21.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/11


ZMLUVA

MEDZI

BELGICKÝM KRÁĽOVSTVOM, ČESKOU REPUBLIKOU, DÁNSKYM KRÁĽOVSTVOM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NEMECKO, ESTÓNSKOU REPUBLIKOU, HELÉNSKOU REPUBLIKOU, ŠPANIELSKYM KRÁĽOVSTVOM, FRANCÚZSKOU REPUBLIKOU, ÍRSKOM, TALIANSKOU REPUBLIKOU, CYPERSKOU REPUBLIKOU, LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITOVSKOU REPUBLIKOU, LUXEMBURSKÝM VEĽKOVOJVODSTVOM, MAĎARSKOU REPUBLIKOU, MALTSKOU REPUBLIKOU, HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM, RAKÚSKOU REPUBLIKOU, POĽSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, SLOVINSKOU REPUBLIKOU, SLOVENSKOU REPUBLIKOU, FÍNSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKYM KRÁĽOVSTVOM, SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

(ČLENSKÉ ŠTÁTY EURÓPSKEJ ÚNIE)

A

BULHARSKOU REPUBLIKOU A RUMUNSKOM

O PRISTÚPENÍ BULHARSKEJ REPUBLIKY A RUMUNSKA K EURÓPSKEJ ÚNII

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ BELGIČANOV,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

PREZIDENT ČESKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ DÁNSKA,

PREZIDENT SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,

PREZIDENT ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT HELÉNSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ ŠPANIELSKA,

PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA ÍRSKA,

PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT CYPERSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT LITOVSKEJ REPUBLIKY,

JEHO KRÁĽOVSKÁ VÝSOST VEĽKOVOJVODA LUXEMBURSKA,

PREZIDENT MAĎARSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT MALTY,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ HOLANDSKA,

SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKÚSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT POĽSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT RUMUNSKA,

PREZIDENT SLOVINSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

FÍNSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDA ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,

JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNá SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ZJEDNOTENÍ vo svojej snahe dosiahnuť ciele Európskej únie,

ODHODLANÍ pokračovať v procese vytvárania stále užšieho zjednotenia medzi národmi Európy na základoch už položených,

BERÚC DO ÚVAHY, že článok I-58 Zmluvy o Ústave pre Európu, rovnako ako článok 49 Zmluvy o Európskej únii, umožňuje európskym štátom stať sa členmi Únie,

BERÚC DO ÚVAHY, že Bulharská republika a Rumunsko požiadali o členstvo v Únii,

BERÚC DO ÚVAHY, že Rada sa po doručení stanoviska Komisie a súhlasu Európskeho parlamentu vyslovila v prospech prijatia týchto štátov,

BERÚC DO ÚVAHY, že v čase podpisu tejto zmluvy bola Zmluva o Ústave pre Európu podpísaná ale nie ešte ratifikovaná všetkými členskými štátmi Únie a že Bulharská republika a Rumunsko vstúpia do Európskej únie v podobe akú bude mať k 1. januáru 2007,

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁĽA BELGIČANOV

Karel DE GUCHT

minister zahraničných vecí

Didier DONFUT

štátny tajomník pre európske záležitosti pri ministerstve zahraničných vecí

ZA BULHARSKÚ REPUBLIKU

Georgi PARVANOV

prezident

Simeon SAXE-COBURG

predseda vlády

Solomon PASSY

minister zahraničných vecí

Meglena KUNEVA

ministerka pre európske záležitosti

ZA PREZIDENTA ČESKEJ REPUBLIKY

Vladimír MÜLLER

námestník ministra zahraničných vecí pre záležitosti EÚ

Jan KOHOUT

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Českej republiky pri Európskej únii

ZA JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ DÁNSKA

Friis Arne PETERSEN

stály štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí

Claus GRUBE

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Dánskeho kráľovstva pri Európskej únii

ZA PREZIDENTA Spolkovej republiky Nemecko

Hans Martin BURY

námestník ministra pre Európu pri ministerstve zahraničných vecí

Wilhelm SCHÖNFELDER

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Spolkovej republiky Nemecko pri Európskej únii

ZA PREZIDENTA ESTÓNSKEJ REPUBLIKY

Urmas PAET

minister zahraničných vecí

Väino REINART,

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Estónskej republiky pri Európskej únii

ZA PREZIDENTA HELÉNSKEJ REPUBLIKY

Yannis VALINAKIS

štátny tajomník pre zahraničné veci

Vassilis KASKARELIS

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Helénskej republiky pri Európskej únii

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁĽA ŠPANIELSKA

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

minister zahraničných vecí a rozvojovej spolupráce

Alberto NAVARRO GONZÁLEZ

štátny tajomník pre Európsku úniu

ZA PREZIDENTA FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY

Claudie HAIGNERÉ

ministerka poverená európskymi záležitosťami pri ministrovi zahraničných vecí

Pierre SELLAL

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Francúzskej republiky pri Európskej únii

ZA PREZIDENTKU ÍRSKA

Dermot AHERN

minister zahraničných vecí

Noel TREACY

námestník ministra pre európske záležitosti

ZA PREZIDENTA TALIANSKEJ REPUBLIKY

Roberto ANTONIONE

štátny tajomník pre zahraničné veci

Rocco Antonio CANGELOSI

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Talianskej republiky pri Európskej únii

ZA PREZIDENTA CYPERSKEJ REPUBLIKY

George IACOVOU

minister zahraničných vecí

Nicholas EMILIOU

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Cyperskej republiky pri Európskej únii

ZA PREZIDENTKU LOTYŠSKEJ REPUBLIKY

Artis PABRIKS

minister zahraničných vecí

Eduards STIPRAIS

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Lotyšskej republiky pri Európskej únii

ZA PREZIDENTA LITOVSKEJ REPUBLIKY

Antanas VALIONIS

minister zahraničných vecí

Albinas JANUSKA

štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí

ZA JEHO KRÁĽOVSKÚ VÝSOST VEĽKOVOJVODU LUXEMBURSKA

Jean-Claude JUNCKER

predseda vlády, Ministre d, minister financií

Jean ASSELBORN

podpredseda vlády, minister zahraničných vecí a prisťahovalectva

ZA PREZIDENTA MAĎARSKEJ REPUBLIKY

Dr. Ferenc SOMOGYI

minister zahraničných vecí

Dr. Etele BARÁTH

minister bez kresla zodpovedný za záležitosti Európskej únie

ZA PREZIDENTA MALTY

Michael FRENDO

minister zahraničných vecí

Richard CACHIA CARUANA

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Malty pri Európskej únii

ZA JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ HOLANDSKA

Dr. B.R. BOT

minister zahraničných vecí

Atzo NICOLAÏ

minister pre európske záležitosti

ZA SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKÚSKEJ REPUBLIKY

Hubert GORBACH

vicekancelár

Dr. Ursula PLASSNIK

spolková ministerka zahraničných vecí

ZA PREZIDENTA POĽSKEJ REPUBLIKY

Adam Daniel ROTFELD

minister zahraničných vecí

Jarosław PIETRAS

štátny tajomník pre európske záležitosti

ZA PREZIDENTA PORTUGALSKEJ REPUBLIKY

Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL

minister zahraničných vecí

Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES

štátny tajomník pre európske záležitosti

ZA PREZIDENTA RUMUNSKA

Traian BĂSESCU

prezident Rumunska

Călin POPESCU - TĂRICEANU

predseda vlády Rumunska

Mihai - Răzvan UNGUREANU

minister zahraničných vecí

Leonard ORBAN

hlavný vyjednávač s Európskou úniou

ZA PREZIDENTA SLOVINSKEJ REPUBLIKY

Božo CERAR

štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Eduard KUKAN

minister zahraničných vecí

József BERÉNYI

štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí

ZA PREZIDENTKU FÍNSKEJ REPUBLIKY

Eikka KOSONEN

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Fínskej republiky pri Európskej únii

ZA VLÁDU ŠVÉDSKEHO KRÁLOVSTVA

Laila FREIVALDS

ministerka zahraničných vecí

Sven-Olof PETERSSON

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Švédskeho kráľovstva pri Európskej únii

ZA JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÚ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVA VELKEJ BRITANIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

Sir John GRANT KCMG

mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,

stály zástupca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska pri Európskej únii

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

1.   Bulharská republika a Rumunsko sa týmto stávajú členmi Európskej únie.

2.   Bulharská republika a Rumunsko sa stávajú zmluvnými stranami Zmluvy o Ústave pre Európu a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v znení neskorších zmien a doplnkov.

3.   Podmienky a spôsob prijatia sú uvedené v protokole, ktorý je pripojený k tejto zmluve. Ustanovenia uvedeného protokolu tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

4.   Protokol vrátane jeho príloh a dodatkov je pripojený k Zmluve o Ústave pre Európu a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a jeho ustanovenia tvoria neoddeliteľnú súčasť uvedených zmlúv.

Článok 2

1.   V prípade, ak Zmluva o Ústave pre Európu nebude platná v deň pristúpenia, Bulharská republika a Rumunsko sa stanú zmluvnými stranami zmlúv, na ktorých je založená Únia v znení neskorších zmien a doplnkov.

V takomto prípade sa článok 1 ods. 2 až 4 stane uplatniteľný odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy o Ústave pre Európu.

2.   Podmienky prijatia a úpravy zmlúv, na ktorých je založená Únia, nevyhnutné so zreteľom na toto prijatie a ktoré sa budú uplatňovať odo dňa pristúpenia do nadobudnutia platnosti Zmluvy o Ústave pre Európu, sú stanovené v akte, ktorý je pripojený k tejto zmluve. Ustanovenia uvedeného aktu tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.   V prípade, ak Zmluva o Ústave pre Európu nadobudne platnosť po pristúpení, protokol uvedený v článku 1 ods. 3 v deň nadobudnutia platnosti uvedenej zmluvy nahradí akt uvedený v článku 2 ods. 2. V takomto prípade sa ustanovenia vyššie uvedeného protokolu nepovažujú za zakladajúce nový právny účinok, ale na základe podmienok ustanovených v Zmluve o Ústave pre Európu, Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a uvedenom protokole, za zachovávajúce právne účinky už vytvorené ustanoveniami aktu uvedeného v článku 2 ods. 2.

Akty prijaté pred nadobudnutím platnosti protokolu uvedeného v článku 1 ods. 3 na základe tejto zmluvy alebo aktu uvedeného v odseku 2 zostávajú v účinnosti a ich právne účinky sú zachované, pokiaľ nebudú zmenené a doplnené alebo zrušené.

Článok 3

Ustanovenia, ktoré sa týkajú práv a povinností členských štátov a právomocí a príslušnosti inštitúcií Únie ustanovené v zmluvách, ktorých zmluvnými stranami sa stávajú Bulharská republika a Rumunsko, sa uplatňujú vo vzťahu k tejto zmluve.

Článok 4

1.   Túto zmluvu ratifikujú vysoké zmluvné strany v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami. Ratifikačné listiny sa uložia u vlády Talianskej republiky najneskôr do 31. decembra 2006.

2.   Táto zmluva nadobudne platnosť 1. januára 2007, ak boli uložené všetky ratifikačné listiny pred týmto dňom.

Ak však štát uvedený v článku 1 ods. 1 včas neuložil svoje ratifikačné listiny, táto zmluva nadobudne platnosť pre druhý štát, ktorý svoje ratifikačné listiny uložil. V uvedenom prípade Rada bezodkladne jednomyseľne rozhodne o nevyhnutných úpravách tejto zmluvy, článkov 10, 11 ods. 2, 12, 21 ods. 1, 22, 31, 34 a 46, prílohy III bodu 2 ods. 1 písm. b), bodu 2 ods. 2 a 2 ods. 3 a prílohy IV oddielu B protokolu uvedeného v článku 1 ods. 3 a podľa potreby článkov 9 až 11, 14 ods. 3, 15, 24 ods. 1, 31, 34, 46 a 47, prílohy III bodu 2 ods. 1 písm. b), bodu 2 ods. 2 a 2 ods. 3 a prílohy IV, oddielu B aktu uvedeného v článku 2 ods. 2; Rada môže tiež jednomyseľne určiť, že tie ustanovenia vyššie uvedeného protokolu vrátane jeho príloh a dodatkov a v prípade potreby ustanovenia vyššie uvedeného aktu vrátane jeho príloh a dodatkov, ktoré sa výslovne vzťahujú na štát, ktorý neuložil svoje ratifikačné listiny, stratili platnosť, alebo ich môže upraviť.

Bez ohľadu na uloženie všetkých potrebných ratifikačných listín v súlade s odsekom 1 nadobudne táto zmluva platnosť 1. januára 2008, ak Rada prijme rozhodnutie týkajúce sa obidvoch pristupujúcich krajín podľa článku 39 protokolu uvedeného v článku 1 ods. 3 alebo predtým, ako Zmluva o Ústave pre Európu nadobudne platnosť podľa článku 39 aktu uvedeného v článku 2 ods. 2.

Ak sa takéto rozhodnutie prijme len vo vzťahu k jednému pristupujúcemu štátu, nadobudne táto zmluva platnosť pre tento štát 1. januára 2008.

3.   Bez ohľadu na odsek 2 môžu inštitúcie Únie prijať pred pristúpením opatrenia, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 6, druhom pododseku článku 6 ods. 2, druhom pododseku článku 6 ods. 4, druhom a treťom pododseku článku 6 ods. 7, druhom pododseku článku 6 ods. 8, treťom pododseku článku 6 ods. 9, článkoch 17, 19, 27 ods. 1 a 4, 28 ods. 4 a 5, 29, 30 ods. 3, 31 ods. 4, 32 ods. 5, 34 ods. 3 a 4, 37, 38, 39 ods. 4, 41, 42, 55, 56, 57 a príloh IV až VIII protokolu uvedeného v článku 1 ods. 3. Predtým, ako Zmluva o Ústave pre Európu nadobudne platnosť, sa prijmú takéto opatrenia podľa rovnocenných ustanovení článku 3 ods. 6, druhého pododseku článku 6 ods. 2, druhého pododseku článku 6 ods. 4, druhého a tretieho pododseku článku 6 ods. 7, druhého pododseku článku 6 ods. 8, tretieho pododseku článku 6 ods. 9, článkov 20, 22, 27 ods. 1 a 4, 28 ods. 4 a 5, 29, 30 ods. 3, 31 ods. 4, 32 ods. 5, 34 ods. 3 a 4, 37, 38, 39 ods. 4, 41, 42, 55, 56, 57 a príloh IV až VIII aktu uvedeného v článku 2 ods. 2.

Tieto opatrenia nadobudnú účinnosť iba za podmienky a ku dňu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Článok 5

Znenie Zmluvy o Ústave pre Európu vyhotovené v bulharskom a rumunskom jazyku sa pripojí k tejto zmluve. Tieto znenia sú autentické za rovnakých podmienok ako znenia Zmluvy o Ústave pre Európu vyhotovené v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, írskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku.

Vláda Talianskej republiky odovzdá vláde Bulharskej republiky a vláde Rumunska overenú kópiu Zmluvy o Ústave pre Európu vo všetkých jazykoch uvedených v prvom odseku.

Článok 6

Táto zmluva vyhotovená v jednom origináli v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, írskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, ktorej texty vo všetkých týchto jazykoch sú rovnako autentické, sa uloží v archívoch vlády Talianskej republiky, ktorá odovzdá overenú kópiu každej z vlád ostatných signatárskych štátov.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu.

TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.

B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá fichead d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Haupistadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részréről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image