12003TN02/09Úradný vestník L 236 , 23/09/2003 S. 0555 - 0561


9. DANE

1. 31969 L 0335: Smernica Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania (Ú. v. ES L 249, 3.10.1969, s. 25) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11972 B: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva (Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31973 L 0079: smernica Rady 73/79/EHS z 9.4.1973 (Ú. v. ES L 103, 18.4.1973, s. 13),

- 31974 L 0553: smernica Rady 74/553/EHS zo 7.11.1974 (Ú. v. ES L 303, 13.11.1974, s. 9),

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31985 L 0303: smernica Rady 85/303/EHS z 10.6.1985 (Ú. v. ES L 156, 15.6.1985, s. 23),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

V článku 3 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa:

"obchodné spoločnosti podľa českého práva označované ako:

- "akciová společnost",

- "komanditní společnost",

- "společnost s ručením omezeným";

obchodné spoločnosti podľa cyperského práva označované ako:

- "εταιρείες περιορισμένης ευθύνης";

obchodné spoločnosti podľa lotyšského práva označované ako:

- "kapitālsabiedrība";

obchodné spoločnosti podľa maďarského práva označované ako:

- "részvénytársaság"

- "korlátolt felelősségű társaság";

obchodné spoločnosti podľa maltského práva označované ako:

- "Kumpaniji ta' Responsabilità Limitata",

- "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

obchodné spoločnosti podľa poľského práva označované ako:

- "spółka akcyjna",

- "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

obchodné spoločnosti podľa slovinského práva označované ako:

- "delniška družba",

- "komanditna delniška družba",

- "družba z omejeno odgovornostjo";

obchodné spoločnosti podľa slovenského práva označované ako:

- "akciová spoločnosť",

- "spoločnosť s ručením obmedzeným",

- "komanditná spoločnosť"."

.

2. 31976 L 0308: Smernica Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri náhrade pohľadávok vzťahujúcich sa na poplatky, clá, dane a ostatné opatrenia (Ú. v. ES L 73, 19.3.1976, s. 18) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31979 L 1071: smernica Rady 79/1071/EHS zo 6.12.1979 (Ú. v. ES L 331, 27.12.1979, s. 10),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31992 L 0108: smernica Rady 92/108/EHS zo 14.12.1992 (Ú. v. ES L 390, 31.12.1992, s. 124),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32001 L 0044: smernica Rady 2001/44/ES z 15.6.2001 (Ú. v. ES L 175, 28.6.2001, s. 17).

V šiestej zarážke článku 3 sa dopĺňa:

"na Malte: Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti,

v Slovinsku: (i) davek od prometa zavarovalnih poslov

(ii) požarna taksa"

.

3. 31977 L 0388: Šiesta smernica Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 95),

- 31980 L 0368: smernica Rady 80/368/EHS z 26.3.1980 (Ú. v. ES L 90, 3.4.1980, s. 41),

- 31984 L 0386: smernica Rady 84/386/EHS z 31.7.1984 (Ú. v. ES L 208, 3.8.1984, s. 58),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 167),

- 31989 L 0465: smernica Rady 89/465/EHS z 18.7.1989 (Ú. v. ES L 226, 3.8.1989, s. 21),

- 31991 L 0680: smernica Rady 91/680/EHS zo 16.12.1991 (Ú. v. ES L 376, 31.12.1991, s. 1),

- 31992 L 0077: smernica Rady 92/77/EHS z 19.10.1992 (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 1),

- 31992 L 0111: smernica Rady 92/111/EHS zo 14.12.1992 (Ú. v. ES L 384, 30.12.1992, s. 47),

- 31994 L 0004: smernica Rady 94/4/ES z 14.2.1994 (Ú. v. ES L 60, 3.3.1994, s. 14),

- 31994 L 0005: smernica Rady 94/5/ES zo 14.2.1994 (Ú. v. ES L 60, 3.3.1994, s. 16),

- 31994 L 0076: smernica Rady 94/76/ES z 22.12.1994 (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 53),

- 31995 L 0007: smernica Rady 95/7/ES z 10.4.1995 (Ú. v. ES L 102, 5.5.1995, s. 18),

- 31996 L 0042: smernica Rady 96/42/ES z 25.6.1996 (Ú. v. ES L 170, 9.7.1996, s. 34),

- 31996 L 0095: smernica Rady 96/95/ES z 20.12.1996 (Ú. v. ES L 338, 28.12.1996, s. 89),

- 31998 L 0080: smernica Rady 98/80/ES z 12.10.1998 (Ú. v. ES L 281, 17.10.1998, s. 31),

- 31999 L 0049: smernica Rady 1999/49/ES z 25.5.1999 (Ú. v. ES L 139, 2.6.1999, s. 27),

- 31999 L 0059: smernica Rady 1999/59/ES z 17.6.1999 (Ú. v. ES L 162, 26.6.1999, s. 63),

- 31999 L 0085: smernica Rady 1999/85/ES z 22.10.1999 (Ú. v. ES L 277, 28.10.1999, s. 34),

- 32000 L 0017: smernica Rady 2000/17/ES z 30.3.2000 (Ú. v. ES L 84, 5.4.2000, s. 24),

- 32000 L 0065: smernica Rady 2000/65/ES zo 17.10.2000 (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 44),

- 32001 L 0004: smernica Rady 2001/4/ES z 19.1.2001 (Ú. v. ES L 22, 24.1.2001, s. 17),

- 32001 L 0115: smernica Rady 2001/115/ES z 20.12.2001 (Ú. v. ES L 15, 17.1.2002, s. 24),

- 32002 L 0038: smernica Rady 2002/38/ES zo 7.5.2002 (Ú. v. ES L 128, 15.5.2002, s. 41).

a) Za článok 24 sa vkladá nový článok, ktorý znie:

"Článok 24 a

Pri vykonávaní článku 24 ods. 2 až 6 sú nasledujúce členské štáty oprávnené oslobodiť od dane z pridanej hodnoty osoby podliehajúce dani, ktorých ročný obrat je nižší ako ekvivalent uvedenej hodnoty v národnej mene:

- v Českej republike: EUR 35000;

- v Estónsku: EUR 16000;

- na Cypre: EUR 15600;

- v Lotyšsku: EUR 17200;

- v Litve: EUR 29000;

- v Maďarsku: EUR 35000;

- na Malte: EUR 37000, ak hospodársku činnosť predstavuje predovšetkým dodávka tovaru, EUR 24300, ak hospodársku činnosť predstavuje predovšetkým poskytovanie služieb s nízkou pridanou hodnotou (vysokými nákladmi na vstupy) a EUR 14600 v ostatných prípadoch, najmä poskytovatelia služieb s vysokou pridanou hodnotou (nízkymi nákladmi na vstupy);

- v Poľsku: EUR 10000;

- v Slovinsku: EUR 25000;

- na Slovensku: EUR 35000.

Toto oslobodenie sa nevzťahuje na vlastné zdroje, pre ktoré sa základ ich stanovenia bude musieť znovu určiť v súlade s nariadením Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečnej jednotnej úprave pre vyberanie vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty [].

;

b) Názov hlavy XVIc znie:

"HLAVA XVIc

Prechodné opatrenia uplatňované v súvislosti s pristúpením Rakúska, Fínska a Švédska 1. januára 1995 a Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska 1. mája 2004 k Európskej únii"

.

c) Druhá zarážka v článku 28p ods. 1 v HLAVE XVIc znie:

"— "nové členské štáty" znamenajú územie členských štátov pristupujúcich k Európskej únii 1. januára 1995 a 1. mája 2004, ako je pre každý členský štát definované v článku 3 tejto smernice,"

d) Posledný pododsek článku 28p ods. 7 v HLAVE XVIc znie:

"Táto podmienka sa považuje za splnenú v týchto prípadoch:

- ak bol v prípade Rakúska, Fínska a Švédska dopravný prostriedok prvýkrát použitý pred 1. januárom 1987;

- ak bol v prípade Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska dopravný prostriedok prvýkrát použitý pred 1. májom 1996;

- ak je výška splatnej dane z dôvodu dovozu zanedbateľná."

.

4. 31977 L 0799: Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych a nepriamych daní (Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11979 H: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Helénskej republiky (Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31979 L 1070: smernica Rady 79/1070/EHS zo 6.12.1979 (Ú. v. ES L 331, 27.12.1979, s. 8),

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31992 L 0012: smernica Rady 92/12/EHS z 25.2.1992 (Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv — pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) V článku 1 ods. 3 sa dopĺňa:

"v Českej republike:

Daně z příjmů

Daň z nemovitostí

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Daň z přidané hodnoty

Spotřební daně

v Estónsku:

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Maamaks

na Cypre:

Φόρος Εισοδήματος

'Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

v Lotyšsku:

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

nekustamā īpašuma nodoklis

uzņēmumu ienākuma nodoklis

v Litve:

Gyventojų pajamų mokestis

Pelno mokestis

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Žemės mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokestis už aplinkos teršimą

Naftos ir dujų išteklių mokestis

Paveldimo turto mokestis

v Maďarsku:

személyi jövedelemadó

társasági adó

osztalékadó

általános forgalmi adó

jövedéki adó

építményadó

telekadó

na Malte:

Taxxa fuq l-income

v Poľsku:

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek od czynności cywilnopranych

v Slovinsku:

Dohodnina

Davki občanov

Davek od dobička pravnih oseb

Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic

na Slovensku:

daň z príjmov fyzických osôb

daň z príjmov právnických osôb

daň z dedičstva

daň z darovania

daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

daň z nehnuteľností

daň z pridanej hodnoty

spotrebné dane"

.

b) V článku 1 ods. 5 sa dopĺňa:

"v Českej republike:

Ministr financí alebo jeho oprávnený zástupca

v Estónsku:

Rahandusminister alebo jeho oprávnený zástupca

na Cypre:

Υπουργός Οικονομικών alebo jeho oprávnený zástupca

v Lotyšsku:

Finanšu ministrs alebo jeho oprávnený zástupca

v Litve:

Finansų ministras or alebo jeho oprávnený zástupca

v Maďarsku:

A pénzügyminiszter alebo jeho oprávnený zástupca

na Malte:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi alebo jeho oprávnený zástupca

v Poľsku:

Minister Finansów alebo jeho oprávnený zástupca

v Slovinsku:

Minister za financií alebo jeho oprávnený zástupca

na Slovensku:

Minister financií alebo jeho oprávnený zástupca"

.

5. 31979 L 1072: Ôsma smernica Rady 79/1072/EHS zo 6. decembra 1979 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - Úprava o vrátení dane z pridanej hodnoty platiteľom dane, ktorí nie sú usadení na území príslušného štátu (Ú. v. ES č. L 331, 27.12.1979, s. 11), v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv — pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31986 L 0560: trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17.11.1986 (Ú. v. ES L 326, 21.11.1986, s. 40),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv — pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) V bode D prílohy C sa dopĺňa:

"— Českú republiku: Finanční úřad pro Prahu 1

— Estónsko: Maksuamet

— Cyprus: Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Τελωνείων, Υπηρεσία Φ.Π.Α.

— Lotyšsko: Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde

— Litvu: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

— Maďarsko: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

— Maltu: Id-Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi

— Poľsko: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

— Slovinsko: Davčni urad Ljubljana;

— Slovensko: Daňový úrad Bratislava I"

.

b) V prvom odseku bodu I prílohy C sa dopĺňa:

"CZK …

EEK …

CYP …

LVL …

LTL …

HUF …

MTL …

PLN …

SIT …

SKK …"

.

c) V druhom odseku bodu I prílohy C sa dopĺňa:

"CZK …

EEK …

CYP …

LVL …

LTL …

HUF …

MTL …

PLN …

SIT …

SKK …"

.

6. 31983 L 0182: Smernica Rady 83/182/EHS z 28. marca 1983 o oslobodení určitých dopravných prostriedkov dočasne dovezených z jedného členského štátu do druhého od dane v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 59) v znení zmenenom a doplnenom predpismi:

- 11985 I: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31991 L 0680: smernica Rady 91/680/EHS zo 16.12.1991 (Ú. v. ES L 376, 31.12.1991, s. 1),

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

V prílohe sa dopĺňa:

"ČESKÁ REPUBLIKA

- Silniční daň

CYPRUS

- Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος

- Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972, όπως τροποποιήθηκε

- Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984, όπως τροποποιήθηκαν

LOTYŠSKO

- akcīzes nodoklis (likums "Par akcīzes nodokli", pieņemts 1999. gada 25. novembrī)

- transportlīdzekļu ikgadējā nodeva (likums "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu", pieņemts 2001. gada 22. novembrī)

LITVA

- Prekių apyvartos mokestis ((Žin., 2002, Nr. 56-2229).

MALTA

- Dazju tas-Sisa fuq Vetturi bil-Mutur (Att dwar Taxxa tar- Reġistrazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur, Kap. 368)

SLOVINSKO

- Davki od prometa motornih vozil (Zakon o davkih na motorna vozila, Ur.l. RS, št. 52/99).

SLOVENSKO

- Zákon o cestnej dani"

.

7. 31990 L 0434: Smernica Rady 90/434/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania obchodných spoločností rôznych členských štátov pri zlučovaní, rozdeľovaní a prevode aktív a výmene akcií (Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpisom:

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) V článku 3 písm. c) sa dopĺňa:

"— Daň z příjmů právnických osob v Českej republike,

— Tulumaks v Estónsku,

— Φόρος Εισοδήματος na Cypre,

— uzņēmumu ienākuma nodoklis v Lotyšsku,

— Pelno mokestis v Litve,

— Társasági adó v Maďarsku,

— Taxxa fuq l-income na Malte,

— Podatek dochodowy od osób prawnych v Poľsku,

— Davek od dobička pravnih oseb v Slovinsku,

— Daň z príjmov právnických osôb na Slovensku"

.

b) V prílohe sa dopĺňa:

"p) obchodné spoločnosti podľa českého práva označované ako: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

q) obchodné spoločnosti podľa estónskeho práva označované ako: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

r) podľa cyperského práva: "εταιρείες" v zmysle definícií v zákonoch o dani z príjmov;

s) obchodné spoločnosti podľa lotyšského práva označované ako: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

t) obchodné spoločnosti zriadené podľa litovského práva;

u) obchodné spoločnosti podľa maďarského práva označované ako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", "szövetkezet";

v) obchodné spoločnosti podľa maltského práva označované ako: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

w) obchodné spoločnosti podľa poľského práva označované ako: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

x) obchodné spoločnosti podľa slovinského práva označované ako: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

y) obchodné spoločnosti podľa slovenského práva označované ako: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť"."

.

8. 31990 L 0435: Smernica Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a pobočiek v rozličných členských štátoch (Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, s. 6) v znení zmenenom a doplnenom predpisom:

- 11994 N: akt o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv - pristúpenie Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) V článku 2 písm. c) sa dopĺňa:

"— Daň z příjmů právnických osob v Českej republike,

— Tulumaks v Estónsku,

— Φόρος Εισοδήματος na Cypre,

— uzņēmumu ienākuma nodoklis v Lotyšsku,

— Pelno mokestis v Litve,

— Társasági adó, osztalékadó v Maďarsku,

— Taxxa fuq l-income na Malte,

— Podatek dochodowy od osób prawnych v Poľsku,

— Davek od dobička pravnih oseb v Slovinsku,

— daň z príjmov právnických osôb na Slovensku."

.

b) V prílohe sa dopĺňa:

"p) obchodné spoločnosti podľa českého práva označované ako: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

q) obchodné spoločnosti podľa estónskeho práva označované ako: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

r) podľa cyperského práva: "εταιρείες" v zmysle definícií v zákonoch o dani z príjmov;

s) obchodné spoločnosti podľa lotyšského práva označované ako: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

t) obchodné spoločnosti zriadené podľa litovského práva;

u) obchodné spoločnosti podľa maďarského práva označované ako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet";

v) obchodné spoločnosti podľa maltského práva označované ako: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

w) obchodné spoločnosti podľa poľského práva označované ako: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

x) obchodné spoločnosti podľa slovinského práva označované ako: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

y) obchodné spoločnosti podľa slovenského práva označované ako: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť"."

.

9. 31992 L 0083: Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní z alkoholu a alkoholických nápojov (Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21).

V článku 22 sa dopĺňa:

"6. Česká republika je oprávnená uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane najmenej vo výške 50 % bežnej vnútroštátnej sadzby spotrebnej dane z etylalkoholu, na etylalkohol vyrábaný v páleniciach pestovateľov ovocia, v ktorých sa za rok vyrobí viac ako 10 hektolitrov etylalkoholu z ovocia dodaného domácnosťami pestovateľov ovocia. Uplatňovanie zníženej daňovej sadzby sa obmedzí na 30 litrov destilátov z ovocia na jednu domácnosť pestovateľov ovocia na rok určených výlučne na ich osobnú spotrebu."

.

"7. Slovensko a Maďarsko sú oprávnené uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane najmenej vo výške 50 % bežnej vnútroštátnej sadzby spotrebnej dane z etylalkoholu, na etylalkohol vyrábaný v páleniciach pestovateľov ovocia, v ktorých sa za rok vyrobí viac ako 10 hektolitrov etylalkoholu z ovocia dodaného domácnosťami pestovateľov ovocia. Uplatňovanie zníženej daňovej sadzby sa obmedzí na 50 litrov destilátov z ovocia na jednu domácnosť pestovateľov ovocia na rok určených výlučne na ich osobnú spotrebu. Komisia prehodnotí túto úpravu v roku 2015 a predloží Rade správu o možných zmenách."

.

10. 31992 R 2719: Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom správnom doklade pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v pozastavení dane (Ú. v. ES L 276, 19.9.1992, s. 1) v znení zmenenom a doplnenom predpisom:

- 31993 R 2225: nariadenie Komisie (EHS) č. 2225/93 z 27.7.1993 (Ú. v. ES L 198, 7.8.1993, s. 5).

a) Článok 2a ods. 2 znie:

"2. Sprievodný dokument vypracovaný v súlade s odsekom 1 musí v časti políčka 24, ktorá je vyhradená na podpis odosielateľa, obsahovať jedno z nasledujúcich označení:

- Dispensa de firma

- Podpis prominut

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Allkirjanõudest loobutud

- Δεν απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Derīgs bez paraksta

- Parašo nereikalaujama

- Aláírás alól mentesítve

- Firma mhux meħtieġa

- Van ondertekening vrijgesteld

- Z pominięciem podpisu

- Dispensa de assinatura

- Podpis sa nevyžaduje

- Opustitev podpisa"

.

b) zoznam skratiek v políčku 12 bodu 2 vysvetliviek v prílohe I znie:

"BE Belgicko

CZ Česká republika

DK Dánsko

DE Nemecko

EE Estónsko

GR Grécko

ES Španielsko

FR Francúzsko

IE Írsko

IT Taliansko

CY Cyprus

LV Lotyšsko

LT Litva

LU Luxembursko

HU Maďarsko

MT Malta

NL Holandsko

AT Rakúsko

PL Poľsko

PT Portugalsko

SI Slovinsko

SK Slovensko

FI Fínsko

SE Švédsko

GB Spojené kráľovstvo"

.

[] Ú. v. ES L 155, 7.6.1989, s. 9. Nariadenie v znení naposledy zmenenom a doplnenom nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1026/1999 (Ú. v. ES L 126, 20.5.1999, s. 1)."

--------------------------------------------------