12003TN11/04/AÚradný vestník L 236 , 23/09/2003 S. 0862 - 0866


A. PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI POĽNOHOSPODÁRSTVA

1. 31975 R 2759: Nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32000 R 1365: nariadenie Rady (ES) č. 1365/2000 z 19.6.2000 (Ú. v. ES L 156, 29.6.2000, s. 5);

31975 R 2771: Nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajciami (Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32002 R 0493 nariadenie Komisie (ES) č. 493/2002 z 19.3.2002 (Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 7);

31975 R 2777: Nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32002 R 0493 nariadenie Komisie (ES) č. 493/2002 z 19.3.2002 (Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 7);

31992 R 1766: Nariadenie Rady (ES) č. 1766/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu s obilím (Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32000 R 1666: nariadenie Rady (ES) č. 1666/2000 zo 17.7.2000 (Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 1);

31995 R 3072: Nariadenie Rady (EHS) č. 3072/95 z 22. decembra 1992 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (Ú. v. ES L 329, 30.12.1995, s. 18) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32002 R 0411 nariadenie Komisie (ES) č. 411/2002 zo 4.3.2002 (Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 27);

31996 R 2200: Nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 zo 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32002 R 1881: nariadenie Rady (ES) č. 1881/2002 zo 14.10.2002 (Ú. v. ES L 285, 23.10.2002, s. 13);

31996 R 2201: Nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32002 R 0453: nariadenie Komisie (ES) č. 453/2002 z 13.3.2002 (Ú. v. ES L 72, 14.3.2002, s. 9);

31999 R 1254: Nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32001 R 2345: nariadenie Komisie (ES) č. 2345/2001 z 30.11.2001 (Ú. v. ES L 315, 1.12.2001, s. 29);

31999 R 1255: Nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32002 R 0509: nariadenie Komisie (ES) č. 509/2002 z 21.3.2002 (Ú. v. ES L 79, 22.3.2002, s. 15);

31999 R 1493: Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32001 R 2585: nariadenie Rady (ES) č. 2585/2001 z 19.12.2001 (Ú. v. ES L 345, 29.12.2001, s. 10).

32001 R 1260: Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32002 R 0680: nariadenie Komisie (ES) č. 680/2002 z 19.4.2002 (Ú. v. ES L 104, 20.4.2002, s. 26).

Osobitný program trhovej politiky pre maltské poľnohospodárstvo (SMPPMA)

a) Osobitná dočasná štátna pomoc na podporu poľnohospodárskych výrobcov

Bez ohľadu na ustanovenia článku 21 nariadenia (EHS) č. 2759/75, článku 19 nariadenia (EHS) č. 2771/75, článku 19 nariadenia (EHS) č. 2777/75, článku 43 nariadenia (ES) č. 2200/96, článku 23 nariadenia (ES) č. 2201/96, článku 38 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 a článku 71 nariadenia (ES) č. 1493/1999 je Malta oprávnená poskytovať osobitnú dočasnú štátnu pomoc producentom paradajok určených na spracovanie, čerstvého ovocia a zeleniny, vína, bravčového mäsa, mlieka, hydiny a vajec. Pomoc bude pre každé odvetvie upravená tak, aby zohľadnila existujúcu pomoc podľa súčasných pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Táto pomoc môže byť poskytovaná počas obdobia siedmich rokov odo dňa pristúpenia pre živočíšne výrobky a počas obdobia jedenástich rokov odo dňa pristúpenia pre plodiny, a to v súlade s týmto harmonogramom znižovania:

- pre živočíšne výrobky: 1. rok 100 %, 2. rok 95 %, 3. rok 90 %, 4. rok 72 %, 5. rok 54 %, 6. rok 36 % a 7. rok 18 %;

- pre plodiny: 1. - 2. rok 100 %, 3. - 4. rok 95 %, 5. - 6. rok 90 %, 7. rok 75 %, 8. rok 60 %, 9. rok 45 % a 10. rok 30 % a 11. rok 15 %.

Táto pomoc je v jednotlivých odvetviach obmedzená nasledovne:

Program pre plodiny

(v miliónoch EUR) |

Rok | Odvetvie paradajok určených na spracovanie, vrátane dodatkovej pomoci | Odvetvie vína, vrátane dodatkovej pomoci | Odvetvie čerstvého ovocia | Odvetvie čerstvej zeleniny | Celkom pre plodiny |

2004 | 1,37 | 2,76 | 2,43 | 0,96 | 7,52 |

2005 | 1,48 | 2,62 | 2,43 | 0,96 | 7,49 |

2006 | 2,68 | 1,23 | 2,31 | 0,91 | 7,13 |

2007 | 2,68 | 1,10 | 2,31 | 0,91 | 7,00 |

2008 | 2,63 | 1,04 | 2,18 | 0,86 | 6,71 |

2009 | 2,63 | 0,94 | 2,18 | 0,86 | 6,61 |

2010 | 2,15 | 0,83 | 1,82 | 0,72 | 5,52 |

2011 | 1,46 | 0,83 | 1,46 | 0,57 | 4,32 |

2012 | 0,85 | 0,76 | 1,10 | 0,43 | 3,14 |

2013 | 0,42 | 0,51 | 0,73 | 0,29 | 1,95 |

2014 | 0,18 | 0,36 | 0,37 | 0,15 | 1,06 |

Spolu | 18,53 | 12,98 | 19,32 | 7,62 | 58,45 |

Program pre živočíšne výrobky

(v miliónoch EUR) |

Rok | Program SMPPMA pre odvetvie mliečnych výrobkov, vrátane reštrukturalizačnej pomoci | Odvetvie bravčového mäsa, vrátane reštrukturalizačnej pomoci | Odvetvie vajec, vrátane reštrukturalizač-nej pomoci | Odvetvie hydinového mäsa, vrátane reštrukturalizačnej pomoci | Spolu pre odvetvie živočíšnych výrobkov, vrátane reštrukturalizačnej pomoci |

2004 | 2,50 | 5,40 | 2,30 | 1,80 | 12,0 |

2005 | 2,45 | 5,17 | 2,18 | 1,70 | 11,5 |

2006 | 2,40 | 4,94 | 2,03 | 1,63 | 11,0 |

2007 | 1,97 | 4,15 | 1,70 | 1,38 | 9,20 |

2008 | 1,63 | 3,28 | 1,34 | 1,15 | 7,40 |

2009 | 1,28 | 2,46 | 0,99 | 0,87 | 5,60 |

2010 | 0,94 | 1,65 | 0,59 | 0,62 | 3,80 |

Spolu | 13,17 | 27,05 | 11,13 | 9,15 | 60,5 |

Štátna pomoc môže byť poskytnutá pre jednotlivé odvetvia výlučne v rámci týchto množstevných obmedzení:

Plodiny (ročné množstvá):

Paradajky na spracovanie : 27000 ton

Čerstvé ovocie : 19400 ton

Čerstvá zelenina : 38200 ton

Víno : 1000 ha

Živočíšne výrobky (ročné množstvá):

Mliečne výrobky : 45000 ton

Bravčové mäso : 125200 kusov

Hydina : 7000 ton

Vajcia : 5000 ton

b) Osobitná dočasná štátna pomoc na podporu spracovateľov a uznaných maloobchodných predajcov dovážaných poľnohospodárskych výrobkov

Bez ohľadu na ustanovenia článku 21 nariadenia (EHS) č. 2759/75, článku 19 nariadenia (EHS) č. 1766/92, článku 19 nariadenia (EHS) č. 3072/95, článku 23 nariadenia (ES) č. 2201/95, článku 40 nariadenia (ES) č. 1254/1999, článku 38 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 a článku 45 nariadenia (ES) č. 1260/2001 je Malta oprávnená poskytovať osobitnú dočasnú štátnu pomoc na podporu nákupu dovážaných poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa pred pristúpením poskytovali vývozné náhrady alebo ktoré boli z tretích krajín dovážané bez cla, pokiaľ Malta ustanoví mechanizmus, ktorý zabezpečí, že z podpory budú mať úžitok spotrebitelia. Pomoc sa vypočíta na základe rozdielu medzi cenami EÚ (vrátane dopravy) a svetovými trhovými cenami, ktorý nesmie presiahnuť, a musí zohľadniť výšku vývozných náhrad.

Poskytovaná štátna pomoc bude v jednotlivých rokoch obdobia nepresahujúceho sedem rokov odo dňa pristúpenia postupne znižovaná takto: 1. rok 100 %, 2. rok 95 %, 3. rok 90 %, 4. - 7. rok 18 %.

Táto pomoc je v jednotlivých odvetviach obmedzená nasledovne:

Opatrenia týkajúce sa zásobovania:

v miliónoch EUR |

Výrobky | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Spolu |

Obilniny | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 14,0 |

Cukor | 11,0 | 10,5 | 9,9 | 7,9 | 5,9 | 4,0 | 2,0 | 51,2 |

Mäsové výrobky | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 3,9 |

Mliečne výrobky | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 4,7 |

Polotovary z paradajok | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 3,7 |

Spolu | 77,4 |

Štátna pomoc môže byť poskytnutá jednotlivým odvetviam výlučne v rámci týchto množstevných obmedzení:

Výrobok | Množstvo (v tonách za rok) |

Cukor

Cukor | 35000 |

Obilniny

Pšenica obyčajná a súraž na siatie | 52000 |

Jačmeň okrem jačmeňa na siatie | 61000 |

Kukurica okrem kukurice na siatie | 62000 |

Ryža | 3000 |

Slad z ostatných obilnín okrem pšeničnej múky | 2500 |

Krupica (krupica a krupička z tvrdej pšenice) | 3500 |

Mliečne výrobky

Mlieko a smotana v prášku alebo v inej pevnej forme, s obsahom tuku < 1,5 % | 521 |

Prírodné maslo s obsahom tuku 85 % v bezprostrednom obale | 250 |

Ostatné maslo s obsahom tuku 85 % v bezprostrednom obale | 250 |

Syr Cheddar | 1200 |

Syr Edam | 1000 |

Ostatné spracované syry (Kefalo-tyri, atď.) | 1500 |

Mäsové výrobky

Zadné štvrtiny hovädzieho dobytka, s kosťou, mrazené | 4200 |

Podplecie, lopatka a kusy hrude hovädzieho dobytka, bez kosti, mrazené | 2000 |

Ostatné pripravené spracované výrobky z ošípaných | 500 |

Solené hovädzie mäso vo vákuovom balení | 1200 |

Ostatné výrobky

Pripravené paradajky s obsahom sušiny > 30 % v obaloch s obsahom > 3 kg | 5500 |

Paradajky konzervované celé alebo krájané v obaloch s obsahom > 3 kg | 3000 |

c) So zreteľom na jednotlivé poľnohospodárske výrobky, na ktoré sa vzťahuje SMPPMA, sa všeobecná hospodárska ochranná doložka bude na Maltu uplatňovať najviac päť rokov odo dňa pristúpenia.

d) Malta predloží Komisii každý rok správu o vykonávaní opatrení štátnej pomoci, v ktorej podľa odvetví uvedie formy pomoci a jej výšku.

2. 31992 R 3950: Nariadenie Rady (EHS) č. 3950/92 z 28. decembra 1992, ktorým sa ustanovujú dodatočné poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. ES L 405, 31.12.1992, s. 1), v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32002 R 0582: nariadenie Komisie (ES) č. 582/2002 zo 4.4.2002 (Ú. v. ES L 89, 5.4.2002, s. 7).

Bez ohľadu na ustanovenia článku 11 nariadenia (EHS) č. 3950/92 bude reprezentatívny obsah tuku v dodanom mlieku určený pre Maltu po uplynutí obdobia piatich rokov odo dňa pristúpenia.

Do určenia reprezentatívneho obsahu tuku sa porovnanie obsahu tuku na účely výpočtu dodatočných poplatkov ustanovených v článkoch 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1392/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 3950/92 [4], nebude na Malte uplatňovať.

3. 31996 R 2201: Nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32002 R 0453: nariadenie Komisie (ES) č. 453/2002 z 13.3.2002 (Ú. v. ES L 72, 14.3.2002, s. 9).

Bez ohľadu na ustanovenia článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2201/96 možno počas hospodárskych rokov 2004/2005 až 2008/2009 uplatniť systém uvedený v článku 2 tohto nariadenia na zmluvy medzi spracovateľmi a jednotlivými pestovateľmi. Z celkového množstva paradajok, na ktoré spracovateľ uzavrel zmluvy, nesmie podiel množstva, na ktoré sa vzťahujú zmluvy medzi spracovateľmi a jednotlivými pestovateľmi, presiahnuť 75 % v hospodárskom roku 2004/2005, 65 % v hospodárskom roku 2005/2006, 55 % v hospodárskom roku 2006/2007, 40 % v hospodárskom roku 2007/2008 a 25 % v hospodárskom roku 2008/2009. Existujúce maltské družstvá a iné združenia pestovateľov, ktoré neboli uznané ako organizácie pestovateľov podľa právnych predpisov spoločenstva, sa považujú za "jednotlivých pestovateľov".

4. 31997 R 2597: Nariadenie Rady (ES) č. 2597/97 z 18. decembra 1997, ktorým sa ustanovujú dodatočné pravidlá o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami pre konzumné mlieko (Ú. v. ES L 351, 23.12.1997, s. 13), v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 31999 R 1602: nariadenie Rady (ES) č. 1602/1999 z 19.7.1999 (Ú. v. ES L 189, 22.7.1999, s. 43).

Bez ohľadu na ustanovenia článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 2597/97 sa počas obdobia piatich rokov odo dňa pristúpenia nebudú požiadavky na minimálny obsah tuku v plnotučnom mlieku uplatňovať na konzumné mlieko vyrobené na Malte. Konzumné mlieko, ktoré nespĺňa požiadavky na obsah tuku, môže byť uvádzané na trh iba na Malte alebo vyvezené do tretej krajiny.

5. 31999 R 1254: Nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32001 R 2345: nariadenie Komisie (ES) č. 2345/2001 z 30.11.2001 (Ú. v. ES L 315, 1.12.2001, s. 29);

Bez ohľadu na ustanovenia článku 12 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa bude uplatňovanie zaťaženia pôdy s produkciou krmovín veľkými dobytčími jednotkami na Malte zavádzať postupne lineárne od 4,5 VDJ na hektár v prvom roku po pristúpení na 1,8 VDJ na hektár v piatom roku po pristúpení. Počas tohto obdobia sa pri stanovovaní zaťaženia pôdy hospodárstva nezohľadnia dojnice potrebné na výrobu celkového referenčného množstva mlieka priznaného výrobcovi.

Malta predloží Komisii správu o vykonávaní opatrenia do 31. decembra 2007.

6. 31999 R 1493: Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32001 R 2585: nariadenie Rady (ES) č. 2585/2001 z 19.12.2001 (Ú. v. ES L 345, 29.12.2001, s. 10).

Bez ohľadu na ustanovenia bodu C.3 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 je Malta do 31. decembra 2008 oprávnená zachovať minimálny prirodzený obsah alkoholu 8 % obj. vo víne vyrobenom z pôvodných odrôd viniča Ġellewża a Ghirgentina s prípustným zvýšením prirodzeného obsahu alkoholu (obohatením) o najviac 3 % obj.

Počas tohto obdobia Malta zabezpečí účinné prispôsobenie vinohradníckych techník, aby bolo do 31. decembra 2008 zabezpečené pestovanie vysokokvalitného hrozna domáceho charakteru.

7. 32001 R 1260: Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1) v znení naposledy zmenenom a doplnenom predpisom:

- 32002 R 0680: nariadenie Komisie (ES) č. 680/2002 z 19.4.2002 (Ú. v. ES L 104, 20.4.2002, s. 26).

Bez ohľadu na ustanovenia článku 45 nariadenia (ES) č. 1260/2001 a príslušných článkov ostatných nariadení o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov je Malta oprávnená počas obdobia piatich rokov odo dňa pristúpenia poskytovať štátnu pomoc na prepravu poľnohospodárskych výrobkov trajektom z ostrova Gozo, pričom ju bude lineárne znižovať (o 20 % za rok).

Malta predloží Komisii každý rok správu o vykonávaní opatrení štátnej pomoci, v ktorej uvedie formy pomoci a jej výšku.

[4] Ú. v. ES L 187, 10.7.2001, s. 19.

--------------------------------------------------