12003TN13/05/AÚradný vestník L 236 , 23/09/2003 S. 0909 - 0909


A. PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI POĽNOHOSPODÁRSTVA

1. 31966 R 0136: Nariadenie Rady č. 136/66/EHS z 22. septembra 1968 o zavedení spoločnej organizácie trhu s olejmi a tukmi (Ú. v. ES P 172, 30.9.1966, s. 3025) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32001 R 1513: nariadenie Rady (ES) č. 1513/2001 z 23.7.2001 (Ú. v. ES L 201, 26.7.2001, s. 4).

Bez ohľadu na ustanovenia článku 33 nariadenia (ES) č. 136/66/EHS je Slovinsko oprávnené počas obdobia piatich rokov odo dňa pristúpenia poskytovať štátnu pomoc pre pestovanie tekvíc na olej, pričom ju bude znižovať v súlade s nasledujúcimi percentuálnymi sadzbami: 100 % v prvých troch rokoch, 80 % vo štvrtom roku, 50 % v piatom roku.

Slovinsko predloží Komisii každý rok správu o vykonávaní opatrení štátnej pomoci, v ktorej uvedie formy pomoci a jej výšku.

2. 31999 R 1493: Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32001 R 2585: nariadenie Rady (ES) č. 2585/2001 z 19.12.2001 (Ú. v. ES L 345, 29.12.2001, s. 10).

a) Bez ohľadu na ustanovenia oddielu C ods. 2 písm. e) prílohy V a oddielu E ods. 3 písm. e) prílohy VI nariadenia (ES) č. 1493/1999 minimálny prirodzený objemový obsah alkoholu stanovený v zóne CII pre stolové vína a akostné vína produkované v určitých oblastiach nemusí byť dodržaný v troch po sebe nasledujúcich vinárskych hospodárskych rokoch 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007 vo vinárskej oblasti Primorska, ak sú klimatické podmienky alebo podmienky pestovania viniča mimoriadne nepriaznivé a neumožňujú dosiahnuť minimálny prirodzený objemový obsah alkoholu požadovaný v zóne CII. Minimálny prirodzený objemový obsah alkoholu však nesmie byť nižší ako obsah stanovený pre zónu CIa pre stolové vína a akostné vína produkované v určitých oblastiach.

b) Slovinsko predloží Komisii najneskôr tri mesiace pred koncom tretieho vinárskeho hospodárskeho roka 2006/2007 podrobnú správu o minimálnom prirodzenom objemovom obsahu alkoholu hrozna používaného v oblasti Primorska. Na jej základe Komisia pred uplynutím tretieho vinárskeho hospodárskeho roka 2006/2007 zhodnotí pripravenosť vinárskej oblasti Primorska splniť požiadavky minimálny prirodzený objemový obsah alkoholu zóny CII, prípadne prijme potrebné opatrenia.

c) Komisia môže predĺžiť uplatňovanie ustanovení písm. a) o ďalšie dva vinárske hospodárske roky, najmä ak obdobie nestačí na získanie reprezentatívnych údajov o splnení požiadaviek zóny CII.

d) Pokiaľ ide o Teran PTP Kras, Komisia osobitne zhodnotí, či vo vinohradoch na výrobu Teran PTP Kras možno dosiahnuť požadovaný minimálny prirodzený obsah alkoholu 9,5 % obj.

e) Slovinsko predloží Komisii najneskôr tri mesiace pred uplynutím tretieho vinárskeho hospodárskeho roku 2006/2007 podrobnú správu o minimálnom prirodzenom objemovom obsahu alkoholu hrozna používaného na výrobu Teran PTP Kras. Na základe tejto správy Komisia pred uplynutím prechodného obdobia zhodnotí pripravenosť Teran PTP Kras splniť požiadavky na minimálny prirodzený objemový obsah alkoholu pre zónu CII, prípadne prijme vhodné opatrenia.

f) Komisia pri reštrukturalizácii pomoci pre vinohrady vinárskej oblasti Primorska v Slovinskej republike uplatní objektívne kritériá stanovené v článku 14 nariadenia (ES) č. 1493/1999, pričom zohľadní osobitné situácie a potreby. Slovinsko je oprávnené využívať túto reštrukturalizačnú pomoc od vinárskeho hospodárskeho roku 2004-2005.

--------------------------------------------------