02022R1616 — SK — 20.09.2022 — 000.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

►C1  NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1616

z 15. septembra 2022

o materiáloch a predmetoch z recyklovaného plastu určených na styk s potravinami a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 282/2008 ◄

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 243 20.9.2022, s. 3)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 244, 21.9.2022, s.  70 (2022/1616)
▼B

▼C1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1616

z 15. septembra 2022

o materiáloch a predmetoch z recyklovaného plastu určených na styk s potravinami a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 282/2008

▼B

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.  
Toto nariadenie je osobitným opatrením v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 1935/2004.
2.  

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá:

a) 

uvádzania na trh plastových materiálov a predmetov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1935/2004 a obsahujú plast pochádzajúci z odpadu alebo vyrobený z odpadu;

b) 

vývoja a prevádzkovania recyklačných technológií, procesov a zariadení na výrobu recyklovaného plastu na použitie v daných plastových materiáloch a predmetoch;

c) 

používania materiálov a predmetov z recyklovaného plastu, ako aj plastových materiálov a predmetov, ktoré sa majú recyklovať, na styk s potravinami.

3.  
Toto nariadenie sa neuplatňuje na používanie odpadu na výrobu látok uvedených v zozname povolených látok Únie v súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) č. 10/2011, ani na výrobu látok, na ktoré sa vzťahuje článok 6 ods. 1, 2 a ods. 3 písm. a) uvedeného nariadenia, ak sú určené na následné použitie v súlade s uvedeným nariadením.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.  
Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov z článku 3 nariadenia (EÚ) č. 10/2011 a vymedzenie pojmov z článku 3 nariadenia (ES) č. 2023/2006.
2.  

Na účely tohto nariadenia sa takisto uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„odpad“, „komunálny odpad“, „nakladanie s odpadom“, „zber“, „opätovné použitie“, „recyklácia“ a „odpad, ktorý nie je nebezpečný“, ako sa stanovuje v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES ( 1 );

2. 

„potravinársky podnik“ a „prevádzkovateľ potravinárskeho podniku“, ako sa stanovuje v článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ( 2 );

3. 

„príslušné orgány“ a „audit“ v zmysle článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625.

3.  

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje aj toto vymedzenie pojmov:

1. 

„recyklačná technológia“ je konkrétna kombinácia fyzikálnych alebo chemických koncepcií, zásad a postupov na recykláciu toku odpadu určitého druhu zozbieraného určitým spôsobom na materiály a predmety z recyklovaného plastu konkrétneho druhu a s konkrétnym zamýšľaným použitím, pričom jej súčasťou je aj dekontaminačná technológia;

2. 

„dekontaminačná technológia“ je konkrétna kombinácia fyzikálnych alebo chemických koncepcií, zásad a postupov, ktorá tvorí súčasť recyklačnej technológie, a jej hlavným účelom je odstraňovanie kontaminácie alebo čistenie;

3. 

„recyklačný proces“ je séria jednotkových operácií na výrobu materiálov a predmetov z recyklovaného plastu prostredníctvom predbežného spracovania, dekontaminačného procesu a následného spracovania, ktorá vychádza z konkrétnej recyklačnej technológie;

4. 

„recyklovaný plast“ je plast, ktorý je výsledkom dekontaminačného procesu v rámci recyklačného procesu, a plast, ktorý je výsledkom nasledujúcich operácií následného spracovania a ešte nebol premenený na materiály a predmety z recyklovaného plastu;

5. 

„materiály a predmety z recyklovaného plastu“ sú materiály a predmety určené na styk s potravinami v dokončenom stave, ktoré sú úplne alebo čiastočne vyrobené z recyklovaného plastu;

6. 

„recyklovaný obsah“ je množstvo recyklovaného plastu, ktorý je priamym výsledkom dekontaminačného procesu v rámci recyklačného procesu, a je obsiahnutý buď v ďalšom následne spracovanom recyklovanom plaste, alebo v materiáloch a predmetoch z recyklovaného plastu, ktoré sú z neho vyrobené;

7. 

„predbežné spracovanie“ sú všetky operácie nakladania s odpadom vykonávané na účely triedenia, šrotovania, umývania, zmiešavania alebo iného spracovania plastového odpadu s cieľom zabezpečiť jeho vhodnosť na dekontaminačný proces;

8. 

„plastový vstupný materiál“ je plastový materiál, ktorý je výsledkom predbežného spracovania a ktorý vstupuje do dekontaminačného procesu;

9. 

„dekontaminačný proces“ je konkrétna séria jednotkových operácií, ktorých spoločným hlavným účelom je pomocou konkrétnej dekontaminačnej technológie odstrániť kontamináciu z plastového vstupného materiálu s cieľom zabezpečiť jeho vhodnosť na styk s potravinami;

10. 

„súvisiaca kontaminácia“ je kontaminácia prítomná v plastovom vstupnom materiáli, ktorá pochádza z potravín, plastových materiálov a predmetov určených a použitých na styk s potravinami, z ich použitia alebo nesprávneho použitia na iné účely než styk s potravinami a z neúmyselnej prítomnosti iných látok, materiálov a predmetov v dôsledku nakladania s odpadom;

11. 

„následné spracovanie“ sú všetky jednotkové operácie vykonané po dekontaminačnom procese, ktorými sa zabezpečuje ďalšia polymerizácia, iné spracovanie a/alebo premena výstupu a ktorých výsledkom sú materiály a predmety z recyklovaného plastu v dokončenom stave;

12. 

„recyklačné zariadenie“ je vybavenie používané aspoň pri určitej časti recyklačného procesu;

13. 

„dekontaminačné zariadenie“ je konkrétne zariadenie používané pri dekontaminačnom procese;

14. 

„recyklačný areál“ je miesto, na ktorom sa nachádza aspoň jedno dekontaminačné zariadenie;

15. 

„recyklačný systém“ je dohoda medzi právnymi subjektmi o riadení používania, triedeného zberu a recyklácie plastových materiálov a predmetov s cieľom obmedziť ich kontamináciu alebo zabrániť ich kontaminácii, aby sa uľahčila ich recyklácia;

16. 

„recyklátor“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa dekontaminačný proces;

17. 

„spracovateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva jednu alebo viaceré jednotkové operácie následného spracovania;

18. 

„jednotková operácia“ je základná operácia, ktorá je súčasťou procesu a pri ktorej prebieha jedna transformácia jej vstupu alebo viacero transformácií, ak sa uskutočňujú spoločne;

19. 

„výrobná fáza“ je jedna alebo viaceré postupné jednotkové operácie, po ktorých nasleduje posúdenie kvality materiálov, ktoré sú výsledkom tejto fázy;

20. 

„dávka“ je množstvo materiálu rovnakej kvality vyrobeného na základe jednotných výrobných parametrov v určitej výrobnej fáze, ktorý je uskladnený a uzavretý tak, aby sa zamedzilo jeho zmiešaniu s inými materiálmi alebo jeho kontaminácii, a označený ako taký jedným výrobným číslom.

Článok 3

Vhodné recyklačné technológie

1.  
Recyklačná technológia sa považuje za vhodnú, ak sa preukáže, že je schopná recyklovať odpad na materiály a predmety z recyklovaného plastu, ktoré sú v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1935/2004 a mikrobiologicky bezpečné.
2.  

Recyklačné technológie sa rozlišujú na základe týchto aspektov:

a) 

druh, spôsob zberu a pôvod vstupného materiálu;

b) 

konkrétna kombinácia fyzikálnych a chemických koncepcií, zásad a postupov použitá na dekontaminovanie daného vstupného materiálu;

c) 

druh a zamýšľané použitie materiálov a predmetov z recyklovaného plastu;

d) 

potreba alebo nepotrebnosť hodnotenia a povolenia recyklačných procesov využívajúcich danú technológiu a kritériá daného hodnotenia.

3.  
Vhodné recyklačné technológie sa uvádzajú v prílohe I. Prílohu I možno zmeniť v súlade s článkami 15 a 16.
4.  
Ak schopnosť recyklačných procesov využívajúcich určitú recyklačnú technológiu dosiahnuť dostatočnú dekontamináciu závisí od presnej špecifikácie vstupného materiálu, podrobnej konfigurácie uvedených procesov alebo použitých prevádzkových podmienok a keď pre danú špecifikáciu, konfiguráciu alebo uvedené podmienky nemožno stanoviť jednoduché pravidlá v čase, keď sa daná technológia určí ako vhodná, Komisia jednotlivo povolí každý recyklačný proces, pri ktorom sa daná technológia používa, a to v súlade s postupom stanoveným v kapitole V, a najmä v jej článku 19 ods. 1 (ďalej len „povolenie“).
5.  
V prílohe I sa uvádza, či sa majú pre určitú recyklačnú technológiu povoliť jednotlivé recyklačné procesy.
6.  
Každá recyklačná technológia, ktorá nie je predmetom rozhodnutia o vhodnosti v súlade s článkom 15 alebo 16, sa na účely tohto nariadenia považuje za novú technológiu.KAPITOLA II

UVÁDZANIE RECYKLOVANÝCH PLASTOV A MATERIÁLOV A PREDMETOV Z RECYKLOVANÉHO PLASTU NA TRH

Článok 4

Požiadavky na materiály a predmety z recyklovaného plastu

1.  
Materiály a predmety z recyklovaného plastu sa uvádzajú na trh iba vtedy, ak sú počas ich výroby splnené požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 7.
2.  
Požiadavky stanovené v kapitolách II, III a V nariadenia (EÚ) č. 10/2011 sa uplatňujú na materiály a predmety z recyklovaného plastu.
3.  

Materiály a predmety z recyklovaného plastu sa vyrábajú pomocou:

a) 

vhodnej recyklačnej technológie uvedenej v prílohe I alebo

b) 

novej technológie uvedenej v článku 3 ods. 6 a vyvinutej v súlade s kapitolou IV.

4.  

Ak sa materiály a predmety z recyklovaného plastu vyrábajú pomocou vhodnej recyklačnej technológie, sú splnené tieto požiadavky:

a) 

v prípade potreby sa na recyklačný proces používaný na výrobu materiálov a predmetov z recyklovaného plastu udelilo povolenie;

b) 

recyklácia a používanie recyklovaných plastov na výrobu materiálov a predmetov z recyklovaného plastu spĺňajú všeobecné požiadavky stanovené v článkoch 6, 7 a 8, doplnené o špecifikácie a požiadavky na technológiu stanovené v stĺpci 8 tabuľky 1 v prílohe I aj požiadavky stanovené v povolení, a podliehajú osobitným výnimkám uvedeným v stĺpci 9 tabuľky 1 v prílohe I a v povolení;

c) 

odchylne od písmena b) platí, že ak sa má vhodná recyklačná technológia zaviesť prostredníctvom recyklačného systému, recyklácia a používanie materiálov a predmetov z recyklovaného plastu je v súlade so všeobecnými požiadavkami stanovenými v článku 9 a v prípade potreby s osobitnými pravidlami pre technológiu stanovenými v prílohe I.

5.  
Ak sa materiály a predmety z recyklovaného plastu vyrábajú pomocou novej technológie, požiadavky stanovené v článkoch 10 až 13 sú splnené.
6.  

Register Únie zriadený v článku 24 obsahuje tieto informácie o výrobe recyklovaného plastu:

a) 

dekontaminačné zariadenie, v ktorom bol recyklovaný plast vyrobený, adresa recyklačného areálu a totožnosť recyklátora, ktorý ju prevádzkuje;

b) 

použitý povolený recyklačný proces, ak si použitá vhodná recyklačná technológia vyžaduje povolenie recyklačných procesov;

c) 

názov použitého recyklačného systému, identita subjektu, ktorý ho riadi, a použité značky, ak si použitá recyklačná technológia vyžaduje použitie recyklačného systému;

d) 

názov novej technológie, ak sa pri výrobe recyklovaného plastu používa nová recyklačná technológia.

7.  
V relevantných prípadoch nie je stav povoleného recyklačného procesu použitého na výrobu v registri zriadenom v článku 24 uvedený ako „pozastavený“ alebo „zrušený“.
8.  
Stav povoleného dekontaminačného zariadenia použitého na výrobu nie je v registri zriadenom v článku 24 uvedený ako „pozastavený“.

Článok 5

Požiadavky na dokumentáciu, pokyny a označovanie

1.  
K jednotlivým dávkam recyklovaného plastu a materiálov a predmetov z recyklovaného plastu sa vypracujú samostatné dokumenty alebo záznam o ich kvalite a každá dávka sa identifikuje jedinečným číslom a názvom výrobnej fázy, z ktorej pochádza.
2.  
K recyklovanému plastu uvádzanému na trh je priložené vyhlásenie o súlade s predpismi v súlade s článkom 29.
3.  

Nádoby s recyklovaným plastom, ktorý sa dodáva spracovateľom, sú označené. Etiketa obsahuje symbol vymedzený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1935/2004, za ktorým nasleduje:

a) 

symbol image a registračné číslo dekontaminačného zariadenia, v ktorom bol recyklovaný plast vyrobený v súlade s článkom 24;

b) 

symbol image , za ktorým nasleduje číslo dávky;

c) 

percentuálny podiel hmotnosti recyklovaného obsahu;

d) 

maximálny percentuálny podiel hmotnosti recyklovaného obsahu, ktorý môžu konečné materiály a predmety z recyklovaného plastu obsahujúce recyklovaný plast obsahovať, ak je to menej ako 100 % a

e) 

ak vyhlásenie uvedené v odseku 2 obsahuje dodatočné pokyny, symbol uvedený v norme ISO 7000 s referenčným číslom 1641.

4.  
Etikety uvedené v odseku 3 sú za každých okolností zreteľne čitateľné, nachádzajú sa na viditeľnom mieste a sú pevne pripojené.

Písmo na etiketách má minimálnu veľkosť 17 bodov (6 mm), ak sú umiestnené na nádobách, ktorých najväčší rozmer nepresahuje 75 centimetrov, 23 bodov, ak sú na nádobách, ktorých najväčší rozmer je v rozpätí od 75 centimetrov do 125 centimetrov, a 30 bodov, ak sú na nádobách, ktorých najväčší rozmer presahuje 125 centimetrov.

5.  
Odchylne od odseku 4 sa označenie nemusí nachádzať na nádobách, ktoré sú v zariadeniach alebo na vozidlách pevne pripevnené.
6.  
Obmedzenia a špecifikácie stanovené v prílohe I a týkajúce sa používania recyklovaných plastových materiálov alebo predmetov vyrobených pomocou vhodnej recyklačnej technológie, prípadne obmedzenia a špecifikácie stanovené v povolení týkajúcom sa používania recyklovaných materiálov alebo predmetov vyrobených pomocou recyklačného procesu, sa nachádzajú na označení recyklovaných materiálov alebo predmetov dodávaných prevádzkovateľom potravinárskych podnikov alebo konečným spotrebiteľom, ktoré sa vyžaduje podľa článku 15 nariadenia (ES) č. 1935/2004.KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA RECYKLÁCIU PLASTOV A POUŽÍVANIE RECYKLOVANÝCH PLASTOV

Článok 6

Požiadavky na zber a predbežné spracovanie

1.  

Prevádzkovatelia zariadenia na nakladanie s odpadmi, ktorí sa podieľajú na dodávateľskom reťazci plastového vstupného materiálu, zabezpečujú, aby zberový plastový odpad spĺňal tieto požiadavky:

a) 

plastový odpad pochádza iba z komunálneho odpadu alebo z maloobchodného predaja potravín alebo iného potravinárskeho podniku, ak bol určený a použitý iba na styk s potravinami, vrátane odpadu vyradeného z recyklačného systému v súlade s článkom 9 ods. 6;

b) 

plastový odpad pochádza iba z plastových materiálov a predmetov vyrobených v súlade s nariadením (EÚ) č. 10/2011 alebo z materiálov a predmetov z recyklovaného plastu vyrobených v súlade s týmto nariadením;

c) 

na plastový odpad sa vzťahuje triedený zber;

d) 

prítomnosť plastových materiálov a predmetov, ktoré sa líšia od plastu, pre ktorý je dekontaminačný proces určený, vrátane viečok, etikiet a lepidiel, iných materiálov a látok, ako aj zvyškov potravín, je znížená na úroveň stanovenú v požiadavkách recyklátora na plastový vstupný materiál a nesmie ohroziť dosiahnutú úroveň dekontaminácie.

2.  

Na účely odseku 1 písm. c) sa plastový odpad považuje za triedene zbieraný, keď je splnená jedna z týchto podmienok:

a) 

obsahuje len z plastové materiály a predmety spĺňajúce požiadavky odseku 1 písm. a) a b), a ktoré boli triedene zbierané na recykláciu z akéhokoľvek iného odpadu;

b) 

zbiera sa spoločne s inými časťami odpadu z obalov v rámci komunálneho odpadu alebo s inými neobalovými plastmi, kovom, papierom alebo úlomkami skla v rámci komunálneho odpadu triedene zbieraného zo zvyškového odpadu na recykláciu, pričom sú splnené tieto požiadavky:

i) 

v systéme zberu sa zbiera iba odpad, ktorý nie je nebezpečný;

ii) 

zber odpadu a jeho následné triedenie sú koncipované a uskutočňujú sa tak, aby sa minimalizovala kontaminácia zberového plastového odpadu akýmkoľvek plastovým odpadom, ktorý nespĺňa požiadavky odseku 1 písm. a) a b) alebo iným odpadom.

3.  

Plastový odpad sa kontroluje počas zberu a predbežného spracovania prostredníctvom systémov zabezpečovania kvality. Systémy zabezpečovania kvality:

a) 

zaisťujú plnenie podmienok a požiadaviek stanovených v odsekoch 1 a 2;

b) 

zaisťujú vysledovateľnosť každej dávky až do bodu prvého triedenia zberového plastového odpadu a

c) 

sú certifikované nezávislou treťou stranou.

Články 4, 5, 6 a 7 nariadenia Komisie (ES) č. 2023/2006, ako aj časť B prílohy k uvedenému nariadeniu sa uplatňujú mutatis mutandis, pokiaľ ide o správny výrobný postup, systémy kontroly kvality a zabezpečovania kvality a príslušnú dokumentáciu.

Článok 7

Požiadavky na dekontamináciu

1.  
Plastový vstupný materiál a výstup v rámci použitého dekontaminačného procesu spĺňajú špecifikácie stanovené v stĺpcoch 3, 5 a 6 tabuľky 1 prílohy I týkajúce sa príslušnej recyklačnej technológie a, ak sa uplatňujú, aj osobitné kritériá stanovené v povolení.
2.  
Dekontaminačný proces sa vykonáva v súlade s príslušnými špecifikáciami a požiadavkami stanovenými v stĺpci 8 tabuľky 1 prílohy I a, ak sa uplatňujú, aj osobitnými kritériami stanovenými v povolení. Recyklátori zabezpečujú súlad s nariadením (ES) č. 2023/2006.
3.  

Dekontaminačné zariadenie musí spĺňať tieto požiadavky:

a) 

nachádza sa v jednom recyklačnom areáli, ktorý je organizovaný spôsobom zabezpečujúcim, že nemôže dôjsť k žiadnej novej kontaminácii recyklovaných plastov alebo materiálov a predmetov z recyklovaného plastu;

b) 

jeho konfigurácia a prevádzkovanie zodpovedá recyklačnému procesu, ktorý používa;

c) 

prevádzkuje sa v súlade s opisom uvedeným v súhrnnom prehľade sledovania súladu s predpismi zavedeným v súlade s článkom 26.

4.  
Vedie sa archív záznamov na zaznamenávanie informácií o kvalite jednotlivých dávok vymedzených v oddiele 4.1 súhrnného prehľadu sledovania súladu s predpismi uvedeného v odseku 3 písm. c). Záznamy uložené v uvedenom archíve sa uchovávajú najmenej päť rokov.

Článok 8

Následné spracovanie a používanie materiálov a predmetov z recyklovaného plastu

1.  

Spracovatelia musia spĺňať tieto požiadavky:

a) 

následne spracúvajú recyklované plasty podľa pokynov recyklátora alebo dodávajúceho spracovateľa v súlade s článkom 5 ods. 3;

b) 

v prípade potreby poskytujú následným spracovateľom pokyny v súlade s článkom 5 ods. 3, 4 a 5 a

c) 

v prípade potreby poskytujú pokyny používateľom materiálov a predmetov z recyklovaného plastu v súlade s článkom 5 ods. 6.

2.  
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov používajú materiály a predmety z recyklovaného plastu podľa pokynov prijatých v súlade s článkom 5 ods. 6.

Príslušné pokyny oznamujú spotrebiteľom potravín zabalených v takýchto materiáloch a predmetoch a/alebo, v prípade potreby, iným prevádzkovateľom potravinárskych podnikov.

3.  
Maloobchodní predajcovia materiálov a predmetov z recyklovaného plastu, ktoré ešte neprišli do styku s potravinami, oznamujú príslušné pokyny používateľom takýchto materiálov a predmetov, ak uvedené pokyny nie sú zjavné z etikiet, ktoré sa už nachádzajú na daných materiáloch a predmetoch.

Článok 9

Požiadavky na fungovanie recyklačných systémov

1.  
Jeden právny subjekt koná ako manažér recyklačného systému a zodpovedá za jeho celkové fungovanie.

Aspoň 15 pracovných dní pred začiatkom fungovania recyklačného systému manažér recyklačného systému informuje príslušný orgán, na území ktorého je systém zriadený, ako aj Komisiu, na účely jeho registrácie v registri Únie zriadenom v súlade s článkom 24.

Manažér uvedie svoje meno/názov, adresu, kontaktné osoby, názov systému, zhrnutie systému nepresahujúce 300 slov, značku uvedenú v odseku 5, zoznam členských štátov, v ktorých majú sídlo prevádzkovatelia podnikov zúčastňujúci sa na systémoch, ako aj odkazy na všetky dekontaminačné zariadenia, ktoré sa v rámci systému používajú. Potom manažér neustále zabezpečuje aktuálnosť týchto informácií.

2.  
Súhrnný prehľad sledovania súladu s predpismi sa nezavedie a článok 25 ods. 1 písm. c) a článok 26 sa neuplatňujú, keď recyklátori oznámia výrobu recyklovaných plastov v rámci recyklačného systému, pričom výnimkou je prípad, ak sa v stĺpci 8 tabuľky 1 prílohy I jeho zavedenie vyžaduje. Ak sa článok 25 ods. 1 písm. c) a článok 26 neuplatňujú, stav registrácie v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. g) uvedený v článku 25 ods. 2 je „aktívny“.
3.  
Manažér recyklačného systému poskytne jeden dokument všetkým zúčastneným prevádzkovateľom podnikov a ďalším zúčastneným organizáciám. V tomto dokumente sa stanovujú ciele systému, vysvetľuje sa, ako funguje, poskytujú sa pokyny a podrobne uvádzajú povinnosti jeho účastníkov. Vysvetlenie zahŕňa aj opis recyklačných operácií.
4.  
Recyklačné systémy sa zavádzajú v súlade s osobitnými požiadavkami uplatniteľnými na použitú vhodnú recyklačnú technológiu uvedenú v tabuľke 1 v prílohe I a v prípade potreby aj s povolením použitého recyklačného procesu.

Súčasťou recyklačného systému musí byť systém zberu odpadu a je určený len pre daný recyklačný systém, aby sa zabezpečil zber len tých materiálov a predmetov, ktoré sa používali v rámci daného systému.

5.  
Vo fázach používania, v ktorých sa zamýšľa alebo predpokladá ich styk s potravinami, sú všetky materiály a predmety použité v rámci recyklačného systému, označené značkou zaregistrovanou v registri Únie zriadenom v článku 24. Uvedená značka je jasne viditeľná, nezmazateľná a jedinečná pre recyklačný systém.
6.  

Každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku používajúci materiály a predmety so značkou uvedenou v odseku 5 zabezpečuje, aby predmetné materiály a predmety spĺňali tieto požiadavky:

a) 

sú označené, používajú sa a sú vyčistené podľa pokynov od manažéra recyklačného systému;

b) 

používajú sa iba na účely distribúcie, uskladňovania, vystavovania a predaja potravín, pre ktoré sú určené;

c) 

nie sú kontaminované inými materiálmi alebo látkami než tými, ktoré sú povolené v recyklačnom systéme.

Ak nie je niektorá z týchto požiadaviek splnená, materiály alebo predmety sú vylúčené z recyklačného systému a vyradia sa.

7.  
Ak sa v systéme povoľuje zber od spotrebiteľov, zber sa uskutočňuje osobitne od zberu iného odpadu, a to na určených zberných miestach, na ktorých je možné zabezpečiť, aby zber odpadu bol v súlade so systémom.
8.  
Materiály a predmety z recyklovaného plastu vyrobené v súlade so systémom sa nesmú uvádzať na trh na použitie mimo systému, ak sa v stĺpci 9 prílohy I neumožňuje výnimka z tejto požiadavky.
9.  

Prevádzkovatelia podnikov a iné organizácie zúčastňujúce sa na recyklačnom systéme:

a) 

prevádzkujú systém zabezpečovania kvality v súlade s nariadením (EÚ) č. 2023/2006, ktorý je určený na zabezpečovanie súladu s požiadavkami systému; alebo

b) 

alternatívne môžu malí prevádzkovatelia potravinárskych podnikov realizovať požiadavky systému v rámci svojich trvalých postupov na základe zásad „analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov“ (HACCP) uvedených v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ( 3 ), ktorými sa tieto postupy mutatis mutandis uplatňujú na nebezpečenstvá kontaminácie plastov.KAPITOLA IV

VÝVOJ RECYKLAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A ICH ZAČLENENIE DO ZOZNAMU

Článok 10

Požiadavky na vývoj novej technológie

1.  
Nové technológie môže zároveň nezávisle od seba vyvíjať viacero vývojárov, a to aj vtedy, ak sa môžu považovať za podobné alebo rovnaké.

Ak na vývoji novej technológie spolupracujú prevádzkovatelia podnikov alebo iné organizácie, týchto prevádzkovateľov alebo organizácie zastupuje jeden právny subjekt a koná ako vývojár novej technológie.

2.  
Vývojár aspoň šesť mesiacov pred začatím prevádzkovania prvého dekontaminačného zariadenia prevádzkovaného podľa článku 4 ods. 3 písm. b) oznámi novú technológiu príslušnému orgánu, na území ktorého je usadený vývojár, a Komisii.

Na účely registrácie novej technológie v registri Únie zriadenom v článku 24 vývojár uvedie v tomto oznámení svoje meno/názov, adresu, kontaktné osoby, názov novej technológie, zhrnutie novej technológie nepresahujúce 300 slov, jednotnú adresu zdroja (ďalej len „URL“) na umiestňovanie správ, ktoré sa majú zverejniť v súlade s odsekom 4 a článkom 13 ods. 4, a názvy a adresy alebo čísla všetkých recyklačných areálov, v ktorých sa predpokladá uskutočňovanie vývoja technológie.

3.  

Oznámenie vývojára obsahuje aj tieto podrobné informácie:

a) 

charakterizáciu novej technológie na základe vlastností recyklačných technológií stanovených v článku 3 ods. 2;

b) 

vysvetlenie všetkých výnimiek z požiadaviek stanovených v článkoch 6, 7 a 8, prípadne, toho, či nová technológia používa recyklačný systém;

c) 

rozsiahle odôvodnenie a vedecké dôkazy a štúdie zostavené vývojárom preukazujúce, že novou technológiou možno vyrábať materiály a predmety z recyklovaného plastu spĺňajúce požiadavky článku 3 nariadenia (ES) č. 1935/2004, ktorými sa zabezpečuje ich mikrobiologická bezpečnosť, obsahujúce aj charakterizáciu úrovní kontaminantov v plastovom vstupnom materiáli a v recyklovaných plastoch, určenie efektívnosti dekontaminácie a prenosu týchto kontaminantov z materiálov a predmetov z recyklovaného plastu na potraviny, ako aj odôvodnenie toho, prečo sú uplatnené koncepcie, zásady a postupy dostatočné na splnenie uvedených požiadaviek;

d) 

opis jedného alebo viacerých typických recyklačných procesov používajúcich danú technológiu vrátane blokovej schémy hlavných výrobných fáz a v prípade potreby vysvetlenie používaného recyklačného systému a pravidiel, ktorými sa riadi jeho fungovanie;

e) 

vysvetlenie podľa písmena a), v ktorom sa opisuje, prečo sa má technológia považovať za odlišnú od existujúcich technológií a za novú;

f) 

zhrnutie, v ktorom sa úradu navrhujú hodnotiace kritériá na potenciálne budúce hodnotenie recyklačných procesov využívajúcich novú technológiu, na ktorej je zariadenie založené, ako sa vyžaduje v článku 20 ods. 2;

g) 

odhad očakávaného počtu dekontaminačných zariadení, ktoré sa budú prevádzkovať na účely vývoja novej technológie, a predpokladaná adresa recyklačných areálov, v ktorých sa budú nachádzať.

Na účely písmena c) sa získajú údaje použité na určenie efektívnosti dekontaminácie, a to buď z prevádzky pilotného zariadenia, alebo z komerčnej výroby recyklovaných plastov, ktoré nie sú určené na styk s potravinami. Ak sú údaje potrebné na plné zaistenie bezpečnosti plastových materiálov a predmetov, mali by sa doplniť skúškami určenými na posudzovanie koncepcií, zásad a postupov typických pre danú technológiu. Ak môže plastový vstupný materiál obsahovať plasty, ktoré neboli vyrobené v súlade s nariadením (EÚ) č. 10/2011, z požadovaných dôkazov musí vyplývať, že technológiou sa odstránia látky, ktoré boli použité pri výrobe daných plastov, v rozsahu potrebnom na splnenie požiadavky z článku 4 ods. 2.

Informácie uvedené v prvom a druhom pododseku sú k dispozícii členským štátom a úradu. Vývojár ich poskytne aj všetkým recyklátorom, ktorí používajú novú technológiu. Tieto informácie sa bezodkladne aktualizujú na základe nových informácií pochádzajúcich z vývojárskych činností. Informácie sa majú považovať za také, ktoré majú pre vývojára obchodný význam, a nezverejnia sa skôr ako Komisia požiada úrad o posúdenie recyklačnej technológie v súlade s článkom 14.

4.  
V čase oznámenia recyklátor pomocou URL poskytnutého podľa odseku 2 zverejní na svojej webovej stránke aj podrobnú počiatočnú správu, ktorá sa týka bezpečnosti vyrobených plastov a vychádza z informácií uvedených v odseku 3. Uvedená správa nemusí obsahovať podrobnosti o recyklačných procesoch a zariadeniach, ktoré používajú novú technológiu, ak je podložené, že tieto podrobnosti majú obchodný význam, a musí obsahovať spoľahlivé zhrnutie všetkých informácií potrebných na uskutočnenie nezávislého posúdenia technológie bez potreby nahliadnuť do informácií obsiahnutých v podrobnejších správach a štúdiách.
5.  
Vývojár si upraví vzor súhrnného prehľadu sledovania súladu s predpismi uvedeného v prílohe II v rozsahu potrebnom na zohľadnenie špecifík novej technológie. Tento upravený vzor súhrnného prehľadu sledovania súladu s predpismi poskytne všetkým recyklátorom používajúcim novú technológiu.
6.  
Ak technológia používa recyklačný systém, vývojár koná ako manažér recyklačného systému podľa ustanovenia z článku 9 ods. 1. Články 6, 7 a 8 a článok 9 ods. 2 sa neuplatňujú.
7.  
Vývojár zabezpečuje nepretržitý dialóg so všetkými recyklátormi používajúcimi novú technológiu s cieľom umožniť výmenu poznatkov o jej fungovaní a schopnosti dekontaminácie plastového vstupného materiálu. Vedie o tom záznamy, v ktorých sa uvádzajú diskutované záležitosti a závery o fungovaní technológie a o jej dekontaminačnej schopnosti, ktoré sa na požiadanie sprístupňujú každému príslušnému orgánu na území, na ktorom sídlia vývojár a/alebo recyklátori.
8.  
Príslušný orgán, ktorému bolo predložené oznámenie v súlade s odsekom 2, overí do piatich mesiacov od doručenia oznámenia, či sú splnené požiadavky stanovené v odsekoch 1 až 7, a potom pravidelne overuje požiadavky vyplývajúce z odseku 8.

Ak sa príslušný orgán domnieva, že tieto požiadavky nie sú splnené, oznámi svoje obavy vývojárovi, ktorému môže vydať pokyn na odloženie začatia prevádzkovania prvého dekontaminačného zariadenia v súlade s odsekom 2, kým vývojár uvedené obavy nevyrieši.

Vývojár informuje príslušný orgán o spôsobe, akým obavy riešil, alebo objasní, prečo sa domnieva, že nie je potrebné v tejto súvislosti vykonať žiadne kroky.

Ak má príslušný orgán vážne obavy o bezpečnosť materiálov a predmetov z recyklovaného plastu, oznámi ich Komisii.

Článok 11

Podmienky prevádzky recyklačných zariadení používajúcich nové technológie

1.  
Recyklačné zariadenie používajúce novú recyklačnú technológiu je založené na novej technológii oznámenej v súlade s článkom 10 ods. 2.
2.  
Recyklátor musí spĺňať administratívne požiadavky stanovené v článku 25.
3.  
Recyklačné zariadenie použité na vývoj novej technológie môže fungovať spôsobom odchyľujúcim sa od jednej alebo viacerých osobitných požiadaviek stanovených v článkoch 6, 7 a 8 alebo môže využívať recyklačný systém v súlade s článkom 9, ak je každá odchýlka alebo použitie daného systému odôvodnené vysvetlením poskytnutým v súlade s článkom 10 ods. 3 písm. b).
4.  
Recyklátor zdokumentuje doplňujúce informácie dostupné v súlade s článkom 12, ktorými sa preukazuje, že recyklované plasty vyrobené pomocou recyklačného zariadenia spĺňajú požiadavky článku 3 nariadenia (ES) č. 1935/2004 a sú mikrobiologicky bezpečné.
5.  
Recyklátor vyplní súhrnný prehľad sledovania súladu s predpismi na základe vzoru, ktorý poskytol vývojár v súlade s článkom 10 ods. 5, a má ho k dispozícii vo svojom areáli.
6.  
Doplňujúce informácie uvedené v odseku 3 vrátane akejkoľvek podpornej dokumentácie a súhrnný prehľad sledovania súladu s predpismi uvedený v odseku 4 sa poskytnú vývojárovi a na vlastnú žiadosť aj príslušným orgánom.

Článok 12

Požiadavky na doplňujúce informácie o recyklačných zariadeniach používajúcich novú technológiu

1.  

Recyklátor uvádza na dekontaminačnom zariadení tieto doplňujúce informácie:

a) 

zhrnutie novej technológie nepresahujúce 250 slov;

b) 

zhrnutie nepresahujúce 1 500  slov, v ktorom sa opisuje celé recyklačné zariadenie a proces, ktorý používa. Týmto zhrnutím sa preukazuje bezpečnosť recyklovaných plastov vyrábaných zariadením a musí vychádzať z informácií, ktoré poskytol vývojár v súlade s článkom 10 ods. 3, ako aj z hodnotiacich kritérií uvedených v článku 10 ods. 3 písm. f);

c) 

podrobnú blokovú schému postupnosti hlavných výrobných fáz recyklačného zariadenia vrátane všetkých jednotlivých jednotkových operácií vykonávaných v recyklačnom areáli;

d) 

schéma potrubia a prístrojov dekontaminačného procesu v súlade s oddielom 4.4 normy ISO 10628-1:2014, na ktorej sa zobrazujú len prístroje relevantné pre dekontamináciu.

2.  
Doplňujúce informácie z odseku 1 sa aktualizujú na základe nepretržitého dialógu medzi vývojárom a recyklátormi ihneď po tom, ako sú k dispozícii nové informácie vyplývajúce z prevádzky a vývoja zariadenia alebo z monitorovania v súlade s článkom 13, alebo ak vývojár zmení technológiu alebo získa výsledky nových meraní výkonnosti alebo fungovania novej technológie. Recyklátor potom poskytne vývojárovi aktualizované informácie a podpornú dokumentáciu.
3.  

Na účely odseku 1 písm. b) obsahuje podporná dokumentácia aspoň tieto prvky:

a) 

informácie o úrovni súvisiacej kontaminácie prítomnej v plastovom vstupnom materiáli a informácie o iných druhoch kontaminácie a ich úrovniach, najmä vtedy, ak na základe článku 11 ods. 3 plastový vstupný materiál nespĺňa jednu alebo viaceré požiadavky stanovené v článku 6;

b) 

informácie o množstve alebo percentuálnom podiele kontaminácie, ktorú je možné dekontaminačným procesom odstrániť (ďalej len „efektívnosť dekontaminácie“);

c) 

informácie o odhadovanej zvyškovej kontaminácii prítomnej vo výstupe dekontaminačného procesu pri zohľadnení efektívnosti dekontaminácie vrátane potenciálne zvyškových genotoxických látok, endokrinných disruptorov a látok uvedených v článku 13 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 10/2011, a to aj vtedy, ak je ich výskyt pod hraničnou úrovňou ich detekcie použitými analytickými technikami;

d) 

informácie o tom, čo sa stalo s kontaminantmi odstránenými dekontaminačným procesom;

e) 

informácie o migrácii zvyškovej kontaminácie prítomnej v recyklovanom plastovom materiáli alebo predmete, spracovaných v súlade s požiadavkami recyklačného procesu, do potravín pri zohľadnení podmienok používania stanovených pre dotknuté materiály a predmety;

f) 

celkové odôvodnenie, rozpravu a záver týkajúce sa bezpečnosti materiálov a predmetov z recyklovaného plastu na základe informácií uvedených v písmenách a) až e).

Informácie uvedené v tomto odseku sa aktualizujú a vychádzajú z najnovších informácií o týchto prvkoch vrátane informácií od dodávateľov plastového vstupného materiálu a používateľov recyklovaných plastov, ako aj z informácií pochádzajúcich z monitorovania v súlade s článkom 13 a z dialógu uvedeného v článku 10 ods. 7.

Článok 13

Monitorovanie a nahlasovanie úrovní kontaminácie

1.  
Recyklátor prevádzkujúci dekontaminačné zariadenie v súlade s článkom 11 monitoruje priemernú úroveň kontaminácie na základe spoľahlivej stratégie odberu vzoriek z vstupných dávok plastového vstupu a zodpovedajúcich dekontaminovaných výstupných dávok. Pri stratégii odberu vzoriek sa zohľadňujú všetky faktory potenciálne ovplyvňujúce zloženie plastového vstupného materiálu, pričom sa prihliada najmä na variácie v jej pôvode, či už geografickom, alebo inom.

Spočiatku sa vzorky odoberajú zo všetkých vstupných dávok a zodpovedajúcich výstupných dávok, ale frekvencia odberu vzoriek sa môže znížiť po získaní stabilných priemerov. Frekvencia odberu vzoriek sa v každom prípade zachováva na úrovni primeranej na zistenie trendov a/alebo iných zmien úrovní kontaminácie vstupných dávok a na identifikovanie prípadného opätovného výskytu kontaminantov.

Ak je z dôvodu osobitostí recyklačného procesu určenie frekvencie odberu vzoriek na základe vstupných dávok plastového vstupu nepraktické, frekvencia sa určí na základe dávok použitých pri bezprostredne predchádzajúcej operácii predbežného spracovania, v prípade ktorej je takéto určenie praktické.

Úrovne zvyškových kontaminantov vo výstupe sa určia pred rozpustením výstupného materiálu pridaním iného materiálu. Ak sú úrovne kontaminantov vo výstupe pod úrovňou kvantifikácie použitými analytickými metódami monitorovania, monitorovanie výstupu možno nahradiť jednou alebo viacerými štúdiami, v ktorých sa určuje úroveň zvyškových kontaminantov v obmedzenom počte výstupných dávok analytickými metódami s obmedzením kvantifikácie na dostatočne nízkej úrovni na určenie skutočnej efektívnosti dekontaminácie dosiahnutej v dekontaminačnom zariadení. Ak je zvyšková kontaminácia vo výstupe taká nízka, že jej kvantifikácia nie je možná, úroveň detekcie uvedenými metódami je dostatočne nízka na to, aby bolo možné doložiť, či je efektívnosť dekontaminácie dostatočná na to, aby zaistila, že materiály a predmety z recyklovaného plastu sú v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1935/2004.

2.  
Laboratóriá, ktoré vykonávajú analýzy a skúšky požadované na určenie úrovne kontaminácie v súlade s odsekom 1, pravidelne a s uspokojivými výsledkami absolvujú skúšky spôsobilosti vhodné na tento účel. Laboratórium prvýkrát absolvuje takúto skúšku spôsobilosti pred začatím prevádzkovania recyklačného areálu.
3.  
Recyklátori poskytujú vývojárovi aspoň každých šesť mesiacov údaje pochádzajúce z monitorovania a aktualizované odôvodnenie v súlade s článkom 12 ods. 3 písm. f), ak sa na základe údajov zmenilo.
4.  
Vývojár každých šesť mesiacov uverejňuje na svojej webovej stránke správu vychádzajúcu z najnovších informácií zo všetkých zariadení používajúcich novú technológiu, ktoré mu boli postúpené v súlade s odsekom 3.
5.  

Správa musí obsahovať aspoň:

a) 

stručný opis novej technológie na základe informácií uvedených v článku 10 ods. 3 vrátane informácií požadovaných v jeho písmenách a), b), d) a f);

b) 

zhrnutie odôvodnenia schopnosti novej technológie a recyklačného procesu (recyklačných procesov) vyrobiť materiály a predmety z recyklovaného plastu, ktoré sú v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1935/2004 a sú mikrobiologicky bezpečné, ktoré vychádza z informácií uvedených v článku 10 ods. 3 písm. a) až f), pričom sa zohľadnia aj informácie postúpené v súlade s odsekom 3;

c) 

zoznam všetkých látok s molekulovou hmotnosťou nižšou ako 1 000 daltonov, ktoré sa našli v plastovom vstupnom materiáli každého dekontaminačného zariadenia a v recyklovanom plastovom výstupe týchto zariadení, zoradený zostupne podľa ich relatívneho výskytu, z ktorých je identifikovaných aspoň prvých 20 súvisiacich kontaminantov zistených vo vstupnom materiáli, pričom ich objemy sú vyjadrené ako hmotnostný podiel vo vstupe a výstupe;

d) 

zoznam kontaminujúcich materiálov, ktoré sú pravidelne prítomné v plastovom vstupnom materiáli, vrátane druhov polymérov, ktoré sa líšia od polymérov, ktoré majú byť súčasťou plastového vstupného materiálu, plastov, ktoré nie sú určené na styk s potravinami, a iných materiálov, ktoré sa našli vo vstupnom materiáli a výstupoch uvedených v písmene c), ako aj ich objem vyjadrený ako hmotnostný podiel vo vstupe a výstupe;

e) 

analýza najpravdepodobnejšieho pôvodu identifikovaných kontaminantov uvedených v písmenách c) a d) a toho, či tento pôvod môže spôsobovať súbežnú prítomnosť iných látok vyvolávajúcich obavy, ktoré sa použitými analytickými technikami buď nezistili, alebo neidentifikovali;

f) 

nameranú hodnotu alebo odhad úrovní migrácie kontaminantov prítomných v materiáloch a predmetoch z recyklovaného plastu do potravín;

g) 

podrobný opis použitej stratégie odberu vzoriek;

h) 

podrobný opis použitých analytických postupov a metód vrátane postupov odberu vzoriek a hraničných hodnôt detekcie a kvantifikácie, ako aj údajov z overovania a odôvodnenie ich vhodnosti;

i) 

analýza a vysvetlenie všetkých nezrovnalostí zistených medzi úrovňou kontaminantov očakávanou v plastovom vstupnom materiáli a vo výstupe zariadenia a úrovňou efektívnosti dekontaminácie na základe odôvodnenia poskytnutého podľa písmena b) a skutočných výsledkov podľa písmena c);

j) 

rozprava o odlišnostiach od predchádzajúcich správ zverejnených v súlade s týmto odsekom, ak existujú.

Článok 14

Posudzovanie nových technológií

1.  
Ak sa Komisia domnieva, že sú k dispozícii dostatočné údaje o novej technológii, môže z vlastnej iniciatívy požiadať úrad o posúdenie danej technológie a zahrnúť do danej žiadosti ďalšie nové technológie, ak sú v podstatnej miere podobné alebo rovnaké.
2.  
Vývojár môže požiadať Komisiu o začatie posúdenia uvedeného v odseku 1 až po vydaní aspoň štyroch po sebe nasledujúcich správ v súlade s článkom 13 ods. 4 o dekontaminačnom zariadení.

V prípade, keď vývojár požiada o posúdenie novej technológie, Komisia môže odložiť postúpenie žiadosti úradu až o dva roky, ak sa domnieva, že dostupné poznatky o novej technológii sú stále nedostatočné, prípadne ak iní prevádzkovatelia vyvíjajú rovnaké alebo podobné nové technológie.

3.  
Úrad posúdi vhodnosť dekontaminačnej technológie, ktorú používa nová technológia, a to pri zohľadnení recyklačnej technológie ako celku.

Posúdenie vhodnosti sa týka aj efektívnosti chemických a/alebo fyzikálnych zásad uplatnených pri dekontaminácii konkrétneho plastového vstupného materiálu, s cieľom zabezpečiť, aby plastové materiály a predmety vyrobené z recyklovaných plastov získaných pomocou novej technológie spĺňali požiadavky článku 3 nariadenia (ES) č. 1935/2004. Takisto sa týka mikrobiologickej bezpečnosti.

4.  

Úrad do jedného roka od doručenia žiadosti o posúdenie novej technológie vydá stanovisko k výsledku posúdenia, ktoré vykonal. Uvedené stanovisko musí obsahovať:

a) 

charakterizáciu recyklačnej technológie na základe vlastností stanovených v článku 3 ods. 2;

b) 

rozpravu a záver týkajúce sa posúdenia kapacity novej technológie v oblasti recyklovania plastového odpadu v súlade s odsekom 3 vrátane konkrétnych zistení alebo obáv úradu v súvislosti s technológiou a týkajúce sa procesov a zariadení, ktoré danú technológiou používajú, ako aj vymedzenie a odôvodnenie všetkých obmedzení a špecifikácií, ktoré sa považujú za potrebné;

c) 

záver týkajúci sa toho, či si jednotlivé recyklačné procesy využívajúce danú recyklačnú technológiu vyžadujú ďalšie individuálne hodnotenie v súlade s článkami 17 až 20;

d) 

ak úrad dospeje k záveru, že individuálne hodnotenie recyklačných procesov je potrebné, osobitné usmernenie uvedené v článku 20 ods. 2;

e) 

ak úrad dospeje k záveru, že individuálne hodnotenie recyklačných procesov nie je potrebné, informácie rovnocenné informáciám požadovaným v článku 18 ods. 4 písm. c) až g).

5.  
Ak sa úrad domnieva, že je potrebné do posúdenia novej technológie zapojiť nových expertov, môže predĺžiť obdobie stanovené v odseku 3 až o jeden rok.
6.  
Ak je to potrebné na dokončenie posúdenia, úrad môže požiadať vývojárov nových posudzovaných technológií o doplnenie informácií, ktoré má k dispozícii, informáciami zostavenými v súlade s článkami 10 a 12, ako aj ďalšími informáciami alebo vysvetleniami, ktoré považuje za potrebné na daný účel, a to v lehote, ktorú stanoví a ktorá celkovo nepresiahne jeden rok. Ak úrad požiada o takéto doplňujúce informácie, plynutie lehoty stanovenej v odseku 4 sa pozastavuje, kým nie sú doručené požadované informácie od jedného, viacerých alebo všetkých vývojárov, podľa toho, ako je to potrebné na účely posúdenia.
7.  
Komisia môže rozhodnúť o prispôsobení lehôt uvedených v odsekoch 3, 4 a 5 na posúdenie konkrétnej novej technológie po konzultácii s úradom a vývojármi danej technológie.
8.  
Články 39 až 39e nariadenia (ES) č. 178/2002 a článok 20 nariadenia (ES) č. 1935/2004 sa na doplnkové doplňujúce informácie požadované v súlade s odsekom 6 uplatňujú mutatis mutandis; na tento účel sa vývojár alebo vývojári nových technológií, ktorých sa týka posúdenie, považujú za žiadateľa.

Na účely posudzovania technológií zaobchádza úrad s doplňujúcimi informáciami, o ktoré žiada, ako s dôvernými v aspektoch týkajúcich sa jednotlivých recyklačných procesov a zariadení, ktoré používa recyklátor. Informácie uvedené v článku 12 ods. 1 písm. b) a e) a v článku 12 ods. 3 sa nepovažujú za dôverné.

Informácie považované za dôverné v súlade s týmto odsekom sa bez súhlasu vlastníka daných informácií neposkytujú iným vývojárom, recyklátorom ani tretím stranám, ani si ich medzi sebou títo aktéri bez predmetného súhlasu nevymieňajú.

9.  
Keď vývojári iných nových technológií, na ktoré posúdenie nie je zameraná, zverejnia nové informácie, ktoré sú pre posúdenie relevantné, úrad môže tieto informácie zohľadniť.

Článok 15

Rozhodnutie o vhodnosti novej technológie

1.  
Komisia s prihliadnutím na stanovisko úradu, príslušné ustanovenia práva Únie a ďalšie legitímne faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti rozhodne o tom, či je nová technológia novou vhodnou recyklačnou technológiou v súlade s článkom 3 ods. 1 alebo či by sa mala začleniť do existujúcej vhodnej recyklačnej technológie.

Ak sa Komisia domnieva, že nová technológia je vhodnou recyklačnou technológiou, stanoví podľa potreby pre danú technológiu osobitné požiadavky a rozhodne o tom, či budú recyklačné procesy, ktoré ju využívajú, podliehať povoľovaniu a či bude technológia obsahovať používanie recyklačného systému.

2.  
Ak sa Komisia domnieva, že recyklačné procesy, ktoré technológiu využívajú, majú podliehať povoľovaniu, stanoví ustanovenia o prevádzkovaní recyklačných zariadení oznámených v súlade s článkom 10 ods. 2.
3.  
Technológia, ktorá sa nepovažovala za vhodnú v súlade s odsekom 1, sa už nebude považovať za novú technológiu. Vývojári môžu na základe danej technológie začať vyvíjať inú novú technológiu, ak ju podstatne zmenia tak, aby sa vyriešili obavy úradu a/alebo Komisie.

Článok 16

Ochranná doložka týkajúca sa uvádzania materiálov a predmetov z recyklovaného plastu vyrobených pomocou novej alebo vhodnej recyklačnej technológie na trh

1.  
Komisia môže na žiadosť členského štátu alebo zo svojej vlastnej iniciatívy analyzovať, či existujú dôvody na zmenu podmienok uvádzania materiálov a predmetov z recyklovaného plastu vyrobených pomocou konkrétnej recyklačnej technológie na trh, alebo na úplné zabránenie ich uvedeniu na trh, a to aj vtedy, ak sa daná technológia považuje za vhodnú.
2.  
Na účely analýzy uvedenej v odseku 1 vývojár technológie, vývojári, výrobcovia alebo poskytovatelia recyklačných procesov či zariadení používajúcich danú technológiu, ako sú napríklad poskytovatelia uvedení v článku 17 ods. 1, recyklátori, spracovatelia a členské štáty poskytujú Komisii všetky informácie, ktoré o recyklačnej technológii získali. V prípade potreby môže Komisia viesť konzultácie s úradom.
3.  
Komisia môže vyzvať aktérov uvedených v odseku 2, aby realizovali osobitný program monitorovania alebo vykonali skúšku migrácie. Komisia môže stanoviť lehoty, v rámci ktorých uvedení aktéri predložia požadované informácie alebo správy.
4.  

Na základe výsledkov svojej analýzy môže Komisia:

a) 

podľa potreby stanoviť obmedzenia a špecifikácie týkajúce sa technológie;

b) 

označiť recyklačnú technológiu za nevhodnú.

5.  
Ak Komisia rozhodne, že recyklačná technológia je nevhodná, uplatňuje sa článok 15 ods. 3.KAPITOLA V

POSTUP POVOĽOVANIA JEDNOTLIVÝCH RECYKLAČNÝCH PROCESOV

Článok 17

Žiadosť o povolenie jednotlivých recyklačných procesov

1.  
Ak chcú fyzické osoby alebo právne subjekty, ktoré vyvinuli dekontaminačný proces pre recyklačný proces, či už výlučne na vlastné účely ako recyklátor, alebo na predaj či licencovanie recyklačných alebo dekontaminačných zariadení recyklátorom (ďalej len „žiadateľ“), získať povolenie jednotlivých recyklačných procesov, podajú žiadosť v súlade s odsekom 2.
2.  

Žiadateľ predloží príslušnému orgánu členského štátu žiadosť, ktorá musí obsahovať tieto informácie:

a) 

meno/názov a adresu žiadateľa;

b) 

technickú dokumentáciu obsahujúcu informácie uvedené v odseku 5;

c) 

súhrn technickej dokumentácie.

3.  

Príslušný orgán uvedený v odseku 2:

a) 

potvrdí žiadateľovi doručenie žiadosti písomnou formou do 14 dní od jej doručenia, pričom uvedie dátum jej doručenia;

b) 

bezodkladne informuje úrad;

c) 

poskytne úradu žiadosť a všetky doplňujúce informácie predložené žiadateľom.

4.  

Úrad bezodkladne:

a) 

informuje Komisiu a ostatné členské štáty o žiadosti a sprístupní im ju spolu so všetkými doplňujúcimi informáciami, ktoré poskytol žiadateľ;

b) 

zverejní žiadosť, príslušné podporné informácie a všetky doplňujúce informácie, ktoré poskytol žiadateľ, v súlade s článkami 19 a 20 nariadenia (ES) č. 1935/2004, ak sa v odseku 6 tohto článku neuvádza inak.

5.  

Technická dokumentácia musí obsahovať tieto informácie:

a) 

všetky informácie požadované v podrobnom usmernení, ktoré vydal úrad v súlade s článkom 20 ods. 2;

b) 

opis predbežného spracovania vykonaného na účely výroby plastového vstupného materiálu vhodného na vstup do dekontaminačného procesu a konkrétnych postupov kontroly kvality aplikovaných počas zberu a predbežného spracovania vrátane podrobnej špecifikácie plastového vstupného materiálu v stave pred predbežným spracovaním;

c) 

opis prípadného požadovaného následného spracovania recyklovaných plastov a zamýšľaného použitia výsledných plastových materiálov a predmetov, ako aj použití, na ktoré nie sú vhodné, vrátane príslušných pokynov a označovania, ktoré sa majú poskytnúť spracovateľom a koncovým používateľom materiálov a predmetov z recyklovaného plastu;

d) 

jednoduchú blokovú schému všetkých jednotkových operácií použitých v dekontaminačnom procese, ktorá zahŕňa odkaz na vstupný materiál, výstup a postupy kontroly kvality použité pri každej operácii;

e) 

schému potrubia a prístrojov dekontaminačného procesu v súlade s oddielom 4.4 normy ISO 10628-1:2014, na ktorej sa zobrazujú len prístroje relevantné pre dekontamináciu.

f) 

opis postupov kontroly kvality použitých pri každej jednotkovej operácii dekontaminačného procesu vrátane:

i) 

hodnôt monitorovaných parametrov, akými sú prevádzkové teploty, tlaky, prietoky a koncentrácie, a ich prípustných rozsahov;

ii) 

laboratórnej analýzy a jej frekvencie, ak sa vykonáva;

iii) 

postupov opráv a vedenia záznamov a

iv) 

všetkých ostatných informácií, ktoré žiadateľ považuje za potrebné na úplný opis svojich postupov kontroly kvality.

6.  
Informácie poskytnuté v súlade s odsekom 5 písm. e) a f) a rovnocenné informácie predložené v súlade s odsekom 5 písm. a) sa môžu naďalej považovať za dôverné podľa článku 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1935/2004.

Článok 18

Stanovisko úradu

1.  
Úrad v lehote šiestich mesiacov od doručenia platnej žiadosti vydá stanovisko k tomu, či je recyklačný proces schopný pomocou vhodnej recyklačnej technológie, ktorú používa, zabezpečiť, aby plastové materiály a predmety pomocou neho vyrobené spĺňali požiadavky článku 3 nariadenia (ES) č. 1935/2004 a boli mikrobiologicky bezpečné.

Úrad môže lehotu uvedenú v prvom pododseku predĺžiť najviac o ďalších šesť mesiacov. V takom prípade poskytne vysvetlenie predĺženia lehoty žiadateľovi, Komisii a členským štátom.

2.  
Úrad môže podľa potreby požiadať žiadateľa, aby v stanovenom časovom rámci písomne alebo ústne doplnil údaje sprevádzajúce žiadosť. Ak úrad požaduje doplňujúce informácie, lehota stanovená v odseku 1 neplynie, kým nie sú dané informácie k dispozícii.
3.  

Úrad:

a) 

overí, či sú informácie a dokumenty, ktoré žiadateľ predložil, v súlade s článkom 17 ods. 5, pričom v takom prípade sa žiadosť považuje za platnú;

b) 

informuje žiadateľa, Komisiu a členské štáty, ak žiadosť nie je platná.

4.  

Stanovisko úradu musí obsahovať tieto informácie:

a) 

identifikáciu a adresu žiadateľa;

b) 

číslo priradené v tabuľke 1 prílohy I k vhodnej recyklačnej technológii, ktorú proces využíva;

c) 

stručný opis recyklačného procesu vrátane stručného opisu požadovaných fáz predbežného a následného spracovania, charakterizáciu plastového vstupného materiálu, ako aj podmienky a obmedzenia používania výstupu;

d) 

vývojový diagram dekontaminačného procesu, v ktorom sa uvádza poradie jednotlivých jednotkových operácií, ktoré úrad vyhodnotil, spoločne s opisom každej z týchto operácií a spôsobom kontroly všetkých parametrov, ktoré sú kritické na ich fungovanie;

e) 

vedecké hodnotenie efektívnosti dekontaminácie v súlade s usmernením stanoveným v článku 20 ods. 2;

f) 

rozpravu a záver týkajúce sa toho, či možno pomocou recyklačného procesu vyrobiť materiály a predmety z recyklovaného plastu, ktoré sú v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1935/2004 a sú mikrobiologicky bezpečné, vrátane odôvodnenia obmedzení a špecifikácií, ktoré by sa mali podľa názoru úradu uplatňovať na plastový vstupný materiál, konfiguráciu a fungovanie dekontaminačného procesu, ako aj používanie recyklovaných plastov a materiálov a predmetov z recyklovaného plastu;

g) 

tam, kde je to vhodné, akékoľvek odporúčania týkajúce sa monitorovania súladu recyklačného procesu s podmienkami povolenia.

Článok 19

Povolenie konkrétneho recyklačného procesu

1.  
S prihliadnutím na stanovisko úradu, príslušné ustanovenia práva Únie a ďalšie legitímne faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti Komisia zváži, či individuálny recyklačný proces spĺňa podmienky používania vhodnej recyklačnej technológie, ktorú používa, a či sa ním vyrábajú materiály a predmety z recyklovaného plastu, ktoré sú súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1935/2004 a sú mikrobiologicky bezpečné.

Komisia vypracuje návrh rozhodnutia adresovaného žiadateľovi, v ktorom schváli alebo zamietne vydanie povolenia pre recyklačný proces. Uplatňuje sa článok 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1935/2004 a článok 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ( 4 ).

Ak návrh rozhodnutia nie je v súlade so stanoviskom úradu, Komisia vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia.

2.  

Rozhodnutie o udelení povolenia musí obsahovať tieto informácie:

a) 

číslo povolenia recyklačného procesu (ďalej len „RAN“);

b) 

názov recyklačného procesu;

c) 

recyklačnú technológiu uvedenú v prílohe I, pre ktorú sa proces povoľuje;

d) 

meno/názov a adresu držiteľa povolenia;

e) 

odkaz na stanovisko úradu, na ktorom je rozhodnutie založené;

f) 

všetky osobitné požiadavky na prevádzkovanie dekontaminačného procesu, predbežného a následného spracovania, ktoré dopĺňajú všeobecné požiadavky stanovené v článkoch 6, 7 a 8 alebo v článku 9, alebo ktorými sa od týchto požiadaviek odchyľuje;

g) 

všetky osobitné požiadavky týkajúce sa monitorovania a overovania súladu recyklačného procesu s podmienkami povolenia;

h) 

všetky podmienky, špecifikácie a osobitné požiadavky na označovanie týkajúce sa používania recyklovaných plastov pochádzajúcich z procesu.

Článok 20

Usmernenie vydané úradom

1.  
Úrad po dohode s Komisiou uverejní podrobné usmernenia týkajúce sa vypracovania a predloženia žiadosti s ohľadom na štandardné formáty údajov podľa článku 39f nariadenia (ES) č. 178/2002, ktorý sa uplatňuje mutatis mutandis, ak takéto formáty existujú.
2.  
Úrad pre každú vhodnú recyklačnú technológiu, v prípade ktorej sa vyžaduje povoľovanie jednotlivých recyklačných procesov, vydá vedecké usmernenie obsahujúce opis hodnotiacich kritérií a koncepcie vedeckého hodnotenia, ktoré sa použijú na hodnotenie schopnosti dekontaminácie daných recyklačných procesov. V usmernení sa špecifikuje, ktoré informácie musia byť súčasťou dokumentácie žiadosti o povolenie recyklačného procesu používajúceho danú konkrétnu technológiu.

Článok 21

Všeobecné povinnosti vyplývajúce z povolenia recyklačného procesu

1.  
Udelenie povolenia recyklačnému procesu neovplyvňuje občianskoprávnu ani trestnoprávnu zodpovednosť akékoľvek prevádzkovateľa podniku v súvislosti s povoleným recyklačným procesom, recyklačným zariadením používajúcim proces, recyklovaným plastom a materiálmi a predmetmi z recyklovaného plastu získanými z recyklačného procesu a potravinou, ktorá je v styku s takýmto materiálom alebo predmetom.
2.  
Držiteľ povolenia alebo akýkoľvek recyklátor bezodkladne informujú Komisiu o všetkých nových vedeckých alebo technických poznatkoch, ktoré môžu mať vplyv na hodnotenie, od ktorého závisí povolenie.
3.  
Držiteľ povolenia môže tretím stranám povoliť prevádzkovať dekontaminačné zariadenie na základe svojej licencie ako recyklátorom. Držiteľ povolenia zabezpečuje, aby uvedení recyklátori dostali všetky potrebné informácie, pokyny, ako aj podporu potrebnú na zaistenie prevádzkovania zariadenia a súladu výsledných recyklovaných plastov s týmto nariadením.
4.  
Držiteľ povolenia bezodkladne oznámi príslušnému orgánu, na území ktorého je usadený, ako aj Komisii, všetky zmeny svojich kontaktných miest, obchodných názvov a názvov spoločnosti alebo zmeny iných informácií uvedených v registri zriadenom v súlade s článkom 24, ako aj ďalšie informácie relevantné na povolenie recyklačného procesu.
5.  
Držiteľ povolenia bezodkladne informuje príslušný orgán, na území ktorého je usadený, ako aj Komisiu, o situácii, v ktorej môže alebo už viac nemôže prevziať svoje povinnosti držiteľa povolenia v súlade s týmto článkom. Držiteľ povolenia poskytuje všetky potrebné informácie, na základe ktorých môže Komisia určiť, či by sa malo povolenie recyklačného procesu pozmeniť alebo zrušiť.

Článok 22

Žiadosť držiteľa povolenia o pozmenenie povolenia

1.  
Držiteľ povolenia môže požiadať o pozmenenie povolenia recyklačného procesu.
2.  
Pozmenenie uvedené v odseku 1 podlieha postupu stanovenému v článkoch 17 až 20, ak nie je v tomto článku uvedené inak.
3.  

K žiadosti uvedenej v odseku 1 sa musí priložiť:

a) 

odkaz na pôvodnú žiadosť;

b) 

technická dokumentácia s informáciami požadovanými podľa článku 17 ods. 5 vrátane informácií o technickej dokumentácii, ktorá už bola predložená v rámci pôvodnej žiadosti v súlade s článkom 17 ods. 5 a článkom 18 ods. 2, aktualizovaná o pozmenenia. Všetky pozmenenia (vypustené aj pridané pasáže) musia byť v technickej dokumentácii jasne označené a viditeľné;

c) 

nové úplné zhrnutie technickej dokumentácie v štandardizovanej forme;

d) 

aspoň jeden vyplnený súhrnný prehľad sledovania súladu s predpismi týkajúci sa dekontaminačného zariadenia, ktoré používa povolený proces, predložený príslušnému orgánu v súlade s článkom 26, a aktualizovaná verzia, ktorá obsahuje všetky prípadné zmeny, ktoré by mali vyplývať z požadovanej zmeny.

4.  
Ak sa pozmenenie týka prevodu povolenia recyklačného procesu na tretiu stranu, držiteľ povolenia ho oznámi Komisii ešte pred prevodom, pričom uvedie meno/názov, adresu a kontaktné informácie danej tretej strany. V čase prevodu predloží tretej strane oznámené povolenie, technickú dokumentáciu a všetky dokumenty, ktoré sú jej súčasťou. Daná tretia strana bezodkladne kontaktuje Komisiu doporučeným listom, v ktorom uvedie, že prevod prijíma, boli jej doručené všetky dokumenty a prijíma zodpovednosť za plnenie všetkých povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia a povolenia.

Článok 23

Pozmenenie, pozastavenie a zrušenie povolenia recyklačného procesu z iniciatívy príslušných orgánov, úradu alebo Komisie

1.  
Úrad na základe vlastnej iniciatívy alebo žiadosti členského štátu alebo Komisie vyhodnotí, či je stanovisko, povolenie recyklačného procesu a/alebo recyklačný proces naďalej v súlade s týmto nariadením, a to na základe postupu stanoveného v článku 18, ktorý sa uplatňuje mutatis mutandis. Úrad môže v prípade potreby viesť konzultácie s držiteľom povolenia.
2.  
Pred podaním žiadosti v súlade s odsekom 1 Komisia alebo členský štát vedú s úradom konzultácie o otázke, či je vzhľadom na špecifiká žiadosti potrebné nové hodnotenie alebo proces povoľovania. Úrad poskytne Komisii a v prípade potreby aj žiadajúcemu členskému štátu svoje stanoviská v lehote 20 pracovných dní. Ak sa úrad domnieva, že hodnotenie nie je potrebné, poskytne písomné vysvetlenie Komisii a v prípade potreby aj žiadajúcemu členskému štátu.
3.  
Komisia sa na základe stanoviska úradu vydaného v súlade s článkom 18 ods. 1 môže rozhodnúť povolenie zmeniť alebo zrušiť. V prípade potreby je možné recyklačný proces alebo prevádzkovanie konkrétnych dekontaminačných zariadení pozastaviť, kým sa v recyklačných zariadeniach nevykonajú príslušné zmeny na základe daného procesu. Stav registrácie v registri Únie sa zmení zodpovedajúcim spôsobom.KAPITOLA VI

REGISTRÁCIA INFORMÁCIÍ POTREBNÝCH NA KONTROLY

Článok 24

Register Únie pre technológie, recyklátorov, recyklačné procesy, recyklačné systémy a dekontaminačné zariadenia

1.  
Zriaďuje sa verejný register Únie pre nové technológie, recyklátorov, recyklačné procesy, recyklačné systémy a dekontaminačné zariadenia (ďalej len „register“).
2.  

Register obsahuje:

a) 

názvy nových technológií a mená/názvy a adresy vývojárov a URL uvedené v článku 10 ods. 2;

b) 

názvy povolených recyklačných procesov a mená/názvy a adresy držiteľov povolenia, ako aj informáciu o tom, na ktorej technológii sú jednotlivé procesy založené;

c) 

stav povolenia každého zaregistrovaného recyklačného procesu vrátane toho, či je povolenie pozastavené, zrušené alebo sa naň vzťahujú prechodné ustanovenia, a dátum poslednej zmeny stavu povolenia;

d) 

názov spoločnosti a adresa ústredia recyklátorov, ktorí prevádzkujú dekontaminačné zariadenie;

e) 

adresy recyklačných areálov;

f) 

dekontaminačné zariadenia, technológiu, ktorú používajú, areál, v ktorom sa nachádzajú, a povolený proces, ktorý používajú, ak existuje;

g) 

stav registrácie dekontaminačných zariadení vrátane toho, či stav je „novo zaregistrovaný“, „zriaďuje sa“, „aktívny“ alebo „pozastavený“, ako aj dátum poslednej zmeny daného stavu;

h) 

názvy recyklačných systémov a názvy a adresy subjektu, ktorý systém riadi;

i) 

značky požadované v súlade s článkom 9 ods. 5;

j) 

v prípade potreby informácie požadované v súlade s článkom 19 ods. 2;

k) 

krížové odkazy medzi technológiami, procesmi, systémami, recyklátormi, ako aj zariadeniami a systémami.

3.  

V registri sa uvedené informácie uvádzajú v tabuľkách. K týmto subjektom sa v ňom priradia jedinečné čísla takto:

— 
k povoleným recyklačným procesom sa priradí číslo povolenia recyklácie (ďalej len „RAN“),
— 
k recyklátorom sa priradí číslo prevádzkujúceho recyklátora (ďalej len „RON“),
— 
k dekontaminačným zariadeniam sa priradí číslo recyklačného zariadenia (ďalej len „RIN“),
— 
k recyklačným systémom sa priradí číslo recyklačného systému (ďalej len „RSN“),
— 
k recyklačným areálom sa priradí číslo recyklačného areálu (ďalej len „RFN“),
— 
k novým recyklačným technológiám sa priradí číslo novej technológie (ďalej len „NTN“).
4.  
Register sa sprístupní verejnosti.

Článok 25

Registrácia recyklátorov a dekontaminačných zariadení

1.  

Recyklátori spĺňajú tieto administratívne požiadavky:

a) 

aspoň 30 pracovných dní pred dátumom začiatku výroby recyklovaných plastov v dekontaminačnom zariadení recyklátor oznámi zariadenie a buď adresu areálu, v ktorom sa nachádza, alebo číslo areálu Komisii a príslušnému orgánu, na území ktorého sa zariadenie nachádza, ako aj svoje vlastné registračné číslo, ak je už recyklátor zaregistrovaný, číslo povolenia recyklácie, ak sa vzťahuje na povolený proces, a číslo vhodnej, prípadne novej technológie;

b) 

recyklátor pri oznamovaní svojho prvého dekontaminačného zariadenia v súlade s písmenom a) oznámi názov svojej spoločnosti, kontaktné osoby a adresu svojho ústredia Komisii a príslušnému orgánu, na území ktorého sa ústredie nachádza;

c) 

recyklátor má pri recyklačnom zariadení k dispozícii vyplnený súhrnný prehľad sledovania súladu s predpismi v súlade s prílohou II a poskytol ho príslušnému orgánu v súlade s článkom 26.

2.  
Po oznámení v súlade s odsekom 1 písm. a) sa zariadenie zaregistruje v registri Únie a stav registrácie v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. g) je „novo zaregistrovaný“.
3.  
Oznámenie uvedené v odseku 1 písm. a) obsahuje odkaz na povolený recyklačný proces, na základe ktorého funguje dekontaminačné zariadenie, ak existuje, na vhodnú alebo novú technológiu, ktorú používa, a, ak sa uplatňuje, aj na recyklačný systém, ktorému podlieha.
4.  
Recyklátor oznámi všetky zmeny informácií na registráciu poskytnutých v súlade s týmto článkom Komisii a príslušnému orgánu, na území ktorého sa nachádza dekontaminačné zariadenie, prípadne je usadený recyklátor.

Článok 26

Súhrnný prehľad sledovania súladu s predpismi a overovanie prevádzkovania dekontaminačného zariadenia

1.  
Recyklátori vypracujú súhrnný prehľad sledovania súladu s predpismi za každé dekontaminačné zariadenie, ktoré riadia, a to pomocou vzoru uvedeného v prílohe II, alebo v prípade novej technológie pomocou vzoru, ktorý poskytol vývojár, ak ide o odlišný vzor.

Súhrnný prehľad sledovania súladu s predpismi obsahuje zhrnutie, v ktorom sa zrozumiteľne opisuje recyklačné zariadenie, jeho prevádzkovanie a príslušné postupy, ako aj dokumenty, a to spôsobom preukazujúcim súlad s týmto nariadením.

Recyklátori prihliadnu na uplatniteľné usmernenia Komisie o súhrnnom prehľade sledovania súladu s predpismi, ako aj na konkrétnu situáciu v dotknutom recyklačnom areáli, v ktorom sa nachádza zariadenie.

2.  
Recyklátori predložia súhrnný prehľad sledovania súladu s predpismi príslušnému orgánu, na území ktorého sa dekontaminačné zariadenie nachádza, do jedného mesiaca od dátumu začiatku výroby recyklovaných plastov pomocou daného zariadenia. Príslušný orgán bezodkladne oznámi doručenie súhrnného prehľadu sledovania súladu s predpismi Komisii. Stav registrácie v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. g) sa zmení na „zriaďuje sa“.
3.  
Príslušný orgán overí, či sú informácie uvedené v súhrnnom prehľade sledovania súladu s predpismi v súlade s týmto nariadením, a na tento účel vykoná kontrolu recyklačného zariadenia v súlade s článkom 27.

Ak súlad nie je možné určiť, príslušný orgán požiada recyklátora o aktualizovanie informácií v súhrnnom prehľade sledovania súladu s predpismi, prevádzkovanie recyklačného zariadenia alebo v prípade potreby oboch.

Po skonštatovaní súladu s predpismi o tom príslušný orgán informuje Komisiu. Stav registrácie v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. g) sa zmení na „aktívny“.

4.  
Ak príslušný orgán neinformuje Komisiu do jedného roka od dátumu začiatku výroby recyklovaných plastov v dekontaminačnom zariadení o tom, že súlad s predpismi sa skonštatoval, stav registrácie v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. g) sa zmení na „pozastavený“.

Ak stav „pozastavený“ priradený k dekontaminačnému zariadeniu trvá jeden rok, záznam o zariadení sa z registra odstráni.KAPITOLA VII

ÚRADNÉ KONTROLY

Článok 27

Úradné kontroly recyklačných zariadení

Úradné kontroly recyklačných zariadení a recyklátorov zahŕňajú najmä audity v súlade s článkom 14 písm. i) nariadenia (EÚ) 2017/625.

Tieto audity sú doplnené:

a) 

posúdením postupov správnych výrobných postupov v súlade s článkom 14 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/625;

b) 

preskúmaním súhrnného prehľadu sledovania súladu s predpismi zavedeného v súlade s článkom 26, ktoré sa vykonáva v súlade s článkom 14 písm. a) a e) nariadenia (EÚ) 2017/625, ako aj preskúmaním kontrol na základe tohto súhrnného hárka, ktoré prevádzkovatelia zaviedli, a dokumentov a záznamov uvedených v danom súhrnnom hárku.

Článok 28

Nesúlad recyklovaného plastu s predpismi

1.  

Príslušný orgán skonštatuje, že dávka recyklovaného plastu nie je v súlade s predpismi, ak počas úradných kontrol zistí, že:

a) 

recyklátor ju uviedol na trh bez príslušnej dokumentácie alebo označenia;

b) 

recyklátor nedokáže na základe svojich záznamov a inej dokumentácie preukázať, že bola vyrobená v súlade s týmto nariadením;

c) 

dávka bola vyrobená v recyklačnom zariadení, ktoré nebolo v období stanovenom v súlade s odsekom 3 prevádzkované v súlade s týmto nariadením.

2.  
Ak sa skonštatuje, že jedna alebo viacero dávok nie je v súlade s predpismi, príslušný orgán prijme primerané opatrenie v súlade s článkom 138 nariadenia (EÚ) 2017/625.
3.  

Prevádzkovanie recyklačného zariadenia sa považuje prevádzkovanie, ktoré nie je v súlade s týmto nariadením, ak príslušný orgán skonštatuje, že:

a) 

aspoň dve dávky nie sú z dôvodu nedostatkov pri prevádzkovaní recyklačného zariadenia v súlade s požiadavkami odseku 1 písm. b) a že tieto nedostatky sa z dôvodu svojej podstaty pravdepodobne prejavia aj v ostatných dávkach;

b) 

výroba recyklovaných plastov v recyklačnom zariadení nie je v súlade so všeobecnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, prípadne s osobitnými požiadavkami platnými pre vhodnú recyklačnú technológiu a použitý recyklačný proces alebo s požiadavkami platnými pre novú použitú technológiu; alebo

c) 

prípadne nemohol overiť súhrnný prehľad sledovania súladu s predpismi podľa článku 24 ods. 3 do jedného roka od dátumu začiatku výroby recyklovaných plastov v dekontaminačnom zariadení.

Ak príslušný orgán skonštatuje, že prevádzkovanie recyklačného zariadenia nie je v súlade s týmto nariadením, stanoví obdobie, počas ktorého tento stav trval, pričom prihliadne na všetky dostupné dôkazy alebo ich nedostatok. V prípade prvého pododseku písmena c) to je celé obdobie prevádzkovania recyklačného zariadenia.

4.  
Ak sa príslušný orgán domnieva, že sú potrebné zmeny recyklačného zariadenia, používanie dekontaminačného zariadenia, ktoré je jeho súčasťou, môže byť pozastavené. Ak sa očakáva, že toto pozastavenie bude trvať dlhšie ako dva mesiace, pozastavenie sa zaznamená do registra Únie v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. g).KAPITOLA VIII

DOKUMENTÁCIA O SÚLADE S PREDPISMI

Článok 29

Osobitné požiadavky na vyhlásenia recyklátorov a spracovateľov o súlade s predpismi

1.  
Recyklátori predložia vyhlásenie o súlade s predpismi v súlade s opisom a vzorom uvedenými v časti A prílohy III.
2.  
Vyhlásenie o súlade s predpismi musí obsahovať pokyny pre spracovateľov, ktoré sú dostatočné na to, aby spracovatelia dokázali následne spracúvať recyklované plasty na materiály a predmety z recyklovaného plastu, ktoré sú v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1935/2004. Tieto pokyny musia vychádzať zo špecifikácií, požiadaviek alebo obmedzení stanovených pre používanú recyklačnú technológiu, prípadne používaný recyklačný proces.
3.  
Spracovatelia predložia vyhlásenie o súlade s predpismi v súlade s opisom a vzorom uvedenými v časti B prílohy III.KAPITOLA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 30

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 282/2008 sa zrušuje.

Článok 31

Prechodné ustanovenia

▼C1

1.  
Materiály a predmety z recyklovaného plastu získané pomocou recyklačného procesu založeného na vhodnej recyklačnej technológii, pri ktorej sa podľa tohto nariadenia vyžaduje jednotlivé povoľovanie recyklačných procesov a za ktorú bola podaná platná žiadosť príslušnému orgánu v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 282/2008, alebo za ktorú sa podá žiadosť v súlade s článkom 17 ods. 1 alebo 22 ods. 1 tohto nariadenia najneskôr 10. júla 2023, sa môžu uvádzať na trh, kým žiadateľ svoju žiadosť nestiahne, alebo kým Komisia neprijme rozhodnutie, ktorým sa udeľuje alebo zamieta povolenie recyklačného procesu podľa článku 19 ods. 1.

▼B

2.  
Žiadosti predložené v súlade s nariadením (ES) č. 282/2008 týkajúce sa povolenia recyklačných procesov založených na recyklačnej technológii, ktorá nie je v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia začlenená v prílohe I medzi vhodné recyklačné technológie, ako aj žiadosti týkajúce sa povolenia cyklov výrobkov, ktoré sú v uzavretých a riadených cykloch, sa považujú za ukončené.
3.  
Materiály a predmety z recyklovaného plastu získané pomocou recyklačných procesov založených na recyklačnej technológii, ktorá sa podľa tohto nariadenia nepovažuje za vhodnú, sa môžu naďalej uvádzať na trh iba do 10. júla 2023, ak neboli vyrobené pomocou recyklačného zariadenia, ktoré je prevádzkované na účely vývoja novej technológie v súlade s kapitolou IV.
4.  
Na účely tohto nariadenia dátumom začiatku prevádzkovania dekontaminačného zariadenia používaného na výrobu recyklovaných plastov pred 10. októbrom 2022, je 10. december 2022 v prípade dekontaminačného zariadenia založeného na vhodnej recyklačnej technológii alebo 10. jún 2023 v prípade dekontaminačného zariadenia, ktoré sa prevádzkuje na účely vývoja novej technológie v súlade s kapitolou IV.
5.  
Odchylne od lehoty stanovenej v článku 10 ods. 2 vývojári technológií, ktoré sa už používali na výrobu materiálov a predmetov z recyklovaného plastu pred 10. októbrom 2022, poskytnú informácie požadované v súlade s článkom 10 ods. 3 a zverejnia správu požadovanú v súlade s článkom 10 ods. 4 do 10. apríla 2023. Päťmesačná lehota uvedená v článku 10 ods. 8 prvom pododseku sa uplatňuje od dátumu, keď sú príslušnému orgánu doručené informácie v súlade s článkom 10 ods. 3. Možnosť príslušného orgánu odložiť začiatok prevádzkovania prvého dekontaminačného zariadenia stanovená v článku 10 ods. 8 druhom pododseku sa neuplatňuje.
6.  
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu používať materiály a predmety z recyklovaného plastu zákonne uvedené na trh na balenie potravín a uvádzať takéto potraviny na trh až do vyčerpania zásob.

Článok 32

Osobitné prechodné ustanovenia uplatniteľné na výrobu materiálov a predmetov, v ktorých sa recyklované plasty používajú za funkčnou bariérou

1.  

Tieto dodatočné požiadavky sa uplatňujú na prevádzkovanie recyklačných zariadení, ktoré pred 10. októbrom 2022 už vyrábali materiály a predmety z recyklovaného plastu, v ktorých sa použili plasty za plastovou funkčnou bariérou:

i) 

dekontaminačné zariadenie vyrábajúce recyklované plasty, ako aj každé zariadenie na následné spracovanie, ktoré pridáva funkčnú bariéru, je začlenené do zoznamu zariadení, ktorý predložil vývojár oznamujúci konkrétnu recyklačnú technológiu používanú vo všetkých zariadeniach zo zoznamu v súlade s článkom 10 ods. 2 a

ii) 

z výsledkov skúšok migrácie, záťažových skúšok a/alebo z modelovania migrácie, podľa toho, čo je vhodné a uplatniteľné pri oznamovanej recyklačnej technológii a špecifikách procesu, ktorý recyklačné zariadenie používa, jednoznačne vyplýva, že funkčná bariéra dokáže počas predvídateľnej skladovateľnosti vyrobených materiálov a predmetov z recyklovaného plastu, do ktorej sa počíta čas od ich výroby, ako aj počas maximálnej skladovateľnosti prípadných zabalených potravín, pôsobiť, a pri prihliadnutí na úroveň kontaminácie recyklovaných plastov aj pôsobí ako funkčná bariéra v súlade s nariadením (EÚ) č. 10/2011.

Vývojár oznámi zoznam uvedený v bode i) a správu o štúdii, ktorá obsahuje výsledky skúšok a testov požadovaných podľa bodu ii) príslušnému orgánu a Komisii do 10. apríla 2023. Podrobné zhrnutie štúdie je súčasťou počiatočnej správy zverejnenej v súlade s článkom 10 ods. 4.

2.  
Jednotliví recyklátori, spracovatelia alebo iní prevádzkovatelia zúčastňujúci sa na výrobe materiálov uvedených v odseku 1 nekonajú ako vývojár v súlade s jeho bodom i). Ak je vývojárom konkrétnej technológie individuálny recyklátor, spracovateľ alebo iný prevádzkovateľ používajúci zariadenie alebo jeho časť, alebo ho nemožno identifikovať, už neexistuje alebo nie je ochotný prevziať povinnosti stanovené v tomto nariadení, aspoň jeden z prevádzkovateľov používajúcich zariadenie vstúpi do konzorcia alebo združenia, ktoré môže konať ako vývojár v jeho mene, prípadne môže požiadať nezávislú tretiu stranu, aby konala ako vývojár. Ak sú konzorciu, združeniu alebo tretej strane doručené viaceré žiadosti od takýchto prevádzkovateľov, zoskupia ich podľa technickej rovnocennosti použitých recyklačných zariadení a procesov, aby sa minimalizoval počet technológií, ktoré oznamuje.
3.  
Odchylne od článku 13 ods. 1 platí, že recyklátori prevádzkujúci dekontaminačné zariadenia, ktoré oznamuje ten istý vývojár, môžu súhlasiť s monitorovaním úrovní kontaminácie iba v tretine zariadení zaradených do zoznamu poskytnutého v súlade s odsekom 1 bodom. i), za predpokladu, že zariadenia, v prípade ktorých sa uskutočňuje monitorovanie, sú v danom zozname určené, monitorovanie sa vykonáva vo všetkých recyklačných areáloch a spoľahlivosť celkovej stratégie odberu vzoriek nie je oslabená.

Článok 33

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 6 ods. 3 písm. c) a 13 ods. 2 sa uplatňujú od 10. októbra 2024.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Vhodné recyklačné technológie uvedené v článku 3

Tabuľka 1 obsahuje tieto informácie:

stĺpec 1: 

číslo priradené k recyklačnej technológii,

stĺpec 2: 

názov recyklačnej technológie,

stĺpec 3: 

druhy polymérov, ktoré možno recyklovať danou recyklačnou technológiou,

stĺpec 4: 

stručný opis recyklačnej technológie a odkaz na podrobný opis v tabuľke 3,

stĺpec 5: 

druh vstupov, ktoré možno dekontaminovať recyklačnou technológiou, pričom

— 
SO: „spotrebiteľský odpad“ je plastový odpad zbieraný v súlade s článkom 6,
— 
PPÚ: „plast určený na potravinársky účel“ je plast, ktorý bol ako prvotný materiál v súlade s nariadením (EÚ) č. 10/2011,
— 
„nepotravinársky spotrebiteľský odpad“ sú obaly, ktoré sa nepoužívali na balenie potravín a je možné, že neboli vyrobené v plnom súlade s nariadením (EÚ) č. 10/2011, ako aj iné spotrebiteľské plastové materiály, ktoré neboli určené na styk s potravinami,
— 
„% nepotravinárskeho odpadu“ (hmot. %) je maximálny objem nepotravinárskeho spotrebiteľského odpadu prítomného vo vstupnom materiáli;
stĺpec 6: 

druh výstupu vyrobeného pomocou recyklačnej technológie,

stĺpec 7: 

ak je v stĺpci 7 označená možnosť „áno“, jednotlivé recyklačné procesy sa povoľujú podľa článkov 17 až 19,

stĺpec 8: 

odkaz na tabuľku 4 so špecifikáciami a požiadavkami uplatniteľnými na používanie technológie v súlade s článkom 4 ods. 4 písm. b), ktorými sa dopĺňajú požiadavky článkov 6 až 8,

stĺpec 9: 

výnimky z článkov 6 až 8 v súlade s článkom 4 ods. 4 písm. b) a výnimky z článku 9 ods. 8,

stĺpec 10: 

ak je v stĺpci 10 označená možnosť „áno“, recyklačnú technológiu možno používať iba v rámci recyklačného systému v súlade s článkom 9.Tabuľka 1

Zoznam vhodných recyklačných technológií

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Číslo recyklačnej technológie

Názov technológie

Druh polyméru (podrobná špecifikácia v tabuľke 2)

Stručný opis recyklačnej technológie (podrobná špecifikácia v tabuľke 3)

Špecifikácia plastového vstupného materiálu

Špecifikácia výstupu

Podlieha povoľovaniu jednotlivých procesov

Špecifikácie a požiadavky (odkaz na tabuľku 4)

Výnimky (odkaz na tabuľku 5)

Uplatňuje sa recyklačný systém

1

Mechanická recyklácia spotrebiteľských PET plastov

PET (2.1)

Mechanická recyklácia (3.1)

Iba PET SO obsahujúci maximálne 5 % materiálov a predmetov, ktoré boli použité v styku s nepotravinovými materiálmi alebo látkami.

Dekontaminované PET plasty, konečné materiály a predmety, ktoré nie sú určené na použitie v mikrovlnných a klasických rúrach; na výstup z jednotlivých procesov sa môžu uplatňovať dodatočné špecifikácie.

Áno

Nie

2

Recyklovanie z cyklov výrobkov, ktoré sú v uzavretých a riadených cykloch

Všetky polyméry vyrobené ako prvotný materiál v súlade s nariadením (EÚ) č. 10/2011

Základné čistenie a mikrobiologická dekontaminácia počas pretvárania (3.2)

Chemicky nekontaminované plastové materiály a predmety vyrobené z jedného polyméru alebo z kompatibilných polymérov, ktoré boli použité alebo určené na použitie za rovnakých podmienok používania a získané výlučne z cyklu výrobkov, ktoré sú v uzavretých a riadených cykloch, a z ktorých bol vylúčený zber od spotrebiteľov.

Pretvorené materiály a predmety určené na použitie na rovnaký účel a za rovnakých podmienok používania ako materiály a predmety obiehajúce v recyklačnom systéme, z ktorého sa získal plastový vstupný materiál.

Nie

4.1

ÁnoTabuľka 2

Podrobná špecifikácia polymérov

Referenčné číslo

Skratka

Číslo živice a/alebo recyklačný symbol, ak existuje (1)

Podrobná špecifikácia na účely tohto nariadenia

2.1

PET

1

Polymér polyetyléntereftalátu vyrobený polykondenzáciou komonomérov etylénglykolu a kyseliny tereftalovej alebo dimetyltereftalátu, v ktorom polymérový reťazec obsahuje až 10 hmot. % iných komonomérov uvedených v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011, ako napríklad kyseliny izoftalovej a dietylénglykolu.

(1)   

ako sú vymedzené v rozhodnutí 97/129/ES, ASTM D7611 alebo GB/T 16288-2008.Tabuľka 3

Podrobný opis dekontaminačnej technológie

Referenčné číslo

Názov

Podrobný opis

3.1

Mechanická recyklácia

Pri tejto recyklačnej technológii sa zhodnocujú zberové plasty pomocou mechanických a fyzikálnych procesov, zvyčajne triedenia, drvenia, umývania, oddeľovania materiálov, sušenia a opätovnej kryštalizácie, na účely výroby plastového vstupného materiálu, ktorý si zachováva chemickú identitu zberového plastu.

Kritickou fázou tejto recyklačnej technológie je dekontaminácia, počas ktorej je plastový vstupný materiál aspoň na minimálny čas vystavený zohrievaniu a vákuu alebo prúdiacemu plynu, aby sa súvisiaca kontaminácia znížila na úroveň, ktorá neohrozuje zdravie. Po tejto fáze môžu nasledovať ďalšie fázy recyklácie a premeny, ako napríklad filtrácia, opätovné granulovanie, zlučovanie, vytláčanie a lisovanie.

Pri použití tejto recyklačnej technológie sa zachovajú polymérové reťazce, ktoré tvoria plast, a môže sa zvýšiť ich molekulová hmotnosť. Takisto sa môže vyskytnúť malý nezamýšľaný pokles molekulovej hmotnosti.

3.2

Recyklovanie z cyklov výrobkov, ktoré sú v uzavretých a riadených cykloch

Recyklačná technológia, pomocou ktorej sa recykluje iba plastový vstupný materiál pochádzajúci od subjektov zúčastňujúcich sa na uzavretých cykloch, zahŕňajúca fázy výroby, distribúcie alebo stravovacieho sektora, pričom je súčasťou recyklačného systému v súlade s článkom 9.

Plastový vstupný materiál pochádza iba z materiálov a predmetov, ktoré sú určené a používajú sa na styk s potravinami, pričom každá kontaminácia iná než povrchové zvyšky z jedla a označenia môže byť vylúčená. Plastový vstupný materiál môže obsahovať rozdrvené materiály a predmety, ako aj odrezky a zlomky z výroby plastových materiálov a predmetov. V systéme je vylúčené, aby plastový vstupný materiál pochádzal zo zberu takých materiálov a predmetov, ktoré boli poskytnuté spotrebiteľom na používanie mimo priestorov a/alebo kontroly subjektov zúčastňujúcich sa na recyklačnom systéme.

Dekontaminačnou technológiou použitou v rámci tejto recyklačnej technológie sa zabezpečuje mikrobiologická dekontaminácia, a to použitím vysokej teploty počas pretvárania, čomu predchádza základné povrchové čistenie umývaním alebo inými prostriedkami vhodnými na prípravu materiálu na pretváranie. Okrem toho sa môžu pridať nové plasty, aby sa zabránilo strate kvality recyklovaného plastu, pre ktorú by bol plast nevhodný na určené použitie.

Recyklovaný plast sa používa iba na výrobu plastových materiálov a predmetov na styk s rovnakými potravinami a za rovnakých podmienok, aké platili pre zberové materiály a predmety, ktorých súlad s nariadením (EÚ) č. 10/2011 už bol overený.Tabuľka 4

Špecifikácie a požiadavky uplatniteľné na používanie technológie v súlade s článkom 4 ods. 4

Referenčné číslo

Špecifikácie/požiadavky

4.1

a)  technológia a jej prevádzkovanie plne zodpovedajú opisu uvedenému v bode 3.2 tabuľky 3;

b)  ak sa materiály v distribučnom reťazci opätovne používajú bez vykonania činností recyklácie, pravidelne a dostatočne sa čistia, aby sa predišlo hromadeniu zvyškov pochádzajúcich z potravín, používania a označovania;

c)  používanie, opätovné používanie, čistenie v súlade s písmenom b) a recyklácia sa vykonávajú tak, aby sa predchádzalo súvisiacej kontaminácii plastového vstupného odpadu, ktorú nemožno odstrániť povrchovým čistením;

d)  vylučuje sa používanie akýchkoľvek označení alebo potlačí na plastových materiáloch a predmetoch, ktoré nemožno v plnej miere odstrániť čistením pred pretváraním;

e)  v dokumente poskytnutom v súlade s článkom 9 ods. 3 sa uvádzajú presné pokyny a postupy pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov zúčastňujúcich sa na recyklačnom systéme, na základe ktorých sa predchádza zavedeniu externého materiálu a súvisiacej kontaminácii;

f)  plastový vstupný materiál a recyklované plasty musia byť za každých okolností plne v súlade s nariadením (EÚ) č. 10/2011; akumulácia zložiek plastových materiálov prítomných v dôsledku opakovaného recyklovania, ako sú zvyšky prísad alebo produkty degradácie, sa považujú za neúmyselné pridané látky v zmysle článku 6 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 10/2011. Ich prítomnosť nesmie presiahnuť úroveň, ktorá sa v posúdení rizika v súlade s článkom 19 uvedeného nariadenia považuje za nebezpečnú. Ak je potrebné zaistiť kvalitu materiálov a predmetov z recyklovaného plastu, pridajú sa nové plasty vyrobené v súlade s uvedeným nariadením;

g)  existujú zdokumentované vedecké dôkazy preukazujúce, že plastové materiály a predmety recyklované v rámci systému nepredstavujú riziko pre zdravie ľudí v dôsledku:

— akumulácie zložiek plastových materiálov, ako sú zvyšky prísad alebo produkty degradácie, pochádzajúcich z opakovaného recyklovania alebo

— prítomnosti bežných zvyškov z iných zdrojov, ako sú potraviny, detergenty a etikety.Tabuľka 5

Výnimky uplatniteľné na používanie technológie v súlade s článkom 4 ods. 5

Referenčné číslo

Špecifikácie/požiadavky

 

 
PRÍLOHA II

Vzor súhrnného prehľadu sledovania súladu s predpismi v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2022/1616

Vzor sa vyplní s prihliadnutím na vymedzenie pojmov uvedené v nariadení (ES) č. 2023/2006 o správnych výrobných postupoch a v prílohe B k uvedenému nariadeniu.

Skratky použité v tomto dokumente v súlade s nariadením (ES) č. 2023/2006:

QA

:

posúdenie kvality.

SOP

:

štandardný prevádzkový postup.

Kód SOP

:

kód SOP sa skladá z dvoch čísel, čísla SOP a čísla dokumentu, a opisuje sa vo formáte SOPNr – DocNr.; číslo dokumentu zodpovedá číslu dokumentu uvedenému v oddiele 2.3 a číslo SOP systému číslovania recyklátora.

1.   ODDIEL 1.: IDENTIFIKÁCIA

Čísla (RIN, RFN, RON, RAN, NTN) uvedené v tomto oddiele zodpovedajú číslam v registri Únie zriadenom v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 2022/1616.

1.1.    Identifikácia recyklačného zariadeniaNázov zariadenia

 

Použitá recyklačná technológia v súlade s prílohou I

 

Číslo registra EÚ (číslo recyklačného zariadenia, RIN)

 

Adresa areálu

 

Číslo recyklačného areálu (RFN)

 

Kontaktné údaje

 

Pozícia/úloha kontaktných osôb

 

Príslušné čísla z vnútroštátnych registrov, ak existujú

 

Dátum oznámenia [článok 25 ods. 1 písm. a)]

 

1.2.    Identifikácia recyklátoraNázov spoločnosti

 

Číslo registra EÚ (číslo prevádzkujúceho recyklátora, RON)

 

Adresa ústredia

 

Kontaktné údaje

 

Pozícia/úloha hlavnej kontaktnej osoby

 

Príslušné čísla z vnútroštátnych registrov, ak existujú

 

Držiteľ povolenia? (áno/nie/neuplatňuje sa)

 

1.3.    Rozhodnutie o povolení recyklačného procesu alebo nová technológia

A: identifikácia rozhodnutia o povolení alebo novej technológie používanej v rámci procesu, ktorý používa zariadenie:Číslo registra EÚ, t. j. číslo povolenia recyklačného procesu (RAN), číslo novej technológie (NTN)

 

B: držiteľ povolenia alebo vývojár novej technológie:Meno/názov držiteľa povolenia (*1)/vývojára technológie (*2), podľa situácie

 

Adresa

 

Kontaktné údaje

 

Pozícia/úloha

 

(*1)   

Meno/názov držiteľa povolenia a jeho adresa musia byť rovnaké ako v rozhodnutí o povolení.

(*2)   

Vývojár technológie, ktorý oznámil novú technológiu používanú v rámci procesu, ktorý používa zariadenie, v súlade s článkom 10 ods. 2.

1.4.    Odkazy na dokument používané Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA)Číslo otázky EFSA

 

Dátum vydania stanoviska EFSA

 

Číslo publikácie EFSA (číslo výstupu)

 

Číslo rozhodnutia o dôvernosti

 

Dátum vydania rozhodnutia o dôvernosti

 

1.5.    Ďalšie osoby zodpovedné za prevádzku recyklačného zariadeniaNázov

Pozícia/úloha

Kontaktné údaje

 

 

 

2.   ODDIEL 2.: PREVÁDZKA RECYKLAČNÉHO ZARIADENIA

2.1.    Písomné vyhlásenia

V oddieloch 2.1.1 a 2.1.2 možno uviesť najviac 3 000 znakov vrátane medzier.

2.1.1.    Vyhlásenie recyklátorov, v ktorom sa vysvetľuje výroba a kvalita recyklovaných plastov

2.1.2.    Vyhlásenie recyklátora, v ktorom sa vysvetľuje súlad s povoleným procesom

Tento oddiel sa uplatňuje iba na povolené procesy.

2.2.    Recyklačné činnosti v recyklačnom areáli

V tomto oddiele sa poskytujú tieto informácie:

— 
diagram hlavných výrobných fáz, ktoré sú súčasťou recyklačného procesu a uskutočňujú sa v recyklačnom areáli (schéma lokality),
— 
tabuľka s opisom uvedených výrobných fáz uskutočňovaných v recyklačnom areáli, ktoré zodpovedajú uvedenému diagramu, a tokov materiálu, ktoré ich spájajú.

2.2.1.    Diagram hlavných výrobných fáz uskutočňovaných v recyklačnom areáli (schéma lokality)

2.2.2.    Opis hlavných výrobných fáz uskutočňovaných v recyklačnom areáli a tokov, ktoré ich spájajúČíslo fázy

Názov

Opis

Priemerný spracovaný počet ton ročne

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo toku

Názov

Opis

Priemerná veľkosť toku

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.    Interné dokumenty

Poskytuje sa vyčerpávajúci zoznam dokumentov, ktoré sa týkajú fungovania procesu a riadenia kvality, ako aj ostatných administratívnych postupov s nimi súvisiacich, a dokumentov, ktoré sa týkajú povoľovania. Dokumenty sú očíslované a ich čísla sa použijú v oddiele 3 na odkazovanie na uvedené dokumenty. Recyklátor môže používať vlastný systém číslovania.Druh dokumentu

Číslo dokumentu

Súvisiaca fáza výroby

Názov

Opis

Dátum, verzia, autor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.    Vymedzenie dávok

V súlade s nasledujúcou tabuľkou sa vymedzujú tieto dávky:

— 
prichádzajúca dávka: nespracované plasty od dodávateľov vstupujúce do recyklačného areálu,
— 
vstupná dávka: vstupný plastový materiál spracovaný v areáli, prichádzajúci do fáze dekontaminácie,
— 
výstupná dávka: recyklované plasty, ktoré sú výstupom fázy dekontaminácie, a
— 
odchádzajúca dávka: recyklované plasty (alebo materiály a predmety z recyklovaného plastu) opúšťajúce areál na ďalšie spracovanie alebo použitie,
— 
všetky ostatné medzidávky, v prípade ktorých sa vykonala kontrola posúdenia kvality.

Ak je vstupná dávka alebo dávka vstupného materiálu rovnaká, pretože sa neuskutočnili žiadne ďalšie kontroly posúdenia kvality, vymedzuje sa len dávka vstupného materiálu. Ten istý prístup sa používa v prípade výstupnej dávky a odchádzajúcej dávky. Ak existujú odlišné druhy vstupných dávok alebo odchádzajúcich dávok, vymedzujú sa samostatne pod zmysluplným názvom.

Posúdenia kvality sú očíslované rovnako ako v schéme lokality (oddiel 2.2.1).Druh dávky

Interný

názov dávky

Č. toku/PK

Vymedzenie/opis

Bežný rozsah veľkosti

Pravidlo vysledovateľnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.    Schéma procesu dekontaminačného zariadenia

Pridajte schému potrubia a prístrojov v súlade s oddielom 4.4 normy ISO 10628-1:2014 pri zohľadnení normy ISO 10628-2.

2.6.    Kontrola kritických činností dekontaminácie

Nasledujúca tabuľka obsahuje odkaz na kroky, fázy alebo činnosti, ktoré úrad EFSA určil ako kritické, kritérium kontroly pre každý kritický parameter, nástroje používané na vykonávanie kontrol a opis nápravných opatrení v prípade zlyhania kritéria kontroly. Ďalšie informácie o hodnotení komplexných pravidiel kontroly sa pridajú v prípade potreby.Kritické činnosti (a odkaz na stanovisko EFSA)

Kritérium kontroly

Nástroj merania alebo kontroly (odkaz na oddiel 2.5)

Stručný opis nápravných opatrení v prípade nedodržania pravidla kontroly

Kód SOP (SOPNr – DocNr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.    Ďalšie prípadné informácie o komplexných pravidlách kontroly

2.7.    Príslušný štandardný prevádzkový postup činnosti

Nasledujúca tabuľka obsahuje odkaz na každý SOP používaný pri činnosti zariadenia, jeho stručný opis a miesto, na ktorom na uskutočňuje.Kód SOP

Stručný opis

Miesto

 

 

 

3.   ODDIEL 3.: POSÚDENIE KVALITY

3.1.    Zoznam fáz posudzovania kvality

V nasledujúcej tabuľke sa opisuje každá fáza posudzovania kvality:Fáza posudzovania kvality a jej číslo

Názov posúdenia

Vymedzenie/opis

Kritérium

Záznamy

Kód SOP (SOPNr – DocNr)

 

 

 

 

 

 

Musia byť aspoň štyri fázy (výnimkou je prípad, keď nie je rozdiel medzi vstupnou dávkou a dávkou vstupného materiálu alebo medzi výstupnou dávkou a dávkou výstupných produktov, pozri oddiel 2.4):

— 
fáza vstupu (prvá fáza posúdenia kvality pri vstupe materiálu do areálu),
— 
fáza vstupného materiálu (keď plastový vstupný materiál vstupuje do dekontaminačného procesu),
— 
fáza výstupu (keď materiál opúšťa dekontaminačný proces),
— 
fáza výstupných produktov (keď recyklované plasty alebo materiály a predmety z recyklovaného plastu opúšťajú areál).

Ďalšie medzifázy sa pridajú, ak je to dôležité pre kvalitu materiálu v ostatných fázach. K uvedeným medzifázam sa priradí zmysluplný názov.

3.2.    Príslušné štandardné prevádzkové postupy uplatňované vo fázach posudzovania kvality

Nasledujúca tabuľka obsahuje odkaz na každý štandardný prevádzkový postup používaný vo fázach posudzovania kvality, jeho stručný opis a miesto, na ktorom na uskutočňuje.Č. posúdenia kvality (PK) (odkaz na oddiel 3.1)

Kód SOP (SOPNr – DocNr)

Stručný opis

Miesto (posúdenia kvality)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ODDIEL 4.: ARCHÍV ZÁZNAMOV

4.1.    Systémy zaznamenávania posúdení kvalityČ. posúdenia kvality (odkaz na oddiel 3.1)

Názov

Vymedzenie/opis

Miesto

Zálohovanie

Kód SOP (SOPNr – DocNr)

Zabránenie nenáležitej úprave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.    Zoznam kódov štandardných prevádzkových postupov pre systém zaznamenávaniaČ. posúdenia kvality (odkaz na oddiel 3.1)

Kód SOP (SOPNr – DocNr)

Stručný opis

Miesto (vstupu do systému zaznamenávania)

 

 

 

 

4.3.    Iné príslušné záznamy/systémyPostup

Opis/dokumentácia

 

 
PRÍLOHA III

Vzory vyhlásenia o súlade s predpismi

ČASŤ A

Vyhlásenie o súlade s predpismi, ktoré majú používať recyklátoriVYHLÁSENIE RECYKLÁTOROV o SÚLADE s NARIADENÍM (EÚ) 2022/1616

Ja, podpísaný (-á), vyhlasujem v mene [PRIDAŤ MENO/NÁZOV RECYKLÁTORA], ako sa identifikuje v oddiele 1.1, že recyklovaný plastový materiál identifikovaný v oddiele 1.2 bol vyrobený v súlade s nariadením (EÚ) 2022/1616. Recyklovaný materiál, na ktorý sa vzťahuje toto vyhlásenie, je vhodný na používanie na účely styku s potravinami, ak sa používa v súlade s obmedzeniami stanovenými v oddiele 3 tohto vyhlásenia, s pokynmi v tomto vyhlásení a s označením výrobku.

Týmto vyhlasujem, že obsah tohto vyhlásenia je podľa môjho najlepšieho vedomia správny a v súlade s nariadením (EÚ) 2022/1616.

Oddiel 1.: Identifikácia

1.1.  Recyklátor

1.2.  Recyklovaný výrobok

1.3.  Príslušný orgán

1.1.1.  Názov

 

1.2.1.  Obchodný názov/označenie

 

1.3.1.  Názov

 

1.1.2.  FCM-RON ()

 

1.2.2.  Číslo dávky

 

1.3.2.  Adresa

 

1.1.3.  Krajina

 

1.2.3.  FCM-RIN ()

 

1.3.3.  Krajina/región

 

1.1.4.  FCM-RFN ()

 

1.2.4.  Ďalšie informácie

 

1.3.4.  Priradené registračné číslo

 

Oddiel 2.: Súlad

2.1.  Základ povolenia alebo povolenia prevádzkovania (začiarknite len jednu možnosť)

 

 

 

 

 

2.1.1.

Rozhodnutie o povolení

RAN ()

 

2.1.2.

Recyklačný systém

RSN ()

 

2.1.3.

Nevyžaduje sa žiadne povolenie ani recyklačný systém

 

 

2.1.4.

Nová technológia

NTN ()

 

2.2.  Výsledky posúdenia súladu s predpismi podľa povinných fáz posúdenia kvality v tabuľke 3.1 prílohy II; povinné len vtedy, ak je začiarknuté pole 2.1.1.

Dôležité upozornenie: Polia 2.2.2 až 2.2.4 sa môžu ponechať prázdne, ak je začiarknuté pole 2.2.5.

Fáza ()

Kritériá rozhodnutia a výstup (výstupy)

Čísla dávok

2.2.1.  Výstupné produkty

 

 

2.2.2.  Vstup

 

 

2.2.3.  Vstupný materiál

 

 

2.2.4.  Výstup

 

 

2.2.5.  Podpísaný (-á) potvrdzuje, že informácie požadované v poliach 2.2.2 až 2.2.4 budú na požiadanie sprístupnené príslušnému orgánu do troch pracovných dní.

Oddiel 3.: Pokyny a informácie pre používateľov výrobku

3.1.

Pokyny pre spracovateľov

3.1.1.

Maximálny recyklovaný obsah (v hmot. %)

%

 

3.1.2.

Prítomný recyklovaný obsah (v hmot. %)

%

 

3.1.3.

Obmedzenia používania ()

 

3.1.4.

Ďalšie pokyny

 

3.2.

Pokyny pre používateľov v nasledujúcich častiach dodávateľského reťazca vrátane konečných používateľov

3.2.1.

Obmedzenia používania ()

 

3.2.2.

Zhrnutie označovania

 

3.2.3.

Ďalšie pokyny

 

Oddiel 4.: Podpis

4.1.  Podpis a pečiatka spoločnosti

 

4.2.  Meno podpisujúcej osoby

 

4.3.  Úloha/pozícia podpisujúcej osoby

 

4.4.  Dátum a miesto

 

(1)   

RAN – číslo povolenia recyklácie; RON – číslo prevádzkujúceho recyklátora (recyklátori); RIN – číslo recyklačného zariadenia; RSN – číslo recyklačného systému; NTN – číslo novej technológie; RFN – číslo recyklačného areálu.

(2)   

Vyplnenie polí v prípade fázy výstupných produktov (dávky, ktorá sa uvádza na trh a ku ktorej je priložené toto vyhlásenie) je povinné. Vyplnenie ostatných polí dobrovoľné, ale ak sa dané informácie neposkytujú prostredníctvom tohto vyhlásenia, musia sa sprístupniť príslušnému orgánu na vyžiadanie do troch pracovných dní.

(3)   

Obmedzenia používania musia zodpovedať všetkým podmienkam uplatniteľným na používanie recyklovaných plastov v súlade s prílohou I týkajúcou sa použitej technológie, článkami 7, 8 alebo 9, povoleniu recyklačného procesu, ak existuje, alebo všetkým ostatným obmedzeniam, ktoré recyklátor považuje za potrebné.

ČASŤ B

Vyhlásenie o súlade s predpismi, ktoré majú použiť spracovatelia, ak premenený plastový materiál obsahuje recyklované plastyVYHLÁSENIE SPRACOVATEĽOV o SÚLADE s NARIADENÍM (EÚ) 2022/1616

Ja, podpísaný (-á), vyhlasujem v mene [PRIDAŤ MENO/NÁZOV SPRACOVATEĽA], ako sa identifikuje v oddiele 1.1, že recyklovaný plastový materiál identifikovaný v oddiele 1.2 bol vyrobený v súlade s nariadením (EÚ) 2022/1616. Recyklovaný materiál, na ktorý sa vzťahuje toto vyhlásenie, je vhodný na používanie na účely styku s potravinami, ak sa používa v súlade s obmedzeniami stanovenými v oddiele 3 tohto vyhlásenia, s pokynmi v tomto vyhlásení a s označením výrobku.

Týmto vyhlasujem, že obsah tohto vyhlásenia je podľa môjho najlepšieho vedomia správny a v súlade s nariadením (EÚ) 2022/1616.

Oddiel 1.: Identifikácia

1.1.  Spracovateľ

1.2.  Výrobok obsahujúci recyklované plasty

1.3.  Príslušný orgán

1.1.1.  Názov

 

1.2.1.  Obchodný názov/označenie

 

1.3.1.  Názov

 

1.1.2.  Adresa

 

1.2.2.  Číslo dávky

 

1.3.2.  Adresa

 

1.1.3.  Krajina

 

1.2.4.  Ďalšie informácie

 

1.3.3.  Krajina/región

 

 

 

 

 

1.3.4.  Registračné číslo

 

Oddiel 2.: Súlad

2.1.

2.1.1.

Pôvod recyklovaných plastov; Čísla RIN

 

2.1.2.

Čísla dávok recyklovaných plastov z dekontaminačného zariadenia

 

2.1.3.

Maximálny recyklovaný obsah uvádzaný recyklátorom (časť A, 3.1.1)

hmot. %

2.1.4.

Skutočný recyklovaný obsah v tomto výrobku

hmot. %

2.1.5.

Dodržali sa obmedzenia uvedené vo vyhlásení o súlade s predpismi, ktoré predložil recyklátor

2.1.6.

Pridanie prísad alebo východiskových látok

□  Pridané prísady alebo východiskové látky sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 10/2011

□  Bez prídavných látok

Oddiel 3.: Pokyny a informácie pre používateľov výrobku

3.2.

Pokyny pre používateľov na nasledujúcich častiach dodávateľského reťazca vrátane konečných používateľov

3.2.1.

Výrobok identifikovaný v oddiele 1.2 je: (začiarknite vhodnú možnosť; vhodné môžu byť obe možnosti)

A)  recyklovaným plastom postupujúcim do ďalších fáz premeny

B)  konečným plastovým materiálom alebo predmetom vhodným na styk s potravinami bez ďalšieho spracovania

3.2.2.

Druh alebo druhy potravín, s ktorými má prichádzať do styku

 

3.2.3.

Čas a teplota ošetrenia a skladovania pri styku s potravinami

 

3.2.4.

Najvyšší pomer povrchovej plochy prichádzajúcej do styku s potravinami a objemu, pri ktorom bol overený súlad s predpismi

 

3.2.5.

Zoznam pridaných látok s migračnými hranicami; podľa potreby pridajte ďalšie riadky.

[Poznámka: Číslo materiálu prichádzajúceho do styku s potravinami (FCM) a špecifický migračný limit (SML) nemusia v prípade niektorých látok existovať.]

Č. FCM*

Iné označenie (č. CAS, chemický názov)

SML* (v mg/kg potravín)

 

 

 

 

 

 

3.2.6.

Ďalšie príslušné informácie a pokyny, a to aj v súlade s bodmi 7 a 9 prílohy IV k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 10/2011 (1)

 

3.2.7.

Recyklovaný plast, na ktorý sa vzťahuje toto vyhlásenie, sa nachádza vo vrstve viacvrstvového materiálu alebo predmetu, na ktorý sa vzťahuje článok 13 alebo 14 nariadenia (EÚ) č. 10/2011 a ktorý v inej vrstve alebo v iných vrstvách obsahuje plasty vyrobené v súlade s uvedeným nariadením. Samostatné vyhlásenie o súlade s predpismi v súlade s článkom 15 uvedeného nariadenia, ktoré sa týka danej vrstvy alebo daných vrstiev, je k dispozícii a musí sa zohľadňovať.

Oddiel 4.: Podpis

4.1.  Podpis a pečiatka spoločnosti

 

4.2.  Meno podpisujúcej osoby

 

4.3.  Úloha/pozícia podpisujúcej osoby

 

4.4.  Dátum a miesto

 

(1)   

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1).( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).

( 4 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).