom zmluvami alebo inými aktmi, ktoré nadobudli platnosť pred pristúpením;

pojem „súčasné členské štáty“ znamená Belgické kráľovstvo, Českú republiku, Dánske kráľovstvo, Spolkovú republiku Nemecko, Estónsku republiku, Helénsku republiku, Španielske kráľovstvo, Francúzsku republiku, Írsko, Taliansku republiku, Cyperskú republiku, Lotyšskú republiku, Litovskú republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarskú republiku, Maltskú republiku, Holandské kráľovstvo, Rakúsku republiku, Poľskú republiku, Portugalskú republiku, Slovinskú republiku, Slovenskú republiku, Fínsku republiku, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska;

pojem „nové členské štáty“ znamená Bulharskú republiku a Rumunsko;

pojem „inštitúcie“ znamená inštitúcie zriadené ústavou.

2.   Odkazy v tomto protokole na ústavu a na Úniu sa tam, kde je to vhodné, chápu ako odkazy na Zmluvu o ESAE a Spoločenstvo zriadené Zmluvou o ESAE.

Článok 2

Odo dňa pristúpenia sú ustanovenia ústavy, Zmluvy o ESAE a aktov prijatých inštitúciami pred pristúpením záväzné pre Bulharsko a Rumunsko a uplatňujú sa v týchto štátoch za podmienok stanovených v ústave, Zmluve o ESAE a v tomto protokole.

Článok 3

1.   Bulharsko a Rumunsko pristupujú k rozhodnutiam a zmluvám prijatým zástupcami vlád členských štátov na zasadnutí Rady.

2.   Pokiaľ ide o vyhlásenia alebo rezolúcie alebo iné pozície prijaté Európskou radou alebo Radou a vo vzťahu k Únii prijaté spoločnou dohodou členských štátov, majú Bulharsko a Rumunsko rovnaké postavenie ako súčasné členské štáty; budú dodržiavať zásady a usmernenia vyplývajúce z týchto vyhlásení, rezolúcií alebo iných pozícií a prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania.

3.   Bulharsko a Rumunsko pristupujú k dohovorom a protokolom uvedeným v prílohe I. Tieto dohovory a protokoly nadobudnú platnosť pre Bulharsko a Rumunsko dňom, ktorý Rada stanoví v rozhodnutiach uvedených v odseku 4.

4.   Rada jednomyseľne, na odporúčanie Komisie a po porade s Európskym parlamentom, prijme európske rozhodnutia, ktorými sa vykonajú všetky úpravy potrebné z dôvodu pristúpenia k dohovorom a protokolom uvedeným v odseku 3 a upravené znenie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.   Bulharsko a Rumunsko sa v súvislosti s dohovormi a protokolmi uvedenými v odseku 3 zaväzujú zaviesť správne a iné opatrenia, ako napríklad opatrenia prijaté súčasnými členskými štátmi alebo Radou ku dňu pristúpenia, a uľahčiť praktickú spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami členských štátov.

6.   Rada môže jednomyseľne na návrh Komisie prijať európske rozhodnutia, ktoré doplnia prílohu I o tie dohovory, zmluvy a protokoly, ktoré boli podpísané predo dňom pristúpenia.

7.   Osobitné nástroje uvedené v tomto článku zahŕňajú aj nástroje uvedené v článku IV-438 ústavy.

Článok 4

1.   Ustanovenia Schengenského acquis uvedené v protokole č. 17 k ústave o Schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov, ktoré sú uvedené v prílohe II, ako aj všetkých ostatných takých aktov prijatých predo dňom pristúpenia, sú odo dňa pristúpenia pre Bulharsko a Rumunsko záväzné a v týchto štátoch uplatniteľné.

2   Tie ustanovenia Schengenského acquis začleneného do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov neuvedené v odseku 1, ktoré sú síce odo dňa pristúpenia pre Bulharsko a Rumunsko záväzné, v každom z týchto štátov sa však budú uplatňovať iba na základe na tento účel prijatého európskeho rozhodnutia Rady po overení v súlade s platnými schengenskými hodnotiacimi postupmi, že nevyhnutné podmienky pre uplatňovanie celého príslušného acquis boli v tomto štáte splnené.

Rada po porade s Európskym parlamentom prijme rozhodnutie jednomyseľne svojimi členmi, ktorí zastupujú vlády členských štátov, v ktorých sú už ustanovenia uvedené v tomto odseku účinné, a zástupcom vlády členského štátu, v ktorom majú tieto ustanovenia nadobudnúť účinnosť. Členovia Rady, ktorí zastupujú vlády Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, sa na takomto rozhodovaní zúčastnia v takom rozsahu, v akom sa vzťahuje na ustanovenia Schengenského acquis a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov, na ktorých sú tieto členské štáty zúčastnené.

Článok 5

Bulharsko a Rumunsko sa odo dňa pristúpenia stanú účastníkom Hospodárskej a menovej únie ako členské štáty, pre ktoré platí výnimka v zmysle článku III-197 ústavy.

Článok 6

1.   Zmluvy alebo dohovory uzavreté alebo predbežne uplatňované Úniou s jedným alebo viacerými tretími štátmi, s medzinárodnou organizáciou alebo so štátnym príslušníkom tretieho štátu sú za podmienok stanovených v ústave a v tomto protokole pre Bulharsko a Rumunsko záväzné.

2.   Bulharsko a Rumunsko sa za podmienok ustanovených v tomto protokole zaväzujú pristúpiť k zmluvám alebo dohovorom uzavretým alebo podpísaným spoločne Úniou a súčasnými členskými štátmi.

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k zmluvám alebo dohovorom uzavretým alebo podpísaným spoločne Úniou a súčasnými členskými štátmi s niektorými tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami bude dohodnuté uzavretím protokolu k týmto zmluvám alebo dohovorom medzi Radou, ktorá koná jednomyseľne v mene členských štátov, a dotknutou treťou krajinou alebo krajinami alebo medzinárodnou organizáciou. Komisia dojedná tieto protokoly v mene členských štátov na základe rokovacích smerníc jednomyseľne schválených Radou a po porade s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov. Návrhy protokolov, ktoré majú byť uzavreté, predloží Rade.

Týmto postupom nie je dotknutá príslušnosť Únie ani rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi, pokiaľ ide o uzatváranie takýchto zmlúv v budúcnosti alebo akékoľvek zmeny a doplnky, ktoré sa netýkajú pristúpenia.

3.   Po pristúpení k zmluvám a dohovorom uvedeným v odseku 2 nadobudnú Bulharsko a Rumunsko rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z týchto zmlúv a dohovorov, ako majú súčasné členské štáty.

4.   Odo dňa pristúpenia a do nadobudnutia platnosti potrebných protokolov uvedených v odseku 2 uplatňuje Bulharsko a Rumunsko ustanovenia zmlúv alebo dohovorov, ktoré uzavrela spoločne Únia a súčasné členské štáty pred pristúpením s výnimkou dohody o voľnom pohybe osôb uzavretej so Švajčiarskom. Táto povinnosť sa takisto vzťahuje na zmluvy alebo dohovory, na ktorých predbežnom uplatňovaní sa Únia a súčasné členské štáty dohodli.

Do nadobudnutia platnosti protokolov uvedených v odseku 2 prijme Únia a členské štáty spoločne, ak je to vhodné, v rámci svojich právomocí všetky vhodné opatrenia.

5.   Bulharsko a Rumunsko pristupujú k Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (1) 1), podpísanej v Cotonou 23. júna 2000.

6.   Bulharsko a Rumunsko sa za podmienok stanovených v tomto protokole zaväzujú pristúpiť k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (2) v súlade s článkom 128 uvedenej dohody.

7.   Odo dňa pristúpenia Bulharsko a Rumunsko uplatňujú dvojstranné zmluvy a dojednania o textile uzavreté Úniou s tretími krajinami.

Množstevné obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz textilných a odevných výrobkov sa upravia tak, aby sa zohľadnilo pristúpenie Bulharska a Rumunska k Únii. Na tento účel môže Únia predo dňom pristúpenia dohodnúť s dotknutými tretími krajinami zmeny a doplnenia uvedených dvojstranných zmlúv a dojednaní.

Ak zmeny a doplnenia dvojstranných dohôd a dojednaní o textile nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia, prijme Únia potrebné úpravy svojich predpisov o dovoze textilných a odevných výrobkov z tretích krajín, aby sa zohľadnilo pristúpenie Bulharska a Rumunska.

8.   Množstevné obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz ocele a výrobkov z ocele sa upravia na základe dovozu výrobkov z ocele s pôvodom v dotknutých dodávateľských krajinách do Bulharska a Rumunska v posledných rokoch.

Na tento účel sa dohodnú predo dňom pristúpenia potrebné zmeny a doplnenia dvojstranných zmlúv a dojednaní o oceli, ktoré uzavrela Únia s tretími krajinami.

Ak zmeny a doplnenia dvojstranných zmlúv a dojednaní nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia, použijú sa ustanovenia prvého pododseku.

9.   Zmluvy o rybnom hospodárstve uzavreté pred pristúpením Bulharskom alebo Rumunskom s tretími krajinami spravuje Únia.

Práva a záväzky vyplývajúce pre Bulharsko a Rumunsko z týchto zmlúv zostávajú nedotknuté, pokiaľ zostanú ustanovenia týchto zmlúv predbežne zachované.

Rada v každom prípade bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred uplynutím platnosti zmlúv uvedených v prvom pododseku, prijme na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou vhodné rozhodnutia pre pokračovanie rybolovných činností vyplývajúcich z týchto zmlúv vrátane možnosti predĺženia platnosti určitých zmlúv o najviac jeden rok.

10.   S účinnosťou odo dňa pristúpenia odstúpi Bulharsko a Rumunsko od všetkých zmlúv o voľnom obchode s tretími krajinami vrátane Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.

Bulharsko a Rumunsko prijmú v rozsahu nesúladu zmlúv medzi Bulharskom, Rumunskom alebo oboma týmito štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej so záväzkami vyplývajúcimi z tohto protokolu potrebné kroky na odstránenie vzniknutého nesúladu. Ak sa Bulharsko alebo Rumunsko stretnú s ťažkosťami pri úprave zmluvy uzavretej pred pristúpením s jednou alebo viacerými tretími krajinami, odstúpia od tejto zmluvy v súlade s podmienkami v nej ustanovenými.

11.   Bulharsko a Rumunsko pristupujú za podmienok stanovených v tomto protokole k vnútorným zmluvám uzavretým súčasnými členskými štátmi na účely vykonávania zmlúv alebo dohovorov uvedených v odsekoch 2, 5 a 6.

12.   Bulharsko a Rumunsko prijmú v prípade potreby vhodné opatrenia, aby prispôsobili svoje postavenie vo vzťahu k medzinárodným organizáciám a k tým medzinárodným zmluvám, ktorých zmluvnými stranami je aj Únia alebo iné členské štáty, k právam a povinnostiam vyplývajúcim z ich pristúpenia k Únii.

Predovšetkým ku dňu pristúpenia alebo čo najskôr po ňom odstúpia od medzinárodných zmlúv o rybnom hospodárstve, ktorých je Únia tiež zmluvnou stranou, a vystúpia z organizácií, ktorých je Únia tiež členom, pokiaľ sa ich členstvo nevzťahuje aj na iné oblasti ako na rybné hospodárstvo.

13.   Kde sa tento článok odvoláva na dohovory a zmluvy uzavreté alebo podpísané Úniou, tieto zahŕňajú aj dohovory a zmluvy uvedené v článku IV-438 ústavy.

Článok 7

Európsky zákon Rady môže zrušiť prechodné ustanovenia ustanovené v tomto protokole, ak už nie sú uplatniteľné. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.

Článok 8

1.   Právna povaha aktov prijatých inštitúciami, na ktoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia ustanovené v tomto protokole, zostáva zachovaná; naďalej platia predovšetkým postupy pre zmeny a doplnenia týchto aktov.

2.   Ustanovenia tohto protokolu, ktorých účelom alebo účinkom je zrušiť alebo zmeniť a doplniť akty prijaté inštitúciami a ktoré nemajú prechodnú povahu, majú rovnakú právnu povahu ako ustanovenia, ktoré rušia alebo menia a dopĺňajú, a podliehajú tým istým pravidlám ako tieto ustanovenia.

Článok 9

Uplatňovanie ústavy a aktov prijatých inštitúciami podlieha ako prechodné opatrenie výnimkám ustanoveným v tomto protokole.

DRUHÁ ČASŤ

ÚPRAVY ÚSTAVY

HLAVA I

USTANOVENIA O INŠTITÚCIÁCH

Článok 10

1.   V článku 9 protokolu č. 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie, ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE, sa prvý odsek nahrádza takto:

„Čiastočná obmena sudcov, ktorá sa koná každé tri roky, sa týka striedavo štrnástich a trinástich sudcov.“.

2.   Článok 48 protokolu č. 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie, ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE sa nahrádza takto:

„Článok 48

Všeobecný súd sa skladá z dvadsiatich siedmich sudcov.“

Článok 11

Protokol č. 5 o Štatúte Európskej investičnej banky, ktorý je pripojený k ústave, sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 ods. 1 v prvom pododseku:

a)

sa úvodná veta nahrádza takto:

„1.

Základné imanie banky je 164 795 737 000 eur, upísané členskými štátmi v tejto výške (*1):

(*1)  Uvedené čísla pre Bulharsko a Rumunsko sú predbežné a založené na údajoch z roku 2003 uverejnených Eurostatom.“"

b)

medzi údaje týkajúce sa Írska a Slovenska sa vkladá:

„Rumunsko

846 000 000“ a

c)

medzi údaje týkajúce sa Slovinska a Litvy sa vkladá:

„Bulharsko

296 000 000“.

2.

V článku 9 ods. 2 sa prvý, druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto:

„2.

Správna rada sa skladá z dvadsiatich ôsmich správcov a osemnástich zástupcov.“

Správcovia sú vymenovaní Radou guvernérov na päť rokov, pričom každý členský štát navrhne jedného člena správnej rady. Komisia tiež navrhne jedného člena správnej rady.

Zástupcovia sú vymenovaní Radou guvernérov na päť rokov takto:

dvoch zástupcov navrhne Spolková republika Nemecko,

dvoch zástupcov navrhne Francúzska republika,

dvoch zástupcov navrhne Talianska republika,

dvoch zástupcov navrhne Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,

jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Španielske kráľovstvo a Portugalská republika,

jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Belgické kráľovstvo, Luxemburské veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo,

dvoch zástupcov navrhnú po vzájomnej dohode Dánske kráľovstvo, Helénska republika, Írsko a Rumunsko,

dvoch zástupcov navrhnú po vzájomnej dohode Estónska republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Rakúska republika, Fínska republika a Švédske kráľovstvo,

troch zástupcov navrhnú po vzájomnej dohode Bulharská republika, Česká republika, Cyperská republika, Maďarská republika, Maltská republika, Poľská republika, Slovinská republika a Slovenská republika,

„jedného zástupcu navrhne Komisia“.

Článok 12

V článku 134 ods. 2 Zmluvy o ESAE o zložení Vedeckého a technického výboru sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.

Výbor sa skladá zo štyridsaťjeden členov, ktorých vymenúva Rada po porade s Komisiou.“

HLAVA II

OSTATNÉ ÚPRAVY

Článok 13

Posledná veta článku III-157 ods. 1 ústavy sa nahrádza takto:

„V prípade Bulharska, Estónska a Maďarska to platí pre obmedzenia podľa vnútroštátnych právnych predpisov platných k 31. decembru 1999.“

Článok 14

Článok IV-440 ods. 1 ústavy sa nahrádza takto:

„1.

Táto zmluva sa vzťahuje na Belgické kráľovstvo, Bulharskú republiku, Českú republiku, Dánske kráľovstvo, Spolkovú republiku Nemecko, Estónsku republiku, Helénsku republiku, Španielske kráľovstvo, Francúzsku republiku, Írsko, Taliansku republiku, Cyperskú republiku, Lotyšskú republiku, Litovskú republiku, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarskú republiku, Maltskú republiku, Holandské kráľovstvo, Rakúsku republiku, Poľskú republiku, Portugalskú republiku, Rumunsko, Slovinskú republiku, Slovenskú republiku, Fínsku republiku, Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.“

Článok 15

1.   V článku IV-448 ods. 1 ústavy sa dopĺňa tento pododsek:

„Podľa Zmluvy o pristúpení je bulharské a rumunské znenie tejto zmluvy rovnako autentické.“

2.   V článku 225 Zmluvy o ESAE sa druhý odsek nahrádza takto:

„Anglická, bulharská, česká, dánska, estónska, fínska, grécka, írska, litovská, lotyšská, maďarská, maltská, poľská, portugalská, rumunská, slovenská, slovinská, španielska a švédska verzia tejto zmluvy je tiež autentická.“

TRETIA ČASŤ

TRVALÉ USTANOVENIA

HLAVA I

ÚPRAVY AKTOV PRIJATÝCH INŠTITÚCIAMI

Článok 16

Akty uvedené v prílohe III k tomuto protokolu sa upravia tak, ako je vymedzené v uvedenej prílohe.

Článok 17

Úpravy aktov uvedených v prílohe IV k tomuto protokolu, ktoré sú nevyhnutné so zreteľom na pristúpenie, sa vypracujú v súlade s usmerneniami ustanovenými v uvedenej prílohe.

HLAVA II

OSTATNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Opatrenia uvedené v prílohe V k tomuto protokolu sa uplatňujú za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 19

Európsky zákon Rady môže vykonať úpravy ustanovení tohto protokolu, ktoré sa vzťahujú na spoločnú poľnohospodársku politiku a ktoré sa ukážu ako nevyhnutné v dôsledku zmeny práva Únie. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.

ŠTVRTÁ ČASŤ

DOČASNÉ USTANOVENIA

HLAVA I

PRECHODNÉ OPATRENIA

Článok 20

Opatrenia uvedené v prílohách VI a VII k tomuto protokolu sa vo vzťahu k Bulharsku a Rumunsku uplatňujú za po