02022R0263 — SK — 14.04.2022 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

▼C1

NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/263

z 23. februára 2022

o reštriktívnych opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a na nariadenie nasadenia ruských ozbrojených síl do týchto častí

▼B

(Ú. v. ES L 042I 23.2.2022, s. 77)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/595 z 11. apríla 2022,

  L 114

60

12.4.2022

►M2

NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/626 z 13. apríla 2022,

  L 116

3

13.4.2022


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 062, 1.3.2022, s.  26 (2022/263)
▼B

▼C1

NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/263

z 23. februára 2022

o reštriktívnych opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a na nariadenie nasadenia ruských ozbrojených síl do týchto častíČlánok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) 

„sprostredkovateľské služby“ sú:

i) 

rokovanie alebo dojednávanie transakcií na účely nákupu, predaja alebo dodávky tovaru a technológií alebo finančných a technických služieb, a to aj z tretej krajiny do akejkoľvek inej tretej krajiny alebo

ii) 

predaj alebo nákup tovaru a technológií alebo finančných a technických služieb vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách, na účely ich prepravy do inej tretej krajiny;

b) 

„nárok“ je každý nárok uplatnený v súdnom konaní alebo mimo neho, uskutočnený pred alebo po 24. februári 2022, podľa zmluvy alebo transakcie, alebo súvisiaci s nimi, a zahŕňa najmä:

i) 

nárok na splnenie akéhokoľvek záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo transakcie, alebo súvisiaceho s nimi;

ii) 

nárok na predĺženie platnosti alebo úhradu dlhopisu, finančnej záruky alebo sľubu odškodnenia v akejkoľvek forme;

iii) 

nárok na kompenzáciu súvisiacu so zmluvou alebo transakciou;

iv) 

protinárok;

v) 

nárok na uznanie alebo výkon rozsudku, arbitrážneho rozhodnutia alebo rovnocenného rozhodnutia vrátane doložky vykonateľnosti, nech boli vyhlásené alebo vydané kdekoľvek;

c) 

„zmluva alebo transakcia“ je akákoľvek transakcia v akejkoľvek podobe, bez ohľadu na uplatniteľné právo, a zahŕňajúca jednu alebo viacero zmlúv alebo podobných záväzkov uzavretých medzi rovnakými alebo rozličnými stranami; na tento účel „zmluva“ zahŕňa dlhopis, záruku alebo sľub odškodnenia, najmä záruku alebo zabezpečenie finančnej povahy, a úver, či už právne nezávislý alebo nie, ako aj akékoľvek súvisiace ustanovenie vznikajúce na základe tejto transakcie alebo v súvislosti s ňou;

d) 

„určené územia“ sú časti Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou;

e) 

„subjekt na určených územiach“ je každý subjekt, ktorý má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na určených územiach, ním riadené dcérske spoločnosti alebo pridružené spoločnosti na určených územiach, ako aj pobočky a iné subjekty, ktoré pôsobia na určených územiach;

f) 

„tovar s pôvodom na určených územiach“ je tovar vyrobený alebo úplne získaný na určených územiach alebo tovar, ktorý sa tam podrobil poslednej podstatnej zmene, v súlade, mutatis mutandis, s článkom 60 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie ( 1 );

g) 

„investičné služby“ sú tieto služby a činnosti:

i) 

prijímanie a prevod príkazov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov;

ii) 

vykonávanie príkazov v mene klientov;

iii) 

obchodovanie na vlastný účet;

iv) 

správa portfólia;

v) 

investičné poradenstvo;

vi) 

upisovanie finančných nástrojov a/alebo umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku;

vii) 

umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku;

h) 

„technická pomoc“ je akákoľvek technická podpora pri opravách, vývoji, výrobe, montáži, testovaní, údržbe alebo akýchkoľvek iných technických službách a môže mať napr. podobu inštruktáže, poradenstva, odborného vzdelávania, odovzdávania pracovných poznatkov alebo zručností, alebo poradenských služieb; technická pomoc zahŕňa pomoc v slovnej podobe;

i) 

„územie Únie“ sú územia členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru;

j) 

„príslušné orgány“ sú príslušné orgány členských štátov, ako sa uvádzajú na webových stránkach uvedených v prílohe I.

Článok 2

1.  

Zakazuje sa:

a) 

dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na určených územiach;

b) 

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc, ako aj poistenie a zaistenie v súvislosti s dovozom tovaru uvedeného v písmene a).

2.  

Zákazy uvedené v odseku 1 sa nevzťahujú na:

a) 

plnenie obchodných zmlúv do 24. mája 2022 uzavretých pred 23. februárom 2022 alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;

b) 

tovar s pôvodom na určených územiach, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

Článok 3

1.  

Zakazuje sa:

a) 

nadobúdať akúkoľvek novú alebo zvyšovať akúkoľvek existujúcu účasť na vlastníctve nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú na určených územiach;

b) 

nadobúdať akúkoľvek novú alebo zvyšovať akúkoľvek existujú účasť na vlastníctve alebo riadení subjektov na určených územiach vrátane úplného nadobúdania takýchto subjektov alebo nadobúdania akcií v takýchto subjektoch a iných podielových cenných papierov takýchto subjektov;

c) 

poskytovať alebo zúčastňovať sa na akejkoľvek dohode o poskytovaní úverov alebo inak poskytovať finančné prostriedky vrátane vlastného kapitálu subjektu na určených územiach alebo na zdokumentované účely financovania takýchto subjektov;

d) 

vytvárať akýkoľvek spoločný podnik na určených územiach, alebo so subjektom na určených územiach;

e) 

poskytovať investičné služby, ktoré priamo či nepriamo súvisia s činnosťami uvedenými v písmenách a) až d).

2.  
Zákazy a obmedzenia stanovené v tomto článku sa nevzťahujú na vedenie zákonného obchodu so subjektmi mimo určených území za predpokladu, že súvisiace investície nie sú určené subjektom na určených územiach.
3.  
Zákazmi v odseku 1 nie je dotknuté plnenie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy uzatvorenej pred 23. februárom 2022 alebo z doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takejto zmluvy pod podmienkou, že príslušný orgán bol upovedomený aspoň päť pracovných dní vopred.

Článok 4

1.  

Zakazuje sa predaj, dodávky, transfer alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v prílohe II:

a) 

akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu na určených územiach, alebo

b) 

na použitie na určených územiach.

Príloha II zahŕňa určitý tovar a technológie vhodné na využitie v týchto kľúčových odvetviach:

i) 

doprava;

ii) 

telekomunikácie;

iii) 

energetika;

iv) 

vyhľadávanie, prieskum a ťažba ropy, zemného plynu a nerastných surovín.

2.  

Zakazuje sa:

a) 

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby súvisiace s tovarom a technológiami uvedenými v zozname v prílohe II alebo súvisiace s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takých položiek akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu na určených územiach alebo na použitie na určených územiach;

b) 

priamo alebo nepriamo poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc súvisiace s tovarom a technológiami uvedenými v zozname v prílohe II akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu na určených územiach alebo na použitie na určených územiach.

3.  
Zákazmi uvedenými v odsekoch 1 a 2 nie je do 24. augusta 2022 dotknuté plnenie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy uzatvorenej pred 23. februárom 2022 alebo z doplnkových zmlúv nevyhnutných na plnenie takýchto zmlúv pod podmienkou, že príslušný orgán bol upovedomený aspoň päť pracovných dní vopred.

▼M2

Článok 4a

1.  

Zákazy stanovené v odseku 4 sa nevzťahujú na:

a) 

predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru alebo technológií uvedených v zozname v prílohe II;

b) 

priame alebo nepriame poskytovanie technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb súvisiacich s tovarom a technológiami uvedenými v zozname v prílohe II alebo súvisiacich s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takých položiek, alebo

c) 

priame alebo nepriame poskytovanie finančných prostriedkov alebo finančnej pomoci súvisiacich s tovarom a technológiami uvedenými v zozname v prílohe II, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu na určených územiach, alebo na použitie na určených územiach:

— 
verejnými subjektmi alebo právnickými osobami, subjektmi či orgánmi, ktoré dostávajú od Únie alebo členských štátov verejné finančné prostriedky, pod podmienkou, že takýto tovar, technológie, služby a pomoc sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach,
— 
organizáciami a agentúrami, ktoré Únia posudzuje v rámci piliera a s ktorými podpísala rámcovú dohodu o finančnom partnerstve, na základe ktorej organizácie a agentúry pôsobia ako humanitárni partneri Únie, pod podmienkou, že takýto tovar, technológie, služby a pomoc sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach,
— 
organizáciami a agentúrami, ktorým Únia udelila osvedčenie o humanitárnom partnerstve alebo ktoré členský štát potvrdil alebo uznal v súlade s vnútroštátnymi postupmi, pod podmienkou, že takýto tovar, technológie, služby a pomoc sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach, alebo
— 
špecializovanými agentúrami členských štátov pod podmienkou, že takýto tovar, technológie, služby a pomoc sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach.
2.  

Odchylne od článku 4 môžu príslušné orgány v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 tohto článku, za takých všeobecných a osobitných podmienok, ktoré považujú za vhodné, udeliť osobitné alebo všeobecné povolenia na:

a) 

predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru alebo technológií uvedených v zozname v prílohe II;

b) 

priame alebo nepriame poskytovanie technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb súvisiacich s tovarom a technológiami uvedenými v zozname v prílohe II alebo súvisiacich s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takých položiek, alebo

c) 

priame alebo nepriame poskytovanie finančných prostriedkov alebo finančnej pomoci súvisiacich s tovarom a technológiami uvedenými v zozname v prílohe II,

akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu na určených územiach, alebo na použitie na určených územiach, pod podmienkou, že takýto tovar, technológie, služby a pomoc sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach.

3.  
Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odseku 2 do dvoch týždňov odo dňa jeho vydania.
4.  
Žiadnym ustanovením v tomto článku nie je dotknutý súlad s nariadením Rady (EÚ) č. 269/2014 ( 2 ).

▼C1

Článok 5

1.  
Zakazuje sa poskytovanie technickej pomoci alebo sprostredkovateľských, stavebných alebo inžinierskych služieb, ktoré priamo súvisia s infraštruktúrou na určených územiach v odvetviach uvedených v článku 4 ods. 1, ako sa vymedzujú na základe prílohy II, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru a technológií.
2.  
Zákazom uvedeným v odseku 1 nie je do 24. augusta 2022 dotknuté plnenie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy uzatvorenej pred 23. februárom 2022 alebo z doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takejto zmluvy.
3.  
Zakazuje sa vedome a úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v odsekoch 1 a 2.

▼M2

Článok 5a

1.  

Zákazy stanovené v článku 5 ods. 1 sa nevzťahujú na poskytovanie technickej pomoci alebo sprostredkovateľských, stavebných alebo inžinierskych služieb, ktoré priamo súvisia s infraštruktúrou na určených územiach v odvetviach uvedených v článku 4 ods. 1, ako sa vymedzujú na základe prílohy II, a to bez ohľadu na pôvod tohto tovaru a technológií:

a) 

verejnými subjektmi alebo právnickými osobami, subjektmi či orgánmi, ktoré dostávajú od Únie alebo členských štátov verejné finančné prostriedky, pod podmienkou, že takáto pomoc a služby sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach,

b) 

organizáciami a agentúrami, ktoré Únia posudzuje v rámci piliera a s ktorými podpísala rámcovú dohodu o finančnom partnerstve, na základe ktorej organizácie a agentúry pôsobia ako humanitárni partneri Únie, pod podmienkou, že takáto pomoc a služby sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach,

c) 

organizáciami a agentúrami, ktorým Únia udelila osvedčenie o humanitárnom partnerstve alebo ktoré členský štát potvrdil alebo uznal v súlade s vnútroštátnymi postupmi, pod podmienkou, že takáto pomoc a služby sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach, alebo

d) 

špecializovanými agentúrami členských štátov pod podmienkou, že takáto pomoc a služby sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach.

2.  
Odchylne od článku 5 ods. 1 môžu príslušné orgány v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 tohto článku, za takých všeobecných a osobitných podmienok, ktoré považujú za vhodné, udeliť osobitné alebo všeobecné povolenia na poskytovanie technickej pomoci alebo sprostredkovateľských, stavebných alebo inžinierskych služieb, ktoré priamo súvisia s infraštruktúrou na určených územiach v odvetviach uvedených v článku 4 ods. 1, ako sa vymedzujú na základe prílohy II, bez ohľadu na pôvod tovaru a technológií, pod podmienkou, že takáto pomoc a služby sú potrebné výlučne na humanitárne účely na určených územiach.
3.  
Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o každom povolení udelenom podľa odseku 2 do dvoch týždňov odo dňa jeho vydania.
4.  
Žiadnym ustanovením v tomto článku nie je dotknutý súlad s nariadením (EÚ) č. 269/2014.

▼C1

Článok 6

1.  
Zakazuje sa poskytovať služby priamo súvisiace s cestovným ruchom na určených územiach.
2.  
Zákazom uvedeným v odseku 1 nie je do 24. augusta 2022 dotknuté plnenie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy alebo z doplnkovej zmluvy uzatvorenej pred 23. februárom 2022 alebo z doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv pod podmienkou, že príslušný orgán bol upovedomený aspoň päť pracovných dní vopred.

Článok 7

1.  

Príslušné orgány môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, udeliť povolenie v súvislosti s činnosťami uvedenými v článku 3 ods. 1 a článku 4 ods. 2 a v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v článku 4 ods. 1 pod podmienkou, že tieto:

a) 

sú nevyhnutné na oficiálne účely konzulárnych misií alebo medzinárodných organizácií nachádzajúcich sa na určených územiach, ktoré požívajú výsady v súlade s medzinárodným právom;

b) 

súvisia výlučne s projektmi na podporu nemocníc alebo iných verejných zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú zdravotnícke služby, alebo civilných vzdelávacích zariadení nachádzajúcich sa na určených územiach, alebo

c) 

sú prístrojmi alebo zariadeniami na lekárske použitie.

2.  
Príslušné orgány takisto môžu na účely zaistenia bezpečnosti existujúcej infraštruktúry a za podmienok, ktoré považujú za vhodné, udeliť povolenie v súvislosti s činnosťami uvedenými v článku 3 ods. 1 pod podmienkou, že táto transakcia súvisí s údržbou.
3.  
Príslušné orgány takisto môžu za podmienok, ktoré považujú za vhodné, udeliť povolenie v súvislosti s činnosťami uvedenými v článku 3 ods. 1 a článku 4 ods. 2 a s tovarom a technológiami uvedenými v článku 4 ods. 1 a službami uvedenými v článku 5, ak predaj, dodávka, transfer alebo vývoz týchto položiek alebo vykonávanie týchto činností sú potrebné na núdzovú prevenciu alebo zmiernenie udalosti, ktorá by mohla mať vážny a významný vplyv na ľudské zdravie a bezpečnosť, vrátane bezpečnosti existujúcej infraštruktúry, alebo na životné prostredie. V riadne odôvodnených prípadoch núdze sa môže uskutočniť predaj, dodávka, transfer alebo vývoz bez predchádzajúceho povolenia za predpokladu, že vývozca o tom upovedomí príslušný orgán do piatich pracovných dní od tohto predaja, dodávky, transferu alebo vývozu a poskytne mu podrobné informácie o príslušnom odôvodnení tohto predaja, dodávky, transferu alebo vývozu bez predchádzajúceho povolenia.

Komisia a členské štáty sa navzájom informujú o opatreniach prijatých podľa tohto odseku a vymieňajú si akékoľvek iné príslušné informácie, ktoré majú k dispozícii.

Článok 8

Zakazuje sa vedome a úmyselne sa zúčastňovať, a to aj nepriamo, na činnostiach, ktorých cieľom alebo výsledkom je obchádzanie zákazov ustanovených v tomto nariadení.

Článok 9

Konaním fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov nevzniká zodpovednosť žiadneho druhu pre tieto fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ak nevedeli a nemali primeraný dôvod na podozrenie, že ich konaním by mohlo dôjsť k porušeniu opatrení stanovených v tomto nariadení.

Článok 10

1.  

Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne dotknuté opatreniami uloženými podľa tohto nariadenia, vrátane nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov tohto druhu, ako je napríklad nárok na kompenzáciu alebo pohľadávka v rámci záruky, predovšetkým nárok na predĺženie platnosti alebo úhradu dlhopisu, záruky alebo sľubu odškodnenia, najmä finančnej záruky alebo finančného zabezpečenia v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

a) 

označené fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 269/2014 ( 3 );

b) 

akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú prostredníctvom alebo v mene osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmene a);

c) 

akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré podľa arbitrážneho, súdneho alebo správneho rozhodnutia porušili zákazy stanovené v tomto nariadení;

d) 

akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ak nárok súvisí s tovarom, ktorého dovoz je zakázaný podľa článku 2 ods. 1.

2.  
V akomkoľvek konaní vedenom na účely vymáhania pohľadávky nesie dôkazné bremeno, že uspokojenie tejto pohľadávky nie je zakázané na základe odseku 1, tá fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorá(-ý) predmetnú pohľadávku vymáha.
3.  
Týmto článkom nie je dotknuté právo fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s týmto nariadením.

Článok 11

1.  
Komisia a členské štáty sa vzájomne informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a zdieľajú všetky ostatné relevantné údaje, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, pričom ide najmä o informácie súvisiace s problémami týkajúcimi sa porušovania a presadzovania a rozhodnutí vnútroštátnych súdov.
2.  
Členské štáty sa bezodkladne navzájom informujú, pričom informujú aj Komisiu, o akýchkoľvek ďalších relevantných údajoch, ktoré majú k dispozícii a ktoré by mohli ovplyvniť účinné vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 12

Komisia je oprávnená meniť prílohu I na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.

Článok 13

1.  
Členské štáty stanovia pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie a opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
2.  
Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne informujú Komisiu o pravidlách uvedených v odseku 1, ako aj o každej následnej zmene.

Článok 14

1.  
Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v tomto nariadení a uvedú ich na webových stránkach uvedených v prílohe I. Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny adries svojich webových stránok uvedených v prílohe I.
2.  
Členské štáty po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bezodkladne oznámia Komisii svoje príslušné orgány vrátane ich kontaktných údajov, ako aj každú následnú zmenu.
3.  
Ak sa v tomto nariadení stanovuje požiadavka informovať Komisiu alebo s ňou inak komunikovať, na takúto komunikáciu sa použije adresa a ďalšie kontaktné údaje uvedené v prílohe I.

Článok 15

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a) 

v rámci územia Únie vrátane jej vzdušného priestoru;

b) 

na palube akéhokoľvek lietadla alebo akéhokoľvek plavidla, ktoré patria do jurisdikcie niektorého členského štátu;

c) 

na každú osobu na území Únie alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu;

d) 

na akúkoľvek právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sa nachádzajú na území Únie alebo mimo neho a sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu;

e) 

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek podnikateľskou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Únii.

Článok 16

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Webové stránky s informáciami o príslušných orgánoch členských štátov a adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii

▼M1

BELGICKO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČESKO

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMECKO

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTÓNSKO

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRSKO

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIELSKO

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVÁTSKO

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

TALIANSKO

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLANDSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKÚSKO

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POĽSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FÍNSKO

https://um.fi/pakotteet

ŠVÉDSKO

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼C1
PRÍLOHA II

Zoznam tovaru a technológií podľa článku 4Kapitola/Číselný znak KN

Opis výrobku

25. kapitola

SOĽ; SÍRA; ZEMINY A KAMENE; SADRA, VÁPNO A CEMENT

26. kapitola

RUDY, TROSKY A POPOLY

27. kapitola

NERASTNÉ PALIVÁ, MINERÁLNE OLEJE A VÝROBKY Z ICH DESTILÁCIE; BITÚMENOVÉ LÁTKY; MINERÁLNE VOSKY

28. kapitola

ANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ORGANICKÉ ALEBO ANORGANICKÉ ZLÚČENINY DRAHÝCH KOVOV, KOVOV VZÁCNYCH ZEMÍN, RÁDIOAKTÍVNYCH PRVKOV ALEBO IZOTOPOV

29. kapitola

ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE

3824

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté

3826 00

Bionafta a jej zmesi, tiež obsahujúce menej ako 70 hmotnostných % ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov

72. kapitola

Železo a oceľ

73. kapitola

Výrobky zo železa alebo z ocele

74. kapitola

Meď a výrobky z nej

75. kapitola

Nikel a výrobky z neho

76. kapitola

Hliník a výrobky z neho

78. kapitola

Olovo a výrobky z neho

79. kapitola

Zinok a výrobky z neho

80. kapitola

Cín a výrobky z neho

81. kapitola

Ostatné základné kovy; cermety; výrobky z nich

8207 13 00

NÁSTROJE NA VŔTANIE SKÁL ALEBO ZEMNÚ SONDÁŽ, VYMENITEĽNÉ, S PRACOVNÝMI ČASŤAMI ZO SPEKANÝCH KOVOVÝCH KARBIDOV ALEBO CERMETOV

8207 19 10

NÁSTROJE NA VŔTANIE SKÁL ALEBO ZEMNÚ SONDÁŽ, VYMENITEĽNÉ, S PRACOVNÝMI ČASŤAMI Z DIAMANTU ALEBO AGLOMEROVANÉHO DIAMANTU

8401

Jadrové reaktory; nevyhorené palivové články (kazety) do jadrových reaktorov; stroje, prístroje a zariadenia na separáciu izotopov:

8402

Kotly na výrobu vodnej alebo ostatnej pary – parné kotly (iné ako nízkotlakové kotly na ústredné kúrenie schopné dodávať tak teplú vodu, ako aj paru); kotly na „prehriatu“ vodu:

8403

Kotly na ústredné kúrenie, iné ako položky 8402

8404

Pomocné stroje a zariadenia na kotly položky 8402 alebo 8403 (napríklad ohrievače vody, tzv. ekonomizéry, prehrievače pary, odstraňovače sadzí, zariadenia na rekuperáciu plynov); parné kondenzátory alebo kondenzátory pre ostatné parné pohonné jednotky

8405

Plynové generátory na generátorový alebo vodný plyn, tiež vybavené čističmi plynov; vyvíjače acetylénu a podobné generátory na vyvíjanie plynu mokrou cestou, tiež vybavené čističmi plynov

8406

Turbíny na vodnú a ostatnú paru:

8407

Vratné alebo rotačné zážihové piestové spaľovacie motory

8408

Vznetové piestové spaľovacie motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou):

8409

Časti a súčasti vhodné na použitie výlučne alebo hlavne na motory položky 8407 alebo 8408

8410

Vodné turbíny, vodné kolesá a ich regulátory

8411

Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny

8412

Ostatné motory a pohony

8413

Čerpadlá na kvapaliny, tiež vybavené meracím zariadením; výťahy na kvapaliny

8414

Vzduchové čerpadlá alebo vákuové čerpadlá, kompresory, ventilátory a dúchadlá na vzduch alebo iný plyn; ventilačné alebo recirkulačné odsávače s ventilátorom, tiež so vstavaným filtrom

8415

Klimatizačné stroje a prístroje skladajúce sa z ventilátorov so vstavaným motorom a zo strojov a prístrojov na zmenu teploty a vlhkosti, vrátane strojov a prístrojov, v ktorých nemôže byť vlhkosť regulovaná oddelene

8416

Horáky na kúreniská na tekuté, práškové alebo plynné palivá; mechanické prikladacie zariadenia, vrátane ich mechanických roštov, mechanické zariadenia na odstraňovanie popola a podobné zariadenia

8417

Priemyselné alebo laboratórne kúreniská a pece, vrátane spaľovacích, neelektrické

8418

Chladničky, mraziace boxy a ostatné chladiace alebo mraziace zariadenia, elektrické alebo ostatné; tepelné čerpadlá, iné ako klimatizačné stroje a prístroje položky 8415

8420

Kalandre alebo ostatné valcovacie stroje, iné ako stroje na valcovanie kovov alebo skla, a valce na tieto stroje

8421

Odstredivky, vrátane odstredivých sušičiek; stroje, prístroje a zariadenia na filtrovanie alebo na čistenie tekutín alebo plynov

8422

Umývačky riadu; stroje a prístroje na čistenie alebo sušenie fliaš alebo ostatných obalov; stroje a prístroje na plnenie, uzatváranie, pečatenie alebo označovanie fliaš, plechoviek, škatúľ, vriec alebo ostatných obalov; stroje a prístroje na uzatváranie fliaš, pohárov, túb a podobných obalov, s kapsľami; ostatné baliace stroje a prístroje alebo zariadenia obalovej techniky (vrátane strojov a prístrojov na balenie tepelným zmrašťovaním); stroje a prístroje na prevzdušňovanie nápojov

8423

Stroje a prístroje na váženie (okrem váh s citlivosťou 5 centigramov alebo lepšou), vrátane váh spojených s počítacími alebo kontrolnými prístrojmi; závažia na váhy všetkých druhov

8424

Mechanické prístroje (tiež ručné) na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie tekutín alebo práškov; hasiace prístroje, tiež s náplňou; striekacie pištole a podobné prístroje; dúchadlá na vrhanie piesku alebo na vháňanie pary a podobné vstrekovacie prístroje

8425

Kladkostroje a zdvíhacie zariadenia iné ako skipové výťahy; navijaky a vratidlá; zdviháky

8426

Lodné otočné stĺpové žeriavy; žeriavy vrátane lanových žeriavov; mobilné zdvíhacie rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a žeriavové vozíky

8427

Vidlicové stohovacie vozíky; ostatné vozíky vybavené zdvíhacím alebo manipulačným zariadením

8428

Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia (napríklad výťahy, eskalátory, dopravníky, lanovky)

8429

Buldozéry, angledozéry, zrovnávače, stroje na planírovanie terénu, škrabače, mechanické lopaty, rýpadlá a lopatové nakladače, ubíjadlá a cestné valce, s vlastným pohonom

8430

Ostatné stroje a zariadenia zrovnávacie, planírovacie, škrabacie, hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie, stroje a zariadenia na ťažbu alebo vŕtanie zeme, nerastov alebo rúd; baranidlá a vyťahovače pilót; snehové pluhy a snehové frézy

8431

Časti a súčasti vhodné na použitie výlučne alebo hlavne na stroje a zariadenia položiek 8425 až 8430

8432

Stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo alebo lesníctvo, na prípravu alebo na obrábanie pôdy; valce na úpravu trávnikov alebo športových plôch

8435

Lisy, drviče a podobné stroje a zariadenia na výrobu vína, jablčných muštov, ovocných štiav alebo podobných nápojov

8436

Ostatné stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, hydinárstvo alebo včelárstvo, vrátane zariadení na klíčenie rastlín s mechanickým alebo tepelným vybavením; umelé liahne a kvočky

8437

Stroje na čistenie, triedenie alebo na preosievanie semien, zŕn alebo sušených strukovín; stroje používané v mlynárstve alebo pri spracovaní obilia alebo suchých strukovín, iné ako stroje a zariadenia poľnohospodárskeho typu

8439

Stroje a zariadenia na výrobu vlákniny z vláknitých celulózových materiálov alebo na výrobu alebo konečnú úpravu papiera alebo lepenky

8440

Stroje na väzbu kníh, vrátane strojov na brožovanú väzbu kníh

8441

Ostatné stroje a zariadenia na spracovanie papieroviny, papiera alebo lepenky, vrátane rezačiek všetkých druhov

8442

Stroje, zariadenia, prístroje a príslušenstvo (iné ako stroje položiek 8456 až 8465 ) na prípravu alebo zhotovenie štočkov, dosiek, valcov alebo ostatných tlačiarenských komponentov; štočky, dosky, valce a ostatné tlačiarenské komponenty; štočky, dosky, valce a litografické kamene, upravené na tlačiarske účely (napríklad hladené, zrnené alebo leštené)

8443

Tlačiarenské stroje používané na tlač pomocou štočkov, dosiek, valcov a ostatných tlačiarenských komponentov položky 8442 ; ostatné tlačiarne, kopírovacie stroje a faxové prístroje (faxy), tiež kombinované; ich časti, súčasti a príslušenstvo

8444 00

Stroje na vytláčanie, preťahovanie, tvarovanie alebo strihanie chemických textilných materiálov:

8445

Stroje na prípravu textilných vlákien; spriadacie a dopriadacie, zdvojovacie alebo zakrucovacie stroje a ostatné stroje a zariadenia na výrobu textilných priadzí; stroje na navíjanie alebo súkanie (vrátane útkových súkacích strojov) a stroje na prípravu textilných vlákien na spracovanie na strojoch položky 8446 alebo 8447

8447

Pletacie stroje, stroje na spevnenie prešitím a stroje na výrobu opradenej priadze, tylu, čipiek, výšiviek, lemoviek, prámikov alebo sieťoviny a stroje na všívanie

8448

Pomocné strojové zariadenia na stroje položiek 8444 , 8445 , 8446 alebo 8447 (napríklad listovky, žakárové stroje, osnovné zarážky, zariadenia na člnkovú výmenu); časti, súčasti a príslušenstvo, vhodné výlučne alebo hlavne na stroje tejto položky alebo položiek 8444 , 8445 , 8446 alebo 8447 (napríklad vretená a krídla, mykacie povlaky, tkáčske lúče, hrebene, hubice, člnky, niteľnice a brdové listy, pletacie ihly)

8449 00 00

Stroje a zariadenia na výrobu alebo zušľachťovanie plsti alebo netkaných textílií v metráži alebo kusoch, vrátane strojov a zariadení na výrobu plstených klobúkov; formy na výrobu klobúkov

8450

Práčky pre domácnosť alebo práčovne, vrátane práčok spojených so sušičkami:

8452

Šijacie stroje, iné ako stroje na väzbu a zošívanie kníh položky 8440 ; nábytok, podstavce a kryty zvlášť upravené na šijacie stroje; ihly do šijacích strojov

8453

Stroje a zariadenia na prípravu, vyčiňovanie alebo spracovanie koží, kožiek alebo usní, alebo na výrobu alebo opravy obuvi alebo výrobkov z koží, kožiek alebo usní, iné ako šijacie stroje

8454

Konvertory, lejacie panvy, ingotové kokily a odlievacie stroje, druhu používaného pre metalurgiu alebo zlievarne kovov

8455

Valcovacie stolice a valcovacie trate a ich valce

8456

Obrábacie stroje na opracovanie akýchkoľvek materiálov ich úberom pomocou lasera alebo pomocou ostatných svetelných alebo fotónových zväzkov, ultrazvuku, elektroerózie, elektrochemických reakcií, elektrónových zväzkov ionizujúceho žiarenia alebo oblúkových výbojov v plazme; stroje na rezanie vodným lúčom

8457

Obrábacie centrá, stavebnicové obrábacie stroje (jednopolohové) a viacpolohové, na obrábanie kovov

8458

Sústruhy (vrátane sústružníckych obrábacích centier), na obrábanie kovov

8459

Obrábacie stroje (vrátane strojov s pohyblivou hlavou) na vŕtanie, vyvrtávanie, frézovanie, rezanie vonkajších alebo vnútorných závitov úberom kovu, iné ako sústruhy (vrátane sústružníckych obrábacích centier) položky 8458

8460

Obrábacie stroje na odstraňovanie rozstrapatenia (ostrapkov), ostrenie, brúsenie, honovanie, lapovanie, dohladzovanie povrchu, leštenie alebo na inú konečnú úpravu kovov alebo cermetov, pomocou brúsnych kameňov, brúsiv alebo leštiacich prostriedkov, iné ako stroje na obrábanie, brúsenie alebo konečnú úpravu ozubení položky 8461

8461

Obrábacie stroje na hobľovanie, obrážanie, drážkovanie, preťahovanie, obrábanie ozubení, brúsenie ozubení alebo ich konečné úpravy, strojové píly, odrezávacie stroje a ostatné stroje pracujúce metódou úberu kovov alebo cermetov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

8462

Tvarovacie stroje (vrátane lisov) na opracovanie kovov kovaním, razením alebo kovaním v zápustke; obrábacie stroje (vrátane lisov) používané na tvarovanie kovov ohýbaním, drážkovaním (plechu), prekladaním, vyrovnávaním alebo rovnaním, rozkutím, strihaním, dierovaním a prebíjaním, narezávaním, nastrihovaním alebo vrúbkovaním; lisy na tvarovanie kovov alebo kovových karbidov, vyššie nešpecifikované ani nezahrnuté

8463

Ostatné obrábacie stroje na opracovanie kovov alebo cermetov, pracujúcich inak ako úberom materiálu

8464

Obrábacie stroje na opracovanie kameňa, keramiky, betónu, azbestového cementu alebo podobných nerastných materiálov alebo stroje na opracovanie skla za studena

8465

Obrábacie stroje (vrátane strojov na pribíjanie klincov, spájanie sponkami, glejenie alebo ostatné spájanie), na opracovanie dreva, korku, kostí, tvrdeného kaučuku, tvrdých plastov alebo podobných tvrdých materiálov

8466

Časti, súčasti a príslušenstvo výlučne alebo hlavne na stroje a zariadenia položiek 8456 až 8465 , vrátane upínacích prípravkov alebo nástrojových (nožových) držiakov, samočinných závitorezných hláv, deliacich hláv a ostatných špeciálnych prídavných zariadení k strojom; nástrojové (nožové) držiaky pre všetky typy ručných nástrojov a náradia

8467

Ručné nástroje a náradie, pneumatické, hydraulické alebo s vlastným zabudovaným elektrickým alebo neelektrickým motorom

8468

Stroje a prístroje na spájkovanie mäkké, spájkovanie tvrdé alebo na zváranie, tiež na rezanie, iné ako položky 8515 ; plynové stroje a prístroje na povrchové kalenie

8469 00

Písacie stroje iné ako tlačiarne položky 8443 ; stroje na spracovanie textu

8470

Počítacie stroje a vreckové prístroje na záznam, vyvolanie a zobrazenie údajov s výpočtovými funkciami; účtovacie stroje, frankovacie stroje, stroje na vydávanie lístkov a podobné stroje, vybavené počítacím zariadením; registračné pokladnice

8471

Stroje na automatické spracovanie údajov a ich jednotky; magnetické alebo optické snímače, stroje na prepis údajov v kódovanej forme na pamäťové médiá a stroje spracovávajúce tieto údaje, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

8472

Ostatné kancelárske stroje a prístroje (napríklad rozmnožovacie stroje hektografické alebo blanové, adresovacie stroje, automatické rozdeľovače bankoviek, stroje na triedenie, počítanie alebo na balenie mincí, prístroje na orezávanie ceruziek, dierkovacie alebo spínacie stroje)

8473

Časti, súčasti a príslušenstvo (iné ako kryty, kufríky a podobné výrobky) používané výlučne alebo hlavne na stroje položiek 8469 až 8472

8474

Stroje a prístroje na triedenie, preosievanie, oddeľovanie, pranie, drvenie, mletie, miešanie alebo hnetenie zemín, kameňov, rúd alebo ostatných nerastných látok v pevnom stave (vrátane prášku alebo pasty); stroje a prístroje na aglomerovanie, tvarovanie alebo lisovanie pevných nerastných palív, keramických látok, cementu, sadry alebo ostatných nerastných látok vo forme prášku alebo pasty; stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku

8475

Stroje a zariadenia na montáž žiaroviek alebo elektrónových svietidiel, trubíc, elektrónok, alebo výbojok, alebo bleskových žiariviek, v sklenených puzdrách; stroje na výrobu alebo na opracovanie skla alebo sklenených výrobkov za tepla

8476

Predajné automaty (napríklad na predaj poštových známok, cigariet, potravín alebo nápojov), vrátane automatov na rozmieňanie mincí

8477

Stroje a zariadenia na spracovanie kaučuku alebo plastov alebo na výrobu výrobkov z týchto materiálov, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté

8478

Stroje a zariadenia na prípravu alebo na spracovanie tabaku, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté

8479

Stroje a mechanické zariadenia s vlastnou individuálnou funkciou, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté

8480

Formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy; formy na kovy (iné ako ingotové kokily), karbidy kovov, sklo, nerastné materiály, kaučuk alebo plasty

8481

Kohútiky, ventily a podobné zariadenia na potrubia, kotly, nádrže, vane alebo podobné kade, vrátane redukčných ventilov riadených termostatom

8482

Guľkové alebo valčekové ložiská

8483

Prevodové hriadele (vrátane vačkových hriadeľov a kľukových hriadeľov) a kľuky; ložiskové puzdrá a klzné ložiská; ozubené súkolesie a ozubené prevody; pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou; prevodovky, prevodové skrine a ostatné meniče rýchlosti, vrátane meničov krútiaceho momentu; zotrvačníky a remenice, vrátane kladníc na kladkostroje; spojky a hriadeľové spojky (vrátane kardanových kĺbov)

8484

Tesnenia a podobné spojenia z kovových fólií kombinovaných s ostatným materiálom alebo s dvoma alebo viacerými vrstvami z kovu; súbory alebo zostavy tesnení a podobných spojení rôzneho zloženia, balené vo vrecúškach, obálkach alebo v podobných obaloch; mechanické upchávky

8486

Stroje a prístroje druhu používaného výlučne alebo hlavne na výrobu polovodičových kryštálov alebo doštičiek, polovodičových zariadení, elektronických integrovaných obvodov alebo plochých panelových displejov; stroje a prístroje špecifikované v poznámke 9 C k tejto kapitole; časti, súčasti a príslušenstvo

8487

Časti a súčasti strojov a zariadení neobsahujúce elektrické svorky, izolácie, cievky, kontakty alebo ostatné elektrické prvky, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté

8501

Elektrické motory a generátory (okrem generátorových agregátov)

8502

Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory)

8503

Časti a súčasti určené výlučne alebo hlavne na elektrické generátory, elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče inde nešpecifikované ani nezahrnuté

8504

Elektrické transformátory, statické meniče (napríklad usmerňovače) a induktory; ich časti a súčasti

8505

Elektromagnety (iné ako na lekárske účely); permanentné magnety a výrobky určené na zmagnetizovanie na permanentné magnety; upínacie dosky, skľučovadlá a ostatné podobné upínacie zariadenia, s elektromagnetmi alebo permanentnými magnetmi; elektromagnetické spojky a brzdy; elektromagnetické zdvíhacie hlavy; ich časti a súčasti

8507

Elektrické akumulátory, vrátane ich separátorov, tiež štvorcové alebo pravouhlé; ich časti a súčasti (okrem vyradených a iných z netvrdenej gumy a textilných materiálov)

8511

Elektrické zapaľovacie alebo spúšťacie prístroje a zariadenia druhu používaného na zážihové alebo vznetové spaľovacie motory (napríklad magnetické zapaľovače, magneto-dynamá, zapaľovacie cievky, zapaľovacie a žeraviace sviečky, spúšťače); generátory (napríklad dynamá, alternátory) a regulačné spínače druhu používaného s týmito motormi; ich časti a súčasti

8514

Elektrické priemyselné alebo laboratórne pece a rúry (vrátane fungujúcich s indukčnou alebo dielektrickou stratou); ostatné priemyselné alebo laboratórne zariadenia na tepelné spracovanie materiálov indukčnou alebo dielektrickou stratou; ich časti a súčasti

8515

Stroje a prístroje elektrické (vrátane tých na elektricky vyhrievaný plyn), laserové alebo využívajúce ostatné svetelné alebo fotónové zväzky, ultrazvukové, využívajúce magnetické impulzy alebo plazmové výboje na spájkovanie mäkké, spájkovanie tvrdé alebo zváranie, tiež schopné rezania; elektrické stroje a prístroje na striekanie kovov, karbidov kovov alebo cermetov za tepla; ich časti a súčasti (okrem pištolí na striekanie za tepla)

8525

Vysielacie prístroje na rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež so zabudovanými prístrojmi na príjem alebo záznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery, digitálne fotoaparáty a kamkordéry

8526

Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), pomocné rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie

8527

Rozhlasové prijímače, tiež kombinované pod spoločným krytom s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami

8528

Monitory a projektory, bez zabudovaných televíznych prijímačov; televízne prijímače, tiež so zabudovanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu

8529

Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje položiek 8525 až 8528

8530

Elektrické zariadenia signalizačné, bezpečnostné alebo na riadenie železničnej, električkovej, cestnej a riečnej dopravy, na parkovacie, prístavné alebo letiskové zariadenia; ich časti a súčasti (iné ako mechanické alebo elektromechanické zariadenia položky 8608 )

8531

Elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje; ich časti a súčasti (napríklad zvončeky, sirény, návestné panely, poplachové zariadenia na ochranu proti vlámaniu alebo proti požiaru) (iné ako pre motorové vozidlá, bicykle alebo pre komunikácie)

8532

Elektrické kondenzátory, pevné, otočné alebo dolaďovacie (prednastavené); ich časti a súčasti

8533

Elektrické odpory (vrátane reostatov a potenciometrov), iné ako vykurovacie odpory; ich časti a súčasti

8534

Tlačené obvody

8535

Elektrické zariadenia na vypínanie, spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, alebo na ich spájanie, pripájanie k alebo do elektrického obvodu (napríklad prepínače, vypínače, spínače, poistky, bleskoistky, obmedzovače napätia, obmedzovače prúdových nárazov, zásuvky a ostatné prípojky, rozvodné skrine), na napätie presahujúce 1 000 V (okrem ovládacích pultov, skríň, panelov atď. položky 8537 )

8536

Elektrické zariadenia na vypínanie, spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, alebo na ich spájanie, pripájanie k alebo do elektrického obvodu (napríklad prepínače, vypínače, spínače, relé, poistky, obmedzovače prúdových nárazov, zástrčky, zásuvky, objímky žiaroviek, rozvodné skrine), na napätie nepresahujúce 1 000 V (okrem ovládacích pultov, skríň, panelov atď. položky 8537 )

8537

Rozvádzače, rozvodné panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne, vybavené dvoma alebo viacerými zariadeniami položky 8535 alebo 8536 , na elektrické riadenie alebo na rozvod elektriny, vrátane tých, ktoré majú zabudované nástroje alebo prístroje 90. kapitoly, a číslicovo riadené skrine (okrem prepájacích a spájacích prístrojov a zariadení na drôtovú telefóniu alebo drôtovú telegrafiu alebo videotelefónov)

8538

Časti a súčasti určené výlučne alebo hlavne na použitie so zariadeniami položiek 8535 , 8536 alebo 8537 , inde nešpecifikované

8539

Elektrické žiarovky alebo výbojky, vrátane žiaroviek do svetlometov (zapečatené svetlomety) a ultrafialové alebo infračervené žiarovky; oblúkovky; ich časti a súčasti

8540

Elektrónky a trubice so žeravenou katódou, so studenou katódou, alebo s fotokatódou (napríklad vákuové alebo parami alebo plynmi plnené elektrónky a trubice, ortuťové usmerňovacie elektrónky a trubice, CRT obrazovky, snímacie elektrónky televíznych kamier); ich časti a súčasti

8541

Diódy, tranzistory a podobné polovodičové zariadenia; fotosenzitívne polovodičové zariadenia, vrátane fotovoltických článkov, tiež zostavených do modulov alebo zabudovaných do panelov (okrem fotovoltických generátorov); diódy vyžarujúce svetlo, zabudované piezoelektrické kryštály; ich časti a súčasti

8542

Elektronické integrované obvody; ich časti a súčasti

8543

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia s vlastnou individuálnou funkciou, v 85. kapitole inde nešpecifikované; ich časti a súčasti

8544

Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov), izolované (tiež s lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo oplášťovaných vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami

8545

Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z ostatného uhlíka, tiež spojené s kovom, druhu používaného na elektrické účely

8546

Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu (okrem izolačných častí a súčastí)

8547

Izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia, vyrobené úplne z izolačných materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými súčasťami (napríklad s objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, iné ako izolátory položky 8546 ; elektrické rozvodné rúrky a ich spojky, zo základného kovu s vnútorným izolačným materiálom

8548

Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov; nepoužiteľné galvanické články, nepoužiteľné batérie a nepoužiteľné elektrické akumulátory; elektrické časti a súčasti strojov a prístrojov, v 85. kapitole inde nešpecifikované

 

Utajované produkty 85. kapitoly; tovar 85. kapitoly prepravovaný poštou alebo poštovými balíkmi (extra)/kód vytvorený pre šírenie štatistických údajov

86. kapitola

Železničné alebo električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál železničných alebo električkových tratí a jeho časti a súčasti; mechanické (vrátane elektromechanických) dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov

8701

Traktory a ťahače (iné ako ťahače položky 8709 )

8702

Motorové vozidlá na dopravu desiatich alebo viacerých osôb, vrátane vodiča

8704

Motorové vozidlá na nákladnú dopravu

8705

Motorové vozidlá na osobitné účely, iné ako tie, ktoré sú konštruované hlavne na osobnú alebo na nákladnú dopravu (napríklad vyslobodzovacie automobily, žeriavové nákladné automobily, požiarne automobily, nákladné automobily s miešačkou na betón, zametacie automobily, kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné rádiologické stanice)

8706 00

Podvozky (chassis) s motorom, pre motorové vozidlá položiek 8701 až 8705

8709

Vozíky s vlastným pohonom, bez zdvíhacieho alebo manipulačného zariadenia, typov používaných v továrňach, skladoch, prístavoch alebo na letiskách na prepravu nákladu na krátke vzdialenosti; malé ťahače typov používaných na nástupištiach železničných staníc; ich časti a súčasti

8710 00 00

Tanky a ostatné obrnené bojové motorové vozidlá, tiež vybavené zbraňami, ich časti a súčasti

8716

Prívesy a návesy; ostatné vozidlá, bez mechanického pohonu; ich časti a súčasti

88. kapitola

Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti

89. kapitola

Lode, člny a plávajúce konštrukcie

98. kapitola

Kompletné priemyselné podniky

7106

Striebro (vrátane striebra plátovaného zlatom alebo platinou), neopracované (surové) alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

7107

Základné kovy plátované striebrom, ale nespracované viac ako na polotovar

7108

Zlato (vrátane zlata plátovaného platinou), neopracované (surové) alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

7109

Základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, ale nespracované viac ako na polotovar

7110

Platina, neopracovaná (surová) alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu

7111

Základné kovy, striebro alebo zlato, plátované platinou, ale nespracované viac ako na polotovar

7112

Odpad a zvyšky drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi; ostatný odpad a zvyšky obsahujúce drahé kovy alebo zlúčeniny drahých kovov, druhu používaného hlavne na rekuperáciu drahých kovov

9013

Zariadenia s tekutými kryštálmi, ktoré nepredstavujú výrobky presnejšie špecifikované v ostatných položkách; lasery iné ako laserové diódy; ostatné optické prístroje a nástroje, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

9014

Navigačné kompasy; ostatné navigačné prístroje a zariadenia:

9015

Vymeriavacie (vrátane fotogrammetrických vymeriavacích zariadení), hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne prístroje a zariadenia, okrem kompasov; zameriavacie zariadenia

9025

Hydrometre (hustomery) a podobné plávajúce prístroje, teplomery, pyrometre (žiaromery), barometre, vlhkomery a psychrometre, tiež so záznamovým zariadením i navzájom kombinované

9026

Prístroje a nástroje na meranie alebo na kontrolu prietokov, hladiny, tlaku alebo ostatných premenných charakteristík kvapalín alebo plynov (napríklad prietokomery, hladinomery, manometre, merače tepla), okrem prístrojov a zariadení položiek 9014 , 9015 , 9028 alebo 9032

9027

Prístroje, zariadenia a nástroje na fyzikálne alebo na chemické rozbory (napr. polarimetre, refraktometre, spektrometre, analyzátory plynov alebo dymu); prístroje a zariadenia na meranie alebo kontrolu viskozity, pórovitosti, rozťažnosti, povrchového napätia alebo podobných vlastností; nástroje, prístroje a zariadenia na kalorimetrické, akustické alebo fotometrické merania alebo kontrolu (vrátane expozimetrov); mikrotómy

9028

Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín alebo elektrickej energie, vrátane ich kalibračných meračov

9029

Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače ubehnutej dráhy, krokomery a podobné počítače; indikátory rýchlosti a tachometre, iné ako zatriedené do položky 9014 alebo 9015 ; stroboskopy

9030

Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné nástroje, prístroje a zariadenia na meranie alebo kontrolu elektrických veličín, okrem meračov položky 9028 ; nástroje, prístroje a zariadenia na meranie alebo zisťovanie žiarenia alfa, beta, gama, röntgenových lúčov, kozmického alebo ostatného ionizujúceho žiarenia

9031

Meracie alebo kontrolné nástroje, prístroje, zariadenia a stroje, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilov:

9032

Automatické regulačné alebo riadiace prístroje a nástroje

9033

Časti a súčasti a príslušenstvo (v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté) na stroje, nástroje alebo prístroje 90. kapitoly( 1 ) Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

( 2 ) Nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 078, 17.3.2014, s. 6).

( 3 ) Nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78 17.3.2014, s. 6).