12003TN13/07Úradný vestník L 236 , 23/09/2003 S. 0910 - 0911


7. SOCIÁLNA POLITIKA A ZAMESTNANOSŤ

1. 31986 L 0188: Smernica Rady 86/188/EHS z 12. mája 1986 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením hluku pri práci (Ú. v. ES L 137, 24.5.1986, s. 28) naposledy zmenená a doplnená predpisom:

- 31998 L 0024: Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 (Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11).

Smernica 86/188/EHS sa na Slovinsko nevzťahuje do 31. decembra 2005.

Odo dňa pristúpenia do konca uvedenej lehoty bude Slovinsko naďalej pravidelne poskytovať Komisii aktualizované informácie o harmonograme a opatreniach prijatých na zabezpečenie súladu s touto smernicou.

2. 31991 L 0322: Smernica Komisie 91/322/EHS z 29. mája 1991 o stanovovaní smerných najvyšších prípustných hodnôt na vykonanie smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením chemickým, fyzikálnym a biologickým faktorom pri práci (Ú. v. ES L 177, 5.7.1991, s. 22).

Smernica Komisie 91/322/EHS sa v Slovinsku neuplatňuje do 31. decembra 2005.

Odo dňa pristúpenia do konca uvedenej lehoty bude Slovinsko naďalej pravidelne poskytovať Komisii aktualizované informácie o harmonograme a opatreniach prijatých na zabezpečenie súladu s touto smernicou.

3. 31998 L 0024: Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 (1) Smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11).

Smernica Rady 98/24/ES sa v Slovinsku neuplatňuje do 31. decembra 2005.

Odo dňa pristúpenia do konca uvedenej lehoty bude Slovinsko naďalej pravidelne poskytovať Komisii aktualizované informácie o harmonograme a opatreniach prijatých na zabezpečenie súladu s touto smernicou.

4. 32000 L 0039: Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (Ú. v. ES L 142, 16.6.2000, s. 47).

Smernica Komisie 2000/39/ES sa v Slovinsku neuplatňuje do 31. decembra 2005.

Odo dňa pristúpenia do konca uvedenej lehoty bude Slovinsko naďalej pravidelne poskytovať Komisii aktualizované informácie o harmonograme a opatreniach prijatých na zabezpečenie súladu s touto smernicou.

5. 32000 L 0054: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci (siedma samostatná smernica v zmysle článku 16 (1) smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 262, 17.10.2000, s. 21).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES sa v Slovinsku neuplatňuje do 31. decembra 2005.

Odo dňa pristúpenia do konca uvedenej lehoty bude Slovinsko naďalej pravidelne poskytovať Komisii aktualizované informácie o harmonograme a opatreniach prijatých na zabezpečenie súladu s touto smernicou.

--------------------------------------------------