02022D1668 — SK — 02.08.2023 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/1668

z 28. septembra 2022

o harmonizovaných normách pre zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 251 29.9.2022, s. 6)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/601 z 13. marca 2023,

  L 79

176

17.3.2023

►M2

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/1587 z 1. augusta 2023,

  L 194

134

2.8.2023
▼B

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/1668

z 28. septembra 2022

o harmonizovaných normách pre zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Odkazy na harmonizované normy pre zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére, vypracované na podporu smernice 2014/34/EÚ, ktoré sú uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu, sa týmto uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/1202 sa zrušuje.

Článok 3

Oznámenie 2018/C 371/01 sa zrušuje. Naďalej sa však uplatňuje v súvislosti s odkazmi na harmonizované normy uvedenými v prílohe II k tomuto rozhodnutiu až do dátumu vypustenia týchto odkazov.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
PRÍLOHA Ič.

Odkaz na normu

1.

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 1: Základné požiadavky

2.

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera. Časť 2: Tlačiarenské a lakovacie stroje vrátane strojov na prípravu tlače

3.

EN 1127-1:2019

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 1: Základné pojmy a metodika

4.

EN 1127-2:2014

Výbušné atmosféry. Prevencia a ochrana pred výbuchom. Časť 2: Základné termíny a metodika pre baníctvo

5.

EN 1755:2015

Priemyselné motorové vozíky. Bezpečnostné požiadavky a overovanie. Dodatočné požiadavky na prevádzku v potenciálne výbušných atmosférach

6.

EN 1834-1:2000

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 1: Motory skupiny II na použitie v atmosférach horľavých plynov a pár

7.

EN 1834-2:2000

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 2: Motory skupiny I na použitie v podzemných banských dielach náchylných na tvorbu banského plynu a/alebo horľavého prachu

8.

EN 1834-3:2000

Piestové spaľovacie motory. Bezpečnostné požiadavky na konštruovanie a stavbu motorov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Časť 3: Motory skupiny II na použitie v atmosférach s horľavým prachom

9.

EN 1839:2017

Stanovenie medzí výbušnosti plynov a pár a stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) pre horľavé plyny a pary

10.

EN 1953:2013

Rozprašovacie a striekacie zariadenia na povlakové materiály. Bezpečnostné požiadavky

11.

EN 12581:2005+A1:2010

Lakovne. Zariadenia na nanášanie a elektrolytické vylučovanie organických kvapalných náterových látok. Bezpečnostné požiadavky

12.

EN 12621:2006+A1:2010

Strojové zariadenia na dodávanie a obeh náterových látok pod tlakom. Bezpečnostné požiadavky

13.

EN 12757-1:2005+A1:2010

Stroje na miešanie náterových látok. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Stroje na miešanie používané pri lakovaní vozidiel

14.

EN 13012:2021

Benzínové plniace stanice. Konštrukcia a zhotovenie automatických hubíc dávkovačov pohonných hmôt

15.

EN 13237:2012

Potenciálne výbušné atmosféry. Termíny a definície pre zariadenia a ochranné systémy používané v potenciálne výbušných atmosférach

16.

EN 13616-1:2016

Zariadenia na ochranu proti preplneniu stabilných nádrží na kvapalné palivá. Časť 1: Zariadenia na ochranu proti preplneniu s uzatváracím zariadením

17.

EN 13617-1:2021

Benzínové plniace stanice. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu dávkovacích čerpadiel, dávkovačov a diaľkových čerpacích jednotiek

18.

EN 13617-2:2021

Benzínové plniace stanice. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu bezpečnostných spojok používaných pri dávkovacích čerpadlách a dávkovačoch

19.

EN 13617-3:2021

Benzínové plniace stanice. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu poistných nárazových ventilov

20.

EN 13617-4:2021

Benzínové plniace stanice. Časť 4: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu otočných kĺbov používaných pri dávkovacích čerpadlách a dávkovačoch.

21.

EN 13760:2021

Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Plniace zariadenia LPG pre osobné a nákladné automobily. Plniaca koncovka, skúšobné požiadavky a rozmery

22.

EN 13852-1:2013

Žeriavy. Pobrežné žeriavy. Časť 1: Pobrežné žeriavy na všeobecné používanie

23.

EN 13852-3:2021

Žeriavy. Pobrežné žeriavy. Časť 3: Ľahké pobrežné žeriavy

Poznámka 1: Normatívne odkazy uvedené v bode 2 harmonizovanej normy EN IEC 60079-0:2018 sa vykladajú ako EN IEC 60079-0:2018 opravená normou EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02

Poznámka 2: Normatívne odkazy uvedené v bode 2 harmonizovanej normy EN ISO 80079-36:2016 sa vykladajú ako EN ISO 80079-36:2016 opravená normou EN ISO 80079-36:2016/AC:2019. Obmedzenie: uverejnenie sa nevzťahuje na túto časť normy: stĺpec ‚Pripomienky/poznámky‘ v tabuľke ZB.1

24.

EN 14034-1:2004+A1:2011

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 1: Stanovenie maximálneho tlaku pmax pri výbuchu zvíreného prachu

25.

EN 14034-2:2006+A1:2011

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 2: Stanovenie maximálnej rýchlosti nárastu tlaku (dp/dt)max pri výbuchu zvíreného prachu

26.

EN 14034-3:2006+A1:2011

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 3: Stanovenie dolnej medze výbušnosti DMV zvíreného prachu

27.

EN 14034-4:2004+A1:2011

Stanovenie vlastností zvíreného prachu pri výbuchu. Časť 4: Stanovenie medznej koncentrácie kyslíka (MKK) vo zvírenom prachu

28.

EN 14373:2021

Systémy na potláčanie výbuchu

29.

EN 14460:2018

Zariadenie odolné proti výbuchu

30.

EN 14491:2012

Ochranné systémy na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu prachu

31.

EN 14492-1:2006+A1:2009

Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 1: Motorové vrátky

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

32.

EN 14492-2:2006+A1:2009

Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 2: Mechanické zdvíhadlá

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

33.

EN 14522:2005

Stanovenie teploty vznietenia plynov a pár

34.

EN 14591-1:2004

Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 1: Vetracia konštrukcia odolná proti tlaku pri výbuchu 2 bar

EN 14591-1:2004/AC:2006

35.

EN 14591-2:2007

Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 2: Pasívne vodné korýtkové uzávery

EN 14591-2:2007/AC:2008

36.

EN 14591-4:2007

Prevencia a ochrana proti účinkom výbuchu v podzemných baniach. Ochranné systémy. Časť 4: Automatické hasiace zariadenia pre raziace stroje

EN 14591-4:2007/AC:2008

37.

EN 14677:2008

Bezpečnosť strojov. Sekundárne spracovanie ocele. Stroje a zariadenia na spracovanie tekutej ocele

38.

EN 14678-1:2013

Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Konštrukcia a prevádzka zariadení na LPG určených pre plniace stanice. Časť 1: Výdajné stojany

39.

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na stroje a zariadenia na výrobu ocele v elektrických oblúkových peciach

40.

EN 14797:2006

Zariadenia na uvoľňovanie tlaku pri výbuchu

41.

EN 14973:2015

Dopravné pásy na používanie v podzemných inštaláciách. Požiadavky na elektrickú bezpečnosť a horľavosť

42.

EN 14983:2007

Prevencia a ochrana pred účinkami výbuchu v podzemných baniach. Zariadenia a ochranné systémy na degazáciu banského plynu

43.

EN 14986:2017

Navrhovanie ventilátorov určených do potenciálne výbušných atmosfér

44.

EN 14994:2007

Ochranné systémy na uvoľnenie tlaku pri výbuchu plynu

45.

EN 15089:2009

Systémy na izolovanie výbuchu

46.

EN 15188:2020

Stanovenie správania sa nahromadeného prachu pri samovoľnom vznietení

47.

EN 15198:2007

Metodika posudzovania rizika vznietenia pri neelektrických zariadeniach a súčastiach určených na používanie v potenciálne výbušných atmosférach

48.

EN 15233:2007

Metodika posudzovania funkčnej bezpečnosti ochranných systémov používaných v potenciálne výbušných atmosférach

49.

EN 15268:2008

Benzínové plniace stanice. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie zostáv ponorných čerpadiel

50.

EN 15794:2009

Stanovenie bodov výbušnosti horľavých kvapalín

51.

EN 15967:2022

Stanovenie maximálneho tlaku pri výbuchu a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku plynov a pár

52.

EN 16009:2011

Zariadenia na bezplameňové uvoľňovanie tlaku pri výbuchu

53.

EN 16020:2011

Odchyľovače výbuchu

54.

EN 16447:2014

Spätné klapky na izolovanie výbuchu

55.

EN ISO 16852:2016

Protiplameňové uzávery. Požiadavky na účinnosť, skúšobné metódy a obmedzenia pri ich použití (ISO 16852:2016)

56.

EN 17077:2018

Stanovenie správania sa vrstiev prachu pri horení

57.

EN 50050-1:2013

Elektrostatické ručné striekacie zariadenia. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Ručné striekacie zariadenia zápalných kvapalných povlakových materiálov

58.

EN 50050-2:2013

Elektrostatické ručné striekacie zariadenia. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Ručné striekacie zariadenia zápalných povlakových práškov

59.

EN 50050-3:2013

Elektrostatické ručné striekacie zariadenia. Požiadavky na bezpečnosť. Časť 3: Ručné striekacie zariadenia zápalných povlakových vločiek

60.

EN 50104:2010

Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzku a skúšobné metódy

▼M2

60a.

EN 50104:2019

Elektrické prístroje na detekciu a meranie kyslíka. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy

EN 50104:2019/A1:2023

▼B

61.

EN 50176:2009

Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie horľavých kvapalných náterových látok. Bezpečnostné požiadavky

62.

EN 50177:2009

Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie horľavých práškových náterových látok. Bezpečnostné požiadavky

EN 50177:2009/A1:2012

63.

EN 50223:2015

Stacionárne zariadenia na elektrostatické nanášanie horľavých vločkových materiálov. Bezpečnostné požiadavky

64.

EN 50271:2018

Elektrické prístroje na detekciu a meranie horľavých plynov, toxických plynov alebo kyslíka. Požiadavky a skúšky na prístroje používajúce softvér a/alebo digitálne technológie

65.

EN 50281-2-1:1998

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom Časť 2-1: Skúšobné metódy. Metódy na stanovenie minimálnych teplôt vznietenia prachu

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

66.

EN 50303:2000

Zariadenia skupiny I, kategórie M1, určené na použitie v atmosférach s banským plynom a/alebo horľavým prachom

67.

EN 50381:2004

Premiestniteľné vetrané priestory s interným zdrojom úniku alebo bez neho

EN 50381:2004/AC:2005

68.

EN 50495:2010

Bezpečnostné zariadenia na bezpečnú prevádzku zariadení s ohľadom na riziká výbuchu

69.

EN IEC 60079-0:2018

Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky (IEC 60079-0:2017)

70.

EN 60079-1:2014

Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom „d“ (IEC 60079-1:2014)

71.

EN 60079-2:2014

Výbušné atmosféry. Časť 2: Ochrana zariadenia krytom s vnútorným pretlakom „p“ (IEC 60079-2:2014)

EN 60079-2:2014/AC:2015

72.

EN 60079-5:2015

Výbušné atmosféry. Časť 5: Ochrana zariadení pieskovým uzáverom „q“ (IEC 60079-5:2015)

73.

EN 60079-6:2015

Výbušné atmosféry. Časť 6: Ochrana zariadení kvapalinovým uzáverom „o“ (IEC 60079-6:2015)

74.

EN 60079-7:2015

Výbušné atmosféry. Časť 7: Ochrana zariadení zvýšenou bezpečnosťou „e“ (IEC 60079-7:2015)

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

75.

EN 60079-11:2012

Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou „i“ (IEC 60079-11:2011)

76.

EN 60079-15:2010

Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení druhom ochrany „n“ (IEC 60079-15:2010)

77.

EN 60079-18:2015

Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením „m“ (IEC 60079-18:2014)

EN 60079-18:2015/A1:2017

78.

EN 60079-20-1:2010

Výbušné atmosféry. Časť 20-1: Materiálové charakteristiky na klasifikáciu plynov a pár. Skúšobné metódy a údaje (IEC 60079-20-1:2010)

79.

EN 60079-25:2010

Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné elektrické systémy (IEC 60079 – 25:2010)

EN 60079-25:2010/AC:2013

80.

EN 60079-26:2015

Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga (IEC 60079 – 26:2014)

81.

EN 60079-28:2015

Výbušné atmosféry. Časť 28: Ochrana zariadení a prenosových systémov pracujúcich s optickým žiarením (IEC 60079-28:2015)

82.

EN 60079-29-1:2016

Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov [IEC 60079-29-1:2016, (modifikované znenie)]

▼M1

82a.

EN 60079-29-1:2016

Výbušné atmosféry. Časť 29-1: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov.

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022

▼B

83.

EN 60079-29-4:2010

Výbušné atmosféry. Časť 29-4: Detektory plynu. Požiadavky na prevádzkové vlastnosti detektorov horľavých plynov s otvorenou cestou [IEC 60079-29-4:2009, (modifikované znenie)]

84.

EN 60079-30-1:2017

Výbušné atmosféry. Časť 30-1: Elektrické odporové sprievodné ohrevy. Všeobecné požiadavky a požiadavky na skúšanie [IEC 60079-30-1:2015, (modifikované znenie)]

85.

EN 60079-31:2014

Výbušné atmosféry. Časť 31: Ochrana zariadení pred vznietením prachu krytom „t“ (IEC 60079-31:2013)

86.

EN 60079-35-1:2011

Výbušné atmosféry. Časť 35-1: Prilbové svietidlá na použitie v baniach s možnosťou výskytu banského plynu. Všeobecné požiadavky. Konštrukcia a skúšanie vo vzťahu k nebezpečenstvu výbuchu (IEC 60079-35-1:2011)

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

87.

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Výbušné atmosféry. Časť 20-2: Vlastnosti látok. Skúšobné metódy na horľavé prachy (ISO/IEC 80079-20-2: 2016)

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017

88.

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Výbušné atmosféry. Časť 34: Používanie systémov kvality pri výrobe zariadení (ISO/IEC 80079-34: 2011)

89.

EN ISO 80079-36:2016

Výbušné atmosféry. Časť 36: Neelektrické zariadenia do výbušných atmosfér. Základné metódy a požiadavky (ISO 80079-36: 2016)

90.

EN ISO 80079-37:2016

Výbušné atmosféry. Časť 37: Neelektrické zariadenia do výbušných atmosfér. Neelektrický druh ochrany bezpečnou konštrukciou „c“, kontrolou zdroja iniciácie horenia „b“, ponorením do kvapaliny „k“ (ISO 80079-37: 2016)

91.

EN ISO/IEC 80079-38:2016

Výbušné atmosféry. Časť 38: Zariadenia a komponenty vo výbušných atmosférach v hlbinných baniach (ISO/IEC 80079-38:2016)

EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018

▼M1

92.

EN 17348:2022

Požiadavky na návrh a skúšanie vysávačov do potenciálne výbušných atmosfér

▼B
PRÍLOHA IIč.

Odkaz na normu

Dátum vypustenia

1.

EN 13012:2012

Benzínové plniace stanice. Konštrukcia a zhotovenie automatických hubíc dávkovačov pohonných hmôt

3. septembra 2023

2.

EN 13617-1:2012

Benzínové plniace stanice. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu dávkovacích čerpadiel, dávkovačov a diaľkových čerpacích jednotiek

3. septembra 2023

3.

EN 13617-2:2012

Benzínové plniace stanice. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu bezpečnostných spojok používaných pri dávkovacích čerpadlách a dávkovačoch

3. septembra 2023

4.

EN 13617-3:2012

Benzínové plniace stanice. Časť 3: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu poistných nárazových ventilov

3. septembra 2023

5.

EN 13617-4:2012

Benzínové plniace stanice. Časť 4: Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu otočných kĺbov používaných pri dávkovacích čerpadlách a dávkovačoch.

3. septembra 2023

6.

EN 13760:2003

Plniace zariadenia LPG pre osobné a nákladné automobily. Plniaca koncovka, skúšobné požiadavky a rozmery

19. novembra 2023

7.

EN 14373:2005

Systémy na potláčanie výbuchu

19. novembra 2023

8.

EN 15188:2007

Stanovenie správania sa nahromadeného prachu pri samovoľnom vznietení

27. novembra 2022

9.

EN 15967:2011

Stanovenie maximálneho tlaku pri výbuchu a maximálnej rýchlosti nárastu tlaku plynov a pár

29. marca 2024