02023R2053 — SK — 08.04.2024 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/2053

z 13. septembra 2023,

ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/1627

(Ú. v. ES L 238 27.9.2023, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/897 z 13. marca 2024,

  L 897

1

19.3.2024
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/2053

z 13. septembra 2023,

ktorým sa stanovuje viacročný plán riadenia populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1936/2001, (EÚ) 2017/2107 a (EÚ) 2019/833 a zrušuje nariadenie (EÚ) 2016/1627KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú všeobecné pravidlá jednotného a účinného vykonávania viacročného plánu riadenia populácie tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) zo strany Únie vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori prijatého Medzinárodnou komisiou pre zachovanie atlantických tuniakov (ďalej len „ICCAT“).

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na:

a) 

rybárske plavidlá Únie a plavidlá Únie vykonávajúce rekreačný rybolov, ktoré:

i) 

lovia tuniaka modroplutvého v oblasti dohovoru; a

ii) 

vykonávajú prekládky alebo prevážajú na palube, a to aj mimo oblasti dohovoru, tuniaka modroplutvého uloveného v oblasti dohovoru;

b) 

farmy v Únii;

c) 

rybárske plavidlá tretích krajín a plavidlá tretích krajín vykonávajúce rekreačný rybolov, ktoré pôsobia vo vodách Únie a lovia tuniaka modroplutvého v oblasti dohovoru;

d) 

plavidlá tretích krajín, ktoré sa podrobujú inšpekciám v prístavoch členských štátov a ktoré majú na palube tuniaka modroplutvého uloveného v oblasti dohovoru alebo produkty rybolovu tuniaka modroplutvého uloveného vo vodách Únie, ktoré ešte neboli vylodené ani prekladané v prístavoch.

Článok 3

Cieľ

Cieľom tohto nariadenia je vykonávanie viacročného plánu riadenia populácie tuniaka modrého prijatého ICCAT, ktorý je zameraný na zachovanie biomasy tuniaka modroplutvého nad úrovňou schopnou produkovať MSY.

Článok 4

Vzťah k ostatným aktom Únie

Pokiaľ sa v tomto nariadení neuvádza inak, toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ostatné akty Únie, ktorými sa riadi odvetvie rybárstva, najmä:

1. 

nariadenie (ES) č. 1224/2009;

2. 

nariadenie (ES) č. 1005/2008;

3. 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403 ( 1 );

4. 

nariadenie (EÚ) 2017/2107;

5. 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 ( 2 ).

▼M1

Článok 5

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. 

„ICCAT“ je Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov;

2. 

„SCRS“ je Stály výbor ICCAT pre výskum a štatistiku;

3. 

„dohovor“ je Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov;

4. 

„oblasť dohovoru“ je geografická oblasť stanovená v článku I dohovoru;

5. 

„zmluvná strana“ je zmluvná strana dohovoru a spolupracujúca nezmluvná strana, subjekt alebo rybársky subjekt;

6. 

„prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje alebo vlastní akýkoľvek podnik vykonávajúci akékoľvek činnosti súvisiace s ktoroukoľvek fázou produkcie, spracovania, uvádzania na trh, distribúcie a maloobchodného predaja produktov rybolovu a akvakultúry;

7. 

„členský štát farmy“ alebo „členský štát zodpovedný za farmu“ je členský štát, pod ktorého právomoc patrí oblasť, kde sa nachádza farma;

8. 

„vlajkový členský štát“ je členský štát, pod ktorého vlajkou sa rybárske plavidlo plaví;

9. 

„členský štát pasce“ alebo „členský štát zodpovedný za pascu“ je členský štát, pod ktorého právomoc patrí oblasť, kde sa nachádza pasca;

10. 

„rybárske plavidlo“ je každé motorové plavidlo, ktoré sa používa na účely komerčného využívania zdrojov tuniaka modroplutvého, vrátane lovných plavidiel, spracovateľských plavidiel, podporných plavidiel, vlečných plavidiel, plavidiel vykonávajúcich prekládku, prepravných plavidiel vybavených na prepravu výrobkov z tuniaka a pomocných plavidiel s výnimkou kontajnerových plavidiel;

11. 

„lovné plavidlo“ je plavidlo, ktoré sa používa na účely komerčného lovu zdrojov tuniaka modroplutvého;

12. 

„vlečné plavidlo“ je každé plavidlo používané na vlečenie klietok so živými jedincami tuniaka modroplutvého;

13. 

„spracovateľské plavidlo“ je plavidlo, na ktorého palube sa produkty rybolovu pred balením podrobia jednej alebo viacerým z týchto operácií: porciovaniu alebo krájaniu, mrazeniu a/alebo spracovaniu;

14. 

„podporné plavidlo“ je každé rybárske plavidlo, ktoré je iné ako lovné plavidlo, spracovateľské plavidlo, vlečné plavidlo, plavidlo vykonávajúce prekládku, prepravné plavidlo vybavené na prepravu výrobkov z tuniaka alebo ako pomocné plavidlo a ktoré je oprávnené vykonávať podporné operácie súvisiace s rybolovom tuniaka modroplutvého;

15. 

„pomocné plavidlo“ je každé plavidlo, ktoré sa používa na prepravu mŕtvych (nespracovaných) tuniakov modroplutvých z prepravnej alebo chovnej klietky, z plavidla na lov vakovou sieťou alebo z pasce do prístavu určenia alebo na spracovateľské plavidlo;

16. 

„plavidlo, ktoré vykonáva maloobjemový pobrežný rybolov“ je lovné plavidlo, ktoré sa vyznačuje aspoň tromi z týchto piatich vlastností:

a) 

celková dĺžka menej než 12 metrov;

b) 

plavidlo loví výlučne vo vodách, ktoré patria pod právomoc vlajkového členského štátu;

c) 

trvanie rybárskych výjazdov je menej než 24 hodín;

d) 

maximálny počet členov posádky je stanovený na štyri osoby;

e) 

plavidlo loví pomocou techník, ktoré sú selektívne a majú znížený vplyv na životné prostredie;

17. 

„veľkokapacitné plavidlo na lov pelagických druhov lovnou šnúrou“ je plavidlo na lov pelagických druhov lovnou šnúrou, ktorého celková dĺžka presahuje 24 metrov;

18. 

„rekreačný rybolov“ sú neobchodné rybolovné činnosti, pri ktorých sa využívajú morské biologické zdroje na účely rekreácie, cestovného ruchu alebo športu;

19. 

„vaková sieť“ je akákoľvek obchvatná sieť, ktorej spodná časť sa sťahuje sťahovacím lanom naspodu siete, ktoré je prevlečené cez sled krúžkov pozdĺž spodného lana a sieť sa ním sťahuje a uzatvára;

20. 

„spoločná rybolovná operácia“ je každá operácia vykonávaná dvoma alebo viacerými plavidlami na lov vakovou sieťou, pri ktorej sa úlovok jedného plavidla na lov vakovou sieťou pripisuje jednému alebo viacerým iným plavidlám na lov vakovou sieťou na základe určitého, vopred dohodnutého kľúča;

21. 

„zoskupenie podľa výstroja“ je skupina rybárskych plavidiel, ktoré používajú rovnaký výstroj a ktorým bola pridelená skupinová kvóta;

22. 

„rybolovné úsilie“ je výsledok kapacity a činnosti rybárskeho plavidla na účely merania intenzity rybolovných operácií; toto meranie sa líši v závislosti od výstroja: v prípade rybolovu lovnými šnúrami sa meria počtom háčikov alebo háčiko-hodín; v prípade plavidiel na lov vakovou sieťou sa meria počtom loďodní (trvanie rybolovu a čas strávený hľadaním);

23. 

„aktívne loviť“ znamená, že lovné plavidlo v danej rybárskej sezóne cielene loví tuniaka modroplutvého;

24. 

„BCD“ je doklad o úlovku tuniaka modroplutvého;

25. 

„elektronický BCD“ je elektronický doklad o úlovku tuniaka modroplutvého;

26. 

„prekládka“ je vyloženie všetkých alebo akýchkoľvek produktov rybolovu z paluby jedného rybárskeho plavidla na iné rybárske plavidlo; vyloženie mŕtvych jedincov tuniaka modroplutvého z vakovej siete, pasce alebo vlečného plavidla na pomocné plavidlo sa však nepovažuje za prekládku;

27. 

„živý jedinec tuniaka modroplutvého“ je jedinec tuniaka modroplutvého udržiavaný nažive určitý čas v pasci alebo premiestňovaný zaživa do chovného zariadenia, umiestnený do klietky, chovaný a napokon vylovený či vypustený;

28. 

„výlov“ je usmrtenie jedincov tuniaka modroplutvého na farme alebo v pasci;

29. 

„pasca“ je stacionárny výstroj ukotvený na dne, ktorého súčasťou je obvykle vodiaca sieť, ktorá jedince tuniaka modroplutvého dovedie do oplôtky alebo do série oplôtok, kde ostávajú až do výlovu alebo odchovu;

30. 

„umiestnenie do klietky“ je premiestnenie živých jedincov tuniaka modroplutvého na farmy a ich následné kŕmenie zamerané na výkrm a nárast celkovej biomasy;

31. 

„kontrolné umiestnenie do klietky“ je opakovanie operácie umiestňovania do klietok, ktoré sa vykonáva na žiadosť kontrolných orgánov na účely overenia počtu alebo priemernej hmotnosti rýb umiestňovaných do klietok;

32. 

„chov“ alebo „výkrm“ je umiestnenie jedincov tuniaka modroplutvého do klietok na farmách a ich následné kŕmenie zamerané na výkrm a nárast celkovej biomasy;

33. 

„farma“ je morská oblasť zahŕňajúca jednu alebo viacero lokalít, pričom všetky tieto lokality sú ohraničené zemepisnými súradnicami s jasným vymedzením zemepisnej dĺžky a šírky pre každý bod polygónu, ktorá sa používa na výkrm alebo chov jedincov tuniaka modroplutvého ulovených pascami alebo plavidlami na lov vakovou sieťou;

34. 

„násadová chovná kapacita“ je maximálne množstvo jedincov voľne žijúceho tuniaka modroplutvého v tonách, ktoré môže farma umiestniť do klietok počas rybárskej sezóny;

35. 

„premiestnenie“ je akékoľvek premiestnenie:

a) 

živých jedincov tuniaka modroplutvého zo siete lovného plavidla do prepravnej klietky;

b) 

živých jedincov tuniaka modroplutvého z pasce do prepravnej klietky bez ohľadu na prítomnosť vlečného plavidla;

c) 

živých jedincov tuniaka modroplutvého z jednej prepravnej klietky do inej prepravnej klietky;

d) 

klietky so živými jedincami tuniaka modroplutvého z jedného vlečného plavidla na iné vlečné plavidlo;

e) 

živých jedincov tuniaka modroplutvého medzi rôznymi klietkami na tej istej farme (premiestnenie v rámci farmy);

f) 

živých jedincov tuniaka modroplutvého z chovnej klietky do prepravnej klietky;

36. 

„kontrolné premiestnenie“ je opakovanie akéhokoľvek premiestnenia, ktoré sa vykonáva na žiadosť kontrolných orgánov;

37. 

„premiestnenie medzi farmami“ je premiestnenie živých jedincov tuniaka modroplutvého z jednej farmy na inú farmu, ktoré pozostáva z dvoch fáz: premiestnenia z klietky odovzdávajúcej farmy do prepravnej klietky a následne premiestnenia z prepravnej klietky a umiestnenia do klietky prijímajúcej farmy;

38. 

„prvé premiestnenie“ je premiestnenie živých jedincov tuniaka modroplutvého z vakovej siete alebo pasce do prepravnej klietky;

39. 

„ďalšie premiestnenie“ je akékoľvek premiestnenie, ktoré sa vykonáva po prvom premiestnení a pred umiestnením do klietok na farme určenia, napríklad rozdelenie alebo zlúčenie obsahu dvoch prepravných klietok, s výnimkou dobrovoľného alebo kontrolného premiestnenia;

40. 

„dobrovoľné premiestnenie“ je opakovanie akéhokoľvek premiestnenia, ktoré dobrovoľne vykonáva odovzdávajúci prevádzkovateľ;

41. 

„kontrolná kamera“ je stereoskopická kamera alebo konvenčná videokamera, ktorá sa používa na účely kontrol podľa tohto nariadenia;

42. 

„stereoskopická kamera“ je kamera s dvoma alebo viacerými objektívmi, pričom každý objektív má samostatný obrazový snímač alebo filmové okienko, čo umožňuje snímanie trojrozmerného obrazu na účely merania dĺžky rýb;

43. 

„odovzdávajúci prevádzkovateľ“ je kapitán alebo zástupca kapitána lovného alebo vlečného plavidla, alebo prevádzkovateľ alebo zástupca prevádzkovateľa farmy alebo pasce, kde sa operácia premiestňovania, s výnimkou prípadov dobrovoľného a kontrolného premiestňovania, začína;

44. 

„členský štát odovzdávajúceho prevádzkovateľa“ je členský štát, do ktorého právomoci patrí odovzdávajúci prevádzkovateľ.

▼B

KAPITOLA II

Riadiace opatrenia

Článok 6

Podmienky týkajúce sa opatrení na riadenie rybárstva

1.  
Každý členský štát prijíma opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby rybolovné úsilie jeho lovných plavidiel a pascí bolo úmerné rybolovným možnostiam v prípade tuniaka modroplutvého, ktorými tento členský štát disponuje vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori. Opatrenia prijaté členskými štátmi musia zahŕňať vytvorenie individuálnych kvót pre ich lovné plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 24 metrov uvedené v zozname oprávnených plavidiel uvedenom v článku 26.
2.  
Každý členský štát vyžaduje, aby lovné plavidlá okamžite plávali do prístavu, ktorý členské štáty určia, keď sa individuálna kvóta daného plavidla považuje za vyčerpanú, v súlade s článkom 35 nariadenia (ES) č. 1224/2009.
3.  
Prenájom sa v prípade rybolovu tuniaka modroplutvého nepovoľuje.

Článok 7

Prenos nevylovených živých jedincov tuniaka modroplutvého

▼M1

1.  
Prenos nevylovených živých jedincov tuniaka modroplutvého z úlovku predchádzajúceho roku v rámci farmy sa môže povoliť len vtedy, ak členský štát vytvorí prísnejší systém kontroly a oznámi ho Komisii. Uvedený systém musí byť neodlučiteľnou súčasťou ročného monitorovacieho, kontrolného a inšpekčného plánu členského štátu uvedeného v článku 14 a musí obsahovať aspoň opatrenia stanovené podľa článkov 56c, 56d a 61.

▼B

2.  

Ak je prenos povolený v súlade s odsekom 1, uplatňujú sa tieto písmená:

a) 

členské štáty zodpovedné za farmy každý rok do 25. mája vypĺňajú a zasielajú Komisii ročné vyhlásenie o prenose úlovku, ktoré zahŕňa:

i) 

množstvá (v kg) a počet rýb, ktoré sa majú preniesť,

ii) 

rok výlovu,

iii) 

priemerná hmotnosť,

iv) 

vlajkový členský štát alebo zmluvná strana,

v) 

odkazy na dokumenty o úlovku tuniaka modroplutvého zodpovedajúce preneseným úlovkom,

vi) 

názov a číslo ICAAT danej farmy,

vii) 

číslo klietky, a

viii) 

informácie o vylovenom množstve (v kg) po dokončení;

b) 

množstvá prenesené podľa odseku 1 sa umiestnia do samostatných klietok alebo samostatných skupín klietok na farme na základe roku úlovku.

3.  
Pred začiatkom rybárskej sezóny členské štáty zodpovedné za farmy zabezpečia dôkladné posúdenie živých jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré sa prenášajú po hromadnom výlove na farmách patriacich do ich právomoci. Na uvedený účel sa všetky prenesené živé jedince tuniaka modroplutvého za daný rok výlovu, ktoré sú predmetom hromadného výlovu na farmách, premiestnia do iných klietok, v ktorých sa používajú systémy stereoskopických kamier alebo alternatívne metódy, za predpokladu, že zaručujú rovnakú úroveň presnosti a správnosti v súlade s článkom 51. Počas celého procesu sa zabezpečí úplná zdokumentovaná vysledovateľnosť. Prenos tuniaka modroplutvého z rokov, počas ktorých sa neuskutočňoval hromadný výlov, sa kontroluje každoročne uplatnením toho istého postupu za použitia vhodných vzoriek na základe posúdenia rizika.
4.  
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví podrobné pravidlá na vytvorenie prísnejšieho systému kontroly prenosu živých jedincov tuniaka modroplutvého. Takéto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 68.

▼M1

Článok 8

Prenos nevyčerpaných kvót

1.  
Automatický prenos nevyčerpaných kvót sa nepovoľuje.
2.  
Členský štát môže požiadať o prevod maximálne 5 % svojej ročnej kvóty z jedného roka do nasledujúceho roka. Dotknutý členský štát zahrnie túto žiadosť do svojho ročného rybolovného a riadiaceho plánu pre kapacitu, ktorý sa má zahrnúť do rybolovného a riadiaceho plánu Únie pre kapacitu určeného na schválenie komisiou ICCAT.

▼B

Článok 9

Prevody kvót

▼M1

1.  
Prevody kvót medzi Úniou a ostatnými zmluvnými stranami sa uskutočňujú iba po predchádzajúcom udelení oprávnenia od dotknutých členských štátov a zmluvných strán. Komisia oznámi sekretariátu ICCAT príslušné množstvo kvót pred prevodom kvót.

▼B

2.  
Prevod kvót v rámci zoskupení podľa výstroja, kvót na vedľajšie úlovky a individuálnych rybolovných kvót každého členského štátu sa povolí pod podmienkou, že dotknuté členské štáty o týchto prevodoch vopred informujú Komisiu, aby mohla informovať sekretariát ICCAT pred uskutočnením prevodu.

Článok 10

Odpočet z kvót v prípade prekročenia kvót

Ak členské štáty prekročia pridelené kvóty a túto situáciu nemožno napraviť výmenou kvót podľa článku 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, uplatňujú sa články 37 a 105 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 11

Ročné rybolovné plány

1.  

Každý členský štát s kvótou na lov tuniaka modroplutvého vypracuje ročný rybolovný plán. Tento plán musí obsahovať minimálne tieto informácie týkajúce sa lovných plavidiel a pascí:

a) 

kvóty pridelené každému zoskupeniu podľa výstroja vrátane kvót na vedľajšie úlovky;

b) 

v náležitých prípadoch metódu použitú na prideľovanie a správu kvót;

c) 

opatrenia na zabezpečenie dodržiavania individuálnych kvót;

d) 

obdobia povoleného rybolovu pre každú kategóriu výstroja;

e) 

informácie o určených prístavoch;

f) 

pravidlá vzťahujúce sa na vedľajšie úlovky; a

g) 

počet lovných plavidiel iných než plavidiel s vlečnými sieťami na lov pri dne s celkovou dĺžkou viac ako 24 metrov, a plavidiel na lov vakovou sieťou, ktoré majú oprávnenie vykonávať činnosti súvisiace s rybolovom tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori.

2.  
Členské štáty s plavidlami, ktoré vykonávajú maloobjemový pobrežný rybolov a ktoré sú oprávnené na lov tuniaka modroplutvého, pridelia týmto plavidlám osobitnú sektorovú kvótu a pridelenie tejto kvóty zahrnú do svojich rybolovných plánov. Do svojich monitorovacích, kontrolných a inšpekčných plánov zahrnú aj dodatočné opatrenia s cieľom pozorne monitorovať čerpanie kvóty zo strany takejto flotily. Členské štáty môžu pri uplatnení parametrov uvedených v odseku 1 oprávniť iný počet plavidiel s cieľom v plnej miere využiť svoje rybolovné možnosti.
3.  
Portugalsko a Španielsko môžu prideliť sektorové kvóty lodiam s návnadou, ktoré pôsobia vo vodách Únie v okolí súostroví Azory, Madeira a Kanárske ostrovy. Tieto sektorové kvóty uvedú vo svojich ročných rybolovných plánoch a dodatočné opatrenia na monitorovanie čerpania týchto kvót jasne vymedzia vo svojich monitorovacích, kontrolných a inšpekčných plánoch.
4.  
Keď členské štáty prideľujú sektorové kvóty v súlade s odsekom 2 alebo 3, požiadavka na minimálnu kvótu vo výške 5 ton stanovená na pridelené rybolovné možnosti v príslušnom akte Únie sa neuplatňuje.
5.  
Dotknutý členský štát predloží všetky zmeny ročného rybolovného plánu Komisii aspoň tri pracovné dni pred začiatkom rybolovnej činnosti, s ktorou dané zmeny súvisia. Komisia postúpi zmenu sekretariátu ICCAT aspoň jeden pracovný deň pred začiatkom rybolovnej činnosti, s ktorou daná zmena súvisí.

Článok 12

Prideľovanie rybolovných možností

V súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 členské štáty pri prideľovaní rybolovných možností, ktoré majú k dispozícii, používajú transparentné a objektívne kritériá vrátane kritérií environmentálnej, sociálnej a hospodárskej povahy a takisto sa usilujú rozdeliť vnútroštátne kvóty spravodlivo medzi rôzne segmenty flotily s osobitným zreteľom na tradičný a drobný rybolov a poskytovať stimuly rybárskym plavidlám Únie, ktoré používajú selektívny rybársky výstroj alebo rybolovné techniky so zníženým vplyvom na životné prostredie.

Článok 13

Ročné riadiace plány pre rybolovnú kapacitu

Každý členský štát s kvótou na lov tuniaka modroplutvého vypracuje ročný riadiaci plán pre rybolovnú kapacitu. V tomto pláne členský štát prispôsobí počet lovných plavidiel a pascí takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že rybolovná kapacita je úmerná rybolovným možnostiam, ktoré sú pridelené lovným plavidlám a pasciam na príslušné obdobie kvóty. Členský štát upraví rybolovnú kapacitu použitím parametrov prideľovania rybolovných možností stanovených v príslušnom akte Únie. Úprava rybolovnej kapacity Únie pre plavidlá na lov vakovou sieťou je obmedzená maximálnou odchýlkou 20 % v porovnaní s východiskovou rybolovnou kapacitou na rok 2018.

▼M1

Článok 14

Ročný monitorovací, kontrolný a inšpekčný plán

Každý členský štát s kvótou na lov tuniaka modroplutvého vypracuje ročný monitorovací, kontrolný a inšpekčný plán s cieľom zabezpečiť súlad s týmto nariadením. Každý členský štát predloží svoj príslušný plán Komisii. Každý členský štát stanoví svoj plán v súlade s:

a) 

cieľmi, prioritami a postupmi, ako aj s kritériami pre inšpekčné činnosti stanovenými v špecifickom kontrolnom a inšpekčnom programe pre tuniaka modroplutvého zostavenom podľa článku 95 nariadenia (ES) č. 1224/2009;

b) 

akčným programom vnútroštátnej kontroly pre tuniaka modroplutvého zostaveným podľa článku 46 nariadenia (ES) č. 1224/2009 do 31. decembra 2025 a po tomto dátume v súlade s národným kontrolným programom stanoveným podľa článku 93a uvedeného nariadenia.

▼B

Článok 15

Ročné riadiace plány pre chov rýb

1.  
Každý členský štát s kvótou na lov tuniaka modroplutvého vypracuje ročný riadiaci plán pre chov rýb.
2.  
Každý členský štát v ročnom riadiacom pláne pre chov rýb zabezpečí, aby celková násadová kapacita a celková chovná kapacita boli úmerné odhadovanému množstvu tuniaka modroplutvého, ktoré možno chovať.

▼M1

3.  
Členské štáty obmedzia svoju chovnú kapacitu tuniaka na celkovú chovnú kapacitu zapísanú v registri ICCAT pre farmy, ktoré sú oprávnené vykonávať činnosť súvisiacu s tuniakom modroplutvým (ďalej len „register ICCAT pre chovné zariadenia tuniaka modroplutvého“), alebo na kapacitu, ktorá bola schválená a nahlásená ICCAT v roku 2018.

▼B

4.  
Maximálna násada jedincov tuniaka modroplutvého ulovených vo voľnej prírode, ktorú majú k dispozícii farmy členského štátu, je obmedzená na úroveň množstva nasadených tuniakov, ktorú farmy daného členského štátu dali v rokoch 2005, 2006, 2007 alebo 2008 zapísať do „registra ICCAT pre chovné zariadenia tuniaka modroplutvého“.
5.  
Ak členský štát potrebuje zvýšiť maximálnu násadu jedincov tuniaka modroplutvého ulovených vo voľnej prírode v jednej alebo vo viacerých svojich farmách, takéto zvýšenie musí byť úmerné rybolovným možnostiam pridelených danému členskému štátu a všetkým dovozom živých jedincov tuniaka modroplutvého z iného členského štátu alebo od inej zmluvnej strany.

▼M1

6.  
Členské štáty nahlasujú Komisii štatistické údaje o ročnom množstve umiestňovania do klietok (násada rýb ulovených vo voľnej prírode), výlovu a vývozu a Komisia údaje postúpi sekretariátu ICCAT, až kým sekretariát ICCAT nevyvinie funkciu extrakcie údajov v systéme elektronického BCD a kým takáto funkcia nebude k dispozícii.
7.  
Vo vhodných prípadoch členské štáty do 15. mája každého roka predložia Komisii revidované riadiace plány pre chov rýb, ktoré sa do 1. júna každého roka zašlú sekretariátu ICCAT.

▼B

Článok 16

Predkladanie ročných plánov

1.  

Každý členský štát s kvótou na lov tuniaka modroplutvého každý rok do 31. januára predloží Komisii tieto plány:

a) 

ročný rybolovný plán pre lovné plavidlá a pasce na lov tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori vypracovaný v súlade s článkom 11;

b) 

ročný riadiaci plán pre rybolovnú kapacitu vypracovaný v súlade s článkom 13;

▼M1

c) 

ročný monitorovací, kontrolný a inšpekčný plán vypracovaný v súlade s článkom 14; a

▼B

d) 

ročný riadiaci plán pre chov rýb vypracovaný v súlade s článkom 15.

2.  
Komisia zhromaždí plány uvedené v odseku 1 a použije ich na vypracovanie ročného plánu Únie. Komisia ročný plán Únie predloží sekretariátu ICCAT každý rok do 15. februára na prerokovanie a schválenie zo strany ICCAT.
3.  
V prípade, že členský štát Komisii nepredloží plán uvedený v odseku 1 v lehote stanovenej v uvedenom odseku, Komisia sa môže rozhodnúť, že plán Únie predloží sekretariátu ICCAT bez plánov dotknutého členského štátu. Na žiadosť dotknutého členského štátu sa Komisia usiluje zohľadniť jeden z plánov uvedených v odseku 1, ktorý bol predložený po lehote stanovenej v danom odseku, ale pred uplynutím lehoty stanovenej v odseku 2. Ak plán predložený členským štátom nie je v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia týkajúcimi sa ročných plánov rybolovu, kapacity, inšpekcie a chovu alebo ak obsahuje vážnu chybu, ktorá môže viesť k neschváleniu ročného plánu Únie komisiou ICCAT, Komisia sa môže rozhodnúť, že ročný plán Únie predloží sekretariátu ICCAT bez plánov dotknutého členského štátu. Komisia čo najskôr informuje dotknutý členský štát a snaží sa zahrnúť všetky revidované plány predložené uvedeným členským štátom do ročného plánu Únie alebo do zmien ročného plánu Únie, a to za predpokladu, že uvedené revidované plány sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia týkajúcimi sa ročných plánov rybolovu, kapacity, inšpekcie a chovu.

KAPITOLA III

Technické opatrenia

Článok 17

Rybárske sezóny

1.  
Lov tuniaka modroplutvého vakovými sieťami sa vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori povoľuje od 26. mája do 1. júla každého roka.
2.  
Cyprus a Grécko môžu odchylne od odseku 1 tohto článku vo svojich ročných rybolovných plánoch uvedených v článku 11 požiadať, aby plavidlá na lov vakovou sieťou, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, mohli loviť tuniaka modroplutvého vo východnej časti Stredozemného mora (rybolovné oblasti FAO 37.3.1 a 37.3.2) od 15. mája do 1. júla každého roka.
3.  
Chorvátsko môže odchylne od odseku 1 tohto článku vo svojom ročnom rybolovnom pláne uvedenom v článku 11 požiadať, aby plavidlá na lov vakovou sieťou, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, mohli loviť tuniaky modroplutvé na účely farmového chovu v Jadranskom mori (rybolovná oblasť FAO 37.2.1) od 26. mája do 15. júla každého roka.

▼M1

4.  
Odchylne od odsekov 1, 2 a 3 platí, že ak poveternostné podmienky bránia rybolovným operáciám, členské štáty môžu rozhodnúť, že rybárske sezóny uvedené v týchto odsekoch sa predĺžia o zodpovedajúci počet nevyužitých dní, najviac však o 10 dní.
5.  
Lov tuniaka modroplutvého veľkokapacitnými lovnými plavidlami na lov pelagických druhov lovnou šnúrou sa vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori povoľuje od 1. januára do 31. mája každého roka s výnimkou oblasti vymedzenej západne od 10° z. z d. a severne od 42° s. z. š.

▼B

6.  
Členské štáty vo svojich ročných rybolovných plánoch určia rybárske sezóny pre svoje flotily okrem plavidiel na lov vakovou sieťou a veľkokapacitných plavidiel na lov pelagických druhov lovnou šnúrou.

Článok 18

Povinnosť vylodiť úlovky

Touto kapitolou nie je dotknutý článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 ani akékoľvek uplatniteľné výnimky z neho.

Článok 19

Minimálna ochranná referenčná veľkosť

1.  
Zakazuje sa loviť, ponechávať na palube, prekladať, premiestňovať, vyloďovať, prepravovať, skladovať, predávať, vystavovať alebo ponúkať na predaj jedincov tuniaka modroplutvého, ktorých hmotnosť nepresahuje 30 kg alebo ktorých Smittova dĺžka je menej ako 115 cm, vrátane jedincov, ktorí boli ulovení ako vedľajší úlovok alebo ako úlovok v rámci rekreačného rybolovu.
2.  

Odchylne od odseku 1 platí minimálna ochranná referenčná veľkosť 8 kg alebo Smittova dĺžka 75 cm v prípade týchto jedincov tuniaka modroplutvého:

a) 

jedince tuniaka modroplutvého ulovené vo východnej časti Atlantického oceánu loďami s návnadou a loďami s vlečnými lovnými šnúrami;

b) 

jedince tuniaka modroplutvého ulovené v Stredozemnom mori v rámci maloobjemového pobrežného rybolovu zameraného na čerstvé ryby loďami s návnadou, plavidlami na lov lovnými šnúrami a plavidlami na lov ručnými šnúrami; a

c) 

jedince tuniaka modroplutvého ulovené v Jadranskom mori na chovné účely plavidlami, ktoré sa plavia pod vlajkou Chorvátska.

3.  
Osobitné podmienky uplatňovania výnimky uvedenej v odseku 2 sú uvedené v prílohe I.
4.  
Členské štáty vydajú oprávnenie na rybolov plavidlám, ktoré lovia na základe výnimiek uvedených v odsekoch 2 a 3 prílohy I. Dotknuté plavidlá sa uvádzajú v zozname lovných plavidiel podľa článku 26.
5.  
Ryby menšie, než je minimálna ochranná referenčná veľkosť stanovená v tomto článku, ktoré sa odhodia mŕtve, sa započítajú do kvóty dotknutého členského štátu.

Článok 20

Náhodné úlovky, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

1.  
Všetky lovné plavidlá a pasce, ktoré aktívne lovia tuniaka modroplutvého, môžu odchylne od článku 19 ods. 1 ponechať na palube maximálne 5 % počtu náhodného úlovku tuniaka modroplutvého s hmotnosťou medzi 8 a 30 kg alebo prípadne so Smittovou dĺžkou od 75 do 115 cm.
2.  
Percentuálny podiel 5 % uvedený v odseku 1 sa vypočíta na základe celkových úlovkov tuniaka modroplutvého, ponechaných na palube plavidla alebo v pasci kedykoľvek po každej rybolovnej operácii.
3.  
Náhodné úlovky sa odpočítavajú od kvóty členského štátu zodpovedného za dané lovné plavidlo alebo za danú pascu.
4.  
Na náhodné úlovky tuniaka modroplutvého, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť sa uplatňujú články 31, 33, 34 a 35.

Článok 21

Vedľajšie úlovky

1.  
Každý členský štát prijme v rámci svojej kvóty opatrenia vzhľadom na vedľajšie úlovky tuniaka modroplutvého, ktoré Komisii oznámi pri predložení svojho rybolovného plánu.
2.  
Úroveň povolených vedľajších úlovkov, ktorá nesmie presiahnuť 20 % celkového úlovku na palube na konci každého rybárskeho výjazdu, a metodika, ktorá sa používa na výpočet týchto vedľajších úlovkov v pomere k celkovému úlovku na palube, sa presne vymedzí v ročnom rybolovnom pláne, ako sa uvádza v článku 11. Percentuálny podiel vedľajších úlovkov možno počítať podľa hmotnosti alebo počtu jedincov. Výpočet podľa počtu jedincov sa vzťahuje len na tuniaka a makrelovité ryby, s ktorými hospodári ICCAT. Úroveň povolených vedľajších úlovkov v prípade flotily plavidiel, ktoré vykonávajú maloobjemový pobrežný rybolov, sa môže vypočítať na ročnom základe.
3.  
Všetky vedľajšie úlovky mŕtvych jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré sú ponechané na palube alebo odhodené, sa odpočítajú od kvóty vlajkového členského štátu, zaznamenajú sa a oznámia Komisii v súlade s článkami 31 a 32.
4.  
V prípade členských štátov, ktoré nemajú pridelenú kvótu na lov tuniaka modroplutvého, sa tieto vedľajšie úlovky odpočítavajú od osobitnej kvóty Únie na vedľajšie úlovky tuniaka modroplutvého stanovenej v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ a s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
5.  
Ak je celková kvóta pridelená členskému štátu vyčerpaná, lov tuniaka modroplutvého plavidlami plaviacimi sa pod jeho vlajkou nie je povolený a tento členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie vypúšťania tuniakov modroplutvých ulovených ako vedľajší úlovok. Ak bola vyčerpaná osobitná kvóta Únie na vedľajšie úlovky tuniaka modroplutvého stanovená v súlade s článkom 43 ods. 3 ZFEÚ a článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, lov tuniaka modroplutvého plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členských štátov bez kvóty na tuniaka modroplutvého je zakázaný a tieto členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie vypúšťania tuniakov modroplutvých ulovených ako vedľajší úlovok. V takých prípadoch sa spracovanie a obchodné využitie mŕtvych jedincov tuniaka modroplutvého zakazuje a všetky úlovky sa zaznamenávajú. Členské štáty každoročne hlásia informácie o takýchto množstvách vedľajších úlovkov mŕtvych jedincov tuniaka modroplutvého Komisii, ktorá tieto informácie postúpi sekretariátu ICCAT.
6.  
Plavidlá, ktoré aktívne nelovia tuniaka modroplutvého, jasne oddeľujú akékoľvek množstvo tuniaka modroplutvého ponechané na palube od iných druhov, aby kontrolné orgány mohli monitorovať dodržiavanie súladu s týmto článkom. Uvedené vedľajšie úlovky možno uvádzať na trh, ak k nim existuje sprievodný elektronický BCD.

▼M1

Článok 21a

Zákaz ponechávania tuniaka modroplutvého na palube podporných plavidiel

Podporné plavidlá nesmú ponechávať na palube ani prepravovať tuniaka modroplutvého

▼B

Článok 22

Používanie vzdušných prostriedkov

Používanie vzdušných prostriedkov vrátane lietadiel, vrtuľníkov alebo akýchkoľvek typov bezpilotných vzdušných prostriedkov na vyhľadávanie tuniaka modroplutvého sa zakazuje.

KAPITOLA IV

Rekreačný rybolov

Článok 23

Osobitná kvóta pre rekreačný rybolov

▼M1

1.  
Členské štáty môžu vo vhodných prípadoch prideliť osobitnú kvótu na rekreačný rybolov. Pri takomto prideľovaní sa zohľadnia možné mŕtve jedince tuniaka modroplutvého, a to aj pri rybolove s púšťaním rýb. Členské štáty informujú Komisiu o pridelení kvót na rekreačný rybolov pri predkladaní svojich rybolovných plánov.

▼B

2.  
Úlovky mŕtvych jedincov tuniaka modroplutvého sa musia nahlásiť a započítajú sa do kvóty členského štátu.

Článok 24

Osobitné podmienky rekreačného rybolovu

▼M1

1.  

Členské štáty s kvótou na lov tuniaka modroplutvého pridelenou na rekreačný rybolov regulujú takýto rybolov tým, že plavidlám vydávajú oprávnenia na rybolov na účely rekreačného rybolovu. Členské štáty na žiadosť ICCAT sprístupnia Komisii zoznam tých plavidiel, ktorým bolo udelené oprávnenie na rybolov tuniaka modroplutvého. Komisia zašle uvedený zoznam v elektronickej podobe komisii ICCAT. Zoznam obsahuje tieto informácie o každom plavidle:

a) 

názov plavidla;

b) 

registračné číslo;

c) 

číslo záznamu v registri ICCAT (ak existuje);

d) 

predchádzajúci názov (ak existuje);

e) 

mená a adresy vlastníkov a prevádzkovateľov.

▼B

2.  
V rámci rekreačného rybolovu je zakázané loviť, ponechávať na palube, prekladať alebo vyloďovať viac ako jedného jedinca tuniaka modroplutvého na plavidlo na deň.
3.  
Uvádzanie na trh tuniaka modroplutvého uloveného v rámci rekreačného rybolovu sa zakazuje.

▼M1

4.  
Každý členský štát zaznamenáva údaje o úlovkoch vrátane hmotnosti každého jedinca tuniaka modroplutvého uloveného v rámci rekreačného rybolovu a do 30. júna každého roka Komisii oznamuje údaje za predchádzajúci rok. Komisia uvedené informácie postupuje sekretariátu ICCAT.

▼B

5.  
Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby v najväčšej možnej miere zabezpečil vypúšťanie živých, najmä mladých jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré boli ulovené v rámci rekreačného rybolovu. Tuniak modroplutvý sa vyloďuje celý, bez žiabier a/alebo vypitvaný.

Článok 25

Odchyt, značkovanie a vypustenie

1.  
Odchylne od článku 23 ods. 1 členské štáty, ktoré povoľujú v severovýchodnej časti Atlantického oceánu rybolov, pri ktorom sa ulovené ryby vypustia na slobodu, vykonávaný plavidlami pre športový rybolov, môžu obmedzenému počtu plavidiel pre športový rybolov výlučne povoliť cielený lov tuniaka modroplutvého na účely odchytu, značkovania a vypustenia bez potreby prideľovať im osobitné kvóty. Tieto plavidlá musia pôsobiť v rámci vedeckého projektu výskumného ústavu, ktorý je súčasťou vedeckého výskumného programu. Výsledky projektu sa oznamujú relevantným orgánom vlajkového členského štátu.
2.  
Plavidlá, ktoré vykonávajú vedecký výskum na základe výskumného programu ICCAT týkajúceho sa tuniaka modroplutvého, sa nepovažujú za plavidlá vykonávajúce činnosti súvisiace s odchytom, značkovaním a vypustením, ako sa uvádza v odseku 1.
3.  

Členské štáty, ktoré povoľujú činnosti súvisiace s odchytom, značkovaním a vypustením:

a) 

predložia opis týchto činností a s nimi súvisiacich opatrení ako neoddeliteľnú súčasť svojich rybolovných plánov a plánov inšpekcií uvedených v článkoch 12 a 15;

b) 

pozorne monitorujú činnosti dotknutých plavidiel s cieľom zabezpečiť, aby boli v súlade s týmto nariadením;

c) 

zabezpečia, aby úkony súvisiace so značkovaním a vypustením vykonávali školení pracovníci s cieľom zaistiť vysokú mieru prežitia značkovaných jedincov; a

d) 

každoročne do 30. júna predložia Komisii výročnú správu o vykonaných vedeckých činnostiach; Komisia správu postúpi sekretariátu ICCAT 60 dní pred zasadnutím SCRS v nasledujúcom roku.

4.  
Každý jedinec tuniaka modroplutvého, ktorý uhynie počas činností súvisiacich s odchytom, značkovaním a vypustením, sa musí nahlásiť a odpočíta sa od kvóty vlajkového členského štátu.

KAPITOLA V

Kontrolné opatrenia

Oddiel 1

zoznamy a registre plavidiel a pascí

Článok 26

Zoznamy a registre plavidiel

▼M1

1.  

Každý rok jeden mesiac pred začiatkom obdobia platnosti oprávnenia na rybolov členské štáty predložia Komisii tieto zoznamy plavidiel:

a) 

zoznam všetkých lovných plavidiel, ktoré aktívne lovia tuniaka modroplutvého; a

b) 

zoznam všetkých ostatných plavidiel, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace s tuniakom modroplutvým, okrem lovných plavidiel.

Každý zoznam plavidiel obsahuje tieto informácie:

a) 

názov a registračné číslo plavidla;

b) 

špecifikácia druhu plavidla, pričom sa rozlišuje aspoň medzi lovnými plavidlami, vlečnými plavidlami, pomocnými plavidlami, podpornými plavidlami a spracovateľskými plavidlami;

c) 

dĺžka a hrubá registrovaná priestornosť (GRT) alebo, ak je to možné, hrubá priestornosť (GT);

d) 

číslo IMO (v náležitých prípadoch);

e) 

použitý výstroj (ak existuje);

f) 

predchádzajúca vlajka (ak existuje);

g) 

predchádzajúci názov (ak existuje);

h) 

všetky údaje o predchádzajúcom výmaze z iných registrov;

i) 

medzinárodný rádiový volací znak (ak existuje);

j) 

meno a adresy vlastníkov a prevádzkovateľov; a

k) 

obdobie, počas ktorého je povolené loviť, vykonávať súvisiace činnosti a prepravovať tuniaka modroplutvého na účely chovu.

Komisia postúpi uvedené informácie sekretariátu ICCAT 15 dní pred začiatkom rybolovnej činnosti, aby bolo možné zapísať plavidlá zaradené do uvedených zoznamov do registra ICCAT pre oprávnené plavidlá a v relevantných prípadoch do registra ICCAT pre plavidlá s celkovou dĺžkou 20 metrov alebo viac, ktoré majú oprávnenie pôsobiť v oblasti dohovoru.

▼B

2.  
Počas kalendárneho roka môže byť rybárske plavidlo uvedené v obidvoch zoznamoch uvedených v odseku 1 pod podmienkou, že nie je uvedené v obidvoch zoznamoch súčasne.
3.  
Informácie o plavidlách uvedených v odseku 1 písm. a) a b) obsahujú názov plavidla a číslo v registri rybárskej flotily Únie (ďalej len „CFR“) ako je vymedzené v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/218 ( 3 ).
4.  
Komisia nebude akceptovať žiadne spätne predložené návrhy zoznamov uvedených v odseku 1.

▼M1

5.  

Dodatočné zmeny zoznamov uvedených v odseku 1 a informácií uvedených v odsekoch 1 a 3 v priebehu kalendárneho roka sa akceptujú len v prípadoch, keď oznámenému rybárskemu plavidlu bránia v účasti na rybolove legitímne prevádzkové dôvody alebo zásah vyššej moci. Za takýchto okolností dotknutý členský štát o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Komisiu, pričom uvedie:

a) 

úplné údaje o rybárskom plavidle alebo plavidlách, ktorými sa má nahradiť dané plavidlo; a

b) 

podrobné vysvetlenie dôvodu na nahradenie plavidla, ako aj všetky relevantné podporné dôkazy alebo podklady.

▼B

6.  
Komisia v prípade potreby v priebehu roka upraví informácie o plavidlách uvedené v odseku 1 tohto článku tým, že sekretariátu ICCAT poskytne aktualizované informácie v súlade s článkom 7 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/2403.

Článok 27

Oprávnenia na rybolov pre plavidlá

1.  
Členské štáty vydávajú oprávnenia na rybolov plavidlám uvedeným v jednom zo zoznamov uvedených v článku 26 ods. 1 a 5. Oprávnenia na rybolov obsahujú aspoň informácie uvedené v prílohe VII a vydávajú sa vo formáte stanovenom v danej prílohe. Členské štáty zabezpečia, aby informácie uvedené v oprávnení na rybolov boli presné a v súlade s týmto nariadením.
2.  
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 21 ods. 6, rybárske plavidlá Únie, ktoré nie sú zapísané v registri ICCAT podľa článku 26 ods. 1, sa nepovažujú za oprávnené loviť, ponechávať na palube, prekladať, prepravovať, premiestňovať, spracúvať ani vyloďovať tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori.
3.  
Vlajkový členský štát odoberie oprávnenie na rybolov tuniaka modroplutvého vydané plavidlu a môže žiadať, aby sa plavidlo ihneď dostavilo do prístavu, ktorý mu určí, keď sa individuálna kvóta pridelená plavidlu vyčerpá.

Článok 28

Zoznamy a registre pascí s oprávnením na rybolov tuniaka modroplutvého

▼M1

1.  
Každý členský štát v rámci svojich rybolovných plánov elektronicky predloží Komisii zoznam pascí s oprávnením na rybolov tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori. Uvedený zoznam obsahuje názov a registračné číslo pascí a zemepisné súradnice polygónu pasce. Komisia uvedené informácie postúpi sekretariátu ICCAT, aby sa dané pasce mohli zapísať do registra ICCAT pre pasce s oprávnením na rybolov tuniaka modroplutvého.

▼B

2.  
Členské štáty vydávajú oprávnenia na rybolov pre pasce uvedené v zozname uvedenom v odseku 1. Oprávnenia na rybolov obsahujú aspoň informácie uvedené v prílohe VII a vydávajú sa vo formáte stanovenom v danej prílohe. Členské štáty zabezpečia, aby informácie uvedené v oprávnení na rybolov boli presné a v súlade s týmto nariadením.
3.  
Pasce Únie, ktoré nie sú zapísané v registri ICCAT pre pasce oprávnené na lov tuniaka modroplutvého, sa nepovažujú za oprávnené na vykonávanie tohto lovu vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori. Zakazuje sa ponechávať na palube, premiestňovať, umiestňovať do klietok alebo vyloďovať jedince tuniaka modroplutvého ulovené týmito pascami.
4.  
Vlajkový členský štát odoberie oprávnenie na rybolov tuniaka modroplutvého vydané pre pasce, keď sa ich pridelená kvóta považuje za vyčerpanú.

▼M1

5.  
Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii každé doplnenie svojho zoznamu pascí s oprávnením na lov tuniaka modroplutvého, každé vyradenie z tohto zoznamu a každú zmenu tohto zoznamu. Komisia bezodkladne postúpi takéto zmeny sekretariátu ICCAT.

Článok 28a

Zoznamy a register fariem

1.  

Každý členský štát v rámci svojho rybolovného plánu elektronicky predloží Komisii zoznam fariem s oprávnením na vykonávanie činností súvisiacich s tuniakom modroplutvým vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori. Uvedený zoznam obsahuje tieto informácie:

a) 

názov farmy;

b) 

registračné číslo;

c) 

mená a adresy vlastníkov a prevádzkovateľov;

d) 

násadovú a celkovú chovnú kapacitu pridelenú jednotlivým farmám;

e) 

zemepisné súradnice oblastí s oprávnením na chovné činnosti; a

f) 

stav farmy (aktívna alebo neaktívna).

Komisia postúpi uvedené informácie sekretariátu ICCAT, aby sa dané farmy mohli zapísať do registra ICCAT pre chovné zariadenia tuniaka modroplutvého.

2.  
Farmy, ktoré nie sú zapísané v registri ICCAT pre chovné zariadenia tuniaka modroplutvého, sa nepovažujú za oprávnené na vykonávanie činností súvisiacich s tuniakom modroplutvým vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori.
3.  
Chovné činnosti vrátane kŕmenia na účely výkrmu alebo výlovu sa nepovoľujú mimo zemepisných súradníc schválených pre chovné činnosti.
4.  
Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii každé doplnenie svojich zoznamov fariem, každé vyradenie z týchto zoznamov a každú zmenu týchto zoznamov. Komisia bezodkladne postúpi takéto zmeny sekretariátu ICCAT.
5.  
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa žiaden jedinec tuniaka modroplutvého neumiestnil na farmu, ktorá nie je zapísaná v registri ICCAT pre chovné zariadenia tuniaka modroplutvého, a aby tieto farmy neprijímali tuniaka modroplutvého z plavidiel, ktoré nie sú zapísané v registri ICCAT pre plavidlá. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zákaz akýchkoľvek činností na farmách, ktoré nie sú zaregistrované v registri ICCAT pre chovné zariadenia tuniaka modroplutvého.

▼B

Článok 29

Informácie o rybolovných činnostiach

1.  

Každý rok do 15. júla každý členský štát Komisii predloží podrobné informácie o úlovkoch tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori za predchádzajúci rok. Komisia postúpi tieto informácie sekretariátu ICCAT do 31. júla každého roka. Uvedené informácie zahrňujú:

a) 

názov a registračné číslo ICCAT každého lovného plavidla;

b) 

obdobie platnosti oprávnenia alebo oprávnení každého lovného plavidla;

c) 

celkové úlovky každého lovného plavidla za celé obdobie platnosti oprávnenia alebo oprávnení, a to aj v prípade nulového úlovku;

d) 

celkový počet dní, ktoré každé lovné plavidlo strávilo rybolovom vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori za celé obdobie platnosti oprávnenia alebo oprávnení; a

e) 

celkový úlovok mimo obdobia platnosti oprávnenia (vedľajší úlovok).

2.  

Členské štáty v prípade rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a ktoré nemajú oprávnené aktívne loviť tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori, ktoré však ulovili jedince tuniaka modroplutvého v rámci vedľajšieho úlovku, predložia Komisii tieto informácie:

a) 

názov a registračné číslo ICCAT plavidla alebo, ak nie je zapísané v registri ICCAT, jeho vnútroštátne registračné číslo; a

b) 

celkové úlovky tuniaka modroplutvého.

3.  
Členské štáty oznámia Komisii všetky informácie o akýchkoľvek plavidlách, na ktoré sa nevzťahujú odseky 1 a 2, v prípade ktorých sa však vie alebo predpokladá, že vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori lovili tuniaka modroplutvého. Komisia pošle uvedené informácie sekretariátu ICCAT hneď, ako budú k dispozícii.

Článok 30

Spoločné rybolovné operácie

1.  
Všetky spoločné rybolovné operácie zamerané na tuniaka modroplutvého sa povoľujú len v prípade, ak zúčastnené plavidlá majú zodpovedajúce oprávnenie od vlajkového členského štátu alebo vlajkových členských štátov. Na získanie oprávnenia musí byť každé plavidlo na lov vakovou sieťou vybavené na lov tuniaka modroplutvého, musí mať pridelenú individuálnu kvótu a musí spĺňať ohlasovacie povinnosti stanovené v článku 32.
2.  
Kvóta pridelená spoločnej rybolovnej operácii sa rovná celkovým kvótam prideleným zúčastneným plavidlám na lov vakovou sieťou.
3.  
Plavidlá Únie na lov vakovou sieťou sa nezúčastňujú na spoločných rybolovných operáciách s plavidlami na lov vakovou sieťou iných zmluvných strán.
4.  

Formulár žiadosti o povolenie účasti na spoločnej rybolovnej operácii sa uvádza v prílohe IV. Každý členský štát musí prijať opatrenia potrebné na to, aby od svojich plavidiel na lov vakovou sieťou, ktoré sa zúčastňujú na spoločnej rybolovnej operácii, získal tieto informácie:

a) 

požadované obdobie platnosti oprávnenia na spoločnú rybolovnú operáciu;

b) 

totožnosť zúčastnených prevádzkovateľov;

c) 

kvóty jednotlivých plavidiel;

d) 

kľúč, podľa ktorého sa úlovky rozdelia medzi plavidlá; a

e) 

informácie o farmách určenia.

5.  
Každý členský štát najneskôr 10 dní pred začiatkom spoločnej rybolovnej operácie predloží Komisii informácie uvedené v odseku 4 vo formáte stanovenom v prílohe IV. Komisia tieto informácie najmenej päť dní pred začiatkom rybolovnej operácie postúpi sekretariátu ICCAT a vlajkovému členskému štátu ostatných rybárskych plavidiel zúčastnených na spoločnej rybolovnej operácii.
6.  
V prípade vyššej moci sa na informácie o farmách určenia neuplatňuje lehota stanovená v odseku 5. V takýchto prípadoch členské štáty Komisii predložia aktualizované informácie hneď, ako to bude možné, spolu s opisom udalostí predstavujúcich vyššiu moc. Komisia postúpi dané informácie sekretariátu ICCAT.

Oddiel 2

zaznamenávanie úlovkov

Článok 31

Požiadavky na záznamy

1.  
Kapitáni lovných plavidiel Únie vedú rybársky denník o ich operáciách v súlade s článkami 14, 15, 23 a 24 nariadenia (ES) č. 1224/2009 a s oddielom A prílohy II k tomuto nariadeniu.
2.  
Kapitáni vlečných plavidiel, pomocných plavidiel a spracovateľských plavidiel Únie zaznamenávajú svoje činnosti v súlade s požiadavkami stanovenými v oddieloch B, C a D prílohy II.

Článok 32

Hlásenia o úlovkoch zasielané kapitánmi a prevádzkovateľmi pascí

1.  
Kapitáni lovných plavidiel Únie, ktoré aktívne lovia, zasielajú svojim vlajkovým členským štátom denné hlásenia o úlovkoch v priebehu celého obdobia, počas ktorého majú oprávnenie na lov tuniaka modroplutvého. Tieto správy nie sú povinné pre plavidlá v prístave, s výnimkou prípadu, keď sa zúčastňujú na spoločnej rybolovnej operácii. Údaje v hláseniach sa preberajú z rybárskych denníkov a obsahujú dátum, čas, polohu (zemepisnú šírku a dĺžku) a hmotnosť a počet jedincov tuniaka modroplutvého ulovených v oblasti dohovoru vrátane vypustených rýb a odhodených mŕtvych rýb. Kapitáni hlásenia posielajú vo formáte uvedenom v prílohe III alebo vo formáte požadovanom členským štátom.
2.  
Kapitáni plavidiel na lov vakovou sieťou zostavujú denné hlásenia o úlovkoch podľa odseku 1 o každej rybolovnej operácii vrátane operácií s nulovým úlovkom. Kapitán plavidla alebo jeho splnomocnení zástupcovia tieto hlásenia za predchádzajúci deň posielajú svojmu vlajkovému členskému štátu do 9.00 hod. UTC.
3.  
Prevádzkovatelia pascí alebo ich splnomocnení zástupcovia, ktorí aktívne lovia tuniaky modroplutvé, zostavujú denné hlásenia a zasielajú ich svojmu vlajkovému členskému štátu každých 48 hodín počas celého obdobia platnosti ich oprávnenia na lov tuniaka modroplutvého. Tieto hlásenia obsahujú registračné číslo ICCAT pasce, dátum a čas úlovku, hmotnosť a počet ulovených jedincov tuniaka modroplutvého vrátane nulového úlovku, vypustených jedincov a odhodených mŕtvych rýb. Tieto informácie pošlú vo formáte stanovenom v prílohe III.
4.  
Kapitáni lovných plavidiel iných než plavidiel na lov vakovou sieťou posielajú svojmu vlajkovému členskému štátu hlásenia podľa odseku 1 do utorka do 12.00 hod. UTC za predchádzajúci týždeň končiaci nedeľou.

Oddiel 3

vyloďovanie a prekládky

Článok 33

Určené prístavy

1.  
Každý členský štát, ktorému boli pridelené kvóty na lov tuniaka modroplutvého, určí prístavy, kde je povolené vyloďovať alebo prekladať tuniaka modroplutvého. Informácie o určených prístavoch sa zahrnú do ročného rybolovného plánu uvedeného v článku 11. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o každej zmene informácií týkajúcich sa určených prístavov. Komisia tieto informácie bezodkladne oznámi sekretariátu ICCAT.
2.  

Na stanovenie prístavu ako určeného prístavu musí členský štát, v ktorom sa daný prístav nachádza, zabezpečiť, že budú splnené tieto podmienky:

a) 

stanovené časy vylodenia a prekládky;

b) 

stanovené miesta vylodenia a prekládky; a

c) 

stanovené postupy inšpekcií a dozoru, ktorými sa zabezpečuje kompletná inšpekcia počas celého vylodenia a prekládky a na všetkých miestach vylodenia a prekládky v súlade s článkom 35.

3.  
Zakazuje sa vyloďovať alebo prekladať akékoľvek množstvo tuniaka modroplutvého uloveného vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori z lovných plavidiel, ako aj zo spracovateľských a pomocných plavidiel na iných miestach než v prístavoch, ktoré určili zmluvné strany a členské štáty. Výnimočne možno mŕtveho jedinca tuniaka modroplutvého vyloveného z pasce alebo klietky prepraviť na spracovateľské plavidlo s použitím pomocného plavidla, pokiaľ sa takáto preprava stane za prítomnosti kontrolného orgánu.

▼M1

4.  
Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté právo prístupu do prístavu podľa medzinárodného práva pre rybárske plavidlá v núdzi alebo pri zásahu vyššej moci.

▼B

Článok 34

Predchádzajúce oznámenie vylodenia

1.  
Na kapitánov rybárskych plavidiel Únie s celkovou dĺžkou 12 metrov alebo viac, ktoré sú zapísané v zozname plavidiel uvedenom v článku 26, sa vzťahuje článok 17 nariadenia (ES) č. 1224/2009. Predchádzajúce oznámenie podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1224/2009 sa zašle príslušnému orgánu členského štátu (vrátane vlajkového členského štátu) alebo zmluvnej strane, ktorých prístavy alebo zariadenia na vylodenie chcú použiť.

▼M1

2.  

Pred vplávaním do prístavu kapitáni rybárskych plavidiel Únie vrátane spracovateľských plavidiel a pomocných plavidiel zapísaných v zozname plavidiel uvedenom v článku 26, alebo ich zástupcovia, oznámia najneskôr štyri hodiny pred predpokladaným časom príchodu do prístavu príslušnému orgánu ich vlajkového členského štátu alebo zmluvnej strany, ktorých prístavy alebo zariadenia na vylodenie chcú využiť, minimálne tieto informácie:

a) 

predpokladaný dátum a čas príchodu;

b) 

predpokladané množstvo tuniaka modroplutvého na palube;

c) 

informácie o geografickej oblasti, z ktorej úlovok pochádza.

▼B

3.  
V prípade, že sú členské štáty podľa príslušného práva Únie oprávnené uplatňovať kratšiu oznamovaciu lehotu, než je lehota štyroch hodín pred predpokladaným časom príchodu, odhadované množstvá tuniaka modroplutvého ponechané na palube sa môžu oznámiť v tejto príslušnej lehote pred príchodom do prístavu. Ak je rybolovná oblasť menej než štyri hodiny od prístavu, odhadované množstvá tuniaka modroplutvého ponechané na palube možno zmeniť kedykoľvek pred príchodom.
4.  
Orgány prístavného členského štátu vedú záznamy o všetkých predchádzajúcich oznámeniach za aktuálny rok.

▼M1

5.  
Všetky vylodenia v Únii kontrolujú príslušné kontrolné orgány prístavného členského štátu, pričom v prípade istého percentuálneho podielu vykonajú inšpekciu na základe systému posudzovania rizík, ktorý zohľadňuje kvóty, veľkosť flotily a rybolovné úsilie. Podrobné informácie o takomto systéme kontroly prijatom jednotlivými členskými štátmi sa uvádzajú v ich ročnom monitorovacom, kontrolnom a inšpekčnom pláne uvedenom v článku 14.

▼B

6.  
Kapitáni lovných plavidiel Únie bez ohľadu na celkovú dĺžku plavidla do 48 hodín od dokončenia vylodenia predložia vyhlásenie o vylodení príslušným orgánom toho členského štátu alebo zmluvnej strany, v ktorých prístave sa vylodenie uskutočnilo, a aj svojmu vlajkovému členskému štátu. Kapitán lovného plavidla Únie zodpovedá za úplnosť a presnosť vyhlásenia a potvrdzuje ich. Vo vyhlásení o vylodení sa ako minimálna požiadavka uvádza množstvo vyložených tuniakov modroplutvých a oblasť, v ktorej boli ulovené. Všetky vylodené úlovky sa vážia. Prístavný členský štát zašle záznam o vylodení orgánom vlajkového členského štátu alebo zmluvnej strany do 48 hodín po skončení vylodenia.

Článok 35

Prekládky

1.  
Prekládky na mori vykonávané rybárskymi plavidlami Únie, ktoré na palube prevážajú úlovky tuniaka modroplutvého, alebo plavidlami tretích krajín vo vodách Únie sú zakázané za každých okolností.
2.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 52 ods. 2 a 3 a články 54 a 57 nariadenia (EÚ) 2017/2107, rybárske plavidlá môžu úlovky tuniaka modroplutvého prekladať iba v určených prístavoch v zmysle článku 33 tohto nariadenia.
3.  
Kapitán prijímajúceho rybárskeho plavidla alebo zástupca kapitána relevantným orgánom prístavného štátu aspoň 72 hodín pred predpokladaným časom príchodu do prístavu poskytne informácie uvedené vo vzore vyhlásenia o prekládke uvedenom prílohe V. Na každú prekládku je potrebné predchádzajúce povolenie od vlajkového členského štátu alebo vlajkovej zmluvnej strany dotknutého prekladajúceho rybárskeho plavidla. Kapitán prekladajúceho plavidla okrem toho v čase prekládky informuje svoj vlajkový členský štát alebo zmluvnú stranu o dátumoch vyžadovaných podľa prílohy V.
4.  
Prístavný členský štát pri príchode prijímajúceho plavidla vykoná jeho inšpekciu a skontroluje množstvo a dokumentáciu k prekládke.

▼M1

5.  
Kapitáni rybárskych plavidiel Únie zapojených do operácií prekládky, alebo ich zástupcovia, vyplnia a postúpia príslušným orgánom svojich vlajkových členských štátov vyhlásenie ICCAT o prekládke najneskôr do päť pracovných dní odo dňa prekládky v prístave. Kapitáni prekladajúcich rybárskych plavidiel, alebo ich zástupcovia, vyplnia vyhlásenie ICCAT o prekládke v súlade s formátom uvedeným v prílohe V. Vyhlásenie ICCAT o prekládke sa prepojí s elektronickým BCD s cieľom uľahčiť krížovú kontrolu údajov, ktoré sú v ňom uvedené.

▼B

6.  
Prístavný členský štát do piatich dní po skončení prekládky zašle záznam o prekládke vlajkovému členskému štátu alebo orgánu zmluvnej strany prekladajúceho rybárskeho plavidla.
7.  
Príslušné orgány členského štátu určeného prístavu vykonajú inšpekcie všetkých prekládok.

Oddiel 4

povinnosť podávať hlásenia

▼M1

Článok 36

Hlásenia o úlovkoch predkladané členskými štátmi

Každý členský štát predkladá Komisii každé dva týždne hlásenia o úlovkoch. Uvedené hlásenia obsahujú údaje požadované podľa článku 32, pokiaľ ide o pasce a lovné plavidlá. Informácie sú štruktúrované podľa typu výstroja. Komisia bezodkladne postúpi uvedené informácie sekretariátu ICCAT.

▼B

Článok 37

Informácie o vyčerpaní kvót

1.  
Okrem dodržiavania súladu s článkom 34 nariadenia (ES) č. 1224/2009 každý členský štát takisto informuje Komisiu, keď sa kvóta pridelená zoskupeniu podľa výstroja považuje za vyčerpanú na 80 %.
2.  
Okrem dodržiavania súladu s článkom 35 nariadenia (ES) č. 1224/2009 každý členský štát takisto informuje Komisiu, keď sa kvóta pridelená zoskupeniu podľa výstroja alebo na spoločnú rybolovnú operáciu alebo plavidlu na lov vakovou sieťou považuje za vyčerpanú. K týmto informáciám treba pripojiť úradný doklad preukazujúci, že členský štát vydal zákaz rybolovu alebo výzvu dostaviť sa späť do prístavu pre flotilu, zoskupenie podľa výstroja, spoločnú rybolovnú operáciu alebo plavidlá s individuálnou kvótou s jednoznačným uvedením dátumu a času zákazu rybolovu.
3.  
Komisia informuje sekretariát ICCAT o dátumoch, keď bola vyčerpaná kvóta Únie na lov tuniaka modroplutvého.

Oddiel 5

programy pozorovateľov

Článok 38

Program národných pozorovateľov

1.  

Každý členský štát zabezpečuje, aby národní pozorovatelia, ktorým bol vydaný úradný doklad totožnosti a ktorí svoju činnosť vykonávajú na rybárskych plavidlách a pasciach, ktorými sa aktívne loví tuniak modroplutvý, boli prítomní aspoň:

a) 

na palube 20 % ich aktívnych plavidiel s pelagickými vlečnými sieťami (nad 15 metrov);

b) 

na palube 20 % ich aktívnych plavidiel s lovnými šnúrami (nad 15 metrov);

c) 

na palube 20 % ich aktívnych lodí s návnadou (nad 15 metrov);

d) 

na palube 100 % vlečných plavidiel;

e) 

pri 100 % operácií výlovu z pascí.

Členské štáty, ktoré majú menej než päť lovných plavidiel patriacich do kategórií uvedených v prvom pododseku písm. a), b) a c) a sú oprávnené aktívne loviť tuniaka modroplutvého, zabezpečujú, aby národní pozorovatelia vykonávajúci svoju činnosť boli prítomní aspoň 20 % času, keď plavidlá aktívne lovia tuniaka modroplutvého.

▼M1

2.  
Odchylne od odseku 1 pri vypúšťaní tuniakov z fariem sú na vlečných plavidlách prítomní len regionálni pozorovatelia ICCAT, ako sa uvádza v článku 39.
3.  
Povinnosti, zodpovednosti a úlohy národných pozorovateľov sú uvedené v prílohe VIII.

▼B

4.  
Údaje a informácie získané v rámci programu pozorovateľov každého členského štátu sa postúpia Komisii. Komisia náležite postúpi uvedené údaje a informácie SCRS alebo sekretariátu ICCAT.

▼M1

5.  

Na účely tohto článku členské štáty zabezpečia:

a) 

časovo a priestorovo reprezentatívne pokrytie so zreteľom na vlastnosti jednotlivých flotíl a druhov rybolovu, s cieľom zabezpečiť pre Komisiu primerané a vhodné údaje a informácie o úlovku, rybolovnom úsilí a o ďalších vedeckých a riadiacich aspektoch;

b) 

spoľahlivé protokoly zberu údajov;

c) 

aby sa pozorovatelia ujali výkonu svojich povinností až po absolvovaní riadnej odbornej prípravy a po schválení;

d) 

aby pozorovatelia pred začatím výkonu svojich povinností dostali zoznam kontaktov v rámci príslušného orgánu členského štátu, kde majú nahlasovať svoje pozorovania;

e) 

aby čo možno najmenej dochádzalo k narušeniu operácií plavidiel a pascí, ktorými sa vykonáva rybolov v oblasti dohovoru;

f) 

aby kapitáni rybárskych plavidiel a prevádzkovatelia pascí umožnili pozorovateľom prístup k elektronickým komunikačným prostriedkom na palube rybárskych plavidiel alebo na pasciach.

▼B

Článok 39

Program regionálnych pozorovateľov ICCAT

1.  
Členské štáty zabezpečia účinné vykonávanie programu regionálnych pozorovateľov ICCAT, ako sa uvádza v tomto článku a v prílohe VIII.
2.  

Členský štát zabezpečí prítomnosť regionálneho pozorovateľa ICCAT:

a) 

na všetkých plavidlách na lov vakovou sieťou s oprávnením na rybolov tuniaka modroplutvého;

b) 

pri všetkých premiestneniach jedincov tuniaka modroplutvého z plavidiel na lov vakovou sieťou;

c) 

pri všetkých premiestneniach jedincov tuniaka modroplutvého z pascí do prepravných klietok;

▼M1

d) 

pri všetkých premiestneniach tuniaka modroplutvého z chovnej klietky jednej farmy do prepravných klietok, ktoré sa potom vlečú na inú farmu;

▼B

e) 

pri všetkých operáciách umiestňovania jedincov tuniaka modroplutvého do klietok na farmách;

f) 

pri každom výlove jedincov tuniaka modroplutvého z fariem; a

g) 

pri vypúšťaní jedincov tuniaka modroplutvého z chovných klietok do mora.

▼M1

2a.  
Odchylne od odseku 1 môže príslušný členský štát povoliť výlov z fariem do 1 000  kg denne a do maximálne 50 ton na farmu ročne na účely zásobovania trhu s čerstvým tuniakom modroplutvým za predpokladu, že oprávnený národný inšpektor z členského štátu farmy je prítomný na mieste pri 100 % takýchto výlovov a kontroluje celú operáciu. Uvedený oprávnený národný inšpektor tiež potvrdí vylovené množstvá v systéme elektronického BCD. V takýchto prípadoch sa nevyžaduje podpis regionálneho pozorovateľa ICCAT v oddiele elektronického BCD týkajúcom sa informácií o výlove.

▼B

3.  
Plavidlá na lov vakovou sieťou, na ktorých nie je prítomný regionálny pozorovateľ ICCAT, nie sú oprávnené vykonávať rybolov tuniaka modroplutvého.

▼M1

4.  
Členské štáty zabezpečia, aby bol na každú farmu pridelený jeden regionálny pozorovateľ ICCAT na celé obdobie operácií umiestňovania do klietok a výlovu. V prípade zásahu vyššej moci a po tom, čo členský štát farmy potvrdí okolnosti, ktoré predstavujú takýto zásah vyššej moci, alebo v prípadoch, keď susediace farmy, ktoré sú schválené a kontrolované tým istým členským štátom farmy, pôsobia spoločne ako jeden celok, môže byť regionálny pozorovateľ ICCAT pridelený viac než jednej farme s cieľom zaručiť kontinuitu činností na farme, ak je zaručené riadne plnenie úloh regionálneho pozorovateľa ICCAT, a to na základe potvrdenia členského štátu farmy.
4a.  
Odchylne od odseku 4 možno v prípade premiestňovania medzi dvoma rôznymi farmami patriacimi pod právomoc toho istého členského štátu prideliť jedného regionálneho pozorovateľa ICCAT na pokrytie celého procesu vrátane premiestnenia rýb do vlečnej prepravnej klietky, vlečenia rýb z odovzdávajúcej farmy na farmu určenia a umiestnenia rýb do klietok na farme určenia. V takom prípade regionálneho pozorovateľa ICCAT nasadí odovzdávajúca farma a náklady znášajú spoločne odovzdávajúca farma aj farma určenia, a to okrem prípadu, keď prevádzkovatelia týchto fariem rozhodnú inak.

▼B

5.  

Úlohou regionálnych pozorovateľov ICCAT je najmä:

a) 

pozorovať a monitorovať, či sú operácie rybolovu a chovu rýb v súlade s príslušnými opatreniami ICCAT na ochranu a hospodárenie, a to aj prostredníctvom prístupu k záznamom stereoskopickej kamery v čase umiestňovania do klietky, ktoré umožňujú merať dĺžku a odhadovať zodpovedajúcu hmotnosť;

b) 

podpisovať vyhlásenia ICCAT o premiestnení a doklady o úlovku tuniaka modroplutvého, ak súhlasia s tým, že obsah daných dokumentov zodpovedá ich vlastným pozorovaniam. V opačnom prípade regionálni pozorovatelia ICCAT potvrdia na vyhláseniach o premiestnení a v dokladoch BCD svoju účasť a určia dôvody svojho nesúhlasu, pričom osobitne uvedú pravidlo (pravidlá) alebo postup (postupy), ktoré neboli dodržané;

c) 

na základe usmernení výboru SCRS vykonávať vedeckú prácu vrátane odberu vzoriek.

▼M1

6.  
Kapitáni, členovia posádky a prevádzkovatelia fariem, pascí a plavidiel nebránia regionálnym pozorovateľom ICCAT pri výkone ich povinností, nezastrašujú ich, nezasahujú do ich činností ani ich nenáležite neovplyvňujú.
7.  
Povinnosti, zodpovednosti a úlohy regionálnych pozorovateľov ICCAT sú uvedené v prílohe VIII.

▼B

Oddiel 6

Operácie premiestňovania

Článok 40

Oprávnenie na premiestnenie

▼M1

1.  

Pred začatím operácie premiestňovania vrátane dobrovoľného premiestňovania zašle odovzdávajúci prevádzkovateľ vlajkovému členskému štátu, členskému štátu farmy alebo členskému štátu pasce predchádzajúce oznámenie o premiestnení, v ktorom uvedie tieto údaje:

a) 

množstvo a odhadovanú hmotnosť jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré sa majú premiestniť;

b) 

názov a registračné číslo ICCAT lovného plavidla, vlečných plavidiel, farmy alebo pasce;

c) 

dátum a miesto úlovku;

d) 

dátum a predpokladaný čas premiestnenia;

e) 

odhadovanú polohu (zemepisná šírka a dĺžka), kde sa premiestnenie uskutoční, a čísla zdrojových a cieľových klietok;

f) 

názov a číslo ICCAT farmy určenia;

g) 

názov a číslo ICCAT odovzdávajúcej farmy v prípade premiestnenia z chovnej klietky do prepravnej klietky;

h) 

čísla oboch chovných klietok a všetkých príslušných prepravných klietok v prípade premiestnenia v rámci farmy.

▼M1 —————

▼M1

3.  
Všetkým klietkam používaným pri operáciách premiestňovania a pri súvisiacej preprave živých jedincov tuniaka modroplutvého sa pridelí jedinečné identifikačné číslo uvedené v článku 45c.

▼B

4.  
Členský štát, ktorému sa zaslalo oznámenie o premiestnení podľa odseku 1, pridelí a oznámi kapitánovi rybárskeho plavidla, resp. prevádzkovateľovi pasce alebo farmy, číslo oprávnenia na každú operáciu premiestňovania. Číslo oprávnenia pozostáva z troch písmen kódu členského štátu, štyroch číslic označujúcich rok a troch písmen, ktoré znamenajú oprávnenie (AUT) alebo zamietnutie (NEG), za ktorými nasleduje poradové číslo.

▼M1

5.  
Členský štát uvedený v odseku 1 do 48 hodín od predloženia predchádzajúceho oznámenia o premiestnení udelí alebo zamietne oprávnenie na premiestnenie. Premiestňovanie sa nezačne bez čísla predchádzajúceho oprávnenia, v ktorom sa uvádza vydanie oprávnenia (AUT).

▼B

6.  
Oprávnenie na premiestnenie nemá vplyv na potvrdenie operácie umiestňovania do klietok.

▼M1

7.  
Dobrovoľné a kontrolné premiestnenia nepodliehajú novému oprávneniu na premiestnenie.

▼B

Článok 41

▼M1

Zamietnutie udeliť oprávnenie na premiestnenie a následné vypustenie tuniaka modroplutvého

▼B

1.  

Členský štát, ktorému sa zaslalo vopred oznámenie o premiestnení podľa článku 40 ods. 1, zamietne udeliť oprávnenie na premiestnenie, ak pri prijatí predchádzajúceho oznámenia o premiestnení skonštatuje, že:

a) 

lovné plavidlo alebo pasca, ktoré podľa hlásenia ryby ulovili, nemali dostatočnú kvótu;

▼M1

b) 

lovné plavidlo alebo pasca riadne nenahlásili počet a hmotnosť jedincov tuniaka modroplutvého, alebo nebolo povolené umiestnenie jedincov tuniaka modroplutvého do klietok;

c) 

lovné plavidlo alebo pasca, ktoré úlovok rýb nahlásili, nemali platné oprávnenie na rybolov tuniaka modroplutvého vydané v súlade s článkom 27 alebo 28;

d) 

vlečné plavidlo, na ktoré boli ryby podľa hlásenia premiestnené, nie je zapísané v registri ICCAT pre všetky ostatné rybárske plavidlá uvedenom v článku 26 alebo nie je vybavené plne funkčným systémom VMS ani rovnocenným sledovacím zariadením; alebo

e) 

farma určenia nie je v registri ICCAT pre chovné zariadenia tuniaka modroplutvého nahlásená ako aktívna.

▼B

2.  
Ak členský štát, ktorému sa zaslalo oznámenie o premiestnení podľa článku 40 ods. 1, zamietne premiestnenie, kapitánovi lovného plavidla alebo vlečného plavidla, resp. prevádzkovateľovi pasce alebo farmy, bezodkladne vydá príkaz na vypustenie rýb, v ktorom mu oznámi, že sa mu neudeľuje oprávnenie na premiestnenie a že musí ryby vypustiť do mora v súlade s prílohou XII.

▼M1

3.  
V prípade technickej poruchy systému VMS počas prepravy na farmu sa vlečné plavilo nahradí iným vlečným plavidlom s plne funkčným systémom VMS alebo sa na lodi inštaluje alebo použije nový funkčný systém VMS, a to podľa možnosti čo najskôr a najneskôr do 72 hodín po uvedenej technickej poruche. Lehota 72 hodín sa môže výnimočne predĺžiť v prípade zásahu vyššej moci alebo v prípade oprávnených prevádzkových obmedzení. Technická porucha sa musí bezodkladne oznámiť Komisii, ktorá o tom informuje sekretariát ICCAT. Kapitán alebo zástupca kapitána v čase od zistenia technickej poruchy až do jej odstránenia každú hodinu kontrolným orgánom vlajkového členského štátu oznamujú aktuálne zemepisné súradnice rybárskeho plavidla vhodnými telekomunikačnými prostriedkami.

▼B

Článok 42

Vyhlásenie ICCAT o premiestnení

▼M1

1.  

Odovzdávajúci prevádzkovateľ na konci operácie premiestňovania vyplní vyhlásenie ICCAT o premiestnení (ďalej len „ITD“) v súlade s formátom uvedenom v prílohe VI a zašle ho:

a) 

príslušným orgánom vlajkového členského štátu alebo členského štátu pasce;

b) 

regionálnemu pozorovateľovi ICCAT, ak je prítomnosť tohto pozorovateľa povinná; a

c) 

v príslušných prípadoch kapitánovi vlečného plavidla alebo prevádzkovateľovi farmy určenia.

▼B

2.  
Orgány členského štátu zodpovedné za rybárske plavidlo, farmu alebo pascu, z ktorých boli ryby premiestnené, formuláre vyhlásení ICCAT o premiestnení označujú číslom. Číslo formulára vyhlásenia obsahuje trojpísmenový kód členského štátu, štyri číslice označujúce rok a tri číslice poradového čísla, za ktorými nasledujú tri písmená ITD (ČŠ-20**/xxx/ITD).

▼M1

3.  
Originál ITD slúži ako sprievodný doklad pri premiestňovaní na farmu určenia, kde sa majú jedince tuniaka modroplutvého umiestniť do klietok.

Pri prvom premiestnení odovzdávajúci prevádzkovateľ urobí kópie originálu ITD v prípadoch, keď sa jeden úlovok premiestni z vakovej siete alebo pasce do viac ako jednej prepravnej klietky.

V prípade ďalšieho premiestnenia kapitán odovzdávajúceho vlečného plavidla aktualizuje ITD vyplnením oddielu 3 (Ďalšie premiestnenia) a poskytne aktualizované ITD prijímajúcemu vlečnému plavidlu.

Kópia ITD sa uchováva na palube odovzdávajúcich lovných alebo vlečných plavidiel alebo ju uchováva prevádzkovateľ zdrojovej pasce alebo odovzdávajúcej farmy a je kedykoľvek prístupná na účely kontroly počas trvania rybárskej sezóny.

▼B

4.  
Kapitáni plavidiel vykonávajúcich operácie premiestňovania nahlasujú svoje činnosti v súlade s prílohou II.

▼M1

5.  
Informácie týkajúce sa rýb, o ktorých sa zistilo, že sú mŕtve počas premiestňovania alebo počas prepravy rýb na farmu určenia, sa zaznamenávajú v súlade s prílohou XIII.

▼B

Článok 43

Monitorovanie videokamerou

▼M1

1.  

Odovzdávajúci prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa premiestňovanie monitorovalo videokamerou umiestnenou vo vode s cieľom určiť počet premiestňovaných jedincov tuniaka modroplutvého s výnimkou premiestňovania klietok medzi dvoma vlečnými plavidlami, ktoré nezahŕňajú premiestňovanie živých jedincov tuniaka modroplutvého medzi týmito klietkami. Videozáznam sa vykonáva v súlade s minimálnymi normami pre postupy týkajúce sa videozáznamov uvedenými v prílohe X.

Každý príslušný orgán členského štátu odovzdávajúceho prevádzkovateľa prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby odovzdávajúci prevádzkovateľ bezodkladne poskytol kópie príslušných videozáznamov:

a) 

v prípade prvého premiestnenia a akéhokoľvek dobrovoľného premiestnenia regionálnemu pozorovateľovi ICCAT, kapitánovi prijímajúceho vlečného plavidla a na konci rybárskeho výjazdu príslušnému orgánu vlajkového členského štátu alebo členského štátu pasce odovzdávajúceho prevádzkovateľa;

b) 

v prípade ďalších premiestnení národnému pozorovateľovi na palube odovzdávajúceho vlečného plavidla, kapitánovi prijímajúceho vlečného plavidla a na konci vlečnej plavby príslušnému orgánu vlajkového členského štátu odovzdávajúceho vlečného plavidla;

c) 

v prípade premiestnení medzi dvoma rôznymi farmami regionálnemu pozorovateľovi ICCAT, kapitánovi prijímajúceho vlečného plavidla a príslušnému orgánu členského štátu farmy odovzdávajúceho prevádzkovateľa; a

d) 

ak je počas operácie premiestňovania prítomný národný inšpektor alebo inšpektor ICCAT, týmto inšpektorom.

1a.  
Príslušný videozáznam sprevádza ryby na farmu určenia. Kópia sa uchováva pri pasciach, na farmách alebo na palube odovzdávajúcich plavidiel a je prístupná na účely kontroly kedykoľvek počas trvania rybárskej sezóny.

▼B

2.  
Ak SCRS požiada Komisiu o poskytnutie kópií videozáznamov, členské štáty poskytnú uvedené kópie Komisii, ktorá ich postúpi SCRS.

▼M1

3.  
Odovzdávajúci prevádzkovateľ a príslušné orgány dotknutých členských štátov uchovávajú videozáznamy týkajúce sa premiestňovania aspoň tri roky a uchovávajú ich tak dlho, ako je to potrebné na účely kontroly a presadzovania pravidiel.

Článok 43a

Dobrovoľné a kontrolné premiestnenia

1.  
Ak videozáznam uvedený v článku 43 nespĺňa minimálne normy pre postupy týkajúce sa videozáznamov uvedené v prílohe X, a najmä ak jeho kvalita a jasnosť nie sú dostatočné na určenie počtu premiestňovaných jedincov tuniaka modroplutvého, odovzdávajúci prevádzkovateľ môže vykonať dobrovoľné premiestnenie.
2.  
Ak sa nevykonalo žiadne dobrovoľné premiestnenie alebo ak napriek dobrovoľnému premiestneniu stále nie je možné určiť počet premiestňovaných jedincov tuniaka modroplutvého, príslušný orgán vlajkového členského štátu, členského štátu pasce alebo členského štátu pasce odovzdávajúceho prevádzkovateľa nariadi kontrolné premiestnenie, ktoré sa opakuje dovtedy, kým kvalita videozáznamu neumožní určiť počet premiestňovaných jedincov tuniaka modroplutvého.
3.  
Dobrovoľné a kontrolné premiestnenia sa vykonávajú do prázdnej klietky. Počet premiestňovaných jedincov tuniaka modroplutvého, ktorý bol určený počas platného dobrovoľného alebo kontrolného premiestnenia, sa použije na vyplnenie lodného denníka, ITD a príslušných oddielov elektronického BCD.
4.  
Oddelenie prepravnej klietky od plavidla na lov vakovou sieťou, od pasce alebo od chovnej klietky sa uskutoční, až keď regionálny pozorovateľ ICCAT prítomný na palube plavidla na lov vakovou sieťou, na farme alebo pri pasci vykoná príslušné úlohy.
5.  
Ak kvalita videozáznamu v prípade dobrovoľných premiestnení stále neumožňuje určiť počet premiestňovaných jedincov, príslušný orgán členského štátu odovzdávajúceho prevádzkovateľa môže povoliť oddelenie prepravných klietok od plavidla na lov vakovou sieťou, od pasce alebo od farmy. V takom prípade príslušný orgán členského štátu odovzdávajúceho prevádzkovateľa nariadi, aby sa dvere príslušných prepravných klietok zapečatili v súlade s postupom uvedeným v prílohe XVa, a požiada o vykonanie kontrolných premiestnení v určenom čase a na určenom mieste za prítomnosti príslušného orgánu dotknutého vlajkového členského štátu, členského štátu pasce alebo členského štátu farmy.
6.  
V prípade, že príslušné orgány vlajkového členského štátu, členského štátu pasce alebo členského štátu farmy nemôžu byť prítomné pri kontrolnom premiestnení, kontrolné premiestnenie sa uskutoční za prítomnosti regionálneho pozorovateľa ICCAT. V uvedenom prípade je prevádzkovateľ farmy, ktorý vlastní premiestňované jedince tuniaka modroplutvého, zodpovedný za nasadenie regionálneho pozorovateľa ICCAT na účely overenia kontrolného premiestnenia.

▼M1

Článok 44

Vyšetrovanie príslušným orgánom členského štátu odovzdávajúceho prevádzkovateľa

1.  

Príslušné orgány členského štátu odovzdávajúceho prevádzkovateľa vyšetria všetky prípady, keď:

a) 

medzi počtom jedincov tuniaka modroplutvého, ktorý nahlásil v ITD odovzdávajúci prevádzkovateľ, a počtom jedincov tuniaka modroplutvého, ktorý stanovil v náležitých prípadoch regionálny pozorovateľ ICCAT alebo národný pozorovateľ, je rozdiel vyšší ako 10 %;

b) 

regionálny pozorovateľ ICCAT nepodpísal ITD.

Tolerovaná odchýlka vo výške 10 % uvedená v prvom pododseku písm. a) vyjadruje percento z hodnoty, ktorú uvedie odovzdávajúci prevádzkovateľ.

Pri začatí vyšetrovania príslušný orgán členského štátu odovzdávajúceho prevádzkovateľa informuje o vyšetrovaní príslušný orgán vlajkového členského štátu alebo zmluvnú stranu dotknutých vlečných plavidiel a zabezpečí, aby nebolo povolené žiadne premiestnenie z alebo do dotknutej prepravnej klietky až do ukončenia vyšetrovania.

V náležitých prípadoch vyšetrovanie zahŕňa analýzu všetkých príslušných videozáznamov. S výnimkou prípadu zásahu vyššej moci sa takéto vyšetrovanie ukončí pred umiestnením do klietok na farme a v každom prípade do 96 hodín od začatia vyšetrovania. Kým nie sú k dispozícii výsledky vyšetrovania, neudelí sa oprávnenie na umiestnenie do klietok ani sa nepotvrdí príslušný oddiel v elektronickom BCD.

2.  
V prípade všetkých operácií premiestňovania, pri ktorých sa vyžaduje videozáznam platí, že ak je medzi počtom premiestňovaných jedincov tuniaka modroplutvého, ktorý nahlásil v ITD odovzdávajúci prevádzkovateľ, a počtom, ktorý stanovil príslušný orgán členského štátu alebo zmluvnej strany odovzdávajúceho prevádzkovateľa, rozdiel vyšší ako 10 %, ide o potenciálne nedodržanie pravidiel zo strany dotknutého rybárskeho plavidla, pasce alebo farmy.

▼B

Článok 45

Vykonávacie akty

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia operačné postupy na uplatňovanie tohto oddielu. Takéto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 68.

▼M1

Článok 45a

Zmeny ITD a elektronických BCD na základe inšpekcií na mori alebo vyšetrovaní

Ak sa na základe inšpekcie na mori alebo vyšetrovania zistí, že rozdiel v počte premiestňovaných jedincov tuniaka modroplutvého je oproti počtu nahlásenému v ITD a elektronickom BCD vyšší ako 10 %, príslušný orgán členského štátu odovzdávajúceho prevádzkovateľa zmení elektronický BCD tak, aby odrážal výsledok tejto inšpekcie alebo vyšetrovania.

▼B

Oddiel 7

operácie umiestňovania do klietok

▼M1

Článok 45b

Všeobecné ustanovenia

1.  
Každý členský štát farmy vymenuje jeden príslušný orgán zodpovedný za koordináciu zberu a overovania informácií o operáciách umiestňovania do klietok vykonávaných v rámci jeho právomoci, za kontrolu činností na farmách pod jeho právomocou a za podávanie správ príslušným orgánom vlajkových členských štátov a členských štátov pascí a zmluvných strán plavidiel alebo pascí, ktoré ulovili tuniaka umiestneného v klietkach, a za spoluprácu s nimi.
2.  
Všetky činnosti súvisiace s rybolovom tuniaka modroplutvého a príslušné činnosti na farmách podliehajú kontrole stanovenej v ročnom monitorovacom, kontrolnom a inšpekčnom pláne predloženom podľa článku 14.
3.  
Členské štáty zapojené do činností súvisiacich s umiestňovaním do klietok si vymieňajú informácie a spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby počty a hmotnosti jedincov tuniaka modroplutvého určených na umiestnenie do klietok boli presné, v súlade s množstvami úlovkov nahlásenými kapitánom plavidiel na lov vakovou sieťou alebo prevádzkovateľom pascí a nahlásenými v príslušných oddieloch elektronického BCD.
4.  
Členské štáty fariem zabezpečia, aby prevádzkovatelia fariem po celý čas viedli presný schematický plán svojich fariem s uvedením jedinečných identifikačných čísiel všetkých klietok podľa článku 45c a ich individuálnej polohy na farme. Uvedený plán sa kedykoľvek sprístupní príslušnému orgánu členského štátu farmy na účely kontroly a regionálnemu pozorovateľovi ICCAT nasadenému na farme. Každá aktualizácia schematického plánu musí byť vopred oznámená príslušnému orgánu členského štátu farmy. Schematický plán sa aktualizuje vždy, keď sa zmení počet alebo rozmiestnenie chovných klietok.
5.  
Príslušný orgán členského štátu farmy uchováva všetky informácie, dokumentáciu a materiály, ktoré sa týkajú operácií umiestňovania do klietok vykonávaných na farmách pod jeho právomocou, aspoň tri roky a uchováva informácie tak dlho, ako je to potrebné na účely presadzovania pravidiel. Táto povinnosť sa uplatňuje mutatis mutandis na prevádzkovateľov fariem, pokiaľ ide o operácie umiestňovania do klietok vykonávané na ich farmách.

Článok 45c

Jedinečné identifikačné číslo

1.  
Pred začiatkom rybárskej sezóny lovu tuniaka modroplutvého pridelí príslušný orgán členského štátu farmy jedinečné identifikačné číslo (ďalej len ‚číslo klietky‘) každej klietke spojenej s farmou pod jeho právomocou vrátane klietok používaných na prepravu rýb na farmu.
2.  
Čísla klietok sa vydávajú v súlade s jedinečným systémom číslovania, ktorý obsahuje aspoň trojmiestny abecedný kód zodpovedajúci členskému štátu farmy, za ktorým nasledujú tri číslice. Čísla klietok sú trvalé a nie sú prenosné z jednej klietky na inú.
3.  
Čísla klietky sa vyrazia alebo namaľujú na dve protiľahlé strany kruhu klietky a nad vodoryskou vo farbe kontrastujúcej s pozadím, na ktorom sú namaľované alebo vyrazené, a sú kedykoľvek viditeľné a čitateľné na účely kontroly. Výška písmen a číslic musí byť najmenej 20 cm a hrúbka čiary najmenej 4 cm.
4.  
Odchylne od odseku 3 sa povoľujú alternatívne metódy uvádzania čísiel klietok na klietkach za predpokladu, že sa nimi zaručuje ich rovnaká viditeľnosť, čitateľnosť a neporušiteľnosť.

Článok 45d

Oprávnenie na umiestnenie do klietok

1.  
Každá operácia umiestňovania do klietok podlieha postupu stanovenému v odsekoch 2 až 4.
2.  

Prevádzkovateľ farmy požiada príslušný orgán členského štátu farmy o vydanie oprávnenia na umiestnenie do klietok. Oprávnenie na umiestnenie do klietok obsahuje tieto informácie:

a) 

počet a hmotnosť jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré sa majú umiestniť do klietok, ako sa uvádza v ITD;

b) 

príslušné ITD;

c) 

počet dotknutých elektronických BCD potvrdených a schválených príslušným orgánom členského štátu alebo zmluvnej strany, pod ktorých vlajkou sa loví alebo v ktorých sa nachádza pasca;

d) 

všetky správy o rybách, ktoré uhynuli počas prepravy, riadne zaznamenané v súlade s prílohou XIII.

3.  
Príslušný orgán členského štátu farmy oznámi informácie uvedené v odseku 2 relevantným príslušným orgánom členských štátov alebo zmluvných strán, pod ktorých vlajkou sa loví alebo v ktorých sa nachádza pasca, a požiada o potvrdenie, že na operáciu umiestňovania do klietok možno udeliť oprávnenie.
4.  
Do troch pracovných dní príslušné orgány členských štátov, pod ktorých vlajkou sa loví alebo v ktorých sa nachádza pasca, oznámia príslušnému orgánu členského štátu farmy alebo zmluvnej strany, že na príslušnú operáciu umiestňovania do klietok možno udeliť oprávnenie alebo sa zamieta. V prípade zamietnutia príslušný orgán členského štátu, pod ktorého vlajkou sa loví alebo v ktorom sa nachádza pasca, uvedie dôvody tohto zamietnutia. Zamietnutie obsahuje následný príkaz na vypustenie.
5.  
Členský štát farmy vydá oprávnenie na umiestnenie do klietok ihneď po prijatí potvrdenia od príslušného orgánu členského štátu alebo zmluvnej strany, pod ktorých vlajkou sa loví alebo v ktorých sa nachádza pasca. Ak toto potvrdenie chýba, príslušný orgán členského štátu farmy neudelí oprávnenie na operáciu umiestňovania do klietok.
6.  
Na operácie umiestňovania do klietok sa neudelí oprávnenie, ak ryby, na ktoré sa vzťahuje oprávnenie na umiestnenie do klietok, nesprevádzajú kompletné informácie požadované podľa odseku 2.
7.  
Kým nie sú k dispozícii výsledky vyšetrovania uvedeného v článku 44, ktoré vykonáva príslušný orgán členského štátu alebo zmluvnej strany, pod ktorých vlajkou sa loví alebo v ktorých sa nachádza pasca, na operáciu umiestňovania do klietok sa neudelí oprávnenie a príslušné oddiely elektronického BCD týkajúce sa informácií o úlovkoch a obchodných informácií na účely obchodovania so živými rybami sa nepotvrdia.
8.  
Ak príslušný orgán členského štátu farmy alebo zmluvnej strany nevydal oprávnenie na umiestnenie do klietok do 1 mesiaca od žiadosti o vydanie oprávnenia na umiestnenie do klietok, ktorú podal prevádzkovateľ farmy, príslušný orgán členského štátu farmy nariadi vypustenie všetkých rýb nachádzajúcich sa v príslušnej prepravnej klietke v súlade s prílohou XII a pristúpi k jeho vykonaniu. Príslušný orgán členského štátu farmy bezodkladne informuje o tomto vypustení príslušný orgán dotknutého členského štátu alebo zmluvnej strany, pod ktorých vlajkou sa loví alebo v ktorých sa nachádza pasca, a sekretariát ICCAT.

▼M1

Článok 46

Zamietnutie oprávnenia na umiestnenie do klietok

1.  

Príslušný orgán členského štátu zodpovedného za lovné plavidlo alebo pascu odmietne povoliť umiestnenie do klietky, ak sa domnieva, že:

a) 

lovné plavidlo alebo pasca, ktoré ryby ulovili, nemali dostatočnú kvótu na množstvo tuniaka modroplutvého, ktoré sa má umiestniť do klietky;

b) 

lovné plavidlo alebo pasca náležite nenahlásili množstvo rýb, ktoré sa má umiestniť do klietky; alebo

c) 

lovné plavidlo alebo pasca, ktoré úlovok rýb nahlásili, nemajú platné oprávnenie na rybolov tuniaka modroplutvého vydané v súlade s článkom 27 alebo 28.

2.  

Ak členský štát zodpovedný za lovné plavidlo alebo pascu odmietne povoliť umiestnenie do klietky:

a) 

informuje o tom príslušný orgán členského štátu farmy alebo zmluvnej strany; a

b) 

požiada príslušný orgán členského štátu farmy alebo zmluvnej strany, aby pristúpil k zadržaniu úlovku a ryby vypustil späť do mora.

Článok 46a

Umiestnenie do klietky

1.  
Po príchode vlečného plavidla do blízkosti farmy príslušný orgán členského štátu farmy zabezpečí, aby sa toto vlečné plavidlo udržiavalo vo vzdialenosti minimálne 1 námornej míle od akéhokoľvek zariadenia farmy, až kým nebude fyzicky prítomný príslušný orgán členského štátu farmy. Poloha a činnosť uvedeného vlečného plavidla sa neustále monitoruje.
2.  
Príslušný orgán členského štátu farmy na začatie umiestňovania do klietok neudelia oprávnenie bez toho, aby bol prítomný tento orgán a regionálny pozorovateľ ICCAT, alebo pred tým, ako príslušné orgány členského štátu alebo zmluvnej strany, pod ktorých vlajkou sa loví alebo v ktorých sa nachádza pasca, vyplnia a potvrdia príslušné oddiely elektronického BCD týkajúce sa informácií o úlovkoch a obchodných informácií na účely obchodovania so živými rybami.
3.  
Ukotvenie prepravných klietok na farme ako chovných klietok bez premiestnenia rýb, ktoré umožňuje záznam stereoskopickými kamerami, je zakázané.
4.  
Po premiestnení jedincov tuniaka modroplutvého z vlečnej klietky do chovnej klietky kontrolný orgán členského štátu farmy zabezpečí, aby boli chovné klietky, v ktorých sa nachádzajú jedince tuniaka modroplutvého, neustále zapečatené. Odpečatenie je možné len za prítomnosti príslušného orgánu členského štátu farmy a na základe jeho udelenia oprávnenia. Kontrolný orgán členského štátu farmy vypracuje protokoly na zapečatenie chovných klietok, čím sa zabezpečí používanie úradných pečatí a umiestnenie týchto pečatí takým spôsobom, aby sa zabránilo možnosti otvoriť dvere bez toho, aby sa pečate porušili.
5.  
Členské štáty fariem zabezpečia, aby sa úlovky tuniaka modroplutvého umiestnili do samostatných klietok alebo skupín klietok a aby sa rozdelili podľa vlajkového členského štátu alebo zmluvnej strany pôvodu a roku úlovku. Ak bol však tuniak modroplutvý ulovený v rámci spoločnej rybolovnej operácie, príslušné úlovky sa umiestnia do samostatných klietok alebo skupín klietok a rozdelia sa na základe spoločnej rybolovnej operácie a roku úlovku.
6.  
Ryby sa do klietok umiestňujú každý rok pred 22. augustom s výnimkou prípadov, keď príslušné orgány členského štátu zodpovedného za farmu poskytnú oprávnené dôvody, medzi ktoré patrí aj zásah vyššej moci, ktoré sa priložia k hláseniu o umiestnení do klietok pri jeho predkladaní. V žiadnom prípade sa ryby nesmú umiestňovať do klietok po 7. septembri ktoréhokoľvek roka. Uvedené lehoty neplatia v prípade premiestnení medzi farmami.

Článok 47

Dokumentácia úlovkov tuniaka modroplutvého

Členským štátom farmy sa zakazuje udeliť oprávnenie na umiestnenie jedincov tuniaka modroplutvého do klietok, pokiaľ k nim neexistuje sprievodná dokumentácia v zmysle požiadaviek ICCAT v rámci programu dokumentácie úlovkov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2833 ( 4 ). Dokumentácia musí byť presná a úplná a musí ju potvrdiť vlajkový členský štát či zmluvná strana lovného plavidla alebo členský štát či zmluvná strana lovnej pasce.

▼M1 —————

▼M1

Článok 49

Zaznamenávanie operácií umiestňovania do klietok pomocou kontrolných kamier a vyhlásenia o umiestnení do klietok

1.  
Členské štáty fariem zabezpečia, aby ich kontrolné orgány monitorovali operácie umiestňovania do klietok pomocou konvenčných aj stereoskopických kamier. Videozáznamy sa vyhotovujú pre každú operáciu umiestňovania do klietok v súlade s minimálnymi normami pre postupy týkajúce sa videozáznamov uvedenými v prílohe X.
2.  
Ak kvalita videozáznamu kontrolnej kamery použitej na určenie počtu a hmotnosti jedincov tuniaka modroplutvého umiestnených do klietok nespĺňa minimálne normy pre postupy týkajúce sa videozáznamov uvedené v prílohe X, príslušný orgán členského štátu farmy nariadi kontrolné umiestnenie do klietok, kým nie je možné určiť počet a hmotnosť jedincov tuniaka modroplutvého. Opakovanie operácie umiestňovania do klietok nepodlieha novému oprávneniu na umiestnenie do klietok.
3.  
V prípade kontrolného umiestnenia do klietky príslušný orgán členského štátu farmy zabezpečí, aby bola klietka odovzdávajúcej farmy zapečatená a aby sa s klietkou nemohlo manipulovať pred novou operáciou umiestňovania do klietok. Klietka prijímajúcej farmy, ktorá sa používa pri kontrolnom umiestnení do klietok, musí byť prázdna.
4.  
Po ukončení operácie umiestňovania do klietok príslušný orgán členského štátu farmy zabezpečí, aby regionálny pozorovateľ ICCAT mal okamžitý prístup ku všetkým videozáznamom z kontrolnej kamery a aby mohol vyhotoviť kópiu, ak je to potrebné na vykonanie analýzy týchto videozáznamov v inom čase alebo na inom mieste.
5.  
Členské štáty fariem zabezpečia, aby prevádzkovateľ farmy pri každej operácii umiestňovania do klietok predložil vyhlásenie ICCAT o umiestňovaní do klietok do 1 týždňa od uskutočnenia konkrétnej operácie umiestňovania do klietok, pričom použije vzor uvedený v prílohe XIV.

Článok 50

Začiatok a priebeh vyšetrovaní

1.  
Ak je v prípade jednej rybolovnej operácie medzi počtom jedincov tuniaka modroplutvého umiestňovaných do klietok, ktorý oznámil príslušný orgán členského štátu farmy v súlade s článkom 51 ods. 3, a počtom nahláseným v elektronickom BCD alebo ITD ako ulovené a/alebo premiestnené, rozdiel vyšší ako 10 %, príslušný orgán členského štátu, pod ktorého vlajkou sa loví alebo v ktorom sa nachádza pasca, začne vyšetrovanie s cieľom určiť presnú hmotnosť úlovku, ktorá sa má odpočítať od vnútroštátnej kvóty na tuniaka modroplutvého.
2.  
Na podporu vyšetrovania uvedeného v odseku 1 príslušný orgán členského štátu, pod ktorého vlajkou sa loví alebo v ktorom sa nachádza pasca, požiada o všetky doplňujúce informácie a výsledky príslušnej analýzy videozáznamu vykonanej príslušnými orgánmi vlajkového členského štátu a členského štátu farmy, ktoré sa zúčastnili na dotknutej preprave a operácii umiestňovania do klietok.
3.  
Príslušné orgány členských štátov vrátane vlajkových členských štátov plavidiel, ktoré boli zapojené do prepravy rýb, aktívne spolupracujú, okrem iného aj prostredníctvom výmeny všetkých informácií a dokumentácie, ktoré majú k dispozícii.
4.  
Príslušný orgán členského štátu, pod ktorého vlajkou sa loví alebo v ktorom sa nachádza pasca, ukončí vyšetrovanie do 1 mesiaca odvtedy, keď mu príslušný orgán členského štátu farmy oznámi výsledky umiestnenia do klietok.
5.  
Ak sa vyšetrovaním zistí, že medzi nahláseným počtom jedincov tuniakov modroplutvých ulovených dotknutým plavidlom alebo pascou a počtom stanoveným príslušným orgánom členského štátu, pod ktorého vlajkou sa loví alebo v ktorom sa nachádza pasca, je rozdiel vyšší ako 10 %, ide o potenciálne nedodržanie pravidiel zo strany dotknutého plavidla alebo pasce.
6.  
Tolerovaná odchýlka vo výške 10 % uvedená v odsekoch 1 a 5 vyjadruje percento z hodnoty, ktorú nahlásil kapitán rybárskeho plavidla či jeho zástupca alebo prevádzkovateľ pasce či jeho zástupca, a uplatňuje sa na úrovni jednotlivých operácií umiestňovania do klietok.
7.  
Členský štát, pod ktorého vlajkou sa loví alebo v ktorom sa nachádza pasca, určí hmotnosť tuniaka modroplutvého, ktorá sa má odpočítať od jeho vnútroštátnej kvóty na tuniaka modroplutvého, pričom zohľadní množstvá umiestnené do klietok, vypočítané v súlade s prílohou XI, čím sa zabezpečí, aby sa hmotnosť pri umiestnení do klietok vypočítala na základe vzťahu medzi dĺžkou a hmotnosťou voľne žijúcich rýb, a zohľadní aj nahlásené úhyny v súlade s prílohou XIII.
8.  
Ak sa však pri vyšetrovaní uvedenom v odseku 1 tohto článku dospeje k záveru, že jedince tuniaka modroplutvého sú stratené ryby v zmysle vymedzenia v prílohe XIII, hmotnosť stratených rýb sa odpočíta od kvóty členského štátu v súlade s prílohou XIII uplatnením priemernej individuálnej hmotnosti pri umiestňovaní do klietok, ktorú oznámil príslušný orgán členského štátu farmy, na počet jedincov tuniaka modroplutvého v úlovku, ktorý určil príslušný orgán vlajkového členského štátu alebo členského štátu pasce na základe svojej analýzy videozáznamu prvého premiestnenia v rámci vyšetrovania.
9.  
Bez ohľadu na odsek 8 po konzultácii s príslušným orgánom vlajkového členského štátu, ktorý sa zúčastňuje na preprave rýb na farmu určenia, môže príslušný orgán vlajkového členského štátu alebo členského štátu pasce rozhodnúť, že z kvóty členského štátu neodpočíta ryby, ktoré sa pri vyšetrovaní určili ako stratené ryby, ak straty prevádzkovateľ riadne zdokumentoval ako zásah vyššej moci (t. j. fotografie poškodenej klietky, meteorologické správy), príslušné informácie boli oznámené príslušnému orgánu členského štátu prevádzkovateľa ihneď po udalosti a straty nemali za následok známe úhyny.

Článok 51

Opatrenia a programy na určenie počtu a hmotnosti jedincov tuniaka modroplutvého umiestňovaných do klietok

1.  
Príslušný orgán členského štátu farmy určí počet a hmotnosť jedincov tuniaka modroplutvého umiestnených do klietok analýzou videozáznamu každej operácie umiestňovania do klietok, ktorý poskytne prevádzkovateľ farmy. Na vykonanie uvedenej analýzy sa príslušné orgány členského štátu farmy riadia postupmi uvedenými v prílohe XI.
2.  
Ak je medzi počtom alebo hmotnosťou, ktoré určil príslušný orgán členského štátu farmy, a zodpovedajúcimi údajmi nahlásenými vo vyhlásení ICCAT o umiestňovaní do klietok rozdiel vyšší ako 10 %, príslušný orgán členského štátu farmy začne vyšetrovanie s cieľom zistiť dôvody tejto nezrovnalosti, pričom v náležitých prípadoch upraví počet a/alebo hmotnosť jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré boli umiestnené do klietok. Uvedená tolerovaná odchýlka vo výške 10 % vyjadruje percento z hodnoty, ktorú poskytol prevádzkovateľ farmy.
3.  
Po ukončení operácie umiestňovania do klietok alebo v prípade spoločnej rybolovnej operácie či v prípade pascí toho istého členského štátu po ukončení poslednej operácie umiestňovania do klietok spojenej s touto spoločnou rybolovnou operáciou alebo s týmito pascami členský štát farmy oznámi výsledky stereoskopického programu uvedeného v prílohe XI členskému štátu alebo zmluvnej strane, pod ktorých vlajkou sa loví alebo v ktorých sa nachádza pasca, v súlade s oddielom B bodom 2 prílohy XI.
4.  
Členský štát farmy oznámi výsledky stereoskopického programu uvedeného v odseku 3 aj subjektu, ktorý v mene ICCAT realizuje program regionálnych pozorovateľov ICCAT.
5.  
Stereoskopický program uvedený v odseku 3 sa vykonáva v súlade s postupmi uvedenými v prílohe XI. Alternatívne metódy sa môžu používať iba vtedy, keď ich schváli ICCAT na svojom výročnom zasadnutí.
6.  
Každý členský štát farmy predloží Komisii do 30. septembra každého roka postupy a výsledky týkajúce sa stereoskopického programu alebo alternatívnych metód uvedených v odseku 5, aby sa do 31. októbra každého roka postúpili SCRS.
7.  
Všetky jedince tuniaka modroplutvého, ktoré uhynuli počas umiestňovania do klietok, nahlasuje prevádzkovateľ farmy v súlade s prílohou XIII.
8.  

Členský štát, pod ktorého vlajkou sa loví alebo v ktorom sa nachádza pasca, v súlade s postupmi uvedenými v prílohe XII vydá príkaz na vypustenie rýb, a to v množstve umiestnené do klietok, ktoré prevyšuje množstvá, ktoré boli nahlásené ako ulovené a premiestnené, ak:

a) 

sa vyšetrovanie uvedené v článku 50 ods. 1 neukončí do 10 pracovných dní od oznámenia výsledkov stereoskopického programu v prípade jednej operácie umiestňovania do klietok alebo výsledkov všetkých operácií umiestňovania do klietok v rámci spoločnej rybolovnej operácie; alebo

b) 

z výsledkov vyšetrovania uvedeného v článku 50 ods. 1 vyplýva, že počet a/alebo priemerná hmotnosť jedincov tuniaka modroplutvého prevyšujú počet a/alebo priemernú hmotnosť rýb, ktoré boli nahlásené ako ulovené a premiestnené.

Vypustenie prevyšujúceho množstva rýb sa uskutoční v prítomnosti kontrolných orgánov.

9.  
Na určenie toho, či je vypustenie rýb potrebné, sa použijú výsledky stereoskopického programu, a podľa toho sa vyplnia vyhlásenia o umiestnení do klietok a príslušné oddiely BCD. Po vydaní príkazu na vypustenie rýb prevádzkovateľ farmy požiada o účasť vnútroštátneho kontrolného orgánu a regionálneho pozorovateľa ICCAT, aby monitorovali vypustenie.

Článok 52

Vypustenia súvisiace s operáciami umiestňovania do klietok

1.  
Ryby, ktoré sa majú vypustiť, sa určia v súlade s oddielom B bodom 3 prílohy XI.
2.  
Ak je hmotnosť jedincov tuniaka modroplutvého umiestňovaných do klietok vyššia ako hmotnosť, ktorá bola nahlásená ako ulovená a/alebo premiestnená, príslušný orgán členského štátu, pod ktorého vlajkou sa loví alebo v ktorom sa nachádza pasca, vydá príkaz na vypustenie a bezodkladne ho oznámi príslušnému orgánu dotknutého členského štátu farmy. Príkaz na vypustenie sa vydáva v súlade s oddielom B bodom 3 prílohy XI, pričom sa zohľadňuje možná kompenzácia na úrovni spoločnej rybolovnej operácie alebo pasce v súlade s oddielom B bodom 5 prílohy XI.
3.  
Operácia vypustenia sa vykonáva v súlade s protokolom uvedeným v prílohe XII.

▼M1 —————

▼B

Článok 56

Vykonávacie akty

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia postupy na uplatňovanie ustanovení uvedených v tomto oddiele. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 68.

▼M1

Oddiel 7a

Operácie výlovu

Článok 56a

Výlov

1.  
Spracovateľské plavidlá, ktoré majú v úmysle pôsobiť na farmách alebo pasciach, zašlú členskému štátu farmy alebo pasce predchádzajúce oznámenie najmenej 48 hodín pred príchodom plavidla do oblasti farmy alebo pasce. Predchádzajúce oznámenie obsahuje aspoň dátum a predpokladaný čas príchodu a informácie o tom, či spracovateľské plavidlo má na palube tuniaka modroplutvého, a ak áno, poskytne podrobné informácie o náklade vrátane množstiev v spracovanej hmotnosti a živej hmotnosti a podrobné informácie o pôvode (farma alebo pasca a členský štát alebo zmluvná strana) tuniaka modroplutvého na palube.
2.  

Každá operácia výlovu na farmách alebo v pasciach podlieha vydaniu oprávnenia zo strany členského štátu farmy alebo pasce. Na tento účel prevádzkovateľ farmy alebo pasce, ktorý má v úmysle uskutočniť výlov tuniaka modroplutvého, predloží náležite svojmu členskému štátu farmy alebo pasce žiadosť o oprávnenie, ktorá obsahuje aspoň tieto informácie:

— 
dátum alebo obdobie výlovu,
— 
odhadované množstvá, ktoré sa majú vyloviť, v počte jedincov tuniaka modroplutvého a v kg,
— 
číslo elektronického BCD spojené s jedincami tuniaka modroplutvého, ktoré sa majú vyloviť,
— 
podrobnosti o pomocných plavidlách zapojených do operácie, a
— 
miesto určenia uloveného tuniaka modroplutvého (spracovateľské plavidlo, vývoz, miestny trh atď.).
3.  
S výnimkou jedincov tuniaka modroplutvého, ktoré sú na pokraji úhynu, sa neudelí oprávnenie na žiadnu operáciu výlovu, kým sa neurčia výsledky využívania kvót v súlade s článkom 50 ods. 7 až 9 a kým sa nevykoná súvisiace vypustenie.
4.  
Operácie výlovu sa nevykonávajú bez prítomnosti národného pozorovateľa v prípade pascí alebo regionálneho pozorovateľa ICCAT v prípade výlovu na farmách. V prípade rýb dodaných na spracovateľské plavidlá môže národný pozorovateľ alebo regionálny pozorovateľ ICCAT vykonávať svoje príslušné úlohy zo spracovateľských plavidiel.
5.  
Príslušné orgány členských štátov farmy alebo pasce overujú a krížovo kontrolujú výsledky všetkých operácií výlovu, ktoré sa uskutočňujú na farmách a v pasciach pod ich právomocou, pričom využívajú všetky príslušné informácie, ktoré majú k dispozícii. Príslušné kontrolné orgány členských štátov farmy alebo pasce kontrolujú všetky operácie výlovu tuniaka modroplutvého určeného pre spracovateľské plavidlá a určité percento ostatných operácií výlovu na základe analýzy rizika.
6.  
Ak je miestom určenia tuniaka modroplutvého spracovateľské plavidlo, kapitán spracovateľského plavidla alebo jeho zástupca vyplní vyhlásenie o spracovaní. Ak sa má ulovený tuniak modroplutvý vylodiť priamo v prístave, vyhlásenie o výlove vyplní prevádzkovateľ farmy alebo pasce. Vyhlásenia o spracovaní a výlove potvrdzuje národný pozorovateľ alebo regionálny pozorovateľ ICCAT prítomný na operácii výlovu.
7.  
Vyhlásenia o spracovaní a výlove sa zasielajú e-mailom príslušným orgánom členského štátu farmy do 48 hodín od operácie výlovu, pričom sa použije vzor uvedený v prílohe XVb.

Oddiel 7b

Kontrolné činnosti na farmách po umiestnení do klietok

Článok 56b

Premiestnenia v rámci fariem

1.  
Premiestnenie v rámci farmy sa nesmie uskutočniť bez oprávnenia a bez prítomnosti príslušného orgánu členského štátu farmy. Každé premiestnenie sa zaznamená kontrolnými kamerami, aby sa potvrdil počet premiestnených jedincov tuniaka modroplutvého. Videozáznam je v súlade s minimálnymi normami pre postupy týkajúce sa videozáznamov uvedenými v prílohe X. Príslušný orgán členského štátu farmy monitoruje a kontroluje tieto premiestňovania a zabezpečuje, aby sa každé premiestnenie rámci farmy zaznamenalo do systému elektronického BCD.
2.  
Bez ohľadu na vymedzenie pojmu umiestnenie do klietky v článku 5 bode 30 sa premiestnenie tuniaka modroplutvého medzi dvoma rôznymi miestami na tej istej farme (premiestnenie v rámci farmy) pomocou prepravnej klietky nepovažuje za umiestnenie do klietky na účely oddielu 7.
3.  
Počas premiestnení v rámci farmy môže príslušný orgán členského štátu farmy udeliť oprávnenie na preskupenie rýb s rovnakým vlajkovým pôvodom a z rovnakej spoločnej rybolovnej operácie za predpokladu, že sa zachová vysledovateľnosť a uplatniteľnosť mier rastu SCRS.
4.  
Príslušný orgán členského štátu farmy a prevádzkovateľ farmy uchovávajú videozáznamy z premiestnení v rámci farmy uskutočnených na farmách pod jeho právomocou aspoň tri roky a uchovávajú informácie tak dlho, ako je to potrebné na účely presadzovania pravidiel.

Článok 56c

Prenos

1.  
Pred začiatkom nasledujúcich rybárskych sezón pomocou plavidla na lov vakovou sieťou a pasce príslušný orgán členského štátu farmy dôkladne posúdi živé tuniaky modroplutvé prenesené vo farmách pod jeho právomocou. Na tento účel sa príslušné živé tuniaky modroplutvé premiestnia do prázdnych klietok a monitorujú sa pomocou kontrolných kamier s cieľom určiť počet a hmotnosť premiestnených jedincov tuniaka modroplutvého.
2.  
Odchylne od odseku 1 sa prenos tuniaka modroplutvého z rokov a klietok, v ktorých sa nevykonal žiadny výlov, kontroluje každoročne uplatnením postupu náhodnej kontroly stanoveného v článku 56e.
3.  
Prenášané živé tuniaky modroplutvé sa umiestnia do samostatných klietok alebo skupiny klietok na farme a rozdelia sa na základe spoločnej rybolovnej operácie alebo toho istého členského štátu pasce alebo zmluvnej strany pôvodu a roku úlovku.
4.  
Príslušný orgán členského štátu farmy zabezpečí, aby videozáznam z kontrolnej kamery z premiestnení na posúdenie prenosu spĺňal príslušné minimálne normy pre postupy týkajúce sa videozáznamov uvedené v prílohe X a aby sa počet a hmotnosť prenesených jedincov tuniaka modroplutvého určili v súlade s oddielom A prílohy XI.
5.  
Kým SCRS nevyvinie algoritmus na prepočet dĺžky na hmotnosť vykrmovaných alebo chovaných rýb, alebo na obdive možnosti, určenie hmotnosti prenesených jedincov tuniaka modroplutvého sa vykonáva pomocou najaktuálnejších tabuliek miery rastu, ktoré vypracoval SCRS.
6.  
Rozdiel v počte jedincov tuniaka modroplutvého medzi počtom vyplývajúcim z posúdenia prenosu a očakávaným počtom po výlove riadne prešetrí príslušný orgán členského štátu farmy a zaznamená ho do systému elektronického BCD. V prípade prekročenia počtu príslušný orgán členského štátu farmy nariadi vypustenie zodpovedajúceho počtu jedincov tuniaka modroplutvého. Operácia vypustenia sa vykonáva v súlade s prílohou XII. Kompenzácia za rozdiely medzi rôznymi klietkami na farme nie je povolená. Príslušný orgán členského štátu farmy môže povoliť tolerovanú odchýlku až do výšky 5 % medzi počtom jedincov tuniaka modroplutvého vyplývajúcim z posúdenia prenosu a očakávaným počtom jedincov v klietkach.
7.  
Príslušný orgán členského štátu farmy uchováva videozáznam a všetku príslušnú dokumentáciu z posúdení prenosu vykonaných na farmách pod jeho právomocou aspoň tri roky a uchováva tieto informácie tak dlho, ako je to potrebné na účely presadzovania pravidiel.

Článok 56d

Ročné vyhlásenie o prenose

1.  

Príslušné orgány členských štátov farmy vyplnia a do 10 dní od ukončenia posúdenia prenosu zašlú Komisii ročné vyhlásenie o prenose, ktoré je pripojené k revidovanému riadiacemu plánu pre chov rýb. Takéto vyhlásenie obsahuje aspoň tieto informácie:

a) 

vlajkový členský štát;

b) 

názov a číslo ICAAT danej farmy;

c) 

rok úlovku;

d) 

odkazy elektronického BCD zodpovedajúce preneseným úlovkom;

e) 

čísla klietok;

f) 

množstvá (vyjadrené v kg) a počet prenesených jedincov tuniaka modroplutvého;

g) 

priemerná hmotnosť;

h) 

informácie o všetkých jednotlivých operáciách posúdenia prenosu: dátum a čísla klietok; a

i) 

v náležitých prípadoch informácie o predchádzajúcich premiestneniach v rámci farmy.

Komisia do 15 dní od ukončenia operácie posúdenia prenosu zašle ročné vyhlásenie o prenose sekretariátu ICCAT.

2.  
K ročnému vyhláseniu o prenose sa v príslušných prípadoch priloží správa o stereoskopickom systéme.

Článok 56e

Náhodné kontroly

1.  
Príslušný orgán členského štátu farmy vykonáva náhodné kontroly na farmách, ktoré patria pod jeho právomoc. Minimálne náhodné kontroly uvedené v odseku 2 sa vykonávajú na farmách v období medzi ukončením operácií umiestňovania do klietok a prvým umiestnením do klietok v nasledujúcom roku. Takéto kontroly zahŕňajú povinné premiestnenie všetkých jedincov tuniaka modroplutvého z chovných klietok do iných chovných klietok, aby sa počet jedincov tuniaka modroplutvého mohol spočítať prostredníctvom kontrolných videozáznamov.
2.  
Každý členský štát farmy stanoví minimálny počet náhodných kontrol, ktoré sa majú vykonať na každej farme pod jeho právomocou. Počet náhodných kontrol pokrýva aspoň 10 % počtu klietok na každej farme po ukončení operácií umiestňovania do klietok, pričom zahŕňa aspoň jednu kontrolu na farmu a v prípade potreby sa zaokrúhli nahor. Výber klietok, ktoré sa majú kontrolovať, je založený na analýze rizika. Plánovanie náhodných kontrol, ktoré sa majú vykonať, sa zohľadní v monitorovacom, kontrolnom a inšpekčnom pláne členského štátu uvedenom v článku 14.
3.  
Hoci to nie je povinné, príslušný orgán členského štátu farmy môže dotknutým farmám v lehote najviac dvoch kalendárnych dní vopred poskytnúť predchádzajúce oznámenie o tom, že sa vykoná náhodná kontrola. V takýchto prípadoch príslušný orgán členského štátu farmy oznámi prevádzkovateľovi farmy, ktoré klietky sú vybrané, až po príchode na dotknutú farmu.
4.  
Prevádzkovatelia fariem podniknú všetky vhodné kroky na uľahčenie operácií náhodných kontrol a v prípade predchádzajúceho oznámenia zabezpečia, aby boli k dispozícii všetky prostriedky na to, aby príslušný orgán členského štátu farmy mohol vykonávať náhodné kontroly kedykoľvek a v ktorejkoľvek klietke na farme.
5.  
Príslušný orgán členského štátu farmy sa usiluje skrátiť čas medzi nariadením náhodných kontrol a dátumom, kedy sa operácie kontroly vykonajú. Príslušný orgán členského štátu farmy zabezpečí, aby sa prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby prevádzkovateľ farmy nemal možnosť manipulovať s príslušnými klietkami pred uskutočnením náhodnej kontroly.
6.  
Po náhodnej kontrole sa každý rozdiel, ktorý sa zistí medzi počtom jedincov tuniaka modroplutvého určeným náhodnými kontrolami a očakávaným počtom jedincov tuniaka modroplutvého v klietkach, riadne prešetrí a zaznamená v systéme elektronického BCD. V prípade prekročenia počtu príslušný orgán členského štátu farmy nariadi vypustenie zodpovedajúceho počtu jedincov tuniaka modroplutvého. Operácia vypustenia sa vykonáva v súlade s prílohou XII. Kompenzácia za rozdiely medzi rôznymi klietkami na farme nie je povolená. Príslušný orgán členského štátu farmy môže povoliť tolerovanú odchýlku až do výšky 5 % medzi počtom jedincov tuniaka modroplutvého vyplývajúcim z kontrolného premiestnenia a očakávaným počtom jedincov v klietkach.
7.  
Príslušný orgán členského štátu farmy uchováva všetky videozáznamy z náhodných kontrol vykonaných na farmách pod jeho právomocou aspoň tri roky a uchováva tieto informácie tak dlho, ako je to potrebné na účely presadzovania pravidiel.
8.  
Komisia oznámi výsledky náhodných kontrol sekretariátu ICCAT pred začiatkom novej rybárskej sezóny pomocou plavidla na lov vakovou sieťou, ktorá sa vzťahuje na každý členský štát, v súlade s článkom 17, na účely ich zaslania Výboru ICCAT pre plnenie záväzkov.

Článok 56f

Premiestnenia medzi farmami

1.  
Premiestnenie živých jedincov tuniaka modroplutvého medzi dvoma rôznymi farmami sa neuskutoční bez predchádzajúceho písomného oprávnenia príslušných orgánov dotknutých členských štátov farmy.
2.  
Premiestnenie z klietky odovzdávajúcej farmy do prepravnej klietky musí spĺňať požiadavky stanovené v oddiele 6 vrátane videozáznamu na potvrdenie počtu premiestnených jedincov tuniaka modroplutvého, vyplnenia ITD a overenia operácie regionálnym pozorovateľom ICCAT.
3.  
Bez ohľadu na odsek 2 v prípadoch, keď sa má premiestniť celá chovná klietka na farmu určenia, nie je potrebné robiť videozáznam operácie a klietka sa na farmu určenia prepraví zapečatená.
4.  
Umiestnenie tuniaka modroplutvého do klietok na farme určenia podlieha požiadavkám na umiestňovanie do klietok stanoveným v článkoch 46a a 49 a článku 51 ods. 1, 2 a 7 vrátane videozáznamu na potvrdenie počtu a hmotnosti jedincov tuniaka modroplutvého umiestnených do klietok a overenia operácie regionálnym pozorovateľom ICCAT. Určenie hmotnosti jedincov tuniaka modroplutvého umiestňovaných do klietok z inej farmy sa neuplatňuje, kým SCRS nevyvinie algoritmus na prepočet dĺžky na hmotnosť vykrmovaných alebo chovaných rýb, alebo na obdive možnosti.

▼B

Oddiel 8

monitorovanie a dozor

Článok 57

Systém monitorovania plavidiel

▼M1

1.  
Odchylne od článku 9 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1224/2009 vlajkové členské štáty zavedú VMS pre všetky svoje rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou 12 metrov alebo viac a pre všetky svoje vlečné plavidlá bez ohľadu na ich dĺžku, a to v súlade s prílohou XV k tomuto nariadeniu. Všetky takéto plavidlá zasielajú správy aspoň raz za dve hodiny s výnimkou vlečných plavidiel a plavidiel na lov vakovou sieťou, ktoré zasielajú správy aspoň každú hodinu.
2.  
Rybárske plavidlá, ktoré sú povinné mať VMS v súlade s odsekom 1, začnú zasielať údaje VMS sekretariátu ICCAT najmenej päť dní pred obdobím platnosti ich oprávnenia a pokračujú v tom najmenej päť dní po skončení období platnosti ich oprávnenia, pokiaľ sa Komisii vopred nezašle žiadosť o odstránenie plavidla z registra ICCAT pre plavidlá.

▼B

3.  
Kapitán plavidla alebo zástupca kapitána na účely kontroly zabezpečuje, aby sa prenos údajov VMS z lovných plavidiel s oprávnením na aktívny rybolov tuniaka modroplutvého počas ich prítomnosti v prístave neprerušil, pokiaľ nie je k dispozícii systém nahlasovania vplávania do prístavu či vyplávania z neho.
4.  
Členské štáty zabezpečujú, aby ich strediská monitorovania rybolovu postúpili Komisii a ňou určenému orgánu v reálnom čase a vo formáte „https data feed“ správy VMS zaslané rybárskymi plavidlami, ktoré sa plavia pod ich vlajkou. Komisia uvedené správy postúpi sekretariátu ICCAT.
5.  

Členské štáty zabezpečia:

▼M1

a) 

aby sa správy VMS od rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, postupovali Komisii, ako sa uvádza v odseku 1;

▼B

b) 

aby sa v prípade technickej poruchy VMS alternatívne správy doručené podľa článku 25 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011, ktoré posielajú rybárske plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou, postupovali Komisii do 24 hodín po prijatí ich strediskami monitorovania rybolovu;

▼M1

ba) 

aby sa v prípade technickej poruchy VMS príslušné vlečné plavidlo nahradilo iným vlečným plavidlom s plne funkčným VMS; ak nie je k dispozícii žiadne iné vlečné plavidlo, na palube sa nainštaluje nový funkčný VMS alebo sa použije, ak je už nainštalovaný, a to čo najskôr, ako je to možné, najneskôr však do 72 hodín, s výnimkou prípadu zásahu vyššej moci, a malo by sa to oznámiť sekretariátu ICCAT; medzitým kapitán alebo jeho zástupca od okamihu, keď bola udalosť zistená a/alebo oznámená, oznamuje kontrolným orgánom vlajkového členského štátu každú hodinu aktuálne zemepisné súradnice vlečného plavidla vhodnými telekomunikačnými prostriedkami;

▼B

c) 

aby sa správy postúpené Komisii číslovali podľa poradia (jedinečným identifikačným číslom), čím sa zabráni dvojitým hláseniam;

d) 

aby správy postúpené Komisii boli v súlade s článkom 24 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011.

6.  
Každý členský štát zabezpečí, aby sa so všetkými správami sprístupnenými jeho inšpekčným plavidlám zaobchádzalo dôverne a aby sa používali výlučne na účely inšpekcie operácií na mori.

Oddiel 9

inšpekcia a presadzovanie pravidiel

Článok 58

Program ICCAT pre spoločné medzinárodné inšpekcie

1.  
Spoločné medzinárodné inšpekcie sa vykonávajú v súlade s programom ICCAT pre spoločné medzinárodné inšpekcie (ďalej len „program ICCAT“) na účely medzinárodnej kontroly mimo vôd v jurisdikcii štátu, ako sa uvádza v prílohe IX k tomuto nariadeniu.
2.  
Členské štáty, ktorých rybárske plavidlá sú oprávnené loviť tuniaka modroplutvého, v rámci programu ICCAT prideľujú inšpektorov a vykonávajú inšpekcie na mori.
3.  
Zakaždým, keď v oblasti dohovoru vykonáva rybolov tuniaka modroplutvého súčasne viac ako 15 rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou jedného členského štátu, dotknutý členský štát na základe posúdenia rizika vyšle inšpekčné plavidlo na účely inšpekcie a kontroly na mori v oblasti dohovoru, a to na celé obdobie, keď sa dané plavidlá v danej oblasti vyskytujú. Táto povinnosť sa považuje za splnenú vtedy, keď členské štáty spolupracujú na vyslaní inšpekčného plavidla alebo keď sa do oblasti dohovoru vyšle inšpekčné plavidlo Únie.
4.  
Inšpektorov Únie pôsobiacich v rámci programu ICCAT môže prideliť Komisia alebo ňou určený orgán.
5.  
Na účely odseku 3 činnosti dozoru a inšpekcie vykonávané v mene Únie koordinuje Komisia alebo ňou určený orgán. V koordinácii s príslušnými členskými štátmi môže Komisia vypracovať spoločné inšpekčné programy, aby si Únia mohla plniť povinnosti v rámci programu ICCAT. Členské štáty, ktorých rybárske plavidlá vykonávajú lov tuniaka modroplutvého, prijmú opatrenia potrebné na uľahčenie implementácie daných programov najmä z hľadiska potrebných ľudských a materiálnych zdrojov a období a geografických oblastí používania daných zdrojov.
6.  
Členské štáty do 1. apríla každého roka oznámia Komisii mená inšpektorov a názvy inšpekčných plavidiel, ktoré počas roka plánujú prideliť na program ICCAT. Komisia na základe týchto informácií v spolupráci s členskými štátmi každoročne vypracuje plán účasti Únie na programe ICCAT a zašle ho sekretariátu ICCAT a členským štátom.

Článok 59

▼M1

Inšpekcie v prípade podozrenia z porušení

▼B

Vlajkový členský štát zabezpečí, aby sa fyzická inšpekcia rybárskeho plavidla, ktoré sa plaví pod jeho vlajkou, uskutočnila pod jeho vedením v jeho prístavoch alebo aby ju v prípade, keď rybárske plavidlo nie je v jednom z jeho prístavov, vykonal inšpektor určený vlajkovým členským štátom, ak rybárske plavidlo:

a) 

nesplnilo požiadavky na záznamy a na hlásenia uvedené v článkoch 31 a 32; alebo

b) 

porušilo toto nariadenie alebo sa dopustilo závažného porušenia v zmysle článku 42 nariadenia (ES) č. 1005/2008 alebo článku 90 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 60

Krížové kontroly

1.  
Každý členský štát overuje informácie a včasné predloženie správ o inšpekcii a správ pozorovateľov, údaje VMS a v náležitých prípadoch elektronické BCD, rybárske denníky svojich rybárskych plavidiel, dokumenty o premiestnení a prekládke a dokumenty o úlovku v súlade s článkom 109 nariadenia (ES) č. 1224/2009.
2.  
Každý členský štát pri každom vylodení, prekládke alebo umiestnení do klietok vykonáva krížové kontroly, pri ktorých porovnáva množstvá podľa druhov zaznamenané v rybárskych denníkoch rybárskych plavidiel alebo množstvá podľa druhov uvedené vo vyhlásení o prekládke oproti množstvám uvedeným vo vyhlásení o vylodení alebo vyhlásení o umiestnení do klietok alebo v akýchkoľvek iných relevantných dokumentoch, medzi ktoré patria napríklad faktúry alebo záznamy o predaji.

Oddiel 10

Presadzovanie pravidiel

▼M1

Článok 61

Presadzovanie pravidiel

Bez toho, aby boli dotknuté články 89 až 91 nariadenia (ES) č. 1224/2009, a najmä povinnosť členských štátov prijímať náležité opatrenia na presadzovanie pravidiel v súvislosti s rybárskym plavidlom, členský štát farmy prijme náležité opatrenie na presadzovanie pravidiel v súvislosti s farmou, ak sa preukázalo, že v súlade s príslušným vnútroštátnym právom farma nedodržiava články 45b až 52 tohto nariadenia. Opatrenia môžu v závislosti od závažnosti priestupku a v súlade s príslušným vnútroštátnym právom zahŕňať pozastavenie oprávnenia alebo vyradenie farmy z vnútroštátneho zoznamu fariem a/alebo uloženie peňažných sankcií.

▼B

KAPITOLA VI

Uvádzanie na trh

Článok 62

Opatrenia týkajúce sa uvádzania na trh

1.  
Bez toho, aby boli dotknuté nariadenia (ES) č. 1224/2009 a (ES) č. 1005/2008 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 ( 5 ), v prípade tuniaka modroplutvého je v rámci Únie zakázané obchodovanie, vyloďovanie, dovoz, vývoz, umiestňovanie do klietok na účely výkrmu alebo chovu, opätovný vývoz a prekládka, ak nie je k dispozícii správna, úplná a overená sprievodná dokumentácia požadovaná podľa tohto nariadenia alebo podľa právnych aktov Únie, ktorými sa vykonávajú pravidlá ICCAT týkajúce sa programu dokumentácie lovu tuniaka modroplutvého.
2.  

V prípade tuniaka modroplutvého je v rámci Únie zakázané obchodovanie, dovoz, vyloďovanie, umiestňovanie do klietok na účely výkrmu alebo chovu, spracovanie, vývoz, opätovný vývoz a prekládka, ak:

a) 

jedince tuniaka modroplutvého boli ulovené rybárskymi plavidlami alebo pascami vlajkového štátu, ktorý v rámci opatrení ICCAT na ochranu a hospodárenie nedisponuje rybolovnou kvótou ani obmedzením výlovu vzhľadom na tuniaka modroplutvého; alebo

b) 

jedince tuniaka modroplutvého boli ulovené lovným plavidlom alebo pascou, v prípade ktorých bola v čase výlovu vyčerpaná individuálna kvóta alebo ktorých štát mal v čase výlovu vyčerpané svoje rybolovné možnosti.

3.  
Bez toho, aby boli dotknuté nariadenia (ES) č. 1224/2009, (ES) č. 1005/2008 a (EÚ) č. 1379/2013, je v rámci Únie zakázané obchodovanie, dovoz, vyloďovanie, spracovanie a vývoz tuniaka modroplutvého z výkrmných alebo chovných fariem, ktoré nie sú v súlade s nariadeniami uvedenými v odseku 1.

KAPITOLA VII

Záverečné ustanovenia

Článok 63

Hodnotenie

Na žiadosť Komisie jej členské štáty bezodkladne predložia podrobnú správu o ich vykonávaní tohto nariadenia. Na základe informácií od členských štátov Komisia do dátumu určeného ICCAT predkladá sekretariátu ICCAT podrobnú správu o vykonávaní odporúčania ICCAT 19-04.

Článok 64

Financovanie

Na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 ( 6 ) sa toto nariadenie považuje za viacročný plán v zmysle článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

Článok 65

Dôvernosť

S údajmi získanými a vymenenými v rámci tohto nariadenia sa nakladá v súlade s príslušnými pravidlami o dôvernosti podľa článkov 112 a 113 nariadenia (ES) č. 1224/2009.

Článok 66

Postup prijímania zmien

1.  

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 67 týkajúce sa zmien tohto nariadenia s cieľom prispôsobiť ho opatreniam, ktoré prijme ICCAT a ktoré sú záväzné pre Úniu a jej členské štáty, pokiaľ ide o:

▼M1

a) 

ročný prenos podľa článku 8 v prípade tuniaka modroplutvého;

b) 

lehoty na oznamovanie informácií, ako sú stanovené v článku 15 ods. 7, článku 16 ods. 1, článku 24 ods. 4, článku 26 ods. 1, článku 29 ods. 1, článku 32 ods. 2 a 3, článku 35 ods. 5 a 6, článku 36, článku 41 ods. 3, článku 44 ods. 2, článku 50 ods. 4, článku 57 ods. 5 písm. b) a článku 58 ods. 6;

c) 

trvanie období rybárskych sezón podľa článku 17 ods. 1 až 4;

▼B

d) 

minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť jedincov stanovenú v článku 19 ods. 1 a 2 a v článku 20 ods. 1;

e) 

percentuálne podiely a referenčné parametre stanovené v článku 13, článku 15 ods. 3 a 4, článku 20 ods. 1, článku 21 ods. 2, článku 38 ods. 1, článku 44 ods. 2, článku 50 a článku 51 ods. 8;

f) 

informácie, ktoré sa majú predložiť Komisii, uvedené v článku 11 ods. 1, článku 24 ods. 1, článku 25 ods. 3, článku 29 ods. 1, článku 30 ods. 4, článku 34 ods. 2, článku 40 ods. 1 a článku 55;

g) 

úlohy národných pozorovateľov a regionálnych pozorovateľov ICCAT, ako sa stanovuje v uvedenom poradí v článku 38 ods. 2 a článku 39 ods. 5;

h) 

dôvody na zamietnutie oprávnenia na premiestnenie stanovené v článku 41 ods. 1;

i) 

dôvody na zadržanie úlovku a príkaz na vypustenie rýb podľa článku 46 ods. 4;

j) 

počet plavidiel stanovený v článku 58 ods. 3;

▼M1

k) 

prílohy I až XVb;

▼M1

l) 

obsah vyhlásenia o prenose stanoveného v článku 7 ods. 2 písm. a) a ustanovenia o umiestnení do klietok stanoveného v článku 7 ods. 2 písm. b);

m) 

výnimky uvedené v článku 17 ods. 2 na určenie rybolovných oblastí, rybárskych plavidiel a výstroja a v článku 17 ods. 3 na lov tuniaka modroplutvého na účely farmového chovu;

n) 

podmienky prideľovania regionálnych pozorovateľov na farmy podľa článku 39 ods. 4.

▼B

2.  
Všetky zmeny prijaté v súlade s odsekom 1 sa striktne obmedzujú na vykonávanie zmien a/alebo doplnení príslušných odporúčaní ICCAT, ktoré sú pre Úniu záväzné.

Článok 67

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  
Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  
Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 66 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 17. októbra 2023. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
3.  
Delegovanie právomoci uvedené v článku 66 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  
Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5.  
Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  
Delegovaný akt prijatý podľa článku 66 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu alebo Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 68

Postup výboru

1.  
Komisii pomáha Výbor pre rybolov a akvakultúru zriadený podľa článku 47 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 69

Zmeny nariadenia (ES) č. 1936/2001

Nariadenie (ES) č. 1936/2001 sa mení takto:

a) 

článok 3 písm. g) až j), články 4a, 4b a 4c a príloha Ia sa vypúšťajú;

b) 

v prílohe I sa vypúšťa zarážka „Tuniak modroplutvý: Thunnus thynnus“;

c) 

v prílohe II sa vypúšťa riadok „Thunnus thynnus: Tuniak modroplutvý“.

Článok 70

Zmena nariadenia (EÚ) 2017/2107

V nariadení (EÚ) 2017/2107 sa vypúšťa článok 43

Článok 71

Zmena nariadenia (EÚ) 2019/833

V nariadení (EÚ) 2019/833 sa vypúšťa článok 53

Článok 72

Zrušenie

1.  
Nariadenie (ES) 2016/1627 sa zrušuje.
2.  
Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XVI k tomuto nariadeniu.

Článok 73

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

OSOBITNÉ PODMIENKY PRE LOVNÉ PLAVIDLÁ LOVIACE NA ZÁKLADE ČLÁNKU 19

1. Každý členský štát zaručuje dodržiavanie týchto obmedzení kapacity:

a) 

Maximálny počet jeho lodí s návnadou a lodí s vlečnými lovnými šnúrami s oprávnením loviť tuniaka modroplutvého zodpovedá počtu plavidiel, ktoré sa zúčastňovali na cielenom rybolove tuniaka modroplutvého v roku 2006.

b) 

Maximálny počet jeho plavidiel tvoriacich flotilu vykonávajúcu drobný cielený lov tuniaka modroplutvého v Stredozemnom mori zodpovedá počtu plavidiel, ktoré sa zúčastňovali na rybolove tuniaka modroplutvého v roku 2008.

c) 

Maximálny počet jeho lovných plavidiel s oprávnením aktívne loviť tuniaka modroplutvého v Jadranskom mori zodpovedá počtu plavidiel, ktoré sa zúčastňovali na rybolove tuniaka modroplutvého v roku 2008.

Každý členský štát pridelí individuálne kvóty dotknutým plavidlám.

2. Každý členský štát môže prideliť:

— 
Maximálne 7 % svojich kvót na tuniaka modroplutvého svojim lodiam s návnadou a lodiam s vlečnými lovnými šnúrami. Pokiaľ ide o Francúzsko, maximálne 100 ton tuniaka modroplutvého, pričom jedince musia mať hmotnosť minimálne 6,4 kg alebo Smittovu dĺžku 70 cm, môžu uloviť plavidlá plaviace sa pod vlajkou Francúzska s celkovou dĺžkou menšou než 17 metrov pôsobiace v Biskajskom zálive.
— 
Maximálne 2 % svojich kvót na tuniaka modroplutvého svojim plavidlám vykonávajúcim drobný rybolov v pobrežných oblastiach na čerstvé ryby v Stredozemnom mori.
— 
Maximálne 90 % svojich kvót na tuniaka modroplutvého svojim lovným plavidlám v Jadranskom mori na účely farmového chovu.

3. Chorvátsko môže uplatniť v prípade maximálne 7 % hmotnosti jedincov tuniaka modroplutvého ulovených plavidlami plaviacimi sa pod jeho vlajkou v Jadranskom mori na chovné účely minimálnu hmotnosť 6,4 kg alebo 66 cm Smittovej dĺžky.

4. Členské štáty, ktorých lode s návnadou, plavidlá s lovnými šnúrami, plavidlá s ručnými šnúrami a lode s vlečnými lovnými šnúrami majú oprávnenie loviť tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantiku a v Stredozemnom mori, stanovia tieto požiadavky na chvostové štítky:

— 
chvostové štítky sa pripevnia na každého tuniaka modroplutvého ihneď po vyložení.
— 
každý chvostový štítok má osobitné identifikačné číslo, ktoré sa uvádza v dokumentoch o výlove tuniaka modroplutvého a čitateľne a nezmazateľne zapisuje na vonkajšiu stranu akéhokoľvek balenia, ktoré obsahuje tuniaka.
PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA RYBÁRSKE DENNÍKY

A.   LOVNÉ PLAVIDLÁ

Minimálne špecifikácie pre rybárske denníky:

1. 

Listy lodného denníka sú očíslované.

2. 

Zápisy do lodného denníka sa vykonávajú každý deň do polnoci alebo pred príchodom do prístavu.

3. 

Do lodného denníka sa zapisujú inšpekcie na mori.

4. 

K lodnému denníku je ako príloha pripojená jedna kópia jeho listov.

5. 

Na palube treba uchovávať lodné denníky pokrývajúce jeden rok činnosti plavidla.

Minimálne štandardné informácie zapisované do rybárskeho denníka:

1. 

Meno a adresa kapitána.

2. 

Dátumy a prístavy odchodu, dátumy a prístavy príchodu.

3. 

Názov plavidla, registračné číslo, registračné číslo ICCAT, medzinárodný rádiový volací znak a číslo IMO (ak je k dispozícii).

4. 

Rybársky výstroj:

a) 

kód typu podľa FAO;

b) 

rozmery (napríklad dĺžka, veľkosť ôk, počet háčikov).

5. 

Operácie na mori (minimálne) s jednou šnúrou na deň výjazdu s uvedením týchto údajov:

a) 

činnosť (napríklad rybolov, plavba);

b) 

pozícia: presné denné polohy (v stupňoch a minútach) zaznamenané za každú rybolovnú operáciu alebo na poludnie v prípade, že sa počas uvedeného dňa nevykonával rybolov;

c) 

záznamy o úlovkoch vrátane:

— 
kódu FAO;
— 
hmotnosti v celku (RWT) v kg na deň;
— 
počtu kusov na deň.

V prípade plavidiel na lov vakovou sieťou sa uvedené údaje zaznamenávajú za každú rybolovnú operáciu, a to aj v prípade nulového úlovku.

6. 

Podpis kapitána.

7. 

Spôsob merania hmotnosti: odhad, váženie na palube.

8. 

Do lodného denníka sa zaznamenáva hmotnosť v ekvivalente živej hmotnosti rýb a uvádzajú sa prepočítavacie koeficienty použité pri hodnotení.

Minimálne údaje zaznamenávané do rybárskych denníkov v prípade vylodenia alebo prekládky:

1. 

Dátum a prístav vylodenia alebo prekládky.

2. 

Výrobky:

a) 

druhy a úprava podľa kódu FAO;

b) 

počet rýb alebo prepraviek a množstvo v kg.

3. 

Podpis kapitána alebo zástupcu plavidla.

4. 

V prípade prekládky: názov prijímajúceho plavidla, jeho vlajka a registračné číslo ICCAT.

Minimálne údaje zaznamenávané do rybárskych denníkov v prípade premiestnenia do klietok:

1. 

Dátum, čas a poloha (zemepisná šírka/zemepisná dĺžka) premiestnenia.

2. 

Výrobky:

a) 

druhy podľa kódu FAO;

b) 

počet rýb a množstvo (v kg) premiestnené do klietok.

3. 

Názov a vlajka vlečného plavidla a jeho registračné číslo ICCAT.

4. 

Názov farmy určenia a jej registračné číslo ICCAT.

5. 

V prípade spoločnej rybolovnej operácie (Joint fishing operation, ďalej len „JFO“) kapitáni okrem údajov uvedených v bodoch 1 až 4 zaznamenávajú do lodného denníka:

a) 

pre lovné plavidlo, ktoré premiestňuje ryby do klietok:

— 
množstvo úlovkov na palube,
— 
množstvo úlovkov započítavaných do individuálnej kvóty,
— 
názvy ďalších plavidiel zúčastnených na JFO;
b) 

pre ďalšie lovné plavidlá zúčastnené na JFO, ktoré nevykonávajú premiestňovanie rýb:

— 
názvy týchto plavidiel, ich medzinárodné rádiové volacie znaky a registračné čísla ICCAT,
— 
skutočnosť, že žiadne úlovky neboli umiestnené na palubu ani premiestnené do klietok,
— 
množstvo úlovkov započítavaných do individuálnej kvóty,
— 
názov a registračné číslo ICCAT lovného plavidla uvedeného v písmene a).

B.   VLEČNÉ PLAVIDLÁ

1. Kapitán vlečného plavidla denne zaznamenáva do rybárskeho denníka dátum, čas a polohu premiestnenia, premiestnené množstvá (počet rýb a hmotnosť v kg), číslo klietky, ako aj názov lovného plavidla, jeho vlajku a registračné číslo ICCAT, názov ostatných zúčastnených plavidiel a ich registračné číslo ICCAT, farmu určenia a jej registračné číslo ICCAT a číslo vyhlásenia ICCAT o premiestnení.

2. Ďalšie premiestnenie na pomocné plavidlá alebo iné vlečné plavidlá treba nahlásiť a uviesť pri tom rovnaké informácie, ako sú informácie uvedené v bode 1, ako aj názov pomocného plavidla alebo vlečného plavidla, jeho vlajku a registračné číslo ICCAT a číslo vyhlásenia ICCAT o premiestnení.

3. Rybársky denník obsahuje údaje o všetkých premiestneniach uskutočnených počas rybárskej sezóny. Lodný denník sa nachádza na palube a je kedykoľvek k dispozícii na účely kontroly.

C.   POMOCNÉ PLAVIDLÁ

1. Kapitán pomocného plavidla denne zaznamenáva činnosti do rybárskeho denníka, okrem iného aj dátum, čas a polohy, množstvá tuniaka modroplutvého presunuté na palubu a názov rybárskeho plavidla, farmy alebo pasce, s ktorými kapitán pomocného plavidla spolupracuje.

2. Rybársky denník obsahuje podrobné údaje o všetkých činnostiach uskutočnených počas rybárskej sezóny. Lodný denník sa nachádza na palube a je kedykoľvek k dispozícii na účely kontroly.

D.   SPRACOVATEĽSKÉ PLAVIDLÁ

1. Kapitán spracovateľského plavidla denne zaznamenáva do rybárskeho denníka dátum, čas a polohu činností, preložené množstvá a počet a hmotnosť jedincov tuniaka modroplutvého získaných z fariem, pascí alebo prípadne lovných plavidiel. Kapitán zaznamenáva aj názvy a registračné čísla ICCAT daných fariem, pascí alebo lovných plavidiel.

2. Kapitán spracovateľského plavidla denne vedie spracovateľský lodný denník, v ktorom uvádza hmotnosť rýb v celku a počet premiestnených alebo preložených rýb, použitý prepočítavací koeficient, ako aj hmotnosti a množstvá podľa úpravy produktov.

3. Kapitán spracovateľského plavidla vedie záznamy o skladovaní, na základe ktorých možno identifikovať polohu, ako aj množstvá každého druhu a ich úpravu.

4. Rybársky denník obsahuje údaje o všetkých prekládkach uskutočnených počas rybárskej sezóny. Rybársky denník, spracovateľný denník, plán uskladnenia a originály vyhlásení ICCAT o prekládke sa nachádzajú na palube a sú kedykoľvek k dispozícii na účely kontroly.
PRÍLOHA III

FORMULÁR HLÁSENIA O ÚLOVKOCHFormulár hlásenia o úlovkoch

Vlajka

Reg. č. ICCAT

Názov plavidla

Dátum začiatku hlásenia

Dátum konca hlásenia

Trvanie hlásenia d)

Dátum úlovku

Miesto úlovku

Úlovok

Pridelená hmotnosť v prípade spoločnej rybolovnej operácie (kg)

Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

Hmotnosť (kg)

Počet kusov

Priemerná hmotnosť (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRÍLOHA IV

FORMULÁR ŽIADOSTI O POVOLENIE ZÚČASTNIŤ SA NA SPOLOČNEJ RYBOLOVNEJ OPERÁCIISpoločná rybolovná operácia

Vlajkový štát

Názov plavidla

Reg. č. ICCAT

Trvanie operácie

Totožnosť prevádzkovateľov

Individuálna kvóta plavidla

Kľúč rozdelenia na plavidlo

Výkrmná a chovná farma určenia

Zmluvná strana

Reg. č. ICCAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum …

Potvrdenie vlajkového štátu …
PRÍLOHA V

VYHLÁSENIE ICCAT O PREKLÁDKE