12003TN11/APP/CÚradný vestník C 227 E , 23/09/2003 S. 0762 - 0762
Úradný vestník L 236 , 23/09/2003 S. 0874 - 0874


Dodatok C

uvedený v kapitole 4, oddieli B, pododieli I, bode 2 prílohy XI [*]

Zoznam prevádzkarní s neobohatenými klietkami, na ktoré sa vzťahuje prechodná úprava(smernica 1999/74/ES, článok 5 ods. 1 bod 4 a 5)

OCHRANA ZVIERAT

Č. | Názov prevádzkarne | Licencia č. | Počet nosníc |

1 | Gauci M'Louise | PBLM051 | (11000) zahŕňa iba klietky, ktoré spĺňajú podmienky prechodného opatrenia |

2 | Micallef Paul | PBLM064 | 8000 |

3 | Vella Samuel | PBLM079 | 9500 |

4 | Mifsud Jude | PBLM065 | 7100 |

5 | Zammit Francis | PBLM081 | 500 |

6 | Camilleri Anna | PLM007 | 2200 |

7 | Vella Joseph | PLG018 | 2670 |

8 | Busuttil | PBLM024 | (6000) zahŕňa iba klietky, ktoré boli zriadené v roku 2000 a spĺňajú podmienky prechodného opatrenia |

9 | Gatt Victor | PLG008 | 12200 |

10 | Grech Saviour | PBLM053 | 1698 |

11 | Lumach Co Ltd | PLM016 | 15000 |

12 | Vella Kalcidon | PLM024 | 9000 |

[*] Text prílohy XI pozri Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 859.

--------------------------------------------------